LIT278083SK

Dôvodová správa k vyhláške č. 112/2020 Z.z., špeciálne materiály a zariadenia podliehajúce dozoru Úradu jadrového dozoru

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxeciálnych materiálov, zariadení a príslušenstva, ktoré spadajú pod dozor úradu, bol spracovaný na základe splnomocňujúceho ustanovenia § 11 ods. 4 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvrh vyhlášky určuje zoznam špeciálnych materiálov, zariadení a príslušenstva, ktoré spadajú pod dozor úradu so zohľadnením existencie nariadenia Rxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxakým použitím (Ú.v. EÚ L 134, 29.5.2009) v znení Nariadenia Komisie EÚ č. 2018/1922 z 10. októbra 2018 a požiadaviek na kontrolu špeciálnych materiálov x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Návrh znenia novej vyhlášky vo svojej podstate vychádza z predchádzajúcej vyhlášky úradu č. 76/2018 Z.z., avšak zároveň zohľadňuje skutočnosť, že koxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx009 v platnom znení totiž už obsahuje zoznam položiek a technológií dvojakého použitia, ktoré zahŕňajú požiadavky všetkých dotknutých kontrolných rxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Uvedený zoznam obsahuje niekoľko tisíc položiek a technológií, avšak do pôsobnosti úradu podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxubliku vo viacerých medzinárodných kontrolných zoskupeniach, patria len vybrané položky z celkového počtu všetkých položiek uvedených v nariadení xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxátnych právnych predpisov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, sa v predkladanom návrhu vyhlášky prakticky rozdeľujú vnútroštátne kompetencie týkaxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxzuje.
Kontrola špeciálnych materiálov a zariadení v jadrovej oblasti zároveň vyplýva aj z článku III ods. 2 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorex xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xe Zanggerov výbor a Nuclear Suppliers Group. Slovenská republika je členom oboch týchto režimov. Predkladateľ pri zostavovaní zoznamu špeciálnych mxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxRC/254/Part1 (zoznam špeciálnych materiálov a zariadení osobitne vyvinutých alebo vyrobených na použitie pri výrobe a spracovaní jadrových materixxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xadrových zbraní alebo jadrových výbušných zariadení). Tieto zoznamy sú pravidelne aktualizované.
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxmi.Navrhovaná úprava nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov. Návrh vyhlášky nebude mať ekonomickx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxná časť
K § 1
Ustanovuje sa zoznam špeciálnych materiálov, zariadení a príslušenstva spadajúcich pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej rxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú.v. EÚ L 134, 29.5.2009) v platnom znení. Keďže len časť špeciálnych materiáxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxení nie je možné opakovať v národnej legislatíve jednotlivých členských štátov, je odkaz na všetky relevantné kategórie taxatívne uvedený v poznámke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xoužíva nariadenie. Ide o to, že úrad je viazaný splnomocňovacím ustanovením zákona, ale vo svojej podstate si tieto dva pojmy neodporujú.
K § 2
Kexxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxkácie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v obxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxenie.
K § 4
Navrhovaná účinnosť vyhlášky po skončení vnútro komunitárneho pripomienkového konania.
K prílohe k vyhláške č. /2019 z. z.
Príxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xtanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú.v. EÚ L 134, 29.5.2009) v plaxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxov a zariadení v jadrovej oblasti podľa článku III ods. 2 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorej je Slovenská republika zmluvnou stranou.
V prílohx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.