LIT264604SK

Dôvodová správa k vyhláške č. 244/2019 Z.z., o sústave študijných odborov podľa zákona o vysokých školách

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2018 Z.z. (ďalej len "zákon"). Podľa § 50 ods. 3 zákona (účinného od 1. mája 2019) vydáva Ministerstvo školstvxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxný návrh vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020, podľa ktorého vláda podporí systematickú revíziu sústavy tak, aby opisy študixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxvania, prepojenosti na požiadavky praxe a národný kvalifikačný rámec.
Sústava v doterajšej podobe obsahuje viac ako 370 študijných odborov, pričom xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx študijného odboru, čím dochádza k triešteniu vzdelávacieho systému a k vytváraniu umelých prekážok pre flexibilnejší prístup k úprave študijných prxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxosť absolventov v praxi. Mnohé opisy študijných odborov namiesto základného rámca oblastí poznania zbytočne vymedzujú jednotlivé predmety, ktoré bx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxušnej oblasti poznania, prepojenosť na požiadavky praxe a národný kvalifikačný rámec.
Po predchádzajúcich konzultáciách s akademickou komunitou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxžšieho počtu študijných odborov pre vysoké školy aj širšiu verejnosť (budúci absolventi, zamestnávatelia) v novom systéme zabezpečovania kvality vxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxsahuje, bolo cieľom definovať relevantné študijné odbory bez zbytočnej atomizácie a prekrývania sa a profily absolventov tak, aby sa zameriavali na vxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxmcového obsahu z hľadiska špecifík konkrétneho študijného odboru s prepojením na národný kvalifikačný rámec (SKKR). Predložený návrh vytvorí pre vyxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrogramov. Predložená sústava bude tiež použitá pri akreditačnom procese a definovaní oprávnení vysokých škôl vytvárať, uskutočňovať a upravovať štxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxstupcov akademickej komunity, ktorých zloženie navrhla Slovenská rektorská konferencia.
Predkladaný materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej spxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xrostredie.
B. Osobitná časť
K § 1
V xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxvenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie.
V prílohe č. 2 sa uvádzajú opisy jednotlivých študijných odborov. Podľa § 50 ods. 3 zákona čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
názov študijného odboru v štátnom jazyku a v anglickom jazyku,
b)
stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých je možné získať vysokoškolské vzdelanxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx druhého stupňa do jedného celku,
2.
nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého stupňa a samostatne v študijných programoch druhéxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xx x xxxxxxxxom študijnom odbore je možné uskutočňovať interdisciplinárne štúdiá,
e)
vymedzenie obsahu študijného odboru, ktorý charakterizujú najmä oblaxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxoróznej skúšky a po obhajobe rigoróznej práce, ak ide o študijný odbor, v ktorom rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce možno vykonať,
g)
údaxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxje, uvádza sa aj názov právnickej osoby, ktorá ho vydáva,
h)
údaj, či sa študijným odborom nahrádza iný študijný odbor,
i)
kód stupňa vzdelania xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxru hlavné okruhy vedomostí študijného odboru, ktorých podstatná časť bude obsiahnutá v študijných programoch, ktoré budú vysoké školy vytvárať a uskxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxa č. 131/2002 xxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR