Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (4)

LIT260303SK Dôvodová správa k zákonu č. 91/2019 Z.z., o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo pôdohospodárstva") na základe úlohy p. č. 9 Plánu legisxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxerstvo pôdohospodárstva vypracovalo návrh zákona, ktorý v celom rozsahu zruší a nahradí zákon č. 362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxn č. 362/2012 Z.z. nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2013. Skúsenosti z aplikačnej praxe a poznatky z výkonu kontrol od nadobudnutia účinnosti zákona xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxlej len "neprimeraná podmienka"), a v oblasti procesu kontroly dodržiavania zákazu neprimeraných podmienok.
V obchodných vzťahoch, ktorých predmxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe uvedené v zákone č. 362/2012 Z.z. sú obchádzané na základe odlišných právnych interpretácií ich znenia. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že dxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch podmienok, zavádza nové špecifické neprimerané podmienky a zároveň ustanovuje generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, porušenie ktorej budx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxa zákona č. 362/2012 Z.z. kontrolované. Návrh zákona už nerecipuje kontrolný proces upravený v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxstatný kontrolný proces. V rámci nového kontrolného procesu sa posilňuje postavenie kontrolórov ministerstva pôdohospodárstva (ďalej len "kontroxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xeprimeraných podmienok.
Doterajšia právna úprava vyžadovala od predkladateľov podnetov uvádzať v rámci podnetov svoje identifikačné údaje, čo v pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxorňujúce na výskyt neprimeraných podmienok.
Z dôvodu jednoznačnosti návrh zákona zároveň špecifikuje, že účastníci obchodného vzťahu sú povinní dxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x prípade, ak konanie vyúsťujúce do neprimeranej podmienky bolo uskutočnené v cudzine. Podmienkou uplatnenia zákona v citovaných prípadoch je účinok xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxximerané podmienky na základe poznatkov z vývoja obchodných vzťahov medzi dodávateľmi potravín a odberateľmi potravín a na základe skúseností z aplikxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxntrolórov a zefektívnenie kontroly zavedením samostatného kontrolného procesu,
-
umožnenie predkladať anonymné podnety upozorňujúce na možnx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxm ako právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Detailné vymedzenie neprimeraných podmienok je potrebné z dôvodu ochrany tých účastníkov obchodnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxia ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu. Prejavujú sa vyžadovaním, dohodnutím alebo uplatňovaním jednostranne výhodných obchoxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxme zliav z kúpnej ceny, ktoré jednoznačne zvýhodňujú odberateľa a naopak, výrazne oslabujú pozíciu dodávateľa. Zneužívanie silnejšej pozície v obchxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxledný negatívny vplyv na celé hospodárstvo, ako aj konečných spotrebiteľov, a môže predstavovať vážne riziko z pohľadu potravinovej suverenity Slovxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxlatní v plnej miere svoje práva a z obavy pred ohrozením obchodných vzťahov radšej pristúpi na často jednostranne výhodné podmienky protistrany s väčšxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xurópskej úrovni) začala venovať čoraz väčšia pozornosť. Z uskutočnených analýz a prieskumov vyplynulo, že nekalé obchodné praktiky sa v potravinovox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xko riziko pre riadne fungovanie potravinového dodávateľského reťazca a s cieľom ich eliminácie zaviedli alebo plánujú zaviesť legislatívnu regulácxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxeľskom reťazci) bola jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v druhej polovici roku 2016. Všetky členské štáty Európskej únix xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxlyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovensxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xj s právom Európskej únie.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vzalo na vedomie, že návrh zákona bude mať v rokoch 2019 až 2021 pozitívny vplyv xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh pokút za správne delikty.
Osobitná časť
K § 1
Ustanovenie vymedzuje predmet úpravy. Návrh zákona sa dotýka vymedzenia neprimeraných podmiexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx12 Z.z. nerecipuje pravidlá kontroly ustanovené v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Návrh záxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxiť neprimeranú podmienku.
K § 2
Ustanovením sa precizuje a rozširuje doterajší súbor legálnych definícií. Vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxtrebných, legálnych definícií.
Za osobitne dôležitú legálnu definíciu možno považovať legálnu definíciu služby. V zmysle písmena f) sa za službu buxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxtane tlače, spotrebiteľské súťaže, rozhlasová produkcia v prevádzkarni, vystavenie potraviny v prevádzkarni, ochutnávky, logistika vrátane sklaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx ich súvislosť s dodávkou potraviny.
Návrh zákona špecifikuje, že do pojmu služba patrí aj pojem distribúcia, ktorý je na účely zákona bližšie definovxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xeálnu cenu prepravy potraviny.
K § 3 ods. 1
Návrh zákona v odseku 1 zakazuje neprimerané podmienky, a to vo fáze požadovania (jednostranný úkon), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxsko-odberateľským vzťahom podľa § 4 ods. 1 zákona č. 362/2012 Z.z., ktoré dodávateľovi a odberateľovi zakazuje dohodnúť neprimeranú podmienku, avšax xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x xxxx x
xxxxxxxxnie odseku 2 sa dotýka neprimeraných podmienok, ktoré sa viažu na peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie medzi účastníkmi obchodných vzťahov:
x
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxho odberateľom, ale aj za následne vykonané zmeny v takomto registri.
-
písmeno b): za neprimeranú podmienku bude považované peňažné plnenie alebx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xko tzv. listing (zalistovacie poplatky).
-
písmeno c): jedná sa o ustanovenie zakazujúce peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za obnovovanie xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx považovať najmä výrobné alebo administratívne priestory, prevádzkarne, infraštruktúru súvisiacu so zabezpečením logistiky vrátane dopravných pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxažné plnenie za nižší zisk alebo maržu odberateľa ako kompenzáciu za predaj potraviny, ktorý neprebieha podľa očakávaní.
-
písmeno e): peňažné plxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxklad, ak sa v rámci jednej reklamy propaguje aj odberateľ aj dodávateľ, uplatní sa postup podľa § 3 ods. 3 písm. a), tzn. peňažné plnenie alebo nepeňažné pxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x
xísmeno f): peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za návštevy a preverovanie si perspektívnych obchodných partnerov je predmetným ustanovením zakxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodného vzťahu. Návrh zákona zakazuje len spoplatňovanie takejto aktivity.
-
písmeno g): neprimeraná podmienka spočíva v zákaze peňažného pxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxenie alebo nepeňažné plnenie za dodávanie potraviny do prevádzok jedného odberateľa, a to aj v prípade, ak sa prevádzka nachádza mimo územia Slovenskex xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxie za dizajn súvisiaci s vonkajšou prezentáciou a zabalením potraviny bude považované za neprimeranú podmienku. Výnimku tvorí peňažné plnenie odberxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xlebo nepeňažné plnenie za zisťovanie a spracovanie údajov o účastníkoch obchodného vzťahu. V praxi často dochádza k situácii, že odberateľ štatisticxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x
xxxmeno j): neprimeraná podmienka spočívajúca v zákaze peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia za spotrebiteľský a trhový prieskum (v praxi často sxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x xxxx x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxebo nepeňažné plnenie za služby, ktoré môžu objektívne prispieť k zlepšeniu predaja potraviny dodávateľa. Z dôvodu presnejšieho výkladu sa oproti doxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxi je potrebné poukázať na skutočnosť, že na to, aby nebolo peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie považované za neprimeranú podmienku, musia byť kumuxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xodané jednotlivému odberateľovi v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa poskytuje služba resp. v ktorom dôjde k splneniu dohodnutej podmienky, muxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xkou formou bude plnenie uplatnené.
Konkrétne špecifické služby, na ktoré sa vzťahuje výnimka sú:
1.
Služba odberateľa zameraná na propagáciu doxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxrebiteľské súťaže, rozhlasová produkcia v prevádzkarni, vystavenie potraviny v prevádzkarni, ochutnávky, poradenský manažment, administratívnx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnu.
3.
Splnenie podmienky dohodnutej účastníkmi obchodného vzťahu týkajúcej sa odberu (ide o plnenia, ktoré je z ich povahy možné vyúčtovať až späxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxie potraviny na určitom mieste v prevádzkarni odberateľa (aktivity odberateľa smerujúce k zvyšovaniu predajnosti potraviny alebo jej lepšej propagxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnenia vo výške 6% z obratu dodávateľa za potraviny dodané jednotlivému odberateľovi v príslušnom kalendárnom roku. Návrh zákona ustanovuje výšku 3x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx
xxx propagačné služby odberateľa podľa odseku 3 písm. a), pre množstevný bonus podľa odseku 3 písm. c) a pre umiestnenie potraviny dodávateľa podľa odseku x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Čo sa týka hodnoty plnenia za služby podľa odseku 3 písm. a), c) a d), platí, že ak je súčasťou obchodných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxiny dodané jednotlivému odberateľovi v príslušnom kalendárnom roku. Ak je však súčasťou obchodných záväzkových vzťahov medzi dodávateľom a odberatxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xodávateľa za potraviny dodané jednotlivému odberateľovi v príslušnom kalendárnom roku.
K § 3 ods. 5
V nadväznosti na odseky 2 a 3 sa ustanovujú ďalšxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxluvy, na základe ktorej sa dodáva potravina. Ak niektorá z ustanovených náležitostí bude v zmluve absentovať, pôjde o neprimeranú podmienku. Na druhex xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxuvné typy.
-
písmeno b): zákon zakazuje vykonať kontrolu priestorov dodávateľa alebo rozborov a skúšok potraviny odberateľom, okrem prípadov, ax xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ktorá nesmie presiahnuť mieru, ktorá by ovplyvnila výrobu alebo chod prevádzky dodávateľa, rovnako sa ním rozumie zákaz vykonávania tzv. šikanóznycx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xchranných pomôcok alebo zariadení, ktoré inak spĺňajú všetky technické požiadavky).
-
písmeno c): v prípade, že orgán štátnej správy vykoná kontxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na základe záverov inej kontroly uplatní zmluvnú pokutu alebo vyvodí akýkoľvek dôsledok s negatívnym dopadom na dodávateľa, pôjde o neprimeranú podmxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
písmeno d): odberateľ môže vrátiť potravinu dodávateľovi len v prípadoch ustanovených všeobecnými ustanoveniami o kúpnej zmluve, a to podľa § 422 až xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu, ktorý dodávateľovi poskytuje logistické služby.
-
písmeno e): odberateľ bude oprávnený požadovať výmenu potraviny len, ak pôjde o dodanie potxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx ustanovenie je reakciou na prax v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch s potravinami. Podľa zákona č. 362/2012 Z.z. bola na úhradu kúpnej ceny častx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxkventovanej báze je taká lehota neúmerne dlhá. Ustanovenie zároveň reaguje na výzvy na skracovanie doby splatnosti aj na európskej úrovni. Lehota na úxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxkciách (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L 48, 23.2.2011), ktorá bola transponovaná do slovenského právneho poriadku novelou Obchodného zákonníka (zxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákony). V zmysle § 340a Obchodného zákonníka zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxmeno g): dohodnutie, uplatnenie alebo požadovanie kratšej lehoty splatnosti peňažného záväzku ako je dohodnutá lehota na úhradu kúpnej ceny bude povxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxti pohľadávkam odberateľa. Lehota na úhradu peňažného plnenia dodávateľa, napríklad platba za reklamu alebo zmluvná pokuta nesmie byť kratšia ako je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxdávateľa požadovať akékoľvek dodatočné peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie.
-
písmeno i): odberateľ môže od dodávateľa požadovať náhradu sxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xebude oprávnený požadovať od dodávateľa náhradu peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré poskytol spotrebiteľovi postupujúcemu pri rekxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
-
písmeno k): ustanovenie je mierené na situácie, keď si odberateľ neplní svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy súvisiace s objednávaním alebo prexxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo si neplní záväzky na odobratie alebo prevzatie dohodnutého množstva alebo druhu potraviny.
-
písmeno l): ustanovenie zabezpečuje, aby nebola xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xdberateľom od dodávateľa za nižšiu kúpnu cenu ako sú ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa. Slabšia vyjednávacia pozícia prevažne malých dodávatxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxk, ktoré často krát nepokrývajú ich oprávnené náklady. Z týchto dôvodov, ako aj na základe kontrolných zistení, kedy v niektorých prípadoch bola zistexx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxie upravuje zákaz preddavkov na zmluvné pokuty, ktoré sú v praxi často účelovo ukladané, a pohľadávky na ne účelovo započítané s pohľadávkami dodávatexx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxiny dodávateľa tým, že mu bude dodávateľ súčasne vyrábať a dodávať potraviny, ktoré sa následne predávajú pod obchodnou značkou odberateľa.
-
písxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxviny, a to pri tzv. privátnych značkách a v prípade, ak o to dodávateľ odberateľa požiada. Pre výrobcu je často kľúčové, aby mal spotrebiteľ možnosť sa obxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxcu.
-
písmeno q): zákon týmto ustanovením reaguje na často sa vyskytujúcu prax v obchodných vzťahoch s potravinami, kedy sú jednostranne započítaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx započítanie ustanovené súkromnoprávnymi predpismi. Osobitne závažnými prípadmi sú prípady tzv. vyfabrikovania fiktívnej pohľadávky odberateľox x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxávateľ nebude domáhať svojich práv na súde.
-
písmeno r): za neprimeranú podmienku bude považované dohodnutie si iného okamihu prechodu vlastnícxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxkom obchodného vzťahu je možné dohodnúť si len jednu zmluvnú pokutu; pokiaľ ich bude dohodnutých viac, bude to považované za neprimeranú podmienku.
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxrimeranú podmienku.
-
písmeno u): ustanovenie zakotvuje tzv. výluky pri znižovaní ceny potraviny pod kúpnu cenu, za ktorú bola potravina odobratx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdávateľovi za dodanú potravinu dohodnutú kúpnu cenu a potravinu následne predá vo svojej prevádzke za nižšiu cenu. Výnimkou z predmetného zákazu sú v uxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nesúvisia, ako napríklad požiadavky na finančné príspevky na firemné akcie alebo výročia odberateľa a jeho zamestnancov, na rekonštrukcie prevádzox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postihovaní dodávateľa za zastavenie dodávok potraviny v prípade, ak má dodávateľ voči odberateľovi pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny po lehote sxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xotraviny v prípade, ak medzi dodávateľom a odberateľom nedôjde k dohode o kúpnej cene. Pokiaľ sa odberateľ s dodávateľom nedohodnú na novej kúpnej cene xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xde o nástroj, ktorý pomôže nastaviť korektné nastavovanie cien potravín, keďže dnes v praxi často maloobchodné siete rokujú bezodkladne o znížení kúpxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účastníka obchodného vzťahu nemeniť po ustanovené obdobie kúpnu cenu potraviny, pričom za neprimeranú podmienku sa považuje, ak jeden z účastníkov oxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xožnosť postúpenia pohľadávky, a to z dôvodu, že v prípade, ak napríklad menší dodávateľ nevie svoju pohľadávku vymôcť a nemá kapacity na súdne vymáhanixx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxníkmi obchodného vzťahu. Pojem poctivý obchodný styk používa Obchodný zákonník, ktorý nepriznáva ochranu výkonu práva, ktorý je v rozpore so zásadamx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6 MObdo 3/2006 sú zásady poctivého obchodného styku výrazom konkretizácie všeobecnejších mxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxlifikuje ako poctivý. Vzhľadom na účel návrhu zákona nie je dôvod neposkytnúť verejnoprávnu ochranu zásadám poctivého obchodného styku vo vzťahu medxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxm, ak majú pre jedného z účastníkov obchodného vzťahu znevýhodňujúce účinky (§ 14 ods. 1).
K § 4 až 12
Oproti doterajšej právnej úprave (zákon č. 3xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxh zákona ustanovuje samostatný kontrolný proces pre kontrolu neprimeraných podmienok.
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxe Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, primárne určený pre kontrolu v štátnej správe, nie je postačujúcix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxhliadnutím na špecifickosť obchodných vzťahov medzi odberateľmi a dodávateľmi potravín.
K § 4
Návrh zákona zavádza možnosť začať kontrolu neprxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxtu. Vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe možno vyvodiť záver, že povinnosť uvádzať v rámci podnetu identifikačné údaje predkladateľa upravená v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxť účastníka obchodného vzťahu s menšou ekonomickou silou, je v rámci celého kontrolného procesu a prípadného následného správneho konania nevyhnutnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxeniť ho s iným subjektom. Podnet by mal predovšetkým obsahovať obchodné meno, sídlo, IČO, ak je pridelené. Zároveň je v rámci podnetu potrebné opísať skxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxadom na princíp štyroch očí, ktorý je všeobecne zaužívaný aj v iných kontrolných procesoch, sa v návrhu zákona špecifikuje nutnosť výkonu jednotlivýcx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxr pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "minister pôdohospodárstva"), prípadne ním písomne splnomocnený vedúci zamexxxxxxxx
x xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x § 5
Základným predpokladom objektívneho výkonu kontroly je nezávislosť kontrolórov vo vzťahu ku kontrolovanému subjektu a predmetu kontroly. Prexxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxntrolovaného subjektu, druhého účastníka obchodného vzťahu alebo tretej osoby, ak v kontrolovanom subjekte alebo u druhého účastníka obchodného vzxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxektu. Pri výskyte uvedených skutočností nie je bez ďalšieho náležitého posúdenia možné automaticky predpokladať existenciu predpojatosti. Pri indxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxroly, do akej miery môžu pozitívne alebo negatívne zistenia kontrolórov ovplyvniť kontrolóra alebo jeho blízke osoby a či pri výkone kontroly možno idxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xyť zrejmé vo vzťahu k akému kontrolovanému subjektu bolo vydané, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxkačných údajov je preto potrebné uviesť najmä obchodné meno, názov, sídlo, IČO subjektu, ak ho má pridelené.
Kontrolovaný subjekt bude mať možnosť z pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxie o právach a povinnostiach kontrolovaného subjektu. Na účely zákona postačí, ak sa v rámci poverenia uvedie odkaz na ustanovenia tohto zákona upravuxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxverení zmeniť, najmä zmena sídla, obchodného mena kontrolovaného subjektu alebo zmena členov kontrolnej skupiny, ministerstvo pôdohospodárstva mxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxie a právomoci kontrolórov tak, aby bol výkon kontroly vo vzťahu k identifikovaniu neprimeraných podmienok efektívnejší. Všetky oprávnenia kontrolxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxy uplatňované s prihliadnutím na princíp proporcionality a subsidiarity. Všetky oprávnenia môžu byť využité len v nevyhnutnom rozsahu a na čas potrebxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxa § 99 až 103 Trestného poriadku.
Návrh zákona precizuje oprávnenie kontrolórov vyžadovať úradne overené preklady relevantných písomností do slovexxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxntrolovaného subjektu. Zapečatením možno predovšetkým predchádzať možnému manipulovaniu s dôkaznými prostriedkami potrebnými na účely kontrolyx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Taktiež možno zapečatiť záznamy dát na pamäťových médiách pri ich odoberaní, pričom k odpečateniu a následnej kontrole môže dôjsť za prítomnosti zásxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vysvetlenia o relevantných skutočnostiach týkajúcich sa predmetu kontroly. Zároveň sa zavádza oprávnenie kontrolórov vyžadovať od kontrolovanéhx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxacovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu, štatutárny orgán, prokuristu.
Pri výkone kontroly môže nastať situácia, keď na identifikovanie neprimeranex xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxjú v spolupráci s inými subjektmi, ktorí majú k dispozícii relevantné dôkazné materiály, predovšetkým faktúry, zmluvy, bankové výpisy. Návrh zákona xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxon ukladá kontrolovanému subjektu. Ak kontrolóri odôvodnene predpokladajú, že tretia osoba disponuje akýmikoľvek dokladmi alebo informáciami potxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xísomností.
K § 8
Po vydaní poverenia sú kontrolóri povinní oznámiť kontrolovanému subjektu začiatok kontroly. V oznámení musí byť zároveň uvedxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxbjektu podľa § 7 písm. a), v oznámení by mal byť určený termín vstupu. Oznámenie by malo byť urobené s dostatočným predstihom. Kontrolóri môžu oznámenie xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtrolóri sú povinní preukázať sa poverením spravidla pri prvom vstupe do priestorov kontrolovaného subjektu.
Pri odobratí dokladov a iných písomnosxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xo skončení kontroly.
Kontrolóri sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontrolnej činnosti. Pôjde pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvosť sa neuplatňuje vo vzťahu k ich vedúcim zamestnancom a ministrovi pôdohospodárstva.
K § 9
Povinnosti kontrolovaného subjektu a tretej osobx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxona zavádza povinnosť orgánov verejnej správy poskytnúť orgánu kontroly súčinnosť.
K § 12
Oproti zákonu č. 362/2012 Z.z. sa zjednodušuje a sprxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxerov kontrolnej skupiny identifikujúcich porušenie zákona, kontrolná skupina vypracovala protokol. Po doručení protokolu kontrolovanému subjekxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxedne vypracovaný dodatok protokolu, čo v aplikačnej praxi často spôsobovalo nejasnosti ohľadom finálneho znenia kontrolných zistení a celkovú neprxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxdľa novej právnej úpravy sa z každej vykonanej kontroly v prípade, ak nebolo identifikované porušenie zákona, vypracuje záznam o vykonanej kontrole (xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxu o vykonanej kontrole (ďalej len "návrh protokolu"), a po vysporiadaní sa s námietkami kontrolovaného subjektu sa vypracuje protokol o vykonanej konxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xontrolné zistenia. V rámci návrhu protokolu sa poučí kontrolovaný subjekt o možnosti xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xotrebné predložiť relevantné doklady preukazujúce porušenie zákona, čím je zabezpečená možnosť kontrolovaného subjektu adekvátne sa vyjadriť ku kxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxrolnom zistení je nevyhnutné zabezpečiť, aby mal kontrolovaný subjekt k dispozícii tie doklady, ktoré so zistením súvisia a v rámci výkonu kontroly mu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxietkami vysporiadajú a v prípade akceptovania námietok následne v protokole primerane upravia znenie kontrolných zistení, poprípade konkrétne konxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxo, vypracuje sa záznam. Uvedený postup je zavedený vzhľadom na princíp hospodárnosti správneho konania, keďže správnemu konaniu možno predísť ešte v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V takomto prípade zaniká dôvod na vykonanie kontroly a zároveň absentuje subjekt, ktorému by bolo možné doručiť závery z kontroly. Pri zániku kontrolxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxotokol je potrebné kontrolovanému subjektu doručiť. Pri doručovaní uvedených výstupov z kontroly sa uplatní režim podľa správneho poriadku, vrátanx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Za skončenie kontroly sa považuje deň doručenia záznamu alebo protokolu. Každý protokol sa postupuje na následné správne konanie.
K § 13
Z dôvodx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxávnenie ukladať za nesplnenie povinností ustanovených zákonom poriadkové pokuty, avšak nielen kontrolovanému subjektu, ale aj tretej osobe. V poroxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xharakter. Zaplatením pokuty sa kontrolovaný subjekt alebo tretia osoba nezbavia svojej povinnosti, nesplnenie ktorej bolo pokutované a poriadkové xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxebo tretia osoba nútení k jej splneniu opakovanými poriadkovými pokutami.
K § 14
Návrhom zákona sa oproti v súčasnosti platnému a účinnému zákonx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxý požaduje, dohodne alebo uplatní neprimeranú podmienku znevýhodňujúcu druhého účastníka obchodného vzťahu.
Nová právna úprava presnejšie definxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xaného konania účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý takúto neprimeranú podmienku uplatňuje priamo plynúť prospech, ale je nepochybné, že priamo či nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xa správny delikt na 500 000 eur tak, aby bola zabezpečená preventívna a represívna funkcia sankcií.
Pre ustanovenie sadzby pokuty za správny delikt voxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxky, ktoré spočívajú v peňažnom plnení alebo v nepeňažnom plnení, platí princíp určenia pokuty s ohľadom na hodnotu peňažného plnenie a nepeňažného plnxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxnej sadzby pokuty. Zároveň sa pri týchto správnych deliktoch rozlišujú tri skupiny neprimeraných podmienok podľa ich závažnosti. Pri menej závažnýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxy 300 000 eur a pri najzávažnejších neprimeraných podmienkach do výšky 500 000 eur.
Pre prípady nemožnosti určenia hodnoty peňažného plnenia alebo nexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxuálne bez existencie ročného obratu za potraviny, alebo nepeňažné plnenie nebude možné exaktne vyčísliť) sa v odseku 4 ustanovuje ako korektív horná sxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x a 6. Výška uloženej pokuty tak nebude limitovaná len ustanovenou sadzbou, ale aj konkrétnymi okolnosťami posudzovaného protiprávneho konania. S tým xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxíkmi obchodných vzťahov, z ktorých jeden disponuje ekonomicky silnejším postavením. Je žiaduce, aby zásah do týchto vzťahov prostredníctvom verejnxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxatní neprimeranú podmienku, ktorá znevýhodňuje druhého účastníka obchodného vzťahu. Z tohto dôvodu má ministerstvo pôdohospodárstva právomoc uloxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uplatňovať vždy, ak povaha neprimeranej podmienky umožňuje jej odstránenie. K splneniu tejto povinnosť bude podľa odseku 8 účastník obchodného vzťaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x x 10 sa ustanovuje dĺžka subjektívnej lehoty a objektívnej lehoty pre uloženie pokuty, a čas splatnosti uloženej pokuty.
K § 15
Ministerstvo pôdoxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxného rozhodnutia ministerstva pôdohospodárstva o uložení pokuty vydaného v správnom konaní.
K § 16
Zákonom sa zavádza povinnosť pre účastníkox xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxvenskej republiky alebo ak bolo požadovanie, dohodnutie alebo uplatnenie neprimeranej podmienky uskutočnené v cudzine, pokiaľ jeho účinky nastali xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xpravujú cudzím právnym poriadkom. Rovnako sa kontrolná právomoc ministerstva pôdohospodárstva uplatní aj pre prípad, ak ku konaniu vedúcemu k existxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxim je možný pri aplikácii čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú.xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poriadku zavedený napríklad v Občianskom zákonníku a Obchodnom zákonníku. Nastavenie vyvážených obchodných podmienok medzi odberateľmi a dodávatxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do takej miery, že si vyžaduje aplikáciu zákona na akúkoľvek situáciu, ktorá spadá do jej pôsobnosti bez ohľadu na rozhodné právo.
K § 17 a 18
V § 17 sx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxm sa začaté kontroly a konania ponechávajú v režime zákona č. 362/2012 Z.z. Zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou zákona musia sa uviesť do súlxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxať, ak zmluva, na základe ktorej sa dodáva potravina, ktorá bola uzatvorená pred tým, ako nadobudol účinnosť, nebude v rozpore s týmto zákonom. Po skončxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xákon č. 362/2012 Z.z.
K § 20
Zákon nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2019.
Skalica, 6. novembra 2018
Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskex xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: LIT260303SK
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Druh:Dôvodová správa
Zo dňa:12.04.2019
 
Názov:Dôvodová správa k zákonu č. 91/2019 Z.z., o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
 
Prameň:SlovLex, rok: 2019, číslo: , na strane .
Prameň (celý názov):SlovLex - SLOV-LEX právny a informačný portál


Vzťah k:152/1995 Z.z.; 39/2007 Z.z.; 362/2012 Z.z.; 91/2019 Z.z.;
 
Oblasť: