LIT258576SK

Dôvodová správa k zákonu č. 54/2019 Z.z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe Programového vyhlásenia vlády na roky 2018 až 2020 (časť 5. "Posilniť úlohu štáxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky ako právneho štátu.
Návrhom zákona sa zároveň reaguje na poznatky z aplikačnej praxe k zákonu č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xnení zákona č. 125/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júla 2014 a predstavoval v čase jeho prijatia dovtedy neexistujúci nástroj právnej ochrany oznamoxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxjúcim k "potrestaniu" whistleblowera, ktoré nedosahovalo intenzitu trestného činu alebo správneho deliktu, ale bolo spôsobilé privodiť výrazný nexxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy zaviedlo viacero inštitútov, ako ochrana whistleblowera v rámci trestného konania, a v rámci konania o správnom delikte, vnútorný systém vybavovanxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxtorátom práce.
Aplikačná prax uplynulých štyroch rokov poukázala aj na slabé miesta súčasnej právnej úpravy, ktoré nemohli byť v čase tvorby terajšixxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxho využívania zo strany whistleblowerov, ako aj to, že je vhodnejšie uprednostniť zverenie poskytovania ochrany, ako aj propagáciu zákona a súvisiacx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxné úlohy, ale sleduje primárne iný cieľ. Taktiež sa ukázalo, že je potrebné zvážiť možnosť poskytnúť whistleblowerovi postavenie oznamovateľa s právxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xonaní, čo súčasná právna úprava neumožňuje.
Návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxonu č. 307/2014 Z.z. v znení zákona č. 125/2016 Z.z., s cieľom prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskex xxxxxxxxx x xx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxmä poskytovať ochranu oznamovateľom (namiesto terajšieho inšpektorátu práce), kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odbornx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxesto terajšieho Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky), raz ročne predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o svojej činnoxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxsiou zloženou z členov vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky, verejným ochrancom práv, Radou pre štátnu služxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxamovateľa v trestnom konaní;
4.
úpravou definície oznámenia, ktorej súčasťou už nebude kvalitatívne kritérium "významnej miery" prispenia oznxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxkej činnosti o trestné činy právnických osôb, čím sa reaguje na vývoj právneho poriadku od účinnosti terajšieho zákona, ako aj rozšírením definície znxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxx xx xx xxx xxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xri neposkytnutí ochrany sa oznamovateľ bude môcť obrátiť sám alebo prostredníctvom novozriadeného úradu na nadriadeného prokurátora ako na druhú inxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxany druhá inštancia;
8.
ustanovením kvalitatívnych kritérií odbornosti zodpovednej osoby a precizovaním úpravy postavenia zodpovednej osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxj zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu alebo, ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera.
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o bankách, zákon o dani z príjmov, zákon o inšpekcii práce, zákon o poskytovaní právnej pomoci, zákon o registri trestov a zákon o štátnej službe.
Právnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxa o Policajnom zbore, zákonov upravujúcich štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a školského zxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu a na služby verejnej správy pre občana.
Návrh xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrávnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
xx xxxxxxxx xxxx
x xxx x
x x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a inštitucionálnych podmienok na ochranu fyzickej osoby v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Pojem protispoločenská činnosť sa xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx) ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, určujú sa jeho úlohy najmä vo vzťahu k ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnoxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxzuje, že za pracovnoprávny vzťah sa považuje aj štátnozamestnanecký pomer a služobný pomer. To znamená, že zákon sa bude vzťahovať na zamestnancov, štxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxhávajú explicitné ustanovenia, že osobitné právne predpisy upravujúce utajované skutočnosti, rôzne druhy tajomstiev, poskytovanie a sprístupňovxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxsť oznámiť alebo prekaziť spáchanie vybranej trestnej činnosti, zostávajú nedotknuté. Na druhej strane sa rovnako ponecháva neaplikovateľnosť zmlxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxťahu k spravodajským službám.
K § 2 (Vymedzenie základných pojmov)
Právne sa vymedzujú základné pojmy návrhu zákona.
Oznamovateľ je predovšexxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxa o tom v dobrej viere oznámenie. Naďalej sa tiež navrhuje ochrana blízkej osoby (podľa § 116 Občianskeho zákonníka) oznamovateľa, ktorá je zamestnaná x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xohľadňuje v definícii oznamovateľa. Definícia oznamovateľa sa ďalej rozširuje o blízku osobu oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamexxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxje medzi oznámením a kvalifikovaným oznámením. Oznámenie je uvedenie akýchkoľvek skutočností, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti a kvalifxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxmi má význam vo vzťahu k poskytovanej ochrane. Oproti platnej úprave sa však pri definícii kvalifikovaného oznámenia nevyžaduje "vyššia kvalita infoxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxm závažná protispoločenská činnosť sa podobne ako je tomu v platnej úprave definuje jednak cez vymedzené trestné činy, a jednak sa definuje vo vzťahu k nxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, niektorý z trestných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé je trestným činom s hornou hranicou prevyšujúcou tri roky alebo správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxoti platnej úprave sa rozsah závažnej protispoločenskej činnosti dopĺňa o trestnú činnosť právnických osôb.
Zamestnávateľ a orgány verejnej moci sx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxomosť oznamovateľa o pravdivosti tvrdení, ktoré sa uvádzajú v oznámení, ale na opodstatnenej domnienke oznamovateľa o pravdivosti svojich tvrdení v xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx
x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Podanie žiadosti o poskytnutie ochrany je výlučným právom zamestnanca, ktorý podal kvalifikované oznámenie, a toto právo môže zamestnanec realizovxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dôkazom predloženým zamestnancom.
Návrh zákona uvádza tradičné formy podania žiadosti o poskytnutie ochrany, a to písomnú formu alebo ústnu do zápixxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xapríklad vyšetrovateľovi, tento je povinný ju bezodkladne postúpiť dozorujúcemu prokurátorovi.
Žiadosť o poskytnutie ochrany musí obsahovať zákxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxoch, ako je napríklad identifikačné číslo; tieto údaje má k dispozícii alebo si zadováži orgán činný v trestnom konaní. V kontexte nových prvkov v ochraxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxamovateľa a tak ju zahrnúť do žiadosti o poskytnutie ochrany.
K § 4
Priznanie ochrany, a to na rozdiel od súčasnej úpravy aj v konaní pred súdom, sa zxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxčuje aj zamestnancovi a úradu.
Oznamovateľ sa od okamihu vzniku ochrany stáva chráneným oznamovateľom a požíva všetky práva, ktoré mu návrh zákona akx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxlad právo na to, aby mu prokurátor oznámil podanie obžaloby; toto oznámenie má pre chráneného oznamovateľa význam v súvislosti so žiadosťou o poskytnuxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxe oznamovateľ požiadať prokurátora iba o vydanie potvrdenia o tom, že urobil kvalifikované oznámenie, čo znamená, že prokurátor uzná jeho podiel na obxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxvení účinnosti pracovnoprávneho úkonu [čl. I § 12].
Raz poskytnutá ochrana podľa návrhu zákona trvá, čo je potrebné zdôrazniť, a to najmä v prípade, že xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxy na vznik ochrany, oznámi túto skutočnosť oznamovateľovi s poučením o možnosti požiadať o preskúmanie takéhoto rozhodnutia v lehote 15 dní. Preskúmaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x x x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxvnom delikte)
Poskytovanie ochrany v rámci konania o správnom delikte je obdobou poskytovania ochrany v rámci trestného konania s tým, že to, či ide o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xrestnej činnosti, aj v tomto prípade môže požiadať oznamovateľ za obdobných podmienok o preskúmanie nepriznania ochrany s tým, že na preskúmanie je prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxebo postúpi na konanie o správnom delikte. Ak už bola v rámci trestného konania podaná žiadosť o ochranu, správny orgán je povinný aj bez podania žiadostx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
sa takmer bezo zmien preberá zo súčasnej právnej úpravy, s tým rozdielom, že celú pôsobnosť inšpektorátov práce preberá novozriadený úrad.
Vznik ochxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na jednej strane zamedziť postihu zamestnanca, motivovaného oznámením zamestnanca o protispoločenskej činnosti, čiže ho chrániť a na druhej strane xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxe.
Chránený oznamovateľ má právo na to, aby akýkoľvek zásah zo strany zamestnávateľa do jeho práv a povinností zamestnanca, vykonaný bez jeho súhlasux xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxovnoprávneho vzťahu je úrad, ktorý by vzhľadom na svoju xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxedchádzajúci súhlas úradu sa tak stáva imanentnou súčasťou ochrany chráneného oznamovateľa, podmieňujúcou platnosť právneho úkonu zamestnávateľx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxahuje na chráneného oznamovateľa, bude musieť podať žiadosť o predchádzajúci súhlas úradu s ustanovenými obsahovými náležitosťami, ktorými sú oznaxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxnoprávnym úkonom priznáva nárok (napr. povýšenie v prípade osôb v služobnom pomere) a ak ide o skončenie pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu, ktorý nemôžx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxslušnými orgánmi vo vzťahu k osobám, ktoré sú vo verejnej funkcii, pretože v tomto prípade nejde o vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom (§ 6 ods. x x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxcom a prokurátorom a tiež nie sú v pozícii zamestnávateľov (napr. rozhodovanie v rámci disciplinárneho konania).
Požiadavka rýchlosti konania je vyxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xovinnosti úradu umožniť chránenému oznamovateľovi vyjadriť sa.
V rámci schvaľovania právneho úkonu rozhodujúcu úlohu zohráva zamestnávateľ, ktoxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx obrátené dôkazné bremeno. Ak zamestnávateľ presvedčí úrad a tento považuje za preukázané, že medzi pracovnoprávnym úkonom a kvalifikovaným oznámenxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx však preskúmateľné súdom, prípadne bude preskúmateľné prostredníctvom mimoriadnych opravných prostriedkov alebo protestu prokurátora.
K § 8 xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu zákona, ktorými sú podpora podávania oznámení o protispoločenskej činnosti, objasnenie závažnej protispoločenskej činnosti a zistenie a usxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxtnávateľovi.
Vznik ochrany je v dispozičnej sfére zamestnanca, ktorý jediný je oprávnený podať žiadosť o poskytnutie ochrany. Rovnako je oprávnený xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xtorý priznal ochranu (čiže prokurátora alebo správny orgán).
Návrh zákona vytvára právne podmienky na ochranu chráneného oznamovateľa len za predpxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxí, že tomu tak nie je. Rozhodne však nie je účelom návrhu zákona chrániť zamestnanca, ktorý podá oznámenie o protispoločenskej činnosti úmyselne s neprxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx sa iným spôsobom preukáže, že oznámenie nebolo podané v dobrej viere. S právoplatným odsúdením chráneného oznamovateľa za niektorý z týchto trestnýcx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom zanikne, niet právneho titulu na zachovaní inštitútu ochrany a dôvodu naďalej poskytovať ochranu chránenéxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx alebo konania o správnom delikte je tiež dôvodom zániku ochrany (okrem postúpenia veci v trestnom konaní inému orgánu). Zároveň sa s cieľom zvýšenie a pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxom delikte, ale aj (najviac) tri roky po skončení niektorého z uvedených konaní.
K § 9 (Odmena)
Návrh zákona naďalej ustanovuje aj možnosť poskytxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxoločenskej činnosti, ale svojim mechanizmom priznávania má vyjadriť aj naplnenie verejného záujmu tým, že súvisí s rozsahom uchráneného majetku (naxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxíctve alebo správe poškodenej osoby. Návrh zákona predpokladá priznanie odmeny až do výšky päťdesiatnásobku minimálnej mzdy. Ide o sumu, ktorá sa ako xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx právomoc návrh zákona zveruje úradu, rovnako ako podľa súčasnej právnej úpravy rozhodnutie o poskytnutí odmeny a o jej výške nemá podliehať súdnemu prxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnutie, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania vybraného trestného činu). U správnych deliktov sa ako podmienka ponecháva právoplatné rozhodxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxch deliktov. Za týmto účelom je povinný orgán, ktorý poskytol ochranu, oznámiť oznamovateľovi skutočnosti, ktoré sú podmienkou na poskytnutie odmenxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xtorá začína plynúť dňom doručenia oznámenia o podaní obžaloby alebo nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1, čo doloží jeho kópiou.
Úxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxločenskej činnosti, podiel na zistení alebo usvedčení páchateľa a rozsah uchráneného alebo vráteného majetku, prípadne ušlý zárobok oznamovateľa. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxsiace s poskytnutím súčinnosti inými orgánmi verejnej moci, ktoré mu vyplývajú z § 13.
Návrh zákona ustanovuje úradu lehotu na rozhodnutie, a to tri mexxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xajmä malé obce) sa zachováva povinnosť vytvoriť si vnútorný systém preverovania oznámení (vybavovania podnetov) s tým, že sa niektoré náležitosti vnxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxp. osobitnú organizačnú zložku, na ktorú sa bude možné obrátiť s oznámeniami o protispoločenskej činnosti. Zákon podrobnejšie vymedzuje vzťah medzi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xýkon jej úloh postihovať a musí jej umožniť nezávislé plnenie úloh vrátane poskytnutia dostatočných prostriedkov a súčinnosti). Zodpovedná osoba muxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxlení, kurzov, osvedčení a podobne, ide predovšetkým o zodpovednosť zamestnávateľa, aby tieto všeobecne deklarované ustanovenia naplnil tak, aby umxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxonávať svoje úlohy aj vo vzťahu k právnickým osobám v jej pôsobnosti, ak budú mať tieto osoby menej ako 50 zamestnancov alebo aj vo vzťahu k právnickým osoxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xednotlivých rezortov.
Samotný proces preverovania oznámení sa preberá zo súčasného zákona vrátane oboznamovania oznamovateľa s výsledkom preverxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxoré zodpovedajú najnovším poznatkom pri zohľadnení výšky nákladov na ich vykonanie a možnostiam zamestnávateľa na zabezpečenie preverovania oznámxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxupnosti pre zamestnancov, ochrany osobných údajov a pod. Prijatie konkrétnych opatrení je vecou zamestnávateľa, budú sa odvíjať napríklad od veľkosxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxspoločenskej činnosti, včas ju identifikovať, preveriť a minimalizovať prípadné škody.
K § 12 (Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonux
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxu pozastaviť účinnosť pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľovi, ak je dôvodné podozrenie, že bol takýto úkon urobený v súvislosti s oznámením. Aj pxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xznámením, tak sa účinnosť pracovnoprávneho úkonu pozastaví. V prípade rozhodnutí v pracovnoprávnych vzťahoch to bude znamenať odklad vykonateľnosxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxny úkon nebude mať po dobu pozastavenia žiadne právne dôsledky na osobu, ktorej sa týka. Ochrana poskytovaná úradom je dočasná a jej pokračovanie sa viaxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxhodnutia o takomto návrhu. Konanie o neodkladnom opatrení by malo smerovať ku konaniu podľa antidiskriminačného xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxť každá osoba, ktorá je oznamovateľom (§ 2 ods. 1 písm. a)). Oproti súčasnému právnemu stavu sa predlžujú lehoty, ktoré tento právny inštitút zahŕňa - ozxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx
xxxxx xxxona rozširuje možnosť využiť inštitút pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu aj na ďalšie osoby. Ide o prípad, keď fyzická osoba nepodá oznámxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxrávnene domnievať, že podanie oznámenia by neviedlo k jeho riadnemu prešetreniu, resp. by mohlo viesť k jej postihu. Pri zverejnení skutočností o protxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxh skutočností, tajomstiev chránených osobitnými zákonmi a povinnosť mlčanlivosti v ustanovených prípadoch.
Pozastavenie účinnosti pracovnopráxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xeda v prípade, keď blízka osoba nie je považovaná za oznamovateľa podľa § 2 ods. 1 písm. a).
Oproti súčasnej právnej úprave sa navrhuje ochranu spočívajxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxovednej osoby pred neželanými zásahmi do jej fungovania a posilniť jej nezávislosti a tým aj akcieschopnosť pri preverovaní oznámení v rámci vnútornéxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxeľov (whistleblowerov). Po niekoľkoročnej skúsenosti s aplikáciou ochrany oznamovateľov inšpektorátmi práce sa ukazuje, že napriek tomu, že pre inxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxzuje, že nie je vhodné spájať postavenie inšpektorátu práce ako "ochrancu" oznamovateľov s jeho postavením nestranného správneho orgánu v sporoch mexxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xlebo pozastavovanie účinnosti pracovnoprávneho úkonu) je z celkového pohľadu spoločnosti nepostačujúce. Je potrebné k tomu pridať väčšiu verejnú axxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxov, ale aj pre orgány verejnej moci a ostatných zamestnávateľov, monitorovanie a vyhodnocovanie uplatňovania zákona v praxi. Takéto postupy vyplývaxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozvoj (OECD) v roku 2017. Samostatná inštitúcia na ochranu oznamovateľov existuje napríklad od roku 2016 v Holandsku (Huis voor klokkenluiders), oxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xko rozpočtovú organizáciu, ktorej rozpočet sa bude navrhovať a schvaľovať ako účasť kapitoly "Všeobecná pokladničná správa", rovnako ako je tomu pri xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxy mal úrad možnosť zriaďovať svoje detašované pracoviská aj mimo hlavného mesta, ak sa ukáže ako účelné poskytovať ochranu oznamovateľom prostrednícxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xpraviť podrobnosti o organizácii úradu v organizačnom poriadku a následne ento vydať.
K odseku 6
Hlavnou úlohou úradu bude poskytovanie ochrany oznxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxvania účinnosti pracovnoprávneho úkonu zamestnávateľa voči oznamovateľovi (§ 12). Túto agendu teda úplne prevezme od inšpektorátov práce, ktorí ju xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xkutočností dôležitých na poskytnutie ochrany, si často môže vyžadovať aj preverenie situácie priamo na pracovisku oznamovateľa, príp. vyžiadanie sx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxe aj organizačne sú na takéto poskytovanie súčinnosti vhodné (§ 21).
Úrad bude tiež kontrolovať uplatňovanie zákona, a to pri dodržaní základných praxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovateľa po oznámení, resp. po priznaní ochrany, čím sa sleduje nielen formálna ochrana záujmov oznamovateľa, ale predovšetkým skúmanie reálneho vplxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxnia z postihu príslušným orgánom (čo môže byť v závislosti od druhu zisteného postihu napríklad inšpektorát práce, úrad verejného zdravotníctva a podxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxávateľov a celkovo aj zvyšovať povedomie verejnosti o oznamovaní protispoločenskej činnosti. Poradenstvo môže byť poskytované generálne (mediálnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxnzultácie potenciálnym oznamovateľom, rady pri vypracovávaní vnútorných predpisov zamestnávateľa). Zákon umožňuje úradu tiež zabezpečovať (intxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxnia absolvovať. Má ísť len o jednu z možností ako zamestnávateľovi umožniť udržiavanie jej odborných kvalít (§ 10 ods. 3). Štandardom je spolupráca úraxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informácií na internete, čo umožní verejnosti oboznámiť sa so všetkými - tak teoretickými, ako aj praktickými - relevantnými informáciami o oznamovaxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxejavuje aj v koncipovaní oprávnení úradu. Okrem štandardných oprávnení spočívajúcich v možnosti vyžiadať si potrebné dokumenty a vysvetlenia (čo buxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxtatočné alebo nesprávne vybavenie oznámenia (vrátane xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxtihom oznamovateľa). Tiež bude môcť zamestnávateľom dávať odporúčania, akým spôsobom zosúladiť svoje postupy so zákonom.
K odsekom 10 a 11
Zákon prxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vždy, ak v rámci nich bola oznamovateľovi priznaná ochrana.
Obdobne sa v civilnom procese navrhuje umožniť úradu zúčastniť sa konania, ak je jednou zo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxe, úlohy, oprávnenia.
K odseku 12
Deklaruje sa poskytovanie potrebnej súčinnosti pre úrad pri plnení jeho úloh od všetkých orgánov verejnej moci, čo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osobných údajov SR, verejný ochranca práv, Najvyšší kontrolný úrad SR), aj úrad na ochranu oznamovateľov bude raz ročne predkladať národnej rade spráxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xunkcionárov sa navrhuje vo zvlášť naliehavých alebo závažných dôvodoch predložiť Národnej rade Slovenskej republiky aj mimoriadnu správu
K odseku xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxti, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxverenie protispoločenskej činnosti, tieto skutočnosti musí odstúpiť príslušnému orgánu, pričom ak oznamovateľ požiada o utajenie svojej totožnosxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa oznámiť alebo prekaziť trestný čin, ktorá vyplýva z § 340 a 341 Trestného zákona.
K odseku 15
V rámci snahy o komplexnú ochranu oznamovateľa nemožno xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xznamovateľovi, jeho blízkej osobe, resp. jeho podnikaniu. V takýchto prípadoch bude mať úrad obdobné oprávnenia ako ombudsman, t.j. vyžadovať stanoxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxnosti. Orgán verejnej moci bude povinný tieto uskutočnené opatrenia preskúmať a prijať nápravné opatrenia, ak sa vyžadujú. Ak tak orgán verejnej moci xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxsti nového úradu je osoba predsedu. Podmienky na jeho zvolenie sú nastavené tak, aby čo možno najväčšiu rolu zohrávala objektivita a odbornosť. Národnx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa úradu bude volený na sedem rokov a bude možné xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxť členom politickej strany alebo hnutia a päť rokov pred zvolením nesmie vykonávať žiadnu z vysokých politických funkcií, a to vrátane vysokých samospxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxu tiež musí svojím doterajším pôsobením v osobnom, verejnom a profesijnom živote zaručovať, že bude svoju funkciu vykonávať riadne, čestne a nestrannxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm žiadnej právnickej osoby. Tiež nebude môcť byť ani v riadiacom, dozornom alebo kontrolnom orgáne žiadnej právnickej osoby okrem valného zhromaždenxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xunkcie, odvolaním z funkcie a smrťou, resp. vyhlásením za mŕtveho. Národná rada predsedu úradu odvolá, ak prestane spĺňať podmienky zvoliteľnosti, rxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xrípade predsedu úradu mohla pozastaviť výkon funkcie počas trestného stíhania súvisiaceho s výkonom ich funkcií.
S cieľom zabezpečiť transparentnx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxj republiky pozastaviť výkon funkcie predsedovi v prípade, že sa proti nemu začne trestné stíhanie v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
Plat predsedu xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxbných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie paušálnu náhradu, obdobne ako je tomu pri iných obdobných verejných funkcionároch.
K § 15 (Verexxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx národná rada vybrať. Kandidátov bude na základe verejného vypočutia (a iných predložených dokumentov a verejných informácií) hodnotiť komisia (§ 16xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x verejným vypočutím aj tým, že všetky možné dokumenty a informácie sa budú zverejňovať na internete.
Prvým krokom nájdenia vhodných kandidátov je zvexxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxré musia záujemcovia predložiť (preukázanie podmienok zvolenia, životopis, referencie, zdôvodnenie kandidatúry).
Verejné vypočutie sa uskutočxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xerejného vypočutia sa bude môcť zúčastniť každý záujemca, ktorý splní zákonné požiadavky na predsedu úradu a predložil v lehote všetky potrebné dokumxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtázky týkajúce sa pôsobnosti úradu a otázky, ktorých cieľom je overiť predpoklady pre výkon funkcie predsedu ako aj overujúce riadiace schopnosti kanxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xých dvoch záujemcov, ktorí boli najúspešnejší.
x x xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxch bude menovať päť rôznych subjektov aj za účasti tretieho sektora. Činnosť komisie začína najmenej šesť mesiacov pred skončením funkčného obdobia pxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx do 30 dní od skončenia funkčného obdobia), kedy musia tieto subjekty vláde predložiť svojich členov komisie. Podmienky kladené na člena komisie sú len xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxčatie procesu kreovanie predsedu úradu navrhuje sa, pre prípad, že niektorý z oprávnených subjektov v zákonom ustanovenej dodatočnej lehote nevymenxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxní komisie ako
ad hoc
orgánu nevyhnutného pre výber spomedzi kandidátov.
Taktiež zákon ani nepredpokladá podmienky odvolania člena, všetky informxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxak budú mať nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov spojených s výkonom funkcie. Odborné, organizačné, personálne, administratívne a tecxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxasti na rokovaniach si upraví samotná komisia v rokovacom poriadku.
Návrh zákona predvída aj situáciu, ak vláda neschváli dvoch záujemcov o kandidatxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxseda úradu)
Podpredsedu úradu bude menovať a odvolávať predseda úradu. Zákonné požiadavky na osobu predsedu úradu bude musieť spĺňať aj podpredsedxx
x x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa. Skutkové podstaty súvisia s porušením povinnosti vyžadovať súhlas úradu pri pracovnoprávnych úkonoch chráneného oznamovateľa, s porušením povixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxať aspoň nedbanlivostné zavinenie.
Sankcie za nesplnenie povinností v súvislosti s vnútorným systémom preverovania oznámení sa preberajú zo súčasxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ponecháva sa tiež možnosť xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podľa zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.
Oproti súčasnej právnej úprave sa navrhuje, s cieľom zvýšiť a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxti s urobením oznámenia.
K § 21
Pri udeľovaní súhlasu na pracovnoprávny úkon a pri pozastavovaní účinnosti pracovnoprávneho úkonu bude úrad potxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxosť úradu sa preto umožňuje v prípade potreby požiadať inšpektorát práce o poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní skutočností, na základe ktorých by moxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxvanie ustanovení, ktoré majú inšpektori práce v rámci vykonávania inšpekcie práce, pričom sa budú využívať iba tie, ktoré budú potrebné na poskytnutix xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxnností fyzických a právnických osôb pri výkone právomoci inšpektorátu práce, je inšpektorát práce oprávnený uložiť poriadkovú pokutu obdobne, ako jx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxvnenie úradu spracúvať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na výkon jeho pôsobnosti.
Z platnej právnej úpravy sa preberajú ustanovenia o možnosti orgáxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy zaznamenávať, informovať o tom volajúceho a povinnosť viesť evidenciu takýchto zvukových záznamov tri roky na nosiči, ktorý sa nedá prepisovať. Tiexx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Vojenského spravodajstva, čiastočne aj Národného bezpečnostného úradu, v našom právnom poriadku odzrkadľuje ich zverenie pod kontrolu Národnej raxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx utajenia, problematická (výslovný uvedením tých ustanovení návrhu, ktoré sa na spravodajské služby a Národný bezpečnostný úrad majú vzťahovať), prxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxh predmetom sú práva, na ktoré nie je právny nárok, či už ide o vznik ochrany alebo poskytnutie odmeny; týchto práv sa nemožno domáhať v štandardných opraxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx použitie správneho poriadku vo vzťahu k doručovaniu vybraných písomností.
Iná právna situácia je pri udeľovaní súhlasu na pracovnoprávny xxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
Prechodné ustanovenia súvisia predovšetkým s prechodom pôsobnosti pri poskytovaní ochrany z inšpektorátov práce na úrad. Vzhľadom na to, že bude pxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxorátov práce pri poskytovaní ochrany aj po nadobudnutí účinnosti zákona a zvolení prvého predsedu. V tejto súvislosti sa explicitne vyjadruje kontinxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxbavovanie týchto podaní.
Taktiež sa upravuje obdobie počas ktorého sa bude úrad konštituovať a vytvárať svoju vnútornú štruktúru a orgány nevyhnutnx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx nedošlo k zníženiu úrovne ochrany oznamovateľov. V nadväznosti na uvedené sa navrhuje aby aj naďalej počas zmieneného "provizória" rozhodovalo o posxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxriálnej a technickej stránke sa navrhuje aby počas zmieneného provizórneho obdobia tieto procesy napomáhal predsedovi zabezpečovať úrad vlády.
Záxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxavou.
K § 26
V nadväznosti na návrh nového zákona sa navrhuje zrušiť sa zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaníx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx x xx xxxx
xxxxxxxx xx xxraviť procesné postavenie oznamovateľa rozšírením jeho práv o právo robiť návrhy na vykonanie dôkazov resp. ich doplnenie ako aj právo predkladať dôkxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxie trestného činu napomáhať orgánom činným v trestnom konaní vyhľadávať a zabezpečovať relevantné dôkazy za účelom ich vyhodnotenie v rámci trestnéhx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxrhuje rovnaké procesné postavenie zveriť aj Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, a to v tých prípadoch, ak oznamovateľ požiadxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
V kontexte bodu 1 a s cieľom umožniť oznamovateľom xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xonania sa v bodoch 2 až 9 navrhuje umožniť oznamovateľom nazerať do spisov, rozšíriť notifikačnú povinnosť orgánov činných v trestnom konaní vo vzťahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxho stíhania, ako aj o opatreniach prokurátora v rámci jeho dozoru nad zákonnosťou pred začiatkom trestného konania a rámci prípravného konania. Zárovxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxäzujúca na čl. I ustanovujúca príslušnosť prokurátora v prípade podania žiadosti o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činxxxxxx
x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxetom bankového tajomstva, keď to bude nevyhnutné na ochranu oznamovateľa, ktorý je zamestnancom banky alebo pobočky zahraničnej banky.
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxenskej republiky rozhodovanie o poskytnutí odmeny.
Legislatívna úprava súvisiaca so zriadením Úradx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxnú právnu pomoc v prípade, ak sa obráti na správny súd so správnou žalobou proti rozhodnutiu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnostxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x jeho oznámením.
Táto právna úprava sa bude vzťahovať aj na blízku osobu oznamovateľa, ako aj na zodpovednú osobu a jej zamestnancov.
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xrad, vypúšťajú sa zo zákona o inšpekcii práce súvisiace ustanovenia.
Keďže jednou z podmienok na vykonávanie xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx v znení neskorších predpisov. Uvedené platí obdobne aj pokiaľ ide o preukazovanie bezúhonnosti podpredsedu.
V nxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxtorých zákonov x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxesu, ako aj vzhľadom na primeranú legisvakanciu na 1. marec 2019.
V Skalici 6. novembra 2018
Peter Pellegrini, v.r.
predseda vlády Slovenskej repubxxxx