LIT245464SK

Dôvodová správa k zákonu č. 106/2018 Z.z., o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

§  ×
AA  
Viditeľnosť poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (19)
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxon o prevádzke vozidiel") vypracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") sa predkladá podľa bodov B 2xxx x xxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxktorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc.
Zhodnotenie súčasného stavu:
Súčasný zákon č. 725/2004 Z.z. o podmxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx a bol už 19 krát novelizovaný. Ministerstvo sa rozhodlo vypracovať úplne nový zákon o prevádzke vozidiel najmä z troch dôvodov:
1.
nové predpisy o sxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxx xredpisy o schvaľovaní
Zákon č. 725/2004 Z.z. vychádzal z troch rámcových smerníc, ktoré platili v roku 2004:
1.
pre vozidlá kategórie M, N a O smerxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
2.
pre vozidlá kategórie L smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 týkajúca sa typového schválenia dvoj alebo trojkolesxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xákonov členských štátov, týkajúca sa typového schvaľovania kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov.
Uvedené smernice v súčasnoxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxórie T, C, R a S nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľaxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxm dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek v platnom znení [ďalej len "nariadenie (EÚ) č. 168/2013"].
V súčasnosti je v legislatívnom proxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxv a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi, ktorý Európska komisia predložila 27. januára 2016. Toxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxné tri rámcové smernice spadali ďalšie čiastkové smernice, ktorými sa ustanovili technické požiadavky pre vozidlá, ich systémy, komponenty a samostxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxi nariadeniami Európskej únie.
Pod zákon o prevádzke vozidiel spadá aj predpis, ktorým sa ustanovujú emisné limity plynných a pevných znečisťujúcicx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xx. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxí [ďalej len "nariadenie (EÚ) č. 2016/1628"].
Záver: Od roku 2004 sa predpisy pre schvaľovanie vozidiel zásadným spôsobom zmenili. Aj keď boli vykonaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxone o prevádzke vozidiel.
K bodu 2: Dohľad nad trhom
Dohľadom nad trhom sú činnosti a opatrenia orgánov dohľadu nad trhom, ktorých cieľom je zabezpečixx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xa trhu, boli v súlade s požiadavkami ustanovenými právnymi predpismi a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxoch Európskej únie:
1.
nariadenie (EÚ) č. 167/2013,
2.
nariadenie (EÚ) č. 168/2013,
3.
nariadenie (EÚ) č. 2016/1628.
V legislatívnom xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x x xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx dostať aj príslušné opatrenia tak, aby jednotlivé príslušné orgány vedeli lepšie reagovať a vyhli sa problémom, ktoré boli pri kauze Volkswagenu.
Doxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxhnutnej novelizácie zákona č. 725/2004 Z.z. Aj tento už zavedený systém je potrebné komplexne zmeniť a novým spôsobom upraviť v zákone o prevádzke vozxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xrijatý balíček opatrení o technickom stave vozidiel, ktoré v Európskej únii harmonizujú požiadavky v oblasti kontrol technického stavu vozidiel, v oxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xpríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES [ďalej len "smernixx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxntoch pre vozidlá [ďalej len "smernica (EÚ) č. 2014/46"],
3.
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickex xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxce nadobudli účinnosť 20. mája 2014, ale členské štáty sú povinné prijať vlastné vnútroštátne predpisy do 20. mája 2017, pričom uplatňovať ich musia naxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx komplexnejšie zmeny a úpravy v novom zákone o prevádzke vozidiel.
Cieľom zákona o prevádzke vozidiel je komplexne riešiť problematiku podmienok prexxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xrocese aplikácie v súčasnosti platného zákona č. 725/2004 Z.z.
Navrhovaným zákonom o prevádzke vozidiel sa upravuje
a)
schvaľovanie na prevádzxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xastí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov, požiadavky na ich uvedenie na trh, sprístupnenxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xontroly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxchnické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality a cestné technické kontroly) a montáž plynových zariadení vo vozidlách, kontroly v nakladaxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxmávke,
i)
sprievodné novely súvisiacich zákonov v čl. II až XII, a to zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxj len "živnostenský zákon"), zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xiektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o kontrole vnútorného trhu"), zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxbách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o službách na vnútornom trhu"), zákona č. 4xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ďalej len "zákon o výbere mýta"), zákona č. 488/2013 Z.z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "záxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxpadoch") a zákona č. 387/2015 Z.z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Zxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
a)
podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel,
b)
podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
f)
podrobnosti o technickej službe overovania,
g)
podrobnosti v oblasti technickej kontroly,
h)
podrobnosti v oblasti emisnej kontroly,
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke.
Zákon o prevádzke vozidiel a jeho vykonávanie v praxi xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ak sú udržiavané na požadovanom stupni technickej spôsobilosti pre cestnú premávku.
Účinnosť čl. VI, X a XI (novela zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xx xxx xxx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxx 2. až 4. sa navrhuje dňom 20. mája 2018 vzhľadom na povinnú transpozíciu smerníc Európskej únie a účinnosť čl. VII bodu 6. a čl. XII bodu 1. sa navrhuje dňom xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxy a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie, sociálne vplyvy a ani vplyv na služby verejnej správy pxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxov.
Návrh zákona o prevádzke vozidiel sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona o prevádzke vozidiel je v súladx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
xx xxxxxxxx xxxx
x xxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
K § 1 (Predmet zákona)
Vymedzuje sa predmet zákona a rozsah pôsobnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxenky a dosiahnuť, aby prevádzkou vozidla nebola ohrozená bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie a neboli poškodzované cesty.
Tento zxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, ako sú električka a trolejbus, ktoré sú používané v cestnej premávke.
Vzhľadom na špecifické úlohy, ktoré plnia subjekty uvedené v odseku 5 (Ministexxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxn nevzťahuje; tieto vozidlá podliehajú osobitnému schváleniu na prevádzku v cestnej premávke a sú prihlásené do osobitnej evidencie vozidiel podľa oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxady sa schváli osobitná metodika pre vykonávanie týchto kontrol; ide o prípady, keď subjekty uvedené v odseku 5 nemajú vytvorený vlastný systém kontrox xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx diplomatov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch), konzulov z povolania (vyhláška mxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx87 Zb. o Dohovore o osobitných misiách), ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu počas ich pôsobenia v Slovenskej republike, vyníxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxť podrobiť tieto vozidlá kontrole technického stavu vozidiel sa na nich nevzťahuje. Avšak tieto vozidlá môžu byť dobrovoľne podrobené technickej konxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xistorické vozidlá a športové vozidlá sa navrhovaný zákon vzťahuje, iba ak je to výslovne ustanovené.
K § 2 (Vymedzenie základných pojmov)
Vymedzxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxchádzalo predovšetkým zo súčasnej právnej úpravy a z osobitných predpisov o typovom schvaľovaní prijatých v rámci Európskej únie. Ich zaradenie do záxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxtujú ich vymedzenie v iných zákonoch napríklad v zákone o cestnej premávke.
K § 3 (Základné druhy vozidiel)
V súlade s príslušnými predpismi Európxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxvania dokladov vozidla ustanoví ministerstvo vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla [§ 136 ods. 3 písm. c)].
Ostatné cestxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdiel na základné kategórie. Podrobnejšie definície a členenie vozidiel
-
kategórie L na subkategórie ustanovuje nariadenie (EÚ) č. 168/2013,
x
xxxxxxxxx xx x x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xchvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xx xx x x x xx xxxxxxxgórie ustanovuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013.
Odseky 6 až 8 obsahujú definície a rozdelenie vozidiel kategórií P, LS a V.
K druhej časti
Druhá čxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
K prvej hlave (§ 5 až 7) (Úvodné ustanovenia)
Prvá hlava obsahuje základné ustanovenia o schvaľovaní, typovom schvaľovacom orgáne a schvaľovacom orgxxxx
x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xomponenty alebo samostatné technické jednotky, nedokončené vozidlá ako aj spaľovacie motory necestných pojazdných strojov možno uviesť na trh a sprxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxľovací orgán, ktorým je okresný úrad - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií schváli len také vozidlo, systém, komponent, samostatnú technicxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx životné prostredie, verejné zdravie alebo bezpečnosť osádky alebo vážne riziko poškodenia ciest (ďalej len "verejný záujem").
Schválené na prevádxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčšie povolené hmotnosti; v takomto prípade vozidlo podlieha povoleniu na zvláštne užívanie ciest podľa cestného zákona.
K § 7 (Osobitné ustanovexxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xromadné prestavby typu vozidla na účely ich uvedenia na trh a do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike je oprávnená len osoba, ktorá je držxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu pri jeho udelení. Údaje a doklady predkladané pri podaní návrhu upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xx xxxozcov typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sú typovo schválené EÚ alebo majú udelenú správu o homologizácii iným člxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xx je obsiahnutá zmena v udelenom osvedčení, zrušenie osvedčenia a jeho zánik.
K druhej hlave (§ 8 až 21) (Typové schválenie)
V druhej hlave sa upravuje xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxtora necestných pojazdných strojov. Schvaľovacím úradom je typový schvaľovací orgán, ktorým je štátny dopravný úrad.
K § 8 (Spoločné ustanovenix x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxže byť udelené ako typové schválenie EÚ celého vozidla alebo ako vnútroštátne typové schválenie celého vozidla. Platnosť vnútroštátneho typového scxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxočné ustanovenia, ktoré platia pri typovom schválení celého vozidla (teda aj v rámci typového schválenia EÚ celého vozidla a aj v rámci vnútroštátneho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xx xx x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxia typového schválenia celého vozidla podľa harmonizovaných predpisov pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z.z. (txxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxenie v súvislosti s typovým schválením celého vozidla podľa uvedených harmonizovaných predpisov. Ide najmä o
a)
udelenie typového schválenia EÚ xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxhŕňa nové technológie alebo nové koncepcie, ktoré sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi,
c)
udelenie typového schválenia Ex xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx iných ako v § 9)
Tento paragraf upravuje spôsob udeľovania typového schválenia celého vozidla vozidiel iných, ako sú uvedené v § 9 pre prípady, na ktoré xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx/46), nariadenie (EÚ) č. 167/2013 a nariadenie (EÚ) č. 168/2013]. Ministerstvo upravuje technické požiadavky pre tieto vozidlá vo vyhláške, ktorou sx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
K § 11 (Uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla)
Pokiaľ niektorý členský štát udelil typové schválenie EÚ celého vozidla podľa harmonizovanxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 167/2013 a nariadenie (EÚ) č. 168/2013] a takéto vozidlo má byť výrobcom alebo zástupcom výrobcu uvedené na trh a do prevádzky v cestnej premávke, je potxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx ustanovuje postup v prípade uznania vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla, ktoré bolo udelené podľa harmonizovaných predpisov pre udexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxe (EÚ) č. 168/2013].
K § 12 (Vystavovanie dokladov)
V tomto paragrafe sa uvádza, aké doklady je povinný vystaviť výrobca alebo zástupca výrobcu v sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxie vozidla.
K § 13 (Register osvedčení o zhode COC)
Tento paragraf obsahuje ustanovenia, prostredníctvom ktorých sa zriaďuje register osvedčenx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxenie celého vozidla podľa harmonizovaných predpisov pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z.z. (transpozícia smernxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxidlo evidované, pričom na výmenu slúži medzinárodný informačný systém vozidiel EUCARIS.
K § 14 (Sprístupnenie na trhu, evidencia alebo uvedenie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xalej sprístupňovať na trhu, evidovať, ani uviesť do prevádzky v cestnej premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek, poxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxel sa vychádza z harmonizovaných predpisov pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z.z. (transpozícia smernice (ES) č. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxegórie T a pri vozidlách kategórie LS sa postupuje ako pri vozidlách kategórie L.
K § 15 (Spoločné ustanovenia o typovom schválení EÚ vozidla, systéxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxpového schválenia EÚ vozidla, systému, komponentu alebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxganizácie Spojených národov (ďalej len "predpis EHK OSN"). Základnou črtou typového schválenia EÚ je, že výrobca alebo zástupca výrobcu môže podať náxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx môže byť v rámci Európskej únie udelené iba jedno typové schválenie EÚ. Následné zmeny v typovom schválení EÚ môže vykonať iba typový schvaľovací orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxhnickej jednotky podľa regulačných aktov)
Udelenie typového schválenia EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky poxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xegulačných aktov.
V odseku 5 sa uvádza, že osvedčenie o typovom schválení EÚ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxé schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky)
Typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rámci vnxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xlebo predpisy EHK OSN. Ak neexistuje regulačný akt, ministerstvo vyhláškou, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektorx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxré vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, S, PS, PN a LS ako aj technické požiadavky pre niektoré systémy, komponenty a samostatné technické jednotky (dvojxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xlečné laná, protisklzové reťaze, laminátové doplnkové príslušenstvo a výbava, ochranné rámy, diskové kolesá, elektrická a elektronická doplnková xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xypové schválenie, vydá osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorého platnosť xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxis s rovnako obmedzenou platnosťou. Platnosť osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení typový schvaľovací orgán predĺži na návrh jeho držiteľa.
x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoré môžu ovplyvňovať správnu funkciu systémov vozidla dôležitých pre zachovanie bezpečnej prevádzky vozidla alebo jeho environmentálnych vlastnoxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z.z. (transpozícia smernice (ES) č. 2007/46), nariadenie (EÚ) č. 167/2013 a nariadenie xxxx xx xxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojazdných strojov vrátane technických požiadaviek a vydávania dokladov o udelení typového schválenia EÚ sa riadi ustanoveniami príslušných regulxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx schválenia)
Výrobca alebo zástupca výrobcu, ako držiteľ osvedčenia o typovom schválení, je v prípade zmien týkajúcich sa typového schválenia povinxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xôže typový schvaľovací orgán zrušiť typové schválenie, prípady, v ktorých typový schvaľovací orgán zruší typové schválenie a prípady, podľa ktorých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxinok a v odseku 9 prípady, kedy sa proti rozhodnutiu o zrušení typového schválenia nemožno odvolať.
K § 21 (Zhoda výroby)
Výrobca musí všetky vozidxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxť v zhode so schváleným typom a na tento účel musí mať zavedený systém riadenia kvality. Typový schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie, vykoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx typových schváleniach EÚ, v odseku 4 je uvedené, že postupy týchto overovaní upravujú harmonizované predpisy pre udeľovanie typového schvaľovania [xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxÚ) č. 2016/1628].
K tretej hlave (§ 22 až 24) (Požiadavky na uvedenie na trh, sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky)
V tretej hlave sa upravujú xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xlebo vybavenia predstavujúcich vážne nebezpečenstvo alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov.
K § 22 (Uvedenie na trh a sprístuxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x xxxístupniť na trhu možno len také vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky a spaľovacie motory necestných pojazdných strojov, ktoxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx trhu platia podmienky podľa harmonizovaných predpisov pre udeľovanie typového schvaľovania [nariadenie vlády č. 140/2009 Z.z. (transpozícia smexxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodárskeho subjektu, ktorý uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné čaxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi, samostatnými technickými jednotkami, nebezpečnými časťami alebo vybavením) a § 24 (Povinnosti hospodárskych subjektov v súvislosti so spaľovacxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, samostatnými technickými jednotkami, nebezpečnými časťami alebo vybavením. Hospodárske subjekty (výrobca, zástupca výrobcu, dovozca a distribxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xlenských štátoch; Európska únia ukladá členským štátom povinnosť prijať do svojho právneho poriadku ustanovenia o sankciách (pokutách) za konkrétnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxribútor, dovozca a výrobca pôvodného zariadenia (osoba, ktorá vyrába necestné pojazdné stroje) v súvislosti so spaľovacími motormi necestných pojaxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx sa upravuje postup pri jednotlivom schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej texxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla, ktorý chce vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke, je povinný vopred požiadať príslušný okresný úrad (sxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxkačných údajov o navrhovateľovi aj údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vo vyhláške ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xyť udelené ako vnútroštátne jednotlivé schválenie alebo ako jednotlivé schválenie EÚ, ak to umožňujú osobitné predpisy o typovom schvaľovaní.
Ku scxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxsí jednotlivo vyrobené vozidlo spĺňať, ustanovuje citov. vyhláška. Ak osobitné predpisy pre typové schválenie EÚ alebo pre vnútroštátne typové schvxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxde sa na jednotlivo vyrobené vozidlá uplatňujú technické požiadavky uvedené v citov. vyhláške.
V odsekoch 5 až 7 sú uvedené doklady, ktoré vydá okresnx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, je povinný bezodplatne v elektronickej forme zasielať xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
K § 26 (Jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxé tzv. vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou. Takýmto vozidlom sa rozumie spravidla po domácky vyrobené vozidlo, ktorx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxkéto schválenie možno udeliť pre jednotlivo vyrobené vozidlo určené na používanie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve na obmedzenom územx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx V uvedenej vyhláške sú upravené technické požiadavky na účely schválenia jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou a tiež údaje a dokladxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé vozidlo)
Tento paragraf upravuje schvaľovanie a režim následného prihlásenia do evidencie jednotlivo dokončovaných vozidiel; ide o vozidlá, ktoxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx systémom viacstupňového schvaľovania. Viacstupňové schválenie môže byť udelené ako viacstupňové typové schválenie vozidla alebo ako schválenie jxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxať príslušný okresný úrad o jednotlivé schválenie takého vozidla. Akýkoľvek návrh obsahuje okrem identifikačných údajov o navrhovateľovi aj údaje a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
xx schvaľovaciemu konaniu sa vyžaduje protokol o skúškach jednotlivo dokončovaného vozidla z technickej služby overovania. Technické požiadavky, ktxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxerane vzťahujú postupy, ktoré je potrebné dodržať pri viacstupňovom typovom schválení vozidla. Okresný úrad vždy skúma, či všetci zúčastnení výrobcxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxžiadavky.
Ak navrhovateľ doložil všetky predpísané doklady a dokumenty, ktoré okresný úrad posúdil a preskúmal, a vozidlo plní ustanovené technickx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vydá okresný úrad pri schválení jednotlivo dokončovaného vozidla.
K § 28 (Jednotlivo vyrobený alebo jednotlivo dovezený systém, komponent alebx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxnej technickej jednotky vozidla; návrh na povolenie výroby sa nevyžaduje. Jednotlivo dovezený systém, komponent alebo samostatná technická jednotxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Schvaľovacím orgánom je príslušný okresný úrad. Údaje a doklady, ktoré sa prikladajú k návrhu na schválenie sú uvedené vo vyhláške ministerstva, ktoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxonent alebo samostatná technická jednotka musia rovnako plniť podmienky tohto zákona a vykonávacieho predpisu.
K § 29 (Jednotlivo dovezené vozixxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxsným úradom.
Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla je povinný požiadať okresný úrad o jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovexxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla môže byť
a)
v prípade vozidla dovezeného z členského štátu alebo zmluvného štátu Dohody o Exxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo vozidla,
2.
uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
3.
jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla, ak to osobitné predpisy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x iného ako členského štátu alebo zmluvného štátu (ďalej len "tretí štát") ako
1.
uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla, alebo
2x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxálenie jednotlivo dovezeného vozidla v závislosti od druhu jednotlivého uznania alebo schválenia jednotlivo dovezeného vozidla sú uvedené vo vyhláxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxtokol o skúškach a kontrolách z technickej služby overovania. V citov. vyhláške sú ustanovené technické požiadavky, alternatívne technické požiadaxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xretieho štátu. Uvádzajú sa tiež doklady, predložením ktorých sa môžu doplniť chýbajúce technické údaje v prípade jednotlivo dovezeného vozidla z člexxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Na základe rozsudku Súdneho dvora (piata komora) z 20. marca 2014 vo veci C639/11 Európska komisia proti Poľskej republike, rozsudku Súdneho dvora (pxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxra 2017 voči Slovenskej republike sa oproti súčasnej právnej úprave povoľuje preregistrácia osobných vozidiel kategórie M1 s pravostranným riadeníxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu, okresný úrad schváli jednotlivo dovezené vozidlo.
V odsekoch 8 a 9 sú uvedené doklady, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xyradeného z evidencie vozidiel.
Prevádzkovateľ vozidla je povinný požiadať príslušný okresný úrad o opätovné schválenie jednotlivého vozidla na pxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxedené vo vyhláške ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)].
Odseky 6 až 8 upravujú postux xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxdla, ktoré sa má prevádzkovať v cestnej premávke, sa týka vozidiel, ktoré neboli schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo ktoré boli schválené nx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxých orgánov podľa § 1 ods. 5 (napr. vybrané vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl, Ministerstva vnútra Slovenskej repubxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxol jednotlivého vozidla z technickej služby overovania, pričom vozidlo musí spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké boli platné v čase jeho výroby.
xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xaragrafe sú ustanovené prípady, kedy schvaľovací orgán zruší schválenie alebo uznanie ohľadom jednotlivého vozidla.
V prípade vozidiel už prihlásxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxenie alebo uznanie, a prevádzkovateľ je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia odovzdať na orgáne Policajného zboru osvedčenix x xxxxxxxxx xxxx x x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxzkovateľ je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia odovzdať na schvaľovacom orgáne, ktorý vydal rozhodnutie, technické osvedxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 30.
K piatej hlave (§ 33 až 37) (Prestavba vozidla a iné technické zmeny na vozidle)
V piatej hlave sa upravuje postup pri xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxočné pre hromadnú prestavbu typu vozidiel a prestavbu jednotlivého vozidla. Upravuje sa, čo je prestavbou vozidla a čo sa za prestavbu nepovažuje a príxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxíslušným na povolenie a na schválenie je štátny dopravný úrad. Povolenie sa nevyžaduje v prípade, ak ide o hromadnú prestavbu montážou plynového zariaxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx a doklady v rozsahu ustanovenom vo vyhláške ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)].
Kx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxcké požiadavky, ktoré musí vozidlo po hromadnej prestavbe spĺňať, ustanovuje citov. vyhláška.
Ak navrhovateľ požiadal o schválenie hromadnej presxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu, štátny dopravný úrad schváli prestavbu typu vozidla. V odseku 8 sú uvedené doklady, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky povolenia prestavby jednotlivého vozidla a schvaľovanie jednotlivého vozidla po prestavbe v správnom konaní pred okresným úradom.
Údaje a doklaxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxnie prestavby ako aj v návrhu na schválenie prestavby jednotlivého vozidla upravuje vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykonaná, v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí vozidlo po jednotlivej prestavbe spĺňať, ustanovuje citov. vyhláška.
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy orgán posúdil, vozidlo plní ustanovené technické požiadavky a nepredstavuje vážne riziko ohrozenia verejného záujmu, okresný úrad schváli prestaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxvané, že v rámci jedného typového radu vozidla sa výmena karosérie rovnakého typu, rámu vozidla rovnakého typu alebo motora vozidla rovnakého typu nepxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxena karosérie vozidla a rámu vozidla zakázaná.
V tomto paragrafe sú definované aj povinnosti prevádzkovateľa vozidla požiadať schvaľovací orgán o zxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx
x x xx xxxx xxxxnická zmena na jednotlivom vozidle)
Iná technická zmena je taká zmena alebo úprava na vozidle, ktorá nie je prestavbou jednotlivého vozidla, nie je anx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanoví ministerstvo vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)].
V tomto paragrafe je ustxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xdajov v osvedčení o evidencii časť II alebo technickom osvedčení vozidla.
K šiestej hlave (§ 38) (Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN)
Šiesxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxntifikačné číslo vozidla VIN a na vozidlo je umiestnené náhradnou technológiou. Prípady, kedy štátny dopravný úrad pridelí vozidlu náhradné identifxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxhvaľovania vozidiel [§ 136 ods. 3 písm. a)], pričom náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originaxxxxx
x x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xozidlo umiestňuje (upevňuje) výrobca vozidla pri výrobe vozidla vlastnou originálnou technológiou. Pokiaľ nastane prípad, že je vozidlu potrebné pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobca vozidla, ale na vozidlo náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni (upevní) určené pracovisko kontroly originality, ktoré disponujx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xa venuje dokladom vozidla (§ 39 až 43).
K § 39 až 42
Návrhom zákona o prevádzke vozidiel a vyhláškou ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxačných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v platnom znení, t.j. vrátane smernice (EÚ) č. 2014/46.
Paragraf 39 obsahujx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xvidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ktoré sa vydávajú vozidlám podliehajúcim prihláseniu do evidencie vozidiel, a technické osvedčenie xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxlom na vozidle sú nevyhnutnou podmienkou, aby sa vozidlo podliehajúce evidenčnej povinnosti, mohlo použiť v cestnej premávke. Táto povinnosť je aj v sxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xx x xx sa upravuje vydávanie dokladov a ich duplikátov. Uvádzajú sa oprávnenia orgánov Policajného zboru, okresných úradov ako aj výrobcov a zástupcov výroxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x evidencii časti I zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (§ 134 zákona o cestnej premávke). Ministerstvo dopravy zabezpečuje výrobux xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxje za neplatné odcudzené alebo stratené tlačivá uvedených dokladov [§ 136 ods. 2 písm. a) bod 21].
K § 43 (Výmena technického osvedčenia vozidla)
Vxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xx xx xx xx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vydané technické osvedčenie vozidla, môže na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla okresný úrad vydať osvedčenie o evidencii časť II. Následne jx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxlo emisnej kontrole administratívnej.
Vozidlám kategórie S a PN a pre výmenné nadstavby, ktoré boli schválené na prevádzku v cestnej premávke na územx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxdosti prevádzkovateľa vozidla okresný úrad vydať technické osvedčenie vozidla.
K štvrtej časti
Štvrtá časť obsahuje úpravu prevádzky vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxvke, povinnosti prevádzkovateľov vozidiel ako aj špecifické podmienky prevádzky jednotlivých špecifických druhov vozidiel.
K § 44 (Základné poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx prevádzku schválené a aby bolo na prevádzku v cestnej premávke spôsobilé a technicky spôsobilé. Vozidlo musí svojím vyhotovením a výbavou zodpovedať xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxevádzke, podmienky prevádzky neschváleného vozidla a vozidiel a jazdných súprav, ktorých rozmery alebo hmotnosti prekračujú najväčšie povolené roxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsterstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke [§ 136 ods. 3 písm. d)]. Touto vyhláškou sa upravuje technická nespxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadom na technické požiadavky (napríklad zapojenie vozidiel do jazdných súprav, karosérie vozidla, kolesá, pneumatiky a pod.), povinná výbava vozidxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xnamenia. Návrhom zákona o prevádzke vozidiel a vyhlášky sa tiež do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 89/459/EHS z 18. júla xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxel a ich prípojných vozidiel a preberá sa aj smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niekxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxej len "smernica (ES) č. 96/53"].
K § 45 (Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel)
Odsek 1 vymenúva povinnosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovatexxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
K § 46 (Povinnosti prevádzkovateľov historických vozidiel a športových vozidiel)
Ustanovenie odseku 1 upravuje aj prevádzkovanie historických vxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxe sú uvedené dôvody, pre ktoré je prevádzka vozidla v cestnej premávke pozastavená na určité časové obdobie, pričom je ustanovené, že ak pominú dôvody pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxastavenú prevádzku, sa môže použiť v cestnej premávke len na účely absolvovania technickej kontroly alebo emisnej kontroly, a to len medzi miestom oprxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxch mesiacov podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole, prevádzkovateľ je povinný požiadať o dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx udalosti, ktoré majú vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla (zavesenie kolies, deformačné zóny, airbagy, riadenie a brzdy), môže odstraňovať ibx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe počítadiel celkovej prejdenej vzdialenosti vozidiel (tzv. odometrov) v Európskej únii, čo spôsobuje niekoľko miliardové škody ročne, deformuje pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxtriedky. Zároveň manipulácia s počítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti má negatívny vplyv na pravidelnosť servisných prehliadok, technický stxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxo, že kritický komponent nie je vymenený včas.
Prostredníctvom tohto paragrafu sa vytvára vnútroštátny register prevádzkových záznamov cestných mxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxej prejdenej vzdialenosti. Dôvodom xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxenou manipuláciou so zobrazovanou hodnotou počítadla a kto takéto zásahy môže vykonávať.
Informácie o stave celkovej prejdenej vzdialenosti vozidxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxnatárom. Od 1. marca 2016 bol novelou zákona č. 725/2004 Z.z. (zákon č. 412/2015 Z.z.) ustanovený a zriadený register prevádzkových záznamov vozidiex xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxedníctvom modulu Mileage systému EUCARIS. V súčasnosti register obsahuje takmer 23 miliónov záznamov. Tvoria ich najmä údaje z technických kontrol, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxjviac údajov o zobrazovanej hodnote počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti tak, aby sa vytvorila čo najväčšia história údajov. Z tohto dôvodu sa uxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých vozidlách do registra a vymedzuje sa spôsob poskytovania informácií z registra pri zmene evidencie motorového vozidla zo Slovenskej republiky do xxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xáležitých kritérií, ktoré sú kľúčové pre elimináciu chýb, odhalenie podvodu a splnenie požiadaviek medzinárodnej výmeny. Účinnosť systému stúpa úmxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxliteľná. Tento fakt je hlavným nástrojom overeného systému. Základný princíp riešenia spočíva vo vytvorení transparentnej histórie s dostatočným pxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxite pochádzať z autobrandže. Majú byť tvorené hlavne záznamami zo servisnej činnosti. Zápisy budú môcť vykonávať jedine oprávnené právnické osoby alxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xa eliminovala administratívna náročnosť a chybovosť. Ak bol servisný zásah na vozidle vykonaný subjektom bez platného živnostenského oprávnenia, zxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xoslednej známej hodnote, bude možné výpis vyhotoviť až po zaznamenaní aktuálnej hodnoty odometra do registra. Údaje vo výpise bude možné overiť prostxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxge testy" so Slovenskom. Slovenská republika je už zapojená do výmeny údajov z odometrov s ostatnými členskými štátmi, ktoré pristúpia k vzájomnej výmxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxráciou na Slovensku. Platí to aj opačne. V rámci reciprocity je Slovenská republika povinná tieto údaje sprístupňovať členským štátom, hlavne k exporxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxrodnej výmeny údajov poukazujú na skutočnosť, že až 37% jednotlivo dovezených vozidiel vykazuje manipuláciu s najazdenými kilometrami. Nie je zriedxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxraničí jasne preukázala ich účinnosť. V pomerne krátkej dobe dokázali eliminovať podvody a deformáciu podnikateľského prostredia spojeného s obchoxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxzovanie navrhovaných opatrení je základným predpokladom na dosiahnutie porovnateľného výsledku aj v Slovenskej republike.
K § 49 (Skúšobná prexxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, výrobcovi v procese vývoja, výroby alebo schvaľovania vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a taktiež vozxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xvojimi rozmermi alebo hmotnosťami vozidlo nespĺňa požiadavky na najväčšie povolené hmotnosti alebo rozmery.
Ďalej je ustanovený postup štátneho dxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxy ohľadom prevádzkovania takéhoto vozidla v cestnej premávke. Taktiež sa ustanovuje, v ktorých prípadoch štátny dopravný úrad zruší povolenie skúšoxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxemávke neschválené jednotlivé vozidlo, ktorému schvaľovací orgán (okresný úrad) vydal dočasné povolenie na prevádzku na obmedzenej trase alebo úzexx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx udeliť dočasné povolenie, určí vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke [§ 136 ods. 3 písm. d)xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxé, v ktorých prípadoch schvaľovací orgán zruší povolenie skúšobnej prevádzky.
K § 51 (Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne zvukové výstražné xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xoužívajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby a podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych výstražných svetiel a zvláštnych výstražných znxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
x x x2 (Prevádzka ostatných cestných vozidiel a ostatných zvláštnych vozidiel)
V tomto paragrafe je ustanovené, že ostatné cestné vozidlá a ostatné zvláxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxravovať vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke [§ 136 ods. 3 písm. d)].
K druhej hlave (§ 5xx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxebo sprístupňovať na trhu s vozidlami v Slovenskej republike, ich systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami, nebezpečnými xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxl z cestnej premávky; taxatívnym spôsobom sa ustanovujú podmienky, za ktorých musí byť vozidlo vyradené z cestnej premávky dočasne alebo trvalo.
x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxe vozidla, ktoré podlieha a ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel a taktiež o trvalom vyradení vozidla z cestnej premávky v prípade, že prxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, z cestnej premávky)
Pri dočasnom vyradení vozidla je upravený postup okresného úradu ako ax xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxiam hlavne starých vozidiel, ktoré fyzicky neexistujú. Taktiež sa upravuje postup pri opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v cestnej premávke pred xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xiektorej povinnosti prevádzkovateľa vozidla musí byť vozidlo trvalo vyradené z cestnej premávky. Upravuje sa
postup okresného úradu pri trvalom vyxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technických kontrol motorových vozidiel v súlade so smernicou (EÚ) č. 2014/47. Predloženým návrhom zákona o prevádzke vozidiel a vyhláškou ministerxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ktorá s účinnosťou od 20. mája 2018 nahrádza smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxo smernicou ustanovujú minimálne požiadavky na systém cestných technických kontrol úžitkových vozidiel prevádzkovaných na území členských štátovx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxiel týkajúcich sa cestných technických kontrol vozidiel prevádzkovaných v Európskej únii. Cestné technické kontroly predstavujú kľúčový prvok na dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxnia. Takéto kontroly neprispievajú len k bezpečnosti cestnej premávky a znižovaniu emisií pochádzajúcich z vozidiel, ale tiež pomáhajú zabraňovať nxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxstéme cestnej technickej kontroly (systém hodnotenia rizikovosti, výber vozidiel, obsah a metódy cestnej technickej kontroly, kontrolné zariadenxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxystém cestnej technickej kontroly)
K § 57 (Vykonávanie cestnej technickej kontroly)
V odseku 1 je vysvetlený pojem cestná technická kontrola a účex xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxnej technickej kontroly: počiatočná a podrobnejšia cestná technická kontrola.
K odseku 6: Podľa odôvodnenia 12 k smernici (EÚ) č. 2014/47 cestná tecxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxrým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktoxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxu jazdy a dôb odpočinku] tak, aby sa vzťahoval na iné špecifikované oblasti týkajúce sa cestnej dopravy vrátane technického stavu úžitkových vozidielx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxnice 2006/22/ES. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť o vhodných technických a administratívnych opatreniach na prevádzku systémov hodnotenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx zákona o prevádzke vozidiel na základe vykonaných cestných technických kontrol sa informácie o počte a závažnosti chýb na vozidlách kategórie M2, M3, xxx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xrganizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnikom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba (zisková alebo nezisková), akékoľvek ziskové alebo neziskové združenie alebo skupina osôb bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ktorá vykonáva osobnú dopravu, alebo akákoľvek zisková fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva nákladnú dopravu na obchodné účely.
K § 58 (xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x celkového počtu vozidiel kategórie M2, M3, N3, N3, O3 a O4 evidovaných v Slovenskej republike. Informácie o skontrolovaných vozidlách xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlu vykonáva policajt alebo technik cestnej technickej kontroly, pričom spôsob výberu vozidiel, obsah a metódy počiatočnej cestnej technickej kontrxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
x x xx xxxxxxxxxxxxa cestná technická kontrola)
K podrobnejšej cestnej technickej kontrole sa pristupuje na základe výsledkov počiatočnej cestnej technickej kontroxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxtnej technickej kontroly orgánu Policajného zboru prostredníctvom kontrolného zariadenia, pričom podrobnosti o obsahu a metódach podrobnejšej cexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe [§ 136 ods. 3 písm. e)].
Je ustanovené, že ak podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu nemožno vykonať na kontrolnom zariadení, môže policajt nariadix xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxej kontroly v najbližšej obci, alebo obom kontrolám.
Ďalej sa určuje, kto znáša náklady na vykonanie jednotlivých kontrol v závislosti na tom, či boli xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxenia 23 smernice (EÚ) č. 2014/47, kde sa uvádza, že s cieľom znížiť náklady spojené s použitím technického zariadenia na podrobnejšiu cestnú technickú xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxraná.
V § 61 sa ustanovujú maximálne sumy príspevku, ktoré môžu orgány Policajného zboru vyberať ako náklady spojené s použitím technického zariadenxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxstnej technickej kontrole)
Ustanovujú sa povinnosti vodiča vozidla počas výkonu cestnej technickej kontroly vrátane povinnosti predložiť prísluxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v závislosti od úrovne závažnosti zistených chýb na skupiny chýb ľahké, vážne a nebezpečné, pričom zoznam chýb a úroveň ich závažnosti ustanoví ministxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx
x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxo nebezpečných chýb)
V tomto paragrafe sa upravuje postup policajta v prípade, že sú počas cestnej technickej kontroly zistené vážne alebo nebezpečnx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxcie vozidiel v Slovenskej republike a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxež je upravený postup prevádzkovateľa vozidla a schvaľovacieho orgánu v prípade, že sa na vozidle zistili vážne alebo nebezpečné chyby počas cestnej txxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xechnických kontrol sa zapisujú do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy.
K § 65 (Koordinovaná cestná technxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxgánmi iných členských štátov.
K § 66 (Správa o cestnej technickej kontrole a evidencia cestných technických kontrol)
Po ukončení cestnej technixxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxkej kontrole vypracuje, aj keď na vozidle neboli zistené chyby. Správa o cestnej technickej kontrole je nahraná do celoštátneho systému cestných techxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxorá bola vykonaná v rámci cestnej technickej kontroly, sa vypracuje taktiež kontrolný záznam podľa príslušného vykonávacieho predpisu (§ 9 vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxrave v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 43/2016 Z.z.).
Druhý diel (Systém kontroly uxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx7 z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky má zásadný význam zabezpečenie nákladu. Náklad by mal byť preto zabezpečený tak, aby pri zrýchlení vozidla v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxca z takéhoto zrýchlenia.
Podľa smernice (EÚ) č. 2014/47 pracovníci zapojení do kontrol primeraného zabezpečenia nákladu by mali byť náležite vyškoxxxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxnosti o cestnej technickej kontrole [§ 136 ods. 3 písm. e)] sa upravujú podrobnosti o systéme kontroly upevňovania nákladu, upevnenie nákladu a kontroxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxním nákladu)
V tomto paragrafe sú ustanovené špecifické povinnosti nakladajúcej organizácie, ktorá nakladá náklad do vozidla, na vozidlo alebo do ixxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxej organizácie zodpovedných za nakládku vozidiel. Ďalej je určené, kto nesie zodpovednosť za naloženie, uloženie a upevnenie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkladných jednotiek na vozidlo a povinnosť zabezpečiť, aby neboli prevýšené najväčšie technicky prípustné hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxých predpisov inšpektorátmi práce v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods. 1 bodu 3 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii pxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx predpisov a orgánmi Policajného zboru v rámci bezpečnosti cestnej premávky.
K piatej časti
Piata časť obsahuje úpravu technických služieb na úsxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxo informačného systému.
K prvej hlave (§ 70 až 77) (Technické služby)
Prvá hlava obsahuje podrobnosti o technických službách úseku prevádzky vozidxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžieb, ktoré slúžia na zabezpečovanie určených činností vykonávaných ministerstvom alebo v jeho mene osobou, ktorej ministerstvo na základe výberovxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxy a skúšok vozidiel a v oblasti montáže plynových zariadení do vozidiel.
Technické služby sa podľa činnosti členia na päť druhov, a to na
a)
technicxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxginality a
e)
technickú službu montáže plynových zariadení.
Na každý druh technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxade výberového konania. Výberové konanie na jednotlivé technické služby vykonávajú ustanovený zamestnanci. Vždy ide o štyroch zamestnancov ministxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe,
-
dvoch zástupcov organizácií pôsobiacich v oblasti výskumu prevádzky vozidiel x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsobiaceho v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v prípade výberu technickej služby technickej kontroly, keďže ministerstvo vnútra je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxovenskej republiky pôsobiaceho v oblasti ochrany ovzdušia v prípade výberu technickej služby emisnej kontroly, keďže ministerstvo životného prostxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxnia krádeží vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v prípade výberu technickej služby kontroly originality, keďže mxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxcajného zboru v prípade výberu technickej služby kontroly originality, keďže tento ústav vykonáva kriminalisticko-expertízne skúmanie podozrivýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxncovateľná; údaje a činnosti vyplývajúce z predmetu poverenia poskytuje ministerstvu bezodplatne.
Ministerstvo vedie zoznam technických služiexx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxrstvo poveriť technickú službu výkonom jednotlivých činností.
Významným atribútom je požiadavka na osvedčenia o akreditácii inšpekčného orgánu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxia a na výkon činnosti jednotlivých druhov technických služieb (finančná spoľahlivosť, odborná spôsobilosť, nezávislosť a nestrannosť, akreditácxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx
xx xxxxxx xxmedzenia konfliktu záujmov sa v prípade technických služieb podľa tohto zákona (okrem technickej služby overovania) ustanovuje zákaz personálneho x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxna. Toto obmedzenie je odôvodnené tým, že technické služby overujú plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia pre uvedené osoby, spracúvxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxamového zariadenia, zabezpečujú školenia a kurzy podmieňujúce vykonávanie činnosti oprávnených osôb.
K § 72 (Zmena, pozastavenie, zrušenie alxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxkonávanie technickej služby a na predĺženie platnosti poverenia.
V xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xrvania platnosti poverenia môžu nastať skutočnosti, ktoré si vyžiadajú zmenu poverenia. Ak nastanú dôvody uvedené v zákone, odsek 2 dáva typovému schxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xpatrení na nápravu. V odseku 3 sa ustanovuje povinnosť typovému schvaľovaciemu orgánu zrušiť poverenie, ak nastanú dôvody uvedené v zákone alebo môže xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xákonom stanovených podmienok (odsek 5). Osobitne sa upravuje predĺženie platnosti poverenia v prípade technickej služby podľa § 70 ods. 1 písm. b) až exx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xstanovujú sa povinnosti a oprávnenia technickej služby v závislosti od druhu vykonávanej činnosti.
Technická služba overovania (§ 73) zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxvisiace s overovaním typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovaním ich zhodnosti.
Technická služba technickej kontroxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxú komplexné činnosti v systéme kontrol vozidiel a montáže plynových zariadení do vozidiel vyplývajúce z poverenia, najmä vo vzťahu k ministerstvu, okxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch v rámci Slovenskej republiky ako aj vo vzťahu k širokej motoristickej verejnosti.
Základnou úlohou technických služieb je zabezpečenie fungovanxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxon určuje technickým službám konkrétne činnosti, ktoré možno rozdeliť do troch oblastí:
a)
odborná oblasť kontrol vozidiel a príbuzných disciplxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy, emisnej kontroly alebo kontroly originality a pre vykonávanie montáže plynových zariadení, skúšky prístrojov a zariadení pre kontroly, vzdelávaxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plynových zariadení (prevádzkovanie automatizovaných informačných systémov s celoštátnou pôsobnosťou, databázy staníc, pracovísk a odborných pxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxiacej evidencie).
Ministerstvo vo vykonávacích vyhláškach [§ 136 ods. 3 písm. f) až j)] upraví podrobnosti o postupe zabezpečovania niektorých čixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxvaľovania a overovania zariadení, schvaľovania vzorových výtlačkov dokladov a nálepiek ako aj informačných systémov používaných v súvislosti s tecxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx vykonávacími vyhláškami [§ 136 ods. 3 písm. g) až i)] ustanoví zariadenia, prístroje a monitorovacie záznamové zariadenia používané pri technických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xú vedené v automatizovanom informačnom systéme príslušnej technickej služby v závislosti od druhu vykonávaných činností.
K § 79 (Overenie a kalixxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxibrácii odborne spôsobilou osobou podľa zákona o prevádzke vozidiel, pričom zoznam zariadení a interval kalibrácií ustanoví ministerstvo vo vyhlášxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxsnej kontroly [§ 136 ods. 3 písm. h)].
Odborne spôsobilou osobou, ktorá vykonáva kalibráciu, je samotný výrobca zariadenia alebo jeho zástupca alebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxibráciu zariadení požiadať technická služba technickej kontroly a technická služba emisnej kontroly.
Ďalej sú ustanovené podmienky udelenia predxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxže pozastaviť alebo zrušiť platnosť osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení a prípady, kedy takéto osvedčenie zaniká.
K § 80 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nálepky, emisné plakety a inšpekčné nálepky používané príslušnou technickou službou podľa druhu vykonávaných činností, ktoré sú ustanovené vo vykoxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx xxxxxxľovanie celoštátneho informačného systému)
Štátny dopravný úrad schvaľuje pre každú technickú službu podľa jej príslušného poverenia:
a)
celxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxl originality,
d)
celoštátny informačný systém montáže plynových zariadení,
e)
celoštátny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxxsta časť obsahuje kontroly vozidiel a montáž plynových zariadení.
K prvej hlave (§ 82 až 89) (Oprávnená osoba)
K § 82 (Základné ustanovenie)
Podnxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxriadení do vozidiel predstavuje špeciálnu právnu úpravu vo vzťahu k Obchodnému zákonníku a k živnostenskému zákonu. Toto podnikanie sa vzhľadom na jexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xlynových zariadení môže len osoba, ktorá na túto činnosť získala právoplatné oprávnenie podľa tohto zákona.
Podľa odseku 5 na udelenie oprávnenia na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality.
K § 83 (Udeľovanie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxadenie (vybudovanie) stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo kontroly originality, na základe ktorých príslušný okresný úxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnčná spoľahlivosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť, zákaz personálneho a majetkového prepojenia a v prípade povolenia na zriadenie pracoviska kontrolx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx x x xxx xx xxxx
x x xx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxania oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly, oprávnenia na vykonávanie kontroly originality a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa ustanovuje, že žiadateľ o udelenie oprávnenia v čase podania žiadosti (ako aj oprávnená osoba počas platnosti oprávnenia), nesmie byť personálne anx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxatných technických jednotiek tak, že súčasne prevádzkuje ich výrobu, predaj alebo opravy. Účelom je vylúčiť konflikt záujmov a zamedziť napríklad prxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxviť v servise, ktorý vlastní alebo v ktorom sú majetkovo prepojené tie isté osoby alebo zamedziť stavom, že kontrolný technik je zároveň zamestnancom ixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xri každej podanej žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality ako aj počas celej xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoľahlivosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť, zákaz personálneho a majetkového prepojenia a v prípade povolenia na zriadenie pracoviska kontroly orixxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx x x xxx xx xxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxnenia na vykonávanie príslušných kontrol vozidiel a na montáže plynových zariadení.
K § 86 až 89 (Povinnosti a oprávnenia oprávnenej osoby)
Ustaxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
x x xx xxx xxxxxxxxú osobu technickej kontroly,
b)
v § 87 pre oprávnenú osobu emisnej kontroly,
c)
v § 88 pre oprávnenú osobu kontroly originality,
d)
v § 89 pre xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxnenie niektorých z povinností môže byť pre okresný úrad dôvodom na zrušenie oprávnenia.
Ministerstvo vo vykonávacích vyhláškach [§ 136 ods. 3 písm. gx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxti o odborne spôsobilých osobách, ktoré sú oprávnené vykonávať technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality, montáž plynových zariadxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxe plynových zariadení)
K § 90 (Udeľovanie osvedčenia technika)
Ustanovujú sa podmienky na udelenie osvedčenia technika technickej kontroly, tecxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxx xredkladá príslušná oprávnená osoba.
Podrobnosti o niektorých podmienkach pre získanie osvedčenia technika, ktorými sú bezúhonnosť a dôveryhodnoxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxtorých podmienkach a o spôsobe ich preukázania okresnému úradu, ktorými sú dostatočné znalosti a chápaní o vozidlách a odbornej praxi alebo rovnocennx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia technika)
Upravujú sa podmienky na zmenu, zrušenie alebo zánik príslušného osvedčenia technika; ustanovujú sa aj podmienky na predĺženie platnoxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmienky. Odsek 2 dáva schvaľovaciemu orgánu oprávnenie zmeniť rozsah osvedčenia technika, pričom je na rozhodnutí schvaľovacieho orgánu, či po posúdxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V takomto prípade sa vydá nové osvedčenie technika s pôvodnou lehotou platnosti.
Ak nastanú dôvody uvedené v zákone odsek 4 dáva schvaľovaciemu orgáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní na nápravu.
V odseku 5 sa ustanovuje povinnosť schvaľovaciemu orgánu zrušiť osvedčenia technika, ak nastanú dôvody uvedené v zákone alebo môže dôjxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxdĺžiť za súčasného splnenia zákonom stanovených podmienok v písmenách a) až c).
K § 92 (Základné školenie, zdokonaľovacie školenie a doškoľovací xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za účelom získania príslušného osvedčenia technika a za účelom predĺženia platnosti osvedčenia.
K § 93 (Skúšky z odbornej spôsobilosti)
V tomto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtroly originality a montáže plynových zariadení. Odbornú spôsobilosť preukazuje fyzická osoba skúškou pred skúšobnou komisiou.
Upravuje sa aj posxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx skúške nevyhovela alebo sa jej nemohla zo závažných dôvodov zúčastniť. Ďalšie podrobnosti ohľadom skúšok z odbornej spôsobilosti ustanoví ministerxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx chce vykonávať technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení, musí preukázať okrem odbornej spôsobxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxe overenia dodatočných znalostí a chápaní o vozidlách, pričom od takejto skúšky je oslobodená fyzická osoba, ktorá preukáže, že absolvovala vzdelanix x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxstup prihlásenia fyzickej osoby na skúšku overenia dodatočných znalostí a chápaní o vozidlách, spôsob oznámenia termínu a miesta tejto skúšky. Ďalšix xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx. g) až j)] a v skúšobnom poriadku.
K § 95 až 98 (Povinnosti technika)
Ustanovujú sa povinnosti odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich kontroly vxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
x x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx
x x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx
x x xx xxx technika montáže plynových zariadení.
Určené povinnosti musí príslušný technik plniť po celú dobu výkonu kontroly alebo montáže, pričom neplnenxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxkladné ustanovenia)
Počiatočnú a podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu môžu vykonávať odborne spôsobilé osoby, ktoré majú na túto činnosť udelenx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx6 ods. 3 písm. e)] sa upravujú podrobnosti o technikovi cestnej technickej kontroly (návrh na udelenie osvedčenia, spôsob a rozsah základného školenix x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xtoré majú byť predmetom cestnej technickej kontroly, diskriminovať ich vodičov, pri výkone kontroly nesmie podliehať žiadnemu konfliktu záujmov, kxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxých technických kontrol.
K § 100 (Udeľovanie osvedčenia technika)
O udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly môže požiadať ibx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxchnickej kontroly a postup udelenia tohto osvedčenia štátnym dopravným úradom.
K § 101 (Zánik osvedčenia a predĺženie osvedčenia)
Upravujú sa pxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xaniká z dôvodu, že nastane v zákone uvedená skutočnosť, ktorá jeho zánik spôsobí. V odseku 2 je založené oprávnenie pre typový schvaľovací orgán predĺžxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx
x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xstanovujú sa podmienky pre základné školenie a doškoľovací kurz, ako i vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou vymenovanxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxy z odbornej spôsobilosti)
V tomto paragrafe sú definované základné požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti na účel vykonávania cestnej texxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxstupy v prípade, že fyzická osoba skúške nevyhovela alebo sa jej nemohla zo závažných dôvodov zúčastniť. Ďalšie podrobnosti ohľadom skúšok z odbornej xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxiadku.
K tretej hlave (§ 104 až 112) (Technická kontrola)
Druhá hlava obsahuje úpravu technickej kontroly.
Predloženým návrhom zákona o prevádxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx preberá smernica (EÚ) č. 2014/45, ktorá s účinnosťou od 20. mája 2018 nahrádza smernicu Rady 96/96/ES z 20. decembra 1996 o aproximácii právnych predpixxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xvýšenie bezpečnosti cestnej premávky stanovením minimálnych spoločných požiadaviek a harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa kontrol technickéxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxm je zabezpečiť, aby sa vozidlá počas používania udržiavali v bezpečnom a environmentálne prijateľnom stave. V Slovenskej republiky kontroly technixxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxtrol technického stavu ešte dopĺňajú cestné technické kontroly vozidiel.
Podrobnosti o technickej kontrole upraví vyhláška ministerstva, ktorou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxuhy dokladov, prípady nevykonania technickej kontroly, lehoty technických kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel, prípady nariaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxti alebo nespôsobilosti vozidla na cestnú premávku z hľadiska technického stavu, spôsob evidovania údajov o technických kontrolách, vzory a náležitxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxej kontroly môže byť zriadené ako stacionárna stanica technickej kontroly alebo mobilná stanica technickej kontroly, pričom mobilná stanica technixxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxice technickej kontroly.
Je uvedené, že stanica technickej kontroly môže byť súčasne aj pracoviskom emisnej kontroly, pričom mobilná stanica technxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxvuje sa povinnosť monitorovať priestory kontrolnej linky stanice technickej kontroly (aj mobilnej) prostredníctvom monitorovacích záznamových zxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xčelom zabezpečenia vnútornej kontroly technikov technickej kontroly zo strany oprávnenej osoby technickej kontroly a zvýšenia efektívnosti a objexxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxrol je možné odhaliť jednotlivé prípady nepoctivého vykonania kontroly, chýba však "odstrašujúci" efekt, keďže je pomerne nízka pravdepodobnosť odxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prejednávaných opatrení ministerstvo vyhodnotilo ako najefektívnejší systém využívajúci monitorovacie záznamové zariadenie v kombinácii s celoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxej kontroly v súvislosti s poskytovaním záznamu a jeho likvidáciou v určených lehotách a možnosť orgánu odborného dozoru nariadiť zmenu inštalácie moxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxntroly vykonávané v stacionárnej stanici technickej kontroly a v mobilnej stanici technickej kontroly, rozsah kontrolných úkonov, povinnosť použíxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x x xx xx xx x3 sú vymedzené povinnosti prevádzkovateľov vozidiel alebo vodičov kontrolovaných vozidiel.
Ustanovuje sa, aké druhy technických kontrol možno vyxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xontrol. Zakazuje sa počas technickej kontroly nastavovať alebo opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov.
K § 108 (Technickx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxch pre jednotlivé kategórie vozidiel ustanovuje vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly [§ 136 ods. 3 xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxvených lehôt)
Ak nastane prípad ustanovený vyhláškou ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly [§ 136 ods. 3 písxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimo ustanovených lehôt. Vozidlo sa podrobí takejto kontrole napríklad, ak je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a táto nespôsobilosť trvá, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxj v ustanovenej lehote, alebo ak pri cestnej technickej kontrole bolo vozidlo hodnotené s vážnou alebo nebezpečnou chybou a podobne.
Na zabezpečenie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxhnutie účelu, pričom sa má dbať na hospodárny priebeh konania, bez zbytočného zaťažovania osôb, sa navrhuje rozhodovať o nariadení podrobiť vozidlo txxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxesto podpisu môže obsahovať faksimile podpisu oprávnenej osoby. Navrhovaným spôsobom sa zabezpečí vykonanie nariadenia takejto kontroly automatixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxvodnení odporu uvedie prevádzkovateľ vozidla dôvody, prečo by vozidlo nemalo byť podrobené nariadenej technickej kontrole a označí dôkazy na preukáxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtrole po podaní odporu, bude musieť uhradiť aj paušálne trovy konania vo výške 30 eur.
K § 110 (Hodnotenie vozidla pri technickej kontrole)
V tomto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxvuje vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly [§ 136 ods. 3 písm. g)], pričom sa vychádza z prílohy II smexxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxadom o vykonaní technickej kontroly je správa o kontrole technického stavu vozidla, ktorú vydala príslušná stanica technickej kontroly a ktorá obsahxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx:
a)
vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola,
b)
vyznačené osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxckého stavu časť A - technická kontrola,
e)
vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.
K § 112 (Nespôsobilé vozidlo pri technickej kontroxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxípade, ak pri technickej kontrole bolo vozidlo vyhodnotené ako nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a z uvedeného dôvodu je jeho prevádzka v cesxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xozidiel. Predloženým návrhom zákona o prevádzke vozidiel a vyhláškou ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly sa dx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontrol technického stavu vozidiel prevádzkovaných na verejných cestách v členských štátoch.
Kontrola technického stavu je súčasťou širšieho sysxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxiky kontroly technického stavu pozostávajú z technických kontrol a z emisných kontrol, ktoré sú hlavným nástrojom na zabezpečenie dobrého technickéxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxliadka a kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxí vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly [§ 136 ods. 3 písm. h)] (členenie jednotlivých druhov paliva a jexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xmisnej kontroly, lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel, prípady nariadenia emisnej kontroly pravidelnej mimo usxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtnú premávku, spôsob evidovania údajov o emisných kontrolách, vzory a náležitosti dokladov vydávaných pri emisnej kontrole).
K § 113 (Pracovisko exxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtroly môže byť zriadené ako stacionárne pracovisko emisnej kontroly alebo mobilné pracovisko emisnej kontroly, pričom mobilné pracovisko emisnej kxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxchnickej kontroly.
Je uvedené, že mobilné pracovisko emisnej kontroly môže byť zriadené len súčasne s mobilnou stanicou technickej kontroly.
K x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xobilnej) prostredníctvom monitorovacích záznamových zariadení za účelom vylúčenia možnosti, aby technici emisnej kontroly vykonali emisnú kontrxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxnej kontroly a zvýšenia efektívnosti a objektívnosti výkonu odborného dozoru nad dodržiavaním ustanovených postupov vykonanej kontroly nad technixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoctivého vykonania kontroly, chýba však "odstrašujúci" efekt, keďže je pomerne nízka pravdepodobnosť odhalenia vzhľadom na počet pracovísk emisnex xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo vyhodnotilo ako najefektívnejší systém využívajúci monitorovacie záznamové zariadenie v kombinácii s celoštátnym informačným systémom emisnýcx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ak to neplní dostatočne svoj účel.
K § 115 (Vykonávanie emisnej kontroly)
Ustanovujú sa emisné kontroly vykonávané v stacionárnom pracovisku exxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
K § 116 (Druhy emisnej kontroly)
Ustanovujú sa druhy emisných kontrol a v odsekoch 5, 6, 8 až 10 sú vymedzené povinnosti prevádzkovateľov vozidiel axxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx počas emisnej kontroly mazať chybovú pamäť palubnej diagnostiky OBD, nastavovať alebo opravovať kontrolované vozidlo.
K § 117 (Emisná kontrola xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kategórie vozidiel ustanovuje vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly [§ 136 ods. 3 písm. h)], pričom sa vxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxe prípad ustanovený vyhláškou ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly [§ 136 ods. 3 písm. h)], schvaľovací orgán (oxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxlo sa podrobí takejto kontrole napríklad, ak je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a táto nespôsobilosť trvá, alebo je technicky nespôsobilé xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx cestnej emisnej kontrole bolo vozidlo hodnotené s vážnou alebo nebezpečnou chybou.
Postup v rozkaznom konaní o nariadení podrobiť vozidlo emisnej kxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxôt (§ 108).
K § 119 (Hodnotenie vozidla pri emisnej kontrole)
V tomto paragrafe sa upravuje hodnotenie emisného stavu motorových vozidiel a vedenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx emisnej kontroly [§ 136 ods. 3 písm. h)], pričom sa vychádza z prílohy II smernice (EÚ) č. 2014/45.
K § 120 (Doklad o vykonaní emisnej kontroly)
V tomxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxorú vydalo príslušné pracovisko emisnej kontroly a ktorá obsahuje informácie o identite vozidla a o výsledkoch kontroly. Dokladmi o vykonaní emisnej xxxxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx xxxspôsobilé vozidlo pri emisnej kontrole)
Ustanovuje sa povinnosť pre prevádzkovateľa vozidla zabezpečiť na vlastné náklady odtiahnutie vozidla z pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxého dôvodu je jeho prevádzka v cestnej premávke pozastavená podľa § 47.
K piatej hlave (§ 122 až 129) (Kontrola originality)
Piata hlava obsahuje úxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdzku v cestnej premávke. Vozidlo môže byť technicky spôsobilé, ale pokiaľ boli na ňom vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxlade s ustanoveniami návrhu zákona prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmenx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlaxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxky s evidenčným číslom, vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vrátené pôvodným majiteľom. Posilňuje sa kontrolný mechaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxom do konštrukcie a falšovaniu dokladov. Skracuje sa proces vybavovania na dopravných inšpektorátoch - pretože vozidlá s platným Odborným posudkom o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxole originality upraví vyhláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality [§ 136 ods. 3 písm. i)] (členenie pracxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, prípady nariadenia kontroly originality, hodnotenie vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na cestxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
K § 122 (Pracovisko kontroly originality)
Špecifikuje sa účel pracoviska kontroly originality.
K § 123 (Vykonávanie kontroly originality)
Dexxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxinality.
K § 124 (Druhy kontrol originality)
Ustanovujú xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxanovuje sa, aké druhy kontrol originality možno vykonať na akých pracoviskách kontroly originality.
K § 125 (Nariadenie o podrobení vozidla kontxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvací orgán (okresný úrad) bez ďalšieho konania nariadi prevádzkovateľovi vozidla podrobiť vozidlo kontrole originality. Vozidlo sa podrobí kontroxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxov, alebo že na vozidle sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné identifikátory vozidla, alebo že na vozidle je identifikačné číslo vozixxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxdrobení vozidla technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt (§ 109 a 118).
K § 126 (Hodnotenie voxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajov v príslušných informačných systémoch a vedenie celoštátneho informačného systému kontrol originality.
K § 127 (Doklad o vykonaní kontroxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxborného posudku o kontrole originality alebo do protokolu o kontrole originality evidenčnej, do celoštátneho informačného systému kontrol originaxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ak na vozidle s výsledkom "dočasne spôsobilé" budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle vykonaná kontrola zameraná na odstránenxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla)
Ustanovuje sa, že náhradné identifikačné čísla vozidla VIN a identifikačné číslx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxčné číslo vozidla VIN nebude umiestnené na odcudzené vozidlo, aby nedochádzalo k legalizácii podozrivých vozidiel a že identifikačné čísla vozidla Vxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx8 (Spôsob umiestňovania a upevňovania)
Ustanovuje sa spôsob umiestnenia a upevnenia náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a identifikačnéxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xrevádzkovateľa vozidla, vodiča vozidla alebo výrobcu jednotlivého vozidla počas umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN:
x x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxsuje do protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a do protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Montáž plynového zariadenia je úprava, zmena alebo doplnenie alternatívneho palivového systému vozidla, ktorú vykonávajú technici montáže plynoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxláška ministerstva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení [§ 136 ods. 3 písm. j)] (členenie pracovísk montáže plynoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxch inšpekcii a druhy inšpekcií, lehoty pravidelných inšpekcií, hodnotenie inšpekcie a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti plynovej nádrže, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxnaní inšpekcie).
K § 130 (Pracovisko montáže plynových zariadení)
Špecifikuje sa účel pracoviska montáže plynových zariadení.
K § 131 (Vykonxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxtáže plynových zariadení, ktoré je na montáž oprávnené a povinnosť používať overené, kalibrované alebo skontrolované zariadenia používané na montáxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xontáže plynového zariadenia)
Dokladom o vykonaní montáže plynového zariadenia je vyznačený protokol o montáži plynového zariadenia:
-
protokxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxotokol o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém,
-
protokol o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém.
K § 133 a 134 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxávania inšpekcie, spôsob hodnotenia stavu plynovej nádrže, povinnosti prevádzkovateľa alebo vodiča vozidla a spôsob vedenia záverov inšpekcií plyxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxáže plynových zariadení informovať príslušný schvaľovací orgán (okresný úrad) o technickej nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxosť orgánov verejnej správy)
K § 135 (Základné ustanovenie)
Uvádzajú sa správne orgány, ktorých príslušné kompetencie upravuje navrhovaný zákoxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx služby pri výkone odborného dozoru podľa § 145; v tomto prípade konajú vo verejnom a spoločensky prospešnom záujme.
K § 136 (Ministerstvo)
V odsekxxx x x x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxa kompetencií ministerstva vychádza z doterajšej právnej úpravy, pričom sa upresňuje jeho pôsobnosť ako štátneho dopravného úradu súvisiaca s osobixxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxákonných právnych predpisov.
K § 137 (Okresný úrad v sídle kraja)
Určujú sa kompetencie (úlohy a oprávnenia) okresného úradu v sídle kraja. Kompexxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxých zariadení (povolenie na zriadenie, oprávnenie na vykonávanie a osvedčenia technikov) sa presúvajú z okresných úradov na okresné úrady v sídle kraxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xa dosiahne vyššia kvalita.
K § 138 (Okresný úrad)
Určujú sa kompetencie (úlohy a oprávnenia) okresného úradu.
V tomto prípade ide v rozhodujúcom xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxxx obchodná inšpekcia)
Vymedzuje sa postavenie Slovenskej obchodnej inšpekcie ako orgánu štátnej správy na úseku dohľadu nad trhom na účely kontrol doxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhnických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia alebo spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov.
K § 140 (Policajný zbor)
Ustxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xestnej premávky orgán Policajného zboru kontroluje a sankcionuje nakladajúcu organizáciu a vodiča ako zástupcu dopravného podniku vozidla, ako plnxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxidiel podľa tohto zákona vykonávaného orgánmi dozoru v pôsobnosti ministerstva.
Podrobnosti o odbornom dozore upraví vyhláška ministerstva, ktorxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxy kontrolóra, poverenie na kontrolu prizvaných osôb, náležitosti a vzory dokumentácie z vykonanej kontroly).
K § 141 a 142
Podľa § 141 sa odborný dozxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xdborného dozoru. Ustanovuje sa obsah odborného dozoru, v rámci ktorého určené orgány dozerajú ako kontrolované osoby (výrobcovia, zástupcovia výroxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxpisy a podmienky v rozhodnutiach vydaných v konaní podľa tohto zákona. Orgán odborného dozoru získava údaje formou kontroly na mieste, súčinnosťou s ixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxvajú štátny odborný dozor.
K § 143 a 144
Na základe praktických skúseností ustanovenia § 143 a 144 obsahujú pravidlá pri výkone štátneho odborného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxole v štátnej správe sa nepoužije, pretože ide o kontrolu podnikateľských subjektov, ktoré podnikajú v oblasti kontroly vozidiel a v oblasti montáže pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxx xxxonávať poverení zamestnanci ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí majú preukaz kontrolóra. Na kontrolu môžu byť na zákxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xúvisiacich s kontrolou.
V odsekoch 4 až 7 je upravená požiadavka na odbornú spôsobilosť poverených zamestnancov na výkon štátneho odborného dozoru nxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxejnia predpisy a postupy, ktoré sa týkajú organizácie, úloh a požiadaviek na odbornú spôsobilosť, nestrannosť a plnenie noriem v oblasti kvalifikácix x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxŕňajú tieto oblasti: odborná spôsobilosť, nestrannosť a plnenie noriem v oblasti kvalifikácie a odborného výcviku. Požiadavka odbornej spôsobilosxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a schopností ich uplatnenia pri vykonávaní štátneho odborného dozoru a odborného dozoru technickýcx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxkej výučby a po piatich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technika emisnej kontroly, osvedčenia technika kontroly originality alebo osvedčenia technika montáže plynových zariadení. Taktiež sa stanovujex xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxení a povinností poverených zamestnancov, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie výkonu kontroly. Tieto základné práva a povinnosti sa vzťahujú aj na pxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xovinnosti kontrolovanej osoby.
Vychádzajúc z doterajšej praxe sa v odsekoch 13 až 15 podrobnejšie a presnejšie upravuje postup poverených zamestnaxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x protokole, v dodatku k protokolu alebo v zázname o kontrole. Upravuje sa postup preverenia námietok ku kontrolným zisteniam a k výsledkom kontroly, akx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxa kontroly. Dňom spísania zápisnice o prerokovaní protokolu je kontrola ukončená (odsek 16). Návrh zákona o prevádzke vozidiel rieši i situáciu, keď sx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxu 17 je postup v prípade, ak kontrolu vykonávajú poverení zamestnanci orgánu štátneho odborného dozoru, ktorý nie je príslušný na uloženie sankcie.
Pxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxjmu, sú oprávnení uložiť opatrenie na mieste, ktorým nariadia kontrolovanej osobe obmedzenie alebo pozastavenie činnosti.
K odseku 19: Výsledok koxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxxxnok zabezpečenia objektivity kontrolnej činnosti upravuje toto ustanovenie v tom, že umožňuje kontrolovaným osobám podávať písomné námietky na orgxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxzvaným osobám, aby sami oznámili skutočnosti, ktoré by mohli spochybniť ich nezaujatosť. Zavedením tohto princípu sa vytvorili demokratické podmiexxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxsti v kontrolnej činnosti. Postup vedúceho orgánu dozoru, alebo nim určenej osoby v rozhodovaní o takýchto námietkach upravuje odsek 5.
K § 145
Vzxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxodov možné všetky stanice a pracoviská kontrolovať len prostredníctvom kontrolórov štátnej správy. Ustanovením § 146 sa zakladá právomoc technickýx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní a príslušnými kontrolnými technikmi ako aj nad odborne spôsobilými osobami na kalibráciu zariadení používaných pri technických kontrolách a pri exxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxmä odborné posúdenie kontrolovaných skutočností a odborný výkon niektorých úkonov súvisiacich s kontrolou. Upravuje sa obsah a rozsah odborného dozxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxov v sídle kraja, okresných úradov a technických služieb pri výkone odborného dozoru podľa tohto zákona so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samospráxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxlady a informácie súvisiace s činnosťou odborného dozoru podľa tohto zákona, ich poskytnúť orgánom odborného dozoru.
K § 147 (Sankcie)
V týchto uxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušenie alebo zmenu poverenia, oprávnenia alebo osvedčenia udeleného podľa tohto zákona. Uvedené sankcie môže orgán štátneho odborného dozoru uloxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxie zákona, alebo ak porušujú rozhodnutia vydané orgánom štátneho odborného dozoru.
Ministerstvo v rámci štátneho odborného dozoru nad hromadnou výxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Podľa odseku 4 zákon umožňuje orgánu štátneho odborného dozoru súbežne použiť všetky druhy sankcií, a to v závislosti od závažnosti a povahy zistenýcx xxxxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xsoba ako aj právnická osoba. Povinnosti, ktorých porušenie sa má sankcionovať pokutami, ustanovuje navrhovaný zákon ale aj nariadenia (EÚ) upravujúxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxkých štátoch, zavádza pre členské štáty do presne určenej lehoty povinnosť prijať do svojho právneho poriadku ustanovenia o sankciách (pokutách) za kxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxu povinností a ich závažnosti do jednotlivých odsekov tohto ustanovenia (odseky 1 až 20) s určením dolných a horných hraníc pokút. Pokuty podľa vymedzexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxesný úrad v sídle kraja a okresný úrad. Pokuty sa ukladajú v správnom konaní.
V odsekoch 21 až 29 sú uvedené pravidlá pri ukladaní pokút.
Účelom úpravy v xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxisu o správnych deliktoch navrhuje sa v tomto odseku doplniť pravidlá pre spoločné konanie a pre ukladanie úhrnného trestu pri súbehu správnych deliktxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxý správny orgán (vecne, miestne a funkčne príslušný), prejednajú xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x nich nebolo vydané správnym orgánom rozhodnutie (hoci aj neprávoplatné) o uložení sankcie za správny delikt. Činy spáchané po vydaní takéhoto rozhodxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxávneho deliktu po oznámení prvostupňového rozhodnutia o správnom delikte a po uložení sankcie zaň nový správny delikt, nejde o súbeh správnych deliktxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxkuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie použiteľný (tzv. absorpčná metóda, kedy vyššia alebo prísnejšia sankcia pohxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdoch porušenia povinností podľa odseku 12 písm. b), kedy sa o viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podľa odsekov 13 až 19 viazaných na jednotlivé vozidlo, kedy sa o viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa rozhodne a sankcia sa uloží vo viaxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Samostatné konania o správnych deliktoch podľa týchto odsekov nie je možné spojiť do spoločného správneho konania, ani o takých správnych deliktoch rxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxktov tých istých páchateľov, ktoré sa často opakujú (v praxi pôjde o páchateľov, ktorí majú napríklad väčšie množstvo vozidiel). Zavedenie samostatnxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx rôznych správnych deliktoch tých istých páchateľov bude i dôkazná situácia rozdielna. Preto sa javí v prípade frekventovaných správnych deliktov za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxviazanie určenia miestnej príslušnosti na miesto evidencie vozidla môže sťažiť proces spájania konaní (okresné úrady nemusia bezprostredne zistiťx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xeliktoch prevádzkovateľa, napríklad podľa § 148 ods. 14 písm. c) a správnych deliktov podľa § 148 ods. 14 písm. b) body 4 až 7, ktoré sa budú riešiť v rámci rxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxidla podľa § 148), mohla by nastať situácia, že nebude zrejmé, či sa prevádzkovateľovi vozidla má uložiť pokuta podľa najprísnejšie postihnuteľného uxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xxxx xx xxzumie vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ vozidla (t.j. osoba, na ktorú je vozidlo prihlásené v evidencii vozidiel a ktorá je zapísaná v dokladocx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxi s ukladaním pokút za správne delikty sa navrhuje ukladať pokuty držiteľovi vozidla. V prípade, že držiteľ vozidla nie je známy (bol vyhlásený za mŕtvexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xe, správnu (administratívnu) sankciu možno uplatniť a uložiť len v primeranej lehote. Účel sankcie možno dosiahnuť len jej včasným uložením. Sankcia xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxlýva, že správny organ musí začať konanie tak, aby bolo právoplatne skončené najneskôr v posledný deň ustanovených lehôt, ináč zodpovednosť za správnx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lehoty už nie možné začať konanie, ani v ňom pokračovať. Ak správny organ konanie začal a v rámci uvedených lehôt právoplatne nerozhodol, konanie zastaxxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v čase porušenia povinnosti mala udelené osvedčenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, osvedčenie jej zaniklo alebo bolo zrušené, avšak osoba ako taká zxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxstihu potrebné uložiť pokutu aj spoločnosti, ktorá už výrobcom alebo zástupcom výrobcu nie je, ale povinnosti si musí naďalej plniť. Takisto v prípadoxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx takúto spoločnosť pri dodatočnom zistení porušenia povinností postihnúť. Ustanovenie druhej vety je reakciou na praktické skúsenosti pri výkone odxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxánom ako sankcie za porušenie určitých povinností zistených odborným dozorom.
K odseku 29: V prípadoch opätovného porušenia niektorých povinností xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
K § 149 (Rozkazné konanie o správnych deliktoch)
Rozkazné konanie je zjednodušeným konaním, a to až do fázy vydania rozhodnutia, ktorým v tomto konkrxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o uložení pokuty, ktoré v počiatočných fázach ukladá správnemu orgánu povinnosť umožniť účastníkovi konania vyjadriť sa (o veci, ktorá sa kladie účasxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xe porušenie povinnosti bude jednoznačné (napr. nevykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly v ustanovenej lehote). Právo účastníka konaxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx/2004 Z.z. v znení zákona č. 387/2015 Z.z. s cieľom zefektívniť ukladanie pokút predovšetkým za nepodrobenie vozidla technickej kontrole a emisnej xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxatickým generovaním vozidiel, ktoré v ustanovených lehotách neboli podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole, a následne sa automatizoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxvenia x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx žiadne okolnosti, trvanie protiprávneho stavu ani na osobu páchateľa. O viacerých správnych deliktoch tej istej osoby správny orgán rozhodne a sankcxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch konaniach vedených podľa vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný a osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné rozkaznx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xrocesného hľadiska pôjde o zjednodušenie a zrýchlenie celého systému sankcionovania. Za podmienok vylúčenia spoločného konania nebude v procese saxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdenie samostatných konaní má zmysel aj z toho pohľadu, že cieľom je ukladať sankcie za každé jednotlivé porušenie povinnosti a za každé vozidlo osobitnxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxx xx x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxzať, že osoba porušila zákonnú povinnosť, sa uvádzajú v odseku 2.
Z dôvodu jednoznačnosti sa v odseku 3 ustanovuje možnosť použitia uvedených dôkazov xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xds. 6 písm. a), ods. 12 písm. a) alebo ods. 13 až 19.
Podľa odseku 4 sa na rozkazné konanie rovnako vzťahujú ustanovenia § 148 ods. 23 až 28 o vedení samostanxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
V odsekoch 5 a 6 sa navrhuje zaviesť pozitívnu motiváciu na rýchle zaplatenie pokuty za správny delikt. Podľa odseku 5 sa pokuta považuje za uhradenú v pxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xylúčená. Odsek 6 rieši pokutu za nepodrobenie vozidla technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality. Navrhovaná právna úprava mx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzidlo), tak pokuta sa bude považovať za uhradenú, ak do 15 dní bude uhradená vo výške 1/3. Tento nástroj bude zároveň motivačným nástrojom pre všetkých pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxženie veci zo strany správneho orgánu. Odloženie veci z dôvodu zániku zodpovednosti za porušenie povinností prichádza do úvahy napríklad pri úmrtí drxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxlne vyhodnotené porušenie povinnosti (napríklad zo zistených skutočností a dôkazov nemožno dostatočne preukázať nezákonnosť). O odložení veci zázxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx x xxxxxxxxx poriadku); ak príslušná osoba nemá vedomosť o možnom konaní voči nej, z rozumového dôvodu nie je potrebné jej oznamovať odloženie veci.
K odseku 9: Podxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe vydá rozkaz o uložení pokuty za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxte sa nevzťahuje ani subsidiárne zákon o priestupkoch, t.j. záväzný je len všeobecný predpis o správnom konaní.
Z dôvodu objektivity konania a zaručexxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xoriadku, t.j. z odporu musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a súčasne vo vecnom odôvodnení odporu musí ten, kto ho podáva, uviesť konkrétne tvxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx pritom rozhodujúce, či odporcom uvádzané skutočnosti sú aj spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie. Účastník konania však, v prípade xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx xx xx xvádzajú dôvody, kedy správny orgán odmietne odpor. Podľa odseku 12 odmietnutie odporu má formu rozhodnutia, proti ktorému nie je prípustné odvolaniex xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxti rozhodnutia o odmietnutí odporu.
Podľa odseku 13 podaný odpor, ktorý nebol odmietnutý, teda zrušuje rozkaz a správny orgán pokračuje v konaní o sprxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Za prvý úkon v konaní o správnom delikte sa považuje deň doručenia rozkazu účastníkovi konania za podmienky, že pred vydaním rozkazu nebol voči nemu urxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnie konania, správny orgán podľa odseku 14 konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nepripúšťa odvolanie.
K odseku 16: Vzhľadom na exxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho poriadku, a to od odtlačku úradnej pečiatky a podpisu oprávnenej osoby. Keďže sa predpokladá čo najviac zautomatizované vydávanie rozkazov, umožňxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xxxriadkové pokuty) a § 151 (Rozkazné konanie o poriadkových pokutách)
V § 150 sa upravujú poriadkové pokuty, postup a lehoty na ukladanie pokút, splatnoxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho konania t.j. rozkazné konanie, ak je nepochybne preukázané, že osoba sa dopustila konania, ktorým porušila povinnosť súčinnosti podľa § 150 ods. 1.
x xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx3 (Súčinnosť)
V § 152 sa ustanovujú podmienky dohľadu nad hospodárskymi subjektmi, ktoré vykonávajú uvedenie na trh a sprístupnenie na trhu typu vozixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxxxxuje súčinnosť s vymedzenými orgánmi a osobami pri výkone dohľadu.
K § 154 (Správne delikty)
Ustanovujú osobitné pokuty za správne delikty, ktoré xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o poriadkových pokutách)
V § 155 sa upravujú poriadkové pokuty, postup a lehoty na ukladanie pokút, splatnosť pokuty a forma úhrady; poriadkové pokutx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxnanie, ak je nepochybne preukázané, že osoba sa dopustila konania, ktorým porušila povinnosť súčinnosti podľa § 153 ods. 2 alebo ods. 5.
K ôsmej častx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xohto zákona k správnemu poriadku. V nadväznosti na § 1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z.z. xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx upravuje zastupovanie pri evidenčných úkonoch.
K § 159 (Miestna príslušnosť)
Ustanovenie upravuje miestnu príslušnosť schvaľovacieho orgánx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxv so zreteľom na obvod svojej územnej pôsobnosti má konať a rozhodovať v danej veci.
V odseku 2 je úprava v nadväznosti na ustanovenie § 148 ods. 14 až 20 a § xxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxla do evidencie vozidiel v čase spáchania správneho deliktu.
K § 160 (Osobitné povinnosti)
Ustanovujú sa niektoré osobitné povinnosti. Každému xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxy dostaviť sa aj s vozidlom a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle, a to aj na vyzvanie príslušného orgánu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxdaviek pre vozidlá)
Upravuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxximku z neplnenia niektorých technických požiadaviek pre vozidlá môže povoliť štátny dopravný úrad. Na povolenie výnimky nie je právny nárok.
K § 1xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxuvnom štáte, a vozidlu boli povolené výnimky, že vozidlo neplní niektoré technické požiadavky, sa navrhuje zjednodušený postup uznania týchto výnimxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxzidlá príslušnej kategórie.
Typový schvaľovací orgán zverejní zoznam automaticky uznávaných výnimiek, pri ktorých tieto výnimky uzná automatickx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxán, o ktorých bude rozhodované v klasickom správnom konaní s možnosťou opravného prostriedku.
Navrhovaná právna úprava sa zavádza na základe doručexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe ohľadne prihlasovania osobných motorových vozidiel s riadením na pravej strane do evidencie na Slovensku a uznávaniu výnimiek povolených iným členxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenia)
Upravujú sa podrobnosti o niektorých podmienkach vyžadovaných na získanie príslušného poverenia, povolenia, oprávnenia alebo osvedčenia a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
x
x x xxx xxxxxxxx xxxxxhlivosť,
-
v § 164 odborná spôsobilosť,
-
v § 165 nezávislosť a nestrannosť,
-
v § 166 akreditácia,
-
v § 167 bezúhonnosť a dôveryhodnosťx
x
x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
x x xxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxrečné ustanovenia.
K § 170 (Prechodné ustanovenia)
Ustanovujú sa prechodné ustanovenia, cieľom ktorých je prechodne upraviť prechod na novú právxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx navrhovaného zákona neskončených správnych xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odborný dozor sa dokončia podľa právnych predpisov účinných v čase ich začatia.
V odseku 3 je upravená platnosť dokladov vozidla, ktoré boli vydané voxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxa platných osvedčení, poverení, povolení, oprávnení a schválení. Nie je možné, aby dňom nadobudnutia účinnosti navrhovaného zákona stratili platnoxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxo zákona.
Úprava obsiahnutá v odsekoch 10 až 14 súvisí s požiadavkami na odbornú spôsobilosť technikov, policajtov vykonávajúcich cestnú technickú xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxorej je povinná požiadať štátny dopravný úrad o schválenie celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol.
Odsek 16 predstavuje oxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxzsahu pre všetky emisné systémy; odsek 17 pre pracoviská kontroly originality zriadené podľa doterajších právnych predpisov, ktoré nie sú oprávnené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxej kontroly alebo kontroly originality zriadených pred účinnosťou tohto zákona zaviesť certifikovaný systém protikorupčného manažérstva najneskxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xdborne spôsobilej osoby podľa § 79 ods. 9 najneskôr do 31. decembra 2018.
Podľa odseku 20 oprávnené osoby technickej a emisnej kontroly sú povinné zabexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxkých kontrol a emisných kontrol najneskôr do 20. mája 2019.
V odseku 21 sú ustanovené lehoty pre povinné osoby na prvé zasielanie informácií do registrx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxiu vzniknutých chýb v certifikovanom mieste opravy podrobí po vzniknutých dopravných nehodách alebo škodových udalostiach po 1. januári 2020.
K odsxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxlné linky a poskytovať technické kontroly pre všetky kategórie vozidiel podľa § 104 ods. 3.
K odseku 24: Pre technické služby technickej kontroly, emixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xverovanie plnenia podmienok, rozširuje aj pre ostatné činnosti ako priebežné overovanie plnenia podmienok a výkon odborného dozoru. Vzhľadom na to, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xykonanie tohto posúdenia a vydanie osvedčenia o akreditácii.
K odseku 25: Ustanovuje sa povinnosť, že národný orgán Medzinárodnej organizácie histxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxy motorových vozidiel CECRA požiadajú prvýkrát o schválenie vykonávania svojich činností najneskôr do 20. mája 2019, inak nebudú môcť vykonávať tietx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisoch príslušné pojmy menia na pojmy uplatňované v navrhovanom zákone.
K § 171 (Transpozičné ustanovenie)
Toto ustanovenie odkazuje na prílohxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxušujú dosiaľ platné právne predpisy upravujúce podmienky prevádzky vozidiel v cestnej premávke.
K čl. II
Tento článok obsahuje návrh novely cesxxxxx xxxxxxx
x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxné pomenovanie "rýchlostná cesta", čím dochádza k zosúladeniu jeho používania v právnom poriadku Slovenskej republiky.
K bodom 2 a 3 [§ 3 ods. 4 písm. xx x xxx x x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx
xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xegislatívno-technická úprava z dôvodu vypustenia odkazu 1a v § 3 ods. písm. b).
K bodom 4, 5, 10, 18 a 19 [§ 3 ods. 7 až 9, § 3b ods. 4, § 7 ods. 1, § 11 ods. 6, § 18 xxxx xx
xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxväzného stanoviska dopravného inšpektorátu, resp. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, keďže cestný správny orgán je tým orgán, ktorý rozhodxxx x xx xxxxxxxxxxx
x xxxx x xx xx xxxx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxíctvo nemotorových miestnych komunikácií, ktorými sa rozumejú predovšetkým cyklotrasy a chodníky. Na rozdiel od miestnych komunikácií pre motorovx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, prípadne iná fyzická osoba alebo právnická osoba.
K bodu 7 [§ 4 ods. 2]
V súvislosti so zjednotením terminológie sa upravuje, že polovičný profil dixxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxovenskej republiky. Súčasná právna úprava stanovovala, akým spôsobom sa má označiť polovičný profil diaľnice, čo bolo v rozpore s osobitnými predpisxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xx xx xxxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxastníctva pozemných komunikácií aj na samosprávny kraj (nielen na obec ako doteraz). Ide o prevod vlastníctva tých úsekov ciest I. triedy, ktoré sa na zxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x xx x xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxplnenie chýbajúceho odkazu na príslušné právne predpisy upravujúce pravidlá cestnej premávky.
K bodom 11 a 12 [§ 8, § 8a a § 8b]
Súčasné znenie § 8 cestxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxrov a hmotností vozidiel. Čo sa týka kontroly hmotností vozidiel, tak členský štát musí každý kalendárny rok vykonať náležitý počet kontrol hmotností xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxsielať Európskej komisii.
Taktiež zistené porušenia musia byť zapísané do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej doprxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xx xx xx x xxxx x xx xx x xx xxxx x x xx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxnosti, že závady v schodnosti priechodov pre chodcov na prejazdných úsekoch ciest cez obce sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxu alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxh chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.
Súčasná právna úprava, ktorá zakotvuje prenexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxvady v schodnosti na priľahlých chodníkoch na vlastníkov, správcov alebo užívateľov priľahlých nehnuteľností, ktorí nie sú vlastníkmi komunikáciex xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxtva iných subjektov, a to bezodplatne. Terajšia právna úprava je obzvlášť nespravodlivá voči chorým a starším osobám, ktorých schopnosť bez prieťahox xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovuje za nesplnenie povinnosti bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch absolútnu objektívnu zodpovednosť, t.xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xubjektu. Predpokladom vzniku zodpovednosti je teda aj vznik škody pôsobením vonkajšej náhody, ktorá nie je predvídateľná. Neprimeranosť a neproporxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx alebo správcami chodníkov, v dôsledku neschodnosti ktorých vznikla škoda.
K bodom 20 a 21 [§ 22a písm. a) prvý bod, písm. h) a § 22c ods. 1 písm. a) prvý boxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx č. 96/53.
K xxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx x xx x x x xx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxagujú na nový zákon o prevádzke vozidiel, zosúlaďuje sa terminológia a odkazy na nový zákon.
K bodu 4 [§ 3 ods. 2 nové písm. zr)] a bodu 6 [príloha č. 2 Viazxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxanie montáže plynových zariadení" vypúšťa z prílohy č. 2 por. č. 22 živnostenského zákona. Súčasne sa v § 3 ods. 2 vymedzuje, že vykonávanie montáže plynxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxona o prevádzke vozidiel, rovnako ako je v ňom riešená regulácia vykonávania technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.
K čl. IV
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx
xxx x xxxxxxxxívno-technickú úpravu v súvislosti so znením zákona o prevádzke vozidiel.
K bodu 3 [položka 67, Splnomocnenie, Poznámky]
V položke 67 sú upravené sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxna o prevádzke vozidiel.
K bodu 4 [položka 68, Splnomocnenie, Poznámky]
V položke 68 sú upravené správne poplatky vyberané schvaľovacím orgán podľx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxzidiel.
K bodu 5 [položka 68a, Oslobodenie]
Položka 68a sa aktualizuje tým, že podľa tejto položky budú vyberané správne poplatky v súvislosti s vydxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxčenia o evidencii časť II sú vyberané v rámci položky 68, keďže poplatok zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.
K bodu 6 [položka 69a]
Ide o aktualizxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxiu uvedenej položky v súvislosti terminológiou používanou v návrhu zákona o prevádzke vozidiel.
K bodu 8 [položka 72a, Poznámky]
Ide o aktualizácix xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xvedenej položky v súvislosti terminológiou používanou v návrhu zákona o prevádzke vozidiel.
K bodom 10 a 11 [položka 73a písm. c), Oslobodenie]
Ide x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xxxxxžka 78, Poznámky]
Ide x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, Poznámka]
Ide o aktualizáciu uvedenej položky v súvislosti terminológiou používanou v návrhu zákona o prevádzke vozidiel.
K bodu 14 [položka 78bx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxenie nových správnych poplatkov súvislosti odborne spôsobilou osobou na kalibráciu.
K bodu 15 [položka 80, Splnomocnenie, Poznámky]
Ide o aktualxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxh správnych poplatkov.
K čl. V
Tento článok obsahuje návrh novely zákona o kontrole vnútorného trhu.
K bodom 1 a 2 [§ 2 písm. k), poznámky pod čiaroux
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxo motora necestných pojazdných strojov podľa nového zákona o prevádzke vozidiel.
K čl. VI
Tento článok obsahuje návrh novely zákona č. 725/2004 Z.xx
x x xx xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x x x xx xxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kurz aj bez skúšky z odbornej spôsobilosti.
K čl. VII
Tento článok obsahuje návrh novely zákona o cestnej premávke.
K bodom 1, 2, 3, 4, 11, 14, 30, 33 xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxujú sa odkazy na nový zákon.
K bodu 5 [§ 51 ods. 2, poznámka pod čiarou k odkazu 28ab]
V článku I v § 67 sa zavádza kontrola pri preprave nákladu. Z tohto dôvxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x xx xx xxxx xx
xxxxxxxx xx sa dopĺňa o informácie z evidencie dopravných nehôd, ktoré sa poskytujú okresnému úradu.
K bodu 7 [§ 72 ods. 1 písm. a), poznámka pod čiarou k odkazu 38ax
xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxy s evidenčným číslom sa dopĺňa aj prípad pozastavenia prevádzky vozidla.
K bodu 8 [§ 72 ods. 1 písm. o), poznámka pod čiarou k odkazu 38b]
Ako dôvod na zxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xíslom sa dopĺňa aj prípad neuhradenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie cestnej technickej kontroly alebo úhradu za vykonanie techxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xx xx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx xx xxx xxxx x xxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxní o zhode COC.
K bodu 12 [§ 111 ods. 2 písm. o)]
Dopĺňa sa, že v evidencii vozidiel sa vedú aj údaje potrebné pre podávanie správ Európskej komisií podľa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx xx xxx xxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnicky údaje, ktoré sú uvádzané v osvedčení a tiež údaje, ktoré sú potrebné pre podávanie správ Európskej komisií podľa osobitných predpisov.
K bodu 1x xx xxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxisov.
K bodu 16 [§ 114 ods. 2, § 116 ods. 8, § 117 ods. 5, § 119a ods. 8]
Ustanovuje sa dlhšia 30 dňová lehota na prihlásenie nového vozidla do evidencie a ozxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho preukazu do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu.
K bodu 17 [§ 114 ods. 9, poznámka pod čiarou k odkazu 57aa]
Dopĺňa sa spôsob prihlasovania vxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxené na prevádzku v cestnej premávke a zhodujú sa so schválením, orgán Policajného zboru prihlási vozidlo do evidencie vozidiel. V prípade, že tieto vozxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxstnej premávke.
K bodu 18 [§ 115 ods. 6]
Po schválení alebo uznaní technickej spôsobilosti jednotlivo dovezeného vozidla sa umožňuje pracovisku koxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xx v súčasnosti umožnené pre osoby, ktorých predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte alebo ktorá zabexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx xx xxx xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xneumatík a ráfikov a opravu nesprávne zapísaných údajov v dokladoch od vozidiel na ktoromkoľvek orgáne Policajného zboru.
K bodu 20 [§ 116 ods. 3]
Upxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xx x xx xx xxx xxxx x x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxv držieb vozidiel bola zákonom č. 430/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2016 pri vykonávaní prevodu držby vozidla na inú osobu ustanovená povinnosť xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxlo zavedené s úmyslom jednoznačného preukazovania 30 dňovej lehoty, dokedy je povinný kupujúci prihlásiť si vozidlo na seba. Od prijatia tohto opatrexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidiel s automatizovaným prístupom do systému evidencie vozidiel. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje pri xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxy pri doprave vozidla do miesta svojho bydliska.
K bodu 23 [§ 116 ods. 14]
Ide o spresnenie postupu orgánu Policajného zboru, kedy môže dôjsť k zrušenix xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xx xxx xxxx xxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx vykonať aj pri pozastavení prevádzky vozidla.
K bodu 25 [§ 116a ods. 9]
Ide o spresnenie postupu orgánu Policajného zboru, kedy môže dôjsť k zrušeniu xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx xx xxxx xxxx xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Navrhovanou úpxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xerejnosti poskytovať.
K bodu 27 [§ 118 ods. 4]
Navrhuje sa pri vydražených vozidlách zrušiť predchádzajúce exekučné blokácie, keďže v praxi nastávxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx x xx xx xxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxosť odovzdania dokladov od vozidla a tabuliek s evidenčným číslom len pri vyradení vozidla z evidencie, ktoré nepodlieha spracovaniu. Navrhovaná zmexx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx držiteľovi vozidla okrem potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovane aj potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie. Zároveň spracovateľ starxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxanie orgánu Policajného zboru za účelom vyradenia vozidla z evidencie.
K bodu 31 [§ 127 ods. 6, poznámka pod čiarou k odkazu 69a]
Ide o reakciu na nový zxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxx xx xx xxx xxxx x x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxx
x xxxxxxosti s návrhom zákona o prevádzke vozidiel a definíciami historického a športového vozidla sa upravuje, ktorým vozidlám je možné prideliť zvláštne evxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx
x xxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x, ktoré sa prideľuje neschváleným vozidlám používaným v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, nie je možné prideliť vozidlám, ktorým možno udelix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxotlivého vozidla.
K bodu 35 [§ 128 ods. 1 a 2]
Upravuje sa, ktorým subjektom je možné prideliť tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písxxxx xx
x xxxx xx xx xxx xxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z počítadla celkovej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxa ktorej sa majú zaviesť účinné sankcie, aby sa v cestnej premávke neprevádzkovali vozidlá s chybami, sa ustanovuje, že jazda s vozidlom s nebezpečnými xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cestnej premávky závažným spôsobom.
K bodu 38 [§ 138 ods. 1 písm. b)]
V rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky orgán Policajnxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xpevnením nákladu.
K bodu 39 [§ 141 ods. 6 písm. q)]
V súvislosti s navrhnutými zmenami, vyradením vozidla z evidencie napríklad odovzdaním vozidla sxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xa bod 3 transpozičnej prílohy vzhľadom na novelu smernice Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
K § 1 ods. 3 písm. a)
Zákonom o službách na vnútornom trhu je do právneho poriadku Slovenskej republiky prebratá smernica Európskeho parlamentu a Raxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxvaľovaní staníc technickej kontroly na svojom území by mali zohľadňovať, že z rozsahu pôsobnosti smernice 2006/123/ES sú vylúčené služby všeobecnéhx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxnickými kontrolami, emisnými kontrolami a kontrolami originality, medzi ktoré patrí technická služba technickej kontroly, technická služba emisnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxoly originality.
Z rozsudku Súdneho dvora (druhá komora) z 15.10.2015 - VEC C-168/14 GRUPO ITEVELESA A I. vyplýva, že "Článok 2 ods. 2 písm. d) smernice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xozidiel sú vylúčené z pôsobnosti tejto smernice."
K čl. IX
Tento článok obsahuje návrh novely zákona o výbere mýta.
K § 29 ods. 9:
V rámci rozkaznéhx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xozkazu.
K čl. X
Tento článok obsahuje návrh novely zákona o diaľničnej známke.
K § 11 ods. 7:
V rámci rozkazného konania sa zjednocuje s článkom I, kxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na nový zákon o prevádzke vozidiel, zosúlaďujú sa odkazy na nový zákon.
K bodom 3 a 5 [§ 61 ods. 2 a 3, poznámky pod čiarou k odkazom 83, 83a a 84, § 62 ods. 3, pxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xdpadoch z dôvodu vydávania potvrdení o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom.
K bodom 6 a 7 [§ 65 ods. 1 písm. o), § 105 ods. 3]
Upravuje sa povixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxvzdá staré vozidlo na spracovanie, spracovateľ starého vozidla bude povinný vydať držiteľovi vozidla okrem potvrdenia o prevzatí starého vozidla na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxie, čím odpadne občanom povinnosť oznamovať odovzdanie starého vozidla na spracovanie orgánu Policajného zboru za účelom vyradenia vozidla z evidenxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x cestnom informačnom systéme.
K bodu 1 [§ 3 ods. 4 písm. d)]
Dopĺňa sa, že súčasťou cestného informačného systému sú aj údaje z evidencie dopravných nexxxx
x xxxxx x x x xx x xxxx x xxxxx xx x xxxx xx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxo údaje v registri technických staníc eviduje.
K bodu 3 [§ 6 ods. 4 písm. e)]
Keďže návrh zákona o prevádzke vozidiel v článku I zavádza aj odborný dozor xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
K čl. XIII
Účinnosť novely zákona č. 725/2004 Z.z. (čl. VI), novely zákona o výbere mýta (čl. IX a novely zákona o diaľničnej známke (čl. X) sa navrhuje xx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xx xxx xxx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxx xx x xxx xxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x018 a od 1. januára 2020 pre dva novelizačné body (čl. VII bodu 6. a čl. XII bodu 1.) vzhľadom na povinnú transpozíciu smerníc EÚ; zároveň sa zabezpečí dostxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxtov Európskej únie.
Bratislava 8. novembra 2017
Robert Fico, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Arpád Érsek, v.r.
minister dopravy a výstxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx