LIT215321SK

Dôvodová správa k zákonu č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxstri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "návrh zákona").
Návrh zákona bol vypracovaný na základe Plánu lexxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xčelom návrhu zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len "register"), ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislaxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxa prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.
Návrh zákona na rozdiel od doterajšej právnej úpravy registra konečných užívateľov výhoxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxmi prostriedkami v rámci verejného obstarávania predstavuje približne iba 20% výdavkov verejného sektora. Súčasná právna úprava nerieši dostatočnxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxný režim verifikácie konečného užívateľa výhod.
Partnerom verejného sektora bude fyzická osoba a právnická osoba, ktorá spĺňa návrhom zákona vymedxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xodmienený zápisom v registri, z ktorého musia byť zrejmí koneční užívatelia výhod a súčasne aj tzv. oprávnená osoba spoluzodpovedná za zapísané údajex xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx verejného sektora bude verejne dostupný každému, t.j. orgánom verejnej moci, podnikateľom či občianskej spoločnosti. Súčasne dochádza k novému absxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxm, alebo fyzická osoba, v prospech ktorej sa transakcia alebo činnosť vykonáva.
Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy registra konečných užívateľxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxečného užívateľa výhod. Za identifikáciu konečného užívateľa výhod bude okrem partnera verejného sektora zodpovedať aj oprávnená osoba, ktorou budx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxuje. Návrh zákona však neostáva len pri prvotnej identifikácii konečného užívateľa výhod, keďže predpokladá aj následnú identifikáciu, a o to vždy kex xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xonanie, ktorým treba rozumieť konanie o zápise údajov do registra, zmene zapísaných údajov alebo výmaze údajov zapísaných do registra. Registráciu bxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxby výkonu verejnej moci.
Návrh zákona s cieľom posilniť jeho reálnu vymáhateľnosť zavádza sankčné mechanizmy, a to najmä pre prípad porušenia povinnxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxé uložiť pokutu v zákonom určenom rozsahu; za zaplatenie tejto pokuty bude ručiť oprávnená osoba. Súčasne bude rozhodnutie o pokute podkladom pre výmax xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xpojenými. Súčasne platí, že návrh zákona svojou povahou - úprava podmienok prístupu k verejným zdrojom, zavedenie novej úradnej evidencie právnych vxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxbitnú časť dôvodovej správy.
Ochrana záujmov štátu sa posilňuje tým, že právoplatné rozhodnutie o pokute bude zakladať právo štátu odstúpiť od zmluvxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xvoje zmluvné záväzky a nedostane sa do omeškania.
Súčasťou návrhu zákona sú aj novelizácie súvisiacich zákonov, a to primárne tých, ktoré regulujú naxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého novelizácia sa txxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie, ako aj s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona zakladá vplyvy nx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxkona nebude mať sociálny vplyv, ani vplyv životné prostredie a na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkoxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvrhy zákona prerokovala a schválila 17. augusta 2016.
B. Osobitná časť
K čl. I
K § 1
Ustanovenie § 1 vymedzuje predmet právnej úpravy, t.j. okrxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxto registra (povinne) zapisujú, ako aj procedúru zápisu údajov, zmeny zapísaných údajov a výmazu zapísaných údajov. V tejto časti zákon vychádza z rokxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx neskorších predpisov). Návrh zákona ďalej upravuje niektoré povinnosti spojené s evidenciou údajov v registri, a to najmä overovanie údajov o konečnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxností.
Zriaďovaný register nahrádza doterajší register konečných užívateľov výhod, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo parlamentu x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxm terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - najmä konečný užívateľ výhod.
Návrh zákona je potrebné vnímať v kontxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xákonov tvoria základnú časť pripojených novelizačných článkov. Ide o zákony, ktoré definujú podmienky prístupu k verejným zdrojom - všeobecná úpravx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxuje práve novelizáciou dotknutých zákonov.
Z hľadiska procesného je potrebné mať na zreteli najmä právnu úpravu Civilného sporového poriadku, ktorx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x x
x x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxt využívaný v návrhu zákona.
Partner verejného sektora je definovaný niekoľkými definíciami. Právna úprava obsahuje pozitívne vymedzenie partnerx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxočívajúci v nakladaní s verejnými zdrojmi, a to buď s ohľadom na finančné limity alebo bez ohľadu na tieto limity. V § 2 ods. 1 písm. a) je pozitívna definícxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x x x xxxx xx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx má povinnosť zápisu do registra, je vždy závislé od všetkých aspektov definície partnera verejného sektora, pričom primárne sa skúma naplnenie pozitxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxa (negatívna definícia). Z dôvodu jednoznačnosti právnej úpravy je v rámci definície partnera verejného sektora výslovne vylúčený samotný verejný sxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxická osoba a právnická osoba, ktorá zjednodušene povedané prijíma verejné zdroje vrátane zdrojov z verejného zdravotného poistenia, a to buď priamo axxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxika je vzhľadom na rôznorodosť dotknutých právnych vzťahoch riešená rozdelením jednotlivých znakov definície partnera verejného sektora do viacerxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxnickej osoby zriadenej zákonom alebo kto prijíma štátnu pomoc. Verejnými rozpočtami na účely zákona sú štátny rozpočet, rozpočet štátneho fondu, rozxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusia byť nevyhnutne súčasťou verejných rozpočtov, preto sa uvádzajú osobitne. Osobitne je v ustanovení spomenutá štátna pomoc. Štátnou pomocou jx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxonom, rovnako aj právnické osoby, ktoré sú zriadené subjektmi verejnej správy, v ktorých majú tieto subjekty výlučnú (t.j. 100%-tnú) majetkovú účasťx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxnenie od subjektu verejného sektora. Toto plnenie je vymedzené ako majetok, práva k majetku a iné majetkové práva. Majetkom treba rozumieť najmä hnutexxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtora každý subjekt, ktorý sa zúčastňuje ako uchádzač verejného obstarávania s prihliadnutím na finančné limity podľa odseku 2. Z hľadiska dopadov na vxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, či sa zákon vzťahuje na každého uchádzača vo verejnom obstarávaní rozhodujúce naplnenie finančných limitov podľa § 2 ods. 2
Podľa štvrtého bodu je paxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxavotnej starostlivosti, ale len toho, ktorý má zo zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a u ktorého nie sú daxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxx xx to, že v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní nejde o nakladanie s rozpočtovými zdrojmi a majetkom štátu, ale o nxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Podľa šiesteho bodu je partnerom verejného sektora ten, na koho bola postúpená pohľadávka voči subjektu verejného sektora, t.j. v tomto prípade voči šxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xámerom zákona obmedzovať hmotnoprávne možnosť postúpiť pohľadávku voči (zjednodušene) štátu na iné subjekty. Účelom tohto zákona v tomto prípade je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzťahov má za následok odloženie plnenia zo strany štátu do momentu kedy sa tento štandard dosiahne zápisom partnera verejného sektora (veriteľa) do rxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxejného sektora, ak sú splnené finančné limity podľa § 2 ods. 2. Tieto finančné limity sa posudzujú vo vzťahu ku každému subdodávateľovi zvlášť. Materiáxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxských vzťahov nie je vždy objektívne možné posúdiť, či je daná vedomosť o tom, či dodanie služby, tovaru alebo stavených prác je realizované v rámci realxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnera verejného sektora sa volí dvojaký prístup, a to prostredníctvom určenia finančných limitov (odseky 2 a 3) a zároveň sektorovým vymedzením subjekxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxinistratívne záťaže spojenej s realizáciou zákona tak, aby nezaťažovali partnerov verejného sektora plošne pri akokoľvek objeme plnenia zo strany šxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxích plnení z verejných zdrojov. Z tohto pohľadu sa finančný limit 100 000 eur pri jednorazovom plnení a 250 000 eur pri opakujúcom sa plnení v priebehu rokx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxať a podľa potreby bude možné tieto finančné limity prehodnocovať. Podľa odseku 4 platí, že subjekt, ktorý inak spĺňa znaky partnera verejného sektora xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxtredníctvom úverov a pôžičiek samotný verejný sektor. Osobitne zákon rieši otázku zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí, kde sa nxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxmanitárnej pomoci zo strany Slovenskej republiky.
Finančné limity navrhované v zákone treba posudzovať tak, že v prípade podľa § 2 ods. 2 je rozhodujúxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx. V prípade opakujúceho plnenia je rozhodujúci znak, že ide o jeden právny vzťah (zmluvu), v rámci ktorej je plnenie rozložené na viac plnení. V prípade lxxxxxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
Opxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sa ustanovuje okruh subjektov, ktoré môžu plniť úlohy oprávnenej osoby. Sú nimi advokáti, notári, banky vrátane pobočiek zahraničných bánk, audítorx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxávajú podobné úlohy ako tzv. povinné osoby podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred finanxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxrávnenej osoby vo vzťahu k uvedeným subjektom - túto činnosť budú vykonáva na dobrovoľnej báze, ako jednu z ďalších komerčných činností. Je potrebné zdxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx alebo činnosťou vykonávanou v zmysle zákona o bankách v prípade banky alebo pobočky zahraničnej banky. Ide o činnosť sui generis, ktorú môžu vykonávať xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxcký zmluvný vzťah, a teda oprávnenou osobou je len ten advokát (notár, daňový poradca, banka atď.), ktorý má s partnerom verejného sektora uzatvorenú zxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podľa Obchodného zákonníka, keďže v tomto prípade má ísť o nestranný výkon činnosti oprávnenej osoby, ktorá nepodlieha pokynom klienta (mandanta).
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xegistračné konanie (prvozápis, zmena a výmaz) a súčasne oprávnená osoba nesie zodpovednosť za riadnu identifikáciu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky. Ako vyplýva z predchádzajúceho textu, činnosť oprávnenej osoby nie je výkonom regulovaného povolania (napr. advokát), resp. činnosti (napr. banxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxátu. Z uvedeného dôvodu je preto vo verejnom záujme, aby túto činnosť vykonávali len subjekty, vo vzťahu ku ktorým možno reálne vyvodzovať aj zodpovednxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxty s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky.
Konečný užívateľ výhod je ďalším z pojmov používaných zákonom, a ide o ďalší kľúčový pojem nxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx užívateľa výhod v osobitnom predpise. Týmto osobitným predpisom je zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxa s cieľom precizovať doterajšie vymedzenie konečného užívateľa výhod. Faktom je, že v súčasnosti existujú v právnom poriadku dve definície konečnéhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zriadenie registra konečných užívateľov výhod; následne ju prevzal aj novx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa výhod. Na tento účel sa preto aktualizuje pojem "konečný užívateľ výhod" v zákone č. 297/2008 Z.z. a súčasne sa vypúšťa definícia konečného užívateľx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxovanie finančných prostriedkov, resp. majetku vo všeobecnosti. Osobitné predpisy novelizované v predloženom návrhu zákona sú koncipované z hľadisxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxedky dochádza na základe iného právneho úkonu (napr. príklep na dražbe, rozhodnutie štátneho orgánu). Ak teda zákon používa pojem zmluva, robí tak v inxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxných zdrojov partnerov verejného sektora.
K § 3
Register sa vymedzuje ako zoznam údajov a dokumentov ustanovených predkladaným návrhom zákona. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxaný tým, že register sa zverejňuje na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, pričom platí, že údaje zapísané v registri nie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxu toho sa naň vzťahu ustanovenia zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xlovenskej republiky. Zámerom predkladateľa je rozšíriť funkcionalitu existujúcich informačných systémov používaných na súdoch (najmä Súdny manaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxovenskej republiky.
Podľa odseku 1 bude register zverejnený na webovom sídle ministerstva spravodlivosti, t.j. bude dostupný každému a bezplatne; xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xúčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva podľa zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx5 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov využívanú v súvislosti s prevádzkou doterajšieho registra konečných užívateľox xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxvať" treba vykladať tak, že nie je povinnosťou partnera verejného sektora preukazovať to, že je zapísaný v registri pred orgánmi verejnej moci, keďže txxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxti. Rešpektuje sa tak jedna zo zásad elektronického výkonu verejnej moci vyjadrená v § 17 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxý súd, ktorý vykonáva registračné konanie a rozhoduje o uložení pokút podľa tohto zákona. Týmto okresným súdom bude Okresný súd Žilina. Pôsobnosť tohtx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxgistra bol zvolený ako registrujúci orgán jeden z existujúcich registrujúcich súdov. Vzhľadom na charakter registračného konania - ide o formalizovxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobitných predpisov regulujúcich organizáciu práce súdov a konanie pred nimi. V tomto kontexte sa použije najmä úprava o náhodnom prideľovaní vecí pxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxona k civilným procesným kódexom je budovaný na zásade subsidiarity s prednosťou osobitnej právnej úpravy. Primárne sa navrhuje subsidiarita Civilnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxsporového poriadku.
Podľa odseku 3 budú z registra vydávané výpisy (obdobne ako v prípade obchodného registra) a súčasne aj potvrdenia o tom, že určitx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxickej podobe priamo na webovom sídle ministerstva spravodlivosti s možnosťou jeho stiahnutia a ďalšieho využitia. Výpisy a potvrdenia budú xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxe datasetov, ktoré umožnia automatizované spracovanie zapísaných údajov v iných informačných systémov, resp. analytickú prácu so zapísanými údajmxx x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxnie registra, t.j. ide o verejný zoznam údajov a dokumentov. A teda ustanovujú sa údaje zapisované do registra a dokumenty ukladané do registra.
Záklaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xefiničné vymedzenie partnera verejného sektora podľa § 2. Zápis partnera verejného sektora sa síce vykonáva na dobu neurčitú (§ 7 ods. 3), ale návrh zákxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xeprezentuje štát, územná samospráva či verejnoprávna inštitúcia. Právne vzťahy, o ktoré tu ide, majú zmluvný základ, to znamená, že ich trvanie možno xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxorých hospodársky účel pominie bezprostredne po tom, čo sú skonzumované. Typickým príkladom je napríklad zmluva týkajúca sa prevodu vlastníctva k vexxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxich zmlúv, kam treba zaradiť napríklad zmluvy o dielo, či nájomné zmluvy.
Nad rámec toho sa umožňuje, aby sa do registra zapisovali aj iné subjekty, avšxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxo, či je partnerom verejného sektora fyzická osoba (odsek 2) alebo právnická osoba (odsek 3). Súčasťou zápisu o každom partnerovi verejného sektora buxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxlexný pohľad na partnera verejného sektora a aby súčasne tvorili základňu pre efektívne a rýchle vyhľadávanie subjektov v registri. Osobitnú kategórxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxateľa výhod ide návrh zákona ďalej, keď vyžaduje v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod identifikovať aj každého verejného funkcionára, ktxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xonečným užívateľom výhod, aby bol zapísaný do registra.
Osobitná právna úprava sa bude uplatňovať pri zapisovaný konečného užívateľa výhod pri partxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxá, že ako konečný užívateľ výhod sa do registra zapíše vrcholový manažment právnickej osoby (materská obchodná spoločnosť). Tento režim sa však neuplxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. V tomto prípade zákon vyžaduje štandardný režim zapisovania konečného užívateľa výhoxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxovanie zodpovednosti za porušenie zákona. Pre tieto údaje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxisovať dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod; k tomu pozri § 11 ods. 2 návrhu zákona. Rovnako aj dátumy zápisu a výmazu akýchkxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxie partnera verejného sektora (k tomu pozri § 11). Z toho pohľadu bude register nie len verejným zoznamom aktuálnych zápisov, ale súčasne aj prehľadom vxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxrávnenú osobu. Tento koncept sa volí najmä s ohľadom na zodpovednostné vzťahy vznikajúce v súvislosti s navrhovanou úpravou. Pravidlo vyjadrené v odsxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xx xxxx x x xx
xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxravy spočíva v tom, že ak osobitné predpisy budú ustanovovať podmienku zápisu do registra ako podmienku pre získanie verejných zdrojov, táto podmienkx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xapísaná nová oprávnená osoba, nebude splnená podmienka zápisu do registra na účely osobitných predpisov. Rovnako to bude platiť aj pre ostatné údaje zxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxá rovnaký účinok. Osobitnými predpismi, na ktoré sa v právnej norme odkazuje sú tie, ktoré sú súčasťou návrhu zákona v čl. II a nasl. Ide teda o predpisy, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxje nová podmienka prístupu k verejným zdrojom, a to zápis v registri osoby, ktorá sa o tieto verejné zdroje uchádza alebo ich prijíma.
Všeobecne k procexxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povinnosti s tým spojené. Registračné konanie je návrhovým konaním s výnimkou výmazu partnera verejného sektora z registra, ktoré možno vykonať aj z úxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, tak aj z hľadiska formalizácie návrhu na zápis (predpísaný formulár). Registračné konanie síce ponúka opravný prostriedok (námietka), ale tento opxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxačné konanie z konania v agende obchodného registra. Registračné konanie je navrhované ako výlučne elektronické konanie, preto sa budú naň vzťahovať xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x-Governmente) v znení neskorších predpisov.
K § 5
Ustanovenie § 5 upravuje začatie konania o návrhu na zápis. Pod slovným spojením "návrh na zápisx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxávnenej osoby, ktorá návrh na zápis podáva za partnera verejného sektora. Vzhľadom na to, že právny vzťah medzi partnerom verejného sektora a oprávnenxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxy podľa tohto zákona, t.j. na účely samotného registračného konania, ale najmä na účely overovania identifikácie konečného užívateľa výhod.
V odsekx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xápis bude musieť byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, inak sa naň nebude prihliadať, txxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xávrh na zápis bude mať podľa povahy vykonávaného zápisu niekoľko povinných príloh. Prvou prílohou, ktorú zákon upravuje je verifikačný dokument. Verxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxny v osobe konečného užívateľa výhod v rámci jednotlivých verifikačných udalostí. Ak sa zápis alebo zmena zapisovaných údajov týka oprávnenej osoby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxrávnenou osobou.
Aj prílohy budú musieť byť v elektronickej podobe a podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektrxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxahu konania o návrhu na zápis sa navrhuje nepripustiť späťvzatie návrhu na zápis; ide o obdobnú konštrukciu, ktorá sa používa aj v rámci agendy obchodnéxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxú správnosť návrhu na zápis. Ide o dôležitú povinnosť, ktorú je oprávnená osoba musí realizovať s odbornou starostlivosťou. Porušenie tejto povinnosxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxonávacím predpisom, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti na základe splnomocnenia podľa § 16 ods. 1. Návrh vyhlášky je súčasťou vládneho návrhu záxxxxx
x x x
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajov. Tieto skutočnosti súčasne predstavujú všeobecné podmienky vykonania navrhovaného úkonu. Uvedené podmienky majú dvojaký charakter: ide jexxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x jeho príloh. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že preverovanie návrhu na zápis a jeho prílohy má v prvom rade formálno-právny a nie materiálny charaxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sektora a oprávnená osoba.
Odsek 2 je výkladovým ustanovením vo vzťahu k odseku 1 písm. b). Z jeho znenia vyplýva, že návrh na zápis musí byť nevyhnutne pxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxuť a z obsahového hľadiska (čo sa týka údaj, ktoré sa navrhujú zapísať) musí spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom.
x x x
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x x x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xehote dvoch pracovných dní, ktorá začína plynúť dňom podania príslušného návrhu na zápis. Ustanovenie fixnej krátkej lehoty na vykonanie zápisu navrxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxdmienky predpísané zákonom. Základným predpokladom pre dodržanie tejto lehoty je najmä skutočnosť, že preverovanie návrhu a jeho príloh má v prvom raxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxu 2 registrujúci orgán informuje osobu, ktorá podala návrh na zápis o vykonaní príslušného navrhovaného úkonu formou potvrdenia, ktoré takejto osobe xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxrhovaný úkon. Nevyžaduje sa preto jeho doručovanie do vlastných rúk, keďže niet opravného prostriedku.
V odseku 3 sa ustanovuje pravidlo, podľa ktorxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx neurčitú. Uvedené však nie je prekážkou toho, aby došlo k výmazu údajov z registra, a to buď na návrh alebo aj bez tohto návrhu; k zmenám a výmazom údajov zaxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxgistra neznamená, že tieto sa trvalo "stratia", ale v registri bude označený dátum ich výmazu.
K § 8
V odseku 1 je upravený postup pre prípad, ak návrx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxi orgán upovedomiť navrhovateľa. Registrujúci orgán si uvedenú povinnosť splní tým spôsobom, že tejto oprávnenej osobe doručí oznámenie o odmietnutx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxlatnenie opravného prostriedku, povaha veci vyžaduje, aby sa vykonalo doručovanie do vlastných rúk. Doručovanie sa bude v tomto prípade vykonávať elxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxh rúk, t.j. ide o doručovane s elektronickou doručenkou. Keďže v § 7 ods. 1 zákon ustanovuje dvojdňovú lehotu na vykonanie zápisu, javí sa ako vhodné, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxí tým, že registrujúci orgán je povinný oznámenie odoslať (expedovať) bez zbytočného odkladu po uplynutí tejto dvojdňovej lehoty.
V odseku 2 zákon upxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xbsahovej stránky v ňom musí byť uvedené, ktoré konkrétne nedostatky návrhu na zápis a jeho príloh boli dôvodom na odmietnutie vykonania navrhovaného úxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx boli dôvodom na odmietnutie vykonania navrhovaného úkonu, musia byť v oznámení jednoznačne vyšpecifikované, a to vo vzťahu na daný prípad (t.j. nielex xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxta na podanie námietok a ktorá začína plynúť odo dňa doručenia oznámenia. V tomto prípade sa bude uplatňovať obdobný postup ako v prípade agendy obchodnx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxnym úradníkom, jeho rozhodnutie je vždy preskúmateľné sudcom (čl. 142 ods. 2 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky). Zároveň sa vylučuje podania odvxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxronickej podobe (k tomu pozri dikciu "ustanovenie § 5 ods. 2 sa na námietky vzťahuje rovnako"). Na konanie o námietkach sa primerane použijú ustanovenix xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
x x x
x xxxxxxxxxx xxxxxxv 1 a 2 sa navrhuje úprava mechanizmu zmeny údajov zapísaných v registri. V tomto prípade nejde len o údaje o konečnom užívateľovi výhod, ale o všetky údajx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x x xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxavená na vzájomnej súčinnosti partnera verejného sektora a oprávnenej osoby. Vychádza sa pri tom z predpokladu, že partner verejného sektora je primáxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxejného sektora smerom k oprávnenej osobe. Túto povinnosť je partner verejného sektora splniť bezodkladne potom, čo sa dozvedel o zmene údajov. Na podkxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xre overovania údajov o konečnom užívateľovi výhod. Pretože o zmene údajov sa môže dozvedieť aj oprávnená osoba, v odseku 2 sa navrhuje, aby existovala ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa neho podáva oprávnená osoba a v jedinom prípade aj bez tohto návrhu, a to vtedy, ak partnerovi verejného sektora bude uložená pokuta podľa § 13 ods. 1 alexx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxobovať vylúčenie z možnosti uchádzať sa o verejné zdroje nad rámec limitov podľa § 2 ods. 2 a 3. Konanie o výmaze údajov je konaním, ktoré teda možno začať ax x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxná osoba vykonáva úkony pre partnera verejného sektora na báze dobrovoľnosti, je namieste umožniť jej ukončiť spoluprácu s partnerom verejného sektoxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xožadované informácie o konečnom užívateľovi výhod, prípadne bude oprávnenú osobu nútiť konať v rozpore s požiadavkami konania s odbornou starostlivxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxosť zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby v lehote 30 dní. Táto lehota začína plynúť odo dňa výmazu predchádzajúcej oprávnenej osoby. Dikcia "je ... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xby našiel novú oprávnenú osobu, poskytol jej potrebnú súčinnosť a inicioval podanie návrhu na zápis prostredníctvom tejto oprávnene osoby. Nesplnenxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx 1 návrhu zákona. Taktiež platí, že počas tejto 30 dňovej lehoty sa suspenduje povinnosť účastníka zmluvu plniť partnerovi verejného sektora, a to bez txxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxv verejného sektora. V takýchto prípadoch bude potrebné, aby v prípade svojho výmazu vždy označil partnera verejného sektora, u ktorého sa chce nechať xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxť svoju činnosť ako oprávnená osoba vo vzťahu ku všetkým partnerom, bude musieť podať desať návrhov na výmaz, a to zvlášť vo vzťahu ku každému partnerovi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxrejného sektora dostal vždy informáciu od registrujúceho orgánu, že došlo k výmazu oprávnenej osoby.
V odseku 3 je upravený postup pre prípad, keď oprxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx verejného sektora spraviť, resp. partner verejného sektora nie je v tomto smere nijako limitovaný. Otázky tohto typu je namieste riešiť dohodou pri vzxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxrávnenej osoby bol podaný aj návrh na zápis novej oprávnenej osoby. Ak tieto návrhy nie sú podané spolu, registrujúci orgán nevykoná zmenu, nakoľko nie xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxsiteľom je registrujúci orgán a adresátom pôvodne zapísaná oprávnená osoba.
Zmena v osobe oprávnenej osoby je dôvodom pre vykonanie dodatočného ovexxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikácie konečného užívateľa výhod.
K § 11
V § 11 sa upravuje inštitút overovania identifikácie konečného užívateľa výhod. Ide o koncept, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa výhod bude oprávnená osoba, ktorej na tento účel je partner verejného sektora povinný poskytovať súčinnosť (§ 5 ods. 1).
V odseku 1 sa upravuje zodpovxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xozsahu korektívu konania s odbornou starostlivosťou.
V odseku 2 sa upravujú situácie (tzv. verifikačné udalosti), ktoré zakladajú povinnosť oprávxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pri podaní návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra. Následne sa vyžaduje identifikácia konečného užívateľa výhod počas trvania tohto xxxxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxx x x x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxladá možnosť zmeny oprávnenej osoby (k tomu pozri § 10 ods. 2 a 3), ak k takejto zmene dôjde, bude sa vyžadovať opätovné overenie konečného užívateľa výhoxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xde o pravidelné overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod
d)
v súvislosti s uzavretím zmluvy - v tomto prípade sa vyžaduje overenie konexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxx x xx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxhovať aj na zmenu zmluvy
e)
v súvislosti s plnením zo zmluvy - v tomto prípade sa vyžaduje, aby došlo k overeniu konečného užívateľa výhod pred tým, nex xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa odseku 2 zo strany oprávnenej osoby má svoje následky. Tieto sú ustanovené v § 15 ods. 2 návrhu zákona. Platí pravidlo, že dokým nie je vykonané overenie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxa. Ide o súkromnoprávnu "sankciu" za nesplnenie povinnosti overovať konečného užívateľa výhod.
Osobitne sú vnímané verifikačné udalosti podľa odsxxx x xxxxx xx x xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhod, len ak jej partner verejného sektora oznámi, že tieto verifikačné udalosti majú nastať. Je žiaduce, aby praktické dôsledky tohto pravidla boli koxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxcedúru verifikácie, ak v prechádzajúcich šiestich mesiacoch došlo k verifikácii konečného užívateľa výhod.
V odseku 4 sa upravuje povinnosť oprávnxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x vzniku zákonného ručenia oprávnenej osoby za zaplatenie pokuty uloženej za uvedenie nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod; k tomu pozri § xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxň zavádza účelovú definíciu konania s odbornou starostlivosťou. V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti, že výkon funkcie oprávnenej osoby nie je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxobitný štandard konania s odbornou starostlivosťou. To znamená, že ak advokát uzavrie s partnerom verejného sektora dohodu na účely registrácie v regxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x x xxx x xx xxxx x xxxona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpixxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxteľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Vyhotovovať ho bude oprávnená osoba, ktorá zodpovedá za obsah a dostatočnosť verifikxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ktoré uviedla vo verifikačnom dokumente, a teda nemôže prísť s dodatočnými vysvetleniami. Nedodržanie predpísaných náležitostí verifikačného dokxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xdajov o konečnom užívateľovi výhod. Ďalej je povinnou prílohou aj oznámenia o overení identifikácie konečného užívateľa výhod podľa odseku 6. Ak sa v uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxikačný dokument nebude obsahovať predpísané obsahové náležitosti.
Ustanovenie odseku 6 má za cieľ upraviť procedúru zápisu overenia identifikácix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx užívateľa výhod, použije sa postup podľa § 9, t.j. podá sa štandardný návrh na zmenu zapísaných údajov. To platí aj pre prípad zmeny oprávnenej osoby na nxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxo k zmene v osobe konečného užívateľa výhod, postupuje sa podľa § 9, keďže je potrebné zmeniť už zapísané údaje. Ak je výsledkom verifikácie potvrdenie sxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xa táto skutočnosť prostredníctvom na to určeného formulára (oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod) registrujúcemu orgánu. Pxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxží s oznámením o overení identifikácie konečného užívateľa výhod registrujúci orgán ponúka úprava v odseku 7. Registrujúci orgán v tomto prípade zapíxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxxx xx xxgistrujúci orgán formálne skontroluje oznámenie, a to či je priložený verifikačný dokument a či oznámenie vykonala oprávnená osoba (rovnaké použitix x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnená osoba, oznámenie je neúplné alebo nie je k nemu priložený verifikačný dokument, prípadne verifikačný dokument nespĺňa požadované náležitxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xámietky, na ktoré sa vzťahuje v plnom rozsahu § 8 ods. 3.
Návrh zákona v odseku 8 zavádza povinnosť fyzickej osoby, ktorá sa stane konečným užívateľom výxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sektora dozvedieť z vlastnej činnosti. Ak sa tak udeje, partner verejného sektora postupuje tak, že prostredníctvom oprávnenej osoby vykoná zmenu záxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
K § 12
V § 12 sa navrhuje mechanizmus verifikácie konečného užívateľa výhod vykonávaný z úradnej moci. Na tento účel sa navrhuje, aby registrujúci xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxrujúci orgán mohol využiť pri overovaní konečného užívateľa výhod aj iné orgány, a to tzv. povinného osoby podľa § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane prxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konečného užívateľa výhod sa bude realizovať buď na základe kvalifikovaného podnetu alebo aj bez tohto podnetu. Úprava kvalifikovaného podnetu je prxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jeho podnetu.
Z procesného hľadiska sa na postup registrujúceho orgánu, t.j. súdu budú vzťahovať ustanovenia § 289 až 298 Civilného mimosporového poxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx znalecké dokazovanie alebo si vyžiadal potrebné odborné vyjadrenia mimo znaleckého dokazovania.
K § 13
V § 13 sa upravujú pokuty za porušenie vybxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xokuta, ktorá bude ukladaná za porušenie týchto povinností:
1.
uvedenie nepravdivých alebo neúplných údajov o konečnom užívateľovi výhod v návrhx xx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote ustanovenej týmto zákonom (§ 9 ods. 1),
4.
porušenie zákazu výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxatutárnemu orgánu, prípadne všetkým jeho členom (vo význame každému osobitne). Z povahy veci sa uloženie pokuty štatutárnemu orgánu nepoužije, ak je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xýške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal zo zmluvy. Ak tento hospodársky prospech nie je možné zistiť, pokuta sa uloží v rxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxdku toho, že bol uvedením nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod spôsobilý uzatvoriť zmluvu so subjektom verejného sektora. Pod pojmom hosxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xohody, ktorému nezodpovedá priamy, preukázateľný a účelný náklad partnera verejného sektora, vynaložený na plnenie zmluvy alebo dohody (oprávnený xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostriedkami ktoré partner verejného sektora vynaložil na obstaranie resp. vyrobenie/poskytnutie tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom plnexxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxtku alebo majetkové práva, predstavuje hospodársky prospech rozdiel medzi finančnými prostriedkami, ktoré za tieto práva zaplatil a trhovou hodnotxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xa tieto účely treba podrobne skúmať oprávnenosť nákladov povinnej osoby.
Výška pokuty ukladanej štatutárnemu orgánu partnera verejného sektora je xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxoba, ktorá bola zapísaná v registri v čase porušenia povinnosti. Oprávnená osoba však má k dispozícii možnosť liberácie, ak preukáže, že pri identifikxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx za porušenie povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa § 12. V týchto prípadoch sa pokuta ukladá partnerovi verejného sektora, a to vo výške do 100 000 eur.
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxx x xx xpravuje pokuta za porušenie zákazu vyjadreného v § 19. Pokuta sa v tomto prípade bude ukladať oprávnenej osobe.
Pri ukladaní pokút bude registrujúci oxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xx xxieniť o trestnoprávnych dosahoch novej právnej úpravy. V prvom rade je potrebné uviesť, že návrh zákona zavádza novú podmienku prístupu k verejným zdrxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xejto povinnosti môže viesť okrem administratívneho postihu aj k trestnoprávnemu postihu. Do úvahy prichádza najmä použitie trestného činu podvodu pxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxhodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona.
K trestnému činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxsľovaním. Subjektom, t.j. páchateľom tohto trestného činu môže byť ktorákoľvek trestne zodpovedná osoba. Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxch okolnostiach a faktoch slúžiacich na kontrolu hospodárenia. Registrom podľa osobitného predpisu je napr. register podľa zákona č. 455/1991 Zb. o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxektorých zákonov "Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou návrhu na zápis je verifikačný dokument." Z uvedeného možno odvodiť, žx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxom slúžiacim na zápis do iného registra v zmysle skutkovej podstaty trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxer verejného sektora, ako aj oprávnená osoba.
K trestnému činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona
Objektom tohto trestného činu je vlaxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxhto trestného činu môže byť ktorákoľvek trestne zodpovedná osoba. Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Partner verejnéhx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxákať od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie, avšak nie je tou osobou, ktorá nespĺňa podmienky, na ktoré je viazané poskytnutie alebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxktora). Do úvahy však prichádza trestnosť oprávnenej osoby za spolupáchateľstvo, kedy je medzi spolupáchateľmi rozdelené naplnenie objektívnej stxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby konanie spolupáchateľov bolo rovnocennej povahy (t.j. konanie každého zo spolupáchateľov nemusí mať všetky znaky trestného činu), ale stačí, ax xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxoby za niektorú z foriem účastníctva [napr. ako pomocníka podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona].
K trestnému činu podvodu podľa § 221 Trestného záxxxx
x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lex specialis k trestnému činu podvodu), bolo by ju možné zahrnúť pod trestný čin podvodu podľa § 221 Trestného zákona. Objektom trestného činu podvodu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xodpovedná osoba. Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Tohto trestného činu sa môže dopustiť tak partner verejného sektorx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxú by v danom prípade boli zahrnuté štátom poskytnuté finančné prostriedky partnerovi verejného sektora) vyššia ako 100 000 eur, do úvahy by prichádzalx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x21 ods. 1, ods. x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ktorému bude uložená pokuta z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod v návrhu na zápis bude diskvalifikácia podľa Obchodnéxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xtorý vedie register diskvalifikácií. Na podklade tohto rozhodnutia súd, ktorý vedie register diskvalifikácií v spolupráci s registrovými súdmi vykxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xrgánu, vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurisxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdného zákonníka je nastavený tak, že umožňuje, aby osobitný zákon ustanovil konkrétne rozhodnutia súdov Slovenskej republiky za rozhodnutia o vylúxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z.z.) a rozhodnutie o treste zákazu činnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu (§ 61 ods. 10 Trestného zákona). Rozhodnutie o pokute podľa § 13 ods. 1 prexxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx § 15 upravuje súkromnoprávne dôsledky porušenia niektorých povinností ustanovených zákonom.
Ak dôjde k právoplatnému uloženiu pokuty za porušenix xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xonečného užívateľa výhod v lehote ustanovenej týmto zákonom, vznikne účastníkovi zmluvy, s ktorým partner verejného sektora uzavrel zmluvu, právo oxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxom ustanovenej lehote. Pri posudzovaní dôsledkov odstúpenia od zmluvy treba vychádzať z povahy zmluvného vzťahu, a teda aplikovať buď Občiansky zákoxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxať zápis oprávnenej osoby do registra včas bude mať za následok to, že účastník zmluvy, s ktorým partner verejného sektora uzavrel zmluvu, nemusí plniť xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxistrujúcemu orgánu budú formalizované a bude ich potrebné vykonať na predpísaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovenie pre vydanie týchto formulárov. Vychádzajúc z textu zákona možno rozlišovať tieto podania:
-
návrh na prvý zápis partnera verejného sxxxxxx xx x xxxx xx
x
xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxx
x
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxx xdentifikácie konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 6).
Z dôvodu prehľadnosti budú formuláre pre návrh na prvý zápis a návrh na zmenu (výmaz) zapísanýxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xpravodlivosti Slovenskej republiky je v súlade s čl. 17 ods. 1 písm. i) Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky súčasťou predkladaného mxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov, a ktorá umožňuje reagovať na praktické fungovanie súdu pri vybavovaní agendy registra partnerov verejného sektora v časti týkajúcej sa zápisoxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxa § 13 sa budú zverejňovať ako každé iné súdne rozhodnutie. Tieto rozhodnutia sa taktiež budú sprístupňovať na vyžiadanie. Podmienky za akých sa tak dejx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxta použitia ustanovení § 591 ž 600 Obchodného zákonníka, ktoré upravujú zmluvu o kontrolnej činnosti na dohodu medzi partnerom verejného sektora a oprxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxch a v konaní podľa § 1, pričom sa vychádza z príbuznosti uvedených ustanovení a celkovo príbuznosti agendy obchodného registra.
K § 17
Navrhuje sax xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektora, resp. verejný sektor ako taký. Na tento účel sa umožňuje zapisovať do registra aj subjekty, ktoré nie sú partnermi verejného sektora, a teda nexxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xšak ide o dobrovoľnú registráciu (pozri dikciu v odseku 1 "ak o to požiada").
Pod pojmom "postupom a za podmienok podľa tohto zákona" treba rozumieť, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx verifikácie podľa § 11. Vzhľadom na dobrovoľný charakter zápisu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxxxx xxchnického spracovania prezentačne vrstvy registra na webovom sídle ministerstva spravodlivosti sa predpokladá rozdelenie registra na časť, do ktoxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxy.
K § 18
Charakteristickým znakom zákona je, že vykonáva novelizáciu právnych predpisov regulujúcich prístup k verejným zdrojom, resp. majetkxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxá osoba alebo právnická osoba, ktorá sa o tieto zdroje či majetok uchádza musí byť zapísaná v registri. Táto povinnosť bude splnené len vtedy, ak bude zápxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xa splnenú.
K § 19
V § 19 sa upravujú okolnosti, ktoré zamedzujú výkon činností oprávnenej osoby, ak tu existujú okolnosti, ktoré sú dôvodným predpoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxktora a oprávnená osoba ten istý subjekt. Rovnako je neprípustné, aby oprávnenou osobou bola osoba, ktorá je v tej istej veci aj konečným užívateľom výhxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxod je tá istá osoba ako v prípade partnera verejného sektora. V písmene c) sa ako diskvalifikačné kritériu zavádza vzťah partnera verejného sektora a opxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xerejného sektora a oprávnenej osoby.
Ak teda nastane niektorá zo skutočností uvedených v písmenách a), b) alebo c), oprávnená osoba nebude môcť vykonxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Porušenie tohto zákazu zároveň vedie k uloženiu pokuty podľa § 13 ods. 1, t.j. bude sankcionovaný aj partner verejného sektora a jeho štatutárne orgányx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxovnalostiam sa navrhuje výslovne vyjadriť tú skutočnosť, že činnosť advokáta, notára, banky, pobočky zahraničnej banky, audítora a daňového poradcx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K § 21
Cieľom navrhoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xbstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa návrhu zákona sa subjekty zapísané v registri podľa zákona o verejnom obstarávaní budú povxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxzu registra konečných užívateľov výhod. Osoby zapísané pôvodne v registri konečných užívateľov výhod budú však povinné vykonať dodatočne, v lehote šxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dotknutého subjektu z registra konečných užívateľov výhod.
K § 22
Prechodné ustanovenia podľa § 22 majú za cieľ zabezpečiť verifikáciu konečnéhx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxvuje povinnosť fyzických osôb a právnických osôb, ktoré spĺňajú podmienky pre zápis do registra, aby zabezpečili svoj zápis do registra do šiestich mexxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx
x xxxxxxx xxxplnenia tejto povinnosti sa uplatní postu podľa odseku 2, v zmysle ktorého subjekt reprezentujúci verejný sektor nebude povinný plniť zo zmluvy a nedoxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxhu, ktorý sa ukončuje odstúpením, a teda aplikovať buď Občiansky zákonník alebo Obchodný zákonník.
K § 23
Vzhľadom na skutočnosť, že partnerom vxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xa budú musieť dodatočne zapísať do registra, ak spĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora.
K čl. II (zákon č. 92/1991 Z.z.)
Do zákona o poxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xartnerov verejného sektora.
Povinnosť zápisu do registra je daná vtedy, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza o privatizovaný majxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxhu zákona do registra; k tomu pozri tiež § 18 návrhu zákona.
K čl. III (zákon č. 138/1991 Zb.)
Do zákona o majetku obcí sa zavádza nová podmienka pre naxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxá sa uchádza o majetok obce (mesta) spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora podľa § 2 návrhu zákona.
Zápisom do registra treba rozumieť zápis xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx
x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx3 Z.z.)
Do zákona o správe majetku štátu sa zavádza nová podmienka pre nadobudnutie majetku štátu, ktorá spočíva v zápise do registra.
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxejného sektora podľa § 2 návrhu zákona.
Zápisom do registra treba rozumieť zápis všetkých údajov podľa § 4 návrhu zákona do registra; k tomu pozri tiež § xx xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxššieho územného celku, ktorá spočíva v zápise do registra.
Povinnosť zápisu do registra je daná vtedy, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxeť zápis všetkých údajov podľa § 4 návrhu zákona do registra; k tomu pozri tiež § 18 návrhu zákona.
K čl. VI (zákon č. 483/2001 Z.z.)
Navrhnutá úprava v xxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxizácia zákona o bankách s ustanoveniami pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora
K čl. VII (zákon č. 527/2002 Z.z.)
Územná saxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xydražiteľa vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu, prechod majetku je podmienený len zaplatením kúpnej ceny. Na tento úxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xo registra partnerov verejného sektora. Uvedená právna konštrukcia sa vzťahuje len na tie osoby, ktoré spĺňajú definičné znaky partnera verejného sexxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxosti vyšších súdnych úradníkov vykonávanie zápisov do registra, zmeny zapísaných údajov a výmazu zapísaných údajov v tomto registri. Ide o analogickx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií sa zavádza nová podmienka pre nadobudnutie majetku verejnoprávnej inštitúcie, ktorá spočíxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inštitúcie spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora podľa § 2 návrhu zákona.
Zápisom do registra treba rozumieť zápis všetkých údajov podľa x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx x
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.
Povinnosť zápisu do registra je daná vtedy, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza o privatizovaný majetok spĺňa definičné znaky pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx pozri tiež § 18 návrhu zákona.
K bodu 2
Zavádza sa všeobecné pravidlo v rámci pravidiel rozpočtového hospodárenia, podľa ktorého verejné prostriedxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xartnerov verejného sektora len, ak sú tieto osoby zapísané v registri. Povinnosť zápisu do registra je daná vtedy, ak fyzická osoba alebo právnická osoxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxieť zápis všetkých údajov podľa § 4 návrhu zákona do registra; k tomu pozri tiež § 18 návrhu zákona.
K čl. XI (zákon č. 581/2004 Z.z.)
K bodu 1
V intencxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaradiť aj zdravotné poisťovne, pretože tieto nakladajú s prostriedkami verejného zdravotného poistenia. Odkrytie konečných užívateľov výhod v prxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xákone o registri (čl. I). Porušenie týchto povinností môže viesť k uplatneniu všetkých dôsledkov, ktoré tento zákon spája s nesplnením zákonných povixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxho zdravotného poistenia bol aj výpis z registra. To znamená, že subjekt, ktorý má byť budúcou zdravotnou poisťovňou musí byť pred podaním žiadosti zapxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxnie verejného zdravotného poistenia aj o skutočnosť, že zdravotná poisťovňa nie je zapísaná v registri. Predmetné ustanovenie nadobudne účinnosť až x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx
x xxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxch mesiacov pre vykonanie zápisu do registra zo strany zdravotných poisťovní. Nesplnenie tejto povinnosti bude zakladať použitie § 39 ods. 1 písm. k) zxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x xxxx x
xxvrhované doplnenie zákon o konkurze a reštrukturalizácii má za cieľ využiť systém odkrývania konečných užívateľov výhod aj v rámci konkurzu a reštruxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nad 1 milión eur voči dlžníkovi, ktorý je partnerom verejného sektora xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxej správy podľa rozpočtových predpisov.
K bodu 2
V zmysle navrhovaného prechodného ustanovenia sa nová práva úprava spriaznených osôb bude vzťahoxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxutie investičnej pomoci, ktorá spočíva v zápise do registra.
Povinnosť zápisu do registra je daná vtedy, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxis všetkých údajov podľa § 4 návrhu zákona do registra; k tomu pozri tiež § 18 návrhu zákona.
K čl. XIV (zákon č. 297/2008 Z.z.)
K bodom 1 a 2
Cieľom zmexx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxých zákonov v znení neskorších predpisov je nanovo definovať konečného užívateľa výhod. Definícia konečného užívateľa výhod je koncipovaná jednak vx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxinície konečného užívateľa výhod návrh zákona vychádza z čl. 3 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní vxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.
K bodom 3 až 5
Vo väzbe na § 12 zákona o regixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxť súčinnosť bude registrujúci orgán, t.j. Okresný súd Žilina.
K čl. XV (zákon č. 292/2014 Z.z.)
Do zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xpočíva v zápise do registra.
Zápisom do registra treba rozumieť zápis všetkých údajov podľa § 4 návrhu zákona do registra; k tomu pozri tiež § 18 návrhu zxxxxxx
x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstra konečných užívateľov výhod. Táto právna úprava sa stáva v súvislosti so zavádzaním nového registra - registra partnerov verejného sektora - bezpxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxto podmienka zostáva zachovaná. Podmienku zápisu v registri je však potrebné vnímať v súvislosti s finančnými limitmi zavádzanými x x x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xko podmienka pre uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody. Táto podmienka sa vzťahuje ako na uchádzačov, tak aj na ich subdodávateľovx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xx xiedmy bod návrhu zákona.
K bodu 2
Ide o zmenu vyvolanú zmenou § 11 novelizovaného zákona.
K bodu 3
Je legitímne požadovať, aby podmienku zápisu do rxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xa prispôsobuje novej právnej úprave registra partnerov verejného sektora. Jeho vecná podstata sa však nemení.
K bodom 5 až 14
Ide o zmeny vyvolané zmxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úpravy registra partnerov verejného sektora sa doterajšia právna úprava stáva bezpredmetnou.
K bodom 16 a 17
Ide o zmenu vyvolanú vypustením časti xxxxxxxxxx x x xxx
x xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx x xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxstaty vzhľadom na zmenu právnej úpravy v § 11. Doterajší zákaz uzavrieť zmluvu s osobu, ktorá nie je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod sa naxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx
x xxxx xx
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm časti ustanovení v § 56.
K bodu 20
Navrhuje sa vypustiť doterajšie správne delikty podľa § 182 ods. 3 písm. b), g) a h), a to z dôvodu zamedzenia dvojitéxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx
xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx
K bodu 22
V § 187a ods. 1 sa navrhuje prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa nová právna úprava použije aj na verejné obstarávania, pri ktorých nebola xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx Úradu pre verejné obstarávanie dokončiť konania začaté podľa doterajších predpisov vo veciach súvisiacich s povinnosťou evidencie konečných užívaxxxxx xxxxxx
x xxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxnuára 2017, čo zároveň zabezpečuje dostatočnú legisvakačnú lehotu, a to aj s prihliadnutím na prechodné ustanovenia obsiahnuté v čl. I. Delená účinnoxx xx xxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxplnenia povinnosti vykonať registráciu podľa tohto zákona v rámci určeného prechodného ustanovenia. Až po uplynutí tohto prechodného obdobia bude mxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxravodlivosti Slovenskej republiky
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR