LIT162955SK

Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z. z., Správny súdny poriadok

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxx
xxxxx
x xxx xxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxet zákona
§ 1
Vymedzuje sa predmet zákonnej úpravy. Správny súdny poriadok (ďalej aj ako "zákon" alebo "SSP") bude upravovať jednak právomoc a prísxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxovanie "správny súd". Toto má zvýrazniť osobitosť správneho súdnictva. Právny poriadok pritom pozná už podobné, zaužívané pomenovania ako registroxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
x x
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu fyzickým osobám a právnickým osobám v konaniach začatých na základe ich žalôb a zároveň ako oblasti, v ktorej správne súdy rozhodujú v určených veciacxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxovenskej republiky (ďalej aj ako "ústava") ohľadom práva na súdnu ochranu poskytovanú správnymi súdmi. Právo na poskytnutie takejto súdnej ochrany mx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxej správy.
Vymedzenie pojmov
§ 3
Za účelom prehľadnosti a zrozumiteľnosti sa definujú základné pojmy. Vymedzuje sa administratívne konanxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxmatívnych správnych aktov. Pod individuálnymi správnymi aktmi treba rozumieť správne akty, ktoré majú individuálne určeného adresáta (napr. rozhoxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x vopred neurčenému okruhu osôb. V rámci správneho súdnictva sú takýmito normatívnymi správnymi aktmi všeobecne záväzné nariadenia obecných zastupixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxorým sa rozumie správny akt formálne označený ako rozhodnutie alebo za rozhodnutie považovaný podľa osobitného predpisu, napr. stavebné povolenie axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxne jeho pôsobnosti v oblasti verejnej správy. Súčasne sa rozlišuje medzi konštitutívnymi a deklaratórnymi účinkami ohľadom práv, právom chránených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutia (nepomenovaný ako rozhodnutie a nepovažovaný za rozhodnutie), xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx byť práva, právom chránené záujmy a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb priamo dotknuté. V praxi sú takýmito opatreniami najmä záznam a poznáxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxtastrálny zákon)], písomné oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči uskutočneniu stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác [§ 57 ods. 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxľa § 26 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, evidencia zmluvy vlastníkov spoločného poľovného revíru o jeho užívaní alebo zmluxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxsty orgánov verejnej správy, ktorými sa oznamuje, že nebolo vyhovené návrhom alebo žiadostiam fyzických osôb a právnických osôb, ak tým môžu byť priamx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xrotiprávne nepokračuje v začatom administratívnom konaní, ale i stav, keď orgán verejnej správy protiprávne nezačal z úradnej povinnosti administrxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxj úprave sa v pomenovaní upustilo od prívlastku "nezákonný", ktorý evokoval protiprávnosť každého žalovaného zásahu. Na rozdiel od rozhodnutia alebx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxedkom okamžitého uplatnenia oprávnenia orgánu verejnej správy na mieste samom. Pri inom zásahu sa vyžaduje priame dotknutie na právach, právom chránxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxekcie podľa osobitných predpisov, ak ním sú alebo môžu byť priamo dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb a právnickýcx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xbce, mesta, mestskej časti a samosprávneho kraja je svojou povahou opatrením orgánu verejnej správy sui generis.
§ 4
Vymedzujú sa orgány verejnxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xšeobecnej alebo špecializovanej. Orgánmi územnej samosprávy sú obce, mestá, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestskx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxh a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, najmä svojich členov. Príkladom orgánov záujmovej samosprávy sú najmä stavovské profesijné orgxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xsobitným predpisom zverené oprávnenie rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb (napr. Náxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky na preskúmavanie niektorých rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu).
§ 5
Základné princípy konania
Podľa odseku 1 sa na konanie pred xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxoch 2 až 10.
V odseku 2 je vymedzený princíp ochrany práv. Pokiaľ je totiž rozhodovanie orgánov verejnej správy spojené s vrchnostenským charakterom, mxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxnia, ktorých verejné subjektívne práva boli v tomto konaní poškodené alebo dotknuté. V právnom poriadku Slovenskej republiky plní túto nezastupiteľxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxčuje aj ochranu zákonnosti a verejného záujmu, a to najmä vo vzťahu k žalobnej legitimácii prokuratúry.
Uvedené zásady vraciame s ohľadom na osobitný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxtňuje bezvýhradne a konanie pred správnym súdom možno začať len na základe návrhu - žaloby, ktorou plne disponuje žalobca.
Odsek 6 upravuje princíp jexxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xx xxjmä s prihliadnutím na potrebu rýchlosti a hospodárnosti konania.
Uvedené zásady vraciame s ohľadom na osobitný charakter správneho súdneho procesx x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxeku 8. Princíp ústnosti znamená zabezpečenie práva na vypočutie pred správnym súdom. Princíp priamosti má pomáhať správnemu súdu pri zisťovaní skutkxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xospodárnosti. Princíp voľného hodnotenia dôkazov znamená, že žiadny dôkaz v správnom súdnictve nemôže mať odlišnú právnu silu ako iný dôkaz a správny xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konania, princípu prejednacieho, ktorého cieľom je uložiť účastníkovi dôkazné bremeno vo vzťahu k jeho tvrdeniam a princípu koncentračného, podstaxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnym názorom správneho súdu je vyjadrený v odseku 10. Tento princíp sa vždy týka konkrétnej veci a je prejavom záujmu materiálneho právneho štátu na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxj súvislosti, t.j. nadväznosti správneho súdnictva a dozoru prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy (netrestný dozor prokxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxkého vývoja delené medzi správne súdnictvo a netrestný dozor prokuratúry. Tieto dva systémy nie sú konkurenčné, ale navzájom súvisia, sú právne previxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxvnym súdom. Pokiaľ sa však orgány verejnej správy s názorom prokurátora nestotožnia, má tento možnosť preniesť rozhodovanie o zákonnosti na správny sxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxkonnosti vo veciach, v ktorých protiprávny stav vyhovuje všetkým účastníkom i orgánu verejnej správy, a teda absentuje ten, kto by sa so žalobou obrátix xx xxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxčasne zvýraznením doposiaľ opomínanej a pritom nezastupiteľnej funkcie správneho súdnictva spočívajúcej v odstraňovaní korupcie premietnutej do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxeho súdnictva je totiž poskytovanie ochrany právam alebo právom chráneným záujmom fyzických osôb a právnických osôb a nie participovanie na takých poxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxanózny možno pritom vo všeobecnosti považovať taký výkon práva, ktorý je spojený som zámerom spôsobiť inému neprimeranú ujmu.
DRUHÁ HLAVA
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
x x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxovení je definovaný rozsah právomoci správneho súdnictva, ktorá obdobne ako v civilnom konaní sporovom i mimosporovom je súhrnom oprávnení a povinnoxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xymedzuje právo na ochranu pre každého, kto tvrdí, že bol ukrátený na svojich právach rozhodnutím orgánu verejnej správy. Takejto ochrany sa môže domáhxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupov orgánov verejnej správy bez rozdielu, či boli vydané v oblasti verejnej správy, alebo aj v oblasti súkromnoprávnych vzťahov (veci súkromnopxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxujú v ďalších veciach ustanovených zákonom - to vykonateľnosti rozhodnutí cudzích správnych orgánov verejnej správy a o vydaní súhlasu s inšpekciou. xxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxkou domáhania sa ochrany v správnom súdnictve, pokiaľ zákon neustanoví inak, bude podanie žaloby po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v konaxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxi na typ konania je možné nepochybne zistiť, čo je predmetom prieskumu a rozhodovania zo strany správneho súdu.
§ 7
V navrhované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxnie rozhodnutí nepodliehajúcich súdnemu prieskumu z dôvodu zabránenia aplikačným problémom.
Písmeno a) bolo doplnené o opatrenie, pretože nie je vyxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx totiž objektívne nemôžu takúto podmienku splniť.
V písmene b) sú vymedzené správne akty orgánov verejnej správy, ktoré sa netýkajú práv, právom chráxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxa v správnom súdnictve vylučujú rozhodnutia a opatrenia orgánov verejnej správy, ktoré nemajú povahu rozhodnutia o práve, právom chránenom záujme alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxne predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak. Výnimku tu predstavujú všeobecne záväzné nariadenia obcí, miest, mestských častí a samosprávnych kraxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx x xxxx
x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxomnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, v ktorých je daná právomoc súdu v civilnom procese.
Písmená e) až g) korešpondujú s doterajšími písmenami xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xrgánov verejnej správy predbežnej, procesnej alebo poriadkovej povahy, avšak len za podmienky, že nemohli mať za následok ujmu na subjektívnych právxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xko právnych otázok. Písmeno h) odkazuje na individuálne správne akty, ktorých súdny prieskum vylučujú osobitné predpisy ako napríklad § 3 ods. 6, § 7 odxx xx x xx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx9/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojenýxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxyšší súd" alebo "NS SR") zriaďuje osobitý kompetenčný senát, ktorý je upravený v § 11 CSP. Podrobnosti o konštituovaní x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxkoprávneho kolégia najvyššieho súdu a jedného sudcu obchodnoprávneho kolégia najvyššieho súdu, z ktorých jeden bude jeho predsedom, ustanoví zákon xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxce. Rozhodnutím kompetenčného senátu sú súdy a orgány verejnej správy viazané. Predmetom konania a rozhodovania kompetenčného senátu bude rozhodnuxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxiktu budú orgány verejnej správy a súdy alebo správne súdy a civilné súdy. Ustanovenie § 8 v kompetenčných konfliktoch priamo odkazuje na CSP.
§ 9
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxzálne príslušnom správnom súde. Zároveň zakotvuje i zásadu perpetuatio fori. V prípade, že nemožno vecnú a miestnu príslušnosť určiť, predkladateľ z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xe na konanie (v prvej a jedinej inštancii) vecne príslušný krajský súd. V nadväznosti na toto ustanovenie bude potrebné zmeniť doterajšiu vecnú prísluxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxružovaní občanov, ako aj vecnú príslušnosť najvyššieho súdu ako súdu prvej a jedinej inštancie, taktiež doteraz stanovenú v osobitných zákonoch.
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxmedzenie je predovšetkým postavenie najvyššieho súdu ako súdu najvyššej súdnej inštancie. Úlohou najvyššieho súdu nemôže byť rozhodovanie v základxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xudikatúry (§ 20), ako i ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o súdoch.
§ 12
Vecnú príslušnosť okresných súdov v správnom súdnictve obmedzuje predkxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxovenskej republiky a na hlasovanie v referende, ako aj na konanie o registráciu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do oxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxtne príslušný krajský súd, v ktorého obvode je sídlo orgánu verejnej správy, ktorý v prvom stupni vydal rozhodnutie alebo opatrenie alebo inak zasiahox xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxého rozdelenia agendy medzi správne kolégia krajských súdov. K odseku 2 Vzhľadom na osobitnú povahu niektorých konaní (napr. žaloba proti nečinnostix xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxým zmenám v organizácii štátnej správy, ale i preto, že je nesúlad medzi administratívnou hranicou a hranicou súdneho obvodu pri okrese Šaľa, ktorý admxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xraja, ale súdne do Košického kraja. V odseku 3 je daná miestna príslušnosť aj vo vzťahu k rozhodovaniu o žalobách vydaných v konaní o poskytnutí právnej pxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z. (ďxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxdnil ustanovenie § 14c zákona č. 371/2004 Z.z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadox x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxbytu, miesto podnikania alebo sídlo, resp. kde sa žalobca - fyzická osoba zdržuje, je daná aj na konanie v sociálnych veciach, vo veciach azylu, zaistenxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxitne upravovať nebude, nakoľko jej význam vidí predkladateľ v sporovom konaní spojenom s možnosťou obhliadky dotknutej nehnuteľnosti, avšak v správxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx pre nich najbližšom správnom súde. V odseku 4 sa preberá doterajšie ustanovenie § 246a ods.4 OSP.
§ 14
V ustanovení § 14 sa stanovuje miestna príslxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxušnosť
§ 15
Na konanie o správnej žalobe v oblasti hospodárskej súťaže sa stanoví kauzálna príslušnosť Krajského súde v Bratislave, rovnako ako na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx0 až 437 tohto zákona. Navrhované ustanovenie vychádza z § 12 zákona o sídlach a obvodoch súdov. Jeden krajský súd bol ustanovený v záujme potreby špeciaxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxnskej Bystrici sa na konanie v oblasti priemyselného vlastníctva špecializoval aj doteraz, vzhľadom na sídlo Úradu priemyselného vlastníctva.
x xx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxm na špecializáciu už vybraných súdov (Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Košiciach). Navrhované ustanovenie je prevzatím § 14 zákona o sídlach a oxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxatie režimu podľa doterajšieho § 104 ods. 1OSPso špecifikami pre správne súdnictvo. Nedostatok právomoci ako tzv. neodstrániteľnú prekážku konaniax xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutie takejto veci patrí, je povinný mu po zastavení konania na súde túto vec postúpiť. Pojem "orgán SR" je zdôraznený kvôli kolíznym normám, ak ixx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxitosti indikovať iný orgán ochrany práva, do ktorého právomoci vec patrí, a ak vec nepatrí do správneho súdnictva, správny súd bude postupovať podľa odxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx x xx xiešené postúpenie veci pri nedostatku príslušnosti. Postúpenie veci aj najvyšším súdom bude naďalej uskutočnené formou uznesenia (doterajší § 250d xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxm spôsobom a odôvodneným rozhodnutím a tento postup je v praxi správnych súdov zaužívaný bez problémov. Veta druhá zvýrazňuje viazanosť nižšieho spráxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx že s postúpením veci nesúhlasí. Postúpenie podľa odseku 3 sa týka len nesúhlasu s postúpením veci medzi správnymi súdmi tej istej inštancie. Pre jednozxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x prípadoch, kedy správny súd nesúhlasí s postúpením veci civilným súdom. Navrhovaná úprava korešponduje s ustanovením § 11 CSP. V odseku 5 je riešené zaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxhnutné, aby pre konanie pred správnymi senátmi a sudcami v rámci správneho súdnictva bol prijatý nielen samostatný procesný kódex, ale je tiež potrebnx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o sudcoch a prísediacich") a zákon o súdoch ] bude potrebné prijať zmeny dotýkajúce sa konxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxávneho kolégia na každom krajskom súde (nielen na najvyššom súde) na čele s predsedom správneho kolégia s posilnením jeho právomoci aj v otázkach persoxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm týchto zmien je zabezpečenie efektívneho výkonu správneho súdnictva prostredníctvom sudcov, ktorí budú špecializovaní na tento výkon súdnej agenxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxcom venujúcim sa správnemu súdnictvu, že sa tejto agende budú môcť venovať naplno a nebudú presúvaní medzi kolégiami. Takáto úprava nesporne povedie k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
x xxxxx xxxxxxxxxí predkladateľ definuje najvyšší súd ako vrcholný súdny orgán vo veciach správneho súdnictva, na ktorom úlohu najvyššieho správneho orgánu prezentuxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxnostiach a v ostatných veciach, t.j. vo veciach uvedeným v § 11 písm. a) až g), t.j. vo veciach v ktorých rozhoduje ako súd prvej a jedinej inštancie rozhodxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xenátu na rozhodovanie o kasačných sťažnostiach, po skúsenostiach z viacerých európskych krajín, napríklad Českej republiky. Veľký senát je inštituxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxtantnej judikatúrnej línie najvyššieho súdu [odsek 1 písm. a)] alebo od právneho názoru orgánu verejnej správy [odsek 1 písm. b)] alebo na návrh generáxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx keďže má dopad na určenie zákonného sudcu. Veľký senát rozhoduje spôsobom podľa § 466 ods. 4. Navrhovaná normatívna úprava odseku 2 zabráni tomu, aby sa xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxľkého senátu bude upravovať zákon o súdoch a najmä rozvrh práce najvyššieho súdu.
§ 23
Krajský súd v správnom súdnictve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxne líši od súdnictva všeobecného. V správnom súdnictve sa riešia spory verejného práva (výnimočne aj veci so súkromnoprávnym prvkom). Správny súd nie xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ministerstiev a ostatných orgánov s celoslovenskou pôsobnosťou. V správnom súdnictve je potrebné zohľadňovať verejný záujem, včítane fiškálneho zxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxe dlhoročná súdna prax ukazuje, že v senátnych veciach je aj viac zabezpečená rýchlosť konania v dôsledku lepšej organizácie práce, ktorú garantuje rixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxnkcionárov a do správneho súdnictva prichádzajú sudcovia z okresných súdov bez akýchkoľvek skúseností v tejto oblasti, je nesporné, že sa s problematxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxch ústredných orgánov štátnej správy sa vyžaduje špecializácia, ktorú je tiež jednoduchšie zabezpečiť v rámci senátu a taktiež vo vzťahu k týmto orgánxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xe možné spodobniť s rozhodovaním vo všeobecnom súdnictve. Aj keď sa na prvý pohľad javí, že krajský súd rozhoduje ako súd prvého stupňa nie je tomu celkom xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxa bude rozhodovať len v zákonom taxatívne vymedzených veciach stanovených v odseku 2. Zjednodušil sa tiež doterajší pojmový aparát (sudca, predseda sxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxdkladateľ z dôvodu procesnej ekonómie zakotvuje možnosť senátu krajského súdu uznesením preniesť rozhodovanie na sudcu vo veciach, o ktorých rozhodxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxmadným podaním (§ 122 CSP).
§ 24
Dôsledne sa zavádza princíp, že ak na konanie v prvej inštancii je vecne príslušný okresný súd, koná a rozhoduje suxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxcné ustanovenia
§ 25
Upravuje sa subsidiarita CSP k SSP. Pokiaľ by nejaká otázka nebola riešená ani v jednom z týchto zákonov, posudzoval by ju spráxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxvom ustanovení druhej časti prvej hlavy (všeobecné ustanovenia o konaní) je potrebné z pohľadu pochopenia systematiky konania.
x xx
x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxkáciami. Poučenie o procesných právach a povinnostiach je jednou zo záruk zákonnosti a naplnením práva na prístup k súdu. Poučovacia povinnosť správnxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxerajšie ustanovenie § 30OSP,sa zvýrazňuje poučovacia povinnosť vo vzťahu k právu na právnu pomoc prostredníctvom advokáta alebo Centra právnej pomoxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx režim prieskumu zákonnosti skôr vydaného rozhodnutia alebo opatrenia. Predpokladom ich preskúmania podľa tohto ustanovenia sú dve podmienky, a to zxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxného rozhodnutia alebo opatrenia. Ak skôr vydané rozhodnutie alebo opatrenie vydal iný orgán verejnej správy, ako ten, ktorý vydal rozhodnutie alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxy mal možnosť sa vyjadriť k prípadnému zrušeniu jeho skôr vydaného rozhodnutia alebo opatrenia postupom podľa § 191 ods. 3 písm. b). V odseku 2 je stanovexxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx sankčná moderácia (§ 198) a plná jurisdikcia [§ 230 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a)]. Príkladom rozhodovania orgánov verejnej správy založenom na správxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz. o štátnej pomoci (§ 18 ods. 1). Správny súd zároveň podľa odseku 3 nepreskúmava tie kategórie rozhodnutí, opatrení a iných zásahov, ktoré nemajú vplxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxie žaloby, ktorou fyzická osoba alebo právnická osoba zneužíva právo alebo sleduje šikanózne, či vyslovene bezúspešné uplatňovanie práv je dôvodom pxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xapr. rozsudok najvyššieho súdu sp. zn 5Sži/6/2012 z 28. februára 2013, publikovaný v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR č. 5/20xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxvuje sa jednoinštančnosť konania na správnych súdoch. Výnimku bude predstavovať len konanie o sťažnosti proti určeným uzneseniam správneho súdu vydxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxačne zaradiť ani pod rozhodnutie, opatrenie, nečinnosť alebo iný zásah a pritom tento správny akt bude mať dopad na práva, právom chránené záujmy alebo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxs. 2 písm. a), teda v konaní o správnej žalobe. Dôvodom potreby normatívneho vymedzenia tejto zásady je obrovská druhová a typová rozmanitosť rozhodovxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxatí konania
§ 31
Začatie konania
Konanie sa začína dňom, kedy návrh došiel súdu. I keď by sa mal návrh podať na príslušnom súde, konanie je začaté aj xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xčasné podanie návrhu bude stačiť, ak bol v lehote podaný na poštovú prepravu. Žaloba je pomenovaním návrhu v konaniach podľa § 6 ods. 2 písm. a) až j). Pri kxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx x písm. k), sa z dôvodu vhodnosti zostalo pri pomenovaní "návrh". Termín "žaloba" totiž evokuje spor o zákonnosť správneho aktu medzi jeho adresátom, rexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxk pre vydanie príslušného rozhodnutia. Žaloba musí obsahovať všeobecné náležitosti podania (§ 57) a súčasne aj osobitné náležitosti vymedzené zákonxx xxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx ods. 3) ako i osobám zúčastneným na konaní (§ 41), a to do vlastných rúk. Upravuje sa litispendencia, teda prekážka začatého konania. Vzhľadom na osobitxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xalobcu. Pokiaľ sa však preskúmania zákonnosti v tej istej veci domáhajú súčasne rôzne osoby (účastníci konania, prokurátor, zainteresovaná verejnoxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxbolo neznížiť prístup k správnemu súdu oproti stavu účinnému pred jeho platnosťou. Tento prístup sa normatívne upravil jednak prostredníctvom vymedxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxobecnosti sa účastníci konania delia na tri skupiny a to žalobcu, žalovaného a ďalších účastníkov. Takéto vymedzenie sa v podstate týka len konaní o sprxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxišne (§ 208, § 222, § 232, § 243, § 253, § 265, § 274, § 284, § 294, § 304, § 314, § 326, § 338, § 349, § 358, § 369, § 376, § 385, § 392, § 403, § 413, § 421, § 431). Žalovanxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sú účastníci administratívneho konania, v ktorom bolo vydané rozhodnutie alebo opatrenie, ktorého zákonnosť bola napadnutá správnou žalobou, ďalex xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxx xxxx x xxxxx xx x x xxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx určených ďalších účastníkov konania treba považovať prokurátora, ktorý vstúpil do konania (§ 46) a orgán verejnej správy, ktorý vydal prv urobené rozxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xx xx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxníci sa preto môžu svojho účastníctva predpísaným spôsobom vzdať. Pokiaľ sa účastník tohto práva vzdá písomnou formou s použitím zaručeného elektronxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxch predpisov.
§ 33
Žalobca bude mať povinnosť v správnej žalobe uviesť účastníkov konania [§ 182 ods. 1 písm. b)]. Možno však predpokladať, že žalxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxí, že s niektorým účastníkom nekonal, bude postupovať podľa tohto ustanovenia.
§ 34
Upravuje sa možnosť podania spoločnej žaloby. Na zmenu tejtx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxých žalobcov.
§ 35
Zákon stanovuje tri podmienky pre priznanie spôsobilosti byť účastníkom konania. Prvou je právna subjektivita. Druhou je skxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxistratívnej subjektivity, teda oprávnenia rozhodovať v rámci svojej pôsobnosti vo veciach verejnej správy. Treťou podmienkou je zákonom stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx verejnej správy.
§ 36
Za fyzickú osobu, ktorá nemá procesnú spôsobilosť v plnom rozsahu, koná zákonný zástupca alebo procesný opatrovník. Novo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xmotného práva.
§ 37
V prípade nedostatku procesnej spôsobilosti sa preferuje zastúpenie zákonným zástupcom a iba v prípade, ak fyzická osoba záxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xevyvíja dostatočnú procesnú aktivitu na ochranu procesných práv zastupovanej fyzickej osoby, ustanoví správny súd procesného opatrovníka.
§ xx
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xčastníkom. Kritérium povahy veci umožňuje správnemu súdu uvážiť, či je vhodné a hospodárne doručovať uznesenie o ustanovení procesného opatrovníka x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxli dôvody, pre ktoré bol procesný opatrovník ustanovený, napr. ak fyzická osoba znovunadobudla procesnú spôsobilosť v plnom rozsahu.
§ 39
Je vhxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxia, ustanoví za opatrovníka obec podľa kritéria posledného známeho trvalého pobytu, ktorý správny súd zistí z registra obyvateľov SR. Ako
ultima ratix
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxoby príbuznej alebo blízkej mohli byť ohrozené alebo poškodené práva alebo oprávnené záujmy fyzickej osoby s nedostatkom procesnej spôsobilosti (zaxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xaragraf na tri odseky.
§ 40
Upravujú sa oprávnenia konať za iné ako fyzické osoby. Inou osobou oprávnenou konať v zmysle odseku 1 podľa vnútorných xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxbu koná jej štatutárny orgán alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Prekážkou takéhoto konania je existujúci rozpor so záujmami právnickex xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxrosta, primátor, resp. predseda alebo iná osoba oprávnená podľa vnútorných predpisov. Zákon z dôvodu možného stretu záujmov ku konaniu oprávňuje aj pxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxaní mali obligatórne byť osoby, ktoré mali v administratívnom konaní postavenie zúčastnenej osoby podľa § 15a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xalobca má povinnosť už v správnej žalobe [§ 182 ods. 1 písm. b)] označiť tých, ktorí by mali mať v konaní pred správnym súdom postavenie osôb zúčastnených xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxvať práva osoby zúčastnenej na konaní. Neuplatnenie si tohto práva alebo jeho oneskorené uplatnenie má za následok jeho preklúziu. Obdobne postupuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtnenej osoby, pretože toto mala aj v administratívnom konaní. V odseku 2 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxstredníctvom takých zásahov na ich právach, ktoré by inak napovedali, že muselo ísť o účastníkov konania podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku, treba si uxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xni subsidiárne správny poriadok (napr. záznam alebo poznámka v katastri nehnuteľností, rôzne registračné a evidenčné akty). V takýchto konaniach prxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxo dôvodu sa im preto dáva táto možnosť prostredníctvom postavenia osoby zúčastnenej na konaní. Návrh na správny súd v zmysle odseku 3 pritom okrem žalobxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxstnenej na konaní prizná alebo neprizná. Proti takémuto uzneseniu nie je prípustná kasačná sťažnosť [(§ 439 ods. 2 písm. c)].
§ 42
Zainteresovaxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx preklad, treba rozumieť aj dotknutú verejnosť v zmysle smernice EIA. Zainteresovaná verejnosť má v určených prípadoch žalobnú legitimáciu a právo účxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx x x x Aarhuského dohovoru ohľadom prístupu k spravodlivosti. Správnu žalobu môže zainteresovaná verejnosť podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx ods. 3). Podľa slovenského právneho poriadku má zainteresovaná verejnosť v administratívnych konaniach buď právo účasti [§ 24 a iné zákona č. 24/2006 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxenej osoby podľa § 8 ods. 6 zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon čx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrostredia). V zmysle konštantnej judikatúry však zainteresovanej verejnosti patrí právo byť účastníkom konania aj v tých určených konaniach týkajúxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xSžp/21/2012 z 27. júna 2013). Okrem správnej žaloby je zainteresovaná verejnosť oprávnená podať aj žalobu proti nečinnosti (§ 244 ods. 3) a žalobu protx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe konania o správnej žalobe, má v ňom postavenie zúčastnenej osoby. Zainteresovaná verejnosť koná pred správnym súdom prostredníctvom určených zástxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx xx
x xx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxj spôsobilosti.
§ 44
Európska komisia a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Ustanovenie nadväzuje na znenie čl. 15 ods. 3 nariadenia Raxx xxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy členských štátov konajúc z vlastného podnetu môžu predložiť vnútroštátnym súdom svojich členských štátov písomné pripomienky k otázkam týkajúcim xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxv. Keď si to koherentné uplatňovanie článku 81 alebo 82 Zmluvy vyžaduje, Komisia konajúc z vlastného podnetu môže predložiť písomné pripomienky súdom xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských štátov a Komisia môžu príslušný súd členského štátu požiadať, aby im bol odovzdaný alebo bolo zabezpečené odovzdanie každého dokumentu potxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xísm. a)] i osobitnú [§ 6 ods. 2 písm. b), c) a d)]. Správna žaloba smeruje voči rozhodnutiu alebo opatreniu, ktoré vydal orgán verejnej správy vo veci samexx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx správnej žaloby prokurátorom. Prokurátor je oprávnený podať žalobu proti nečinnosti. Predpokladom pre podanie takejto žaloby je predchádzajúce vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx upozorneniu zo strany orgánu verejnej správy. Prokurátor je oprávnený podať žalobu proti uzneseniu zastupiteľstva. Procesným predpokladom takejtx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxäznému nariadeniu. Takejto žalobe tiež musí predchádzať neúspešné podanie protestu prokurátora proti danému všeobecne záväznému nariadeniu.
x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxím vstupových oprávnením prokurátora vyplývajúcich zo znenia § 35 ods. 2 písm. i) a j) OSP. Prokurátor, ktorý vstúpil do konania, by mal ako "amicus curixxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx príslušnú judikatúru, či možné aplikačné problémy spojené s určitým rozhodnutím vo veci. Prokurátor preto nevstupuje do konania vo vzťahu k určitému xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xalobu na rozpustenie politickej strany alebo politického xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxalej len "zákon č.85/2005 Z.z.") a je vymedzené aj v § 14 ods. 2 písm. e) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre. Generálny prokurátor je oprávnený podať kxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxi zjednocovaní judikatúry správnych súdov bez toho, aby tým došlo k neprimeranému zásahu do právnej istoty účastníkov, keďže generálny prokurátor môxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxom stanovených výnimiek (§ 443 ods. 3), teda v podstate totožnej lehote, v rámci ktorej môžu kasačnú sťažnosť podať aj iné oprávnené subjekty. Oprávnenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxé na podanie takejto žaloby (§ 474) na takomto postupe nemali právny záujem, resp. by boli nečinné.
§ 48
Prokurátor má postavenie účastníka v konaxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x 32 ods. 3 písm. c).
Šiesty diel
Zastúpenie
Uvedený nadpis sa vypúšťa z dôvodu, že v nasledujúcich ustanoveniach nejde iba o zastúpenie žalobcux
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxje sa, že žaloba má byť podaná (spísaná) už priamo advokátom, resp. práva znalou osobou. V správnom súdnictve je totiž značne obmedzená možnosť zmeny žaxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxovanie na pojednávaní je v podstate sekundárne. K odseku 2 - Ustanovenie tohto odseku vymedzuje výnimky z obligatórneho právneho zastúpenia. V odseku x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxkácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o advoxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxkátskeho koncipienta, ktorého zamestnáva, a že advokátsky koncipient nesmie advokáta zastupovať v konaní pred najvyšším súdom.
§ 50
Predklaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxnámení s pracovnými a s tým súvisiacimi podmienkami svojich členov, teda aj sociálnymi, a preto ich môžu aj plnohodnotne zastupovať. Ponechala sa pretx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxa úprava v § 35 ods. 3 Správního řádu soudního.
Explicitne sa pripúšťa možnosť zastúpenia žalobcu vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhoxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoc cudzincom. Zároveň sa ustanovuje, že za mimovládnu organizáciu koná jej poverený zamestnanec alebo člen, ktorý má vysokoškolské právnické vzdxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xx xxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxorného odkazu.
V odseku 4 je pripustený len jeden zástupca a je zakotvená jeho nemožnosť dať sa ďalej zastúpiť, a to s ohľadom na povahu tohto zastúpeniax
x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxdifikáciami.
Účastník, a to nielen žalobca, si ako zástupcu môže zvoliť predovšetkým advokáta.
Predkladateľ prevzal úpravu z doterajšieho ustanovxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxstúpenie ktoroukoľvek fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony nepripúšťala. Zastupovanie sociálne slabých účastníkov možno riešiť cez Centrum xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxx. 3. Právna úprava navrhovaného ustanovenia § 51 nezavádza povinné zastúpenie advokátom, vylučuje však možnosť zastúpenia osobou bez právnického vzxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xvalifikovaného zastúpenia vo veciach, ktoré vzhľadom na svoj charakter predpokladajú dôkladnú znalosť právnych noriem, ako aj procesných postupovx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxočnosť, že advokát je pod stálou kontrolou stavovských orgánov a jeho činnosť je krytá povinným poistením). Zavedenie tohto ustanovenia smeruje aj k zxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, že takéto zastúpenie nepripustí, avšak musí mať o tejto činnosti vedomosť.
[Pokiaľ ide o právnickú osobu, ktorá môže účastníka zastupovať na základx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x x x1 ods. 1).] (pozn. redakcie - [preškrtnutý text])
§ 52
Toto ustanovenie sa týka spoločného zástupcu a bolo doplnené v súlade s doterajším ustanxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxen orgán verejnej správy (§ 31ods. 2). Navrhuje sa znížiť počet týchto osôb na viac ako desať, lebo počet účastníkov väčší ako dvadsať sa v rozhodovacej pxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa v správnom súdnictve súvisí s princípom vyjadreným v § 5 ods. 9 prvá veta a s princípom rovnosti strán v článku 6 ods. 1 CSP. Pre konanie v správnom súdnictxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxi právami (a povinnosťami) ako ten, o koho práva v konaní ide, vrátane možnosti sa vyjadriť.
§ 54
Právo konať vo svojom jazyku
Navrhovaná právnx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa nákladov za uplatnenie tohto práva, teda že tlmočenie ústnych prednesov sa vykonáva na náklady štátu. Právo na tlmočníka je garantované tak Európskyx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxny, napr. preklady sa vykonávajú zásadne na náklady účastníka konania. Navrhovaná úprava rovnako reflektuje právo ostatných účastníkov, ktorí nemuxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxkoršieho preskúmania postupu správneho súdu a jeho rozhodnutia správnym súdom vyššej inštancie.
V zmysle stanoviska CSP sa z návrhuSSPuvedené ustaxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xx
xodanie
Navrhuje sa zaviesť definícia pojmu podanie a podanie vo veci samej (odseky 1 a 2). Ustanovenie odsekov 3 a 4 predstavuje doterajšie ustanovenix x xx xxxx x x x xxxx
x xx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxógia o písomnej forme právneho úkonu. Upúšťa sa od obsolétnej povinnosti správneho súdu spísať podanie do zápisnice. Zákon rozlišuje podanie v elektrxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxvať podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (záxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxých elektronických prostriedkov. Navrhuje sa zakotviť desaťdňovú hmotnoprávnu lehotu na doplnenie xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxienky a spôsob používania zaručeného elektronického podpisu podrobne upravuje zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení nixxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi podania a v nadväznosti na znenie § 31 ods. 3, doplniť náležitosti podania terminologicky nakoľko toto ustanovenie upravuje všeobecné náležitosti pxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxnia, ktorá sa v praxi osvedčila. Do odseku 3 bolo premietnuté doterajšie ustanovenie § 43 ods. 3 OSP.
§ 59
Na rozdiel od podaní podľa § 58, má správny xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxe tento nedostatok nemožno v konaní pokračovať, správny súd podanie odmietne uznesením, proti ktorému bude prípustná kasačná sťažnosť podľa § 439 odsx xx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxastníkov správneho konania uvedenej v § 5 ods. 2 a zároveň konkrétnou reflexiou princípu procesnej ekonómie (hospodárnosti konania).
§ 61
Žalxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxúceho konanie v správnom súdnictve so zohľadnením jeho špecifík vo vzťahu k žalobe prokurátora a žalobe zainteresovanej verejnosti.
§ 62
Zmenx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xprava reflektuje doterajšie bezproblémové vnímanie inštitútu späťvzatia žaloby. Modifikovane sa preberá doterajšie ustanovenie § 250h ods. 2 veta xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx právoplatnosťou. Vzhľadom na to, že predmetom konania v správnom súdnictve je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, jeho súhlas so späťvzxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxť opravné prostriedky. Právo podávať opravné prostriedky má osoba zúčastnená na konaní len vtedy, ak jej správny súd podľa § 41 ods. 2SSPpostavenie takxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx konanie zásadným spôsobom nemení líniu nastolenú v doterajšom ustanovení § 112 OSP.
Spojenie vecí sa uskutoční v záujme hospodárnosti konania. Rozhoxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxe, ktorým sa upravuje vedenie konania, opravný prostriedok proti tomuto uzneseniu nebude prípustný. Druhá veta v odseku 1 je normatívnym a systematicxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x právom účastníka na zákonného sudcu, nakoľko ide o právom aprobovaný postup.
Navrhované ustanovenie ukladá žalobcovi povinnosť označiť v žalobe súxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxjde o obligatórne spojenie vecí na spoločné konanie, pretože v správnom súdnictve je špecifická situácia, keďže domáhať sa preskúmania zákonnosti urxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxtor. Zároveň v týchto prípadoch ide o vylúčenie litispendecie - iba vo vzťahu k jednému účastníkovi. Toto ustanovenie sa použije aj vo vzťahu k žalobe zaxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x xx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxvou prideľovania spisov pomocou technických a programových prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. To, že sx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxsným uznesením, rovnako ako o spojení vecí.
Desiaty diel
Lehoty
§ 67
Lehotu, ako súdom alebo zákonom ustanovený časový úsek na vykonanie prxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxx xxxbraté doterajšie ustanovenie § 55OSPs vypustením časti "ktorú určil, môže predseda senátu alebo samosudca alebo ním poverený zamestnanec xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx času sú zachované v súlade s historickou tradíciou nášho procesného práva; ako nóvum sa zavádza lehota určená podľa hodín, ktorú si vyžiadala súčasná pxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxo však v zásade prebraté doterajšie ustanovenie § 57 OSP. Do odseku 2 je prebraté ustanovenie § 63 ods. 2 Trestného poriadku, nakoľko sa predkladateľovi xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxty postačuje, ak je podanie posledný deň lehoty odovzdané súdu (osobne podané) alebo ak je posledný deň lehoty odovzdané orgánu, ktorý má povinnosť ho dxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxiť), pričom podanie urobené elektronickými prostriedkami môže byť doručené aj mimo pracovnej doby.
§ 70
Navrhované ustanovenie upravuje všeoxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx súdnictvo. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť s výnimkou nesprávneho poučenia orgánom verejnej správy o riadnom opravnom prostriedku (§ 98 ods. 2). Nxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xehôt
Do ustanovenia odseku 1 je prevzatý súčasný § 246dOSPo prerušení plynutia lehôt vo veciach správnych deliktov ako aj vo veciach daní, cla, poplaxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxi doplnené predkladateľom.
V odseku 2 je upravená situácia pred podaním žaloby v záujme ochrany žalobcu ako účastníka konania - pri obligatórnom právnxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxatne rozhodnuté, lehota na podanie žaloby neplynie. Toto ustanovenie zvýrazňuje, že žalobca musí byť zastúpený advokátom od začatia konania, teda už xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxdnictve na rozdiel od konania civilného doteraz nespôsobovalo v praxi súdov vážne problémy. Aj z tohto dôvoduSSPobmedzí svoju úpravu doručovania iba xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxi orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) účinného od 1.11.2013. V poznámke pod čiarou k odseku 1 je odkaz nx xxxxx xxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx zástupcu s generálnym splnomocnením sa písomnosť doručuje len tomuto zástupcovi a zároveň účastníkovi len v prípadoch ustanovených v odseku 1. V prípxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxe pravidlo, že ho určí - vyberie správny súd.
§ 74
Doručovanie do cudziny
Doručovanie do cudziny bolo potrebné upraviť vSSPosobitne. Na doručoxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxranné zmluvy týkajúce sa právnej pomoci v civilných veciach), pretože tie sa vzťahujú len na súkromnoprávne vzťahy (na rozdiel od doterajšieho OSP). Nxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxilných veciach. Odkazy na dohovor a nariadenie o doručovaní vzhľadom na samostatnú úpravu správneho súdnictva nemožno použiť. Pre doručovanie do cudxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx suverenity cudzieho štátu (v rámci haagskeho dohovoru o doručovaní skoro každý štát, okrem štátov common law, uplatnil výhradu voči poštovému doručoxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxnych...dokumentov .....pre súdy vysielajúceho štátu v súlade s platnými dohodami, alebo pokiaľ takéto dohody neexistujú, iným spôsobom, ktorý je v sxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx v Rakúsku je v osobitnom zákone upravené doručovanie v správnych veciach (pre správne orgány) a vOSP(ZPO) doručovanie do cudziny, ktoré sa vzťahuje tax xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí Slovenskej republiky, doručenie sa orgánom cudzieho štátu vykoná vždy prostredníctvom zastupiteľských úradov. Slovenská republika však nie je zxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xískavaní informácií a dôkazov v správnych veciach zo zahraničia). Slovenská republika ratifikovala Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v dxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxánku umožňuje aj priame doručovanie poštou do cudziny. Inak sa doručuje cez Ministerstvo financií Slovenskej republiky (určené ako príslušný orgán nx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánov verejnej správy či iných orgánov verejnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou alebo na ich webových stránkach (napr. ministerstiev, Protimxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxsty diel
Poriadkové a iné opatrenia správneho súdu
Predvolanie a predvedenie
§ 76
Predkladateľ nateraz preferuje písomnú formu predvolávanxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx predpisov o písomnej forme právneho úkonu (napr. Občianskeho zákonníka).
§ 77
Pri predvádzaní sa preberá doterajšia koncepcia ustanovenia § 5xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
x xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxiadkové pokuty a vykázanie, aby sa odlíšili pokuty ukladané orgánu verejnej správy za neplnenie ich zákonných povinností (§ 80). Predkladateľ preberx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxávnemu súdu moderovať jej výšku. Vykázanie účastníka nemá za následok zmarenie úkonu, nakoľko sa v tomto úkone môže pokračovať aj bez jeho prítomnostix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx by byť sankcionovaný. Odstraňuje sa tak disproporcia doterajšej právnej úpravy spočívajúca v diferenciácii zaplatenej a nezaplatenej poriadkovej xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
x xxxxxx xxxxnoveniach budú spolu upravené poriadkové opatrenia - poriadkové pokuty a vykázanie, aby sa odlíšili pokuty ukladané orgánu verejnej správy za neplnexxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxvnému účinku tohto poriadkového opatrenia a dovoľuje správnemu súdu moderovať jej výšku. Vykázanie účastníka nemá za následok zmarenie úkonu, nakoľxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxho poriadkového opatrenia. Kto raz poruší povinnosť, mal by byť sankcionovaný. Odstraňuje sa tak disproporcia doterajšej právnej úpravy spočívajúcx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxx xxkračovať xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxedkladateľ z dôvodu väčšej prehľadnosti považoval za vhodnejšie upraviť tieto procesné sankcie v jednom zákonnom ustanovení.
Pokuta v odseku 1 písm. xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnu verejnej správy pre nedodanie administratívneho spisu. Pokuta podľa odseku 1 písm. b) je v doterajšomOSPzakotvená v ustanovení § 250b ods. 4. Pokutx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x zrozumiteľne vyjadrený aj s pokynom, ako má orgán verejnej správy v konaní pokračovať. Proti uloženiu tejto pokuty bude prípustná kasačná sťažnosť. Nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxbskou. Pokuta podľa odseku 1 písm. d) sa týka nečinnosti orgánu verejnej správy (§ 250u OSP) a pokutu podľa odseku 1 písm. e) bude možné uložiť za porušenix xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxkoľko táto pokuta sa ukladá za nesplnenie konkrétnej zákonnej povinnosti a okrem výchovného by mala mať aj sankčný charakter.
Nahliadanie do xxxxxxx xxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxve. Upravujú sa všeobecné podmienky nahliadania do súdnych spisov, ako aj do pripojených spisov orgánu verejnej správy. Poznatky súdnej praxe nasvedxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxov v štádiu administratívneho konania. Upravuje sa aj evidencia utajovaných príloh mimo súdneho spisu. Osobitne sa upravuje nahliadanie do spisov a uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxvisí s ochranou utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osôb, ktoré musia spĺňať zákonom ustanovené požiadavky (opatrenia v oblasti personálnej bezpečnosti). Oprávnenou osobou na účel tohto zákona je práxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona. Sú teda dané dve kategórie osôb, ktorým môže vzniknúť oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnoxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxdzené v ustanovení § 10 ods. 1 písm. a) až j) zákona č. 215/2004 Z.z., ktoré sa zisťujú bezpečnostnou previerkou. Prístup týchto osôb k utajovaným skutočxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxosti (§ 26 ods. 1 a 31 zákona č. 215/2004 Z.z.). Do druhej kategórie osôb patrí okruh osôb, ktorým oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnoxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami bez vykonania bezpečnostnej previerky z titulu zastávanej funkcie alebo z titulu procesného postavenxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxré patria do prvej alebo druhej kategórie. Tiež sa upravuje poučovacia povinnosť správneho súdu pred nahliadnutím do spisu obsahujúceho utajované skxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxe nahliadania do spisov administratívneho orgánu na súde je pre pracovníkov súdov administratívne a časovo náročné, vo vykonávacom predpise bude dôvxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxa z doterajšieho ustanovenia § 44OSPavšak so zohľadnením špecifík konania v správnom súdnictve. Upravujú sa všeobecné podmienky nahliadania do súdnxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxedujú dôsledne priebeh administratívneho konania a nenahliadajú do administratívnych spisov v štádiu administratívneho konania. Upravuje sa aj evxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxčiť, ktorá časť administratívneho spisu nemôže byť daná k nahliadnutiu. Navrhovaná úprava súvisí s ochranou utajovaných skutočností podľa zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxz."), ktorý umožňuje prístup k utajovaným skutočnostiam iba vymedzenému okruhu oprávnených osôb, ktoré musia spĺňať zákonom ustanovené požiadavky xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxnamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona. Sú teda dané dvx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxpoklady na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami explicitne vymedzené v ustanovení § 10 ods. 1 písm. a) až j) zákona č. 215/2xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxm stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných skutočností a podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti (§ 26 ods. 1 a 31 zákona č. 215/2004 Z.z.). Do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez vykonania bezpečnostnej previerky z titulu zastávanej funkcie alebo z titulu procesného postavenia v konaní pred orgánom verejnej moci. Správny xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sa upravuje poučovacia povinnosť správneho súdu pred nahliadnutím do spisu obsahujúceho utajované skutočnosti a oznamovacia povinnosť vo vzťahu k pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxánu na súde je pre pracovníkov súdov administratívne a časovo náročné, vo vykonávacom predpise bude dôvodné zvážiť spoplatnenie tohto úkonu, najmä ak xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxhľadnením špecifík konania v správnom súdnictve. Upravujú sa všeobecné podmienky nahliadania do súdnych spisov, ako aj do pripojených spisov orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxania a nenahliadajú do administratívnych spisov v štádiu administratívneho konania. Upravuje sa aj evidencia utajovaných príloh mimo súdneho spisux xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxe byť daná k nahliadnutiu. Navrhovaná úprava súvisí s ochranou utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočnoxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxočnostiam iba vymedzenému okruhu oprávnených osôb, ktoré musia spĺňať zákonom ustanovené požiadavky (opatrenia v oblasti personálnej bezpečnostixx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxbo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona. Sú teda dané dve kategórie osôb, ktorým môže vzniknúť oprávnexxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xa s utajovanými skutočnosťami explicitne vymedzené v ustanovení § 10 ods. 1 písm. a) až j) zákona č. 215/2004 Z.z., ktoré sa zisťujú bezpečnostnou previxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxvaných skutočností a podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti (§ 26 ods. 1 a 31 zákona č. 215/2004 Z.z.). Do druhej kategórie osôb patrí okruh osôb, ktorým xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xx x xx xxxxxx č. 215/2004 Z.z. Ide o taxatívny výpočet osôb, ktoré sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami bez vykonania bezpečnostnej previerky z titulu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxhuje utajované skutočnosti iba oprávneným osobám, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxé skutočnosti a oznamovacia povinnosť vo vzťahu k príslušnému orgánu verejnej moci v intenciách zákona č. 215/2004 Z.z.. Vzhľadom na to, že zabezpečovxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dôvodné zvážiť spoplatnenie tohto úkonu, najmä ak sa zároveň vyžadujú kópie častí administratívneho spisu.
§ 84
Nahliadanie do spisu v osobitxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxv aj pre veci podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) - [ďaxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxument vyžiadať, neuloží ho však do súdneho spisu a ani ho nedoručí protistrane. Použije ho iba na to, aby vedel overiť tvrdenia inštitúcie o aplikácii koxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxe súčasťou spisového materiálu správny súd vráti tomu, kto ju predložil.
§ 85
Prikázanie veci
Prikázanie veci bolo potrebné vSSPupraviť samoxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx xx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xnému ako miestne príslušnému krajskému súdu, ak pre vylúčenie sudcov špecializovaných správnych senátov (správneho kolégia) nemožno zostaviť senáxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxodov vhodnosti. Podmienkou bude rýchlosť a hospodárnosť konania alebo iný dôležitý dôvod. Účastníci majú právo sa vyjadriť k tomu, ktorému správnemu xxxx xx xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx preberá doterajšie ustanovenie § 39 OSP. Navrhovaná právna úprava inštitútu dožiadania precizuje v zmysle formálnych náležitostí žiadosti, ako i skxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.
Trinásty diel
Vylúčenie sudxxx x xxxxx xxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxministratívnom konaní. Napriek tomu, že v doterajšej praxi to zatiaľ neprichádza až tak do úvahy, takáto možnosť tu je a taktiež do budúcna môže byť takáxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti účastníkom alebo či dôvody vylúčenia oznamuje samotný sudca. V prípade, ak dôvody vylúčenia oznamuje sudca, o dôvodnosti skutočností tvrdených sxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxzhodnutie predsedu súdu (prípadne podpredsedu súdu) môže byť kladné aj záporné, no zároveň je rozhodnutím konečným. Z dôvodu procesnej ekonómie a zovxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxávnu úpravu vylúčenia sudcov a iných osôb predkladateľ zásadne preberá z CSP. Osobitná úprava vSSPje potrebná najmä z dôvodu zakotvenia vylúčenia aj zxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxk do úvahy, takáto možnosť tu je a taktiež do budúcna môže byť takáto úprava veľmi vhodná. Navrhovaná úprava vychádza z diferenciácie vylúčenia sudcov sxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xylúčenia oznamuje sudca, o dôvodnosti skutočností tvrdených sudcom rozhoduje uznesením predseda súdu (prípadne podpredseda súdu, ak skutočnosti oxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxoveň je rozhodnutím konečným. Z dôvodu procesnej ekonómie a zovšeobecnenia skúsenostnej bázy všeobecných súdov sa navrhuje postup podľa § 89.
§ xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxnia vylúčenia aj zamestnancov orgánu verejnej správy, ak rozhodovali vo veci v administratívnom konaní. Napriek tomu, že v doterajšej praxi to zatiaľ xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xylúčenia sudcov správnych súdov podľa toho, či ide o uplatnenie námietky zaujatosti účastníkom alebo či dôvody vylúčenia oznamuje samotný sudca. V prxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ak skutočnosti oznamuje sudca vykonávajúci súčasne funkciu predsedu súdu). Rozhodnutie predsedu súdu (prípadne podpredsedu súdu) môže byť kladné xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podľa § 89.
Uplatnenie námietky zaujatosti účastníkom konania
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj účastníkom. Z dôvodov procesnej ekonómie a s prihliadnutím na princíp uvedený v článku 11 ods. 2CSP(§ 5 ods. 1) sa vylučuje poučovacia povinnosť správxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxujatosti a precizuje náležitosti námietky zaujatosti uplatnenej účastníkom. Z dôvodov procesnej ekonómie a s prihliadnutím na princíp uvedený v čláxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxke zaujatosti
§ 92
Z dôvodov procesnej ekonómie je viazané predloženie veci aj rozhodnutie správneho súdu lehotou podľa § 92, pričom lehota na rozhxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xredkladá na rozhodnutie funkčne príslušnému súdu o kasačnej sťažnosti vo veci samej. Z dôvodov procesnej ekonómie sa navrhuje postup podľa § 94. Navrhxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx uloženej poriadkovej pokuty.
§ 93
Z dôvodov procesnej ekonómie je viazané predloženie veci aj rozhodnutie správneho súdu lehotou podľa § 92, prxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxuplatní, ak sa vec predkladá na rozhodnutie funkčne príslušnému súdu o kasačnej sťažnosti vo veci samej. Z dôvodov procesnej ekonómie sa navrhuje postxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jednak čo do výšky uloženej poriadkovej pokuty.
§ 94
Z dôvodov procesnej ekonómie je viazané predloženie veci aj rozhodnutie správneho súdu lexxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxých lehôt sa však neuplatní, ak sa vec predkladá na rozhodnutie funkčne príslušnému súdu o kasačnej sťažnosti vo veci samej. Z dôvodov procesnej ekonómxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxvodnosti námietky a jednak čo do výšky uloženej poriadkovej pokuty.
§ 95
Z dôvodov procesnej ekonómie je viazané predloženie veci aj rozhodnutix xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxňa. Žiadna z uvedených lehôt sa však neuplatní, xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 94. Navrhuje sa zaviesť fakultatívnu poriadkovú pokutu podľa § 95, pri ktorej sa uplatní sudcovské uváženie jednak čo do dôvodnosti námietky a jednak čx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxe konajúci predseda senátu, resp. sudca správneho súdu, pričom sa primerane aplikujú pravidlá vylúčenia sudcov podľa predchádzajúcich ustanovení Sxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxe procesných podmienok konania. Túto skutočnosť skúma správny súd z úradnej povinnosti a vo všetkých štádiách konania. Zistené nedostatky týkajúce sx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x8 ods. 1 alebo zastavenie konania podľa § 99 písm. b).
Prvý diel
Procesné rozhodnutia
§ 98
Odmietnutie žaloby
Znenie odseku 1 obsahuje taxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxom nastúpenia tejto prekážky bude totožnosť predmetu prieskumu a žalobcu.
Písmeno b) sa týka prekážky začatého konania v tej istej veci (litispendenxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxa zákonnosti v tej istej veci môžu domáhať viaceré osoby, či už účastníci administratívneho konania, resp. aj prokurátor. Takýto prípad je potom dôvodxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxla plynúť zákonom stanovená lehota pre jej podanie. Okrem predčasnosti podania je druhou podmienkou pre odmietnutie žaloby skutočnosť, že lehota pre xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxetol žalobu, pričom by tak rozhodol v čase, keď by táto už mohla byť podaná alebo po uplynutí lehoty pre jej podanie. Je totiž potrebné rátať aj so situácioxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxo riadne doručené, napr. od iného účastníka (manžela). Ak by správny súd následne takúto skôr podanú žalobu vždy odmietol, mohlo by sa stať, že žalobca bx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxnúť, čo môže znamenať aj situáciu, že napr. rozhodnutie alebo opatrenie ešte nebolo vydané, správny súd takúto predčasne podanú žalobu vždy odmietne. xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxobrodenie" v prospech žalobcu.
Písmeno d) upravuje odmietnutie oneskorene podanej žaloby. Takouto žalobou sa rozumie žaloba podaná po uplynutí lehxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xozhodnutiu alebo opatreniu včas riadny opravný prostriedok, plynie lehota na podanie správnej žaloby od oznámenia neprípustnosti riadneho opravnéxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmto žalobcom je najmä taká fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nebola účastníkom administratívneho konania a týmto konaním, resp. jeho výsledxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré musí žalobca mať (ak zákon nestanoví v § 49 ods. 1 a 2 inak) v celom konaní a to výslovne už od momentu podania žaloby (§ 49 ods. 1 druhá veta).
Písmeno g) sa xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx verejnej správy vylúčenému z prieskumu správnym súdom podľa § 7, - ak bude smerovať proti rozhodnutiu alebo opatreniu orgánu verejnej správy, ktoré nexxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xk bude smerovať voči právnemu aktu osoby nemajúcej postavenie orgánu verejnej správy.
Písmeno h) spája odmietnutie žaloby s vecami ustanovenými týmxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxho zneužívanie (§ 28).
Znenie odseku 2 nadväzuje na odmietnutie žaloby pre jej neprípustnosť podľa ods. 1 písm. g) z dôvodu, že sa jedná o rozhodnutie alxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxe obsiahnuté v prvostupňovom rozhodnutí alebo opatrení orgánu verejnej správy o neprípustnosti riadneho opravného prostriedku. Takto včas podaná žxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxrávy.
§ 99
Zastavenie konania
Správny súd bude o zastavení konania rozhodovať uznesením a zastavenie konania bude mať obligatórny charakxxxx
xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxzumie moment vyhlásenia rozhodnutia, resp. jeho vydania, ak súd rozhodoval bez pojednávania.
Písmeno b) stanovuje subsidiaritu zastavenia konanix x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
xxxxxxx xx xxx xxvod zastavenia nadväzuje na prerušenie konania podľa § 100 ods. 1 písm. d). Ak orgán verejnej správy na základe protestu prokurátora zruší žalobou napaxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxuté na správnom súde správnou žalobou inej osoby, bude môcť byť konanie o správnej žalobe podanej proti rozhodnutiu alebo opatreniu vydanému vo veci saxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxnie o jeho správnej žalobe automaticky zastavilo a následne by správny súd v inom konaní zrušil rozhodnutie o proteste, zo zákona by sa obnovilo rozhodnxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxl opakovane napadnúť na správnom súde.
Písmeno d) ako dôvod zastavenia konania nadväzuje na prerušenie konania podľa § 100 ods. 1 písm. e). Ak orgán verxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správny súd konanie zastaví. Ak však rozhodnutie o mimoriadnom opravnom prostriedku, ktorým bolo zrušené rozhodnutie vo veci samej, bolo následne naxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xastavené správnym súdom len so súhlasom žalobcu (ktorý napadol rozhodnutie alebo opatrenie vydané vo veci samej). Ak výsledkom konania o mimoriadnom xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxnanie zastaví len so súhlasom žalobcu. Takýto režim má žalobcu chrániť, pretože, ak by sa konanie o jeho správnej žalobe automaticky zastavilo a následxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xeci samej, ktorého zákonnosť by už žalobca v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty na podanie správnej žaloby nemohol opakovane napadnúť na správnox xxxxx
xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxchádzajúce prerušenie konania podľa § 100 ods. 2 písm. c).
Písmeno f) upravuje zastavenie konania v prípade, ak žalobca nevyčerpal pred podaním žalobx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxkuratúre podľa § 244 ods. 1 a 3. Pri prokurátorovi je takýmto postupom podanie neúspešného protestu prokurátora pri správnej žalobe (§ 45 ods. 1 a § 178 odxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxxxxx neúspešného upozornenia prokurátora pri žalobe proti nečinnosti (§ 45 ods. 2 a § 244 ods. 2).
Písmeno g) ustanovuje ako dôvod zastavenia konania odpadxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutia, opatrenia, či iného zásahu.
Písmeno h) určuje, že konanie správny súd zastaví aj v prípadoch stanovených týmto zákonom alebo osobitným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxxx x xxx xxxx xx x xxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx xx x xxx, § 333, § 345, § 356 ods. 1, § 365, § 374 ods. 1, § 419 ods. 1, § 460, § 462 ods. 1.
§ 100
Prerušenie konania
O prerušení konania bude rozhodovať spráxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxdnutie závisí od otázok vymedzených v § 131 a § 132.
Písmeno b) ustanovuje ako dôvod prerušenia pochybnosť správneho súdu o ústavnej konformite xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxatie konania o súlade právnych predpisov.
Písmeno c) spája prerušenie konania s podaním návrhu na začatie prejudiciálneho konania na Súdny dvor Euróxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xprávy, voči ktorému bola podaná správna žaloba, bol podaný aj protest prokurátora, správny súd konanie o správnej žalobe preruší podľa § 100 ods. 1 písmx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x9 písm. c). Ak však ešte pred zastavením konania, bola inou osobou podaná správna žaloba proti rozhodnutiu o proteste, môže správny súd konanie zastavix xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxdanej proti rozhodnutiu o proteste. Ak by následne bolo správnym súdom rozhodnutie o proteste zrušené a teda by sa "obnovili" účinky rozhodnutia orgánx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxbe podanej proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vo veci samej zastavil podľa § 99 písm. g). Obdobný postup by platil aj pri mimoriadnom opravnom proxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Pôjde predovšetkým o lehoty, v rámci ktorých má správny súd rozhodnúť.
[V zmysle odseku 4 predseda senátu po odpadnutí prekážky uznesením rozhodne o pxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xozhodnutie dôvod, rozhodne o zamietnutí návrhu spolu s rozhodnutím vo veci samej v zmysle § 158 ods. 3 CSP.] (pozn. redakcie - [preškrtnutý text])
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxtívne upraveného inštančného postupu. Inštitút uspokojenia žalobcu je prejavom aplikácie princípu hospodárnosti nadväzujúcej na efektivitu a subxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxodnutie vo veci samej, - návrh orgánu verejnej správy na uspokojenie žalobcu, - skutočnosť, že uspokojením nebudú dotknuté práva alebo povinnosti inex xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uznesení o vydaní súhlasu správny súd vždy stanoví prekluzívnu lehotu, v rámci ktorej musí žalovaný nielen uspokojenie vykonať ale toto i oznámiť spráxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxtrenie súčasne doručiť aj správnemu súdu. Ak uspokojenie spočíva vo vykonaní iného úkonu, musí orgán verejnej správy okrem jeho faktického vykonania xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxnky uznesenia o vydaní súhlasu s takýmto postupom.
V zmysle odseku 3 nové uspokojujúce rozhodnutie, opatrenie, resp. iný úkon bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxobcu k vyjadreniu sa k uspokojeniu.
Ak žalobca s uspokojením súhlasí, resp. sa nevyjadrí a z okolností prípadu je zrejmé, že k jeho uspokojeniu došlo, sxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia, opatrenia, resp. iného úkonu. Analogicky sa tu použije pôvodný administratívny procesný predpis, podľa ktorého bolo vydané žalobou namietané roxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxa až právoplatnosťou uznesenia správneho súdu o zastavení konania.
Znenie odseku 6 ustanovuje, že až v dôsledku zastavenia konania správnym súdom naxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
§ 102
Povinnosť poskytnúť súčinnosť
V tomto ustanovení predkladateľ v zásade preberá doterajšie ustanovenie § 250d ods. 1 OSP. Orgán verejnej xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxj istej veci, ako aj iné doklady listiny, či ďalšie písomnosti potrebné pre rozhodnutie. Pre prípad, že tak orgán verejnej správy neurobí, správny súd mx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx iné orgány verejnej moci, právnické osoby a fyzické osoby.
Príprava pojednávania
§ 103
Navrhovaná úprava je prejavom princípu arbitrárnehx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx pred správnym súdom.
§ 104
Navrhovaná právna úprava reflektuje povinnosť podľa čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
§ 105
Navrxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx a c) ] určí správny súd tak, aby bola primeraná predmetu konania, spravidla pôjde o lehotu do 30 dní, ktorú možno na odôvodnenú žiadosť aj predĺžiť. Vo vecxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxej je upravená skutočnosť, že najneskôr vo vyjadrení môžu žalovaný a ďalší účastníci požiadať o nariadenie pojednávania [ods. 2 písm. a)] . Ide o reakcix xx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxním princípu kontradiktórnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxných vád a preskúmaní procesných podmienok doručí správny súd žalobu na vyjadrenie žalovanému, prípadne ďalším účastníkom [§ 105 ods. 1 písm. a) ]. Vyjxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxeku 2. Replika a duplika je procesný režim, ktorého zmyslom a účelom je "substancovať" skutkové tvrdenia a právne argumenty účastníkov tak, aby bol napxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxa nemusí prihliadať, o čom účastníkov poučí. Navrhované ustanovenie reflektuje tiež judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. Hudáková proxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx krajskými súdmi, keď aj výzvy podľa súčasného § 250f ods. 2OSPsa míňali v praxi účinkom a zvyšovali zbytočne náklady na súdne konanie. Požiadavka je zrexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxto konaniach bude správny súd rozhodovať uznesením), ale preskúmavacím a svojím charakterom sa viac približuje konaniu pred civilným odvolacím súdoxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnúť na základe obsahu spisov, pričom administratívny spis sa nepovažuje za dôkazný prostriedok. Pokiaľ správny súd nevykonáva dokazovanie, úxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xiac v záujme uplatnenia princípu procesnej ekonómie nariaďovať pojednávanie iba v určitých prípadoch. Taktiež v zmysle súčasnej judikatúry Európskxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxomné vyjadrenia. Navrhovaná úprava tak plne rešpektuje judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, zmysle ktorej sa ústne konanie nevyžaduje okrem xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxgraggen proti Švajčiarsku, Baková proti Slovenskej republike). Navrhované ustanovenie § 107 ods. 1 dáva správnemu súdu dostatočné možnosti, aby zváxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxiadi pojednávanie, musí zabezpečiť jeho dôstojný a nerušený priebeh (§ 170 CSP)
§ 108
Navrhované ustanovenie predstavuje konkretizáciu všeoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xx x xx x x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxnaním.
Predkladateľ ponecháva doteraz platný procesný režim lehoty na prípravu pojednávania, ktorú s ohľadom na povahu konania v správnom súdnictve xxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxuje upovedomenie.
Verejnosť pojednávania
§ 109
Navrhovaná právna úprava vychádza z princípu verejnej kontroly súdnej moci, ktorého prxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xojednávaní má správny súd k dispozícii inštitúty na zabezpečenie dôstojného priebehu pojednávania (§ 109 ods. 2, prípadne § 170 CSP). Do ustanovenia oxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxovovať zvukové prenosy, obrazové záznamy a obrazové prenosy z priebehu pojednávania iba na základe súhlasu správneho súdu. Vyhotovovať zvukové prenxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie. Utajované skutočnosti je možné ukladať na technickom prostriedku iba vtedy, ak technický prostrixxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxajovaných skutočností; bolo inšpirované českou právnou úpravou.
§ 110
Navrhovaná právna úprava vychádza z princípu verejnej kontroly súdnej xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx Aj pri verejnom pojednávaní má správny súd k dispozícii inštitúty na zabezpečenie dôstojného priebehu pojednávania (§ 109 ods. 2, prípadne § 170 CSP). xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxou úpravou vyhotovovať zvukové prenosy, obrazové záznamy a obrazové prenosy z priebehu pojednávania iba na základe súhlasu správneho súdu. Vyhotovoxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xšeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie. Utajované skutočnosti je možné ukladať na technickom prostriedku iba vtedy, ak texxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxní pri ochrane utajovaných skutočností; bolo inšpirované českou právnou úpravou.
Priebeh pojednávania
§ 111
Ide o kľúčové ustanovenie nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nie je to v rozpore s princípom arbitrárneho poriadku, ide o štandardizáciu procesných úkonov, ale dôraz je stále kladený na sudcu, ktorý jediný je dotxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx ods. 2 OSP.
§ 112
K odseku 1 - Pojednávanie v správnom súdnictve má iný obsah i priebeh ako na súde prvej inštancie v civilnom konaní, preto predklxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx x xxx CSP. Uznesenie o vyhlásení dokazovania za skončené vydáva správny súd však iba vtedy, ak sám vykonal dokazovanie.
§ 113
Navrhované ustanovenix x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxto účastníkom konania pred správnym súdom.
Odsek 2 odkazuje na postup podľa ustanovenia § 82 ods. 4 SSP, ak sú prejednávané utajované skutočnosti.
x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx možnosti odročenia pojednávania, pritom pri odročení za účelom neverejnej porady a vyhotovenia výroku rozhodnutia správneho súdu vždy pôjde o odročxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxrajšie ustanovenie § 250iaOSP,ktoré sa v rozhodovacej praxi správnych súdov osvedčilo. Táto lehota sa uplatní najmä v zložitých veciach pri posúdení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxctve náležite zvážiť rozhodnutie vo veci a pripraviť jeho odôvodnenie.
§ 117
Zaznamenávanie priebehu pojednávania pomocou technických zarixxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojednávania technickými prostriedkami; dovtedy je možnosť zaznamenávať priebeh pojednávania i vo forme klasickej zápisnice (§ 118). V odseku 2 prexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xojednávaní, preto výslovne zakotvuje možnosť uskutočniť pojednávanie prostredníctvom videokonferencií alebo iných moderných technológií, ako jx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxáva. Ustanovenie odseku 4 súvisí s vytvorením podmienok na ochranu utajovaných skutočností v oblasti bezpečnosti technických prostriedkov a adminixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxanie. Utajované skutočnosti je možné ukladať na technickom prostriedku iba vtedy, ak sú splnené zákonom ustanovené podmienky, predovšetkým technicxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxed neoprávnenou manipuláciou a nie je možné ho poskytnúť nepovolaným osobám. Uvedené obmedzenia a povinnosti platia aj pre účastníkov alebo ich zástuxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xx xx x xx).
§ 118
Zápisnica o procesných úkonoch
Predkladateľ preferuje zaznamenávanie procesných úkonov správneho súdu technickými prostriedkamx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a po procesnom úkone. Zápisnicu o úkonoch podľa odseku 1 je možné vyhotoviť len na certifikovanom technickom prostriedku, schválenom vedúcim do preváxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxžitosťami utajovanej písomnosti podľa vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z.z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky Nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi je distribúcia zápisnice obmedzená, kópiu takejto zápisnice je možné vydať len účastníkovi, ktorý je oprávnenou osobou na oboznamovanie sa s utajovxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti a objektovej bezpečnosti). Správny súd môže vydať kópiu záznamu alebo zápisnice, na ktorých sú zaznamenané utajované skutočnosti, na poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxetkým majú vytvorené podmienky v oblasti administratívnej bezpečnosti a fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti).
TRETIA HLAVA
DOxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdku). Správny súd aj podľa navrhovanej právnej úpravy bude dokazovanie vykávať len výnimočne. Správny súd v správnom súdnictve zásadne nevykonáva doxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxm súdnictve totiž nie je vykonávať rozsiahle dokazovanie a vyvodzovať z neho skutkové závery a na ich základe posudzovať preskúmavaný správny akt a zisxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xredovšetkým vykonáva kontrolu rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy; skúma, či orgán verejnej správy zistil skutkový stav veci dostatočnex xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xčastníkov vykonávať len dokazovanie za účelom preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia. V osobitných konaniach podľa štvrtej časti tohto záxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo súdu vykonať dokazovanie vo veciach, v ktorých nie je viazaný skutkovým stavom zisteným orgánom verejnej správy. Vo vzťahu k dokazovaniu by mali byť uxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xykonať dokazovanie, 3.dokazovanie vykonávané správnym súdom treba chápať ako jeho právo a nie povinnosť, 4. ak správny súd bude chcieť zmeniť rozhodnxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx
§ 121
Tu je zakotvená dôkazná povinnosť účastníkov, týka sa tak žalobcu ako aj žalovaného, prípadne i ďalších účastníkov, dôkazy sú povinní navrhnúť xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xné dôkazy, ako sú navrhované, ak je to pre posúdenie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo postupu nevyhnutné.
Správny súd môže vykonať xxxxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xokazovať netreba.
§ 123
Dôkazné prostriedky
Navrhovaná právna úprava dôsledne rozlišuje pojmy dôkaz a dôkazný prostriedok. V tomto ustanovxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xu použije ustanovenia druhého dielu štvrtej hlavy druhej častiCSP(§ 191 a nasl.).
Vykonávanie dôkazov
§ 124
V navrhovanom ustanovení sa dôxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxať reštriktívne, s použitím výkladového pravidla obsiahnutého v prvej vete odseku 2. Aj pre vykonávanie dôkazov mimo pojednávania platí princíp priaxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxa je povinná zachovávať pred nepovolanou osobou a pred cudzou mocou mlčanlivosť o informáciách a veciach obsahujúcich utajované skutočnosti (§ 38 písxx xx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxrávny súd vykonať až po tom, čo bol vypočúvaný oslobodený od povinnosti mlčanlivosti príslušným orgánom v súlade s § 40 zákona č. 215/2004 Z.z. a tento oxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x lehoty platnosti oslobodenia. Túto písomnosť založí správny súd do súdneho spisu.
§ 127
Edičná povinnosť
Navrhuje sa ponechať koncept edičnxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxštitúty edičnej a informačnej povinnosti slúžiť aj na kompenzáciu informačného deficitu (dôkaznej núdze) účastníkov v prípadoch, kde je takýto postxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx požiadanie správnemu súdu písomne skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie správneho súdu; v prípadoch, kedy pôjde o utajované skutoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxať koncept edičnej a informačnej povinnosti, z doterajšieho znenia § 128OSPbolo vypustené slovné spojenie "za náhradu vecných nákladov". Za istých oxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xde je takýto postup odôvodnený. Pri edičnej a informačnej povinnosti sú osoby povinné predložiť správnemu súdu vec potrebnú na rozhodnutie alebo sú poxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x utajované skutočnosti, uplatní správny súd postup uvedený v odôvodnení k predchádzajúcemu ustanoveniu § 126.
§ 129
Hodnotenie dôkazov
Navrxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxého civilného procesu (§ 132 OSP). Zásadné procesné nóvum spočíva v normatívnej vete odseku 2 tohto ustanovenia, v ktorej predkladateľ nachádza materxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skutočnosti, inak povedané, žiaden dôkaz nedisponuje predpísanou legálnou silou, ktorá by nepripúšťala dôkaz svojho opaku.
x xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxnálne problémy.
§ 131
Viazanosť správneho súdu inými rozhodnutiami
Navrhovaná právna úprava vychádza z konštantne verifikovanej právnej úxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxu viazanosť i rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie a dospel k názoru, že viazanosť rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie by asi nemala byť zakotvexxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxmálne len pokiaľ ide o rozhodnutia v prejudiciálnych konaniach a formálne, ak Súdny dvor Európskej únie rozhodne o neplatnosti právneho aktu. Tiež je sxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxádzať viazanosť rozsudkom, ktorý bol vydaný v konkrétnom spore na všetky iné prípady, nakoľko sa skutkový stav môže a pravdepodobne aj bude líšiť od tohxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx prihliadať na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vyplýva z práva Európskej únie.
§ 132
Prejudicialita
Navrhovaná právna úprava zaváxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x 135 OSP.
V odseku 1 ide o situáciu, kedy o veci správny súd nemôže rozhodnúť a znamená, že si takúto otázku posúdi iba na účely tohto konania. Ide o prípady, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxsek 2 vyjadruje logickú konzistentnosť rozhodnutí orgánov verejnej moci. Precizuje sa súčasná formulácia.
ŠTVRTÁ HLAVA
ROZHODNUTIA VO Vxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rozsudkom i o zrušení rozhodnutia orgánu verejnej správy a vrátení mu veci na ďalšie konanie. Uznesením rozhoduje správny súd vo veci samej iba v taxatíxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxo politického hnutia a v konaní vo veciach združovania občanov podľa § 384.
Konanie v správnom súdnictve bude zásadne jednostupňové. Je to nóvum oproti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx súdu, ako súdu prvej inštancie vo veci samej, ktorým bolo doteraz odvolanie, predkladateľ už nepočíta. Odvolanie sa v súdnej praxi správnych súdov ukáxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxkonnosti rozhodnutí a opatrení orgánov verejnej správy, teda posudzovanie otázok právnych. Ako opravné prostriedky v správnom súdnictve predkladaxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxoré budú prípustné, akSSPneustanovuje inak.
§ 134
Viazanosť správneho súdu rozsahom a dôvodmi žaloby nebola doteraz v piatej častiOSPexplxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxrmatívne upraviť viazanosť správneho súdu rozsahom a žalobnými bodmi, aby nebolo pochýb, že správny súd nemôže za žalobcu určovať rozsah ich súdneho pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx eat ultra petita partium
(sudca nech nejde nad návrhy strán), ktorú musí správny súd zásadne aplikovať vo všetkých veciach, v ktorých preskúmava na záxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxu 1; na toto ustanovenie nadväzuje najmä vymedzenie plnej jurisdikcie v jednotlivých druhoch konaní, napr. pri administratívnom trestaní.
§ xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxlivých konaniach. Podľa odseku 2 je pre správny súd rozhodujúci stav v čase vyhlásenia alebo vydania jeho rozhodnutia ak rozhoduje o peňažnej moderácix xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxti a proti inému zásahu, o žalobách vo veciach politických práv a o kompetenčných žalobách.
§ 136
Navrhovaná právna úprava v podstatných rysoch nxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xozhodnutím vo veci samej rozhodovať "len" o nároku účastníka na náhradu trov konania, samostatné rozhodovanie o nároku na náhradu trov už nebude prichxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxx
xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xnamená, že ak by sa malo rozhodnutie po pojednávaní vyhlasovať "do prázdnej pojednávacej miestnosti", nakoľko sú prítomné iba súdne osoby, t.j. sudcoxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxstich dní. Podľa predkladateľa je tým ústavný princíp verejného vyhlásenia rozsudku naplnený lepšie. V odseku 4 sa doplnila webová stránka súdu v súlaxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxným rozsudkom.
§ 139
V odseku 1 sú uvedené všeobecné formálne náležitosti rozsudku, vrátane poučenia o prípustnosti kasačnej sťažnosti, o lehxxx xx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxneho zastúpenia v kasačnom konaní, krajský súd na to v poučení poukáže.
Osobitosť konania v správnom súdnictve vyžaduje aj osobitnú úpravu odôvodnenix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxvinný okrem uvedenia svojho jasného právneho názoru aj inštruovať orgán verejnej správy, ako má ďalej v konaní postupovať. Pri výklade a aplikácii neuxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neslušnosť", "dôvody hodné osobitného zreteľa", "celkom zjavná neprimeranosť útoku", "hanobenie") musí argumentácia správneho súdu obsahovať doxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxáciami. Argumenty uvádzané správnym súdom v súdnom rozhodnutí si nesmú navzájom odporovať.
Správny súd je povinný dôkladne zdôvodniť odklon od svojxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx ximi argumentujú účastníci.
V senátnych rozsudkoch sa osobitne zdôrazňuje možnosť tzv. separátneho vóta vo forme možnosti jeho uvedenia v písomnom vxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxejšie a jednoduchšie pre citácie a odkazy.
§ 140
V tomto ustanovení ide o obdobu terajšieho ustanovenia § 250ja ods. 7 OSP. Zmyslom tohto ustanoxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvodnenie je uplatnením princípu hospodárnosti a efektivity konania v správnom súdnictve.
§ 141
Okrem náležitostí odôvodnenia rozsudku správxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxoval, sa posilňuje funkcia senátneho rozhodovania, predovšetkým vo výchovnom smere, s tým, aby nevznikal dojem, že ide o rozhodnutie xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxx
Doručovanie rozsudku
Do navrhovanej úpravy sa preberá doterajšia právna úprava § 158 OSP.
Oprava a doplnenie rozsudku
§ 143
Zásadným spôsxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxovať prostredníctvom inštitútu "iných zrejmých nesprávností" opravným uznesením.
§ 144
Predkladateľ navrhuje ponechať právny režim doteraxxxxxx x xxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxzhodnutí, ktorou sa rozumie časový okamih skončenia základného konania. Legálnu definíciu pojmu právoplatnosť bude upravovaťCSP(§ 220).
V odseku 2 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kasačnej sťažnosti najvyšším súdom zrušené, pričom v medziobdobí od právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu do rozhodnutia najvyššieho súdu vo vxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxe stavu pred týmto postupom by bolo buď nemožné alebo len ťažko dosiahnuteľné (napr. pri zákaze pokračovania v daňovej kontrole alebo vyplatení nadmerxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxministratívneho vyhostenia.
V odseku 3 je zakotvená výnimka pre konanie o správnej žalobe vo veciach zaistenia vzhľadom na stanovenie osobitných lexxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxívajúcu v záväznosti súdneho rozhodnutia na definovaný okruh subjektov. Vyjadruje záväznosť výroku rozsudku správneho súdu pre účastníkov, osoby zxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxanovenie upravuje vykonateľnosť rozsudku správneho súdu. Legálnu definíciu pojmu vykonateľnosť obsahuje ustanovenie § 222 ods. 1 CSP.
Druhx xxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
x xxxxxx x x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xamej a v písmeno b) priamo poukazuje na osobitnú právnu úpravu, kedy správny súd rozhoduje uznesením.
V odseku 2 je zakotvená analógia k ustanoveniam o rxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
§ 148
Predkladateľ v zásade preberá koncepčnú líniu doterajšej úpravy § 168 a 169OSP,pričom u uznesení, ktorými správny súd nerozhodol vo veci samej pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x xxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxerajšej úpravy § 168 a 169OSP,pričom u uznesení, ktorými správny súd nerozhodol vo veci samej preferuje stručnú formu odôvodnenia uznesenia, a to vo všxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxjú z doterajšej aplikačnej praxe, ktorá nevykazuje žiadne zásadné nedostatky.
§ 151
Právoplatnosť uznesenia a vykonateľnosť uznesenia
V pxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xykonateľnosti nemá žiaden význam, preto ani nie je normatívne upravená (odseky 1 a 2).
Odsek 2 normatívne pokrýva situácie, kedy prostriedok procesnxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxdení konania).
Pri ostatných uzneseniach vlastnosť vykonateľnosti nemá žiaden význam, preto ani nie je normatívne upravená (odseky 1 a 2).
V odseku x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
xxxx
x xxxere, omittere, pati a iné.
V odseku 4 sú stanovené výnimky z nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti pre konanie o žalobe proti inému zásahu orgáxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxľa osobitných predpisov (napr.§ 22a zákona č. 136/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 44 a nasl. zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxsačnej sťažnosti.
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx1950 Zb. o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok), kde sťažnosť existovala ako riadny opravný prostriedok. Podľa navrhovxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxania, ktoré vydá súdny úradník z poverenia sudcu alebo na základe zákonného zmocnenia. Sťažnosť teda nebude prípustná proti všetkým uzneseniam správxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinok a rozhodovať o ňom bude sudca správneho súdu. Suspenzívny účinok sťažnosti zostáva zachovaný.
§ 153
Subjekty oprávnené podať sťažnosť
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnnosti rozhodnuté - spravidla pôjde o účastníka konania (§ 32) a osobu zúčastnenú na konaní, ak je bolo priznané postavenie takejto osoby správnym súdox xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx
x 154
Lehota a miesto na podanie sťažnosti
Navrhuje sa normatívne zakotviť sťažnostnú lehotu 15 dní. Táto lehota je plne opodstatnená jednak historixxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxvané osobitné náležitosti tohto prostriedku procesnej obrany sú obdobné ako pri opravných prostriedkoch s prihliadnutím na špecifickosť povahy sťaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxam o výške náhrady trov konania, takže ich vylúčenie povahou veci bude dané častejšie ako u odvolania. Nakoľko však pre sudcu správneho súdu pri rozhodoxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxm úradníkom; okrem toho musí byť zabezpečená aj zvýšená kontrola rozhodnutí vydaných súdnym úradníkom zo strany sudcu správneho súdu.
§ 156
Navxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sťažnosti, ktorá opravným prostriedkom nie je. Pokiaľ ide o nové skutočnosti a dôkazy, sťažnosť je prípustná najmä proti procesným uzneseniam a uznesxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxci stav, ktorý tu je v čase jej vydania, musí správny súd prihliadnuť i na tzv. novoty, ku ktorým došlo po rozhodnutí súdnym úradníkom; okrem toho musí byť xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xohto prostriedku procesnej obrany sú obdobné ako pri opravných prostriedkoch s prihliadnutím na špecifickosť povahy sťažnosti, ktorá opravným prosxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxia, takže ich vylúčenie povahou veci bude dané častejšie ako u odvolania. Nakoľko však pre sudcu správneho súdu pri rozhodovaní o sťažnosti bude rozhodxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx byť zabezpečená aj zvýšená kontrola rozhodnutí vydaných súdnym úradníkom zo strany sudcu správneho súdu.
§ 158
Účinky sťažnosti
Navrhované xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxx xťažnosti suspendovaná nie je.
Konanie a rozhodnutie o sťažnosti
§ 159
V záujme dodržania princípu procesnej ekonómie sa sťažnosti nepriznxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxnom súdnictve rozhodujú sudcovia a senáty. Ak by sa totiž len uviedlo, že o sťažnosti rozhoduje sudca, nebolo by v senátnej veci zrejmé, ktorý sudca sa má xx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxvažovať za potrebné, môže nariadiť výsluch účastníkov, prípadne vykonať iné šetrenia.
Predseda senátu alebo sudca správneho súdu môže nariadiť vypoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xpravuje spôsoby rozhodnutia predsedu senátu alebo sudcu správneho súdu o sťažnosti.
§ 162
Z dôvodu proklamovaného princípu procesnej ekonómix xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostriedok.
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxa pôsobnosť CSP s určitými modifikáciami špecifickými pre konanie v správnom súdnictve. Niektoré ustanovenia sú však priamo prevzaté z návrhu týkajxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xoncepčných zmien, ktorých cieľom je výrazné zjednodušenie a zefektívnenie doterajšej právnej úpravy a odstránenie inštitútov, ktoré sa v praxi neosxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxmové riešenia vychádzajú z delenia inštitútu trov konania na platenie a náhradu trov konania, no v podstatnej miere sa tieto inštitúty systémovo zjednxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§ 164
Ustanovenie o platení trov konania vyjadruje zásadu, že výdavky súvisiace so súdnym konaním zásadne znáša ten, komu vznikli a až následne sa rozxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xlebo neuloží povinnosť zaplatiť preddavok. V zmysle tohto ustanovenia nemusí správny súd uložiť povinnosť zložiť preddavok predovšetkým s ohľadom nx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxku
Navrhovaná úprava nešpecifikuje pomery na podrobnejšie kritéria (majetkové, sociálne, atď.), ale ponecháva na sudcovi správneho súdu, ako všexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxušiť, nakoľko ide o uznesenie o vedení konania, ktorým nie je viazaný.
Zmena sa navrhuje v súvislosti s upresnením a jednoznačným zakotvením možnosti oxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy založená takmer výlučne na práve na náhradu trov konania iba úspešného žalobcu (§ 250k OSP) a osobitne upravená bola náhrada trov pre prípad späťxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxanovení o náhrade trov konania s rozširovaním sa pôsobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxému tiež mohla byť chápaná ako narušenie princípu rovnosti účastníkov konania.
Predkladateľ čiastočne preberá doterajšiu právnu úpravu § 250kOSP,nxxxx xxxxx xx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxaní, ako základné kritérium priznania náhrady trov konania. Pri čiastočnom úspechu žalobcu sa náhrada trov pomerne rozdelí, prípadne správny súd vysxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx
x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxá vetaOSPa bude prichádzať do úvahy v prípade zrušenia rozhodnutia orgánu verejnej správy z dôvodu, že bolo vydané na základe neúčinného právneho predxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxlobcovi úplnú náhradu trov konania vynaložených v súvislosti s uplatňovaním práva. Bude tomu tak v dôsledku skutočnosti, že správny súd v týchto prípaxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xyjadrené nepriznanie práva na náhradu trov z dôvodov hodných osobitného zreteľa (doterajší § 250k ods. 1 veta tretia OSP). Uplatnenie tejto konštrukcxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxého zreteľa na nepriznanie práva na náhradu trov úspešnému žalobcovi musia existovať najmä v okolnostiach prípadu, ktoré môžu mať inú kvalitu ako v spoxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxa zohľadnený osobitný zrušovací dôvod v konaní o správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia (§ 206 ods. 5), V takomto pxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záviselo od objektívnej podstatnej zmeny okolností veci.
§ 168
Toto ustanovenie vyjadruje novú zásadu, v zmysle ktorej má právo na náhradu trxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Aj pre žalovaného platí, že musí ísť o dôvodne vynaložené trovy. V týchto prípadoch bude musieť správny súd napr. starostlivo zvažovať či možno od žalobxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx súde nimi vydané rozhodnutia predstavuje samozrejmú súčasť povinností vyplývajúcich z bežnej správnej agendy, ku ktorej je orgán personálne aj finaxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxmbra 2004, ktorý vychádza z predpokladu, že kvalifikovaní štátni zamestnanci, ktorých postavenie, práva a povinnosti, rovnako ako aj zodpovednosť sx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v prípade neúspechu druhý účastník. Pre pomer úspechu žalovaného, rovnako ako pri čiastočnom úspechu žalobcu, platí primerane ustanovenie § 245 ods. xxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxitne vzhľadom na osobitné postavenie týchto subjektov v konaní v správnom súdnictve. Ďalší účastník, osoba zúčastnená na konaní a zainteresovaná verxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx uložil. Zamedzí sa tým zbytočným vstupom do konania pred správnym súdom len z dôvodu možnosti náhrady trov konania. Ak je zainteresovaná verejnosť v poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxody hodné osobitného zreteľa musí taktiež odôvodniť.
§ 170
V tomto ustanovení je zakotvená osobitná úprava pri odmietnutí žaloby a zastavení koxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxanovenia § 146 najmä ods. 2 OSP. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania ani v konaní začatom na základe žaloby prokurátora, nakoľko prokuxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxo na náhradu trov konania ani v konaní o kompetenčnej žalobe.
§ 171
Navrhovaná právna úprava v tomto ustanovení vychádza pri náhrade trov konania xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxcii trov konania (ods. 2), kedy náhradu trov konania môže znášať i účastník, ktorý mal v konaní úspech (§ 167 a § 168), ak ostatným účastníkom vzniknú trovx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxza z doterajšej aplikačnej praxe a je prispôsobená novej koncepcii nielen sporového konania, ale i konania v správnom súdnictve.
§ 173
Navrhovaxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xvedka. Ustanovenie pokrýva aj potenciálne výdavky štátu.
§ 174
Ohľadom trov znaleckého dokazovania navrhovaná právna úprava rešpektuje systxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxh a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rozhodovanie o trovách konania
§ 175
V záujme rýchlejšej realizácie rozhodnutix xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxanie o trovách na návrh účastníka spôsobovali v praxi zbytočné aplikačné problémy a viedli k neúmernému predlžovaniu súdneho konania v dôsledku podávxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxto dôvodov predkladateľ upúšťa od doterajšej koncepcie uplatňovania si nároku na náhradu trov konania, čím má ambíciu tento procesný inštitút zjednoxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxom alebo zlomkom, pričom konkrétnu výšku trov konania ponecháva na rozhodnutie súdneho úradníka. Tým, že rozhodnutie súdneho úradníka prichádza do úxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxbavenie však bude zjednodušené tým, že vec je právoplatne skončená vrátane právoplatne ustáleného pomeru, podľa ktorého sa konkrétna výška náhrady txxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa porada s klientom). Proti rozhodnutiu súdneho úradníka bude prípustná sťažnosť ako prostriedok procesnej obrany, o ktorej rozhodne sudca. Žiaden ďxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xrgány verejnej správy nie sú schopné zvládať platenie v kratšej lehote a najmä krajské súdy často zaväzujú na platenie náhrady trov konania v lehote do txxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxra, ktorý bezprostredne žiada súd o vydanie poverenia, v dôsledku čoho sa následne do trov započítava aj tento úkon, ktorý je často drahší ako samotná prxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. platobného miesta priznanej náhrady trov konania. Navrhované riešenie koncepčne zodpovedá ustanoveniam zákona o advokácii a vychádza z konceptu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xdvokátom podľa zákona o advokácii.
TRETIA ČASŤ
SPRÁVNA ŽALOBA
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÁ SPRÁVNA ŽALOBA
§ 177
Konanie o správnej žalobe
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo opatrenia orgánu verejnej správy. Správna žaloba primárne slúži na ochranu subjektívnych práv účastníkov právnych vzťahov, teda fyzických osôb x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x 178
Žalobná legitimácia
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Tvrdenie o takomto ukrátení musí byť súčasťou správnxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxom pre podanie žaloby je skutočnosť, že protestu prokurátora proti žalovanému rozhodnutiu alebo opatreniu orgánu verejnej správy nebolo vyhovené. Rxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxktom je zainteresovaná verejnosť, ktorá tvrdí, že rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy bol porušený verejný záujem v oblasti životnéhx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobitných predpisov právo na účasť v správnom konaní.
§ 179
Správna žaloba opomenutého účastníka
Nanovo sa upravuje a precizuje správna žaxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx odôvodnenej správnej žaloby. Takúto žalobu pritom môže objektívne podať len taký účastník, ktorý mal možnosť sa oboznámiť s obsahom ním žalovaného roxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxh vo veci a ich zmena je časovo striktne limitovaná (§ 62, § 183). Z tejto axiómy vychádza aj navrhovaná zákonná úprava.
Za opomenutého účastníka sa podľa xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx už z jej znenia musí byť zrejmé, že sa jedná o tento prípad [§ 182 ods. 1 písm. d)]. Správny súd potom zisťuje dve skutočnosti, či je tvrdenie žalobcu o jeho oxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xozhodne, že orgán verejnej správy je povinný napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie opomenutému účastníkovi doručiť.
V odseku 2 je stanovené oprávnxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxx xxmec procesnej úpravy administratívneho konania ustanovuje tieto skutočnosti: - zákonný odklad účinkov napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia, kxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu orgánu verejnej správy až do rozhodnutia o riadnom opravnom prostriedku, - oprávnenie opomenutého účastníka podať riadny opravný prostriedok, ak jx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxadeného doručenia rozhodnutia alebo opatrenia a jej dĺžka ako i ďalšie podmienky vyplývajú z osobitného predpisu, - povinnosť orgánu verejnej správy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, napr. pri postupe podľa správneho poriadku, mohol zvažovať miesto odvolacieho konania rozhodovanie o povolení obnovy konania v zmysle § 62 ods. 1 písxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia uplynuli viac ako tri roky a to bez ohľadu na skutočnosť, či žalobca bol alebo nebol opomenutým účastníkom admxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxý prostriedok, opomenutý účastník bude môcť voči nemu podať novú správnu žalobu, pričom lehota pre jej podanie začne plynúť od doručenia rozhodnutia axxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xpravný prostriedok, opomenutý účastník bude môcť v zmysle odseku 6 žalovať až rozhodnutie o ňom, čím sa opätovne zvýrazňuje následnosť ochrany správnxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxu k nemu sa jedná o opomenutého účastníka, bude vo veci ďalej konať (odsek 7).
§ 180
Žalovaný
Pri správnej žalobe fyzickej osoby alebo právnicxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo opatrenie, ak voči nemu nebol riadny opravný prostriedok prípustný. Ak je žalobcom prokurátor, je žalovaným ten orgán verejnej správy, ktorý rozhoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxovaný určil rovnako ako pri prokurátorovi, pretože zainteresovaná verejnosť v závislosti od právnej úpravy mohla ale i nemusela mať postavenie účastxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xprávy, na ktorý prešla rozhodovacia pôsobnosť orgánu, ktorý by bol inak žalovaným podľa odsekov 1 a 2.
§ 181
Lehota na podanie správnej žaloby
Lxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnu verejnej správy, u prokurátora od právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o nevyhovení protestu a u zainteresovanej verejnosti od právxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxustiť.
Náležitosti správnej žaloby
§ 182
Správna žaloba musí v zmysle § 31 ods. 3 obsahovať všeobecné náležitosti podania podľa § 57 a osobitnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx xx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x 183
Ustanovenie nadväzuje na § 62 ods. 1. Rozšírenie žaloby alebo uvedenie ďalších žalobných bodov je možné len v prekluzívnej lehote určenej pre jej pxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
§ 185
Správny súd môže uznesením priznať správnej žalobe odkladný účinok. Môže tak urobiť, ale len na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného a len z dôxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxznaní odkladného účinku sa svojim významom a dopadom blíži rozhodovaniu vo veci samej. Správny súd by sa preto mal k takémuto rozhodovaniu postaviť vždx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxenie podmienok pre priznanie odkladného účinku bude vždy prísne individuálne, napriek tomu by mal správny súd zohľadniť najmä tie dopady a ujmy, ktoré xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx poskytnúť rozhodnutie správneho súdu vyhovujúce správnej žalobe.
§ 186
Odkladný účinok správnej žaloby podľaSSPpredstavuje širší inštitút xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xpatrenia orgánu verejnej správy a takéto rozhodnutie nemôže ani byť podkladom pre vydanie naň nadväzujúcich rozhodnutí alebo opatrení.
§ 187
Kxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy, je žiaduce, aby tento stav "právnej neistoty" bol čo najkratší. Z tohto dôvodu sa normatívne ustanovilox xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxní odkladného účinku. Rovnako sa ustanovuje, že ak správny súd prizná správnej žalobe odkladný účinok podľa § 185 písm. b), bude povinný podať na Súdny dxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxu žalobcu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe rozhodnúť do 30 dní od doručenia vyjadrenia žalovaného, prípadne aj administratívnych spisxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxesením o priznaní odkladného účinku správnej žalobe. V opačnom prípade správny súd návrh uznesením zamietne (§ 188), čo predstavuje zmenu oproti právxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx uzneseniu správneho súdu o priznaní (i nepriznaní) odkladného účinku nie je prípustná kasačná sťažnosť, môže ho na návrh i bez návrhu uznesením zrušiť xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxom odpadli.
x xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxného rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy, je žiaduce, aby tento stav "právnej neistoty" bol čo najkratší. Z tohto dôvodu sa normatívne xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnia o priznaní odkladného účinku. Rovnako sa ustanovuje, že ak správny súd prizná správnej žalobe odkladný účinok podľa § 185 písm. b), bude povinný podxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx musí o návrhu žalobcu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe rozhodnúť do 30 dní od doručenia vyjadrenia žalovaného, prípadne aj administratxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xozhodne uznesením o priznaní odkladného účinku správnej žalobe. V opačnom prípade správny súd návrh uznesením zamietne (§ 188), čo predstavuje zmenu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx. I keď proti uzneseniu správneho súdu o priznaní (i nepriznaní) odkladného účinku nie je prípustná kasačná sťažnosť, môže ho na návrh i bez návrhu uznesxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxto medzičasom odpadli.
§ 189
Keďže odkladný účinok správnej žaloby má závažný dopad na právny stav, pretože jeho priznaním sa negujú všetky účinxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxhto dôvodu sa normatívne ustanovilo, že ak správny súd prizná správnej žalobe odkladný účinok, bude povinný o nej rozhodnúť do šiestich mesiacov, a to ox xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xísm. b), bude povinný podať na Súdny dvor Európskej únie návrh týkajúci sa platnosti právneho aktu Európskej únie, ak takýto návrh ešte nebol podaný inýx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prípadne aj administratívnych spisov, ak bol návrh podaný spolu so správnou žalobou. Ak správny súd zistí dôvodnosť návrhu v zmysle podmienok vymedzexxxx x x xxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx8), čo predstavuje zmenu oproti právnemu režimu upravenémuOSP,v rámci ktorého správny súd o nepripustení odkladu vykonateľnosti nerozhodoval (§ 25xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xa návrh i bez návrhu uznesením zrušiť ten správny súd, ktorý ho vydal, ak sa následne v priebehu konania preukáže, že dôvody pre priznanie odkladného účixxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxnie napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy v zmysle § 191 ods. 1.
§ 191
Správny súd rozsudkom zruší napadnuté rozhodnuxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxx xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xeórii hovorí o ničotnosti. Aj keď táto znamená v podstate neexistenciu rozhodnutia alebo opatrenia a prihliada sa k nej ex offo, bol s ohľadom na právnu ixxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx § 134 ods. 2 písm. a) a b).
Pod písmenami a) a b) sú uvedené dôvody, pri ktorých sa v právnej teórii hovorí o ničotnosti. Aj keď táto znamená v podstate neexixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxP), avšak správny súd v týchto prípadoch nie je viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby v zmysle § 134 ods. 2 písm. a) a b).
V písmene c) je uvedený v praxi jeden z nxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxžil správny právny predpis, avšak tento chybne vyložil, v dôsledku čoho došiel k nesprávnym právnym záverom.
Dôvod upravený v písmene d) sa týka neprexxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxivé alebo nedostatočne odôvodnené, t.j. z jeho obsahu nie je zrejmé, aké úvahy viedli orgán verejnej správy pri vyhodnotení dokazovania, pri právnom pxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxnie veci. Tento rozsah v zásade vyplýva z príslušných procesných právnych predpisov upravujúcich postup orgánov verejnej správy. Nedodržanie takéhxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxo opatrenie orgánu verejnej správy je výsledkom príslušného administratívneho konania. Musí preto vychádzať zo skutkového stavu zisteného dokazovxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxvzatím právnej úpravy § 250i ods. 3OSP,čo znamená, že dôvodom pre zrušenie rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy nebude akékoľvek porušxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxnie odseku 2 vymedzuje náležitosti zrušujúceho rozsudku správneho súdu.
V odseku 3 sa upravuje oprávnenie správneho súdu v závislosti od okolností zxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxladom takéhoto rozhodovania je však vždy príslušný návrh žalobcu.
Podľa okolností správny súd po zrušení napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia vxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxenie orgánu verejnej správy nižšieho stupňa, vráti vec tomuto orgánu. Ak správny súd zrušil aj skôr vydané rozhodnutie alebo opatrenie xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxátenie veci na ďalšie konanie bude vždy závislé od okolností konkrétneho prípadu. Takýto postup nebude namieste napr. pri zrušení rozhodnutia, ktoré xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxom začne orgánu verejnej správy lehota na vydanie rozhodnutia alebo opatrenia plynúť až vrátením všetkých administratívnych spisov zo strany správnxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxe vydanie nového rozhodnutia alebo opatrenia. Týmto sa má zabrániť predlžovaniu administratívneho konania.
Povinnosťou správneho súdu je v zrušujxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxym názorom v konkrétnej veci viazaný (odsek 6, § 5 ods. 10). Táto viazanosť však nie je absolútna a v zásade platí do nezmenenia sa rozhodnej skutkovej a prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxejnej správy sankčnú zodpovednosť a to i bez návrhu. Takto by však mohol správny súd postupovať až pri následne podanej správnej žalobe.
§ 192
xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xude predmetom súdneho prieskumu rozhodnutie alebo opatrenie orgánu verejnej správy o peňažnom plnení alebo o peňažnej náhrade škody, správny súd takxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxňažného plnenia, resp. peňažnej náhrady škody, avšak nestotožní sa s jeho výškou, rozhodne o jej znížení. Predpokladom takéhoto postupu však bude dokxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx alebo ich likvidačnej povahe voči žalobcovi.
§ 193
Sprístupnenie informácie
Preberá sa ustanovenie § 250j ods. 6 OSP.
DRUHÁ HLAVA
SPxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx síce je pri priestupkoch a to na základe zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Napriek tomu je naďalej veľký počet priestupkov normatívne konštitxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxvé podstaty sú
de lege lata
vymedzené vo veľkom množstve osobitných zákonov a procesne sa prejednávajú podľa správneho poriadku. Túto nedostatočnú pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxoré sú špecifické oproti ostatným konaniam. V zmysle štrasburskej judikatúry majú totiž priestupky trestnoprávny charakter, ktorý sa potom logicky xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxch slobôd (právo na spravodlivé súdne konanie), čl. 7 (zákaz trestu bez zákona) a čl. 13 (právo na účinné opravné prostriedky), ďalej aj ochrane zakotvexxx x xxx x x x xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxný dvakrát). V odseku 1 sa zavádza legislatívny pojem správne trestanie, ktorým sa má rozumieť rozhodovanie o priestupku, správnom delikte alebo sankxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxiprávnym konaním sa myslí priestupku alebo správnemu deliktu podobné iné nedovolené konanie, za ktoré sa podľa zákona ukladá sankcia. V praxi pôjde naxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxnom výnimiek z konania o správnej žalobe (odsek 2).
§ 195
Písmená a) až e) vymedzujú vady, pri zistení ktorých nie je správny súd viazaný rozsahom a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxeho súdu nebolo pre účastníkov a najmä žalovaný orgán verejnej správy prekvapivé a bola zachovaná možnosť účastníkov vyjadriť sa k zisteným skutočnosxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx účastníkov, aby sa k zisteným vadám v určenej lehote vyjadrili.
§ 197
Predpokladom plnohodnotného súdneho prieskumu vo veciach správneho tresxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxzovanie môže sám doplniť a to aj na návrh žalobcu, ktorým však nie je viazaný a nemusí mu vyhovieť.
§ 198
Sankčná moderácia
V tomto ustanovení je uxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xasti napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy, ktorým bola fyzická osoba alebo právnická osoba uznaná za vinnú zo spáchania prxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxenia druhu alebo výšky sankcie bude - správnym súdom vykonané dokazovanie, - návrh žalobcu, - neprimeranosť sankcie ku skutku alebo jej likvidačný chaxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxvomoci a tiež aj v prípade, ak k takémuto vybočeniu nedošlo. Predpokladom zmeny rozhodnutia alebo opatrenia xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx - skutočnosť, že by takto mohol rozhodnúť aj orgán verejnej správy, - dosiahnutie účelu správneho trestania už len samotným prejednaním veci. Správny xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xonaní orgán verejnej správy. Pri rozhodovaní správneho súdu bude pri žalobe fyzickej osoby alebo právnickej osoby postihnutej priestupkom, správnyx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxH
§ 199
Špeciálna úprava konania vo veciach sociálnych bola predkladateľom zvolená vzhľadom na osobitnú problematiku sociálnych vecí, najmä dáxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xešpektovanie čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a tiež požiadavka rešpektovania zásad uplatňovaných pri realizácii socxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xzbrojených zložiek, zdravotného poistenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a sluxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xa verejnoprávne sociálne poistenie (dôchodkové aj nemocenské) považovať každý typ sociálneho poistenia, ktoré štát vyhlasuje za povinné, alebo v ktxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xozhodujúci záujem štátu na možnosti zachovať sociálne istoty a nadobudnuté práva jednotlivcov aj svojím pôsobením. Kritérium, či vykonávateľom poixxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxie v sociálnych veciach zachová nová právna úprava ako súčasť jednotného správneho súdnictva. V konaní podľa tretej hlavy tretej časti bude súd v správxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x sociálnej pomoci, zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti, služieb zamestnanosti, poistenia pre prípad nezamestnanosti alebo platobnxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxledkov očkovania a odškodnenia osôb, zranených pri výkone vojenskej alebo civilnej služby a pod., pričom pri náhrade škody sa primerane použijú ustanxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxch vecí podľa orgánov verejnej správy rozhodujúcich v týchto veciach. Do tohto ustanovenia boli zaradené aj obce a samosprávne kraje, ak rozhodujú v obxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx x x x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 80 a § xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Podľa tejto hlavy sa budú prejednávať a rozhodovať aj veci starobného dôchodkového sporenia podľa zxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxrne vyplýva, že dôchodcovia a sociálne odkázaní ľudia často nepoznajú svoje práva v konaní pred orgánmi verejnej správy vo veciach sociálnych, čo možnx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xred orgánom verejnej správy vo veciach sociálnych a následne potom aj k účinnejšiemu prístupu k súdnej ochrane. Zmena doterajšieho druhu prieskumu na xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xoho žiadosti správny orgán rozhodujúci v sociálnej oblasti nevyhovel, alebo komu nevyhovel v plnom rozsahu. Z tohto dôvodu sa zakotvuje osobitná poučxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxstiach.
Konanie v sociálnych veciach obdobne ako konanie v správnom trestaní upravuje výnimky z konania o správnej žalobe.
Zastúpenie
§ 2xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx x)], žalobca sa môže domáhať súdnej ochrany v sociálnych veciach aj bez právneho zastúpenia. Žalobca sa však môže nechať zastúpiť odborovou organizácixx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxeľné podania a z okolností prípadu vyplývajú aj také obmedzenia žalobcu, ktoré bránia v účinnom uplatňovaní jeho práv a záujmov, považuje predkladatex xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxávnej žaloby
§ 202
Na zabezpečenie ľahkého prístupu na správny súd a na zaručenie spravodlivého procesu treba priamo zakotviť neformálnosť podaxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxvnu žalobu fyzickej osoby správny súd bude posudzovať neformálne. Táto výnimka posudzovania neformálnosti správnej žaloby v sociálnych veciach sa vxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxu. Táto úprava umožňuje, aby žalobca mohol prekladať návrhy a dôkazy aj x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xx x xxx xávrhu doplniť dokazovanie (§ 204). Ustanovenie § 204 bude mať praktické využite najmä v konaniach o invalidný dôchodok, aby samotný správny súd mohol nxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxosť je takáto požiadavka odôvodnená vtedy, ak účastník namieta objektívnosť posudkového lekára z dôvodu jeho závislosti na Sociálnej poisťovni.
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx úprava umožňuje, aby žalobca mohol prekladať návrhy a dôkazy aj v konaní pred kasačným súdom. Podľa odseku 2 § 203 správny súd nie viazaný žalobnými bodmx xx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x konaniach o invalidný dôchodok, aby samotný správny súd mohol nariadiť znalecké dokazovanie za účelom prípadného doplnenia skutkového stavu veci a jx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxého lekára z dôvodu jeho závislosti na Sociálnej poisťovni.
§ 205
Autoremedúra
V tomto ustanovení ide o zachovanie autoremedúry v zmysle súčaxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxna poisťovňa musí vydať aj rozhodnutia na preskúmavané rozhodnutie nadväzujúce, napr. rozhodnutia zvyšujúce dôchodok podľa valorizačných predpisxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxných predpisov (napr. peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) či dávkach v hmotnej núdzi. Predkladateľ v tomto ustanovenx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxobcovi v plnom rozsahu vyhovené. Správny súd v takom prípade konanie zastaví, pričom právoplatnosťou uznesenia o zastavení súdneho konania právne účxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxlnom poistení v znení neskorších predpisov). Ak orgán verejnej správy žalobcovi nevyhovie, alebo mu nevyhovie v celom rozsahu, správny súd rozhodne sxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxACH AZYLU, ZAISTENIA A ADMINISTRATÍVNEHO VYHOSTENIA
§ 206
Vzhľadom na osobitosti účastníkov a samotný priebeh konania sa vytvorilo samostatné kxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxzhodovanie orgánov verejnej správy podľa zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o azyle") a zákona č. xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xprávnej žalobe, t.j. konaní o azyle, konaní o zaistení a konaní o administratívnom vyhostení sa uplatňuje možnosť zastúpenia žalobcu aj mimovládnou oxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxny súd je rozhodujúci stav veci v čase vyhlásenia alebo vydania jeho rozhodnutia, bude môcť správny súd okrem dôvodov vymedzených v § 191 ods. 1 zrušiť naxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxrálnej klauzuly vymedzenej v čl. 46 ods. 2 ústavy sa súčasne z ochrany poskytovanej správnym súdnictvom nevyňalo žiadne rozhodnutie alebo opatrenie xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxe a zákona o pobyte cudzincov budú pritom preskúmavané na základe všeobecnej správnej žaloby.
Prvý diel
Konanie vo veciach azylu
§ 207
Podanxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxdná sa o rozhodnutia alebo opatrenia týkajúce sa azylu, doplnkovej ochrany, dočasného útočiska a odovzdania do iného štátu. Žalobcom je fyzická osoba xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxká osoba musí pritom byť účastníkom administratívneho konania, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Žalovaným je orgán verejxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vstúpiť do tohto konania. Rovnako prokurátor má možnosť aj sám podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá bola účastníkox xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxnej 30 dňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia alebo opatrenia. Z tejto všeobecnej lehoty zákon ustanovuje dve výnimky a to 20 xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x1 a § 12 zákona o azyle), proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu (§ 46a ods. 4 zákona o azyle) a proti rozhodnutiu o zastavení konania o azyle (§ 19 zákoxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxyle), proti rozhodnutiu o zrušení poskytovania dočasného útočiska (§ 33 zákona o azyle), resp. rozhodnutiu o zastavení konania o poskytnutí dočasnéhx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxje náležitosti správnej žaloby, ktorej prílohou je napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. S podaním správnej žaloby je spojený aj odkladný účinok, kxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytovanú správnym súdnictvom. V rozsahu ustanovenom v § 213 ods. 2 však podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok. Zároveň správny súd môže na náxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxylu zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená alebo proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu. Správny súd v takomto prípade rozhxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx súd do 15 dní od podania príslušného návrhu zo strany žalobcu. Vzhľadom na predmet konania je správny súd povinný rozhodnúť o správnej žalobe do 90 dní od xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxení poskytovania dočasného útočiska je správny súd povinný rozhodnúť o nej bezodkladne, najneskôr však do siedmich dní od doručenia vyjadrenia žalovxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxsačnej sťažnosti. Správny súd konanie uznesením zastaví, ak žalobca požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany podľa § 3 a § 13a a xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe alebo opatrenie žalobcu. Podľa okolností môže správny súd súčasne vrátiť vec žalovanému na ďalšie konanie podľa § 191 ods. 4. Lehoty na podanie správnxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x xx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xásade totižSSPvychádza z axiómy, že úprava postupu a rozhodovania správnych súdov by nemala byť obsiahnutá v iných právnych predpisoch.
§ 208
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxlu podľa zákona o azyle. Jedná sa o rozhodnutia alebo opatrenia týkajúce sa azylu, doplnkovej ochrany, dočasného útočiska a odovzdania do iného štátu. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxných záujmoch. Táto fyzická osoba musí pritom byť účastníkom administratívneho konania, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatreniex xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxé oprávnenie prokurátora vstúpiť do tohto konania. Rovnako prokurátor má možnosť aj sám podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxlu možno podať v subjektívnej 30 dňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia alebo opatrenia. Z tejto všeobecnej lehoty zákon ustxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xjavne neopodstatnená (§ 11 a § 12 zákona o azyle), proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu (§ 46a ods. 4 zákona o azyle) a proti rozhodnutiu o zastavenx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxiska (§ 31 ods. 8 zákona o azyle), xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxiska (§ 31 ods. 5 zákona o azyle). Obe tieto lehoty sú tiež subjektívne a začínajú plynúť odo dňa doručenia napadnutého rozhodnutia. Zákon vymedzuje nálxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxo účelom je zabrániť nastúpeniu takých právnych následkov, ktoré by mali nezvratný alebo ťažko napraviteľný charakter a i v prípade dôvodnosti podanex xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxá odkladný účinok. Zároveň správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať odkladný účinok správnej žalobe podanej protx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xo iného štátu. Správny súd v takomto prípade rozhoduje primerane podľa ustanovení upravujúcich odkladný účinok pri všeobecnej správnej žalobe. Rozhxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxd povinný rozhodnúť o správnej žalobe do 90 dní od jej doručenia. Ak ide o správnu žalobu podanú proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie doxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxak do siedmich dní od doručenia vyjadrenia žalovaného k podanej správnej žalobe. Na túto "urgentnú" lehotu potom nadväzuje aj obdobná lehota ustanovexx x x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x poskytnutie doplnkovej ochrany podľa § 3 a § 13a a 13b zákona o azyle. Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu zamietne a v prípadx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxnanie podľa § 191 ods. 4. Lehoty na podanie správnej žaloby, určenie odkladného účinku žaloby a lehoty na rozhodnutie správneho súdu boli prevzaté z § 21 xxxx x x xx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxhnutá v iných právnych predpisoch.
§ 209
Žalobná legitimácia
Podaním správnej žaloby sa možno domáhať preskúmania rozhodnutia alebo opatrexxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxy, dočasného útočiska a odovzdania do iného štátu. Žalobcom je fyzická osoba tvrdiaca o sebe, že bola rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej spráxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xolo vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie vydal. Účastníkxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá bola účastníkom administratívneho konania, účastníkom konania pred správnym súdom podxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo opatrenia. Z tejto všeobecnej lehoty zákon xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xko zjavne neopodstatnená (§ 11 a § 12 zákona o azyle), proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu (§ 46a ods. 4 zákona o azyle) a proti rozhodnutiu o zastaxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtočiska (§ 31 ods. 8 zákona o azyle), proti rozhodnutiu o zrušení poskytovania dočasného útočiska (§ 33 zákona o azyle), resp. rozhodnutiu o zastavení kxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxo rozhodnutia. Zákon vymedzuje náležitosti správnej žaloby, ktorej prílohou je napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. S podaním správnej žaloby je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxkter a i v prípade dôvodnosti podanej správnej žaloby by v podstate negovali ochranu poskytovanú správnym súdnictvom. V rozsahu ustanovenom v § 213 odsx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xčinok správnej žalobe podanej proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená alxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxi všeobecnej správnej žalobe. Rozhodnúť o priznaní odkladného účinku musí správny súd do 15 dní od podania príslušného návrhu zo strany žalobcu. Vzhľaxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxmietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska alebo proti rozhodnutiu o zrušení poskytovania dočasného útočiska je správny súd povinný rozhodxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxdväzuje aj obdobná lehota ustanovená v § 458 ods. 2 pre kasačný súd na rozhodnutie o kasačnej sťažnosti. Správny súd konanie uznesením zastaví, ak žalobxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xedôvodnú žalobu zamietne a v prípade dôvodnosti žaloby zruší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalobcu. Podľa okolností môže správny súd súčasnx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxe správneho súdu boli prevzaté z § 21 ods. 1 a 2, § 34 ods. 1 a § 46c ods. 1 zákona o azyle. V zásade totižSSPvychádza z axiómy, že úprava postupu a rozhodovania xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxzhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy vydaného vo veciach azylu podľa zákona o azyle. Jedná sa o rozhodnutia alebo opatrenia týkajúce sa azxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxím orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Táto fyzická osoba musí pritom byť účastníkom administratívxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxtrenie vydal. Účastníkmi konania xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá bola účastníkom administratívneho konania, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnia. Z tejto všeobecnej lehoty zákon ustanovuje dve výnimky a to 20 dňovú lehotu na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o azyx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxa o azyle) a proti rozhodnutiu o zastavení konania o azyle (§ 19 zákona o azyle) a 15 dňovú lehotu na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu o zamietnutx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxle), resp. rozhodnutiu o zastavení konania o poskytnutí dočasného útočiska (§ 31 ods. 5 zákona o azyle). Obe tieto lehoty sú tiež subjektívne a začínajú xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxtrenie. S podaním správnej žaloby je spojený aj odkladný účinok, ktorého účelom je zabrániť nastúpeniu takých právnych následkov, ktoré by mali nezvrxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvom. V rozsahu ustanovenom v § 213 ods. 2 však podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok. Zároveň správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žaloxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxá alebo ako zjavne neopodstatnená alebo proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu. Správny súd v takomto prípade rozhoduje primerane podľa ustanovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxného návrhu zo strany žalobcu. Vzhľadom na predmet konania je správny súd povinný rozhodnúť o správnej žalobe do 90 dní od jej doručenia. Ak ide o správnu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxočiska je správny súd povinný rozhodnúť o nej bezodkladne, najneskôr však do siedmich dní od doručenia vyjadrenia žalovaného k podanej správnej žalobxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx konanie uznesením zastaví, ak žalobca požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany podľa § 3 a § 13a a 13b zákona o azyle. Vo veci samex xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxľa okolností môže správny súd súčasne vrátiť vec žalovanému na ďalšie konanie podľa § 191 ods. 4. Lehoty na podanie správnej žaloby, určenie odkladného xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x xx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxmy, že úprava postupu a rozhodovania správnych súdov by nemala byť obsiahnutá v iných právnych predpisoch.
§ 211
Lehota na podanie správnej žalxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o azyle. Jedná sa o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxca o sebe, že bola rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Táto fyzická osobx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxávy, ktorý napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie vydal. Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Tým nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpix xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxistratívneho konania, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. a). Správnu žalobu vo veciach azylu možno podať v subjektívnej 30 dxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xehotu na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o azyl zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená (§ 11 a § 12 zxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxle) a 15 dňovú lehotu na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska (§ 31 ods. 8 zákona o azyle), pxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxska (§ 31 ods. 5 zákona o azyle). Obe tieto lehoty sú tiež subjektívne a začínajú plynúť odo dňa doručenia napadnutého rozhodnutia. Zákon vymedzuje nálexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účelom je zabrániť nastúpeniu takých právnych následkov, ktoré by mali nezvratný alebo ťažko napraviteľný charakter a i v prípade dôvodnosti podanej xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odkladný účinok. Zároveň správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať odkladný účinok správnej žalobe podanej proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx iného štátu. Správny súd v takomto prípade rozhoduje primerane podľa ustanovení upravujúcich odkladný účinok pri všeobecnej správnej žalobe. Rozhoxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx povinný rozhodnúť o správnej žalobe do 90 dní od jej doručenia. Ak ide o správnu žalobu podanú proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxk do siedmich dní od doručenia vyjadrenia žalovaného k podanej správnej žalobe. Na túto "urgentnú" lehotu potom nadväzuje aj obdobná lehota ustanovenx x x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xoskytnutie doplnkovej ochrany podľa § 3 a § 13a a 13b zákona o azyle. Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu zamietne a v prípade xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxanie podľa § 191 ods. 4. Lehoty na podanie správnej žaloby, určenie odkladného účinku žaloby a lehoty na rozhodnutie správneho súdu boli prevzaté z § 21 oxxx x x xx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxa rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy vydaného vo veciach azylu podľa zákona o azyle. Jedná sa o rozhodnutia alebo opatrenia týkajúce sx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Táto fyzická osoba musí pritom byť účastníkom administraxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opatrenie vydal. Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Tým nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do tohto konania. Rovnako prokurátor mx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. a). Správnu žalobu vo veciach azylu možno podať v subjektívnej 30 dňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o azyl zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená (§ 11 a § 12 zákona o azyle), proti rozhodnutiu o odovxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx žaloby proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska (§ 31 ods. 8 zákona o azyle), proti rozhodnutiu o zrušení poskytovanix xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx lehoty sú tiež subjektívne a začínajú plynúť odo dňa doručenia napadnutého rozhodnutia. Zákon vymedzuje náležitosti správnej žaloby, ktorej prílohxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxávnych následkov, ktoré by mali nezvratný alebo ťažko napraviteľný charakter a i v prípade dôvodnosti podanej správnej žaloby by v podstate negovali oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať odkladný účinok správnej žalobe podanej proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxde rozhoduje primerane podľa ustanovení upravujúcich odkladný účinok pri všeobecnej správnej žalobe. Rozhodnúť o priznaní odkladného účinku musí sxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x0 dní od jej doručenia. Ak ide o správnu žalobu podanú proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska alebo proti rozhodnutix x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa žalovaného k podanej správnej žalobe. Na túto "urgentnú" lehotu potom nadväzuje aj obdobná lehota ustanovená v § 458 ods. 2 pre kasačný súd na rozhodnuxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x a § 13a a 13b zákona o azyle. Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxvanému na ďalšie konanie podľa § 191 ods. 4. Lehoty na podanie správnej žaloby, určenie odkladného účinku žaloby a lehoty na rozhodnutie správneho súdu xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x xx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by nemala byť obsiahnutá v iných právnych predpisoch.
Odkladný účinok správnej žaloby
§ 213
Podaním správnej žaloby sa možno domáhať preskúxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxúce sa azylu, doplnkovej ochrany, dočasného útočiska a odovzdania do iného štátu. Žalobcom je fyzická osoba tvrdiaca o sebe, že bola rozhodnutím alebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxstratívneho konania, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie axxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxtor má možnosť aj sám podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá bola účastníkom administratívneho konania, účastníkom xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xdo dňa doručenia rozhodnutia alebo opatrenia. Z tejto všeobecnej lehoty zákon ustanovuje dve výnimky a to 20 dňovú lehotu na podanie správnej žaloby prxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x odovzdaní do iného štátu (§ 46a ods. 4 zákona o azyle) a proti rozhodnutiu o zastavení konania o azyle (§ 19 zákona o azyle) a 15 dňovú lehotu na podanie spráxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxvania dočasného útočiska (§ 33 zákona o azyle), resp. rozhodnutiu o zastavení konania o poskytnutí dočasného útočiska (§ 31 ods. 5 zákona o azyle). Obe txxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxílohou je napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. S podaním správnej žaloby je spojený aj odkladný účinok, ktorého účelom je zabrániť nastúpeniu takýxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxali ochranu poskytovanú správnym súdnictvom. V rozsahu ustanovenom v § 213 ods. 2 však podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok. Zároveň správny sxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená alebo proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu. Správny súd v takomto pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xusí správny súd do 15 dní od podania príslušného návrhu zo strany žalobcu. Vzhľadom na predmet konania je správny súd povinný rozhodnúť o správnej žalobx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxa vyjadrenia žalovaného k podanej správnej žalobe. Na túto "urgentnú" lehotu potom nadväzuje aj obdobná lehota ustanovená v § 458 ods. 2 pre kasačný súd xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxany podľa § 3 a § 13a a 13b zákona o azyle. Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu zamietne a v prípade dôvodnosti žaloby zruší napxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxy na podanie správnej žaloby, určenie odkladného účinku žaloby a lehoty na rozhodnutie správneho súdu boli prevzaté z § 21 ods. 1 a 2, § 34 ods. 1 a § 46c ods. x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxsoch.
§ 214
Podaním správnej žaloby sa možno domáhať preskúmania rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy vydaného vo veciach azylu xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxlobcom je fyzická osoba tvrdiaca o sebe, že bola rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránenýxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xalovaným je orgán verejnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie vydal. Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Tým nie je dotknuté oxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxa, ktorá bola účastníkom administratívneho konania, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. a). Správnu žalobu vo veciach azylu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxovuje dve výnimky a to 20 dňovú lehotu na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o azyl zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjaxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xonania o azyle (§ 19 zákona o azyle) a 15 dňovú lehotu na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočisxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxa o poskytnutí dočasného útočiska (§ 31 ods. 5 zákona o azyle). Obe tieto lehoty sú tiež subjektívne a začínajú plynúť odo dňa doručenia napadnutého rozhxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxný aj odkladný účinok, ktorého účelom je zabrániť nastúpeniu takých právnych následkov, ktoré by mali nezvratný alebo ťažko napraviteľný charakter a x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxk podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok. Zároveň správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať odkladný účinok xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxoti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu. Správny súd v takomto prípade rozhoduje primerane podľa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx príslušného návrhu zo strany žalobcu. Vzhľadom na predmet konania je správny súd povinný rozhodnúť o správnej žalobe do 90 dní od jej doručenia. Ak ide o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxsného útočiska je správny súd povinný rozhodnúť o nej bezodkladne, najneskôr však do siedmich dní od doručenia vyjadrenia žalovaného k podanej správnxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávny súd konanie uznesením zastaví, ak žalobca požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany podľa § 3 a § 13a a 13b zákona o azyle. Vo vxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxbcu. Podľa okolností môže správny súd súčasne vrátiť vec žalovanému na ďalšie konanie podľa § 191 ods. 4. Lehoty na podanie správnej žaloby, určenie odkxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x xx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxza z axiómy, že úprava postupu a rozhodovania správnych súdov by nemala byť obsiahnutá v iných právnych predpisoch.
§ 215
Podaním správnej žalobx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxia alebo opatrenia týkajúce sa azylu, doplnkovej ochrany, dočasného útočiska a odovzdania do iného štátu. Žalobcom je fyzická osoba tvrdiaca o sebe, žx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxom byť účastníkom administratívneho konania, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xonania. Rovnako prokurátor má možnosť aj sám podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá bola účastníkom administratívnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxte, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia alebo opatrenia. Z tejto všeobecnej lehoty zákon ustanovuje dve výnimky a to 20 dňovú lehotu na poxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxx x xxxle), proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu (§ 46a ods. 4 zákona o azyle) a proti rozhodnutiu o zastavení konania o azyle (§ 19 zákona o azyle) a 15 dňoxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxdnutiu o zrušení poskytovania dočasného útočiska (§ 33 zákona o azyle), resp. rozhodnutiu o zastavení konania o poskytnutí dočasného útočiska (§ 31 odxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávnej žaloby, ktorej prílohou je napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. S podaním správnej žaloby je spojený aj odkladný účinok, ktorého účelom je zxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xaloby by v podstate negovali ochranu poskytovanú správnym súdnictvom. V rozsahu ustanovenom v x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxkladný účinok správnej žalobe podanej proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstaxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xčinok pri všeobecnej správnej žalobe. Rozhodnúť o priznaní odkladného účinku musí správny súd do 15 dní od podania príslušného návrhu zo strany žalobcxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska alebo proti rozhodnutiu o zrušení poskytovania dočasného útočiska je správny súd povinnx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potom nadväzuje aj obdobná lehota ustanovená v § 458 ods. 2 pre kasačný súd na rozhodnutie o kasačnej sťažnosti. Správny súd konanie uznesením zastaví, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxudkom. Nedôvodnú žalobu zamietne a v prípade dôvodnosti žaloby zruší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalobcu. Podľa okolností môže správny súx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxhodnutie správneho súdu boli prevzaté z § 21 ods. 1 a 2, § 34 ods. 1 a § 46c ods. 1 zákona o azyle. V zásade totižSSPvychádza z axiómy, že úprava postupu a rozhoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sa možno domáhať preskúmania rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy vydaného vo veciach azylu podľa zákona o azyle. Jedná sa o rozhodnutix xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx bola rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Táto fyzická osoba musí pritox xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xapadnuté rozhodnutie alebo opatrenie vydal. Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Tým nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do tohto koxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxho konania, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. a). Správnu žalobu vo veciach azylu možno podať v subjektívnej 30 dňovej lehotxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxanie správnej žaloby proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o azyl zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená (§ 11 a § 12 zákona o azylxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxú lehotu na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska (§ 31 ods. 8 zákona o azyle), proti rozhodxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxn vymedzuje náležitosti správnej žaloby, ktorej prílohou je napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. S podaním správnej žaloby je spojený aj odkladný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxodnosti podanej správnej žaloby by v podstate negovali ochranu poskytovanú správnym súdnictvom. V rozsahu ustanovenom v § 213 ods. 2 však podanie spráxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxbe podanej proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená alebo proti rozhodnutxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxej žalobe. Rozhodnúť o priznaní odkladného účinku musí správny súd do 15 dní od podania príslušného návrhu zo strany žalobcu. Vzhľadom na predmet konanxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnutie dočasného útočiska alebo proti rozhodnutiu o zrušení poskytovania dočasného útočiska je správny súd povinný rozhodnúť o nej bezodkladnxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xehota ustanovená v § 458 ods. 2 pre kasačný súd na rozhodnutie o kasačnej sťažnosti. Správny súd konanie uznesením zastaví, ak žalobca požiadal o udelenxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxietne a v prípade dôvodnosti žaloby zruší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalobcu. Podľa okolností môže správny súd súčasne vrátiť vec žalovanxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxi prevzaté z § 21 ods. 1 a 2, § 34 ods. 1 a § 46c ods. 1 zákona o azyle. V zásade totižSSPvychádza z axiómy, že úprava postupu a rozhodovania správnych súdov by nxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxnu verejnej správy vydaného vo veciach azylu podľa zákona o azyle. Jedná sa o rozhodnutia alebo opatrenia týkajúce sa azylu, doplnkovej ochrany, dočasxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Táto fyzická osoba musí pritom byť účastníkom administratívneho konania, v ktorom bolo vydaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxia sú žalobca a žalovaný. Tým nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do tohto konania. Rovnako prokurátor má možnosť aj sám podať správnu žalobxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxs. 3 písm. a). Správnu žalobu vo veciach azylu možno podať v subjektívnej 30 dňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia alebo opatxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xzyl zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená (§ 11 a § 12 zákona o azyle), proti rozhodnutiu x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxávnej žaloby proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska (§ 31 ods. 8 zákona o azyle), proti rozhodnutiu o zrušení poskytxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx tieto lehoty sú tiež subjektívne a začínajú plynúť odo dňa doručenia napadnutého rozhodnutia. Zákon vymedzuje náležitosti správnej žaloby, ktorej pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxých právnych následkov, ktoré by mali nezvratný alebo ťažko napraviteľný charakter a i v prípade dôvodnosti podanej správnej žaloby by v podstate negoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať odkladný účinok správnej žalobe podanej proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx prípade rozhoduje primerane podľa ustanovení upravujúcich odkladný účinok pri všeobecnej správnej žalobe. Rozhodnúť o priznaní odkladného účinku xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxbe do 90 dní od jej doručenia. Ak ide o správnu žalobu podanú proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska alebo proti rozhoxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxdrenia žalovaného k podanej správnej žalobe. Na túto "urgentnú" lehotu potom nadväzuje aj obdobná lehota ustanovená v § 458 ods. 2 pre kasačný súd na rozxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxdľa § 3 a § 13a a 13b zákona o azyle. Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu zamietne a v prípade dôvodnosti žaloby zruší napadnutx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xx xxdanie správnej žaloby, určenie odkladného účinku žaloby a lehoty na rozhodnutie správneho súdu boli prevzaté z § 21 ods. 1 a 2, § 34 ods. 1 a § 46c ods. 1 zákoxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§ 218
Autoremedúra
Podaním správnej žaloby sa možno domáhať preskúmania rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy vydaného vo vecxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxo štátu. Žalobcom je fyzická osoba tvrdiaca o sebe, že bola rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právox xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxatrenie. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie vydal. Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Tým nie je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxzická osoba, ktorá bola účastníkom xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxej 30 dňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia alebo opatrenia. Z tejto všeobecnej lehoty zákon ustanovuje dve výnimky a to 20 dxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx a § 12 zákona o azyle), proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu (§ 46a ods. 4 zákona o azyle) a proti rozhodnutiu o zastavení konania o azyle (§ 19 zákonx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxle), proti rozhodnutiu o zrušení poskytovania dočasného útočiska (§ 33 zákona o azyle), resp. rozhodnutiu o zastavení konania o poskytnutí dočasného xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe náležitosti správnej žaloby, ktorej prílohou je napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. S podaním správnej žaloby je spojený aj odkladný účinok, ktxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdanej správnej žaloby by v podstate negovali ochranu poskytovanú správnym súdnictvom. V rozsahu ustanovenom v § 213 ods. 2 však podanie správnej žalobx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená alebo proti rozhodnutiu o odovzdxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Rozhodnúť o priznaní odkladného účinku musí správny súd do 15 dní od podania príslušného návrhu zo strany žalobcu. Vzhľadom na predmet konania je správxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxie dočasného útočiska alebo proti rozhodnutiu o zrušení poskytovania dočasného útočiska je správny súd povinný rozhodnúť o nej bezodkladne, najneskxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxnovená v § 458 ods. 2 pre kasačný súd na rozhodnutie o kasačnej sťažnosti. Správny súd konanie uznesením zastaví, ak žalobca požiadal o udelenie azylu alxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x x xxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxípade dôvodnosti žaloby zruší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalobcu. Podľa okolností môže správny súd súčasne vrátiť vec žalovanému na ďalšxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx z § 21 ods. 1 a 2, § 34 ods. 1 a § 46c ods. 1 zákona o azyle. V zásade totižSSPvychádza z axiómy, že úprava postupu a rozhodovania správnych súdov by nemala byť oxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxj správy vydaného vo veciach azylu podľa zákona o azyle. Jedná sa o rozhodnutia alebo opatrenia týkajúce sa azylu, doplnkovej ochrany, dočasného útočixxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxich právach alebo právom chránených záujmoch. Táto fyzická osoba musí pritom byť účastníkom xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutie alebo opatrenie vydal. Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Tým nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do tohto konania. Rovnako pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. a). Správnu žalobu vo veciach azylu možno podať v subjektívnej 30 dňovej lehote, ktorá začína pxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxloby proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o azyl zamietnutá ako neprípustná alebo ako zjavne neopodstatnená (§ 11 a § 12 zákona o azyle), proti rozhodxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxie správnej žaloby proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska (§ 31 ods. 8 zákona o azyle), proti rozhodnutiu o zrušení pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxx). Obe tieto lehoty sú tiež subjektívne a začínajú plynúť odo dňa doručenia napadnutého rozhodnutia. Zákon vymedzuje náležitosti správnej žaloby, ktxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxiu takých právnych následkov, ktoré by mali nezvratný alebo ťažko napraviteľný charakter a i v prípade dôvodnosti podanej správnej žaloby by v podstatx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxrávny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať odkladný účinok správnej žalobe podanej proti rozhodnutiu, ktorým bola žixxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxkomto prípade rozhoduje primerane podľa ustanovení upravujúcich odkladný účinok pri všeobecnej správnej žalobe. Rozhodnúť o priznaní odkladného úxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxj žalobe do 90 dní od jej doručenia. Ak ide o správnu žalobu podanú proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska alebo proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxa vyjadrenia žalovaného k podanej správnej žalobe. Na túto "urgentnú" lehotu potom nadväzuje aj obdobná lehota ustanovená v § 458 ods. 2 pre kasačný súd xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxany podľa § 3 a § 13a a 13b zákona o azyle. Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu zamietne a v prípade dôvodnosti žaloby zruší napxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxy na podanie správnej žaloby, určenie odkladného účinku žaloby a lehoty na rozhodnutie správneho súdu boli prevzaté z § 21 ods. 1 a 2, § 34 ods. 1 a § 46c ods. x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxsoch.
§ 220
Podaním správnej žaloby sa možno domáhať preskúmania rozhodnutia alebo opatrenia xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xočasného útočiska a odovzdania do iného štátu. Žalobcom je fyzická osoba tvrdiaca o sebe, že bola rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy uxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie vydal. Účastníkmi kxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá bola účastníkom administratívneho konania, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx opatrenia. Z tejto všeobecnej lehoty zákon ustanovuje dve výnimky a to 20 dňovú lehotu na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadoxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx 4 zákona o azyle) a proti rozhodnutiu o zastavení konania o azyle (§ 19 zákona o azyle) a 15 dňovú lehotu na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu o zamxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxna o azyle), resp. rozhodnutiu o zastavení konania o poskytnutí dočasného útočiska (§ 31 ods. 5 zákona o azyle). Obe tieto lehoty sú tiež subjektívne a zaxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo opatrenie. S podaním správnej žaloby je spojený aj odkladný účinok, ktorého účelom je zabrániť nastúpeniu takých právnych následkov, ktoré by malx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xúdnictvom. V rozsahu ustanovenom v § 213 ods. 2 však podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok. Zároveň správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxípustná alebo ako zjavne neopodstatnená alebo proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu. Správny súd v takomto prípade rozhoduje primerane podľa uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xríslušného návrhu zo strany žalobcu. Vzhľadom na predmet konania je správny súd povinný rozhodnúť o správnej žalobe do 90 dní od jej doručenia. Ak ide o sxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxného útočiska je správny súd povinný rozhodnúť o nej bezodkladne, najneskôr však do siedmich dní od doručenia vyjadrenia žalovaného k podanej správnex xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvny súd konanie uznesením zastaví, ak žalobca požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany podľa § 3 a § 13a a 13b zákona o azyle. Vo vexx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxcu. Podľa okolností môže správny súd súčasne vrátiť vec žalovanému na ďalšie konanie podľa § 191 ods. 4. Lehoty na podanie správnej žaloby, určenie odklxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x x xx x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxa x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxh zaistenia
§ 221
Konanie sa týka zaistenia upraveného v § 88 a § 88a zákona o pobyte cudzincov. Podaním správnej žaloby sa možno domáhať: - zrušenia rxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxo rozhodnutia za nezákonné, ak žalobca bol zo zaistenia prepustený alebo - prepustenia zo zaistenia. Potreba preskúmavania trvania účelu zaistenia a x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxoti Českej republike, rozsudok č. 30241/11 z 25. októbra 2012]. Žalobcom je zaistená fyzická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola zo zaistenia prepusxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxca a žalovaný. Tým nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do tohto konania. Rovnako prokurátor má možnosť aj sám podať správnu žalobu, pričom v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxtiu o zaistení, rozhodnutiu o predĺžení zaistenia, rozhodnutiu o predĺžení lehoty zaistenia alebo na určenie nezákonnosti takéhoto rozhodnutia (§ 2xx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prepustenia zo zaistenia (§ 221 ods. 2) možno podať kedykoľvek počas zaistenia a to aj opakovane. Analogicky ako pri väzbe (§ 79 ods. 3 Trestného poriadkxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx rozhodnutie správneho súdu o predchádzajúcej správnej žalobe nadobudlo právoplatnosť. Správna žaloba sa podáva policajnému útvaru, ktorý vydal naxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x § 88 ods. 7 a § 88a ods. 3 zákona o pobyte cudzincov, podľa ktorého sa správna žaloba podáva žalovanému. Žalovaný následne pripojí k správnej žalobe podľa x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xehoty zaistenia, príslušný administratívny spis a svoje vyjadrenie k správnej žalobe. Žalovaný tak musí urobiť v lehote piatich pracovných dní odo dňxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xe spojený odkladný účinok a správny súd ho nemôže priznať ani na návrh žalovaného. Správny súd musí o správnej žalobe rozhodnúť do siedmich pracovných dxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnutia o zaistení, predĺžení zaistenia, resp. predĺžení lehoty zaistenia. Správny súd o správnej žalobe rozhodne obligatórne na pojednávaní (§ 228). xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxodnutia závisí od toho, či ide o správnu žalobu podľa § 221 ods. 1 alebo 2. Pri správnej žalobe podľa § 221 ods. 1 môže správny súd podľa povahy veci rozhodnúx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxutia je tzv. xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxadí rozhodnutím správneho súdu o uložení miernejšieho donucovacieho opatrenia. Pod miernejším donucovacím opatrením sa pritom rozumie hlásenie poxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx takéhoto rozhodnutia na základe výsledkov dokazovania vykonaného správnym súdom na pojednávaní. Následkom uloženia miernejšieho donucovacieho oxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xalšie konanie. Predpokladom toho je však zistenie vád, ktoré na jednej strane mali za následok nezákonnosť napadnutého rozhodnutia, na strane druhej xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zaistenia, resp. predĺžení lehoty zaistenia, ktoré už nebude postihnuté správnym súdom vytknutými vadami, alebo prepustí žalobcu zo zaistenia. Štvxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxstení ale ešte pred rozhodnutím správneho súdu zo zaistenia prepustený. Pri správnej žalobe podľa § 221 ods. 2 môže správny súd podľa povahy veci rozhodxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xúd nariadi žalovanému bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia a rozhodne o uložení miernejšieho donucovacieho opatrenia. Opätovne ide o tzv. pxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxtnosť zavedenia takejto plnej jurisdikcie zo strany správneho súdu vyplýva pritom z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie [Mahdi proti Bulharsku, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxdaním správnej žaloby sa možno domáhať: - zrušenia rozhodnutia o zaistení, - zrušenia rozhodnutia o predĺžení zaistenia, - zrušenia rozhodnutia o prexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxa. Potreba preskúmavania trvania účelu zaistenia a s tým spojené oprávnenie správneho súdu priamo nariadiť prepustenie zo zaistenia vyplýva z judikaxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx alebo fyzická osoba, ktorá bola zo zaistenia prepustená. Žalovaným je policajný útvar, ktorý rozhodol o zaistení, o predĺžení zaistenia alebo o predĺxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxátor má možnosť aj sám podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá je zaistená, účastníkom konania pred správnym súdom podxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxo na určenie nezákonnosti takéhoto rozhodnutia (§ 221 ods. 1) možno podať v subjektívnej sedemdňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxalogicky ako pri väzbe (§ 79 ods. 3 Trestného poriadku) sa však ustanovuje obmedzenie, podľa ktorého ďalšiu správnu žalobu bez xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právoplatnosť. Správna žaloba sa podáva policajnému útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, resp. rozhodol o zaistení. Žalovaný nepodáva správxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xaloba podáva žalovanému. Žalovaný následne pripojí k správnej žalobe podľa § 221 ods. 1 napadnuté rozhodnutie, resp. k správnej žalobe podľa § 221 ods. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxávnej žalobe. Žalovaný tak musí urobiť v lehote piatich pracovných dní odo dňa, keď mu bola správna žaloba doručená. V zmysle § 31 ods. 1 sa konanie začína xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxaného. Správny súd musí o správnej žalobe rozhodnúť do siedmich pracovných dní, od jej predloženia žalovaným. Táto lehota sa neuplatní, ak bol žalobca xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Správny súd o správnej žalobe rozhodne obligatórne na pojednávaní (§ 228). Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu správny sxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx správnej žalobe podľa § 221 ods. 1 môže správny súd podľa povahy veci rozhodnúť štyrmi spôsobmi. Prvým je zrušenie napadnutého rozhodnutia a nariadenix xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxovaného o zaistení, predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty zaistenia priamo nahradí rozhodnutím správneho súdu o uložení miernejšieho donucoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x b) zákona o pobyte cudzincov. Predpokladom ich uloženia je však preukázanie dôvodnosti takéhoto rozhodnutia na základe výsledkov dokazovania vykonxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxia. Tretím spôsobom je zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátanie veci žalovanému na ďalšie konanie. Predpokladom toho je však zistenie vád, ktoré nx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo. Žalovaný následne buď bezodkladne vydá nové rozhodnutie o zaistení alebo o predĺžení zaistenia, resp. predĺžení lehoty zaistenia, ktoré už nebude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, predĺžení zaistenia alebo predĺžení lehoty zaistenia, ak žalobca bol po vykonanom zaistení ale ešte pred rozhodnutím správneho súdu zo zaistenia prxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx žalovanému bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia. Pri druhom spôsobe správny súd nariadi žalovanému bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaixxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxnie jej dôvodnosti na základe dokazovania vykonaného správnym súdom na pojednávaní. Nutnosť zavedenia takejto plnej jurisdikcie zo strany správnehx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xrušenia rozhodnutia o zaistení, - zrušenia rozhodnutia o predĺžení zaistenia, - zrušenia rozhodnutia o predĺžení lehoty zaistenia, - určenia vyššie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxistenia a s tým spojené oprávnenie správneho súdu priamo nariadiť prepustenie zo zaistenia vyplýva z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva [Buixxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxia prepustená. Žalovaným je policajný útvar, ktorý rozhodol o zaistení, o predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty zaistenia. Účastníkmi konanix xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá je zaistená, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. a). Správnu žalobu proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutia (§ 221 ods. 1) možno podať v subjektívnej sedemdňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia. Správnu žalobu, ktorou sa žalobxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxo poriadku) sa však ustanovuje obmedzenie, podľa ktorého ďalšiu správnu žalobu bez uvedenia nových dôvodov môže žalovaný podať až po uplynutí 30 dní odx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxý vydal napadnuté rozhodnutie, resp. rozhodol o zaistení. Žalovaný nepodáva správnu žalobu na správnom súde, ale z dôvodu zrýchlenia konania sa prebexx xxxxx x x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxobe podľa § 221 ods. 1 napadnuté rozhodnutie, resp. k správnej žalobe podľa § 221 ods. 2 súvisiace rozhodnutie o zaistení, predĺžení zaistenia alebo o prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dní odo dňa, keď mu bola správna žaloba doručená. V zmysle § 31 ods. 1 sa konanie začína až doručením správnej žaloby správnemu súdu. S podaním správnej žaxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxcovných dní, od jej predloženia žalovaným. Táto lehota sa neuplatní, ak bol žalobca zo zaistenia prepustený, t.j. pri rozhodovaní o určení nezákonnosxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí (§ 228). Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu správny súd zamietne. Ak správny súd zistí dôvodnosť správnej žaloby, výrok xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx rozhodnúť štyrmi spôsobmi. Prvým je zrušenie napadnutého rozhodnutia a nariadenie bezodkladného prepustenia žalobcu zo zaistenia. Druhým spôsobox xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xaistenia priamo nahradí rozhodnutím správneho súdu o uložení miernejšieho donucovacieho opatrenia. Pod miernejším donucovacím opatrením sa pritox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxhoto rozhodnutia na základe výsledkov dokazovania vykonaného správnym súdom na pojednávaní. Následkom uloženia miernejšieho donucovacieho opatrxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxe konanie. Predpokladom toho je však zistenie vád, ktoré na jednej strane mali za následok nezákonnosť napadnutého rozhodnutia, na strane druhej však xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxtenia, resp. predĺžení lehoty zaistenia, ktoré už nebude postihnuté správnym súdom vytknutými vadami, alebo prepustí žalobcu zo zaistenia. Štvrtým xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxí ale ešte pred rozhodnutím správneho súdu zo zaistenia prepustený. Pri správnej žalobe podľa § 221 ods. 2 môže správny súd podľa povahy veci rozhodnúť dxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxriadi žalovanému bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia a rozhodne o uložení miernejšieho donucovacieho opatrenia. Opätovne ide o tzv. plnú jxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxť zavedenia takejto plnej jurisdikcie zo strany správneho súdu vyplýva pritom z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie [Mahdi proti Bulharsku, rozsxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxj žaloby sa možno domáhať: - zrušenia rozhodnutia o zaistení, - zrušenia rozhodnutia o predĺžení zaistenia, - zrušenia rozhodnutia o predĺžení lehoty xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxskúmavania trvania účelu zaistenia a s tým spojené oprávnenie správneho súdu priamo nariadiť prepustenie zo zaistenia vyplýva z judikatúry Európskexx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, ktorá bola zo zaistenia prepustená. Žalovaným je policajný útvar, ktorý rozhodol o zaistení, o predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty zaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxť aj sám podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá je zaistená, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 píxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxzákonnosti takéhoto rozhodnutia (§ 221 ods. 1) možno podať v subjektívnej sedemdňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia. Sprxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xri väzbe (§ 79 ods. 3 Trestného poriadku) sa však ustanovuje obmedzenie, podľa ktorého ďalšiu správnu žalobu bez uvedenia nových dôvodov môže žalovaný xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxva policajnému útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, resp. rozhodol o zaistení. Žalovaný nepodáva správnu žalobu xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxáva žalovanému. Žalovaný následne pripojí k správnej žalobe podľa § 221 ods. 1 napadnuté rozhodnutie, resp. k správnej žalobe podľa § 221 ods. 2 súvisiaxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxobe. Žalovaný tak musí urobiť v lehote piatich pracovných dní odo dňa, keď mu bola správna žaloba doručená. V zmysle § 31 ods. 1 sa konanie začína až doručexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxrávny súd musí o správnej žalobe rozhodnúť do siedmich pracovných dní, od jej predloženia žalovaným. Táto lehota sa neuplatní, ak bol žalobca zo zaistexxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx súd o správnej žalobe rozhodne obligatórne na pojednávaní (§ 228). Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu správny súd zamietxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx žalobe podľa § 221 ods. 1 môže správny súd podľa povahy veci rozhodnúť štyrmi spôsobmi. Prvým je zrušenie napadnutého rozhodnutia a nariadenie bezodklxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaistení, predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty zaistenia priamo nahradí rozhodnutím správneho súdu o uložení miernejšieho donucovacieho oxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx o pobyte cudzincov. Predpokladom ich uloženia je však preukázanie dôvodnosti takéhoto rozhodnutia na základe výsledkov dokazovania vykonaného sprxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxm spôsobom je zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátanie veci žalovanému na ďalšie konanie. Predpokladom toho je však zistenie vád, ktoré na jednej sxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxný následne buď bezodkladne vydá nové rozhodnutie o zaistení alebo o predĺžení zaistenia, resp. predĺžení lehoty zaistenia, ktoré už nebude postihnuxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxní zaistenia alebo predĺžení lehoty zaistenia, ak žalobca bol po vykonanom zaistení ale ešte pred rozhodnutím správneho súdu zo zaistenia prepustenýx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxmu bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia. Pri druhom spôsobe správny súd nariadi žalovanému bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia a rxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxvodnosti na základe dokazovania vykonaného správnym súdom na pojednávaní. Nutnosť zavedenia takejto plnej jurisdikcie zo strany správneho súdu vypxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx x xxxxxx xx xodanie správnej žaloby
Konanie sa týka zaistenia upraveného v § 88 a § 88a zákona o pobyte cudzincov. Podaním xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxí lehoty zaistenia, - určenia vyššie uvedeného rozhodnutia za nezákonné, ak žalobca bol zo zaistenia prepustený alebo - prepustenia zo zaistenia. Potxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xurópskeho súdu pre ľudské práva [Buishvili proti Českej republike, rozsudok č. 30241/11 z 25. októbra 2012]. Žalobcom je zaistená fyzická osoba alebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xehoty zaistenia. Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Tým nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do tohto konania. Rovnako prokurátor mx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx ods. 3 písm. a). Správnu žalobu proti rozhodnutiu o zaistení, rozhodnutiu o predĺžení zaistenia, rozhodnutiu o predĺžení lehoty zaistenia alebo na urxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtia. Správnu žalobu, ktorou sa žalobca domáha prepustenia zo zaistenia (§ 221 ods. 2) možno podať kedykoľvek počas zaistenia a to aj opakovane. Analogixxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xalovaný podať až po uplynutí 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie správneho súdu o predchádzajúcej správnej žalobe nadobudlo právoplatnosť. Správna žalobx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx z dôvodu zrýchlenia konania sa preberá režim z § 88 ods. 7 a § 88a ods. 3 zákona o pobyte cudzincov, podľa ktorého sa správna žaloba podáva žalovanému. Žaloxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxtení, predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty zaistenia, príslušný administratívny spis a svoje vyjadrenie k správnej žalobe. Žalovaný tak musx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xprávnemu súdu. S podaním správnej žaloby nie je spojený odkladný účinok a správny súd ho nemôže priznať ani na návrh žalovaného. Správny súd musí o správxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pri rozhodovaní o určení nezákonnosti rozhodnutia o zaistení, predĺžení zaistenia, resp. predĺžení lehoty zaistenia. Správny súd o správnej žalobe xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxtí dôvodnosť správnej žaloby, výrok jeho rozhodnutia závisí od toho, či ide o správnu žalobu podľa § 221 ods. 1 alebo 2. Pri správnej žalobe podľa § 221 odsx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xalobcu zo zaistenia. Druhým spôsobom rozhodnutia je tzv. plná jurisdikcia, v rámci ktorej sa napadnuté rozhodnutie žalovaného o zaistení, predĺžení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxjším donucovacím opatrením sa pritom rozumie hlásenie pobytu alebo zloženie peňažnej sankcie podľa § 89 ods. 1 písm. a) a b) zákona o pobyte cudzincov. Pxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxávaní. Následkom uloženia miernejšieho donucovacieho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx ďalšie konanie. Predpokladom toho je však zistenie vád, ktoré na jednej strane mali za následok nezákonnosť napadnutého rozhodnutia, na strane druhex xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxí zaistenia, resp. predĺžení lehoty zaistenia, ktoré už nebude postihnuté správnym súdom vytknutými vadami, alebo prepustí žalobcu zo zaistenia. Štxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxistení ale ešte pred rozhodnutím správneho súdu zo zaistenia prepustený. Pri správnej žalobe podľa § 221 ods. 2 môže správny súd podľa povahy veci rozhoxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx súd nariadi žalovanému bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia a rozhodne o uložení miernejšieho donucovacieho opatrenia. Opätovne ide o tzv. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xutnosť zavedenia takejto plnej jurisdikcie zo strany správneho súdu vyplýva pritom z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie [Mahdi proti Bulharskux xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxxx x xxxxxx xudzincov. Podaním správnej žaloby sa možno domáhať: - zrušenia rozhodnutia o zaistení, - zrušenia rozhodnutia o predĺžení zaistenia, - zrušenia rozhxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxa zo zaistenia. Potreba preskúmavania trvania účelu zaistenia a s tým spojené oprávnenie správneho súdu priamo nariadiť prepustenie zo zaistenia vypxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xyzická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola zo zaistenia prepustená. Žalovaným je policajný útvar, ktorý rozhodol o zaistení, o predĺžení zaistenia xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxvnako prokurátor má možnosť aj sám podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá je zaistená, účastníkom konania pred správxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxistenia alebo na určenie nezákonnosti takéhoto rozhodnutia (§ 221 ods. 1) možno podať v subjektívnej sedemdňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa dxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xpakovane. Analogicky ako pri väzbe (§ 79 ods. 3 Trestného poriadku) sa však ustanovuje obmedzenie, podľa ktorého ďalšiu správnu žalobu bez uvedenia noxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxosť. Správna žaloba sa podáva policajnému útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, resp. rozhodol o zaistení. Žalovaný nepodáva správnu žalobu na xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxa žalovanému. Žalovaný následne pripojí k správnej žalobe podľa § xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxhoty zaistenia, príslušný administratívny spis a svoje vyjadrenie k správnej žalobe. Žalovaný tak musí urobiť v lehote piatich pracovných dní odo dňax xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx spojený odkladný účinok a správny súd ho nemôže priznať ani na návrh žalovaného. Správny súd musí o správnej žalobe rozhodnúť do siedmich pracovných dnxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxutia o zaistení, predĺžení zaistenia, resp. predĺžení lehoty zaistenia. Správny súd o správnej žalobe rozhodne obligatórne na pojednávaní (§ 228). Vx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxdnutia závisí od toho, či ide o správnu žalobu podľa § 221 ods. 1 alebo 2. Pri správnej žalobe podľa § 221 ods. 1 môže správny súd podľa povahy veci rozhodnúť xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtia je tzv. plná jurisdikcia, v rámci ktorej sa napadnuté rozhodnutie žalovaného o zaistení, predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty zaistenia pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xlásenie pobytu alebo zloženie peňažnej sankcie podľa § 89 ods. 1 písm. a) a b) zákona o pobyte cudzincov. Predpokladom ich uloženia je však preukázanie dxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxovacieho opatrenia je logicky aj súčasné prepustenie žalobcu zo zaistenia. Tretím spôsobom je zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátanie veci žaloxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxane druhej však tieto vady môžu byť odstránené v ďalšom postupe žalovaného. Žalovaný následne buď bezodkladne vydá nové rozhodnutie o zaistení alebo o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxtenia. Štvrtým spôsobom je určenie nezákonnosti rozhodnutia o zaistení, predĺžení zaistenia alebo predĺžení lehoty zaistenia, ak žalobca bol po vykxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xeci rozhodnúť dvoma spôsobmi. V rámci prvého spôsobu správny súd nariadi žalovanému bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia. Pri druhom spôsobx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ide o tzv. plnú jurisdikciu, ktorej predpokladom nastúpenia je preukázanie jej dôvodnosti na základe dokazovania vykonaného správnym súdom na pojedxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xulharsku, rozsudok č. C-146/14 PPU z 5. júna 2014].
§ 227
Konanie sa týka zaistenia upraveného v § 88 a § 88a zákona o pobyte cudzincov. Podaním spráxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxoty zaistenia, - určenia vyššie uvedeného rozhodnutia za nezákonné, ak žalobca bol zo zaistenia prepustený alebo - prepustenia zo zaistenia. Potreba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xroti Českej republike, rozsudok č. 30241/11 z 25. októbra 2012]. Žalobcom je zaistená fyzická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola zo zaistenia prepuxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxbca a žalovaný. Tým nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do tohto konania. Rovnako prokurátor má možnosť aj sám podať správnu žalobu, pričom x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxutiu o zaistení, rozhodnutiu o predĺžení zaistenia, rozhodnutiu o predĺžení lehoty zaistenia alebo na určenie nezákonnosti takéhoto rozhodnutia (§ xxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxa prepustenia zo zaistenia (§ 221 ods. 2) možno podať kedykoľvek počas zaistenia a to aj opakovane. Analogicky ako pri väzbe (§ 79 ods. 3 Trestného poriadxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxď rozhodnutie správneho súdu o predchádzajúcej správnej žalobe nadobudlo právoplatnosť. Správna žaloba sa podáva policajnému útvaru, ktorý vydal nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx z § 88 ods. 7 a § 88a ods. 3 zákona o pobyte cudzincov, podľa ktorého sa správna žaloba podáva žalovanému. Žalovaný následne pripojí k správnej žalobe podľx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx lehoty zaistenia, príslušný administratívny spis a svoje vyjadrenie k správnej žalobe. Žalovaný tak musí urobiť v lehote piatich pracovných dní odo dxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx je spojený odkladný účinok a správny súd ho nemôže priznať ani na návrh žalovaného. Správny súd musí o správnej žalobe rozhodnúť do siedmich pracovných xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdnutia o zaistení, predĺžení zaistenia, resp. predĺžení lehoty zaistenia. Správny súd o správnej žalobe rozhodne obligatórne na pojednávaní (§ 228)x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxhodnutia závisí od toho, či ide o správnu žalobu podľa § 221 ods. 1 alebo 2. Pri správnej žalobe podľa § 221 ods. 1 môže správny súd podľa povahy veci rozhodnxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnutia je tzv. plná jurisdikcia, v rámci ktorej sa napadnuté rozhodnutie žalovaného o zaistení, predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty zaistenix xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxe hlásenie pobytu alebo zloženie peňažnej sankcie podľa § 89 ods. 1 písm. a) a b) zákona o pobyte cudzincov. Predpokladom ich uloženia je však preukázanix xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxucovacieho opatrenia je logicky aj súčasné prepustenie žalobcu zo zaistenia. Tretím spôsobom je zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátanie veci žaxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xtrane druhej však tieto vady môžu byť odstránené x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaistenia, ktoré už nebude postihnuté správnym súdom vytknutými vadami, alebo prepustí žalobcu zo zaistenia. Štvrtým spôsobom je určenie nezákonnoxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxávneho súdu zo zaistenia prepustený. Pri správnej žalobe podľa § 221 ods. 2 môže správny súd podľa povahy veci rozhodnúť dvoma spôsobmi. V rámci prvého sxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prepustenie žalobcu zo zaistenia a rozhodne o uložení miernejšieho donucovacieho opatrenia. Opätovne ide o tzv. plnú jurisdikciu, ktorej predpoklaxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxsdikcie zo strany správneho súdu vyplýva pritom z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie [Mahdi proti Bulharsku, rozsudok č. C-146/14 PPU z 5. júna 20xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy sa možno domáhať: - zrušenia rozhodnutia o zaistení, - zrušenia rozhodnutia o predĺžení zaistenia, - zrušenia rozhodnutia o predĺžení lehoty zaistexxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxania trvania účelu zaistenia a s tým spojené oprávnenie správneho súdu priamo nariadiť prepustenie zo zaistenia vyplýva z judikatúry Európskeho súdu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ktorá bola zo zaistenia prepustená. Žalovaným je policajný útvar, ktorý rozhodol o zaistení, o predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty zaistenixx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá je zaistená, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. a). xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxosti takéhoto rozhodnutia (§ 221 ods. 1) možno podať v subjektívnej sedemdňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia. Správnu žaxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxe (§ 79 ods. 3 Trestného poriadku) sa však ustanovuje obmedzenie, podľa ktorého ďalšiu správnu žalobu bez uvedenia nových dôvodov môže žalovaný podať ax xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxcajnému útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, resp. rozhodol o zaistení. Žalovaný nepodáva správnu žalobu na správnom súde, ale z dôvodu zrýchlxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xripojí k správnej žalobe podľa § 221 ods. 1 napadnuté rozhodnutie, resp. k správnej žalobe podľa § 221 ods. 2 súvisiace rozhodnutie o zaistení, predĺženx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxe piatich pracovných dní odo dňa, keď mu bola xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxladný účinok a správny súd ho nemôže priznať ani na návrh žalovaného. Správny súd musí o správnej žalobe rozhodnúť do siedmich pracovných dní, od jej prexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxení, predĺžení zaistenia, resp. predĺžení lehoty zaistenia. Správny súd o správnej žalobe rozhodne obligatórne na pojednávaní (§ 228). Vo veci samej xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxsí od toho, či ide o správnu žalobu podľa § 221 ods. 1 alebo 2. Pri správnej žalobe podľa § 221 ods. 1 môže správny súd podľa povahy veci rozhodnúť štyrmi spôsxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xlná jurisdikcia, v rámci ktorej sa napadnuté rozhodnutie žalovaného o zaistení, predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty zaistenia priamo nahraxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxytu alebo zloženie peňažnej sankcie podľa § 89 ods. 1 písm. a) a b) zákona o pobyte cudzincov. Predpokladom ich uloženia je však preukázanie dôvodnosti txxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxatrenia je logicky aj súčasné prepustenie žalobcu zo zaistenia. Tretím spôsobom je zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátanie veci žalovanému na ďaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xšak tieto vady môžu byť odstránené v ďalšom postupe žalovaného. Žalovaný následne buď bezodkladne vydá nové rozhodnutie o zaistení alebo o predĺžení zxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxtým spôsobom je určenie nezákonnosti rozhodnutia o zaistení, predĺžení zaistenia alebo predĺžení lehoty zaistenia, ak žalobca bol po vykonanom zaisxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxúť dvoma spôsobmi. V rámci prvého spôsobu správny súd nariadi žalovanému bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia. Pri druhom spôsobe správny súx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxnú jurisdikciu, ktorej predpokladom nastúpenia je preukázanie jej dôvodnosti na základe dokazovania vykonaného správnym súdom na pojednávaní. Nutxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xozsudok č. C-146/14 PPU z 5. júna 2014].
§ 229
Konanie sa týka zaistenia upraveného v § 88 a § 88a zákona o pobyte cudzincov. Podaním správnej žaloby xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxia, - určenia vyššie uvedeného rozhodnutia za nezákonné, ak žalobca bol zo zaistenia prepustený alebo - prepustenia zo zaistenia. Potreba preskúmavaxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xre ľudské práva [Buishvili proti Českej republike, rozsudok č. 30241/11 z 25. októbra 2012]. Žalobcom je zaistená fyzická osoba alebo fyzická osoba, kxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxm nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do tohto konania. Rovnako prokurátor má možnosť aj sám podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xozhodnutiu o predĺžení zaistenia, rozhodnutiu o predĺžení lehoty zaistenia alebo na určenie nezákonnosti takéhoto rozhodnutia (§ 221 ods. 1) možno pxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xaistenia (§ 221 ods. 2) možno podať kedykoľvek počas zaistenia a to aj opakovane. Analogicky ako pri väzbe (§ 79 ods. 3 Trestného poriadku) sa však ustanoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxávneho súdu o predchádzajúcej správnej žalobe nadobudlo právoplatnosť. Správna žaloba sa podáva policajnému útvaru, ktorý vydal napadnuté rozhodnxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xx xxxx x x x xxx xds. 3 zákona o pobyte cudzincov, podľa ktorého sa správna žaloba podáva žalovanému. Žalovaný následne pripojí k správnej žalobe podľa § 221 ods. 1 napadxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, príslušný administratívny spis a svoje vyjadrenie k správnej žalobe. Žalovaný tak musí urobiť v lehote piatich pracovných dní odo dňa, keď mu bola sprxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxný účinok a správny súd ho nemôže priznať ani na návrh žalovaného. Správny súd musí o správnej žalobe rozhodnúť do siedmich pracovných dní, od jej predloxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, predĺžení zaistenia, resp. predĺžení lehoty zaistenia. Správny súd o správnej žalobe rozhodne obligatórne na pojednávaní (§ 228). Vo veci samej rozxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xd toho, či ide o správnu žalobu podľa § 221 ods. 1 alebo 2. Pri správnej žalobe podľa § 221 ods. 1 môže správny súd podľa povahy veci rozhodnúť štyrmi spôsobmxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx jurisdikcia, v rámci ktorej sa napadnuté rozhodnutie žalovaného o zaistení, predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty zaistenia priamo nahradí rxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx alebo zloženie peňažnej sankcie podľa § 89 ods. 1 písm. a) a b) zákona o pobyte cudzincov. Predpokladom ich uloženia je však preukázanie dôvodnosti takéxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxenia je logicky aj súčasné prepustenie žalobcu zo zaistenia. Tretím spôsobom je zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátanie veci žalovanému na ďalšix xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx tieto vady môžu byť odstránené v ďalšom postupe žalovaného. Žalovaný následne buď bezodkladne vydá nové rozhodnutie o zaistení alebo o predĺžení zaisxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx spôsobom je určenie nezákonnosti rozhodnutia o zaistení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxpustený. Pri správnej žalobe podľa § 221 ods. 2 môže správny súd podľa povahy veci rozhodnúť dvoma spôsobmi. V rámci prvého spôsobu správny súd nariadi žxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxtenia a rozhodne o uložení miernejšieho donucovacieho opatrenia. Opätovne ide o tzv. plnú jurisdikciu, ktorej predpokladom nastúpenia je preukázanxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx súdu vyplýva pritom z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie [Mahdi proti Bulharsku, rozsudok č. C-146/14 PPU z 5. júna 2014].
§ 230
Vyhovenie xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx x x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxenia rozhodnutia o zaistení, - zrušenia rozhodnutia o predĺžení zaistenia, - zrušenia rozhodnutia o predĺžení lehoty zaistenia, - určenia vyššie uvexxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxenia a s tým spojené oprávnenie správneho súdu priamo nariadiť prepustenie zo zaistenia vyplýva z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva [Buishvxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xrepustená. Žalovaným je policajný útvar, ktorý rozhodol o zaistení, o predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty zaistenia. Účastníkmi konania sú xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxičom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá je zaistená, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. a). Správnu žalobu proti rozxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxia (§ 221 ods. 1) možno podať v subjektívnej sedemdňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia. Správnu žalobu, ktorou sa žalobca dxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxriadku) sa však ustanovuje obmedzenie, podľa ktorého ďalšiu správnu žalobu bez uvedenia nových dôvodov môže žalovaný podať až po uplynutí 30 dní odo dňxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxdal napadnuté rozhodnutie, resp. rozhodol o zaistení. Žalovaný nepodáva správnu žalobu na správnom súde, ale z dôvodu zrýchlenia konania sa preberá rxxxx x x xx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podľa § 221 ods. 1 napadnuté rozhodnutie, resp. k správnej žalobe podľa § 221 ods. 2 súvisiace rozhodnutie o zaistení, predĺžení zaistenia alebo o predĺxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odo dňa, keď mu bola správna žaloba doručená. V zmysle § 31 ods. 1 sa konanie začína až doručením správnej žaloby správnemu súdu. S podaním správnej žalobx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxných dní, od jej predloženia žalovaným. Táto lehota sa neuplatní, ak bol žalobca zo zaistenia xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx o správnej žalobe rozhodne obligatórne na pojednávaní (§ 228). Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu správny súd zamietne. xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxobe podľa § 221 ods. 1 môže správny súd podľa povahy veci rozhodnúť štyrmi spôsobmi. Prvým je zrušenie napadnutého rozhodnutia a nariadenie bezodkladnxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxstení, predĺžení zaistenia alebo o predĺžení lehoty zaistenia priamo nahradí rozhodnutím správneho súdu o uložení miernejšieho donucovacieho opatxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxbyte cudzincov. Predpokladom ich uloženia je však preukázanie dôvodnosti takéhoto rozhodnutia na základe výsledkov dokazovania vykonaného správnxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxôsobom je zrušenie napadnutého rozhodnutia a vrátanie veci žalovanému na ďalšie konanie. Predpokladom toho je však zistenie vád, ktoré na jednej straxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xásledne buď bezodkladne vydá nové rozhodnutie o zaistení alebo o predĺžení zaistenia, resp. predĺžení lehoty zaistenia, ktoré už nebude postihnuté sxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xaistenia alebo predĺžení lehoty zaistenia, ak žalobca bol po vykonanom zaistení ale ešte pred rozhodnutím správneho súdu zo zaistenia prepustený. Prx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia. Pri druhom spôsobe správny súd nariadi žalovanému bezodkladné prepustenie žalobcu zo zaistenia a rozhxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxnosti na základe dokazovania vykonaného správnym súdom na pojednávaní. Nutnosť zavedenia takejto plnej jurisdikcie zo strany správneho súdu vyplývx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxach administratívneho vyhostenia
§ 231
Podaním správnej žaloby sa možno domáhať preskúmania rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxdnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Táto fyzická osoba musí pritom byť účastxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xozhodnutie alebo opatrenie vydal. Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Tým ale nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do tohto konania. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxnia, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxnutia alebo opatrenia. Zákon vymedzuje náležitosti správnej žaloby, ktorej prílohou je napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. S podaním správnej žxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxny súd v takomto prípade rozhoduje primerane podľa ustanovení upravujúcich odkladný účinok pri všeobecnej správnej žalobe. Rozhodnúť o priznaní odkxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobu zamietne a v prípade dôvodnosti žaloby zruší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalobcu. Podľa okolností môže správny súd súčasne vrátiť vec žxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo opatrenia orgánu verejnej správy vo veciach administratívneho vyhostenia vydaného podľa § 77 až § 87 zákona o pobyte cudzincov. Žalobcom je fyzická oxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xyzická osoba musí pritom byť účastníkom administratívneho konania, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Žalovaným je orgán vxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxurátora vstúpiť do tohto konania. Rovnako prokurátor má možnosť aj sám podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá bola účxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xyhostenia možno podať v subjektívnej 30 dňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia alebo opatrenia. Zákon vymedzuje náležitosxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xšak môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať žalobe odkladný účinok. Správny súd v takomto prípade rozhoduje primerane podľa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx príslušného návrhu zo strany žalobcu. Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu zamietne a v prípade dôvodnosti žaloby zruší naxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
§ 233
Žalobná legitimácia
Podaním správnej žaloby sa možno domáhať preskúmania rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy vo veciach adxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xpatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Táto fyzická osoba musí pritom byť účastníkom adminisxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo opatrenie vydal. Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Tým ale nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do tohto konania. Rovnako prokuxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. a). Správnu žalobu vo veciach administratívneho vyhostenia možno podať v subjektívnej 30 dňovej lehote, ktorá začína plxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxatrenie. S podaním správnej žaloby nie je spojený odkladný účinok. Správny súd však môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať žxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxobe. Rozhodnúť o priznaní odkladného účinku musí správny súd do 15 dní od podania príslušného návrhu zo strany žalobcu. Vo veci samej rozhoduje správny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxrávny súd súčasne vrátiť vec žalovanému na ďalšie konanie podľa § 191 ods. 4.
§ 234
Žalovaný
Podaním správnej žaloby sa možno domáhať preskúmanxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xalobcom je fyzická osoba tvrdiaca o sebe, že bola rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránenxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie vydal. Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Tým ale nie je dotknxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, ktorá bola účastníkom administratívneho konania, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. a). Správnu žalobu vo veciach axxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xymedzuje náležitosti správnej žaloby, ktorej prílohou je napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. S podaním správnej žaloby nie je spojený odkladný úxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxuje primerane podľa ustanovení upravujúcich odkladný účinok pri všeobecnej správnej žalobe. Rozhodnúť o priznaní odkladného účinku musí správny súx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxosti žaloby zruší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalobcu. Podľa okolností môže správny súd súčasne vrátiť vec žalovanému na ďalšie konanie poxxx x xxx xxxx xx
x xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnej správy vo veciach administratívneho vyhostenia vydaného podľa § 77 až § 87 zákona o pobyte cudzincov. Žalobcom je fyzická osoba tvrdiaca o sebe, že bxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx byť účastníkom administratívneho konania, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý naxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxkurátor má možnosť aj sám podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá bola účastníkom administratívneho konania, účastnxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxj lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia alebo opatrenia. Zákon vymedzuje náležitosti správnej žaloby, ktorej prílohou je napadnxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxného uznesením priznať žalobe odkladný účinok. Správny súd v takomto prípade rozhoduje primerane podľa ustanovení upravujúcich odkladný účinok pri xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu zamietne a v prípade dôvodnosti žaloby zruší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalobcux xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxm správnej žaloby sa možno domáhať preskúmania rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy vo veciach administratívneho vyhostenia vydanéhx xxxxx x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxtená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Táto fyzická osoba musí pritom byť účastníkom administratívneho konania, v ktorom bolo vydxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia sú žalobca a žalovaný. Tým ale nie je dotknuté oprávnenie prokurátora vstúpiť do tohto konania. Rovnako prokurátor má možnosť aj sám podať správnu žxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 32 ods. 3 písm. a). Správnu žalobu vo veciach administratívneho vyhostenia možno podať v subjektívnej 30 dňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa dorxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxním správnej žaloby nie je spojený odkladný účinok. Správny súd však môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať žalobe odkladný xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o priznaní odkladného účinku musí správny súd do 15 dní od podania príslušného návrhu zo strany žalobcu. Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxne vrátiť vec žalovanému na ďalšie konanie podľa § 191 ods. 4.
Odkladný účinok správnej žaloby
§ 237
Podaním správnej žaloby sa možno domáhať pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxzincov. Žalobcom je fyzická osoba tvrdiaca o sebe, že bola rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie vydal. Účastníkmi konania sú žxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá bola účastníkom administratívneho konania, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutia alebo opatrenia. Zákon vymedzuje náležitosti správnej žaloby, ktorej prílohou je napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. S podaním sprxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Správny súd v takomto prípade rozhoduje primerane podľa ustanovení upravujúcich odkladný účinok pri všeobecnej správnej žalobe. Rozhodnúť o priznxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxdnú žalobu zamietne a v prípade dôvodnosti žaloby zruší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalobcu. Podľa okolností môže správny súd súčasne vrátxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxgánu verejnej správy vo veciach administratívneho vyhostenia vydaného podľa § 77 až § 87 zákona o pobyte cudzincov. Žalobcom je fyzická osoba tvrdiaca x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xusí pritom byť účastníkom administratívneho konania, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Žalovaným je orgán verejnej správxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxiť do tohto konania. Rovnako prokurátor má možnosť aj sám podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá bola účastníkom admixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxno podať v subjektívnej 30 dňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia alebo opatrenia. Zákon vymedzuje náležitosti správnej žaxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať žalobe odkladný účinok. Správny súd v takomto prípade rozhoduje primerane podľa ustanovení upxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xávrhu zo strany žalobcu. Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu zamietne a v prípade dôvodnosti žaloby zruší napadnuté rozhoxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
xxxxxxxxxxe o správnej žalobe
§ 239
Autoremedúra
Podaním správnej žaloby sa možno domáhať preskúmania rozhodnutia xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxcká osoba tvrdiaca o sebe, že bola rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Txxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxgán verejnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie vydal. Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Tým ale nie je dotknuté oprávnenie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxla účastníkom administratívneho konania, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. a). Správnu žalobu vo veciach administratívnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxitosti správnej žaloby, ktorej prílohou je napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. S podaním správnej žaloby nie je spojený odkladný účinok. Správny xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xodľa ustanovení upravujúcich odkladný účinok pri všeobecnej správnej žalobe. Rozhodnúť o priznaní odkladného účinku musí správny súd do 15 dní od podxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalobcu. Podľa okolností môže správny súd súčasne vrátiť vec žalovanému na ďalšie konanie podľa § 191 ods. 4.
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xyhostenia vydaného podľa § 77 až § 87 zákona o pobyte cudzincov. Žalobcom je fyzická osoba tvrdiaca o sebe, že bola rozhodnutím alebo opatrením orgánu vexxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie vydaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sám podať správnu žalobu, pričom v takomto prípade bude fyzická osoba, ktorá bola účastníkom administratívneho konania, účastníkom konania pred sprxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxa plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia alebo opatrenia. Zákon vymedzuje náležitosti správnej žaloby, ktorej prílohou je napadnuté rozhodnutie alebx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxať žalobe odkladný účinok. Správny súd v takomto prípade rozhoduje primerane podľa ustanovení upravujúcich odkladný účinok pri všeobecnej správnej xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxvny súd rozsudkom. Nedôvodnú žalobu zamietne a v prípade dôvodnosti žaloby zruší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalobcu. Podľa okolností môžx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdnutia xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxcká osoba tvrdiaca o sebe, že bola rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch. Txxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxgán verejnej správy, ktorý napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie vydal. Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Tým ale nie je dotknuté oprávnenie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxla účastníkom administratívneho konania, účastníkom konania pred správnym súdom podľa § 32 ods. 3 písm. a). Správnu žalobu vo veciach administratívnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxitosti správnej žaloby, ktorej prílohou je napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. S podaním správnej žaloby nie je spojený odkladný účinok. Správny xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xodľa ustanovení upravujúcich odkladný účinok pri všeobecnej správnej žalobe. Rozhodnúť o priznaní odkladného účinku musí správny súd do 15 dní od podxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxší napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie žalobcu. Podľa okolností môže správny súd súčasne vrátiť vec žalovanému na ďalšie konanie podľa § 191 ods. 4.
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správy je legálne definovaná v § 3 písm. d). Rozumie sa ňou nielen protiprávne nepokračovanie v začatom administratívnom konaní, ale i protiprávne nezxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxatom administratívnom konaní a to za podmienok, že je jeho účastníkom a neúspešne vyčerpala sťažnosť podľa § 5 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach alexx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týchto prostriedkov nápravy a súčasne nie je ani potrebné podať opakovanú sťažnosť, resp. opakovaný podnet prokuratúre. Jednoznačná konkretizácia xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxje osobitný predpis" v zmysle § 250t ods. 1 OSP. Zároveň zvolenou alternáciou prostriedkov nápravy je na jednej strane zachovaný režim následnosti ochxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxenia nečinnosti v začatom administratívnom konaní a ako jediný oprávnený subjekt aj nečinnosti spočívajúcej v porušení povinnosti začať administraxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx žaloby neúspešne namietal prostredníctvom upozornenia prokurátora podľa § 28 zákona o prokuratúre. Zainteresovaná xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxu. Podmienkou podania žaloby je však neúspešné vyčerpanie rovnakých prostriedkov nápravy (sťažnosť, podnet prokuratúre), ako tomu je pri žalobe fyzxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxe sú ostatní účastníci administratívneho konania, ktorí nepodali žalobu proti nečinnosti. Ak do konania o žalobe proti nečinnosti podanej fyzickou oxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxby žiadnu lehotu.
§ 243
Účastníci konania
Nečinnosť orgánu verejnej správy je legálne definovaná v § 3 písm. d). Rozumie sa ňou nielen protipráxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlebo právnická osoba sa môžu žalobou domáhať odstránenia nečinnosti len v začatom administratívnom konaní a to za podmienok, že je jeho účastníkom a nexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxalej len "zákon o prokuratúre"). Zákon nestanovuje nutnosť vyčerpania oboch týchto prostriedkov nápravy a súčasne nie je ani potrebné podať opakovanx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxikatúre vzťahujúcej sa k vymedzeniu prostriedkov, "ktorých použitie umožňuje osobitný predpis" v zmysle § 250t ods. 1 OSP. Zároveň zvolenou alternácxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxému oddiaľovaniu prístupu k súdu. Prokurátor sa môže žalobou domáhať odstránenia nečinnosti v začatom administratívnom konaní a ako jediný oprávnenx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxnosť, že prokurátor túto nečinnosť u orgánu verejnej správy ešte pred podaním žaloby neúspešne namietal prostredníctvom upozornenia prokurátora poxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxvotného prostredia podľa osobitného predpisu. Podmienkou podania žaloby je však neúspešné vyčerpanie rovnakých prostriedkov nápravy (sťažnosť, pxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxn verejnej správy. Účastníkom konania teda nie sú ostatní účastníci administratívneho konania, ktorí nepodali žalobu proti nečinnosti. Ak do konanix x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxom konania. Zákon nestanovuje na podanie žaloby žiadnu lehotu.
§ 244
Žalobná legitimácia
Nečinnosť orgánu verejnej správy je legálne definoxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxho konania z úradnej povinnosti. Fyzická osoba alebo právnická osoba sa môžu žalobou domáhať odstránenia nečinnosti xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxiach alebo podnet prokuratúre podľa § 31 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre (ďalej len "zákon o prokuratúre"). Zákon nestanovuje nutnosť vyčerpanxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtizácia prostriedkov nápravy má byť prínosom oproti doterajšej nejednotnej judikatúre vzťahujúcej sa k vymedzeniu prostriedkov, "ktorých použitix xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxosti ochrany poskytovanej správnym súdnictvom, pričom nedochádza k neprimeranému oddiaľovaniu prístupu k súdu. Prokurátor sa môže žalobou domáhať xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxinistratívne konanie z úradnej povinnosti. Procesnou podmienkou je však skutočnosť, že prokurátor túto nečinnosť u orgánu verejnej správy ešte pred xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xodať vo vzťahu k prebiehajúcemu administratívnemu konaniu týkajúcemu sa vecí životného prostredia podľa osobitného predpisu. Podmienkou podania žxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxickej osoby. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, ktorým je nečinný orgán verejnej správy. Účastníkom konania teda nie sú ostatní účastníci axxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou, resp. zainteresovanou verejnosťou vstúpi prokurátor, je tiež účastníkom konania. Zákon nestanovuje na podanie žaloby žiadnu lehotu.
x xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxinistratívnom konaní, ale i protiprávne nezačatie administratívneho konania z úradnej povinnosti. Fyzická osoba alebo právnická osoba sa môžu žaloxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa § 5 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach alebo podnet prokuratúre podľa § 31 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre (ďalej len "zákon o prokuratúre"). xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxet prokuratúre. Jednoznačná konkretizácia prostriedkov nápravy má byť prínosom oproti doterajšej nejednotnej judikatúre vzťahujúcej sa k vymedzexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxdnej strane zachovaný režim následnosti ochrany poskytovanej správnym súdnictvom, pričom nedochádza k neprimeranému oddiaľovaniu prístupu k súdux xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxúcej v porušení povinnosti začať administratívne konanie z úradnej povinnosti. Procesnou podmienkou je však skutočnosť, že prokurátor túto nečinnoxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx životného prostredia podľa osobitného predpisu. Podmienkou podania žaloby je však neúspešné vyčerpanie rovnakých prostriedkov nápravy (sťažnosťx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxgán verejnej správy. Účastníkom konania teda nie sú ostatní účastníci administratívneho konania, ktorí nepodali žalobu proti nečinnosti. Ak do konaxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxíkom konania. Zákon nestanovuje na podanie žaloby žiadnu lehotu.
Náležitosti žaloby proti nečinnosti
§ 246
Upravujú sa náležitosti žaloby x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxu verejnej správy nadriadeného žalovanému. Pri žalobe podľa § 242 ods. 1 si správny súd vyžiada od žalovaného aj administratívny spis.
§ 247
Upraxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxkéto vyjadrenie aj od orgánu verejnej správy nadriadeného žalovanému. Pri žalobe podľa § 242 ods. 1 si správny súd vyžiada od žalovaného aj administratxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxby je dôvodom pre zastavenie konania. Ak nie je žaloba dôvodná, správny súd ju zamietne. Pri zistení dôvodnosti žaloby, t.j. nečinnosti, správny súd alxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx konanie. Vyhovením žalobe sa v zmysle § 250 ods. 1 konanie nekončí. Žalovaný je následne povinný preukázať v určenej lehote správnemu súdu, že svoju nečxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx aj zo žalobného návrhu, avšak v ňom uvedenou lehotou nie je viazaný. Na návrh žalovaného môže správny súd lehotu určenú na odstránenie nečinnosti uznesxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávny súd mu môže uložiť pokutu. Takto rozhodnúť môže správny súd aj bez návrhu, pričom ak rozhoduje na návrh, nie je viazaný výškou pokuty v ňom uvedenou. xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxžiadať aj stanovisko orgánu verejnej správy nadriadeného žalovanému. Navrhovaná právna úprava je teda oproti pôvodnému zneniu § 250t a § 250uOSPkonzxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, o ktorej by sa rozhodovalo v novom konaní (§ 250u OSP). Realizáciu odstránenia nečinnosti teda "odsleduje" správny súd x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxá dôvodne a správny súd rozhodol podľa § 250, sa preto skončí až uznesením o zastavení konania podľa § 251 ods. 2, predpokladom vydania ktorého je preukázxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxloby je dôvodom pre zastavenie konania. Ak nie je žaloba dôvodná, správny súd ju zamietne. Pri zistení dôvodnosti žaloby, t.j. nečinnosti, správny súd xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxne konanie. Vyhovením žalobe sa v zmysle § 250 ods. 1 konanie nekončí. Žalovaný je následne povinný preukázať v určenej lehote správnemu súdu, že svoju nxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxať aj zo žalobného návrhu, avšak v ňom uvedenou lehotou nie je viazaný. Na návrh žalovaného môže správny súd lehotu určenú na odstránenie nečinnosti uznxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xprávny súd mu môže uložiť pokutu. Takto rozhodnúť môže správny súd aj bez návrhu, pričom ak rozhoduje na návrh, nie je viazaný výškou pokuty v ňom uvedenoxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyžiadať aj stanovisko orgánu verejnej správy nadriadeného žalovanému. Navrhovaná právna úprava je teda oproti pôvodnému zneniu § 250t a § 250uOSPkoxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxbu, o ktorej by sa rozhodovalo v novom konaní (§ 250u OSP). Realizáciu odstránenia nečinnosti teda "odsleduje" správny súd v tom istom konaní, v ktorom uxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxdol podľa § 250, sa preto skončí až uznesením o zastavení konania podľa § 251 ods. 2, predpokladom vydania ktorého je preukázanie odstránenia nečinnostx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxie konania. Ak nie je žaloba dôvodná, správny súd ju zamietne. Pri zistení dôvodnosti žaloby, t.j. nečinnosti, správny súd alternatívne uloží žalovanxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxe sa v zmysle § 250 ods. 1 konanie nekončí. Žalovaný je následne povinný preukázať v určenej lehote správnemu súdu, že svoju nečinnosť odstránil. Dĺžku txxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxšak v ňom uvedenou lehotou nie je viazaný. Na návrh žalovaného môže správny súd lehotu určenú na odstránenie nečinnosti uznesením predĺžiť, pričom rovxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxutu. Takto rozhodnúť môže správny súd aj bez návrhu, pričom ak rozhoduje na návrh, nie je viazaný výškou pokuty v ňom uvedenou. Pri rozhodovaní o pokute bxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je teda oproti pôvodnému zneniu § 250t a § 250uOSPkonzekventnejšia, pretože následok nerešpektovania súdneho rozhodnutia zo strany žalovaného neprxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxdsleduje" správny súd v tom istom konaní, v ktorom uložil žalovanému príslušným spôsobom konať. Konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej sprxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxnia ktorého je preukázanie odstránenia nečinnosti žalovaným správnemu súdu.
§ 251
Správny súd rozhoduje v konaní len uznesením. Odstránenie nxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxčinnosti, správny súd alternatívne uloží žalovanému, aby v určenej lehote: - konal a rozhodol, - vydal opatrenie, - vykonal úkon, - začal z úradnej povixxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxávnemu súdu, že svoju nečinnosť odstránil. Dĺžku tejto lehoty určí správny súd podľa okolností veci tak, aby táto nebola dlhšia ako tri mesiace. Pri tomxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxánenie nečinnosti uznesením predĺžiť, pričom rovnako nie je viazaný dĺžkou lehoty uvedenou v návrhu. Ak žalovaný svoju nečinnosť v určenej lehote bezxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxou pokuty v ňom uvedenou. Pri rozhodovaní o pokute bude správny súd posudzovať najmä relevanciu dôvodov, ktoré žalovanému zabránili v odstránení nečixxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxniu § 250t a § 250uOSPkonzekventnejšia, pretože následok nerešpektovania súdneho rozhodnutia zo strany žalovaného neprenáša na žalobcu, ktorý už nexxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xstom konaní, v ktorom uložil žalovanému príslušným spôsobom konať. Konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy, ak táto bola podaná dôvoxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xdstránenia nečinnosti žalovaným správnemu súdu.
DRUHÁ HLAVA
KONANIE O ŽALOBE PROTI INÉMU ZÁSAHU ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY
§ 252
Iný zásah oxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxej správy. Súdny prieskum už skončeného iného zásahu predstavuje nóvum oproti stavu
de lege lata
(§ 250v ods. 3 OSP) a bude podmienený tým, že správnu žaxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemožnosť spočívajúcu v dĺžke a okolnostiach zásahu.
§ 253
Účastníci konania
Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný. Účastníkom konanxx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxe účastníka konania. Žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, voči ktorej bol iný zásah orgánu verejnej správy priamo zameraný alebo vykonanýx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxh záujmoch. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý iný zásah vykonal. Pri inom zásahu ozbrojených síl, ozbrojeného zboru alebo iného verejného zboxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxo mestskej polície je žalovaným príslušná obec, resp. mesto. Zákon stanovuje pre podanie žaloby prekluzívnu subjektívnu a objektívnu lehotu. Subjekxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxjročná a plynie odo dňa vykonania iného zásahu orgánom verejnej správy. Oproti právnej úprave danejOSP(§ 250v ods. 3) sa teda lehoty pre podanie tohto txxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
§ 254
Žalobná legitimácia
Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný. Účastníkom konania nie je iná osoba tiež dotknutá iným zásahom orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxo právnická osoba, voči ktorej bol iný zásah orgánu verejnej správy priamo zameraný alebo vykonaný. Žalobca pritom musí preukázať, že iným zásahom bol xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxrý iný zásah vykonal. Pri inom zásahu ozbrojených síl, ozbrojeného zboru alebo iného verejného zboru je žalovaným ten, kto takýto zbor riadi alebo ktorxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxp. mesto. Zákon stanovuje pre podanie žaloby prekluzívnu subjektívnu a objektívnu lehotu. Subjektívna lehota je dvojmesačná a začína plynúť odo dňa, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxom verejnej správy. Oproti právnej úprave danejOSP(§ 250v ods. 3) sa teda lehoty pre podanie tohto typu žaloby predĺžili tak, aby ochrana práv, právom cxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxlobca a žalovaný. Účastníkom konania nie je iná osoba tiež dotknutá iným zásahom orgánu verejnej správy, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, voči ktorej bol iný zásah orgánu verejnej správy priamo zameraný alebo vykonaný. Žalobca pritom musí preukázať, že iným zásahom bol ukrátený (prípadxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxal. Pri inom zásahu ozbrojených síl, ozbrojeného zboru alebo iného verejného zboru je žalovaným ten, kto takýto zbor riadi alebo ktorému je takýto zbor xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxanovuje pre podanie žaloby prekluzívnu subjektívnu a objektívnu lehotu. Subjektívna lehota je dvojmesačná a začína plynúť odo dňa, keď sa osoba dotknxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy. Oproti právnej úprave danejOSP(§ 250v ods. 3) sa teda lehoty pre podanie tohto typu žaloby predĺžili tak, aby ochrana práv, právom chránených záujmox x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx konania sú len žalobca a žalovaný. Účastníkom konania nie je iná osoba tiež dotknutá iným zásahom orgánu verejnej správy, ak voči nemu nepodala žalobu. xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxánu verejnej správy priamo zameraný alebo vykonaný. Žalobca pritom musí preukázať, že iným zásahom bol ukrátený (prípadne priamo zasiahnutý jeho násxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxch síl, ozbrojeného zboru alebo iného verejného zboru je žalovaným ten, kto takýto zbor riadi alebo ktorému je takýto zbor podriadený, pričom musí ísť o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxekluzívnu subjektívnu a objektívnu lehotu. Subjektívna lehota je dvojmesačná a začína plynúť odo dňa, keď sa osoba dotknutá iným zásahom orgánu verejxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxjOSP(§ 250v ods. 3) sa teda lehoty pre podanie tohto typu žaloby predĺžili tak, aby ochrana práv, právom chránených záujmov a povinností poskytovaná spxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xi vyžiada od žalovaného jeho vyjadrenie k žalobe. Podľa okolností si môže správny súd vyžiadať takéto vyjadrenie aj od orgánu verejnej správy nadriadexxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxlobe odkladný účinok. Musí sa však jednať o žalobu podanú proti trvajúcemu inému zásahu (§ 252 ods. 1), ktorým hrozí závažná ujma a priznanie odkladného xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxna upravujúce takéto rozhodovanie správneho súdu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxo vyjadrenie k žalobe. Podľa okolností si môže správny súd vyžiadať takéto vyjadrenie aj od orgánu verejnej správy nadriadeného žalovanému. S podaním xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sa však jednať o žalobu podanú proti trvajúcemu inému zásahu (§ 252 ods. 1), ktorým hrozí závažná ujma a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s verxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdovanie správneho súdu pri odkladnom účinku správnej žaloby.
§ 259
Upravujú sa náležitosti žaloby. Správny súd si vyžiada od žalovaného jeho vyxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxoby nie je spojený odkladný účinok. Na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného však správny súd môže uznesením priznať žalobe odkladný účinok. Musí sa vxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxým záujmom. Na procesný postup správneho súdu pri rozhodovaní o odkladnom účinku sa primerane použijú ustanovenia zákona upravujúce takéto rozhodovxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xznesením. Upustenie od trvajúceho iného zásahu a podľa okolností aj odstránenie jeho následkov má za následok zastavenie konania. Pred takýmto rozhoxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxrana práv žalobcu vo vzťahu k možným pretrvávajúcim účinkom, či následkom iného zásahu. Správny súd však nie je takýmto vyjadrením žalobcu viazaný a sáx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x konaní len uznesením. Upustenie od trvajúceho iného zásahu a podľa okolností aj odstránenie jeho následkov má za následok zastavenie konania. Pred taxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx sleduje ochrana práv žalobcu vo vzťahu k možným pretrvávajúcim účinkom, či následkom iného zásahu. Správny súd však nie je takýmto vyjadrením žalobcu xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxj žalobe podanej proti trvajúcemu inému zásahu orgánu verejnej správy, správny súd zakáže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxm inom zásahu nekončí. Žalovaný je následne povinný preukázať v určenej lehote správnemu súdu, že splnil zákaz pokračovať v inom zásahu a prípadne, že ax xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xalobného návrhu, avšak v ňom uvedenou lehotou nie je viazaný. Na návrh žalovaného môže správny súd lehotu určenú na splnenie zákazu prípadne na obnovenxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxlynutí určenej lehoty bezdôvodne pokračoval v inom zásahu alebo bezdôvodne neobnovil stav pred zásahom, ak mu takáto povinnosť bola uložená. Takto roxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xúd posudzovať najmä relevanciu dôvodov, ktoré žalovanému zabránili v splnení povinnosti uloženej mu súdnym rozhodnutím, pričom si môže vyžiadať aj sxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xds. 4) dôslednejšia, pretože následok nerešpektovania súdneho rozhodnutia zo strany žalovaného neprenáša na žalobcu, ktorý už nemusí podať ďalšiu žxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx žalovanému pokračovať v inom zásahu, resp. mu uložil povinnosť obnoviť stav pred zásahom. Konanie o žalobe proti trvajúcemu inému zásahu orgánu verejxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxokladom vydania ktorého je preukázanie splnenia súdneho rozhodnutia žalovaným správnemu súdu.
§ 263
Pri dôvodnosti žaloby podanej proti už skxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx2 ods. 1 sa vydaním uznesenia podľa § 263 súčasne končí aj konanie vo veci.
TRETIA HLAVA
KONANIE VO VOLEBNÝCH VECIACH
Prvý diel
Konanie vo vexxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx konania vo veciach zoznamu voličov je ochrana pred chybou alebo nedostatkom v stálom zozname voličov podľa § 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxom obvode sa nachádza obec, mesto alebo mestská časť. Ochrany v tomto konaní sa môže domáhať fyzická osoba, ktorá je dotknutá na svojom volebnom práve chxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx x80/2014 Z.z.). Žalovaným je obec alebo mesto a pri hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxnie prokurátora na vstup do tohto konania. Podanie tejto žaloby nie je spojené so žiadnou lehotou. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorex xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxy súd rozhodne o žalobe uznesením do piatich dní od jej doručenia. Odstránenie napadnutej chyby alebo nedostatku zo stáleho zoznamu voličov po podaní žxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxlovanému opraviť chybu alebo nedostatok v stálom zozname voličov. Znenie opravy alebo odstránenia nedostatku musí pritom jednoznačne vyplývať z výrxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxnania
Obsahovo sa prevzalo znenie § 250zOSP,avšak vo forme úpravy druhov konania podľa SSP. Účelom konania vo veciach zoznamu voličov je ochrana pred xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxh zákonov (ďalej len "zákon č. 180/2014"). Na rozhodovanie je príslušný okresný súd, v ktorého územnom obvode sa nachádza obec, mesto alebo mestská časxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx predpokladu, že daná chyba alebo nedostatok neboli odstránené príslušným postupom (§ 10 zákona č. 180/2014 Z.z.). Žalovaným je obec alebo mesto a pri hxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxbca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Podanie tejto žaloby nie je spojené so žiadnou lehotou. Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxnenia údaju do stáleho zoznamu voličov. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do piatich dní od jej doručenia. Odstránenie napadnutej chyby alebo nexxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xistenia dôvodnosti žaloby správny súd uloží žalovanému opraviť chybu alebo nedostatok v stálom zozname voličov. Znenie opravy alebo odstránenia nedxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkom konania.
§ 266
Žalobná legitimácia
Obsahovo sa prevzalo znenie § 250zOSP,avšak vo forme úpravy druhov konania podľa SSP. Účelom kxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 180/2014"). Na rozhodovanie je príslušný okresný súd, v ktorého územnox xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxedpokladu, že daná chyba alebo nedostatok neboli odstránené príslušným postupom (§ 10 zákona č. 180/2014 Z.z.). Žalovaným je obec alebo mesto a pri hlaxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxa a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Podanie tejto žaloby nie je spojené so žiadnou lehotou. Zákon vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxnia údaju do stáleho zoznamu voličov. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do piatich dní od jej doručenia. Odstránenie napadnutej chyby alebo nedoxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxtenia dôvodnosti žaloby správny súd uloží žalovanému opraviť chybu alebo nedostatok v stálom zozname voličov. Znenie opravy alebo odstránenia nedosxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxastníkom konania.
§ 267
Žalovaný
Obsahovo sa prevzalo znenie § 250zOSP,avšak vo forme úpravy druhov konania podľa SSP. Účelom konania vo vecixxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 180/2014"). Na rozhodovanie je príslušný okresný súd, v ktorého územnom obvode sa nacxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxstatkom v stálom zozname voličov za predpokladu, že daná chyba alebo nedostatok neboli odstránené príslušným postupom (§ 10 zákona č. 180/2014 Z.z.). xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxčov. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Podanie tejto žaloby nie jx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx žiadosti na opravu chyby alebo doplnenia údaju do stáleho zoznamu voličov. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do piatich dní od jej doručenia. Odsxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxsledok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd uloží žalovanému opraviť chybu alebo nedostatok v stálom zozname voličov. Zxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
Náležitosti žaloby
§ 268
Obsahovo sa prevzalo znenie § 250zOSP,avšak vo forme úpravx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxx014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 180/2014"). Na rozhodovanie je príslušný okxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xa svojom volebnom práve chybou alebo nedostatkom v stálom zozname voličov za predpokladu, že daná chyba alebo nedostatok neboli odstránené príslušnýx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, ktoré zostavujú a vedú stály zoznam voličov. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, mesta alebo mestskej časti o nevyhovení žiadosti na opravu chyby alebo doplnenia údaju do stáleho zoznamu voličov. Správny súd rozhodne o žalobe uznexxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxenie konania. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd uloží žalovanému opraviť chybu alexx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdu. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ 269
Obsahovo sa prevzalo znenie § 250zOSP,avxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxov podľa § 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 180/2014"). Na rozxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba, ktorá je dotknutá na svojom volebnom práve chybou alebo nedostatkom v stálom zozname voličov za predpokladu, že daná chyba alebo nedostatok nebxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x meste Košice mestská časť, ktoré zostavujú a vedú stály zoznam voličov. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je písomné oznámenie obce, mesta alebo mestskej časti o nevyhovení žiadosti na opravu chyby alebo doplnenia údaju do stáleho zoznamu voličov. Správny xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxloby je dôvodom pre zastavenie konania. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd uloží žalxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxku uznesenia správneho súdu. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
xxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx voličov je ochrana pred chybou alebo nedostatkom v stálom zozname voličov podľa § 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmexx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx mesto alebo mestská časť. Ochrany v tomto konaní sa môže domáhať fyzická osoba, ktorá je dotknutá na svojom volebnom práve chybou alebo nedostatkom v stxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xe obec alebo mesto a pri hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a meste Košice mestská časť, ktoré zostavujú a vedú stály zoznam voličov. Účastnxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx žiadnou lehotou. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je písomné oznámenie obce, mesta alebo mestskej časti o nevyhovení žiadosti na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpadnutej chyby alebo nedostatku zo stáleho zoznamu voličov po podaní žaloby je dôvodom pre zastavenie konania. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy alebo odstránenia nedostatku musí pritom jednoznačne vyplývať z výroku uznesenia správneho súdu. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xonania vo veciach zoznamu voličov je ochrana pred chybou alebo nedostatkom v stálom zozname voličov podľa § 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxm obvode sa nachádza obec, mesto alebo mestská časť. Ochrany v tomto konaní sa môže domáhať fyzická osoba, ktorá je dotknutá na svojom volebnom práve chyxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx0/2014 Z.z.). Žalovaným je obec alebo mesto a pri hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a meste Košice mestská časť, ktoré zostavujú a vedú stáxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxto žaloby nie je spojené so žiadnou lehotou. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je písomné oznámenie obce, mesta alebo mestskej častx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xoručenia. Odstránenie napadnutej chyby alebo nedostatku zo stáleho zoznamu voličov po podaní žaloby je dôvodom pre zastavenie konania. Nedôvodnosť xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxávneho súdu. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ 272
Obsahovo sa prevzalo znenie § 25xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxame voličov podľa § 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 180/2014xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxť fyzická osoba, ktorá je dotknutá na svojom volebnom práve chybou alebo nedostatkom v stálom zozname voličov za predpokladu, že daná chyba alebo nedosxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtislave a meste Košice mestská časť, ktoré zostavujú a vedú stály zoznam voličov. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxou ktorej je písomné oznámenie obce, mesta alebo mestskej časti o nevyhovení žiadosti na opravu chyby alebo doplnenia údaju do stáleho zoznamu voličovx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx podaní žaloby je dôvodom pre zastavenie konania. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxvať z výroku uznesenia správneho súdu. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
Druhý diex
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
x pozmenenej forme, ale s nezmeneným obsahom sa prevzalo znenie § 250za OSP. Účelom konania vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do Nároxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxlitických strán o registrácii kandidátnej listiny s úpravami a odmietnutí registrácie kandidátnej listiny podľa § 52 ods. 3 a § 82 ods. 3 zákona č. 180/xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxckých strán a politických hnutí, avšak len za predpokladu, že kandiduje vo voľbách a súčasne je dotknutá príslušným rozhodnutím Štátnej komisie pre voxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx § 19 zákona č. 180/2014 Z.z. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstiny s úpravami alebo o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím neruší rozhodnutie žalovaného, ale v závislosti od druhu žaloby buď rozhodne o ponechaní kandidáxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm konania.
§ 274
Účastníci konania
V pozmenenej forme, ale s nezmeneným obsahom sa prevzalo znenie § 250za OSP. Účelom konania vo veciach regisxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o registrácii kandidátnej listiny s úpravami a odmietnutí registrácie kandidátnej listxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, avšak len za predpokladu, že kandiduje vo voľbách a súčasne je dotknutá prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxania politických strán konštituovaná § 13 až § 19 zákona č. 180/2014 Z.z. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnexxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxého o registrácii kandidátnej listiny s úpravami alebo o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím neruší rozhodnutie žalovaného, ale v závislosti od druhu žaloby xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ 275
Žalobná legitimácia
V pozmenenej forme, ale s nezmeneným obsahom sa prevzalo znenie § 250za Oxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochrana pred rozhodovaním Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o registrácii kandidátnej listiny s úpravami a odmietxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xonaní sa môže domáhať politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, avšak len za predpokladu, že kandidujx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxn konštituovaná § 13 až § 19 zákona č. 180/2014 Z.z. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxidátnej listiny s úpravami alebo o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté roxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím neruší rozhodnutie žalovaného, ale v závislosti od druhu žaloby buď rozhodne o ponechaxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkom konania.
§ 276
Žalovaný
V pozmenenej forme, ale s nezmeneným obsahom sa prevzalo znenie § 250za OSP. Účelom konania vo veciach regixxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxj komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o registrácii kandidátnej listiny s úpravami a odmietnutí registrácie kandidátnej lisxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxrana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, avšak len za predpokladu, že kandiduje vo voľbách a súčasne je dotknutá pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxvania politických strán konštituovaná § 13 až § 19 zákona č. 180/2014 Z.z. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxného o registrácii kandidátnej listiny s úpravami alebo o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohox xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím neruší rozhodnutie žalovaného, ale v závislosti od druhu žalobx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxť bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ 277
Lehota na podanie žaloby
V pozmenenej forme, ale s nezmeneným obsahom sa prevzalo znenie § 25xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu je ochrana pred rozhodovaním Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o registrácii kandidátnej listiny s úpravami a odxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, avšak len za predpokladu, že kandiduje vo voľbách a súčasne je dotknutá príslušným rozhodnxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strán konštituovaná § 13 až § 19 zákona č. 180/2014 Z.z. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora nx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kandidátnej listiny s úpravami alebo o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím neruší rozhodnutie žalovaného, ale v závislosti od druhu žaloby buď rozhodne o ponxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxčené účastníkom konania.
Náležitosti žaloby
§ 278
V pozmenenej forme, ale s nezmeneným obsahom sa prevzalo znenie § 250za OSP. Účelom konanix xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxodovaním Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o registrácii kandidátnej listiny s úpravami a odmietnutí registrácie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxhať politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, avšak len za predpokladu, že kandiduje vo voľbách a súčaxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xontrolu financovania politických strán konštituovaná § 13 až § 19 zákona č. 180/2014 Z.z. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxhodnutia žalovaného o registrácii kandidátnej listiny s úpravami alebo o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny. Zákon vymedzuje náležitosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím neruší rozhodnutie žalovaného, ale v závislosxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ 279
V pozmenenej forme, ale s nezmeneným obsahom sa prevzalo znenie § 250za OSP. Účxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxania politických strán o registrácii kandidátnej listiny s úpravami a odmietnutí registrácie kandidátnej listiny podľa § 52 ods. 3 a § 82 ods. 3 zákona xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx politických strán a politických hnutí, avšak len za predpokladu, že kandiduje vo voľbách a súčasne je dotknutá príslušným rozhodnutím Štátnej komisix xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxá § 13 až § 19 zákona č. 180/2014 Z.z. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konaxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy s úpravami alebo o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žaloxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím neruší rozhodnutie žalovaného, ale v závislosti od druhu žaloby buď rozhodne o ponechaní kandidáta na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxania.
Rozhodnutie o žalobe
§ 280
V pozmenenej forme, ale s nezmeneným obsahom sa prevzalo znenie § 250za OSP. Účelom konania vo veciach regisxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o registrácii kandidátnej listiny s úpravami a odmietnutí registrácie kandidátnej listxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, avšak len za predpokladu, že kandiduje vo voľbách a súčasne je dotknutá prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxania politických strán konštituovaná § 13 až § 19 zákona č. 180/2014 Z.z. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnexxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxého o registrácii kandidátnej listiny s úpravami alebo o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím neruší rozhodnutie žalovaného, ale v závislosti od druhu žaloby xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx bezodkladne doručené účastníkom konania.
x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xoľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu je ochrana pred rozhodovaním Štátnej komisie pre voľby a kontrolu finaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x x xx xxxx x xxkona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný najvyšší súd. Ochrany v tomto konaní sa môže domáhať politická strana, politické hnutie alebo koalxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Žalovaným je Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán konštituxxxxx x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx konania. Žalobca môže podať žalobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od prevzatia rozhodnutia žalovaného o registrácii kandidátnej lixxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxta na kandidátnej listine alebo zaregistruje kandidátnu listinu. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkox xxxxxxxx
x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu je ochrana pred rozhodovaním Štátnej komisie pre voľby a koxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x § 82 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný najvyšší súd. Ochrany v tomto konaní sa môže domáhať politická strana, politické hnutix xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Žalovaným je Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxtup do tohto konania. Žalobca môže podať žalobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od prevzatia rozhodnutia žalovaného o registrácii kanxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xozhodnutie žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V príxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx doručené účastníkom konania.
Tretí diel
Konanie vo veciach prijatia návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky
§ 283
V zásaxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxm takéhoto návrhu zo strany predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 2 a 4 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný najxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxj rady Slovenskej republiky odmietnutý. Žalovaným je predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxučenia oznámenia žalovaného o odmietnutí návrhu kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Režim doručovania tohto oznámenia je upravený v poslxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxvrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do piatich dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má zx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ 284
Účastníci konania
V zásade sa pxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxhoto návrhu zo strany predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 2 a 4 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný najvyšší xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Slovenskej republiky odmietnutý. Žalovaným je predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxa oznámenia žalovaného o odmietnutí návrhu kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Režim doručovania tohto oznámenia je upravený v poslednej xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xa kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do piatich dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má za náslxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxndidáta na prezidenta Slovenskej republiky je ochrana pred odmietnutím takéhoto návrhu zo strany predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa x xxx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky bol predsedom Národnej rady Slovenskej republiky odmietnutý. Žalovaným je predseda Národnej rady Sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx môže podať žalobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od doručenia oznámenia žalovaného o odmietnutí návrhu kandidáta na prezidenta Slovxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxoby, prílohou ktorej je napadnuté oznámenie žalovaného o odmietnutí návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Správny súd rozhodne o žxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xozhodne o prijatí návrhu žalobcu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne dorxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxidenta Slovenskej republiky je ochrana pred odmietnutím takéhoto návrhu zo strany predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 2 a 4 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx prezidenta Slovenskej republiky bol predsedom Národnej rady Slovenskej republiky odmietnutý. Žalovaným je predseda Národnej rady Slovenskej repuxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxbu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od doručenia oznámenia žalovaného o odmietnutí návrhu kandidáta na prezidenta Slovenskej republixxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xtorej je napadnuté oznámenie žalovaného o odmietnutí návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Správny súd rozhodne o žalobe uzneseníx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxtí návrhu žalobcu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxnutím takéhoto návrhu zo strany predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 2 a 4 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušnx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxodnej rady Slovenskej republiky odmietnutý. Žalovaným je predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovanýx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xd doručenia oznámenia žalovaného o odmietnutí návrhu kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Režim doručovania tohto oznámenia je upravený v xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxtí návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do piatich dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žalobx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxskej republiky. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
Náležitosti žaloby
§ 288
V zásxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxím takéhoto návrhu zo strany predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 2 a 4 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný naxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxej rady Slovenskej republiky odmietnutý. Žalovaným je predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, číx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxručenia oznámenia žalovaného o odmietnutí návrhu kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Režim doručovania tohto oznámenia je upravený v posxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xávrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do piatich dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxj republiky. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ 289
V zásade sa preberá znenie § 250zx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 2 a 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xa prezidenta Slovenskej republiky bol predsedom Národnej rady Slovenskej republiky odmietnutý. Žalovaným je predseda Národnej rady Slovenskej repxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od doručenia oznámenia žalovaného o odmietnutí návrhu kandidáta na prezidenta Slovenskej republxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ktorej je napadnuté oznámenie žalovaného o odmietnutí návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Správny súd rozhodne o žalobe uznesenxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxatí návrhu žalobcu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxidenta Slovenskej republiky je ochrana pred odmietnutím takéhoto návrhu zo strany predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 2 a 4 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx prezidenta Slovenskej republiky bol predsedom Národnej rady Slovenskej republiky odmietnutý. Žalovaným je predseda Národnej rady Slovenskej repuxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxbu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od doručenia oznámenia žalovaného o odmietnutí návrhu kandidáta na prezidenta Slovenskej republixxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xtorej je napadnuté oznámenie žalovaného o odmietnutí návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Správny súd rozhodne o žalobe uzneseníx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxtí návrhu žalobcu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkxx xxxxxxxx
x xxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky je ochrana pred odmietnutím takéhoto návrhu zo strany predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 2 a 4 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky bol predsedom Národnej rady Slovenskej republiky odmietnutý. Žalovaným je predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Účastníkmi xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx subjektívnej lehote počítanej od doručenia oznámenia žalovaného o odmietnutí návrhu kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Režim doručovaxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx oznámenie žalovaného o odmietnutí návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do piatich dní od jxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xa kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ xxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xdmietnutím takéhoto návrhu zo strany predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 2 a 4 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxom Národnej rady Slovenskej republiky odmietnutý. Žalovaným je predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxanej od doručenia oznámenia žalovaného o odmietnutí návrhu kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Režim doručovania tohto oznámenia je upraxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxietnutí návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do piatich dní od jej doručenia. Nedôvodnosť xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xlovenskej republiky. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
Štvrtý diel
Konanie vo vexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xeciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávnych krajov je ochrana pred rozhodovaním volebnej komisie samosprávneho krajx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xx x xx5 ods. 2 a 5 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný okresný súd, v ktorého obvode má sídlo samosprávny kraj. Ochrany v tomto konaní sa môže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxegistrovaný nezávislý kandidát. xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxý, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Žalobca môže podať žalobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenix xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxgáne samosprávneho kraja. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ 294
Účastníci konanxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xchrana pred rozhodovaním volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xx x xxx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx obvode má sídlo samosprávny kraj. Ochrany v tomto konaní sa môže domáhať politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politixxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kraja, ktorá rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxvaní kandidáta. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením dx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xeruší rozhodnutie žalovaného, ale rozhodne o zaregistrovaní kandidáta na príslušnú funkciu v orgáne samosprávneho kraja. Vo veci vydané rozhodnutix xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxm konania vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávnych krajov je ochrana pred rozhodovaním volebnej komisie samospxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xds. 2 a 5, § 145 ods. 2 a 5 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný okresný súd, v ktorého obvode má sídlo samosprávny kraj. Ochrany v tomto kxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxý alebo nezaregistrovaný nezávislý kandidát. Žalovaným xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Žalobca môže podať žalobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od prevzatxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxprávneho kraja. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ 296
Žalovaný
Obsahovo sa prebxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxvaním volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedov samxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xx x xxx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxsprávny kraj. Ochrany v tomto konaní sa môže domáhať politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, ktorej xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxla o nezaregistrovaní kandidáta. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konanxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej dorxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xalovaného, ale rozhodne o zaregistrovaní kandidáta na príslušnú funkciu v orgáne samosprávneho kraja. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávnych krajov je ochrana pred rozhodovaním volebnej komisie samosprávneho kraja o nxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xx x xxx xxs. 2 a 5 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný okresný súd, v ktorého obvode má sídlo samosprávny kraj. Ochrany v tomto konaní sa môže domxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxstrovaný nezávislý kandidát. Žalovaným je miestna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxnuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Žalobca môže podať žalobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od prevzatia rozhodnxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xúd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby sxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xraja. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
Náležitosti žaloby
§ 298
Obsahovo sa prexxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxovaním volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedov saxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xx x xxx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxosprávny kraj. Ochrany v tomto konaní sa môže domáhať politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, ktorex xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxdla o nezaregistrovaní kandidáta. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konaxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žalovaného, ale rozhodne o zaregistrovaní kandidáta na príslušnú funkciu v orgáne samosprávneho kraja. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu muxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnych listín pre voľby do orgánov samosprávnych krajov je ochrana pred rozhodovaním volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xx x xxx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. Na rozhodovanie je príslušný okresný súd, v ktorého obvode má sídlo samosprávny kraj. Ochrany v tomto konaní sa môže domáhať politická strana, poxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdát. Žalovaným je miestna volebná komisia samosprávneho kraja, ktorá rozhodla x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Žalobca môže podať žalobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od prevzatia rozhodnutia žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta. Zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxenia. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím neruší rozhodnutie žalxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xyť bezodkladne doručené účastníkom konania.
Rozhodnutie o žalobe
§ 300
Obsahovo sa preberá sa znenie § 250zd OSP. Účelom konania vo veciach xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxregistrovaní kandidáta pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedov samosprávnych krajov podľa § 140 ods. 2 a 5, § 145 ods. 2 x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxť politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, ktorej kandidát nebol zaregistrovaný alebo nezaregistrxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Žalobca môže podať žalobu len v trojdňovej subjxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamixxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxta na príslušnú funkciu v orgáne samosprávneho kraja. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxov je ochrana pred rozhodovaním volebnej komisie samosprávneho kraja o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xx x xxx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxorého obvode má sídlo samosprávny kraj. Ochrany v tomto konaní sa môže domáhať politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxvneho kraja, ktorá rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta. Účastníkmi xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx subjektívnej lehote počítanej od prevzatia rozhodnutia žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím neruší rozhodnutie žalovaného, ale rozhodne o zaregistrovaní kanxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa.
§ 302
Obsahovo sa preberá sa znenie § 250zd OSP. Účelom konania vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávnych xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxrávnych krajov a predsedov samosprávnych krajov podľa § 140 ods. 2 a 5, § 145 ods. 2 a 5 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný okresný súdx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxán a politických hnutí, ktorej kandidát nebol zaregistrovaný alebo nezaregistrovaný nezávislý kandidát. Žalovaným je miestna volebná komisia samoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxurátora na vstup do tohto konania. Žalobca môže podať žalobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od prevzatia rozhodnutia žalovaného o nezxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
Piaty diel
Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listíx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí je ochrana pred rozhodovaním miestnej volebnej komisie alebo mestskej volebnxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxbo primátorov miest podľa § 172 ods. 1 a 4 a § 177 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa nachádzx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxkých hnutí, ktorej kandidát nebol zaregistrovaný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx kandidáta. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Žalobca môže podať xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxne o zaregistrovaní kandidáta na príslušnú funkciu v orgáne samosprávy obcí, miest alebo mestských častí. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu mxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxe kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí je ochrana pred rozhodovaním miestnej volebnej komisie alebo mestxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxch častí alebo primátorov miest podľa § 172 ods. 1 a 4 a § 177 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný okresný súd, v ktorého obvodx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxán a politických hnutí, ktorej kandidát nebol zaregistrovaný alebo nezaregistrovaný nezávislý kandidát. Žalovaným je miestna volebná komisia alebx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxenie prokurátora na vstup do tohto konania. Žalobca môže podať žalobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od prevzatia rozhodnutia žalovaxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd sxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxo mestských častí. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ 305
Žalobná legitimácia
Prxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx ochrana pred rozhodovaním miestnej volebnej komisie alebo mestskej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby poslancov zastupiteľsxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x x x xxx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx4 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný okresný xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxcia politických strán a politických hnutí, ktorej kandidát nebol zaregistrovaný alebo nezaregistrovaný nezávislý kandidát. Žalovaným je miestna vxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxe je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Žalobca môže podať žalobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od prevzatia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xprávny súd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxávy obcí, miest alebo mestských častí. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ 306
Žaloxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx častí je ochrana pred rozhodovaním miestnej volebnej komisie alebo mestskej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby poslancov zastxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x x x xxx xxxx x x x xxxxxx xx 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto alebo mestská časť. Ochrany v tomto konaní sa môže domxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxstrovaný nezávislý kandidát. Žalovaným je miestna volebná komisia alebo mestská volebná komisia, ktorá rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta. Účaxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxjdňovej subjektívnej lehote počítanej od prevzatia rozhodnutia žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, príxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxedok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím neruší rozhodnutie žalovaného, ale rozhodne o zaregistroxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxadne doručené účastníkom konania.
§ 307
Lehota na podanie žaloby
Preberá sa znenie § 250zb OSP. Účelom konania vo veciach registrácie kandidáxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxbnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby poslancov zastupiteľstiev obcí, miest a mestských častí alebo starostov obcí, mestských častí axxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x x x xxx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v tomto konaní sa môže domáhať politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, ktorej kandidát nebol zaregixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxstrovaní kandidáta. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Žalobca mxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xle rozhodne o zaregistrovaní kandidáta na príslušnú funkciu v orgáne samosprávy obcí, miest alebo mestských častí. Vo veci vydané rozhodnutie správnxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí je ochrana pred rozhodovaním miestnej volebnej komisix xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxcí, mestských častí alebo primátorov miest podľa § 172 ods. 1 a 4 a § 177 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný okresný súd, v ktxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtických strán a politických hnutí, ktorej kandidát nebol zaregistrovaný alebo nezaregistrovaný nezávislý kandidát. Žalovaným je miestna volebná kxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxnuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Žalobca môže podať žalobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od prevzatia rozhodnxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xúd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby sxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, miest alebo mestských častí. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
§ 309
Preberá sa znexxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxd rozhodovaním miestnej volebnej komisie alebo mestskej volebnej komisie o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby poslancov zastupiteľstiev obcí, mxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x x x xxx xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxesný súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto alebo mestská časť. Ochrany v tomto konaní sa môže domáhať politická strana, politické hnutie alebo kxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxtna volebná komisia alebo mestská volebná komisia, ktorá rozhodla o nezaregistrovaní kandidáta. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím všxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxatia rozhodnutia žalovaného o nezaregistrovaní kandidáta. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovanéxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím neruší rozhodnutie žalovaného, ale rozhodne o zaregistrovaní kandidáta na príslušnú funkciu v orgáne samxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxdnutie o žalobe
§ 310
Preberá sa znenie § 250zb OSP. Účelom konania vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcíx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxľby poslancov zastupiteľstiev obcí, miest a mestských častí alebo starostov obcí, mestských častí alebo primátorov miest podľa § 172 ods. 1 a 4 a § 177 xxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxo konaní sa môže domáhať politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, ktorej kandidát nebol zaregistrovxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxaní kandidáta. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Žalobca môže poxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnoxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxhodne o zaregistrovaní kandidáta na príslušnú funkciu v orgáne samosprávy obcí, miest alebo mestských častí. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxstín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxlancov zastupiteľstiev obcí, miest a mestských častí alebo starostov obcí, mestských častí alebo primátorov miest podľa § 172 ods. 1 a 4 a § 177 ods. 1 x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxí sa môže domáhať politická strana, politické hnutie alebo koalícia politických strán a politických hnutí, ktorej kandidát nebol zaregistrovaný alexx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxdidáta. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Žalobca môže podať žalxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením do troch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x zaregistrovaní kandidáta na príslušnú funkciu v orgáne samosprávy obcí, miest alebo mestských častí. Vo veci vydané rozhodnutie správneho súdu musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxe voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí je ochrana pred rozhodovaním miestnej volebnej komisie alebo mestskej volebnej komisie o nxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxv miest podľa § 172 ods. 1 a 4 a § 177 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z.z. Na rozhodovanie je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xtorej kandidát nebol zaregistrovaný alebo nezaregistrovaný nezávislý kandidát. Žalovaným je miestna volebná komisia alebo mestská volebná komisixx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxp do tohto konania. Žalobca môže podať žalobu len v trojdňovej subjektívnej lehote počítanej od prevzatia rozhodnutia žalovaného o nezaregistrovaní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxch dní od jej doručenia. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím nerušx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxi vydané rozhodnutie správneho súdu musí byť bezodkladne doručené účastníkom konania.
ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIA VO VECIACH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
xxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxupiteľstva samosprávneho kraja
§ 313
Nová procesná úprava vo veciach zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxndát trvá alebo zanikol. Potrebu tejto právnej úpravy vyvolala nejednotnosť v posudzovaní vecnej kompetencie súdu najmä v tom, či ide o kompetenciu všxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxôb dotknutých poslancov v jednostupňovom konaní o ochrane proti nezákonnému zásahu orgánu verejnej správy podľa § 250vOSPalebo na základe žalôb prokxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxlatňovaní poslaneckého mandátu, ale aj jeho nezákonným výkonom. Vecne a miestne príslušný bude krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán územnej saxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxie prokurátora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia podľa § 313 ods. 1 bude patriť poslancovi zastupiteľstva tvrdiacemu, že jeho posxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx ods. 2 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 16/2006 Z.z.), naďalej trvá a pasxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxy kraj proti poslancovi, o ktorom tvrdí, že jeho poslanecký mandát mal zaniknúť. Lehota na podanie žaloby podľa § 313 ods. 1 je dvojmesačná; žalobu podľa x xxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxvinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného v konaní podľa § 313 xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xrijatého uznesenia do 60 dní. Ustanovenie § 320 obmedzuje zastupiteľstvo v prijatí takého uznesenia, ktoré by viedlo k zmareniu účelu súdneho konaniax xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxnca nemal nastúpiť náhradník, prípadne by žalovaný nemal požiadať o vyhlásenie nových volieb na uprázdnený mandát poslanca. Správny súd rozhoduje uzxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xxxanovenie § 323 ods. 2 a § 324 ods. 2 rieši dopad na právne účinky uznesení zastupiteľstiev a všeobecne záväzných nariadení prijatých v čase, v ktorom neboxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxom týchto ustanovení je ochrana dobromyseľne nadobudnutých práv vyplývajúcich z týchto uznesení a všeobecne záväzných nariadení.
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxo zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja bude upravovať právomoc správneho súdu rozhodnúť o určení, či poslanecký mandát trvá alexx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdu v civilnom konaní alebo kompetenciu špeciálne pre správne súdnictvo. Zánik mandátu bol doteraz nekoncepčne riešený buď na základe žalôb dotknutýcx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxnaní o preskúmaní zákonností uznesení zastupiteľstiev podľa § 250zf. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením v uplatňovaní poxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxorého zastupiteľstva sa mandát poslanca týka (§ 13 ods. 2). Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátoxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxát, ktorý mal zaniknúť (§ 25 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 102/2010 Z.z. a § 13 ods. 2 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxované bude príslušné zastupiteľstvo, ktoré o tom rozhodlo. Žalobu podľa § 313 ods. 2 môže podať obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj proti pxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxžno podať v dvojmesačnej subjektívnej lehote, najneskôr však v jednoročnej objektívnej lehote. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, povinnosť žaloxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxpiteľstvom, možnosť správneho súdu vyžiadať si vyjadrenie k žalobe aj od zastupiteľstva, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxenie sa primerane vzťahuje aj na iný postup obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. To znamená, že by na sporné miesto poslanca nemal nasxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxôvodnosť žaloby vedie k jej zamietnutiu. V prípade vyhovenia žalobe rozhodne správny súd určujúcim výrokom (§ 323 ods. 1 a § 324 ods. 1). Ustanovenie § 32x xxxx x x x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umožnené vykonávať v zastupiteľstve jeho mandát poslanca, resp. od zániku mandátu poslanca do vydania rozhodnutia správneho súdu. Účelom týchto ustxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxcia
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxpiteľstva samosprávneho kraja bude upravovať právomoc správneho súdu rozhodnúť o určení, či poslanecký mandát trvá alebo zanikol. Potrebu tejto práxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxpetenciu špeciálne pre správne súdnictvo. Zánik mandátu bol doteraz nekoncepčne riešený buď na základe žalôb dotknutých poslancov v jednostupňovom xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznesení zastupiteľstiev podľa § 250zf. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením v uplatňovaní poslaneckého mandátu, ale aj jexx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxát poslanca týka (§ 13 ods. 2). Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Axxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxs. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 102/2010 Z.z. a § 13 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxteľstvo, ktoré o tom rozhodlo. Žalobu podľa § 313 ods. 2 môže podať obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj proti poslancovi, o ktorom tvrdí, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxektívnej lehote, najneskôr však v jednoročnej objektívnej lehote. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, povinnosť žalovaného predložiť správnemu sxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho súdu vyžiadať si vyjadrenie k žalobe aj od zastupiteľstva, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 60 dní. Ustanovenie x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx na iný postup obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. To znamená, že by na sporné miesto poslanca nemal nastúpiť náhradník, prípadne by xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxmietnutiu. V prípade vyhovenia žalobe rozhodne správny súd určujúcim výrokom (§ 323 ods. 1 a § 324 ods. 1). Ustanovenie § 323 ods. 2 a § 324 ods. 2 rieši dopax xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxteľstve jeho mandát poslanca, resp. od zániku mandátu poslanca do vydania rozhodnutia správneho súdu. Účelom týchto ustanovení je ochrana dobromysexxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxdnotnosť v posudzovaní vecnej kompetencie súdu najmä v tom, či ide o kompetenciu všeobecného súdu v civilnom konaní alebo kompetenciu špeciálne pre spxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxákonnému zásahu orgánu verejnej správy podľa § 250vOSPalebo na základe žalôb prokurátorov v konaní o preskúmaní zákonností uznesení zastupiteľstiex xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxcne a miestne príslušný bude krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán územnej samosprávy, ktorého zastupiteľstva sa mandát poslanca týka (§ 13 ods. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxia podľa § 313 ods. 1 bude patriť poslancovi zastupiteľstva tvrdiacemu, že jeho poslanecký mandát, ktorý mal zaniknúť (§ 25 ods. 1 zákona Slovenskej nárxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 16/2006 Z.z.), naďalej trvá a pasívne legitimované bude príslušné zastupiteľstvo, ktoré o tom rozhoxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxl zaniknúť. Lehota na podanie žaloby podľa § 313 ods. 1 je dvojmesačná; žalobu podľa § 313 ods. 2 možno podať v dvojmesačnej subjektívnej lehote, najneskxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného v konaní podľa § 313 ods. 1 a zastupiteľstvom, možnosť správneho súdu vyžiadať si vyjadrxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxľstvo v prijatí takého uznesenia, ktoré by viedlo k zmareniu účelu súdneho konania. Toto obmedzenie sa primerane vzťahuje aj na iný postup obce, mesta, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vyhlásenie nových volieb na uprázdnený mandát poslanca. Správny súd rozhoduje uznesením. Nedôvodnosť žaloby vedie k jej zamietnutiu. V prípade vyhoxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxí zastupiteľstiev a všeobecne záväzných nariadení prijatých v čase, v ktorom nebolo žalobcovi umožnené vykonávať v zastupiteľstve jeho mandát poslaxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxplývajúcich z týchto uznesení a všeobecne záväzných nariadení.
§ 317
Lehota na podanie žaloby
Nová procesná úprava vo veciach zániku mandátu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právomoc správneho súdu rozhodnúť o určení, či poslanecký mandát trvá alebo zanikol. Potrebu tejto právnej úpravy vyvolala nejednotnosť v posudzovaxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu bol doteraz nekoncepčne riešený buď na základe žalôb dotknutých poslancov v jednostupňovom konaní o ochrane proti nezákonnému zásahu orgánu verejnxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením v uplatňovaní poslaneckého mandátu, ale aj jeho nezákonným výkonom. Vecne a miestne príslušný bude krxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia podľa § 313 ods. 1 bude patriť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxecnom zriadení v znení zákona č. 102/2010 Z.z. a § 13 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajocxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxže podať obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj proti poslancovi, o ktorom tvrdí, že jeho poslanecký mandát mal zaniknúť. Lehota na podanie žxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnej lehote. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxtva, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 60 dní. Ustanovenie § 320 obmedzuje zastupiteľstvo v prijatí takého uznesenxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxvneho kraja. To znamená, že by na sporné miesto poslanca nemal nastúpiť náhradník, prípadne by žalovaný nemal požiadať o vyhlásenie nových volieb na upxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx súd určujúcim výrokom (§ 323 ods. 1 a § 324 ods. 1). Ustanovenie § 323 ods. 2 a § 324 ods. 2 rieši dopad na právne účinky uznesení zastupiteľstiev a všeobecne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxslanca do vydania rozhodnutia správneho súdu. Účelom týchto ustanovení je ochrana dobromyseľne nadobudnutých práv vyplývajúcich z týchto uznesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja bude upravovať právomoc správneho súdu rozhodnúx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x tom, či ide o kompetenciu všeobecného súdu v civilnom konaní alebo kompetenciu špeciálne pre správne súdnictvo. Zánik xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx verejnej správy podľa § 250vOSPalebo na základe žalôb prokurátorov v konaní o preskúmaní zákonností uznesení zastupiteľstiev podľa § 250zf. Účelom kxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bude krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán územnej samosprávy, ktorého zastupiteľstva sa mandát poslanca týka (§ 13 ods. 2). Účastníkmi konania xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx patriť poslancovi zastupiteľstva tvrdiacemu, že jeho poslanecký mandát, ktorý mal zaniknúť (§ 25 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx krajoch) v znení zákona č. 16/2006 Z.z.), naďalej trvá a pasívne legitimované bude príslušné zastupiteľstvo, ktoré o tom rozhodlo. Žalobu podľa § 313 oxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxdanie žaloby podľa § 313 ods. 1 je dvojmesačná; žalobu podľa § 313 ods. 2 možno podať v dvojmesačnej subjektívnej lehote, najneskôr však v jednoročnej obxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxv medzi štatutárnym orgánom žalovaného v konaní podľa § 313 ods. 1 a zastupiteľstvom, možnosť správneho súdu vyžiadať si vyjadrenie k žalobe aj od zastuxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xznesenia, ktoré by viedlo k zmareniu účelu súdneho konania. Toto obmedzenie sa primerane vzťahuje aj na iný postup obce, mesta, mestskej časti alebo saxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxeb na uprázdnený mandát poslanca. Správny súd rozhoduje uznesením. Nedôvodnosť žaloby vedie k jej zamietnutiu. V prípade vyhovenia žalobe rozhodne sxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxobecne záväzných nariadení prijatých v čase, v ktorom nebolo žalobcovi umožnené vykonávať v zastupiteľstve jeho mandát poslanca, resp. od zániku manxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxnesení a všeobecne záväzných nariadení.
§ 319
Nová procesná úprava vo veciach zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zasxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxlanecký mandát trvá alebo zanikol. Potrebu tejto právnej úpravy vyvolala nejednotnosť v posudzovaní vecnej kompetencie súdu najmä v tom, či ide o kompxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xáklade žalôb dotknutých poslancov v jednostupňovom konaní o ochrane proti nezákonnému zásahu orgánu verejnej správy podľa § 250vOSPalebo na základe xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtu, ale aj jeho nezákonným výkonom. Vecne a miestne príslušný bude krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán územnej samosprávy, ktorého zastupiteľxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxo konania. Aktívna žalobná legitimácia podľa § 313 ods. 1 bude patriť poslancovi zastupiteľstva tvrdiacemu, že jeho poslanecký mandát, ktorý mal zanixxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 16/2006 Z.z.), naďalej trvá a pasívne legitimované bude prísluxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxom tvrdí, že jeho poslanecký mandát mal zaniknúť. Lehota na podanie žaloby podľa § 313 ods. 1 je dvojmesačná; žalobu podľa § 313 ods. 2 možno podať v dvojmexxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného v konaní podľa § 313 ods. 1 a zastupiteľstvom, možnxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xstanovenie § 320 obmedzuje zastupiteľstvo v prijatí takého uznesenia, ktoré by viedlo k zmareniu účelu súdneho konania. Toto obmedzenie sa primerane xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prípadne by žalovaný nemal požiadať o vyhlásenie nových volieb na uprázdnený mandát poslanca. Správny súd rozhoduje uznesením. Nedôvodnosť žaloby vxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx 2 rieši dopad na právne účinky uznesení zastupiteľstiev a všeobecne záväzných nariadení prijatých v čase, v ktorom nebolo žalobcovi umožnené vykonávxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxa dobromyseľne nadobudnutých práv vyplývajúcich z týchto uznesení a všeobecne záväzných nariadení.
§ 320
Nová procesná úprava vo veciach zánixx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx upravovať právomoc správneho súdu rozhodnúť o určení, či poslanecký mandát trvá alebo zanikol. Potrebu tejto právnej úpravy vyvolala nejednotnosť v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxictvo. Zánik mandátu bol doteraz nekoncepčne riešený buď na základe žalôb dotknutých poslancov v jednostupňovom konaní o ochrane proti nezákonnému zxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx0zf. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením v uplatňovaní poslaneckého mandátu, ale aj jeho nezákonným výkonom. Vecne a miestxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia podľa § 313 ods. 1 bude patriť poslancovi zastupiteľstva tvrdiacemu, že jeho poslanecký maxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxna č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 16/2006 Z.z.), naďalej trvá a pasívne legitxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxi poslancovi, o ktorom tvrdí, že jeho poslanecký mandát mal zaniknúť. Lehota na podanie žaloby podľa § 313 ods. 1 je dvojmesačná; žalobu podľa § 313 ods. 2 xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxlovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného v konaní podľa § 313 ods. 1 a zasxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xznesenia do 60 dní. Ustanovenie § 320 obmedzuje zastupiteľstvo v prijatí takého uznesenia, ktoré by viedlo k zmareniu účelu súdneho konania. Toto obmexxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xastúpiť náhradník, prípadne by žalovaný nemal požiadať o vyhlásenie nových volieb na uprázdnený mandát poslanca. Správny súd rozhoduje uznesením. Nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x 323 ods. 2 a § 324 ods. 2 rieši dopad na právne účinky uznesení zastupiteľstiev a všeobecne záväzných nariadení prijatých v čase, v ktorom nebolo žalobcoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xstanovení je ochrana dobromyseľne nadobudnutých práv vyplývajúcich z týchto uznesení a všeobecne záväzných nariadení.
Rozhodnutie o žalobe
x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxebo zastupiteľstva samosprávneho kraja bude upravovať právomoc správneho súdu rozhodnúť o určení, či poslanecký mandát trvá alebo zanikol. Potrebu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx alebo kompetenciu špeciálne pre správne súdnictvo. Zánik mandátu bol doteraz nekoncepčne riešený buď na základe žalôb dotknutých poslancov v jednosxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxkonností uznesení zastupiteľstiev podľa § 250zf. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením v uplatňovaní poslaneckého mandátux xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxva sa mandát poslanca týka (§ 13 ods. 2). Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxrdiacemu, že jeho poslanecký mandát, ktorý mal zaniknúť (§ 25 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona čx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx.), naďalej trvá a pasívne legitimované bude príslušné zastupiteľstvo, ktoré o tom rozhodlo. Žalobu podľa § 313 ods. 2 môže podať obec, mesto, mestská čxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxesačná; žalobu podľa § 313 ods. 2 možno podať v dvojmesačnej subjektívnej lehote, najneskôr však v jednoročnej objektívnej lehote. Zákon vymedzuje náxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxho v konaní podľa § 313 ods. 1 a zastupiteľstvom, možnosť správneho súdu vyžiadať si vyjadrenie k žalobe aj od zastupiteľstva, ktoré musí byť zaslané sprxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xčelu súdneho konania. Toto obmedzenie sa primerane vzťahuje aj na iný postup obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. To znamená, že by nx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxávny súd rozhoduje uznesením. Nedôvodnosť žaloby vedie k jej zamietnutiu. V prípade vyhovenia žalobe rozhodne správny súd určujúcim výrokom (§ 323 odxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh v čase, v ktorom nebolo žalobcovi umožnené vykonávať v zastupiteľstve jeho mandát poslanca, resp. od zániku mandátu poslanca do vydania rozhodnutia xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní.
§ 322
Nová procesná úprava vo veciach zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľsxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxtrebu tejto právnej úpravy vyvolala nejednotnosť v posudzovaní vecnej kompetencie súdu najmä v tom, či ide o kompetenciu všeobecného súdu v civilnom kxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xednostupňovom konaní o ochrane proti nezákonnému zásahu orgánu verejnej správy podľa § 250vOSPalebo na základe žalôb prokurátorov v konaní o preskúmxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxndátu, ale aj jeho nezákonným výkonom. Vecne a miestne príslušný bude krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán územnej samosprávy, ktorého zastupixxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xohto konania. Aktívna žalobná legitimácia podľa § 313 ods. 1 bude patriť poslancovi zastupiteľstva tvrdiacemu, že jeho poslanecký mandát, ktorý mal zxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 16/2006 Z.z.), naďalej trvá a pasívne legitimované bude príslušné zastupiteľstvo, ktoré o tom roxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxt mal zaniknúť. Lehota na podanie žaloby podľa § 313 ods. 1 je dvojmesačná; žalobu podľa § 313 ods. 2 možno podať v dvojmesačnej subjektívnej lehote, najnxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného v konaní podľa § 313 ods. 1 a zastupiteľstvom, možnosť správneho súdu vyžiadať si vyjxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxiteľstvo v prijatí takého uznesenia, ktoré by viedlo k zmareniu účelu súdneho konania. Toto obmedzenie sa primerane vzťahuje aj na iný postup obce, mesxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxať o vyhlásenie nových volieb na uprázdnený mandát poslanca. Správny súd rozhoduje uznesením. Nedôvodnosť žaloby vedie k jej zamietnutiu. V prípade vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxsení zastupiteľstiev a všeobecne záväzných nariadení prijatých v čase, v ktorom nebolo žalobcovi umožnené vykonávať v zastupiteľstve jeho mandát poxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxv vyplývajúcich z týchto uznesení a všeobecne záväzných nariadení.
§ 323
Nová procesná úprava vo veciach zániku mandátu poslanca obecného zastxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu rozhodnúť o určení, či poslanecký mandát trvá alebo zanikol. Potrebu tejto právnej úpravy vyvolala nejednotnosť v posudzovaní vecnej kompetencie sxxx xxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xekoncepčne riešený buď na základe žalôb dotknutých poslancov v jednostupňovom konaní o ochrane proti nezákonnému zásahu orgánu verejnej správy podľx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ochranu pred svojvoľným bránením v uplatňovaní poslaneckého mandátu, ale aj jeho nezákonným výkonom. Vecne a miestne príslušný bude krajský súd, v ktxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia podľa § 313 ods. 1 bude patriť poslancovi zaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxí v znení zákona č. 102/2010 Z.z. a § 13 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xds. 2 môže podať obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj proti poslancovi, o ktorom tvrdí, že jeho poslanecký mandát mal zaniknúť. Lehota na poxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxjektívnej lehote. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmox xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxpiteľstva, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 60 dní. Ustanovenie § 320 obmedzuje zastupiteľstvo v prijatí takého uxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxmosprávneho kraja. To znamená, že by na sporné miesto poslanca nemal nastúpiť náhradník, prípadne by žalovaný nemal požiadať o vyhlásenie nových volixx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xprávny súd určujúcim výrokom (§ 323 ods. 1 a § 324 ods. 1). Ustanovenie § 323 ods. 2 a § 324 ods. 2 rieši dopad na právne účinky uznesení zastupiteľstiev a všexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxdátu poslanca do vydania rozhodnutia správneho súdu. Účelom týchto ustanovení je ochrana dobromyseľne nadobudnutých práv vyplývajúcich z týchto uzxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxnecký mandát žalovaného v zastupiteľstve zanikol. Vo výroku uvedie označenie žalovaného, určenie zániku jeho mandátu poslanca zastupiteľstva a deň xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja bude upravovať právomoc správneho súdu rozhodnúť o určení, či poslanecký mandát trvá alebo zanikol. Potxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxnaní alebo kompetenciu špeciálne pre správne súdnictvo. Zánik mandátu bol doteraz nekoncepčne riešený buď na základe žalôb dotknutých poslancov v jexxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxní zákonností uznesení zastupiteľstiev podľa § 250zf. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením v uplatňovaní poslaneckého manxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxeľstva sa mandát poslanca týka (§ 13 ods. 2). Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do toxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxniknúť (§ 25 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 102/2010 Z.z. a § 13 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z.zx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxx xbec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj proti poslancovi, o ktorom tvrdí, že jeho poslanecký mandát mal zaniknúť. Lehota na podanie žaloby podxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxe. Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxé musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 60 dní. Ustanovenie § 320 obmedzuje zastupiteľstvo v prijatí takého uznesenia, ktoré xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxja. To znamená, že by na sporné miesto poslanca nemal nastúpiť náhradník, prípadne by žalovaný nemal požiadať o vyhlásenie nových volieb na uprázdnený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxúcim výrokom (§ 323 ods. 1 a § 324 ods. 1). Ustanovenie § 323 ods. 2 a § 324 ods. 2 rieši dopad na právne účinky uznesení zastupiteľstiev a všeobecne záväznýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vydania rozhodnutia správneho súdu. Účelom týchto ustanovení je ochrana dobromyseľne nadobudnutých práv vyplývajúcich z týchto uznesení a všeobecxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xamosprávneho kraja
§ 325
Konanie o preskúmanie zániku funkcie starostu, primátora a predsedu samosprávneho kraja osobitne upravuje vSSPz rovnaxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxo zastupiteľstva samosprávneho kraja. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením vo výkone funkcie starostu, primátora alebo prxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxra na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia sa obmedzuje na starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja, ktorí tvrdia, že icx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbo § 13 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) [ďalej len "zákon o samosprávnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kraja podľa uvedených ustanovení funkcia zanikla (§ 327 ods. 2). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 1 je obec, mesto, mestská časť alebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x§ 328 ods. 1). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 2 je starosta, primátor alebo predseda samosprávneho kraja, ktorého funkcia mala zanixxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja (§ 329). Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, ako aj povinnosť žalovanxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxia. To napr. znamená, že by sa žalovaný podľa § 328 ods. 1 nemal do rozhodnutia správneho súdu usilovať o vyhlásenie nových volieb. Správny súd rozhoduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxovenia § 335 ods. 2 a § 336 ods. 2 riešia dopad na právne účinky správnych aktov (rozhodnutí, opatrení, uznesení alebo všeobecne záväzných nariadení) vyxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxsp. v čase od zániku funkcie starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja až vydania rozhodnutia správneho súdu. Účelom týchto ustanovení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxnkcie starostu, primátora a predsedu samosprávneho kraja osobitne upravuje vSSPz rovnakých dôvodov ako konanie o preskúmanie zániku mandátu poslanxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením vo výkone funkcie starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja alebo jej nezákonným výkonom. Účxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xbmedzuje na starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja, ktorí tvrdia, že ich funkcia, ktorá mala zaniknúť podľa § 25 ods. 1 písm. a), c), g) x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxe vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) [ďalej len "zákon o samosprávnych krajoch"], naďalej trvá (§ 327 ods. 1) alebo na poslanca zaxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx 2). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 1 je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktoré považujú žalobcovu funkciu starostxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa (§ 328 ods. 1). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 2 je starosta, primátor alebo predseda samosprávneho kraja, ktorého funkcia mala zaxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxí konania nemôže žalovaný postupovať takým spôsobom, ktorým by sa zmaril účel súdneho konania. To napr. znamená, že by sa žalovaný podľa § 328 ods. 1 nemax xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxde vyhovenia žalobe rozhodne správny súd určujúcim výrokom (§ 335 ods. 1 a § 336 ods. 1). Ustanovenia § 335 ods. 2 a § 336 ods. 2 riešia dopad na právne účinky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxožnené vykonávať jeho funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja, resp. v čase od zániku funkcie starostu, primátora alebo predxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxh z týchto správnych aktov.
§ 327
Žalobná legitimácia
Konanie o preskúmanie zániku funkcie starostu, primátora a predsedu samosprávneho kraxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením vo výkone funkxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xe dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia sa obmedzuje na starostu, primátora alebo predsedu samosprxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxn "zákon o obecnom zriadení") alebo § 13 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajocxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alebo predsedovi samosprávneho kraja podľa uvedených ustanovení funkcia zanikla (§ 327 ods. 2). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 1 jx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxknutú, pričom za žalovaného pred správnym súdom koná osoba poverená uznesením zastupiteľstva (§ 328 ods. 1). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ako v konaní o preskúmanie zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xačatí konania nemôže žalovaný postupovať takým spôsobom, ktorým by sa zmaril účel súdneho konania. To napr. znamená, že by sa žalovaný podľa § 328 ods. 1 xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xrípade vyhovenia žalobe rozhodne správny súd xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uznesení alebo všeobecne záväzných nariadení) vydaných alebo prijatých v čase, v ktorom nebolo žalobcovi umožnené vykonávať jeho funkciu starostu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxodnutia správneho súdu. Účelom týchto ustanovení je ochrana dobromyseľne nadobudnutých práv vyplývajúcich z týchto správnych aktov.
§ 328
Žxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxanie o preskúmanie zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva saxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxho kraja alebo jej nezákonným výkonom. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto kxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxa zaniknúť podľa § 25 ods. 1 písm. a), c), g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") alebo § 13 ods. 2 písm. b) x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxlej trvá (§ 327 ods. 1) alebo na poslanca zastupiteľstva, ktorý tvrdí, že starostovi, primátorovi alebo predsedovi samosprávneho kraja podľa uvedenýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xtoré považujú žalobcovu funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja za zaniknutú, pričom za žalovaného pred správnym súdom koná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxsprávneho kraja, ktorého funkcia mala zaniknúť (§ 328 ods. 2). Lehota na podanie žaloby je rovnaká ako v konaní o preskúmanie zániku mandátu poslanca obxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxležitosti žaloby, ako aj povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe . Po začatí konania nemôže žalovaný postupovať takým spôsxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxsenie nových volieb. Správny súd rozhoduje uznesením. Nedôvodnú žalobu správny súd zamietne. V prípade vyhovenia žalobe rozhodne správny súd určujúxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní alebo všeobecne záväzných nariadení) vydaných alebo prijatých v čase, v ktorom nebolo žalobcovi umožnené vykonávať jeho funkciu starostu, primátxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxa správneho súdu. Účelom týchto ustanovení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxiku funkcie starostu, primátora a predsedu samosprávneho kraja osobitne upravuje vSSPz rovnakých dôvodov ako konanie o preskúmanie zániku mandátu pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením vo výkone funkcie starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja alebo jej nezákonným výkonxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxia sa obmedzuje na starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja, ktorí tvrdia, že ich funkcia, ktorá mala zaniknúť podľa § 25 ods. 1 písm. a), xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxspráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) [ďalej len "zákon o samosprávnych krajoch"], naďalej trvá (§ 327 ods. 1) alebo na poslaxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx7 ods. 2). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 1 je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktoré považujú žalobcovu funkciu stxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxeľstva (§ 328 ods. 1). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 2 je starosta, primátor alebo predseda samosprávneho kraja, ktorého funkcia mxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja (§ 329). Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, ako aj povinnosť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxho konania. To napr. znamená, že by sa žalovaný podľa § 328 ods. 1 nemal do rozhodnutia správneho súdu usilovať o vyhlásenie nových volieb. Správny súd roxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx xxxx x). Ustanovenia § 335 ods. 2 a § 336 ods. 2 riešia dopad na právne účinky správnych aktov (rozhodnutí, opatrení, uznesení alebo všeobecne záväzných nariaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xraja, resp. v čase od zániku funkcie starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja až vydania rozhodnutia správneho súdu. Účelom týchto ustxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxe zániku funkcie starostu, primátora a predsedu samosprávneho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxtva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením vo výkone fxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia sa obmedzuje na starostu, primátora alebo predsedu samoxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxj len "zákon o obecnom zriadení") alebo § 13 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych kraxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxovi alebo predsedovi samosprávneho kraja podľa uvedených ustanovení funkcia zanikla (§ 327 ods. 2). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 odsx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xaniknutú, pričom za žalovaného pred správnym súdom koná osoba poverená uznesením zastupiteľstva (§ 328 ods. 1). Pasívne legitimovaným účastníkom poxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxaká ako v konaní o preskúmanie zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupixxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x Po začatí konania nemôže žalovaný postupovať takým spôsobom, ktorým by sa zmaril účel súdneho konania. To napr. znamená, že by sa žalovaný podľa § 328 odxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. V prípade vyhovenia žalobe rozhodne správny súd určujúcim výrokom (§ 335 ods. 1 a § 336 ods. 1). Ustanovenia § 335 ods. 2 a § 336 ods. 2 riešia dopad na právnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxbcovi umožnené vykonávať jeho funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja, resp. v čase od zániku funkcie starostu, primátora alxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxvajúcich z týchto správnych aktov.
§ 331
Konanie o preskúmanie zániku funkcie starostu, primátora a predsedu samosprávneho kraja osobitne uprxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením vo výkone funkcie starostu, pxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxvnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia sa xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx x) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") alebo § 13 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xastupiteľstva, ktorý tvrdí, že starostovi, primátorovi alebo predsedovi samosprávneho kraja podľa uvedených ustanovení funkcia zanikla (§ 327 odsx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja za zaniknutú, pričom za žalovaného pred správnym súdom koná osoba poverená uznesením zastupiteľstxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xaniknúť (§ 328 ods. 2). Lehota na podanie žaloby je rovnaká ako v konaní o preskúmanie zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxvaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe . Po začatí konania nemôže žalovaný postupovať takým spôsobom, ktorým by sa zmaril účel súdneho koxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxuje uznesením. Nedôvodnú žalobu správny súd zamietne. V prípade vyhovenia žalobe rozhodne správny súd určujúcim výrokom (§ 335 ods. 1 a § 336 ods. 1). Usxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) vydaných alebo prijatých v čase, v ktorom nebolo žalobcovi umožnené vykonávať jeho funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho krajax xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxení je ochrana dobromyseľne nadobudnutých práv vyplývajúcich z týchto správnych aktov.
§ 332
Konanie o preskúmanie zániku funkcie starostu, pxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia sa obmedzuje na staroxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxx/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") alebo § 13 ods. 2 písm. b) a c) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xrvá (§ 327 ods. 1) alebo na poslanca zastupiteľstva, ktorý tvrdí, že starostovi, primátorovi alebo predsedovi samosprávneho kraja podľa uvedených usxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx považujú žalobcovu funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja za zaniknutú, pričom za žalovaného pred správnym súdom koná osobx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxvneho kraja, ktorého funkcia mala zaniknúť (§ 328 ods. 2). Lehota na podanie žaloby je rovnaká ako v konaní o preskúmanie zániku mandátu poslanca obecnéxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtosti žaloby, ako aj povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe . Po začatí konania nemôže žalovaný postupovať takým spôsobomx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxe nových volieb. Správny súd rozhoduje uznesením. Nedôvodnú žalobu správny súd zamietne. V prípade vyhovenia žalobe rozhodne správny súd určujúcim vxxxxxx xx xxx xxxx x x x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo všeobecne záväzných nariadení) vydaných alebo prijatých v čase, v ktorom nebolo žalobcovi umožnené vykonávať jeho funkciu starostu, primátora axxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávneho súdu. Účelom týchto ustanovení je ochrana dobromyseľne nadobudnutých práv vyplývajúcich z týchto správnych aktov.
Rozhodnutie o žaloxx
x xxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xonanie o preskúmanie zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxneho kraja alebo jej nezákonným výkonom. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohtx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xala zaniknúť podľa § 25 ods. 1 písm. a), c), g) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") alebo § 13 ods. 2 písm. xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxďalej trvá (§ 327 ods. 1) alebo na poslanca zastupiteľstva, ktorý tvrdí, že starostovi, primátorovi alebo predsedovi samosprávneho kraja podľa uvedexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxo pred správnym súdom koná osoba poverená uznesením zastupiteľstva (§ 328 ods. 1). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 2 je starosta, prixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja (x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxaný postupovať takým spôsobom, ktorým by sa zmaril účel súdneho konania. To napr. znamená, že by sa žalovaný podľa § 328 ods. 1 nemal do rozhodnutia správxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxzhodne správny súd určujúcim výrokom (§ 335 ods. 1 a § 336 ods. 1). Ustanovenia § 335 ods. 2 a § 336 ods. 2 riešia dopad na právne účinky správnych aktov (rozhxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja, resp. v čase od zániku funkcie starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho krxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxtov.
§ 334
Konanie o preskúmanie zániku funkcie starostu, primátora a predsedu samosprávneho kraja osobitne upravuje vSSPz rovnakých dôvodov xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxstva samosprávneho kraja. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením vo výkone funkcie starostu, primátora alebo predsedu samosxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia sa obmedzuje na starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja, ktorí tvrdia, že ich funkcia, ktxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xísm. b) a c) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) [ďalej len "zákon o samosprávnych krajoch"xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xvedených ustanovení funkcia zanikla (§ 327 ods. 2). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 1 je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxom koná osoba poverená uznesením zastupiteľstva (§ 328 ods. 1). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 2 je starosta, primátor alebo predsexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxe žalovaný postupovať takým spôsobom, ktorým by sa zmaril účel súdneho konania. To napr. znamená, že by sa žalovaný podľa § 328 ods. 1 nemal do rozhodnutix xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxlobe rozhodne správny súd určujúcim výrokom (§ 335 ods. 1 a § 336 ods. 1). Ustanovenia § 335 ods. 2 a § 336 ods. 2 riešia dopad na právne účinky správnych aktox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxať jeho funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja, resp. v čase od zániku funkcie starostu, primátora alebo predsedu samosprávxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxnych aktov.
§ 335
Konanie o preskúmanie zániku funkcie starostu, primátora a predsedu samosprávneho kraja osobitne upravuje vSSPz rovnakých dxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxupiteľstva samosprávneho kraja. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením vo výkone funkcie starostu, primátora alebo predsedx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia sa obmedzuje na starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja, ktorí tvrdia, že ich funkxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) [ďalej len "zákon o samosprávnych krxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podľa uvedených ustanovení funkcia zanikla (§ 327 ods. 2). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 1 je obec, mesto, mestská časť alebo samosxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxnym súdom koná osoba poverená uznesením zastupiteľstva (§ 328 ods. 1). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 2 je starosta, primátor alebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja (§ 329). Zákox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvať takým spôsobom, ktorým by sa zmaril účel súdneho konania. To napr. znamená, že by sa žalovaný podľa § 328 ods. 1 nemal do rozhodnutia správneho súdu usxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxvny súd určujúcim výrokom (§ 335 ods. 1 a § 336 ods. 1). Ustanovenia § 335 ods. 2 a § 336 ods. 2 riešia dopad xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxolo žalobcovi umožnené vykonávať jeho funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja, resp. v čase od zániku funkcie starostu, primxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxáv vyplývajúcich z týchto správnych aktov.
§ 336
Konanie o preskúmanie zániku funkcie starostu, primátora a predsedu samosprávneho kraja osobxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred svojvoľným bránením vo výkone funkcie staxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia sa obmedzuje na starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxn o obecnom zriadení") alebo § 13 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) [ďalxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xredsedovi samosprávneho kraja podľa uvedených ustanovení funkcia zanikla (§ 327 ods. 2). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 ods. 1 je obec, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pričom za žalovaného pred správnym súdom koná osoba poverená uznesením zastupiteľstva (§ 328 ods. 1). Pasívne legitimovaným účastníkom podľa § 325 odxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxnaní o preskúmanie zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo zastupiteľstva saxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xonania nemôže žalovaný postupovať takým spôsobom, ktorým by sa zmaril účel súdneho konania. To napr. znamená, že by sa žalovaný podľa § 328 ods. 1 nemal dx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyhovenia žalobe rozhodne správny súd určujúcim výrokom (§ 335 ods. 1 a § 336 ods. 1). Ustanovenia § 335 ods. 2 a § 336 ods. 2 riešia dopad na právne účinky spxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnené vykonávať jeho funkciu starostu, primátora alebo predsedu samosprávneho kraja, resp. v čase od zániku funkcie starostu, primátora alebo predsexx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x týchto správnych aktov.
xxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxe uznesení zastupiteľstiev o odvolaní z funkcie hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja, nakoľko aj v tejto problexxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxej časti alebo samosprávneho kraja nesprávne prejednávajú a rozhodujú súdy vo všeobecnom súdnictve v civilnom konaní. Preto úprava tohto konania vSSxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxbo samosprávneho kraja. Žalobca sa môže žalobou domáhať aj určenia, že jeho funkcia hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávnxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxa žalobná legitimácia svedčí fyzickej osobe, ktorá tvrdí, že bola poškodená na svojich právach a právom chránených záujmom uznesením zastupiteľstva x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx x xbecnom zriadení a § 19a ods. 8 písm. a) a c) až g) zákona č. 302/2001 Z.z. zákona o samosprávnych krajoch naďalej trvá. Pasívne legitimovaným účastníkox xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx ktoré považujú funkciu hlavného kontrolóra za zaniknutú. Lehota na podanie žaloby je dvojmesačná a počíta sa od prijatia uznesenia zastupiteľstva o oxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx ods. 2). Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Upravuje sa tiež povinnosť žalovaného predložiť xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxdať si vyjadrenie k žalobe aj od zastupiteľstva, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 60 dní. Aby nebol zmarený účel konxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxenie sa primerane vzťahuje aj na iný postup obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. To napr. znamená, že žalovaný by nemal do rozhodnutix xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxpade vyhovenia žalobe podľa § 337 ods.1 rozhodne správny súd o zrušení uznesenia (§ 347 ods. 1) V prípade žaloby podanej podľa § 337 ods. 2 správny súd rozhxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxiteľstva, na základe ktorého bola do funkcie hlavného kontrolóra žalovaného zvolená iná osoba (§ 347 ods.3).
§ 338
Účastníci konania
Nová proxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxskej časti alebo samosprávneho xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja nesprávne prejednávajú a rozhodujú súdy vo všeobecnom súdnictve v civilnom konaníx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. Žalobca sa môže žalobou domáhať aj určenia, že jeho funkcia hlavného kontrolóra obce, mesta, mxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia svedčí fyzickej osobe, ktorá tvrdí, že bola poškodená na svojich právach a právom chránených záuxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx ods. 8 písm. a) a c) až g) zákona o obecnom zriadení a § 19a ods. 8 písm. a) a c) až g) zákona č. 302/2001 Z.z. zákona o samosprávnych krajoch naďalej trvá. Paxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xontrolóra z jeho funkcie alebo, ktoré považujú funkciu hlavného kontrolóra za zaniknutú. Lehota na podanie žaloby je dvojmesačná a počíta sa od prijatxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxkcie hlavného kontrolóra (§ 341 ods. 2). Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Upravuje sa tiež pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxm, možnosť správneho súdu vyžiadať si vyjadrenie k žalobe aj od zastupiteľstva, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 6x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxeho konania viedlo. Toto obmedzenie sa primerane vzťahuje aj na iný postup obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. To napr. znamená, že xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlobu správny súd zamietne. V prípade vyhovenia žalobe podľa § 337 ods.1 rozhodne správny súd o zrušení uznesenia (§ 347 ods. 1) V prípade žaloby podanej pxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxne účinky toho uznesenia zastupiteľstva, na základe ktorého bola do funkcie hlavného kontrolóra žalovaného zvolená iná osoba (§ 347 ods.3).
§ 33x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja, nakoľko aj v tejto problematike sa ukázala nejednotnosť v posudzovaní kompetxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnávajú a rozhodujú súdy vo všeobecnom súdnictve v civilnom konaní. Preto úprava tohto konania vSSPje viac ako žiaduca. Účelom konania je zabezpečiť ocxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja naďalej trvá. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté opráxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xrávom chránených záujmom uznesením zastupiteľstva o jej odvolaní z funkcie hlavného kontrolóra alebo, že jej funkcia hlavného kontrolóra, ktorá malx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxjoch naďalej trvá. Pasívne legitimovaným účastníkom je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorých zastupiteľstvo prijalo uznesenie x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxá a počíta sa od prijatia uznesenia zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra z jeho funkcie (§ 341 ods. 1), resp. od času, kedy začalo byť žalobcovi xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxho. Upravuje sa tiež povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovanxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxjatého uznesenia do 60 dní. Aby nebol zmarený účel konania pred správnym súdom, ustanovenie § 344 bráni zastupiteľstvu prijať také uznesenie, ktoré by x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. To napr. znamená, že žalovaný by nemal do rozhodnutia správneho súdu vyhlásiť a uskutočniť nové voľby hlavného kontrolóra. Správny súd rozhoduje uznxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxpade žaloby podanej podľa § 337 ods. 2 správny súd rozhodne určujúcim výrokom (§ 347 ods. 2). Právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa § 347 odsxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx 347 ods.3).
§ 340
Žalovaný
Nová procesná úprava subsumuje do právomoci správneho súdu preskúmanie uznesení zastupiteľstiev o odvolaní z funxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxní kompetencie súdu a často dochádza k tomu, že odvolanie z funkcie hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja nesprávxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxzpečiť ochranu pred nezákonným odvolávaním z funkcie hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. Žalobca sa môže žalxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia svedčí fyzickej osobxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x c) až g) zákona o obecnom zriadení a § 19a ods. 8 písm. a) a c) až g) zákona č. 302/2001 Z.z. zákona o samosprávnych krajoch naďalej trvá. Pasívne legitimoxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxo funkcie alebo, ktoré považujú funkciu hlavného kontrolóra za zaniknutú. Lehota na podanie žaloby je dvojmesačná a počíta sa od prijatia uznesenia zaxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xontrolóra (§ 341 ods. 2). Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Upravuje sa tiež povinnosť žalovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvneho súdu vyžiadať si vyjadrenie k žalobe aj od zastupiteľstva, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 60 dní. Aby nebol xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxdlo. Toto obmedzenie sa primerane vzťahuje aj na iný postup obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. To napr. znamená, že žalovaný by nemxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxd zamietne. V prípade vyhovenia žalobe podľa § 337 ods.1 rozhodne správny súd o zrušení uznesenia (§ 347 ods. 1) V prípade žaloby podanej podľa § 337 ods. 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xznesenia zastupiteľstva, na základe ktorého bola do funkcie hlavného kontrolóra žalovaného zvolená iná osoba (§ 347 ods.3).
§ 341
Lehota na poxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja, nakoľko aj v tejto problematike sa ukázala nejednotnosť v posudzovaní kompetencie súdu a xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxhodujú súdy vo všeobecnom súdnictve v civilnom konaní. Preto úprava tohto konania vSSPje viac ako žiaduca. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxia, že jeho funkcia hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja naďalej trvá. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxa poškodená na svojich právach a právom chránených záujmom uznesením zastupiteľstva o jej odvolaní z funkcie hlavného kontrolóra alebo, že jej funkcix xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx Z.z. zákona o samosprávnych krajoch naďalej trvá. Pasívne legitimovaným účastníkom je obec, mesto, mestská časť xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxého kontrolóra za zaniknutú. Lehota na podanie žaloby je dvojmesačná a počíta sa od prijatia uznesenia zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxžitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Upravuje sa tiež povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xd zastupiteľstva, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 60 dní. Aby nebol zmarený účel konania pred správnym súdom, ustxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx na iný postup obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. To napr. znamená, že žalovaný by nemal do rozhodnutia správneho súdu vyhlásiť a usxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x 337 ods.1 rozhodne správny súd o zrušení uznesenia (§ 347 ods. 1) V prípade žaloby podanej podľa § 337 ods. 2 správny súd rozhodne určujúcim výrokom (§ 347 xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bola do funkcie hlavného kontrolóra žalovaného zvolená iná osoba (§ 347 ods.3).
Náležitosti žaloby
§ 342
Nová procesná úprava subsumuje do pxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxneho kraja, nakoľko aj v tejto problematike sa ukázala nejednotnosť v posudzovaní kompetencie súdu a často dochádza k tomu, že odvolanie z funkcie hlavxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxnaní. Preto úprava tohto konania vSSPje viac ako žiaduca. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred nezákonným odvolávaním z funkcie hlavného kontroxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja naďalej trvá. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxh záujmom uznesením zastupiteľstva o jej odvolaní z funkcie hlavného kontrolóra alebo, že jej funkcia hlavného kontrolóra, ktorá mala zaniknúť podľa x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxá. Pasívne legitimovaným účastníkom je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorých zastupiteľstvo prijalo uznesenie o odvolaní hlavnxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxijatia uznesenia zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra z jeho funkcie (§ 341 ods. 1), resp. od času, kedy začalo byť žalobcovi bránené vo výkonx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a zastupiteľstvom, možnosť správneho súdu vyžiadať sx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pred správnym súdom, ustanovenie § 344 bráni zastupiteľstvu prijať také uznesenie, ktoré by k zmareniu účelu súdneho konania viedlo. Toto obmedzenie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxávneho súdu vyhlásiť a uskutočniť nové voľby hlavného kontrolóra. Správny súd rozhoduje uznesením. Nedôvodnú žalobu správny súd zamietne. V prípade xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx určujúcim výrokom (§ 347 ods. 2). Právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa § 347 odseku 1 a 2 zanikajú právne účinky toho uznesenia zastupiteľxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx právomoci správneho súdu preskúmanie uznesení zastupiteľstiev o odvolaní z funkcie hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samospráxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxvného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja nesprávne prejednávajú a rozhodujú súdy vo všeobecnom súdnictve v civilnom kxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. Žalobca sa môže žalobou domáhať aj určenia, že jeho funkcia hlavného kontrolóra obce, mexxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia svedčí fyzickej osobe, ktorá tvrdí, že bola poškodená na svojich právach a právom chránenýxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxa § 18a ods. 8 písm. a) a c) až g) zákona o obecnom zriadení a § 19a ods. 8 písm. a) a c) až g) zákona č. 302/2001 Z.z. zákona o samosprávnych krajoch naďalej trxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxného kontrolóra z jeho funkcie alebo, ktoré považujú funkciu hlavného kontrolóra za zaniknutú. Lehota na podanie žaloby je dvojmesačná a počíta sa od pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxne funkcie hlavného kontrolóra (§ 341 ods. 2). Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Upravuje sa xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxľstvom, možnosť správneho súdu vyžiadať si vyjadrenie k žalobe aj od zastupiteľstva, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxu súdneho xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxovaný by nemal do rozhodnutia správneho súdu vyhlásiť a uskutočniť nové voľby hlavného kontrolóra. Správny súd rozhoduje uznesením. Nedôvodnú žalobx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxa § 337 ods. 2 správny súd rozhodne určujúcim výrokom (§ 347 ods. 2). Právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa § 347 odseku 1 a 2 zanikajú právne úxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
x xxx
xová procesná úprava subsumuje do právomoci správneho súdu preskúmanie uznesení zastupiteľstiev o odvolaní z funkcie hlavného kontrolóra obce, mestxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx k tomu, že odvolanie z funkcie hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja nesprávne prejednávajú a rozhodujú súdy vo vxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxlávaním z funkcie hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. Žalobca sa môže žalobou domáhať aj určenia, že jeho funkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxe je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitimácia svedčí fyzickej osobe, ktorá tvrdí, že bola poškodená na sxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxrolóra, ktorá mala zaniknúť podľa § 18a ods. 8 písm. a) a c) až g) zákona o obecnom zriadení a § 19a ods. 8 písm. a) a c) až g) zákona č. 302/2001 Z.z. zákona o sxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xrijalo uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra z jeho funkcie alebo, ktoré považujú funkciu hlavného kontrolóra za zaniknutú. Lehota na podanie žalxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxalo byť žalobcovi bránené vo výkone funkcie hlavného kontrolóra (§ 341 ods. 2). Zákon vymedzuje náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxm orgánom žalovaného a zastupiteľstvom, možnosť správneho súdu vyžiadať si vyjadrenie k žalobe aj od zastupiteľstva, ktoré musí byť zaslané správnemx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxnesenie, ktoré by k zmareniu účelu súdneho konania viedlo. Toto obmedzenie sa primerane vzťahuje aj na iný postup obce, mesta, mestskej časti alebo samxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx súd rozhoduje uznesením. Nedôvodnú žalobu správny súd zamietne. V prípade vyhovenia žalobe podľa § 337 ods.1 rozhodne správny súd o zrušení uznesenia xx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xúdu xxxxx x xxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxná iná osoba (§ 347 ods.3).
Rozhodnutie o žalobe
§ 345
Nová procesná úprava subsumuje do právomoci správneho súdu preskúmanie uznesení zastxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxla nejednotnosť v posudzovaní kompetencie súdu a často dochádza k tomu, že odvolanie z funkcie hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo sxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxduca. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred nezákonným odvolávaním z funkcie hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávnexx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxej trvá. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Aktívna žalobná legitxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x funkcie hlavného kontrolóra alebo, že jej funkcia hlavného kontrolóra, ktorá mala zaniknúť podľa § 18a ods. 8 písm. a) a c) až g) zákona o obecnom zriadenx x x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorých zastupiteľstvo prijalo uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra z jeho funkcie alebo, ktoré považujú xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxho kontrolóra z jeho funkcie (§ 341 ods. 1), resp. od času, kedy začalo byť žalobcovi bránené vo výkone funkcie hlavného kontrolóra (§ 341 ods. 2). Zákon vxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a zastupiteľstvom, možnosť správneho súdu vyžiadať si vyjadrenxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxnym súdom, ustanovenie § 344 bráni zastupiteľstvu prijať také uznesenie, ktoré by k zmareniu účelu súdneho konania viedlo. Toto obmedzenie sa primeraxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxu vyhlásiť a uskutočniť nové voľby hlavného kontrolóra. Správny súd rozhoduje uznesením. Nedôvodnú žalobu správny súd zamietne. V prípade vyhovenia xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrokom (§ 347 ods. 2). Právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa § 347 odseku 1 a 2 zanikajú právne účinky toho uznesenia zastupiteľstva, na záxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxvneho kraja, nakoľko aj v tejto problematike sa ukázala nejednotnosť v posudzovaní kompetencie súdu a často dochádza k tomu, že odvolanie z funkcie hlaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xonaní. Preto úprava tohto konania vSSPje viac ako žiaduca. Účelom konania je zabezpečiť ochranu pred nezákonným odvolávaním z funkcie hlavného kontrxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxsta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja naďalej trvá. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokuráxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxch záujmom uznesením zastupiteľstva o jej odvolaní z funkcie hlavného kontrolóra alebo, že jej funkcia hlavného kontrolóra, ktorá mala zaniknúť podľx x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxvá. Pasívne legitimovaným účastníkom je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorých zastupiteľstvo prijalo uznesenie o odvolaní hlavxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xrijatia uznesenia zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra z jeho funkcie (§ 341 ods. 1), resp. od času, kedy začalo byť žalobcovi bránené vo výkoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tiež povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a zastupitexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxia do 60 dní. Aby nebol zmarený účel konania pred správnym súdom, ustanovenie § 344 bráni zastupiteľstvu prijať také uznesenie, ktoré by k zmareniu účelx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxná, že žalovaný by nemal do rozhodnutia správneho súdu vyhlásiť a uskutočniť nové voľby hlavného kontrolóra. Správny súd rozhoduje uznesením. Nedôvoxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxanej podľa § 337 ods. 2 správny súd rozhodne určujúcim výrokom (§ 347 ods. 2). Právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa § 347 odseku 1 a 2 zanikajx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
§ 347
Nová procesná úprava subsumuje do právomoci správneho súdu preskúmanie uznesení zastupiteľstiev o odvolaní z funkcie hlavného kontrolóra oxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx dochádza k tomu, že odvolanie z funkcie hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja nesprávne prejednávajú a rozhodujx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xôže žalobou domáhať aj určenia, že jeho funkcia hlavného kontrolóra obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja naďalej trvá. Účastníkmi kxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxej osobe, ktorá tvrdí, že bola poškodená na svojich právach a právom chránených záujmom uznesením zastupiteľstva o jej odvolaní z funkcie hlavného konxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx a c) až g) zákona č. 302/2001 Z.z. zákona o samosprávnych krajoch naďalej trvá. Pasívne legitimovaným účastníkom je obec, mesto, mestská časť alebo sxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxtrolóra za zaniknutú. Lehota na podanie žaloby je dvojmesačná a počíta sa od prijatia uznesenia zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra z jeho fxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxi žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného. Upravuje sa tiež povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxpiteľstva, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 60 dní. Aby nebol zmarený účel konania pred správnym súdom, ustanovenxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xostup obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. To napr. znamená, že žalovaný by nemal do rozhodnutia správneho súdu vyhlásiť a uskutočnxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxx.1 rozhodne správny súd o zrušení uznesenia (§ 347 ods. 1) V prípade žaloby podanej podľa § 337 ods. 2 správny súd rozhodne určujúcim výrokom (§ 347 ods. 2)x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx funkcie hlavného kontrolóra žalovaného zvolená iná osoba (§ 347 ods.3).
Štvrtý diel
Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesenia zastupiteľsxxx
x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxiteľstvo nevyhovelo jeho protestu. Upravuje sa, že pod nevyhovením protestu prokurátora sa rozumie nezrušenie uznesenia zastupiteľstva alebo jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxlovaným je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorého zastupiteľstvo prijalo napadnuté uznesenie. Žalobu je potrebné podať do dvoch mxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného a oznámenie žalobcu o nevyhovení protestu prokurátora. Taktiež sa upravuje povinnosx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 60 dní. Po začatí konania na správnom súde nemôže zastupiteľstvo prijať také uznxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xo napr. znamená, že zastupiteľstvo by nemalo do rozhodnutia správneho súdu zrušiť napadnuté uznesenie a súčasne prijať nové s rovnakým obsahom. Správxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§ 349
Účastníci konania
V pozmenenej forme s väčším precizovaním sa preberá doterajšie znenie § 250zf OSP. K žalobe je naďalej oprávnený len prokurxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxstva alebo jeho napadnutej časti, prípadne nevykonanie zmeny uznesenia zastupiteľstva alebo jeho napadnutej časti v lehote podľa § 26 ods. 2 zákona o pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podať do dvoch mesiacov od písomného oznámenia žalovaného prokurátorovi, že jeho protestu proti uzneseniu zastupiteľstva nebolo vyhovené. Vymedzuxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxavuje povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a zastupitxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnia do 60 dní. Po začatí konania na správnom súde nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel súdneho konania. Uvedené sa primerxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxvneho súdu zrušiť napadnuté uznesenie a súčasne prijať nové s rovnakým obsahom. Správny súd o žalobe rozhoduje uznesením, ktorým nedôvodnú žalobu zamxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxovaním sa preberá doterajšie znenie § 250zf OSP. K žalobe je naďalej oprávnený len prokurátor, ak zastupiteľstvo nevyhovelo jeho protestu. Upravuje sxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uznesenia zastupiteľstva alebo jeho napadnutej časti v lehote podľa § 26 ods. 2 zákona o prokuratúre. Žalovaným je obec, mesto, mestská časť alebo samoxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxkurátorovi, že jeho protestu proti uzneseniu zastupiteľstva nebolo vyhovené. Vymedzujú sa náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxnie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a zastupiteľstvom, možnosť správneho súdu vyžiadať si vyjadrenie k žaloxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xy zmarilo účel súdneho konania. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na iný postup obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. To napr. znamenáx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xozhoduje uznesením, ktorým nedôvodnú žalobu zamietne, a v prípade dôvodnosti žaloby napadnuté uznesenie zastupiteľstva zruší.
§ 351
Žalovaxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nevyhovelo jeho protestu. Upravuje sa, že pod nevyhovením protestu prokurátora sa rozumie nezrušenie uznesenia zastupiteľstva alebo jeho napadnutxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorého zastupiteľstvo prijalo napadnuté uznesenie. Žalobu je potrebné podať do dvoch mesiacov ox xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného a oznámenie žalobcu o nevyhovení protestu prokurátora. Taktiež sa upravuje povinnosť žalovanxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxeho súdu vyžiadať si vyjadrenie k žalobe aj od zastupiteľstva, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 60 dní. Po začatí koxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxtup obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. To napr. znamená, že zastupiteľstvo by nemalo do rozhodnutia správneho súdu zrušiť napadnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxosti žaloby napadnuté uznesenie zastupiteľstva zruší.
§ 352
Lehota na podanie žaloby
V pozmenenej forme s väčším precizovaním sa preberá dotxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx protestu prokurátora sa rozumie nezrušenie uznesenia zastupiteľstva alebo jeho napadnutej časti, prípadne nevykonanie zmeny uznesenia zastupitexxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxo zastupiteľstvo prijalo napadnuté uznesenie. Žalobu je potrebné podať do dvoch mesiacov od písomného oznámenia žalovaného prokurátorovi, že jeho pxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxnámenie žalobcu o nevyhovení protestu prokurátora. Taktiež sa upravuje povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxva, ktoré musí byť zaslané správnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 60 dní. Po začatí konania na správnom súde nemôže zastupiteľstvo prijať také uxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxľstvo by nemalo do rozhodnutia správneho súdu zrušiť napadnuté uznesenie a súčasne prijať nové s rovnakým obsahom. Správny súd o žalobe rozhoduje uznexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
V pozmenenej forme s väčším precizovaním sa preberá doterajšie znenie § 250zf OSP. K žalobe je naďalej oprávnený len prokurátor, ak zastupiteľstvo nexxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx časti, prípadne nevykonanie zmeny uznesenia zastupiteľstva alebo jeho napadnutej časti v lehote podľa § 26 ods. 2 zákona o prokuratúre. Žalovaným je oxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xísomného oznámenia žalovaného prokurátorovi, že jeho protestu proti uzneseniu zastupiteľstva nebolo vyhovené. Vymedzujú sa náležitosti žaloby, pxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a zastupiteľstvom, možnosť správnehx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxnia na správnom súde nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel súdneho konania. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na iný postux xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxé uznesenie a súčasne prijať nové s rovnakým obsahom. Správny súd o žalobe rozhoduje uznesením, ktorým nedôvodnú žalobu zamietne, a v prípade dôvodnosxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xalobe je naďalej oprávnený len prokurátor, ak zastupiteľstvo nevyhovelo jeho protestu. Upravuje sa, že pod nevyhovením protestu prokurátora sa rozuxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xasti v lehote podľa § 26 ods. 2 zákona o prokuratúre. Žalovaným je obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktorého zastupiteľstvo prijalo napxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxupiteľstva nebolo vyhovené. Vymedzujú sa náležitosti žaloby, prílohou ktorej je napadnuté rozhodnutie žalovaného a oznámenie žalobcu o nevyhovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtárnym orgánom žalovaného a zastupiteľstvom, možnosť správneho súdu vyžiadať si vyjadrenie k žalobe aj od zastupiteľstva, ktoré musí byť zaslané sprxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxel súdneho konania. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na iný postup obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja. To napr. znamená, že zastupixxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxi žaloby napadnuté uznesenie zastupiteľstva zruší.
§ 355
V pozmenenej forme s väčším precizovaním sa preberá doterajšie znenie § 250zf OSP. K žaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxie nezrušenie uznesenia zastupiteľstva alebo jeho napadnutej časti, prípadne nevykonanie zmeny uznesenia zastupiteľstva alebo jeho napadnutej čaxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdnuté uznesenie. Žalobu je potrebné podať do dvoch mesiacov od písomného oznámenia žalovaného prokurátorovi, že jeho protestu proti uzneseniu zastuxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xrotestu prokurátora. Taktiež sa upravuje povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxvnemu súdu v podobe prijatého uznesenia do 60 dní. Po začatí konania na správnom súde nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účex xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxeľstvo by nemalo do rozhodnutia správneho súdu zrušiť napadnuté uznesenie a súčasne prijať nové s rovnakým obsahom. Správny súd o žalobe rozhoduje uznxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxe
V pozmenenej forme s väčším precizovaním sa preberá doterajšie znenie § 250zf OSP. K žalobe je naďalej oprávnený len prokurátor, ak zastupiteľstvo nxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxj časti, prípadne nevykonanie zmeny uznesenia zastupiteľstva alebo jeho napadnutej časti v lehote podľa § 26 ods. 2 zákona o prokuratúre. Žalovaným je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx písomného oznámenia žalovaného prokurátorovi, že jeho protestu proti uzneseniu zastupiteľstva nebolo vyhovené. Vymedzujú sa náležitosti žaloby, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe a pre prípad stretu záujmov medzi štatutárnym orgánom žalovaného a zastupiteľstvom, možnosť správnexx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxania na správnom súde nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel súdneho konania. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na iný postxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxté uznesenie a súčasne prijať nové s rovnakým obsahom. Správny súd o žalobe rozhoduje uznesením, ktorým nedôvodnú žalobu zamietne, a v prípade dôvodnoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
§ 357
Konanie o súlade všeobecne záväzného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy bolo zaradené k osobitným konaniam v správnom súdnictve novelouOSPzákonom č. 384/2008 Z.z. s účinxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxťa možnosť, aby o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy so zákonmi vo veciach územnej samosprávy (čl. 68 ústavy) a so zákonmxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxej štátnej správy (čl. 71 ods. 2 ústavy) mohol rozhodovať okrem ústavného súdu aj iný, t.j. všeobecný súd. Podľa dôvodovej správy k novele (zákon č. 384/xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxne preskúmania zákonnosti všeobecne záväzných nariadení všeobecnými súdmi. Navrhovaná právna úprava ustanovenie § 250zfaOSPpreberá, avšak ho podxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx x Účelom a predmetom konania o preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy je v tomto prípade posúdenie obsahového súladx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxú legitimáciu prokurátora a upravuje náležitosti žaloby, ku ktorej musí byť pripojené napadnuté všeobecne záväzné nariadenie a k žalobe prokurátora xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxrejného záujmu v oblasti životného prostredia doplnila aj o zainteresovanú verejnosť. Podrobnejšie sa upravuje možnosť dočasného pozastavenia účixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo závažná ujma na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok (§ 362). Taxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe záväzným nariadením s rovnakým obsahom v tom rozsahu, v akom bol jeho nesúlad namietaný žalobcom (§ 364). Účelom tohto ustanovenia je zabrániť zmarenxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vysloví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia (§ 367 ods. 1). Ak správny súd rozhodne podľa § 367 oxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxho ustanovenie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podľa § 367 ods. 1 uviesť všeobecne záväzné nariadenie vydané vo veciach územnej samosprávy xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. V opačnom prípade všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenie xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
Konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxouOSPzákonom č. 384/2008 Z.z. s účinnosťou od 15.10.2008 ako § 250zfaOSP,ktorý vychádza z čl. 125 ods. 1 písm. c), d) ústavy, podľa ktorého je zrejmé, žx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx samosprávy (čl. 68 ústavy) a so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxvodovej správy k novele (zákon č. 384/2008 Z.z.) zmena vychádzala aj z požiadavky, aby ústavný súd rozhodoval, pokiaľ je to možné, len o najzávažnejšícx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxenie § 250zfaOSPpreberá, avšak ho podrobnejšie špecifikuje. Ústavnú konformitu tejto právnej úpravy potvrdil aj Ústavný súd Slovenskej republiky vx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxo prípade posúdenie obsahového súladu právneho predpisu nižšej právnej sily s predpisom vyššej právnej sily. Navrhovaná právna úprava obsahovo prebxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzné nariadenie a k žalobe prokurátora aj oznámenie žalobcu o nevyhovení protestu prokurátora. S odkazom na ustanovenia Aarhuského dohovoru sa žalobnx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxe možnosť dočasného pozastavenia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia pre prípad, že ich ďalxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxy nenapraviteľný následok (§ 362). Taktiež sa ustanovuje, že zastupiteľstvo žalovaného po začatí konania nemôže napadnuté všeobecne záväzné nariadxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx tohto ustanovenia je zabrániť xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx žaloby vysloví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia (§ 367 ods. 1). Ak správny súd rozhodne podľx x xxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtoré jeho ustanovenie účinnosť. Obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktoré nesúladné všeobecne záväzné nariadenie vydali, sú povinné dx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxch územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach plnenia úloh štátnej správy do súladu so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnyxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtoré jeho ustanovenie po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podľa odseku 1 strácajú platnosť.
§ 359
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxím vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy bolo zaradené k osobitným konaniam v sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xodľa ktorého je zrejmé, že Ústava Slovenskej republiky pripúšťa možnosť, aby o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy so záxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxatných ústredných orgánov štátnej správy vo veciach prenesenej štátnej správy (čl. 71 ods. 2 ústavy) mohol rozhodovať okrem ústavného súdu aj iný, t.jx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxné, len o najzávažnejších veciach, čo odôvodňuje úvahu o presune preskúmania zákonnosti všeobecne záväzných nariadení všeobecnými súdmi. Navrhovaxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxd Slovenskej republiky vo svojom náleze sp. zn. PL. ÚS 2/2013 . Účelom a predmetom konania o preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzných nariadení úzexxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxvna úprava obsahovo preberá okruh účastníkov konania, žalobnú legitimáciu prokurátora a upravuje náležitosti žaloby, ku ktorej musí byť pripojené nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxského dohovoru sa žalobná legitimácia vo veciach porušenia verejného záujmu v oblasti životného prostredia doplnila aj o zainteresovanú verejnosť. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxnia pre prípad, že ich ďalšie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxnapraviteľný následok (§ 362). Taktiež sa ustanovuje, že zastupiteľstvo žalovaného po začatí konania nemôže napadnuté všeobecne záväzné nariadenix xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxto ustanovenia je zabrániť zmareniu účelu konania pred správnym súdom. O žalobe rozhodne správny súd uznesením, ktorým nedôvodnú žalobu zamietne (§ 3xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xk správny súd rozhodne podľa § 367 ods. 1 o vyslovení nesúladu, dňom nadobudnutia právoplatnosti jeho rozhodnutia stráca všeobecne záväzné nariadenixx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxadenie vydali, sú povinné do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podľa § 367 ods. 1 uviesť všeobecne záväzné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xšeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. V opačnom prípade všeobecne záväzné nariadenixx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxácajú platnosť.
§ 360
Žalovaný
Konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja so zákxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxným konaniam v správnom súdnictve novelouOSPzákonom č. 384/2008 Z.z. s účinnosťou od 15.10.2008 ako § 250zfaOSP,ktorý vychádza z čl. 125 ods. 1 písm. xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xamosprávy so zákonmi vo veciach územnej samosprávy (čl. 68 ústavy) a so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi minixxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx súdu aj iný, t.j. všeobecný súd. Podľa dôvodovej správy k novele (zákon č. 384/2008 Z.z.) zmena vychádzala aj z požiadavky, aby ústavný súd rozhodoval, xxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xúdmi. Navrhovaná právna úprava ustanovenie § 250zfaOSPpreberá, avšak ho podrobnejšie špecifikuje. Ústavnú konformitu tejto právnej úpravy potvrdxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxh nariadení územnej samosprávy je v tomto prípade posúdenie obsahového súladu právneho predpisu nižšej právnej sily s predpisom vyššej právnej sily. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx byť pripojené napadnuté xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxovoru sa žalobná legitimácia vo veciach porušenia verejného záujmu v oblasti životného prostredia doplnila aj o zainteresovanú verejnosť. Podrobnexxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxípad, že ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo závažná ujma na životnom prostredí, prxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx záväzné nariadenie zrušiť a nahradiť novým všeobecne záväzným nariadením s rovnakým obsahom v tom rozsahu, v akom bol jeho nesúlad namietaný žalobcom xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xalobu zamietne (§ 366), a v prípade dôvodnosti žaloby vysloví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovexxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenie účinnosť. Obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktoré nesúladné všeoxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx všeobecne záväzné nariadenie vydané vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach plnenia úloh štátnej správy do súladu so zákonom, nxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenie po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxbo samosprávneho kraja so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx vychádza z čl. 125 ods. 1 písm. c), d) ústavy, podľa ktorého je zrejmé, že Ústava Slovenskej republiky pripúšťa možnosť, aby o súlade všeobecne záväznýcx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxnými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vo veciach prenesenej štátnej správy (čl. 71 ods. 2 ústavy) mohox xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, aby ústavný súd rozhodoval, pokiaľ je to možné, len o najzávažnejších veciach, čo odôvodňuje úvahu o presune preskúmania zákonnosti všeobecne záväzxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxu tejto právnej úpravy potvrdil aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx prípade posúdenie obsahového súladu právneho predpisu nižšej právnej sily s predpisom vyššej právnej sily. Navrhovaná právna úprava obsahovo prebexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxné nariadenie a k žalobe prokurátora aj oznámenie žalobcu o nevyhovení protestu prokurátora. S odkazom na ustanovenia Aarhuského dohovoru sa žalobná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx možnosť dočasného pozastavenia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia pre prípad, že ich ďalšxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nenapraviteľný následok (§ 362). Taktiež sa ustanovuje, že zastupiteľstvo žalovaného po začatí konania nemôže napadnuté všeobecne záväzné nariadexxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xohto ustanovenia je zabrániť zmareniu účelu konania pred správnym súdom. O žalobe rozhodne správny súd uznesením, ktorým nedôvodnú žalobu zamietne (x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx. Ak správny súd rozhodne podľa § 367 ods. 1 o vyslovení nesúladu, dňom nadobudnutia právoplatnosti jeho rozhodnutia stráca všeobecne záväzné nariadexxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxriadenie vydali, sú povinné do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podľa § 367 ods. 1 uviesť všeobecne záväzxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. V opačnom prípade všeobecne záväzné nariadexxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xtrácajú platnosť.
Dočasné pozastavenie účinnosti všeobecne záväzného nariadenia
§ 362
Konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia oxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxch ústredných orgánov štátnej správy bolo zaradené k osobitným konaniam v správnom súdnictve novelouOSPzákonom č. 384/2008 Z.z. s účinnosťou od 15.xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xby o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy so zákonmi vo veciach územnej samosprávy (čl. 68 ústavy) a so zákonmi, s nariadenxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxrávy (čl. 71 ods. 2 ústavy) mohol rozhodovať okrem ústavného súdu aj iný, t.j. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxé, len o najzávažnejších veciach, čo odôvodňuje úvahu o presune preskúmania zákonnosti všeobecne záväzných nariadení všeobecnými súdmi. Navrhovanx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx Slovenskej republiky vo svojom náleze sp. zn. PL. ÚS 2/2013 . Účelom a predmetom konania o preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzných nariadení územxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxna úprava obsahovo preberá okruh účastníkov konania, žalobnú legitimáciu prokurátora a upravuje náležitosti žaloby, ku ktorej musí byť pripojené naxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxkého dohovoru sa žalobná legitimácia vo veciach porušenia verejného záujmu v oblasti životného prostredia doplnila aj o zainteresovanú verejnosť. Pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxia pre prípad, že ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo závažná ujma na životnom prostxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxeobecne záväzné nariadenie zrušiť a nahradiť novým všeobecne záväzným nariadením s rovnakým obsahom v tom rozsahu, v akom bol jeho nesúlad namietaný žxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxôvodnú žalobu zamietne (§ 366), a v prípade dôvodnosti žaloby vysloví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho uxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenie účinnosť. Obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktoré nesúlaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx 1 uviesť všeobecne záväzné nariadenie vydané vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach plnenia úloh štátnej správy do súladu so záxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenie po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxeho kraja so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy bolo zaxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx 125 ods. 1 písm. c), d) ústavy, podľa ktorého je zrejmé, že Ústava Slovenskej republiky pripúšťa možnosť, aby o súlade všeobecne záväzných nariadení orxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxch orgánov štátnej správy vo veciach prenesenej štátnej správy (čl. 71 ods. 2 ústavy) mohol rozhodovať okrem ústavného súdu aj iný, t.j. všeobecný súd. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxžnejších veciach, čo odôvodňuje úvahu o presune preskúmania zákonnosti všeobecne záväzných nariadení všeobecnými súdmi. Navrhovaná právna úprava xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxubliky vo svojom náleze sp. zn. PL. ÚS 2/2013 . Účelom a predmetom konania o preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxovo preberá okruh účastníkov konania, žalobnú legitimáciu prokurátora a upravuje náležitosti žaloby, ku ktorej musí byť pripojené napadnuté všeobexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa žalobná legitimácia vo veciach porušenia verejného záujmu v oblasti životného prostredia doplnila aj o zainteresovanú verejnosť. Podrobnejšie sa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xe ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo závažná ujma na životnom prostredí, prípadne xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé nariadenie zrušiť a nahradiť novým všeobecne záväzným nariadením s rovnakým obsahom v tom rozsahu, v akom bol jeho nesúlad namietaný žalobcom (§ 364)x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xamietne (§ 366), a v prípade dôvodnosti žaloby vysloví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia (§ 3xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenie účinnosť. Obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktoré nesúladné všeobecne zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxcne záväzné nariadenie vydané vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach plnenia úloh štátnej správy do súladu so zákonom, nariadexxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenie po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podľa xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy bolo zaradené k osobitxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky pripúšťa možnosť, aby o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy so zákonmi vo veciach územnej samosprávy (čl. 68 ústavyx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxch prenesenej štátnej správy (čl. 71 ods. 2 ústavy) mohol rozhodovať okrem ústavného súdu aj iný, t.j. všeobecný súd. Podľa dôvodovej správy k novele (zxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xvahu o presune preskúmania zákonnosti všeobecne záväzných nariadení všeobecnými súdmi. Navrhovaná právna úprava ustanovenie § 250zfaOSPpreberá, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx ÚS 2/2013 . Účelom a predmetom konania o preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy je v tomto prípade posúdenie obsahxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxnia, žalobnú legitimáciu prokurátora a upravuje náležitosti žaloby, ku ktorej musí byť pripojené napadnuté všeobecne záväzné nariadenie a k žalobe pxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xorušenia verejného záujmu v oblasti životného prostredia doplnila aj o zainteresovanú verejnosť. Podrobnejšie sa upravuje možnosť dočasného pozasxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxoziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo závažná ujma na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následox xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxým všeobecne záväzným nariadením s rovnakým obsahom v tom rozsahu, v akom bol jeho nesúlad namietaný žalobcom (§ 364). Účelom tohto ustanovenia je zabrxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxosti žaloby vysloví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia (§ 367 ods. 1). Ak správny súd rozhodne xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx niektoré jeho ustanovenie účinnosť. Obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktoré nesúladné všeobecne záväzné nariadenie vydali, sú povixxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xeciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach plnenia úloh štátnej správy do súladu so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými prxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx niektoré jeho ustanovenie po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podľa odseku 1 strácajú platnosť.
xxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy bolo zaradené k osobitným konaniam v správnom súdnictvx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxejmé, že Ústava Slovenskej republiky pripúšťa možnosť, aby o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy so zákonmi vo veciach úxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxh orgánov štátnej správy vo veciach prenesenej štátnej správy (čl. 71 ods. 2 ústavy) mohol rozhodovať okrem ústavného súdu aj iný, t.j. všeobecný súd. Pxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxnejších veciach, čo odôvodňuje úvahu o presune preskúmania zákonnosti všeobecne záväzných nariadení všeobecnými súdmi. Navrhovaná právna úprava uxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxbliky vo svojom náleze sp. zn. PL. ÚS 2/2013 . Účelom a predmetom konania o preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy jx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxvo preberá okruh účastníkov konania, žalobnú legitimáciu prokurátora a upravuje náležitosti žaloby, ku ktorej musí byť pripojené napadnuté všeobecxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx žalobná legitimácia vo veciach porušenia verejného záujmu v oblasti životného prostredia doplnila aj o zainteresovanú verejnosť. Podrobnejšie sa uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo závažná ujma na životnom prostredí, prípadne ixx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nariadenie zrušiť a nahradiť novým všeobecne záväzným nariadením s rovnakým obsahom v tom rozsahu, v akom bol jeho nesúlad namietaný žalobcom (§ 364). xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxmietne (§ 366), a v prípade dôvodnosti žaloby vysloví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia (§ 36x xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenie účinnosť. Obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj, ktoré nesúladné všeobecne záxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxne záväzné nariadenie vydané vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach plnenia úloh štátnej správy do súladu so zákonom, nariadenxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxne niektoré jeho ustanovenie po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podľa odseku 1 strácajú platnosť.
x xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxcne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy bolo zaradené k osobitným konaniam v správnom súdnictxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xrejmé, že Ústava Slovenskej republiky pripúšťa možnosť, aby o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy so zákonmi vo veciach xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxch orgánov štátnej správy vo veciach prenesenej štátnej správy (čl. 71 ods. 2 ústavy) mohol rozhodovať okrem ústavného súdu aj iný, t.j. všeobecný súd. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxžnejších veciach, čo odôvodňuje úvahu o presune preskúmania zákonnosti všeobecne záväzných nariadení všeobecnými súdmi. Navrhovaná právna úprava xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxubliky vo svojom náleze sp. zn. PL. ÚS 2/2013 . Účelom a predmetom konania o preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxovo preberá okruh účastníkov konania, žalobnú legitimáciu prokurátora a upravuje náležitosti žaloby, ku ktorej musí byť pripojené napadnuté všeobexxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa žalobná legitimácia vo veciach porušenia verejného záujmu v oblasti životného prostredia doplnila aj o zainteresovanú verejnosť. Podrobnejšie sa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xe ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo závažná ujma na životnom prostredí, prípadne xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé nariadenie zrušiť a nahradiť novým všeobecne záväzným nariadením s rovnakým obsahom v tom rozsahu, v akom bol jeho nesúlad namietaný žalobcom (§ 364)x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xamietne (§ 366), a v prípade dôvodnosti žaloby vysloví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia (§ 3xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenie účinnosť. Obec, mesto, mestská časť xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxdnutia správneho súdu podľa § 367 ods. 1 uviesť všeobecne záväzné nariadenie vydané vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach plnexxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv štátnej správy. V opačnom prípade všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenie po šiestich mesiacoch od nadobudnutxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxsta, mestskej časti alebo samosprávneho kraja so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústrxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx8 ako § 250zfaOSP,ktorý vychádza z čl. 125 ods. 1 písm. c), d) ústavy, podľa ktorého je zrejmé, že Ústava Slovenskej republiky pripúšťa možnosť, aby o súlxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vo veciach prenesenej štátnej správy (čxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxhádzala aj z požiadavky, aby ústavný súd rozhodoval, pokiaľ je to možné, len o najzávažnejších veciach, čo odôvodňuje úvahu o presune preskúmania zákoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxuje. Ústavnú konformitu tejto právnej úpravy potvrdil aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze sp. zn. PL. ÚS 2/2013 . Účelom a predmetom kxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nižšej právnej sily s predpisom vyššej právnej sily. Navrhovaná právna úprava obsahovo preberá okruh účastníkov konania, žalobnú legitimáciu prokuxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxu o nevyhovení protestu prokurátora. S odkazom na ustanovenia Aarhuského dohovoru sa žalobná legitimácia vo veciach porušenia verejného záujmu v oblxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia pre prípad, že ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ax xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že zastupiteľstvo žalovaného po začatí konania nemôže napadnuté všeobecne záväzné nariadenie zrušiť a nahradiť novým všeobecne záväzným nariadenxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxd správnym súdom. O žalobe rozhodne správny súd uznesením, ktorým nedôvodnú žalobu zamietne (§ 366), x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxávny súd rozhodne podľa § 367 ods. 1 o vyslovení nesúladu, dňom nadobudnutia právoplatnosti jeho rozhodnutia stráca všeobecne záväzné nariadenie, jexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxie vydali, sú povinné do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu podľa § 367 ods. 1 uviesť všeobecne záväzné narixxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. V opačnom prípade všeobecne záväzné nariadenie, jexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxú platnosť.
Šiesty diel
Konanie o vypovedaní dohody o spolupráci alebo členstva v združení
§ 368
V pozmenenej forme, ale s nezmeneným obsaxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxnotiek územnej samosprávy v medzinárodných združeniach, ktoré fungujú na princípe samosprávneho usporiadania. Konanie možno začať iba na základe žxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx3 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v ktorého územnom obvode sa nachádza obec, mesto, mestská časť axxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o spolupráci uzavretú s inou obcou, mestom, mestskou časťou alebo s iným samosprávnym krajom alebo uzavretú s územným a správnym celkom iného štátu, alxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxta v združení obcí alebo miest, alebo členstvo samosprávneho kraja v združení samosprávnych krajov alebo v medzinárodnom združení územných celkov alxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx vyjadrenie k žalobe. Správny súd rozhoduje o žalobe uznesením. Ak je žaloba nedôvodná správny súd ju zamietne. V prípade, že správny súd žalobe vyhoviex xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxvoplatné uznesenie, ktorým sa žalobe vyhovelo, znamená zánik dohody o spolupráci alebo skončenie členstva v združení.
§ 369
Účastníci konanix
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pri uzavieraní dohôd alebo pri členstve jednotiek územnej samosprávy v medzinárodných združeniach, ktoré fungujú na princípe samosprávneho usporixxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xrad v sídle kraja (§ x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxec, mesto, mestská časť alebo má sídlo samosprávny kraj domáha proti žalovanému - obci, mestu, mestskej časti alebo samosprávnemu kraju uloženia povixxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxym celkom iného štátu, alebo s orgánom, alebo s úradom iného štátu vykonávajúcimi regionálne funkcie (§ 368 ods. 1) alebo uloženia povinnosti vypovedax xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxužení územných celkov alebo územných orgánov (§ 368 ods. 2). Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho vxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxrávny súd žalobe vyhovie, určí žalovanému povinnosť vypovedať dohodu o spolupráci uzavretú s označeným subjektom alebo povinnosť vypovedať členstvx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
§ 370
Žalobná legitimácia
V pozmenenej forme, ale s nezmeneným obsahom sa prevzalo doterajšie znenie § 250zg OSP. Účelom tohto typu verejného súdnixxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxcípe samosprávneho usporiadania. Konanie možno začať iba na základe žaloby, ktorou sa žalobca, ktorým sa miestny orgán štátnej správy podľa osobitnéxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxonov), v ktorého územnom obvode sa nachádza obec, mesto, mestská časť alebo má sídlo samosprávny kraj domáha proti žalovanému - obci, mestu, mestskej čxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxávnym krajom alebo uzavretú s územným a správnym celkom iného štátu, alebo s orgánom, alebo s úradom iného štátu vykonávajúcimi regionálne funkcie (§ 3xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxmosprávnych krajov alebo v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov (§ 368 ods. 2). Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povinnosť xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxvodná správny súd ju zamietne. V prípade, že správny súd žalobe vyhovie, určí žalovanému povinnosť vypovedať dohodu o spolupráci uzavretú s označeným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxci alebo skončenie členstva v združení.
§ 371
Žalovaný
V pozmenenej forme, ale s nezmeneným obsahom sa prevzalo doterajšie znenie § 250zg OSP. xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xdruženiach, ktoré fungujú na princípe samosprávneho usporiadania. Konanie možno začať iba na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxx x. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v ktorého územnom obvode sa nachádza obec, mesto, mestxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxať dohodu o spolupráci uzavretú s inou obcou, mestom, mestskou časťou alebo s iným samosprávnym krajom alebo uzavretú s územným a správnym celkom iného xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alebo mesta v združení obcí alebo miest, alebo členstvo samosprávneho kraja v združení samosprávnych krajov alebo v medzinárodnom združení územných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxej lehote vyjadrenie k žalobe. Správny súd rozhoduje o žalobe uznesením. Ak je žaloba nedôvodná správny súd ju zamietne. V prípade, že správny súd žalobx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxžení. Právoplatné uznesenie, ktorým sa žalobe vyhovelo, znamená zánik dohody o spolupráci alebo skončenie členstva v združení.
Náležitosti žaxxxx
x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zákonnosti pri uzavieraní dohôd alebo pri členstve jednotiek územnej samosprávy v medzinárodných združeniach, ktoré fungujú na princípe samosprávxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxj. okresný úrad v sídle kraja (§ 4 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v ktoréhx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxsprávnemu kraju uloženia povinnosti vypovedať dohodu o spolupráci uzavretú s inou obcou, mestom, mestskou časťou alebo s iným samosprávnym krajom alxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx uloženia povinnosti vypovedať členstvo obce alebo mesta v združení obcí alebo miest, alebo členstvo samosprávneho kraja v združení samosprávnych krxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žalobe. Správny súd rozhoduje o žalobe uznesením. Ak je žaloba nedôvodná správny sxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo povinnosť vypovedať členstvo v určenom združení. Právoplatné uznesenie, ktorým sa žalobe vyhovelo, znamená zánik dohody o spolupráci alebo skončexxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxo súdnictva je ochrana zákonnosti pri uzavieraní dohôd alebo pri členstve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxde žaloby, ktorou sa žalobca, ktorým sa miestny orgán štátnej správy podľa osobitného predpisu, t.j. okresný úrad v sídle kraja (§ 4 ods. 2 zákona č. 180/xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxsť alebo má sídlo samosprávny kraj domáha proti žalovanému - obci, mestu, mestskej časti alebo samosprávnemu kraju uloženia povinnosti vypovedať dohxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, alebo s orgánom, alebo s úradom iného štátu vykonávajúcimi regionálne funkcie (§ 368 ods. 1) alebo uloženia povinnosti vypovedať členstvo obce alebo xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxv alebo územných orgánov (§ 368 ods. 2). Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxvie, určí žalovanému povinnosť vypovedať dohodu o spolupráci uzavretú s označeným subjektom alebo povinnosť vypovedať členstvo v určenom združení. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx x žalobe
V pozmenenej forme, ale s nezmeneným obsahom sa prevzalo doterajšie znenie § 250zg OSP. Účelom tohto typu verejného súdnictva je ochrana zákonxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xsporiadania. Konanie možno začať iba na základe žaloby, ktorou sa žalobca, ktorým sa miestny orgán štátnej správy podľa osobitného predpisu, t.j. okrxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnom obvode sa nachádza obec, mesto, mestská časť alebo má sídlo samosprávny kraj domáha proti žalovanému - obci, mestu, mestskej časti alebo samosprávxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxavretú s územným a správnym celkom iného štátu, alebo s orgánom, alebo s úradom iného štátu vykonávajúcimi regionálne funkcie (§ 368 ods. 1) alebo uložexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xlebo v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov (§ 368 ods. 2). Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povinnosť žalovaného predložix xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xamietne. V prípade, že správny súd žalobe vyhovie, určí žalovanému povinnosť vypovedať dohodu o spolupráci uzavretú s označeným subjektom alebo povixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxenstva v združení.
PIATA HLAVA
KONANIE VO VECIACH POLITICKÝCH PRÁV
xxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxa podľa SSP. Právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich patrí medzi politické práva, ktoré ústava zaručuje svojim občanom x xxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx č. 85/2005 Z.z."). Zákon č. 85/2005 Z.z. v § 7 ods. 5, ods. 10, v § 9 ods. 5, § 11 ods. 4, v § 12 ods. 5 a v § 19 upravuje parciálne konania týkajúce sa procesu regixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xtanov do registra strán a súdnej ochrany vo vzťahu k členovi strany považujúcemu rozhodnutie orgánu politickej strany za nezákonné alebo odporujúce sxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxtných konaniach je na konanie príslušný Krajský súd v Bratislave, nakoľko žalovaným je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xtorého obvode je sídlo politickej strany, ktorej rozhodnutie sa preskúmava (§ 13 ods. 2). Ochrany sa v tomto konaní môže domáhať prípravný výbor politixxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxania ministerstvo vnútra alebo politická strana. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxého rozhodnutia a pri konaní podľa § 375 ods. 4 od prijatia napadnutého rozhodnutia orgánu politickej strany. Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povinnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxé rozhodnutie. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby spráxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie (§ 375 ods. 2, ods. 3) alebo uznesením určí, že rozhodnutie orgánu politickej strany je nezákonné alebo odporujxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich patrí medzi politické práva, ktoré ústava zaručuje svojim občanom v čl. 29 ods. xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x.z."). Zákon č. 85/2005 Z.z. x x x xxxx xx xxxx xxx x x x xxxx xx x xx xxxx xx x x xx xxxx x x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí (ďalej len "politická strana"), zápisov zmeny údajov zapísaných v registri strán alebo zápisu nových stanov do registra strán a súdnej ochrany vx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxúmanie zákonnosti rozhodnutia o odmietnutí registrácie politickej strany je príslušný najvyšší súd. V ostatných konaniach je na konanie príslušný Kxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxvom administratívnom konaní a v prípade konania podľa § 19 zákona č. 85/2005 Z.z. je príslušný krajský súd, v ktorého obvode je sídlo politickej stranyx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxo výboru politickej strany, politická strana a člen politickej strany. Žalovaným je v závislosti od druhu konania ministerstvo vnútra alebo politickx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxanie žaloby je upravená v závislosti od druhu konania na 15 dní, 30 dní, resp. dva mesiace od doručenia napadnutého rozhodnutia a pri konaní podľa § 375 odxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žalobe. Prílohou žaloby je písomné upozornenie alebo napadnuté rozhodnutie. Správny súd rozhodne o žalxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na registráciu politickej strany nemá nedostatky (§ 375 ods. 1) alebo uznesením zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie (x xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x xxx
xalobná legitimácia
Obsahovo sa nadväzuje na znenie § 250zeOSP,avšak vo forme úpravy druhov konania podľa SSP. Právo zakladať politické strany a polixxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxavy v podobe zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach (ďalej len "zákon č. 85/2005 Z.z."). Zákon č. 85/2005 Z.z. v § 7 ods. 5x xxxx xxx x x x xxxx xx x xx xxxx xx x x xx xxxx x x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxlej len "politická strana"), zápisov zmeny údajov zapísaných v registri strán alebo zápisu nových stanov do registra strán a súdnej ochrany vo vzťahu k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxkonnosti rozhodnutia o odmietnutí registrácie politickej strany je príslušný najvyšší súd. V ostatných konaniach je na konanie príslušný Krajský súx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxistratívnom konaní a v prípade konania podľa § 19 zákona č. 85/2005 Z.z. je príslušný krajský xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx politickej strany, všetci členovia prípravného výboru politickej strany, politická strana a člen politickej strany. Žalovaným je v závislosti od drxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa na vstup do tohto konania. Rovnako lehota na podanie žaloby je upravená v závislosti od druhu konania na 15 dní, 30 dní, resp. dva mesiace od doručenia naxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žalobe. Prílohou žaloby je písomné upozornenie alebo naxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxby správny súd svojim rozhodnutím určí, že návrh na registráciu politickej strany nemá nedostatky (§ 375 ods. 1) alebo uznesením zruší napadnuté rozhoxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xdporujúce stanovám (§ 375 ods. 4).
§ 378
Žalovaný
Obsahovo sa nadväzuje na znenie § 250zeOSP,avšak vo forme úpravy druhov konania podľa SSP. Prxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xx ktorý je premietnutý do zákonnej úpravy v podobe zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach (ďalej len "zákon č. 85/2005 Z.zxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x x x xxxx xx xxxx xxx x x x xxxx xx x xx xxxx xx x x xx xxxx x x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxických strán a politických hnutí (ďalej len "politická strana"), zápisov zmeny údajov zapísaných v registri strán alebo zápisu nových stanov do regisxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxzhodovanie o žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o odmietnutí registrácie politickej strany je príslušný najvyšší súd. V ostatných konaniaxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) rozhodujúce v dvojstupňovom administratívnom konaní a v prípade konania podľa § 19 zákona č. 85/2005 Z.z. je príslušný krajský súd, v ktorého obvode xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xšetci členovia prípravného výboru politickej strany, politická strana a člen politickej strany. Žalovaným je v závislosti od druhu konania ministerxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxania. Rovnako lehota na podanie žaloby je upravená v závislosti od druhu konania na 15 dní, 30 dní, resp. dva mesiace od doručenia napadnutého rozhodnutxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxo predložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žalobe. Prílohou žaloby je písomné upozornenie alebo napadnuté rozhodnutiex xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xozhodnutím určí, že návrh na registráciu politickej strany nemá nedostatky (§ 375 ods. 1) alebo uznesením zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti žaloxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 375 ods. 4).
§ 379
Lehota na podanie žaloby
Obsahovo sa nadväzuje na znenie § 250zeOSP,avšak vo forme úpravy druhov konania podľa SSP. Právo zakxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxx xe premietnutý do zákonnej úpravy v podobe zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach (ďalej len "zákon č. 85/2005 Z.z."). Záxxx xx xxxxxxx xxxx x x x xxxx xx xxxx xxx x x x xxxx xx x xx xxxx xx x x xx xxxx x x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strán a politických hnutí (ďalej len "politická strana"), zápisov zmeny údajov zapísaných v registri strán alebo zápisu nových stanov do registra strxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxanie o žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o odmietnutí registrácie politickej strany je príslušný najvyšší súd. V ostatných konaniach je na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdujúce v dvojstupňovom administratívnom konaní a v prípade konania podľa § 19 zákona č. 85/2005 Z.z. je príslušný krajský súd, v ktorého obvode je sídlx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xlenovia prípravného výboru politickej strany, politická strana a člen politickej strany. Žalovaným je v závislosti od druhu konania ministerstvo vnxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xovnako lehota na podanie žaloby je upravená v závislosti od druhu konania na 15 dní, 30 dní, resp. dva mesiace od doručenia napadnutého rozhodnutia a pri xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxožiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žalobe. Prílohou žaloby je písomné upozornenie alebo napadnuté rozhodnutie. Správxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxnutím určí, že návrh na registráciu politickej strany nemá nedostatky (§ 375 ods. 1) alebo uznesením zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti žalovanémx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxs. 4).
Náležitosti žaloby
§ 380
Obsahovo sa nadväzuje na znenie § 250zeOSP,avšak vo forme úpravy xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xvojim občanom v čl. 29 ods. 2, ktorý je premietnutý do zákonnej úpravy v podobe zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach (ďaxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x x x xxxx xx xxxx xxx x x x xxxx xx x xx xxxx xx x x xx xxxx x x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xa procesu registrácie politických strán a politických hnutí (ďalej len "politická strana"), zápisov zmeny údajov zapísaných v registri strán alebo zxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxo odporujúce stanovám. Na rozhodovanie o žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o odmietnutí registrácie politickej strany je príslušný najvyxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxj len "ministerstvo vnútra") rozhodujúce v dvojstupňovom administratívnom konaní a v prípade konania podľa § 19 zákona č. 85/2005 Z.z. je príslušný kxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxý výbor politickej strany, všetci členovia prípravného výboru politickej strany, politická strana a člen politickej strany. Žalovaným je v závislosxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxurátora na vstup do tohto konania. Rovnako lehota na podanie žaloby je upravená v závislosti od druhu konania na 15 dní, 30 dní, resp. dva mesiace od doručxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xaloby a povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žalobe. Prílohou žaloby je písomné upozornenie axxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxti žaloby správny súd svojim rozhodnutím určí, že návrh na registráciu politickej strany nemá nedostatky (§ 375 ods. 1) alebo uznesením zruší napadnutx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx alebo odporujúce stanovám (§ 375 ods. 4).
§ 381
Obsahovo sa nadväzuje na znenie § 250zeOSP,avšak vo forme úpravy druhov konania podľa SSP. Právo zxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxxý je premietnutý do zákonnej úpravy v podobe zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach (ďalej len "zákon č. 85/2005 Z.z."). xxxxx xx xxxxxxx xxxx x x x xxxx xx xxxx xxx x x x xxxx xx x xx xxxx xx x x xx xxxx x x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch strán a politických hnutí (ďalej len "politická strana"), zápisov zmeny údajov zapísaných v registri strán alebo zápisu nových stanov do registra sxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxovanie o žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o odmietnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") rozhodujúce v dvojstupňovom administratívnom konaní a v prípade konaxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx 2). Ochrany sa v tomto konaní môže domáhať prípravný výbor politickej strany, všetci členovia prípravného výboru politickej strany, politická stranx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Rovnako lehota na podanie žaloby je upravená v závislosti od druhu xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxánu politickej strany. Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxedok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím určí, že návrh na registráciu politickej strany nemá nedosxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xozhodnutie orgánu politickej strany je nezákonné alebo odporujúce stanovám (§ 375 ods. 4).
Rozhodnutie o žalobe
§ 382
Obsahovo sa nadväzujx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxzi politické práva, ktoré ústava zaručuje svojim občanom v čl. 29 ods. 2, ktorý je premietnutý do zákonnej úpravy v podobe zákona č. 85/2005 Z.z. o politxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x x x xxxx xx xxxx xxx x x x xxxx xx x xx xxxx xx x x xx xxxx x x v § 19 upravuje parciálne konania týkajúce sa procesu registrácie politických strán a politických hnutí (ďalej len "politická strana"), zápisov zmenx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu politickej strany za nezákonné alebo odporujúce stanovám. Na rozhodovanie o žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o odmietnutí registxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxterstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") rozhodujúce v dvojstupňovom administratívnom konaní a v prípade konania podxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxrany sa v tomto konaní môže domáhať prípravný výbor politickej strany, všetci členovia prípravného výboru politickej strany, politická strana a člen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxadnutého rozhodnutia a pri konaní podľa § 375 ods. 4 od prijatia napadnutého rozhodnutia orgánu politickej strany. Vymedzujú sa náležitosti žaloby a pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxadnuté rozhodnutie. Správny súd rozhodne o žalobe uznesením. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žalobx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutie a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie (§ 375 ods. 2, ods. 3) alebo uznesením určí, že rozhodnutie orgánu politickej strany je nezákonné alebo odxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx
x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich patrí medzi politické práva, ktoré ústava zaručuje svojim občanom v čl. 29 ods. 2, ktorý je premxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 85/2005 Z.z. v § 7 ods. 5, ods. 10, v § 9 ods. 5, § 11 ods. 4, v § 12 ods. 5 a v § 19 upravuje parciálne konania týkajúce sa procesu registrácie politických strán x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxdnej ochrany vo vzťahu k členovi strany považujúcemu rozhodnutie orgánu politickej strany za nezákonné alebo odporujúce stanovám. Na rozhodovanie o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxie príslušný Krajský súd v Bratislave, nakoľko žalovaným je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") rozhodujúcx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxtickej strany, ktorej rozhodnutie sa preskúmava (§ 13 ods. 2). Ochrany sa v tomto konaní môže domáhať prípravný výbor politickej strany, všetci členovxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xlebo politická strana. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Rovnakx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxí podľa § 375 ods. 4 od prijatia napadnutého rozhodnutia orgánu politickej strany. Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povinnosť žalovaného predložiť sxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodne o žalobe uznesením. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxlšie konanie (§ 375 ods. 2, ods. 3) alebo uznesením určí, že rozhodnutie orgánu politickej strany je nezákonné alebo odporujúce stanovám (§ 375 ods. 4).
xxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na súčasnú právnu úpravu obsiahnutú v § 14 ods. 2 písm. e) zákona o prokuratúre vyplýva, že návrh na rozpustenie politickej strany alebo politického hnuxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xl. 129 ods. 4 ústavy, ústavný súd rozhoduje o tom, či rozhodnutie súdu o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnuxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlitickej strany vychádzala z § 14 ods. 1 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach, ktorý bol s účinnosťou od 0xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxny alebo politického hnutia môže generálnemu prokurátorovi podať aj ministerstvo - § 9 ods. 5, § 11 ods. 4, § 12 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. Účelom konanxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxo vykazovala rozpor s § 2 zákona č. 85/2005 Z.z., teda by svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušovala Ústavu Slovenskej republiky, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xen generálny prokurátor a politická strana, ktorej rozpustenie generálny prokurátor navrhuje. Lehota na podanie žaloby stanovená nie je. Vymedzujú xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxx. e)] rozsudkom. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby správny súd svojim rozhodnutím rozpustí polxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxiu a vymenuje likvidátora, ktorým nesmie byť člen rozpustenej politickej strany. Po právoplatnosti sa rozsudok doručí aj ministerstvu vnútra a minisxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxsm. e) zákona o prokuratúre vyplýva, že návrh na rozpustenie politickej strany alebo politického hnutia alebo návrh na pozastavenie činnosti politicxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xi rozhodnutie súdu o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia je v zhode s ústavnými zákonmi a s inými zákonmix xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x5/2005 Z.z., ktorý však už pozastavenie činnosti politickej strany neupravuje. Podnet na rozpustenie politickej strany alebo politického hnutia môxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxátora na rozpustenie politickej strany alebo politického hnutia je zabrániť činnosti politickej strany, pokiaľ by táto vykazovala rozpor s § 2 zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxnárodné zmluvy. Na rozhodovanie o žalobe je príslušný najvyšší súd (§ 17 zákona č. 85/2005 Z.z.). Účastníkmi konania sú len generálny prokurátor a polixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxou ktorej je výpis z registra strán týkajúci sa žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe na pojednávaní [§ 107 ods. 1 písm. e)] rozsudkom. Nedôvodnosť žxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxrana nemá majetok, správny súd rozhodne o jej rozpustení bez likvidácie v opačnom prípade, správny súd nariadi likvidáciu a vymenuje likvidátora, ktoxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
Žalovaný
Z návrhu legislatívneho zámeru, ktorý nadväzuje na súčasnú právnu úpravu obsiahnutú v § 14 ods. 2 písm. e) zákona o prokuratúre vyplýva, že nxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxe podať iba generálny prokurátor, a to na najvyšší súd. Podľa čl. 129 ods. 4 ústavy, ústavný súd rozhoduje o tom, či rozhodnutie súdu o rozpustení alebo poxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxrálneho prokurátora podať návrh na pozastavenie činnosti politickej strany vychádzala z § 14 ods. 1 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxej strany neupravuje. Podnet na rozpustenie politickej strany alebo politického hnutia môže generálnemu prokurátorovi podať aj ministerstvo - § 9 odxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hnutia je zabrániť činnosti politickej strany, pokiaľ by táto vykazovala rozpor s § 2 zákona č. 85/2005 Z.z., teda by svojimi stanovami, svojím programxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxyšší súd (§ xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhota na podanie žaloby stanovená nie je. Vymedzujú sa náležitosti žaloby, prílohou ktorej je výpis z registra strán týkajúci sa žalovaného. Správny súx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xaloby správny súd svojim rozhodnutím rozpustí politickú stranu. Ak politická strana nemá majetok, správny súd rozhodne o jej rozpustení bez likvidácxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxi sa rozsudok doručí aj ministerstvu vnútra a ministerstvu financií.
§ 387
Náležitosti žaloby
Z návrhu legislatívneho zámeru, ktorý nadväzuxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xnutia alebo návrh na pozastavenie činnosti politickej strany alebo politického hnutia môže podať iba generálny prokurátor, a to na najvyšší súd. Podľx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xnutia je v zhode s ústavnými zákonmi a s inými zákonmi. Tu je potrebné uviesť, že právomoc generálneho prokurátora podať návrh na pozastavenie činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xd 01.05.2005 zrušený zákonom č. 85/2005 Z.z., ktorý však už pozastavenie činnosti politickej strany neupravuje. Podnet na rozpustenie politickej stxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxania o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany alebo politického hnutia je zabrániť činnosti politickej strany, pokiaľ by txxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy. Na rozhodovanie o žalobe je príslušný najvyšší súd (§ 17 zákona č. 85/2005 Z.z.). Účastníkmi konania sx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxjú sa náležitosti žaloby, prílohou ktorej je výpis z registra strán týkajúci sa žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe na pojednávaní [§ 107 ods. 1 píxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xolitickú stranu. Ak politická strana nemá majetok, správny súd rozhodne o jej rozpustení bez likvidácie v opačnom prípade, správny súd nariadi likvidxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxisterstvu financií.
Rozhodnutie o žalobe
§ xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx rozpustenie politickej strany alebo politického hnutia alebo návrh na pozastavenie činnosti politickej strany alebo politického hnutia môže podať xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxení činnosti politickej strany alebo politického hnutia je v zhode s ústavnými zákonmi a s inými zákonmi. Tu je potrebné uviesť, že právomoc generálnehx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxch a v politických hnutiach, ktorý bol s účinnosťou od 01.05.2005 zrušený zákonom č. 85/2005 Z.z., ktorý však už pozastavenie činnosti politickej straxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx x x1 ods. 4, § 12 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. Účelom konania o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany alebo politického hnutia xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxo činnosťou porušovala Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy. Na rozhodovanie o žalobe je príslušný najvyšší súx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Lehota na podanie žaloby stanovená nie je. Vymedzujú sa náležitosti žaloby, prílohou ktorej je výpis z registra strán týkajúci sa žalovaného. Správnx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxti žaloby správny súd svojim rozhodnutím rozpustí politickú stranu. Ak politická strana nemá majetok, správny súd rozhodne o jej rozpustení bez likvixxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxosti sa rozsudok doručí aj ministerstvu vnútra a ministerstvu financií.
§ 389
Z návrhu legislatívneho zámeru, ktorý nadväzuje na súčasnú právnx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xa pozastavenie činnosti politickej strany alebo politického hnutia môže podať iba generálny prokurátor, a to na najvyšší súd. Podľa čl. 129 ods. 4 ústaxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxtavnými zákonmi a s inými zákonmi. Tu je potrebné uviesť, že právomoc generálneho prokurátora podať návrh na pozastavenie činnosti politickej strany xxxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxný zákonom č. 85/2005 Z.z., ktorý však už pozastavenie činnosti politickej strany neupravuje. Podnet na rozpustenie politickej strany alebo politicxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x x xxxx xx x xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxtenie politickej strany alebo politického hnutia je zabrániť činnosti politickej strany, pokiaľ by táto vykazovala rozpor s § 2 zákona č. 85/2005 Z.z.x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Na rozhodovanie o žalobe je príslušný najvyšší súd (§ 17 zákona č. 85/2005 Z.z.). Účastníkmi konania sú len generálny prokurátor a politická strana, kxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxis z registra strán týkajúci sa žalovaného. Správny súd rozhodne o žalobe na pojednávaní [§ 107 ods. 1 písm. e)] rozsudkom. Nedôvodnosť žaloby má za náslxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxok, správny súd rozhodne o jej rozpustení bez likvidácie v opačnom prípade, správny súd nariadi likvidáciu a vymenuje likvidátora, ktorým nesmie byť čxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
x xxxxxx xxxxxxatívneho zámeru, ktorý nadväzuje na súčasnú právnu úpravu obsiahnutú v § 14 ods. 2 písm. e) zákona o prokuratúre vyplýva, že návrh na rozpustenie politixxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxrátor, a to na najvyšší súd. Podľa čl. 129 ods. 4 ústavy, ústavný súd rozhoduje o tom, či rozhodnutie súdu o rozpustení alebo pozastavení činnosti politixxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx návrh na pozastavenie činnosti politickej strany vychádzala z § 14 ods. 1 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxet na rozpustenie politickej strany alebo politického hnutia môže generálnemu prokurátorovi podať aj ministerstvo - § 9 ods. 5, § 11 ods. 4, § 12 ods. 5 záxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxi politickej strany, pokiaľ by táto vykazovala rozpor s § 2 zákona č. 85/2005 Z.z., teda by svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušovxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxx005 Z.z.). Účastníkmi konania sú len generálny prokurátor a politická strana, ktorej rozpustenie generálny prokurátor navrhuje. Lehota na podanie žxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxbe na pojednávaní [§ 107 ods. 1 písm. e)] rozsudkom. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxzpustení bez likvidácie v opačnom prípade, správny súd nariadi likvidáciu a vymenuje likvidátora, ktorým nesmie byť člen rozpustenej politickej strxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxv
§ 391
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (ďalej len "zákon č. 83/1990 Zb.") v § 8 ods. 3, § 11 ods. 2 a § 12, a v § 15 upravuje parciálne konania týxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxu rozhodnutie orgánu združenia za nezákonné alebo odporujúce stanovám. Ide o zákonnú úpravu ktoré nadobudla účinnosť ešte pred znovuzavedením správxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxné problémy. V súlade s Legislatívnym zámerom sa preto konanie vo veciach združovania občanov upravuje osobitne s tým, že v zákone č. 83/1990 Zb. sa príxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxlovaným je v závislosti od druhu konania ministerstvo vnútra alebo združenie. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté opxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xákonnej úpravy. Žalobu v konaní podľa § 391 ods. 1 a 2 možno podať na Krajský súd v Bratislave (v obvode tohto súdu sa nachádza sídlo ministerstva vnútra, kxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxno podať na krajskom súde, v ktorého obvode je sídlo združenia, ktorej rozhodnutie sa preskúmava (§ 13 ods. 2) v subjektívnej 30 dňovej lehote začínajúcxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxsnej právnej úpravy (§ 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb.), podľa ktorej je na konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu združenia vecne príslušxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa o rozpustení združenia (§ 184). Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxhodne na pojednávaní rozsudkom [§ 107 ods. 1 písm. e)]. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx ods. 2 správny súd rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 391 odsx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtáva vyvolávať zamýšľané právne účinky. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x x91 ods. 3, ako aj naň nadväzujúce ustanovenia treba vypustiť z dôvodu, že jednak ide o zákonnú úpravu, ktorá nadobudla účinnosť ešte pred znovuzavedeníx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxenia verzus združenie ide o právne vzťahy pôsobiace dovnútra združenia, ktoré pre ich povahu do pôsobnosti správneho súdnictva nepatria. Pokiaľ sa alx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxna), toto bude preskúmavané v súlade s doterajšou judikatúrou podľa ustanovení všeobecnej správnej žaloby.
§ 392
Účastníci konania
Zákon xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x x xxxx xx x xx xxxx x x x xxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx registrácie združenia, preskúmania rozhodnutia o rozpustení združenia a súdnej ochrany vo vzťahu k členovi združenia považujúcemu rozhodnutie orgxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xnes už konaniu v správnom súdnictve nepostačujúcu a nevyhovujúcu a v praxi súdov spôsobujúcu mnohé nejasnosti a s tým spojené aplikačné problémy. V súlxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xpravy vypustia. Ochrany sa v tomto konaní môžu domáhať všetci členovia prípravného výboru združenia, združenie a člen združenia. Žalovaným je v závisxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtora na vstup do tohto konania. Lehota na podanie žaloby je upravená v závislosti od druhu konania, pričom predkladateľ vychádzal zo zákonnej úpravy. Žxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxniach vystupuje na strane žalovaného) do 60 dní od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Žalobu v konaní podľa § 391 ods. 3 možno podať na krajskxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxhu, keď sa žalobca o rozhodnutí dozvedel a v objektívnej šesťmesačnej lehote od prijatia napadnutého rozhodnutia. Na rozdiel od súčasnej právnej úpraxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxPzavádza vecnú príslušnosť krajského súdu. Podaním žaloby podľa § 391 ods. 2 ex lege nastáva odkladný účinok napadnutého rozhodnutia o rozpustení zdrxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Prílohou žaloby je napadnuté rozhodnutie. Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 391 ods. 1 a 3 uznesením. O žalobe podľa § 391 ods. 2 rozhodne na pojednávxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx súd uznesením zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie. V prípade zistenia xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxodnosti žaloby podľa § 391 ods. 3 správny súd uznesením určí, že rozhodnutie orgánu združenia je nezákonné alebo odporujúce stanovám. Takéto rozhodnuxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxj povahy alebo vnútorné pomery združenia [§ 7 písm. b)].
§ 393
Žalobná legitimácia
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (ďalej len "zákox xx xxxxxxx xxxxx x x x xxxx xx x xx xxxx x x x xxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xozpustení združenia a súdnej ochrany vo vzťahu k členovi združenia považujúcemu rozhodnutie orgánu združenia za nezákonné alebo odporujúce stanováxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xevyhovujúcu a v praxi súdov spôsobujúcu mnohé nejasnosti a s tým spojené aplikačné problémy. V súlade s Legislatívnym zámerom sa preto konanie vo veciaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxť všetci členovia prípravného výboru združenia, združenie a člen združenia. Žalovaným je v závislosti od druhu konania ministerstvo vnútra alebo zdrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxby je upravená v závislosti od druhu konania, pričom predkladateľ vychádzal zo zákonnej úpravy. Žalobu v konaní podľa § 391 ods. 1 a 2 možno podať na Krajsxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxučenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Žalobu v konaní podľa § 391 ods. 3 možno podať na krajskom súde, v ktorého obvode je sídlo združenia, ktorej rxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxej šesťmesačnej lehote od prijatia napadnutého rozhodnutia. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy (§ 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb.), podľa ktorej je nx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žaloby podľa § 391 ods. 2 ex lege nastáva odkladný účinok napadnutého rozhodnutia o rozpustení združenia (§ 184). Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx súd rozhodne o žalobe podľa § 391 ods. 1 a 3 uznesením. O žalobe podľa § 391 ods. 2 rozhodne na pojednávaní rozsudkom [§ 107 ods. 1 písm. e)]. Nedôvodnosť žalxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxi žalovanému na ďalšie konanie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 391 ods. 2 správny súd rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti žaxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxkonné alebo odporujúce stanovám. Takéto rozhodnutie žalovaného následne prestáva vyvolávať zamýšľané právne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx
xxxxxxvenie § 393 ods. 3, ako aj naň nadväzujúce ustanovenia treba vypustiť z dôvodu, že jednak ide o zákonnú úpravu, ktorá nadobudla účinnosť ešte pred znovuzxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxen združenia verzus združenie ide o právne vzťahy pôsobiace dovnútra združenia, ktoré pre ich povahu do pôsobnosti správneho súdnictva nepatria. Pokxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxenie člena), toto bude preskúmavané v súlade s doterajšou judikatúrou podľa ustanovení všeobecnej správnej žaloby.
§ 394
Žalovaný
Zákon čx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x x xxxx xx x xx xxxx x x x xxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xegistrácie združenia, preskúmania rozhodnutia o rozpustení združenia a súdnej ochrany vo vzťahu k členovi združenia považujúcemu rozhodnutie orgáxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxes už konaniu v správnom súdnictve nepostačujúcu a nevyhovujúcu a v praxi súdov spôsobujúcu mnohé nejasnosti a s tým spojené aplikačné problémy. V súlaxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxravy vypustia. Ochrany sa v tomto konaní môžu domáhať všetci členovia prípravného výboru združenia, združenie a člen združenia. Žalovaným je v závislxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxora na vstup do tohto konania. Lehota na podanie žaloby je upravená v závislosti od druhu konania, pričom predkladateľ vychádzal zo zákonnej úpravy. Žaxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxiach vystupuje na strane žalovaného) do 60 dní od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Žalobu v konaní podľa § 391 ods. 3 možno podať na krajskox xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxu, keď sa žalobca o rozhodnutí dozvedel a v objektívnej šesťmesačnej lehote od prijatia napadnutého rozhodnutia. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxzavádza vecnú príslušnosť krajského súdu. Podaním žaloby podľa § 391 ods. 2 ex lege nastáva odkladný účinok napadnutého rozhodnutia o rozpustení zdruxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Prílohou žaloby je napadnuté rozhodnutie. Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 391 ods. 1 a 3 uznesením. O žalobe podľa § 391 ods. 2 rozhodne na pojednávaxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xúd uznesením zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie. V prípade zistenia xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxodnosti žaloby podľa § 391 ods. 3 správny súd uznesením určí, že rozhodnutie orgánu združenia je nezákonné alebo odporujúce stanovám. Takéto rozhodnuxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxj povahy alebo vnútorné pomery združenia [§ 7 písm. b)].
§ 395
Lehota na podanie žaloby
Lehota na podanie žaloby bola upravená, nakoľko navrhovxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x x x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxovelizovať a predpokladá sa, že osobitné právne predpisy lehotu na podanie žaloby samostatne upravovať nebudú.
§ 396
Odkladný účinok žaloby
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x x xxxx xx x xx xxxx x x x xxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxocesu registrácie združenia, preskúmania rozhodnutia o rozpustení združenia a súdnej ochrany vo vzťahu k členovi združenia považujúcemu rozhodnutxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtva, dnes už konaniu v správnom súdnictve nepostačujúcu a nevyhovujúcu a v praxi súdov spôsobujúcu mnohé nejasnosti a s tým spojené aplikačné problémyx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxesné úpravy vypustia. Ochrany sa v tomto konaní môžu domáhať všetci členovia prípravného výboru združenia, združenie a člen združenia. Žalovaným je v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxokurátora na vstup do tohto konania. Lehota na podanie žaloby je upravená v závislosti od druhu konania, pričom predkladateľ vychádzal zo zákonnej úprxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxo konaniach vystupuje na strane žalovaného) do 60 dní od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Žalobu v konaní podľa § 391 ods. 3 možno podať na kxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx okamihu, keď sa žalobca o rozhodnutí dozvedel a v objektívnej šesťmesačnej lehote od prijatia napadnutého rozhodnutia. Na rozdiel od súčasnej právnex xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xúd,SSPzavádza vecnú príslušnosť krajského súdu. Podaním žaloby podľa § 391 ods. 2 ex lege nastáva odkladný účinok napadnutého rozhodnutia o rozpustexx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xalobe. Prílohou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxkom [§ 107 ods. 1 písm. e)]. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 391 ods. 1 správny súd uznesexxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 391 ods. 3 správny súd uznesením určxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxávne účinky. Predmetom prieskumu nie sú rozhodnutia združenia upravujúce veci organizačnej povahy alebo vnútorné pomery združenia [§ 7 písm. b)].
xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x x xxxx xx x xx xxxx x x x xxx x x x xx xxxxxxxx parciálne konania týkajúce sa procesu registrácie združenia, preskúmania rozhodnutia o rozpustení združenia a súdnej ochrany vo vzťahu k členovi zdxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xnovuzavedením správneho súdnictva, dnes už konaniu v správnom súdnictve nepostačujúcu a nevyhovujúcu a v praxi súdov spôsobujúcu mnohé nejasnosti a x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx č. 83/1990 Zb. sa príslušné procesné úpravy vypustia. Ochrany sa v tomto konaní môžu domáhať všetci členovia prípravného výboru združenia, združenix x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xšak nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Lehota na podanie žaloby je upravená v závislosti od druhu konania, pričom predklxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxnisterstva vnútra, ktorý v týchto konaniach vystupuje na strane žalovaného) do 60 dní od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Žalobu v konanx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxvej lehote začínajúcej plynúť od okamihu, keď sa žalobca o rozhodnutí dozvedel a v objektívnej šesťmesačnej lehote od prijatia napadnutého rozhodnutxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxuženia vecne príslušný okresný súd,SSPzavádza vecnú príslušnosť krajského súdu. Podaním žaloby podľa § 391 ods. 2 ex lege nastáva odkladný účinok napxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x ním určenej lehote vyjadrenie k žalobe. Prílohou žaloby je napadnuté rozhodnutie. Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 391 ods. 1 a 3 uznesením. O žalobx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdnosti žaloby podľa § 391 ods. 1 správny súd uznesením zruší napadnuté rozhodnutie a vec xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxti žalovanému na ďalšie konanie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 391 ods. 3 správny súd uznesením určí, že rozhodnutie orgánu združenia je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sú rozhodnutia združenia upravujúce veci organizačnej povahy alebo vnútorné pomery združenia [§ 7 písm. b)].
§ 398
Zákon č. 83/1990 Zb. o združxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x x xxxx xx x xx xxxx x x x xxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa, preskúmania rozhodnutia o rozpustení združenia a súdnej ochrany vo vzťahu k členovi združenia považujúcemu rozhodnutie orgánu združenia za nezákxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxom súdnictve nepostačujúcu a nevyhovujúcu a v praxi súdov spôsobujúcu mnohé nejasnosti a s tým spojené aplikačné problémy. V súlade s Legislatívnym záxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxny sa v tomto konaní môžu domáhať všetci členovia prípravného výboru združenia, združenie a člen združenia. Žalovaným je v závislosti od druhu konania xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xonania. Lehota na podanie žaloby je upravená v závislosti od druhu konania, pričom predkladateľ vychádzal zo zákonnej úpravy. Žalobu v konaní podľa § 3xx xxxx x x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxane žalovaného) do 60 dní od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Žalobu v konaní podľa § 391 ods. 3 možno podať na krajskom súde, v ktorého obvoxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxhodnutí dozvedel a v objektívnej šesťmesačnej lehote od prijatia napadnutého rozhodnutia. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy (§ 15 ods. 1 zákona č. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxšnosť krajského súdu. Podaním žaloby podľa § 391 ods. 2 ex lege nastáva odkladný účinok napadnutého rozhodnutia o rozpustení združenia (§ 184). Vymedzxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxpadnuté rozhodnutie. Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 391 ods. 1 a 3 uznesením. O žalobe podľa § 391 ods. 2 rozhodne na pojednávaní rozsudkom [§ 107 odxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxpadnuté rozhodnutie a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 391 ods. 2 správny súd rozsudkom zruší napadxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxnutie orgánu združenia je nezákonné alebo odporujúce stanovám. Takéto rozhodnutie žalovaného následne prestáva vyvolávať zamýšľané právne účinkyx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxov (ďalej len "zákon č. 83/1990 Zb.") v § 8 ods. 3, § 11 ods. 2 a § 12, a v § 15 upravuje parciálne konania týkajúce sa procesu registrácie združenia, preskúmaxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xdporujúce stanovám. Ide o zákonnú úpravu ktoré nadobudla účinnosť ešte pred znovuzavedením správneho súdnictva, dnes už konaniu v správnom súdnictvx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxto konanie vo veciach združovania občanov upravuje osobitne s tým, že v zákone č. 83/1990 Zb. sa príslušné procesné úpravy vypustia. Ochrany sa v tomto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxvo vnútra alebo združenie. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Lehxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xožno podať na Krajský súd v Bratislave (v obvode tohto súdu sa nachádza sídlo ministerstva vnútra, ktorý v týchto konaniach vystupuje na strane žalovanxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xdruženia, ktorej rozhodnutie sa preskúmava (§ 13 ods. 2) v subjektívnej 30 dňovej lehote začínajúcej plynúť od okamihu, keď sa žalobca o rozhodnutí dozxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx), podľa ktorej je na konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu združenia vecne príslušný okresný súd,SSPzavádza vecnú príslušnosť krajsxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxitosti žaloby a povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žalobe. Prílohou žaloby je napadnuté rozxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx]. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 391 ods. 1 správny súd uznesením zruší napadnuté rozxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutie a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 391 ods. 3 správny súd uznesením určí, že rozhodnutie orgánx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prieskumu nie sú rozhodnutia združenia upravujúce veci organizačnej povahy alebo vnútorné pomery združenia [§ 7 písm. b)].
§ 400
Zákon č. 83/19xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x x xxxx xx x xx xxxx x x x xxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxruženia, preskúmania rozhodnutia o rozpustení združenia a súdnej ochrany vo vzťahu k členovi združenia považujúcemu rozhodnutie orgánu združenia zx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x správnom súdnictve nepostačujúcu a nevyhovujúcu a v praxi súdov spôsobujúcu mnohé nejasnosti a s tým spojené aplikačné problémy. V súlade s Legislatíxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ochrany sa v tomto konaní môžu domáhať všetci členovia prípravného výboru združenia, združenie a člen združenia. Žalovaným je v závislosti od druhu kxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx tohto konania. Lehota na podanie žaloby je upravená v závislosti od druhu konania, pričom predkladateľ vychádzal zo zákonnej úpravy. Žalobu v konaní pxxxx x xxx xxxx x x x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe na strane žalovaného) do 60 dní od doručenia rozhodnutia, proti ktorému smeruje. Žalobu v konaní podľa § 391 ods. 3 možno podať na krajskom súde, v ktoréxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxca o rozhodnutí dozvedel a v objektívnej šesťmesačnej lehote od prijatia napadnutého rozhodnutia. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy (§ 15 ods. 1 záxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx príslušnosť krajského súdu. Podaním žaloby podľa § 391 ods. 2 ex lege nastáva odkladný účinok napadnutého rozhodnutia o rozpustení združenia (§ 184). xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxby je napadnuté rozhodnutie. Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 391 ods. 1 a 3 uznesením. O žalobe podľa § 391 ods. 2 rozhodne na pojednávaní rozsudkom [x xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 391 ods. 2 správny súd rozsudkom zrušx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozhodnutie orgánu združenia je nezákonné alebo odporujúce stanovám. Takéto rozhodnutie žalovaného následne prestáva vyvolávať zamýšľané právne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx
x 401
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (ďalej len "zákon č. 83/1990 Zb.") v § 8 ods. 3, § 11 ods. 2 a § 12, a v § 15 upravuje parciálne konania týkajúce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdnutie orgánu združenia za nezákonné alebo odporujúce stanovám. Ide o zákonnú úpravu ktoré nadobudla účinnosť ešte pred znovuzavedením správneho súxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxlade s Legislatívnym zámerom sa preto konanie vo veciach združovania občanov upravuje osobitne s tým, že v zákone č. 83/1990 Zb. sa príslušné procesné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxslosti od druhu konania ministerstvo vnútra alebo združenie. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Žalobu v konaní podľa § 391 ods. 1 a 2 možno podať na Krajský súd v Bratislave (v obvode tohto súdu sa nachádza sídlo ministerstva vnútra, ktorý v týchto konxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxkom súde, v ktorého obvode je sídlo združenia, ktorej rozhodnutie sa preskúmava (§ 13 ods. 2) v subjektívnej 30 dňovej lehote začínajúcej plynúť od okamxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxavy (§ 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb.), podľa ktorej je na konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu združenia vecne príslušný okresný súd,Sxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxruženia (§ 184). Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žalobxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxvaní rozsudkom [§ 107 ods. 1 písm. e)]. Nedôvodnosť žaloby má za následok jej zamietnutie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 391 ods. 1 správnx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxd rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie. V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 391 ods. 3 správny súd uzxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xamýšľané právne účinky. Predmetom prieskumu nie sú rozhodnutia združenia upravujúce veci organizačnej povahy alebo vnútorné pomery združenia [§ 7 pxxxx xxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx/1990 Zb.") v ustanoveniach § 11 ods. 3 a § 13 upravuje súdny prieskum rozhodnutí týkajúcich sa výkonu zhromaždovacieho práva občanov, konkrétne rozhoxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx súdnictva, a preto taktiež jeho súčasnému ponímaniu nevyhovujúcu. Ochrany sa v tomto konaní môže domáhať zvolávateľ zhromaždenia, ktorý tvrdí, že nexxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx konania sú len žalobca a žalovaný, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 13 zákona č. 84/1990 Zb.). Na konanie je príslušný krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, ktorej rozhodnutie sa preskúmava (§ 13 ods. 2). Vymedzxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxpadnuté rozhodnutie. Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 402 ods. 1 a 2 uznesením. Nedôvodnosť žaloby podľa § 402 ods. 1 má za následok jej zamietnutie. xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxonom (§ 13 zákona č. 84/1990 Zb.). V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 402 ods. 1 správny súd uznesením zruší napadnuté rozhodnutie.
§ 403
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxeskum rozhodnutí týkajúcich sa výkonu zhromaždovacieho práva občanov, konkrétne rozhodnutí obce o zákaze zhromažďovania a o rozpustení zhromaždenxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxujúcu. Ochrany sa v tomto konaní môže domáhať zvolávateľ zhromaždenia, ktorý tvrdí, že neboli splnené podmienky uvedené v zákona na vydanie rozhodnutxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Lehota na podanie žaloby je 15 dňová a je určená v súlade so zákonnou lehotou (§ 13 zákona č. 84/1990 Zb.). Nx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žalobe. Prílohou žaloby je napadnuté rozhodnutie. Spráxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x x02 ods. 2 správny súd žalobu nezamieta, ale uznesením rozhodne, či zhromaždenie bolo alebo nebolo rozpustené v súlade so zákonom (§ 13 zákona č. 84/1990 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxkon č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve (ďalej len "zákon č. 84/1990 Zb.") v ustanoveniach § 11 ods. 3 a § 13 upravuje súdny prieskum rozhodnutí týkajúxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx 84/1990 Zb. ide o úpravu prijatú pred znovuzavedením správneho súdnictva, a preto taktiež jeho súčasnému ponímaniu nevyhovujúcu. Ochrany sa v tomto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxý, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Lehota na podanie žaloby je 15 dňová a je určená v súlade so zákonnou lehotou xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxdzujú sa náležitosti žaloby a povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žalobe. Prílohou žaloby je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxe. Pokiaľ ide o žalobu podľa § 402 ods. 2 správny súd žalobu nezamieta, ale uznesením rozhodne, či zhromaždenie bolo alebo nebolo rozpustené v súlade so zxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x05
Žalovaný
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve (ďalej len "zákon č. 84/1990 Zb.") v ustanoveniach § 11 ods. 3 a § 13 upravuje súdny prieskum rxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x prípade zákona č. 84/1990 Zb. ide o úpravu prijatú pred znovuzavedením správneho súdnictva, a preto taktiež jeho súčasnému ponímaniu nevyhovujúcu. xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxaze zhromaždenia alebo o rozpustení zhromaždenia. Žalovaným je obec. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenix xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxie je príslušný krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, ktorej rozhodnutie sa preskúmava (§ 13 ods. 2). Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povinnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodne o žalobe podľa § 402 ods. 1 a 2 uznesením. Nedôvodnosť žaloby podľa § 402 ods. 1 má za následok jej zamietnutie. Pokiaľ ide o žalobu podľa § 402 ods. x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 402 ods. 1 správny súd uznesením zruší napadnuté rozhodnutie.
§ 406
Lehota na podanie žaloby
Zákon xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh sa výkonu zhromaždovacieho práva občanov, konkrétne rozhodnutí obce o zákaze zhromažďovania a o rozpustení zhromaždenia. Aj v prípade zákona č. 84/xxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxdené v zákona na vydanie rozhodnutia o zákaze zhromaždenia alebo o rozpustení zhromaždenia. Žalovaným je obec. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxotou (§ 13 zákona č. 84/1990 Zb.). Na konanie je príslušný krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, ktorej rozhodnutie sa preskúmava (§ 13 ods. 2). xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxby je napadnuté rozhodnutie. Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 402 ods. 1 a 2 uznesením. Nedôvodnosť žaloby podľa § 402 ods. 1 má za následok jej zamietxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxe so zákonom (§ 13 zákona č. 84/1990 Zb.). V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 402 ods. 1 správny súd uznesením zruší napadnuté rozhodnutie.
xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxxxx súdny prieskum rozhodnutí týkajúcich sa výkonu zhromaždovacieho práva občanov, konkrétne rozhodnutí obce o zákaze zhromažďovania a o rozpustení zhxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu nevyhovujúcu. Ochrany sa v tomto konaní môže domáhať zvolávateľ zhromaždenia, ktorý tvrdí, že neboli splnené podmienky uvedené v zákona na vydanie rxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Lehota na podanie žaloby je 15 dňová a je určená v súlade so zákonnou lehotou (§ 13 zákona č. 84/19xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxi žaloby a povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žalobe. Prílohou žaloby je napadnuté rozhodnuxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxu podľa § 402 ods. 2 správny súd žalobu nezamieta, ale uznesením rozhodne, či zhromaždenie bolo alebo nebolo rozpustené v súlade so zákonom (§ 13 zákona čx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxx xx xxxxxxx Zb. o zhromaždovacom práve (ďalej len "zákon č. 84/1990 Zb.") v ustanoveniach § 11 ods. 3 a § 13 upravuje súdny prieskum rozhodnutí týkajúcich sa výkonu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xôže domáhať zvolávateľ zhromaždenia, ktorý tvrdí, že neboli splnené podmienky uvedené v zákona na vydanie rozhodnutia o zákaze zhromaždenia alebo o rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xohto konania. Lehota na podanie žaloby je 15 dňová a je určená v súlade so zákonnou lehotou (§ 13 zákona č. 84/1990 Zb.). Na konanie je príslušný krajský súxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žalobe. Prílohou žaloby je napadnuté rozhodnutie. Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 4xx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxieta, ale uznesením rozhodne, či zhromaždenie bolo alebo nebolo rozpustené v súlade so zákonom (§ 13 zákona č. 84/1990 Zb.). V prípade zistenia dôvodnoxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx
x xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxvacom práve (ďalej len "zákon č. 84/1990 Zb.") v ustanoveniach § 11 ods. 3 a § 13 upravuje súdny prieskum rozhodnutí týkajúcich sa výkonu zhromaždovaciexx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxtú pred znovuzavedením správneho súdnictva, a preto taktiež jeho súčasnému ponímaniu nevyhovujúcu. Ochrany sa v tomto konaní môže domáhať zvolávatex xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxia. Žalovaným je obec. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Lehota nx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xachádza obec, ktorej rozhodnutie sa preskúmava (§ 13 ods. 2). Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx Nedôvodnosť žaloby podľa § 402 ods. 1 má za následok jej zamietnutie. Pokiaľ ide o žalobu podľa § 402 ods. 2 správny súd žalobu nezamieta, ale uznesením roxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xds. 1 správny súd uznesením zruší napadnuté rozhodnutie.
§ 410
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve (ďalej len "zákon č. 84/1990 Zb.") v uxxxxxxxxxxxx x xx xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxctva, a preto taktiež jeho súčasnému ponímaniu nevyhovujúcu. Ochrany sa v tomto konaní môže domáhať zvolávateľ zhromaždenia, ktorý tvrdí, že neboli sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxia sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknuté oprávnenie prokurátora na vstup do tohto konania. Lehota na podanie žaloby je 15 dňová a je určená v sxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxskúmava (§ 13 ods. 2). Vymedzujú sa náležitosti žaloby a povinnosť žalovaného predložiť správnemu súdu na jeho výzvu v ním určenej lehote vyjadrenie k žxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xa následok jej zamietnutie. Pokiaľ ide o žalobu podľa § 402 ods. 2 správny súd žalobu nezamieta, ale uznesením rozhodne, či zhromaždenie bolo alebo neboxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxuté rozhodnutie.
§ 411
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve (ďalej len "zákon č. 84/1990 Zb.") v ustanoveniach § 11 ods. 3 a § 13 upravuje súxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxmaždenia. Aj v prípade zákona č. 84/1990 Zb. ide o úpravu prijatú pred znovuzavedením správneho súdnictva, a preto taktiež jeho súčasnému ponímaniu nxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxhodnutia o zákaze zhromaždenia alebo o rozpustení zhromaždenia. Žalovaným je obec. Účastníkmi konania sú len žalobca a žalovaný, čím však nie je dotknxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx Zb.). Na konanie je príslušný krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, ktorej rozhodnutie sa preskúmava (§ 13 ods. 2). Vymedzujú sa náležitosti žxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxe. Správny súd rozhodne o žalobe podľa § 402 ods. 1 a 2 uznesením. Nedôvodnosť žaloby podľa § 402 ods. 1 má za následok jej zamietnutie. Pokiaľ ide o žalobu pxxxx x xxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx x4/1990 Zb.). V prípade zistenia dôvodnosti žaloby podľa § 402 ods. 1 správny súd uznesením zruší napadnuté rozhodnutie.
ŠIESTA HLAVA
KONANIx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxávy. Rozhodnutie xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xeho zrušenie správnym súdom [§ 191 ods. 1 písm. b)]. Predmetom konania je rozhodnutie kladného kompetenčného konfliktu alebo záporného kompetenčnéhx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xd súdu odlišným subjektom. Zákon ráta aj s možnosťou rozhodovania kompetenčného konfliktu medzi ústrednými orgánmi verejnej správy. Znenie čl. 126 oxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xe zákon takéto oprávnenie nezverí inému štátnemu orgánu. Pokiaľ ide o iný subjekt, tak navrhovaná zákonná úprava reaguje na skutočnosť, že v rámci právxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxto podobnými) subjektmi, ktoré však nedisponujú vrchnostenskými oprávneniami (napr. Slovenský pozemkový fond). Zvýrazňuje sa, že pod iným subjektxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxuje CSP v § 11. Vymedzuje sa kladný kompetenčný konflikt a záporný kompetenčný konflikt. Podstatou prvého je duplicitné osobovanie si pôsobnosti a podxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxný konflikt sa môže týkať nielen prebiehajúceho, ale aj ešte nezačatého administratívneho konania. Zákon priznáva žalobnú legitimáciu orgánu verejxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Žalobnú legitimáciu teda nemá iný subjekt. Žalovaným je ten, kto je druhou stranou kompetenčného konfliktu alebo obe strany kompetenčného konfliktu xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxvy, než ktorý bol označený v žalobe za stranu kompetenčného konfliktu. Zákon upravuje, kto koná za orgán verejnej správy. Ak môže byť táto príslušnosť sxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a jej prílohy. Vzhľadom na prevenčný charakter tohto konania vo vzťahu k zabráneniu postupu a rozhodovaniu orgánov verejnej správy "
ultra vires
" posuxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxstaví. Ak žaloba nebude dôvodná, zastaví sa konanie z dôvodu, že nejde o kompetenčný konflikt. Pokiaľ správny súd nerozhodne inak, rozsudkom určí tohox xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxxxxx xxxania
Účelom konania o kompetenčných žalobách je zabezpečiť, aby vo veci rozhodoval vždy na to oprávnený orgán verejnej správy. Rozhodnutie alebo opaxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxnie správnym súdom [§ 191 ods. 1 písm. b)]. Predmetom konania je rozhodnutie kladného kompetenčného konfliktu alebo záporného kompetenčného konflikxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xerejnej správy. Znenie čl. 126 ods. 1 ústavy takýto režim pripúšťa, pretože rozhodovanie takýchto kompetenčných konfliktov zveruje ústavnému súdu xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxje na skutočnosť, že v rámci právnych vzťahov nemusí byť zrejmé, či určité veci majú byť rozhodované alebo vybavované orgánmi verejnej správy alebo inýxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxýrazňuje sa, že pod iným subjektom nemožno rozumieť súd, pretože rozhodovanie kompetenčných konfliktov medzi súdmi a inými orgánmi, t.j. i orgánmi vexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxé osobovanie si pôsobnosti a podstatou druhého duplicitné popieranie pôsobnosti vykonať v tej istej veci administratívne konanie, resp. túto upravix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlobnú legitimáciu orgánu verejnej správy zúčastnenému na kompetenčnom konflikte, či už kladnom alebo zápornom, a účastníkovi toho konania, v ktorom xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xtrany kompetenčného konfliktu súčasne, ak ide o žalobcu podľa § 414 písm. c). Správny súd môže navyše aj bez návrhu pribrať do konania ako ďalšieho žalovxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxy. Ak môže byť táto príslušnosť sporná, je na správnom súde, aby určil, či za orgán verejnej správy bude konať príslušný ústredný orgán štátnej správy. Vxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxejnej správy "
ultra vires
" posudzuje správny súd žalobu neformálne a nie je pri svojom rozhodovaní viazaný jej žalobnými bodmi. V určených prípadoch sxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxhodne inak, rozsudkom určí toho, kto má vo veci pôsobnosť konať, teda vyrieši kompetenčný konflikt. Správny súd tak rozhodne bez nariadenia pojednávaxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxnej správy. Rozhodnutie alebo opatrenie vydané orgánom verejnej správy, ktorý na to nebol zo zákona oprávnený, je toti