LIT45917SK

Dôvodová správa k zákonu č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy č. 620/2013 k Legislatívnemu zámeru autorského zákona, z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 696/2013 k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxktorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc a z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 629/2014 k Plánu legislatívxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxvom, práv k databáze a správy práv, ktorá odráža úpravu medzinárodných zmlúv a dohôd a práva Európskej únie v tejto oblasti.
Hlavným dôvodom potreby vyxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxernete, ktorú prinieslo najmä posledné desaťročie. Táto zmena spôsobila nielen neistotu na strane autorov (ako aj výkonných umelcov, výrobcov zvukoxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ochrany. Rozvojom digitálneho prostredia autori a iní nositelia práv fakticky stratili možnosť kontrolovať každé používanie svojich diel a iných prxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xiekedy dokonca nevyhnutne) stávajú porušovateľmi autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom.
Doterajšia podoba autorského práva zároxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x iných predmetov ochrany na internete. Ďalšími súvisiacimi problémovými oblasťami (ktorých dynamika a rozvoj sú závislé od tvorby a jej výsledkov) sú xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxapríklad v súvislosti s otvorenými zdrojmi vzdelávania, opakovaným používaním informácií verejného sektora, používaním autorských diel galériamxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxým nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v rámcoch stanovených európskym a medzinárodným právom. Na druhej strane však nebude predstavovať prekxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx má tak za cieľ nepriamo prispieť aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky prostredníctvom vytvorenia vitálneho rámca na podporu inxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti je do momentu získania ochrany prostredníctvom systému práv priemyselného vlastníctva (patenty, dizajny, úžitkové vzory, atď.) chránenýxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxmci systému ochrany duševného vlastníctva, ktorý je základným kameňom a "výrobným" priestorom pre spoločnosť a ekonomiku, ktorú označujeme ako "vzdxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxočnosti a ukazovateľa kvality života občanov a obyvateľov Slovenskej republiky.
V súčasnosti dochádza aj k rýchlemu rozvoju medzinárodných i vnútrxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy. Prvým je pokrok v technologickej oblasti a príchod nových digitálnych technológií, ktoré umožňujú tvorbu a používanie diel (napr. tzv. výpočtové mxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxdu na to, či sú tieto diela alebo výtvory chránené autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom alebo nie. Druhým faktorom, ktorý treba brax x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxti tovarov a služieb chránených autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom v trhovej ekonomike. Navyše ochrana autorského práva a práv xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxície, zvýšiť hodnotu produktov a tiež zisky domácich, ako aj európskych spoločností. Nový autorský zákon by preto mal poskytovať dostatočnú mieru ocxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x dôvodu prebiehajúcich digitalizačných procesov vo vzťahu k výsledkom tvorby (napr. v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, priorxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxcií alebo súkromných subjektov), ako aj z dôvodu hromadného ťažiskového presunu používania predmetov ochrany a čiastočne aj tvorby do digitálnej sféxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxeho obsahu s osobitným zreteľom na ochranu autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom.
Cieľom predkladaného návrhu je taký právny predpisx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnie záujmov nositeľov práv, používateľov a širokej verejnosti. Takýto právny predpis musí zabezpečiť rovnováhu medzi ochranou práv nositeľov práv a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxčiť nositeľom práv aj širokej verejnosti primeranú kontrolu nad organizáciami kolektívnej správy.
V novej právnej úprave sú aktualizované a precizxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxa istota.
S cieľom prehľadnosti a efektívnosti sa zavádza nová štruktúra a triedenie výnimiek a obmedzení. Úplne sa transponuje smernica Európskeho xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xximoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú.v. ES L 167, 22.6.2001), ktorá upravuje výnimky a obmedzenia.
Cieľom navrhovanej úpravy je tiež zohľadniť xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xa úprava rozšírených hromadných licenčných zmlúv.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxosť vlastníka veci voči autorovi v prípade úmyslu zničenia alebo trvalého premiestnenia tejto veci, ak ide o dielo, ktoré je originálom a je umiestnené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo, školské dielo).
Čo sa týka zmluvného práva, odstraňuje sa doterajšia úprava zmluvy o vytvorení diela (zavádza sa úprava diela na objednávku). V záuxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxava zavádza nové zmluvné typy: rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu a multiteritoriálnu licenčnú zmluvu na on-line použitie hudobných diel.
Z dôvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx týka práv súvisiacich s autorským právom, nepriamo sa ich dotýka väčšina zmien vzťahujúcich sa na autorské právo, keďže sa veľká časť ustanovení primexxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xutorské právo k databáze a osobitné právo k databáze.
Samostatná časť upravuje správu práv. Do tejto časti sa transponuje smernica Európskeho parlamxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je predovšetkým zlepšiť štandardy rixxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxovania a uľahčenie poskytovania multiteritoriálnych licencií na práva autorov na hudobné diela organizáciami kolektívnej správy na účely poskytovxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx správy práv. Dôraz je kladený aj na ustanovenia, ktoré sa týkajú vzťahu s používateľmi predmetov ochrany a problematiky uzatvárania licenčných zmlúv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxva a práv súvisiacich s autorským právom, a to najmä na:
-
Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (vyhláška ministra zahraničných xxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxlevízie (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 192/1964 Zb. z 18. septembra 1964),
-
Zmluva Svetovej organizácie duševného vlastníctva o autoxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlastníctva o umeleckých výkonoch a zvukových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxvnému vlastníctvu (TRIPS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z.z.),
-
Dohovor o ochrane výrobcov zvukxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx
-
Dohovor o počítačovej kriminalite (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 137/2008 Z.z.).
Rovnako právna úprava xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xoriadku, ktoré regulujú oblasť autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a jednu smernicu, ktorá na horizontálnej úrovni reguluje vymožxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú.v. ES L 248, 6.10.1xxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú.v. ES L 290, 24.11.1993),
-
smernica Rady a Európskeho parlamentu 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Mimoriadnx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxch aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú.v. ES L 167, 22.6.2001),
x
xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú.v. ES L 272, 13.10.2001),
-
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx06/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctvx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx6),
-
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ x xxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xÚ.v. EÚ L 299, 27.10.2012).
Právnou úpravou sa transponuje nová smernica, ktorá v doterajšej právnej úprave nebola transponovaná, konkrétne:
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xoskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú.v. EÚ L 84, 20.3.2014)
B. Osobitná čaxx
x x x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx práva výkonného umelca, práva výrobcu zvukového záznamu, práva výrobcu audiovizuálneho záznamu, práva vysielateľa). Zákon upravuje aj osobitné prxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxrhovaná právna úprava tiež vymedzuje, na ktoré osoby sa vzťahujú jej ustanovenia.
K § 3 až 5
Predmetom autorského práva je dielo, ktoré spĺňa pojmxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxkom tvorivej duševnej činnosti autora, tento výsledok musí byť jedinečný, nemôže byť vylúčený z ochrany autorského práva podľa tohto návrhu zákona a mxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xčel alebo forma jeho vyjadrenia a miera jeho dokončenia (chránená je aj jednotlivá vývojová fáza diela a časť diela, ak spĺňa pojmové znaky diela).
Prexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxjem "literárne dielo" je pojem užší ako pojem "slovesné dielo". Divadelným dielom je najmä inscenácia alebo choreografia, ktorého autorom je predovšxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxou) architektonického diela je stavba.
Ustanovenie taxatívne vypočítava, čo sa nepovažuje za predmet autorského práva, a to buď z toho dôvodu, že tiexx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxého záujmu na prístupe verejnosti k nim), aj keby spĺňali pojmové znaky diela (napr. súdne rozhodnutie).
Za predmet autorského práva sa nepovažuje anx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxledok činnosti týchto osôb musí čo najvernejšie odrážať skutočnosť).
Dielo tradičnej ľudovej kultúry (napr. folklórne dielo) sa nepovažuje za predxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxjetkových práv (nie je možné určiť uplynutie doby ochrany majetkových práv), identifikácie autora (nejde o anonymné dielo, pretože pri anonymnom diexx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxoukoľvek nedovolenou zmenou alebo pred hanlivým nakladaním).
Za predmet autorského práva sa nepovažujú ani súčasné obmeny, varianty týchto diel trxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xvorivé, vznikne nové dielo spĺňajúce pojmové znaky diela a je teda autorskoprávne chránené. Avšak dielo tradičnej ľudovej kultúry, ktoré bolo takto sxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxh špecifiká zodpovedajúca, čo vyplýva aj zo Správy Európskej komisie o medzinárodnej ochrane prejavov folklóru autorským právom z roku 2000.
K § 6
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxapr. verejným vykonaním). Vydaním diela sa rozumie deň, kedy sa začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín.
K § 7
Ustanovenie definuje spoxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nedochádza pritom k vzniku nového diela.
K § 8
Ustanovenie definuje spracovanie pôvodného diela, ktorým je taká úprava diela, ktorá je tvorivá x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxoré je predmetom spracovania zostávajú zachované, ide teda o použitie diela, na ktoré je potrebné získať súhlas autora tohto pôvodného diela.
K § 9
xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxetkové práva prešli na dedičov a uplynulo 70 rokov od jeho smrti). Dielo sa stáva voľným aj vtedy, ak majetkové práva k nemu počas ich trvania neprešli na dxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxy 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (ďalej len "smernica o osirelých dielach") a zavádza kľúčovú dxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxela alebo audiovizuálneho diela), písomný záznam hudobného diela (notový zápis hudobného diela) a audiovizuálne diela. (V zmysle ďalších ustanovenx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxžované za osirelé je, že autora (resp. iného nositeľa práv) nemožno určiť, alebo ak aj bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniux xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx x xielo, ktoré bolo prvýkrát vydané alebo ak nebolo vydané, prvýkrát odvysielané v niektorom členskom štáte. Takéto dielo musí byť zároveň uložené v archxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxovenský filmový ústav).
Za osirelé dielo sa však považuje aj také dielo, ktoré nebolo vydané alebo odvysielané, ale bol k nemu so súhlasom autora inak uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxoti jeho použitiu vyhotovením rozmnoženiny a sprístupňovaniu verejnosti. Ide o vyvrátiteľnú domnienku, pri ktorej sa pripúšťa dôkaz opaku. Napríklxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxa sprístupňovanie digitálnych rozmnoženín verejnosti prostredníctvom siete internet (keďže v tom čase uvedený spôsob použitia neexistoval). Naopxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxičiavania. Pojem "umožnenie prístupu verejnosti" vo význame, ktorý sleduje smernica o osirelých dielach, tu môže predstavovať nielen akýkoľvek spôxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxie verejnosti v autorskoprávnom význame, ale aj napr. nahliadnutie, čo nie je použitím v autorskoprávnom význame).
Ustanovenie rieši aj situáciu, ax xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xájdení napriek dôslednému vyhľadávaniu. V takom prípade sa dielo považuje za osirelé len vo vzťahu k tým autorom, ktorí neboli takto určení, alebo neboxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxčený alebo nájdený a od známych a nájdených autorov je potrebné vyžiadať súhlas na použitie licenčnou zmluvou.
Dôsledným vyhľadávaním sa rozumie zísxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxtup na účely stanovenia, či je dané dielo osirelým dielom. Príslušné informačné zdroje vyhľadávania sú uvedené v prílohe autorského zákona. Ide len o mxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxv vo výške, ktorú osoba, ktorá vyhľadáva nie je schopná uhradiť, neznamená to nesplnenie podmienky dôsledného vyhľadávania, ak táto osoba konala v dobxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v prípade, že nebolo vydané, prvýkrát odvysielané.
V prípade audiovizuálnych diel sa vykoná dôsledné vyhľadávanie na území členského štátu alebo zmxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xykoná na území členského alebo zmluvného štátu, v ktorom sa zdržiava xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx že relevantné informácie o autorovi alebo inom nositeľovi práv (napr. meno, pobyt, okruh dedičov) možno nájsť aj v iných štátoch, ako sú vyššie menovanx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxnať dôsledné vyhľadávanie aj v iných štátoch než sú štáty Európskej únie a štáty Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Právna úprava tým sleduje zxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxné uznávanie statusu osirelého diela tak, že osirelé dielo, ktoré sa považuje za osirelé dielo v niektorom členskom štáte alebo zmluvnom štáte, sa uznáxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxpu občanov k európskemu kultúrnemu dedičstvu sa tak zaistí, že sa zdigitalizované osirelé diela budú môcť sprístupniť vo všetkých členských štátoch axxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak, že písomne oznámia svoje autorstvo Slovenskej národnej knižnici, ktorá o tom bezodkladne informuje osobu, ktorá používa osirelé dielo (teda konxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xoužila. Pri určení výšky primeranej odmeny sa vychádza zo spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela. Vo výške primeranej odmeny by sa teda malo odzrxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xrestane považovať za osirelé. Dielo sa už nepovažuje za osirelé, ak odpadnú podmienky definujúce osirelé dielo (napríklad sa objaví informácia, kto jx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxfinícia osirelého diela a podmienky použitia osirelých diela sa primerane vzťahujú aj na akékoľvek dielo (napr. fotografické dielo, dielo výtvarnéhx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa teda nie je spôsobilé uznania za osirelé dielo, avšak ak je takéto dielo súčasťou osirelého diela (napr. knihy - literárneho diela v písomnej forme), jx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx základe odporúčaní obsiahnutých v Memorande o porozumení o kľúčových zásadách digitalizácie a sprístupňovania komerčne nedostupných diel, ktoré 2xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ktoré sleduje najmä uľahčenie masovej digitalizácie kultúrneho dedičstva. Ide o diela, ktoré sú stále chránené autorským právom, ale už viac nie sú dxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx časopisu a novín, ktorého rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva (to sa nevzťahuje na kúpu použitej veci podľa § 6xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xlebo múzeu (v zmysle príslušného odkazu sa to vzťahuje aj na galériu) a zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len "zxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xximerane vzťahuje aj na fotografické dielo a dielo výtvarného umenia, ktoré je súčasťou obchodne nedostupného diela alebo je s týmto dielom spojené (naxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxižnica bez zbytočného odkladu zverejní návrh na zaradenie diela do zoznamu na svojom webovom sídle. Slovenská národná knižnica nakoniec zaradí dielo xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxáva v tradičných obchodných kanáloch (mimo kúpy použitej veci) ani pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok (predovšetkým aj na zákxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxek písomne žiadať od Slovenskej národnej knižnice, aby obchodne nedostupné dielo zo zoznamu vyradila, a tá bezodkladne od doručenia tohto oznámenia dxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, ak dostane písomné oznámenie od organizácie kolektívnej správy, že autor tohto diela vylúčil kolektívnu správu, a preto nie je možné rozšírenou hromxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou.
K § 13
Z dôvodu jednoznačného rozlíšenia autora od iných osôb (napr. ktoré vykonávajú majetkové práva axxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxona sa v tejto súvislosti zavádza aj definícia nositeľa práv.
Ustanovuje sa predpoklad, podľa ktorého sa osoba, ktorá je označená na diele svojim menox xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxé.
V prípade, ak niekto prvý krát zverejní predtým nezverejnené voľné dielo, vykonáva k nemu majetkové práva. Ustanovenie predstavuje osobitnú úpraxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie). Účelom tohto ustanovenia je možnosť zhodnotenia investíxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx
K § 14
Úprava súvisí s osobnostným právom autora rozhodnúť o označení svojho diela. Autor sa môže rozhodnúť, že jeho dielo bude anonymné, teda bude verxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxk ako jeho skutočným menom alebo priezviskom. Totožnosť autora v týchto prípadoch nemožno verejne prezradiť (iba so súhlasom autora).
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx je možné odlíšiť a tieto vklady nie je možné použiť samostatne ako nezávislé diela. Práva k takémuto dielu patria všetkým spoluautorom spoločne a nerozxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xeden zo spoluautorov, pričom plnomocenstvo musí byť písomné.
K § 16
Autorské právo vzniká už okamihom vytvorenia diela, teda okamihom, keď bolo dixxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxť v jeho zachytení (fixovaní) do hmotného nosiča, či už v zachytení trvalom alebo dočasnom. Vždy však musí ísť o zmyslami (objektívne) vnímateľné zhmotxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pod.), ani uvedenie výhrady autorského práva (tzv. copyrightová doložka - symbol (c) s menom subjektu autorského práva a uvedením roku zverejnenia dxxxxxx
x xx x xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xráva sú neprevoditeľné. Osobnostné práva smrťou autora zanikajú, po smrti autora si však nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu, dielo možno poxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxjetkové práva smrťou autora nezanikajú, ale prechádzajú na dedičov. Autor môže inej osobe udeliť súhlas so zásahom do jeho osobnostných práv. Autor sa xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxebo nezverejnení diela, právo byť označený ako autor a právo na nedotknuteľnosť diela.
Obsahom práva autora na autorstvo k svojmu dielu je právo autorx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dielo bude zverejnené alebo ho nezverejní. Právo rozhodnúť o zverejnení diela zahŕňa aj rozhodnutie o spôsobe tohto zverejnenia. V rámci svojho osobnxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxávo na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akýmkoľvek nedovoleným zásahom do svojho diela a pred hanlivým nakladaním so svojim dielomx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxi právami disponovať a udeliť súhlas používateľovi svojho diela na zásah do svojich osobnostných práv (napr. pre konkrétne použitia súhlasiť s neuvádxxxxx xxxxxx xxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu, právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia, právo na primerxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxela nájmom vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zaznamenané na zvukový záznam alebo bolo použité pri tvorbe audiovizuálneho diela.
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xredmetom dedičstva a dedičia ich vykonávajú až do uplynutia trvania majetkových práv.
K § 21
Ustanovenie predstavuje definíciu pojmu vyhotovexxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (ďalej len "smernica o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxh práv k duševnému vlastníctvu (ďalej len "TRIPS") a Zmluva Svetovej organizácie duševného vlastníctva o autorskom práve (ďalej len "WCT"). Toto ustaxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
K § 22
Ustanovenie odseku 1 predstavuje definíciu pojmu verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela predajom alebo inou formou prevodx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxasu na rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva po prvom takomto oprávnenom použití v rxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx špeciálnu úpravu vyčerpania práv vo vzťahu k architektonickému dielu vyjadrenému stavbou a dielu úžitkového umenia vyjadrenému v úžitkovej podobe.
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxospech autora pôvodného umeleckého diela, ktorá rieši problematiku autorovho nescudziteľného a neodňateľného práva na podiel z výnosu pri predaji oxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xroit de suite, resp. právo na slušné vyrovnanie, uplatňuje už niekoľko autorskoprávnych úprav. Podmienkou vzniku tohto majetkového práva je realizáxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxdníctvom profesionálneho obchodníka s umením.
Odsek 4 rieši otázku uplatňovania tohto práva výhradne prostredníctvom organizácie kolektívnej spxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxadľuje úpravu článku 14ter Bernského dohovoru.
K § 24
Ustanovenie odseku 1 predstavuje definíciu pojmu nájom ako odplatného autorskoprávneho xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (ďalej len "smernica o nájomnom a výpožičnom práve"). V zmysle tejto definície pôjde o nájox xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xefiníciu pojmu vypožičanie ako bezodplatného autorskoprávneho použitia v zmysle smernice o nájomnom a výpožičnom práve, ktorá zahŕňa aj tzv. e-lendxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxie tzv. medziinštitucionálne výpožičky (napr. medziknižničné, medzigalerijné)a tzv. prezenčné výpožičky v zmysle recitálu 10 smernice o nájomnom x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxejnosti prístupným zariadením za odplatu, vo výške nepresahujúcej potrebné prevádzkové náklady na činnosť zariadenia, nejde o priamy ani nepriamy hxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxtia s rozlíšením tohto autorskoprávneho použitia v prípade "digitálnej rozmnoženiny" reagujúc tak na možnosť interaktívnych výstav digitálnych dixxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxjné vykonanie ako živého (live) predvedenia diela prostredníctvom recitácie, spevu, hrania, tanca alebo inak, výkonným umelcom na verejnosti.
Druxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxvého výkonu v reálnom čase na veľkoplošnú obrazovku, alebo prenosu obrazu a zvuku zároveň (napr. do foyer opery) za predpokladu, že sa tým nerozširuje oxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxrejného prenosu.
Odsek 2 rozširuje definíciu v odseku 1 aj o tzv. technické predvedenie diela pre prítomnú verejnosť (napr. kino, prehrávanie CD v prexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxpr. Bernský dohovor, Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií, čl. 8 Zmluvy WIPO o axxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx harmonizuje právo na verejný prenos pre autorov. Výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov majú priznané právo na odmenu za verejný prenos na zákxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xutorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (ďalej len "káblová a satelitná smernica"). Verejný prenos diela xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx verejnosť, teda individuálne neurčené osoby prítomné súčasne alebo sukcesívne (postupne), ktoré môžu byť prítomné na miestach, kde môžu vnímať dielx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xrávna úprava xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xvukových záznamov a rozhlasových organizácií, z čl. 11
bis
Bernského dohovoru a z ustanovení káblovej a satelitnej smernice. Vysielanie je formou a kxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxaným podľa § 3 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. alebo inou osobou (napr. webcaster - osoba tvoriaca programovú službu a vysielajúca výlučne prostredníctxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx alebo ktorú v jej mene a na jej zodpovednosť (na jej účet) technicky šíri v úplnej a nezmenenej forme tretia osoba. Táto tretia osoba však vykonáva činnosxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxny v rámci ňou vytvorenej a zostavenej programovej služby podľa zákona č. 220/2007 Z.z. Ďalšou podmienkou vysielania je príjem verejnosťou prostredxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov. V zmysle definície elektronická komunikačná sieť pokrýva aj internet, družicové (napr. satelit), mobilné alebo pevné siete.
K § 29
Ustaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxna sa definícia retransmisie uvádza do súladu s § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekoxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx predovšetkým v osobe, ktorá majetkové právo realizuje. Retransmisiu uskutočňuje vždy vo svojom mene a na svoj účet iná osoba ako pôvodný vysielateľ, axx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxlanie, ktoré však už bolo odvysielané. Odkazom na § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov retraxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxcia kolektívnej správy môže udeľovať súhlas rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou. Káblová retransmisia je špecifickým typom retransmisie, ktorx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kolektívnej správy práv, čiže súhlas na použitie diela káblovou retransmisiou sa udeľuje výlučne prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, x xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxizované xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxeľov práv súvisiacich s autorským právom, konkrétne pre výkonných umelcov k záznamom ich výkonov, pre výrobcov zvukových záznamov k ich zvukovým záznxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, či už je vysielanie prenášané po drôte alebo vzduchom vrátane káblov alebo satelitu. Sprístupňovanie verejnosti na medzinárodnej úrovni riešia nxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxňovanie verejnosti je založené na individuálnom sprístupňovaní diel jednotlivým členom verejnosti. Od ostatných foriem verejného prenosu diela je xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxti príjemcom však nevylučuje verejnú povahu tohto sprístupňovania. Sprístupňovanie verejnosti je veľmi široko využívaným majetkovým právom, najmx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxmenu za nájom v zmysle čl. 5 ods. 2 smernice o nájomnom a výpožičnom práve.
K § 32
Ustanovenie prestavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxjetkových autorských práv. Majetkové práva autora trvajú vo všeobecnosti od momentu vytvorenia diela počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti (xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jeho majetkové práva trvajú až do 31.12.2080).
Ustanovuje sa špeciálna úprava trvania práv pri audiovizuálnom diele v súlade s čl. 2 ods. 2 smernice Exxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zmysle ktorého ak je audiovizuálne dielo vytvorené ako spoluautorské dielo, majetkové práva trvajú počas života poslednej osoby spomedzi taxatívne xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx aj v závislosti od ostatných spoluautorov audiovizuálneho diela).
Ustanovenie odsekov 2 až 6 upravujú špeciálne režimy počítania trvania majetkovxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxhrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie) v spojení s čl. 5 ods. 4 Bernského dohovoru a rieši kolíziu právnych predpixxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxastníckeho práva alebo iného vecného práva k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené (hmotný substrát diela). Vlastník tejto veci ju môže užíxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxtora, bez jeho súhlasu len v osobitných prípadoch ustanovených zákonom (výnimky a obmedzenia). Oddelenosť a vzájomnú nezávislosť autorského práva a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xutorské právo nezaniká). To však neplatí v prípade veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, ktorá je zároveň pamiatkou (napr. stavba), z čoho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxveň vlastníkom veci, prostredníctvom ktorej je toto dielo vyjadrené. Od vlastníka veci môže požadovať priamy prístup k dielu - má právo, aby mu vlastníx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xby mu vyhotovil fotografiu, ak umožnenie takéhoto prístupu k dielu (alebo vyhotovenie fotografie) nie je v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka (xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxť vlastníka veci voči autorovi v týchto prípadoch: ak ide o originál diela, toto dielo je umiestnené na verejnom priestranstve a vlastník má v úmysle znixxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxel, ktoré sú umiestnené na verejnom priestranstve, pričom existuje často len jeden originál (napr. socha, mozaika). Vlastník veci je povinný informoxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx zdokumentovaní diela (fotografia). Ak vlastník nevie, kto je autorom (napríklad je dielo anonymné) alebo ak aj pozná autora, ale nevie ho nájsť a kontaxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxchy organizáciu kolektívnej správy, ktorá spravuje práva k dielam výtvarného umenia).
K § 34 až 57
Ustanovenia dotýkajúce sa obmedzení výhradnxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x informačnej spoločnosti. V tomto kontexte sa do slovenskej právnej úpravy v porovnaní s minulosťou dopĺňajú nové výnimky, tak ako ich umožňuje predmexxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxtia bez zavedenia takýchto výnimiek komplikovaná. Zároveň však treba mať na zreteli, či v každom jednotlivom prípade nie sú v rozpore s bežným využitím xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx aplikácia nedovoľuje extenzívny výklad.
K § 34
Ustanovenie predstavuje definíciu tzv. trojkrokového testu ako základného rámca všetkých výnimxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxanovenie zakotvuje všeobecnú povinnosť uvádzať aj pri použití diela na základe výnimiek meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, axxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxk 2 predstavuje výnimku z pravidla ustanoveného v odseku 1, ak je jeho dodržanie v závislosti od povahy diela a spôsobu použitia diela nemožné.
Odsek 3 oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xx xxx xxxxské štáty mali možnosť prijať či neprijať právne predpisy, ktoré umožňujú, aby sa rozmnoženiny na súkromné použitie vyhotovili aj z nelegálneho zdrojxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxo vyhotoviť z nelegálneho zdroja, podporovalo by to obeh falšovaných alebo pirátskych diel, čím by sa nevyhnutne znížil objem predaja alebo iných legáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x ods. 2 písm. b) smernice 2001/29 sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na prípad, keď sa rozmnoženiny na súkromné použitie vyhotovili z nelegálnexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx x xxzmnoženinu presahujúcu rámec výnimky a z toho titulu protiprávnu. To však samo osebe nezakladá zodpovednosť za škodu v zmysle Občianskeho zákonníka xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xrčuje, za ktoré výnimky vzniká povinnosť uhradiť náhradu odmeny. Ostatné výnimky sú formulované ako bezodplatné.
Odsek 3 určuje povinné osoby na uhrxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x § 37
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 5 ods. 3 písm. d) smernice o informačnej spoločnosti s konkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxzením povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok, zakotvenie ktorej sa v prostredí demokratickej spoločnosti a slobodnej autorskej tvorby javí xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxbo charakter iného diela, avšak nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny s pôvodným dielom. Na rozdiel od paródie, pastiš nemá výsmešný alebo negatívny podtxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxnosti s konkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok.
Použitie podľa odseku 1 môže nositeľ práv výslovne vylúčiť. V ostatnýxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxj spoločnosti s konkrétnym vymedzením beneficienta, povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok.
K § 41
Ustanovenie predstavuje transpozxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxstupný verejnosti (napr. múzeum, galéria, divadlo, zoo).
K § 42 až § 53
Ustanovenia obsahujú skupinu výnimiek slúžiacich na sociálne, vzdelávaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x konkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok. Použitím pre súkromnú potrebu sa rozumie vyhotovenie rozmnoženiny oprávnenx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxanskeho zákonníka).
K § 43
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 5 ods. 2 písm. a) smernice o informačnej spoločnosti s konkrétnym vymedzenxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x písomnej podobe (notový záznam) a v prípade celého slovesného diela alebo jeho podstatnej časti.
K § 44
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxbiehať v škole, ale aj v knižnici, múzeu, galérii alebo na inom mieste (napr. v škole v prírode) alebo pri výskume. Použitie však nesmie presiahnuť rámec xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxženiny, nie je prípustné žiakom ponechať rozmnoženiny diela (alebo ich časti), ktoré im boli poskytnuté pri výučbe len na účely ukážky.
K § 45
Ustxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xýnimiek menšieho významu, ak ide o analógové použitie (nie online), s konkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok.
K § 4x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxia, účelu a podmienok. Výnimka umožňuje napr. o vyhotovenie rozmnoženiny slovesného diela jeho prepisom do Braillovho písma alebo zväčšeného písma pxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxá alebo fyzická osoba (asistent osoby so zdravotným postihnutím, zdravotná sestra, knižnica pre nevidiacich, rodinný príslušník, atď.). V zmysle výxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxka povoľuje aj rozširovanie predajom, čiže umožňuje istú formu majetkového prospechu. Nakoľko však účel nesmie byť priamo ani nepriamo obchodný, nesxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxeciálny prípad, keď osoba doplní do audiovizuálneho diela slovné vyjadrenie obrazovej zložky tohto diela výhradne pre potreby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
Odsek 3 upravuje špeciálny prípad, keď osoba vyrobí zvukový záznam slovesného diela výhradne pre potreby zdravotne postihnutých v rozsahu odôvodnenxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxormačnej spoločnosti s konkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok. Zabezpečí sa tak použitie diel počas náboženského obrxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx súčasťou pri oslave štátneho sviatku, dňa pracovného pokoja, pamätného dňa alebo mimoriadneho výročia s celospoločenským významom. Do rozsahu tejtx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa rodiny a okruhu priateľov), a preto použitie verejným prenosom alebo sprístupňovaním verejnosti neprichádza do úvahy.
K § 48
Ustanovenie prexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účelu a podmienok. Ide o umožnenie digitálneho prístupu k dielam uvedených inštitúcií prostredníctvom na to určeného technického zariadenia (napr. xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxžniť beneficientovi tejto výnimky vyhotoviť si sám z takto sprístupneného diela rozmnoženinu napr. uložením na USB alebo vytlačením na papier. Využixxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxíkov, nie iných návštevníkov knižnice).
K § 49
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 5 ods. 2 písm. c) smernice o informačnej spoločnosti s kxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x písm. o) smernice o informačnej spoločnosti, ktorý povoľuje členským štátom ponechanie si pôvodných výnimiek menšieho významu, ak ide o analógové poxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvená od r. 1926.
K § 51
Ustanovenie predstavuje transpozíciu smernice o osirelých dielach s konkrétnym vymedzením beneficientov, povoleného sxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdávaní a poskytnúť Slovenskej národnej knižnici bez zbytočného odkladu v určenom formáte informácie uvedené v odseku 5 písm. a) až d). Slovenská národxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxdie a spravuje verejne prístupnú online databázu osirelých diel z celej Európskej únie.
K § 52
Ustanovenie predstavuje xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx sa tak napr. vyhotovenie rozmnoženiny architektonickej dokumentácie pre účely projektovania obnovy budovy.
K § 53
Ustanovenie predstavuje txxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxčí sa tak napr. možnosť vyhotovenia rozmnoženiny dôkazu (napr. printscreenu obrazovky) do spisového materiálu, alebo vyhotovenie rozmnoženiny časxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskoršxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxiebehu správneho konania.
K § 54 až § 56
Ustanovenia obsahujú skupinu výnimiek slúžiacich na použitie s minimálnym ekonomickým významom.
K § 5x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu a podmienok. Ide napr. o vyhotovovanie rozmnožením vo vyrovnávacej pamäti počítača (tzv. temporary files) na účel správneho prehliadania internetxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xísm. i) smernice o informačnej spoločnosti s konkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použitia, účelu a podmienok. Ide o vedľajšie použitie diela v sxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxdiovizuálnom diele alebo krátky záber na televíznu obrazovku s prebiehajúcim vysielaním.
K § 56
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 5 odxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prenos audiovizuálneho diela za účelom predvedenia funkčnosti a vlastností zariadenia (napr. televízora). Dĺžka tohto predvedenia je preto závislx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxie predstavuje transpozíciu čl. 5 ods. 3 písm. j) smernice o informačnej spoločnosti s konkrétnym vymedzením povoleného spôsobu použitia, účelu a podxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xdsek 2 spresňuje úpravu v tom zmysle, že po skončení podujatia je potrebné v prípade záujmu o použitie materiálov vyhotovených podľa odseku 1 získať súhxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxúchajú autorovi a ostatným aktívne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xdržovací, odstraňovací a satisfakčný.
Odsek 1 obsahuje demonštratívny výpočet nárokov proti porušeniu, ako aj ohrozeniu autorského práva. V písmexx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxmov pri uplatňovaní tohto práva, keď sa možno stretnúť aj s nesprávnym vyvodením, že ide o určenie existencie právneho vzťahu alebo práva v zmysle žalobx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xáujmu na takomto určení. V písmene b) a c) sú obsiahnuté zdržovacie nároky v prípade protiprávneho konania - ohrozenia práva alebo neoprávneného zásahx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxnená uplatniť aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené. V písmene d) je na základe transpozície smernice Európxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nárok na poskytnutie informácií o pôvode neoprávnene zhotovených rozmnoženín a napodobenín diel, o spôsobe ich použitia ako aj o službách porušujúcixx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxávnenom zhotovení rozmnoženín alebo napodobenín alebo na takom poskytovaní služieb. Nárok autora na poskytnutie niektorých informácií môže byť uplxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ďalších nárokov. Tento nárok bude možné využiť najmä v prípadoch, keď dotknutej osobe chýba nielen dôkaz, ale aj dostatok informácií na určité tvrdenixx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxprávnenému používaniu svojich diel a iných predmetov ochrany. S cieľom zlepšenia tohto postavenia autorov a iných nositeľov práv sa v zmysle písmena ex xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvšetkým v sieti internet. Uvedený nárok umožňuje autorovi získať informácie o neoprávnenom použití svojho diela jeho sprístupňovaním na verejnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxzsahu takéhoto použitia diela a údajov o majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením. Poskytovateľmi elektronických komunikačných služiex xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov, alebo tiež poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmisii x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxunikačných služieb aktívne zbierať údaje o prenášanom obsahu. Transpozíciou smernice o vymožiteľnosti sa v písmene f) zavádza nárok na odstránenie nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx
V písmene g), h) a i) sa výslovne upravujú všeobecné občianskoprávne nároky na náhradu nemajetkovej ujmy, na náhradu škody a na vydanie bezdôvodného obxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxčňuje predovšetkým formou primeraného zadosťučinenia (satisfakčný nárok). Primerané zadosťučinenie má najčastejšie formu ospravedlnenia. V príxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xhrozenia či porušenia práva), je možné autorovi priznať náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch je teda možné upxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xebolo postačujúce. Pokiaľ ide o nárok na náhradu škody podľa písmena h), škodu je možné definovať ako majetkovú ujmu vyjadriteľnú v peniazoch, spočívaxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxkodeného zmenší, bude dochádzať pri nehmotných statkoch, teda aj pri dielach a iných predmetoch ochrany podľa tohto zákona skôr výnimočne, pretože dixxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xlastníctva bude do úvahy prichádzať predovšetkým ušlý zisk a bezdôvodné obohatenie. Pre stanovenie výšky ušlého zisku je možné vychádzať z výšky licexxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xtorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať aj vydania bezdôvodného obohatenia.
K § 59
Autorovi sa priznáva právo domáhať sa určitých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxhať aj ďalšie osoby, ktoré sú aktívne legitimované na uplatnenie nárokov na ochranu práv podľa § 59.
K § 60 a § 61
Ustanovenia sú transpozíciou smerxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxvovania ich rozmnoženín a iných použití je technická a technologická ochrana diel. Autorskému právu sa takto poskytne rovnaká ochrana pred zneužitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxie, ktoré síce nie je použitím diela, avšak jeho cieľom je umožniť nechránený prístup k dielu prekonaním opatrení (prekážok) slúžiacich na ochranu práxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxkových práv nositeľov práv neboli považovaní za porušovateľov v zmysle ustanovenia § 60, ak obchádzajú technologické opatrenia v rozsahu nevyhnutnox xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx x xxxxxxšia úprava diela, ktoré samy osebe nemusia spĺňať pojmové znaky diela. Podmienkou ochrany je to, že názov, či vonkajšia úprava už bola použitá iným autoxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxjde o takúto ochranu, keďže takéto konanie sa nemusí uskutočniť v rámci hospodárskej súťaže. Nie je však vylúčený súbeh autorskoprávnej ochrany a súťaxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxáv podľa tohto zákona. Posilňuje sa tak postavenie osôb, do práv ktorých býva najčastejšie zasahované zo strany porušovateľov. V prípade osôb vymedzexxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xx x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nároky uplatniť. Autorovi však zostáva zachovaná aktívna legitimácia domáhať sa nárokov vyplývajúcich z použitia diela nad rozsah udelenej výhradnxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x xxxpade povinnej kolektívnej správy práv.
K § 64
Po smrti autora vzniká na základe zákona osobám blízkym v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, dedičxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxstmortálnej ochrany je zákaz prisvojiť si autorstvo k dielu iného autora, povinnosť uvádzať meno autora alebo pseudonymom, ak nejde o dielo anonymné a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxi profesijnými komorami a príslušnými právnickými osobami sa rozumejú predovšetkým tie profesijné komory alebo právnické osoby, ktorými bol autor čxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxkladom vzniku práva na použitie diela na základe nadobudnutia súhlasu (licencie) od autora ako nositeľa práv k dielu. Navrhované ustanovenie obsahujx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xáležitostí v závislosti od vôle zmluvných strán. V tejto súvislosti ďalšie ustanovenia obsahujú domnienky, ktoré platia v prípade absencie dohôd o záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxenky, ktoré sú stranám známe, resp. sú im dostupné, a to v čase uzavretia licenčnej zmluvy. Uvedené ustanovenie odráža požiadavky praxe a pokrýva prípaxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxo internetovej stránke. Rovnako je ustanovenie aplikovateľné v prípadoch, keď sú licenčné podmienky zmluvným stranám známe z ich predchádzajúcej čixxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x 37 Občianskeho zákonníka platné pre každý právny úkon, ktorými sú pri licenčných podmienkach predovšetkým určitosť a zrozumiteľnosť (vrátane čitaxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu o spôsobe použitia diela, o rozsahu licencie, o čase, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsobe jeho určenia a dohodu o odmene alebo spôsobe jej urxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxá forma sa nevyžaduje v prípade nevýhradných licenčných zmlúv. Rozhodnutie o forme právneho úkonu v prípade nevýhradnej licencie je tak ponechané xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxm práve. Povinná písomná forma sa z dôvodu zachovania právnej istoty v autorskoprávnych zmluvných vzťahoch ponecháva pre výhradnú licenčnú zmluvu a, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxu licenčnú zmluvu na on-line použitie hudobných diel, pričom hromadná licenčná zmluva, rozšírená hromadná licenčná zmluva a multiteritoriálna hromxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x obsahu zmluvy, totožnosti zmluvných strán a o prejave vôle zmluvných strán.
Keďže právna úprava dovoľuje v niektorých prípadoch uzavretie licenčnex xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxm zabezpečenia právnej istoty, ako aj s ohľadom na daňové povinnosti). Súčasne je určená lehota, v ktorej môže zmluvná strana toto potvrdenie žiadať, axx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxáva vo forme naturálnej obligácie. To znamená, že nárok nie je súdne vymáhateľný, ale druhá zmluvná strana môže potvrdenie naďalej platne vydať aj na záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xd okamihu, keď jej dôjde. Pokiaľ zmluvná strana nedodrží lehotu na vydanie potvrdenia, fikciou sa deroguje existencia zmluvy. Ak zmluvná strana vydá pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x potvrdenie podľa tohto zákona.
K § 66
Navrhovaná právna úprava vo všeobecnosti vychádza z preferencie čo najpodrobnejšej úpravy licenčnej zmlxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxdenie spôsobu použitia diela nespôsobuje neurčitosť dojednania v licenčnej zmluve v prípade, ak je spôsob použitia možné jednoznačne vyvodiť z účelux xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xu ktorému smeruje činnosť vyplývajúca z použitia diela podľa licenčnej zmluvy. Návrh v tomto ustanovení reflektuje prípady, keď v licenčnej zmluve chxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xmluvy výtvarné diela galérii; z uvedeného možno vzhľadom na ďalšie okolnosti vyvodiť záver, že účelom poskytnutia diel je ich vystavenie).
Autor nemxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xerejnej licencie podľa § 76.
Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ by v licenčnej zmluve autor udelil súhlas na "všetky spôsoby použitia", znamenalo by to, že xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxhodnúť sa na rozsahu licencie, a to obmedzenom (územnom, vecnom), ale aj neobmedzenom.
V prípade absencie dohody o rozsahu licencie sa uplatňuje domnxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxté v rámci licenčného vzťahu. V záujme právnej istoty sa však preferuje čo najpodrobnejšia úprava náležitostí licenčnej zmluvy.
V prípade absencie dxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxie na základe územného a vecného kritéria. Ak v licenčnej zmluve nie je dohodnuté územie, na ktorom je možné oprávnene použiť dielo, ani z nej tento údaj ixxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxcie, ktorý ani nevyplýva z účelu licenčnej zmluvy, zákon stanovuje domnienku, že vecný rozsah je taký, aký je obvyklý pri danom druhu diela a spôsobe pouxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxa o čase, na ktorý autor licenciu udeľuje. Pri dohode o čase je potrebné rešpektovať trvanie majetkových práv autora.
Navrhované ustanovenie rieši sixxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxa je udelená na čas, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.
Pokiaľ licenčná zmluva neobsahuje dohodu o čase, na ktorý sa licencia udeľuje, anx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x spôsobe použitia diela. V takom prípade však platí, že licencia je udelená maximálne na jeden rok. Začiatok plynutia uvedenej lehoty je určený okamihox xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x použitiu diela zohľadňujúc oprávnené záujmy autora, ktoré by neurčitosťou doby poskytnutia licencie mohli byť ohrozené.
K § 69
Podstatnou nálxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxôsobom použitia, ktoré boli dohodnuté. Zmluvné strany sa teda môžu dohodnúť aj na spôsobe, akým v budúcnosti stanovia odmenu (na základe akých kritérix x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxavuje domnienku, ktorá sa použije, ak licenčná zmluva neobsahuje dohodu o odmene ani o spôsobe jej určenia, ani neobsahuje dohodu o bezodplatnosti, rexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx uzavretia zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach. Čo sa týka obdobných zmluvných podmienok, je potrebné brať do úvahy najmä druh diela, spôsob poxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi od príjmov alebo výnosov z využitia licencie. Ak nie je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov, musí zodpovedať rozsahu, účelu a času pxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx čo najpodrobnejšia úprava licenčnej zmluvy. Ak licenčná zmluva neobsahuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxia musí byť písomná. Odlišná úprava je pri licenčnej zmluve na vydanie diela.
Ak už autor udelil nadobúdateľovi výhradnú licenciu, nesmie udeliť inémx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxncie udelil predchádzajúci písomný súhlas. V prípade výhradnej licencie autor nesmie sám použiť dielo spôsobom, ku ktorému udelil výhradnú licenciux xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxia. Iná situácia nastáva, ak bola prvá udelená nevýhradná licencia a následne výhradná licencia. V tomto prípade nevýhradná licencia zostáva zachovaxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxe o dispozitívne ustanovenie, zmluvné strany teda môžu túto povinnosť nadobúdateľa vylúčiť. Na túto povinnosť je naviazané právo autora na odstúpenix xx xxxxxx xxxxx x xxx
x x xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxe však môže byť tento prechod vylúčený. Pokiaľ nadobúdateľ licencie nemá dedičov (právnych nástupcov), licencia zaniká.
K § 72
Navrhované ustaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx licenciu, nadobúdateľ môže udeliť sublicenciu inému používateľovi pri splnení dvoch podmienok. Prvou podmienkou je predchádzajúci súhlas autora a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxomné, len ak licenčná zmluva bola uzatvorená v písomnej forme (strany to však môžu dohodou vylúčiť).
Druhým možným spôsobom nakladania s licenciou je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxť o postúpení licencie a o novom nadobúdateľovi licencie. Postúpenie licencie musí byť písomné, len ak bola licenčná zmluva uzatvorená v písomnej formx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx nevyužívania dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, ak sa zmluvné strany nedohodli, že výhradnú licenčnú zmluvu nadobúdateľ nemusí využívxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xj napriek písomnej výzve autora, v ktorej nadobúdateľa vyzval na využitie licencie v primeranej lehote, pričom uplynul aspoň jeden rok od uzatvorenia xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxuvné strany sa však namiesto odstúpenia môžu dohodnúť na zmene licenčnej zmluvy v dotknutej časti na nevýhradnú. Práva na odstúpenie sa autor nemôže vzxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx diela, ktorou autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na vydanie diela (slovesného diela, dramatického diela, hudobnodramatického diela, hudobnéhx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxo rozmnoženín alebo ich sprístupňovanie verejnosti.
Ak licenčná zmluva na vydanie diela neupravuje výhradnosť a nevýhradnosť, platí, že ide o výhraxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xde o nevýhradnú licenciu.
Autor má právo na autorskú korektúru pred vydaním diela. Autorská korektúra nemôže nadobúdateľovi spôsobiť neprimerané nxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxluvy na vydanie diela - ak nadobúdateľ autorovi neumožní vykonať autorskú korektúru, alebo ak by dielo použil spôsobom znižujúcim jeho hodnotu. Autor x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxia o uzatvorení viacerých licenčných zmlúv v priebehu jedného roka, navrhované ustanovenie zavádza určité špecifiká potvrdenia o uzatvorení licenčxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxých zmlúv na vydanie diela medzi totožnými zmluvnými stranami, pričom by bolo v praxi zaťažujúce vydávať potvrdenia pre každý jednotlivý prípad. Pretx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxdanie potvrdenia síce právny nárok na vydanie potvrdenia zaniká, ale pretrváva vo forme naturálnej obligácie. To znamená, že nárok nie je súdne vymáhaxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx xx
Navrhované ustanovenie upravuje povinnosť nadobúdateľa poskytnúť autorovi bezodplatne aspoň jednu rozmnoženinu diela, za predpokladu, že je to od xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxácii.
K § 76
Navrhované ustanovenie upravuje tzv. verejné licencie a vychádza z konštrukcie § 43a Občianskeho zákonníka (návrh na uzavretie zmxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xe vopred určený. Autor ponúkne udelenie licencie, pričom účinky tohto jednostranného prejavu vôle nastávajú okamihom, keď sa tento prejav vôle dostaxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrského práva a predmetov práv súvisiacich s autorským právom, ktoré sa vyznačujú potenciálnou ubikvitou (možnou všadeprítomnosťou), a v tej súvisloxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtie návrhu) s tým, že stanovuje špeciálnu úpravu s ohľadom na špecifiká uzatvárania zmlúv najmä v on-line prostredí.
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxxx xavrhovateľa, pretože to v praxi pri takýchto typoch kontraktov väčšinou ani nie je možné. Takéto konanie môže závisieť napr. od povahy diela, od zvykloxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx Z uvedeného vyplýva, že účinnosť prijatia ponuky nastáva, keď sa nadobúdateľ podľa udelenej licencie zachová. Týmto okamihom je licenčná zmluva uzatxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxenkami licencie.
Licencia udelená podľa navrhovaného ustanovenia môže byť len nevýhradná a bezodplatná. Takúto licenciu nemožno vypovedať. Keďže xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxa odplatná, pretože smeruje k neurčitému okruhu osôb a odplatnosť by bola v praxi nerealizovateľná.
Na udelenie licencie podľa tohto ustanovenia sa pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxnosť určiť obsah licenčnej zmluvy odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe alebo dostupné. Špecifikom je, že vzhľadom na charakter a účel xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xoči neurčitému okruhu a počtu osôb. Z charakteru a účelu tejto licencie vyplýva, že v praxi by v prípade vzniku nového spôsobu použitia nebolo možné, či úxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx udeliť verejnú licenciu na tento nový spôsob použitia k tomu istému dielu.
Príkladom verejných licencií je napr. Creative Commons, GNU, GPL, BSD, EUPxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxvu používateľov predmetov ochrany, teda k právnickej osobe, ktorá ich združuje a ktorá je zmluvnou stranou takejto licenčnej zmluvy. Podmienkou pri kxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s právnickou osobou, ktorá združuje používateľov predmetov ochrany, kolektívna licenčná zmluva je účinná len vo vzťahu k jednotlivému členovi právnxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xdružený, a tá musí následne čo najskôr písomne informovať o tejto skutočnosti organizáciu kolektívnej správy, aby mala vedomosť o účinnosti zmluvy. Kxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxerané použitie všeobecných ustanovení o licenčnej zmluve.
K § 78
Ustanovenie upravuje hromadnú licenčnú zmluvu. Špecifickosť hromadnej licexxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uzavretá obligatórne v písomnej forme, resp. prostredníctvom elektronických prostriedkov. Uzavretie prostredníctvom elektronických prostriedxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčnej zmluvy musí byť zrejmý obsah zmluvy, totožnosť zmluvných strán a prejav vôle zmluvných strán. Podobne ako pri licenčnej zmluve a licenčnej zmluve xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxdná licenčná zmluva uzavretá prostredníctvom elektronických prostriedkov. Písomné potvrdenie obsahuje zákonné náležitosti, pričom najdôležitexxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčí druhové určenie predmetov ochrany. Organizácia kolektívnej správy by sa však mala, pokiaľ je to možné, vždy usilovať o podrobnú špecifikáciu predmxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxný typ štandardne využívaný v krajinách EÚ. Ide o špecifický typ hromadnej licenčnej zmluvy s rozšíreným efektom na použitie všetkých predmetov ochraxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxo uzatvárať rozšírené hromadné licenčné zmluvy má len reprezentatívna organizácia kolektívnej správy, pričom reprezentatívnosť je daná najväčším xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxný nositeľ práv môže uplatniť opt-out písomným oznámením organizácii kolektívnej správy, a to buď naraz ku všetkým predmetom ochrany, alebo len k niekxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxiou kolektívnej správy. Rozšírená hromadná licenčná zmluva musí byť uzavretá obligatórne v písomne forme, nesmie byť výhradná a prostredníctvom aplxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxedníctvom aplikácie všeobecných ustanovení o hromadnej licenčnej zmluve ustanovuje povinnosť organizácie kolektívnej správy vydať potvrdenie o uxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxmerané použitie všeobecných ustanovení o licenčnej zmluve. Organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu s nadobúdaxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxvných strán neprejavila vôľu zmluvu ukončiť alebo ak organizácia kolektívnej správy naďalej spĺňa podmienku reprezentatívnosti. Ministerstvo kulxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy je spôsobilá uzatvárať rozšírené hromadné licenčné zmluvy, teda vyznačí reprezentatívnu organizáciu kolektívnej správy.
K § 80
Ustanovenix xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a spôsoby použitia reflektujú problémy praxe pri získavaní súhlasu na použitie predmetov ochrany. Písm. d) vyplýva z čl. 3 ods. 2 káblovej a satelitnej xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xolektívne spravovaným právom. Písm. f) zohľadňuje najmä situácie použitia zdigitalizovaných predmetov ochrany, ako aj napr. sprístupňovanie náhľxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxice o kolektívnej správe práv. Vzhľadom na kombináciu viacerých prvkov iných zmluvných podtypov licenčnej zmluvy, sa multiteritoriálna licenčná zmxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxx uzatvárania. Multiteritoriálna licenčná zmluva na on-line použitie hudobných diel teda musí byť nevýhradná a uzavretá v písomne forme, právna úpravx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxvrdenie o uzavretí multiteritoriálnej licenčnej zmluvy na on-line použitie hudobných diel prostredníctvom elektronických prostriedkov. Multitexxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xbsahuje definíciu multiteritoriálnej licenčnej zmluvy na on-line použitie hudobných diel v súlade s čl. 3 písm. m) a n) smernice o kolektívnej správe a x xxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xurópskej únie alebo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore a ich aplikáciou výlučne na on-line použitie hudobných diel, ktorým jx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxne textov a hudobných diel začlenených do audiovizuálnych diel), nie však na hudobné diela vo forme notového zápisu. Postup poskytovania multiteritoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx diel musí oznámiť organizácií kolektívnej správy skutočné použitie hudobných diel uvedených v multiteritoriálnej licenčnej zmluve na on-line použxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxektívnej správy však aj samostatne monitoruje použitie hudobných diel podľa multiteritoriálnej licenčnej zmluvy, pričom monitorovanie by malo rešxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx že vysielateľ alebo iná osoba (tvoriaca programovú službu - napr. webcaster) pri vysielaní vlastných televíznych a rozhlasových programových služixx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky, ktorým bolo udelené oprávnenie ministerstvom. Takéto organizácie kolektívnej správy vykonávajúce správu práv k hudobným dielam by mali byx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxužitie hudobných diel obsiahnutých v televíznych a rozhlasových programových službách slovenského vysielateľa alebo inej osoby. Preto multiteritxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxasových programových služieb vysielateľa alebo inej osoby súčasným vysielaním (tzv. simulcasting), ako aj neskorším, nezmeneným a úplným sprístupxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xákon ustanovuje legálnu definíciu audiovizuálneho diela a pri zachovaní zásady pravdivosti autorstva vymedzuje autora audiovizuálneho xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo druhu diela, ktorou je pluralita tak na strane obsahov vstupujúcich do procesu jeho tvorby a výroby, ako aj na strane tvorcov tohto diela.
Zákon ďalej x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ktoré možno rozdeliť na tzv. diela preexistentné, teda také, ktoré boli vytvorené nezávisle od vzniku audiovizuálneho diela (napr. literárna predloxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dialógy alebo hudba vytvorená výlučne pre použitie v audiovizuálnom diele). V zmysle uvedenej diferenciácie zákon presne vymedzuje diela audiovizxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxravidla ich spracovaním alebo iným použitím.
Napokon je podrobne ustanovený výkon práv tak k audiovizuálnemu dielu, ako aj k dielam audiovizuálne poxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, teda producenta audiovizuálneho diela), ale vždy výlučne osobu fyzickú (autora audiovizuálneho diela) s akcentom na tzv. systém legitimácie, kedy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxálnemu dielu vykonáva producent audiovizuálneho diela, ak od autorov audiovizuálneho diela získal písomný súhlas na vyhotovenie originálu audiovixxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxspozitívnou.
K § 87 až 89
Vzhľadom na osobitosť charakteru počítačových programov sa stanovuje ich úprava v samostatnej časti. Z medzinárodnéhx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxgramu bez ohľadu na to, či je vyjadrený v zdrojovom alebo v strojovom kóde, priznáva rovnakú ochranu ako literárnym dielam podľa Bernského dohovoru. Taxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES o právnej ochrane počítačových programov (ďalej len "smernica o počítačových programoch").
K § 87
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxo vybavenia počítača (hardvér). Autorskoprávna ochrana sa vzťahuje na počítačový program, pokiaľ spĺňa podmienku tvorivosti, teda je výsledkom tvoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ako každé dielo z oblasti umenia alebo vedy, a vzťahuje sa na neho primerane všeobecná úprava diel podľa druhej časti tohto zákona s výnimkou úpravy vyčexxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxšie výnimky a obmedzenia podľa štvrtej hlavy druhej časti tohto zákona. Pod pojem počítačový program je zahrnutý aj podkladový materiál, ktorý vedie k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (napr. základy logiky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxa, sú však z autorskoprávnej ochrany vylúčené. Rozhraním sa rozumie časť počítačového programu, ktorá umožňuje prepojenie a interakciu medzi prvkamx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxítačovom programe. Ide o transpozíciu smernice o počítačových programoch.
K § 89
Ustanovenie rieši výnimky a obmedzenia majetkových práv autoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxv. trojkrokového testu, ktorý je vymedzený v ods. 1. Hoci počítačové programy majú určené osobitné ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach majetkovýcx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxci výnimiek a obmedzení majetkových práv môže oprávnený užívateľ bez súhlasu autora počítačového programu upraviť počítačový program v rozsahu nevyxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm obmedzením majetkových práv autora počítačového programu je tzv. dekompilácia, resp. spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxteroperabilitou sa chápe funkčné prepojenie a interakcia potrebná na fungovanie prvkov programu (softvéru) a technického vybavenia (hardvéru) s inxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programov (ide o prevádzkovú schopnosť počítačových programov vymieňať si informácie a následne ich využívať) v zmysle, aby sa naplnila funkčnosť poxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxov počítačového programu alebo systému vrátane tých, ktoré vytvorili rôzni autori, a to tak, aby mohli fungovať spoločne. Podmienkou výnimky je v tomtx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xieľ a iným spôsobom, ako je vymedzené zákonom. Využitie týchto informácií je limitované predovšetkým rozsahom nevyhnutným na zabezpečenie interopexxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxmena. V prípade, že by došlo k použitiu počítačových programov nad rámec uvedených činností, ide o neoprávnené použitie. Odchylnú úpravu je možné dohoxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xiela ako výsledku osobitného režimu tvorby v pracovnoprávnom, služobnom alebo štátnozamestnaneckom alebo inom obdobnom vzťahu. Zároveň však vo vzťxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxci na zabezpečenie oprávnených hospodárskych záujmov zamestnávateľa (investícií finančných, organizačných, personálnych, technických, atď.).
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxvinností vyplývajúcich z členstva v orgáne tejto právnickej osoby. Odsek 3 upravuje tretiu skupinu zamestnaneckých diel, ktoré vznikli na základe prxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx považuje za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca.
Odsek 6 predstavuje prienik oprávneného výkonu majetkových práv zamestnávateľom do xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxončenie diela, zmenu diela alebo iný zásah do diela. Dokončenie diela predstavuje najtypickejší prienik medzi osobnostnými a majetkovými právami v txxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxy 7 a 8 bližšie upravujú prípad zániku zamestnávateľa a zániku zmluvného vzťahu.
K § 91
Navrhované ustanovenie upravuje jeden z osobitných režimxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxvateľ môže použiť dielo vytvorené na základe zmluvy o dielo na účel vyplývajúci zo zmluvy (zmluvné strany si však môžu dohodnúť inú úpravu). Ak chce objexxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx vytvorené sám použiť a udeliť súhlas na použitie inej osobe. Autor nie je na takéto konanie oprávnený (použiť dielo, či udeliť súhlas na použitie inej osxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxmci verejnej súťaže, v takom prípade má vyhlasovateľ súťaže obdobné postavenie ako objednávateľ.
Ak je predmetom objednávky počítačový program, tvxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xutorov.
K § 92
Pojmovými znakmi spoločného diela je jeho vytvorenie na podnet a pod vedením fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pokiaľ táto osxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx sa primerane použijú ustanovenia o zamestnaneckom diele. V praxi môže vzniknúť situácia, že autor dielo tvorí v situácii, kedy vytvorenie diela usmerxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
K § 93
Ustanovenie predstavuje definíciu tzv. školského diela ako výsledku osobitného režimu tvorby v právnom vzťahu medzi školou a dieťaťom, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxdníctvom aspoň čiastočnej kompenzácie nákladov, ktoré škola spravidla na vytvorenie diela vynakladá (napr. poskytnutím spotrebného materiálu, prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xzavrieť xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxgresný nárok školy voči autorovi školského diela na náhradu nákladov vynaložených na vytvorenie školského diela, a to podľa okolností až do ich skutočxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxvého vykonania umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry (ktoré nie je chránené týmto zákonom).
Ustanovenie odseku 2 predstavuje zákoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxznamoch (ďalej len "WPPT").
K § 95 až 98
Ustanovenie predstavuje katalóg práv výkonného umelca k jeho umeleckému výkonu.
Výpočet použití, na ktxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx telesa, t.j. pri nakladaní s právami k výkonom vytvoreným kolektívne pri vykonaní toho istého diela viacerými výkonnými umelcami. Kolektívnym zástuxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xa kolektívneho zástupcu inú osobu ako umeleckého vedúceho, musí jej udeliť písomné splnomocnenie.
K § 99
Ustanovenie odseku 1 predstavuje tranxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxom a výpožičnom práve.
K § 100
Ustanovenie predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktoxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxatočnú odmenu má výkonný umelec nárok, ak uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil výhradný súhlas na použitxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxkových práv za jednorazovú odmenu, a to za každý celý rok bezprostredne nasledujúci po 50. roku odo dňa oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umexxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxpovacích zmlúv, keď výkonnému umelcovi zostalo len tzv. holé právo. Tohto práva na dodatočnú odmenu sa výkonný umelec nemôže vzdať.
K § 101
Ustanxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxu zmluvu, ktorou udelil výhradný súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia tejto zmluvy, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx po 50. roku trvania ochrany (t.j. nasledujúcich 20 rokov, o ktoré xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xné zrážky a dohodnuté preddavky) napriek tomu, že ostatné účinky zmluvy trvajú.
K § 102
Ustanovenie predstavuje transpozíciu smernice o dobe ocxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xvukového záznamu alebo verejnému prenosu ich zvukového záznamu na 70 rokov po prvom takomto vydaní alebo verejnom prenose (podľa toho, ktorá skutočnoxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xýkonnému umelcovi sa trvanie ochrany práv k tomuto umeleckému výkonu nepredlžuje.
K § 103
Ustanovenie zavádza primerané vzťahovanie výnimiek x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x 104
Zavádza sa primerané vzťahovanie ustanovení o zmluvách aj na umelecké výkony.
K § 105
Ustanovenie predstavuje transpozíciu smernice o doxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia tejto zmluvy, v neobmedzenom rozsahu a na celý čxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxstatočnom množstve a nesprístupňuje ich verejnosti po uplynutí 50 rokov odo dňa prvého vydania, alebo ak k vydaniu nedošlo od prvého verejného prenosux xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxla uzavretá v písomnej forme. Výkonný umelec musí takéto odstúpenie doručiť výrobcovi zvukového záznamu a od tohto doručenia plynie výrobcovi lehota xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxa odstúpenia nadobúda toto odstúpenie účinnosť. Ak však tento zaznamenaný umelecký výkon používa iná osoba ako pôvodný výrobca zvukového záznamu (a tx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xoužívaniu. Čo sa týka pojmu dostatočného množstva, ide o transpozíciu smernice, ktorá vychádza z Medzinárodného dohovoru o ochrane výkonných umelcoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxonných umelcov, na uplatnenie práva na výpoveď sa primerane vzťahujú ustanovenia 97 ods. 4 (kolektívny výkon).
K § 106
Zavádza sa primerané vzťaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xvukového záznamu v súlade s WPPT.
Ustanovenie odseku 2 predstavuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxvého záznamu k jeho zvukovému záznamu.
Výpočet použití, na ktoré má výrobca zvukového záznamu právo udeľovať súhlas v zmysle § 109 odsek 3, je taxatívnxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxje transpozíciu smernice o dobe ochrany, ktorou sa predĺžila doba ochrany práv k tým zvukovým záznamom, pri ktorých došlo počas trvania ich lehoty ochrxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxaniu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu k 31.12.1962 alebo pred týmto dátumom, výrobcovi zvukového záznamu sa trvanie ochrany jeho práv neprexxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x05, všetky práva výrobcu zvukového záznamu, či už práva nadobudnuté podľa tejto zmluvy alebo práva k vlastnému zvukovému záznamu daného umeleckého výxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxluvy s výrobcom zvukového záznamu používať nemohli.
K § 112
Ustanovenie predstavuje transpozíciu smernice o dobe ochrany a spresňuje pravidlá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnej správy) na túto dodatočnú odmenu sumu vo výške 20% z celkových príjmov získaných v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka za použitie záznamx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxastníckeho práva a sprístupňovaním tohto záznamu verejnosti. Celkovými príjmami sa rozumejú príjmy pred odčítaním nákladov vrátane DPH. V prípade, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxeniť určené percento na dodatočnú odmenu.
V tejto súvislosti má výrobca zvukového záznamu povinnosť poskytnúť na požiadanie organizácii kolektívnxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx niektorých ustanovení tohto návrhu zákona na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam.
K § 116
Ustanovenie ods. 1 predstavuje zákonnú dexxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxny záznam vo vzťahu k záznamu, ktorý nie je záznamom audiovizuálneho diela.
Odsek 3 predstavuje zákonnú definíciu pojmu výrobca audiovizuálneho zázxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxznamu právo udeľovať súhlas v § 118 odsek 3, je taxatívny.
K § 119
Ustanovenie priznáva výrobcovi audiovizuálneho záznamu právo na primeranú odmxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx smernica o dobe ochrany zaviedla predĺženie doby ochrany len vo vzťahu k zvukovým záznamom, práva výrobcu audiovizuálneho záznamu trvajú naďalej 50 rxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxho záznamu a jeho audiovizuálny záznam.
K § 124 až 125
Ustanovenia predstavujú katalóg práv vysielateľa k jeho vysielaniu.
Výpočet použití, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
K § 127 až 129
Zavádza sa primerané vzťahovanie niektorých ustanovení tohto zákona na vysielateľa a jeho vysielanie.
K § 130
Ustanovenie prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxh") a tvorí univerzálnu definíciu pre tzv. tvorivú databázu (ku ktorej sa viaže autorské právo) a netvorivú databázu (ku ktorej sa viaže osobitné právo x xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxce o databázach.
K § 131
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 3 smernice o databázach. Na tzv. tvorivú databázu sa primerane vzťahuje druhá xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu aplikáciu všeobecných výnimiek z autorského práva uvedených v druhej časti).
K § 132
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 4 ods. 1 smernixx x xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
K § 134
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 6 ods. 1 smernice o databázach.
K § 135
Ustanovenie predstavuje transpozíciu xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx. 2 písm. a) smernice o databázach.
Odsek 4 obsahuje definíciu reutilizácie v zmysle čl. 7 ods. 2 písm. b) smernice o databázach vrátane úpravy tzv. vyčexxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxného práva k databáze k jednému výtvoru v súlade s čl. 7 ods. 4 smernice o databázach.
K § 136
Ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 11 ods. 3 smexxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxspozíciu čl. 8 smernice o databázach a je špeciálnou úpravou výnimiek a obmedzení vo vzťahu k databáze sui generis. Aplikácia všeobecných výnimiek z auxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxtanovenie je výpočtom ustanovení, ktoré sa primerane vzťahujú aj na zhotoviteľa databázy a jeho databázu.
K § 141
Ustanovenie charakterizuje sxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxtívnej správy alebo nezávislý subjekt správy.
K § 142
Ustanovenie predstavuje transpozíciu smernice o kolektívnej správe práv. Definuje sa nexxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekt správy nie je vo vlastníctve ani pod kontrolou nositeľov práv, ktorých zastupuje a najmä, svoju činnosť vykonáva za účelom dosiahnutia zisku.
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxním uzavretia licenčnej zmluvy medzi nositeľom práv a používateľom. Pri identifikácii právnickej osoby ako nezávislého subjektu správy je rozhodujxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xefinuje kolektívnu správu práv ako správu výkonu majetkových práv, ktoré prislúchajú nositeľom práv k jednotlivým druhom predmetov ochrany podľa toxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxektívnej správy.
Ustanovenie zároveň definuje kolektívnu správu práv ako špecifický druh služby podľa tohto zákona.
K § 144
Definícia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx patrí predovšetkým kolektívny charakter správy práv, to znamená správa výkonu majetkových práv väčšieho počtu nositeľov práv, v záujme spoločného pxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxa vylúčené, aby organizácia kolektívnej správy vykonávala aj iné činnosti, a to aj nesúvisiace s kolektívnou správou práv, avšak ich podiel na celkovox xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvnej správy súvisí s právnou formou právnickej osoby. Hoci smernica o kolektívnej správe je v otázke právnej formy organizácií kolektívnej správy neuxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxickú osobu, a to aby bola vo vlastníctve alebo pod kontrolou svojich členov, a aby cieľom činností vykonávaných touto právnickou osobou nebolo dosahovxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxadom na skutočnosť, že smernica o kolektívnej správe ponecháva členským štátom voľnosť v otázke autorizačných schém, ostáva zachované udeľovanie opxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xráv predpokladá cezhraničný výkon kolektívnej správy práv. Za organizáciu kolektívnej správy sa považujú aj právnické osoby so sídlom na území iného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx vlastníctve alebo pod kontrolou svojich členov, svoju činnosť vykonáva bez účelu dosiahnutia zisku) uvedené v danom ustanovení.
Tak ako v predchádzxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xolektívnej správy vo svojom mene, na svoju zodpovednosť a na účet nositeľov práv.
Odsek 3 upravuje negatívne vymedzenie kolektívnej správy práv. O koxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxy práv prostredníctvom nezávislého subjektu správy.
Zavádza sa zákaz výkonu kolektívnej správy právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej repxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xčely tohto zákona. Odbory kolektívnej správy práv kopírujú vymedzenie majetkových práv v zmysle tohto zákona. V odbore kolektívnej správy práv sa spáxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxmedzený v individuálnom výkone majetkových práv k predmetom ochrany a tento výkon majetkových práv je zo zákona zverený organizácii kolektívnej spráxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Povinná kolektívna správa práv sa uplatňuje vo vzťahu k tzv. remuneračným právam, t.j. práva na náhradu odmeny, primeranú odmenu a práva na dodatočnú oxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxtívnej správy práv vo vzťahu k použitiu diela jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou. V zmysle uvedenej smernice sa povinná kolektívna spxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu, ktorý je originálom audiovizuálneho diela výslovne uplatňuje aj na nositeľov práv k dielam, ktorí s organizáciou kolektívnej správy neuzavreli doxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxrá má sídlo na území Slovenskej republiky je udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv ministerstvom. Ustanovenie upravuje náležitosti žxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdavky aj na obsah uvedenej prílohy, napr. v prípade vzorového návrhu dohody o zastupovaní nositeľa práv pri výkone kolektívnej správy práv sa vyžadujex xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxi žiadateľa vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv zahraničných nositeľov práv, v prípade žiadateľa o udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej spxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sústredený v rukách malého počtu nositeľov práv a takýto žiadateľ by v dôsledku toho nebol schopný z objektívnych dôvodov naplniť podmienky podľa ods. x xxxxx xx xxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxenie je transpozíciou smernice o kolektívnej správy práv, v zmysle ktorej sa od organizácie kolektívnej správy vyžaduje, aby prijala štatút, ktorý je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xej činnosti. Ustanovenie zároveň vymedzuje minimálne obsahové náležitosti takéhoto dokumentu ako aj bližšiu špecifikáciu niektorých z týchto nálexxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupy na predchádzanie konfliktu záujmov a postupov na zistenie, riadenie, monitorovanie a zverejnenie vzniknutého konfliktu záujmov, ktorých úxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxiu právomocí orgánov organizácie kolektívnej správy by mal štatút obsahovať napr. spôsoby výkonu práv členov organizácie kolektívnej správy na valnxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xento dokument spĺňa obsahové požiadavky kladené zákonom na štatút.
K § 150
Zavádza sa možnosť organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, resp. viacero odborov v ktorých organizácia kolektívnej správy zamýšľa vykonávať kolektívnu správu práv, prípadne zúženie oprávnenia o odbor, resxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x x xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxnanie o udelení alebo zmene oprávnenia ako osobitné konanie podľa tohto zákona. Na konanie o udelení alebo zmene oprávnenia na výkon kolektívnej správx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxadok"), len v tých častiach, ktoré nie sú upravené týmto zákonom.
Ustanovenie popisuje následky nesplnenia podmienok uložených týmto zákonom žiadaxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie ministerstva o udelení alebo zmene oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv. Ustanovenie zároveň určuje náležitosti ministerstvom vydaného oxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxlektívnej správy vykonávať kolektívnu správu práv, pričom za takýto okamih sa považuje deň doručenia oprávnenia organizácii kolektívnej správy. Roxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenia počas celej doby výkonu kolektívnej správy práv a zákonný zákaz prevodu alebo prechodu práv a povinností organizácie kolektívnej správy na inú osxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinností zo strany subjektov povinných na platenie autorských odmien podľa tohto zákona a pod. (tzv. outsourcing).
Vo vzťahu k udeleniu oprávnenix xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie. Zákon stanovuje zodpovednosť organizácie kolektívnej správy za správnosť a pravdivosť údajov poskytnutxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
Ustanovenie upravuje konanie o odňatí oprávnenia organizácii kolektívnej správy, ktoré jej bolo udelené ministerstvom. Vymedzujú sa dôvody, ktoxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xonania o odňatie oprávnenia porušenie niektorej z povinností organizácie kolektívnej správy, ktorých plnenie podlieha výkonu dohľadu nad výkonom kxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxpi ku konaniu o odňatí oprávnenia. Konanie o odňatí oprávnenia možno začať v zásade len ex offo, na podnet inej osoby len v prípade, ak ide o výmenu informáxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nie kratšiu ako šesť mesiacov a zároveň nie dlhšiu ako jeden rok, na vysporiadanie svojich záväzkov voči zastupovaným nositeľom práv a používateľom, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxrstva zverejniť rozhodnutie o odňatí oprávnenia na svojom webovom sídle. Na konanie x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxom.
K § 154
Určuje sa okamih zániku oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv v závislosti od skutočností, ktoré viedli k odňatiu oprávnenia.
x x xxx x xxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xlenského štátu s ustanoveniami vnútroštátneho práva, do ktorého bola smernica transponovaná, zavádza sa dohľad nad výkonom kolektívnej správy práv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxektívnej správy vyplývajú z tohto zákona, ministerstvom. Ministerstvo v rámci výkonu dohľadu nad výkonom kolektívnej správy môže vyžadovať od organxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxterstvu v určenej lehote potrebnú súčinnosť.
Zákon stanovuje sankcie za porušenie povinností v súvislosti so samotným výkonom dohľadu nad výkonom kxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxcie a podklady, čím sťažuje, resp. znemožňuje výkon dohľadu, ministerstvo organizácii kolektívnej správy uloží poriadkovú pokutu.
Ak organizácia xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxby so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú kolektívnu správu práv bez oprávnenia.
Ak ministerstvo v rámci výkonu dohľadu nad výkonxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxon kolektívnej správy práv, upozorní organizáciu kolektívnej správy na takéto porušenie a v upozornení určí primeranú lehotu na nápravu. Ak organizáxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxže pristúpiť ku konaniu o odňatí oprávnenia.
Obdobne sa postupuje aj v prípade nezávislého subjektu správy v prípade, ak poruší povinnosť, uloženú mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxvinností je udelenie pokuty.
Zákon tiež upravuje postup ministerstva, keď organizácia kolektívnej správy v lehote určenej na nápravu požadovanú náxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v zmysle ktorej sa od členských štátov vyžaduje vzájomná pomoc pri monitorovaní organizácií kolektívnej správy prostredníctvom poskytovania inforxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxn dohľadu jedného členského alebo zmluvného štátu môže dožadovať prijatia potrebných opatrení zo strany orgánu dohľadu iného členského alebo zmluvnxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx kolektívnej správy práv dochádza k porušovaniu práva prijatého týmto druhým členským alebo zmluvným štátom na základe smernice o kolektívnej správe xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tejto organizácie kolektívnej správy na území dožiadaného členského alebo zmluvného štátu. Dožiadaný orgán výkonu dohľadu je povinný bez zbytočnéhx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxé môžu byť členmi organizácie kolektívnej správy. Zároveň sa zavádza základná požiadavka na organizácie kolektívnej správy zabezpečiť objektívne, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvy. Zavádza sa povinnosť organizácie kolektívnej správy umožniť svojim členom komunikáciu s ňou, ako aj výkon členských práv, prostredníctvom elektxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxektívnej správy. Bez ohľadu na právnu formu organizácie kolektívnej správy, každá organizácia kolektívnej správy podľa tohto zákona musí mať minimáxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnuje takýmito orgánmi ako právnická osoba v zmysle osobitného predpisu, existujú orgány právnickej osoby podľa osobitného predpisu a orgány podľa toxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx0
Ustanovenie je transpozíciou smernice o kolektívnej správe práv. Ustanovenie vymedzuje základné kompetencie valného zhromaždenia, medzi ktorx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxtívnej správy práv. Valné zhromaždenie rozhoduje o zásadných otázkach ako je dobrovoľné skončenie výkonu kolektívnej správy práv a o ďalších záležitxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxaždenia na orgán vnútornej kontroly organizácie kolektívnej správy. Hlasovacie právo na valnom zhromaždení prináleží každému členovi organizácie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nie je možné vylúčiť výkon práv na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca.
K § 161
Medzi povinné orgány organizácie kolektívnej sprxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnu organizácie kolektívnej správy. Zakotvujú sa základné zákonné požiadavky na osoby, ktoré sú členmi orgánu riadenia, v súvislosti s výkonom činnosxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávy. S cieľom zabrániť konfliktu záujmov členov orgánu riadenia vo vzťahu k organizácii kolektívnej správy, ktoré by mali negatívny dosah na kolektívxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx člena alebo nositeľa práv, zastupovaného organizáciou kolektívnej správy na základe dohody o zastupovaní.
Zákon síce výslovne neupravuje možnosť xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxností patriacich do kompetencií orgánu riadenia poradnými orgánmi prislúcha naďalej orgánu riadenia a nemožno ju preniesť na tieto poradné orgány.
x x xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a hospodárenia organizácie kolektívnej správy. Určujú sa pravidlá na zloženie orgánu kontroly organizácie kolektívnej správy. Rovnako, ako v prípaxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zabrániť konfliktu záujmov členov orgánu kontroly sa zavádza povinnosť týchto osôb každoročne písomne deklarovať svoj vzťah k organizácii kolektívxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe právomoci členov orgánu kontroly pri výkone svojich činností.
K § 163
Navrhované ustanovenie zabezpečuje, aby akákoľvek organizácia kolektxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pri výkone kolektívnej správy práv s náležitou odbornou starostlivosťou. Výkon kolektívnej správy práv s náležitou odbornou starostlivosťou zahŕňx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxutnej ochrany ich práv alebo účinnej kolektívnej správy práv, zastupovanie nositeľov práv za rovnakých podmienok, aplikáciu primeraných a nediskrixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávy z tohto zákona. Uvedenú zásadu deklaruje aj čl. 4 smernice o kolektívnej správe práv. Organizácia kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnexxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtívnej správy práv nad rámec udeleného oprávnenia), má za následok uloženie pokuty. Výkon kolektívnej správy práv právnickou osobou so sídlom na územx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxteľov práv vychádza z čl. 5 smernice o kolektívnej správe práv. Zastupovanie nositeľov práv v zmysle ods. 1 sa viaže na princíp rovnakého zaobchádzaniax xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx z odborov kolektívnej správy práv, na ktoré bolo organizácii kolektívnej správy udelené oprávnenie ministerstvom. Nositeľovi práv je týmto ustanovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxádzania vo vzťahu k zastupovaniu nositeľov práv sa aplikuje podľa ods. 2 aj na prípady povinnej kolektívnej správy práv. Zároveň sa nositeľ práv môže s oxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xeho druhom predmetov ochrany alebo len k niektorým, ktoré nositeľ práv vymedzí. Rovnako si môže nositeľ práv určiť aj jednotlivé majetkové práva tvorixxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxť zastupovanie xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxtnom odbore kolektívnej správy práv, teda nespravuje buď také druhy predmetov ochrany alebo také majetkové práva, o ktorých správu nositeľ práv žiada xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxáv nie je podmienené členstvom v organizácii kolektívnej správy ani preukázaním skutočného použitia predmetu ochrany, ku ktorému nositeľ práv vykonxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvy práv a pri uzatváraní rozšírených hromadných licenčných zmlúv, kde sú zo zákona pokrytí aj nezastupovaní nositelia práv, ktorí použitie svojich prxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxx. 8 smernice o kolektívnej správe práv informačná povinnosť, ktorá zabezpečí, že nositeľ práv bude oboznámený s podmienkami zastupovania ešte pred týxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxe práv, zastupovanie nositeľa práv organizáciou kolektívnej správy nesmie obmedzovať tohto nositeľa práv v individuálnom výkone majetkových práv nx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podrobnosti výkonu tohto práva určí organizácia kolektívnej správy. Základom by malo byť, aby nositeľ práv pred uzavretím zmluvy o tejto skutočnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xu všetkým alebo jednotlivým predmetom ochrany, ako aj v odboroch kolektívnej správy práv. Písomné vylúčenie kolektívnej správy práv sa neuplatní pri xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxvnej správy s právnou domnienkou, že ak nositeľ práv neinformuje organizáciu kolektívnej správy pred uzavretím individuálnej zmluvy, platí, že právxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxsť nositeľa práv vypovedať dohodu o zastupovaní. Právny vzťah medzi nositeľom práv a organizáciou kolektívnej správy v rozsahu vypovedania dohody o zxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x 165
Ustanovenie rieši vzťahy medzi organizáciou kolektívnej správy a používateľmi predmetov ochrany, a to najmä zmluvné vzťahy medzi týmito subjexxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, ktorá používa predmet ochrany bez súhlasu autora v zmysle výnimky (napr. vyhotovenie rozmnoženiny pre súkromnú potrebu). Používateľom sa však na účxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxkéto použitie vopred súhlas, ďalej osoba, ktorá uhrádza primeranú odmenu za použitie predmetov ochrany a osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny. V príxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xmluvy s organizáciou kolektívnej správy alebo s nositeľom práv pri individuálnom vysporiadaní práv, bude dochádzať k bezdôvodnému obohateniu. Záklxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxdná licenčná zmluva zahŕňa aj rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu a multiteritoriálnu hromadnú licenčnú zmluvu podľa tohto zákona. Ustanovenie upraxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxov elektronicky komunikovať s organizáciou kolektívnej správy. Organizácia kolektívnej správy po prijatí žiadosti, vrátane potrebných informácix xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy ochrany. Ak organizácia kolektívnej správy zistí, že nie je z určitých objektívnych dôvodov oprávnená uzavrieť zmluvu podľa ods. 1, musí informovať xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxnenie v odbore kolektívnej správy práv, o ktorý používateľ prejaví záujem alebo organizácia kolektívnej správy spravuje práva k iným druhom diel alebx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxinnosť používateľa poskytnúť organizácii kolektívnej správy informácie predovšetkým o použití predmetov ochrany, teda najmä informácie o spôsobe x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxektívnej správy má právo na overenie a kontrolu informácií používateľa. Ods. 7 reguluje vydanie daňového dokladu organizáciou kolektívnej správy poxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxa vôle uzavrieť zmluvu. Uvedené ustanovenie priznáva používateľovi právo obrátiť sa na súd v prípade nedosiahnutia konsenzu pri uzavretí akéhokoľvex xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxdmetu ochrany, spôsob, rozsah a účel jeho použitia a na čas, v ktorom sa predmet ochrany používa.
Ods. 9 upravuje podmienky, za ktorých môže používateľ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxeň však musí byť zabezpečená spravodlivá odmena pre nositeľov práv. Navrhované znenie ponúka niekoľko alternatív pre používateľa, akým spôsobom uklxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x organizáciou kolektívnej správy o ukladaní peňažných prostriedkov na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vedený touto organizácixxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xplnenie svojej povinnosti. Pri každom inštitúte sa špecifikuje spôsob, akým sa preukáže splnenie povinnosti zloženia peňažných prostriedkov za pouxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xankovej záruky ide o vzťah obdobný ručeniu, kde na strane ručiteľa vystupuje banka, na strane veriteľa nositeľ práv (zvyčajne zastúpený organizáciou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxm banky, že uspokojí veriteľa do výšky uložených peňažných prostriedkov podľa obsahu záručnej listiny.
Notárska úschova je občianskoprávny inštitxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podľa Notárskeho poriadku. Notár počas úschovy uloží peniaze v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na osobitný bežný účet znejúci na jeho meno s oznxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxého rovnopisom disponuje nielen notár, ale aj zložiteľ.
Súdna úschova sa realizuje prostredníctvom osobitného občianskoprávneho konania o úschovxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxu peňažné prostriedky s cieľom splnenia záväzku. Súd o návrhu rozhodne bez pojednávania uznesením.
Vinkulácia je zabezpečovací inštitút, ktorý sa txxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxpadne na splnenie určitej podmienky - prevod dispozičného práva na tretiu osobu dovtedy, kým nebude splnená určitá podmienka.
Výška peňažných prostxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xmluvy. Ak predchádzajúca licenčná zmluva absentuje, zákon predpokladá, že používateľ preukáže ukladanie peňažných prostriedkov najmenej raz za trx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxľom a organizáciou kolektívnej správy peňažné prostriedky ukladané na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vedený organizáciou kolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxo ustanovenia zaniká nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o návrhu na určenie obsahu licenčnej zmluvy. Právoplatnosťou rozhodnutia však nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxformačná povinnosť voči organizácií kolektívnej správy sa zavádza pre osobu povinnú zaplatiť náhradu odmeny a prostredníctvom primeraného vzťahovxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxjej účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie v rozsahu potrebnom na zistenie náhrady odmeny, pričom organizácia kolektívnej správy všetky takto zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxovať.
K § 167
Do piatej časti zákona o kolektívnej správe práv bol priamo zakotvený vzťah osoby povinnej zaplatiť náhradu odmeny (povinné osoby) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávy o druhu, počte a cene nosičov, prístrojov alebo zariadení, ktoré budú umiestnené na účely predaja na trh v Slovenskej republike, ako aj o celkových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxzali, stanovuje sa za porušenie informačnej povinnosti, ktorá nebude splnená ani po dodatočnej lehote určenej organizáciou kolektívnej správy, zákxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxných informácii zistí, že má byť uhradená vyššia náhrada odmeny. Informačná povinnosť a povinnosť zaplatiť náhradu odmeny sa musia uskutočniť v zákonxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxatý nosič záznamu, ktoré boli vyvezené do tretieho štátu alebo odoslané do členského štátu, lebo náhrada odmeny by mala byť uhradená v štáte, v ktorom doxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxrateľovi, technickom zariadení alebo nenahratom nosiči a ich cene, ktoré sa vyvážajú do tretieho štátu alebo odosielajú do členského štátu. Toto ustaxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxny v takýchto prípadoch na území Slovenskej republiky. Náhrada odmeny sa zároveň neuhrádza ani za technické zariadenie alebo nenahratý nosič záznamux xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxobu oznámi spoločne s údajmi na jej určenie príslušnej organizácií kolektívnej správy predajca, odosielateľ alebo dopravca technických zariadení axxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxhradu odmeny sám.
K 168
Ustanovenie upravuje osobitné povinnosti usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia pri vysporiadaní práv a uzatvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxr. voľných diel, alebo diel tradičnej ľudovej kultúry (pôvodná "ľudová" hudba). Platí všeobecná autorskoprávna zásada získania súhlasu na použitie xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxoriadateľ za účelom uzatvorenia licenčnej zmluvy predloží organizácii kolektívnej správy predbežný zoznam diel, ktoré vie, že budú verejne vykonanxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xultúrnom podujatí, čím sa usporiadateľ stane oprávneným používateľom. Ak usporiadateľ povinnosť predložiť predbežný zoznam diel nedodrží, uplatnx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávy. Usporiadateľ môže túto právnu domnienku vyvrátiť, ak preukáže v 15-dňovej lehote opak. Do 15 dní po uskutočnení podujatia zašle usporiadateľ orxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxamu, alebo doplnený o diela, ktoré boli použité navyše oproti predbežnému zoznamu, príp. zredukovaný o diela, ktoré nakoniec neboli použité).
Usporxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxvateľ prevádzkarne alebo iného priestoru, kde bude verejné kultúrne podujatie uskutočnené, bude sa za usporiadateľa považovať prevádzkovateľ. Ak vxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx povinnosť voči organizácií kolektívnej správy. Z toho dôvodu, ak usporiadateľovi vznikne škoda, môže sa domáhať náhrady škody voči výkonnému umelcoxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxikovať aj na usporiadateľa podujatia a podujatie, ktorého súčasťou má byť živé predvedenie chráneného slovesného diela.
K § 169
Ustanovenie prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxktívnej správy a s tým súvisiace povinnosti. Základným dokumentom, v ktorom sú určené odmeny, ktoré je organizácia kolektívnej správy oprávnená vybexxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxné zhromaždenie. Sadzobník odmien musí byť podrobný vo vzťahu k spôsobu použitia predmetu ochrany a berie do úvahy, aby sa používateľom garantovali prxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx
xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvy zohľadňuje pri určení výšky odmien. O konkrétnych kritériách, ktoré organizácia kolektívnej správy použila na určenie odmien, informuje používaxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxužívateľovi takýto predpis poskytne alebo ho informuje, že uvedený predpis alebo kritériá sú dostupné na internetovej stránke organizácie kolektívxxx xxxxxxx
x xxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xydania bezdôvodného obohatenia alebo náhrady škody v prospech nositeľov práv, ak dochádza k neoprávnenému použitiu predmetov ochrany.
Organizácix xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedenia účtovníctva zákon spresňuje, ktoré položky organizácia kolektívnej správy účtuje samostatne. Za príjmy z výkonu kolektívnej správy práv sa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx prerozdelenia a vyplatenia. Položkou v zmysle písm. d) sa rozumejú už prerozdelené a vyplatené odmeny a iné peňažné plnenia.
Na osobitnom účte v banke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxenie obsahu licenčnej zmluvy v súlade s dohodou s organizáciou kolektívnej správy.
K § 170
Ustanovenie upravuje prerozdeľovanie a vyplatenie vxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxrávy vyhotoviť vyúčtovací poriadok v súlade so zásadami výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmov z výkonu kolektívnej správy práv schválenými valxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xráv, pričom skupiny nositeľov práv nesmú byť diskriminované napr. vo vzťahu k lehotám na prerozdelenie a výplatu odmien.
V záujme adresnosti príjmov x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxdeliť medzi nositeľov práv, vrátane príjmu z jeho zhodnotenia, teda napr. z prípadného investovania príjmu z výkonu kolektívnej správy práv.
Za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxávy v zmysle definície organizácie kolektívnej správy, môže organizácia kolektívnej správy požadovať od nositeľov práv úhradu účelne vynaložených xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxnia príjmov z výkonu kolektívnej správy práv schválenými valným zhromaždením organizácie kolektívnej správy. Ponecháva sa na rozhodnutí organizácxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxady by však mali byť primerané poskytovaniu služby kolektívnej správy práv a nemali by presiahnuť výšku reálne zdokumentovaných účelne vynaložených xxxxxxxxx
xxxx x xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členov a nositeľov práv, čím sa zachováva sociálna, kultúrna a vzdelávacia funkcia výkonu kolektívnej správy práv. O vytvorení tohto fondu a podmienkx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xzdelávacích potrieb členov a nositeľov práv by mal slúžiť aj v prospech nezastupovaných nositeľov práv, preto organizácia kolektívnej správy môže zrxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxv práv zastupovaných na základe dohody o zastúpení s inou organizáciou kolektívnej správy, musí táto iná organizácia kolektívnej správy dať výslovný xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxp k sociálnym, kultúrnym a vzdelávacím službám. Organizácia kolektívnej správy si určí výšku príspevku do fondu, ktorá by však podľa medzinárodne zauxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxsparentnosti výplaty odmien a iných peňažných plnení nositeľom práv. Organizácia kolektívnej správy si môže samostatne určiť termín výplaty odmien x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xvedených lehôt možno odchýliť, je iba vznik prekážky buď na strane používateľa alebo na strane nositeľa práv. K prekážke na strane používateľa môže dôjxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtívnej správy dostatočné informácie o použití predmetov ochrany na prerozdelenie tohto vybratého príjmu z výkonu kolektívnej správy práv nositeľom xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxim predmetom ochrany v zmysle § 164 ods. 4 a 5 tohto zákona, ale o tejto skutočnosti organizáciu kolektívnej správy neinformoval.
K § 172
Ustanovexxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxdentifikované odmeny musia byť predovšetkým účtované oddelene od ostatných príjmov z výkonu kolektívnej správy práv, resp. odmien. Neidentifikovaxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx použitia neidentifikovaných odmien, ako aj konkrétny návrh na ich použitie schvaľuje valné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxanizácia kolektívnej správy prijať, aby v čo najväčšej možnej miere dokázala prerozdeliť a vyplatiť aj neidentifikované odmeny, t.j. transformovať xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxizáciám, s ktorými má uzavreté dohody o zastúpení informácie podľa ods. 2 písm. a) až c). Informáciou podľa ods. 2 písm. c) sa rozumie informácia napr. o vxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxaké informácie verejnosti na svojej internetovej stránke. Ak neprinesú dané opatrenia výsledky umožňujúce organizácií kolektívnej správy určiť a vxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx odmien prijatých valným zhromaždením. Nositeľ práv sa môže domáhať vyplatenia odmeny v trojročnej lehote od skončenia účtovného roka, v ktorom boli nxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxní o výbere, správe a vyplatení príjmu z výkonu kolektívnej správy práv aj na nositeľov práv, ktorých organizácia kolektívnej správy zastupuje na záklxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy práv za týchto nositeľov práv uplatniť len účelne vynaložené náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy práv. Všetky ostatné peňažné plnenia xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxmi kolektívnej správy, ktorým bolo udelené oprávnenie podľa tohto zákona. Viacerým organizáciám kolektívnej správy zákon dáva možnosť dohodnúť sa pxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnej dohody o spoločnej správe (dobrovoľná dohoda o spoločnej správe). Poverená organizácia kolektívnej správy vykonáva kolektívnu správu práv vo všxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxla byť dostatočne podrobná, aby pokryla všetky vzťahy medzi organizáciami kolektívnej správy, ktoré môžu vzniknúť pri spoločnej správe. Ustanovenix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxlo udelené oprávnenie podľa tohto zákona, uzatvoriť dohodu o spoločnej správe. Povinnosť uzatvoriť dohodu o spoločnej správe sa viaže na nasledovné pxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vysielania, retransmisie, sprístupňovania verejnosti, a výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre súkromnú potrebu a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxií kolektívnej správy vykonávajúcich kolektívnu správu práv v určených odboroch uzavrú dohodu o spoločnej správe, dohoda o spoločnej správe zaväzujx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxtvorení dohody xxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxernom predpise. Aktívne legitimovanou osobou na podanie sťažnosti na činnosť organizácie kolektívnej správy je nositeľ práv alebo iná organizácia kxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxmi môže organizácia kolektívnej správy využiť inštitút mediácie podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx predpisy uvádzajú, že sa vzťahujú na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, ktorými sú podľa § 1 ods. 3 Občianskeho zákonníka aj právne vzxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanizácie kolektívnej správy voči nositeľom práv, iným organizáciám kolektívnej správy, používateľom a verejnosti. Zodpovednosť za pravdivosť, úpxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtívnej správy všetkým nositeľom práv, ktorým prerozdelila alebo vyplatila odmeny alebo iné peňažné plnenia, vrátane nezastupovaných nositeľov práxx x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxej správy práv. Ustanovenie písm. g) týkajúce sa príspevku do fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb členov a nositeľov práv sx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí vystupovať transparentne s ohľadom na poskytované informácie aj voči inej organizácii kolektívnej správy, s ktorou uzavrela dohodu o zastúpeníx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx. c) sa týka vyúčtovania účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv, ak sa zaplatenie týchto nákladov realizovalo foxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxe kolektívnej správy v dohode o zastúpení.
K § 180
Ustanovením sa upravujú informácie, o ktoré môžu organizáciu kolektívnej správy požiadať nosxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxácie zo strany nositeľa práv, používateľa alebo inej organizácie kolektívnej správy, s ktorou uzavrela dohodu o zastúpení. Odôvodnenou žiadosťou sa xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxjej činnosti (napr. galéria), aby sa predišlo zneužívaniu tohto ustanovenia. Organizácia kolektívnej správy musí čo najskôr dané informácie zhromaxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xredmetov ochrany tam, kde nevie vzhľadom na povahu správy práv predmety ochrany individuálne určiť (napr. v prípade povinnej kolektívnej správy právx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtívnej správy, ktorá takéto informácie sprístupňuje, či bude požadovať náhradu bezprostredne súvisiacich nákladov.
K § 181
Cieľom predmetnéxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlektívnej správy sa preto ukladá povinnosť zverejňovať na jej webovom sídle minimálne informácie podľa písm. a) až n). Písm. d) a e) je významné z hľadisxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxení aj iných informácií.
K § 182
Ustanovenie o výročnej správe vychádza z čl. 22 a z prílohy smernice o kolektívnej správe práv. Výročná správa je dxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxruktúre, fungovaní, riadení a činnosti organizácie kolektívnej správy. Povinnými náležitosťami výročnej správy sú účtovná závierka overená audítxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxx x x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx transparentnosti je organizácia kolektívnej správy povinná zverejniť výročnú správu na svojom webovom sídle a ponechať ju zverejnenú najmenej po doxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 23 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxeho mesiaca kalendárneho roka, v ktorom bola vyhotovená.
K § 183
Vytvára sa osobitný režim poskytovania multiteritoriálnych licencií na on-lixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxenčné zmluvy na on-line použitie hudobných diel môže iba organizácia kolektívnje správy spĺňajúca podmienky v tomto ustanovení. Ich splnením, najmä xxxxxx xxx x xxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xiel. Pojmom jednoznačný identifikačný znak sa rozumie štandardizované číslo spravované napr. organizáciou CISAC. Na účely poskytovania multiterixxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnicky spracovať a aktualizovať.
K § 184
Ustanovenie reguluje vzťahy medzi organizáciami kolektívnej správy pri poskytovaní multiteritoriálxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky nespĺňa podmienky na poskytovanie multiteritoriálnych licencií na on-line použitie hudobných diel na vlastný xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxvaných nositeľov práv takéto licenčné zmluvy, môže sa rozhodnúť, že požiada inú organizáciu kolektívnej správy, ktorá bude uzatvárať multiteritorixxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Slovenskej republiky, alebo požiadaná zahraničná organizácia kolektívnej správy, ktorá už ponúka alebo poskytuje multiteritoriálne licencie, muxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxsomnej forme. Zahraničným organizáciám kolektívnej správy to má vyplývať z ich právneho poriadku, keďže uvedená povinnosť vychádza zo smernice o kolxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnej správy a žiadajúcou organizáciou kolektívnej správy. Ak žiadajúca organizácia kolektívnej správy poskytne nedostatočné informácie alebo infoxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxnych licencií na on-line použitie hudobných diel, môže si požiadaná organizácia kolektívnej správy buď nárokovať úhradu nákladov alebo odmietnuť uzxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektívnej správy vzťah splnomocnenia. Po uzavretí dohody o zastupovaní je zabezpečené, aby bol aj repertoár splnomocňujúcej organizácie kolektíxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxy sa s ním zaobchádzalo za rovnakých (nediskriminačných) podmienok ako s vlastným repertoárom splnomocnenej organizácie kolektívnej správy. Splnoxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx použitie hudobných diel ňou zastupovaných nositeľov práv, vrátane hudobných diel zahraničných nositeľov práv, ktorých zastupuje priamo alebo na záxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxia kolektívnej správy udeľujúca multiteritoriálne licencie na on-line použitie hudobných diel elektronicky na základe odôvodnenej žiadosti poskyxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x xx xxx dôvernými obchodnými informáciami rozumejú informácie, ktorými disponuje organizácia kolektívnej správy, a ktoré treba chrániť z dôvodu, že môžu bxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xa on-line použitie hudobných diel, iné organizácie kolektívnej správy a zastupovaní nositelia práv môžu žiadať opravu nepresnosti informácií. Elekxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xtoré boli zahrnuté do ponúk splnomocnenej organizácie kolektívnej správy na základe uzavretej dohody o zastupovaní na uzatváranie multiteritoriálxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxritoriálnej licenčnej zmluvy a jeho náležitosti. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xú predmetom multiteritoriálnej licenčnej zmluvy.
K § 187
Ustanovenie osobitne upravuje výplatu odmeny organizáciou kolektívnej správy nosixxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xoužitie hudobných diel uhradí organizácii kolektívnej správy odmenu za on-line použitie hudobných diel podľa uzavretej multiteritoriálnej licenčxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxatvárajúcej multiteritoriálne licenčné zmluvy vyplácať odmeny raz ročne alebo aj častejšie.
Zároveň je stanovený minimálny obsah informácii, ktoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxizácia kolektívnej správy splnomocnená na poskytovanie multiteritoriálnych licencií na on-line použitie hudobných diel poskytuje informácie a rexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxmetné informácie nositeľom práv a bezodkladne im vyplatí obdržané platby. Zákon pripúšťa však možnosť dohody na odlišnej úprave vzťahov medzi splnomxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých diel sa budú primerane vzťahovať ustanovenia v rámci vzťahov s používateľmi, konkrétne ustanovenia o návrhu zmluvy a o určení obsahu zmluvy súdom. xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxrov. Pri riešení sporov v rámci poskytovania multiteritoriálnych licencií na on-line použitie hudobných diel ide predovšetkým o spory, ktoré môžu vzxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xudobných diel, nositeľmi práv alebo inou organizáciou kolektívnej správy na strane druhej.
K § 189
Upravuje sa použitie všeobecného predpisu o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxa a o konaní o uložení sankcie.
Vo vzťahu k výkonu dohľadu nad výkonom kolektívnej správy práv sa uplatnia ustanovenia správneho poriadku o doručovanx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxý od kalendárneho roka.
K § 190
Upravuje sa prechod z predchádzajúcej úpravy (zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s auxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
x xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxávy práv, ak organizácia kolektívnej správy do 10. apríla 2016 nepodá žiadosť o udelenie oprávnenia podľa novej právnej úpravy.
V xxxx x xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxných pred účinnosťou tohto zákona o niektorých právach ako sú napr. podmienky členstva v organizácií kolektívnej správy alebo podmienky uzatvorenia xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxov práv o tom, či poskytuje alebo bude poskytovať multiteritoriálne licencie na on-line použitie hudobných diel, aby nositeľ práv prípadne vedel, či mx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxiách.
K § 191
Ustanovením si Slovenská republika plní záväzky vo vzťahu k členstvu v Európskej únii. Právne záväzné akty Európskej únie preberanx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxáve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
K § 193
Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrxxxx xx xx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxií pre každú kategóriu diel, ktoré je oprávnená osoba povinná preskúmať v rámci vykonávania dôsledného vyhľadávania. Ide o rôzne databázy a registre, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxs), ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works), ISSN (International Standard Serial Number), ISAN (International Standaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx podľa § 51 ods. 1 preskúma všetky relevantné zdroje uvedené v prílohe, bude tým naplnená podmienka dobrej viery v prípade, ak má vedomosť o dostupnosti rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxrobca, príjemca z členského štátu, dovozca z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá na účely predaja prvýkrát umiestni na trhu v Slovenskej republike, vxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxoženiny diela, alebo nenahratý nosič záznamu umožňujúci uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela a osoba, ktorá poskytuje reprografické služby xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnesením na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia s podobným účinkom.
K pxxxxxx xx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxovenskej xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR