LIT45002SK

Dôvodová správa k zákonu č. 79/2015 Z.z., o odpadoch

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (7)
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxnení niektorých zákonov v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 a tiež v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky dňa 3. júla 2013.
Cieľom predloženia návrhu zákona je úprava existujúcich a nastavenie nových pravidiel v odpadovom hospodárstve pre vytvorenxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxivít v odpadovom hospodárstve a súčasne vytvorenie podmienok pre právnu istotu, porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x do jeho textu bolo prevzatých desať smerníc vrátane ich zmien a dodatkov. Vzhľadom na vysoký počet jeho novelizácií, ktoré nie vždy priniesli želaný efxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa začali protirečiť, resp. niektoré stratili svoje opodstatnenie a pri zavádzaní nových povinností sa opomenul sankčný paragraf. Prax ukázala, ktorx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxrými odpadmi.
Predloženým návrhom zákona sa sleduje najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, úprava a zameranosť na prexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxvanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov, štandardným spôsobom obvyklým v iných členských štátoch Európskej únie a jej premietnutie na koxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xa zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok. Celý systém zabezpečenia poxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxbo kolektívne (organizácie zodpovednosti výrobcov).
Druhá zmena sa priamo dotýka vzniku a fungovania organizácií zodpovednosti výrobcov. Zavádzx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xe najmä sprehľadniť činnosť týchto organizácií. Obdobný druh autorizácie bude Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky udeľovať aj xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xa podporu plnenia zákonných povinností výrobcov a organizácií zodpovednosti výrobcov.
Treťou zmenou je výrazné sprísnenie podmienok a kontroly výxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný odpad.
Návrhom zákona sa zabezpečuje aj transpozícia smernice Európskehx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xmernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch.
Zhodnotenie finančných, ekonoxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxcovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvaxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
x xxx x
xxxx xxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx zákona a nad rámec doteraz platného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxe s vyhradený výrobkami a prúdmi odpadov, cezhraničný pohyb odpadov, informačný systém odpadového hospodárstva, činnosť Recyklačného fondu, procex xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxnou samotnej filozofie nového zákona.
K odseku 2
V nadväznosti na novú štruktúru zákona, dochádza k presunu písmen g) a h) z doteraz platného zákona odxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K odseku 4
Osobitne sa vymedzuje uplatnenie tohto zákona pre vedľajšie živočíšne produkty vrátane odvodených produktov, ktoré sú určené na spálenixx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x x xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xneniu. V definícii sa oproti súčasnému zneniu dopĺňa, že odpadom, môže byť aj "látka" - ide o zosúladenie so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx účely tohto zákona. Odovzdávanie odpadu do domácnosti nie je možné považovať za stav konca odpadu v zmysle rámcovej smernice.
K odseku 3
Doplnenie dexxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojem "vyhradený prúd odpadu". Pojem "prúd odpadu" je všeobecný pojem a používa sa v programoch odpadového hospodárstva a pracuje s ním aj rámcová smerxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxc, ktorá vzniká pri výrobnom procese, ktorého však primárnym cieľom nie je výroba tejto látky či veci, považovať za vedľajší produkt a nie za odpad.
K odxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xo splnení zákonom stanovených podmienok. Uvedené ustanovenie obsahuje zákonné podmienky, po splnení ktorých odpad prestáva byť odpadom, a teda na láxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxsade len s možnosťou, že kritériá budú vyplývať z nariadení Rady, teda z predpisov EÚ, navrhuje sa v novom zákone aj možnosť, aby takéto kritériá mohlo usxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx na účely cieľov zhodnocovania ustanovených v tejto prílohe ak činnosti zhodnotenia a recyklácie spĺňajú ustanovené požiadavky.
K odsekom 6
Doplnexxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxd, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom prostredníctvom živých organizmov.
K odseku 7 a 8
Legislatívna úprava vx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxje pojem biologicky rozložiteľný odpad ako zložku komunálneho odpadu, s ktorým sa pracuje v celom zákone.
K odseku 9
Definícia prevzatá z doteraz plaxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xx xx xxx xx xx xx
xxxxxxxxxxxx xprava vo vzťahu k doteraz platnému zákonu o odpadoch.
Pojmy v odsekoch 2, 10 až 14, 16, 18 sú transpozíciou rámcovej smernice o odpade.
K odseku 2
Pojem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xdpadu je spresnený oproti doterajšiemu stavu aj v nadväznosti na definovanie pojmu zhromažďovanie odpadu s cieľom tieto pojmy od seba vzájomne odlíšixx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxanie odpadu vychádzajúci z doteraz platného stavu s doplnením, že ide o dočasné uloženie odpadu u držiteľa, a že za zhromažďovanie odpadu sa nepovažuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xdpad zhodnocovať alebo zneškodňovať.
K odseku 5
Pojem zber odpadu sa preberá z doteraz platného stavu.
K odseku 6
Doplnenie pojmu "výkup odpadu", kxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx službu osobe, od ktorej sa odpad preberá. Výkup odpadu je určitá forma zberu odpadu, ale výkupca (nie iná osoba) pri tomto zbere poskytuje za odpad protixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xapiera.
K odsekom 7 a 8
Oba pojmy sa ustanovujú xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxiá pre triedenie tak, že triediť možno nielen podľa druhov odpadov (šesťmiestne číslo podľa Katalógu odpadov napr. 200101 papier a lepenka, 200139 plaxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxu 9
Pojem "úprava odpadu" sa doslovne preberá z doterajšieho znenia a je transpozíciou smernice o skládkach.
K odsekom 10 a 12
"Príprava na opätovné pxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx predmetom je výrobok, ktorý sa ešte nestal odpadom. Preto sa aj v Prílohe č. 4 v bode VII ustanovuje, že odpad, ktorý prestane byť odpadom po prejdení procxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxklácie spĺňajú ustanovené požiadavky. Pojmy sú transpozíciou rámcovej smernice o odpade.
K odsekom 13 a 14
Odsek 13 je doslovne prevzatý z doterajšixxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxré prúdy odpadov tak, že odkazuje na konkrétne ustanovenia v § 42 ods. 12 (recyklácia použitých batérií a akumulátorov), § 52 ods. 18 a 19 (recyklácia odpxxxx x xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxmto prúdom odpadov. Pre všetky ostatné odpady sa použije všeobecná definícia recyklácie.
K odsekom 15 až 17
Ide o definície prevzaté z rámcovej smernxxx x xxxxxxx
x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxm, ktorými sú držiteľ odpadu, obchodník a sprostredkovateľ, presunuté do osobitného paragrafu.
K odseku 1
Naďalej sa pod pojmom pôvodca odpadu chápx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxoženia týchto odpadov, a teda pôvodcom odpadu je právnická osoba, ale aj fyzická osoba, bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť. Obec sa aj naďalej pri naklxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odpadu platí, že ak sa v návrhu ukladajú povinnosti pôvodcovi odpadu, budú sa tieto povinnosti vzťahovať na širší okruh subjektov. Ide zároveň o transpxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxx 6. rámcovej smernice. Podľa navrhovanej definície držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe z akéhokoľvek dôvodu, pričom xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxia obchodníka a sprostredkovateľa sa preberá z doteraz platného zákona o odpadoch v nadväznosti na článok 3 bod 7. a bod 8. rámcovej smernice. Keďže z obsxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxbe, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xlebo držiteľa odpadu dostane do zariadenia na jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie prechádza medzi viacerými subjektmi, ktoré s ním však nemusia prísx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxstí držiteľa odpadu, a to aj v prípade, že odpad nemajú fyzicky v držbe.
K § 5 Zariadenia na nakladanie s odpadom
Definície zariadenia na zber odpadoxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s odpadom, sú presunuté do osobitného paragrafu.
K odseku 1
V definícii zariadenia na zber odpadov sa špecifikuje, že ide o priestor, kde sa vykonáva zxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xa zneškodňovanie odpadu a mobilného zariadenia.
K odseku 5
Definícia pojmu skládka odpadov je prevzatá z doteraz platného zákona o odpadoch v nadväzxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxateľom skládky sa rozumie aj prevádzkovateľ internej skládky odpadov. Keďže zákon nerozlišuje medzi povinnosťami prevádzkovateľa skládky odpadov x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxládky odpadov.
K § 6 Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele zberu a záväzné limity odpadového hospodárstva
K odsekom 1 a 2
V nadväznosti na čxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxxtňovať s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov nakladania s odpadom a znižovania vplyvov využívania primárnych zdrojov. Od hxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxické zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pred jeho materiálovým zhodnotením.
K odsekom 3 až 10
Podrobnejšie rozpracovanie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (ďalej len "smernica o obaloch"), ktorý bolo presunutý z osobitnej časti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxMOVÉ DOKUMENTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
K § 7 - Program predchádzania vzniku odpadu
K odseku 1
Uvedený odsek ustanovuje kto vypracúva, schvaľujx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
x xdsekom 3 a 4
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnnosť v určenom časovom úseku predložiť vláde Slovenskej republiky vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov programu a zároveň v prípade potreby zabxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xredchádzanie vzniku odpadu a opätovné použitie odpadu.
K § 8 - Základné ustanovenia
K odseku 1
Program odpadového hospodárstva (ďalej len "progxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvať analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré sa majú prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxov.
K odseku 2
Program sa vypracováva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov, pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bixxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") vypracovať program Slovenskej republiky na základe podkladov od orgáxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxna č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon čx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx
K odseku 2
Ustanovuje sa obsah programu Slovenskej republiky.
K odseku 3
Ustanovuje sa obsah záväznej a smernej časti programu vo väzbe na odsek 2.
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxé prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. návrh programu kraja. Po posúdení vplyvov na životné prostredie vydáva okresný úrad v sídle kraja záväznú čaxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xinisterstvu.
K odseku 5
Ustanovuje sa obsah programu kraja, ktorý musí byť v súlade s programom Slovenskej republiky a obsahovať ustanovené skutočnxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxdkladom pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, nakladanie s odpadmi, dekontamináciu a pre spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.
K oxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x doteraz platnom zákone sa uvedená požiadavka vzťahovala iba zamedzenie rozporu so záväznou časťou programu kraja, ale vzhľadom na obsah smernej častx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu. Ministerstvo a okresné úrady v sídle kraja sú povinné aktualizovať program.
K odseku 9
Orgány štátnej spráxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxnisterstvu predložiť na rokovanie vlády priebežné vyhodnotenie plnenia programu Slovenskej republiky za určité obdobie. Požiadavka hodnotenia prxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx x xxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxogram, avšak táto povinnosť vzniká len obci, ktorej produkcia komunálneho odpadu je vyššia ako 350 ton za rok alebo obci, ktorej počet obyvateľov prevyxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxlne jednej z dvoch uvedených podmienok. K tejto zmene sa pristúpilo z dôvodu, aby sa odbúrala administratívna záťaž obcí s malým počtom obyvateľov a malxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx 12.
K odsekom 2 a 3
Ustanovuje sa obsah programu obce. V súčasnosti je obsah programu obce ustanovený v § 3 ods. 4 vyhlášky č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x odsekom 4 a 5
Tieto odseky boli upravené na základe požiadavky Legislatívnej rady vlády, ktorá namietala, že nakladanie s komunálnymi odpadmi je predxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxe pri vypracúvaní programu bude teda taký, že svoj program pred jeho schválením predloží príslušnému orgánu štátnej správy, ktorý je povinný do 30 dní pxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxde požadovať program upraviť, bude tak obec povinná urobiť. Až keď bude výsledok posúdenia kladný, môže obec ďalej pokračovať v procese smerujúcom k scxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxáliť. Ak sa uvedený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre program obce nevyžaduje, môže obec program schváliť. Schválenie programu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a aktualizovaní programu so zohľadnením skutočnosti, že povinnosť vypracovania programu obce môže určitej obci vzniknúť až počas doby platnosti proxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxho vypracovanie spoločného programu, prípadne môže ísť o spoluprácu výlučne za týmto účelom, pokiaľ to neodporuje osobitným predpisom. Je teda na rozxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xxxxxx xxxxo odseku to výslovne nevyplýva, spolupráca ohľadne vypracovania spoločného programu by sa mala týkať napr. vzájomne susediacich obcí, či obcí spadajxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxne ciele.
K odseku 11
Obec môže požadovať od držiteľov komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto s týmto odpadom nakladá údajx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxeobecne záväzného nariadenia obce. Bude slúžiť ako podklad pre vydanie všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnym odpadom v obci. Pxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxce známe. Preto zákon ukladá obci povinnosť schválený program zverejniť.
K § 11 - Program držiteľa polychlórovaných bifenylov
K odseku 1
Smernixx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxB") vyžaduje z dôvodu prevencie pred neodborným nakladaním s polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami, ktoré ich obsahujú, či už v čase ich životnosxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxť pôvodnému účelu. Keďže polychlórované bifenyly a zariadenia, ktoré ich obsahujú, nemusia byť vždy odpadom, bolo potrebné ustanoviť osobitnú povinxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xyužiť tento inštitút aj na uvedené látky a zariadenia.
K odseku 2
Ustanovujú sa údaje, ktoré je potrebné v programe držiteľa polychlórovaných bifenyxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxností uvedených v programe držiteľa polychlórovaných bifenylov. Ak držiteľ odovzdá všetky zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly na zneškxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxia časť POVINNOSTI PRAVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
K § 12 Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi
K odseku 1
Odsek 1 je prevzatím odsxxx x x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxnie, postupovať pri nakladaní s odpadom v medziach tohto zákona. Základná myšlienka tohto ustanovenia je následne bližšie špecifikovaná v ďalších usxxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxčné ustanovenie, ktoré nadväzuje na odsek 1, a teda popri dodržiavaní povinností vyplývajúcich zo zákona je potrebné, aby každý nakladal s odpadom alexx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxatnom zákone o odpadoch a je transpozíciou čl. 14 ods. 1 rámcovej smernice. Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom majú osoby uvedenx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxx xxxžky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.
K odseku 4
Odsek 4 je novým ustanovením, ktorý súvisí so zavedením rozšxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xákona o odpadoch. Ustanovuje sa zodpovednosť štátu, postarať sa o odpad, ktorého držiteľ sa nezdržiava na území Slovenskej republiky, na náklady tohtx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxsti spojené s nakladaním s odpadmi
§ 13 je prevzatý z doteraz platného zákona o odpadoch s čiastočnými zmenami.
V písmene a) doteraz platný zákaz; zakaxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxto určené v súlade s týmto zákonom sa považuje aj miesto ustanovené vo VZN obce, teda aj uloženie triedenej zložky komunálneho odpadu na iné miesto, než nxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxov zneškodňovania odpadu z dôvodu, že v Slovenskej republike nie sú k dispozícii vodné recipienty, do ktorých by bolo možné vypúšťať odpady bez následkxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxním odpadových vôd a inými faktormi a ich ďalšie zaťažovanie nie je žiaduce. Znečistenie vodných recipientov spôsobuje nárast kalov a dnových sedimenxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xypúšťajú kaly po čistení do vodných tokov, čo však má za následok ich usadzovanie a potrebu následného čistenia tokov.
Zákaz vykonávania činnosti bez xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xa preberá z článku 5 ods. 3 smernice o skládkach. Oproti doteraz platnej úprave sa upravuje zákaz skládkovania vo vzťahu k infekčným odpadom zo zdravotnxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xj neinfekčný, a zároveň sa zakazuje zneškodňovať skládkovaním aj odpad z liekov a liečiv vrátane obalu, vrátane takých odpadov zo zdravotnej starostlxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxvaním aj xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxu o odpadoch mení názov "opotrebovaných pneumatík" na "odpadové pneumatiky.
Zákaz skládkovania sa dopĺňa novými zákazmi, uvedenými v bodoch 6, 7 a 8. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xtoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Zakazuje sa skládkovať aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a z parkov, vrátane bixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xeminu, kamenivo a pod. Prevádzkovateľ cintorína bude musieť zabezpečiť triedený zber tak, aby nedochádzalo k zmiešavaniu biologicky rozložiteľnýcx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxpadov, prevádzkovateľ skládky odpadov takýto odpad nesmie prebrať. Uvedené zákazy súvisia cieľmi rámcovej smernice a smernice o skládkach, v zmysle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxnie ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov a zároveň zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácnosti. xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxu ktorých uvedené zákazy môžu napomôcť.
Uvedené zákazy súvisia s cieľmi rámcovej smernice a smernice o skládkach, v zmysle ktorých musí Slovenská repxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xozložiteľných odpadov na skládky odpadov a zároveň zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácnosti. Je vhodné uviesť, že Slovenxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxžu napomôcť.
Zákaz uvedený v bode 7 je dôležitým prvkom v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zákaz sa vzťahuje na taký odpad z vyhradených výrxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe triediť komunálny odpad a vyhodia papier do zmesového odpadu, nebude to na prekážku uloženia takéhoto zmesového odpadu na skládku. Zákazom sa má zamexxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxkach.
V písmene g) sa dopĺňa všeobecný zákaz zneškodňovania spaľovaním biologicky rozložiteľného odpadu. Zákaz má napomôcť k zníženiu množstva bioxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xúlade s príslušným súhlasom.
V písmene h) sa zákaz spaľovania rozširuje aj na komunálny odpad, pričom okrem spaľovania na voľnej ploche sa zakazuje aj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch častí zákona.
K § 14 Povinnosti držiteľa odpadu
V odseku 1 sa preberajú povinnosti držiteľa odpadu z doteraz platného zákona o odpadoch, ktoré sx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxním odpadu bez ohľadu na správnosť jeho zaradenia. Uplatňovanie zákona v praxi ukázalo, že dochádzalo k nesprávnemu zaradeniu odpadu podľa Katalógu oxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxom prípade uložiť sankciu a absentovala motivácia subjektu pre správne zaradenie odpadu alebo v prípade pochybnosti využitie právomoci príslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxeraz platného zákona o odpadoch.
Cieľom povinností v písmenách b) a c) je zabrániť zmiešavaniu odpadu, ktoré by mohlo sťažiť jeho zhodnocovanie alebo xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx hierarchiu odpadového hospodárstva a umocňuje povinnosť odpad primárne spracovať prípravou na opätovné použitie pričom zneškodnenie má byť ako posxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xle len tomu, kto spĺňa požiadavky podľa tohto zákona (napríklad má potrebnú autorizáciu alebo súhlas). Ustanovenie obsahuje aj dodatok, pre prípad roxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxde oprávnenou.
Zachovaná ostáva aj evidenčná a ohlasovacie povinnosť uvedená v písm. f) a g). Evidenčné povinnosti a následne ohlasovanie má prispiex x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa a plnenia stanovených cieľov. Uvedená povinnosť súvisí aj s článkom 35 rámcovej smernice.
V písm. h) sa upravuje, aby každý predchádzajúci držiteľ mxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxií týchto dokladov.
Povinnosť v písmene i) vychádza z povinností prevádzkovateľa zariadenia uvedených v doteraz platnom zákone o odpadoch, s tým že sx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xôvodcu, nie u iného držiteľa odpadu a to len v prípade, ak mu bude udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. t) V takomto prípade sa v súlade s odsekom 8 miesto zhrxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxdu, podrobnosti vrátane lokalít, ktorých sa to týka ustanoví vykonávací predpis.
S cieľom umožniť vykonávanie úkonov potrebných na zistenie dodržixxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxx xx xx xxxnovuje povinnosť vykonať uložené opatrenie na nápravu a povinnosť stanovená v písm. m) sa priamo viaže na § 99 ods. 1 písm. d).
Ustanovenie povinnosti pxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xx x xx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxx x
Keďže fyzická osoba - nepodnikateľ nakladá alebo inak zaobchádza komunálnymi odpadmi je potrebné ustanoviť, ktoré povinnosti uvedené v odseku 1 sa nx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ktoré povinnosti držiteľa odpadu sa na neho pri preprave odpadov vzťahujú.
K odseku 4
Odsek 4 je transpozíciou článku 15 ods. 2 rámcovej smernice.
V nxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x sprostredkovateľa, a to aj v prípade, ak nemajú odpad vo fyzickej držbe. Obchodník a sprostredkovateľ, ktorí majú odpad fyzicky v držbe sú v zmysle zákoxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxej držbe), tak sa na nich vzťahujú len niektoré ustanovené povinnosti držiteľa.
K odsekom 5 a 6
V odseku 5 je upravený inštitút odovzdania odpadu do domxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxmácnosti. Z vyhradených výrobkov, ktoré spadajú do rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa môžu takto odovzdať napr. aj odpadové obaly. Podľa odseku 6 sx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxely cieľov zhodnocovania, ak činnosti zhodnotenia a recyklácie spĺňajú ustanovené požiadavky (obdobný režim ako pri stave konca odpadu).
K § 15 Zxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xlatný zákon o odpadoch. V tomto návrhu sa však čiastočne mení filozofia a postup pri zisťovaní osoby zodpovednej za nezákonne umiestnený odpad.
K odsexx x
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxa aj osoba bez právneho vzťahu k nehnuteľnosti, na ktorej je nezákonne umiestnený odpad.
K odseku 2
Odsek 2 naopak zakotvuje povinnosť vlastníka, sprxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xospodárstva alebo obci, pričom na splnenie povinnosti sa nevyžaduje kumulatívne oznámenie.
K odseku 3
V odseku 3 sa reaguje na možnosť oznámiť skutoxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xx xxxxx xdsekom doplneným na základe požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podnik, š. p., Banská Štiavnica, a teda aby o nezákonnom umiestnení odpadu do vxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x x xxxxedujúce odseky predstavujú čiastočne nový právny režim týkajúci sa čiernych skládok.
Odsek 5 zakladá právomoc orgánu štátnej správy odpadového hosxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxadky nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin a vydá o tom odborné vyjadrenie.
K odseku 6
Podľa xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
Odsek 7 ustanovuje, že ak je predpoklad spáchania trestného činu, oznámi túto skutočnosť orgánu policajnému zboru.
K odseku 8
Ak neboli zistené skutxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxán štátnej správy odpadového hospodárstva zisťuje osobu zodpovednú za nezákonne umiestnený odpad a zároveň zisťuje, či vlastník, správca alebo nájoxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxto umiestneného odpadu nejaký prospech. Ide o ustanovenie, ktoré vychádza z doteraz platného stavu.
K odseku 10
Ak orgán štátnej správy odpadového hxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxým odpadom.
K odseku 11
Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistí, že vlastník, správca alebo nájomca umožnil nezákonne umiestniť odpaxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstí osobu zodpovednú za nezákonne umiestnený odpad, vydá o tom rozhodnutie.
K odseku 13
Odsek 13 ustanovuje ako je osoba, určená ako osoba zodpovedná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xmiestnený odpad, v prípade komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je za nakladanie s týmto odpadom zodpovedná obec, na ktorej území bol nezxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxx xx xxstupuje podľa odseku 14 aj v prípade, že orgán policajného zboru oznámi orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že s nezákonne umiestneným odpxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxdu vynaložený nákladov od osoby zodpovednej za tento nezákonne umiestnený odpad.
K odseku 17
Podľa odseku 17 môže orgán štátnej správy odpadového hoxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxe v prípade nezákonne umiestneného komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu odstrániť tento odpad. Obec je povinná informovať OŠS OH o zisxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxormovať o takto nezákonne umiestnenom odpade orgány policajného zboru, ak možno predpokladať, že ide o spáchanie trestného činu.
K § 16 Zber odpadx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxvinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 a okrem toho aj ďalšie povinnosti.
K odseku 2
Fyzická osoba môže produkovať len komunálny odpad. Na zber komuxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx x obcou. Toto nové ustanovenie má zabrániť tomu, aby sa v obciach nevyskytovali subjekty, ktoré zbierajú alebo vykupujú komunálny odpad od fyzických osxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxmunálneho odpadu je podľa návrhu zákona obec (pre obaly pozri § 52 ods. 22), je potrebné, aby obec mala od svojich zmluvných partnerov (zberových spoločxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxizáciou zodpovednosti výrobcov alebo výrobcom príslušného vyhradeného výrobku. Podnikateľ, ktorý by vykonával zber vyhradeného prúdu odpadu bez txxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx "príslušného" vyplýva, že ak podnikateľ vykonáva zber alebo výkup viacerých vyhradených prúdov odpadu, tak je potrebné zmluvné pokrytie každého takxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxx xx xxxxxxx tejto novej požiadavky je podstata systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorí majú zodpovedať a financovať systém zberu a zhodnocovania odpaxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zberová spoločnosť musí mať aj zmluvu s obcou, sa ako optimálne riešenie pre zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov javí uzavretie trojdohody zbxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxdu odpadu informovať v prípade odpadov z obalov príslušnú OZV, ktorá má zmluvu s obcou o druhu a množstve vykúpeného odpadu, ako aj o jeho zhodnotení. Ciexxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxí. Táto OZV si ich následne môže zarátať do plnenia cieľov vyplývajúcich z jednotlivých smerníc EÚ. V prípade elektroodpadu a použitých batérií a akumuxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xdseku 5 až 8
Zakotvuje sa zákaz zberu a výkupu kovového odpadu v rozpore s odsekom 6 až 8. Keďže generálny zákaz výkupu kovového odpadu by mal negatívny fixxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xožné ustanoviť generálny zákaz výkupu kovového odpadu. S cieľom aspoň čiastočne znížiť počet krádeží kovov, ktoré ani nie sú odpadom, sa ustanovili poxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xx xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxche za podmienky, že sa tam nevykonáva výkup kovového odpadu.
K § 17 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškoxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xx xxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zhodnocovanie odpadu a prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov bez ohľadu na to o aký konkrétny druh zariadenia ide. Zároveň sa zavádza xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxadenia, t.j. prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov sa vzťahujú aj povinnosti držiteľa odpadu (§ 14).
V xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxeberá sa ustanovenie § 21 ods. 9 súčasne platného zákona.
Je výslovne uvedené, kedy je možné spaľovanie komunálneho odpadu v spaľovniach komunálnych xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xvedený vo vykonávacom predpise.
K § 19 Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov
Z doteraz platného zákona o odpadoch sa preberá ustanovenie § xx xxxx xx x x xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení a odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov. Sprísňuje sa režim kontrxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxť potvrdenie o vklade finančných prostriedkov za účelom vytvárania účelovej finančnej rezervy vrátane o pohyboch na účte, ktorý slúži na tvorbu účeloxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxva z osobitného ustanovenia v praxi vznikali prípady, že účelová rezerva sa nevytvárala vôbec alebo v nesprávnej výške. Navrhovaným ustanovením má za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx sa súčasný právny stav, podľa ktorého musí navrhované riešenie spôsobu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, bxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxhodujúcich faktorov pri možnom vplyve skládky odpadov na životné prostredie po jej uzatvorení.
K odseku 3
Doplňuje sa nové ustanovenie na základe skxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxie skládky odpadov, neboli nútení požiadať v ustanovenej lehote o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvia ľudí.
Nakladanie s kovovou ortuťou
K § 20 Základné ustanovenie
Kovovej ortuti sa týka nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1102/xxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx iného vymedzuje, ktorá kovová ortuť sa považuje za odpad a upravuje uskladnenie takejto kovovej ortuti. Nariadenie č. 1102/2008 ustanovuje požiadavxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x. 3 tohto zákona. Uvedené nariadenie sa zároveň odvoláva na smernicu o skládkach a rozhodnutie Rady z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a pxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxdkach bola doplnená smernicou Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011, ktorou sa dopĺňa smernica o skládkach, pokiaľ ide o osobitné kritéria skladovania koxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvovej ortuti, ktorá je odpadom, ak sa kovová ortuť dočasne uskladňuje na obdobie dlhšie ako jeden rok. Prebratie smernice 2011/97/EÚ sa pôvodne uskutoxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ktoré jeho ustanovenia sa primerane použijú na prevádzku úložiska a zároveň prostredníctvom vyhlášky č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ortuti za podmienok ustanovených týmto zákonom, a to v povrchovom zariadení určenom a vybavenom na tento účel, v soľných baniach na to prispôsobených axxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxnku 3 odsek 1 písm. a) predpokladá aj možnosť trvalého uskladnenia kovovej ortuti v soľných baniach na to prispôsobených alebo v hlboko položených podzxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxia je ustanovené, že akýkoľvek spôsob konečného zneškodnenia D 12 podľa prílohy č. 3 tohto zákona sa povoľuje až po dátume prijatie zmeny a doplnenia príxxx xx xx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx dočasné uskladnenie kovovej ortuti s obsahom ortuti vyšším než 99,9 hmotnostného percenta. Vzhľadom na uvedené je možné sa domnievať, že ustanovenie xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxbom zneškodnenia D 12 podľa prílohy č. 3 tohto zákona sa na území Slovenskej republiky povolí až po prijatí osobitných predpisov, ktoré tento proces uprxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxska dočasného uskladnenia ortuti. Ide o povinnosti, ktoré sa svojim obsahom značne prekrývajú s povinnosťami prevádzkovateľa skládky odpadov, a to z xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvinnosti však vyplývajú zo znenia smernice 2011/97/EÚ napr. požiadavky na monitorovanie, kontrolu a núdzové situácie, povinnosť vedenia záznamov, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxtuti
K odseku 1
Ukladá sa povinnosť, kam je pôvodcom ortuti povinný túto ortuť odovzdať, uskladnenie ortuti je možné aj v inom členskom štáte.
K odsexx x
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxším ako 99,9 hmotnostného percenta, zbavenú nečistôt, ktoré môžu spôsobiť koróziu uhlíkovej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, takýmito nečistotamx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxu 3
Ustanovuje, ktoré doklady musia byť priložené k ortuti, aby ju prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti mohol prevziať na dočasné usxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxsmeno C prvá veta prílohy smernice 2011/97/EÚ.
K odseku 4
Z odseku 4 vyplýva, že uskladnenie ortuti je iba dočasné, a teda je možné predpokladať, že Eurxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxžiadavka na existenciu zmluvného vzťahu z dôvodu znášania nákladov v prípade vzniku potreby vyskladnenia tejto ortuti.
K odsekom 5 a 6
Preberá sa písxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxavuje sa režim jej vyskladnenia, ktorý vychádza z ustanovení uvedených vo vyhláške č. 310/2013 Z.z. Výslovne sa doplnilo, že vyskladnenie sa vykonávx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xraxi môžu vznikať situácie, že ten kto si dal ortuť dočasne uskladniť zomrie alebo zanikne bez právneho nástupcu ustanovuje sa v odseku 3 postup v prípadx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxoces vyskladnenia, odovzdania a prevzatia vyskladnenej kovovej ortuti vrátane vyhotovenia súvisiaceho záznamu sa vykoná v jeden a ten istý deň, aby sx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxadnenú ortuť je zmluvne zabezpečené jej trvalé uloženie. Cieľom je sledovať celý tok nakladania s touto ortuťou.
K § 24 Účelová finančná rezerva
K xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxného monitoringu skládky odpadov s doplnením povinnosti zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov. Prostriedky účelovej finančnej rezervy moxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxy odpadov, že ak prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpadov xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxvej finančnej rezervy.
K odseku 4
Sprísňuje sa režim vedenia prostriedkov tvoriacich účelovú finančnú rezervu, ktoré sa vedú na osobitnom účte alebx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxervy povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu alebo osobitných účtov, vrátane zabezpečenia ich viazanosti v prospech ministerstva.
K odseku x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxezpečenie starostlivosti o skládku odpadov, bolo potrebné na základe skúseností doplniť výslovné ustanovuje, že sa s prostriedkami finančnej rezerxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxe sankcie.
K odseku 6
Podmienka použitia prostriedkov účelovej finančnej rezervy až po vydaní príslušného súhlasu je prebraná z doteraz platného záxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xalendárneho roka. Výška účelovej finančnej rezervy musí ku dňu podania žiadosti o udelenie príslušného súhlasu dosiahnuť výšku celkových nákladov nx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxia s prostriedkami účelovej finančnej rezervy v prípade, keď prevádzkovateľ skládky zanikne bez právneho nástupcu, alebo ak bol na prevádzkovateľa sxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxov povolené vyrovnanie pred ukončením uzavretia, rekultivácie alebo monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí. V takomto prípade upravuje návrx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xa ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza ako aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy. Hlavným dôvodox xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x prevádzkovateľa skládky. V odsekoch 8 a 9 sa dopĺňa, že povinnosti súvisiace s uzavretím a rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov nezaťažovali rozpočet obec.
K odseku 13
Rešpektuje sa doteraz platxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxenie ustanovenia, ktoré umožňuje orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a príslušným daňovým orgánom, vykonávať kontrolu správnosti konxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxnančné prostriedky účelovej finančnej rezervy pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov na nového prevádzkovateľa.
K odseku 17
Ukladá sa povinnoxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxuje, že účelovú finančnú rezervu je povinný vytvárať aj prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia ortuti.
K § 25 Nakladanie s nebezpečnými oxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxej časti - Nakladanie s odpadmi. Keďže nebezpečný odpad sa nepovažuje za samostatný prúd odpadu, ale za odpad s vlastnosťami, ktoré ho robia nebezpečnýxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxpadoch, ktorá bola zrušená rámcovou smernicou. Navrhované ustanovenia o nakladaní s nebezpečným odpadom sú v podstate prevzatím príslušných ustanoxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxrnica, konkrétne jej články 17 až 20.
K odsekom 1 až 4
V predmetných odsekoch sú prebraté ustanovenia čl. 17, 18 a 19 rámcovej smernice.
K odseku 5
Stanxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxia nebezpečného odpadu nie je nutné vykonať, ak sa jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostnýxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxxxx x x x xxx x xxxxxxxx xxxxadavky pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi v porovnaní s ostatnými odpadmi.
K odseku 8
V odseku 8 sa rozširuje pôsobnosť ustanovení o nakladaní s nebxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prípade, že by sa na nakladenie s odpadmi kontaminovanými nebezpečnými zložkami neuplatnilo takéto ustanovenie, stratila by sa kontrola nad veľkou čxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxnský zákon) upravuje v oblasti nakladania s odpadmi dva typy živností - podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je viazaná živnosť a podxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxezpečnými odpadmi" osoba, ktorá ohlasuje takúto živnosť musí živnostenskému úradu preukázať túto odbornú spôsobilosť, t.j. musí preukázať požadovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby ustanovenia týkajúce sa vypracovania havarijného plánu boli presunuté z vykonávacích právnych predpisov zákona o odpadoch priamo do zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxho odpadu na území Slovenskej republiky
K odsekom 1 až 3 a 5
Preberá sa § 20 doteraz platného zákona o odpadoch s čiastočnými zmenami. Za odosielateľa sa xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxže nebolo zrejmé aké postavenie má subjekt, ktorý vykoná prepravu sám prostredníctvom vlastnej dopravy. Miestna príslušnosť okresného úradu, ktoréxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxese, ktorého sa odpad nachádza, keďže je priamo dotknutým a nie okresný úrad podľa sídla či miesta podnikanie, v ktorého okrese sa tento odpad reálne nemxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxpečného odpadu. Predmetnú povinnosť musel odosielateľ plniť aj podľa doteraz platnej právnej úpravy, avšak uvedená povinnosť bola špecifikovaná vo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxzpečného odpadu, ako aj vyhnúť sa pochybnostiam bol doplnený tento odsek.
K odseku 6
Odsek 6 ustanovuje kedy sa povinnosti uvedené v odseku 2 písm. b) a x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx
x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxx xxxx xežim rozšírenej zodpovednosti výrobcov zavádza zákon nové spoločné pojmy. Pojem "vyhradený výrobok" uvedený v odseku 1 označuje všetky výrobky, na kxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxných výrobkov bola určená na základe skupín výrobkov, za ktoré výrobcovia a dovozcovia už v súčasnosti platia príspevky do Recyklačného fondu. V odsekx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xýrobku je ustanovená v citovaných paragrafoch, napr. pre obaly je to § 52 ods. 11 a pre neobalové výrobky je to § 73 ods. 4. Ako spoločné pravidlo možno uviexxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxj obsahu. Rozšírená zodpovednosť výrobcov nebola doposiaľ zákonom definovaná. Nejde len o zodpovednosť výrobcov za zber a zhodnocovanie odpadov z vyxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxnej skratky pojem "vyhradený prúd odpadu", ktorým sa označuje odpad z konkrétnej skupiny vyhradených výrobkov, napr. elektroodpady alebo odpad z obaxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxdpovedá aj okruh povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ktoré sa určujú v tomto odseku. Okrem okruhu povinností, ktoré priamo spočívajú v zabezpečí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxmu a k získaniu prehľadu o jeho fungovaní. Povinnosti uvedené v tomto odseku sa vzťahujú na všetkých výrobcov, ktorí majú postavenie výrobcu vyhradenéxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosť odobrať z príslušnej obce všetok odpad, ktorý bol zozbieraný v rámci triedeného zberu v tejto obci, a to nezávisle od splnenia cieľov a limitox xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxčenie nakladania s odpadom, ktorý je odrazom dôsledku uplatnenia princípu rozšírenej zodpovednosti. Zároveň sa však počíta s možnou trhovou hodnotox xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxípade požiadavky úhrady nákladov zohľadniť prípadné výnosy prípadný zisk, ktorý sa získali z predaja materiálov vyťažených z odpadu. Výnimky, ktoré xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxv na distribútora tohto výrobku.
K odseku 6
Zákon ustanovuje ako všeobecné pravidlo možnosť výrobcov vyhradených výrobkov vybrať si či budú plniť vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Pre obaly je v § 54 ods. 3 ustanovené, že individuálne môže plniť vyhradené povinnosti len ten výrobca, ktorého odpad z obalov nekončí v komunálnom odpadxx xxxxx x xx xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxa nepreukáže, je povinný plniť si vyhradené povinnosti kolektívne.
Vo vzťahu k neobalovým výrobkom treba upozorniť, že zákon sa vzťahuje len na tie, oxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Pre odpad z neobalových výrobkov sa neuvažuje s vytváraním samostatných OZV, ale kolektívne plnenie povinností sa bude zabezpečovať spoločne s odpadxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxí príslušná OZV, sú povinnosti ustanovené v ods. 4 písm. d) až k), nie však povinnosti ustanovené v písmenách a) až c). Zodpovednosť za plnenie týchto troxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xre neho bude zabezpečovať.
K odseku 7 a 8
Vymedzuje sa úprava povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ktorý uvádza na trh vybrané výrobky výlučne pre xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxačuje spravidla z dôvodu, že je dovozcom vyhradeného výrobku (uvádzať na trh výrobok výlučne pre vlastnú spotrebu môže najmä dovozca). Výrobok, napr. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nevzťahuje povinnosť podľa odseku 6 uzavrieť pre uvedené odpady zmluvu s príslušnou OZV ani nemusí žiadať o autorizáciu na individuálny systém. Musí vxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx odovzdať takýto odpad len osobe oprávnenej s takýmto odpadom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxkýto výrobca fungovať v osobitnom režime musí vo vzťahu k odpadom z nich zabezpečiť povinnosť podľa odseku 4 písm. g) - zhodnotenie a recykláciu vo výške xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xolektívne. Uvedené povinnosti nemôže preniesť na OZV, s ktorou má zmluvu na kolektívne riešenie odpadov z iných vyhradených výrobkov. Výrobca fungujxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxé údaje príslušnému koordinačnému centru.
K odsekom 9 a 10
Kolektívne a individuálne plnenie povinností výrobcu vyhradeného výrobku spočíva v široxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xákone súhrnne označujú ako účastníci hospodárskej súťaže.
Účastníci hospodárskej súťaže sú všetky subjekty participujúce na systéme nakladania s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx.
K odseku 11
Zmyslom kolektívneho plnenia vyhradených povinností je uľahčiť, resp. zreálniť možnosť výrobcu plniť tieto povinnosti. Uzavretím zmxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxiť splnenie cieľov a limitov ustanovených v prílohe č. 4. Je teda na výrobcovi, aby si vybral takú OZV, u ktorej má záruku, že uvedené povinnosti pre neho dxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx x xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxhradených povinností kolektívne. Ustanovenia týchto odsekov vytvárajú regulovaný priestor a základy férovej spolupráce medzi organizáciou zodpoxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxsti sa odráža jednak v znení písm. a), a teda aj organizácia zodpovednosti výrobcov musí v zmluvnom vzťahu s výrobcom zohľadniť výnosy z predaja materiáxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xx xx
xxxxxxxx xxxxxvenie termínov, ku ktorým je výrobca vyhradeného výrobku oprávnený ukončiť zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov bolo zvolené v záujmx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxosti výrobcov, ktoré si výrobca vyhradeného výrobku zvolil na zastupujúce plnenie vyhradených povinností. V odseku 14 písmene a) je dôvodom na ukončexxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxvodu, ale len ku koncu kalendárneho roku. V odseku 15 je upravený režim vypovedania zmluvy obcou vo vzťahu k organizácii zodpovednosti výrobcov a v odsexx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xomunálnom odpade od prúdu odpadu, ktorý nepochádza z komunálneho odpadu je jednak z dôvodu odlišného režimu zmluvných vzťahov, keďže v prípade komunáxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxdu a opačne.
K odsekom 18 až 20
Inštitút splnomocneného zástupcu je inšpirovaný režimom zavedeným v článku 17 v smernici Európskeho parlamentu a Rady xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnností takými výrobcami, ktorí v Slovenskej republike nemajú sídlo ani miesto podnikania. Ani takýto výrobca nemôže uvádzať na trh Slovenskej republxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxneného zástupcu.
K odsekom 21
V záujme súladu slovenskej legislatívny so základnou slobodou Európskej únie - voľný pohyb tovaru a služieb sa generálxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxáte, ktorý nie je členským štátom, a to za splnenia požiadavky, že vývoz alebo preprava je v súlade s osobitným predpisom, t.j. nariadením Európskeho paxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností
K odseku 1
Vymedzuje sa subjekt, ktorý môže v zastúpení plniť povinnosti za výrobcov vyhradených vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xrevádzkovanie výrobcami zhodnej komodity je zásadná, ale zároveň prostredníctvom prechodného ustanovenia sa umožňuje transformácia subjektom, kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xa zastúpených výrobcov jedného vyhradeného výrobku, tzn. jedna OZV pre vozidlá, jedna OZV pre pneumatiky. Avšak v prípade elektrozariadení môže OZV vxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podľa § 42 ods. 3 a v prípade obalov a neobalov musí OZV vniknúť pre obaly a neobaly súčasne, t.j. nemôže byť samostatná OZV pre obaly a samostatné pre neobaxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx preukázať splnenie všetkých podmienok pre obe, resp. viaceré komodity.
Zákon neustanovuje pre OZV právnu formu, ale ustanovuje, že účelom OZV nie je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení vyplýva, že zákon nezakazuje OZV obchodovať so zozbieraným odpadom, len ustanovuje, akým spôsobom možno použiť prípadný zisk.
K odseku 2 x x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxá má priamy vplyv na výkon, riadenie či fungovanie organizácie zodpovednosti výrobcov. Predchádza sa stretu záujmov medzi organizáciou zodpovednosxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
Ustanovujú sa povinnosti, ktorých plnenie je každá organizácia zodpovednosti výrobcov povinná dodržiavať. Na OZV v oblasti obalov sa ešte naviac vzxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxne vyhradených povinností prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a zahŕňajú požiadavky na spôsob výkonu vyhradených prenesených povinxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxluvného partnera výrobcu vyhradeného výrobku, keďže je možné sa domnievať, že práve organizácie zodpovednosti výrobcov budú ťažiskovým nositeľom zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxsti. Do tretej skupiny povinnosti je možné zaradiť povinnosti, ktoré slúžia k vzájomnej spolupráci s inými subjektmi pôsobiacimi v odpadovom hospodáxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo a administratívneho charakteru, pričom administratívne povinnosti majú slúžiť ku kontrole fungovania celého systému a nadobudnutí prehľadu o jehx xxxxxxxxxx
x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxvnaké pre každého jedného výrobcu bez rozdielu, či ide o zakladajúceho člena, alebo výrobcu, ktorý je dlhšie členom organizácie zodpovednosti výrobcxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xituácia, že OZV by v dôsledku tejto povinnosti musela odobrať z obcí viac, než je súhrnný zberový podiel jej zastúpených výrobcov ktoré zákon označuje axx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xoho však nie je povinnosťou OZV poskytnúť tieto množstvá v prospech iných OZV. Ustanovenie v písm. r), ktorým sa zavádza možnosť OZV ponúknuť presahujúxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxkou toho, že OZV nebudú špekulatívne využívať tieto množstvá na zabezpečenie si povinnosti vyzbierať v obciach odpady z obalov vo výške svojho zberovéxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxečenie triedeného zberu odpadov v obciach by boli v nevýhode, nakoľko by množstvá vyzbierané nad svoj podiel museli ponúknuť OZV-čkam, ktoré by len "čaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxí systém pred vznikom iných možných právnych a systémových rizík.
V odseku 5 sa ustanovuje akými dokladmi a informáciami preukazuje OZV, že skutočne mx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxx obalov požaduje preukázanie vyrovnanej bilancie medzi súhrnným zberovým podielom zastúpených výrobcov a zazmluvnených obcí. V odseku 6 sa ustanovuxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xplnené. V odseku 7 sa ustanovuje lehota do uplynutia ktorej musí OZV preukázať v plnom rozsahu plnenie podmienok podľa odseku 5.
K odseku 8
Vymedzuje sxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxodstatnenými dôvodmi nemožnosti nadviazania spolupráce medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov a výrobcom vyhradeného výrobku.
K odseku 9
Usxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxndárny rok.
K odseku 10
Vymedzujú sa údaje, ktoré OZV zverejňuje zo správy, pričom ide o zúžený rozsah údajov uvedených v správe, z dôvodu citlivosti nxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxladania s komunálnym odpadom, ktorý v obci funguje a tento je zazmluvnená OZV povinná rešpektovať. Cieľom je plynulosť prechodu obcí na nový systém rozxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxmoch triedeného zberu odpadov v obciach z dôvodu efektívnosti vynakladaných nákladov a zlepšovania samotného triedeného zberu. Vo vzťahu k obalom sú xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxx
x x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxé povinnosti ako sú ustanovené v § 28, ktorých nositeľom je výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nevyužil možnosť zapojenia sa do systému organizácie zoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xabezpečuje nakladania s odpadom z jeho výrobkov. Obdobne ako v § 28 aj tu je možné jednotlivé povinnosti rozdeliť do viacerých skupín, a to na tie ktoré prxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxogicky aj v tomto prípade majú slúžiť ku kontrole fungovania celého systému a zabezpečenia jeho reálneho fungovania.
Individuálne plnenie vyhradenxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxdy, ktoré sú podkladom udelenia autorizácie a slúžia na vytvorenie funkčného systému nakladania s odpadom.
K odseku 4
Ustanovuje sa povinnosť pre výxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxov vyhradeného prúdu odpadu
K odseku 1
V zmysle § 27 ods. 4 písm. a) je výrobca vyhradeného výrobku povinný sa zaregistrovať v Registri výrobcov prísluxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxiť povinnosti individuálne alebo kolektívne. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v registri, nesmie vyhradený výrobok uvádzať na trhx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx
x xxxxxx x xx x
xxxxx xxxxxxxxx xri režimy zápisu do registra. V prípade individuálneho plnenia je výrobca vyhradeného výrobku povinný do 6 mesiacov odo dňa zápisu získať autorizáciu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxdosti o zápis do potvrdenie o uzatvorení zmluvy (pri batériách a akumulátoroch aj s treťou osobou) o zapojení sa výrobcu do jej systému združeného naklaxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxis.
K odseku 5
Ustanovuje sa lehota najviac súhrnne 20 pracovných dní, v ktorej musí ministerstvo uskutočniť zápis a vydať o ňom výrobcovi potvrdeniex
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxovaní spôsobov plnenia vyhradených povinností do 15 dní odo dňa vzniku zmeny.
K odseku 9
Ustanovuje sa oprávnenie ministerstva vykonať výmaz výrobcx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xre ministerstvo lehotu na výmaz do 30 dní odo dňa, kedy nastala niektorá z ustanovených skutočností.
K odseku 10
Registre výrobcov budú verejne prístxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x 2
Vymedzuje sa, že koordinačné centrum je právnická osoba, pričom právna forma sa ponecháva na jeho zriaďovateľoch, ktorými môžu byť výlučne osoby, kxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxia zároveň zabezpečovať nakladanie s tým vyhradeným prúdom odpadu, pre ktorý sa koordinačné centrum zriaďuje.
Koordinačné centrum bude združovať vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxradeným prúdom odpadu, pre ktorý je koordinačné centrum zriadené. Aj výrobca, ktorý plní vyhradené povinnosti osobitným spôsobom (§ 27 ods. 7) má v § 27 xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxné centrum. Koordinačné centrum pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov bude špecifické v tom, že pre dva vybrané prúdy odpadu bude zriadené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxadu na členenie uvedené v § 42 ods. 3 a pre odpad z obalov a neobalových výrobkov môže byť založené iba jedno koordinačné centrum.
V prípade obalov a neobaxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxmunálneho odpadu je obec povinná zaviesť pre zložku napr. plasty a nie iba pre plastové obaly a súčasne v tom, že organizácia zodpovednosti výrobcov zabxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxm. Vzhľadom na uvedené sa javí ako účelné, aby pre tieto vybrané prúdy odpadu bolo zriadené iba jedno spoločné koordinačné centrum.
Zmyslom zriadenia xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx, individuálne fungujúcim výrobcom a obciam plynulo zabezpečovať povinnosti zo zákona. Úlohou koordinačného centra nie je riadenie systémov zberu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxifiká, nie je reálne fungovanie jedného koordinačného centra xxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxejní, k zriadeniu koordinačného centra pre príslušný vyhradý prúd odpadu podľa tohto zákona nemôže dôjsť. Zverejnením výzvy sa zároveň príslušné subxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxra koordinačného centra nebola tvorená iba úzkym okruhom subjektov, keďže jeho činnosť sa dotýka všetkých výrobcov vyhradených výrobkov a organizácxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxedkovateľa", keďže jeho úlohou je zabezpečiť výmenu informácií o identifikačných a kontaktných údajoch medzi prihlásenými osobami. Následne sa celx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxh by k malo dôjsť k jeho zriadeniu. Ak sa v rámci stanovej lehoty prihlásené osoby vzájomne nedohodnú, ministerstvo uloží povinnosť zriadiť koordinačnx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxmálnej výške 60%. Smerodajný bude trhový podiel jednotlivej organizácie zodpovednosti v čase, v ktorom ministerstvo bude určovať zriaďovateľov kooxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxom koordinačného centra, a teda jeho zriaďovateľmi budú výlučne ministerstvom určené organizácie zodpovednosti výrobcov.
K odseku 7
Ustanovuje sx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxy. Takáto poistka je však potrebná, lebo bez existencie koordinačných centier v jednotlivých komoditách nemôže začať fungovať nový systém rozšírenex xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxecháva na jeho zriaďovateľoch.
Keďže koordinačné centrum má združovať všetky organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcov vyhradených výrobkov xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx to, že u nej nastane skutočnosť, ktorá spôsobí zánik jej postavenia ako organizácie zodpovednosti výrobcov alebo ako výrobcu vyhradeného výrobku. Prx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxné centrum malo na zreteli úlohy, ktoré má plniť.
K odseku 11
Ustanovujú sa povinnosti, na plnenie ktorých sa koordinačné centrum zriaďuje. Každé kooxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxčasťou komunálneho odpadu, napr. pre obaly. Ďalšie úlohy bude plniť KC pri sledovaní plynulosti a komplexnosti zberu odpadov daného prúdu odpadov (píxxx xxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xrganizáciami zodpovednosti výrobcov (písm. e) a g)). Ako ďalšiu skupinu je možné vymedziť povinnosti, ktoré predstavujú akúsi garanciu fungovania sxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxné pre všetky koordinačné centrá.
K odsekom xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxbalových výrobkov. Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov plní navyše úlohy v rámci sprostredkovania a koordinácie koxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxisia so spôsobom plnenia úloh organizácií zodpovednosti výrobcov pre obaly na komunálnej úrovni.
K odseku 13
Ustanovuje sa špeciálne povinnosti KC xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxbieraných použitých batérií a akumulátorov.
K odseku 15
Nedá sa vylúčiť zánik koordinačného centra, keďže ide o právnickú osobu. Ak k uvedenému dôjdxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxu návrhu zákona je zabezpečiť transpozíciu smernice 20112/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení do slovenskej legislatívy. Táto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxj časti doteraz platného zákona o odpadoch. Smernica OEEZ zohľadňuje výsledky vedeckého pokroku v oblasti výroby elektrozariadení a jej cieľom je prixxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxu elektroodpadov a minimalizovať množstvo elektroodpadov na zneškodnenie a prispieť tak k získavaniu druhotných surovín. Smernica OEEZ v plnom rozsxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx aj zodpovednosť za elektroodpad zo svojich elektrozariadení v čase, keď sa tieto stali odpadom v zmysle čl. 3 ods. 1 rámcovej smernice.
Ciele smernice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxionálne používanie. Pri nakladaní s elektroodpadom je nevyhnutné dodržiavať stanovené podmienky tak, aby sa zabezpečila ochrana zdravia obyvateľsxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxľom ich maximálnej recyklácie majú pomôcť k lepšiemu využívaniu surovinových zdrojov v Európskej únii.
V rámci elektroodpadov z domácností by sa mal xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxdov v rámci celého odpadového reťazca vrátane súkromných domácností s cieľom zabrániť tomu, aby bol oddelene vyzbieraný elektroodpad predmetom neopxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xakladania s elektroodpadmi, ako aj subjekty na ktoré sa vzťahujú povinnosti v jednotlivých ustanoveniach zákona. Podľa odseku 1 sa všeobecné ustanovxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xdseku 2 je definovaný aj rozsah elektrozariadení, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona a odsek 3 definuje výnimky, na ktoré sa ustanovenia xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx xx
xxxxx xxxxtrozariadenia, elektroodpad, elektroodpad z domácností, veľké stacionárne priemyselné náradia, veľká pevná inštalácia, necestné pojazdné strojxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xtoré sú transpozíciou príslušných písmen z článku 3 ods. 1 smernice OEEZ.
Elektroodpad iný ako z domácností (odsek 8) je zadefinovaný pre potreby v zákxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxy, ktoré vyrábajú elektrozariadenia a majú povinnosti výrobcov elektrozariadení.
Na účely tohto zákona je v ods. 17 definovaný vyhradý výrobok v príxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxvy o financovaní sa podľa odseku 18 tohto zákona nepovažuje za výrobcu elektrozariadení.
V odseku 21 je definovaná jedna z najhlavnejších činností naxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxe.
Pojmy, ktoré nesúvisia s transpozíciou smernice OEEZ, sú definované z dôvodu ich vnútroštátnej potreby.
K odsekom 30 až 33
Ide o definície ustanoxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxodňovať elektroodpad odovzdaný do systému oddeleného zberu pred jeho spracovaním a zmiešavať elektroodpad s inými zložkami komunálneho odpadu.
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx zameraním na uľahčenie demontáže, maximálnej zhodnotiteľnosti jednotlivých komponentov a prípravy na opätovné použitie pri zohľadnení súčasných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxadení na trh ohľadne označovania, ktoré poskytuje informácie zákazníkovi o tom, že elektroodpad nepatrí do zmesového komunálneho odpadu, o časovom úxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxroodpadov ako z domácnosti a elektroodpadov zo svetelných zdrojov, ktoré musia zabezpečiť výrobcovia elektrozariadení pri plnení povinností staroxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xx xx xx xx xxxxxxvané povinnosti a formy spracovávania elektroodpadov, ktoré musí výrobca zabezpečiť pri spracovávaní elektroodpadov.
Písm. i) definuje výrobcovx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho prostredia a zdravia personálu a obyvateľstva - BAT.
Písm. k) až l) definujú výrobcovi povinnosť dodržať stanovené limity zberu, zhodnotenia a recxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxodpad z daného elektrozariadenia najvhodnejšie spracovávať, výrobca je povinný podľa písm. m) poskytnúť spracovateľovi za týmto účelom informácie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxvého výrobcu elektrozariadení.
Diaľkový výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza elektrozariadenia na trh iného členského štátu je povinný podľa oxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxateľa so sídlom alebo miestom podnikania v tomto členskom štáte.
Podmienky zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov vo vzťahu ku kategóriám elexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxeku 5 zabezpečiť minimálne jedno miesto spätného odberu.
Podľa odseku 6 je výrobca osvetľovacích zariadení povinný zabezpečiť nakladanie so svojim xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Ustanovuje sa povinnosť výrobcu pri nakladaní s elektroodpadom z domácností uvedeným na trh po 13.8.2005 (odsek 1) a pred 13.8.2005 (odsek 2).
K § xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxariadení pri nakladaní s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností. Režimy nakladania s týmto elektroodpadom sú definované podľa príxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx a v odseku 4 je daná možnosť podieľať sa na nakladaní s elektroodpadom výrobcovi a držiteľovi na základe písomnej dohody pri predaji elektrozariadeniax x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxtrozariadení
Distribútori elektrozariadení sú dôležitou súčasťou systému zberu elektroodpadu a majú dôležitú funkciu pri informovanosti zákaznxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch poplatkov, písm. b) definuje povinnosť informovať zákazníkov o možnosti bezplatného spätného zberu a písm. c) ukladá distribútorovi elektrozarixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxeru na báze zmluvy s výrobcom elektrozariadení a plniť povinnosti podľa tejto zmluvy, písm. e) definuje povinnosť zabezpečiť výkon spätného odberu elxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxná izolácia nebezpečných látok. v písmene f) sa uvádza povinnosť zriadenia miesta spätného zberu aj pre internetových predajcov.
K odseku 2
Ustanovxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xdrojov bez povinnosti kúpy nového elektrozariadenia aj v prípade, že plocha vyhradená na predaj elektrozariadení je menšia ako 400 m2 na základe zmluvx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxbútor, ktorý poskytuje priamo konečnému užívateľovi elektrozariadenia od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v registri výrobcov, preberá vo vzťahu k týmxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxľa elektroodpadu
K odsekom 1 a 2
Odsek 1 určuje kam je držiteľ elektroodpadu z domácností povinný tento elektroodpad odovzdať. Odsek 2 definuje povinxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xbierať len oddelene od ostatných druhov odpadu. Na výkon spätného zberu elektroodpadu a na prevádzkovanie zberného miesta elektroodpadu sa nevyžaduxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxtný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov môže vykonávať len ten, kto má uzavretú zmluvu s výrobcom elektrozariadení alebo s prísxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov.
V písmene a) sa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxpovednosti výrobcu, ktorý zabezpečujú nakladanie s vyzbieraným elektroodpadom, cieľom písmen b) a c) je zabezpečiť, aby sa zber elektroodpadu vykonxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxcia povinnosť.
K odseku 5
Ustanovuje sa povinnosť výrobcu elektrozariadení a organizácií zodpovednosti výrobcov zabezpečiť výkon zberu elektrooxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxktroodpadu je činnosť zhodnocovania, ktorá si vyžaduje presne definovanie podmienok jej výkonu a súčasne aj kritériá, ktorý elektroodpad bude môcť bxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxnutia EP a Rady o elektrickej, magnetickej a environmentálnej bezpečnosti elektrozariadení.
K § 41 Spracovateľ elektroodpadu
Upravuje sa posxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxiť podmienky prevzatia xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxh e) a f) sú definované technické podmienky, ktoré musí splniť spracovateľ pri výstavbe zariadenia a voľbe technologických zariadení. Písmená g) až j) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podľa písm. k) musí spracovateľ elektroodpadu prednostne odobrať použité batérie a akumulátory, ak sú tieto súčasťou zozbieraného elektroodpadu a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxtroodpadu vo vzťahu k odobratým použitým batériám a akumulátorom povinný ohlasovať koordinačnému centru množstvá odobratých použitých batérií a akxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xatérie a akumulátory
K § 42 Základné ustanovenia
Ustanovenia tejto časti zákona sú v značnej miere prebraté z doteraz platného zákona o odpadoch, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxh a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (ďalej len "smernica o batériách") bola zabezpečená novelou zákona o odpadoch č. 484/2013 Z.xx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxám.
K odsekom 1 a 2
Uvedený odsek vymedzuje pôsobnosť tejto časti zákona vo vzťahu k batériám a akumulátorom.
K odseku 3
V texte návrhu zákona sa často xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a akumulátorov uvádza sa v základných ustanoveniach a v ďalšom texte je iba odvolávka na predmetné ustanovenie.
K odseku 4
Výhradným výrobkom v prípaxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx OZV pre batérie a akumulátory jej vznik pre jednotlivé typy batérií zvlášť.
K odseku 5
Ide o prebratie definície zo smernice o batériách, pričom sa v usxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx predmetné spojenie nepoužíva. Preto sú možnosti v texte uvedené jednotlivo.
K odseku 6
Ide o prebratie definície zo smernice o batériách.
K odseku 7
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxú, že ide o všetky hermeticky uzavreté batérie a akumulátory, ktoré by priemerný človek mohol bez ťažkostí niesť v ruke, a ktoré nie sú ani automobilové bxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxmulátory používané spotrebiteľmi alebo odborníkmi v mobilných telefónoch, prenosných počítačoch, bezdrôtových elektrických nástrojoch, hračkáxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxník môže použiť na bežné použitie v domácnosti.
K odseku 8
Ide o prebratie definície zo smernice o batériách.
K odseku 9
Ide o prebratie definície zo sxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxktorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K odseku 10
Ide o prebratie definície zo smernice o batériách. Príklady priemyselných batérií a akumuxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx na letiskách alebo v kanceláriách, batérie a akumulátory používané vo vlakoch alebo lietadlách a batérie a akumulátory používané na ropných plošinácx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx čítačky čiarových kódov v obchodoch, profesionálne video zariadenie pre TV kanály a profesionálne štúdiá, lampy baníkov a potápacie lampy pripevnenx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ľudí, batérie a akumulátory používané v prístrojovom alebo rôznom meracom vybavení a batérie a akumulátory používané v súvislosti so solárnymi panelxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xlektrických vozidlách, ako napríklad elektrických automobiloch, invalidných vozíkoch, bicykloch, letiskových vozidlách a automatických transpxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxtor, ktorý nie je hermeticky uzavretý a ktorý nie je automobilový.
K odseku 11
Ide o prebratie definície spracovania použitých batérií a akumulátorox xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxiadenia Komisie č. 493/2012 a znamená spracovanie použitých batérií a akumulátorov pred akýmkoľvek procesom recyklácie a zahŕňa okrem iného skladovxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx x xxxxxatie definície recyklácie použitých batérií a akumulátorov zo smernice o batériách.
K odseku 13
Uvedená definícia spracovateľa vymedzuje osoby, kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx udelená na činnosť spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov sa udeľuje na celý systém spracovania a recyklácie, to znamená, že žiadaxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxtupom z takéhoto zariadenia bude finálny výrobok. Uvedené činnosti spracovania a recyklácie môžu byť vykonávané u jedného subjektu alebo u viacerých xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxležitou skutočnosťou je, že za výrobcu batérií a akumulátorov sa považuje aj ten, kto uvádza na trh batérie a akumulátory začlenené v prístrojoch xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxernice o batériách, pričom pre účely tohto zákona sa do definície doplnilo "na trh Slovenskej republiky". Uvedenie na trh sa nevzťahuje na batérie a akuxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxérií a akumulátorov vyrobených pod značkou alebo na základe požiadavky zadávateľa, ak sa odovzdajú zadávateľovi, aby ich on uviedol na trh.
K odseku 1x
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xohto zákona.
K odseku 18
Ide o prebratie definície zo smernice o batériách, pričom podľa bodu 11 preambuly smernice o batériách príkladmi bezšnúrovýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vŕtanie, robenie otvorov, dierovanie, kovanie, nitovanie, skrutkovanie, leštenie alebo podobné opracovanie dreva, kovu a iných materiálov rovnaxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxom texte tejto časti zákona nepoužíva.
K odseku 20
Upravuje sa definícia trhového podielu.
K odseku 21
Ide o prebratie definície zo smernice o batérxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxť, že do zberového podielu sa započítavajú aj použité prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh ako zabudované batérie a akumulátory v elxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxu 10 Ciele zberu odsek 1, druhá veta smernice o batériách.
K odseku 22
V definícii "zberné miesto" bolo potrebné jasne vymedziť priestor, kde môže konexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxtých prenosných batérií a akumulátorov sa v rámci rozšírenej zodpovednosti prenáša na výrobcu batérií a akumulátorov, je potrebné túto skutočnosť prxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxanizáciou zodpovednosti výrobcu, ktorá zabezpečuje kolektívne nakladanie s batériami a akumulátormi. Ďalej sa v definícii uvádza miesto, kam musí pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxh prenosných batérií a akumulátorov, vykonávaný u distribútora, sa za zberné miesto nepovažuje.
K odseku 23
Definícia "spätný zber" je definíciou, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx distribútora, vykonávanú s použitými prenosnými batériami a akumulátormi, ktoré koneční používatelia prinesú na jeho prevádzku.
K § 43 Zákaz
K xxxxxx x
x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxahom ortuti neprevyšujúcim 2 hmotnostné percentá a to do 1.10.2015. Ide o ustanovenie, ktorým sa preberá smernica 2013/56/EÚ, ktorou sa mení smernica xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sa v písmene b) uvádza výnimka z ustanoveného zákazu, pričom sa ako nové dopĺňa do tohto písmena dátum - 31.12.2016 - dokedy sa uvedená výnimka môže uplatxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxlnila možnosť pre ustanovené batérie a akumulátory uvádzať ich na trh až do vyčerpania zásob.
K odseku 3
V jednotlivých písmenách predmetného odseku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxia o plnení vyhradených povinností
K odseku 1
Upravuje sa definícia tretej osoby, pričom táto zabezpečuje plnenie vyhradených povinností iba pre výxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x x x
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxjú v ustanovenom rozsahu povinnosti z výrobcu na tretiu osobu v prípade uzatvorenia zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi treťou osobou a výrobxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxvých batérií a akumulátorov a výrobca priemyselných batérií a akumulátorov oprávnený vypovedať zmluvu o plnení vyhradených povinností s treťou osobxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxdená v § 27 odsek 17 aj na tretiu osobu avšak iba v prípade nakladania s použitými automobilovými batériami a akumulátormi, ktoré môžu byť súčasťou komunxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx žiadosti o udelenie autorizácie na svoju činnosť.
K odsekom 12 a 13
Upravuje podrobnosti a rozsah zverejnenia Správy o činnosti tretej osoby.
K § xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe sa na ich označovanie - písm. a), kapacitu - písm. b), chemické zloženie - písm. c) a povinnosť na žiadosť spracovateľa dodať chemické a materiálové zloxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxu 21 smernice o batériách o označovaní batérií a akumulátorov.
V písmenách e) a f) sú uvedené ďalšie povinnosti výrobcu batérií a akumulátorov, súvisixxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxcu batérií a akumulátorov oznámiť koordinačnému centru splnenie cieľa zberu pre príslušný kalendárny rok.
K odseku 2
V uvedenom odseku sú uvedené poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxvinnosti boli doplnené o ustanovenia, ktoré sú transponovaním nového článku 11 smernice o batériách v zmysle článku 1 odsek 4 smernice 2013/56/EÚ.
K oxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xlánku 11 smernice o batériách v zmysle článku 1 odsek 4 smernice 2013/56/EÚ.
K § 46 Povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov
K odseku 1
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky, zabezpečenia splnenia zberového podielu a recyklácie a spracovania použitých prenosných batérií a akumulátorov.
K odseku 2
V uvedenom ustxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxvanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ide o transpozíciu ustanovenia článku 16 ods. 4 smernice o batériách, ktorý doteraz nxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
K odseku 1
V tomto odseku sa ustanovuje výrobcovi automobilových batérií a akumulátorov povinnosť zabezpečiť zber použitých automobilových batérix x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxia na zber týchto batérií na dostupnom mieste v blízkosti konečných používateľov.
Požiadavka článku 8 odsek 4 smernice o batériách, aby sa umožnil zbex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxradeného výrobku, v tomto prípade automobilových batérií a akumulátorov môže svoje povinnosti plniť individuálne a v rámci tohto plnenia je možné zmlxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x xdseku 2
Ustanovujú sa povinnosti výrobcu priemyselných batérií a akumulátorov, týkajúce sa zabezpečenia zberu v rámci územia Slovenskej republikyx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxité priemyselné batérie a akumulátory, nezávisle na ich množstve. Požiadavka článku 8 odsek 3, aby sa umožnil zber použitých priemyselných batérií a axxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxmyselných batérií a akumulátorov môže svoje povinnosti plniť individuálne a v rámci tohto plnenia je možné zmluvné zabezpečenie povinností aj prostrxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a akumulátorov, týkajúce sa zabezpečenia spätného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na svojich predajných miestach a určených miesxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxívateľov o bezplatnom spätnom zbere, ako aj povinnosť neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu týchto batérií a akumulátorov. V pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxné miesto a osobám vymedzených v tomto písmene.
K odseku 2
V uvedenom odseku sa ustanovujú povinnosti pre distribútora automobilových batérií a akumxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtach a určených miestach v prípade, že vykonáva zásielkový obchod vrátane elektronického. Taktiež je tu ustanovená povinnosť zabezpečiť odovzdanie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxorná kontrola medzi hospodárskymi subjektmi, konkrétne kontrola výrobcu distribútorom batérií a akumulátorov, kedy distribútor batérií a akumuláxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xomodity) a nakúpi ich od nezaregistrovaného výrobcu, sám sa stáva nositeľom povinností vo vzťahu k týmto batériám a akumulátorom a odpadu z nich pochádxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sa odovzdania jednotlivých druhov použitých batérií a akumulátorov vymedzeným subjektom v týchto odsekoch, pričom je potrebné upozorniť na skutočnxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx zamestnanci, ako koneční používatelia, môcť odovzdávať použité prenosné batérie a akumulátory.
K § 50 Zber použitých batérií a akumulátorov
K oxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxrá sa vzťahuje na použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu a starých vozidiel.
K odseku 2
V uvedenom odseku je daná povinnosť prx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby. Uvedené ustanovenie zabezpečuje správnu transpozíciu článku 8 ods. 4 smernice x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxť spätného zberu u distribútora. Uvedená výnimka je transpozíciou článku 8 ods. 1smernice o batériách.
K odseku 4
V uvedenom odseku sú ustanovené evixxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxý odsek ukladá povinnosti spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov, týkajúce sa prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie použitých batéxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxvinnosti vedenia evidencie a ohlasovania údajov z evidencie, pričom sa do týchto povinností preberá aj ustanovenie článku 12 ods.1 písmeno a) smernicx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxého prostredia. Medzi povinnosti spracovateľa patrí aj povinnosť zabezpečenia minimálnej recyklačnej efektivity, pričom výpočet recyklačnej efexxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxitých batérií a akumulátorov nahlasovať ministerstvu údaje o dosiahnutej recyklačnej efektivite svojho zariadenia, pričom ministerstvu slúžia údxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxvite za Slovenskú republiku.
Štvrtý oddiel Obaly a odpady z obalov
Právnym základom pre vypracovanie tejto časti zákona je smernica Európskeho pxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxnovaná v zákone č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpixxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxti zákona je vymedzenie požiadaviek na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v oblasti prevxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx
x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxsti zákona vymedzujú predmet jeho úpravy, jeho pôsobnosť a vzťah k platným právnym predpisom, ktoré upravujú niektoré aspekty nakladania s obalmi a s oxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxovedajú pojmom definovaným v smernici o obaloch.
Základnou definíciou je definícia pojmu obal, pričom zákon rozlišuje a definuje v súlade so smernicxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxry, na ktoré sa táto časť zákona nevzťahuje. Definícia zároveň zahŕňa nové kritériá a príklady bližšie ilustrujúce pojem obal obsiahnuté v prílohe č. 7x
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxalu stáva odpad. Uvedené spresnenie bude podstatné najmä pre účely evidencie špecifického typu drevených obalov - drevených paliet, pre ktoré bude poxxx x xx xxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx množstiev uvedených na trh resp. do distribúcie nemení (§ 54 ods. 4).
K odseku 8
Podstata definície opakovaného použitia je prevzatá zo súčasného zákxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxlý na opakované použitie, tzn. nie je odpadom.
K odseku 9
Do základných pojmov sa zavádzajú definície zálohovaný obal a zálohovanie obalu. Okrem záloxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnície sú prebraté z ustanovení platného zákona a sú transpozíciou smernice o obaloch.
K odseku 10
Ide o novú definíciu, podstatou ktorej je presnejšix xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pričom vrátenie možno vykonať buď formou vrátenia finančného plnenia zo strany povinného subjektu alebo formou bežne využívaného započítania záloxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvrhu zákona, dochádza k zmene pojmu "povinná osoba" uvedené v platnom zákone o obaloch v § 2 písm. g) na pojem "výrobca obalov". Navrhovaná definícia výrxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxh tento tovar pod svojou obchodnou značkou; 2. - pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh; 3. - ktorá uvádza nx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxzprostredné zabalenie tovaru; 5. - ktorá ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distrixxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxxx
Výrobcovia a dovozcovia obalov, ktorí odovzdávajú nepoužité prázdne obaly tým, ktorí balia a plnia tovar do obalov, nie sú výrobcami obalov v zmysle toxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
K odseku 13
Uvedená definícia "distribúcia" nahrádza pojem "uvedenie do obehu" a má v tomto oddiele tejto časti zákona svoje opodstatnenie, nakoľkx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlnenie povinností, ktoré ukladá smernica o obaloch. Rovnako, ako pri nahrádzanom pojme "uvedenie do obehu", je účelom pojmu "distribúcia obalov" vymxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dôvodu pojmového zjednotenia s ostatnými komoditami v navrhovanom zákone. V kontexte so súčasným zákonom o obaloch ide v podstate o označenie "toho, kxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxi výrobe obalov alebo odpad, ktorý vznikol pri balení tovaru, napr. odrezky fólie, odpad z výseku pri výrobe papierovej škatule, odrezky z dosák pri výrxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xohto oddielu štvrtej časti zákona aj vzhľadom na to, že zákon tento pojem používa.
K odseku 17
Odber opakovane použiteľných obalov sa vzťahuje na odbex xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxnícii exaktne vyjadrené, že odber sa uskutočňuje aj za účelom sústredenia opakovane použiteľných obalov určených na vyradenie.
K odsekom 18 až 20
Dexxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pojmy sú transponované zo smernice o obaloch.
K odseku 21
Základom definície materiálového toku odpadov je definícia podľa § 7 ods. 4 súčasného zákonx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx štátu, ktorých výsledok je obdobný, ako výsledok, ktorý by bol dosiahnutý uskutočnením zhodnotenia na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na odlišxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxré nemusí mať status zariadenia na zhodnocovanie odpadov (napr. vo výrobnom zariadení, ktoré odpad využíva iba ako vstupnú surovinu), no jeho spracovxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxnula z doterajšej praxe preukazovania materiálového toku odpadov. Dôraz sa kladie na pôvodné miesto vzniku odpadu (u pôvodného pôvodcu odpadu resp. v xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxu odpadu po úprave). Na druhej strane podstata definície nebráni tomu, aby v aplikačnej praxi mohol pôvodný pôvodca odpadu resp. obec poveriť úkonom poxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xrhového podielu výrobcu obalov sa ustanovuje ako systémový prvok pre výrobcu vyhradeného výrobku (v tomto prípade obalu), ktorého účelom ustanoviť kxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxly) končiace svoju životnosť v spotrebiteľskom prostredí Slovenskej republiky. V prípade obalov je nevyhnutné pri výpočte trhového podielu brať do úxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxj je vymedzenie spôsobu určenia miery zodpovednosti za tie odpady z obalov, ktoré sa vytriedia v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov. Výrobca oxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (súvisiacej s obalmi) v predchádzajúcom kalendárnom roku.
K odseku 26
Dopĺňa sa možnosť zverejňovania údajov celkového množstva obalov uvedených xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Je to nevyhnutné z dôvodu, že nositeľmi povinnosti vypočítať si trhový resp. zberový podiel sú výrobcovia obalov.
K § 53 Požiadavky na zloženie a vlxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxné požiadavky smernice o obaloch, ktoré sa týkajú výrobného zloženia obalu z hľadiska jeho možného opakovaného použitia a neskoršieho zhodnocovania xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdzajú z článku 11 smernice o obaloch, ktorý stanovuje najvyššie prípustné hodnoty súčtu úrovní koncentrácie vyhradených ťažkých kovov v obaloch.
K oxxxxxx x xx x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxôr rozhodnutím Komisie 1999/177/ES o plastových debnách a plastových paletách - výnimky platili 10 rokov od účinnosti rozhodnutia. Toto rozhodnutie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxajúceho rozhodnutia. Ustanovenie odseku 4 písm. c) obsahuje výnimky z požiadaviek uvedených v odseku 3, ktoré vyplývajú z Rozhodnutia Komisie 2001/1xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx obaly fyzicky vyrába, teda ich zhotoviteľ, nie výrobca v zmysle definície výrobcu obalov. V danom prípade ide o to, že za určitých podmienok presne stanxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xznačovania obalov s obsahom ťažkých kovov údajom o materiálovom zložení obalu, v odseku 7 povinnosť uchovávať technickú dokumentáciu na účely jej prexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodárstva pri prekročení limitu podľa odseku 4 písm. c) tretieho bodu.
K odseku 9
Ide o presun z § 1 ods. 3 doteraz platného zákona o obaloch, a ide o osobitxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxovovať iné osobitné predpisy.
K § 54 Povinnosti výrobcu obalov
K odseku 1
Odsek 1 ustanovuje okruh základných povinností pre výrobcov obalov, tzxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxkon naďalej ponecháva označovanie obalov na rozhodnutí výrobcu obalov - je teda dobrovoľné. Ak sa ale výrobca obalov rozhodne obal označiť, bude tak muxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxých látok a pod.).
Písmená b) a c) preberajú súčasné povinnosti a požiadavky na označovanie obalov, ktoré má povinná osoba aj podľa súčasného zákona o oxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxných limitov), avšak s tým rozdielom, že pri odpadoch z obalov nachádzajúcich sa v triedenom zbere komunálnych odpadov sa navyše ustanovuje doplňujúcx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxálnych odpadov.
Povinnosť podľa písmena e) predstavuje doplňujúce kritérium pre odpady z obalov nachádzajúcich sa v triedenom zbere komunálnych odxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xusieť uhradiť všetky náklady za činnosti nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov. Pre určenie konkrétnej miery účasti na týchxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxť zabezpečenia financovania triedeného zberu komunálnych odpadov - separovane zbieranej obalovej zložky. Podstatou je zákonná fikcia, že odpad z obxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xk sa výrobca obalov bude chcieť vyviniť z účasti na týchto nákladoch, bude musieť preukázať, že jeho obaly sa po spotrebe nestali komunálnym odpadom. Na xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxto preukázanie, je zrejmé, že minimálny okruh subjektov bude pozostávať z orgánov štátneho dozoru (SIŽP) a z organizácií zodpovednosti výrobcov (pokxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx x. Individuálne plnenie vyhradených povinností pri obaloch (prípadne osobitný spôsob podľa § 27 ods. 7) je možné len ak obaly výrobcu obalov nebudú končxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xapojiť do niektorého z kolektívnych systémov - zabezpečovaných organizáciami zodpovednosti výrobcov pre obaly, aby financoval aj triedený zber komxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxu k dreveným paletám. Práve drevené palety ako opakovane použiteľné obaly predstavovali vzhľadom na spôsob ich používania a distribúcie veľký probléx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxov pre zhodnotenie a recykláciu. Tým, že sa budú palety započítavať do základu pre výpočet až keď sa stanú odpad, eliminuje sa nepresnosť v evidencii obaxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxtívno-technicky rozdeľuje na tie, ktoré prináležia výrobcovi obalov (§ 55) a tie, ktoré prináležia distribútorovi xxxxxx xx xxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxh obaloch.
K odsekom 2 až 6
Ustanovuje sa povinnosť výrobcom obalov odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly a vrátiť záloh v plnej výške. Výroxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxeľných obalov. Ak výrobca obalov prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx xxvinnosti distribútora obalov
K odseku 1
Ustanovuje sa povinnosť pre distribútora obalov zálohovať obaly a dodržiavať výšku zálohu, ak distribuuje xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxiť záloh v plnej výške. Distribútor obalov je povinný informovať spotrebiteľa o výške zálohu a informovať iného distribútora aj spotrebiteľa o zmene dxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni.
K odseku 6
Odsek 6 ustanovuje postupnosť účtovania zálohu a jeho náxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, spočívajúcej v priamom vzťahu medzi tými istými osobami v rámci dvoch obchodných stupňov resp. medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Ustanovenie prexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxiteľov.
K odseku 7
Ustanovuje sa povinnosť distribútorovi obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xredajnou plochou od 200 m2.
K odseku 8
Ustanovenie ukladá povinnosť osobe, ktorá distribuuje tovary v obaloch od výrobcov obalov nezapísaných do Regxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxať sa do registra, čo spôsobuje následne problém pre Slovenskú republiku vo vzťahu k Európskej únii pri zasielaní hlásení o stave plnenia limitov. Účelxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxných osôb, zameraním sa na tých, ktorí uvádzajú výrobky do distribúcie vo vzťahu k ich neregistrovaným dodávateľom (výrobcom obalov).
K odseku 9
Odsxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxlasovacia povinnosť), na nevyhnutnú súčinnosť zo strany výrobcu obalov, spočívajúci v poskytnutí všetkých potrebných údajov.
K odseku 10
Ustanovxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xýrobcu obalov identifikovať. Účelom ustanovenia je minimalizovať nepresnosti evidencie obalov, spočívajúce buď v nevedomom opakovanom/viacnásoxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxti plnenia záväzných limitov evidovaní, ktoré boli z územia Slovenskej republiky vyvezené.
K § 57 Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov
K odseku 1
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxívajúci vo výlučnej kompetencii vykazovania miesta pôvodu odpadov z obalov a ich množstva v podstate len tým subjektov, u ktorých sa predpokladá, že v cxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxoch z obalov, ktoré netvoria súčasť komunálnych odpadov, sú to pôvodní pôvodcovia odpadov (napr. hospodárske, obchodné či výrobné prevádzky). Do tohxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxu v rámci preukazovania povinnosti plnenia záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov resp. splnenia zberového podielu prostredxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxv. Odsek zároveň ustanovuje aj záväzný časový rámec pre započítanie vykázaných množstiev zozbieraných odpadov z obalov, pričom rozhodujúci je ten kaxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxdmienky, za ktorých je možné považovať odpad za zhodnotený v zariadení na zhodnocovanie odpadov.
K odseku 5
Ak sa opakovane použiteľný obal stane nepxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxžitého obalu s príslušnými technickými normami, pokiaľ existujú.
K odseku 6
Z článku 6 ods. 3 smernice o obaloch vyplýva pre členské štáty požiadavka xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxou. Plnenie požiadavky zohľadniť podporu energetického zhodnocovania pri ustanovovaní záväzných limitov je úlohou pre Ministerstvo životného proxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxe sú súčasťou komunálneho odpadu
K odseku 1
Uvedené ustanovenie upravuje pre pôvodcu odpadov z obalov povinný spôsob nakladania s odpadom z obalov, kxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x. Týka sa však iba takého pôvodcu odpadov z obalov, ktorý nie je vo vzťahu k týmto obalom zároveň aj výrobcom obalov.
K odsekom 2 až 3
V týchto odsekoch je dxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnosti výrobcov pre obaly
K odseku 1
Uvedené ustanovenie upravuje špecifiká organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Organizácia zodpovednoxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxých výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu. Toto opatrenie vychádza zo základného princípu hradenia nákladov na triedený zber komunálnych oxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx obce vždy len jedna organizácia zodpovednosti výrobcov.
K odseku 2
Nakladať s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou koxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zmluvu s obcou, v ktorej sa tieto odpady vyzbierali.
K odseku 3
V odseku 3 sa ustanovenie minimálny rámec náležitostí zmluvy, ktorú musí uzavrieť orgaxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxou komunálneho odpadu, pri uplatnení princípu finančnej zodpovednosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly.
K odseku 4
Ustanovenie upraxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xbci.
K odsekom 5 až 8
Ustanovenie umožňuje organizácii zodpovednosti výrobcov uskutočňovať kontrolu efektívnosti nakladania s odpadom z obalov a z xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx môže organizácia zodpovednosti výrobcov navrhnúť zmeny systému triedeného zberu v obci za účelom zvýšenia jeho efektivity. Ak obec navrhované zmeny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ktoré presahujú obvyklé náklady v príslušnom regióne. Uvedené je však možné za predpokladu, že organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly tieto prxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxv z neobalových výrobkov je povinný umožniť kontrolu efektívnosti a byť súčinný pri jej výkone.
Piaty oddiel Vozidlá a staré vozidlá
Vzhľadom na skutxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxekom 1 a 2
Vymedzuje sa predmet úpravy tohto oddielu.
K odseku 3
Znenie odseku 3 vychádza z článku 3 odsek 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 200xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xdsekom 4 stanovilo, že na špeciálne jednoúčelové vozidlá sa nevzťahuje povinnosť spracovateľa starých vozidiel zabezpečiť xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxane recyklácie starých vozidiel.
V odsekoch 5 až 19 sa prevzali definície z § 49 doteraz platného zákona o odpadoch a zároveň časť z týchto definícií vycxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxekoch 14 až 19 (spracovanie starých vozidiel, recyklácia starých vozidiel, opätovné použitie, separačné zariadenie - dezintegrátor, hospodárski oxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxxxxx č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pozmenená je definícia starého vozidla v nadväznosti na čl. 2 ods. 2 smernice x xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xdpadom.
K odseku 7
Definícia pojmu kompletné staré vozidlo do doteraz platného zákona o odpadoch bola doplnená s cieľom vymedziť, v akom stave ho má drxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh.
K odseku 8
Osobou, ktorá bude zodpovedná za nakladanie so starýx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxdla" podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K odseku 9
V zmysle čl. 2 ods. 3 smernice o vozidlách po dobe xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx až 16
Preberajú sa definície z doteraz platného zákona o odpadoch, a to pojem prevencia, zber, spracovateľ, spracovanie, opätovné použitie a recykláxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xx
x xxxxde so smernicou sa doplnili nové definície, a to v zmysle článku 2 bod 10 definícia hospodárskych operátorov vo vzťahu k vozidlám a starým vozidlám a v zmyxxx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxdoch, v ktorom bol tento pojem vymedzený len formou legislatívnej skratky v § 51 ods. 4.
K § 61 Povinnosti výrobcu vozidiel
Pri určovaní povinností xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxdiel bola smernica o vozidlách po dobe životnosti.
K odseku 1
Povinnosti v odseku 1 môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria povinnosti, v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxívaných vo vozidlách, výrobcov častí vozidiel a výrobcov vybavenia používaného vo vozidlách v obmedzení používania nebezpečných látok vo vozidláchx x xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxti vyplývajúce z článku 9 odsek 2 smernice o vozidlách.
Druhú skupinu tvoria informačné povinnosti vzhľadom k potenciálnym kupujúcim, spracovateľox xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxom, že sa určila priama zodpovednosť výrobcu vozidiel k osobám oprávneným na zber starých vozidiel, k spracovateľovom starých vozidiel, k potenciálnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxzajúcim z vozidla jednotlivo, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom.
Keď je potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxxx xe informačná povinnosť, vyplývajúca z odseku 1 písm. l) až n) sa nedotýka ochrany údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xozidiel na území Slovenskej republiky pred účinnosťou navrhovaného zákona.
K § 62 Povinnosti a práva ďalších subjektov
Cieľom tohto ustanovenix xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xvedené, že informačná povinnosť sa týka hospodárskych operátorov, t.j. nie len výrobcov vozidiel. Čiastočne tento paragraf vychádza z § 50 odsek 5 dotxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxx x x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, výrobcu materiálov v nich používaných a výrobcu vybavenia v nich používaného o informačné povinnosti, aj vo vzťahu k spracovateľovi starých vozidiexx
xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxnnosť zabezpečiť vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa v nich používaného, ako aj prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadov pochádzajúcich zo sprxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxe, že informačná povinnosť, vyplývajúca z odseku 1, 2 a 4 sa nedotýka ochrany údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xozoberanie starých vozidiel fyzickou osobou - nepodnikateľom; uvedený zákaz sa nevzťahuje na spracovateľa starých vozidiel a na výmenu náhradných dxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx x xx xxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxm sú zakotvené základné povinnosti držiteľa starého vozidla.
Držiteľ starého vozidla je naďalej povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie staréhx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Držiteľ starého vozidla je povinný každé staré vozidlo (kompletnx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxanovuje, že vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel sa uskutočňuje postupom podľa § 120 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xúlade s čl. 5 bod 3 smernice o vozidlách po dobe životnosti sa umožňuje, aby zber starých vozidiel mohla za ustanovených podmienok vykonávať aj iná osobax xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxonávať len na základe súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d), uzavretej zmluvy so spracovateľom starých vozidiel a po splnení ďalších ustanovených podmienoxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx len zberať a nie je oprávnený z nich vyberať súčiastky alebo inak zasahovať do vozidla. Nové sú povinnosti, ktoré ustanovujú povinnosť prevziať každé sxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a bezodkladne znehodnotiť tabuľku s evidenčným číslom a zabexxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xtarého vozidla a následne mu doručiť osvedčenie o evidencii časť I a časť II.
Písmenom j) sa doplnila povinnosť vykonávať pri evidenčných úkonoch prevxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxarých vozidiel
K odseku 1
Preberá sa § 52 doteraz platného zákona o odpadoch, v ktorom sa stanovujú základné povinnosti spracovateľov starých vozidixx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby, na požiadanie poskytnúť potrebnú súčinnosť výrobcovi vozidiel pri pxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxeľovi použitých batérií a akumulátorov a odobrané použité prevádzkové kvapaliny osobe oprávnenej na nakladanie s nimi, možnosť preniesť niektoré poxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xerejne prístupných pátracích informačných systémoch ministerstva vnútra.
Pridala sa aj povinnosť viesť evidenciu častí a súčiastok, ktoré sa použxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxnie na typy a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal.
Zrušila sa povinnosť spracovateľa vyplatiť kúpnu cenu držixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxsti na článok 9 ods. 2 smernice o vozidlách, keď pod pojmom hospodárski operátori je okrem výrobcu potrebné chápať aj spracovateľa. Ustanovenie informxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x odseku 2
Odsek 2 konštatuje, že povinnosti, vyplývajúce z odseku 1 sa nedotýka ochrany údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxného parkoviska.
Doplnila sa povinnosť pri evidenčných úkonoch vykonávať previerku vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systéxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxrávnených nákladov súvisiacich s dopravou vozidla a jeho umiestnením na určenom parkovisku.
Odsek 5 subjekty, ktoré sú povinné zabezpečiť prevzatix xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxanovenie § 67 je možné považovať za nové i keď jeho obsah čiastočne vychádza z ustanovení § 51 a § 53 doteraz platného zákona o odpadoch.
K odseku 1
Odsek 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx x
x xxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxzidla nesplnil povinnosť vyplývajúcu z odseku 1 a vozidlo poškodzuje životné prostredie. Ak je držiteľ vozidla síce známy, ale správa sa omisívne, t.jx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxď uvedené omisívne konanie by mohlo napĺňať subjektívnu stránku všeobecnej definície pojmu odpad, aby sa však predišlo zbytočným tvrdostiam zákona vxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxtenia plynutím času sa zavádza možnosť nečakať až na uplynutie lehoty 1 roka, kedy by vozidlo podľa § 135 Občianskeho zákonníka automaticky pripadalo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxnechala možnosť uplatnenia si regresného nároku osoby, ktorej vznikli náklady, voči držiteľovi vozidla.
Ak sa držiteľa vozidla nepodarilo jednoznxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxidla VIN, odsekom 9 sa ustanovilo, že príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodnutím určí, že vozidlo neznámeho držiteľa je starxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xx
xxxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla z miesta, na ktorom ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
K § 68 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na doteraz platný stav s tým rozdielom, že na vydanie potvrdenia o neexistencii vozidla sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní a podrobnosxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxkami a s odpadovými pneumatík, t.j. s pneumatikami, ktoré sa stali odpadom podľa § 3 ods. 1 rámcovej smernice. V tejto komodite sa nad rámec legislatívy Exxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrenej zodpovednosti pre odpadové pneumatiky však nie je v rozpore s cieľmi rámcovej smernice a s cieľmi odpadového hospodárstva Slovenskej republiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx
x x xx xxxladné ustanovenia
K odsekom 1 až 11
V základných ustanoveniach sú definované pojmy, ktoré sa v doterajšej legislatíve odpadového hospodárstva Slovxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxorovaná pneumatika a odpadová pneumatika.
V odsekoch 6 až 11 sú definície výrobcu pneumatík, uvedenia pneumatiky na trh, spätného zberu pneumatík, dxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxh odpadov.
Definícia pojmu "distribútor pneumatík" je širšia oproti bežnému chápaniu tohto pojmu, a to v tom, že za distribútora pneumatík sa považujx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pneumatík
V tomto paragrafe je cez ustanovené povinnosti premietnutá rozšírená zodpovednosť výrobcu pneumatík, prostredníctvom ktorých zabezpexxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxpadových pneumatík, odovzdanie zozbieraných odpadových pneumatík do zariadenia na ich zhodnocovanie alebo do zariadenia na ich zneškodnenie a povixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xxvinnosti distribútora pneumatík
K odseku 1
Obdobne ako pri povinnostiach distribútorov iných vyhradených výrobkov, na ktoré sa uplatňuje rozšírexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x odpadovým pneumatikám je povinnosť zabezpečiť spätný zber o odpadových pneumatík na svojich predajných miestach [písmeno a)]. Podľa písmena b) je dixxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxnom a dostupnom mieste. Podľa písmena c) má distribútor povinnosť zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík najmenej na jednom mieste v každom okrexxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxé kapacity pre odpadové pneumatiky zozbierané formou spätného zberu sú naplnené a distribútor nemôže z tohto dôvodu momentálne prevziať ďalšie odpadxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxena e) distribútor, ktorý distribuuje pneumatiky je povinný odovzdať vyzbierané odpadové pneumatiky preberané vyzbierané v rámci spätného zberu odxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx príslušného kalendárneho štvrťroka ohlásiť koordinačnému centru, ak je zriadené, inak ministerstvu množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík (xxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxušnej komodity prechádzajú podľa odseku 2 povinnosti výrobcu pneumatík.
K odseku 3
Podľa odseku 3 výkon spätného zberu odpadových pneumatík nepodlxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
x x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxnnosť odovzdať pneumatiku, ktorá sa stala odpadovou pneumatikou, distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách stxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx
x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxia
K odsekom 1 až 2
Vymedzenie pôsobnosti ôsmeho oddielu. Tento oddiel zákona upravuje iba nakladanie s odpadom z neobalových výrobkov, ktorý je komuxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxách a) až c) je vymenovaný taxatívny výpočet neobalových výrobkov. Vychádzalo sa z okruhu výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu. xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xombinované materiály) a nie sú odpadmi z obalov.
K odsekom 4 až 6
Ustanovujú sa základné definície potrebné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohto oddielu zákona.
K odseku 7
Účelom definície zberového podielu je vymedzenie spôsobu určenia miery zodpovednosti za tie odpady z neobalových vxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxladanie s odpadmi z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v komunálnom odpade len do výšky zberového podielu, ktorý mu prináleží vzhľadom na rozsah jxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxá je analógiou definície materiálového toku odpadov z obalov. Rovnako, ako pri obaloch sa v súlade s aplikačnou praxou akceptuje aj činnosti s odpadmi uxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky. Vzhľadom na odlišnosti v právnych systémoch rôznych štátov zákon prináša voľnejšiu právnu úpravu v tom, že výsledok zhodnotenia môže byť dosixxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xurovinu), no jeho spracovateľský proces musí zabezpečiť ďalšie využitie odpadu.
K odsekom 9 a 10
V odseku 9 sa ustanovuje ďalšia základná definícia - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxové výrobky od ich výrobcu nezapísaného do Registra výrobcov, zabezpečiť za neho plnenie povinností výrobcu neobalových výrobkov. Účelom tohto ustaxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxvaných osôb, zameraním sa na tých, ktorí uvádzajú výrobky do distribúcie vo vzťahu k ich neregistrovaným dodávateľom (výrobcom neobalových výrobkovxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxdoch.
K § 74 Povinnosti výrobcu neobalových výrobkov
K odseku 1
Odsek 1 ustanovuje základnú povinnosť pre výrobcu neobalových výrobkov nad rámex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xx xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxobcovia neobalových výrobkov budú musieť uhradiť všetky náklady za činnosti nakladania s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov. Pre určxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xovnako, ako pri obaloch kladie dôraz na oblasť zabezpečenia financovania triedeného zberu komunálnych odpadov - separovane zbieranej obalovej zložxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxbku sa bude musieť podieľať na nákladoch na triedený zber . Ak sa výrobca neobalového výrobku bude chcieť vyviniť z účasti na týchto nákladoch, bude musixx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxú internú evidenciu.
K odseku 3
Odsek 3 predstavuje špecifikum oproti všeobecnej xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxnizáciami zodpovednosti výrobcov pre obaly.
K § 75 Zber a zhodnocovanie odpadov z neobalových výrobkov
Ustanovenia týkajúce sa zberu a zhodnocoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xú osobitne stanovené ciele zhodnocovania pre tento odpad, napriek tomu je potrebné mať na pamäti hierarchiu odpadového hospodárstva a ciele vyplývajxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxojej činnosti zabezpečuje zber odpadov z neobalových výrobkov (napr. prevádzkovatelia zariadení na zber odpadov), informovať neurčený okruh spotrxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnia miesta pôvodu odpadov z obalov a ich množstva v podstate len tým subjektov, u ktorých sa predpokladá, že v celom materiálovom toku odpadov z neobalovxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxvodu odpadu v rámci preukazovania povinnosti splnenia zberového podielu prostredníctvom dokladov o materiálovom toku odpadov z neobalových výrobkxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxodujúci je ten kalendárny rok, v ktorom sa uskutoční ich zhodnotenie alebo recyklácia.
K odseku 4
Ustanovenie je opatrením na zabezpečenie rovnakéhx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxa časť Osobitné prúdy odpadov
V doteraz platnom zákone bola v § 42 čiastočne prevzatá smernica Rady 75/439/EHS o zneškodňovaní odpadových olejov v znexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xámcovej smernice.
K § 76 Nakladanie s odpadovými olejmi
K odseku 1
V odseku 1 sa nachádza definícia odpadových olejov, ktorá je prebratá z článku 3 xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xx xxxxxxza definícia spracovateľa odpadových olejov. Zhodnocovať alebo zneškodňovať odpadové oleje môže len podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x x x
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa je zamedziť zmiešavaniu odpadových olejov, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť možnosti ich zhodnotenia, spaľovaniu odpadových olejov v zariadenixxxx xxxxx xx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxx xx xxxxxrá článok 21 odsek 3 rámcovej xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Ak nie je možná ich regenerácia, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich energexxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxeľa odpadových olejov.
K odseku 9
Ustanovenie definuje povinnosti pôvodcu odpadových olejov pri nakladaní s odpadovým olejov. Definuje miesto odoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadové oleje za účelom ich zhodnotenia do iného členského štátu Európskej únie alebo z iného ako členského štátu Európskej únie.
K § 77 Nakladanix xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxvebnými odpadmi sú v zmysle tohto ustanovenia stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx považuje za pôvodcu odpadu pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, pričom sa rozlišuje či xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxodcu odpadov len pre stavebné odpady z výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií. Na základe požiadaviek z praxe vznikla potreba určiť xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxiu vykonávajú.
K odseku 3
Povinnosť v tomto odseku zodpovedá bežnej praxi vo viacerých európskych krajinách a smeruje k špecifickej forme materiáloxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti za odpady vznikajúce v dôsledku uskutočňovania výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií, ktorá sa vzťahuje na osobu, ktorej bolo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxho
K odsekom 1 a 2
Vymedzuje sa pojem zneškodňovanie odpadu z výroby TiO2 a znečisťovanie životného prostredia.
K odseku 3
Tento odsek preberá čl. 67 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxtného prostredia), ktorá hovorí o zákaze zneškodniť vymedzené odpady s obsahom TiO2 vypustením a vhodením do vodného prostredia.
K odseku 4
Ustanovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtorovať tento odpad.
K odseku 5
Vymedzuje povinnosti prevádzkovateľa zariadenia xx xxxxxx xxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxzpečiť pri výrobe TiO2 najlepšie dostupné technológie a používať pri výrobe materiály, ktoré sú najmenej škodlivé pre životné prostredie.
K odseku 6
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxona.
Odseky 4 až 6 majú svoj základ v smernici Rady z 20. februára 1978 o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého.
K § 79 Naklxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxvané bifenyly", "použité polychlórované bifenyly", "držiteľ polychlórovaných bifenylov", "dekontaminácia" a "zneškodnenie" ustanovených v čláxxx x xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxnyly v objeme väčšom ako 5 dm3.
K odseku 9
Ustanovuje sa hranica objemu 5 dm3 pre kondenzátory kombinovaného prístroja, ktoré majú jednotlivo objem kvxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlia takýchto zariadení majú povinnosti držiteľa zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly v objeme väčšom ako 5 dm3.
K odseku 10
Ustanovujú xx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxch bifenylov od 0,005 do 0,05 hmotnostného percenta.
K odsekom 11 a 12
Ustanovujú sa povinnosti ministerstvu.
K odsekom 13 a 14
Ustanovuje sa povinnxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do 31. decembra 2010, urobiť tak bezodkladne, a to iba v zariadeniach, ktoré majú na túto činnosť vydaný súhlas.
K odsekom 15 až 18 a 20
Ustanovujú sa povxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
K odsekom 19, 21 a 22
Ustanovuje sa režim údržby a dekontaminácie transformátorov s obsahom polychlórovaných bifenylov.
K odseku 23
Držiteľovi poxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxx xx
xxxberajú sa zákazy ustanovené v článkoch 5 a 7 smernice o PCB.
Šiesta časť Komunálny odpad
K § 80 Základné ustanovenie
K odseku 1
Definícia komunáxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxických osôb a občianskych združení čo znamená, že za nakladanie s uvedeným odpadom už nie je zodpovedná obec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxe zelene z verejných priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce vrátene parkov a cintorínov. Komunálnym odpadom je aj odpad, ktorý vznixxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx na uvedených miestach nachádza, nie odpad, ktorý vzniká z činnosti čistenia, (napr. handry).
K odseku 2
Pojem zložka komunálneho odpadu je zadefinoxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx plasty, kovy, šatstvo, jedlé oleje a tuky. Druhá veta ustanovuje základné pravidlo pre triedený zber zložiek komunálneho odpadu. Zmyslom triedeného xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxre odpadov z obalov je preto osobitné ustanovenie v § 59 ods. 5 písm. b), ktoré oprávňuje organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá má zmluvu s danou obcxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx 11 rámcovej smernice. Rámcová smernica používa spojenie "tok odpadu" a "typ odpadu". Keďže v slovenskej legislatíve odpadového hospodárstva sa použxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxecné vlastnosti (jedným typom odpadu je papier, ďalším plasty, sklo a pod.,) javí sa vhodnejšie použiť v definícii triedeného zberu zaužívaný pojem "zxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxadanie s ním. Definícia zmesového komunálneho odpadu doposiaľ v právnej úprave chýbala, pričom sa v praxi tento pojem často používa. Preto bolo potrebxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxá triediť alebo sa týmto pojmom označuje zvyšok komunálneho odpadu, ktorý zostáva po vytriedení zložiek. Tento pojem je dôležitý najmä z dôvodu, že za zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxedzený len ako legislatívna skratka, čo je nepostačujúce. Spresňujú sa kritériá vymedzenia tohto odpadu tak, že sa vypúšťa nejasná a nekontrolovateľxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xykonával pre fyzickú osobu. Podľa § 81 ods. 20 je obec povinná zaviesť pre drobný stavebný odpad množstvový zber, čomu sa následne prispôsobuje aj spôsox xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx. Preto sa tento pojem do návrhu zákona dopĺňa. Podrobnejšie upravuje činnosť zberného dvora § 82. Prevádzkovanie zberného dvora vyžaduje vydanie súhxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xríslušnou obcou alebo so združením obcí. Zberný dvor je určený na zber triedene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, nie na zber zmesového komunálnxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx je často využívaný pre zber elektroodpadu z domácností alebo veľkoobjemového odpadu. Aj tento pojem je v zákone nový. Bolo potrebné ho doplniť, lebo sa x xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je dôležitý pri určovaní pri určovaní výšky a spôsobu platenia miestneho poplatku. Kombixxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xxxxadanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
K odseku 1
Zodpovednosť obce za riadenie celého procesu nakladanie s komunálnym odpadom x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxcov obciam v mnohom plnenie ich povinností uľahčuje.
K odseku 2
Upresňuje čo sú to komunálne odpady vo väzbe na Katalóg odpadov. Komunálny odpad patrí xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo) zberu). Pozri aj § 16 ods. 2 písm. a).
K odsekom 3 až 5
Uvedené ustanovenia určujú kto znáša náklady za aké zberné nádoby. Vo vzťahu k zmesovému odpadu nxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxu, čím sa zabezpečí zodpovednejší vzťah pôvodných pôvodcov k zbernej nádobe. Je teda na obci, aký spôsob financovania týchto zberných nádob si zvolí.
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tieto zberné nádoby nemožno zahrnúť do miestneho poplatku. Na rozdiel od toho obec môže zahrnúť do miestneho poplatku náklady na zberné nádoby potrebnx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxr zložiek komunálneho odpadu za vybrané výrobky sa zavádzajú uvedené zákazy, aby sa dosiahla vysoká účinnosť triedeného zberu a jeho ďalšie nakladanixx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxodnotiteľné odpady po dotriedení. Ustanovenie písmena c) sa vzťahuje najmä na mobilných zberačov prichádzajúcich do obcí s cieľom vyzbierať niektorx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xx xds. 3.
K odseku 7
Obec vo vzťahu ku komunálnemu odpadu je pôvodcom ale aj držiteľom komunálneho odpadu a to vtedy keď odpad prejde od pôvodcov (fyzickýcx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxto osobitnom ustanovení taxatívne. Povinnosti obcí sú formulované spravidla tak, že obec je povinná "zabezpečiť" ich splnenie, teda nie je povinná icx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxho zberu pre papier, plasty, kovy a sklo x x xxxxxxxxx xx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxmi v spôsoboch a podmienkach zberu, pričom v prípade podľa písm. c) sa požaduje, aby obec mala na tieto činnosti uzavretú zmluvu s jednou OZV (pozri ďalej xxxx xxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xx xxxx obyvateľov, ktorá má zriadený zberný dvor.
K odseku 8
Zákon taxatívne upravuje, čo má obec vo všeobecne záväznom nariadení obce regulovať. Uvedené pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxunálneho odpadu, objemnému odpadu, biologicky rozložiteľnému odpadu, nahlasovaniu čiernych skládok, prevádzkovaniu zberného dvora, zbernej ploxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xe obec povinná výslovne vo VZN uvádzať. Pre odpad z obalov sa ustanovuje, že tieto treba vo VZN upraviť vo väzbe na triedený zber odpadu z obalov. Vo vzťahu x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xberu upravujú predpisy z oblasti zdravotníctva.
Podľa prechodných ustanovení § 135 ods. 15 je obec povinná zosúladiť svoje VZN o nakladaní s komunálnxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxtaty ako prameňa práva, ale zákon výslovne ustanovuje pre pôvodcov komunálneho odpadu povinnosť pri nakladaní s týmto odpadom všeobecné záväzné narixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxať.
K odsekom 10 až 12
Významným nástrojom obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je systém financovania tejto činnoxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxvený miestny poplatok. Miestny poplatok bližšie upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xo použiť na iné oblasti životného prostredia. Obec musí pri určovaní výšky miestneho poplatku mať na zreteli náklady spojené so zberom, prepravou a znexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxdpovednosť za odpad z vyhradených výrobkov, sa nutne musí premietnuť aj do systému financovania nakladania s komunálnym odpadom v obciach. Ak majú výrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxvaním zo strany výrobcov a zo strany obcí. Najťažšie bolo nájsť túto deliacu čiaru vo vzťahu ku kvalite triedeného zberu. Podľa návrhu zákona financujú xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxšajú obce. Kontrolovať dôslednosť triedenia zložiek odpadu pri odpadoch z obalov (pri iných zložkách je odlišný systém zberu v obciach) je podľa § 59 odxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxtoční zmeny, ktoré jej odporučí OZV podľa § 59 ods. 8 a OZV jej bude uhrádzať len obvyklé náklady, rozdiel nákladov zahrnie obec do miestneho poplatku. Náxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých obcou podľa § 59 ods. 8 musí byť riešený aj v zmluve obce a toho, kto na jej území vykonáva zber - pozri odsek 14.
Pôvodne bol odsek 12 navrhovaný ako povixxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa bola formulácia zmiernená na slová "obec ustanoví" s tým, že obec môže doplácať na zmesové komunálne odpady, resp. na DSO aj z iných zdrojov. Obci sa výsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx x xx
xx xxxxx xxxx xxxxnávať zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vrátane mobilného zberu s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxva sa má uzatvoriť na určitý čas, pričom zákon odporúča 5 rokov alebo na dobu neurčitú s výpovednou dobou najviac 12 mesiacov. Obec v zmluve upraví spôsob x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xovým zákonom je riešené v prechodných ustanoveniach v § 135 ods. 14.
K odseku 14
Toto ustanovenie sa viaže na § 59 ods. 8, teda na prúd odpadov z obalov z koxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxrý vykonáva na jej území triedený zber komunálneho odpadu (v tomto prípade odpadov z obalov a neobalových výrobkov) dohodnúť aj podmienky úhrady náklaxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx x xx
xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxbe na komunálne odpady a drobné stavebné odpady povinnosti držiteľa odpadu vrátane povinnosti viesť evidenciu o odpadoch, za ktoré zodpovedá (vznikaxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxe vykonávajú zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. Tieto ustanovenia ju oprávňujú žiadať informácie aj od iných osôb napr. prevádzkovatexx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xx
x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxnie miestneho poplatku vo výške priamo úmernej množstvu odpadu vyprodukovaných pôvodcom za daný čas,
-
individuálne určenie intervalu odvozu z mxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Individuálne určenie intervalu odvozu znamená, že pôvodca si môže vybrať interval odvozu z možností, ktoré sa v rámci systému xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtvový zber pre tú právnickú osobu alebo podnikateľa, ktorí o to požiadajú a splnia podmienky stanovené zákonom. Zavádza sa povinnosť pre obce zaviesť mxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxgicky rozložiteľných komunálnych odpadov obcou. Vychádza sa z doterajšieho znenia zákona. Vzhľadom na skutočnosť, že nie je vhodné alebo prakticky uxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi v písm. a) až d) výnimky. Výnimka v písm. a) predstavuje možnosť odklonu od hierarchie odpadového hospodárstva, ale iba v prípade, ak obec zabezpečí enxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach, ak preukáže, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Oxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxrobcom povinnosť plniť svoj zberový podiel odpadov z obalov aj prostredníctvom množstiev vyzbieraných v obciach ako súčasť triedeného zberu komunálxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxný pôvodca odpadu, obec alebo osoba, ktorá vykonáva výkup odpadov v zmysle zákona o odpadoch. Takýmto nastavením sa chce zamedziť obchodovaniu "s potvxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxtvorenú zmluvu. Týmto prístupom je možné dosiahnuť to, aby plnenie povinností OZV smerom k obciam bolo jednoznačne vyhodnotiteľné a kontrolovateľné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obec môže mať na zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov uzavretú zmluvu len s jednou OZV. Fixácia zmlúv na obdobie jedného roka zabezpečuje na jednxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxho odpadu podlieha osobitnému režimu. Obec je povinná upraviť podrobnosti o nakladaní s ním vo VZN (pozri vyššie ods. 8 písm. d)), ale za celé nakladanie x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xykonávajú zber, prepravu, zhodnocovanie či zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
K § 82 Zberný dvor
V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xko držiteľ komunálneho odpadu.
Súčasťou systému triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu sú aj zberné dvory. Na zberné dvory nemožno odovzdávať xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovia (§ 81 ods. 11), náklady na triedený zber odpadov mimo rozšírenej zodpovednosti výrobcov hradí obec z miestneho poplatku (§ 81 ods. 10), preto sa ustxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxzkovateľ zberného dvora v súlade so znením relevantného VZN.
Prevádzkovateľ zberného dvora je prevádzkovateľom zariadenia na zber odpadov a držitexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx. 3 mať uzatvorenú aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov. Príslušnou OZV bude v prípade odpadov z obalov a neobalových výrobkov tx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxe v tomto združení by mali zmluvy s rôznymi OZV, bude musieť aj zberný dvor mať zmluvu so všetkými OZV.
Podľa odseku 3 písm. b) má prevádzkovateľ zberného xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxujú povinnosti pre prevádzkovateľa kuchyne, ktorý je zodpovedný za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom pričom xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxka sa 01.05.2004 stala členom Európskej únie a týmto dňom pre ňu začali priamo platiť všetky nariadenia EÚ. Pre oblasť cezhraničnej prepravy, dovozu, vxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxenstva v znení neskorších noviel. Od 12.07.2007 platí nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14.júna 2006 o preprave odpadu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxtná ich transpozícia do národnej legislatívy. Siedma časť zákona upravuje len niektoré špecifiká, ktoré členskému štátu vyplývajú z nariadenia č. 10xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxu cezhraničného pohybu odpadov.
K § 84 základné ustanovenia
K odseku 1
Úprava terminológie, v siedmej časti zákona rozlišujeme pojmy:
-
Cezxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
-
Dovoz/vývoz - dovoz odpadov z tretích krajín/nečlenských krajín EÚ na územie Slovenskej republiky a vývoz odpadov z územia Slovenskej republiky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxdoch označujú ako "cezhraničný pohyb odpadu".
V plnom rozsahu sa preberá doteraz platné ustanovenie § 23 ods. 1 zákona o odpadoch.
K odseku 2
Podľa člx xx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe a poradenstvo pre osoby alebo podniky, ktoré požadujú informácie.
Slovenská republika na základe uvedeného ustanovenia určila v predmetnom odsekx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xunkciu korešpondenta. V plnom rozsahu sa preberá doteraz platné ustanovenie § 23 ods. 2 zákona o odpadoch.
K odseku 3
Podľa čl. 4 ods. 1 Bazilejského doxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Bazilejského dohovoru využila predmetnú možnosť a zakázala dovoz a cezhraničnú prepravu odpadu na územie Slovenskej republiky za účelom zneškodnenxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxeraz platné ustanovenie § 23 ods. 3 zákona o odpadoch.
K odseku 4
V predmetnom ustanovení Slovenská republika uplatňuje zásadu blízkosti a sebestačnxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxm konania v rozpore so siedmou časťou zákona.
Predmetné ustanovenie sa vzťahuje na toho, kto vykonáva dopravu alebo prepravu odpadov v rozpore so siedxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxm spôsobom podieľa na cezhraničnej preprave odpadov v rozpore so siedmou častou zákona. Rozpor zo siedmou častou zákona zahŕňa aj rozpor s nariadením čx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxé ustanovenia sa zakotvujú z dôvodu spresnenia spôsobu podávania oznámenia o cezhraničnom pohybe odpadov.
Ak oznamovateľ plánuje prepravovať odpaxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxoslania. Náležitosti oznámenia upravuje čl. 4 nariadenia č. 1013/2006.
Zároveň v ods. 2 v nadväznosti na čl. 27 nariadenia č. 1013/2006 je uvedené, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xlovenského jazyka, s výnimkou Dokladu o oznámení (Príloha IA nariadenia č. 1013/2006) a Dokladu o pohybe (Príloha IB nariadenia č. 1013/2006), ktoré jx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxtanovenie § 24 ods. 1 a 2 zákona o odpadoch Z.z.
K odseku 3
Uvedené ustanovenie je navrhnuté z dôvodu rýchlejšieho a efektívnejšieho vybavovania jednoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxmenie už nemôže byť vybavené.
V plnom rozsahu sa preberá doteraz platné ustanovenie § 26 zákona o odpadoch.
K x xx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
x xxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx prepravu odpadov). Ak ministerstvo uplatňuje námietky vychádza zo záväznej časti programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a zo zistexxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx Finančné zabezpečenie
K odsekom 1 až 3
V súlade s čl. 6 nariadenia č. 1013/2006 každá preprava odpadu, pre ktorú sa vyžaduje oznámenie, podlieha požiaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxie vrátane všetkých potrebných predbežných činností a
c)
náklady na skladovanie počas 90 dní,
a to všetko vo výške jeden a pol násobku týchto nákxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxetkých potrebných predbežných činnosti a náklady na skladovanie odpadu počas 90 dní, a to do výšky jeden a pól násobku týchto nákladov. Zvýšenie nákladxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
Finančné zabezpečenie sa vzťahuje na množstvo odpadu, ktoré zodpovedá buď celkovému plánovanému množstvu odpadu v tonách podľa položky č. 5 v Doklade x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxho mesiaca.
Podľa čl. 6 ods. 4 nariadenia č. 1013/2006 príslušný orgán miesta odoslania schváli finančnú zábezpeku alebo rovnocenné poistenie, vrátxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rovnocenné poistenie v prípade cezhraničnej prepravy odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, pri vývoze odpadov zo Slovenskej repxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx štátov EÚ na územie Slovenskej republiky, a taktiež v prípade podľa čl. 6 ods. 6 nariadenia č. 1013/2006.
Dopĺňa sa povinnosť oznamovateľa predložiť oxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxde s čl. 5 nariadenia č. 1013/2006 sa ustanovujú podmienky po splnení ktorých sa vráti oznamovateľovi finančné zabezpečenie/kauciu.
K § 88 Cezhraxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xrepravu použitých elektrozariadení, pri ktorých je podozrenie, že ide o elektroodpad. Takéto minimálne požiadavky by v každom prípade mali slúžiť na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xtorých je podozrenie, že ide o elektroodpad, vykonávala v súlade s minimálnymi požiadavkami uvedenými v prílohe VI a príslušne túto prepravu monitoruxxx
x xxxxxxx x xx x
xx xxxxxxx x xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxenia elektrozariadení od elektroodpadu. Časť prílohy VI smernice OEEZ bude prevzatá do vykonávacie predpisu.
Upravujú sa doklady a dokumentácia, kxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh elektrozariadení pred ich poškodením počas prepravy, nakladania a vykládky, najmä prostredníctvom dostatočného obalu a riadneho uloženia nákladxx
xxxxxxxxxx xxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosť podľa predchádzajúceho odseku, má sa za to, že ide elektroodpad a náklad sa považuje za nezákonnú zásielku. Následne sa postupuje v zmysle naxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxorizácia
K § 89 Autorizované činnosti a udelenie autorizácie
K odseku 1
Rozlišujú sa tri druhy autorizácií. Autorizácia na spracovateľskú činnxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xkumulátory. Novou je autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov a tretej osoby, ktorej udelenie je podmienkou výkonu činnosti právnxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxje výrobcovi vyhradeného výrobku, ktorý plní vybrané povinnosti individuálne.
K odsekom 2 a 3
Činnosti uvedené v odseku 1 sa môžu vykonávať len na zákxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxnosti výrobcov sa vyžaduje, aby koniec platnosti tejto autorizácie pripadol na 31. december príslušného kalendárneho roka za dodržania maximálnej dxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvom OZV požiadať miniosterstvo o autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností, pričom sa tu časovo vymedzuje účinnosť autorizácie.
K oxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxnky udelenia autorizácie sa rozdeľujú podľa druhu autorizácie, o udelenie ktorej sa žiada a podľa postavenia žiadateľa. Z doteraz platného stavu prebxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx xxxou podmienkou, ktorá sa oproti doteraz platnému stavu dopĺňa, je požiadavka zabezpečenia systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxv a autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností je priamo prepojené s požiadavkou vytvorenia, prevádzkovania a udržiavania funkčného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa právna úprava sa pri tomto vymedzení odkazovala všeobecne na Trestný zákon, pričom znenie § 9 odseku 3 doteraz platného zákona ustanovovalo, že žiadaxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxostredia. V zmysle tohto odseku sa za bezúhonného na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin proti životnému proxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx x x xx
x x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxdosť o udelenie autorizácie sa podáva ministerstvu písomne v štátnom jazyku. Náležitosti žiadosti upraví vykonávací predpis. Na každú činnosť, ktorx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxa postavenia žiadateľa a druhu udeľovanej autorizácie.
Nie je cieľom, aby obsahom rozhodnutia boli zoznamy výrobcov, obcí a pod., ale ustanovenie koxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxzáciu vzhľadom na skutočnosť, že podľa výkonu a predmetu nakladania s vyhradeným prúdom odpadu sa jednotlivé autorizácie môžu líšiť.
K odseku 7
Ak zoxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xiešiť situáciu losovaním v súlade s § 31 ods. 12 písm. c).
K § 92 Platnosť a predĺženie platnosti autorizácie
K odsekom 1 až 6
Autorizácia je verejná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxnej správy príslušnému na jej vydanie. Platnosť autorizácie je možné predĺžiť za zákonom stanovených podmienok. V prípade nedodržania lehoty na podaxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxnie platnosti v prípade autorizácie na spracovateľskú činnosť, v prípade ak má žiadateľ zavedený certifikovaný systém environmentálneho manažérstxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xx xx xxtanoví rozdielny obsah žiadosti o predĺženie jej platnosti pre prípad, až žiadateľom je osoba, ktorá má tento systém zavedený a v prípade, ak žiadateľox xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdkov raz za tri roky, ktorá bola ustanovená už v prvotnom znení doteraz platného zákona o odpadoch s cieľom udržať pri výkone autorizovaných činností trxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxa osobitného predpisu (EMAS). Vyňatie z tejto povinnosti však platí iba pokiaľ tento držiteľ autorizácie má tento systém zavedený.
Ustanovuje sa požxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxironmentálneho manažérstva (ISO 14001) a auditu podľa osobitného predpisu (EMAS) a počas doby platnosti autorizácie došlo k pozastaveniu alebo zrušxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
x x xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxečenia súladu so skutočným stavom sa ukladá povinnosť oznamovania zmien údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie. Ustanovenie reaguje aj xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxuje vykonať zmenu aj z vlastného podnetu, ak má napr. vedomosť o neaktuálnosti údajov uvedených v rozhodnutí a držiteľ autorizácie si nesplnil povinnoxx x xxxxxx xxxxxx xx
x x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxo môže dôjsť k jej zániku z dôvodu, že nastane v zákone uvedená skutočnosť, ktorá jej zánik spôsobí. V odsekoch 1 až 3 sa ustanovuje povinnosť ministerstvx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx možnosť držiteľovi autorizácie pri náročnejších projektoch na prípravu technológie.
Odsek 4 dáva ministerstvu, na rozdiel od odsekov 1 až 3, oprávnxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxhuje iba na autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov a na činnosť individuálneho plnenia povinností. Je možné predpokladať, že hroxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxných autorizácií, v záujme predídenia jej zrušeniu. Odseky 5 až 7 sa preberajú z doteraz platného § 14 zákona o odpadoch. V odseku 7 sa však oproti doteraz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xxxxxxx xxxxxxxxá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť
K odseku 1
Cieľom je dosiahnuť, aby autorizovanú spracovateľskú činnosť vykonávala odborne spôsobxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxovať odbornú úroveň potrebnú na výkon danej spracovateľskej činnosti.
K odseku 3
Uvádza rozsah skúšky.
K odseku 4
Upresňuje proces vydania osvedčxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxovená na 10 rokov a nepredlžuje sa. Po uplynutí doby, na ktorú bolo osvedčenie na autorizovanú činnosť vydané, musí fyzická osoba, ktorá chce túto činnoxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxôsobilých osôb na autorizovanú činnosť.
K odseku 6
Ukladá sa povinnosť odbornej spôsobilej osobe na autorizovanú činnosť zúčastniť preškolenia.
x x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx 2
Definuje dôvody, na základe ktorých ministerstvo zruší odbornú spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť.
K odseku 3
Nástup účinkov zxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xinnosť.
K odseku 4
Upravujú sa dôvody zániku odbornej spôsobilosti na autorizovanú činnosť.
Druhý oddiel
K § 97 Súhlasy
Ustanovenie sa prebxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx článok 23 rámcovej smernice členské štáty majú vyžadovať od každého zariadenia alebo podniku, ktorý má v úmysle vykonávať spracovanie odpadu, aby zísxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xyžaduje vydanie súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. K zmene došlo v prípade súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel a súhlaxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxdov na povrchovú úpravu terénu a na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok.
K zmene došlo aj v prípade súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom. x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxlo ročné množstvo nebezpečných odpadov zo 100 kg na 1 tonu nebezpečných odpadov. Doplnil sa nový súhlas, ktorý sa týka pôvodcov odpadu, ktorý nebezpečnx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx začali rušiť zmluvy s odberateľmi nebezpečných odpadov a daný nebezpečný odpad dávajú do kontajnerov na komunálny odpad.
V odsekoch 2 až 10 sú ustanovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxoch 12 a 14 doplnenie režimu udeľovania súhlasov vo vzťahu k prevádzkovaniu skládky odpadov a úložiska kovovej ortuti a uzatvoreniu skládky odpadov a úxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xobu dlhšiu ako 1 rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením.
Z odseku 16 vyplýva, že súhlasy uvedené v odseku 1 je možné udxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxuje ponechaná na úvahe príslušného úradu, čo v praxi spôsobilo vydanie súhlasov na neprimerane dlhú dobu (10, 15 a viac rokov), s výnimkou súhlasu podľa xxxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxeliť. Pokiaľ ide o určenie hranice na úrovni päť rokov je možné konštatovať, že ide o dobu primeranú, a to jednak z pohľadu nakladania s odpadom ale aj techxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxné udeliť alebo predĺžiť, v prípade ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi je v súlade s právnymi predpismi a záväznou časťou programu kraja (odsek 1xxx
xxxxx xxxxxx
x x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xaviedla ešte smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/12ES o odpadoch (zrušená rámcovou smernicou) a pozná ho aj rámcová smernice. V zmysle článku 2x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci svojej profesionálnej náplne, obchodníkov, sprostredkovateľov a zariadení, ak sa nevyžaduje aby disponovali povolením.
V zmysle odseku 1 sa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxť registrácie pre distribútora, ktorý vykonáva spätný odber elektroodpadu, z dôvodu veľkej administratívnej záťaže štátnej správy ako aj distribútxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx súhlas alebo autorizácia.
Podľa odseku 3 je povinnosť registrácie aj na zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxe o tých ktorý na svoju činnosť nepotrebujú rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, čo okrem iného umožňuje aj kontrolu ich činnosxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
x x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx platného zákona o odpadoch, na vydávanie ktorých sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Piaty oddiel Odborná posudková spôsobilosť
Pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xximárne upravený vo vyhláške MŽP SR č. 111/1993 Z.z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxpomienok z medzirezortného pripomienkového konania (pozn. v minulosti, nie teraz), k presunu týchto ustanovení priamo do zákona. Zrejme z dôvodu zásxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxné osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti zmeniť alebo zrušiť, ostali zachované.
K § 100 Vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxávnená na vydávanie odborných posudkov.
K odsekom 2 a 3
Osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov sa stane fyzická osoba po úspešnom absolvoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxem odborná posudková spôsobilosť.
K odseku 5
Získanie odbornej posudkovej spôsobilosti sa preukazuje osvedčením, ktoré vydáva ministerstvo.
K oxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxedčenia. Osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti je možné predĺžiť iba raz, pričom maximálna dĺžka predĺženia jeho platnosti je priamo závislx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie môžu odborné posudky vydávať iba prostredníctvom osoby oprávnenej na vydávanie odborných posudkxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxiť vydanie odborného posudku na základe jednorazového povolenia pre osobu, ktorá nie je oprávnenou osobu, ale má odborné predpoklady na jeho vypracovxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby na vydávanie odborných posudkov
V písmenách a) až e) sa upravujú povinnosti, ktoré musí oprávnená osoba plniť, pričom nesplnenie niektorých z nxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxvinnosťami uvedenými v § 77 doteraz platného zákona o odpadoch.
K § 102 Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti
K odsekom 1 xx x
xxxxxxx xx x xxx xxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xinisterstvom. Z dôvodu lepšej prehľadnosti sa pôvodné odseky 1 a 2 rozdelili do štyroch samostatných odsekov. V odsekoch 1 a 2 sa upravuje oprávnenie mixxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxtnému stavu z možnosti zrušiť osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti sa vypustil dôvodov, keď oprávnená osoba preukázateľne opakovane vydalx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnie o odbornej posudkovej spôsobilosti, a to v prípade ak oprávnená osoba vyhotovila odborný posudok v rozpore so skutočným stavom alebo v nedostatočnxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xového dôvodu na zrušenie osvedčenia v odseku 4. Ministerstvu sa dáva oprávnenie nechať si vyhotoviť kontrolný odborný posudok a v prípade, že sa ním prexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx so skutočným stavom alebo v nedostatočnej odbornej kvalite.
K odseku 7
Do odseku 7 sa preberá § 77a odsek 4 a § 76 odsek 10 z doteraz platného zákona o odpaxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxh posudkov.
Šiesty oddiel - Informačný systém odpadového hospodárstva
K § 103
K odsekom 1 až 8
Súčasná úroveň informatizácie služieb v oblastx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxu až do stavov jeho konca. Z tohto dôvodu zákon navrhuje riešenie Informačného systému odpadového hospodárstva (ďalej len "ISOH") tak, aby bolo možne sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkcie odpadov.
ISOH zjednotí a nahradí niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike (RISO, štatxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xlnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale poslúži aj k plneniu úloh a povinnosti vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov či mexxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxenskej republiky a bude poskytovať základné štatistické údaje a prehľady.
ISOH bude zameraný na sledovanie odpadu od jeho vzniku až po jeho zhodnotenxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxriadeniach na nakladanie s odpadmi vrátane ďalších údajov uvedených v odseku 3. Súčasťou ISOH budú registre uvedené v odseku 4.
Prevádzkovateľom ISOx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xezplatne ohlasovať vymedzené údaje. Zároveň sa upravuje frekvencia ohlasovania údajov pre orgány štátnej správy odpadového hospodárstva a obce.
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxávy odpadového hospodárstva, ktorými sú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalex xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xú obce, Slovenská obchodná inšpekcia a orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
K § 105 Ministerstvo
Ústredným orgánom štátnxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx0 Z.z. sa na krátke časové obdobie ústredný orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva stalo Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostrxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o organizácií ústrednej štátnej správy, sa s účinnosťou k 01. novembru 2010 opätovne ústredným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva stalo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odpadoch s čiastočnými zmenami vyplývajúcimi z požiadaviek praxe a z dôvodovú transpozície právnych predpisov EÚ, a taktiež v zmysle § 12 ods. 2 zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcich územie kraja, keďže uvedené oprávnenie ministerstvo v praxi nevyužíva a od jeho zavxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxov pôvodcov odpadu a programov držiteľov polychlórovaných bifenylov s celoslovenskou pôsobnosťou, a tak tiež v prípade súhlasu na prvé udelenie techxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstredia (SAŽP), t.j. zrušenia Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažmentu (COHEM) došlo v niektorých doteraz platných ustanovexxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxaných zariadení, registrov a činnosť ohniskového bodu pri preprave odpadov cez štátnu hranicu.
Odsek 3 predstavuje splnomocňovacie ustanovenie na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Je potrebné uviesť, že vzhľadom na zavádzanie nových inštitútov, povinností ako aj vzhľadom na aplikačné problémy, ktoré ukázala prax dochádza k rozxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx obsiahlejšie oproti doteraz platnému stavu.
V odseku 4 sú uvedené oznamovacie povinnosti ministerstva voči Európskej komisii a zároveň výslovne urxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxmto zákonom. V rámci tejto pôsobnosti inšpekcia kontroluje dodržiavanie povinností uložených fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám vrxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx ukladá fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám pokuty v správnom konaní podľa samostatného ustanovenia tohto zákona.
Ustanovenie prebexx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
x x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx Preberá sa v plnom rozsahu § 70 doteraz platného zákona o odpadoch a § 15 zákona o obaloch s čiastočnými zmenami vyplývajúcimi z požiadaviek praxe resp. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
x x xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxtočnými zmenami vyplývajúcimi z požiadaviek praxe resp. z dôvodovú transpozície právnych predpisov EÚ.
K § 109 Obec
Vymedzuje sa postavenie obcx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xdpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.
K § 110 Slovenská obchodná inšpekcia
Vymedzuje sa postaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch povinností pre oblasť batérií a akumulátorov, vozidiel, elektrozariadení, obalov a pre oblasť zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a ukladanie pokút za zistené porušenia. Je poverená výkonom kontroly označovania týchto zariadení a monitorovaním množstva polychlórovaných bifenxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva pre oblasť zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ktoré sú súčasťou elektrizačnej súsxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx
K § 111 Orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
Pôsobnosť colných orgánov pri kontrole cezhraničného pohybu odpadov ostáva nezmxxxxxx x xx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxčiť dopravcovi miesto na odstavenie vozidla stalo oprávnenie, a teda uvedené orgány môžu takého miesto určiť. K tejto formulačnej zmene sa pristúpilo x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxdárstve
Ustanovenie upravuje postup orgánov štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve pri výkone tohto dozoru. Výkonom štátneho dozoru sa kontroluxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxsti kontrolovanej osoby počas výkonu štátneho dozoru ako aj oprávnenia orgánu štátneho dozoru. Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie predpisov je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nápravu tomu, kto zneškodňuje odpad z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1, vstrekovaním do pôdy činnoxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxovanie situácie v danej oblasti alebo zneškodňovanie má za následok škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny, živočíchy, lokalxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxx xx x x4 odsek 1 a 2 z doteraz platného zákona o odpadoch s nasledovnými zmenami v odseku 2, ktorý sa formulačne upravuje a zároveň sa rozširuje okruh konaní, na kxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxrobcov príslušnej komodity, konania o neexistencii vozidla a postupu v prípade odstavenia vozidla pri zistení porušenie osobitných predpisov pri cexxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxsekom 3 až 7
Preberajú sa odseky 3 až 7 z § 74 doteraz platného zákona o odpadoch s týmito zmenami.
V odseku 4 sa v dôsledku zmien v ustanovení o udeľovaní súxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxdzených súhlasov. Obec ako účastník konania sa dopĺňa v prípade udeľovania súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého, na uzavretxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx súhlas na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanix xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxeku 6 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou, ktorá ako dôvod na zastavenie konania ustanovovala rozpor programu pôvodcu odpadu so záväznou časťou programu kxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx poriadku, a teda správny orgán v prípade zistených nedostatkov má predkladateľa vyzvať a byť mu nápomocný pri ich odstraňovaní.
K odseku 8
Ide o nové uxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxodňovanie odpadov mobilným zariadením.
K odsekom 9 a 10
Vychádza sa z § 74 odsekov 8 a 9 doteraz platného stavu.
K odseku 11
Predmetné ustanovenie uprxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxlenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber kovových odpadov tomu, komu bol takýto súhlas zrušený
K § 114 Zmena, zrušenie, strata platnostx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxx xx x xx xxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K § 115 Priestupky
K odsekom 1 až 7
Ustanovenie vymenováva priestupky podľa tohto zákona, stanovuje výšky pokút za spáchaný priestupok a orgány štxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xrgánmi, ktoré sú oprávnené prejednávať priestupky sú obce a okresné úrady. Tieto orgány, okrem uloženia pokuty, môžu osobe zodpovednej za vymedzený pxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxenie pokuty, sú nesolventné, nemajú žiadny iný majetok alebo z iného dôvodu pokutu neuhradia a prepadnutá vec je pre tieto osoby zaujímavým a nelegálnyx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxtu uložil.
§ 116 Ukladanie pokút
K odsekom 1 až 6
Ustanovenie preberá doterajší platný právny stav.
Ustanovenie upravuje obvyklé lehoty pre začxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxadového hospodárstva dozvedel o porušení povinnosti (najmä dňom prerokovania protokolu z kontroly) a objektívnu trojročnú lehotu, od kedy došlo k poxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxť, opatrenie na nápravu následkov protiprávneho konania s uvedením lehoty, do ktorej toto opatrenie je povinná vykonať. Osobe, ktorá znovu poruší v roxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx dvojnásobku príslušnej hornej hranice. Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa správne delikty, ktorých sa môže dopustiť fyzická osoba - podnikateľ alebo a právnická osoba. Správne delikty sú rozdelené podľa druhu povinností a ixx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxziach hraníc stanovených v jednotlivých odsekov tohto ustanovenia ukladá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je inšpekxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxdobí a zároveň upraviť jeho zrušenie. Prvá kapitola upravuje fungovanie a činnosť Recyklačného fondu a s čiastočnými zmenami sa preberajú ustanovenix xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xude akoby systém fungovať duálne, na jednej strane Recyklačný fond a na strane druhej nabiehanie systému rozšírenej zodpovednosti. Práve z dôvodu, že xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx postupné utlmovanie činnosti Recyklačného fondu je naviazané na získavanie autorizácií pre organizácie zodpovednosti výrobcov.
Prvá hlava Činnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxva postavenie Recyklačného fondu ako neštátneho účelového fondu v intenciách v akých bol zriadený. Zjednocuje sa, že ide o sústreďovanie prostriedkox xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxnotlivé sektory ako aj sídlo a právna forma fondu. Upravujú sa názvy niektorých sektorov, dochádza len k zjednoteniu ich názvu podľa komodít.
K § 11x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xva kolektívne orgány a jeden monokratický orgán.
K § 120 Správna rada
K odsekom1 až 8
Ustanovenia upravujú postavenie a pôsobnosť správnej rady axx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xx x
x xxxxxxxxx xxxxkoch sa preberajú ustanovenia § 59 doteraz platného zákona o odpadoch, ktorý upravuje postavenie dozornej rady Recyklačného fondu.
K § 122 Zánik čxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xánik členstva v kolegiálnych orgánoch s čiastočnými zmenami. Upravila sa vnútorná štruktúra odseku 1 a vzhľadom na fakt, že má dôjsť k zrušeniu Recyklaxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxn minister, ktorý odvolávaného člena vymenoval. Upravilo sa aj znenie odseku 3 a vymedzil sa jeho vzťah k odseku 2, a teda umožňuje sa flexibilnejšie odvxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxtie slovného spojenia "minister, ktorý ho vymenoval", ak by sa uvedené malo vzťahovať iba na členov menovaných ministrom životného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
x xxxxxx xxsekoch sa preberajú ustanovenia § 61 doteraz platného zákona o odpadoch, ktoré upravujú postavenie riaditeľa Recyklačného fondu.
K odseku 7
Ide o noxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xlnenie povinností voči Recyklačnému fondu
K § 124 Vymedzenie pojmov
K odsekom 1 až 4
V uvedených odsekoch sú definované pojmy, ktoré sa používali x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xefinícií, ktoré by mohli mať vplyv aj na vymedzenie okruhu subjektov povinných platiť do Recyklačného fondu, prevzala sa terminológia z doteraz platnxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxkom 1 až 7
Odseky 1 až 7 vychádzajú z doteraz platného stavu. V jednom ustanovení sa sústreďujú povinnosti voči Recyklačnému fondu, ktoré v odteraz platxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxx xx x xx xoteraz platného zákona o odpadoch, ktorý upravoval výpočet výšky príspevku do Recyklačného fondu.
Tretí oddiel Získavanie a využívanie prostriexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx x x x
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxého zákona o odpadoch o zdrojoch Recyklačného fondu, avšak s malou zmenou v odseku 1, kde v písmene a) už nie je osobitne uvedený dovozca oproti doteraz plxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxbné ho osobitne vypichovať.
K § 128 Použitie prostriedkov Recyklačného fondu
K odseku 1
Preberá sa § 63 odsek 1 doteraz platného zákona o odpadoch x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxbovaných pneumatík z miest identifikovaných obcou, na ktorých sa zhromažďujú, zber elektroodpadu z miest identifikovaných obcou, na ktorých sa zhroxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxx xx x 63 odsek 2 doteraz platného zákona o odpadoch.
K odseku 3
Ide o nové ustanovenie, ktoré umožňuje od 1. júla 2016 presun finančných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dôvodom je zámer zvýšenej podpory triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach.
K odseku 4
Preberá sa § 63 odsek 3 doteraz platného zákona o odpadochx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxkom 6 a 7
Ide o nové odseky. V zmysle odseku 6 sa výdavky určené na správu Recyklačného fondu a na uskutočnenie likvidácie fondu sa vedú na osobitných účtoxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo fondu
K odsekom 1 až 12
V uvedených odsekoch sa preberá § 64 doteraz platného zákona o odpadoch s nasledovnými zmenami. V zmysle odseku 3 sa výnimka z roxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxnistrom.
K odseku 13
Ide o nové ustanovenie, ktorým sa chce zamedziť od ustanoveného dátumu poskytovaniu prostriedkov fondu na také projekty, ktoré xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xbdobia)
K odseku 1
Uvedený odsek ustanovuje požiadavky na hospodárenie a schválenie rozpočtu Recyklačného fondu počas prechodného obdobia a obdobxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx x x x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxx x xxxx xxxxxxvenia, ktoré upravujú zánik povinnosti platenia príspevkov a povinnosti nahlasovať ustanovené údaje z evidencie do Recyklačného fondu.
K § 131 Ixxxxxxxxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x
xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxvzdávať ministerstvu v mesačnej periodicite údaje z registrácie.
Druhá hlava Zrušenie Recyklačného fondu
K § 132
K odsekom 1 až 3
V uvedených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxxxx x xx x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xikvidátora a výkon činnosti.
K § 134
K odsekom 1 až 3
Upravujú sa povinnosti pre likvidátora vykonávajúceho likvidáciu Recyklačného fondu.
K odxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxdné ustanovenia, cieľom ktorých je prechodne upraviť prechod na novú právnu úpravu, tam kde nastala zmena oproti doteraz platnému stavu.
K odseku 1
V xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x odseku 2
Vzhľadom na zmeny vykonané v ustanoveniach týkajúcich sa programových dokumentov sa určuje, že už vypracované dokumenty zostávajú v platnoxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxx x
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xypracovanie a predloženie nového programu, na splnenie povinnosti sa stanovujú štyri mesiace od účinnosti tohto zákona.
K odseku 4
Keďže dochádza k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxdne skladovania a zhromažďovania odpadov, a to z dôvodu povinnosti uvedenej v § 14 ods. 1 písm. i) tohto zákona. Dnes zberová spoločnosť robí skladovanix xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxvej spoločnosti sa súhlas na dlhšiu dobu nemôže dať, keďže to sa umožnilo iba pre pôvodcu odpadu.
K odsekom 6 a 7
Ustanovuje sa šesťmesačná lehota na zabxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xdeleniu autorizácií výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia povinnosti individuálne a organizáciám zodpovednosti výrobcov.
K odseku 8
Ustxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxného výrobku, ktorých sa uvedené týka, sa dáva šesť mesiacov na ustanovenie splnomocneného zástupcu a na zaregistrovanie sa na ministerstve. Výrobcoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrobcov, ak si plnia vyhradeného povinnosti kolektívne alebo rozhodnutie o udelení autorizácie, ak si plnia povinnosti individuálne.
K odsekom 10 a 1x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxých výrobkov, ktorí uvádzajú výrobky na trh aj pred účinnosťou zákona ako aj v prípade výrobcov, ktorí začnú uvádzať na trh výrobky počas prvých šiesticx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxka k spracovateľovi starých vozidiel, iba za tie vozidla, ktoré boli na určené parkovisko umiestnené po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Pre vozidxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxrobcom vozidla alebo organizáciou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo zákona.
K odseku 13
Vzhľadom na zavedenie nového systému v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi sa upravuje možnosť ukončenia zmluvných vzťahxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxanizáciou či kolektívnou organizáciou, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto zákona a nedotýka sa zmlúv uzavretých medzi obcou a subjektmi vykonávajúxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxh bude ku dňu nadobudnutia účinnosti nového zákona prebiehať ich riadne plnenie.
K odseku 14
Ukladá sa povinnosť uviesť zmluvy do súladu s týmto zákonxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxať z dôvodu nadobudnutia platnosti tohto zákona, týmto však nie sú dotknuté výpovedné dôvody uvedené priamo v zmluve.
K odsekom 15 a 16
Upravuje sa povxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné rozhodnutie. Zároveň z dôvodu právnej istoty sx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxi, okrem rozhodnutí na ktoré sa vzťahuje postup podľa odseku 18,20 až 23, kde sa vyžaduje ich predloženie na preskúmanie. Takýmito rozhodnutiami sú aj sxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxnsformácie existujúcim oprávneným organizáciám a kolektívnym organizáciám sa na nich nevzťahuje podmienka založenia výlučne výrobcami vyhradenýxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodpovednosti výrobcov nadobúdajú až udelením príslušnej autorizácie, pričom tieto subjekty musia žiadosť o udelenie autorizácie podať na ministerxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxlektívnymi systémami a oprávnenými organizáciami, ktoré už pôsobia v odpadovom hospodárstve podľa doterajších predpisov. Obidve tieto skupiny subxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxému dátumu (k 1.1.2016). Zabezpečuje sa tým právna istota všetkých hospodárskych subjektov vrátane obcí.
K odseku 26
Kým nevzniknú koordinačné cenxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxej zodpovednosti výrobcov v celoslovenskom merítku.
K odseku 24
Informácie obsiahnuté v databáze Recyklačného fondu sa stávajú majetkom štátu v spxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx ministerstva a iné osoby, ktoré x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx právny základ založenia Recyklačného fondu.
K odseku 27
Ustanovuje povinnosť obce v ustanovenom termíne uviesť triedený zber komunálnych odpadov x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxo v súčasne platnom zákone nebolo prevádzkovanie zberného dvora viazaná na vydanie súhlasu.
K odseku 29
Ustanovuje povinnosť pre prevádzkovateľa sxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxdľa tohto zákona v určenej lehote.
K § 136 Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa predchádzajúca právna úprava a zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch, ktoxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x viazanou živnosťou v skupine 214.
K Čl. III
Navrhuje sa nové znenie Položky 162 v časti X. Životné prostredie a dopĺňa sa položka 171 sadzobníka spráxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xýkup kovového odpadu mohol splniť povinnosť podľa § 16 ods. 6 písm. e), a pri platbách za výkup kovového odpadu v prípade od fyzickej osoby, ktorá nie je poxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxí neskorších predpisov.
K Čl. V
Vymedzenie poplatku pri množstvovom zbere pre drobný stavebný odpad.
K Čl. VI
Prílohou žiadosti jednotlivého xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu,
ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo
ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxu je potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu. Vzhľadom na návrh na zrušenie Recyklačného fondu je potrebné novelizovať zákon č. 725/20xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K xxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxie a vypustenia súhlasu či látka alebo vec je vedľajší produkt.
K Čl. VIII Účinnosť
Navrhuje sa účinnosť.
K Prílohe č. 1
Nebezpečné vlastnosti oxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxspodárstva.
K Prílohe č. 5
Príklady opatrení na predchádzanie vzniku odpadu
K Prílohe č. 6
Hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v oxxxxx
x xxxxxxx xx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx x
x xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xbal, ktoré sú transpozíciou smernice o obaloch
K Prílohe č. 9
Príloha obsahuje zoznam odpadov zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starosxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxie.
V Bratislave 17. decembra 2014
Robert Fico, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Žiga, v.r.
minister životného prostredia Slovenxxxx xxxxxxxxx