LIT42875SK

Dôvodová správa k zákonu č. 180/2014 Z.z., o podmienkach výkonu volebného práva

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxký a spoločenský vývoj štátu. Význam volieb je v ich podstate. Od nich sa odvodzuje nielen zloženie zastupiteľských zborov, ale i činnosť poslancov, od xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxh reprezentatívnych orgánov štátu, ktoré odzrkadľujú rozloženie politických síl, smerov a záujmov. Voľbami sa v Slovenskej republike v období po rokx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxu, ktorá sa premieta do základných právnych úprav.
V Slovenskej republike je základným a principiálnym predpisom, z ktorého treba vychádzať Ústava Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xolitických práv zaručujúcim ústavnou cestou účasť občana na správe vecí verejných. Toto politické právo upravené v čl. 30 Ústavy Slovenskej republikx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xpravuje základné atribúty volebného práva, ako sú tajnosť, priamosť, rovnosť a všeobecnosť.
Spomínané politické práva vo veciach volieb sú v súčasnxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxtavy Slovenskej republiky a so vznikom Slovenskej republiky a jej orgánov.
Sústavu zákonov upravujúcich výkon volebného práva tvorí šesť zákonov, x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxidenta Slovenskej republiky, zákon o voľbách do Európskeho parlamentu, zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, zákon o voľbách do orgánov saxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx boli z hľadiska praxe a zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky mnohokrát novelizované. Rovnaké inštitúty sú v týchto zákonoch rozdielne, inak xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx týkajúce sa volebných systémov či volebných obvodov však počas účinnosti týchto predpisov vykonané neboli. Uvedené skutočnosti viedli v ostatných rxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxý zákon upravujúci všetky druhy volieb. Široká diskusia sa viedla o zjednocovaní volebných inštitútov týkajúcich sa najmä vytvárania volebných orgáxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxám s výsledkami volieb, transparentnosti financovania volebných kampaní a to aj v súvislosti s odporúčaniami Výboru GRECO Rady Európy.
Na rozdielny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxkratických princípov pri výkone volebného práva poukazovali aj mimovládne organizácie, ktorých predmetom xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxonovala takisto potreba novej zákonnej úpravy a formu jedného volebného zákona podporujú.
Nová zákonná úprava o voľbách je založená aj na doteraz v prxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxu mierou ovplyvňujú spoločenské dianie v štáte. Hoci teória i prax poznajú mnohé volebné systémy a ich variácie, nezaznela v rámci diskusií ani zo stranx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxu meniť.
Predkladaný návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva systémovo tvoria viaceré časti. V prvej všeobecnej sú sústredené všeobecné pxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxkov, zoznamu voličov, postupu pri hlasovaní, postupu a prítomnosti vo volebnej miestnosti, zisťovania výsledkov volieb, materiálnych a personálnyxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxkona majú najmä zabezpečiť prevenciu a až následne represiu.
Ostatné sankcie majú viac menej administratívny charakter s cieľom spresniť zoznamy voxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxvé druhy volieb, hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky a pre
referendum
. Novo sa umožňuje hlasovanie v referende aj prostredníctvom xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxcie ustanovenia. Pokiaľ ide o kreovanie komisií, navrhuje sa, aby tak ako doteraz išlo o kolegiátne orgány, ktorých členov budú delegovať kandidujúce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zásadných veciach týkajúcich sa priebehu volieb, kontroly nad plnením povinnosti vyplývajúcich zo zákona. Tento spôsob kreovania volebných orgánox xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxpečenia rovnakých podmienok pre kandidujúce subjekty, ale i právo verejnosti i štátu na informácie kto a akým spôsobom podporuje kandidátov bude exisxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xúvislosti s konaním pred súdmi vo veciach zoznamov voličov a kandidátnych listín.
Návrh zákona sa predkladá na základe Programového vyhlásenia vládx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxi rovnako pri všetkých druhoch volieb.
Navrhovaná zákonná úprava bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Podrobnosti sú uvedené v doložke vybranxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je tiež v súlade s požiadaxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
x xxx x
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xepublike.
K § 2:
Ustanovujú sa zásady výkonu volebného práva, ktoré sú v súlade ústavnými zásadami volebného práva zakotvenými v druhej hlave Úsxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xáto podmienka je spoločná pre všetky druhy volieb vrátane referenda. Ďalšie podmienky práva voliť v závislosti od druhu volieb ustanovuje zákon v osobxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxne ľudských práv a základných slobôd, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s prihliadnutím na judikatúru Európskeho súxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxhy volieb len obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
K § 5:
Ustanovenie odkazuje na osobitnú časť zákona, v ktorej sú upxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo práva, a to najmä z dôvodu, že tieto sú rozdielne pre každý druh volieb, ako aj z dôvodu, že volebný kódex upravuje aj podmienky výkonu referenda a ľudovéxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x x xx
x xxxxxxv uvedených v odôvodnení k § 4 sa obdobne ustanovuje prekážka práva byť volený. Oproti doterajšej úprave sa ako obmedzenie pasívneho volebného práva poxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxtanovuje návrh v osobitných častiach.
K § 8:
Úprava utvárania volebných okrskov je rovnaká pri všetkých druhoch volieb v Slovenskej republike. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xolebný okrsok zahŕňal spravidla 1000 voličov, nie je vylúčené prekročiť tento počet v odôvodnených prípadoch (napríklad, aby sa neutvárali okrsky s vxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xtáleho zoznamu voličov sa zveruje obciam. Ide o nepretržitú evidenciu voličov. Obec je povinná priebežne zisťovať skutočnosti, ktoré môžu spôsobiť zxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxov. V návrhu sa presne ustanovuje, aké údaje má stály zoznam voličov obsahovať, ako aj prípady, kedy je potrebné voliča do zoznamu zapísať, resp. vyčiarxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxje aj o cudzincoch majúcich trvalý pobyt na území obce. Táto zmena má význam pri zostavovaní zoznamov voličov pre voľby, v ktorých sa priznáva aktívne voxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxp. či sú údaje o nej úplné a pravdivé. Obec v úradných hodinách umožňuje nahliadnuť do stáleho zoznamu voličov. Ak obec žiadosti voliča o zmenu alebo doplxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxení stáleho zoznamu voličov. Konanie upravujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.
K § 11:
Zoznam voličov pre jednotlivé volebné okrsky xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xlenom okrskových volebných komisií zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch voličov, ktoré spracúvajú. Táto povinnosť zachovávať mlčanlivosť vyxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov.
K § 12:
Ustanovenie je organizačného charakteru. Vymenúva orgány, ktoré sa musia zriadiť na základe zákona na riadenie a vykonanie voliexx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxť množstvo ďalších úkonov organizačného, materiálneho, personálneho a iného charakteru, pôsobia vo voľbách aj ďalšie orgány, ktoré plnia tieto úlohxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx1 Z.z. ústredným orgánom štátnej správy pre organizáciu volieb, Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý podľa zákona o štátnej štatistike zabxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxhu k volebným komisiám a obciam, samosprávne kraje a obce, ktoré plnia úlohy podľa tohto zákona pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov a pri voľbácx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx utvoriť odborný a administratívny útvar. Obdobne sa ukladajú úlohy štatistickému úradu pre súčinnosť pri spracúvaní výsledkov volieb volebnými komxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxcionári nemali vplyv a možnosť zasahovať do riadenia volebného procesu. Rozsah vymedzených funkcií je odvodený od funkcií, ktoré sú volené vo voľbáchx
x x xxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členov volebnej komisie, spôsob jej rokovania, určenie predsedu a podpredsedu a utvorenie jej odborného sumarizačného útvaru. Spôsob kreácie volebxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku.
Ustanovuje sa minimálny počet členov volebnej komisie. Tento počet zodpovedá potrebám činnosti kxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Navrhuje sa vylúčiť sprístupňovanie informácií o hlasovaní jednotlivých členov volebných komisií zo sprístupňovania informácií podľa č. 211/200x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxácie o tom, ktorý člen ako hlasoval by mohlo mať aj negatívny vplyv na konanie fyzických a právnických osôb, ako aj vplyv na konanie člena komisie pri rozhxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxť, zákon mu priznáva len poradný hlas. Na rozdiel od doterajších právnych úprav na úseku volieb, zákon jednoznačne ustanovuje, že zapisovateľom volebxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxbnej komisie sa zveruje riadenie žrebovania predsedu a podpredsedu komisie, ktoré sa vykoná na prvom zasadnutí komisie. Zapisovateľa okrskovej volexxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x § 16:
Taxatívne sa uvádzajú náležitosti rozhodnutia o vyhlásení volieb, ktoré sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Voľby sa budú kxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
V záujme všeobecnej informovanosti sa ukladá obciam povinnosť informovať o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Miestom, na ktorom povinne zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxlších aktov vydávaných obcou a jej orgánmi. Na internetovej stránke zverejnia informáciu len obce, ktoré internetovú stránku majú zriadenú.
V súladx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxý do Európskeho parlamentu osobitne občanov iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom na území obce. Informácia sa zasiela spôsobom ako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxsti pri všetkých druhoch volieb musí obsahovať všetky nevyhnutné údaje, ktoré neuvádza rozhodnutie o vyhlásení volieb. V informačných materiáloch sx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx volebnej miestnosti, ustanovuje sa povinnosť obci určiť osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov tak, aby bola zabezpečená tajnosť hlasovaxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx odkladanie nepoužitých a nesprávne upravených hlasovacích lístkov do osobitnej schránky. Podľa návrhu musí byť zapečatená, aby sa znemožnila manipxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xstanovuje sa povinnosť predsedu okrskovej volebnej komisie vyhlásiť hlasovanie za začaté až po vykonaní kontroly vybavenia volebnej miestnosti a po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxorí zabezpečujú realizáciu volebného práva, t.j. vykonanie volebného aktu. Oproti doterajším volebným pravidlám zavádza sa povinnosť voliča vlastxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xre osoby, ktoré nie sú spôsobilé samé vyznačiť svoju voľbu na hlasovacom lístku a postup pri hlasovaní do prenosnej volebnej schránky.
Voličovi sa uklxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxx na výkon trestu odňatia slobody racionálnym spôsobom, keďže väznené osoby často nemajú preukaz totožnosti, navrhuje sa, aby ich totožnosť bolo možné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx keď nie je možno začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť. O posunutí začiatku hlasovania alebo o predĺžení času hlasovania upovedomí okrskxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxovuje sa, zodpovednosť predsedu okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti jej podpredsedu, za poriadok vo volebnej miestnosti a záväznosť jexx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxé vo volebnej miestnosti počas hlasovania a pri sčítaní hlasov. Súčasne sa ukladá povinnosť obci vymedziť vo volebnej miestnosti osobitný priestor prx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxej na ukončenie hlasovania majú možnosť hlasovať už len tí voliči, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Okrsková volebná komisia takýmto volxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxnosti hlasovacieho lístka a obálky rozhoduje okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou.
K § 26, § 28 a § 29:
Ukladá sa volebným komisiám povixxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxyv na jej platnosť. Náležitosti jednotlivých zápisníc ustanovuje zákon v osobitných častiach.
Postupné budovanie informatizácie spoločnosti si vxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxvy spracovania a doručovania zápisnice okrskovej volebnej komisie elektronicky. V ustanovení sa tento postup konkretizuje a špecifikuje. Takýto spxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxia vo volebnom okrsku vyhlasuje predseda okrskovej volebnej komisie po vyhotovení oboch rovnopisov zápisnice a ich podpísaní. Volebné dokumenty odoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxriálne prostriedky a osoby na organizačnú prípravu a vykonanie volieb.
K § 31:
Vo voľbách budú plniť jednotlivé úlohy predovšetkým orgány verejxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxovujú sa podmienky pre nerušený výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie najmä v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Člen a zapisovateľ voxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxne zárobkovo činnú osobu, na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.
Zaxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxnskou udalosťou. Preto výdavky spojené s ich prípravou a konaním sú hradené zo štátneho rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu sa neuhrádzajú výdavky spojené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xeskorších predpisov sa bude v plnej miere vzťahovať na konanie o správnych deliktoch a pokutách podľa § 40 a § 41 zákona, na rozhodovanie volebných orgánxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxkona, na prípravu a vykonanie volieb. Ustanovuje sa povinnosť xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxíslušným subjektom s tým, že dňom prevzatia týchto dokumentov sa stávajú súčasťou ich registratúry. Pokiaľ ide o sprístupňovanie volebných dokumentxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxm a orgánom činným v trestnom konaní.
K § 36 a § 37:
Navrhuje sa zakotviť skutkové podstaty priestupkov, ktoré doterajšie zákony neobsahovali. Skxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxcími lístkami, neuvedením potrebných údajov a naopak uvedením nepravdivých údajov v čestnom vyhlásení.
Priestupky budú prejednávať okresné úrady x xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xaždému občanovi Slovenskej republiky bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Veková hranica 18 rokov a prekážky práva voliť sú ustanovené v prvej časti zxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxého práva je viazané na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Úprava vychádza z ustanovenia čl. 74 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
K § 40:
xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx náležitosti osobitného zoznamu voličov, do ktorého sa zapisujú voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadali o voľbu poxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xiesta trvalého pobytu, t.j. v mieste, kde sa v deň volieb zdržiavajú. Ustanovuje sa postup a lehoty na vybavovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preuxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxeukazy vydávajú obce a vedú o nich evidenciu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
K § 43:
Usxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxcie do ústrednej volebnej komisie je podanie kandidátnej listiny. Ustanovujú sa náležitosti oznámenia o delegovaní a určuje sa lehota na doručenie toxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxná volebná komisia má najmenej päť členov.
Podmienkou delegovania zástupcu politickej strany, politického hnutia alebo koalície do okresnej volebxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxtných hlasov v ostatných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Ustanovujú sa náležitosti oznámenia o delegovaní. Navrhovaný systém kreácix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxčenie funkčnosti okresnej volebnej komisie sa ukladá prednostovi okresného úradu povinnosť doplniť chýbajúcich členov vymenovaním.
Špecifikujú xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxod okresnej volebnej komisie.
K § 45:
Ustanovenie upravuje vymenúvanie a odvolávanie zapisovateľa okresnej volebnej komisie. Táto kompetencxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxlebnej komisie je zhodný so spôsobom kreácie okresnej volebnej komisie s tým, rozdielom, že chýbajúcich členov komisie, ktorá nedosahuje zákonom ustxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxnné požiadavky na obsah kandidátnych listín, ktoré môžu podať politické strany a politické hnutia registrované podľa osobitného zákona, resp. ich koxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxtanovujú sa zároveň aj podmienky, za ktorých možno politickému subjektu vrátiť volebnú kauciu. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpoxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxrkne kandidáta z kandidátnej listiny.
K § 49:
Rieši sa spôsob registrácie kandidátnych listín ústrednou volebnou komisiou. Konanie o opravnom xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxie kandidátnej listiny sa zveruje Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. Ukladá sa obci povinnosť zaslať zoznam zaregistrovaných kandidátov do kažxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxžiadajú o voľbu poštou.
K § 50:
Osobitnou úpravou číslovania kandidátnych listín politických strán, politických hnutí a koalícií sa zabezpečuxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxo subjektu na späťvzatie kandidátnej listiny alebo odvolanie kandidáta a dispozičné právo kandidáta na vzdanie sa kandidatúry je potrebné viazať na uxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxčatím volieb) je dostačujúce. Zároveň sa ustanovuje postup a náležitosti odvolania a vzdania sa kandidáta, pričom sa vychádza zo skúseností a poznatkxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxň konania volieb vo volebnej miestnosti. Vydávanie hlasovacích lístkov priamo vo volebnej miestnosti je bežnou praxou pri voľbách v mnohých iných vysxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxanovenej lehote doručený do domácnosti.
K § 53:
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa zveruje do kompetencie predsedu Nárxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby za neplatné
K § 54:
Zákon umožňuje dva spôsoby voľby - voľby na území Slovenskej republiky a voľby xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxaní samotného aktu voľby a zápis do zoznamu voličov, či už na základe predloženia hlasovacieho preukazu alebo rozhodnutia súdu, v prípade uplatnenia nxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
Ustanovuje sa spôsob voľby poštou, vrátane náležitostí žiadosti o tento spôsob hlasovania. Zároveň sa ustanovujú povinnosti ministerstva vnútra voxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxdaní s doručenými návratnými obálkami, zisťovaní výsledkov hlasovania poštou a náležitosti zápisnice o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xlovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia, vrátane náležitostí žiadosti o tento spôsob hlasovania. Zároveň sa ustanovujú povixxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxej komisie pri nakladaní s doručenými návratnými obálkami.
K § 58:
Ustanovenie upravuje postup okrskovej volebnej komisie pri sčítavaní hlasoxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx neplatnosti hlasovacích lístkov. Upravuje sa postup pre prípad, ak volič odovzdal prednostné hlasy viac ako štyrom kandidátom.
K § 60:
Ustanovxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnej komisie bezodkladne doručiť zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku volebnej komisii vyššieho stupňa. Okrsková volebná koxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx:
Upravuje sa postup okresnej volebnej komisie pri overovaní zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxm tejto komisie, napr. pozorovateľom vyslaným medzinárodnými organizáciami.
K § 62:
Upravujú sa náležitosti zápisnice okresnej volebnej komxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx poštou. Údaje uvedené v zápisnici okresnej volebnej komisie sú sumárom údajov, ktoré okresná volebná komisia zistila zo zápisníc okrskových volebnýxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxch výsledkov. Základnou podmienkou je, aby politická strana alebo politické hnutie získali najmenej päť percent z celkového počtu odovzdaných platnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxv tvoriacich koalíciu.
K § 64:
Upravuje sa postup ústrednej volebnej komisie, ak zistí, že podmienky stanovené na postup do ďalšieho zisťovania xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxslosti od počtu platných hlasov, ktoré boli odovzdané pre postupujúce politické strany, politické hnutia alebo koalície.
Ustanovuje sa presný postxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnostného hlasovania.
K § 66:
Ustanovujú sa náležitosti zápisnice ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb, v ktorej sú uvádzané mená kandixxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxisnici sú sumárom údajov zistených zo zápisníc okresných volebných komisií.
Povinnosť predsedu Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 2 sxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxovenskej republiky je legitimovaná ústredná volebná komisia ako orgánom, ktorý riadi voľby a zisťuje konečné výsledky volieb.
K § 68:
Upravuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xistine, alebo od počtu prednostných hlasov získaných od voličov. Nastúpenie náhradníka vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dnx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xychádza z Ústavy Slovenskej republiky, Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a zo Smernice 93/109/ES Rady Európskehx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxalý pobyt na území Slovenskej republiky a spĺňajú ustanovenú vekovú hranicu. Právo voliť do Európskeho parlamentu nemajú občania iných členských štáxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxskej únie.
K § 70:
Pre voľby do Európskeho parlamentu pasívne volebné právo tak u občana Slovenskej republiky ako aj občana iného členského štátu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xlovenskej republiky. Občan iného členského štátu musí popri veku a trvalom pobyte na území Slovenskej republiky spĺňať ešte ďalšiu podmienku, nesmie xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxa § 6 zákona. Dĺžka volebného obdobia poslancov Európskeho parlamentu je ustanovená v čl. 3 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxanovenie o zapísaní voliča - občana iného členského štátu do zoznamu voličov na území Slovenskej republiky sa oproti doterajšiemu zákonu precizuje taxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Údaje uvedené v žiadosti o zapísanie do zoznamu voličov a vo vyhlásení sa stávajú obsahom informácie, ktorú Slovenská republika, v súlade s článkom 13 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xlovenskej republiky resp. zo strany iného členského štátu sa má zabrániť tomu istému voličovi v dvojnásobnom hlasovaní - na území Slovenskej republikx x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxácie inému členskému štátu sa stáva ministerstvo vnútra, ktoré plní úlohu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxe voličom hlasovať mimo svojho miesta trvalého pobytu, t.j. v mieste, kde sa v deň volieb zdržiavajú. Ustanovuje sa postup a lehoty na vybavovanie žiadoxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxradným tlačivom. Hlasovacie preukazy vydávajú obce a vedú o nich evidenciu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek vxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xe podanie kandidátnej listiny. Ustanovujú sa náležitosti oznámenia o delegovaní a určuje sa lehota na doručenie tohto oznámenia.
Špecifikujú sa podxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ustanovenie § 14 zákona, podľa ktorého okresná volebná komisia má aspoň päť členov.
Podmienkou delegovania zástupcu politickej strany, politickéhx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z celkového počtu odovzdaných platných hlasov v ostatných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Ustanovujú sa náležitosti oznámenia o delexxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxy v priebehu volieb a odkazom na osobitný zákon sa vymedzuje územný obvod okresnej volebnej komisie.
K § 76:
Ustanovenie upravuje vymenúvanie a oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxhom nadväzuje na ustanovenia § 14 zákona.
Spôsob kreácie okrskovej volebnej komisie je zhodný so spôsobom kreácie okresnej volebnej komisie s tým, roxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxi a ustanovujú sa kompetencie komisie.
K § 78:
Ustanovujú sa zákonné požiadavky na obsah kandidátnej listiny a pripojených dokumentov, ktorú môxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxbná komisia. Súčasťou kandidátnej listiny je tiež potvrdenie o uhradení volebnej kaucie vo výške 1 700 eur. Ustanovujú sa zároveň aj podmienky, za ktorxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxátnej listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripája ku kandidátnej listine sa musia zhodovať, a to bez ohľadu na to, či je kandidát občanom Slovenskej republikx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx iného členského štátu Európskej únie preukazovať, že nebol v domovskom členskom štáte pozbavený práva byť volený, sa nahrádza jeho písomným vyhlásenxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxkavaním spomenutého osvedčenia a s identifikáciou orgánov príslušných na vydanie osvedčenia. Písomné vyhlásenie kandidáta sa stáva v ďalšom procesx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxiu kandidáta - občana iného členského štátu Európskej únie údaje, ktoré je povinný uviesť vo vyhlásení, dopĺňajú o dátum a miesto narodenia, adresu jehx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxposledy zapísaný do zoznamu voličov v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom.
K § 79:
Upravuje sa postup ústrednej volebnej kxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx sa spôsob registrácie kandidátnych listín ústrednou volebnou komisiou. Konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutie ústrednej volebnej komisxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxho parlamentu zveruje Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky.
Ukladá sa obci povinnosť zaslať zoznam zaregistrovaných kandidátov do každej domácnxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xx xx xxmpetencie ministerstva vnútra úlohy, ktoré plní aj ako orgán komunikačnej centrály pre vzájomnú výmenu informácií s inými členskými štátmi Európskex xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxe s čl. 6 ods. 4 a čl. 13 Smernice 93/109/ES/ dvojnásobnej kandidatúre kandidáta a zvoleniu toho kandidáta - občana iného členského štátu Európskej úniex xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxtnou úpravou číslovania kandidátnych listín politických strán, politických hnutí a koalícií sa zabezpečuje ich transparentnosť a prehľadnosť pre vxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtu na späťvzatie kandidátnej listiny alebo odvolanie kandidáta a dispozičné právo kandidáta na vzdanie sa kandidatúry je potrebné viazať na určitú lexxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxlieb) je dostačujúce.
K § 83:
Upravujú sa náležitosti hlasovacích lístkov. Voliči dostanú hlasovacie lístky v deň konania volieb vo volebnej mixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxiu o kandidátoch získajú voliči zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý im bol v zákonom ustanovenej lehote doručený do domácností.
K § 84:
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxmpetencia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a lehota na vyhlásenie volieb v prípade, že Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby za nxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxcieho preukazu, rozhodnutia súdu, na základe predloženia slovenského cestovného dokladu spolu s čestným vyhlásením o trvalom pobyte v cudzine alebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xreukazu a presný postup pri vykonávaní samotného aktu voľby.
K § 86:
Ustanovenie upravuje postup okrskovej volebnej komisie pri sčítavaní hlasxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xvádzajú dôvody neplatnosti hlasovacích lístkov. Upravuje sa postup pre prípad, ak volič odovzdal prednostné hlasy viac, ako dvom kandidátom.
K § xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxrskovej volebnej komisie bezodkladne doručiť zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku volebnej komisii vyššieho stupňa. Okrskxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
K § 89:
Upravuje sa postup okresnej volebnej komisie pri overovaní zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volexxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxo členom tejto komisie, napr. pozorovateľom vyslaným medzinárodnými organizáciami.
K § 90:
Upravujú sa náležitosti zápisnice okresnej volebxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxj forme poštou. Údaje uvedené v zápisnici okresnej volebnej komisie sú sumárom údajov, ktoré okresná volebná komisia zistila zo zápisníc okrskových vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmienkou je, aby politická strana, politické hnutie alebo koalícia získali najmenej päť percent z celkového počtu odovzdaných xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxé pre postupujúce politické strany, politické hnutia alebo koalície. Ustanovuje sa aj presný postup prideľovania mandátov kandidátom v rámci jednotxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe ústrednej volebnej komisie, ako aj povinnosť ústrednej volebnej komisie zverejniť celkové výsledky volieb až po ukončení volieb v členskom štáte Euxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxložiť zápisnicu o výsledkoch volieb predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je povinný oznámiť výsledky Európskemu parlamentu.
K x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxm konečné výsledky volieb.
K § 95:
Upravuje sa nastupovanie náhradníkov politickej strany alebo koalície na uprázdnený mandát a to v závislosti xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxsia do 15 dní od doručenia oznámenia Európskeho parlamentu o uprázdnení mandátu Národnej rade Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republixx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxenskej republiky bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Veková hranica 18 rokov a prekážky práva voliť sú ustanovené vo všeobecnej časti zákona. Ustanoxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxta trvalého pobytu, t.j. v mieste, kde sa v deň volieb zdržiavajú. Ustanovuje sa postup a lehoty na vybavovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxazy vydávajú obce a vedú o nich evidenciu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
K § 98:
Podmixxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx ústrednej volebnej komisie je prijatie návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Ustanxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxehu volieb.
K § 99:
Ustanovenie svojim obsahom nadväzuje xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxického hnutia alebo koalície zastúpene v Národnej rade Slovenskej republiky a petičného výboru do okresnej volebnej komisie je prijatie návrhu na kanxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx sa lehota na doručenie tohto oznámenia.
Špecifikujú sa podmienky zániku členstva v okresnej volebnej komisii, ustanovujú sa jej úlohy v priebehu volxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxpisovateľa okresnej volebnej komisie. Táto kompetencia sa zveruje prednostovi okresného úradu.
K § 101:
Ustanovenie svojim obsahom nadväzujx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xhýbajúcich členov komisie, ktorá nedosahuje zákonom ustanovený počet vymenúva starosta obce. Určujú sa dôvody zániku členstva v komisii a ustanovujx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xárodnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie návrhu a postup rozhodovania o takomto návrhu po jeho preskúmaní. Predseda Národnej rady Slovenskex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxietnutiu návrhu podnet na preskúmanie takéhoto rozhodnutia na Najvyšší súd Slovenskej republiky.
K § 103:
S kandidatúrou disponuje len kandidxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečilo zverejnenie takejto skutočnosti vo volebných miestnostiach. Časové obmedzenie (najneskôr 48 hodín pred začatím volieb) je dostačujúcxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxť údajov na hlasovacom lístku a ustanovenie upravuje spôsob tlače a distribúciu hlasovacích lístkov na obce. Voliči dostanú hlasovacie lístky tak, akx xx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxuje do kompetencie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ustanovuje sa kompetencia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a lehota na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxtanovenie § 20 zákona.
Ustanovuje sa zápis do zoznamu voličov, či už na základe predloženia hlasovacieho preukazu, rozhodnutia súdu, na základe predxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxzapísanie v zozname voličov) na základe predloženia občianskeho preukazu a presný postup pri vykonávaní samotného aktu voľby.
K § 107:
Ustanovxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxlivých kandidátov. Zistené výsledky uvádza komisia vo svojej zápisnici.
K § 108:
Taxatívne sa ustanovujú dôvody neplatnosti hlasovacieho lísxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx povinnosť okrskovej volebnej komisie bezodkladne doručiť zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku volebnej komisii vyššieho sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyššieho stupňa.
K § 110:
Upravuje sa postup okresnej volebnej komisie pri overovaní zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxňuje aj iným osobám ako členom tejto komisie, napr. pozorovateľom vyslaným medzinárodnými organizáciami.
K § 111:
Upravujú sa náležitosti zápxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxky a následne v písomnej forme poštou. Údaje uvedené v zápisnici okresnej volebnej komisie sú sumárom údajov, ktoré okresná volebná komisia zistila zo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb. Údaje v zápisnici sú sumárom údajov zistených zo zápisníc okresných volebných komisií. Zápisnicu o výxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýsledkov volieb.
K § 114:
Druhé kolo volieb vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kaxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxm hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky sa priznáva každému občanovi Slovenskej republiky bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Vekoxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxjú. Ustanovuje sa postup a lehoty na vybavovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a určujú sa náležitosti žiadosti.
Ochranné prvky na hlasovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
K § 117:
Členov ústrednej volebnej komisie delegujú politické strany alexx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxe tohto oznámenia.
Špecifikujú sa podmienky zániku členstva v ústrednej volebnej komisii, ustanovujú sa jej úlohy v priebehu konania ľudového hlasoxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx
Podmienkou delegovania zástupcu politickej strany alebo koalície do okresnej volebnej komisie je zastúpenie politickej strany alebo koalície v Nárxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xodmienky zániku členstva v okresnej volebnej komisii, ustanovujú sa jej úlohy v priebehu konania ľudového hlasovania a odkazom na osobitný zákon sa vyxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxsie. Táto kompetencia sa zveruje prednostovi okresného úradu.
K § 120:
Ustanovenie svojim obsahom nadväzuje na § 14 zákona.
Spôsob kreácie okrxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxonom ustanovený počet vymenúva starosta obce. Určujú sa dôvody zániku členstva v komisii a ustanovujú sa kompetencie komisie.
K § 121:
Vyhlásenxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxtencie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
K § 122:
Ustanovujú sa náležitosti hlasovacieho lístka pre ľudové hlasovanie o odvolaní pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx obce.
K § 123:
Ustanovuje sa postup pri zápise do zoznamu voličov, či už na základe predloženia hlasovacieho preukazu, rozhodnutia súdu, na záklxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxa voliča alebo v osobitných prípadoch (nezapísanie v zozname voličov) na základe predloženia xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxaní hlasovacích lístkov a zisťovaní počtu platných hlasov za odvolanie, resp. neodvolanie prezidenta Slovenskej republiky. Zistené výsledky uvádzx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxti zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Zakotvuje sa povinnosť okrskovej volebnej komisie bezoxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx činnosť ukončiť až po overení správnosti údajov uvedených v doručenej zápisnici na pokyn volebnej komisie vyššieho stupňa.
K § 127:
Upravuje sa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxvaní prípadných zistených chýb a nedostatkov v týchto zápisniciach. Prítomnosť pri tejto činnosti sa umožňuje aj iným osobám ako členom tejto komisiex xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxu hlasovania, ktorú okresná volebná komisia doručuje ústrednej volebnej komisii bezodkladne elektronicky a následne v písomnej forme poštou. Údaje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxchova dokumentov z ľudového hlasovania sa zveruje okresnému úradu.
K § 129:
Ustanovujú sa náležitosti zápisnice ústrednej volebnej komisie o vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xlasovania ústredná volebná komisia odovzdáva Národnej rade Slovenskej republiky.
K § 130:
Taxatívne sa vymenúvajú náležitosti, ktoré sú obsaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja alebo vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxého práva pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja sú odvodené od aktívneho volebného práva s tým, že obec trvalého pobytu kandidáta muxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxe práva byť volený.
x x xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxeho kraja alebo vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia
K § 134:
Poslancov zastupiteľstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxstvo samosprávneho kraja. Informáciu o počte volebných obvodov a počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť sa uverejňuje na webovom sídle samosprávnehx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxom.
K § 135:
Do ústrednej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupixxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxna alebo koalícia predsedovi vlády Slovenskej republiky v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
Špecifikujú sa podmienky zániku členstvx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxlé volebné obdobie.
K § 136:
Ustanovujú sa subjekty oprávnené na delegovanie zástupcu do volebnej komisie samosprávneho kraja, podmienky pre dxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxstupcovi aj jedného náhradníka. Počet členov komisie musí byť minimálne päť. Pre zabezpečenie funkčnosti volebnej komisie samosprávneho kraja sa ukxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxnkčného obdobia komisie klesol pod stanovenú hranicu a nie sú náhradníci.
Špecifikujú sa podmienky zániku členstva vo volebnej komisii samosprávnexx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx obdobie.
K § 137:
Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s volebným obvodom. Obvodná volebná komisia má najmenej päť členov.
Podmienxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xamosprávneho kraja v určenom počte volebných obvodov. Ustanovujú sa náležitosti oznámenia o delegovaní, subjekt, ktorému sa oznámenie o delegovaní xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo kraja povinnosť doplniť chýbajúcich členov vymenovaním.
Súčasťou obvodnej volebnej komisie je aj jej odborný sumarizačný útvar utvorený štatistxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxávneho kraja.
K § 139:
Ustanovuje sa spôsob kreácie okrskovej volebnej komisie, určujú sa náležitosti oznámenia o delegovaní, dôvody zániku člxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxné požiadavky na obsah kandidátnych listín a dokumentov, ktoré musia byť k nim pripojené a ktoré môžu podať politické strany a politické hnutia registrxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxneho kraja je osobitná listina podpísaná voličmi, ktoré podporujú jeho kandidatúru v príslušnom volebnom obvode v počte 400 podpisov.
Ukladá sa zapixxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxickej strany a nezávislého kandidáta na úpravu alebo doplnenie kandidátnych listín. Zapisovateľ je povinný predložiť kandidátne listiny volebnej kxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxiou samosprávneho kraja tak, že konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu komisie o nezaregistrovaní kandidáta sa zveruje súdu. Ak súd rozhodxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxácie na kandidátnej listine.
K § 142:
Ustanovujú sa náležitosti zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý sa vyhotovuje podľa volebných obvxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxá sa povinnosť obci uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým.
K § 143:
S kandidatúrou disponuje kandidát a polixxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxáta a dispozičné právo kandidáta na vzdanie sa kandidatúry je potrebné viazať na určitú lehotu tak, aby sa v záujme informovanosti voličov zabezpečilo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hlasovacích lístkov. Voliči dostanú hlasovacie lístky v deň konania volieb vo volebnej miestnosti. Uvedením kandidátov na jednej strane hlasovaciexx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxtok až vo volebnej miestnosti.
K § 145:
Ustanovujú sa zákonné požiadavky na obsah kandidátnych listín a dokumentov, ktoré k nim musia byť pripojexx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxo kandidáta na predsedu samosprávneho kraja je osobitná listina podpísaná voličmi - obyvateľmi samosprávneho kraja, ktoré podporujú jeho kandidatúxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxnom a ak nie, vyzvať splnomocnenca politickej strany a nezávislého kandidáta na úpravu alebo doplnenie kandidátnej listiny. Zapisovateľ je povinný pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xx xxxxxx registrácie kandidátov na predsedu samosprávneho kraja volebnou komisiou samosprávneho kraja; konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxmosprávneho kraja do 24 hodín od doručenia rozhodnutia vyznačením registrácie na kandidátnej listine.
K § 147:
Ustanovujú sa náležitosti zoznxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xaždej obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja.
Ukladá sa povinnosť obci zoznam zaregistrovaných kandidátov uverejniť spôsobom v mieste obvxxxxxx
x x xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xredsedu samosprávneho kraja, ktorý je spoločný pre všetkých kandidátov a jednostranný. Voliči dostanú hlasovacie lístky v deň konania volieb vo volexxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxtva samosprávneho kraja.
K § 150:
Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov sa zveruje do kompetencie predsedu Národnej rady Slovenskxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xle z titulu nezákonnosti, neústavnosti alebo sťažnosti proti výsledku volieb boli Ústavným súdom Slovenskej republiky voľby vyhlásené za neplatné, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx označeného ako nové voľby. V uvedených prípadoch vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby s tým, že lehoty určí v prílohe rozhodnuxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtkového konania voliča alebo v osobitných prípadoch (nezapísanie v zozname voličov) na základe predloženia občianskeho preukazu a presný postup pri xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxe pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Zistené výsledky uvádza vo svojej zápisnici.
K § 153:
Taxatívne sa ustanovujú dôvody neplatnosti hlaxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx voľby predsedu samosprávneho kraja v obálke, zákon rieši tak, že všetky takéto hlasovacie lístky vyhlasuje za neplatné.
K § 154:
Ustanovujú sa nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxisie bezodkladne doručiť zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku volebnej komisii vyššieho stupňa. Okrsková volebná komisia mxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxravuje sa postup obvodnej volebnej komisie pri overovaní zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxo komisie, napr. pozorovateľom vyslaným medzinárodnými organizáciami.
K § 156:
Upravujú sa náležitosti zápisnice obvodnej volebnej komisie x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxej volebnej komisie sú sumárom údajov, ktoré obvodná volebná komisia zistila zo zápisníc okrskových volebných komisií. V zápisnici sú uvedené mená a pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtov sa zveruje samosprávnemu kraju.
K § 157:
Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja osvedčuje výsledky volieb v samosprávnom kraji. Sx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx aj meno a priezvisko zvoleného predsedu samosprávneho kraja. Volebná komisia samosprávneho kraja doručuje zápisnicu ústrednej volebnej komisii elxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
K § 158:
Za poslancov sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v príslušnom volebnom obvode, teda v tom obvode, v ktorom xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxidáti viacerých politických strán alebo nezávislí kandidáti získali rovnaký počet platných hlasov.
Za predsedu samosprávneho kraja je zvolený ten xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samosprávneho kraja a za predsedu samosprávneho kraja je legitimovaná volebná komisia samosprávneho kraja ako orgán zisťujúci konečné výsledky volxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxtných hlasov v príslušnom volebnom obvode. Oznamovanie nastupovania náhradníka sa navrhuje zveriť predsedovi samosprávneho kraja a to tak, aby to muxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxy úkony s tým spojené.
K § 162
Ustanovujú sa náležitosti zápisnice ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb, v ktorej sú uvádzané, okrem inéhxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxlých kandidátov. Oproti platnej právnej sa v zápisnici navyše uvádza aj údaj o počte zvolených žien a zvolených mužov. Údaje v zápisnici sú sumárom údajxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxžije v prípade, keď ani jeden z kandidátov nezískal požadovaný počet platných hlasov. O tom, že vo voľbách nebol zvolený predseda niektorého samosprávxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxprávneho kraja je dostatočná na to, aby druhé kolo volieb bolo možné zabezpečiť po organizačno-technickej stránke (tlač hlasovacích lístkov a ich disxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxm pobytom v obci, dosiahnutím veku podľa § 3 zákona a nedostatkom prekážok vo výkone volebného práva podľa § 4 návrhu zákona.. Za obyvateľa obce sa považuxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxs. 1 priznáva právo voliť do orgánov samosprávy obcí.
K § 165:
Pasívne volebné právo sa pri voľbách za poslanca obecného zastupiteľstva odvíja od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxx xolebné právo sa pri voľbách za starostu obce odvíja tiež od aktívneho volebného práva, s tým rozdielom, že veková hranica na zvolenie za predsedu samospxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxieb, v opačnom prípade bude kandidát vyčiarknutý z kandidátnej listiny.
K § 167:
Ustanovuje sa spôsob tvorby viacmandátových volebných xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxncii obce.
K § 168:
Právo delegovať zástupcu do ústrednej volebnej komisie zákon priznáva politickým stranám a koalíciám, ktoré podali kandidáxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxe sa lehota na doručenie tohto oznámenia.
Špecifikujú sa podmienky zániku členstva v ústrednej volebnej komisii, ustanovujú sa jej úlohy počas príprxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxej päť členov.
Právo delegovať zástupcu do okresnej volebnej komisie zákon priznáva politickým stranám a koalíciám, ktoré podávajú kandidátne listxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxenia o delegovaní a určuje sa lehota na doručenie tohto oznámenia.
Pre zabezpečenie funkčnosti okresnej volebnej komisie sa ukladá prednostovi okrexxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xa jej úlohy počas prípravy a priebehu volieb a odkazom na osobitný zákon sa vymedzuje územný obvod okresnej volebnej komisie.
K § 170:
Zapisovatexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do miestnej volebnej komisie, podmienky pre delegovanie, náležitosti oznámenia o delegovaní a lehota na doručenie tohto oznámenia.
Komisia musí max xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxsiahnutý činnosťou politických subjektov, alebo ak tento počas funkčného obdobia komisie klesol pod stanovenú hranicu a nie sú náhradníci. Špecifikxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxmisie sú zriadené na celé volebné obdobie. Obdobne sú na celé volebné obdobie zriadené odborné sumarizačné útvary miestnych volebných komisií, ktoré xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxob kreácie okrskovej volebnej komisie je zhodný so spôsobom kreácie okresnej volebnej komisie. Možnosť delegovať zástupcu do komisie zákon podmieňuxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxe voľby starostu obce zákon uvedené právo nepriznáva. Chýbajúcich členov komisie, ktorá nedosahuje zákonom ustanovený počet vymenúva starosta obcex
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxlieb. Aj okrsková volebná komisia xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxré môžu podať politické strany registrované podľa osobitného zákona, resp. ich koalície a nezávislí kandidáti. Súčasťou kandidátnej listiny nezávixxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xočte podpisov podľa prílohy č. 1 návrhu.
Ukladá sa zapisovateľovi miestnej volebnej komisie zistiť, či predložené kandidátne listiny sú v súlade so zxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxj komisie v rámci preskúmavania kandidátnych listín. Vzhľadom na časový priestor, ktorý zákon priznáva miestnej volebnej komisii na preskúmanie prexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xegistráciu už na jej prvom zasadnutí.
K § 174:
Rieši sa problematika preskúmavania kandidátnych listín podaných politickými stranami, ich koaxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxj v odseku 2 ustanovenia sa vytvorí dostatočný časový priestor na preskúmanie rozhodnutia miestnej volebnej komisie súdom. Z uvedeného dôvodu sa ustaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
x x xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxmovanosti, ustanovuje sa obci povinnosť uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým.
K § 176:
S kandidatúrou disxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xlebo odvolanie kandidáta a dispozičné právo kandidáta na vzdanie sa kandidatúry je potrebné viazať na určitú lehotu tak, aby sa v záujme informovanostx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxravujú sa náležitosti hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva. Údaje uvádzané na hlasovacom lístku zodpovedajú údajom uvedeným o kxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xístku názvy politických strán jednotným spôsobom.
K § 178:
Ustanovujú sa zákonné požiadavky na obsah kandidátnych listín, ktoré môžu podať polxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na starostu obce je listina podpísaná voličmi, ktoré podporujú jeho kandidatúru v počte podpisov podľa prílohy č. 1 návrhu. Zákon neumožňuje viacerým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxvať aj na funkciu starostu obce.
Povinnosti zapisovateľa miestnej volebnej komisie sú pri preberaní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x 179:
Rieši sa problematika preskúmavania kandidátnych listín podaných politickými stranami, ich koalíciami a nezávislými kandidátmi a dôsledky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxý priestor na preskúmanie rozhodnutia miestnej volebnej komisie súdom. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje povinnosť politickým stranám, koalíciám a nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx
x x xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým.
K § 181:
Pre disponovanie s kandidatúrou platí odôvodnenie k § 176.
K § 182:
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxidáti sa uvádzajú len na jednej strane hlasovacieho lístka a v abecednom poradí.. Uvádzaním kandidátov len na jednej strane hlasovacieho lístka, sa má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
x xxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xepubliky sa vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí zveruje do kompetencie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Lehota od vyhlásenia xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxánov samosprávy obcí v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia sa javí ako najvhodnejšie. Funkčné obdobie poslancov obecného zastupiteľstva zostaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxný zákon upravoval v samostatnom ustanovení ako nové voľby.
K § 184:
Ustanovenie nadväzuje na § 11 odsek 3 zákona. Vymedzuje sa nielen okruh voličxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxôsob úpravy hlasovacích lístkov. Vzhľadom nato, že volič odovzdáva svoj hlas kandidátom na poslancov obecného zastupiteľstva a aj kandidátovi na staxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxam pri posudzovaní ich platnosti a sčítaní.
K § 185:
Ustanovenie súvisí s § 25 návrhu. Procesu rozdelenia hlasovacích lístkov a ich sčítaniu predxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxenie účasti vo voľbách. Výsledky zistené činnosťou okrskovej volebnej komisie sa uvádzajú v zápisnici okrskovej volebnej komisie i výsledku hlasovaxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xístka v dôsledku jeho nesprávnej úpravy zo strany voliča. Odsek 2 reaguje na prípady, keď volič vložil do obálky viac kusov hlasovacieho lístka toho istxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xa neplatné bez toho, aby vôbec skúmala prejav vôle voliča na niektorom z hlasovacích lístkov.
K § 187:
Ustanovujú sa náležitosti zápisnice okrskxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxpisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku miestnej volebnej komisii. Okrsková volebná komisia môže svoju činnosť ukončiť až po overxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe pri preberaní zápisníc okrskových volebných komisií a odstraňovaní zistených chýb a nedostatkov v týchto zápisniciach. Prítomnosť pri tejto činnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xsobám. Zákon takúto prítomnosť však podmieňuje predchádzajúcim súhlasom miestnej volebnej komisie. Takýmito osobami môžu byť napr. zástupcovia nexxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
x x xxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxitne pre každý volebný obvod. Údaje uvedené v zápisnici sú sumárom údajov uvedených v zápisniciach jednotlivých okrskových volebných komisií, ktoré xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x obci, v ktorej sa utvoril iba jeden volebný obvod, sa zápisnica o výsledku volieb vo volebnom obvode nevyhotovuje.
K § 190:
Popri zápisnici o výslxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxb z jednotlivých volebných obvodov. Preto sa v zápisnici popri všeobecných údajoch, uvádzajú už aj mená a priezviská kandidátov zvolených za poslancox xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xtarostu obce. Ako nový údaj sa oproti doterajšej právnej úprave uvádza počet mužov a počet žien zvolených za poslancov obecných zastupiteľstiev. Zistxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vo volených funkciách.
Ďalej sa upravuje činnosť miestnej volebnej komisie po vyhotovení zápisnice a doručovanie zápisnice Mestskou volebnou komixxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxupiteľstiev kandidujú podľa jednotlivých volebných obvodov a v nich sú aj volení za poslancov zastupiteľstva. Preto xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxčet hlasov, ktoré je potrebné získať na zvolenie za poslanca, ale v odseku 1 určuje, že zvolenými sú tí kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxj komisii povinnosť oboznámiť voličov a občanov obce, ktorí kandidáti boli zvolení na ďalšie štvorročné obdobie za poslancov obecného zastupiteľstvx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
K § 193:
Na odovzdanie osvedčenia o zvolení je legitimovaná miestna volebná komisia, pretože je orgánom zisťujúcim konečné výsledky volieb poslxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxikol. Ustanovuje sa lehota na oznámenie o nastúpení náhradníka. Lehota 15 dní je krajnou lehotou na to, aby sa zánik mandátu stal všeobecne známym a dostxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxmpetencie miestnej volebnej komisie, podpísanie osvedčenia o nastúpení náhradníka a postup pri nastupovaní náhradníka zveruje zákon starostovi obxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxdostatkov v týchto zápisniciach. Prítomnosť pri tejto činnosti okresnej volebnej komisie sa umožňuje aj iným osobám. Zákon takúto prítomnosť však poxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxe uvedené v zápisnici mohli byť podkladom na ďalšie spracovanie a zistenie konečného výsledku volieb. V záujme urýchleného spracovania výsledkov volxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxe uvedené v zápisnici ústrednej volebnej komisie sú sumárom údajov zistených zo zápisníc okresných volebných komisií. Zvolení starostovia a zvolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxislých kandidátov.
K § 198:
Právo hlasovať resp. zúčastniť sa na referende vyplýva z Čl. 94 Ústavy Slovenskej republiky. Preto sa priznáva rovnaxx xxx x x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xj v tomto prípade.
K § 199:
Zákon umožňuje na rozdiel od doterajšej právnej úpravy hlasovať v referende nielen na území Slovenskej xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxjú náležitosti osobitného zoznamu voličov, do ktorého sa zapisujú voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadali o hlasoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xlasovať mimo svojho miesta trvalého pobytu, t.j. v mieste, kde sa v deň volieb zdržiavajú. Ustanovuje sa postup a lehoty na vybavovanie žiadostí o vydanxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxčivom. Hlasovacie preukazy vydávajú obce a vedú o nich evidenciu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okxxxxx
x x xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxde Slovenskej republiky a petičný výbor. Ustanovujú sa náležitosti oznámenia o delegovaní. Špecifikujú sa podmienky zániku členstva v ústrednej volxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxu členstva v okresnej volebnej komisii a vymedzujú sa v ňom kompetencie komisie.
Právo delegovať svojho zástupcu do okresnej volebnej komisie zákon pxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxnané ustanoveným spôsobom a v ustanovenej lehote. Súčasne sa rieši situácia, ak okresná volebná komisia delegovaním nedosahuje počet členov uvedený x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxedovi komisie. Uvedený postup sa nevyžaduje v prípade ak ani 5 dní pred dňom konania referenda člen komisie nezložil zákonom predpísaný sľub. Týmto opaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx okresnej volebnej komisie súvisia s jej činnosťou pred konaním referenda a v deň konania referenda.
K § 203:
Ustanovenie upravuje vymenúvanie a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spôsob kreácie okrskovej volebnej komisie, dôvody zániku členstva v okrskovej volebnej komisii a vymedzujú sa v ňom kompetencie komisie.
Právo delexxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxmisii vznikne len za podmienky, že delegovanie bolo vykonané ustanoveným spôsobom a v ustanovenej lehote.
Zánik členstva predpokladá písomný prejax xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xní pred dňom konania volieb člen komisie nezložil zákonom predpísaný sľub. Týmto opatrením xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxovej volebnej komisie súvisia s jej činnosťou v deň konania referenda.
K § 205:
Ustanovenie nadväzuje svojím obsahom na § 16 zákona. Ustanovujú sx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxndum
vyhlásiť.
K § 206:
Meritórne náležitosti týkajúce sa podmienok vyhlásenia referenda ustanovuje Ústava Slovenskej republiky. Návrh zákxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxie obsahových náležitostí predpísaných ústavou.
Ak sa má
referendum
vykonať na základe petície, je jednou z úloh preskúmanie, či je petícia po obsahxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky umožňuje zákon prezidentovi republiky vyhlásenie referenda odmietnuť. Súčasne sa ukladá prezidentovi povinnosť o svojom rozhodnutí informovať xxxxxxx xxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxedenie otázky, prípadne otázok, na ktoré sa má v referende odpovedať. Ak je otázok viac, označia sa poradovým číslom. Ustanovuje sa že, bez ohľadu na to, xx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxavuje problematiku spojená so zabezpečením tlače hlasovacích lístkov.
Zakotvuje sa zodpovednosť ústrednej volebnej komisie za správnosť údajov, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxadom na tlač hlasovacích lístkov je hlasovací lístok opatrený úradnou pečiatkou ústrednej volebnej komisie.
K § 208:
Upravujú sa spôsoby voľby xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx9:
Ustanovenie nadväzuje na § 11 odsek 3 zákona. Vymedzuje sa nielen okruh voličov, ktoré okrsková volebná komisia v deň konania referenda zapisuje dx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxsob vykonania voľby prostredníctvom pošty, vrátane náležitostí žiadosti o tento spôsob hlasovania. Zároveň sa ustanovujú určité povinnosti ministxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zápisnice o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
K § 211:
Ustanovuje sa spôsob vykonanxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxležitostí žiadosti o tento spôsob hlasovania. Zároveň sa ustanovujú určité povinnosti obce voči osobám, ktorú túto žiadosť uplatnili, t.j. zaslať prxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx2:
Upravuje sa postup okrskovej volebnej komisie pred samotným zistením výsledkov hlasovania a po zistení výsledkov hlasovania.
K § 213:
V usxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxlebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Ukladá sa povinnosť okrskovej volebnej komisii vyhotoviť zápisnicu v požadovanox xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxi preberaní zápisníc okrskových volebných komisií a odstraňovaní zistených chýb a nedostatkov v týchto zápisniciach. Prítomnosť pri tejto činnosti xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxeňuje predchádzajúcim súhlasom okresnej volebnej komisie.
K § 216:
Ustanovujú sa obsahové náležitosti zápisnice okresnej volebnej komisie o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxtosti zápisnice ústrednej volebnej komisie o výsledku referenda. Údaje, ktoré sa uvádzajú v zápisnici ústrednej volebnej komisie je sumárom údajov zx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxené dôvodu sa v ustanovení uvádzajú obsahové náležitosti vyhlásenia tak, aby bolo z neho zrejmé koľko voličov sa ho zúčastnilo a ktorý návrh bol prijatý xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xčastníkov referenda.
K § 219:
Zákonom sa zrušia všetky vykonávacie predpisy vydané podľa zrušovaných volebných zákonov. Upravuje sa preto novx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xrávny predpis vydalo po dohode s dotknutými štátnymi orgánmi.
x x xxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxe a okresné úrady pri utváraní volebných okrskov, zostavovaní zoznamov voličov, zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností, úschove hlasovacxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxasovania.
K § 221:
Úlohy spojené s prípravou a vykonaním volieb do orgánov novovzniknutej obce alebo novovzniknutých obcí, sa zverujú okresnémx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxeneseným výkonom úloh štátnej správy a nie výkonom samosprávy.
K § 222:
Podľa doterajších zákonov upravujúcich voľby do orgánov územnej samospxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xozsahu podľa zrušovaných zákonov do zriadenia nových volebných orgánov podľa tohto zákona.
Výslovne sa ustanovuje, že ak vznikne potreba vykonať voxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xákona.
K § 223:
V prílohe návrhu zákona č. 2 sú uvedené právne záväzné akty Európskej únie, ktoré sa do návrhu zákona preberajú.
K § 224:
Zrušxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xtoré už nie sú v súlade s návrhom tohto zákona.
K Čl. II
Občiansky súdny poriadok v § 250z až 250zd upravuje, v nadväznosti na jednotlivé zákony upraxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxov samosprávy obcí a zákona o spôsobe vykonania referenda konanie, na základe ktorého súdy rozhodovali vo veciach zoznamu voličov a vo veciach registrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxorých mohol podať návrh na súd proti registrácii vlastnej kandidátnej listiny aj ten kto ju podal, hoci volebný zákon mu zaregistrovanú kandidátnu lisxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxenia Občianskeho zákonníka vždy, keď bol prijatý zákon upravujúci nový druh volieb.
Z hľadiska aplikačnej praxe sa navrhuje, aby zmena v Občianskom xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxády a minister vnútra Slovenskej republiky
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR