Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (3)

LIT41657SK Metodické usmernenie ÚVO č.445-5000/2012, vylúčenie u/z - negatívne skúsenosti s plnením zmluvy

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx majetku
Ing. Maroš Hrádela 
vedúci odboru 
Námestie SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 
 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/tel. Bratislava 
2077/2012/Uxxxxxx    xxxxxxxxxxxxx        xxx xxx xxxx 
xxx xxx xxxx 
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxeľ opakovane porušuje svoje zmluvné povinnosti a spôsobuje tým verejnému obstarávateľovi ujmu. Dodávateľ všetky stavebné práce v zmysle zmlúv realixxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxarávania predloží dodávateľ také doklady, ktorými preukáže svoju spoľahlivosť a spokojnosť iných verejných obstarávateľov s jeho prácami.
BBSK akx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxeľa pre prípad, že potenciálny úspešný uchádzač procesu verejného obstarávania je subjekt, s ktorým má verejný obstarávateľ opakovane negatívne skúxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxu v ďalšej verejnej súťaži u toho istého verejného obstarávateľa a splní všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a zároveň má verejný oxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obsxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxtutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxia alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny oxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Pokiaľ xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxého obstarávateľa, ktorý musí byť schopný preukázať závažné porušenie odborných povinností, aby táto skutočnosť mohla viesť k vylúčeniu uchádzača z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž (s odkazom pod čiarou na § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmenx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xepubliky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z.z.) vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania (s odkazxx xxx xxxxxx xx x x xxxx xx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxa č. 223/2011 Z.z.), za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno prexxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxšenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.
Dôkazom o tom, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xroti ktorému nie je možné podať žalobu, právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, právoplatné rozhxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxk súdu, z ktorého vyplýva že došlo k závažnému porušeniu odborných povinností (§ 26 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní). Podľa § 26 ods. 8 zákona o verejxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu (s odkazom pod čiarou na § 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2001 Z.z. v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo odbornej spôsobilosti, uchádzačovi alebo záujemcovi je v súvislosti s preukázaním ich splnenia umožnené využiť finančné zdroje a/alebo technické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvateľovi preukáže, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi /kapacitami osoby, ktorej postavenie a/alebo spôsobilosť využíva na pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxríklad prípad C-5/97 Ballast Nedam Groep alebo prípad C-176/98 Holst Italia) vyplýva, že uchádzača alebo záujemcu nie je možné z verejného obstarávanxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxorného charakteru), ktoré nie sú jeho vlastné, no patria inému alebo iným subjektom. Umožňuje sa preto odvolávať na postavenie /spôsobilosť tretích oxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxjného obstarávateľa sa vyžaduje, aby overil vhodnosť uchádzačov alebo záujemcov v súlade so stanovenými podmienkami. Cieľom tohto preverenia je prexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x období, ktoré je uvedené v zmluve.
Dňom 1. februára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 550/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z.z. o Nárxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxe) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnexx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxvi alebo záujemcovi budú zo strany inej osoby v súvislosti s realizáciou predmetu zákazky poskytnuté určité zdroje /kapacity alebo technické vybavenxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxazky.
V danej súvislosti môže uchádzač alebo záujemca podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní využiť na preukázanie technickej spôsobilosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobiloxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxzanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú mxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické alebo odborné kapacity inej osoby, predloží dôkazy – dokument, ktorý má mať náležixxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx môcť reálne disponovať s kapacitami takejto osoby. Zároveň musí byť v danej súvislosti splnené, že iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú majú byť technické alebo odborné kapacity uchádzačovi alebo záujemcoxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxadmi. Vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxených dokladov (§ 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní).
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača alebo záujemcu z verejného obstarávania (§ 33 ods. x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxrejného obstarávania sa vylúči aj uchádzač alebo záujemca, ak nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxa odboru
Identifikačné číslo ASPI: LIT41657SK
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie
Druh:Metodické usmernenie
Zo dňa:06.06.2012
 
Názov:Metodické usmernenie ÚVO č.445-5000/2012, vylúčenie u/z - negatívne skúsenosti s plnením zmluvy
 
Prameň:UVO, rok: , číslo: , na strane .
Prameň (celý názov):UVO - Úrad pre verejné obstarávanie


Vzťah k:25/2006 Z.z.: §26; 25/2006 Z.z.: §28 ods.2; 25/2006 Z.z.: §33 ods.6-7;
 
Oblasť: