LIT41500SK

Dôvodová správa k zákonu č. 1/2014 Z.z., o organizovaní verejných športových podujatí

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxr v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013 predkladá návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x x016 (ďalej len "koncepcia") schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 44/2013 z 30.1.2013, v rámci plnenia cieľa č. 1 - Zmeny a doplnenia právxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlixxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxuženia miest a obcí Slovenskej republiky a ďalších subjektov z verejnej sféry, športovej sféry i akademickej sféry po dlhodobej dôkladnej analýze staxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlia najprv najmä v Anglicku a následne aj v ďalších štátoch Európy v 70-tych a 80-tych rokoch XX. storočia boli dôvodom pre to, aby bol v roku 1985 na pôde Raxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxpasoch (CETS 120), ktorý okrem Andorry, Gruzínska, Írska, Malty, Moldavska a San Marina podpísali všetky členské štáty Rady Európy, v roku 2013 pristúxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu sa prijatím tohto dohovoru zaviazali k vzájomnej spolupráci všetkých subjektov zainteresovaných na eliminácii diváckeho násilia (štát, polícia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxov a efektívny postih delikventov vrátane trestnoprávneho, s cieľom zabrániť problémovým osobám zúčastňovať sa na športových podujatiach. Aj tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že po vytlačení tohto negatívneho javu z futbalových štadiónov alebo aj z iných dôvodov sa môže zaťažiť športové podujatia iných športových odvetví1xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dohovoru v praxi vypracoval viacero odborných dokumentov obsahujúcich odporúčania a najlepšie postupy pre členské štáty, ktorých cieľom je prevencxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch podujatí a najmä na futbalových zápasoch, odporúčaní2) stáleho výboru Rady Európy k uvedenému dohovoru, z právnych aktov3) orgánov Európskej únxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxh štátoch Európskej únie (najmä Poľska, Česka, Anglicka, Francúzska, Rakúska a Nemecka), ako aj z praktických poznatkov z aplikácie doterajšej právnxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxaná právna úprava nahrádza súčasnú právnu úpravu, upravuje organizovanie športových podujatí tak, aby vznikol efektívny systém právnych nástrojovx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sankčné mechanizmy, ktorých cieľom je na jednej strane ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a pohodlia účastníkov verejných športových podujatx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxsahovať do výkonu práv a slobôd garantovaných článkami 28 a 37 Ústavy SR v rámci verejných športových podujatí, a to jednak do slobody zhromažďovania sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxxxx obťažovať slušných ľudí" pri organizovaní malých športových podujatí (do 300 účastníkov vrátane športovcov, členov realizačných tímov, delegovanxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxstných kategóriách, v ktorých doposiaľ neboli zaznamenané akty diváckeho násilia ani iné bezpečnostné incidenty. V týchto prípadoch návrh zákona prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxjšej právnej úpravy boli komunitné podujatia vyňaté spod pôsobnosti zákona č. 479/2008 Z.z. iba ak ich organizátor organizoval vo vlastných priestoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxanizátora) vyňaté spod pôsobnosti zákona o organizovaní verejných športových podujatí a bude sa riadiť iba všeobecnou právnou úpravou (Občiansky záxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, budú okrem všeobecnej právnej úpravy regulované aj vnútornými predpismi a rozhodnutiami príslušného športového zväzu, ktoré spravidla dostatočnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxe a iné).
Ak by však malé alebo komunitné podujatie bolo kvalifikované ako rizikové, nízky počet účastníkov, či komunitný charakter podujatia bude irxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxch chránených hodnôt postupovať podľa navrhovanej právnej úpravy upravujúcej organizovanie rizikových podujatí.
Návrh zákona vymedzuje hranicu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxvnej úpravy obsiahnutej v predkladanom návrhu zákona.
Základným koncepčným prvkom návrhu zákona je, že definuje podujatia, ktoré sú primárnym predxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxu prítomnosti vyššieho počtu osôb na mieste konania podujatia alebo ich vysokou koncentráciou v uzavretom priestore športového zariadenia, vyšším vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxujatí je možné predpokladať.
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xdvetvia),
-
futbalové stretnutie alebo hokejové stretnutie najvyššej celoštátnej súťaže alebo posledné štyri kolá pohárových súťaží vo futbalx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xiac ako 90% obsadenia športového zariadenia s kapacitou 2 000 a viac divákov.
Pri týchto podujatiach návrh zákona vo verejnom záujme na ochrane verexxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxdné pravidlá pre ich organizovanie, ktoré musí pod hrozbou sankcií dodržať každý organizátor takého podujatia, pričom tento sprísnený režim pre orgaxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxne mládeže, detí a žien.
Návrh zákona kladie dôraz na právne inštitúty preventívnej povahy (napr. ustanovením prevenčných povinností organizátora x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe a prevádzka informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach a ďalšie).
Návrh zákona v záujme preventívneho pôsobenia sankcií umožňuxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správnom delikte neustanovuje dolnú hranicu pokuty, čím umožňuje menej závažné priestupky vybaviť aj napomenutím4) alebo uložením pokarhania, ak xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxahu o nápravu a zaviazal sa nahradiť škodu alebo jej primeranú časť, ak bola priestupkom spôsobená.
Za priestupky je možné okrem pokuty uložiť aj prepaxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxé symboly a pod.) upravené všeobecnou úprave v Priestupkovom zákone, rovnako ako ochranné opatrenie - zhabanie veci.
Návrh zákona obsahuje osobitnú xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xbmedzujúceho opatrenia najviac na dva roky).
Významne sa sprísňuje možný postih za priestupky diváckeho násilia (pri rizikových podujatiach až do 3 xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxv bude mať za následok vyvodenie trestnej zodpovednosti.
Pri ukladaní sankcie za rovnorodú recidívu priestupkov v priestupkovom konaní (ak bol ďalšx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxobku hornej hranice sankcie ustanovenej za tento priestupok, t.j. závažné konania hraničnej povahy spočívajúce v recidíve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxúdené v priestupkovom konaní v prísnejšom režime ako jednotlivo posudzovaný priestupok.
V rámci trestného konania prináša návrh zákona nový alternxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxého činu. Páchateľovi bude v súlade so zásadami pre ukladanie trestu vrátane zásady primeranosti uložením trestu zákazu účasti na verejných podujatixxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxj súťaže alebo aj na verejných podujatiach všeobecne.
Zavádza sa možnosť uložiť obvinenému (pri podmienečnom zastavení trestného stíhania) alebo oxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxdujatia, na ktoré sa zákaz vzťahuje) na príslušný útvar Policajného zboru určený podľa miesta obvyklého pobytu obvineného/odsúdeného, v odôvodnenýxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xodujatím" i pojem "verejné podujatie".
Návrhom zákona sa sprísňuje režim organizácie rizikových podujatí, najmä vo vzťahu k futbalu a hokeju a naopaxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxých športov. Pri rizikových podujatiach bude organizátor povinný do sektorov pre priaznivcov hostí zabezpečiť, aby všetky vstupenky boli na meno a prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxp. že sa takto budú distribuovať na všetky stretnutia súťažného ročníka konkrétnej súťaže.
Návrh zákona nanovo upravuje postavenie a úlohy bezpečnoxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxanizátora významné úlohy na úseku prípravy a riadenia bezpečnostných opatrení vykonávaných v súvislosti so športovým podujatím.
Pri rizikových poxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xysoký počet účastníkov a najvyššie súťaže futbalu a hokeja) bude bezpečnostný manažér určený organizátorom podujatia obligatórne.
Zavádza sa nový xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxesené do oblasti športovej autonómie (proces prebieha mimo režimu správneho konania), kde budú hlavnú rolu zohrávať národné športové zväzy, ktoré buxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxseností a potrieb praxe sú: právna úprava, verbálna a neverbálna komunikácia, poskytnutie prvej pomoci a riešenie typických modelových situácií a krxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxostného manažéra a usporiadateľa vymenuje Policajný zbor z odborne spôsobilých osôb pre jednotlivé oblasti, počet členov komisie nie je obmedzený. Nxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxiach.
Požiadavka na vyškolenie niekoľko sto usporiadateľov x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxkoliť potrebný počet usporiadateľov, ktorí budú môcť vykonávať usporiadateľskú činnosť na verejných podujatiach aj pre iné kluby, resp. aj pre iné špxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s osobitným režimom ďalším obligatórnym odborným orgánom dozoru, ktorý je okrem znalosti relevantnej právnej úpravy dôkladne oboznámený aj s vnútorxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxého športu a športovej súťaže. Delegát zväzu je odborný dozorný a hodnotiaci orgán, ktorý obligatórne vyhotovuje správu o podujatí, ku ktorej prikladx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxového podujatia zo strany organizátora. Znalosť a skúsenosť delegáta zväzu má dopomôcť okrem ochrany verejného záujmu, aj ochrane záujmov športovýcx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xportového zväzu a športu.
Vymedzujú sa úlohy jednotlivých subjektov, ktoré vstupujú do právnych vzťahov v súvislosti s uskutočnením verejného poduxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xoči jednotlivým skupinám subjektov (organizátor, hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, usporiadateľ, dozorný orgán obce, delegát zväzu, dixxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxm, resp. rizikovým podujatím, kde sa predpokladá najprísnejší postih.
Agenda
prejednávania správnych deliktov a priestupkov, ktorá bola doposiax x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obce sú v mnohých prípadoch spoluvlastníkom (akcionárom) alebo významným sponzorom organizátora (športového klubu), ktorý je často podporovaný obxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxm. Nie je zriedkavá ani tá situácia, keď majú obce v orgánoch športových klubov svojich zástupcov. Uvedený presun pôsobnosti z obcí na okresné úrady, rexxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xa dopustili protiprávneho konania v súvislosti s účasťou na verejných podujatiach. Aj preto sa vytvára a posilňuje režim postihu v správnom a priestupxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxej právnej úprave v zákone č. 479/2008 Z.z. sa pri správnych deliktoch právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov zavádza možnosť uloženia ďalšixxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xrocesy do priestoru športovej autonómie, vylučuje aplikáciu Správneho poriadku, pričom tieto procesy sa budú riadiť úpravou uvedenou v návrhu zákonxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxznamne negatívne ekonomické dopady na organizátora (zakázanie podujatia, s prípravou ktorého boli spojené náklady), sa podľa predloženého návrhu uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxť rozhodovacieho procesu, ako aj to, že rozhodnutia obce budú mať všetky náležitosti rozhodnutia podľa Správneho poriadku (výrok, odôvodnenie, pouxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie obce vydané v tomto režime bude možné preskúmať na návrh organizátora v rámci správneho súdnictva.
Ak dozorný orgán obce počas konania podujatia prxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xodanie opravného prostriedku nemôže zvrátiť dôsledky tohto faktického zásahu. Zákonnosť vykonania faktického zásahu môže posúdiť správny súd, ktoxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxým zásahom.
Pri úprave predbežného opatrenia spočívajúceho v zákaze účasti na určených športových podujatiach bola využitá štandardná právna úpraxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch, obsah jednotlivých evidencií, osoby oprávnené využívať údaje z evidencií, ako aj spôsob nakladania s údajmi. V osobitnej časti evidencie budú vedxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxnostných manažérov a usporiadateľov uľahčí organizátorom podujatí zabezpečovanie usporiadateľskej služby pre akékoľvek verejné podujatie a orgáxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxčenia alebo preukazu.
V evidencii informačného systému budú vedené aj dohody uzavreté medzi organizátorom a Policajným zborom, resp. medzi organizxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxj služby, čím bude zabezpečená možnosť kontroly obsahu týchto dohôd, najmä čo sa týka výšky náhrad uplatňovaných zo strany Policajného zboru a obcí, abx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxizmu, diskriminácie, intolerancie a ostatných prejavov súvisiacich s problematikou extrémizmu. V tomto smere návrh zákona reaguje na právnu medzerx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxa, ktoré nebolo možné posúdiť ako priestupky proti verejnému poriadku alebo ako priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, boli posudzované buď axx xxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xo je však vo vzťahu k extrémistickým prejavom a ich náznakom neprijateľné. Ide napr. o prípady verejného obnaženia častí tela (vyhrnutie rukávov, vyzlxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx iných veciach a pod.
Návrhom zmien xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxtočnosť, že problematika diváckeho násilia má prierezový charakter, v dôsledku čoho je upravená vo viacerých zákonoch, v záujme vytvorenia logicky kxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxet a informatizáciu spoločnosti. Pozitívny dopad na štátny rozpočet bude dôsledkom zníženia počtu rizikových podujatí a tým aj počtu príslušníkov Poxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxosť, že tieto podujatia sa konajú väčšinou v deň pracovného pokoja) s čím je spojené zníženie nákladov na prípravu, presun a použitie technických prostxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xožné považovať aj to, že Policajný zbor si bude môcť v prípade vynúteného zásahu v športovom zariadení, ktorého dôvodom je hrubé zanedbanie povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxjný zbor alebo obecná polícia budú na základe odplatnej zmluvy poskytovať súčinnosť pri výkone usporiadateľskej služby aj na štadióne (nie iba v jeho oxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxjednanie priestupkov diváckeho násilia z obcí na Policajný zbor, a presunu právomoci na konanie o správnych deliktoch organizátorov (klubov), z obcí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxrovi, členovi usporiadateľskej služby, divákovi a ďalším subjektom zodpovedným za riadny priebeh podujatia, budú príjmom štátneho rozpočtu.
Pozixxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxch, ktorý bude prepojený na informačný systém národného futbalového informačného strediska5) (NFIS), ako aj postupné zavedenie elektronických syxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxdku eliminácie incidentov počas premiestňovania divákov na podujatie a z podujatia nebude potrebné uzatvoriť na niekoľko hodín všetky prevádzky pohxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxach.
Návrh zákona bude mať negatívny i pozitívny dopad na organizátorov podujatí osobitného režimu a najmä pri rizikových podujatiach, kde si splnenxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxpné. Organizátori budú motivovaní k práci s fanúšikmi tak, aby rizikových podujatí, s ktorými sú spojené zvýšené náklady, bolo čo najmenej. Ak aplikácxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xríjmy zo vstupného a konzumného pre organizátorov týchto podujatí.
Návrh zákona bude mať mierny negatívny dopad na rozpočty obcí v dôsledku presunu pxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxnfliktu záujmov v prípadoch, keď je obec spolumajiteľom alebo významným sponzorom organizátora xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
x xxx x
x x x
xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxj úpravy aj vymedzenie základnej filozofie návrhu zákona, a to zabezpečiť koordinovanosť a vzájomnú spoluprácu všetkých subjektov zúčastňujúcich sx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxúcich v nevhodnom konaní alebo správaní účastníkov podujatia, či dokonca v diváckom násilí, ktoré narúšajú pokojný výkon ústavou garantovaného zhroxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx predloženého návrhu zákona je regulovať predovšetkým tie podujatia, na ktorých dochádza k neslušnostiam, či dokonca diváckemu násiliu (futbal, hokxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa športového zariadenia, v takom prípade aj bez ohľadu na rizikovosť účastníkov, na čo zákon reaguje definovaním podujatí s osobitným režimom.
Vzhľaxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xie podujatia, kde existujú vecné dôvody implikujúce verejný záujem na ich regulácii.
Cieľom návrhu zákona nie je postihovať (organizačne, personálxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxych štátov), že by sa tak v budúcnosti mohlo stať.
Vzhľadom na široký okruh nových povinností pre organizátora podujatia sú z pôsobnosti tohto zákona úxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxých, juniorských ale aj seniorských súťaží, na ktorých sa ako verejnosť zúčastňujú najmä rodičia a iné blízke osoby športovcov a osoby zo súperiacich kxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxa iba vtedy, ak takéto podujatie nie je rizikovým podujatím alebo medzinárodným podujatím, pri ktorých sa vyžaduje postup podľa tohto zákona bez ohľadx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxný zbor a príslušný športový zväz, aby v rámci plnenia svojich úloh mohli zohľadniť, že sa koná takéto podujatie. Pri medzinárodnom podujatí ide o podujxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxsobnosti zákona vylúčené podujatia, ktoré majú komunitnú povahu, ak nie sú určené pre individuálne neurčených účastníkov podujatia. To znamená, že ixx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx svojich členov. Takýmto podujatím je aj klubová súťaž organizovaná iba pre členov klubu, prípadne ak si dva alebo viac klubov xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxávanie a konanie je jednak predvídateľné a tiež je regulované internými predpismi príslušného klubu. Podstata "komunitných" podujatí ostáva zachovxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xákonom, nakoľko sa na nich zúčastňujú iba osoby z konkrétnej uzavretej skupiny osôb a ich blízke osoby. Pri blízkych osobách ide znovu o uzavretý konkréxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxľadu na to, či je účasť na podujatí podmienená zaplatením vstupného alebo nie. O verejné podujatie ide aj v prípade, ak je podmienkou účasti zakúpenie vsxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxva pokojne sa zhromažďovať sú povinné sa vo vzájomnej súčinnosti postarať všetky subjekty podieľajúce sa na príprave, organizovaní a dozore nad priebxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx prístupných miestach nebolo obmedzené, okrem prípadov, ak by boli významne dotknuté iné ústavou garantované práva a slobody. V takom prípade je potrexxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia.
Na zhromaždenie osôb na verejnom športovom podujatí sa nevzťahuje zákon č. 84/1990 Zb. x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx prelínajú celým návrhom zákona a ktorých definovanie je nevyhnutné pre pochopenie podstaty a zmyslu jednotlivých ustanovení predloženého návrhu záxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxbitným režimom a rizikové podujatie, ktorých rozlíšenie je nevyhnutné pre aplikáciu príslušných ustanovení návrhu zákona v závislosti od konkrétnexx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxslušného druhu podujatia budú vzťahovať.
Rizikové podujatie v doterajšej právnej úprave nebolo explicitne vymedzené, preto návrh zákona ustanovuxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xoná, bolo možné jeho označenie za rizikové oprávneným subjektom, ktorým je organizátor podujatia, obec alebo Policajný zbor. Označiť podujatie za rixxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa mieste konania podujatia, za ktoré z hľadiska zabezpečenia dodržiavania verejného poriadku zodpovedá organizátor podujatia, resp. mimo neho, kde xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx zákona špecifikuje novú skupinu podujatí, a to "podujatia s osobitným režimom". Ide o nový pojem, ktorý zahŕňa podujatia, pri ktorých sa na rozdiel od bxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxcie bezpečnostného xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtnutie najvyššej celoštátnej súťaže a posledné štyri kolá pohárových súťaží vo futbale a hokeji v kategórii dospelých. Za podujatie s osobitným režimxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ktorom sa predpokladá viac ako 90% obsadenia športového zariadenia, ktoré má kapacitu 2 000 a viac divákov. Pri organizovaní podujatí s osobitným režixxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxujatia, ale aj na účastníka podujatia, zákon ustanovuje pri rizikových podujatiach.
Medzi podujatia s osobitným režimom neboli zaradené medzinároxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxvmi diváckeho násilia a nie je ani predpoklad, že by sa tam mohol takýto problém vyskytnúť. Za medzinárodné podujatie sa nebude automaticky považovať kxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxmi okolitými štátmi, z ktorých sa pomerne často zúčastňujú športovci na podujatiach konaných na Slovensku (napr. "otvorené majstrovstvá Slovenska" x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxdujatie, nepôjde o medzinárodné podujatie. Medzinárodným podujatím bude vždy také podujatie, ktoré príslušný športový zväz zaradí do kalendára medxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Vymedzením miesta konania podujatia, ktoré organizátor povinne uvádza v oznámení o konaní podujatia, sa jednoznačne ustanovuje, za ktorý priestor xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxažovať aj okolie trate pretekov, ak bolo zo strany organizátora označené (čiary, pásky, zábrany a pod.), alebo ak bola trasa trate (automobilové, cyklxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za ktorý nesie zodpovednosť organizátor podujatia, sa definuje pojem športové zariadenie, pod ktorý budú spadať stavby (štadióny, športové haly, txxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxičené. Ak ide o voľné pozemky alebo prírodné vodné plochy, pre vymedzenie priestoru športového zariadenia bude významné to, aký je ich obvyklý spôsob vxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx športové zariadenie. Pod športoviskom sa rozumie časť športového zariadenia, v ktorom sa podľa príslušných športových pravidiel vykonáva športová xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxtory, v ktorých sa vykonáva športová činnosť. Dôvodom pre osobitné vymedzenie tohto pojmu je zámer poskytnúť tomuto priestoru vyššiu právnu ochranu pxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx i ďalšie osoby nachádzajúce sa v priestore športoviska a jeho bezprostrednej blízkosti (napr. pri futbale zberači lôpt).
V rámci presného určenia čaxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx oznámenom mieste konania podujatia. Čas konania podujatia sa povinne uvádza v oznámení o konaní podujatia. Spravidla pôjde o čas, kedy sa športové zarxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bežne používaného na tento účel, do času ukončenia podujatia organizátorom podujatia.
V doterajšej právnej úprave absentovala definícia účastníkx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxlosti) sa považuje osoba za účastníka podujatia, za ktorého z pohľadu dodržiavania verejného poriadku zodpovedá v čase a mieste konania podujatia orgxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx vstupenku a jej zámerom nemusí byť účasť na podujatí v športovom zariadení.
Prvým kritériom pre kvalifikovanie osoby ako účastníka podujatia je, že sx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtia sú všetky osoby zúčastnené na podujatí, t.j. nielen diváci, ale aj usporiadatelia, športovci, rozhodcovia, delegáti, členovia realizačných tímxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xodujatia alebo z miesta konania podujatia do miesta pobytu, ak presun osoby vecne súvisí s konaním podujatia. Skutočnosť, či takáto osoba má platnú vstxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxa nie ako diváci, ale v súvislosti s výkonom športovej činnosti, ako športovci a ich realizačné tímy, ale aj pre osoby, ktoré sa na podujatí zúčastňujú z dxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi, poskytovatelia služieb a iní. Z uvedeného dôvodu návrh zákona v definícii pojmu účastník podujatia rozlišuje diváka, osobu, ktorá sa na podujatí zúxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxosti s organizovaním podujatia (člen usporiadateľskej služby, delegát športového zväzu, dozorný orgán obce). V jednotlivých ustanoveniach sa použxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxku alebo aj na ostatných účastníkov podujatia. Sú známe napr. prípady, keď sa členovia usporiadateľskej služby pridali k domácim chuligánom a aktívne xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Za rizikového fanúšika sa bude považovať fyzická osoba, u ktorej vzhľadom na jej správanie možno predpokladať, že bude narušovať pokojný a riadny priexxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na benzínovom čerpadle, na parkovisku, v pohostinskom zariadení a pod.), ktorým by malo byť zabránené v tom, aby sa presunuli na miesto konania podujatxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx dôvodu je vedená v evidencii informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach (ďalej len "informačný systém").
K x x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obec, osobitný režim pôsobnosti právnej úpravy ustanovuje § 28 návrhu zákona.
K § 4
Predmetné ustanovenie je prepracovaním, rozšírením a precixxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxom alebo medzinárodné podujatie, jeho konanie je organizátor podujatia povinný oznámiť aj príslušnému útvaru Policajného zboru a taktiež príslušnéxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxujatia. Pri bežnom podujatí organizátor podáva oznámenie obci najneskôr 10 dní pred konaním podujatia, pri podujatiach s osobitným režimom a medzináxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxzácie podujatia, najmä čo sa týka určenia bezpečnostných opatrení, ktorými sa zabezpečí, aby sa podujatie mohlo uskutočniť bez bezpečnostných incidxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xx xxsovo náročnejší.
Taxatívne sa vymedzujú náležitosti oznámenia obci, ktoré sa ustanovujú v závislosti od konkrétneho druhu podujatia tak, aby boli zxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámenia obci dôjde k významnej zmene niektorého parametra uvedeného v oznámení, organizátor podujatia je povinný bezodkladne túto zmenu oznámiť oxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxľ, bezpečnostný manažér) oznámiť spôsobom, ktorý je primeraný konkrétnej situácii, a to buď písomne, emailom, telefonicky alebo aj osobne v závislosxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xzťahu ku všetkým stretnutiam, ktoré organizátor podujatia (klub) v rámci dlhodobej súťaže bude v danej obci organizovať. Kalendár podujatí je v takom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxž, že obec môže zakázať podujatie, keď sa konanie podujatia riadne neoznámilo obci a konanie podujatia by bolo v rozpore so záujmami chránenými týmto záxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xepravdivým tvrdením, že ide o podujatie s počtom divákom menej ako 300, alebo že nejde o rizikové podujatie alebo, ak ide o podujatia konané mimo športovxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxo športového podujatia mimo športového zariadenia s dôrazom na dosiahnutie vyváženosti právnej úpravy vo vzťahu k ochrane dvoch ústavou garantovanýxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxa osôb, ktoré sa v súvislosti s konaním verejného športového podujatia chcú pokojne zhromaždiť v okolí športoviska.
Ústava SR pripúšťa obmedzenie vlxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxá možnosť zákonného ustanovenia opatrení v demokratickej spoločnosti nevyhnutných na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdraxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxany organizátora zabezpečený napr. formou nájomnej zmluvy, zaslaním objednávky na prenájom haly a pod., preto sa takýto súhlas pri oznámení podujatix xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účel, k oznámeniu je organizátor podujatia povinný doložiť aj súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konaxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xerejnej správy, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre organizovanie verejných športových podujatí, pri ktorých je potrebné odkloniť alebo dočasne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxzdrobenosti (veľký počet vlastníkov alebo spoluvlastníkov) i neprehľadnosti (neukončené dedičské konania a pod.) vlastníckych a užívateľských vzxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxortového zariadenia tak, aby objektívna nemožnosť, či mimoriadna náročnosť zabezpečenia súhlasov všetkých vlastníkov nebola príčinou nekonania šxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxé, sa ustanovuje, že obec zakáže (obligatórne) podujatie mimo športového zariadenia, ak organizátor podujatia nepredloží súhlas vlastníka alebo užxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxah do ich práv zásadnej povahy.
Ide o prípady, keď:
-
sa má podujatie konať na pozemkoch alebo v priestoroch, ktoré sú ohradené, stavebne oddelené axxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxebo v priestoroch, kde sa má podujatie konať alebo vážnu ujmu na životnom prostredí (napr. znehodnotenie úrody, znečistenie pozemku olejom alebo odpaxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtatný zásah do výkonu práv vlastníka alebo užívateľa pozemkov a priestorov, kde sa má podujatie konať (napr. pri kolízii podujatí, keď má vlastník alebx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxký deň ako spoločná poľovačka a pod.), alebo
-
ide o podujatie, ktoré je prístupné divákom za úhradu/vstupné (ak organizátor finančne profituje s vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxde o prípad, keď obec zakáže podujatie z obligatórnych dôvodov, návrh zákona upravuje režim oznámenia takéhoto podujatia formou verejnej vyhlášky obxx x x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyjadrí svoj nesúhlas s konaním podujatia, obec o tom upovedomí organizátora podujatia, ktorý s ním môže rokovať o podmienkach súhlasu. O výsledku rokxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxo nesúhlasu zo strany vlastníkov a užívateľov pozemkov zohľadňujúc požiadavku minimálneho zásahu do vlastníckych a užívacích vzťahov a záujem na ochxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xesúhlasu niektorého vlastníka, napr. menšinového podielového spoluvlastníka) môže konať.
Rozhodnutie o podmienkach, za ktorých sa podujatie môžx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxom sídle, ak ho má zriadené.
K § 6
Obsahom § 6 je podrobná úprava povinností organizátora, ktoré sú rozlíšené podľa druhu podujatia.
Odsek 1 upravxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xsobitným režimom. Doplnenie, resp. zmena jednotlivých povinností vychádza zo skúseností získaných na základe aplikačnej praxe a z potreby zosúladexxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxok na mieste konania podujatia prostredníctvom členov usporiadateľskej služby.
Novo sa ustanovuje aj povinnosť organizátora podujatia zabezpečix xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxter konkrétneho podujatia, predpokladaný počet a rizikovosť divákov a bezpečnostné opatrenia, ktoré budú vykonávané na predmetnom podujatí.
Hranxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxo povinnosti nevyžadovali/nesankcionovali, preto sa navrhuje ustanovenie upraviť a naplniť tak jeho dodržiavanie. Pri bežných stretnutiach najvyxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxnne na začiatku podujatia, ak ide o medzinárodné podujatie, na ktorom súťaží družstvo alebo jednotlivec Slovenskej republiky (na klubovej úrovni i na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxkych kategóriách).
V záujme posilnenia efektivity preventívnych opatrení proti páchateľom deliktov diváckeho násilia sa dopĺňa povinnosť organixxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ktorých účasť na tomto podujatí bola zakázaná. Toto ustanovenie vychádza z predpokladu, že organizátor podujatia bude môcť efektívne využívať inforxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxtanovuje sa povinnosť organizátora zabezpečiť prístupnosť podujatia pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, ktorej xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxiť vstup na miesto konania podujatia tak, aby bolo možné vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxu sankcie, aby sa predišlo situáciám, keď by mohol organizátor beztrestne odmietnuť sprístupnenie záznamov napr. v prípade, keď tieto záznamy majú slxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu 1 určuje aj ďalšie povinnosti.
V prvom rade je organizátor podujatia povinný zabezpečiť vykonanie bezpečnostných opatrení, ktoré uviedol v oznámexx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxžby bezpečnostného manažéra podujatia ako ďalšiu dôležitú osobu zodpovednú za riadny a pokojný priebeh podujatia, predovšetkým z bezpečnostného hľxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxutí organizátora, či určí bezpečnostného manažéra.
Podujatie s osobitným režimom si vyžaduje vykonanie ďalších bezpečnostných opatrení súvisiacxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xiesta konania podujatia bezprostredne pred konaním podujatia a taktiež uviesť na vstupenke alebo informačnom letáku situačný plán miesta konania poxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxávanie problémových divákov, ktorých účasť sa na takomto podujatí predpokladá, sú označené ako rizikové. Okrem povinností vymedzených v odseku 1 a 2 txxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxatia sa vymedzuje povinnosť organizátora rizikového podujatia požiadať Policajný zbor a obec o pomoc pri zabezpečení verejného poriadku, a aktívne oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x relevantných okolnostiach z pohľadu zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti, ochrany zdravia osôb, životného prostredia a majetku v súvisloxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxepravy a správaní rizikových účastníkov podujatia počas ich presunu a na podujatí.
Ak obec nevydala zákaz predaja, podávania a požívania alkoholickxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xlkoholu nie je vyšší ako 4,1%, čo zodpovedá desaťstupňovému pivu.
Vzhľadom na predchádzajúce praktické skúsenosti sa okrem povinnosti organizátorx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxí aspoň jeden sektor pre tých divákov, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxdeľovať mechanickými zábranami alebo aj živou reťazou usporiadateľov. Navrhovanou úpravou sa sleduje to, aby diváci podporujúci hosťujúce družstvx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xektoroch určených pre domácich priaznivcov, z čoho mohli prameniť drobné slovné roztržky či konflikty v hľadisku. V prípade, ak by k tomu došlo, je uspoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxstí na opustenie športového zariadenia.
V sektoroch pre domácich priaznivcov i sektoroch pre hosťujúcich priaznivcov je organizátor podujatia povxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxienky pre priaznivcov podporujúcich hosťujúce družstvo. Na jednej strane sa zabezpečuje právo na slušné podmienky pre fanúšikov hostí zodpovedajúcx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo zariadenia, ktoré má dlhodobo slúžiť hosťujúcim priaznivcom (sedačky, bufety, toalety, prípadne iné vybavenie sektoru). V rámci projektu výstavbx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx hosťujúcich priaznivcov a bude záležať od správania hosťujúcich priaznivcov a dôslednosti organizátorov podujatí na týchto štadiónoch, ako dlho buxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtívnym javom na podujatiach spojených s nevhodným často až agresívnym správaním účastníkov podujatia sa predloženým návrhom zákona ustanovuje povixxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na to, že k protiprávnym konaniam na základe dlhodobého skúmania dochádza najčastejšie v sektoroch hostí, sa táto povinnosť pre organizátora rizikovxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxlšou povinnosťou organizátora rizikového podujatia je zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach nevnášali účastníci podujatia štátne symboly inýcx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxnúšikovia z rôznych štátov používajú na podporu svojich reprezentačných alebo klubových družstiev alebo jednotlivcov svoje štátne symboly.
Z dôvoxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxy všetci členovia usporiadateľskej služby boli oboznámení s fotografiami tváre fyzických osôb, ktorých účasť na podujatí bola zakázaná a za tým účelox xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxm, podujatie najvyššej celoštátnej súťaže dospelých a medzinárodné podujatie na účely zabezpečenia jeho riadneho priebehu vyžaduje vypracovanie dxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxením podujatia, pre ktoré je vhodný názov "organizačný poriadok".
Druhým predpisom sú pokyny a opatrenia, ktoré obsahujú pravidlá správania sa určexx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxok určené aj pravidlá pre vstup návštevníkov na podujatie a činnosť osôb bezprostredne vykonávajúcich usporiadateľskú službu na podujatí. Organizáxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxdky sprístupnil jednak účastníkom podujatia v čase konania podujatia na dobre viditeľnom verejne prístupnom mieste na mieste konania podujatia (sprxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxdle organizátora podujatia.
K § 7
Návrh zákona vychádza z konceptu, že organizátor podujatia zodpovedá za zabezpečenie verejného poriadku na mxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxadenia. Policajti, okrem veliaceho dôstojníka a tzv. spotterov6), nebudú za normálnych okolností počas podujatia prítomní v priestoroch športovéhx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnia nastali okolnosti predpokladané zákonom. Výnimkou z uvedeného konceptu budú prípady, keď na základe odplatnej zmluvy s organizátorom podujatia xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtoroch športového zariadenia.
V nadväznosti na uvedený koncept návrh zákona ustanovuje povinný postup organizátora podujatia v prípadoch, keď už nxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Organizátor bude v takom prípade povinný prerušiť alebo ukončiť športové podujatie v súlade s pravidlami príslušnej športovej súťaže, a to v závislosxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx obnovení pokojného stavu. Po obnovení pokojného stavu, podľa vážnosti aktuálnej situácie, jej predpokladaného ďalšieho vývoja a vzniknutých náslexxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxe rozísť, je organizátor podujatia oprávnený požiadať o súčinnosť Policajný zbor.
Návrh zákona ustanovuje oprávnenie Policajného zboru uplatniť sx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xovinnosti zo strany organizátora podujatia. Ak súčinnosť pri obnovení pokojného stavu poskytne obecná polícia rovnako, si bude môcť uplatniť účelne xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxformácie o počte a rizikovosti divákov a/alebo nevykonal na mieste konania podujatia potrebné bezpečnostné opatrenia.
Zároveň sa upravuje oprávnexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, alebo jej primeranú časť od subjektov, v dôsledku konania ktorých vznikla situácia, ktorá si vyžiadala zásah polície (napr. ak klub dostal pokutu za pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxdmetov na ihrisko, vulgárne, či rasistické pokriky alebo extrémistické prejavy, bude xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxb dostal pokutu.
Upravuje sa aj oprávnenie organizátora podujatia zaznamenať účastníka podujatia, ktorý porušil organizačný poriadok podujatia axxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xystému sa ponecháva na uvážení organizátora podujatia, ktorý sa na základe závažnosti porušenia organizačného alebo návštevného poriadku účastníkxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxné bez záznamu výchovnou asertívnou komunikáciou s príslušným divákom - pohovorom, (dôrazným) upozornením a pod. Takýmito menej závažnými porušenixxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrobného odpadu mimo určených miest, drobné znečistenie hľadiska napr. vyliatím nápoja, zvyškami jedla, obalmi a pod.
K § 8
Vymedzením pojmu uspxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxká služba zabezpečovaná s využitím strážnej služby, na zamestnancov strážnej služby sa vzťahujú aj práva a povinnosti členov usporiadateľskej službxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxklade dohody o spolupráci bolo plnenie úloh a činností usporiadateľskej služby zabezpečené aj obecnou políciou.
Táto dohoda, ktorá musí mať písomnú xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxiadateľskej služby, rozsah činnosti vykonávanej obecnou políciou a spôsob určenia výšky nákladov uhrádzaných organizátorom podujatia obci za vykoxxxx xxxxxxxx
x x x
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxý počet členov usporiadateľskej služby pri podujatiach s rôznymi počtami divákov. Pri bežnom podujatí je ustanovený počet členov usporiadateľskej sxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx počtu všetkých členov usporiadateľskej služby tvoria odborne spôsobilí zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby alebo príslušníci obecnej poxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xsúčinnosť pri zabezpečení dopravných obmedzení).
Pri rizikových podujatiach sa vyžaduje dvojnásobný počet usporiadateľov (najmenej 20 na 300 divxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxj služby musí byť najmenej polovica členov usporiadateľskej služby tvorená odborne spôsobilými zamestnancami prevádzkovateľa strážnej služby alexx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xbecnou políciou.
Zákonom ustanovený počet členov usporiadateľskej služby na základe odôvodnenej žiadosti organizátora môže zvýšiť alebo znížiť oxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx sú rizikové a pri veľkých podujatiach s predpokladanou účasťou viac ako 10 000 účastníkov podujatia doplniť usporiadateľskú službu aj dobrovoľníkmi xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
x x xx xx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxi výkonu usporiadateľskej služby na strane organizátora podujatia zabezpečuje hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadateľ.
Definuxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xsporiadateľskej služby.
Novo sa definujú predpoklady, ktoré musí osoba usporiadateľa spĺňať, a to zdravotná spôsobilosť, plnoletosť, bezúhonnosx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxatia.
Zavádza sa nový systém odbornej prípravy, vzdelávania a preskúšania hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov, v xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxoré budú zabezpečovať odbornú prípravu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.
Keďže v doterajšej právnej úprave absentoval základný obsah odbxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxorými musí osoba usporiadateľa disponovať. Oblasti prípravy a vzdelávania identifikované na základe skúseností a potrieb praxe sú: právna úprava, vxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxveň sa ustanovuje spôsob preskúšania osoby uchádzajúcej sa o spôsobilosť na výkon činností usporiadateľskej služby, resp. opakované overenie odborxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezpečnostný manažér) a preukazom (usporiadateľ) o spôsobilosti na výkon činností usporiadateľskej služby. Návrhom zákona sa ustanovujú obligatóxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa sa odborná spôsobilosť usporiadateľa zachová, ak absolvuje opakované overenie odbornej spôsobilosti, ktorú preukáže úspešným vykonaním písomnéxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Odbornú komisiu, ktorá vypracuje testy a určí rozsah prípravy uchádzačov o získanie osvedčenia hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a uxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xsporiadateľov v pomerne krátkom čase je realizovateľná takým spôsobom, že hlavný usporiadatelia budú oprávnení v športových kluboch, v ktorých pôsoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx aj osvedčovanie odbornej spôsobilosti usporiadateľa bude inak patriť do kompetencie príslušného športového zväzu, ktorý obsah vzdelávania ako aj oxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxo postavenia vyplýva z Uznesenia Rady Európskej únie (2006/C 322/01) zo 4. decembra 2006 o aktualizovanej príručke s odporúčaniami na účely medzinároxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozmerom, na ktorých je zainteresovaný aspoň jeden členský štát (Ú.v. EÚ C 322, 29.12.2006, s. 1 - 39) v platnom znení.
Bezpečnostný manažér pod vedeníx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxrné požiadavky, ktoré musí osoba plniaca úlohy bezpečnostného manažéra spĺňať. Bezpečnostným manažérom je kvalifikovaný usporiadateľ, ktorý však xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxením o spôsobilosti na výkon činností bezpečnostného manažéra. Aj režim odbornej spôsobilosti podlieha opakovanému overovaniu, a to po uplynutí štyxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxv za riadny a pokojný priebeh podujatia sa jednoznačne rozčleňujú oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby.
Napriek tomu, že podľa práxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xprávnená a
- neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorej súd uložil obmedzenie v rámci probačného dohľadu alebo ktorej príslušný orgán uložix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxganizačne i právne zodpovedá, zisťovať totožnosť účastníka podujatia, hoci z podstaty citovaných zákonných oprávnení je zrejmé, že bez zistenia totxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxí riadneho priebehu podujatia vrátane verejného poriadku, bezpečnosti osôb, nevpustiť do priestoru, kde sa podujatie koná osobu, ktorá pri vstupe odxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxnení vstupu na podujatie fyzickej osobe, ktorej účasť na podujatí bola zakázaná, musí vedieť účastníka podujatia identifikovať a zistiť, či nie je vedxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxré je možné na základe záznamu v evidencii informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach považovať za rizikové.
Osobu, ktorá odmietnx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx je člen usporiadateľskej služby povinný neumožniť fyzickej osobe vstup na podujatie, sa rozširuje aj o situácie, keď sa na podujatí chce zúčastniť fyzxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxovať verejný poriadok na podujatí, alebo iným spôsobom ohrozovať pokojný priebeh podujatia.
Ďalšia situácia, ktorú zákon upravuje je, keď sa na rizixxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxj osobe.
Organizátor podujatia má povinnosť vyčleniť pre účastníkov podujatia samostatné sektory, a to pokiaľ ide o priaznivcov domáceho družstva a xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxe domácich priaznivcov a v dôsledku ich správania alebo už aj samotnou prítomnosťou v sektore domácich vznikne konfliktná situácia, ktorá narušuje poxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxtí, resp. do časti sektoru vyčlenenej pre fanúšikov hostí, usporiadateľ je oprávnený dať takýmto účastníkom pokyn, aby opustili podujatie.
V návrhu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xyužívať na plnenie pridelených úloh výpis z informačného systému za účelom identifikácie rizikových osôb, najmä tých, ktorým bola účasť na podujatí zxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxy týkajúce sa jeho správania, či konania, povinnosť zúčastniť sa zaškolenia uskutočňovaného organizátorom podujatia pred začiatkom podujatia, na kxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxľa a osvedčenie bezpečnostného manažéra oprávneným osobám (organizátor podujatia, príslušník Policajného zboru, dozorný orgán obce, delegát zväzxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxdstatou činnosti člena usporiadateľskej služby je vykonávať službu pre účastníka podujatia, starať sa o jeho bezpečnosť, informovanosť a pohodlie. xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na účastníkov podujatia musí byť založené na vzájomnej dôvere a pochopení toho, že zo strany členov usporiadateľskej služby ide o výkon asistenčnej slxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtabilné sociálne správanie ostatných účastníkov i pocit bezpečnosti diváka.
Výkon usporiadateľskej služby je založený na báze slušnosti, asertívxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxať, usporiadateľ vecne, bez vyvolania, či podnecovania emócií alebo incidentu, požiada o súčinnosť zamestnancov strážnej služby, príslušníkov obexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxniami a povinnosťami organizátora podujatia a členov usporiadateľskej služby a ich porušenie je premietnuté do časti návrhu zákona upravujúcej zodpxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xtoré sú zúčastnené na podujatí.
Základnými povinnosťami účastníka podujatia sú:
-
povinnosť dodržiavať pokyny osôb podieľajúcich sa na organixxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxých nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí,
-
povinnosť zdržať sa poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxením povinnosti účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnení ich povinností podľa § 14,
-
povinnosť po skončení podujatia sa pokojne rozísť,
x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x 16
Upravujú sa zákazy pre účastníka podujatia, ktorých porušenie je premietnuté do časti zákona upravujúcej zodpovednosť za priestupky.
Účastníxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxu dôraznejším zaistenej pri vstupe diváka do športového zariadenia, vzhľadom na druh a charakter podujatia, druh, charakter a účel bežného/možného pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxnosti zistenia veci (napr. či vec bola vedome ukrytá na/v tele alebo v oblečení diváka), napĺňa materiálnu stránku priestupku.
Účastníkovi podujatix xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxtie, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, alebo vnášať na rizikové podujatie alkoholické nápoxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxožňujúcim jeho identifikáciu. Aj v tomto prípade sa vždy musí vyhodnocovať aj materiálna stránka naplnenia znakov priestupku. Ak je dôvodom zahalenix xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx bude naplnená vždy, ak sa osoba so zahalenou tvárou bude nachádzať v skupine osôb, ktorá svojim správaním narušuje pokojný priebeh podujatia alebo verxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxoľko veľkej časti aktov diváckeho násilia sa dopúšťajú práve osoby so zahalenou tvárou.
Pre efektívne využitie kamerového systému bola doterajšia pxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxlicajtov nebezpečné predmety alebo sa ukrývajú v dave). To fakticky znamenalo, že agresívny účastník podujatia, proti ktorému sa práve nevykonával sxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxia vyššie uvedených podmienok sa na účastníka podujatia nevzťahoval, a to ani v čase, keď sa dopúšťal protiprávneho konania.
Účastníkovi podujatia sx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia. Týmto zákazom sa má zamedziť provokáciám a podnecovaniu k nenávisti nixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zakazuje vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxestorov športoviska (ihrisko, hracia plocha, trať pretekov, strelisko) bez súhlasu organizátora. Pri vniknutí/vbehnutí jedného alebo viacerých úxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxníka, ktorý tento zákaz porušil. Najmä pri nedovolenom vbehnutí väčšieho množstva divákov, či davu divákov na športovisko je situácia bezpečnostne vxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxv, súperových hráčov, realizačného tímu alebo divákov alebo oslava výsledku s hráčmi svojho tímu, resp. v dave môžu byť aj osoby s rôznymi zámermi). So sxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxz súhlasu organizátora podujatia v čase konania podujatia do priestorov športoviska je kvalifikované ako priestupok diváckeho násilia.
Účastníkoxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxhto zákazu je kvalifikované ako priestupok diváckeho násilia. V prípade, ak je do priestoru športoviska vhodený predmet, ktorý je možné vzhľadom na jexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxžníctva podľa § 364 ods. 1 písm. d) Tr. zákona.
K § 17
Toto ustanovenie upravuje pôsobnosť obce pri príprave, priebehu a organizácii podujatia. Obxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxskorších predpisov) a to nielen tých, ktorí sú účastníkmi verejného športového podujatia ale aj (najmä) tých, ktorí sa na podujatí nezúčastnia a konanxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxkonom chránených právach. Mnohé športové zariadenia/štadióny sú v (spolu)vlastníctve obcí, t.j. obec kontrolou bezpečnostných opatrení deklarovxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx
x
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxra a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na kultúru, telesnú kultúru a šxxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxí Policajný zbor (§ 2 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov).
Obec je na svojom území regulátorom, ktorý poznáx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx normálneho života obyvateľov obce zasiahne v čo najmenšej miere, resp. že nevzniknú neželané následky. Táto rola/úloha obce v procese organizovania xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxrávy, nezastupiteľná. Policajný zbor je povinný na požiadanie poskytnúť obci súčinnosť v súvislosti s výkonom dozoru a kontrolou bezpečnostných opaxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podujatia, sa predpokladá až pri vzniku bezpečnostného incidentu. Inak Policajný zbor iba poskytuje súčinnosť pri organizovaní športového podujatxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxátora podujatia o konaní podujatia, obec prostredníctvom dozorného orgánu preverí, či vzhľadom na podmienky, za akých sa podujatie koná, organizátox xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy. Túto previerku môže vykonať aj v súčinnosti s Policajným zborom. Ak obec zistí, že organizátor túto svoju povinnosť ani napriek predchádzajúcemu upxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxé aj v oprávnení obce, na základe žiadosti organizátora a preverenia konkrétnych podmienok konania podujatia vrátane možného narušovania verejného xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxa v súlade so zákonnými podmienkami. Pri konaní podujatia mimo športového zariadenia, je obec oprávnená navrhnúť organizátorovi podujatia iné miestx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxrovi podujatia a Policajnému zboru meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonicky kontakt dozorného orgánu, čím sa zabezpečí možnosť opxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tejto povinnosti dozorného orgánu je sankcionované ako priestupok fyzickej osoby, ktorá bola obcou poverená výkonom dozoru.
Upravuje sa oprávnenix xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xivotného prostredia, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie. Obec rozhoxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxzať, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva alebo slobody. Upravuje sa spôsob oznámenia prerušenia alebo zákazu podujatia dozorným orgánom organizáxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxdať zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, ak o to požiada organizátor podujatia alebo Policajný zbor.
K § 1x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxrazovo-zvukové záznamy z prípravy alebo priebehu podujatia, vrátane premiestňovania sa účastníkov podujatia, ako aj iné záznamy o priebehu služobnxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxová stanica, vlaková stanica, verejný dopravný prostriedok, parkovisko, čerpacia stanica, odpočívadlo, cestná komunikácia, verejnosti prístupnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xebezpečenstvo narušenia verejného poriadku, je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie účastníkov podujatia alebo ide o rizikové podujatie.
Zvuxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xonania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho konania a na účely vedenia a využívania informačného systému podľa § 22. Ak zaznamenané údaje nxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x x xxxxxxx x x xx xxxx 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ust. § 3 ods. 1 pxxxx xxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného zákona upravujúce povinnosti prevádzkovateľa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na zabezpečenie verejného záujmux xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx
xxxdchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti, zisťovania jej páchateľov, vyšetrovania a stíhania páchateľov trestnxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxh c) až f).
Na základe vzoru z českej právnej úpravy sa aj v našich podmienkach určuje pre organizátora podujatia možnosť, aby na základe dohody o spolxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxjného zboru je len doplnkom pri zabezpečovaní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xlebo obecná polícia), nemôže teda v plnom rozsahu nahradiť usporiadateľskú službu. Zároveň sa explicitne určuje druh podujatí (podujatie s osobitnýx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo zboru označiť podujatie za rizikové (bez ohľadu na stanovisko obce alebo organizátora podujatia), pričom sa zároveň ukladá povinnosť bezodkladne oxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxosti v súvislosti s jeho prípravou a organizovaním.
K § 19
Na základe skutočnosti, že každý šport je zastrešený športovým zväzom, ktorý v záujme oxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxov príslušného športového zväzu, či pravidiel medzinárodnej športovej organizácie, sa v záujme posilnenia prvku nezávislej odbornej kontroly nad oxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxušenie povinnosti delegáta zúčastniť sa na podujatí (bez ospravedlnenia a primeraných dôvodov) sa posudzuje ako priestupok rovnako ako nevypracovaxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxujatia na nedostatky v dodržiavaní zákona bezodkladne po ich zistení a vyžadovať vykonanie opatrení na ich odstránenie.
V prípade zistenia hrubého nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxne operatívne ústnym vyhlásením vyzve organizátora podujatia prostredníctvom hlavného usporiadateľa na prerušenie podujatia alebo skončenie podxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx v prílohe priložiť aj fotografie alebo videozáznamy z verejného podujatia, preukazujúce konštatovania uvedené v správe.
Aj tieto záznamy sú vyhotoxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxečnosti na športových podujatiach.
Správa delegáta zväzu a jej prílohy budú použiteľné v rámci trestného konania, priestupkového konania, správnexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xodujatiach.
Upravuje sa, že športový zväz, ktorý vykonáva dozor na podujatiach s osobitným režimom, zverejňuje zoznam delegátov zväzu na svojom webxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Podmienky a kritéria pre výstavbu športových zariadení, ktoré sa majú využívať na medzinárodné športové podujatia, musia okrem slovenských právnxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxodu, aby sa stala právne relevantnou napr. v rámci stavebného konania, prípadne pri prideľovaní dotácií na výstavbu športovej infraštruktúry x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxka rozdelenia štadióna na sektory technickými prostriedkami, prípadne živou reťazou usporiadateľov, je primeraná pri rizikových stretnutiach.
V xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvi podujatia, Policajnému zboru, obecnej polícii uzatvoriť priestory, verejné priestranstvá (sektory, fanzóny, parkovisko), priestory poskytovxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxno z okolností alebo ich správania dôvodne predpokladať narušenie pokojného priebehu podujatia alebo verejného poriadku.
Návrh zákona novo upravuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnej dve miesta zdravotníckej pomoci. V prípade menších podujatí návrh zákona určuje pre organizátora podujatia povinnosť zriadiť aspoň jedno miesto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxch zápasoch sa ustanovuje, že organizátor podujatia a Policajný zbor majú koordinovať premiestňovanie účastníkov podujatia už z miesta ich odchodu. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx počas premiestňovania (na stanici, na letisku, na čerpacích staniciach, parkoviskách, v pohostinských zariadeniach a pod.), účasť na podujatí nebuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi. Pri koordinovaní premiestňovania účastníkov podujatia poskytuje súčinnosť bezpečnostný manažér družstva hostí alebo aj iný subjekt, ktorý zabexxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxsahom právnej úpravy v § 21 je úprava povinnosti organizátora rizikového podujatia zriadiť pri vchodoch a východoch športového zariadenia a v priestoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a zabezpečiť záznam v digitálnej forme.
Povinnosť zriadiť kamerový zabezpečovací systém má organizátor podujatia vždy na futbalovom podujatí a hokxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxzácie alebo národného športového zväzu, a to aj v prípadoch ak nejde o rizikové podujatie.
Kamerový systém nesmie zasahovať do súkromia fyzických osôxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx aké účely môže byť využitý záznam z kamerového systému inštalovaného v športových zariadeniach.
Návrh zákona taxatívne vymedzuje možné náhradné opxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xezriadil.
Týmito alternatívnym náhradnými opatreniami sú:
-
zrušenie účasti divákov podporujúcich hosťujúce družstvo xxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodujatia podporujúcich hosťujúce družstvo na miesto konania podujatia a z miesta konania podujatia, pri zabezpečení kontroly vstupu do sektoru vyčlxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx
x
vykonanie iných účinných bezpečnostných opatrení schválených obcou a Policajným zborom (napr. uzavretie športového zariadenia určitý čas pred zaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xds. 4, zákaz vnášania veľkoplošných transparentov a pod.).
Napriek všetkým týmto podmienkam a opatreniam musí byť naplnený aj reálny predpoklad, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxu sa spresňuje, o ktorých osobách budú vedené údaje v informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach. Pôjde o údaje o všetkých osobách, ktxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákaz alebo obmedzenie účasti na verejných podujatiach. Rovnako budú evidované aj osoby zdržujúce sa na území SR, ktoré boli postihnuté alebo potrestxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxktami diváckeho násilia, na ktorých sa mali zúčastniť na území SR. Zákon upravuje aj zaznamenanie údajov o osobe podozrivej zo spáchania deliktu divácxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxcie uviesť osoby, ktoré porušili organizačný poriadok alebo návštevný poriadok bez formálneho správneho konania a na tomto základe neumožniť evidovxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxo práva (organizátor) - nie orgán verejnej moci, je nevyhnutné, aby právny poriadok poskytoval takémuto subjektu dostatočné právne nástroje na realixxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xa podujatie uskutočnilo bez ohrozovania života, zdravia a majetku fyzických osôb), je potom nevyhnutné poskytnúť mu aj súkromnoprávne nástroje na rixxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxého práva, nie je možné stotožniť s opatreniami, ktoré musí mať organizátor k dispozícii najmä v režime preventívnych opatrení.
Neúčasť fyzickej osoxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxade s potrebou ochrany verejného záujmu, ako aj záujmov organizátora, od ktorého nie je možné očakávať, aby dobrovoľne a bez ďalšieho akceptoval na špoxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx x xxxxxxxx xx zákaz vstupu na podujatie podľa noriem verejného práva týmto osobám uložený nebol). Procesná náročnosť uplatnenia niektorých verejnoprávnych aktox xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxa vo vzťahu k podujatiam, ktoré organizuje.
V súvislosti s predmetnou úpravou sa v odseku 2 a v odseku 3 vymedzujú údaje o osobe delikventa a jeho deliktex xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxba. Do evidencie sa môžu zapisovať údaje v rozsahu primeranom dosiahnutiu sledovaného účelu zákona. Pokiaľ ide o iné údaje, ktoré slúžia na identifikáxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxh k extrémistickej skupine resp. ideológii. Ustanovuje sa, že ak sa do evidencie zapisujú údaje o maloletej osobe a jej protiprávnom konaní, do evidencxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xvidencia hlavných usporiadateľov, usporiadateľov a bezpečnostných manažérov. V odseku 6 sa vymedzujú údaje, ktoré táto evidencia bude obsahovať.
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxx x x xx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxní plnenia činností usporiadateľskej služby na podujatí.
V odseku 8 sa ustanovuje, odkiaľ budú získavané údaje do jednotlivých evidencií informačnxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxrtových podujatiach formou sankcie alebo formou predbežného opatrenia v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní sú povinné toto rozhodnutie bexxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxému zväzu.
Upravuje sa oprávnenie organizátora vytvoriť výpis z evidencií informačného systému, ktorý môže byť použitý v čase konania podujatia iba xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxjatí bola zakázaná rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo disciplinárneho orgánu.
Údaje v evidencii podľa § 22 ods. 2 o osobách, ich deliktoch, uložexxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxenej v priestupkovom alebo disciplinárnom konaní, od uplynutia doby predbežného opatrenia/zákazu podľa § 27 ods. 2 alebo ochranného opatrenia uložexxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xodľa zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení zákona č. 75/2013 Z.z.
Ak počas plynutia päťročnej lehoty bude do evidencie osoby vykonaný novx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxporiadateľoch, bezpečnostných manažéroch a usporiadateľoch sa budú viesť v informačnom systéme päť rokov od uplynutia doby platnosti osvedčenia hlxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxo systému o bezpečnosti na športových podujatiach upraví správca informačného systému svojim vnútorným predpisom.
K § 23
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxikt alebo priestupok podľa tohto zákona alebo za disciplinárne previnenie súvisiace s organizovaním alebo účasťou na verejnom športovom podujatí by xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxého systému.
Ďalším zdrojom financovania informačného systému môžu byť príspevky športových zväzov, účelové dotácie, dary a iné príjmy.
Prípadné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xodujatiach a na vzdelávacie aktivity v tejto oblasti.
Informácie o príjmoch a výdavkoch prevádzkového účtu a informácie o spôsobe nakladania s finanxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
K § 24
Upravujú sa konkrétne porušenia zákona - správne delikty, za ktoré bude okresný úrad na návrh obce, Policajného zboru alebo z vlastného podnetu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konkrétneho podujatia, na ktorom k porušeniu zákonnej povinnosti došlo. Pri rizikových podujatiach môže byť uložená za správny delikt pokuta až do výxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxnému následku alebo ak vznik takého následku bezprostredne hrozil, bude možné uložiť aj zákaz činnosti až na päť rokov.
Páchateľovi správneho deliktx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxužstva, súťaže alebo športu, na ktoré sa tento zákaz vzťahuje.
Pri recidíve správnych deliktov v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplaxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (3 roky od dňa spáchania deliktu) a subjektívna lehota (1 rok odkedy sa správny orgán o porušení povinnosti dozvedel) na prejednanie správneho deliktux
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxnaní, nahradiť škodu, ktorá bola deliktom spôsobená tretím osobám.
K § 25
Zákon vymedzuje skutkové podstaty priestupkov podľa jednotlivých suxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xba fyzická osoba - nepodnikateľ, podnikateľ by pri porušení tej istej povinnosti zodpovedal za správny delikt podľa § 24. Pri správnom delikte je ustanxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxk) je povinný vykonávať podnikateľskú činnosť s potrebnou odbornou starostlivosťou.
Priestupku sa dopustí hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xodľa § 14 ods. 2, alebo
-
predloží nepravdivý lekársky posudok alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o bezúhonnosti.
Priestupku sa dxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx
x
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xx xx x xx
x
xxxxxevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
-
vnášať alkoholické nápoje na podujatie, ak obec vydala zákaz prexxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
- sa zúčastni na podujatí, hoci mu bola účasť na podujatí zakázaná uložením obmedzujúceho opatrenia spočívajúceho v zákaze účasti na verejných poxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxku alebo sa o to pokúsil.
Vzhľadom na široké vymedzenie účastníka podujatia, sa priestupkov účastníka podujatia vrátane priestupkov diváckeho násxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxlegát zväzu (napr. ak príde na podujatie pod vplyvom alkoholických nápojov alebo vhodí do priestoru športoviska predmet alebo ak sa usporiadateľ pridx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxcou výkonom dozoru na podujatí, ak sa nezúčastní bez riadneho ospravedlnenia na príprave a priebehu rizikového podujatia alebo nesplní povinnosť vykxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxjatie, ktoré nebude riadne pripravené v zmysle požiadaviek ustanovených zákonom a obcou. Zákon neustanovuje akú fyzickú osobu si má obec vybrať a povexxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxostných manažérov alebo dobrovoľník - bývalý policajt a pod.) a neustanovuje ani to v akom právnom vzťahu k obci táto osoba má byť. Z toho je zrejmé, že na pxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xohľadu verejného práva je však najdôležitejšie zabezpečiť pod hrozbou sankcie prítomnosť dozorných orgánov zo strany obce ako aj športového zväzu na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxrý ich výkonom dozoru poveril.
Prípadné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxého orgánu a ani ako správny delikt vo vzťahu k obci, pretože zo strany obce ide o výkon samosprávy.
Priestupku sa môže dopustiť aj delegát zväzu, ak sa nexxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxávu o priebehu podujatia.
Priestupku sa môže dopustiť aj osoba, ktorá nie je účastníkom podujatia, ak
-
distribuuje alebo predáva vstupenky, ktoxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxé podujatie, resp. ak o predaji vstupeniek na meno a priezvisko rozhodne organizátor alebo príslušný orgán športového zväzu),
-
bez oprávnenia orxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx priestupkový postih priekupníkov so vstupenkami, ak nejde o nedovolené podnikanie),
-
ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxuhu a výšky sankcie alebo ochranného opatrenia za priestupky sa zohľadňuje, či k porušeniu povinnosti došlo na bežnom podujatí (do 300 eur), podujatí s xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxdateľa, bezpečnostného manažéra, usporiadateľa, dozorného orgánu alebo delegáta zväzu možno týmto osobám uložiť aj zákaz vykonávania príslušnej čxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxenie sadzby sankcie a ochranného opatrenia pri recidíve priestupkov, ukladanie predbežného opatrenia a ďalšie spoločné ustanovenia pre priestupky xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dopustiť aj na bežnom podujatí, nie iba na rizikovom podujatí.
Za priestupky diváckeho násilia sa bude považovať:
-
vnášanie na miesto konania poxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
-
používanie štátnych symbolov cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušenxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxa podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora,
x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxporiadateľa, usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, člena súkromnej bezpečnostnej služby, dozorného orgánu, delegáta zväzu, príslušníka obecxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xčasťou na podujatí,
-
neoprávnené bránenie v pokojnom prístupe účastníkov podujatia na miesto konania podujatia, alebo
-
neoprávnene bránexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo priestupku proti majetku podľa Priestupkového zákona, ak je násilnej/agresívnej povahy a ak bol spáchaxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xlebo na inom mieste počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia, vrátane dopravných prostriedkov alebo prexxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xrítomnosti veľkého počtu osôb (mládeže, žien a detí) významne zvyšuje závažnosť týchto deliktov, čo odôvodňuje špeciálnu právnu úpravu v osobitnom zxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxestupkov dopustí účastník nerizikového podujatia bude možné uložiť mu pokutu až do výšky 1 500 eur. Ak sa priestupku diváckeho násilia dopustí účastníx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxx xxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxestupkov podľa § 25 a 26. Príslušným na ich prejednanie je Policajný zbor.
Upravuje sa inštitút predbežného opatrenia spočívajúceho v uložení predbexxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxiduálnej i generálnej prevencie zabrániť osobe, proti ktorej sa vedie priestupkové konanie v účasti na ďalších podujatiach. Pri absencii takejto úprxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxdujatiach a stávali sa tak "úspešnými" negatívnymi vzormi pre komunitu, v rámci ktorej pôsobili. Predbežný zákaz bude ukladať Policajný zbor v režime xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx vlastných rúk po jeho zadržaní a obvinení. Prípadné odvolanie nebude mať odkladný účinok.
Vzhľadom na odlišnú úpravu oproti § 84 ods. 2 Priestupkovéhx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa i orgánov, ktoré ho budú vykonávať, upravuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xa výchovný a restoratívny účel konania o priestupku. Napomenutím bude možné vybaviť aj priestupky spáchané v súvislosti s účasťou na podujatí, ak je páxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx o výchovné preventívne pôsobenie na mladých ľudí, ktorí sa v minulosti nedostali do konfliktu so zákonom. Zákonnou podmienkou pre vybavenie priestupxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxutoval, prejavil snahu o nápravu a zaviazal sa nahradiť škodu alebo jej primeranú časť, ak bola priestupkom spôsobená. Vybavenie priestupku napomenuxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx uložiť v skrátených formách priestupkového konania a to v blokovom konaní do 100 eur a v rozkaznom konaní do 300 eur, pričom ak bol priestupok spáchaný v sxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx uložiť ochranné opatrenie - obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov.
Pri recidíve priestupkov obdxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxnásobku ustanovenej sadzby za prejednávaný priestupok.
Uložené pokuty budú vo výške 50% príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 50% budú po ich uhradení xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx športových podujatiach. Orgán, ktorý vydal rozhodnutie o uložení pokuty bude viesť evidenciu uložených pokút a nezaplatených pokút, ktorú na požiadxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxradených pokút na prevádzkový účet.
K § 28
Ak je organizátorom verejného športového podujatia obec, organizovanie takéhoto podujatia podliehx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxplatí, ak je obec organizátorom rizikového podujatia, v takom prípade sa návrh zákona uplatňuje v celom rozsahu.
Ak ide o podujatie organizované viacxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx prípade bude mať obec postavenie bežného organizátora a na organizovanie takého podujatia sa bude právna úprava vzťahovať v celom rozsahu.
V prípadex xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxm zborom. Obec v takom prípade konanie podujatia oznamuje Policajnému zboru.
O prípadných správnych deliktoch obce ako organizátora podujatia bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho poriadku a ďalších právnych predpisov na skutočnosti, ktoré sú obsahom právnej úpravy návrhu zákona o organizovaní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxvuje, že na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní a pozitívne je vymedzené konanie podľa konkrétnych ustanovenxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xx x x xxxx x x xx x xx xxxx x x xx x xx x x xx xxxx x xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x x xx xxx xx xxxxxxe od všeobecnej úpravy v správnom poriadku vymedzené, kto je účastníkom konaní podľa jednotlivých ustanovení návrhu zákona (§ 4 ods. 5, § 5 ods. 2, § 5 odsx xx x xx xxxx x x xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxo zariadenia z dôvodu, že organizátor nepredložil súhlas vlastníka alebo užívateľa pozemku alebo priestoru, kde sa má podujatie konať alebo povolenix xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxec rozhodne o podmienkach konania podujatia organizovaného mimo športového zariadenia (§ 5 ods. 5) aj napriek nesúhlasu niektorého z vlastníkov alebx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxsúhlas.
Účastníkom konania, v ktorom obec rozhodne o zákaze podujatia z dôvodu nedodržania obcou určených podmienok alebo nesplnenia povinností orxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx keď obec rozhodne o zákaze podujatia:
1.
ak by v súvislosti s konaním podujatia hrozilo vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxípade vážneho ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, obec podujatie zakáže obligatórne z vlastného podnexxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx
xx
xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx bolo v zásadnom rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom (§ 4 ods. 5),
3.
ak organizátor podujatia ani po upozornení dozorným orgánom na zistenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxých opatrení deklarovaných v oznámení obci podľa § 4 ods. 3 písm. p) alebo podmienky konania rizikového podujatia bez využitia kamerového systému, resxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx že rozhodnutia o zákaze podujatia podľa § 5 ods. 2 a § 17 ods. 4 a 6 a rozhodnutie o podmienkach konania podujatia mimo športového podujatia podľa § 5 ods. 5 nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xdvolacieho konania.
Dôvodom takejto úpravy je skutočnosť, že s ohľadom na operatívnosť prijímania uvedených rozhodnutí v závislosti od priebežne mxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a neproduktívne by zaťažilo správne orgány. Do úvahy bude preto prichádzať iba preskúmanie rozhodnutia obce v rámci správneho súdnictva, ktorého výsxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxaze športových podujatí sa upravuje osobitne aj spôsob oznámenia rozhodnutí obce v týchto prípadoch. Rozhodnutie obec zverejní v deň vydania na úradnxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
K § 30
Kvôli jednoznačnosti sa ustanovuje, že uplatnenie oprávnení a povinností usporiadateľa podľa § 14 je potrebné vnímať ako faktický zásah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx mohla tvoriť prekážku pre ďalší postup v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní ani vtedy, ak bude divák vylúčený z podujatia pre porušenie návštxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxinárny postih vyvodený voči členovi združenia (klubu alebo fyzickej osobe v pôsobnosti disciplinárnej komisie) za jeho protiprávne konanie, ktoré bxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxuženia (hráč, klub) v rovine civilnoprávnej. Disciplinárne postihnutý subjekt porušil na základe stanov (dohoda členov združenia o pravidlách fungxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xrestnom konaní, priestupkovom konaní alebo správnom konaní, aj keď orgány verejnej správy ako aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré vedú správne, txxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxpkového zákona, § 215 ods. 2 písm. b) Trestného zákona/.
Vzhľadom k tomu, že na športových podujatiach sa pomerne často používajú aj slovenské štátne sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxych symbolov Slovenskej republiky na podujatiach podľa predmetného zákona upravuje zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republikx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K § 31
Prechodným ustanovením sa upravuje režim odbornej príprxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxovali odbornú prípravu a získali odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 288/1997 Z.z., táto odborná spôsobilosť im ostáva zachovaná do 31. decembra 2017x xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
K § 32
Zrušenie zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxisterstva vnútra Slovenskej republiky č. 332/2009 Z.z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme.
K Čl. II
K bodu 1
Navrhuje sa doxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xôže zo športových podujatí presunúť aj na iné verejné podujatia, preto sa navrhuje zavedenie špeciálneho druhu trestu, ktorého primárnym cieľom je tox xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxx xurópskych štátoch tento druh trestu existuje už dlhšie obdobie a s jeho aplikáciou sú pozitívne skúsenosti. Tento druh trestu bol doplnený v roku 2010 ax xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxebo ak to bude so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a okolnosti spáchania činu žiaduce pre ochranu verejného poriadku, zdravia, mravnosti xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xx xxxxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xonaní skupín osôb, ktoré sa presúvajú na miesto konania verejného podujatia, alebo sa vracajú z miesta konania verejného podujatia (nové písmeno n) a txxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxprávnom konaní skupín fanúšikov (najmä futbalových), ktorých členovia sa často pod vplyvom alkoholu dopúšťajú agresívnych protiprávnych konaní na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx alebo aj vo vlakoch a na staniciach.
Vzhľadom na potenciál agresivity a hroziace závažnejšie následky konania väčšej skupiny osôb, ktoré sa navzájom xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxnie tejto okolnosti v zákone sleduje preventívny účinok a jednoznačne vyjadruje neprijateľnosť takýchto konaní spoločnosťou. Z hľadiska závažnostx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx okolnosti javí byť opodstatnené a je primeranou reakciou spoločnosti na jednu z pomerne rozšírených foriem diváckeho násilia.
Doterajšia prax ukázxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxatia. Takto nastavená právna úprava by mala v prvom rade odradiť od protiprávneho konania tak mimo diania ako aj priamo pri športovom podujatí.
V súčasxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxikových podujatiach v predchádzajúcom období bývali takto uzatvorené čerpacie stanice na trase Žilina - Bratislava, Žilina - Trnava.
Dohovor Rady Exxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxuvnou stranou, v čl. 3 ods. 1 písm. a) obsahuje záväzok/povinnosť signatárskych štátov dohovoru "zabezpečiť, aby dostatok poriadkových síl bol priprxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxm v čl. 3 ods. 1 písm. c) je uvedený ďalší záväzok signatárskych štátov "uplatňovať alebo podľa potreby prijímať zákony, ktoré umožňujú, aby osoby, ktorx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxcimi administratívnymi opatreniami", pričom navrhované zmeny právnej úpravy majú napomôcť tieto záväzky riadne naplniť.
Za rovnako neprijateľné xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxhých prípadoch dochádza k páchaniu trestnej činnosti páchateľom alebo skupinou osobu, ktorá svoje konanie smeruje voči iným osobám alebo voči ich majxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx resp. trestná činnosť je na týchto osobách páchaná práve z dôvodu, že nezdieľajú názory páchateľov trestnej činnosti. V občianskej demokratickej spoxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Ak motívom trestnej činnosti páchateľa bude takýto absolútne neprijateľný dôvod, tento bude kvalifikovaný ako ďalšia priťažujúca okolnosť.
K bodx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxest obligatórne vo všetkých prípadoch, v ktorých bol tento trest uložený skorším rozsudkom, ktorého výrok o treste novší rozsudok zrušuje.
K bodu 6
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xavrhovaným spôsobom.
K bodu 7
Do fakultatívneho výpočtu povinností, ktoré je možné odsúdenému uložiť, sa dopĺňa povinnosť, aby sa odsúdený alebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxžiava, prípadne aj opakovane. Táto povinnosť má byť ukladaná najmä v prípadoch, keď bude potrebné zabezpečiť, aby sa osoba, ktorej bol uložený zákaz účxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xložený zákaz, vrátane stretnutí konaných v cudzine, kde sa dotknutá osoba z objektívnych dôvodov nebude môcť zúčastniť.
Porušenie tejto povinnosti xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxdcom pri rozhodnutí o nevzatí do väzby), či pokračovanie v trestnom stíhaní (pri podmienečne zastavenom trestnom stíhaní) alebo pri hodnotení osoby v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xa základe skúseností zo zahraničia práve povinnosť hlásiť sa na príslušnom útvare Policajného zboru v čase konania športového podujatia ich "materskxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxuje sa podstata a účel trestu zákazu účasti na verejných podujatiach, ktorý bude môcť súd uložiť za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s účasťou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxranu verejného poriadku, zdravia, mravnosti alebo majetku. Bude sa jednať najmä o prípady násilných trestných činov, ku ktorým môže dôjsť napadnutím xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xhuligánmi, ktorí sa dohodnú na mieste a čase bitky, čo nemusí byť vôbec viazané na konkrétne verejné podujatie.
Trest zákazu účasti na verejných podujxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxde tú oblasť života odsúdeného, v ktorej sa dopustil protiprávneho konania (napr. stretnutia konkrétneho športu, súťaže, klubu, kategórie, družstvxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxtom čase (napr. v čase začiatku športového stretnutia, na ktoré sa vzťahuje zákaz) na určený útvar Policajného zboru a povinnosť nahradiť spôsobenú škxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxeného, aby odsúdený, ktorý sa z nejakého dôvodu nezdržiava v mieste trvalého bydliska, nebol nútený vynakladať prostriedky a čas na cestu do miesta trvxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxx x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxazu účasti na verejných podujatiach a zahladenia tohto trestu analogickým spôsobom ako pri treste zákazu činnosti.
K bodu 11 a 12
Medzi tresty, ktoxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx tú sféru života páchateľa, v ktorej sa dopustil protiprávneho konania. Na skutočného fanúšika športového klubu, športu alebo iného druhu verejných pxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xostatočným opatrením voči páchateľovi, ktorý tento trest vníma veľmi negatívne, nakoľko nemôže sa zúčastniť športového podujatia (diania) materskxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných podujatiach mladistvého odsúdeného sa primerane použije všeobecná právna úprava tohto postupu prx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxjatiach. Trest je zahladený jeho vykonaním.
K bodu 14
Predmetným ustanovením sa vymedzujú skutočnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxrejné podujatie na účely Trestného zákona.
K bodu 15
Vzhľadom na spoločenskú potrebu efektívne riešiť problematiku diváckeho násilia, sa v záujmx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xložených obmedzení a povinností v súvislosti s výkonom tohto trestu - nerešpektovanie rozhodnutia orgánu verejnej moci, bude posudzované ako trestnx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxý bez primeraných dôvodov nedodrží povinnosť uloženú popri treste zákazu účasti na verejných podujatiach, dostaviť sa v určenom čase na určený útvar Pxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s ktorým mu bola uložená povinnosť dostaviť sa na určený útvar Policajného zboru.
K bodu 16
Precizuje sa znenie písmena d) odseku 1 pri trestnom čine xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxeho veku, predstavuje použitie pyrotechnických výrobkov možnosť vážneho ohrozenia zdravia. Následkom použitia pyrotechnických výrobkov môže byť xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx aj samotná obava účastníkov podujatia z uvedených možných následkov, ktorá odrádza slušných občanov od účasti na verejných podujatiach. Pyrotechnixxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxých stretnutiach ale aj pri silvestrovských zábavách, verejných zhromaždeniach a iných podujatiach konaných na verejných priestranstvách/námestxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnických výrobkov bude závisieť od druhu použitého pyrotechnického výrobku, ako aj od spôsobu použitia a spôsobeného alebo hroziaceho následku. Na záxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xa verejnom podujatí.
Ďalšia forma výtržníctva - poškodzovanie sedadiel (vytrhávanie celých sedadiel alebo ich častí) je jedným z častých protiprávxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, aby tieto násilné konania proti majetku, ktorých cieľom je vytrhnutie sedadla, ktoré sa následne (obratom) používa na demonštratívne vhadzovanie nx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxupky, ale ako prečiny, ktoré budú môcť byť za určitých okolností, pri menšej závažnosti činu (§ 10 ods. 2 Tr. zák.), kvalifikované ako priestupky.
Rovnxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxorého cieľom je následné preniknutie do sektoru priaznivcov súperiaceho družstva alebo útok na usporiadateľskú službu. Pri týchto útokoch je len otáxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxilným útokom páchateľov a nimi použitým prostriedkom, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxriéry útokom odolajú.
Za 45 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, ktoré poskytne štát na výstavbu a rekonštrukciu 21 futbalových štadiónov (to je 60% invxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxé aj systémy tribún, nové sedadlá pre divákov a ďalšie zariadenie a bezpečnostné prvky športových zariadení, takže ich zvýšená ochrana je aj z tohto hľaxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxolnosť, keď sa páchateľ dopustí výtržníctva formou konaní uvedených v odseku 1 voči chránenej osobe, pričom za chránenú osobu bude podľa § 139 Tr. zákonx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx veci vyplýva, že z foriem výtržníctva uvedených v odseku 1 bude možné voči chránenej osobe konať najmä spôsobom uvedeným pod písm. a) (napadne iného) alx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xo je vyjadrené použitím výrazu "najmä".
Do kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu výtržníctva sa ako ďalší nový kvalifikačný znak navrhuxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.
K Čl. III
K bodu 1, 3 a 9
Návrhom sa transxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxskej republiky. Deklarovaným cieľom smernice je zabezpečiť právo podozrivých alebo obvinených osôb na tlmočenie a preklad v trestnom konaní, aby sa zxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v trestnom konaní v zmysle čl. 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach a súvisiacej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "ESĽP"), s cxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxených v § 2 ods. 20 Trestného poriadku aj na podozrivú osobu.
V bode 2 sa v súlade s označenou smernicou rozširuje právo na preklad a tlmočenie aj na ostatxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxku alebo inými procesnými podaniami.
V odseku 2 sa transponuje čl. 2 ods. 4 smernice v reakcii na judikatúru ESĽP v súvislosti s právom na spravodlivý prxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx konania ustanoviť tlmočníka aj v prípade, ak osoba síce vyhlási, že rozumie jazyku konania, ale jej jazykové znalosti nebudú dostatočné k riadnemu uplxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxuje čl. 3 smernice, ktorým sa rozširuje právo na preklad základných písomnosti trestného konania, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxklad takéhoto rozhodnutia zabezpečuje orgán, o ktorého rozhodnutie ide.
V odseku 5 sa v zmysle požiadaviek smernice upravuje možnosť rozhodnúť o prexxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxto písomnosti požiada obvinený, o nevyhovení takejto žiadosti rozhodne daný orgán uznesením, proti ktorému je prípustná sťažnosť obvineného. Preklxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxčené na prenos obrazu a zvuku pre účely zabezpečenia tlmočenia.
K bodu 2
Navrhovaným doplnením sa zabezpečí poskytovanie informácií zo strany súdx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxislosti s účasťou na verejnom športovom podujatí.
K bodu 4
Legislatívno-technická úprava doplnenia písmena f) v § 82 ods. 1 v nadväznosti na zmenu § xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx s účasťou na verejných podujatiach, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo územia SR, je zrýchlený postup podľa § 204 ods. 1 a nasl. Tr. poriadku (tzv. superrxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxrých zadržaniu páchateľa prečinu "pri čine alebo bezprostredne po ňom" bránila akákoľvek iná prekážka objektívnej alebo subjektívnej povahy (napr. xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxy vyhľadať a pod.), vždy však len za splnenia podmienky, že k zadržaniu páchateľa došlo do 24 hodín po skutku.
Navrhovanou zmenou sa reaguje na situácie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch alebo iných verejných podujatiach, v ktorých osobu podozrivú zo spáchania prečinu, ktorá sa nachádza/pohybuje/ukrýva v dave, z bezpečnostných dôxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxadiska nevhodné až kontraproduktívne pokúšať sa vniknúť do davu osôb za účelom jeho zadržania, pretože by to mohlo vyvolať odpor "davu" a spôsobiť rozsxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxnčení podujatia po rozídení sa davu. V takom prípade orgány činné v trestnom konaní a súd podľa súčasnej právnej úpravy nemôžu postupovať podľa § 204 odsx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxujú v SR to v zásade nepredstavuje vážnejší problém (vec sa vybaví v rámci skráteného vyšetrovania) avšak pri páchateľoch - cudzincoch, ktorí sú pri nemxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxivitu vybavenia veci z hľadiska časového (odovzdanie trestného konania trvá spravidla niekoľko mesiacov), ekonomického (náklady na preklad spisu a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxvi, ktorý sa zdržiava mimo územia SR, sa musí potom vybavovať cestou dožiadaní právnu pomoc a/alebo odovzdaním trestnej veci do domovského štátu páchaxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
K bodu 6
Doplnením ustanovenia sa upravuje povinnosť prokurátora pri podmienečnom zastavení trestného stíhania za trestné činy spáchané v súvisxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxujatie, upovedomiť o tejto skutočnosti subjekt, ktorý prevádzkuje informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach podľa osobitného zákoxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xpravuje povinnosť prokurátora zaslať takéto uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania určenému útvaru Policajného zboru, na ktorý je oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx
x xxxx x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účasti na verejných podujatiach.
K bodu 8
Upravuje sa spôsob zabezpečenia výkonu trestu zákazu účasti na verejných podujatiach. O uložení trestu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxdený dostavil na určený útvar Policajného zboru v mieste skutočného bydliska, ktoré často bude totožné s adresou trvalého bydliska. Je však veľa osôb, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxjných podujatiach preto neviaže na "trvalý pobyt" odsúdeného, ale na faktické bydlisko, nakoľko tento trest má čo najmenej zasahovať do bežného životx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxtovom podujatí, súd o tejto skutočností upovedomí aj správcu informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach podľa osobitného zákona (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxon.
V prípade porušovania alebo marenia trestu zákazu účasti na verejných podujatiach sa stanovuje povinnosť oznámiť túto skutočnosť okresnému proxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v prípade podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu účasti na verejných podujatiach (ods. 4 a 5).
K Čl. IV
K bodu 1
Podľa Priestupkového záxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxľadom na navrhované doplnenie priestupkov extrémizmu (§ 47a) sa navrhuje doplnenie týchto priestupkov do skupiny priestupkov, pri ktorých je možné txxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxh uloženie tohto ochranného opatrenia umožňuje osobitný zákon (zákon o organizovaní športových podujatí).
K bodu 2
Navrhovaná zmena má v súlade sx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxnaní, sú nakoniec orgánmi činnými v trestnom konaní prípadne až súdom konajúcim v trestnej veci prekvalifikované na priestupky a postúpené orgánom prxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxstupok z dôvodu uplynutia priestupkovej premlčacej lehoty, ktorá podľa doterajšej právnej úpravy plynula bez ohľadu na prebiehajúce trestné stíhanxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoré z hľadiska formálnej stránky napĺňajú všetky zákonné znaky prečinu avšak orgány činné v trestnom konaní alebo súd ich s použitím ust. § 10 ods. 2 Tr. zxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxudky a pod.), nespolupráca procesných strán alebo z iných dôvodov, hrozí, že tieto protiprávne konania nakoniec z dôvodu uplynutia premlčacej lehoty xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Navrhovaná úprava ustanovuje, že doba trvania trestného stíhania osoby, sa do priestupkovej premlčacej lehoty voči tejto osobe nezapočítava. Vedenxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xrestné stíhané.
K bodom 3 a 4
Novelizuje sa ustanovenie § 47 priestupky proti verejnému poriadku doplnením skutkovej podstaty priestupkov súvisixxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxlácia ako pri verejných športových podujatiach podľa zákona o organizovaní verejných športových podujatí.
Neexistuje vecný dôvod pre to, aby verbáxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxatí (na verejnosti), často priamo pred stovkami, či tisíckami občanov, žien, mládeže, či dokonca detí, hrubo znevažované, urážané alebo ohrozované oxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x § 26 ods. 1 písm. e) návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí uvedeného v čl. I./. Zároveň sa dopĺňa výška sadzby pokút ako sankcie za txxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxchádza práve v súvislosti s účasťou na verejných podujatiach. Navrhovaná úprava má za cieľ podchytiť predovšetkým tie konania, ktoré by v rámci trestnxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxne konania, ktorých závažnosť (spôsob vykonania, následok, okolnosti za ktorých bol skutok spáchaný), by nepostačovala na naplnenie skutkovej podsxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xonania neboli tolerované a aby boli postihnuté v priestupkovom konaní. Takto bude priestupca upozornený na to, že jeho konanie nie je v súlade so zákonox x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxní obdobného charakteru (po predchádzajúcom priestupkovom konaní a postihnutí páchateľa) bude v rámci prípadného trestného konania (vyšetrovaniax xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu sa vytvorí základ na presnejší prehľad o osobách dopúšťajúcich sa tohto druhu protiprávneho konania, nakoľko pri uznaní viny a postihu za tento druh pxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx občianskemu spolunažívaniu, niektoré ako priestupky proti verejnému poriadku a niektoré nie sú postihované vôbec.
Ako priestupok extrémizmu nebuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xdznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, na vexxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záujem spoločnosti. Tu sa bude jednať najmä historické/dobové oblečenie alebo kostýmy využívané pri kultúrnych podujatiach, modelárske súťaže, edxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xxxu 6
Úpravou uvedeného ustanovenia sa do príslušnosti Policajného zboru na prejednanie priestupkov dopĺňajú priestupky extrémizmu a priestupky poxxx x xx xxxx x xxxxx xxx
x xxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx štáty stratilo svoje opodstatnenie. Česká republika toto ustanovenie vypustila zo svojho "Priestupkového zákona" k 1.3.1993 (zákon č. 67/1993 Sb.)x
x xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xx
x xxx x
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxnú spôsobilosť a zmenu podmienok výkonu činnosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa v zákone o organizovaní verejnýcx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxý zákon) v znení neskorších predpisov.
Prechodným ustanovením sa obmedzuje doba platnosti živnostenských oprávnení vydaných podľa doterajších prxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xinnosť svojim charakterom nenapĺňa znaky podnikania. Živnosťou však bude zabezpečovanie činnosti usporiadateľskej služby, ktorá môže byť vykonávxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
x xxx xx
x xxxx x
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxtorých zákonov sa vypúšťa z predmetnej právnej úpravy usporiadateľ na športovom podujatí.
K bodu 2
V nadväznosti na skutočnosť, že odborná prípraxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxch podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa prechodným ustanovením upravuje, ako sa bude posudzovať odborná príprava usporiadateľov, ktoxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxna č. 288/1997 Z.z. účinného do 31. decembra 2013, s tým, že sa bude na účely prechodného ustanovenia § 31 zákona o organizovaní verejných športových poxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxx xxx
x xxxxxe preventívneho pôsobenia právnou úpravou sa navrhuje v zákone o športe výslovne vyjadriť oprávnenie športového klubu, ktorému bola uložená pokuta v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxému klubu bude uložená povinnosť zdvojnásobiť na ďalšie stretnutie počet usporiadateľov alebo vykonávať usporiadateľskú službu aj na stretnutiach x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxie, ktoré bolo dôvodom pre uloženie sankcie. Aj keď zaplatená pokuta nie je škodou v pravom slova zmysle, predstavuje zníženie majetku pokutou postihnxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxenej pokuty alebo jej časti voči osobe, ktorej konanie bolo dôvodom pre uloženie pokuty, sa javí byť spravodlivá.
K Čl. VIII
Ustanovenie upravujúcx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xýskumu a športu Slovenskej republiky
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy výborov:
bod 1 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx xxxxxxx xxx x x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Legislatívno-technická úprava nadpxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xmena § 1 ods. 2
(doporučenie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Odôvodnenie je uvedené v bode 3.
bod 3 pozmeňujúcxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxxxxxx x x xxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx x xx xxxxxxxx xxx xxxx x xx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx. malého podujatia, teda podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť menej ako 300 účastníkov podujatia (organizátor podujatia určí predpokladanú účaxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxorov malých podujatí pri zachovaní štandardu úpravy zákazov a povinností pre účastníkov podujatia (divákov).
Navrhovaným znením sa znižuje adminixxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx rozsah oznamovacej povinnosti podľa § 4, ktorú bude možné splniť aj elektronicky zaslaním štandardizovaného formuláru. Zloženie i počet členov uspoxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxmestnancami, dobrovoľníkmi alebo využije službu externej firmy. Na organizátora malého podujatia sa nebudú vzťahovať aj niektoré ďalšie povinnostx xxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxné ako rizikové alebo by sa malo konať mimo športového zariadenia, bude sa naň vzťahovať zákon v celom rozsahu.
Vo vzťahu k účastníkovi podujatia je práxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x vyžadovať dodržanie ustanoveného štandardu správania, ktorý vychádza z pravidiel slušného správania s dôrazom na prevenciu tých konaní, ktoré môžu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxstí protiprávneho aktu (priestupku) v súvislosti s účasťou na verejnom športovom podujatí, toto konanie bude posudzované a sankcionované podľa osobxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxdú vedome sústreďovať práve na malé podujatia (dorastenecké, žiacke, obecné), kde by im pri vylúčení aplikácie navrhovanej právnej úpravy hrozila naxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxxxlo by ani možné využiť významný preventívny inštitút predbežného zákazu účasti na verejných športových podujatiach, ktorý taktiež upravuje iba navrxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx by mal byť aj z toho dôvodu rovnaký pre všetky verejné podujatia (aj malé) a mal by byť upravený v navrhovanom zákone. Sprísnený štandard by mal byť na poduxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele a povinxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxa organizátorovi podujatia, dozornému orgánu obce, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu.
Ďalšie legislatívno-technické úpravy sa xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x x xxxxx xx
xxxxoručenie výboru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxé vymedzenie pozitívnej a negatívnej pôsobnosti zákona, sa navrhuje odstránenie odlišného definovania turistického podujatia, za ktoré sa podľa pôxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – zmena § 2 písm. d) druhého bodu
(doporučenie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestoxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xkutočnosti, že ide o podujatia, na ktorých sa zúčastňuje vyšší počet divákov a tiež zo skutočnosti, že aj na takýchto druholigových podujatiach dochádxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x x xxxxx xx
xxxxxxxčenie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Keďže turistické podujatie je športovým podujatím, navrhuje sa vymedzenxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxo podujatia sú vyznačené turistické chodníky, v dôsledku čoho sa na podujatia konané na vyznačených turistických chodníkoch nebude vzťahovať režim uxxxxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x x xxxx x
(doporučenie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Za účelom odstránenia možného administratívneho zaťaženia orgaxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxizovať podujatie mohol organizátor podujatia oznámiť obci aj elektronickou formou spravidla zaslaním vyplneného elektronického formulára.
bod x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x x xxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxstorského výboru)
Vzhľadom na požiadavku operatívneho reagovania na skutočnosti súvisiace s prípravou a organizovaním rizikového podujatia sa naxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxou formou spravidla zaslaním vyplneného elektronického formulára.
bod 9 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – zmena § 6 ods. 3 xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtia organizačno-technicky zabezpečiť, aby členovia usporiadateľskej služby mali prístup k evidencii extrémistických materiálov v informačnom syxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnosti členov usporiadateľskej služby zaistiť extrémistické materiály (transparenty, vlajky, odznaky, časti oblečenia a pod.) vnášané alebo vnesexx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výborov:
čl. I – doplnenie § 6 ods. 3 písm. g)
(doporučenie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Za účelom naplnenxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx organizácii a priebehu rizikového podujatia so spoločným cieľom a úlohou zabezpečiť organizáciu/uskutočnenie verejného športového podujatia (zaxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxtného prostredia, sa navrhuje ustanoviť povinnosť organizátora rizikového podujatia zabezpečiť koordinačné stretnutie uvedených osôb, na ktorom xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxorom, obcou a/alebo políciou a možné spôsoby ich vykonania/zabezpečenia v súčinnosti príslušných subjektov.
bod 11 pozmeňujúcich návrhov spoločxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxnálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Legislatívno-technická úprava zx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x x xxxx x
(doporučenie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Navrhuje sa spresnenie poslania, úloh a činností usporiadateľskxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxvanie informácií dôležitých z pohľadu podujatia jeho účastníkom, ako aj všeobecná starostlivosť nielen o bezpečnosť, ale aj o pohodlie účastníkov poxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxrt ako gestorského výboru)
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na spresnenie poznámky pod čiarou.
bod 14 pozmeňujúcich návrhov spoločnxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x x xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Legislatívno-technická úprava; vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Vzhľadom na požiadavky aplikačnej praxe sa znižuje veková hranica na hlavného usporiadatxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x xx xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxzpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Formulačná precizácia ustanovenia; písomná prihláška na vykonanie xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x xx xxxx x
(doporučenie ústavnoprávneho výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxje sebavzdelávaním.
bod 18 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – zmena § 13 ods. 12
(doporučenie výboru pre vzdelávanie, vedxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xísm. g).
bod 19 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – zmena § 14 ods. 1 písm. a) a b)
(doporučenie výboru pre vzdelávanie, vedu, xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxsm. g) v § 16, sa zároveň navrhuje doplnenie oprávnenia člena usporiadateľskej služby súvisiace so vstupnou kontrolou na podujatie. Predmetné ustanoxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx symboly cudzích štátov a ich predchodcov na domáce podujatie, na ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu bezpečnosti, zdravxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Legislatívno-technická úprava. Uvedené činnosti sa navrhujú premiestniť do uxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx. I – doplnenie § 14 ods. 2 písm. f), doterajšie písm. f) až h) sa označujú ako písm. g) až i)
(doporučenie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxpade, že účastník konania poruší zákaz vnášať tieto predmety na športové podujatie a zároveň povinnosť člena usporiadateľskej služby odovzdať tieto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxstnom konaní, prípadne za účelom ich vrátenia oprávnenej osobe.
bod 22 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – zmena § 14 ods. 2 píxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x x xxxx x xxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xávrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – zmena § 15 písm. c)
(doporučenie ústavnoprávneho výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verexxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxizácia ustanovenia; § 14 upravuje oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby.
bod 24 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
xxx x x xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx ako gestorského výboru)
V záujme posilnenia ochrany majetku verejných prepravcov, práva cestujúcich na bezpečnú a slušnú prepravu, ako aj právo obyxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxi, mládež, starší ľudia), sa výslovne zakazuje počas premiestňovania fanúšikov na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia požívanxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxnice, zastávky, letiská).
V záujme posilnenia prevencie sa navrhuje rozšírenie zákazov pre účastníka podujatia aj o zákaz vnášať tzv. extrémistickx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxkazu sa zároveň navrhuje považovať za priestupok diváckeho násilia ešte pre vyvesením transparentu s nelegálnym obsahom na štadióne.
bod 25 pozmeňxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x xx xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Formulačxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxoru.
bod 26 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – zmena § 18 ods. 2
(doporučenie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport axx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxčnej správy výborov:
čl. I – zmena § 22 ods. 3 písm. k)
(doporučenie ústavnoprávneho výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú sprxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxká úprava; vypustenie nesprávneho odkazu.
bod 28 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – zmena § 22 ods. 7
(doporučenie výboru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xbrazovo-zvukové, textové či slovné vyhlásenia) budú súčasťou informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach, v ktorom ho budú môcť vyxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxný manažér organizátora. Súčasťou informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach bude aj modul, ktorý bude slúžiť na manažovanie a uskxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa podľa pravidiel vypracovaných odbornou komisiou v súlade s § 13 ods. 7.
bod 29 pozmeňujúcich návrhov spolxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x xx xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxgionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor odporúča neschváliť)
Legislatívnoxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxiahnutá v § 8 ods. 3 a § 18 ods. 4.
bod 30 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – zmena § 22 ods. 8 písm. i)
(doporučenie výboru pre vzxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxlov a vzdelávacieho modulu v § 22 ods. 7.
bod 31 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – doplnenie § 22 ods. 8 písm. j) a k)
(doporučxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxmistických symbolov a vzdelávacieho modulu v § 22 ods. 7.
bod 32 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – zmena § 22 ods. 14 (poznámkx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zaužívaxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na včlenenie zákazu v § 16 písm. h), kxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxtia v priestoroch verejnej dopravy a v hromadných dopravných prostriedkoch.
bod 34 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – zmenx x xx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xýboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxrou.
bod 35 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – doplnenie § 26 ods. 1 písm. c), doterajšie písm. c) až g) sa označujú ako písm. d) xx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxch symbolov na podujatie účastníkom podujatia sa navrhuje aj doplnenie skutkovej podstaty diváckeho násilia súvisiacej s porušením uvedeného zákazxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x xx xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx gestorského výboru)
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie novej povinnosti usporiadateľa, a to zaistiť extrémistické symboly xx xxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx xxxxxx x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxcie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorsxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x xx xxxx x
xxxxoručenie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Legislatívno-technická úprava z dôvodu spresnenia textu predmetnéhx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxx x
xxxxxručenie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Spresnenie prechodných ustanovení.
bod 40 pozmeňujúcich návrhov spxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxx x xx xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxechodných ustanovení.
bod 41 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. I – doplnenie § 31 ods. 3
(doporučenie výboru pre vzdelávanixx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx. II bod – zmena § 348 ods. 1 písm. h)
(doporučenie ústavnoprávneho výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxnu; porušenie trestu zákazu účasti na verejných podujatiach spočíva v tom, že osoba, ktorej bol takýto trest uložený sa zúčastní na verejnom podujatí, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxx x x xxxxx x xxx xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Formulačná precizácia; trestné konanie možxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxx x x xxxxx x xxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxneho výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vexxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxhov spoločnej správy výborov:
čl. III bod 9 – zmena úvodnej vety
(doporučenie ústavnoprávneho výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxno-technická úprava; oprava chyby v úvodnej vete k novelizačnému bodu v súvislosti so zaradením smernice EP a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o právx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxx xx xozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. IV bod 2 – zmena § 20 ods. 2
(doporučenie ústavnoprávneho výboru, výboru pre financie a rozpočxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx)
Legislatívno-technická úprava; vypustenie odkazu na Trestný poriadok a súvisiacej poznámky pod čiarou.
bod 47 pozmeňujúcich návrhov spoločnex xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx x x xxxxx x xx xxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xegionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Legislatívno-technická úprxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxx xx x xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxočnej správy výborov:
čl. IV bod 4 – zmena § 47 ods. 2
(doporučenie výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Vzhľadom nx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxlo nové písm. k). V nadväznosti na túto úpravu je potrebné upraviť aj § 47 ods. 2. Zároveň sa odstraňuje duplicitné uvedenie pokuty za priestupok uvedený x xxxxx xxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx x x xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, výboru pre financie a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx výboru)
Formulačná precizácia skutkovej podstaty priestupku extrémizmu.
bod 50 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. IV bod 5 x xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Formulačná precizácia skutkovej podstaty priestuxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx x x xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, mláxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xx xxxx x x xxx xxx
xxx xx xxxxxxujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. IV bod 8 - doplnenie § 96b
(doporučenie ústavnoprávneho výboru, výboru pre financie a rozpočet, výxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxislatívno-technická úprava; zosúladenie označenia predmetného ustanovenia vzhľadom na to, že v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení nixxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxm totožné s navrhovaným označením prechodného ustanovenia v tomto návrhu zákona (čl. IV).
bod 53 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru)
Legislatívno-technická úprava úvodnej vety vzhľxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx x x xxxxxxxxx x xxx
xxxxoručenie ústavnoprávneho výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxa; za § 80v sa vkladá § 80w".
bod 55 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. VI bod 2 - doplnenie § 14b
(doporučenie ústavnoprávneho vxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxádež a šport ako gestorského výboru)
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie označenia predmetného ustanovenia vzhľadom na to, že v zákone, ktxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx13 sa do zákona č. 288/1997 Z. z o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení nesxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxovenia v tomto návrhu zákona (čl. VI).
bod 56 pozmeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. VI bod 2 doplnenie § 14a ods. 2
(doporučenie výxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydané vzdelávacím zariadeniam pred účinnosťou zákona. Po nadobudnutí účinnosti zákona budú akreditované vzdelávacie zariadenia povinné pri prípxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxeňujúcich návrhov spoločnej správy výborov:
čl. VIII – zmena účinnosti
(doporučenie ústavnoprávneho výboru, výboru pre financie a rozpočet, vxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xľadiska trvania legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj 15 dňovej lehoty prezidenta Slovenskej republiky na posúdenie zxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xx x x xxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx aj lehoty v prechodných ustanoveniach.
xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxať násilia a neviazanosti divákov, berúc do úvahy špecifické požiadavky takýchto športov a športových podujatí."
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxViolence_en.asp
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxv. ES L 121, 8.5.2002, s. 1 - 3) v platnom znení; Uznesenie Rady (2010/C 165/01) z 3. júna 2010 o aktualizovanej príručke s odporúčaniami na účely medzinárxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxm rozmerom, na ktorých je zainteresovaný aspoň jeden členský štát (Ú.v. EÚ C 165, 24.6.2010, s. 1 - 21).
xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (Ú.v. ES L 121, 8.5.2002, s. 1 - 3) v znení Rozhodnutia Rady 2007/412/SVV z 12. júna 2007 (Úxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx aj dokumentuje dianie na štadióne, najmä v sektore hostí a sektore domácich vlajkonosičov.