Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (1)

LIT40553SK Metodické usmernenie ÚVO č. 8728-5000/2013, dodatky

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xx žiadosťou o metodické usmernenie v súvislosti s novelou zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxstarávanie (ďalej len „rada“).
V žiadosti uvádzate, že Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ako verejný obstarávateľ pri výstavbe nadradenej cestnex xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xIDIC zmluvných podmienok je aj zakotvenie mechanizmu riešenia zmien počas výstavby diela. Zmena môže v zmysle FIDIC zmluvných podmienok predstavovaxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx,
- zmeny v kvalite a iných vlastnostiach ktorejkoľvek časti diela, zmeny výšky, polohy a/alebo rozmerov ktorejkoľvek časti diela, vynechanie ktorexxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxné pre trvalé dielo, vrátane akýchkoľvek preberacích skúšok s nimi spojených, vrtov a ďalších skúšobných a prieskumných prác,
- zmenu následnosti alxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxteľovi tzv. Pokyn na zmenu. Obsahom Pokynu na zmenu je určenie rozsahu prác tvoriacich zmenu spolu s ocenením hodnoty týchto dodatočných prác. Uvádzatxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx že „predmetná úprava nebráni zohľadňovať okolnosti, majúce vplyv na zmenu ceny aj v zmluve, avšak za predpokladu, že budú zohľadnené aj na účely vyhodnxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxpadoch totiž cena bude priamo v zmluve dohodnutá a nebude kvôli nej potrebné dodatok uzatvárať.“. S prihliadnutím na znenie dôvodovej správy uvádzatex xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxámy všetkým uchádzačom už v čase prípravy ponuky.
V kontexte využívania zmenového konania zakotveného FIDIC zmluvnými podmienkami v súvislosti s noxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xmysle dôvodovej správy a v prípade rizík objednávateľa (verejného obstarávateľa) predvídaných FIDIC zmluvnými podmienkami uzatvoriť dodatok k zmlxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxrejný obstarávateľ oprávnený vykonať naviac práce v prípade bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb aj bez predchádzajúceho rxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxvenej knihy FIDIC zmluvných podmienok nie je zmluvná cena pevná. Ak teda aj zmluvné strany určia odhadom hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxota prác predkladaná rade. Akým spôsobom má v takomto prípade verejný obstarávateľ postupovať? Vyjadruje sa rada len k dôvodu uzavretia dodatku, a tedx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxtarávateľ povinnosť vypracovať a predložiť rade aj ďalší dodatok na hodnotu prác, ktoré neboli schválené radou?
V predmetnej veci Vám poskytujeme naxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti, je možné uzatvoriť len vtedy, ak rada určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena oxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxuvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. V takom prípade je verejný obstaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.
K predmetnej problematike je v prvom rade potrebné uviesť, že posudzovanie návrhov dodatkov zvxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xbstarávaní, o ktorom bude rozhodovať rada, ktorá je podľa § 109 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní orgánom úradu. K dnešnému dňu neboli vymenovaní člxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxný rozhodovacou činnosťou rady. V súčasnosti je preto možné na Vami položené otázky odpovedať len v značne všeobecnej rovine. Nie je pritom vylúčené, žx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xázoru možno vyvodiť záver, že uzatvorenie dodatku ku zmluve (ktorá je výsledkom verejného obstarávania), ktorým by sa akýmkoľvek spôsobom zvyšovala xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxlností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nášho názoru nie je možné jednoznačne vyvodiť záver o tom, že návrhy určitých typov dodatkov, ktorými by sa zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti, nepxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy, uvádzame, že podľa legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky dôvodová správa, resp. jej osobitná časť, z ktorej citujete, obsahuje odôxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xákona.
2. Z dikcie ustanovenia § 10a zákona o verejnom obstarávaní podľa nášho názoru vyplýva, že predmetné ustanovenie neupravuje osobitný postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxde na rozhodnutie, môže byť dôvodom na podanie návrhu na určenie jeho neplatnosti súdom. Podotýkame, že smerodajným v tejto otázke však bude až prípadnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k takej zmene okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxu nie je možné vylúčiť, že na účely zhodnotenia všetkých relevantných skutočností bude potrebné okrem iného posúdiť aj postup zadávania zákazky, ktorx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxnia tejto zmluvy, vrátane zmluvných ustanovení upravujúcich cenu a obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky. Vo vzťahu k Vašim ostatným otázkam uxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xákona o verejnom obstarávaní, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. znx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xsmernenie nemôže priniesť účastníkovi procesu verejného obstarávania priaznivejšie rozhodnutie vo veci.

Predpisy SR
Identifikačné číslo ASPI: LIT40553SK
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie
Druh:Metodické usmernenie
Zo dňa:22.07.2013
 
Názov:Metodické usmernenie ÚVO č. 8728-5000/2013, dodatky
 
Prameň:UVO, rok: , číslo: , na strane .
Prameň (celý názov):UVO - Úrad pre verejné obstarávanie


Vzťah k:25/2006 Z.z.: §10a;
 
Oblasť: