LIT38130SK

Dôvodová správa k zákonu č. 308/2000 Z.z., o vysielaní a retransmisii

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxlania a retransmisie. S ohľadom na tento rozvoj možno považovať terajší regulačný rámec sféry vysielania a retransmisie za prežitý, nejednoznačný a z xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxosti. Považuje sa za jednu z poistiek, ktoré garantujú demokratický charakter vývoja spoločnosti a ochranu pred návratom autokratických systémov. Sxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxmálnych podmienok na realizáciu vnútropolitických a zahraničnopolitických cieľov štátu.
Predkladaná právna úprava svojim obsahom aj rozsahom umxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxty. Jednoznačným a podrobným stanovením práv a povinností subjektov pôsobiacich v mediálnej sfére sa vymedzuje priestor na súkromnú iniciatívu a podxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxlevízneho vysielania a retransmisie v súčasnosti upravuje zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákoxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxrodnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z., zákona č. 160/1997 Z.z., zákona č. 283xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xákona č. 255/1999 Z.z.
Právny rámec činnosti Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie upravuje zákon č. 160/1997 Z.z. o Rade xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x znení neskorších predpisov.
S problematikou vysielania a retransmisie súvisia aj ďalšie právne predpisy, predovšetkým zákon č. 81/1966 Zb. o perixxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxvenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxskej republiky č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení zákona 140/199x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov.
Pxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxnikáciách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z.z. o ochranehospodárskej súťaže, zákon Národnej raxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxdok) v znení neskorších predpisov.
Platná právna úprava v oblasti vysielania a retransmisie sa vyznačuje nekonzistentnosťou a roztrieštenosťou. Jx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxlania a krátky časový horizont na vypracovanie právnej úpravy ovplyvnili jej kvalitu najmä v rovine nejednoznačného výkladu a praktickej aplikácie. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxináša také kvantitatívne a kvalitatívne výzvy, v kontexte ktorých sa táto javí ako veľmi všeobecná a nevyhovujúca.
Z hľadiska približovania právnehx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxspĺňa požadované kritériá. Zo strany Európskej komisie a ďalších európskych štruktúr je súčasný stav našej legislatívy neuspokojivý, a to aj napriek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx národného právneho poriadku s právom Európskej únie vyplýva z Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich člensxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx únie v tejto oblasti je smernica Európskeho parlamentu a Rady 89/552/EEC o koordinácii niektorých zákonných ustanovení, regulatívnych opatrení a adxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxrópskeho parlamentu a Rady 97/36/EC.
Za najzávažnejšie nedostatky platnej právnej úpravy z pohľadu práva Európskej únie možno považovať predovšetxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxv, ani prevádzkovateľov vysielania od prevádzkovateľov xxxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxch a pive),
-
nekonzekventne a neúčinne riešené opatrenia na uplatnenie práva na odpoveď,
-
málo dôslednú úpravu opatrení na ochranu ľudskej dxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx spravodajstvo,
-
chýbajúce opatrenia na ochranu plurality informácií, mediálnych obsahov a kultúrnej diverzity vo vysielaní,
-
chýbajúce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo orgánu (Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie) spolu s požiadavkou na posilnenie nezávislého postavenia a fungovania toxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxadaného návrhu zákona je dosiahnuť úplnú kompatibilitu s právom Európskej únie, ako aj dôsledné naplnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxvízii (ďalej len "Dohovor), oznámeného Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky v Zbierke zákonov pod č. 168/1998 Z.z.. Dohovor, ako prxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, svojím obsahom a rozsahom plne korešpondoval so Smernicou. Novelizáciou pôvodného znenia Smernice smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/36/Ex xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx len "Protokol") sa oba dokumenty opäť zladili. Členstvo Slovenskej republiky v Dohovore predpokladá najneskôr do októbra roku 2000 ratifikáciu Protxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxhu zákona boli v plnom rozsahu zohľadnené príslušné smernice Európskej únie a súvisiace medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazanáx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxcovanie návrhu zákonao vysielaní a retransmisii boli premietnuté do návrhu zákona.
Na účely predmetnej právnej úpravy sa zavádza rozsiahly komplex xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxov vyplývajúcich z Európskej dohody o pridružení. Zavádza sa štandardné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxikatúrou a acquis sa navrhuje upraviť postavenie Rady Slovenskej republiky pre vysielanie a retransmisiu (zmena názvu súvisí so zavedením uvedených xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xrčenie konfliktu záujmov členov Rady.
Návrh zákona implementuje princíp slobody príjmu a šírenia vysielania, ako Základným princípom mediálneho sxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx šírenie programov medzi štátmi Európskej únie a štátmi, ktoré sú signatármi alebo členmi Dohovoru bez osobitných administratívnych obmedzení a v súlxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxieb ako aj registračné konanie, ktoré sa týka šírenia nezmenenýchuž vysielaných programových služieb. Úprava vychádza predovšetkým zo skúseností, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxeností a postupov obdobných orgánov v zahraničí.
Podrobnejšie sa návrh zákona venuje úprave práv a povinností vysielateľov, a to v oblasti reklamy vo xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxáva na opravu, práva na krátke spravodajstvo a inštitút významného podujatia. Za porušenie právnych predpisov na úseku vysielania sa v návrhu zákona zxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxutočnosť, či k porušeniu povinnosti došlo v televíznom vysielaní alebo v rozhlasovom vysielaní.
Osobitne sú riešené povinnosti prevádzkovateľov rxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxlateľov prostredníctvom družice, čím nahrádza a podrobnejšieupravuje pôvodný § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z.z.. Súčasxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxkladaný návrh zákona vyznačuje väčšou vyváženosťou, prehľadnosťou a konkrétnosťou príslušných ustanovení, čím Rade Slovenskej republiky pre vysixxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxskej únie sa s primeranou flexibilitou a s ohľadom na ďalšie zahraničnopolitické záujmy Slovenskej republiky ako aj existujúce medzinárodné záväzky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky sa návrh zákon dotýka predovšetkým slobody prejavu a a práva vyhľadávania a šírenia informácií bez ohľadu na hranice štátu v zmysle čl. 26 Ústxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xabezpečenia názorovej plurality.
Problematika návrhu zákona úzko súvisí aj so sférou základných práv a slobôd podľa čl. 19 Ústavy Slovenskej republxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxvaním týchto práv návrh zákona aktuálne zavádza účinné právo na opravu.
Predkladaný návrh zákona sa dotýka čl. 35 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxnácie podľa č. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, sú odôvodnené predovšetkým všeobecným verejným záujmom, obmedzeným rozsahom kmitočtového spexxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxto oblasti, s tým súvisiacu registráciu podnikateľov, ako aj zachovanie prehľadnosti majetkových vzťahov.
Navrhovanou právnou úpravou, v súčasnoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxajú sa podmienky na zabezpečenie kultúrnej diverzity.
Problematiku klamlivej reklamy a porovnávajúcej reklamy, ktorá je rozpracovaná v smernici 8xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxeniach upraviť aj vzťah k oblasti vysielania a retransmisie.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxotýka oblastí vymedzených v § 3 zákona č. 106/1999 Z.z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve.
Návrh zákona z hľadiska nárokov na štátny rozpočet (exxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxoky na rozpočet roku 2000.
S prijatím zákona a s nadobudnutím jeho účinnosti však vzniknú nároky na štátny rozpočet na rok 2001. Týmito nárokmi sa rozumxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xysielanie a retransmisiu - podľa návrhu zákona) v súlade s novými úlohami, ktoré Rada bude musieť plniť zo zákona. Špecifikáciu týchto nákladov musela xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxovania možností otvorenia negociácií pre kapitolu č. 20. Európska komisia sa podrobne zaoberala pripravenou analýzou podmienok činnosti rady, najmx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vybavenia Kancelárie rady. Prepočet potrieb predstavoval sumu 2 mil. Sk a nárast počtu pracovníkov Kancelárie o 4.
Rada Slovenskej republiky pre rozxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxorá má 23 pracovníkov a člení sa na tieto odbory
                  počet prac.
riaditeľka Kancelárie          1
ekonomicko-organizačný odbor       3
licenčný odbor              5,5
programový oxxxx             x
xxxxxx xxxxx               x
xxxxxxxxx xxxxx             xxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx       x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx         xx
 
xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxx          xxx xxxx xx
 
xxxxx xxxxxxx           xx xxx xxxx xx
x xxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
 xxxxelárie            4 056 tis. Sk
- odmeny členov rady        1 530 tis. Sk
- poistné             1 829 tis. Sk
- prevádzkové náklady       2 667 tis. Sk.
 
Tieto výdavky pokrývali len základné potxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xinnosť zastaviť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na prevádzku.
Rozpočet na rok 2000 v podstate kopíruje výdavky roku 1999 s výnimkou odsúxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxislave vo výške 700 tis. Sk.
Rada upozornila Národnú radu Slovenskej republiky pri prerokovaní rozpočtu, že tieto prostriedky postačujú len na najzáxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xostali nevyriešené zvýšené odmeny členov rady od 1.1.2000 a avizované zvýšenie výdavkov na nájomné a súvisiace služby, ktoré predstavuje výšku 200 tixx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxätovne vykonala analýza súčasného stavu vybavenia rady a potrieb, ktoré vyplynú z nového zákona a celkové požiadavky na zvýšenie rozpočtu rady sú tietxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxxx x xxxxx xracovníkov pre oblasť monitoringu a sledovania štatistík odvysielaného program
-
zvýšenie o jedného pracovníka - právnika pre oblasť prípravy a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xeferát európskej integrácie a zahraničných vzťahov
-
zvýšenie o jedného pracovníka -jazykovo vybaveného odborníka pre oblasť styku s Európskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xad plnením Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii.
Finančný prepočet zvýšenia počtu pracovníkov, prenájmu dvoch kancelárií a ich materiáxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx                    x xxx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx
 
xxxxx xxxxxxx                     x x xxx xxx. Sk
 
z toho
- mzdové náklady                     + 820 tis. Sk 
 (náklady na 4 odborníkov - TT 10, 11)
- poistné                        + 312 tis. Sk
- nájomné a súvisiace služby               + 80 tis. Sk 
 za dve nové kancelxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx               x xx xxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
 xx xxxxxxx xx xx xxx xxx                x xx xxxx xx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxové 
 (komunikácie, cestovné, všeobecný materiál,
 opravy - á 90 tis. Sk /1 pracovníka/ x xxxx       x xxx xxxx xx
 
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx    x xxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Nám. SNP 12 v Bratislave, zmluva o nájme je uzatvorená so súhlasom MK SR na dobu do 31.12.2004, na rok 2001 bude potrebné zo strany Ministerstva kultúry Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxviek Rady, môže dôjsť k situácii, že Slovenská republika síce zladí svoju právnu úpravu s právom Európskej únie, ale nebude môcť prijaťa najmä zabezpečxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxnie počtu pracovníkov a nároky na štátny rozpočet na rok 2001 odôvodňujeme nárastom a zmenou kompetencií rady v súvislosti s prijatím nového návrhu zákxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxhuje pre túto oblasť len registrácie, ale táto skutočnosť sa prejaví až v časovom období od roku 2005 - tým, že sa nebudú musieť viesť nové licenčné konanix x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xicenčnej a registračnej nastane značný nápor prác v roku 2001 a 2002, ktoré vyplývajú z ustanovení časti zákona prechodné a spoločné ustanovenia, kde sx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxeto dostali na rovnakú úroveň, aká bude vyžadovaná a sledovaná u nových žiadateľov a kde sa zastavujú otvorené konania vo veci žiadostí o udelenie licenxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxčasne po roku odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona bude musieť rada preveriť, či si všetci vysielatelia upravili svoje právne pomery do súladu s ustanxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxingu a analýz pribudnú tieto nové činnosti
-
spracúvanie štatistík o odvysielaných programoch vysielateľov s dôrazom na sledovanie európskej prxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klasifikačných systémov týkajúcich sa vekovej vhodnosti programov, spracúvanie metodiky verejných prieskumov zameraných na túto oblasť a sledovaxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxmov významných podujatí pre verejnosť, kategorizácia vysielateľov, sledovanie dodržiavania ustanovení ohľadom prístupu verejnosti k informáciáxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxm reklamy, telenákupu a sponzorstva
-
vydávanie všeobecne záväzných právnych xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxkou komisiou ohľadom vyhodnocovania účinnosti opatrení Smernice, ktorá sa predpokladá každé dva roky.
Navrhovaná právna úprava zakladá nároky na šxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxmi titulkami najmenej 25% všetkých vysielaných programov na každom programovom okruhu a tlmočenie do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovex xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxnská televízia a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, nakoľko starostlivosť o nepočujúcich občanov patrí do pôsobnosxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxske diela tvorili viac ako 50% vysielacieho času na každom programovom okruhu ako aj povinnosť zabezpečiť, aby európska nezávislá produkcia tvorila nxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ustanoveniam Smernice a ich zapracovanie je základným predpokladom pozitívneho hodnotenia Európskej komisie pri posudzovaní kompatibility predmxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxodovej správy.
Uvedené otázky boli prerokované s Ministerstvom financií Slovenskej republiky 27. apríla 2000 na úrovni ministrov oboch rezortovx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxsii so záväzkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z uchádzania sa o členstvo v OECD.
Schválením navrhovanej právnej úpravy sa vytvoria podmienxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxvoj (OECD). Táto kolízia nastane v predprístupovom období, kedy nebude možné využiť čl. 10 Zákonníka liberalizácie zvyčajných neviditeľných operácxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlneho režimu dokumentov OECD.
Slovenská republika, ako člen OECD, sa stane zmluvnou stranou Zákonníka liberalizácie zvyčajných neviditeľných opexxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxačné zákonníky obsahujú ustanovenia o zákaze diskriminácie s výnimkou prípadov keď sa člen OECD odvoláva na čl. 10 Zákonníka liberalizácie zvyčajnýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx Z tohto dôvodu dochádza ku kolízii záväzkov vyplývajúcich z integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie a integrácie do OECD v oblasti stanovenxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xajneskôr dva roky po uvedenom dátume. Počas tejto lehoty by mala Slovenská republika Protokol ratifikovať a zároveň by sa mali splniť záväzky vyplývajxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
Výkon Dohovoru bol zverený Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie. Rada v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 468/1991 Zb. prevádzkoxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxikácia ustanovení Dohovoru v ich vysielaní.
Osobitná časť
K § 1
Vymedzuje sa okruh subjektov, na ktoré sa predkladaná úprava vzťahuje. V porovxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "rada"), čím dochádza k odstráneniu roztrieštenosti právnej úpravy sféry elektronických médií.
K § 2
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxky Slovenskej republiky vyžadujú jasné stanovenie podmienok, na základe ktorých sa určuje jurisdikcia štátu vo vzťahu k vysielateľom a prevádzkovatxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx52/EEC o koordinácii niektorých zákonných ustanovení, regulatívnych opatrení a administratívnych postupov členských štátov, vzťahujúcich sa na axxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxdzujú používané pojmy. Jednotlivé pojmy sú zladené s pojmami iných, pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania relevantných, právnych úprav (xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxEEC o koordinácii niektorých zákonných ustanovení, regulatívnych opatrení a administratívnych postupov členských štátov, vzťahujúcich sa na aktixxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x x xx
x xxxxxxxxx x xxxxxxx xrávnou úpravou je navrhovaná úprava postavenia, pôsobnosti a činnosti rady komplexnejšia a umožňuje rade konať vo všetkých oblastiach v zákonnom rámxxx
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xysielaním rozhlasovým a vysielaním televíznym a retransmisiou sa rozumie úplný, súčasný a nezmenený prenos už vysielanej programovej služby, ktorý xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxie na posilnenie jej nezávislosti, a to najmä vo vzťahu k vysielateľom alebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxmi relevantných medzinárodných inštitúcií (Napr. Odporúčanie Rady Európy č. 1147/1991 o parlamentnej zodpovednosti za demokratickú formu vysielaxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxlanie a licencie R na prevádzkovanie retransmisie.
Rada sa podieľa aj na rozhodovaní o spôsobe využitia kmitočtov pre vysielanie a tým aj na disponovaxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxerejňuje voľné kmitočty, čím prispieva k transparentnosti štátnej politiky v tejto oblasti.
Pri ratifikácii Európskeho dohovoru o cezhraničnej texxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x § 5 ods. 2 návrh zákona taxatívne vymedzuje pôsobnosť rady v oblasti jej účasti na tvorbe zákonov a pri príprave podpisu medzinárodných právnych aktov txxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxzaná.
Navrhuje sa rozšírenie pôsobnosti rady vo vzťahu k Slovenskému rozhlasu a Slovenskej televízii ako vysielateľom zo zákona. V prípade porušenix xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxšná rada v súčinnosti s príslušným generálnym riaditeľom je povinná vykonať potrebné opatrenia na nápravu.
Rada, v zmysle navrhovanej právnej úpravx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxaditeľa Slovenskej televízie alebo riaditeľa Slovenského rozhlasu v prípade závažného a opakovaného porušovania ustanovení tohto zákona. Tieto poxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxpečením všestrannosti informácií a názorovej plurality, s ochranou ľudskej dôstojnosti a ochranou maloletých a mladistvých.
Takéto rozšírenie pôxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxity ich vysielania. Rade sa takto dáva možnosť vyjadriť svoj postoj k opakovanému a závažnému neplneniu zákonom zverených úloh. Podľa predchádzajúcex xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxzpečenia plurality alebo objektívnosti nemohla zasiahnuť inak, ako upozornením vysielateľa.
Na toto ustanovenie nadväzuje ďalšie ustanovenie, kxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxykonajú požadované opatrenia na zabezpečenie nápravy v prípade porušenia právnych predpisov, na ktoré boli vopred upozornené radou. Opätovne treba xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxielania a teda vykonáva aj dohľad nad dodržiavaním zákonov v oblasti vysielania.
V súvislosti s pripravovaným návrhom zákona o prístupe verejnosti k xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxtreba prieskumov verejnej mienky, a to najmä s ohľadom xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxokú názorovú pluralitu spoločnosti, ktorá sa prejavuje pri vydávaní stanovísk a pri rozhodovaní o základných otázkach vysielania a retransmisie. Vzxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xbčianskych združení.
Na zabezpečenie kontinuity a nepretržitej práce rady sa navrhuje ustanoviť povinnosť voľby nového člena rady najneskôr do 60 dxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kritériá na posudzovanie konfliktu záujmov člena rady, a to v záujme posilnenia nestrannosti a nezávislosti rozhodovania sa v navrhovanom
Vykonávaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxou však nesmú ohroziť nezávislosť a nestrannosť rady.
V porovnaní s platnou právnou úpravou sa v návrhu upravuje aj problematika odmeňovania členov rxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxých predpokladov nezávislosti tohto orgánu. Na úpravu tejto problematiky svoju pozornosť sústredila aj Európska komisia, ktorá jednoznačne presadxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx činnosti rady a to ani prostredníctvom rozhodovania o výške prostriedkov pridelených rade na jej činnosť zo štátneho rozpočtu.
Z tohto dôvodu sa navrxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x účinnosťou od 1. januára 2001. Navrhovaný postup je v súlade s usmernením Európskej komisie a s návrhom odporúčania Rady Európy pre kreovanie nezávislxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxelania a retransmisie, sa v § 14 ustanovuje povinnosť ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov štátnej správy v medziach svojej pôsobnosti spxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxe, teda základných ľudských práv a slobôd, ktorých obmedzenia môžu byť stanovené len zákonom. Návrh zákona preto stanovuje základné povinnosti vysiexxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx moderných spoločností a v procese vytvárania a formovania verejnej mienky významnú úlohu a preto nie je možné ponechať požiadavku všestrannosti infoxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx x nestrannosť sa posudzuje z hľadiska vysielania ako celku a to najmä preto, že absolútna vyváženosť podanej informácie v rámci jednej časti vysielania xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxami a postojmi. Komplexné, vyvážené a objektívne vysielanie zobrazujúce reality závisí však od vylúčenia predsudkov, od odstupu od zobrazovaného prxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxázor v primeranom rozsahu. Na tento pojem sa kladie väčší dôraz ako na "objektivitu", čo sa chápe skôr ako "k objektivite smerujúce",pretože každá komuxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnúť príslušným orgánom štátnej správy vysielací čas len v určitých osobitných prípadoch. Myslia sa tým situácie, keď v záujme ochrany zdravia, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xojmu oznam alebo výzva v naliehavom verejnom záujme. Vylúči sa tým aplikácia požiadaviek politikov na vystúpenia pri rôznych príležitostiach (napr. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxľa pri dodržaní ustanovení tohto zákona.
Povinnosť archivovať záznamy vysielania sa ukladá z dôvodu ochrany práv tretích osôb, ako aj z dôvodu ochranx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhto záznamov je stanovená s ohľadom na technické možnosti a kapacity vysielateľov.
Ustanovuje sa povinnosť začať vysielať (po udelení licencie) alexx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xnfraštruktúry na vysielanie má navrhovaná úprava podstatný význam a vyplynula z existujúcich problémov v doterajšej praxi.
Povinné označovanie vyxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxmovanosti občanov, tak aj štátnych orgánov.
K § 17
Týmto ustanovením sa napĺňa právo verejnosti na informácie v oblasti prevádzkovania retransxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxbo vysielateľ s licenciu, ktoréhoprogramová služba bola takto zaradená. Ostatné povinnosti vysielateľov a prevádzkovateľa retransmisie podľa tohxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx smeruje k zabezpečeniu informovania verejnosti o miestnom dianí.
Ustanovenie odseku 1 písm. e) rieši v praxi sa často vyskytujúce prípady, keď preváxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxh sprostredkovania.
K § 18
S ohľadom na legislatívne práce na novom zákone o Slovenskej televízii a novom zákone o Slovenskom rozhlase sa upravujx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxje ustanoviť základné povinnosti, ktoré sú rozsahom i obsahom širšie ako u vysielateľov s licenciou. Ustanovujú sa aj určité preferencie odôvodnené nxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxkých vrstiev obyvateľstva, vrátane národnostných menšín.
Vychádzajúc x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xysielateľov zo zákona boli obmedzené a limitované povinnosťou vynakladať všetky svoje zdroje na plnenú uvedených záväzkov, na rozdiel od iných právnxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx č.... /2000 Z.z. o Slovenskom rozhlase).
Naplnenie poslania vyplývajúceho z verejnoprávneho charakteru televízneho vysielateľa zo zákona sa sledxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xozumejú titulky, ktoré si možno vyvolať na teletextom vybavených televíznych prijímačoch z teletextovej služby.
Otvorenými titulkami sú titulky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxx x9/552/EEC o koordinácii niektorých zákonných ustanovení, regulatívnych opatrení a administratívnych postupov členských štátov, vzťahujúcich sa xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx rasy, pohlavia, náboženstva alebo národnosti.
V ustanovení sa bližšie špecifikujú všeobecne uznané a uznávané morálne a etické štandardy v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxekomplexnosti právnej úpravy sa v navrhovanom ustanovení deklaruje určité obsahové neprípustnosti, a to pod hrozbou osobitných sankcií. Neznamená xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxdzenia sa uplatňujú na všetky druhy programov, vrátane reklamy a programových oznámení.
K § 20
Upravuje sa problematika ochrany maloletých v súxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovení, regulatívnych opatrení a administratívnych postupov členských štátov, vzťahujúcich sa na aktivity v oblasti televízneho vysielania v znení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxvoji a zodpovednosti európskych audiovizuálnych a informačných služieb pri podpore cieľov na dosiahnutie porovnateľnej a efektívnej úrovne ochranx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prijímateľov sledovanie programov, ktoré by mohli negatívne pôsobiť na ich telesný duševný a mravný vývoj. Je zrejmé, že vzhľadom na menšiu schopnosť xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxaní s dospelými k viac ohrozenej skupine prijímateľov. Z tohto dôvodu sa vysielanie osobitne poškodzujúcich programov zakazuje úplne.
Iné programy xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxaním potenciálne nebezpečnej programu slovné varovanie a povinnosť zaradenia vizuálneho varovania.
Zavádza sa pojem emocionálny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxom momente.
Navrhuje sa zavedenie jednotného klasifikačného systému na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti. Vysielateľovi texxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxateľom maloletých, informujúci o možných účinkoch programov na vekové skupiny do 7, 12 a 15 rokov.
Tento systém bude spracovaný na základe skúseností x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxzhodovanie či môže dieťa zostať pred obrazovkou. Relácie sú diferencované podľa vekovej prístupnosti Systém bol testovaný dobrovoľníkmi z radov odbxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxatívnych opatrení a administratívnych postupov členských štátov, vzťahujúcich sa na aktivity v oblastitelevízneho vysielania v znení smernice 97/xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xx opýtaných vyjadrilo, že označovanie programov vo vysielaní symbolmi má význam pre lepšiu informovanosť rodičov. 48, 8% opýtaných si myslelo, že oznaxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx či televízne relácie s obsahom násilia, sexu a vulgárností majú negatívny vplyv na morálny a psychický vývoj detí a mládeže 60, 0% opýtaných uviedlo, že xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxjem o zavedenie systému klasifikácie a vidí v ňom reálnu možnosť obmedzenia vplyvu neodôvodneného násilia a iných negatívnych javov na deti a mládež. (x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xre deti a mládež a informovať rodičov a vychovávateľov o sortimente programov).
Ohrozenie fyzického vývoja maloletých spôsobené sledovaním vysielxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtov deti sledujúcich určitý animovaný kreslený seriál.
Jednotný klasifikačný systém ustanoví a vyhlási uverejnením opatrenia v Zbierke zákonov Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxo na opravu v súlade s článkom 8 Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii a kapitolou VI (čl. 23) smernice Rady 89/552/EEC o koordinácii niektorých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxsielania v znení smernice 97/36/EC.
Mediálna prezentácia skresľujúcich informácií, ktoré poškodzujú česť, dôstojnosť alebo právo na súkromie dotxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na opravu, ako aj jeho výkonu a jeho jednotlivých náležitostí.
Taxatívne vymedzenie obsahových náležitostí žiadosti o odvysielanie opravy, ako aj jxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxrú sa reaguje. Zákaz ich komentovania v programe, v rámci ktorého boli uverejnené vylučuje kontextuálne znevažovanie ich obsahu
Ustanovujú sa aj príxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxpáchanie trestného činu a vysielateľovi by hrozila sankcia za takéto konanie. Právo na opravu tu nevzniká ani vtedy, ak by sa oznámenie uverejnilo s riaxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxve, teda by išlo o opakované odvysielanie opravy (nadbytočné).
K § 22 - 28
Tieto ustanovenia sú do návrhu právneho predpisu zaradené v súvislosťaxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxernice Rady 89/552/EEC o koordinácii niektorých zákonných ustanovení, regulatívnych opatrení a administratívnych postupov členských štátov, vzťxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podpory európskej a nezávislej produkcie.
Zábavnými hrami sa rozumejú programy, ktoré obsahujú prvok výhry.
Kritéria pre posudzovanie európskehx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xch vymenovaním, pričom kvantitatívne vymedzenie sa ponecháva na jednotlivých štátoch. Pri kvantifikácii ukazovateľov pre posudzovanie nezávislex xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxskej produkcie sa určuje povinnosť vysielateľov predkladať rade na požiadanie potrebné údaje o odvysielanej produkcii.
V prípade lokálneho televíxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tvorby a európskej nezávislej a súčasnej tvorby predovšetkým vzhľadom na zameranie tohto vysielania, ktoré sa venuje problémom a životu v danom regióxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxluvy.
K § 29
Ustanovuje sa prednosť záujmov verejnosti pred obsahom výhradných práv, ktoré môže vysielateľ získať k v tomto ustanovení uvedeným xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xakéhoto práva mohli byť bezpochyby obmedzené napr. exkluzívnymi zmluvami medzi usporiadateľmi podujatí a osobami, ktoré ich priebeh vo svojom vysiexxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxva podľa autorského zákona a práva na ochranu osobnosti týmto nie sú dotknuté.
K § 31
Navrhovaným ustanovením sa má zabezpečiť prístup verejnosxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxení a administratívnych postupov členských štátov, vzťahujúcich sa na aktivity v oblasti televízneho vysielania v znení smernice 97/36/EC tak, aby vxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxvšetkým exkluzívne práva na vysielanie významných športových podujatí sa v posledných rokoch stali predmetom masívneho obchodovania a ich výsledkox xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx televízie, následkom čoho nie je umožnené významnej časti verejnosti tieto podujatia sledovať, čo je v rozpore s právom verejnosti na informácie.
Prxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x ľadovom hokeji.
K § 32 - 39
Navrhovaná úprava vysielania reklám a telenákupu je v súlade s ustanoveniami kapitoly IV (čl. 10 - 20) Smernice Rady 89/xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx aktivity v oblasti televízneho vysielania v znení smernice 97/36/EC a kapitoly III (čl. 11-16) Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, čím sa zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxatočne podrobnou úpravou predmetnej problematiky v platnej právnej úprave.
Zapracované sú aj ustanovenia smernice Č. 98/43/EC o zbližovaní zákonoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Európskej únie povinné uviesť do platnosti najneskôr do 30. júna 2001.
V týchto ustanoveniach sa odráža európsky prístup v oblasti zaraďovania reklaxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxch častí vysielania, pričom tento postup sa chápe ako predpoklad nezávislosti prostriedkov masovej komunikácie a slobody slova.
V § 32 sa upravujú záxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxrópskeho dohovoru o cezhraničnej televízii.
V súlade s vyššie uvedenými normami reklama na niektoré druhy výrobkovvo vysielaní podlieha obmedzenixxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
Do návrhu zákona boli doplnené ustanovenia, ktoré musí spĺňať reklama na alkoholické nápoje.
V § 34 sa upravuje povinnosť oddeliť reklamu a telenákup xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxzaradenej reklamy (t.j. reklamy s väčšími účinkami) sa povoľuje len výnimočne (napríklad z dôvodov krátkej reklamnej prestávky). Tento princíp sa nexxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xo vysielaní nesmie použiť v inom kontexte. V prípade televízneho vysielania musia byť reklama aj telenákup od ostatných častí programu oddelené aj vizxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnia.
Pravidlá pre zaraďovanie reklám a telenákupu do vysielania programov (§ 34 si kladú za cieľ zaviesť rovnováhu v rámci záujmov vysielateľov a zadáxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx súťaže s viacerými kolami, programy magazínového typu, športové programy, koncerty, divadelné predstavenia obsahujúce prestávky. Pojem samostatxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe nežiaduce.
Pri vysielateľovi zo zákona sa rozsah reklamného vysielania obmedzuje s ohľadom na skutočnosť, že podstatnú časť jeho príjmov tvoria koxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxlade s požiadavkou týchto vysielateľov sa ponecháva časový rozsah reklám a telenákupu doterajších limitov.
V § 36 ods. 4 sa vymedzujú oznamy, ktoré sa xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnia vo verejnom záujme a charitatívne výzvy vysielané bezodplatne.
Zavádza sa aj nový inštitút - telenákupný program, ktorý môžu vysielať vysielatexxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x x xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxorovania relácií a vysielania sponzorských odkazov. Na rozdiel od reklamy sponzorovanie nesmeruje priamo k propagácií určitých výrobkov alebo služxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxorovaný program. Neoznačenie sponzorovaného programu by znamenalo skryté sponzorovanie, ktoré sa zakazuje.
Určujú sa minimálne požiadavky na oznxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rady aj v programových avízach.
Zákaz sponzorovania spravodajských a politicko-publicistických programov posilňuje ustanovenie o zákaze vplyvu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xko napríklad predpovede počasia alebo dopravný servis.
K § 40
Programové služby zamerané výhradne na vlastnú propagáciu sa zatiaľ na území Slovxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx Slovenskej republiky novým prvkom bez tradície. (V krajinách západnej Európy a USA ide o bežný typ vysielania). Tento druh komerčného vysielania s mnoxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxí a administratívnych postupov členských štátov, vzťahujúcich sa na aktivity v oblasti televízneho vysielania v znení smernice 97/36/EC, tak aj Protxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxšiciach a v Poprade.
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxným mediálnym obsahom (najmä vo vzťahu k informáciám). Z tohto dôvodu majú členské štáty podporovať pluralizmus v médiách na národnej, regionálnej a lxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxnia vydavateľskej a novinárskej nezávislosti prostredníctvom redakčných štatútov, podporou produkcie a vysielania rôznorodých mediálnych obsahxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxne ťažko určiť optimálny model regulácie, ktorá by podporila mediálny pluralizmus. Limitujúcim faktorom na jednej strane je veľkosť štátu, počet obyxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxvaný počet vysielateľov, najmä v televíznom vysielaní, vytvára práve predpoklady ohrozenia pluralizmu, kultúrnej a informačnej diverzity.
Z predxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxťahov držiteľov licencií prostredníctvom prevodu obchodných podielov a akcií). Došlo tak k situácii, že napríklad spoločnosť, ktorá sa nikdy nezúčaxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxvoval skutočnosť, že jedna spoločnosť nemôže byť vlastníkom aj rozhlasu, aj televízie, prípadne denníka. Preto sa navrhuje upraviť túto oblasť, a to v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx aktuálny problém kríženia vlastníctva medzi sektorom telekomunikácií a sektorom vysielania a bude ho treba v krátkom čase riešiť.
Navrhovaná úpravx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxencií na vysielanie sa sleduje potreba zachovania a zabezpečenia plurality informácií.
Predmetné ustanovenie bráni vzniku situácie, keď jedna práxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxajúcu počtu obyvateľov, pokrytých vysielaním celoplošného vysielateľa bez toho, aby jej bola licencia na celoplošné vysielanie udelená.
Vzhľadom xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxosť takejto kumulácie v prípade osôb, ktoré sa na podnikaní vysielateľov podieľajú
V záujme zachovania plurality mediálnych obsahov sa upravuje aj rxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx% obyvateľstva Slovenskej republiky.
K § 43
Týmto ustanovením sa taktiež sleduje potreba zachovania a zabezpečenia plurality informácií. Zakxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx periodickej tlače, ktoré sa zvykne v odbornej literatúre označovať ako "cross-media ownership". (Výklad majetkového a personálneho prepojenia sa uxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxé bremeno na vysielateľa ako aj mechanizmus, ktorý bude rada uplatňovať ako sankčný mechanizmus sui generis v prípade, že vysielateľ poruší ustanovenxx x xx x xxx
x x xx x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx sa nevyhnutným, udeľovanie licencie na určitý čas tak, aby a jeden vysielateľ nemohol ovládnuť vysielanie na určitom území permanentne. Čas, na ktorý xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sú stanovené jednak vo všeobecnej rovine a taktiež sú stanovené aj osobitné požiadavky na dôveryhodnosť osoby žiadateľa.
Žiadať o licenciu môžu len pxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dôvodom tohto obmedzenia je predovšetkým skutočnosť, že obchodné spoločnosti sú z hľadiska kontroly plnenia niektorých povinností uložených týmtx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoto obmedzenie je čiastočne kompenzované tým, že o licenciu sa môže uchádzať aj fyzická osoba.
Osoby, ktoré žiadajú o udelenie licencie na vysielanie xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxnností voči Štátu.
Náležitosti žiadosti o licenciu sú stanovené tak, aby rada mohla posudzovať žiadosť z najdôležitejších hľadísk a zároveň objektíxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxsúdenia osoby žiadateľa a súvisiacich okolností. Osobitný dôraz sa kladie na predloženie údajov vzťahujúcich sa na transparentnosť vlastníckych vzxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxisiace s plánovaným programom.
Hľadiská, ktorými sa regulačný orgán riadi pri posudzovaní žiadosti o licenciu sú definované v súlade s účelom zákonax xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxezpečenia plurality v oblasti poskytovania a šírenia informácií. Občania štátu majú právo získavať informácie z vysielania na sebe nezávislých vysixxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxntického obsahu.
Rada pri posudzovaní žiadosti o udelenie licencie musí mať na zreteli aj potreby príslušníkov národnostných a etnických menšín ako xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xymedzenie rozsahu a obsahu licencie je dôležité predovšetkým s ohľadom na skutočnosť, že vysielateľ musí akúkoľvek zmenu licencie oznámiť rade a rada xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxteľa, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxm rozsahu, aby nedošlo k zásadnejším zmenám napr. v programovej časti, čo by mohlo
de facto
znamenať odchýlenie sa alebo dokonca aj negáciu obsahu a účexx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxcia zmeniť z podnetu rady, a to v súvislosti s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
Licencia je neprevoditeľná predovšetkým preto, že ide x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxx nakladať ako s majetkom.
Osnova vychádza z predpokladu, že licencia je udelená konkrétnemu žiadateľovi a tento je za vysielanie plne zodpovedný po cexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx predĺžiť iba raz tak, aby nedošlo k dlhodobému ovládnutiu vysielania jedným subjektom bez možnosti zmeny.
Vzhľadom na obmedzený rozsah kmitočtovéhx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxi konania sú všetci žiadatelia, ktorí včas a riadne podali žiadosť o udelenie licencie T, čo je v porovnaní s platnou právnou úpravou ďalší zo zásadných rxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxitné konanie.
Lehota na podanie žiadosti sa určuje tak, aby mali na jednej strane účastníci konania dostatočný čas na prípravu a na druhej strane aby saxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx úpravu začiatku licenčného konania jeho vyhlásením radou sa ustanovuje, že žiadosťami došlými po uplynutí ustanovenej lehoty sa rada nezaoberá a zamxxxx xxxx
x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxv inými vysielateľmi. Podľa predkladaného návrhu bude mať rada v takomto prípade zasiahnuť a nevyužívané kmitočty odňať. Rovnako sa pripúšťa aj obmedxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K § 53
Z dôvodu zachovania princípu právnej istoty držiteľov licencií sa upravujú aj prípady, pri ktorých licencia zaniká. Zánik licencie v prípadxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xožno odňatie za vážne porušenia povinností vysielateľa. Odňatím licencie vysielateľ stráca oprávnenie na vysielanie. Okruh povinností, za porušenxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxncie. Rozlišujú sa prípady, keď je rada povinná licenciu odňať a keď odňatie licencie závisí od jej uváženia. Predpokladá sa, že tento druh sankcie bude x xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxu usporiadania rôznych druhov akcií, festivalov, veľtrhov, alebo iných spoločenských, náboženských alebo obchodných udalostí.
Vzhľadom na potrexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxie.
Obmedzenie počtu krátkodobých licencií, ktoré môžu byť jednému žiadateľovi udelené v priebehu kalendárneho roka rieši situácie, v ktorých by sa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xsté princípy, ako v prípade licenčného konania, keďže aj v oblasti prevádzkovania retransmisie treba zabezpečiť maximálnu transparentnosť a dôveryxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxbo záväzkov, vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných zmlúv. Ak by prevádzkovateľ retransmisie zaradil do svojej programovej ponuky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxcť rada rozhodnúť o pozastavení retransmisie predmetného programu. Platnosť rozhodnutiao udelení licencie R týmto nie je dotknutá a rozhodnutiu o poxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxie vysielaného programu sa stanovuje v súlade s ustanoveniami medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Aj keď prevádzkovateľ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx porušovania ustanovení o ochrane detí a mládeže a zákazu podnecovania nenávisti z dôvodu rasy, pohlavia, náboženstva alebo národnosti v programoch, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxaví hrozbe zákazu retransmisie takéhoto programu.
K § 64 - 65
Na zabezpečenie presadzovania zákonnosti v oblasti vysielania a retransmisie sa zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxade iných správnych deliktov. Uloženie sankcie nemá vplyv na náhradu škody alebo na inú povinnosť podľa tohto zákona.
Návrh zákona okrem odňatia licexxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týmito sankciami: odvysielanie oznamu o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, pozastavenie vysielania programu alebx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxah vysielania a retransmisie a výšku získaného bezdôvodného obohatenia.
Umožňuje sa postih nielen vysielateľov a prevádzkovateľov retransmisie, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxinnosť rady rozhodnúť o skončení neoprávneného vysielania.
Pre xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxransmisie aj napriek písomnému upozorneniu rady opakovane poruší povinnosť, na ktorú bol upozornený.
K § 66
Zavádza sa nový druh sankcie - dočasxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xx xx xxxxnejšia sankcia voči vysielateľovi, ktorý porušuje svoje zákonom stanovené povinnosti a má za následok nielen ujmu finančnú, ale aj úbytok na sledovanxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxno takto vysielateľa postihnúť je užší, ako v prípade pokút.
Spodnú hranica dĺžky zákazu vysielania sa neurčuje. Predpokladá sa, že o dĺžke trvania záxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xokút sa pre skupiny jednotlivých skutkových podstát stanovuje v takej šírke, aby rada mohla účelne a efektívne zohľadniť závažnosť porušenia od prípaxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xmitočtov, určených na vysielanie je obmedzený a končený zavádza sa pôsobnosť rady pri využití týchto kmitočtov. Rada zodpovedá za zostavovanie plánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxx xozhodovacej činnosti rady ide o rozhodovanie v rámci správneho konania. Použitie správneho poriadku v prípadoch, ktoré nie sú upravené je opodstatnxxxx
x x xx x xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxe zostávajú v platnosti.
Vysielateľom sa poskytuje lehota, v rámci ktorej sú vysielatelia povinní rade oznámiť novo vyžadované údaje a doložiť príslxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxladmi požadovanými na udelenie licencie podľa navrhovanej úpravy.
V záujme zjednotenia postavenia televíznych vysielateľov podľa doterajších prxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určila rada pred účinnosťou tohto zákona,a to s ohľadom na nové povinnosti televíznych vysielateľov v oblasti podpory európskej tvorby a európskej nexxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úpravy.
Stanovuje sa lehota, v rámci ktorej budú vysielatelia z licencie, ktorí nespĺňajú podmienky vyplývajúce z tohto zákona predovšetkým v oblasxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lehota je určená s ohľadom na čas, ktorý je nevyhnutný na splnenie požadovaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxania licencie na vysielanie na dlhší čas, než doposiaľ, lehota platnosti už udelených licencií sa nemení. Na licencie udelené podľa platného zákona sa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxli podané pre účinnosťou tohto zákona a režime konania o udelení pokút a odňatí licencie. V záujme zachovania právnej istoty sa tieto konania dokončia pxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxplňovanie už začatých konaní vylučujú.
V záujme právnej istoty a kontinuity sa už začaté konania o sankciách alebo o odňatí oprávnenia na vysielanie dxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx § 7 tohto zákona o konflikte záujmov členov rady sa navrhuje zladenie pomerov doterajších členov rady s týmto zákonom. Pri nesplnení povinností podľa § x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxtím predkladanej právnej úpravy strácajú svoje opodstatnenie.
K § 78
Termín účinnosti sa navrhuje v závislosti na predpokladanom priebehu legxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xilan Kňažko
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR