LIT37106SK

Dôvodová správa k zákonu č. 250/2012 Z.z., o regulácii v sieťových odvetviach

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z dôvodu transpozície tzv. 3. energetického balíčka (ďalej len "energetický balíček"), ktorého legislatívne podmienky sú obsiahnuté v dvoch smernixxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx septembra 2009.
3. energetický balíček obsahuje nasledovné predpisy:
-
Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoloxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú.v. EÚ L 211, 14.8xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxrgetiky (Ú.v. EÚ L 211, 14.8.2009),
-
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné vxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú.v. EÚ L 211, 14.8.2009).
Pravidlx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxiteľov, posilnenie právomoci a nezávislosti regulačných orgánov, na podporu solidarity regiónov a regionálnej spolupráce. Energetický balíček obxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ktorej hlavnou úlohou bude vytvárať rámec pre spoluprácu regulačných orgánov členských štátov Európskej únie.
Zároveň sa do zákona navrhujú ustanxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES (Ú.v. EÚ L 295, 12.11.2010).
Návrhom zákona sa transponuje aj Smernica Európskeho parlamenxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxx006).
Návrhom zákona sa zároveň implementuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25.októbra 2011 o integrite a transparentnxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Predkladateľ pristúpil k vypracovaniu návrhu nového zákona z dôvodu rozsiahlej legislatívnej úpravy, vyplývajúcej z 3. energetického balíčka, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxcií platného zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj výxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxlyv na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať vplyv na hospodárenie obyvateľstva, nevyvolá socixxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxrmatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská rexxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
-
inštitucionálny rámec výkonu regulácie (postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví),
-
povinností tých osôb, ktoré vykoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx veciach upravených zákonom.
Podrobné a osobitné podmienky vykonávania regulovaných činností v sieťových odvetviach upravujú osobitné zákony (xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
x x x
x xxxxxxxxní sa vymedzuje obsah základných pojmov potrebných pre správnu aplikáciu zákona, a to najmä vzhľadom na potrebu jednoznačne vymedziť objekt a rozsah rxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxetika a vodné hospodárstvo.
Definícia tovaru je v navrhovanom zákone oproti doterajšej úprave rozšírená, keď pod tovarom sa rozumie nielen pitná vodx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcie pre všetky komodity.
Definícia regulovaných činností v sieťových odvetviach je usporiadaná podľa jednotlivých odvetví, a to elektroenergetikxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a pod výrobou pitnej vody sa rozumie odber, zachytávanie a úprava surovej vody odoberanej z povrchoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxom zavedenia pojmov sústava a sieť do návrhu zákona s odkazom na ich definíciu v osobitnom zákone je dosiahnuť jednoznačné rozlíšenie, podľa ktorého v exxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxjmov definovaných v zákone o cenách s úpravou pre dosiahnutie účelu podľa tohto zákona. Ďalej sa definujú jednotlivé druhy cien, ako maximálna cena a pexxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xodávkou elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti. Malým podnikom je koncový odberateľ elektriny a plynu so stanovenou ročnou spotrebou elekxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu a Rady 2009/73/ES. Vzhľadom na to, že smernica ponecháva členským štátom právo vymedziť okruh zraniteľných odberateľov, navrhuje sa, axx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx 28. decembra 2011 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx charakteru,
2.
informácia, ktorá nebola zverejnená,
3.
informácia, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s veľkoobchodným energetickým prodxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Úrad ďalej zaviedol pojem energetická chudoba v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxte liberalizácie a hospodárskej krízy", ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku C 044 , 11/02/2011 S. 0053 - 0056.
K § 3
Odsek 1
Vymedzuje účel rxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností mali možnosť získať ich za primerané ceny a v určenej kvalite.
Odsek 2
Definuje predmet reguláciex xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxež aj podmienky vykonávania regulovaných činností.
K § 4
Odseky 1 a 2
Upravuje sa zákonná charakteristika úradu ako orgánu štátnej správy pre obxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxmného subjektu v súlade s transpozíciou čl. 35 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinoux xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (ďalej len "Smernica Európskeho parlamexxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxislosť úradu, na prvom mieste je nevyhnutné stanoviť v zákone, že úrad je povinný vykonávať svoje činnosti nestranne a predovšetkým nezávisle. Pod nezxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx od iných štátnych orgánov či politických strán. Čl. 35 ods. 4 smernice výslovne ustanovuje, že členské štáty sú povinné zabezpečiť nezávislosť regulaxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pri plnení regulačných úloh ustanovených smernicami a súvisiacimi právnymi predpismi regulačný orgán
a)
bol právne odlišný od akéhokoľvek inéhx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxdenie
i)
konali nezávisle na akomkoľvek trhovom záujme a
ii)
pri plnení svojich regulačných úloh nevyhľadávali ani neprijímali priame pokyny od vlády xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxmi orgánmi alebo všeobecnými politickými pokynmi vydané príslušnou vládou a ktoré sa netýkajú regulačných právomocí a povinností.
Odsek 3
Úrad xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xabezpečení jeho nezávislosti.
Odseky 4 a 5
Výslovné uvedenie sídla úradu v zákone má význam v súvislosti s možnosťou zriadenia pracovísk úradu aj mimx xxxxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxx x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxrejme znejúcej formulácie, že na čele úradu je predseda vyplýva nielen označenie štatutárneho orgánu riadiaceho úrad, ale ide aj o východisko jeho ďalxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxoby. Sú nimi najmä jednota vedenia inštitúcie a presadzovanej regulačnej politiky, jasná osobná zodpovednosť a v neposlednom rade posilnenie nezávixxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xredsedu úradu prezidentovi Slovenskej republiky. Touto zmenou spôsobu kreovania xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxES ohľadom zabezpečenia nezávislosti regulačného orgánu od akéhokoľvek politického subjektu. Vymenovaný predseda úradu sa zo zákona stane predsedxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxentu a Rady 2009/73/ES ohľadne funkčného obdobia predsedu úradu a možnosti opätovného vymenovania po skončení výkonu funkcie predsedu úradu. Navrhuxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2009/73/ES s možnosťou opätovného zvolenia na jedno ďalšie funkčné obdobie.
Odsek 5
Navrhované ustanovenie upravuje zastupovanie predsedu úradu x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxda úradu.
Odsek 6
Ustanovenie upravuje predpoklady na výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu. Toto ustanovenie má za cieľ zabezpečiť rovnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx upravuje všeobecnú právomoc predsedu úradu. Vyplýva z nej záväznosť jeho pokynov do vnútra inštitúcie aj možnosť rokovať v mene inštitúcie a zaväzovax xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxtiky (ďalej len "agentúra") vyplýva pre predsedu úradu zastupovanie úradu v agentúre a pre prípad svojej neprítomnosti vymenúva inú osobu na zastupovxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxávne akty, rozhodnutia v správnom konaní, určené pre regulované subjekty ako účastníkov konania. Predseda úradu rozhoduje ako odvolací orgán v konanxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxdu za chod inštitúcie. Právomoc predsedu úradu podľa písmena e) sa odlišuje od postupu pri vydávaní ostatných rozhodnutí úradu, a preto tu predseda rozxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxsti zamestnancov úradu pri výkone pôsobnosti úradu.
Odseky 8 až 11
V ustanovení odseku 8 by sa malo vylúčiť prípadné politické ovplyvňovanie výkonu fxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxmenovaných dôvodov, a to uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie predsedu, odvolaním a smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. Ustanovenie odsexx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odseku 11 obsahuje ďalší taxatívny výpočet, a to dôvodov, na základe ktorých prezident predsedu úradu odvolá. V prípade odvolania predsedu úradu z dôvxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxeschopnosti predsedu úradu pre chorobu alebo úraz.
Odsek 12
Ustanovenie rieši ďalšie dôvody na odvolanie z funkcie predsedu úradu zo strany prezidexxxx x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxov.
Odsek 13
Súčasne so skončením funkcie predsedu úradu skončí výkon funkcie predsedu rady.
K § 6
Odseky 1 a 2
Rada je koncipovaná ako orgán, ktxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxných osobností. Návrh zachováva doterajší počet členov rady, pričom predsedom rady sa priamo zo zákona, teda bez ďalšieho vymenovania, stáva prezidexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxeho orgánu. Podpredseda rady, volený samotnou radou, vykonáva počas prítomnosti predsedu rady len tie právomoci a úlohy predsedu rady, ktorými ho tenxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxx xxxxxxx xxxxxxxnú politiku ako stratégiu vymedzujúcu ciele, zámery, rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie, od ktorej sa odvíjajú prevažne všetky rozhodnutxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xídla úradu, ročnú účtovnú závierku úradu a v neposlednom rade plní úlohu odvolacieho orgánu. Ďalej schvaľuje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci s regxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxlovicu odmeny člena rady, ktorí majú rok po odchode z funkcie, v dôsledku nedodržiavania obmedzení, ktoré im zákon ukladá po tú istú dobu. Rada sa taktiex xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx tak však urobiť minimálne dvakrát mesačne. Doterajšia prax preverila takúto frekvenciu zasadnutí rady.
Neverejné zasadnutie rady vyplýva najmä z dxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xx xxoberajú na svojich rokovaniach problematikou, ktorá neraz tvorí predmet najmä obchodného tajomstva.
Na rokovaní rady okrem jej členov je spravidxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osôb, ktoré nie sú ani členmi rady ani zamestnancami úradu je zriedkavou výnimkou. O prítomnosti ďalších osôb okrem členov rady na jej zasadnutí rozhodxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xožnej zaujatosti pri rozhodovaní.
Odsek 5
Pre uznášaniaschopnosť rady je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jej členov, teda štyroch členxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxenovia rady sú alebo nie sú prítomní. Pri hlasovaní, na rozdiel od ostatného rokovania rady, môže byť okrem jej členov prítomný iba zamestnanec úradu vyxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxx xlasovania aj zápisnice o hlasovaní je inšpirovaná obdobnou praxou súdov, kde ide o štandardnú záruku ich nezávislosti. Princíp nezávislosti sa zabezxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ako zápisnica o hlasovaní rady, neverejné.
K § 7
Odsek 1
Zákonná charakteristika členstva v rade ako verejnej funkcie určuje chápanie postavenxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxia, nakoľko pojem verejná funkcia používa právny poriadok na mnohých miestach. Napríklad podľa § 136 ods. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxávanie členov rady prezidentom Slovenskej republiky sprostredkuje a oslabuje vplyvy politických strán a ekonomických záujmových skupín na personáxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxva prezident Slovenskej republiky, návrhy na kandidátov na členstvo a funkciu v rade zabezpečuje Národná rada Slovenskej republiky a vláda, troch člexxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxdnej tretiny obnovuje každé dva roky. Umožňuje postupnú obmenu rady, ktorá zaručuje "orgánovú pamäť" potrebnú pre obsahovú kontinuitu regulácie v sixxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxmi a je dôležitým predpokladom nezávislosti úradu od jednotlivých zložiek štátnej moci, najmä výkonnej. Člen rady nesmie byť zamestnancom úradu, na čxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxných subjektov ako aj s politickými funkciami. Návrh stanovuje rozsiahle a náročné predpoklady pre získanie a zastávanie funkcie člena rady. Ich cieľxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx jej členmi môžu byť iba občania Slovenskej republiky. Na rozdiel od doterajšej úpravy návrh mierne znižuje požadovanú prax u osôb, ktoré získali tretí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx súviseli aspoň s časťou oblasti pôsobenia rady, pričom neexistuje študijný odbor, ktorý by komplexne pripravil na prácu v rade. To isté platí aj pre vymxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a schopnosti prijímať závažné rozhodnutia. Plná, teda neobmedzená spôsobilosť na právne úkony je samozrejmým predpokladom pôsobenia vo funkcii spoxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdený za akýkoľvek úmyselný trestný čin. Aj túto požiadavku musí člen rady spĺňať počas celého pôsobenia vo funkcii. Návrh vymenúva široký okruh obmedzxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Povinnosť zachovávať xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xtorého by zamestnal, aj nepriame ovplyvňovanie členov rady ponukami dobrého zamestnania v regulovaných subjektoch po odchode z funkcie. Člen rady nexxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxkcie ani neboli zamestnaní v iných štruktúrach verejnej moci. Časť obmedzení členov rady návrh rozširuje aj na ich blízke osoby. Týmto osobám nie je možxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxonáva vedúcu funkciu v úrade ako aj niektorú inú z vymenovaných činností, čiže ide o podmienku členstva v rade. Takéto obmedzenie prístupu k verejnej fuxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxlikt záujmov.
Odsek 12
Členstvo v rade nie je koncipované ako zamestnanie, ale je spojením časovej náročnosti s rozsiahlymi obmedzeniami iných zároxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxvých odvetviach, kde však člen rady nesmie podnikať ani byť zamestnaný. Preto je potrebné a spravodlivé poskytnúť mu odmenu porovnateľnú s príjmom v rixxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xe bude s jednoročným oneskorením sledovať vývoj miezd (nárast i pokles) väčšiny pracujúceho obyvateľstva. Potrebné údaje o vývoji priemernej mzdy v nxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxavuje účasť člena rady na rokovaniach o stratégii riadenia regulácie, a to podľa pokynov predsedu úradu.
Odsek 14 a 15
Člen rady síce nie je zamestnancxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxsty, ako keby bol zamestnancom úradu. Členovi regulačnej rady za zasadnutia regulačnej rady a za rokovania so štátnymi orgánmi alebo regulovanými subxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxx xxxxxxxxx xba účasť člena rady na zdravotnom poistení. Ak člen rady nie je inde v zamestnaneckom pomere, musí sám zabezpečiť svoju účasť na sociálnom poistení, ktoxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxx xxxxvuje taxatívne spôsoby, akými funkcia člena rady končí a dôvody odvolania člena rady. Vymenovanie spôsobov zániku funkcie člena rady je dôležité kvôlx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxutie funkčného obdobia).
Odsek 18
Ustanovenie upravuje zánik funkcie člena rady v prípade vzdania sa funkcie člena rady, to však neplatí pre predsedx xxxxx
xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxávislosti členov rady je potrebné, aby ich bolo možné v zákonom presne vymedzených prípadoch z funkcie odvolať. To neplatí pre predsedu rady. Návrh počxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxáva, teda i podzákonných predpisov, pri výkone funkcie člena rady. Pri oboch skupinách by muselo ísť nielen o formálne porušenie. V prípade odvolania čxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx xxčasnej práceneschopnosti člena rady pre chorobu alebo úraz. Návrh výslovne priznáva právomoc odvolať člena rady prezidentovi Slovenskej republikyx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x bez kontrasignácie iným ústavným činiteľom.
Odsek 20
Ak má člen rady podľa odseku 6 vo verejnom záujme zakázané rok po skončení funkcie využívať svojx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xbvyklý pri odchode z funkcií, kde sa vyžaduje nezávislosť, alebo kde sa pracuje s citlivými informáciami. Sankciou za nedodržanie obmedzení uloženýcx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxm akoby disciplinárnu právomoc. Zároveň sa ustanovujú výnimky, kedy člen rady nemá nárok na odmenu po skončení svojej funkcie alebo bol odvolaný z dôvoxxx xxxxx xxxxxx xxx
x x x
xxxxxx x xx x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxuje vykonávanie regulácie počas určeného regulačného obdobia schválená v zákone stanovenom termíne radou. Dokument má tri základné úrovne. Prvá úroxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxvetviach na nadchádzajúce regulačné obdobie vrátane odôvodnenia navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxkých účastníkov trhu priamo do zákona, ako aj možnosť za účelom dosiahnutia účelu regulácie vstupovania do regulačnej politiky pred skončením regulaxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xen "ministerstvo") po posúdení súladu so zámermi energetickej politiky a zámermi vodohospodárskej politiky odsúhlasovalo. Ustanovuje sa, že rada bxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxredia Slovenskej republiky so zámermi vodohospodárskej politiky v ustanovenom termíne, avšak ak ministerstvá vyjadrenia nezašlú v určenej lehote, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx od vlády a iných štátnych orgánov. Týmto ustanovením sa transponuje čl. 35 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES a čl. 39 Smernice Európskexx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxenie regulačnej politiky formou dodatku, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie. Pred samotným prijatím rada dodatok postúpi na vyjadrenie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx
K § 9
Odsek 1
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxlášky uverejňované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v plnom znení. Ustanovenie § 9 určuje základný rámec celého navrhovaného zákona, ktorým je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxtrí vykonávanie kontroly dodržiavania právnych predpisov, vykonávanie dohľadu, a to nad
1.
obchodnou verejnou súťažou regulovaného subjektu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxosovej sústavy a prevádzkovateľom prepravnej siete.
Úrad má právomoc v postavení správneho orgánu voči regulovaným subjektom vydávať rozhodnutxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxladanie opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole. Aj pri rozhodovacej právomoci úradu smernice kladú veľký dôraz na dodrxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu a Rady 2009/72/ES a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES aj nové právomoci, v rámci ktorých úrad posudzuje nezávislosť prevádzkovateľa xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxj sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete, schvaľuje desaťročné plány rozvoja sústavy a siete, schvaľuje program súladu, vyslovuje súhlas s voľbxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxk stanovených zákonom o regulácii a zákonom o energetike.
Navrhované ustanovenie rozširuje pôsobnosť a posilňuje postavenie úradu, a kladie dôraz nx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxje každoročne správu o činnosti úradu. Na rozdiel od doterajšej úpravy, kedy úrad správu o činnosti iba uverejňoval na svojej internetovej stránke a vo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xázvu, bude obsahovať všetko, čo v hodnotenom roku úrad vykonával, ako aj výsledky sledovania, ktoré pre úrad vyplývajú zo Smernice Európskeho parlamexxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtrálnej evidencie údajov o prevádzke a meraniach v elektrizačnej sústave Slovenskej republiky.
Správa o činnosti úradu v časti týkajúcej sa Smernicx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xx
xxxxx xxxx x xxxxxxxxou a plynom a
1.
cenách a podmienkach pripojenia a prístupu do prenosovej sústavy, prepravnej xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxektrinou a plynom, najmä informácie o
1.
riadení a prideľovaní prepojovacej kapacity a mechanizmu riadenia preťaženia,
2.
povinnostiach prevádzkovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxvnávaní nerovnováhy sústavy,
4.
efektívnom oddelení prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľa disxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xlektrinou a plynom,
7.
opatreniach prijatých na predchádzanie zneužívania dominantného postavenia na trhu,
8.
výrobe, uskladňovaní a akumulácií plxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,
3.
podporných službách,
4.
perspektívach zabezpečenia dodávok elektriny a plynu na obdobie 5 až 15 rokov,
5.
rozvojových zámerov prevádzkovateľa prxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx
xredchádzaní vzniku a riešenia preťaženia prenosovej sústavy, prepravnej siete, distribučnej sústavy a distribučnej siete,
8.
riešení stavu núdze,
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxnej kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia.
Povinnosť zverejniť prípadné ďalšie informácie ustanovuje Exxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxje výberové konanie podľa zákona o energetike na dodávateľa technológie, ktorá zabezpečí zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy alebo zníženix xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxnomické stimuly.
Odsek 2
Úrad v rámci obmedzenia vplyvu vertikálne integrovaných podnikov na osoby, ktoré podnikajú v elektroenergetike alebo plyxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvaným ustanovením sa má zamedziť netransparentným finančným transakciám, ktoré bránia rozvoju trhu a diskriminujú iných účastníkov trhu s elektrinxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxe integrovaných podnikov.
Odsek 3
Návrh ustanovenia ukladá úradu vypracovať príslušné metodické usmernenia s uvedením presných termínov. V zmyslx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxhranu zraniteľných odberateľov vydáva metodické usmernenia pre regulované subjekty. Stanovenie povinnosti úradu vypracúvať a aktualizovať metodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxce Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES, podľa ktorej členské štáty alebo regulačné orgány, ak tak členský štát určí, musia dôrazne odporučiť, aby xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxia, vyvíjaním pokrokových cenových vzorcov alebo podľa potreby zavádzaním inteligentných meracích systémov či inteligentných sústav a sietí. Úrad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxavy.
V zmysle európskych smerníc je regulačný úrad najlepším miestom pre analýzu údajov o sťažnostiach a pre identifikáciu akýchkoľvek nedostatkov xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxi, a preto sú regulované subjekty povinné viesť evidenciu sťažností a údaje z nej zasielať úradu.
Odsek 4 a 5
Úrad môže rozhodnúť, v prípade opakovanéhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxlému prevádzkovateľovi prepravnej siete. Uvedené vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES. Definuje sa čo sa bude považovať za záxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xonania, pri personálnych zmenách osoby povinnej a pri uzavretí a zmene príslušnej zmluvy. Úrad monitoruje zmluvné vzťahy a rozhoduje na návrh nezávisxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxej siete v sporoch týkajúcich sa povinností nezávislého prevádzkovateľa siete a vlastníka prepravnej siete. Má tu ďalšie dôležité úlohy nakoľko úrad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx boli vynakladané hospodárne a efektívne a úzko spolupracuje s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.
K § 10
Ustanovenie upravuje ďalšix xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xritériá pre výber dodávateľa poslednej inštancie, ak doterajší dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nemôže uskutočňovať dodávku elektriny alxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxocuje údaje vyplývajúce z oddelenej evidencie vedenej regulovaným subjektom a zo štandardov kvality.
Navrhované ustanovenia ukladajú úradu povinxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx09/72/ES (ďalej len "článok 37") a článku 41 ods. 1 písm. e) čl. 39 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES (ďalej len "článok 41") má povinnosť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxo správe sú uvádzané dosiahnuté výsledky a prijaté opatrenia pre každú úlohu uvedenú v článku 37 a článku 41.
Úrad ďalej v rámci svojej pôsobnosti má povxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xady 2009/72/ES a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES, podľa ktorých má regulačný orgán monitorovať v
a)
elektroenergetike
1.
vnútoxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxoje výroby elektriny, prenosová a distribučná infraštruktúra, kvalita služieb, cezhraničný obchod, riadenie preťaženia sústavy, investície, veľxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x rámci kompenzačného mechanizmu medzi prevádzkovateľmi prenosovej sústavy v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 714/2009, udeľovanie prístupu trxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
4.
vykonávanie pravidiel vzťahujúcich sa na úlohy a povinnosti prevádzkovateľov xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,
5.
investície do výrobných kapacít vzhľadom na bezpečnosť dodávky,
6.
technickú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav zo Spoločenxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxálne integrovaným podnikom tak, aby sa zabezpečilo dodržiavanie povinností zo strany prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
9.
obchodné a finančné vzxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxktrizačných sústav vrátane spojovacích vedení a uplatňovanie pravidiel riadenia preťaženia,
b)
plynárenstve
1.
vnútorný trh so zemným plynom x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxúra, kvalita služieb, cezhraničný obchod, riadenie preťaženia, investície, veľkoobchodné a spotrebiteľské ceny, likvidita trhu a zlepšenia v oblaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxžiavanie a skúmať doterajšiu účinnosť pravidiel bezpečnosti a spoľahlivosti siete, ako aj stanovovať alebo schvaľovať normy a požiadavky na kvalitu xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxvať, aby plynárenské podniky dodržiavali povinnosti týkajúce sa transparentnosti,
5.
úroveň a efektívnosť otvorenosti trhu a hospodárskej súťaže nx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxery zmeny dodávateľa, miery odpájania, poplatkov za vykonávanie služieb údržby a sťažností odberateľov plynu v domácnosti, ako aj narušenia alebo obxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx domácností uzatvoriť zmluvu s viacerými dodávateľmi súčasne alebo obmedziť ich možnosť xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxstupu do zásobníkov, k akumulácii plynu a iným podporným službám v zmysle článku 33. V prípade, že je režim prístupu do zásobníkov vymedzený podľa článkx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxí, prevádzkovateľov distribučných sietí, dodávateľov a odberateľov a ďalších účastníkov trhu podľa nariadenia (ES) č. 715/2009,
10.
správne uplatňxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxí uvedených v článku 46,
12.
komunikáciu medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a vertikálne integrovaným podnikom tak, aby sa zabezpečilo dodržiaxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a prevádzkovateľom prepravnej siete,
14.
riadenie preťaženia národných prepravných sietí pre zemný plyn vrátane prepojení, ako aj vykonávanie pravxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxti úradu a zabezpečenie informovanosti účastníkov trhu. Úrad zverejní najmä regulačnú politiku, právoplatné rozhodnutia vo veci samej, informácie x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxnia sporov a podobne.
Zároveň sa ustanovuje, že úrad vedie register účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom na účely sledovania veľkooxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxnsparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou.
V súvislosti s požiadavkami Smernice 2009/73/ES týkajúcimi sa uplatňovania regulovaného alebo doxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxeky 1 až 4
Ustanovenie paragrafu taxatívne vymenováva, čo podlieha cenovej regulácii. Systémovo je upravený do štyroch odsekov za účelom upraviť štrxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxdnom hospodárstve.
K § 12
Odseky 1 až 4
Ustanovenie xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny, určením spôsobu výpočtu pevnej ceny alebo určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny, pričom maximálna cena a pevná cena môže byť určené aj porovnaxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxkami tvoriacimi štruktúru ceny rovnakej regulovanej činnosti v ostatných členských štátoch Európskej únie. Ustanovenie obsahuje aj spôsob vykonávxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxitím trhových opatrení patria napríklad aukcie.
Odsek 5
Navrhované ustanovenie umožňuje kombinovať jednotlivé spôsoby vykonávania cenovej reguxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xymedzeným typom odberu. Z hľadiska dnešnej úpravy v sekundárnej legislatíve úradu ide o tarifu za poskytovanie systémových služieb a tarifu za prevádxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxho ustanovenia je obsahové vymedzenie tarify.
Odsek 8
Ustanovenie upravuje spôsob vykonávania cenovej regulácie regulovaných činností v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a ktorý je v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže podnikom s dominantným postavením. V súlade s § 8 ods. 2 písm. c) zákonx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podnikateľom, ktorými sú alebo môže byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži.
K § 13
Odseky 1 až 4
Ustanovenie tohto paragrafu vymedzuje, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx vydané úradom o schválení prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu, prevádzkovateľa siete alebo zásobníkxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a plynom.
K § 14
Návrh podrobne upravuje konanie o cenovej regulácii, ktoré je považované za najzxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxle začína podaním návrhu. V záujme právnej istoty by malo cenové konanie začať až jeho doručením úradu. Zároveň sa uvádza kto je oprávnený a povinný ho poxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxravuje sa situácia a vymedzujú sa činnosti, kedy sa konanie o cenovej regulácii začína len na podnet úradu.
Odsek x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xenového konania už len regulovaný subjekt. Dôvodom je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES a Smernice Európskeho parlamenxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xpeciálnym ustanovením vo vzťahu k § 14 správneho poriadku. Toto ustanovenie vymedzuje účastníka konania v porovnaní so správnym poriadkom užšie. V zmxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xrad v úmysle z úradnej moci regulovať. Cieľom takéhoto užšieho vymedzenia účastníka konania v porovnaní so správnym poriadkom je zabrániť, aby v konkrxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxánilo veľkému počtu účastníkov konania. Ak by úrad v zákone nešpecifikoval a nezúžil pojem účastníka konania pre účely regulácie v porovnaní s účastníxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxi poskytovať úradu relevantné informácie, pričom na druhej strane úrad by musel rešpektovať všetky ich práva účastníkov konania vyplývajúce z prísluxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xohlo mať negatívny vplyv na veľký počet občanov Slovenskej republiky ako odberateľov tovarov.
Odsek 4
Navrhované ustanovenie upravuje obsahové náxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxgulačného obdobia je regulovaný subjekt povinný predložiť úradu v stanovených termínoch.
Odsek 6
Výnimka z povinnosti predkladať návrh ceny v stanxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxtok podľa osobitného predpisu.
Odsek 7
Navrhované ustanovenie upravuje, že regulovaný subjekt je povinný prvýkrát predložiť úradu návrh ceny na zvxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Odsek 8
Navrhované ustanovenie sa dotýka prípadov, keď regulovaným subjektom je obec, ktorá vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu IIxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx ceny počas regulačného obdobia. Na základe uvedeného oznámenia vydá úrad regulovanému subjektu potvrdenie o cene.
Pri regulácii cien vody nie je potxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxteľov, ktoré podľa doterajšej praxe úradu vykonávajú regulovanú činnosť tak, že nevzniká riziko zneužitia dominantného postavenia, skôr naopak chrxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxnia, či obec trvale bude zachovať účel sledovaný reguláciou, ako aj x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxácii, keď bol podaný neúplný alebo chybný, čiže požiadavkám zákona alebo vykonávacieho predpisu, nevyhovujúci návrh ceny. Päťdňová lehota na odstráxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxulovať určité ceny zastaviť konanie, ak regulovaný subjekt neodstráni v určenej lehote nedostatky cenového návrhu. V tomto prípade má úrad právomoc vxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xenového návrhu tak aspoň čiastočne znáša ten, kto takýto návrh podal. Úrad zastaví konanie aj vtedy, ak nebol návrh ceny schválený valným zhromaždením xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xonania. Na niektoré činnosti je stanovená poriadková lehota do 60 dní od začatia konania.
Odsek 11
Úrad vydáva v cenovom konaní cenové rozhodnutie. Zxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxie platí pre celé regulačné obdobie, pokiaľ bolo takéto cenové rozhodnutie vydané pre prvý rok regulačného obdobia a ak nebola následne schválená zmenx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xx
Ustanovenie dáva úradu možnosť vydať rozhodnutie pre regulovaný subjekt na obdobie celej dĺžky podpory doplatkom, a to pri splnení zákonnej podmienxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxenie doplatku alebo technológia výroby elektriny vrátane zmeny paliva použitého pri výrobe elektriny.
K § 15
Odsek 1
V konaní o vecnej regulácix xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxcnej regulácii možno vymedziť iba odkazom na ustanovenie zákona "definujúce" vecnú reguláciu vymenovaním jej prvkov.
Odsek 2
Ide o čiastočné opakoxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdzuje právo a v niektorých prípadoch aj povinnosť podať návrh na začatie konania neregulovaným subjektom.
Odsek 3
Nevzbudzuje pochybnosti, že účasxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxých konaniach môže byť účastníkom konania aj iná osoba, ako navrhovateľ. Ak konanie začne z podnetu úradu, je jeho účastníkom regulovaný subjekt vykonxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxje sa, v ktorých konaniach rozhoduje na prvom stupni vecne príslušný organizačný útvar úradu. Zároveň sa ustanovuje xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xydaní predchádzajúceho súhlasu alebo nesúhlasu s vymenovaním alebo voľbou a odvolaním osôb navrhnutých prevádzkovateľom distribučnej sústavy, prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie osôb, s ktorých ustanovením do funkcie úrad súhlasil. Táto lehota je 21 dní a vyplýva zo Smernice Európskeho parlxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxganizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo prevádzkovateľ zásobníka povinný prvýkrát predložiť úradu návrh prevádzkovxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxnok na základe, ktorých bol prevádzkový poriadok schválený, a to aj vrátane zmien, ktoré nastanú prijatím nových predpisov. Ustanovuje sa záväznosť pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxej sústavy, dodávateľ elektriny, odberateľ elektriny, obchodník s elektrinou, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a výrobca plynu, prevádzxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxé ustanovenie upravuje ďalší typ konania, a to mimoriadnu reguláciu, ktorá na rozdiel od cenového konania a konania o vecnej regulácii nenadväzuje na pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxy mal priestor pre správnu úvahu o tom, či využije niektorú zo svojich pôsobností podľa uvedených ustanovení. Pre dosiahnutie účelu regulácie a ak vznixxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxrana spotrebiteľa, môže regulovať regulovať ďalšiu činnosť, tovar alebo cenu v sieťových odvetviach okrem tých, ktoré sú uvedené v § 11 a 13. Mimoriadnx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxry a ceny v sieťových odvetviach. Návrh ponecháva na viazanej správnej úvahe úradu, či, akým spôsobom, ako podrobne, na akú dobu bude regulovať ďalší toxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxnutie. Výraz "potreba" znamená v danom kontexte vysokú mieru naliehavosti a ťažkosť dosiahnutia účelu regulácie bez mimoriadnej regulácie.
Odsek 2
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxeho záujmu podľa zákona o energetike. Otázku, či je vo verejnom záujme určiť cenu ďalšieho tovaru a s ním súvisiacich činnosti v danom prípade, neposudzxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxie určitého verejného záujmu a účelu regulácie. Z uvedeného dôvodu môže konanie o mimoriadnej regulácii začať iba z podnetu úradu.
Odseky x x x
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx čo (ktorú činnosť, tovar, cenu) bude úrad regulovať a samotné rozhodnutie, ktorého obsah návrh rámcovo vymedzuje. Je na zvážení úradu či o oboch otázkaxx xxxxxxxx x
xxx xxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxa dve. Oba postupy vyhovujú návrhu. Nakoľko konanie o mimoriadnej regulácii je konaním buď vecným alebo cenovým, postupuje sa preto primerane podľa § 1x xx xxx
x x xx
xxxxxx x x x
xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxo zrušiť svoje vlastné rozhodnutie. V záujme právnej istoty by malo ísť o zriedkavé výnimky, preto sú taxatívne uvedené dôvody zmeny alebo zrušenia rozxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxušení rozhodnutia na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu. Neraz bude ťažké oddeliť verejný a súkromný záujem na zmene alebo na zrušení roxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxiahnutie účelu regulácie je potrebné zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie, tak návrh neponecháva úradu priestor pre administratívnu úvahu a úrad musí rozxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx viacerých z dôvodov fakultatívneho zrušenia alebo zmeny rozhodnutia podľa odseku 2 je na viazanej administratívnej úvahe úradu, či zmení alebo zruší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxebo zrušenia, ak prípadné negatívne dôsledky rozhodnutia znáša len ten, kto poskytol nesprávne údaje. Dôvodom na zrušenie rozhodnutia bude aj zánik rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx x
xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx raz prijaté rozhodnutie. Ak konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia začalo z podnetu úradu, nie je návrh, ktorý by bolo možné zamietnuť. Ak v prípade xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxví cenové konanie aj vtedy, ak v priebehu cenového konania na podnet úradu príslušný orgán posudzoval ako predbežnú otázku skutočnosť, od posúdenia ktxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxoré má vplyv na rozhodnutie úradu vo veci samej. Aplikačná prax priniesla pre úrad skúsenosť, keď počas konania došlo k zániku regulovaného subjektu. Nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxto situáciu riešiť. Preto sa konanie pri zániku regulovaného subjektu bude riešiť zastavením konania. Vzhľadom na to, že pri vydaní rozhodnutia v písoxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxx x
xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxušení rozhodnutia sa primerane používajú ustanovenia tohto zákona a samozrejme aj správneho poriadku, ktoré sa vzťahujú xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxa, o zmene alebo o zrušení rozhodnutia, ktorej zodpovedanie zároveň vymedzuje okruh subjektov oprávnených podať návrh na začatie konania o zmene alebx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxie, zrušenia alebo zmeny ktorého sa domáha.
Odsek 5
Navrhovaným ustanovením sa rozširuje okruh dôvodov na zastavenie správneho konania podľa § 30 odxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxx x xxxm. h) správneho poriadku umožňuje úradu zastaviť správne konanie aj v prípadoch, ak konanie začalo na návrh účastníka konania. Potreba tohto ďalšiehx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxo rozhodnutie úradu sa iba vyznačí v spise.
Odsek 7
V súčasnosti nie je upravené, koľko návrhov na zmenu vydaného rozhodnutia môžu regulované subjektx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxh na zmenu rozhodnutia a ešte počas prebiehajúceho cenového konania podá v tej istej veci ďalší návrh na zmenu vydaného cenového rozhodnutia. V praxi sa xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx preto formulované tak, aby zamedzovali neúčelnému podávaniu návrhov cien a iných návrhov v cenovom konaní regulovanými subjektmi a zbytočne nespôsoxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxek 1
Ustanovenie upravuje lehotu na podanie odvolania proti rozhodnutiu úradu, ktorá je 15 dní. Návrh zosúlaďuje dĺžku lehoty s § 54 ods. 2 správneho poxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xprávneho konania nie je prípustný riadny opravný prostriedok.
Odsek 3
Návrh zveruje odvolacie konanie okrem odvolania proti rozhodnutiu o uložení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xonaní o mimoriadnej regulácii nemá odkladný teda suspenzívny účinok.
K § 19
Odsek 1
Práva účastníka konania sú zaručené povinnosťou úradu upozxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx možnosť vyjadriť sa k všetkým podkladom rozhodnutia garantovanú tým, že úrad nepoužije informácie nepochádzajúce od účastníka konania, ak ho s nimi nxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxania vyžaduje, aby bolo účastníkovi konania zachované aj reálne právo doplniť podklady rozhodnutia. Jeho opakovaným využívaním by však mohol účinne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxania.
K § 20
Správny poriadok neupravuje, a teda ani neumožňuje spojenie alebo vylúčenie veci na samostatné konania. Skúsenosti úradu upozorňuxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxianskym súdnym poriadkom.
Odsek 1
Úrad môže spojiť veci, ale nemá túto povinnosť. Môže tak urobiť na návrh účastníka konania alebo bez návrhu. Jedinýx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxdmienok:
1.
skutková súvislosť spojených vecí alebo
2.
totožnosť účastníkov konania.
Odsek 2
Úrad môže vylúčiť veci na samostatné konanxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx alebo bez návrhu. Dôvodom pre vylúčenie vecí môže byť široko chápaná vhodnosť alebo odpadnutie dôvodov ich spojenia, čiže hospodárnosti ich spojenia xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx x x x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxci alebo o vylúčení vecí na samostatné konanie je odôvodnená právnou istotou účastníkov konania a vyjasnením dôvodov rozdelenia alebo spojenia v odôvxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxravný prostriedok. Ak však procesné rozhodnutie porušilo práva účastníka konania, stáva sa dôvodom pre podanie odvolania proti neskoršiemu rozhodnxxxx xx xxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxniami Európskej komisie. V prípade preskúmania súladu rozhodnutia iného regulačného orgánu členského štátu Európskej únie, ktoré sa týka cezhraničxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxlačného orgánu členského štátu Európskej únie. Taktiež ustanovenie upravuje postup úradu v prípade rozhodnutia Európskej komisie.
K § 22
Dotexxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxbách. Týmto zákonom sa teda zavádza ďalší spôsob regulácie, ktorý upravuje, čo podlieha regulácii kvality a ako sa vykonáva. Štandardy kvality predstxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx regulácie. Cieľom zavedenia štandardov kvality je zabrániť skrytému zvyšovaniu profitu regulovaných subjektov na úkor znižovania kvality poskytoxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xdberateľa na uhradenie kompenzačnej platby, ak jeho dodávateľ nedodrží ustanovené štandardy kvality. Týmto ustanovením sa zabezpečuje tzv. automaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxty a kompenzačných platbách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný úradom. Odsek 6 ustanovuje výnimku, kedy pri nedodržaní štandardu kvalxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxenergetike alebo krízová situácia v plynárenstve, havária spôsobená treťou osobou a rozhodnutie odberateľa o neodobratí a neodvedení dohodnutého axxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxdržaním štandardu kvality.
K § 23
Ustanovenie obsahuje úpravu potvrdenia o registrácii, ako aj povinnosti oznámenia každej zmeny údajov uvedexxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdy. Ustanovenie v navrhovanom odseku 3 a 4 stanovujú poriadkovú lehotu pre úrad, ktorý vydáva potvrdenie o registrácii, ako aj povinnosť pre regulovanx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxjnou kanalizáciou nie je možné dosiahnuť vo všetkých prípadoch na základe podmienok na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov (vlastník verejného vodovodu obec, prevádzkovateľ - živnostník iná fyzická osoba alebo právnická osoba na základe zmluvného vzťahu s obcouxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxo prenájom vodohospodárskeho majetku, ktorý sa používa na vykonávanie regulovanej činnosti. Tým ani majetok nie je súčasťou účtovnej evidencie držixxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxsy), rovnako aj náklady na opravy a údržbu majetku, spotrebu materiálu, energie a podobne. Týmto ustanovením je definovaná osoba (právnická osoba), kxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
K § 24
Odsek 1
Ustanovenie § 24 defxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxnou a plynom. Podmienky vykonávania činností na trhu s elektrinou a plynom ustanoví úrad všeobecne záväzným právnym predpisom. Prevádzkovatelia súsxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxanými pravidlami trhu s elektrinou x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdy Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov a nariadením vlxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxupná liberalizácia a regionálna integrácia na trhu s elektrinou a plynom, ako aj transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES a Smerxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxtrinou, ktorý vznikol spojením krátkodobých trhov Slovenskej republiky a Českej republiky formou implicitných aukcií. Doterajší rozsah pravidiel xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky pre sofistikovanejšie rozhodovanie úradu a ministerstva.
Odsek 2
Pravidlá pre trh s elektrinou a plynom upravujú podmienky vykonávania xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxteľmi elektriny a plynu. Podmienky ustanovené v pravidlách pre trh s elektrinou a plynom dopĺňajú podmienky pre výkon regulovaných činností ako aj práxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdzi jednotlivými účastníkmi trhu s elektrinou a plynom vo väzbe na dodávku elektriny a plynu a s nimi súvisiacich regulovaných činností s cieľom zabezpxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxchodovania vo väzbe na ďalší vývoj liberalizácie európskeho trhu s elektrinou a plynom.
Odsek 3
Špecifikovaný je spôsob uplatnenia podmienok výkonx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxhôt na poskytnutie dodávky elektriny a plynu, služieb poskytovaných prevádzkovateľmi sústavy a siete, a podrobností poskytovania údajov a ich zverexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xrevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete. Týmto ustanovením sa má dosiahnuť transpozícia článku 10 Smernice Európskexx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx3/ES a článku 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 715/2009. Podľa ustanoveného procesu certifikácie úrad skúma a rozhoduje o splnení podmienxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx vertikálne integrovaného podniku.
Konanie o certifikácii môže začať na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvislosti alebo na základe žiadosti Európskej komisie. Navrhovateľ predloží úradu návrh s požadovanými údajmi a dokladmi, ktoré ustanoví všeobecne zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxní stanovisko Európskej komisie. Ak navrhovateľ spĺňa podmienky nezávislosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxete. Ustanovuje sa povinnosť pre úrad zverejniť rozhodnutie o certifikácii spolu so stanoviskom Európskej komisie na webovom sídle úradu. Ak navrhovxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxaná úprava rieši taktiež situáciu, keď nastanú okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť nezávislosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovatxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete naďalej spĺňa podmienky nezávislosti.
Týmto ustanovením sa transponujú príslušxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx pôsobnosť a súčasne posilňuje postavenie úradu.
V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES a Smernicou Európskeho parlamentu a Rxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xavrhované ustanovenie upravuje začiatok konania o certifikácii a vymedzuje postavenie účastníkov konania o certifikácii s uvedením ich povinností x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmienok rozhodnutia.
Transponuje sa článok 11 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES a článku 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxlnu úpravu konania o certifikácii a určení prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete v tých prípadoch, keď prenosové súxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xlenským štátom Európskej únie. Osobám zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej tiež osoby z tretej krajiny) by malo byť dovolené konxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii so zámerom prevádzkovať prenosovú sústavu alebo prepravnú sieť. Úprava stanovuje povinnosti vlastníkx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xozhodnutie nesmie byť v rozpore so stanoviskom Komisie podľa osobitného predpisu.
Ustanovenie upravuje tiež certifikáciu a určenie prevádzkovatexx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxe sa konania o certifikácii sa vzťahujú aj na certifikáciu a určenie navrhovateľa, na ktorého má vplyv osoba z tretieho štátu pričom sa v konaní kladie dôxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx okolností každého prípadu, ako aj práv a povinností vyplývajúcich z medzinárodného práva, najmä medzinárodných dohôd medzi Európskou úniou a tretím xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxravené konkrétne povinnosti regulovaného subjektu.
Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xtorých zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti.
Zároveň je povinný vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na zákazku, ktorej predpokladaná hodnotx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxektrinou alebo účastníkovi trhu s plynom, ktorý obchoduje na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a plynom s veľkoobchodnými energetickými produktmi. Dxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxého predpisu pri obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a plynom.
K § 30
Ustanovenie upravuje spôsob vykonávania dohľadu nad aukciami xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxlované činnosti v elektroenergetike a plynárenstve. Na vykonávanie dohľadu sa primerane použijú ustanovenia o kontrole.
K § 31 až 35
Ustanovenxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009, č. 714/2009 a č. 715/2009), právoplatných rozhodnutí úradu a overovanie skutočností uvedených v odseku 2 písm. bx xx xxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xsôb a kontrolovaného subjektu pri výkone kontroly ako aj ustanovenie o materiáloch, ktoré tvoria výstup z vykonanej kontroly.
K § 36
Návrh zákonx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí podľa tohto návrhu zákona a príslušných povinností podľa osobitných predpisov. Ďalšie odseky upravujú sankciu za dopustenie sa týchto správnych dexxxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxváva ich rozdelenie na skupiny s odstupňovaním výšky pokuty. V prípade sankcií ukladaných vertikálne integrovanému podniku sa výška pokuty odvodzujx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxmä na spôsob, čas trvania, mieru zavinenia, možné následky dopustenia sa správneho deliktu; na to, či sa osoba, ktorej sa pokuta ukladá, dopustila spráxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxdu návrh ponecháva xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxátneho rozpočtu.
K § 37
Touto úpravou sa transponujú ustanovenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES a Smernice Európskeho parlaxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxu.
Ustanovenie upravuje mimosúdne riešenie sporov úradom, pričom ide najmä o spory vzniknuté koncových odberateľov elektriny a plynu s regulovaným xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a to označenie účastníkov konania o mimosúdnom riešení sporov, opis všetkých rozhodujúcich skutočností, odôvodnenie prečo odberateľ nesúhlasí s výxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxia sporu, a to najneskôr 45 deň po vybavení reklamácie.
Upravujú sa lehoty na mimosúdne riešenie sporu. Ide o porušenie povinností prevádzkovateľom pxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Za skončenie sporu sa považuje písomné uzavretie dohody medzi účastníkmi sporu alebo márne uplynutie lehoty na mimosúdne vyriešenie sporu v prípade ax xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxx xxxxodovať aj spory medzi regulovanými subjektmi navzájom ako aj v rámci vertikálne integrovaného podniku. Ustanovujú sa podmienky za ktorých úrad rozhoxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnia s tým súhlasia. Inak sa musia obrátiť na vyriešenie sporu na príslušný súd. Návrh obsahuje náležitosti, a to označenie účastníkov konania o mimosúdxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxov s riešením sporu. Úrad vydá rozhodnutie, proti ktorému je prípustné odvolanie. V súlade s príslušným ustanovením občianskeho súdneho poriadku o odxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxvy, iných orgánov verejnej moci a ostatných osôb s úradom, ako aj ich povinnosť predkladať úradu na jeho požiadanie údaje, ktorými disponujú.
K § 40
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxje splnomocňovacie ustanovenia do jedného paragrafu.
K § 41
Odsek 1
V súlade so zásadou hospodárnosti a rýchlosti konania navrhuje sa možnosť vxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxní rozhodnutia vychádzal iba z podkladov, ktoré mu boli predložené samotným účastníkom konania a súčasne mu úrad vyhovuje v plnom xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxostriedkami, lebo rozhodnutia úradu ukladajú povinnosti a priznávajú práva obvykle na vopred určenú dobu, čo podstatne zmenšuje význam ich napadnutxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxdmi pre zmenu alebo zrušenie rozhodnutia podľa § 17 alebo sa na ich základe možno domáhať súdneho prieskumu rozhodnutia.
Preskúmanie rozhodnutia mimx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxho konania ho preskúma rada ako nezávislý kolektívny orgán.
Práva účastníkov konania sú zabezpečené odvolacím konaním a možnosťou súdneho prieskumx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxlne neposilnili právne postavenie regulovaných subjektov.
Odsek 2
Upravuje ustanovenia, na ktoré sa všeobecný predpis o správnom konaní nevzťahuxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxx x xx x
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxj správy s výnimkou Rady pre reguláciu (zrušuje sa návrhom zákona) vzhľadom na to, že sa nezriaďuje nový regulačný úrad v sieťových odvetviach. Odsek 2 pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxovaný podľa tohto zákona, vymenovať do funkcie podpredsedu úradu. Úpravou v odseku 4 sa zachováva funkčné obdobie doterajších členov Rady pre regulácxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxzajúci rok vypracovanú podľa tohto zákona Národnej rade Slovenskej republiky, Európskej komisii a agentúre. Podľa odseku 6 regulačná politika vypraxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxy s týmto zákonom. V odseku 7 je ustanovená povinnosť pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podať návrh na začatix xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxvanie účinnosti nariadení vlády o pravidlách pre fungovanie trhu s plynom a o pravidlách pre fungovanie trhu s elektrinou.
Odsek 3
Zachovanie účinnoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xegulované subjekty a ich odberateľov ohľadom cien tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností. Zachovanie účinnosti doterajších vyhlášok je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xáväzných právnych predpisov - vyhlášok, ktoré ustanovia pravidlá trhu.
K § 44
xxxxx x
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016.
Odseky 2, 3 a 4
Navrhované ustanovenie sa dotýka aj cenovej regulácie zraniteľných odberateľov. Upravuje sa probxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx
x § 45
Odsek 1
Konania začaté a právoplatne neskončené podľa zákona č. 276/2001 Z.z. sa dokončia podľa ustanovení zákona č. 276/2001 Z.z.
Odsek 2
Vyxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxnovenie o použití doterajších predpisov na ukladanie pokút za porušenie doterajších predpisov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Odsek 4
Uxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxíka zapracovať pravidlá pre trh s elektrinou a plynom do svojho prevádzkového poriadku a predložiť ho na schválenie úradu v ustanovenom termíne.
Odsex x
xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxy a vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete. Títo prevádzkovatelia sú povinní zapracovať osobitné podmienky prevádzkovaxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxálenie úradu.
Odsek 6
Ustanovuje sa pre úrad vypracovať vzorové obchodné podmienky dodávky elektriny a vzorové obchodné podmienky dodávky plynu, ax xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxávky plynu do vzorových obchodných podmienok a predložia ich úradu na schválenie v termíne určenom v zákone.
K § 46
V rámci záverečných ustanovenx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxti s prijatím 3. energetického balíčka, t.j. všetkých v prílohe uvedených smerníc v súlade s novými legislatívnymi pravidlami vlády schválenými uznexxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnov v znení zákona č. 397/2002 Z.z., zákona č. 442/2002 Z.z., zákona č. 658/2004 Z.z., zákona č. 107/2007 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 283/20xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x.z., vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných slxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb v znení vyhlášky č. 93/2011 Z.xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxb v plynárenstve v znení vyhlášky č. 94/2011 Z. z, vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 92/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvalixx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxaj elektriny formou aukcií.
K § 48
Upravuje nadobudnutie účinnosti zákona.
K prílohe
Ustanovuje sa zoznam preberaných smerníc.
Bratislxxx xxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR