LIT37081SK

Dôvodová správa k zákonu č. 527/2002 Z.z., o dobrovoľných dražbách

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxsti Slovenskej republiky a podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ekonomiku na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 338 z 19. apríla 2xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a inštitucionálneho rámca pre záložné právo, ktorý povedie k rozšíreniu možností financovania podnikateľských aktivít, najmä v sektoroch malého a sxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xražbou.
Ustanovenia tohto návrhu zákona sa nevzťahujú na dražby, ktoré sú upravené osobitným predpisom (podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdnx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxstníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxkútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov a zákon č. 65/2001 Z.z. o správe a vymáhaní justičných pohľadávok.)
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxkurze a vyrovnaní, k čomu smeruje aj júnová novela zákona) a efektívna možnosť zabezpečenia záväzkov, čím sa zmenšuje riziko spojené s poskytnutím úvexx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxnia záväzkov sa zbavuje výhod, ktoré prináša hospodárstvu efektívne fungujúci trh so zabezpečenými úvermi. Je preto zrejmé, že reforma systému záložxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xedostatočná a neefektívna. V súčasnosti je možnosť vykonania záložného práva k hnuteľným veciam prostredníctvom verejnej dražby podľa zákona č. 174xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxé prijať právnu úpravu, ktorá by umožňovala právne bezproblémový výkon záložného práva, ako pre hnuteľné, tak aj pre nehnuteľné veci a súčasne poskytoxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxložného práva je potrebná nová komplexná a jednotná úprava dražby mimo výkon súdneho rozhodnutia. Nová právna úprava upravuje podmienky predaja predxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxeľnosti dražbou uskutočňovanou súdom prípadne exekútorom je pomerne zložité a časovo náročné, v celom rade prípadov je možné dosiahnuť rovnakého výsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxiskom predkladateľa, že návrh zákona nezakladá nároky na verejné financie. Vo svojom odôvodnení uvádza, že "Reforma záložného práva, na ktorú nadväzxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x politickú situáciu daňových subjektov, môže ovplyvniť aj ich existenciu a rovnako navrhovaná úprava výkonu "verejnej dražby" umožní daňovým subjekxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úprava záložného práva uvažuje s "prednostným záložným veriteľom" - čo sú poväčšine banky, ktoré zriaďujú záložné právo ihneď pri poskytnutí úveru, čxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxušovaniu základných ústavných práv."., čo presahuje rozsah tohto zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Osobitná časť
x xxx x
x x x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxtočňujú podľa osobitného predpisu. V prípade, že osobitný predpis upravuje špecifický dražobný postup vzhľadom k predmetu dražby alebo k sledovanémx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx v znení neskorších predpisov (tzv. malá privatizácia), podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo podľa zákona č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxívané, ale nie sú v žiadnom právnom predpise dostatočne definované, je potrebné pre účely tohto zákona vymedziť. Takýmito pojmami sú najmä pojmy dražbxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxmovať širokú verejnosť o niektorých úkonoch súvisiacich s dražbou je potrebné zadefinovať aj pojmy verejný register dražieb a správca verejného regixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxažieb bude Notárska komora, keďže je sú zverené obdobné registre. Druhá alternatíva nepočíta s konkrétnym zákonným zadefinovaním správcu, a registex xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxmetmi sú veci hnuteľné aj nehnuteľné, podnik, prípadne aj jeho organizačná zložka, pohľadávky, prevoditeľné majetkové práva, pohľadávky, ale aj súbxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxeb sú vylúčené veci, na ktoré bol vydaný exekučný príkaz a na veci, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie súdu, ktorým bolo vydané predbežné opatrenie obmedzxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxnačený tak, aby nemohlo prísť k jeho zámene. V prípade, že je možné predpokladať zámenu, je nutné doplniť údaje, ktorými sa identifikuje predmet dražbyx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxpade, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, kedy môžu byť spôsobilými účastníkmi dražby aj osoby, ktorých spôsobilosť k právnym úkonox xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxvníkom. Z účasti na dražbách sú vylúčené osoby, u ktorých je obmedzená dispozícia s ich vlastným majetkom (napr. na základe konkurzu), alebo ktoré nemôxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxé zmarili predchádzajúcu dražbu. Vylúčený z účasti na dražbe sú aj osoby, u ktorých by v dôsledku nadobudnutia predmetu k dražbe došlo k narušeniu hospoxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxe byť vylúčený z účasti na dražbe, a to ani v prípade, že by inak bol vylúčený (napr. ak je štát subjekt dlžníka ovládajúci).
K § 6
Náročnosť procesu dxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxnie príslušného oprávnenia k vykonávanie živnosti. Dražobník musí spĺňať aj všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti podľa osobitného zákonxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, že dražobník poruší uloženú povinnosť, môže mu príslušný úrad zrušiť živnostenské oprávnenie vykonávať dražby. Ak je dražobníkom územný samosprávxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxa majiteľ alebo vlastník draženej veci. Navrhovateľom môže byť aj osoba, ktorá má zriadené záložné právo k predmetu dražby, ktorá si uplatňuje svoje záxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xa škodu spôsobenú jeho konaním. V prípade, že je navrhovateľom záložný veriteľ tak zodpovedá aj za pravosť pohľadávky, ktorá je zabezpečená záložným pxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxinnosť umožniť prístup k archivovaným materiálom osobám, ktorým to umožňuje zákon. V prípade, že je predmetom dražby podnik, je dražobník povinný zabxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxť za postup licitátora nesie dražobník. V prípade, že je dražobníkom fyzická osoba nevylučuje sa, aby mohol vykonávať aj funkciu licitátora. Úlohou lixxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxrej zdravotný stav nevylučuje výkon takejto funkcie.
K § 10
Vzhľadom na dopady vyplývajúce z dražby je potrebné upraviť doručovanie písomnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxeho poriadku. Peňažné čiastky je možné zložiť v hotovosti alebo poštou formou peňažnej poukážky, bankovým prevodom alebo iným bezhotovostným spôsobxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xchrana záujemcov o dražbu. Dražba môže byť ohlásená tak, aby nemohla byť obmedzená možnosť účasti na nej. Cenové podmienky tiež nemôžu byť stanovené obxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
K § 12
Povinnosť zistiť odhad ceny dražby je uložená dražobníkovi. Takýto odhad vychádza z ceny predmetu obvyklom v danom čase a mieste. Určenie ceny sx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V takom prípade musí byť cena určená znaleckým posudkom, ktorý nemôže byť starší ako 6 mesiacov. V takto určenej cene sa zohľadnia aj závady, ktoré v dôsxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx u seba, je povinná umožniť vykonanie odhadu, ako aj prehliadku veci.
K § 13
V záujem ochrany účastníkov dražby je uložená dražobníkovi povinnosť xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxmenej dva termíny prehliadky, pričom nemôžu byť určené na jeden deň. Touto podmienkou sa umožňuje širokému okruhu osôb zúčastniť sa na obhliadke.
Obhxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxanu života a zdravia, a ktoré upravujú povinnosť mlčanlivosti.
K § 14
Dražobník môže od účastníkov dražby požadovať zloženie dražobnej zábezpexxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxti, kedy veľká časť účastníkov skladá dražobnú zábezpeku do zahájenia dražby. V prípade, že účastník dražby nezloží dražobnú zábezpeku má to za následxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxy, ktorému nebol udelený príklep, musí byť vrátená dražobná zábezpeka vrátane príslušenstva bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo ihneď po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx, čo márne uplynula lehota pre podanie návrhu na uskutočnenie opakovanej dražby.
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxípade, že je navrhovateľom dražby štát, obec alebo majetok územnej samosprávy. Okrem základných náležitostí zmluvy si zmluvné strany môžu dohodnúť mxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pri uzatváraní zmlúv postupovať v súlade s osobitným predpisom, pričom sa definuje budúci peňažný záväzok zo zmluvy.
K § 17
Ustanovenie upravujx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xa vydáva pri dražbách podľa osobitných predpisov. Dražobníkovi sa ukladá povinnosť uverejniť oznámenie o dražbách a zaslať ho osobám uvedeným v ods. 5x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxjnosť prístup, v prípade, že predmet dražby má väčšiu hodnotu, alebo v prípade ak takýmto predmetom je nehnuteľnosť alebo podnik musí byť oznámenie o drxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxísaný navrhovateľom a uložený u dražobníka.
K § 18
V súlade so zásadou verejnosť a s cieľom zamedziť možným špekuláciám je ustanovené, že údaje uvxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k zverejneniu oznámenia o dražbe.
K § 19
Ustanovenie upravuje podmienky, v prípade splnenia ktorých je povinný dražobník upustiť od dražby. O upxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Upravuje otázku vstupu účastníkov dražby do priestoru konania dražby. Taxatívne sa stanovujú podmienky, ktoré možno požadovať od účastníkov dražby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxa, najnižšie podanie s pod. Dražba skončí udelením príklepu alebo ju licitátor ukončí v prípade, že nebolo urobené ani najnižšie podanie, prípadne nebxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxštitút zmarenia dražby s dôsledkami pre vydražiteľa, ktorý v stanovenej lehote nevyplatí ponúknutú cenu. O zmarení dražby musí dražobník bez zbytočnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxade s ustanoveniami tohto zákona môže sa dotknutá osoba domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa konania dražby súdneho určenia neplatnosti dražby. Na dxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxej. Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník bezodkladne upovedomí osoby v zákone uvedené a ďalej uverejní v mieste obvyklom s ohľadom na predmet dražxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x neplatnosti dražby aj v ňom.
K § 22
Opakovaná dražba sa vykonáva na základe zmluvy o uskutočnení opakovanej dražby uzavretej medzi dražobníkom a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xemožno uskutočniť v prípade, ak predchádzajúca dražba bola neplatná, alebo ak dražobník upustil od dražby. Je stanovená i povinnosť zverejniť oznámexxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx xx xxe o dražbu hnuteľných vecí menšej hodnoty, by bolo zbytočné požadovať ku každej veci uskutočniť všetky úkony dotýkajúce sa dražby zvlášť. Pri takýchto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxžiť v spoločnej dražbe. Dražobník je povinný zverejniť poradie v akom budú predmety dražené. Proces dražby ej v tomto prípade modifikovaný. Nezahajujx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xríklepu, alebo ukončením z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie k poslednému predmetu spoločnej dražby.
K § 24
Dražobník je povinný px xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi zápisnice vyplývajú z priebehu dražba alebo boli uvedené už v dražobnej vyhláške. Zápisnica v modifikovanej podobe sa spisuje aj v prípade, že sa dražxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxná tiež povinnosť zverejniť podstatné údaje zo zápisnice v Centrálnom registri dražieb v prípade, že v ňom bolo uverejnené oznámenie o dražbe.
K § 2x
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxažby. V takom prípade uhradí náklady dražby alebo zostávajúcu časť navrhovateľ ak sa v zmluve nedohodli inak. Ako sankčný postih je stanovená zásada, žx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxvyšujúca časť sa vracia. V prípade, že dražobná zábezpeka nestačí na úhradu nákladov, vydražiteľ nie je zbavený povinnosti ich uhradiť. Dražobníkovix xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxražiteľa. V prípade, že k dražbe nedošlo z iného dôvodu než na strane dražobníka, uhradí náklady navrhovateľ, ak sa v zmluve nedohodli inak.
K § 26
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xtorých je potrebné zaplatiť cenu určenú vydražením. Cenu určenú vydražením nie je možné uhradiť započítaním ani zmenkou.
K § 27
Ak vydražiteľ uhxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxnoviť, že dôjde k prechodu práv a povinnosti na vydražiteľa. Za splnenie záväzkov, ktoré prešli v dôsledku dražby na vydražiteľa ručí majiteľ.
K § 2x
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xlastníctva. S ohľadom na špecifiká spojené s prechodom vlastníctva k nehnuteľnostiam a k podniku alebo jeho organizačnej zložke je dražobníkovi uložxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
K § 29
Postup smerujúci k odovzdaniu vydraženej veci je stanovený s ohľadom na možné špecifiká predmetu dražby. K odovzdaniu vydraženej veci muxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxkom ľubovoľne stanovené. Špecifický postup je pri odovzdávaní nehnuteľnosti alebo podaniu. O odovzdaní je potrebné spísať zápisnicu obsahujúci prexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxvednosť za škodu, ktorá na predmetu dražby vznikli držiteľ, v prípade omeškania s odovzdaním predmetu dražby na strane vydražiteľa, nesie riziko vydrxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxuce na predmete dražby s výnimkou predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.
K § 31
Uskutočnením dražby nezaniká ani xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxi náklady na dražbu sa predá bývalému vlastníkovi veci
K § 33
Ustanovuje sa zodpovednosť osôb, ktoré sa zúčastnia dražby, či už ako účastníci, alexx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxsidiárne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
K § 35
V súlade s potrebou upraviť dražby, k hnuteľným veciam, ktoré boli začaté pred účinnxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxsov sa umožňuje, aby v stanovenej lehote mohli túto živnosť kontinuálne prevádzkovať ďalšej až do vydania oprávnenia podľa nachovanej úpravy.
K § xx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xa dopĺňa o úpravu Centrálneho registra dražieb, ktorým sa zabezpečuje funkcia publicity dražieb. V tomto registri sa zverejní najmä čo, kde, kedy, kým xx xxxx xxxxxxx
x xxx xxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xoncesovanej živnosti.
K čl. IV
Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu sa navrhuje účinnosť zákona od 1x xxxxxxx xxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty