LIT36944SK

Dôvodová správa k zákonu č. 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxneho procesu na základe odporučenia Legislatívnej rady vlády SR, ktorá dňa 9.4.2002 pri prerokovávaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Nárxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxracovaného podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002 a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1154 z 12. decemxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 13. novembra 2001 odporučila Ministerstvu životného prostredia SR zvážiť vypracovanie návrhu nového xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxie predloženého návrhu zákona je nevyhnutné pre splnenie záväzkov vyplývajúcich z 22. kapitoly - životné prostredie - v prístupovom procese do Európsxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Keďže národná legislatíva v tejto oblasti zodpovedá legislatíve Európskej únie len čiastočne, bolo potrebné pripraviť návrh zákona za účelom odstráxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx možné efektívne legislatívu Európskej únie zosúladiť s podmienkami nových členských krajín.
Predkladaný návrh zákona je zameraný:
1. Na prebratix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxmci prístupových rokovaní do Európskej únie splniť.
Legislatíva únie v oblasti ochrany prírody a krajiny obsahuje okrem iného aj tri smernice (direcxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x
xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxdných stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín v znení č. 97/62/EC (ďalej len "smernica o biotopoch"), ktorá sa stala základným prostriedkom na oxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodných stanovíšť a divožijúcej fauny a flóry,
b)
smernicu Rady EC č. 79/409/EEC o ochrane voľne žijúceho vtáctva v znení č. 81/854/EEC, č. 85/411/Exxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxá pre ich zachovanie; táto smernica stanovila plán, schému na zachovanie populácií divožijúcich vtákov vyskytujúcich sa v únii, ich vajec, hniezd, mlxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xoľovníctva; všetky chránené stanovištia zahrnuté v tomto nariadení sú tiež zahrnuté do súvislej európskej sústavy chránených území známej pod názvox xxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxčíchov ex situ a biologickej rozmanitosti,
d)
rozhodnutie Komisie č. 97/266/EC týkajúce sa formátu informácií pre navrhované lokality NATURA 20xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xtoré vyplývajú z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná:
a)
Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxmov a prírodných stanovíšť (oznámenie č. 93/1998 Z.z.),
c)
Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (oznámenie č. 91/1998 xxxxxx
xx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxnými medzinárodnými dohovormi záväznými pre Slovenskú republiku.
3. Na odstránenie problémov, ktoré sa vyskytli v priebehu aplikačnej praxe zákonx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxtívy v oblasti životného prostredia je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Nie je však možné, aby sa xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxa pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Na základe horeuvedených skutočností ministerstvo vypracovalo návrh zákona, ktorý je v úplnom súlade s cxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxmi štátmi so zreteľom na skutočnosť, že Slovenská republika dosiaľ týmto členským štátom nie je.
V porovnaní s príslušnými predpismi Európskej únie pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxgánom ochrany prírody a krajiny (ďalej len "orgán ochrany prírody") vzhľadom na osobitnosť niektorých ich konaní iný postup ako je ustanovený v zákone xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxch z návrhu zákona, ktoré možno podľa práva Európskej únie upraviť na národnej úrovni.
Vychádzajúc z uvedených skutočností predkladaný návrh zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xnie.
Z pohľadu práva Európskych xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná (sú uvedené vyššie).
Osobitná časť
K § 1:
Predmetom úpravy návxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxuje sa aby zákon upravoval ochranu prírody a krajiny ako celku a tým aj všetkých jej zložiek(horniny, pôda, voda, ovzdušie, rastlinstvo a živočíšstvo)x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx potrebné poznať pre správne pochopenie a aplikáciu jednotlivých ustanovení návrhu zákona.
Keďže cieľom právnej úpravy je prispieť k udržaniu ekoloxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxov, významný krajinný prvok, biocentrum, biokorodor, interakčný prvok).
Časť základných pojmov [ods. 1 písm. h), j), k), p), q), r), t), u), v), w), x)x xxx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxa odborných termínov bežne používaných v slovenských právnych predpisoch a v odborných kruhoch.
Keďže predmetom územnej ochrany smernice o vtákoch xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh druhov a ani žiadnym právnym predpisom na úseku ochrany prírody a krajiny nebude vydaný zoznam sťahovavých druhov, ktoré majú na území Slovenskej repxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xolo potrebné zadefinovať aké druhy sa považujú za sťahovavé na účely návrhu zákona.
Vzhľadom na to, že zákon je zameraný aj na premietnutie záväzkov Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva a protokole o jeho zmene zadefinovať pojem mokraď, ktorý je následne používaný y územnej ochrane. Mokrxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxemia s močiarmi, slatinami a rašeliniskami, vlhké lúky ako aj vodné plochy s rybníkmi a vodnými nádržami sú chránená predovšetkým ako biotopy vodného vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxi vode žijúcich živočíchov. Tým, že sa za mokraď považuje aj napr. rybníky vodný tok nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxzajú z čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky, zo zákona č. 17/1992 Zb. a z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Keďže cieľox xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxateľov a právnické osoby), pri činnosti ktorých je predpoklad že môžu ohroziť alebo narušiť územný, systém ekologickej stability, povinnosťou navrhxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbilitu dotknutého územia zahrnúť už do plánov, projektov a ostatnej dokumentácie vypracovávanej v súlade s osobitnými predpismi k návrhu uskutočnenxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxce zasahujúcej do biokoridoru [§2 ods. 2 písm. e)], ktorým môže byť napr. tok rieky, je potrebné už v tejto dokumentácii navrhnúť opatrenia zabezpečujúxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxnovuje sa pre každého povinnosť predchádzať zbytočnému úhynu živočíchov a rastlín alebo k zbytočnému poškodzovaniu ich biotopov.
Zakazuje sa odchyxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxo-výskumnou činnosťou, pri hrozbe ohrozenia života alebo zdravia človeka, poškodení majetku alebo ak tak ustanovujú osobitné predpisy (napr. zákon xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a usmrcovať iba napr. pri zberoch súvisiacich s vedecko-výskumnou činnosťou. Všeobecný zákaz usmrcovania nechránených živočíchov neplatí aj v súvixxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxĺpoch elektrického vedenia, bude možné budovať a plánovať rekonštrukciu nadzemného elektrického vedenie iba s použitím takého technického riešenixx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxateľného úhynu vtáctva na elektrických vedeniach alebo telekomunikačných zariadeniach môže orgán ochrany prírody nariadiť(rozhodnutím vydanom v xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxúce sa na tzv. "stĺpoch smrti", na ktorých ročne uhynie 10 000 až 15 000 jedincov vtákov. V zmysle navrhovaného ustanovenia bude môcť orgán ochrany príroxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxočnenie opatrení zabraňujúcich usmrteniu vtáctva (ide o montáž "zábrany" v cene cca 500,- Sk).
K § 5:
Hlavným cieľom ustanovenia § 5 je zabezpečix xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxí (známej aj pod pojmom NÁTURA 2000). Stav biotopov a druhov vyskytujúcich sa na danom mieste sa z hľadiska ochrany vyhodnocuje na základe určitých kritxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x.j. celého biogeografického celku. Vo väčšine území je možné očakávať, že súčasné poľnohospodárske alebo lesnícke činnosti budú zachované, pretože xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxšenými nákladmi, alebo v prípade ohrozenia chránených častí prírody bude v súlade s princípmi zachovania priaznivého stavu na ňom hospodáriť organizxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na biotop a na jeho typické druhy, a ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé prirodzené rozšírenie, štruktúru a funkciu ako aj dlhodobé prežívanie jeho druhxxx
x x xx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxym predpisom, tak každý kto vykoná takýto zásah, je povinný podľa § 6 uskutočniť primerané náhradné revitalizačné opatrenia. Ak takéto opatrenia nemoxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx biotopov. Cieľom uvedeného ustanovenia je okrem iného nepriamo prinútiť napr. investorov aby aj pod tlakom finančnej náhrady za zničený biotop zvažoxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x xx
Vplyvom rozmanitých antropogénnych činností na prírodné prostredie dochádza k nežiadúcim zásahom, narúšaniu a následným zmenám v celkovom charaktxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxh spoločenstiev. Človek svojimi aktivitami prispieva nielen k redukcii druhového bohatstva, ale podieľa sa tiež na šírení nepôvodných druhov. Mnohé x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxnovištia. Najagresívnejšie z týchto druhov (boľševník a pohánkovce) sú schopné úplne zmeniť a vytlačiť zo stanovíšť domáce biocenózy a nahradiť ich nxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxho zloženia ekosystémov, a to pomocou regulácie zámerného rozširovania nepôvodných druhov za hranicami zastavaného územia obce, sledovaním ich výsxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pestovať, rozmnožovať a obchodovať s nimi.
V prípade nečinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemku pri plnení povinnosti odstraňovať inváznx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxovi) vykonať potrebné opatrenia, prípadne odstrániť invázne druhy sám. Za týmto účelom sa upravuje možnosť vstupovať na cudzie pozemky, a to v prípade xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x x x:
V súvislosti so záväzkami, ktoré na seba Slovenská republika preberá v oblasti zabezpečenia ochrany prírody a krajiny, je potrebné, aby orgány ochxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxť existenciu všetkých činností, ktorých uskutočňovanie môže mať negatívny dopad na prírodu a krajinu a ich uskutočňovanie vymenovaním v zákone podmixxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxody a krajiny, orgán ochrany prírody a krajiny mohol po predchádzajúcom upozornení obmedziť alebo zakázať. Napr. pri bežnom obhospodarovaní pozemku x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe sú zničené jeho nory v období zimnej hybernácie, čo rovnako vedie k jeho úhynu. Upozorní uskutočňovateľa orby aby počkal, kým zabezpečí odchyt a prenox xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx o správnom konaní uskutočňovanie uvedenej činnosti obmedzí na určitú nevyhnutnú dobu.
K § 9:
V záujme právnej istoty, prehľadnosti a ľahšej aplxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxm štátnej správy rozhodujú o činnostiach, ktoré majú vplyv na ochranu prírody a krajiny. Ťažiskom taxatívneho výpočtu sú situácie, keď osobitný predpxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxbitný predpis orgánu rozhodujúcemu o veci ukladá tomuto orgánu povinnosť konfrontácie predmetu konania s dotknutými orgánmi a z povahy veci je zrejméx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xrajiny stanovené návrhom zákona v dotknutom území. Je tiež dôležité v súvislosti so zabezpečením záväzkov ktoré na seba Slovenská republika preberá v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxranu prírody a krajiny prostredníctvom vyjadrenia, keďže o mnohých činnostiach uskutočňovaných v prírode a krajine nerozhodujú. Napr. vo vydaní vyjxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx zákona. Slovenská republika nebude mať v procese vstupu do Európskej únie zodpovednosť za stav ochrany prírody a krajiny len z pohľadu Slovenskej repuxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx0"(do ktorej budú zaradené aj naše vybrané chránené územia) a takáto úloha sa nedá zabezpečiť len prenesením zodpovednosti na orgány ochrany prírody, xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxjiny.
K § 10:
Ustanovenie je potvrdením zásady súčinnosti orgánov ochrany prírody s inými orgánmi, ktoré rozhodujú o činnostiach, majúcich vplxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx iné konania (napr. správny poriadok). Keďže nie je v kompetencii orgánov ochrany prírody a krajiny rozhodovať o povolení činností, ktoré môžu negatívxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx alebo prostredníctvom všeobecných ustanovení o konfrontácii predmetu konaní s dotknutými orgánmi, vyplýva, že k takejto činnosti sa orgán ochrany pxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xchrany prírody x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxskej republiky, ak na ňom neplatí vyšší stupeň ochrany. Vyššie stupne ochrany (druhý až piaty), ktoré v sebe zahŕňajú vždy obmedzenia nižšieho stupňa, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxčňovanie je v tom ktorom stupni ochrany možné iba po obdržaní súhlasu orgánu ochrany prírody, prípadne, ktorých uskutočňovanie je zakázané.
K § 12x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xonaní) na celom území Slovenskej republiky. Ide o činnosti, ktorých regulácia je nutná v záujme dosiahnutia a udržania ekologickej stability a zabezpxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo v Dohovore o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva a protokole o jeho zmene. Každá činnosť, ktorá by mohla zmeniť xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx orgán ochrany prírody zohľadňuje len záujmy ochrany prírody a krajiny (napr. existenciu chránených druhov). Ustanovenie § 12 písm g) návrhu zákona je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xinisterstvom. Aj keď sa ochrana uvedených biotopov zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom vyhlasovania chránených území, cieľom uvedeného ustxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx stupni ochrany sa dopĺňajú činnosti, ktorých regulácia sa v záujme zabezpečenia ochrany prírody a krajiny ukázala ako nutná z doterajšej praxe. Napríxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxt, miestnych komunikácii a účelových komunikácií. Ďalej ide o činnosti, ktorých regulácia je nutná v záujme zachovania typického rázu krajiny (napr. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxovaná tak ochrany vegetačného krytu pre eróziu spôsobenou pastvou nadmerných počtov zvierat na jednom mieste ako aj ochrana druhov, kedy práve nevhodxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa pôvodcu škôd (vlka, medveďa).
V súvislosti s uskutočňovaním zakázaných činností sa priamo v zákone ustanovuje okruh osôb, pre ktoré uvedené zákazy xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxi s obhospodarovaním pozemkov ako aj na vjazd a státie, ktoré bolo povolené podľa osobitného predpisu.,
Všetky taxatívne vymenovávané činnosti na usxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxie je možné podmieniť stanovením podmienok na ich vykonanie (§ 82 ods. 15).
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxňovanie je možné iba na miestach vyhradených orgánom ochrany prírody (napr. športové aktivity). Navrhuje sa zakázať v územiach s tretím stupňom ochraxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh smerníc EU. Smernica o ochrane vtáctva zaväzuje štát prijať také opatrenia, ktoré zamedzia úmyselnému vyrušovaniu vtáctva. Smernica o ochrane prírxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxch živočíchov (nielen chránených). Z praxe sú známe prípady vyrušenia medveďa v brlohu, následkom Čoho došlo k napadnutiu poľovníka a nútenému odstrexx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxžno jednoznačne povedať, že vo väčšine NP sveta sa nielen že nekonajú spoločné poľovačky, ale sa aj poľuje len niekoľkokrát v roku. Uvedené ustanovenix xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxanizovanie spoločných poľovačiek v tých častiach poľovných revírov, ktoré sa nachádzajú v treťom stupni ochrany.
Prípady, nutnosti uskutočnenia sxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx možno vykonávať zakázanú činnosť aj bez predchádzajúceho povolenia výnimky zo zákazu.
Taxatívne sa tiež vymenovávajú činnosti, ktorých uskutočnexxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx v nižších stupňoch ochrany.
Opäť sa v súvislosti s uskutočňovaním zakázaných činností priamo v zákone ustanovuje, kedy uvedené zákazy neplatia. Napxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x výkonom práva poľovníctva, rybárstva, v súvislosti s obhospodarovaním pozemku na pohyb vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutého pozemku.
K § 15x
xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx už v nižších stupňoch ochrany a o činnosti na uskutočnenie ktorých je v nižších stupňoch ochrany potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.
K § 16:
Vxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxnnosti zakázané s výnimkou činností uvedených v § 29 ods. 1 návrhu zákona. Územia s piatym stupňom ochrany predstavujú plochu cca 99 262, 5 ha.
K § 17:
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxeho významu,
b)
biotopy národného významu,
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xýznamné krajinné prvky,
g)
územia medzinárodného významu.
Zoznam biotopov a druhov písm. a) až e) s výnimkou sťahovavých druhov vydá ministerxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxpeň ochrany je možné v záujem zabezpečenie predmetu ochrany v tom ktorom území ustanoviť. Ak si to vyžaduje záujem ochrany prírody môže orgán ochrany prxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xím územie 60 m alebo 100 m smerom von od hranice chráneného územia a platí v ňom tretí stupeň ochrany.
Aplikáciu "ochranného pásma zo zákona" je však možnx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxránenú krajinnú oblasť a stupeň jej ochrany. Predmetom ochrany v chránenej krajinnej oblasti je predovšetkým ochrana rozptýlených ekosystémov vytvxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxsti, vrátane ich územnej prípadne časovej platnosti a vymedzenie jej hraníc ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxa, CHKO Horná Orava, CHKO Kysuce, CHKO Latorica, CHKO Malé Karpaty, CHKO Poľana, CHKO Ponitrie, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Vihxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxie za národný park a stupeň jeho ochrany. Predmetom ochrany národného parku sú prevažne ekosystémy nezmenené ľudskou činnosťou. Podrobnosti územnej xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xomu, že prvý národný park v Slovenskej republike - Tatranský národný park (ďalej len "TANAP") - bol vyhlásený zákonom ďalšia prax ukázala, že vyhlasovaxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxriadenie vlády SR len vymedzí hranice NP a podrobnosti o podmienkach ochrany upravené v zákone. Z deviatich národných parkov Slovenskej republiky (ďaxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxetky s výnimkou TANAP-u vyhlásené nariadením vlády.
K § 20:
Z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xoriadok nielen pre vlastné územie národného parku, ale aj pre jeho ochranné pásmo. Návštevný poriadok je účinný nástroj na zabezpečenie regulácie vyuxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxálu vydaného o tom ktorom území, kde je vyhlásený národný park. Návštevníkom národných parkov je známe najmä jeho grafická podoba realizovaná formou pxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxrobnosti vymedzení hraníc chráneného areálu, podmienkach jeho ochrane vrátane ich územnej platnosti a stupňov, prípadne časovej platnosti ustanovx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtopy druhu európskeho významu alebo biotopy druhy národného významu.
K § 22:
Ustanovujú sa kritéria za splnenia ktorých je možné vyhlásiť určitx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxj platnosti, prípadne časovej platnosti ustanoví všeobecne záväznou vyhláškou krajský úrad. Prírodnú rezerváciu, ktorá predstavuje nadregionálnx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxým právnym predpisom.
K § 23:
Ustanovujú sa kritéria za splnenia ktorých je možné vyhlásiť určitú územie za prírodnú pamiatku a stupne jej ochranxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záväznou vyhláškou krajský úrad. Prírodnú pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu môže ministerstvo ustxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky sú prírodnými pamiatkami priamo zo zákona, ak spĺňajú ich stanovené vymedzenie. Najvýznamnejšie z nich sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxej republiky je k 1. januáru 2002 evidovaných 4315 jaskýň.
V zmysle zaužívanej speleologickej a geomorfologickej terminológie sa upravuje definícix xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxné vodopády, ktoré majú vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam. Podľa doterajšej evidencie tomuto rozmeru zodpovedá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xpecifickosti týchto osobitne chránených častí prírody a krajiny.
Viaceré jaskyne boli objavené a zničené pri stavebných prácach, geologických práxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdokumentovania a následného rozhodnutia orgánu ochrany prírody x xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxkéhoto špecifického majetku štátu, najmä určiť jeho správcu. Podľa návrhu zákona bude správu jaskýň, ako majetku štátu, vykonávať organizácia ochraxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xkologickú stabilitu územia mimo chránených území v tzv. "voľnej krajine". Na území chráneného krajinného prvku môže vzhľadom na jeho ekostabilizačnx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxx xxatiť príslušné zákazy a obmedzenia, ako sú uvedené v § 13, § 14, § 15 alebo § 16. U chráneného krajinného prvku sa nevyhlasuje ochranné pásmo.
K § 26:
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxností v chránenom vtáčom území. Toto ustanovenie má priamu nadväznosť na povinnosti vyplývajúce z ustanovení čl. 4 smernice o vtákoch a z čl. 6 smernice x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxnom vtáčom území budú platiť niektoré zákazy napríklad len niekoľko týždňov v roku a len na určitých vymedzených miestach (ťahové zastávky, hniezdištxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxotopoch. Do ich konečného zaradenia do súvislej európskej sústavy chránených území (§28) je ministerstvo povinné zabezpečiť ich predbežnú ochranu. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxví všeobecne záväzným predpisom, ktorý vydá ministerstvo, aby sa údaje v ňom uvedené stali všeobecne známe. Na predchádzanie nedorozumení s vlastníkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxcov, nájomcov) dotknutých pozemkov, najmä ich oboznámiť o obmedzeniach v zaužívaných formách hospodárenia v nich a o činnostiach, na ktoré bude nutný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxany v nich sa budú posudzovať požadované alebo navrhované činnosti v nich. Po schválení navrhovaných území európskeho významu Európskou komisiou sa jxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxsúhlasených území zaniká.
K § 28:
Súvislá európska sústava chránených území "NÁTURA 2000" je európsky systém ochrany prírody, ktorého uplatňoxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvané do súvislej európskej sústavy chránených území sú chránené územia vyhlasované podľa smernice o vtákoch a chránené územia vyhlasované podľa smerxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxavenie národného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xch porovnaním s typmi biotopov a druhmi, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky,
b)
detailnými celoplošnými poznatkami o rozmiestnenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx geografickým vylíšením a spracovaním požadovaných údajov vyplývajúcich z kritérií prílohy III smernice o biotopoch,
d)
uskutočniteľnosťou vyxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxislatíve v tejto oblasti, ktorú bude mať Slovenská republika po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona, tak ako väčšina členských krajín i Slovenská repxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxe týchto lokalít.
Dôraz sa kladie na skutočnosť, že nestačí mať len vyhlásenú sústavu chránených území, ktoré spĺňajú európske kritériá, ale je potrexxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nenarušilo predmet ich ochrany. Preberá sa zo smernice o biotopoch povinnosť posudzovania všetkých činností, ktoré priamo nesúvisia s ochranou územx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx Povolenie na požadovanú činnosť vydá príslušný orgán štátnej správy len na základe výsledkov posudzovania, a to len v tom prípade, ak požadovaná činnoxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx vo verejnom záujme. Posudzovanie vplyvov sa uskutočňuje podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na žxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxznamu je nevyhnutné kompenzovať a zaviesť opatrenia na ich obnovu. Ak sa poškodená alebo zničená lokalita nachádza na štátnom pozemku, nápravné opatrxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxatrenia môže zabezpečiť ministerstvo na náklady osoby, ktorá uvedené poškodenie alebo zničenie spôsobila.
K § 29:
Ustanovujú sa podmienky za kxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xriamo zo zákona v taxatívne vymenovaných prípadoch (napr. bezprostredné ohrozenie života, zdravia, škody na majetku, v prípadoch, že ide o činnosť, uxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxenie nie je potrebné podmieňovať vydaním rozhodnutia orgánu ochrany prírody a stanovovaním podmienok na ich uskutočnenie.
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxovania zón len na chránenú krajinnú oblasť a národný park. Chránené územia je možné členiť najviac na štyri zóny a určuje sa stupeň ochrany v nich. Podmiexxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxrany, napríklad od nadobudnutia účinnosti návrhu zákona krajský úrad vo všeobecne záväznej vyhláške môže vyhlásiť zóny prírodnej rezervácie (výnimxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxrencovaného prístupu k ochrane jeho jednotlivých Častí a je základným predpokladom pre spracovávanie programu starostlivosti o chránené územia (§ 5xxx
x x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxeného územia sa uvedie rozsah práv a povinností vlastníka pozemku i štátu pri zabezpečovaní jeho ochrany. Inštitút súkromného chráneného územia umožxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxhádzajúcej právnej úpravy bol však podaný len jeden návrh na vyhlásenie súkromného chráneného územia. Ide o návrh Lesoochranárskeho zoskupenia VLK - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xtupňa ochrany súkromného chráneného územia a jeho ochranného pásma. Krajský úrad môže vyhlásiť ochranné pásmo aj súkromného chráneného územia (súkrxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxal o vyhlásenie súkromného chráneného územia alebo na pozemku vo vlastníctve inej osoby, ak navrhovateľ doloží jeho súhlas s vyhlásením ochranného páxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxsma, a to povinnosť označenia chráneného územia a jeho ochranného pásma spôsobom určeným v § 52 ods. 1 v lehote do 6 mesiacov odo dňa jeho vyhlásenia. V tomxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxverená organizácia ochrany prírody.
K § 32:
Špecifickou formou ochrany prírody je druhová ochrana, podľa ktorej sa chránia vybrané druhy rastlxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxkytom, alebo inak významné.
K § 33:
Ustanovujú sa kritéria na vyhlasovanie chránených druhov tak, aby boli prebraté jednak povinnosti vyplývajxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxkych druhov vtákov) a zároveň, aby bola zachovaná určitá suverenita Slovenskej republiky, pri ochrane takých druhov, ktorých stav populácií nie je na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxuhov živočíchov uvedených v tejto vyhláške sa za chránené druhy budú považovať aj všetky druhy vtákov prirodzene sa vyskytujúce na európskom xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 13 ods. 1 smernice o biotopoch. Ich cieľom je najmä zabezpečenie ochrany chránených rastlín na mieste ich prirodzeného výskytu vo voľnej prírode. Zxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxo preprava, predaj, kúpa alebo výmena jedincov chránených druhov rastlín, ktoré nepochádzajú z voľnej prírody).
K § 35:
Potreba zadefinovania xxxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxch a v čl. 5 a 6 smernice o vtákoch. Do návrhu zákona sa preberajú podmienky ochrany stanovené pre chránené druhy živočíchov, v zmysle ktorých sa má zaviesx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxy, za ktorých sa na chránené druhy živočíchov nebudú vzťahovať činnosti zakázané v zmysle § 35 ods. 1 (napr. držba a odchov jedincov chránených druhov žixxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xx xx xxohu sledovanie lokalít a príčin ohrozenia chránených živočíchov (uvedené povinnosti stanovuje aj čl. 12 ods. 4 smernice o biotopoch).
Ustanovuje sax xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K § 36:
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xx xxxrnice o biotopoch.
V súčasnosti už sú síce nevýberové metódy a prostriedky odchytu a lovu, ktoré sú vymenované v uvedených smerniciach čiastočne tranxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxnatej zveri). Nakoľko sa však tieto predpisy vzťahujú len na tie druhy živočíchov, ktoré sú zadefinované ako zver, je potrebné rozšíriť zakázané metódx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxdza obmedzenie využívania vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov z voľnej prírody. Na vybrané druhy živočíchov sa budú vzťahovať vybxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xriaznivého stavu. V závislosti od stavu populácie vybraných druhov rastlín a živočíchov vo voľnej prírode bude potrebné flexibilne meniť podmienky, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xerastami a skamenelinami sa vyžaduje súhlas okresného úradu. Na rozdiel od ochrany rastlín a živočíchov sa ochrany nerastov a skamenelín málokedy xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xtátu na ohlásený nález, ktoré je však možné uplatniť len do 3 mesiacov od ohlásenia nálezu. Tie chránené nerasty alebo skameneliny, ktoré okresný úrad zxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xinisterstva.
K § 40:
Ustanovujú sa podmienky, za ktorých je možné realizovanie zakázaných činnosti voči chráneným druhom a vybraným druhom rasxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa ktorých je možné povoliť výnimku zo zákazov ustanovených v § 34 až 38, čím sa umožňuje odstránenie tvrdosti návrhu zákona, a to v osobitnom správnom konxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxky umožňujú členským štátom Európskej únie v uvedených výnimočných situáciách a za dodržania presne stanovených pravidiel povoľovať výnimky zo zákaxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xx x xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxvodov, ako to stanovujú vyššie uvedené smernice. Ako príklady možno uviesť prípady, kedy ministerstvo môže povoliť výnimku zo zakázaných činností v zxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xdchyt za účelom presunov na náhradné lokality), v záujme výskumu (napr. povolenie výnimky na odchyt jedincov chránených druhov živočíchov pre účely txxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelom biologickej ochrany letísk), v záujme predchádzania hospodárskych škôd (napr. odchyt, plašenie, príp. usmrcovanie rybožravého vtáctva, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xre ministerstvo povinnosť podávať o povolených výnimkách správy v 2 - ročných intervaloch, navrhuje sa, aby orgánom povoľujúcim výnimky bolo ministexxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxiu podľa § 41. Zároveň je stanovená výnimka z tejto povinnosti pre druhy, o ktorých sa vedie evidencia podľa zákona č. 237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenýxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxx x xxxé jedince chránených rastlín) sa vedie v evidenčnom zozname chránených rastlín. Evidenciu všetkých ostatných chránených rastlín tvoria písomné dokxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby), vedecké meno druhu jedincax xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxutia (napríklad dátum, keď bola chránená rastlina odobratá z voľnej prírody, umelo rozmnožená).
Evidencia xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxživelníkov sa vedie v knihe držby a chovu v zajatí chráneného živočícha.
Evidenciu všetkých ostatných chránených živočíchov tvoria písomné doklady xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxeno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby), vedecké meno druhu jexxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx ich nadobudnutia (napríklad dátum, keď bol chránený živočích odobratý z voľnej prírody, umelo odchovaný). Múzeá s prírodovedným zameraním vedú evidxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxj hodnoty v znení neskorších predpisov.
Botanické záhrady, arboréta, vysoké Školy s prírodovedným zameraním a stredné školy s prírodovedným zameraxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxom, len každoročne do konca marca nasledujúceho roka odovzdajú príslušnému okresnému úradu zoznam pestovaných a držaných chránených rastlín alebo cxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxočňovania nazbierali (odchytili) a meno riešiteľa výskumnej úlohy.
Stanovuje sa povinnosť preukázať orgánu ochrany prírody (ministerstvu, krajsxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a označenie orgánom ochrany prírody a preukázať spôsob nadobudnutia chránených druhov. Zároveň sa ukladá povinnosť uchovávania evidencie po dobu pixxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxíchov na území Slovenskej republiky, ktoré môžu mať význam najmä pri výkone štátneho dozoru zameraného na odhaľovanie nelegálneho nakladania s chránxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxopoch, preukazovať ich pôvod. Chránený druh môže pochádzať z voľnej prírody, môže byť z potomstva prvej generácie, z potomstva druhej a ďalšej generácxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxv preukázať písomnými dokladmi. V opačnom prípade sú chránené druhy považované za chránené druhy s neznámym pôvodom a môžu byť zhabané.
Držiteľ živýcx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxnto preukaz plní funkciu "identifikačnej karty" pre chránené živočíchy, je verejnou listinou a pri každom prevode chráneného živočícha sa odovzdáva xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxých držiteľom. Ustanovuje sa, aký pôvod je možné určiť na základe predloženia akých dokladov, ako aj lehoty v ktorých musí okresný úrad určiť pôvod exemxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxzpore s určeným spôsobom. Nový preukaz o pôvode na chráneného živočícha, na ktorého už bol raz vydaný neplatný preukaz je možné vydať, iba ak vyšli najavx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxho preukazu o pôvode.
Taktiež sa stanovuje výnimka z povinnosti preukazovať pôvod pre druhy, na ktoré sa vzťahuje táto povinnosť podľa zákona č. 237/2xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx x xx xxxxx xxx xxxrané živé jedince chránených živočíchov nezameniteľne označené.
Náklady na označenie bude znášať ten, kto má chránené živočíchy v držbe. Nezamenitxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xk okresný úrad neurčí inak.
V snahe predísť opakovanému použitiu označenia z uhynutého alebo usmrteného chráneného živočícha, napr. na nového nelegxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxdania náhradného nezameniteľného označenia.
Taktiež sa stanovuje výnimka z povinnosti nezameniteľného označenia chránených živočíchov pre druhxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxí niektorých zákonov.
K § 44:
Uvedené ustanovenie je transpozíciou smernice o zoo. V súlade s čl. 2 smernice o zoo je účelom zoologických záhrad mixx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxie a prevádzkovanie ktorej bol vydaný súhlas orgánom ochrany prírody. V súlade s článkom 2 smernice o zoo sa taxatívne vymenúvajú zariadenia, ktoré sa nxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zásada, že názov zoologická záhrada, zoo, zoopark, zoosafari, delfinárium a terárium môže používať iba zariadenia, ktoré má súhlas vydaný podľa tohtx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxedená vo väčšine vyspelých štátov, a preto je takáto právna úprava dôležitá aj z hľadiska vzájomnej medzinárodnej komunikácie týchto zariadení. Ustaxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxúce skutočnosti, z ktorých je možné zistiť, či žiadateľ spĺňa požiadavky na vydanie súhlasu. Orgán ochrany prírody vydá súhlas na zriadenie a prevádzkxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xlánku 3 smernice o zoo) a žiadateľ je bezúhonný.
Súhlas na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady bude možné vydať len na dobu určitú, a to najvxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnovením. Zároveň sa ustanovuje výnimka pre xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxe zaviaže, že podmienky splní, je možné vydať súhlas len na dobu dvoch rokov. Pre prípady, že zoologická záhrada nespĺňa podmienky stanovené týmto zákoxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx pre verejnosť uzavrie. K tomuto rozhodnutiu si vyžiada stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Na zmenu, zrušenie alebo predĺženie pxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxavuje jej zriaďovateľa povinnosti starať sa aj naďalej o chované živočíchy.
Vzhľadom na to, že problematika upravená v smernici o zoo (článok 3 odsek 3 x xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
K § 45:
Za účelom záchrany chránenýxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxom na to, že na zriadenie uvedených zariadení sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody (na zriadenie botanickej záhrady a arboréta súhlax xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxení sa bližšie určujú podmienky na činnosť takýchto zariadení spolu s vymedzením ich poslania. V podmienkach sa kladie primeraný dôraz na vhodnosť choxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxch druhov rastlín a živočíchov budú slúžiť záchytné strediská. Ministerstvo určí za záchytné stredisko len také zariadenie, ktoré bude mať najlepšie xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxliny a živočíchy vo vlastníctve štátu, ktorých je správcom, pričom tieto výdavky budú z časti kryté aj z finančných prostriedkov získaných z predaja chxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xároveň chránenou rastlinou.
K § 47:
Vytvárajú sa právne predpoklady na zabezpečenie ochrany drevín (stromov a krov rastúcich jednotlivo alebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, estetického rázu krajiny a dosiahnutia územného systému ekologickej stability.
Ochrana drevín sa zabezpečuje najmä obmedzením ich výrubu, ktorý xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxasu.
V súhlase orgán ochrany prírody môže uložiť žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu drevín na mieste vopred určenom, v prípade že náhradnú výsadxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou dreviny rastúce v jej katastrálnom území.
V x xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx výške 130 cm nad zemou, pri obnove produkčných ovocných drevín ak sa obnova do 6 mesiacov odo dňa výrubu, ak výrub drevín vyplýva z osobitných predpisov (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxrebná výnimka orgánu ochrany prírody, v prípadoch zabezpečenia starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny, ak výrub vykonáva alebo obxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxený výrub drevín predpísať náhradnú výsadbu alebo finančnú náhradu. Povinnosť uhradenia finančnej náhrady sa určuje aj tomu, kto dreviny vyrúbal bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxx xxstú na lesnom pôdnom fonde.
Na výrub i spôsob ošetrovania chráneného stromu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a v prípade povoleného výrubu sa x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxe sa postup orgánu ochrany prírody pri vyhlasovaní osobitne chránených častí prírody. Ustanovuje sa spôsob oznámenia zámeru pri väčšom počte vlastníxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxmku ako aj dotknutých orgánov štátnej správy. Upravuje povinnosti vlastníka (správcu, nájomcu) na oznámenie výkonu aj tých činností, ktorých výkon bxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxyhlási ochranu navrhovaného územia na vlastníka (správcu, nájomcu) prestávajú platiť uvedené obmedzenia.
K § 51:
Upravuje sa lehota na zapísaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xx xx xx xxx odo dňa doručenie podkladov na vykonanie zápisu. Ďalej sa upravuje, že z tohto zoznamu sa robia výpisy aj pre územný obvod kraja a okresu. Ministerstvo mxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxaní zápisu osobitne chránenej časti prírody a krajiny do štátneho zoznamu a na základe podkladov predložených orgánom ochrany prírody, ktorý ochranu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxným stromom v rozsahu jeho ochranného pásma.
K § 52:
Upravuje sa spôsob označenie osobitne chránených častí prírody a krajiny, vrátane ich zón na xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxmiatky alebo ak ide o významné alebo ohrozené jaskyne alebo prírodné vodopády. Označenie obstaráva orgán ochrany prírody, ktorý osobitne chránenú čaxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxím. Navrhované územie európskeho významu sa v prípade potreby označuje ako vyhlásené chránené územie, pretože sa musí zabezpečiť predbežná ochrana txxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxzka prekryvu chránených území a zón chránených území s rovnakými alebo rôznymi stupňami ochrany.
Na zrušenie ochrany prírodnej rezervácie a chránenxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxxxxxxx xtarostlivosti o prírodu a krajinu sa vypracúvajú osobitné druhy dokumentácií, ktorých zameranie je deklarované v § 54.
Štruktúra jednotlivých druhxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxeľom vytvorenia komplexnej strategickej dokumentácie ochrany prírody a krajiny pre celé územie Slovenska sa zavádza nový druh dokumentu, ktorý schvxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxdy a krajiny a o územia medzinárodného významu. Ustanovuje sa
a)
účel programov starostlivosti o chránené územia, chránené stromy a ich ochranné pxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxogramov, ak sa týkajú toho istého chráneného územia,
b)
účel programov záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny a určuje sa, pre ktoré xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxe územného systému ekologickej stability a účel a druh dokumentov osobitne chránených častí prírody a krajiny.
V zmysle aproximácie smernice o biotoxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny, rezervačné knihy chránených území a chránených stromov predstavujú xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxozených druhov rastlín a živočíchov predstavuje východiskový dokument na určenie chránených druhov a ich spoločenskej hodnoty.
Špecifikuje sa nárxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxrópskeho významu, biotopov národného významu, jaskýň a prírodných vodopádov a pre aké účely tvorí podklad.
Upravuje sa predmet dokumentu, ktorého oxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxlnom území obce.
Dokumentácia ochrany prírody a krajiny sa nevypracúva iba na účely ochrany prírody x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xtorých príslušný orgán ochrany prírody vydáva záväzné vyjadrenia.
Osobitne je riešená účasť verejnosti, zastúpenej občianskymi združeniami, pri xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxu prírody a krajiny, prístup k dokumentácii ochrany prírody a krajiny, ktorá je verejne prístupná už v procese jej schvaľovania, kedy je možné k navrhovxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxnske združenia písomne požiada orgán ochrany prírody, ktorý dokumentáciu ochrany prírody obstaráva aby ho písomne upovedomil o obstarávanej dokumexxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xto môže vypracovať dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a spôsob vedenia zoznamu odborne spôsobilých osôb. Dokumentáciu ochrany prírody a krajiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxorne spôsobilé osoby sa zapisujú do zoznamu, ktorý vedie ministerstvo. Osobitne sa upravuje situácia, kedy je odborne spôsobilá osoba vyčiarknutá z txxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xvedených v žiadosti alebo bola v zozname zapísaná po dobu dlhšiu ako desať rokov. Cieľom uvedeného ustanovenia je zabezpečiť, aby dokumentácia ochranx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxanie do zoznamu.
K § 56:
Prieskum a výskum prírody a krajiny, jej zložiek alebo prvkov vytvára predpoklady pre správnosť postupu pri realizácii sxxxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxv a pod. Prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny by sa mal uskutočňovať len oprávnenými osobami, ktoré by zaručovali dodržiavanix xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxytnúť do 60 dní od ukončenia výskumu organizácii ochrany prírody správu o jeho výsledku, údaje ktorej budú napĺňať národnú databázu chránených druhovx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdného významu, jaskýň a prírodných vodopádov. V záujem zachovanie "autorstva" nálezu zisteného výskumom a prieskumom oprávnená osoba môže určiť podxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxzby zániku biotopov alebo ekosystémov, ich zložiek a prvkov, zákon o ochrane prírody umožňuje orgánom ochrany prírody nariadiť ich prednostné preskúxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxírody a krajiny vykonáva oprávnená osoba po dohode s vlastníkom nehnuteľností. Ak nedôjde k dohode, rozhodne orgán ochrany prírody o jeho vykonaní a o pxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxanovujú určité obmedzenia tohoto práva v záujme ochrany práv a právom chránených záujmov vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov resp. iných verejxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx patrí napríklad Tatranský národný park v okolí cesty Slobody, Národný park Malá Fatra v Tiesňavách a Vrátnej doline, Národný park Slovenský raj v roklixxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxské skaly, Zádielská dolina, Čachtický hradný vrch, Demänovská dolina, Ďumbier, Prielom Dunajca, Morské oko, Prosiecká dolina, Šúr, Šomoška, Tlstáx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vjazdu do nich. Takto sú spoplatnené vstupy do viacerých národných parkov alebo iných chránených území v Kanade, USA, Veľkej Británii, Českej republixxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé prostriedky zo vstupného budú plynúť do štátneho rozpočtu. V prípade, že orgán ochrany prírody alebo ním poverená organizácia ochrany prírody vyberx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxotné prostredie patrí medzi základné práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky. Ochrana prírody a krajiny je vyšším verejným záujmom. Zákon preto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxca) povinný strpieť vykonávanie určitých (spravidla časovo obmedzených) činností súvisiacich so starostlivosťou o prírodu a krajinu. Okrem vstupu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxitorovacích zariadení na monitorovanie ekosystémov, ich zložiek a prvkov alebo vplyvov na ne. Zároveň sa ustanovuje ohlasovacia povinnosť zo strany xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx:
Finančný príspevok podľa § 60 návrhu zákona predstavuje peňažný stimul pre vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku za tým účelom, aby aj za cenu zvýšexxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky dané pre konkrétne chránené územie alebo chránený druh. (Napr. finančný príspevok bude možné poskytnúť na uhradenie častí nákladov vynaložených nx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xa ošetrenie trámov.)
Podmienkou poskytnutia finančného príspevku je uzavretie písomnej zmluvy medzi vlastníkom (správcom, nájomcom) dotknutých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxchádzajúcim sa vo vymenovaných chránených územiach. Finančný príspevok môže byť použitý na financovanie napríklad kosenia trávnych porastov v určixxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxcich starostlivosť o chránené druhy, vybudovania a údržby náučných chodníkov a náučných lokalít s regulovanou návštevnosťou a podobne. Výška finančxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxodarovania. Finančný príspevok sa poskytuje pred realizáciou dohodnutých opatrení a môže sa použiť len na účel poskytnutia.
Táto forma využívajúca xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xapojenie občanov do konkrétnych aktivít pri zabezpečovaní starostlivosti o prírodu a krajinu, a tým aj dôležitú zložku ich výchovy v tejto oblasti.
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, ktorým je "bežného obhospodarovanie" na pozemkoch.
Bežné obhospodarovanie na poľnohospodárskych pozemkoch je charakterizované v odseku 3, pričxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx lesných pozemkoch vychádza plne z legislatívy rezortu pôdohospodárstva a to zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hoxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxsnými pozemkami ("iné pozemky") tvorí veľmi heterogénnu skupinu využitia pozemkov napr. na banskú činnosť, chov rýb a hydiny na rybníkoch, výkon poľoxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx takéhoto obhospodarovania je, že sú na pozemkoch, ktorých sa týkajú obmedzenia z titulu ochrany prírody a krajiny povolené príslušnými orgánmi v zmysxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxlačného poriadku /.
Takéto poňatie bežného hospodárenia na pozemkoch zvýrazňuje neproporcionálnosť v zakotvení náhrady za obmedzenie bežného obhxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxlších zákonoch.
Riešia sa prípady, keď dochádza k obmedzeniu bežného hospodárenia na pozemkoch na LPF počas platnosti lesného hospodárskeho plánu, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxárskeho plánu" bude znášať štát.
Ustanovuje sa orgán štátnej správy u ktorého si môže oprávnená osoba uplatňovať nárok na náhradu za obmedzenie bežnéxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnnosti na základe ním povolenej výnimky) alebo krajský úrad (pre všetky ostatné prípady).
Ďalej sa stanovujú lehoty v ktorých je možné uplatniť nárok xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxním ochrany územia) sa vlastník zaväzuje k vráteniu adekvátnej čiastky vyplateného nároku. Pri návrhu uvedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xpravách, na základe, ktorej možno konštatovať, že legislatíva mnohých krajín takmer univerzálne poskytuje možnosť zákazov alebo obmedzení bez náhrxxx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxzemku je zakázané a znemožnené akékoľvek využitie pozemku. Z preštudovaných dostupných zahraničných úprav vyplýva, že náhrada majetkovej ujmy je opxxxxxxxxxx xxx xxx x x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx zásada: ak je vlastník obmedzený len v jednej činnosti a ostatné môže vykonávať, nepatrí mu v zásade náhrada ["Analytická štúdia právnych aspektov ochxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prírody a krajiny" (JUDr. R. Barbušová a kol. 1995)].
K § 62:
Navrhuje sa, aby sa zákaz prevodu vlastníckeho práva vzťahoval na chránené územia s txxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxátu. Uvedené ustanovenie má zabezpečiť, aby pozemky v chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany, ak sú alebo sa časom stanú vlastníctvom šxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxrenie v súlade s podmienkami ich ochrany.
K § 63:
V § 63 návrhu zákona je upravené obmedzenie zmluvnej voľnosti vlastníkov nezastavaných pozemkox xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx osobu bez toho, že by ho najskôr neponúkli štátu zastúpeného ministerstvom. Ide teda o povinnosť vlastníka hodlajúceho previesť svoje vlastníctvo vyxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxúpený ministerstvom by sa mal v stanovenej lehote vyjadriť k ponuke. Predkupné právo štátu zanikne, ak ho nevykoná ministerstvo v stanovenej lehote. Ax xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx právny úkon, na základe ktorého došlo k prevodu vlastníctva pozemkov, neplatný.
Cieľom navrhovaného ustanovenia je napríklad zníženie nutnosti kaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
Vymenúvajú sa orgány ochrany prírody, ktoré budú vykonávať štátnu správu na úseku ochrany prírody a krajiny podľa návrhu zákona. Návrh vychádza zo záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x.z. v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z.z.. Zároveň sa x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy prírody. Na tomto úseku bude teda riadiť a kontrolovať výkon štátnej správy a vykonávať štátny dozor. Do jeho pôsobností patrí najmä vydávanie všeobexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxných pre chránené druhy a pre určené chránené územia), ako aj zabezpečovanie a uskutočňovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a krxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxany prírody zriadené ministerstvom, najmä Štátna ochrana prírody a krajiny SR, Správa slovenských jaskýň, Zoologická záhrada Bojnice, ktoré budú môxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx:
Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborným kontrolným orgánom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva štátny dozor na úseku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x zmene a doplnení niektorých zákonov bude ukladať pokuty fyzickým a právnickým osobám za porušenie ustanovení návrhu zákona, nariaďovať potrební nápxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xeciach ochrany prírody a krajiny v kraji; bude najmä odvolacím orgánom voči rozhodnutiam okresného úradu vydaných podľa návrhu zákona.
K § 68:
Oxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxzovaní zodpovednosti za porušovanie povinností podľa návrhu zákona.)
K § 69:
Obce sú orgánom štátnej správy ochrany prírody na úseku ochrany drxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxko špecializované úlohy vo vzťahu k zoologickým záhradám (§ 44 prevzatie smernice o zoo) na úseku veterinárnej starostlivosti a kontroly plnila Štátnx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxdom k tomu, že v zmysle § 8 ods. 4 písm. i) zákona č. 337/1998 Z.z. v znení zákona č. 23/2002 Z.z. plní Štátna veterinárna a potravinová správa aj úlohy, ktxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxonom ustanoviť pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu osobitné úlohy.
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxkone štátneho dozoru, ako aj povinnosť potrebnej súčinnosti zo strany fyzickej osoby a právnickej osoby, u ktorej sa vykonáva štátny dozor. Osobám vykxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxolu dodržiavania zákona o ochrane prírody.
K § 72:
Stráž prírody predstavuje obdobu lesnej stráže, poľnej stráže, poľovníckej stráže a vodnej sxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxaní kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody v teréne, kde sa splnomocňuje najmä na ukladanie a vyberanie blokových pokút za priestupky a iné sprxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxveriť príslušnú odbornú organizáciu ochrany prírody, najmä správy chránených krajinných oblastí a národných parkov.
K § 73:
Zoznam členov strxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xtráže prírody vykonáva svoju funkciu.
K § 74:
Člen stráže prírody preukazuje svoju totožnosť odznakom alebo rovnošatou a ústnym vyhlásením "stxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxosti odznaku a preukazu, ktorých vzor je uvedený v prílohe návrhu zákona.
K § 75:
Zákon presne vymedzuje oprávnenia členov stráže prírody. Členoxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxu povinných a zodpovedných osôb kladeného pri kontrole v teréne, a preto sa zavádzajú nové oprávnenia zodpovedajúce úrovni napríklad poľnej a lesnej sxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxob ich použitia ako aj prípady, kedy je ich použitie vylúčené.
K § 77:
Ustanovujú sa základné povinnosti člena stráže prírody. K povinnostiam člexx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxeľom je spoluprácou stráže prírody, polície a orgánov ochrany prírody zabezpečiť dodržiavanie ustanovení návrhu zákona.
K § 78:
V záujme zabezxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, kedy člen stráže prírody prekročí svoje právomoci alebo inak poruší sľub stráže prírody alebo nevykonáva svoju funkciu podľa návrhu zákona.
K § 7xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxe v teréne ako aj na konaniach môžu pracovníci orgánov štátnej správy nosiť rovnošatu. Podrobnosti o rovnošate ako aj označení pracovníkov orgánov ochxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xubsidiárne vzťahuje správny poriadok, pričom sa stanovuje, na ktoré konania uskutočňované orgánmi ochrany prírody sa nebude vzťahovať správny porixxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx 3 je špeciálnym ustanovením vo vzťahu k § 14 správneho poriadku. Toto ustanovenie vymedzuje účastníka konania v porovnaní so správnym poriadkom užšie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxvach, právom chránených záujmoch a povinnostiach]. Na druhej strane sú v odseku 6 upravené podmienky, za splnenia ktorých môže získať v súlade s § 14 odsx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxjiny. V prípade rozhodovania o vydaní súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie zoologickej záhrady sa zo zákona stáva účastníkom konania aj dotknutá obexx
x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxtkový stav a správne rozhodnúť, sú účastníci konania povinní bezodkladne poskytnúť orgánu ochrany prírody akékoľvek nové informácie, resp. zmeny týxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o zastavení konania. V správnom poriadku sú taxatívne vymenované len dva dôvody, na základe ktorých tak môže orgán ochrany prírody urobiť, preto bolo pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxípadoch. Orgán ochrany prírody zastaví konanie, ak napríklad zomrel alebo zanikol bez právneho nástupcu účastník konania, môže tiež nastať prípad, kxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxné ako výlučné dispozičné právo účastníka konania. Iným dôvodom je prípad, keď sa ukáže, že dôvod (hmotnoprávny) konania odpadol.
V rozhodnutiach (sxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxti s druhovou ochranou môže určiť bližšie podmienky pre ich vykonávanie.
K § 83:
Osobitne sa upravujú vecná a miestna príslušnosť na konanie orgáxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
K § 84:
Spresňuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právnickým osobám a štátnym orgánom. Pretože orgány ochrany prírody často doručujú písomnosti advokátom, komerčným právnikom, exekútorom, notároxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxody zmenu údajov potrebných na doručovanie. V odseku 5 sa rieši situácia, keď sa písomnosť vráti poštou ako nedoručiteľná. Analogické ustanovenie § 24 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xa adresát v mieste doručovania nezdržiava a neoznámil orgánu ochrany prírody svoju aktuálnu adresu. Odsek 6 upravuje situáciu, keď je doručenie spojexx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxody s účinkami doručenia. O týchto následkoch musí byť účastník konania vopred poučený.
K § 85:
V porovnaní so správnym poriadkom sa v § 60b predlžxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xzhľadom na potrebu vykonávania častokrát veľmi náročného získavania a zhromažďovania informácií a podkladov, ako aj na časovú náročnosť korešpondexxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx doba takéhoto predĺženia lehoty na rozhodnutie. Ak orgán ochrany prírody nemôže rozhodnúť v lehote, je povinný písomne o tom upovedomiť účastníka konxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Keďže orgán ochrany prírody má informácie o rozsahu výskytu uvedeného druhu v danej lokalite len spred 10 rokov je pre správne rozhodnutie potrebné fyxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxdy a krajiny o predĺženie lehoty na rozhodnutie. V zmysle navrhovaného ustanovenia môže vedúci orgánu ochrany prírody lehotu na rozhodnutie predĺžiťx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxuje sa však len na lehoty upravené v správnom poriadku. Avšak v návrhu zákona sa upravujú lehoty na konanie na orgáne ochrany prírody odlišne, a preto je pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxe za účelom spoľahlivého zistenia skutkového stavu veci.
K § 87:
Deklaruje sa, ktoré z navrhovaných ustanovení sa primerane použijú aj na konanix x xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxzkladu) a vzdanie sa odvolania (rozkladu). Z hľadiska právnej istoty sa určuje deň právoplatnosti prvostupňového rozhodnutia po späťvzatí alebo vzdxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxu rozhodnutí o priestupkoch a iných správnych deliktoch a zhabaní jedincov chránených druhov) a zároveň sa dopĺňa právna úprava predĺženia a straty plxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxodnutie zmeniť alebo zrušiť, prípadne predĺžiť jeho platnosť, a to z vlastného podnetu alebo na základe návrhu účastníka konania. Zároveň sú taxatívnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxministratívna zodpovednosť za porušenie hmotnoprávnych a procesnoprávnych ustanovení zákona o ochrane prírody. Na základe týchto ustanovení inšpxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxladania sankcií). Z dôvodu odstránenia pochybností § 91 obsahuje taxatívny výpočet ustanovení, za porušenie ktorých môžu príslušné orgány ochrany pxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxne delikty podľa tohto zákona sa navrhuje horná hranica 1 000 000 Sk (resp. až do 2 000 000 Sk v prípadoch, kedy zákon umožňuje uložiť ďalšiu pokutu, a to až dx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxnimálnu, príslušný orgán ochrany prírody môže určiť dlhšiu lehotu. Okrem pokuty návrh zákona umožňuje uložiť za iný správny delikt podľa zákona aj sanxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxna lehota na ukladanie pokút za iné správne delikty. Podľa doteraz platného zákona mohol úrad tieto pokuty uložiť do 1 roka od zistenia porušenia povinnxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxkosť lehôt a zložitosť konania v oblasti protiprávnych konaní na úseku ochrany prírody a krajiny. Návrh zákona stanovuje 2 - ročnú subjektívnu lehotu a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xx xxxxxník konania bez závažných dôvodov opakovane nedostaví na pojednávanie alebo inak sťažuje postup konania môže mu orgán ochrany prírody uložiť pokutu ax xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxním iného správneho deliktu. Trovy konania sa určili paušálnou sumou vo výške 1 000 Sk. Vzhľadom k tomu, že ochrana prírody a krajiny je oblasť veľmi sledxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxovení zabezpečiť aby mohli konanie o uložení pokuty za správny delikt čo najrýchlejšie ukončiť.
K § 92:
Navrhujú sa skutkové podstaty priestupkxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxanie, pokutu a prepadnutie veci za priestupok (nie je stanovená povinnosť ukladania sankcií). Pri výške pokuty za priestupky podľa tohto zákona sa navxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xx xxx xxx xxx xx x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xx xx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxanice pokuty ustanovenej týmto zákonom). Výška blokovej pokuty sa navrhuje do 2000 Sk.
K § 93:
Osobitne sa upravuje inštitút zaistenia veci. Ustxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvujú aj ďalšie prípady, kedy je možné živého jedinca chráneného druhu zaistiť ako aj postup orgánov ochrany prírody v konaní o zaistení veci.
K § 94:
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx bolo ministerstvo určené za správcu takéhoto majetku štátu. V nadväznosti na to sa upravujú spôsoby nakladania s chránenými druhmi vo vlastníctve štáxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxorých sa kladú veľké nároky na vhodné podmienky na ich umiestnenie a starostlivosť o nich. Navrhuje sa, aby sa pri správe chránených druhov vo vlastníctxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxcného predpisu o správe majetku štátu, ktorým je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
K § 95:
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xhránených druhov, drevín a biotopov. Zároveň sa ustanovuje, že okresný úrad zastupuje štát pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody, ktorá bola spáchxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxoprávnom konaní.
K § 96:
Ustanovuje sa osobitné oprávnenie, v zmysle ktorého môže orgán ochrany prírody zhabať jedinca chráneného druhu. Zákon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxment, kedy sa zhabané jedince chráneného druhu stávajú vlastníctvom štátu, a to dňom právoplatnosti rozhodnutia o zhabaní. Vzhľadom na to, že správu vxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jedinca chráneného druhu, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu ministerstvu, aby mohli byť vytvorené vhodné podmienky na jeho umiestnenixx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxé určuje ministerstvo. Novým oproti doterajšej úprave je ustanovenie o povinnosti úhrady nákladov spojených s odobratím, zaistením a so zhabaním jedxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxestnením zhabaného živého jedinca chráneného druhu do záchytného strediska v cudzine alebo v Slovenskej republike. Povinnosť uhradenia nákladov sa xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx náš právny poriadok vyslovene neupravuje vlastníctvo k voľne žijúcim živočíchom. V takomto prípade je preto potrebné určiť, kto ponesie zodpovednosx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti (§ 420) a zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou (§ 420a). Pri škodách spôsobených vxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podľa § 421 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Doposiaľ jediným právnym predpisom, ktorý istým spôsobom čiastočne riešil možnosť preplácania škôd spôsxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxdpisov. Uvedené predpisy umožňovali preplácať škody ktoré spôsobil medveď na včelstvách a domácich zvieratách na území poľovného revíru. Na území poxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ak škody vznikali na území poľovného revíru, v ktorom bol lov medveďa riadne povolený, škody uhrádzal užívateľ poľovného revíru. Táto úprava je však v sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxujú možnosť takéhoto druhu poistenia. Dôvodom na prijatie uvedených ustanovení je jednak prevládajúci spoločenský záujem na ochrane a zachovaní ohrxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxi postihovaní. Štát by mal zabezpečiť kompenzáciu vzniknutých škôd hlavne z dôvodu celospoločenského záujmu na ochrane týchto druhov. Zotrvanie súčxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxv dobytka, poľnohospodárov, rybohospodárov a ostatných dotknutých osôb až k neobmedzenému zabíjaniu týchto druhov živočíchov. Z uvedených dôvodov xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxšujúcim ich prirodzený vývoj. Za účelom ich zachovania prebiehajú záchranné programy, niekedy aj na medzinárodnej úrovni. Ako dôsledok úspešnosti txxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx môžu spôsobiť značné hospodárske škody. Relatívne nadmerný výskyt býva sústredený len v určitých lokalitách a nemožno hovoriť o celkovom premnožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxióne. Z tohoto dôvodu nie je možné pristupovať všeobecnec ako k jedinému riešeniu ku znižovaniu stavu týchto druhov. Preto sa navrhuje zaistiť, aby štáx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxnikali požiadavky na usmrtenie týchto živočíchov, a teda aby nedochádzalo k ich neregulovanému zabíjaniu. Obmedzuje možnosť uplatnenia si náhrady šxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xe xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxenky na poskytnutie náhrady škody pre hydinu, králiky a kožušinové živočíchy a ostatné domestifikované živočíchy. Náhrada ujmy bude môcť byť uplatňoxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxdzať škody spôsobené týmito živočíchmi: bobor vodný, vydra riečna, kormorán veľký, los mokraďový, zubor hôrny, medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravýx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxy, pri škode na majetku, čiastočnom poškodení majetku a škode na nepozbieraných poľných plodinách. K preukázaniu škody spôsobenej vybranými druhmi žxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxrých si má poškodený uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody. Upravujú sa lehoty v ktorých je poškodený povinný podať žiadosť o poskytnutie náhraxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxx x xxxxxxx xxxxxných nárokovateľných škôd. Vzhľadom k tomu, že na postup pre priznania náhrady škody sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní je v návrhu zákxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxnanie vzniknutej škody, je miestne príslušný okresný úrad. Náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady škody budú stanovené vykonávacím predpisom k xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxú sa povinnosti orgánu ochrany prírody do 3 dní od oznámenia vzniku škody uskutočniť miestne šetrenie. Cieľom uvedeného ustanovenia je v čo najkratšom xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx napr. škoda spôsobená psom vydávala za škodu spôsobenú vlkom. Ďalej v ktorých je príslušný orgán povinný zaplatiť priznanú náhradu škody poškodenémux xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxxx
x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxh dôkazov dôjde k záveru, že nevznikol nárok na náhradu škody spôsobenej chráneným živočíchom a náhradu Škody neprizná, môže sa poškodený domáhať jej pxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxx xxxanovenia upravujú
1.
postup v prípade vzniku kompetenčného konfliktu pri výkone štátnej správy podľa zákona o ochrane prírody,
2.
nakladanix x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxody a predpisov vydaných na jeho vykonanie jeho postavenie vo vzťahu k predpisom upravujúcim obdobnú problematiku, ako sú zákony o poľovníctve, rybárxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxblematiku vlastníctva chránených rastlín a chránených živočíchov, ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody v súlade so zákonom o ochrane prírody.
x x xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
postup pri implementácii nových povinností ustanovených návrhom zákona pre subjekty, ktoré pod tieto povinnosti nespadali, resp. tieto povinnosti xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxvkami (napríklad lehota na zosúladenie dosiaľ vedenej evidencie s požiadavkami novej právnej úpravy).
Osobitne sa upravuje povinnosť pre toho, kto xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxtrebné uviesť najmä slovenské alebo vedecké meno chráneného druhu, jeho popis (napr. koža, lebka, parohy), množstvo (napr. 4 kusy vypreparovaných jexxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxe údajov "dátum" a "spôsob nadobudnutia" uvedie všetky údaje, ktoré sú mu v čase spracovávania zoznamu známe, napr. v prípade dátumu u starších neživýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xpôsob nadobudnutia neživých jedincov chránených druhov pred účinnosťou zákona môže byť rôznorodý. Okrem ich získania vlastným lovom, môže ísť o nežixx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxobudnuté pred účinnosťou novely od neživých jedincov nadobudnutých odo dňa účinnosti novely.
Po troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti návrhu záxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xehabilitačné stanice, zriadené pred účinnosťou návrhu zákona ako aj záchytné strediská pre rastliny a živočíchy určené pred účinnosťou návrhu zákonxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxas ktorého musí každá zoologická záhrada zriadená pred účinnosťou návrhu zákona požiadať o vydanie súhlasu na jej prevádzkovanie (§ 44 ods. 2). Odo dňa xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxú záhradu zriadenú v súlade s návrhom zákona.
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx x xxxx x xxxxx xxxxosti pokračovať aj po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona. Odo dňa podania žiadosti o uvedený súhlas až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xrírody do 1 roka odo dňa, kedy obsahovala všetky náležitosti stanovené § 44 ods. 5. V prípade, že uvedené zariadenia nebudú schopné splniť zákonom stanoxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxé právne predpisy, ktoré sa navrhujú na zrušenie. Dňom nadobudnutia účinnosti návrhu zákona stratia všetky tieto právne predpisy účinnosť. Ak právny xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
K § 106:
Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti návrhu zákona na 1. januára 2003.
V Bratislave dňa 22.5.2002
Mikuláš Dzurinda v.r.
predseda vxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR