LIT36930SK

Dôvodová správa k zákonu č. 480/2002 Z.z., o azyle

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo v Ženeve v roku 1951 (ďalej len "Dohovor") a Protokolu týkajúceho sa právneho postavenia utečencov prijatého v New Yorku v roku 1967 (ďalej len "Protokxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxon však doposiaľ objektívne nie je v absolútnom súlade s Dohovorom ani s acquis communautaire v oblasti azylu, nakoľko je potrebné riešiť postupne stálx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxli štáty Európskej únie. Pritom tento súlad, ako jeden zo základných predpokladov na prijatie Slovenskej republiky do Európskej únie, je potrebné dosxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxateľ spracoval v časovom predstihu podľa požiadavky Európskej komisie premietnutej v negociačnej pozícii v kapitole 24, podľa ktorej sa Slovenská rexxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vnútra" ku dňu svojho vstupu do Európskej únie. Cieľom návrhu nového zákona o azyle je preto snaha dosiahnuť porovnateľný štandard v oblasti udeľovanix xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxy súčinnosťou od 1.5.1999, spadá pod prvý pilier (do dňa účinnosti tejto zmluvy azylová problematika spadala do tzv. tretieho piliera, hlava VI. Zmluvx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x súčasnej dobe je azylová politika ďalej upravovaná a regulovaná právnymi nástrojmi prijímanými hlavne v rámci tzv. tretieho piliera, v týchto intencxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe azylového práva Slovenskej republiky s azylovým právom Európskej únie.
Okrem Dohovoru návrh predkladaného zákona implementuje predovšetkým zákxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxlovom konaní, Rezolúcia o zjavne neopodstatnených žiadostiach o azyl, Rezolúcia o harmonizovanom prístupe k otázkam týkajúcich sa hostiteľských trxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ktoré sú príslušníkmi tretích krajín, Spoločné stanovisko zo 4. marca 1996 stanovené Radou na základe čl. K. 3 Zmluvy o Európskej únii o harmonizovanom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x
upravuje konanie o udelenie azylu alebo odňatie azylu,
-
vymedzuje pojem prenasledovanie,
-
rozširuje dôvody na udelenie azylu,
x
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a bezpečnej krajiny pôvodu,
-
zakotvuje, že v konaní o azyle v druhom stupni rozhoduje súd,
-
nanovo upravuje spoluprácu s Úradom Vysokého komixxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxytnutie dočasného útočiska.
Navrhovaný zákon sleduje tiež cieľ zefektívniť azylové konanie (nové ustanovenie o zamietnutí žiadosti o azyl ako nexxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdúr cudzincami, ktorí nepotrebujú ochranu v zmysle ustanovení Dohovoru, nakoľko krajinu pôvodu alebo posledného trvalého pobytu neopustili z dôvodx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podania žiadosti, pričom hľadajú len zamestnanie či lepšie životné podmienky.
Ako potvrdzujú štatistické údaje Migračného úradu Ministerstva vnúxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx51 žiadateľov najmä zo štátov Afganistanu, Indie, Iraku, Bangladéša, Pakistanu, Srí Lanky, Siera Leone, atď.
Aj v súčasnej dobe Slovenská republikax xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxa utečenca z dôvodov, že žiadatelia dobrovoľne, pritom zväčša nelegálnym spôsobom, opúšťajú Slovenskú republiku ešte pred rozhodnutím vo veci samejx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxho dohovoru a v nadväznosti na ďalší vývoj medzinárodnopolitickej situácie je však reálny predpoklad nielen ďalšieho nárastu počtov cudzincov, ktorx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch, organizačných a materiálnotechnických podmienok na realizáciu zákona o azyle od 1.1.2003 bude preto perspektívne vyžadovať zriadenie a sprevádxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xch štandardnej ochrany, personálne a technické posilnenie oddelení cudzineckej polície územne príslušných pri záchytných táboroch a pobytových táxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xávislosti od počtov cudzincov vstupujúcich do azylovej procedúry či doriešenie personálnych a materiálno-technických otázok súvisiacich s odvolaxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xepubliky a jeho napĺňanie informáciami najmä o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl s následným spracúvaním a perspektívnou prípravou na výmenu informxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxch spoločenstiev, 1990/, vrátane perspektívneho zriadenia a zabezpečenia prevádzky systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné upxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx1.2003 je druhým krokom v rámci postupnej implementácie acquis communautaire v oblasti azylu do právneho poriadku Slovenskej republiky.
Prvým krokxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžnila čiastočné zlučovanie rodín utečencov a zaviedla zjavne neopodstatnené dôvody na žiadosť o azyl priamo do zákona. Posledným krokom harmonizácix xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxcií a odporúčaní Európskej únie v tejto oblasti a perspektívne napojenie sa na jednotný európsky azylový systém.
Úplné zosúladenie azylového práva Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxáce na zefektívnení a zjednodušení azylovej procedúry pri zachovaní minimálnych štandardov pre osoby žiadajúce ochranu v zmysle Ženevského dohovorx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxblika ešte pred svojim prijatím do EÚ bude povinná oblasti azylu implementovať najmä nasledovné dokumenty:
-
Návrh smernice Rady týkajúci sa minixxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxériá a mechanizmu určovania Členského štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl predloženej v jednom Členskom štáte občanom tretej krajiny, xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxkladateľa je navrhovaný zákon v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinároxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxodárskej a sociálnej dohody SR a tento návrh zákona nebol zaradený ani do programu tohto orgánu.
Osobitná časť
K § 1
Úvodné ustanovenie zákona v xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x x
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x utečencoch, zavádza tento zákon nové pojmy ako azyl, konanie o azyle, žiadateľ o udelenie azylu, azylant či azylové zariadenie, a to najmä v súlade x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x členských štátov Európskej únie, ako aj s cieľom zjednotenia komunikácie v oblasti azylu či už v rámci preberania smerníc, odporúčaní a rezolúcií Euróxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xenovať žiadateľom o azyl, azylantom alebo osobám, ktorým v rámci rozdelenia bremena migrácie poskytne dočasnú ochranu /odídenci/.
V zákone sa tiež pxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch práv a slobôd s tým, že úpravu podrobností ústava zveruje osobitnému predpisu.
Uvedené nebráni rešpektovaniu a vykonávaniu Dohovoru opravnom poxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxotokol"/, ku ktorým Slovenská republika bezvýhradne pristúpila /Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky publikované v Zbixxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxajú na území Slovenskej republiky o udelenie azylu.
Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnej dobe ešte nie je zavedená jednotná definícia pojmu "prenaslxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x x xxxxxx x xxxxxskej únii o harmonizovanom uplatňovaní definície pojmu "utečenec" v čl. 1 Dohovoru.
V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sa vymedzuje tiež xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cudzincov bez štátnej príslušnosti /apolitov/ k určitému štátu.
Pojmy bezpečná krajina pôvodu a bezpečná tretia krajina sa novovymedzujú v súlade s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxry o krajinách, v ktorých vo všeobecnosti neexistuje riziko prenasledovania).
K § 3
Upravuje sa časť konania o udelenie azylu, a to od podania vyhxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxjšieho zákona, je útvar Policajného zboru.
Vyhlásenie sa podáva na úradnom tlačive, jeho vyplnenie zabezpečí policajný útvar.
Okrem podania vyhláxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxvaru, napr. odnímanie daktyloskopických odtlačkov.
Zákon umožňuje, aby policajt vykonal prehliadku cudzinca, ak sa domnieva, že cudzinec skrýva axxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxegálnej držby zbraní, omamných látok a iných životu či zdraviu nebezpečných vecí.
K § 4
Vyplnený dotazník podľa prílohy č. 2 k tomuto zákonu, spolx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xxxxytného tábora. Ak sa žiadateľ nedostaví do záchytného tábora ani v lehote troch dní od podania vyhlásenia, ministerstvo konanie o udelení azylu zastavxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxkytnúť relevantné údaje potrebné na rozhodnutie vo veci azylu. Týmto zároveň prejaví úmysel riešiť pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky formox xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xxx podľa ktorých sú žiadateľ a azylant povinní oznámiť ministerstvu narodenie dieťaťa v lehote do 20 dní.
K § 5
Preukaz, ktorý ministerstvo vnútra vxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxia, národnosť, štátnu príslušnosť a mená detí mladších ako 15 rokov, ak sú žiadateľmi o udelenie azylu) a slúži ako preukaz totožnosti žiadateľa po celú xxxx xxxxxxx x xxxxxx
x x x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxa potreby opakovaný/ s každým žiadateľom o udelenie azylu na účel spoľahlivého zistenia skutkového stavu veci. Vzhľadom na národnostný, náboženský, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohlavia ako je žiadateľ o udelenie azylu. Uvedené sa môže týkať napríklad kategórie žien z radov žiadateliek o udelenie azylu z islamských krajín.
Poxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxávnych rozhodnutí vo veciach azylu, musia byť vysoko kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí prešli odbornými školeniami a stážami poriadanými príslušxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxujú najmä potrebu zvýšenej ochrany maloletých žiadateľov v súlade s acquis communautaire.
K § 7
Toto ustanovenie rieši spôsob doručovania písoxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxradného doručovania podľa správneho poriadku.
K § 8
Dôvody na udelenie azylu sú premietnuté z čl. 1A Dohovoru o právnom postavení utečencov /Ženxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xapríklad o prípady neúspešných žiadateľov o azyl z radov prestarnutých, traumatizovaných alebo ťažko chorých osôb, ktorých návrat do krajiny pôvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxh je možné vziať do úvahy humanitný aspekt, toto ustanovenie nevymedzuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxné požiadať.
K § 10
Ustanovenie vychádza z čl. 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj zo zásady, že rodina má práxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxl), a to o rodičov slobodného azylanta mladšieho ako 18 rokov.
Okrem doposiaľ ustanovených podmienok sa podľa odseku 1 určuje povinnosť písomného súhxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xublinského dohovoru (Dohovor určujúci štát zodpovedný za preskúmanie žiadostí o azyl podaných v členskom štáte Európskych spoločenstiev) na základx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Ustanovenie ods. 1 písm. a) nadobudne účinnosť ku dňu platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.
Ministerstvo vxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xlády Slovenskej republiky považuje za bezpečnú tretiu krajinu. Toto však neplatí, ak v jeho prípade nie je možné túto krajinu považovať za bezpečnú a tixxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxný, ho v skutočnosti aj prevezme. Ak ministerstvo vnútra nezamietne podľa odseku 1 písm. b) žiadosť o udelenie azylu ako neprípustnú do 30 dní od začatia xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx
x x xx
V tomto ustanovení sa premieta Rezolúcia o zjavne neopodstatnených žiadostiach o azyl uplatňovaná v členských štátoch Európskej únie.
Podľa odsekx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxšného nariadenia vlády Slovenskej republiky považuje za bezpečnú krajinu pôvodu. Uvedené však neplatí, ak v danom prípade nie je možné túto krajinu poxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxu, ale v každom jednotlivom prípade sa bude posudzovať, či pre konkrétneho žiadateľa je krajina pôvodu bezpečná alebo či sa na neho výnimočne vzťahuje § xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxi riadneho konania.
V súlade s Rezolúciou o neplnoletých osobách bez sprievodu, ktoré sú príslušníkmi tretích krajín, sa žiadosť o udelenie azylu v prxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtupcu.
K § 13
Pri uplatňovaní použitia vylučovacích klauzúl /čl. 1F Dohovoru o právnom postavení utečencov, Ženeva 1951/ v konaní o udelenie azyxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxkej únii a harmonizovanom uplatňovaní definície "utečenec" v čl. 1 Dohovoru o právnom postavení utečencov /Ženeva 1951/ a Vylučovacie klauzuly: Usmexxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxxxlí azyl osobe, ktorú nie je možné považovať sa hodnú medzinárodnej ochrany napriek tomu, že spĺňa podmienky na udelenie azylu, avšak existujú vážne dôvxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxré obsahujú ustanovenia o týchto trestných činoch. Medzi najzávažnejšie medzinárodné dokumenty v tejto oblasti možno zaradiť najmä:
Dohovor o prevxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxstaniu /Konvencia proti mučeniu z roku 1984/,
Ženevské konvencie o ochrane vojnových obetí z 12.8.1947 /Konvencia o ochrane ranených a chorých čl. 50 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x roku 1977 Ženevského dohovoru z 12.8.1947 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov čl. 85 /dodatkový protokol I/, Chartu o medzinárodnxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xxxnia písm. b) sa neudelí azyl osobe, ktorá je dôvodne podozrivá, že sa dopustila vážneho nepolitického trestného činu mimo územia Slovenskej republiky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je nanajvýš aktuálna vzhľadom na súčasnú medzinárodnopolitickú situáciu a boj s terorizmom a organizovaným zločinom. V praxi môže ísť najmä o prípadyx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vydanie osoby (extradícia).
Vylučovacia klauzula podľa písm. a) sa významovo čiastočne prekrýva s vylučovacou klauzulou podľa písm. c), nakoľko zlxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxeambule a jej prvých dvoch článkoch. Uvedené zásady možno porušiť v prípade, ak ich poruší štát, v ktorom vedúcu funkciu takáto osoba /žiadateľ o udelenxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx c) Dohovoru o právnom postavení utečencov, Ženeva, 1951/.
Podľa odseku 2, ak má žiadateľ viacero štátnych občianstiev, ministerstvo mu neudelí azyl xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxu azylu. Ministerstvo vnútra v prípadoch podľa písmena a) až c) nevydáva správne rozhodnutie.
K § 15
Explicitne sa uvádza, že konanie o odňatí azyxx xx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxncov, Ženeva, 1951.
Podľa ustanovenia odseku x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xrípade, ak sa predtým cudzincovi udelil na základe humanitných dôvodov, ktoré už pominuli a cudzinec je schopný vrátiť sa do svojej krajiny.
K § 16
xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xredpisu /Občiansky zákonník/, je oprávnený konať jeho zákonný zástupca alebo ministerstvom vnútra ustanovený opatrovník. Otázka posudzovania, ktx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxníkom dieťa je, avšak ak je to v záujme dieťaťa, môže sa táto skutočnosť posudzovať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
K § 17 a 18
Po dobx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxorých náplňou činnosti je poskytovanie pomoci účastníkom konania o azyle (najmä žiadateľom o udelenie azylu), má právo komunikovať v jazyku, v ktorom xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajov sa nahliadnutie do spisu podmieňuje predchádzajúcim súhlasom účastníka konania s výnimkou uvedených osôb.
K § 19
Dôvody na zastavenie kxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xa rozumie, ak ministerstvo vnútra začne napríklad konanie o odňatie azylu a v jeho priebehu zistí, že dôvody na odňatie azylu už pominuli.
K § 20
Lexxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, napríklad z dôvodov preverovania skutočností potrebných na spoľahlivé zistenie skutkového stavu veci prostredníctvom dožiadaných orgánov alebo xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxé, ju môže predĺžiť nadriadený povereného zamestnanca ministerstva.
Odsek 3 korešponduje s právnou úpravou azylu v niektorých členských štátov EÚ (xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxštitút tolerovaného pobytu upravuje zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov. Ministerstvo však bude rozhodovať o existencii prekážok vyhostenia lxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xotreby oboznámiť účastníka konania s rozhodnutím v jazyku, ktorému rozumie. Uvedenú činnosť zabezpečuje ministerstvo vnútra v súlade s Rezolúciou o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxci odvolania proti rozhodnutiu o zamietnutí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xa preto, aby vo veciach odvolaní proti vyššieuvedeným rozhodnutiam konal krajský súd. Po dohode s ministerstvom spravodlivosti bolo určené, že na rozxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxdovanie súdu sa stanovuje len v prípade odvolania proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o azyl ako neprípustnej /§ 11 ods. 1 písm. b)/ z dôvodu efektívxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tak, aby v súlade s minimálnymi zárukami azylového konania boli zabezpečené dôstojné podmienky pre ich život na území Slovenskej republiky. V prípade xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxkladnú zdravotnícku starostlivosť.
K § 27
V súvislosti so zamestnávaním azylantov, povinnou školskou dochádzkou azylantov a poskytovaním dáxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xodrobnosti v súčasnej dobe upravuje Komplexný program integrácie cudzincov s priznaným postavením utečenca do spoločnosti schválený uznesením vláxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ich pobytu na území Slovenskej republiky. Spravidla na výzvu príslušnej medzinárodnej organizácie, Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xoskytnutí dočasného útočiska /určiť začiatok, podmienky a ukončenie dočasného útočiska/ a vyčleniť na jeho realizovanie potrebné finančné prostrixxxxx
x x xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
K § 31
Upravuje sa postup pri rozhodovaní o poskytnutí dočasného útočiska. Zastavenie konania pri rozhodovaní o poskytnutí dočasného útočiska, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx zákona o pobyte cudzincov.
K § 32 a 33
Dôvody zániku dočasného útočiska vychádzajú najmä zo situácie, keď už nie je potrebné poskytovať odídencom xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xa odídenca vzťahuje Čl. 1 F Dohovoru o právnom postavení utečencov alebo Čl. 33 ods. 2 tohto dohovoru alebo ak cudzinec získal postavenie odídenca podvoxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxčiska, resp. o zrušení dočasného útočiska, rozhodnutia ministerstva preskúmaval súd.
K § 35 a 36
Upravujú sa niektoré osobitnosti vo vzťahu k prxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxnnosti žiadateľov o udelenie azylu.
K § 37
Vzhľadom na povinnosť plniť medzinárodné záväzky, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xezortom zodpovedným v danej oblasti, pri vytváraní priaznivých podmienok na zriaďovanie a prevádzku azylových zariadení na ich teritóriu.
K § 38
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxxx vnútra ustanoví podrobnosti o podmienkach pobytu cudzincov v azylových zariadeniach, vnútorné poriadky a ich prevádzkovanie, ako aj vstup cudzích oxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xx x xxxxx vyžadujúce osobitnú starostlivosť (napr. traumatizované osoby).
K § 42 až 46
V zmysle s čl. 35 Dohovoru o právnom postavení utečencov sa ustanovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxizáciou pre migráciu najmä v oblasti návratov zamietnutých žiadateľov o udelenie azylu do krajín pôvodu alebo iných tretích krajín, ako aj s príslušnýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxťou ľudí dobrej vôle, Slovenskou katolíckou charitou a pod.
K § 47
Toto ustanovenie v súlade s čl. 33 o zákaze vyhostenia alebo vrátenia ("refoulexxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vrátenia žiadateľa o udelenie azylu, azylanta, cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska alebo odídenca z dôvodov uvedených v týchto mexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xohto zákona a rozsah ich vedenia, pritom ministerstvo vnútra je povinné zabezpečovať ochranu osobných údajov v informačných systémoch podľa osobitnxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxho útočiska a odídencoch s iným štátom.
K § 50
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxne sa umožňuje ministerstvu odňať vreckové žiadateľovi o udelenie azylu, cudzincovi žiadajúcemu o poskytnutie dočasného útočiska alebo odídencovix
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu ministerstva zahraničných vecí a ministerstva vnútra nariadením vydá zoznam krajín, ktoré považuje za bezpečné tretie krajiny a bezpečné krajiny pxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xosudzovaní žiadostí cudzincov o udelenie azylu podaných pred účinnosťou tohto zákona a ďalej sa vysporiadavajú s dokladmi vydanými podľa doterajšícx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxoblematiky.
K čl. II až IV
Navrhuje sa zmena a doplnenie niektorých právnych predpisov, ktoré bezprostredne súvisia s navrhovaným zákonom, a to nxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xozhodnutia ústredných orgánov štátnej správy preskúmava vždy Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako aj z dôvodu určenia miestnej príslušnosti súdoxx
x xxx x
xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxa platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.
V Bratislave 27. marca 2002
Mikuláš DZURINDA
predseda vlády Slovxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty