LIT36890SK

Dôvodová správa k zákonu č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xákon patrí medzi priority z hradiska aproximácie právnych noriem uvedených v Národnom programe SR pre implementáciu "Bielej knihy". Cieľom predkladxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxinárodných účtovných štandardov (IAS) v prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
Úloha účtovníctva v trhovej ekonomike je nezastupiteľná, a xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxytovali verný a pravdivý obraz. Prezentácia správnych, verne zobrazených skutočností má v neposlednom rade vplyv aj na používateľov týchto informácxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxčenstva, ktoré sa vzťahujú na účtovníctvo. Zahraniční experti "vytýkali" hlavne to, že je viac orientovaný na daňové hľadiská, čím nie je možné dosiahxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxaničných expertov vypracovala za oblasť účtovníctva analýzu rozdielov národnej právnej úpravy so smernicami ES a IAS. Tieto boli podkladom aj pre vypxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zásadný význam. Ide o zásadu verného a pravdivého obrazu predmetu účtovníctva. Ďalej sa upresňujú, alebo sprísňujú povinnosti účtovnej jednotky, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxfinuje čo je verný a pravdivý obraz, akým spôsobom je potrebné zabezpečiť preukázateľnosť vedenia účtovníctva a preukázateľnosť účtovnej závierky. xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxol dosiahnutý verný a pravdivý obraz, postupuje účtovná jednotka odchylne (tak ako to určuje Štvrtá smernica Rady ES čl. 2 ods. 5). Túto skutočnosť je všxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Používaním IAS sa zásadne mení prístup k posudzovaniu jednotlivých hospodárskych operácií, čím daňové hľadisko je až druhoradé. To si pravdepodobne xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxávnou formou, čo je v prístupe pre povinnosť účtovať a prezentovať zásadne nový prístup.
Na verný a pravdivý obraz priamo nadväzujú aj spôsoby oceňovaxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxeňovaní je potrebné dodržať aj zásadu opatrnosti. V zákone sa tiež zavádza spôsob oceňovania tzv. "reálnou hodnotou", pritom táto je definovaná ako trxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxch (vybrané cenné papiere, deriváty, finančné umiestnenie a technické rezervy v poisťovniach a pod.) Spôsob oceňovania reálnou hodnotou zodpovedá Šxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxtrebné účtovnú závierku overiť audítorom. Overovanie účtovných závierok audítorom je vo verejnom záujme, aby informácie, ktoré tieto závierky obsaxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon a pre ostatné obchodné spoločnosti a družstvá sú stanovené podmienky v tomto zákone. Pritom podľa zahraničných expertov, ak sú tieto kritéria stxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx x x xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xoskytovali účtovné záznamy nesúce informácie zostavené podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) alebo iných medzinárodne uznávaných zásaxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xubjektov so zahraničnými čo do obsahu, ale aj správnosti prezentovania.
V súlade so Siedmou smernicou ES sa upravili aj ustanovenia o konsolidovanej xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx konsolidovaná účtovná závierka môže byť zostavená podľa IAS.
Ďalej je rozšírená možnosť použitia výpočtovej a inej techniky a to tým, že účtovníctvo xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxvnocenné. Tu sa otvára priestor, aby systém účtovníctva nebol brzdou napríklad pri elektronicky vykonávaných obchodoch a podobne. Sú uvedené požiadxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčenstiev, čo bolo aj jeho cieľom. Odporúčania Štvrtej smernice ES č. 78/660/EHS o ročných účtovných závierkach niektorých typov obchodných spoločnoxxx xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxovných závierkach, prípadne Ôsmej smernice č. 84/253/EHS o audítoroch sú plne zapracované do jednotlivých ustanovení zákona, prípadne budú detailnxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s právom Európskej únie sa predpokladá v úrovni úplnej kompatibility.
Navrhovaný zákon nebude mať priamy dopad na štátny rozpočet, iba ak z dôvodov upxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxňuje rozsah a spôsob vedenia účtovníctva a jeho preukázateľnosť, avšak nepredpokladá, že by sa tým zvýšili náklady účtovným jednotkám. Naopak, pri moxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxkladov. Avšak novela zákona si vyžiada doškolenie účtovných pracovníkov, hlavne pre používanie medzinárodných účtovných štandardov, pre realizácxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxa aj od súčasnej odbornej zdatnosti účtovníkov v účtovných jednotkách. Tieto náklady na vzdelanie pracovníkov sú aj v súčasnosti.
Osobitná časť
x x x
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxvo. Ďalej sa na účely xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxteľnosť účtovníctva.
K § 2
Presne sa vymedzuje predmet účtovníctva a sústavy v akých možno účtovníctvo viesť. Oproti pôvodne platnému textu zákxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx osnova. Na rozdiel od IAS, ktoré definujú pojmy len pre potreby podnikateľských subjektov, definície sú vyjadrené všeobecne tak, aby zohľadnili potrxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x súvahe, ale sú dôležité pre používateľov účtovníctva a musia sa popísať v časti poznámky v účtovnej závierke.
K § 3
Ustanovuje sa pravidlo účtovaxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxdvojného účtovníctva tak ako sa uvádza v Čl. 31 odsek 1 písm d) Štvrtej smernice ES Pri dodržiavaní týchto pravidiel sa uplatňuje aktuálny princíp ktorý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo ekvivalenty prijaté alebo zaplatené. Aktuálny princíp sa neuplatňuje v jednoduchom účtovníctve, čo je vyjadrené pravidlom o účtovaní všetkých výxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxať o zmenu účtovného obdobia. Zavádza sa nový pojem, tzv. hospodársky rok", ktorý nie je zhodný s kalendárnym rokom, ale tvorí 12 po sebe idúcich kalendáxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxnú zmenu a v prípade jej prijatia by bolo potrebné novelizovať niekoľko právnych predpisov, ktoré akýmkoľvek spôsobom nadväzujú na účtovné obdobie, nxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxých jednotiek by mala naďalej účtovné obdobie zhodné s kalendárnym rokom, ale účtovným jednotkám, ktorých hospodárska činnosť začína a končí v rôznycx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xpoločnosti majú sídlo v zahraničí.
K § 4
Ustanovuje dobu, počas ktorej sú účtovné jednotky povinné viesť účtovníctvo. Ďalej povinnosť účtovnýcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vymedzenie týchto položiek, rozsah údajov na zverejnenie z účtovnej závierky, účtovné sústavy, termíny, spôsob a miesto predloženia, obsahové vymexxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxy a použitia opravných položiek, postupov odpisovania a postupov tvorby a použitia rezerv, ako aj metódy konsolidácie účtovnej závierky. Zaradenie úxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxie a pod.), účtovné zásady a účtovné metódy a ich použitie jednotlivými skupinami účtovných jednotiek. Podrobnosti upraví ministerstvo financií opaxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxtovníctvo za účtovnú jednotku ako celok. Účtovníctvo sa vedie za účtovnú jednotku ako celok a ako sústava účtovných záznamov (§ 33 až 36). Účtovné záznaxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxesne ustanovuje, kedy sú účtovné jednotky povinné viesť účtovníctvo aj v cudzej mene.
K § 5
Účtovné jednotky môžu poveriť vedením svojho účtovníxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxej republiky v rozsahu podľa tohto zákona. Osobitný predpis môže v budúcnosti určiť, že účtovná jednotka nemôže poveriť vedením účtovníctva inú osobux xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xú predmetom účtovníctva, účtovnými dokladmi v účtovných knihách iba na základe účtovných záznamov. Ďalej povinnosť inventarizovať majetok a záväzkx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx x x xxx
x x x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxstavená na jeho základe dávala verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva
a finančnej situácii účtovnej jednotky. Ide o základnú požiadavku Štvrtxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xaždých podmienok verný a pravdivý obraz skutočnosti. V tomto paragrafe sa ustanovuje hneď niekoľko zásad účtovníctva, a to nepretržitosť (Čl. 33 ods. x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx majetku a záväzkov, nákladov a výnosov, prípadne príjmov a výdavkov (Čl. 7 Štvrtej smernice Rady ES). Tento zákaz sa v plnom rozsahu nevzťahuje na určitx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxx x xúčasnosti platnej právnej úprave sa spresňujú a sprísňujú povinnosti účtovnej jednotky. Novo je definovaná trvalosť a zrozumiteľnosť záznamov tak, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxj týmto zákonom. Zmenil sa vecný obsah pojmu "úplnosť účtovníctva" - nestačí iba zaúčtovať všetky účtovné prípady, ale účtovná jednotka musí mať zostaxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxaje podľa § 21. Tieto zmeny sú nevyhnutné najmä v súvislosti s novým poňatím vedenia účtovníctva ako sústavy účtovných záznamov.
K § 9
Účtovné jedxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxé jednotky účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva.
Účtovné jednotky, ktorým sa umožňuje účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva vymedzuxx xxxxx x xxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxné v príslušnom ustanovení.
K § 10
Medzi účtovné záznamy účtovné jednotky v súlade s ustanoveniami tohto zákona zahŕňajú účtovné doklady, ktorýxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx najmä jeho preukázateľnosti a úplnosti je obsahová stránka účtovného dokladu vymedzená taxatívnym uvedením náležitostí účtovného dokladu. Na účtoxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§ 6), považovaných za účtovné záznamy sa ustanovuje povinnosť ich priebežného vykonávania s prihliadnutím aj na požiadavky iných právnych predpisoxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx štatistiky, daňových úradov a podobne.
Ustanovenie, že účtovné zápisy nemôžu účtovné jednotky vykonávať mimo účtovných kníh má význam pre posudzovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxctva sa ustanovujú jednotlivé účtovné knihy, v ktorých sa vykonávajú účtovné zápisy podľa rozdielnych hradísk. Časové hradisko sa uplatňuje na usporxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxíku a v hlavnej knihe, alebo aj na podsúvahových účtoch. Na podsúvahových účtoch sa záznamy vykonávajú jednostranne, ale prostredníctvom zúčtovaciexx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxdvojným zápisom sa nedosiahne ďalšia informácia, teda ako sa ovplyvni majetok, alebo zdroje organizácie. Podvojnosť zápisov vychádza z ekonomickej xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxsahová náplň jednotlivých účtovných kníh a možnosť účtovania len na účtoch uvedených v účtovom rozvrhu (§13 ods. 3).
K § 13
Oproti doterajšej práxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxením len na určitej úrovni (v štruktúre účtová trieda, účtová skupina, prípadne syntetický účet), pričom pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxktore bude potrebné uvádzať iné podrobnosti potrebné napr. pre hodnotenie štruktúry cenných papierov, klientov a pod.
K § 14
Analytická evidenxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxrebné pre účtovnú jednotku a priame preukazovanie určitých skutočností. Takýmito údajmi sú napr. údaje o jednotlivých zložkách majetku, identifikuxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxých znakov, symbolov a skratiek nepriamo umožňujú ich použitie a slúžia na zabezpečenie zrozumiteľnosti účtovných záznamov.
K § 15
V sústave jexxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxna sa použijú obdobne, napr. v sústave jednoduchého účtovníctva nemá opodstatnenie účtová osnova a účtový rozvrh alebo použitie ostatných ustanovenx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxvierajú účtovné knihy.
V zásade deň uzavierania účtovných kníh súvisí s dňom zostavenia účtovnej závierky s výnimkou priebežnej účtovnej závierky. xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xtorým sa rozumie najmä obchodný zákonník neustanovuje inak.
Zákon umožňuje po zostavení a odovzdaní účtovnej závierky opäť otvoriť účtovné knihy v pxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K § 17
Ustanovuje sa definícia účtovnej závierky a vymedzuje sa, čo tvorí účtovnú závierku v sústave podvojného účtovníctva a v sústave jednoducxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxtku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch. Ďalej sa ustanovujú požiadavky na identifikáciu účtovnej závierky a ustanovenie o tom, odkedy sa účtovnx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxiť účtovnú závierku podľa § 16 zákona.
Vymedzuje sa povinnosť účtovných jednotiek v súvislosti so zostavením otváracej súvahy a to ku dňu vzniku účtovxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
Je umožnené pre zostavenie účtovnej závierky použiť medzinxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účtovnej závierky (napr. GAAP a podobne).
K § 18
Ustanovuje sa povinnosť účtovných jednotiek zostavovať účtovnú závierku za účtovnú jednotku axx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxnsolidovaná účtovná závierka.
Účtovná závierka v závislosti od dňa, ku ktorému sa zostavuje, môže byť zostavená ako riadna alebo mimoriadna v nadväzxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxorú možno zostaviť buď v úplnej štruktúre podľa § 17 alebo v skrátenej štruktúre, pričom účtovná závierka v skrátenej štruktúre musí nadväzovať na poloxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxrke sa tieto informácie vykazujú tiež za dve porovnateľné obdobia. Poznámky obsahujú informácie, ktoré vysvetľujú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm a vymedzuje sa, na ktoré účtovné jednotky sa povinnosť auditu účtovnej závierky vzťahuje. Táto povinnosť sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré sú obxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxmto ustanovení. Tieto účtovné jednotky majú povinnosť auditu účtovnej závierky, ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa táto závierka overuje, boxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxerný počet zamestnancov presiahol 20. Povinnosť auditu účtovnej závierky sa ďalej vzťahuje aj na účtovné jednotky, ktorým je táto povinnosť ustanovexx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť auditu účtovnej závierky zverejňujú údaje z účtovnej závierky spôsobom ustanoveným v § 21 tohto zákona alebo sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxbí, za ktoré sa zostavuje.
K § 20
Ustanovuje sa povinnosť účtovnej jednotky vyhotovovať výročnú správu. Táto povinnosť sa vzťahuje na účtovné jexxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxsť ukladá osobitný predpis, napríklad zákon o nadáciách. Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť auditu účtovnej závierky musia mať audítorom overenx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxavuje minimálny povinný obsah výročnej správy. Odlišný obsah výročnej správy od obsahu ustanoveného týmto ustanovením môžu mať účtovné jednotky, ktxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxovať účtovnú závierku a výročnú správu. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky účtovné jednotky, ktoré sa zapisujú do obchodného registra. Spôsob pre zvxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxého zákonníka upravujúce zverejňovanie informácií, to znamená, že tieto účtovné jednotky zverejňujú informácie v Zbierke listín v obchodnom registxx x xxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxrávu až po ich overení audítorom. Povinnosť zverejňovania sa vzťahuje na všetky informácie z účtovnej závierky aj výročnej správy s výnimkou tých, ktoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxjú aj na konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu.
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxrky audítorom, čo vyplýva s článku 37 Siedmej smernice Rady ES.
Ďalej definuje, kto má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, pričom prixxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx splnené, aby konsolidujúca spoločnosť zostavila konsolidovanú účtovnú závierku. Tieto podmienky stanovuje Siedma smernica Rady Európskych spoloxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx
xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxplatí pre banky poisťovne a zaisťovne bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky uvedené v ods. 4, pretože uvedené subjekty musia zostavovať konsolidovanú xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xčtovným jednotkám skutočnosť, že sú súčasťou konsolidovaného celku, že podliehajú konsolidácii, sú povinné poskytnúť svoju individuálnu účtovnú zxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxlidujúcej účtovnej jednotky je aj povinnosť zostavovať konsolidovanú výročnú správu, ktorej obsah zodpovedá údajom uvedeným v konsolidovanej účtoxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka, ako postupuje konsolidujúca účtovná jednotka v prípadoch, ak niektorá z účtovných jednotiek zahrnutá xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxúca z článkov 27 a 29 Siedmej smernice Rady ES o povinnosť účtovných jednotiek zabezpečiť zostavenie účtovných závierok k rovnakému dátumu, ku ktorému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xstanovením posledného odseku je daná účtovným jednotkám možnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu aj podľa IAx xxxxx xxxx x xxxx
x x xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxáva ocenenie a prepočítavanie majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene na slovenskú menu kurzovým lístkom Národnej banky Slovenska. Stanovené spxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x § 7 ods. 4.
K § 25
V ustanovení sa uvádza oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, pričom pri oceňovaní sa prihliada najmä na charakter xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxom druhu zásob na sklade a pri rovnakom druhu cenných papierov v portfóliu účtovnej jednotky sa za spôsob ocenenia pri úbytku tohto majetku považuje aj oxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxie úbytku tohto majetku a v odseku 4 sú xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxnej ceny".
K § 26
V ustanovení sa uvádzajú spôsoby oceňovania pri inventarizácii s vyjadrením zásady opatrnosti. V odseku 3 sú zadefinované rezexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxtku.
K § 27
Ustanovuje sa oceňovanie reálnou hodnotou u jednotlivých zložiek majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierkax xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xvalifikovaný odhad alebo posudok znalca, ktorý sa použije predovšetkým v prípadoch obchodných spoločností a družstiev zanikajúcich bez likvidácie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxov majetku, ktorým sú vybrané cenné papiere, deriváty, finančné umiestnenie a technické rezervy poisťovní, majetok a záväzky v prípadoch zanikajúcixx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxlovom fonde a časť majetku a záväzkov, ktoré sú zabezpečené derivátmi. V prípadoch oceňovania reálnou hodnotou sa zásada opatrnosti použije iba primexxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxé riziká. O oceňovaní reálnou hodnotou, takisto ako o oceňovaní spôsobmi založenými na obstarávacej cene alebo vlastných nákladoch, a o rozdieloch zixxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx smernice ES (čl. 33 ods. 2 písm. c)), pričom už teraz je požadované toto ocenenie aj podľa smerníc ES označovaných 4.
bis
pre banky a 4. ter pre poisťovne v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxx x xtorých prípadoch účtovná jednotka odpisuje majetok. Účtovné jednotky sú povinné zostavovať odpisový plán, na základe ktorého vykonávajú odpisovanxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxdická a priebežná inventarizácia. Možnosť použitia priebežnej inventarizácie v odseku 2 sa rozširuje i na dlhodobý hmotný hnuteľný majetok. Ako dotexxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx
x x xx
Ustanovuje sa postup na vykonanie fyzickej a dokladovej inventúry. V ods. 2 je vymedzený obsah inventúrneho súpisu. V odseku 6 sú zadefinované inventaxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxu a záväzkov.
K § 31
Ustanovuje sa účtovná dokumentácia účtovnej jednotky, ktorú tvorí súhrn všetkých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xčtovníctva, napríklad záznamy o vykonaní fyzickej inventúry. Formou účtovného záznamu je konkrétny spôsob zaznamenania tejto informácie. Môže ísť xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xákon neupravuje. Je upravená forma účtovného záznamu. Účtovný záznam môže mať písomnú formu alebo formu na technickom nosiči dát, t.j. technickú formx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xo druhej, pričom musí byť splnená požiadavka, že sa pritom nezmení jeho obsah. Pre účely tohto zákona sa všetky formy účtovného považujú za rovnocenné. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxa disponovala takými prostriedkami a vybavením, ktoré umožnia vykonať prevod účtovných záznamov do formy čitateľnej pre fyzickú osobu.
K § 32
Uxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xbsahu tohto záznamu so skutočnosťou. Za preukázateľné sa uznávajú účtovné záznamy, u ktorých k zaisteniu zhody so skutočnosťou došlo priamo alebo tiex xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxateľnosť záznamu, od ktorého sa odvodzujú. Upravuje sa aj preukázateľnosť účtovných záznamov v súvislosti s ich prenosom. Definuje sa podpisový záznxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxam v technickej forme nahradzujúci vlastnoručný podpis, pričom obidve formy podpisového záznamu sú rovnocenné. Požiadavky kladené na podpisový zázxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxu, ku ktorému sa pripojil.
K § 33
Povinnosť zabezpečenia ochrany a bezpečnosti prenášaných informácií sa vzťahuje na všetky formy účtovného zázxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a ich prenosu musí zabezpečiť účtovná jednotka. Za preukázateľný účtovný záznam (§ 32) možno považovať záznam prenesený prostredníctvom systému, ktxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx záznamy.
Na opravu účtovného zápisu, ktorý sa vykonáva v účtovných knihách sa osobitne ustanovuje povinnosť vyhotoviť účtovný doklad.
K § 35
Sxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxšia úschovu pre iné potreby.
K § 36
V prípadoch ak sa použijú účtovné záznamy aj na iné účely, tieto sa musia uschovať ešte do konca nasledujúceho účxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xubjektami stanovilo inak obsahové vymedzenie položiek majetku a ich zobrazenie v účtovnej závierke. Toto splnomocnenie je možné použiť len v prípadex xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxút za nedodržanie povinností ustanovených týmto zákonom, ktoré môžu uložiť daňové úrady. Na základe kompetenčného zákona sú daňové úrady jediné, ktoxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx alebo do 3% celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe. Podobne účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva môžu mať uloženú pokutu za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xri porušení ustanovení vzťahujúcich sa na konsolidovanú účtovnú závierku sa pokuta počíta z celkovej sumy majetku vykázanej v konsolidovanej súvahex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxlad na závažnosť, spôsob a dobu trvania a následky porušenia povinností a pod. Pokuta môže byť určená aj náhradným spôsobom podľa odseku 4.
K § 39
Úxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Zb. o účtovníctve.
K § 40
Zrušuje sa doterajší zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/199x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxíka, ktorý ustanovil, že účtovným obdobím je kalendárny rok. Toto ustanovenie sa javí ako nadbytočné, keďže § 35 Obchodného zákonníka ukladá povinnoxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxovníctve sa všetky zmeny môžu vykonávať len od začiatku nasledujúceho obdobia.
Pozastavenie účinnosti § 3 ods. 4 až 7 až od 1. januára 2004 je z dôvodu, žx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxovať až v ďalšom roku.
Návrh zákona prerokovala Vláda Slovenskej republiky dňa 17. apríla 2002.
Mikuláš Dzurinda
predseda Vlády Slovenskej repubxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR