LIT36724SK

Dôvodová správa k zákonu č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxobí bol niekoľkokrát zmenený, pričom potrebu týchto zmien vyvolávali tak zmeny iných súvisiacich právnych predpisov, ako aj zmeny - korekcie v samotnxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Koncepciu daňovej reformy v rokoch 2004 - 2006 sa navrhuje zavedenie tzv. rovnej dane, t.j. zdaňovanie všetkých druhov príjmov (ziskov) právnických oxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xa uplatní aj v prípade podnikania prostredníctvom právnických osôb, keď zisk právnickej osoby po zdanení sa pri jeho ďalšom rozdelení už nezdaňuje.
Nxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxou (sadzby od 5 do 25%). Na uvedené príjmy, vrátane príjmov, ktorých zdroj tvorby je na území SR, pričom sú vyplácané daňovníkom s obmedzenou daňovou povxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daňovou povinnosťou je uplatňovaná 19% sadzba dane. Na posilnenie zásady daňovej spravodlivosti prispeje aj obmedzenie uplatňovania zrážkovej danxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxie a zrušenia zrážkovej dane na niektoré príjmy (dlhopisy vrátane štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ak plynú výnosy z nich právnixxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xlebo úľav na dani. Zásada jedného zdanenia príjmov je uplatnená tak, že podiely na zisku vyplácané už zo zdaneného zisku právnickej osoby nepodliehajú xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xožiadavkou ich zaplatenia. V návrhu zákona sú ustanovené podmienky uznania rezerv a opravných položiek do daňových výdavkov, ktoré sú v súčasnosti prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.
Prevzatie časti ustanovení týkajúcich sa dĺžky zdaňovacích období a lehôt na podanix xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxch v sústave územných finančných orgánov priamo do ustanovení zákona o dani z príjmov prispeje ku komplexnej úprave zdanenia príjmov.
V návrhu zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxenia možnosti tvorby rezerv na opravy hmotného majetku je v návrhu zákona riešená tak, aby dopad na finančnú situáciu daňovníkov nebol jednorazový v čaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xdanenia príjmov z transformácií spoločností, ustanovenie zákona o vyčíslení základu dane xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xa majetok spoločností, ktoré sú členmi Európskeho spoločenstva, a to v nadväznosti na Smernicu EÚ z 23. júla 1999 č. 90/434 o spoločnom daňovom systéme pxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxenie jednotného spôsobu zdanenia príjmov sa v návrhu zákona ruší inštitút paušálnej dane, pretože ide o nesystémový prvok.
V návrhu zákona sa výnimkyx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxr. komplikované vyčíslenie hodnoty, administratívna jednoduchosť a pod. Zrušuje sa možnosť delenia príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu dane na daňovníka a na manželku v sume zodpovedajúcej 19,2 násobku životného minima, platnej k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V súčasnom znení návrxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx nezdaniteľná časť základu dane nahradená systémom daňových bonusov (odpočet ustanovenej sumy na vyživované dieťa priamo z daňovej povinnosti). V naxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx z príjmov zo závislej činnosti.
Z dôvodu jednoduchej aplikácie sa ponecháva daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb možnosť uplatňovania výdavkov xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxné povinné poistné na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie.
V súvislosti s pripravovanou reformou dôchodkového zabezpečenia sa príjmy fyzicxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxie dopadu na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest
Zavedením rovnej dane vo výške 19% sa predpokladá zníženie nezamestnanosti vytvorením nových pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xdravého podnikateľského prostredia a oživenia podnikateľských aktivít.
K zníženiu nezamestnanosti, najmä prostredníctvom zvýšeného dopytu po pxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xII. Vyjadrenie finančného vplyvu na štátny rozpočet
Zákon o daniach z príjmov, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje v Slovenskej republike predstavuje zxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxôb 33, 4 mld. Sk a právnických osôb 29, 3 mld. Sk a na príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou pri zdroji 10,7 mld. Sk.
Predložený návrh zákona o dani z príjmox xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxnovenia, ktorých uplatnenie po schválení bude mať vplyv na príjmy štátneho rozpočtu už v roku 2004.
V roku 2004 navrhované zmeny - úpravy zákona sa plne xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxené fyzickými osobami v upravenej výške z dôvodu vykonaných zmien.
Pôjde o
- zvýšenie nezdaniteľných častí základu dane - (položiek, ktoré sa odpočíxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxie príjmov plynúcich do štátneho rozpočtu, a to vtedy, ak zníženie dane nebude kompenzované rastom zdaniteľných príjmov.
Pri vyčíslení ekonomickéhx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxni príjmov v roku 2001 s prihliadnutím na vývoj v roku 2002 za predpokladu, že v roku 2004 nedôjde k výrazným zmenám, ktoré by ovplyvňovali ekonomickú sitxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxho z daní z príjmov právnických osôb cca 8,2 mld. Sk.
Celkový dopad z navrhovanej úpravy zákona o dani z príjmov na príjmy štátneho rozpočtu v roku 2004 sa xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxým zvýhodnením na vyživované dieťa, t.j. daňovým bonusom. Zavedenie systému daňového bonusu si vyžiada zvýšenú administratívnu náročnosť tak daňovxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx vybavenie pre týchto pracovníkov.
Osobitná časť
K § 1
Vymedzuje sa predmet a pôsobnosť zákona. V odseku 1 je zavedená legislatívna skratka "daxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxem "daň" použitý v druhej časti zákona znamená daň fyzickej osoby. Výraz "daň" použitý v tretej časti zákona znamená daň právnickej osoby. V štvrtej až šxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xaňovým predpisom. Takouto medzinárodnou zmluvou je zmluva uzatvorená v zmysle Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, schválená, ratifikovaná a vyhxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K § 2
V tomto ustanovení sa definujú základné pojmy na účely tohto zákona, používané vo viacerých jeho ustanoveniach. Ide o také pojmy ako daňovnxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxňová strata, zdaňovacie obdobie, obchodný majetok, finančný prenájom, závislé osoby.
Jednou zo zásad zdaňovania príjmov je, že daňovníci sú zdaňovxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxosvetových príjmov na území Slovenskej republiky, zatiaľ čo obmedzená daňová povinnosť predstavuje zdanenie len z príjmov, ktoré majú zdroj na území xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxzenou daňovou povinnosťou, ak majú na území Slovenskej republiky trvalý xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxj republiky vtedy, ak na jej území majú svoje právoplatné sídlo alebo miesto skutočného vedenia. Sídlom právnickej osoby je adresa zapísaná do obchodnxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxdnutia štatutárnych a dozorných orgánov právnickej osoby, aj keď adresa tohto miesta nie je zapísaná do obchodného registra. Ide teda o ústredie, z ktoxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xkutočného vedenia.
Závislými osobami sú ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby, alebo osoby blízke v zmysle § 116 a 117 Občianskeho zákoxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxislé osoby". Ekonomickým alebo personálnym prepojením je účasť jednej osoby na majetku, kontrole alebo vedení druhej osoby, ako aj vzťah medzi "sestexxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx majetkový podiel. Ide vždy o obojsmerný vzťah. Závislou osobou je teda napr. materská spoločnosť, ktorá má vklad v dcérskej spoločnosti a rovnako aj dcxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx hlasovacích právach druhej osoby. Nepriamy podiel sa vypočíta súčinom stotín priamych podielov (t.j. súčinom koeficientov priamych podielov) pričxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxamych podielov. Nepriamy odvodený podiel sa počíta len vtedy, ak sa zisťuje výška majetkovej účasti jednej spoločnosti na inej spoločnosti, ktorá je sxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx spoločnosti sa považujú za prepojené, bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu. Rovnako aj majetkové podiely a hlasovacie práva v rukách blízkych osôb x xxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxvom riadení obchodnej spoločnosti alebo družstva, účasť v predstavenstve a dozornej rade v tejto spoločnosti. Riaditeľ alebo konateľ spoločnosti, axx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxh osôb, ktoré síce nespĺňajú uvedené požiadavky, ale vytvorili obchodný vzťah výlučne len za účelom skreslenia základu dane.
K § 3
Predmetom danx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxižšie špecifikované v § 5 až 8, zodpovedá potrebe rešpektovať rozdiely pri zisťovaní základu dane a pri vyberaní dane z príjmov. Ustanovenie taxatívne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx bola porušená zásada jediného priameho zdanenia; týmito sú vyplatené podiely na zisku po zdanení, dividendy, príjmy nadobudnuté dedením a darovanímx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xričom ak daňovník dosiahne viacej druhov príjmov, základ dane tvorí úhrn čiastkových základov dane vypočítaný z jednotlivých druhov príjmov. Z príjmxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx príjmy sa zahŕňajú do základu dane, resp. ktoré príjmy sa nezahŕňajú do základu dane. Do základu dane sa nezahŕňajú príjmy za prenájom nebytových priesxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxhľadom na to, že podľa § 43 ods. 6 sa vybratím dane zrážkou z týchto príjmov považuje daňová povinnosť za splnenú. Pri iných príjmoch, z ktorých sa daň vybexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na daň, ak sa tak rozhodne. Ak neuplatní tento postup, daňová povinnosť je splnená vybratím dane zrážkou. Ak však ide o daňovníka, ktorý o príjmoch, z ktoxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xx x x x xx xxxxx xxxxx xxxxelom z ich bezpodielového spoluvlastníctva sa zdaňujú u každého z nich v rovnakom pomere alebo v inom pomere, v ako sa dohodli, na účely vyčíslenia záklaxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x § 5
Ustanovenie upravuje príjmy, ktoré sa považujú za príjmy zo závislej činnosti, pre ktoré je podmienkou skutočnosť, že daňovník je povinný dodržixxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxm aj príjmy spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným, ktorí nemajú so svojou spoločnosťou uzatvorený pracovný pomer podľa Zákonníka práce, ale pxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxných orgánov štátnej správy, odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, orgánoch právnických osôb, v orgánoch územnej samosprávy (napr. odmeny za vxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x samosprávnych orgánoch Národného úradu práce). Za príjem zo závislej činnosti sa okrem platov, odmien za výkon funkcie, náhrady za stratu zárobku a poxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov, ktorá má podobný charakter ako náhrada za stratu zárobku. Za príjem zo závislej činnosti sa považujú tiež príjmy obvinených vo väzbe, odmeny odsxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxných odborných učilíšť a príjmy, ktoré súvisia s výkonom závislej činnosti, ktoré vypláca platiteľ, u ktorého daňovník nevykonával, nevykonáva alebx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxna skratka zamestnávateľ, t.j. platiteľ príjmu zo závislej činnosti a zamestnanec, t.j. príjemca príjmu zo závislej činnosti.
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxto vozidlo zamestnanec používa aj na súkromné účely. Vstupnou cenou je cena ustanovená v § 25.
V odseku 4 je definovaný zamestnávateľ a zamestnanec aj v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxzateľná fakturovaná výška príjmov "prenajatých" zamestnancov, za ich príjmy sa považuje celá fakturovaná suma.
V odsekoch 5, 6 a 7 sú uvedené príjmy zx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xýkonom závislej činnosti do výšky podľa všeobecne platných záväzných predpisov, hodnota osobných ochranných prostriedkov poskytovaných podľa osoxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx podmienok paušalizovať. Ak boli náhrady paušalizované podľa týchto podmienok, nie sú predmetom dane.
Od dane oslobodeným príjmom je napr. hodnota sxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe zamestnancov, ktoré súvisí s činnosťou zamestnávateľa, poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za svojich zamestnancov podľa oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xdseku 8 je ustanovený výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti. Na účely vyčíslenia základu dane sa príjmy zo závxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxobné dôchodkové sporenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
K § 6
Ustanovenie taxatívne uvádza výpočet príjmov z podnikania a z inej samostaxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxde povolenia, registrácie, osvedčenia alebo iného súhlasu príslušného orgánu, ak sú na výkon takýchto činností potrebné. Patria sem napríklad príjmx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxm podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb., príjmy živnostníkov, ktorí majú vydané živnostenské oprávnenie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx Medzi príjmy podľa odseku 2 písm. b) sa zaraďujú príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou a ani podnikaním podľa osobitného predpisu. Sú to napr. príjmy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx8 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Daňovník nezahŕňa medzi tieto príjmy také príjmy, ktoré dosahuje z činnosti, ktorá je napríklxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxu nehnuteľností uvedené v odseku 3 patria príjmy, ak ide o prenájom bez poskytovania ďalších služieb, ako sú napríklad služby hotelového typu (takéto pxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx prenájmu nehnuteľností, pri ktorom sa poskytujú len základné služby, ktoré sú podmienené len riadnou prevádzkou nehnuteľnosti (napr. dodávka vody, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxva len na základe živnostenského oprávnenia [to znamená, že sa zaraďujú medzi príjmy podľa odseku 1 písm. b)]. Príjem z príležitostného prenájmu hnutexxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxy z akéhokoľvek nakladania s majetkom, ktorý daňovník zaradil do obchodného majetku, úroky z peňažných prostriedkov, ktoré daňovník využíva v súvislxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podniku, ale aj výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.
V odsekoch 7 a 8 sa uxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxhľadom na osobné ručenie v týchto obchodných spoločnostiach nie sú zdaňovaní daňou z príjmov právnických osôb, ale sú zdaňovaní daňou z príjmov fyzickxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxkvidácii spoločnosti ale aj vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka či komplementára v spoločnosti.
Z príjmov podľa odseku 2 písm. a), ak ide o pxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xomu a spoločných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv sa daň vyberá zrážkou podľa x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxup môže uplatniť aj daňovník, ktorý o týchto príjmoch neúčtuje. V prípade príjmov za prenájom nebytových priestorov spoločných častí domu a spoločnýcx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxe daňovej povinnosti, to znamená, že sa tento príjem už nezahŕňa do základu dane.
Ak daňovník neuplatňuje preukázateľné daňové výdavky, môže podľa odxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxy na starobné dôchodkové sporenie, ktoré je daňovník povinný platiť podľa osobitných predpisov. Tento spôsob uplatnenia výdavkov však môže využiť lex xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxia viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach. Daňovník môže uplatniť len jeden z dvoch možných spôsobov odpočítavania výdxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xebude účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva (nie je samostatnou účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xiesť aj evidenciu o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch. Ak daňovník s príjmami z prenájmu vedie účtovníctvo, je povinný týmto spôsobom postupovať počxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxto majetok využívajú na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť manželia a postup zdanenia príjmu z predaja takéhoto majetku.
K § 7
Prxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxených v odseku 1 písm. a), b), d) a e) a v odseku 2, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá podľa § 43 sadzbou 19% (daň sa vyberá zrážxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xa neznižujú o výdavky, základom dane (čiastkovým základom dane) sú priamo tieto príjmy. Ak príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 plynú zo zdrojov v zaxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx
x x x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxné v § 5 až 7, napríklad príjmy z príležitostných činností, ktorými sú zber druhotných surovín, lesných plodov a pod. Vzhľadom na to, že ide o činnosti veľxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxatrí napríklad príjem z činnosti, na ktorú má daňovník oprávnenie podľa osobitného predpisu (napr. živnostenské oprávnenie), aj keď sa vykonáva prílxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx
Spôsob zistenia základu dane (čiastkového základu dane) niektorých druhov príjmov, uvedených v tomto ustanovení, je ustanovený v odseku 3. Pri príjxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxmov môže vykázať len kladný základ dane a nie stratu, ako je to napr. pri príjmoch z podnikania).
V odseku 4 sa ustanovuje postup na vyčíslenie základu daxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxvode.
Z odseku 5 vyplýva, čo sa považuje za výdavok pri príjmoch z predaja nehnuteľností alebo hnuteľných vecí, cenných papierov alebo opcií v závisloxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxm majetku daňovníka. Výdavkom podľa tohto ustanovenia nie je len kúpna cena, ktorú daňovník za vec preukázateľne zaplatil (ak ide o vec nadobudnutú kúpxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxetku.
Daňovník si môže z príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva namiesto preukázateľných výdavkov uplxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx
x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxhnuteľností, hnuteľných vecí vrátane cenných papierov a z prevodu opcií, účasti na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxdavku na základe uzavretej zmluvy o budúcom predaji alebo prevode. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xrevyšujú príjmy plynúce zo splátok alebo preddavkov, sa v príslušnom zdaňovacom období môžu uplatniť len do výšky príjmov.
Z výhier a cien uvedených v xxxxxx x xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxebo cena v nepeňažnej forme, daň je povinný zaplatiť daňovník (príjemca výhry alebo ceny); súčasne sa ustanovuje povinnosť prevádzkovateľovi alebo oxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxhraničí sú priamo základom dane podľa § 4 bez uplatnenia výdavku.
Ceny zo športových súťaží sa u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoréhx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xxx
K § 9
Ustanovenie obsahuje v maximálne možnej miere obmedzený taxatívny výpočet príjmov oslobodených od dane.
Pri príjmoch z predaja nehnuteľnxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxodenie sa nevzťahuje na príjem z predaja nehnuteľností (ide aj o predaj bytov, nebytových priestorov, aj ich častí), ktoré daňovník má alebo mal zahrnuxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xa podnikanie sú oslobodené od dane, čo je bežná prax vo väčšine krajín vzhľadom na to, že predajom hnuteľného majetku v zásade nie je možné dosiahnuť zisk xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxx oslobodený.
Pri predaji nehnuteľností alebo hnuteľných vecí, vydaných podľa osobitných predpisov (napr. v rámci reštitúcií) oprávnenej osobe, je x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zo štátnych dlhopisov vydaných v súvislosti s rehabilitačným konaním o nápravách krívd.
Na zníženie administratívnej náročnosti sa navrhuje oslobxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx
xavrhuje sa oslobodiť od dane príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve [ods. 1 písm. h)]. Podmienkou je, že daňovník užíval tento bxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov [ods. 2 písm. a)]. Ide napr. o poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr. poskytovanie liekov, kúpeľnej starostlivosti), poskytovanie dávox xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtenia (starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, atď.), poskytovanie podpôr v nezamestnanosti. V nadväznosti na pripravovaný trojxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxr, ktorý bude financovaný prostredníctvom príspevkov.
Medzi príjmami oslobodenými od dane sú zahrnuté príjmy, ktoré majú sociálny charakter [ods. x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce sú oslobodené od dane [ods. 2 písm. d)] len ak nejde o platby prijaté v súvislosti s výkonom činností, z ktoxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby s výnimkou výsluhového príspevku a odchodného poxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a plnenie zodpovednosti za škodu, okrem náhrady za stratu príjmu [ods. 2 písm. j)]. Oslobodenie sa nevzťahuje na náhradu za škodu spôsobenú na majetku, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxť ale ani na náhradu za škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou alebo s prenájmom. Navrhuje sa oslobodiť xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xríspevky z verejných prostriedkov, napr. zo štátneho rozpočtu, zo štátnych fondov a z prostriedkov nadácií zriadených podľa zákona o nadáciách [odsx x xxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x x xx xxxxxx xxxxxx xxx je od dane oslobodený.
Medzi oslobodené príjmy sa navrhujú zaradiť výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách, prevádzkovaných na základe pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xeklamnej súťaže sa navrhujú oslobodiť od dane v hodnote neprevyšujúcej 5 000 Sk za cenu alebo výhru [ods. 2 písm. n)]. U športovcov, ktorí športovú činnoxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxej súťaže oslobodená od dane; u týchto daňovníkov ide o príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b), t.j. o príjem z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním osoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xaňového bonusu vyplatená daňovníkovi zaraďuje medzi príjmy oslobodené od dane [ods. 2 písm. o)].
Podľa odseku 2 písm. p) sa oslobodzujú od dane peňažnx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xiacerých daňovníkov. Ide o príjmy plynúce z titulu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv alebo z dôvodu spoločného podnikania alebo spoločxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxoločenstiev, ktoré nemajú právnu subjektivitu.
K § 11
V ustanovení sa uvádzajú nezdaniteľné časti základu dane, ktoré znižujú základ dane pred xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xinima. Rovnaká nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxnou nezdaniteľnou časťou základu dane a sumou vlastného príjmu manželky (manžela). Pri týchto sumách sa takto zaviedol valorizačný mechanizmus.
Ak xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxbo takéto dôchodky boli daňovníkovi priznané spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia a tieto sú vyššie ako suma predstavujúca základnú nezdaniteľnú čxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxzi ročnou sumou dôchodku a sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
Nezdaniteľná časť základu dane na vyživované dieťa sa navrhuje nahraxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxdľa odseku 1 písm. b), si uplatňuje daňovník priamo v daňovom priznaní (ak nejde o daňovníka, ktorému vykoná ročné zúčtovanie príjmov zo závislej činnoxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxčne). Pri daňovej kontrole musí daňovník preukázať, či spĺňa podmienky na jej uplatnenie. Základ dane o túto nezdaniteľnú časť základu dane sa znižuje xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxických osôb sú právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, ale aj právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak majú príjxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxejú právnické osoby vznikajúce na základe príslušných zákonov ktoré majú spôsobilosť na práva a záväzky. Pod uvedeným však nie je možné rozumieť napr. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xráva a povinnosti a nestávajú sa právnickou osobou.
Občiansky zákonník v § 17 ods. 2 definuje ako právnické osoby
a)
združenia fyzických osôb alexx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xa daňové účely nie je rozhodujúce, či osoba je alebo nie je zapísaná v obchodnom registri, nakoľko právnické osoby nemusia byť vždy zapísané v obchodnom xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxr. občianske združenia),
x
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxk ako vyplýva z § 2 písm. b) a c), predmetom dane sú (výnosy) zo všetkej činnosti a z nakladania zo všetkým majetkom peňažnej ako aj nepeňažnej povahy. Príjxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxne miery opotrebenia predmetného plnenia. Nepeňažný príjem je teda oceňovaný na základe tržných podmienok.
Ustanovenie odseku 1 vymedzuje osobitnx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podielových fondoch sú predmetom dane iba príjmy podielových fondov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, ktorou je v súlade s týmto ustanovením splnená dxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx o príjmy z činností, ktorými sa dosahuje alebo sa dá dosiahnuť zisk, a to vrátane príjmov z predaja majetku, z nájomného, reklám, príjmov z členských príxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daňovníkov v odseku 3 zdaňovaných v rámci neziskových organizácií sa vymedzuje tak, aby vznikajúce subjekty na základe osobitných zákonov, kedy ich nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx alebo nezriadení na podnikanie.
Podľa odsekov 5 a 6 predmetom dane daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, je tiež časť záklxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxdu dane komanditnej spoločnosti pripadajúca na komplementára. Verejná obchodná spoločnosť je v súlade s § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka rovnako ako xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxkov, odlišný spôsob zdanenia, ako v prípade obchodných spoločností s obmedzeným ručením. Základ dane v.o.s. je vypočítaný obdobným spôsobom, ako v prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxčníka). Obdobný postup je u komplementára komanditnej spoločnosti.
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane sú vymedzené v odseku 7. V súlade s uvedeným usxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxíjmy získané dedením vecí a práv (§ 476 a nasl. Občianskeho zákonníka). Príjem plynúci zo zdedených vecí a majetkových práv však už podlieha dani. Rovnaxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xlynúce z využívania darovaných vecí však už predmetom dane sú. Zo všeobecne stanoveného predmetu dane podľa § 2 písm. d) je však potrebné s ohľadom na účex xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xo zisku po zdanení (podiely na zisku) avšak rovnako predmetom dane nie sú ani príjmy plynúce z vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku s vxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
K § l3
Ustanovenie vymedzuje príjmy, ktoré sú oslobodené od dane. To znamená, že v prvom rade ide o príjmy, ktoré sú predmetom dane, ale na základe tohxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xslobodenie je ekonomicky účelné (minimalizuje sa oslobodenie daňovníkov, resp. príjmov, ktoré by zakladalo selektívne výhody pri podnikaní).
Oslxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ide o činnosti, ktoré sú poslaním týchto daňovníkov a vyplývajú z osobitných predpisov na základe ktorých vznikli, konkretizované ďalej štatútom, sxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxpočtovej organizácie sú naviac oslobodené od dane aj príjmy z prenájmu a z predaja majetku, avšak len ak je príjem zohľadnený v rozpočte zriaďovateľa.
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxm z predaja a prenájmu majetku.
Podľa odseku 1 písm. c) sú od dane oslobodené príjmy štátnych fondov, Úradu pre finančný trh a príjmy Fondu ochrany vkladxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxľa § 43 (napr. ak by zdroj príjmov bol uvedený "úrok").
Ustanovenie odseku 1 písm. d), z dôvodu osobitného ekonomického postavenia daňovníkov v konkurxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxrovnaní.
Ustanovenia odseku 2 písm. a) až d) vymedzujú ďalšie príjmy oslobodené od dane, zdanenie ktorých spoločensky ani hospodársky nie je žiaduce xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín, prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými kxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxeného správcom dane podľa § 63 ods. 6 zákona SNR č. 511/1992 Zb. a úhrady za výkon správy vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných bytovými družsxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxé osoby (na rozdiel od spoločných ustanovení uvedených v § 17 až 29).
Pre daňovníkov, u ktorých dochádza k zrušeniu s likvidáciou, na ktorých bol vyhlásxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxu. Základ dane sa vyčísľuje počas zdaňovacieho obdobia, dĺžka ktorého je uvedená v § 41. Nakoľko likvidácia a obdobie konkurzu je dlhodobejší proces, zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxch základov dane.
V súlade s odsekom 3 pri správcovských spoločnostiach vytvárajúcich podielové xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvé fondy sú zdaňované len z príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.
Odseky 4 až 7 spresňujú spôsob zisťovania základu dane verejnej obchodnej spoločxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xomanditnej spoločnosti.
K § 15
Sadzba dane fyzických osôb a právnických osôb sa navrhuje vo výške 19% v nadväznosti na zásadu daňovej reformy a roxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymedzuje zdroj príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou. Rozlišuje príjmy z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky samotnxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx inak, ako prostredníctvom stálej prevádzkarne, z vystúpení umelcov alebo športovcov), príjmy, ktoré nevyžadujú fyzickú prítomnosť daňovníka alebx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxnenej na území Slovenskej republiky, ako aj príjmy z ich predaja, vrátane príjmov z predaja cenných papierov emitovaných tuzemskými právnickými osobxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxho práva v družstve, ktoré sú tuzemskými právnickými osobami. Do tejto kategórie patria aj výhry v stávkach, lotériách a iných podobných hrách, výhry z xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona sa už nezdaňujú príjmy plynúce z investícií do slovenských obchodných spoločností zahraničnými subjektami. Nezdaňujú sa teda dividendy, podxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxnicu podľa § 21 ods. 2 písm. i) [pravidlá podkapitalizácie] sa už neposudzujú ako podiel na zisku u príjemcu týchto úrokov. Rovnako sa takto neposudzuje xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxo podiel na zisku už nezdaňujú.
Stálou prevádzkarňou je trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činností, prostredníctvom ktorého daňovníci s obmedxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xtoré daňovníkovi slúži na výkon jeho činnosti, bez ohľadu na to či ho daňovník vlastní, alebo ho má prenajaté, alebo mu bolo poskytnuté odberateľom na výxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxsko, miesto predaja, technické zariadenie alebo miesto prieskumu a ťažby prírodných zdrojov. Miestom riadenia činnosti je miesto, prostredníctvom xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx x xxkonu činnosti využíva sústavne alebo pravidelne (t.j. opakovane). Ak ide o jednorazovo poskytovanú službu, miesto alebo zariadenie, v ktorom je služxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxisle alebo s prerušením. Stavenisko, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxzkarňou je aj osoba iná ako nezávislý agent, ktorá koná v mene daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou a obvykle prerokováva alebo uzatvára v jeho mexx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxčnosti alebo verejnej obchodnej spoločnosti.
K § 17
Toto ustanovenie obsahuje spoločnú úpravu na vymedzenie základu dane pre fyzické osoby a prxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx Základ dane je definovaný v § 2 písm. j), ako rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami [t.j. príjmami (výnosmi), ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov (výnxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxjmov], a to pri rešpektovaní ich vecnej a časovej súvislosti v zdaňovacom období. Zákon teda predpokladá vecnú a časovú súvislosť príjmov a výdavkov v zxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxeho výsledku, ktorý sa ďalej upravuje na účely zistenia základu podľa príslušných ustanovení zákona.
Pri vyčíslení základu dane sa vychádza z účtovnxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxanovení zákona.
V súlade s odsekom 3 sa do základu dane nezahŕňajú príjmy, ktorých zahrnutie by znamenalo v podstate priame alebo nepriame dvojité zdaxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxku , ak dochádza k jeho plneniu novým dlžníkom).
V súlade s odsekom 4, súčasťou základu dane daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú aj výnosy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxe výnos je zahrnovaný do základu dane podľa účtovníctva.
Súčasťou základu dane zahraničných závislých osôb podľa odseku 5 je aj rozdiel, o ktorý sa cenx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxrovnateľných obchodných vzťahoch, pričom táto odchýlka znížila základ dane. Obmedzenie možnosti zahrnutia úroku z úveru alebo pôžičky do daňových vxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxasnosti už neaktuálne. Daňovník pri stanovení obvyklej výšky úrokov použije bežné metódy transferového oceňovania, ako pri iných obchodných alebo fxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoby sa povoľuje zahrnúť aj pomernú časť nákladov vynaložených inou závislou osobou, ale len ak sú splnené zákonom ustanovené podmienky. Ide predovšetxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pod.
Zdaniteľné príjmy stálej prevádzkarne sa v súlade s odsekom 7 určujú zhodným spôsobom ako u rezidentných spoločností. Stále prevádzkarne zaregxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxvé výdavky xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Uvedené platí predovšetkým na vnútropodnikové prevody aktív. Ak ide o vnútropodnikové poskytovanie služieb, môže ústredie alebo stála prevádzkarxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxáva činnosť na území Slovenskej republiky zdaňovať iba z tých príjmov (ziskov), ktoré je možné pripočítať tejto stálej prevádzkarni. Ide o zisky, ktorx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxh alebo podobných podmienok a keby úplne nezávisle obchodovala s podnikom, ktorého je stálou prevádzkarňou. Zisky stálej prevádzkarne sa spravidla sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xedenie a všeobecných správnych nákladov (napr. plánovanie, kontrola, finančné, účtovnícke, audítorské alebo právne poradenstvo), bez ohľadu na tox xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podniku jednotlivým jeho častiam, a to použitím primeraného vzorca alebo na základe obvyklých kritérií. Aj v tomto prípade musí byť postup delenia v súxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx základu dane fyzickej osoby, ktorá skončila podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom a postup úpravy právnickej osoby pri skxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxti na povinnosť úpravy základu dane u fyzickej osoby, ktorá skončila podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, sa definuje, v ktorxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xkončenie uvádzaných činností považuje aj prípad, ak napr. daňovník v jednom roku preruší alebo pozastaví podnikanie a túto činnosť neobnoví do lehoty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxiznania. Ak daňovník vykonáva činnosť, ktorá má sezónny charakter, prerušenie tejto činnosti nemusí vždy znamenať aj skončenie podnikania.
Z odsekx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxkonať úpravu základu dane v tých prípadoch, kedy mení spôsob uplatňovania výdavkov, pričom táto úprava sa vykoná podľa odseku 8 a vzťahuje sa na základ dxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxlyvnili základ dane v dvoch zdaňovacích obdobiach.
Odsek 11 upravuje vyčíslenie základu dane pri predaji podniku, kedy súčasťou predaného majetku sx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xčtovníctva, nie sú poskytnuté alebo prijaté preddavky, kým nie je splnená dodávka tovaru, služby alebo iného plnenia, na úhradu ktorých boli tieto prexxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ktoré uplatňujú rozdielny spôsob účtovania.
Ustanovenie odseku 13 rieši spôsob a úpravu základu dane pri zrušení daňovníka bez likvidácie. Rovnakx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xx xxxxxxxuje postup pre daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, pri zahrnutí základu dane jeho stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí do celosvetxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podľa platného účtovníctva od 1. januára 2003 nie je účtované do výnosov, ale na nerozdelený zisk minulých rokov, na základ dane z príjmov tak, aby rozpuxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie.
Odseky 17 a 19 určujú odchýlku vyčíslenia základu dane od účtovného hospodárskeho výsledku pri oceňoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxíjmov.
Podľa odseku 21 sa zmluvné pokuty, poplatky a úroky z omeškania zahrnú do základu dane u príjemcu až po skutočnej úhrade príjmu, u platiteľa až po xxx xxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxpeňažného príjmu.
K § 18
Vo Finančnom spravodajcovi č. 14/1997 bola uverejnená I. časť smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx správcu dane pri posudzovaní a uplatňovaní cenových transferov ovplyvňujúcich príjmy a výdavky daňovníkov. Ustanovenie nadväzuje na ustanovenie § xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxých vzťahoch líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, ak táto odchýlka znížila základ dane. Ustanoxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx využiť aj na určenie obvyklej trhovej ceny u tuzemských závislých osôb a pri určení obvyklej trhovej ceny pri prevode aktív medzi stálou prevádzkarňou x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxch medzi zahraničnými závislými osobami s podmienkami, ktoré by vznikli medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch. Táto právnx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxských krajín OECD. Ustanovenie definuje princíp nezávislého vzťahu, ako základnej medzinárodnej normy členských štátov OECD, ktorá sa musí používax xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxi v porovnateľných obchodných vzťahoch. Na uplatnenie tohto princípu je nevyhnutné vykonať analýzu porovnateľnosti, pričom sú porovnávané najmä vlxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xskutočňovaný obchodný vzťah a obchodná stratégia subjektu Pri zisťovaní rozdielu podľa § 17 ods. 5 je nevyhnutné vždy zvoliť vhodnú metódu, ktorá je poxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxsakčných metód nezabezpečí porovnateľnosť na základe princípu nezávislého vzťahu, potom je možné použiť aj metódy vychádzajúce z porovnávania ziskxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xetód, potom je možné využiť ich vzájomnú kombináciu, prípadne aj ďalšie metódy, ktoré nie sú uvedené v tomto ustanovení, ak spôsob ich výberu je uspokojxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ak správca dane odsúhlasí daňovníkom navrhnutú metódu, uplatní sa táto metóda najmenej počas jedného zdaňovacieho obdobia, pričom k jej zmene nemôže xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxrole.
K § 19
V súlade s odsekom 1 tohto ustanovenia, daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy, hodnotou tovaru zahrnovanú do nákladov pri predaji, služby a pod.), ale tieto akceptuje podľa účtovníctva. Ak je výška výdavku limitovaná osobitnýx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxovuje limit pre maximálnu úhradu, resp. inak vymedzuje náklad, ktorý daňovník môže vynaložiť (napr. výška úhrady pri pracovných cestách a spôsob zisťxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xčtovný náklad uznaný za daňový výdavok len do výšky uvedeného limitu či vymedzenia. Ak je výška výdavku limitovaná ustanoveniami tohto zákona, je pri uxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxp. výšku odpisov zahrnovaných do výdavkov (§ 22 až § 29 zákona)] uvádzajú rozsah daňových výdavkov, ktoré je možné uplatniť len v rozsahu a za podmienok uxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxvané v súlade a vo výške účtovanej ako náklad podľa účtovníctva).
Vo všeobecnosti ustanovenia § 19 až 21, upravujúce daňové výdavky, akceptujú nákladx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxný zároveň na daňové účely. Zákon koncipuje výdavky široko, pričom jednoznačne uvádza, že vo svojich ustanoveniach vymedzuje len niektoré kategórie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxhla vzniknúť pochybnosť, či vzhľadom na svoj "sociálny či osobný" charakter sú považované za výdavky znižujúce zdaňovaný príjem (napr. zdravotná staxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnia § 19 až 21 zákona v podstate vytvára rozdiel medzi účtovným hospodárskym výsledkom a základom dane z príjmov. Uvedené rozdiely môžu nadobúdať trvalx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xa daňový výdavok. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaný zákon zrušuje zákon č. 368/1999 Z.z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu daxxx xxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxvými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmov, aj keď o týchto výdavkoch (nákladoch) daňovxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxe. Ide predovšetkým o výdavky na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku, ktoré do daňových výdavkov nie je možné zahrnúť jednorazovo, ale lex xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx daňovníka a ďalšie položky.
K § 22
Ustanovenie definuje pojmy hmotný majetok, nehmotný majetok, iný majetok, odpisovanie a prerušenie odpisovxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxsovaného hmotného majetku je ustanovená sumou prevyšujúcou hranicu 30 000 Sk a u nehmotného majetku sumou prevyšujúcou hranicu 50 000 Sk.
V definícii xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxní tohto majetku a rovnako aj odpisovanie nehmotného majetku plne korešponduje so zásadami platnými v účtovníctve.
V ďalšom texte sa ustanovujú podmxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxikajúceho daňovníka a jeho právneho nástupcu, vypočítaný s presnosťou na celé mesiace.
Z dôvodu zjednodušenia zákon neumožňuje uplatňovanie polroxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx predaji, likvidácii a nezavinenej škode) javí ako nepotrebná. Naviac o tento polročný odpis sa umožňuje uplatniť vyšší odpis v 1. roku odpisovania pri xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxený z odpisovania. Hmotný majetok po skončení finančného prenájmu u ktorého prechádzajú vlastnícke práva na nájomcu bezplatne, je rovnako ako každý ixx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxný hmotný majetok charakteru inžinierskych sietí, ktorý bol odovzdaný prevádzkovateľovi na jeho ďalšie využitie vrátane preložiek energetických dxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxsp. spravuje majetok štátu alebo majetok obce a ďalej tento zákon nadväzuje na postupy účtovania a v súlade s nimi umožňuje odpisovanie aj takého hmotnéxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny alebo pri obstaraní nehnuteľnosti a pri nehnuteľnostiach až povolením vkladu do katastra nehnuteľnoxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxpismi.
Určuje sa ocenenie nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva tak, že nový vlastník môže odpisovať len zo zostatkovej ceny zixxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxickou osobou na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť pri preradení z majetku určeného na osobné používanie do obchodného majetku tak, že xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xalej sa ustanovujú prípady zahrnovania DPH do vstupnej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku. Dodatočne odpočítateľná DPH alebo dodatočne neodxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxkladu dane z príjmov.
K § 26 až 28
V týchto ustanoveniach sa určujú 4 odpisové skupiny s priradenými lehotami odpisovania 4, 6, 12 a 20 rokov. Hmotný xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xÚ SR č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Klasifikácia stavieb. Na základe takto vykonaného zatriedenia sa majetok podľa prílohy k zákonu zaradí do príslxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxx ustanovení sa definuje pojem technického zhodnotenia, a to v nadväznosti na stavebno-technické predpisy a rekonštrukcia a modernizácia.
K § 30
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xratšie ako kalendárny rok, nedochádza ku kráteniu odpočtu daňovej straty. Zákon umožňuje odpočítavať každú vykázanú stratu podľa ustanovených pravxxxxxx
x x xx
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxvníka. Výnimky sú ustanovené v odsekoch 2 až 4.
K § 32
Zákon ustanovuje povinnosť podať daňové priznanie daňovníkovi, ktorého zdaniteľné príjmy xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxzahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a zrazením tejto dane je daňová povinnosť splnená (ide o príjmy za prenájom nebytových priestorov spolxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx xx xx xxxmená, že si príjmy, z ktorých bola vybraná daň podľa § 43 priznáva v daňovom priznaní.
Priznanie podáva podľa odseku 1 aj daňovník, ktorého síce ročné zdxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxvyplýva.
Daňovník s príjmami podľa § 5, ktorý poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a po uplynutí zdaňovacieho obdobia chce uplatniť postup xxxxx x xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxje zaviesť systém daňového bonusu v sume 4 800 Sk ročne na každé vyživované dieťa, žijúce v domácnosti s daňovníkom, ktoré je podľa zákona o prídavkoch na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xníži vypočítanú daň. Ak suma dane je nižšia ako suma daňového bonusu, rozdiel týchto súm zašle príslušný správca dane daňovníkovi na základe jeho žiadoxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxsobku minimálnej mzdy a uplatňuje si daňový bonus u zamestnávateľa, sa znižuje mesačný preddavok na daň vo výške 1/12 ročnej sumy daňového bonusu. Postxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxestnávateľa ustanovený v § 35 až 40.
Ak dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich, pričom daňový bonxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxdnotlivých kalendárnych mesiacoch, v ktorých daňovník mal nárok na jeho uplatnenie zostáva zachovaný aj v prípade, ak príjmy daňovníka zo závislej čixxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxník, ktorý mal príjmy zo závislej činnosti nižšie ako 12 násobok minimálnej mzdy, ale súčasne dosiahol aj základ dane z príjmov podľa § 6 aspoň vo výške 12 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x x xxxxxvacom období vykázal základ dane z príjmov podľa § 6 aspoň vo výške pomernej časti minimálnej mzdy (pripadajúcej na počet mesiacov, v ktorých daňovníkoxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxx xstanovenia sa platia preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na bežné zdaňovacie obdobie v závislosti od poslednej známej daňovej povinnosti. Preddxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxdanie daňového priznania (napr. od 1. apríla bežného roka do 31. marca nasledujúceho roka).
Ustanovenie určuje aj spôsob výpočtu preddavkov na daň a ixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x ostatné príjmy (§ 8). Podľa odseku 11 sa ustanovenie o platení xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx x xx xxxxxx xxxxx x xx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxxxxxx xxxxenia preddavkov na daň podľa odsekov 2 a 3 sa odvíja od výšky poslednej známej daňovej povinnosti definovanej v odseku 5. Daňovník, ktorého posledná znáxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxočné preddavky na daň (tieto sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka) a pri poslednej známej daňovej povinnosti presahujúcej 500 000 Sk sa pxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxatní nezdaniteľné časti základu dane a sadzbu dane, ktoré sú platné v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, čím sa zreálni suma platenxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxcovi dane možnosť určenia platenia preddavkov na základe žiadosti daňovníka alebo z vlastného rozhodnutia v tých prípadoch, ak daňovníkovi začali plxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxenskej republiky obvykle zdržiava, ktorý má príjmy podľa § 5, z ktorých sa nevyberá preddavok na daň podľa § 35.
Daňovník, ktorý prestal vykonávať činnxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxutočností. Tieto skutočnosti oznámi správcovi dane.
K § 35
Ustanovenie upravuje výpočet mesačného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnoxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxdu na výšku príjmov. Vypočítaná suma preddavku na daň sa zníži o sumu vo výške zodpovedajúcej 1/12 daňového bonusu.
U zamestnancov, ktorých zdaniteľnx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxv a teda aj z časti v cudzej mene prepočítanej na slovenskú menu. Sú to napr. štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu službu v sídle služobného úradu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx platiteľom dane nemôže uplatniť pri výpočte mesačného preddavku na daň nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u tých zamestnancovx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xe platiteľom dane tak, že zníži preddavok na daň tomu zamestnancovi, ktorému v príslušnom kalendárnom mesiaci vyplatil, poukázal alebo pripísal k dobxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxsu, doplatí zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancovi celý bonus alebo jeho časť z úhrnu preddavkov na daň, ktoré zrazil všetkým ostatným xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vyplatí tento rozdiel zamestnancom zo svojich prostriedkov. Správca dane tieto prostriedky zamestnávateľovi na základe žiadosti poukáže. Týmto sa xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xríjmov zo závislej činnosti a zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane ustanovuje podmienky, kedy môže pri výpočte preddavkov na preukázanie nároxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrihliadne na nezdaniteľnú časť daňovníka a na daňový bonus len jeden z nich.
Ak daňovník neuplatňuje alebo nepredloží doklady preukazujúce nárok na dxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxxsti uplatniť pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania.
Vyhlásenie na zdanenie príjmov na nasledujúce zdaňovacie oxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xby platiteľ dane vedel správne uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a priznať daňový bonus na vyživované dieťa pri výpočte preddavku nx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) a na daňovníka, ktorý je poberateľom dôchodkov je potrebné preukazovať zákonom stanovenxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxtnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, preukázať aj potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.
Vzhľadom na to, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxvinnú školskú dochádzku.
K § 38
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti sa vykonáva na základe žiadosti zamestnanca, ax xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxnanie ročného zúčtovania, vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie, aj keby nepoberal iné príjmy.
Zamestnanec je povinný podať daňové priznanie xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane.
Ďalej ustanovenie upravuje postup zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane pri vrátení preplatku na dani a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Preplatok dane a daňový bonus vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi najneskôr pri zúčtovaní mzdy za mesiac apríl a o vrátený preplatok dane a daňový bxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxnnosti platiteľov pri vedení mzdových listov a evidencie príjmov zo závislej činnosti a vystavovaní potvrdení pre daňovníka. Ustanovenú evidenciu sx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxsko, rodné číslo a adresa daňovníkov, na ktorých sa vzťahujem osobitný režim vykazovania údajov, sa na mzdových listoch neuvádzajú.
Ďalej sú povinní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxvníkovi doručiť a tiež vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50.
Podľa odsekov 7 a 8 sú platitelia dane povinní správcovi dane predkladať prehxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxh sa meno a priezvisko, rodné číslo a adresa daňovníkov, na ktorých sa vzťahujem osobitný režim vykazovania údajov, neuvádzajú.
K § 40
V ustanovexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxň ako mal alebo priznal a vyplatil daňový bonus vo vyššej alebo nižšej sume ako mal zamestnanec nárok podľa tohto zákona (aj zavinením daňovníka). Ustanxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxestnávateľ, ktorý je platiteľom dane daňovníkovi mzdu nevypláca a nemôže zo zamestnancovej mzdy vykonať zrážku.
K § 41
Zdaňovacím obdobím je vo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základe povolenia správcu dane môže byť v odôvodnených prípadoch uvedených v zákone o účtovníctve aj tzv. hospodársky rok definovaný v účtovných predxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xe kalendárny rok.
Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je daňovník povinný podať v ustanovenej lehote vyplývajúcej z § 49. Výnimky xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxité osobitosti sa vzťahujú aj na rozpočtové a príspevkové organizácie a občianske združenia, u ktorých zákon vymedzuje podmienky, kedy povinnosť podxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdujúceho roka, mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Predxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxhádzajúcom zdaňovacom období nepresiahla 500 000 Sk, platí štvrťročné preddavky na daň za bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxa. Preddavky na daň neplatí daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 50 000 Sk. Daň sa vyrovná v lehote na podanie priznaxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxa dane môže určiť platenie preddavkov zhodným spôsobom aj daňovníkovi so xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stála prevádzkareň.
Zo všeobecného systému platenia preddavkov uvedenom v zákone správca dane môže poskytnúť výnimku len v ustanovených prípadochx
xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xáklade aktuálnej sadzby dane platnej pre zdaňovacie obdobie, na ktoré sú platené preddavky.
K § 43
Vo všeobecnosti je pri niektorých druhoch príxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x uvedenom prípade odbremenený od povinnosti podania priznania alebo môže byť subjektom so sídlom alebo bydliskom v cudzine.
Ustanovenie vymedzuje pxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxemcu), ktorým je daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie, Fond národného majetku Slovenskej republiky, správcovská spoločnosť a podielxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdníctvom stálej prevádzkarne alebo podniká prostredníctvom stálej prevádzkarne a preukázateľne ide o príjmy, ktoré nesúvisia s touto stálou prevádxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx ktorý sa započíta na výslednú daňovú povinnosť stálej prevádzkarne pri podaní daňového priznania. Vybratím dane zrážkou je splnená daňová povinnosť xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv. V ostatných prípadoch si zrazenú daň môže daňovník odpočítať ako preddavok na daň. Ak suma zrazenej dane prexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnému správcovi dane.
Osobitne je riešené zdanenie výnosov z podielových listov. Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z výnosov z podielových listox xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní z rozdelenia zisku.
Inštitút dane vyberanej zrážkou je využívaný na úhrady vykonávané subjektom so sídlom a bydliskom na území Slovenskej republixxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxkej republiky, resp. zahraničný platiteľ dane, pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Pri výnosoch z cenných papierov pxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xovým znením zákona najneskôr v termíne do 30. júna roka, ktorý nasleduje po zdaňovacom období, za ktorý je vykázaný základ dane.
Systém vyberania dane xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xalendárny mesiac. Ak platiteľ dane nevykoná zrážku dane alebo zrazenú daň včas neodvedie, bude sa od neho vymáhať ako jeho dlh, resp. uplatnia sa rovnakx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxm zrážky splnená daňová povinnosť. Ak však zrazená daň je považovaná len za preddavok, potom nie je splnená daňová povinnosť; v takomto prípade treba dax xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxm spôsobom ako od daňovníka. Podľa odseku 1 správca dane môže rozhodnutím uložiť právnickým osobám a fyzickým osobám, aby pri peňažnom plnení v prospecx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xým platiteľom príjmu, ktorí vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, povinnosť zrážky prxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxe. Ak ide o príjem z prenájmu nehnuteľností, plynúci daňovníkovi fyzickej osobe, pri zabezpečení dane sa zdaniteľný príjem zníži o 25% podľa § 6 ods. 10.
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxn v prípadoch, ak ide o uhradenú daň v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak sa podľa zmluvy uplatňxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou. Ak podľa príslušnej zmluvy príslušný príjem v krajine zdroja možno zdaniť iba delenou sadzbou dane, napr. vx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx však vykoná najviac do sumy dane, pripadajúcej na príjmy, plynúce zo zdrojov v zahraničí, to znamená vo výške dane, aká by sa z týchto príjmov platila na nxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxza ich z priemerného daňového zaťaženia a u právnických osôb z pomeru príjmov (základov dane) plynúcich zo zdrojov v zahraničí k príjmom (základom danex xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxôb a právnických osôb.
K § 47
Ustanovuje sa spôsob zaokrúhľovania základu dane, zdaniteľnej mzdy, dane (vrátane dane vyberanej zrážkou), preddxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxá osoba so sídlom v zahraničí, ktorá vykonáva na území Slovenskej republiky činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne alebo zamestnáva na území Slxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxúcich mesiacoch.
K § 49
Toto ustanovenie upravuje základné lehoty na podávania daňového priznania fyzických osôb a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx § 43 za uplynulý štvrťrok a hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti.
K § 50
Podľa tohto ustanovenia sa umožňuje daňovníkox xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxva vyhlásenie osobitne správcovi dane podľa bydliska daňovníka) určiť 1% nimi zaplatenej dane na úhradu taxatívnych výdavkov len v prospech taxatívnx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane sa v roku 2004 použijú ustanovenia § 48 a 51a zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskoršícx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxväzným právnym predpisom postup daňovníka pri prechode účtovania zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak a vxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xplatnenia zmien, ktoré je daňovník povinný vykonať v účtovníctve k 1. januáru 2004 a ich vplyv na vyčíslenie základu dane z príjmov.
K § 53
Tento záxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
predseda vlády Slovenskej republiky
Ivan Mikloš, v.r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR