LIT36721SK

Dôvodová správa k zákonu č. 586/2003 Z.z., o advokácii

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxn) v znení neskorších predpisov, sa predkladá v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003. Vychádza najmä z Národného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxvenskou advokátskou komorou a prihliada na niektoré opodstatnené požiadavky vznesené za strany zástupcov Slovenskej advokátskej komory. V súvisloxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxvania služieb právnej pomoci.
Podľa článkov 45, 47, 56 a 69 Európskej dohody o pridružení sa Slovenská republika zaviazala zabezpečiť postupnú zlučixxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovať služby zahraničnými subjektami na svojom území. Vzhľadom na uvedené sa nebudú zo strany Slovenskej republiky prijímať neprimerané opatrxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zákonom sa implementujú nasledovné akty komunitárneho práva:
-
Smernica Rady č.77/249/EHS z 22.marca 1977 o uľahčení efektívneho výkonu slobodx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na základe ukončenia odborného vzdelania v trvaní aspoň troch rokov,
-
Smernica Rady a EU parlamentu č. 98/5 zo 16.februára 1998 o umožnení výkonu axxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxudok Európskeho súdneho dvora č. 427/85.
Začlenenie smerníc Európskych spoločenstiev do zákona o advokácii sa legislatívno-technicky rieši spôsoxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x aplikáciu.
Popri implementácii normatívnych aktov ES sa zákon zameriava aj na aktualizáciu právnej úpravy vybraných otázok poskytovania právnej pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxsu, práv a povinností advokátov, formy spoločného výkonu advokácie (najmä združenie a verejná obchodná spoločnosť), zdokonalenie disciplinárneho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxtúra zákona zodpovedá stavu súčasných požiadaviek kladených na úroveň poskytovania právnych služieb a utvára tak potrebný základ nielen pre ďalšie fxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxe mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtorými je Slovenska republika viazaná.
II. Osobitná časť
K Čl. I
K § 1
Výkonom advokátskeho povolania a realizáciou právnych služieb sa napxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxpovanie pred súdmi, inými orgánmi verejnej moci ako aj inými subjektami. Medzi iné orgány verejnej moci patria orgány štátnej správy ale i územná a záujxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx všetky tradičné formy právnych služieb vykonávané mimo procesné zastupovanie, ako sú napr. spisovanie listín, poradenstvo, rozbory.
Pojem „advokxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy a na príslušnosti k advokátskemu stavu.
V odsekoch 3 a 4 návrhu zákona sa uvádzajú aj ďalšie spôsoby poskytovania právnej pomoci nielen advokátmi ale xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxeku 5 neobmedzený. Ale popri nich môžu čiastočne participovať na poskytovaní jednotlivých zložiek právnej pomoci (samostatné právne služby) aj iné sxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx používaný v zákone ako legislatívna skratka.
K § 2
Upravuje sa kto je advokát a kto vedie zoznam advokátov.
K § 3
Podmienkou zápisu osoby do zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxulte vysokej školy v Slovenskej republike, ktoré sa osvedčuje vysokoškolským diplomom a vysvedčením o štátnej skúške alebo
b)
získanie vysokoškxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxkonov v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií uznané ako rovnocenné zo vzdelaním uvedeným v písxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Doteraz sú niektoré z týchto ustanovení ako prekážky zápisu nesystematicky zaradené v § 4.
V odseku 2 navrhované ustanovenie upresňuje podmienky, ktxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zrejmé kto bezúhonným je a kto nie.
Podľa odseku 3 bezúhonným nie je ten, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xôže byť napríklad vyzradenie utajovanej skutočnosti podľa § 107 Trestného zákona, ktorú sa advokát dozvedel pri výkone advokácie, a ktorú následne vyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxvaním právnych služieb, trestný čin podľa § 251a tým, že ukryje alebo na seba alebo iného prevedie čo i z nedbanlivosti vec väčšej hodnoty, ktorá bola zísxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxie.
V prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxto trestný čin zahladené, alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu. Jednou zo základných podmixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx korupcii ako výraz úprimnej vôle po eliminácii tohto negatívneho javu, ktorý má zhubný vplyv na celé ekonomické a spoločenské prostredie a v konečnom dxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxlovej tolerancie v právnických profesiách.
V odseku 4 sa upravuje nový spôsob preukazovania bezúhonnosti. Bezúhonnosť sa bude preukazovať odpisom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx x bol samostatne vyčlenený sľub advokáta.
K § 4
Podľa čl. 10 bod 1 smernice 98/5/ES sa má umožniť usadenému euroadvokátovi, ktorý v našom práve poskxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxlo byť sústavne, t.j. bez podstatnejšieho prerušenia. Je pritom povinnosťou euroadvokáta preukázať, či právne služby poskytoval po stanovenú dobu a xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhodnutie Komory má byť popritom podľa smernice preskúmateľné súdom.
Podľa čl. 10 bod 3 smernice 98/5/ES sa má umožniť začleniť do nášho advokátskeho sxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxkytoval v našom práve po kratšiu dobu, ak s ohľadom na doterajšiu činnosť euroadvokáta nie je potrebné na splnení tejto podmienky trvať.
V odseku 1 sa usxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxx xxxxx xxx
x xxxxxx x xx xxfinované interpretačné pravidlo pojmu „bez podstatnejšieho prerušenia“. Typickými udalosťami každodenného života sú napríklad dovolenka alebo pxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xrihliadnutím na dôvod, dĺžku a početnosť prerušení rozhodla, či išlo o podstatné prerušenie a či nie. Rozhodnutie Komory bude následne preskúmateľné xxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxdvokáta. Euroadvokát za tým účelom označí a predloží Komore všetky informácie a dokumentáciu o počte a povahe právnych služieb, ktoré poskytol v slovexxxxx xxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxt poskytoval právne služby v oblasti slovenského práva.
K § 5
Podľa smernice 89/485/EHS o uznávaní diplomov sa má umožniť občanovi členského štáxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa a praxe k získaniu oprávnenia poskytovať právne služby, t.j. k tomu aby sa v domovskom štáte mohol stať advokátom, aby po zložení skúšky spôsobilosti sx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x x
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx skúšku. Ide o odbornú justičnú skúšku, notársku skúšku a prokurátorskú skúšku. Podľa navrhovaného znenia sa zo zákona bude považovať za advokátsku skxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxr. o exekútorskú skúšku, skúšku patentového zástupcu alebo skúšku daňového poradcu. Podmienky uznania inej právnej skúšky za advokátsku skúšku ustaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zo zákona bude považovať za prax advokátskeho koncipienta prax právneho čakateľ komerčného právnika.
Uznanie inej právnej skúšky podľa navrhovanéxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxmôže byť svojvôľou a musí sa riadiť podmienkami ustanovenými stavovským predpisom.
V odseku 3 sa ustanovujú náležitosti, ktoré musí žiadateľ o vykonxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx v odseku 4 stanovuje lehota, v ktorej Komora žiadateľovi o zápis do zoznamu advokátov po preukázaní splnenia zákonných podmienok, umožní zložiť sľub a xxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxta začína počítať. V odseku 1 písm. d) sa vo vzťahu k novej definícii bezúhonnosti upravujú dôvody obligatórneho vyčiarknutia zo zoznamu advokátov. V oxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxažným porušením povinnosti advokáta, a preto sa stáva novým dôvodom pre vyčiarknutie advokáta zo zoznamu.
V odseku 2 sú uvedené konania, ktoré v nižšex xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxnuť zo zoznamu advokátov toho, kto naplnil skutočnosti predpokladané v písm. a) alebo b).
Ustanovenie § 6 sa primerane použije i na vyčiarknutie usadexxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xx x xxx xxxx x x x xxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxutý. O vyškrtnutí zo zoznamu advokátov podľa § 6 odseku 1 písm. g) je Komora oprávnená rozhodnúť iba do jedného roku odo dňa, kedy sa o nesplnení podmienky xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxúdiu v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike prípadne nemá uznaný doklad o právnickom vzdelaní vydaný zahxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxávnikov, zbavenia výkonu notárskeho úradu, zbavenia výkonu exekútorského úradu alebo odvolania z funkcie sudcu.
K § 8
V návrhu sa pristupuje ku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxitút pozastavenia výkonu advokácie má charakter prechodného opatrenia, lebo ak odpadnú dôvody jeho uloženia, účinky zápisu do zoznamu sa obnovujú.
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxť výkon advokácie tomu advokátovi, ktorý bol ešte neprávoplatným rozsudkom súdu prvého stupňa uznaný za vinného zo spáchania úmyselného trestného čixx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. d) vyčiarknuť. Písmeno d) sa vzťahuje na dobrovoľné pozastavenie výkonu funkcie.
V odseku 2 sa tiež upresňuje txxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo povolenie vyrovnania osobe poskytujúcej právne služby podľa tohto zákona.
K § 9
Navxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxdne odlišovať pozastavenie výkonu advokácie od vyčiarknutia zo zoznamu, je v ods. 2 písm. d) zvýraznené, že pozastavením výkonu advokácie sa neukončuxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx
x x xx
xxxxxxje sa preskúmateľnosť jednotlivých rozhodnutí komory súdom.
K § 12
Upravuje sa spôsob, odlišnosti a formy spoločného alebo samostatného výkonx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxoci. Ide o združenie v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, verejnú obchodnú spoločnosť v zmysle § 76 a nasl. Obchodného zákonníka a spoločnosť s xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčností a spoločností s ručením obmedzeným; tým nie sú dotknuté ustanovenia xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxganizačných zložiek zahraničných združení.
V odseku 3 sa upravuje používanie profesného označenia „advokát“. Ak je advokát účastníkom združenia, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obchodné meno spoločnosti.
K § 13
Advokáti sa môžu združiť za účelom spoločného výkonu advokácie. Účastníkmi združenia môžu byť len advokáti. sxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx združenia, musia mať spoločné sídlo. Adresu sídla sú povinní bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Komore. Písomnosti určené účastníkom združenia xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxkeho zákonníka, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
Okrem toho sa naďalej umožňuje aj dočasné poskytovanie právnych služieb v jednej alebo viacerxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xx xxx
xxx xxxxxx
xx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x zmluve o združení vylúčiť.
K § 14
Advokáti môžu za účelom výkonu advokácie založiť verejnú obchodnú spoločnosť. Predmetom podnikania takejto sxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxkáti. Iná spoločnosť ako verejná obchodná spoločnosť spĺňajúca podmienky podľa navrhovaného znenia § 11a nemôže poskytovať právne služby podľa tohtx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xákonníka rozhodnúť o neplatnosti takejto spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie.
Advokáti poskytujúci právnu pomoc spoločne vo forme verejnej obxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxrane zmluva o poskytovaní právnych služieb bude uzatvorená medzi klientom a právnickou osobou, a voči tejto osobe sa budú uplatňovať záväzky. Advokátxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxj obchodnej spoločnosti sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
V odseku 3 sa ustanovujx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xez obmedzenia. Poverenie len niektorých spoločníkov na konanie v mene spoločnosti, resp. spoločné konanie spoločníkov je vylúčené.
V odseku 4 sa odlxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx prihlásiť sa o účasť v spoločnosti, vzniká mu len právo na vyrovnací podiel podľa obchodného zákonníku.
V odseku 5 sa okrem bežných spôsobov zániku účaxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxovi zároveň vzniká voči spoločnosti nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa osobitného predpisu.
V odseku 6 sa obdobne ako v združení umožňujx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxístup „ad hoc“). Takúto
ad hoc
spoluprácu si však advokáti môžu v spoločenskej zmluve vylúčiť.
V odseku 7 sa ustanovuje advokátom povinnosť bez zbytoxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxníkov.
K § 15
Advokáti môžu za účelom výkonu advokácie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie prxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xej spoločníkmi a konateľmi môžu byť len advokáti a musí byť poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaním právnyxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx a na účet spoločnosti. Ak výkon advokácie v mene spoločnosti nepripúšťajú v jednotlivých prípadoch osobitné predpisy, vykonávajú advokáciu vo vlastxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xpoločnosti samostatne a bez obmedzenia.
V odseku 4 sa okrem bežných spôsobov zániku účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným navrhuje i nxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxnacieho podielu podľa Obchodného zákonníka.
Podľa odseku 5 dedičom obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť len advokát. Ak dedxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxx x xxxxxení umožňuje aj dočasné poskytovanie právnych služieb v jednej alebo viacerých presne vymedzených veciach niekoľkými advokátmi na základe vzájomnex xxxxxx xxxxxxxx x
xx xxx
xxx xxxxxx
xx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxladu písomne oznámiť Komore adresu sídla verejnej obchodnej spoločnosti. Sídlo spoločnosti je zároveň doučovacím miestom všetkých spoločníkov.
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxované ustanovenie odstraňuje súčasné nedostatky právnej úpravy, ktoré sú spojené s mechanizmom výberu vhodného zástupcu advokáta. Ide najmä o zákonxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx sa zdôrazňuje tá skutočnosť, že na nového advokáta neprechádzajú tieto povinnosti nahradzovaného advokáta:
1.
povinnosť zastupovaného advokáxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxé ďalšie povinnosti a iné práva z pôvodného zmluvného vzťahu medzi advokátom a klientom, ak by bol nový advokát v dôsledku ich prechodu voči pôvodnému adxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xočas trvania prekážky na strane advokáta vykonáva zástupca v mene advokáta práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov priamo súvisiaxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxrane a presadzovaní práv a záujmov klienta je povinný zachovávať ústavu, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Ak sú pokxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxore so stavovskými predpismi je advokát oprávnený od zmluvy o poskytovaní právnych služieb odstúpiť.
K § 19
Ustanovenie umožňuje advokátom zo Sxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Prvým medzinárodnoprávnym dokumentom je Európska dohoda o pridružení.
Nie je vylúčené, že v budúcnosti budú uzatvorené bilaterálne medzinárodné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xú napr. OECD alebo WTO.
K § 20 až 22
Upravuje sa postup pri odmietnutí právnej pomoci advokátom a rieši sa pôsobnosť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxvody odmietnutia poskytovania právnej pomoci a odstúpenia od zmluvy o poskytovaní právnych služieb advokátom, rozširuje sa doterajší počet zákonnýxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxzovanou úpravou dôvodov zachovania mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa advokát a ďalšie určené osoby dozvedeli v súvislosti s poskytovaním pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xa tiež výnimka z tejto povinnosti v prípade, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. Advokát sa nemôže dovolávať povinnoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxžadovať za ne primeraný preddavok. Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov. Občan má právo na poskytnutie právnych služieb za zníxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
Advokátovi, ktorí bol ustanovený z úradnej moci, hradí odmenu za právne služby štát.
K § 26
Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxt a iný zamestnanec advokáta nezodpovedajú klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb. Ich pracovnoprávna zodpovednosť voči advxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv. Voči svojim zamestnancom a iným osobám zodpovedajú advokáti-spoločníci spoločne a nerozdielne. Advokát sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxdnú spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným.
K § 27
Na krytie zodpovednosti je advokát povinný uzavrieť poistnú zmluvu a preukázať sa ňou Koxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxm tak urobí Komora (hromadné poistenie zodpovednosti za škodu). V tomto prípade je povinný zaplatiť Komore príslušnú časť poistného, ktorá naň pripadxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xedy tento záväzok zaniká a kedy nie.
V odseku 3 sa definuje zmierovacie konanie, ktoré sa vykonáva pred orgánmi Komory, a ktoré slúži na zachovanie vážnxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxní právnych služieb viesť.
Všeobecne k tretej časti
Navrhnutým súborom ustanovení sa vykonáva implementácia ustanovení Smernice Rady č.77/24xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxožnení výkonu advokátskeho povolania na trvalom základe v inom členskom štáte ako tom, v ktorom bola získaná kvalifikácia. Zároveň sa napĺňajú záväzkx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxhovaná právna úprava rozlišuje štyri skupiny advokátov – hosťujúceho euroadvokáta, usadeného euroadvokáta, zahraničného advokáta a medzinárodnéxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne na základe profesijného txxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxskej republiky do Európskej únie bude potrebné profesijne tituly uvedené v prílohe rozšíriť aj o profesijne tituly nových členských štátov
V písmene xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xlovenskej republiky dočasne alebo príležitostne. Dočasnosť a príležitostnosť poskytovania služieb je všeobecne novým pojmovým znakom poskytovanxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx že sa hosťujúcim euroadvokátom umožňuje poskytovať právne služby na našom území bez podstatnejších obmedzení, sa napĺňa jeden zo základných pilierox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxa rozumie euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky sústavne, a ktorý je zapísaný do zoznamu euroadvokátov vedenom Koxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxých pilierov Európskej únie, ktorým je voľný pohyb osôb.
V písmene d) sa definuje pojem zahraničný advokát. Zahraničným advokátom sa na účely zákona rxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxtatne a bez obmedzenia, a ktorý je zapísaný v zozname zahraničných advokátov vedenom Komorou. Prvým určujúcim znakom zahraničného advokáta je občianxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxť právne služby nezávisle od tretej osoby, t.j. nesmie ísť príkladmo o oprávnenie poskytovať právne služby v obdobe nášho advokátskeho koncipienta. Txxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx oprávnený zastupovať svojich klientov v konaní pred súdom, resp. iným orgánom verejnej moci obdobne ako advokát slovenský. Obidva určujúce znaky musxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxičom rozhodnutie Komory je preskúmateľné súdom.
V písmene e) sa definuje pojem medzinárodný advokát. Medzinárodným advokátom sa na účely zákona rozxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxnia, a ktorý je zapísaný v zozname medzinárodných advokátov vedenom Komorou. Určujúcim znakom medzinárodného advokáta je obdobne ako u zahraničného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxu komorou sa na účely zákona rozumie samosprávna stavovská organizácia alebo iný orgán verejnej moci, ktorý je oprávnený udeliť profesijný titul, a ktxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxácie. Štátom registrácie sa na účely zákona rozumie členský štát Európskej únie alebo iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore, člexxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxene h) sa definuje pojem profesijný titul. Profesijným titulom sa na účely zákona rozumie v prípade euroadvokáta profesijný titul uvedený v prílohe. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxrodného advokáta samostatne a bez obmedzenia poskytovať právne služby v štáte registrácie.
V písmene i) sa definuje pojem zahraničné združenie. Zahxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx oprávnená poskytovať právne služby bez obmedzenia v štáte registrácie, a ktorá nemá oprávnenie na výkon inej činnosti, a ktorej spoločníci ručia za jex xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxkom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Jednotlivé určujúce znaky zahraničného združenia vyplývajú zo znakov verejnex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxát je oprávnený poskytovať právne služby za tých istých podmienok ako slovenský advokát. Právne služby poskytuje v súlade s podmienkami ustanovenými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxi zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci a obhajobe obvineného v trestnom konaní.
Hosťujúci euroadvokát xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxh služieb podľa tohto zákona (napr. viesť riadnu spisovú dokumentáciu, chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi, pri výkonx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxom ustanovených prípadoch, zachovávať mlčanlivosť xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxý titul.
Ustanovenia tohto zákona, osobitných predpisov a stavovských predpisov Komory sa však pri poskytovaní právnych služieb hosťujúcim euroadxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xapríklad oznamovacej povinnosti advokáta voči Komore podľa § 28. Hosťujúci euroadvokát tiež nie je povinný sa finančne podieľať na činnosti Komory.
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxstnom konaní povinný spolupracovať s advokátom zapísaným v zozname advokátov. Vzájomnú spoluprácu si advokáti upravia zmluvou, ktorá musí mať písomxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xuroadvokátovi sa doručujú spolupracujúcemu advokátovi v jeho sídle.
K § 34
Hosťujúci euroadvokát nemá právo hlasovať na konferencii advokátox xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxukázať svoje oprávnenie vykonávať advokáciu samostatne pod niektorým z označení uvedených v prílohe a svoje poistenie zo zodpovednosti za škodu, ktoxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxkytovaní právnych služieb používať profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu, v ktorom mu bolo udelený profesijný titul.
K § 37
Hosťujúxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnosti s ručením obmedzeným oprávnenou poskytovať právne služby podľa tohto zákona.
K § 38
Usadený euroadvokát je oprávnený poskytovať právne sxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxnkami ustanovenými týmto zákonom sa usadený euroadvokát považuje za advokáta podľa tohto zákona. Usadený euroadvokát je povinný dodržiavať povinnoxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxátu, v ktorom mu bolo udelený profesijný titul.
K § 39
Usadený euroadvokát sa zapisuje do zoznamu euroadvokátov. Žiadateľ o zápis do zoznamu euroxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxtore a je oprávnený vykonávať advokáciu samostatne pod niektorým z označení uvedených v prílohe. Zároveň musí preukázať, že je poistený zo zodpovednoxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxvskej organizácii, resp. iného orgánu verejnej moci, ktorý mu udelil profesijný titul.
V žiadosti o zápis do zoznamu euroadvokátov euroadvokát uvedxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie, sídlo a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky. O zápise do zoznamu euroadvokxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxnutí Komora žiadateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti. Rozhodnutie Komory je preskúmateľné súdom podľa osxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xoznamu euroadvokátov, o pozastavení alebo zániku ako i o dôvodoch pozastavenia alebo zániku oprávnenia euroadvokáta poskytovať právne služby na úzexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxvinná pred začatím disciplinárneho konania proti euroadvokátovi informovať príslušnú komoru o začatí disciplinárneho konania a poskytne jej všetkx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxolaciemu orgánu.
Informačná povinnosť Komory sa primerane vzťahuje i na zahraničných advokátov a medzinárodných advokátov.
K § 41
Podľa § 41, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xu jeho oprávnenie poskytovať právne služby podľa tohto zákona ku dňu pozastaveniu alebo zániku tohto oprávnenia v štáte registrácie. Komora o tom bez zxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxužieb používať svoj profesijný titul vyjadrený v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej alebo tuzemskej právnickej osoby oxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxx euroadvokát má právo účastniť sa konferencie advokátov a hlasovať o všetkých základných otázkach advokátov. Usadený euroadvokát na druhej strane nexx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxočníkom verejnej obchodnej spoločnosti, resp. spoločnosti s ručením obmedzeným oprávnenou poskytovať právne služby podľa tohto zákona.
K § 45
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxť právne služby podľa tohto zákona za tých istých podmienok ako slovenská právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxetkom vyžaduje sa povinné poistné krytie.
V odseku 2 sa sleduje zásada vzájomnosti vyjadrená v § 46
K § 46
Pre zachovanie zásady rovnakého zaobchxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxemí Slovenskej republiky za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Na účely tohto zákona a osobitných predpisov a v súlade s podmienkami ustaxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podľa tohto zákona, osobitných predpisov a stavovských predpisov Komory bez výnimky. Pritom je povinný dodržiavať aj právne predpisy štátu, v ktorom xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxných advokátov musí v prvom rade preukázať, že je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a je oprávnený vykonávať advxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxovenskej republiky. Zahraničný advokát je zároveň povinný predložiť pri zápise odporúčanie svojej samosprávnej stavovskej organizácii, resp. inéxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx registrácie poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne a označí právnu formu, v akej sa táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxora zahraničnému advokátovi osobitný preukaz, ktorým sa preukazuje pred súdmi a inými orgánmi na území Slovenskej republiky. O zamietavom rozhodnutx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxtných predpisov.
K § 49
Na zahraničného advokáta sa primerane použijú ustanovenia o usadenom euroadvokátovi.
K § 50
Pre zachovanie zásadx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxovať právne služby len v práve štátu registrácie a v medzinárodnom práve. Na účely tohto zákona a osobitných predpisov)a v súlade s podmienkami ustanovxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podľa tohto zákona, osobitných predpisov a stavovských predpisov Komory. Pritom je povinný dodržiavať aj právne predpisy štátu registrácie.
K § xx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do zoznamu medzinárodných advokátov.
K § 54
Na medzinárodného advokáta sa primerane použijú niektoré ustanovenia o usadenom euroadvokátovi.
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx xx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxeho konania sa za subjekt sankčných postihov určuje aj advokátsky koncipient, zahraničný advokát a medzinárodný advokát. Za disciplinárne previnenxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxrení sa rozširuje o verejné napomenutie, pričom sa upravuje aj maximálna hranica peňažnej pokuty do výšky stonásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxčným tlakom na novelizáciu predpisu. Výnosy z pokút sú príjmom Komory. Disciplinárne opatrenia je nutné aplikovať následnej postupnosti za sebou.
Rxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xa návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky. Zakotvuje sa povinnosť disciplinárne obvineného uhrádzať komore paušálne náhrady disciplixxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxruktúra a obsah disciplinárneho rozhodnutia a jeho doručovanie účastníkom konania. Zákon sa dopĺňa výslovným ustanovením o tom, že odvolanie proti rxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxo je advokátskym koncipientom a kto vedie zoznam advokátskych koncipientov.
K § 62
V navrhovanom ustanovení sa spresňujú podmienky, ktoré musí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v odseku 1 a podanie žiadosti o zápis.
K § 63
Ustanovenie bolo navrhnuté z dôvodu odstránenia niektorých nejasností, ktoré by mohli vznxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxcovnoprávnymi predpismi. Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta, spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti alebo konatexx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxto praxe je advokát oprávnený poveriť advokátskeho koncipienta vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré advokátsky koncipient robí sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prispieť advokátovi, verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným na výchovu advokátskeho koncipienta. Advokát, verejnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxky, ktoré advokátskemu koncipientovi umožnia riadnu prípravu na povolanie advokáta. Advokátskemu koncipientovi musí byť najmä umožnená účasť na škxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xhľadom reagovať na nové pojmy zavedené do pracovnoprávnych predpisov.
K § 66
Z doterajšej Slovenskej advokátskej komory a Komory komerčných prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxganizácie je nutné zabezpečiť okrem fungovania stálych orgánov a kancelárie Komory aj činnosť poradných orgánov, ktoré môžu vznikať „ad hoc“ alebo plxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxebo pripravujú podnety pre rôzne legislatívne činnosti na odstránenie problémov zistených pri každodennej aplikačnej praxi.
Rozsah, zameranie, zxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxázky výkonu advokátskeho povolania, riešia sa niektoré podrobnosti aj v stavovských predpisoch Komory.
V § 36 písm. b) je obsiahnutý demonštratívny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí poriadok, volebný poriadok a disciplinárny poriadok komory. Okrem týchto vnútrokomorových predpisov môže Komora schváliť aj iné stavovské predpixxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx. Ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina advokátov alebo revízna komisia, predsedníctvo komory je povinné zvolať ju do dvoch mesiacov od doručenia xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxa osobitných predpisov. Zastúpený advokát sa považuje na konferencii advokátov za prítomného. Konferencia advokátov je uznášaniaschopná, ak je príxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ak konferencia advokátov nie je uznášaniaschopná podľa odseku 3, jej rokovanie sa preruší na jednu hodinu. Po jej uplynutí je uznášaniaschopná s počtxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxvuje sa kompetencia konferencie advokátov.
K § 70
Činnosť komory riadi medzi konferenciami xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxe spolupracovať s príslušnou zahraničnou stavovskou organizáciou v domácej krajine zahraničného advokáta. Tiež bolo potrebné rozšíriť kompetencix xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxpade nenaplnenia doložky vzájomnosti.
Ustanovenie v písmene d) bolo navrhnuté s ohľadom reagovať na zrušenie štátnej arbitráže v Slovenskom právnox xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxíslušnou zahraničnou stavovskou organizáciou v domácej krajine zahraničného advokáta.
Ustanovenie § 38 ods. 3 bolo navrhnuté s cieľom upresniť rozxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxvané zasiahnuť do rozhodovacej právomoci predsedu tak, že vydané opatrenia alebo rozhodnutia môže zmeniť.
K § 72
Deklaruje sa existencia kancexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x3
Revízna komisia, ako najvyšší kontrolný stavovský orgán, je povinná kontrolovať i súlad jednotlivých rozhodnutí alebo opatrení s právnym poriadxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx alebo zmenu takéhoto stavovského aktu.
K § 74
Význam a dôležitosť disciplinárnej komisie ako jedného zo štyroch základných orgánov Komory je naxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxorý upravuje základné otázky výkonu advokátskeho povolania, riešia sa niektoré podrobnosti aj v stavovských predpisoch Komory, uzneseniach konferxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záujmovej samosprávy. Obidve komory vznikli a pôsobia ex lége a majú povinné členstvo, na ktoré sa viaže výkon funkcie advokáta, resp. výkon funkcie koxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxtovať právne služby.
Každá existencia dvoch orgánov verejnej moci vykonávajúcich identický dohľad je neefektívna a je priam nežiadúca. Vzájomná exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxm krokom, ktorý zabezpečí rovnosť podmienok na trhu s právnymi službami a ujednotí podmienky pre poskytovanie právnych služieb. Splynutím sa zároveň xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnom podľa doterajších predpisov sa stáva advokátom podľa tohto zákona. Komora ich zapíše do zoznamu advokátov bez žiadosti. Ich oprávnenie na poskytoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xovažuje za činnosť advokáta. Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedenom podľa doterajších predpisov a právny čakxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xdvokátskych koncipientov bez žiadosti. Advokátska skúška zložená podľa doterajších predpisov a odborná skúška komerčného právnika zložená podľa dxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xrax právneho čakateľa komerčného právnika vykonávaná podľa doterajších predpisov sa považuje za právnu prax advokátskeho koncipienta podľa tohto zxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx uplynutí troch rokov od účinnosti tohto zákona.
K § 78
Advokátska skúška zložená do 31. decembra 1992 podľa zákona Českej národnej rady č. 128/19xx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte so sídlom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
K § 7x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K § 80
Ustanovuje sa kontinuita práva dovolávať sa ochrany na súde proti rozhodnutiam komory komerčných právnikov o zápise do zoznamu komerčných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxuita plynutia lehôt.
K § 82
Upravuje sa zvolanie konferencie advokátov a zloženie predsedníctva Komory, disciplinárnej komisie Komory a revízxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxch a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
K § 84
V záujme dôsledného naplnenia stratégie boja proti korupcii a princípu nulovex xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx resp. koncipientov toho, kto nové požiadavky kladené na bezúhonnosť pri výkone advokácie nenapĺňa. Aby si Komora mohla overiť bezúhonnosť svojich člxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxistúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.
K § 85
Pre zachovanie zásady rovnakého zaobchádzania sa v § 52b upravxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxí Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.
K § 86
Navrhuje sa zrušiť zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o adxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxj republiky č. 149/1994 Z.z. zákona č. 448/2001 Z.z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 591/2002 Z.z. o odmenách komerxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxh advokátov za poskytovanie právnych služieb.
K prílohe zákona
Uvádzajú sa Profesijné tituly, ktoré oprávňujú poskytovať právne služby v člensxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxtnosť regulovať zo strany štátu výkon určitých profesií a vzhľadom na navrhované ustanovenie § 1 ods. 2 súčasne so zabezpečením aplikácie § 118 Trestnéxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxnych služieb za odmenu. Uvedené opatrenie je vyvolané tou skutočnosťou, že okrem profesií uvedených v § 1 ods. 3 a 4 návrhu by mohol veľký počet subjektov xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxe konanie sťažovateľa upravené príslušnými predpismi) a finančnej zodpovednosti (najmä dostupné a dostatočné poistné krytie za škodu spôsobenú pri xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxčnú legisvakanciu sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2004.
Bratislava 11. júna 2003
Mikuláš Dzurinda, v.r.
predseda vlády Slovexxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR