LIT36619SK

Dôvodová správa k zákonu č. 190/2003 Z.z., o strelných zbraniach a strelive

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxraniach a strelive v znení zákona č. 284/1995 Z.z. a zákona č. 79//2000 Z.z. Tento zákon ustanovuje podmienky na držanie a nosenie zbraní a streliva, akx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxb, vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovením tohto zákona a sankcie za ich porušovanie. Na vykonanie zákona o zbraniach a strelive boli vydané txx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxenský zákon, zákon o správnych poplatkoch a zákon o priestupkoch.
Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona o strelných zbraniach a strelive a o zmene a dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxti zbraní a streliva a zároveň odstrániť niektoré nedostatky doterajšej právnej úpravy, ktoré sa prejavili v praxi.
Právna úprava Európskych spoločxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxžania zbraní alebo streliva. Rozdeľuje zbrane z hľadiska možnosti ich nadobúdania do vlastníctva a držania podľa ich nebezpečnosti a účinnosti do štyxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxanizmus podľa Smernice č. 91/447/EHS v právnom poriadku Slovenskej republiky celkom absentuje. Táto kategorizácia zbraní na povolenie a samotný povxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, spoľahlivosť, odborná a zdravotná spôsobilosť) a na dôvod nadobudnutia a držania zbrane, ako aj na správnom uvážení príslušného správneho orgánu, kxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky ale vyplýva, že po splnení príslušných podmienok žiadateľ o zbrojný preukaz alebo hromadný zbrojný preukaz tieto dokumenty obdrží, a môže získxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xojmy strelných zbraní, historických zbraní, jednotlivé kategórie strelných zbraní z hľadiska ich účinnosti a nebezpečnosti. Rovnako nedefinuje poxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm výmeny informácii o ich pohybe v rámci krajín Európskeho spoločenstva.
Nekompatibilitu právneho systému Slovenskej republiky s právom ES v oblastx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xoli porovnávané právne akty, ktoré sú povinnými normami a minimálnym štandardom pre členské štáty Európskej únie v oblasti zbraní a streliva, s platnýx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxžania zbrani (ďalej len "Smernica č. 91/477/EHS") a Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 93/15/EHS zo dňa 5.apríla 1993, o harmonizácii predpisxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx
x
xxxxxxx xxlasť zbraní a streliva tak, aby bola v súlade s právom Európskeho spoločenstva a ostatnými medzinárodnými záväzkami,
-
vytvoriť také právne nástrxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxjnej bezpečnosti, a povinnosť štátu zaručovať ľuďom základné práva a slobody.
Navrhovaná právna úprava je v plnom súlade s Ústavou Slovenskej repuxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxve návrhu zákona boli uplatnené ustanovenia Európskej dohody o kontrole nadobúdania a držania strelných zbraní jednotlivcami zo dňa 28. júna 1978 a Prxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxu organizovanému zločinu.
Návrh zákona bude mať dopad na štátny rozpočet v rokoch 2004 a nasledujúcich iba v súvislosti s výrobou tlačív, ktoré súvisixx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xnie a následne ďalšie dva roky po 5 800 000 Sk, čo je spolu 17 700 000 Sk. Návrh zákona nemá žiadne environmentálne dopady ani dopady na pracovné sily.
Osoxxxxx xxxx
x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxjú. V rámci Európskeho spoločenstva ide o povinné normy a minimálny štandard pre členské štáty v oblasti zbraní a streliva.
Z režimu návrhu zákona sa vyxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a spôsob ich používania týmito subjektami. Navrhovaná právna úprava sa nevzťahuje ani na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxe medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.. Rovnako je z režimu návrhu zákona vyňaté zriaďovanie a prevádzkovanie strelxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbo sú zbierkovými predmetmi múzea alebo galérie zriadených alebo založených orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou a na zbrane a stxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxópskych spoločenstiev sa v navrhovanej právnej úprave vymedzujú pojmy, ktoré sú nevyhnutné na jeho aplikáciu v praxi. Nie sú upravené bežne zaužívané xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x x xx x
xxxxne a strelivo sa z hľadiska ich nebezpečnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konaniu a evidenčnej povinnosti, v kategórii C zbrane podliehajúce ohláseniu a v kategórii D ostatné zbrane. Toto členenie je v plnom súlade so Smernicxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Zbrane a strelivo, ktoré sú nebezpečné najmä z hľadiska vnútorného poriadku a bezpečnosti, sú všeobecne zakázané a preto sú zaradené do kategórie A. Zbxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do jednotlivých kategórií uvedenému v Smernici č. 91/477/EHS sú v navrhovanej právnej úprave jednotlivých kategórií zbraní vymedzené zbrane konkréxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxx xx x xxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxli do kategórie zakázaných zbraní zaradené samočinné zbrane upravené na samonabíjacie, nakoľko predstavujú z celospoločenského hľadiska veľké nebxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxrie D do kategórie C. Pri tomto zaradení bolo prihliadnuté ku skutočnosti, že táto zbraň je už podľa súčasnej právnej úpravy zaradená k zbraniam podliehxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxho zbrojného preukazu, čo nová právna úprava len potvrdzuje.
K § 8 až 10
Zbraň kategórie A sa zakazuje nadobudnúť do vlastníctva a držať ju. Jedinox xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxných. O udelení výnimky je potrebné požiadať, pričom sa určuje obsah žiadosti.
Mimoriadne nebezpečnú zásielku, cennú zásielku alebo strategické obxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxravu alebo ochranu mimoriadne nebezpečných zásielok alebo cenných zásielok, ochranu objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a pxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxstali nekontrolovane a bez vážneho dôvodu do rúk širokej verejnosti. To sa týka najmä zbraní vyradených z výzbroje ozbrojených síl Slovenskej republixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxje sa, za akých podmienok je možné nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo B, pričom je vyňaté dedenie. Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxsovaných živností na úseku zbraní a streliva. Ide o všeobecne vymedzené práva, ktoré môžu byť obmedzené, nejedná sa teda o právo absolútne. Preto je umoxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxvo do zbrane kategórie A a kategórie B, môže ten, kto je držiteľom zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxaní kategórie C sa ukladá oznamovacia povinnosť o nadobudnutí vlastníctva k zbrani kategórie C a tiež povinnosť jej následnej registrácie na policajnxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxni kategórie C.
K § 13
Uvedené ustanovenie jednoznačne vymedzuje, že ustanovenia § 8 až 12 sa nevzťahujú na obchodovanie s vojenským materiálom.
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxorá je spôsobilá na právne úkony bez ďalších obmedzení, alebo právnickej osobe. Určuje sa, kde sa môže z jednotlivých zbraní kategórie C strieľať.
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxlnili ustanovené podmienky. S ohľadom na túto skutočnosť sa zbrojný preukaz definuje ako verejná listina, nakoľko sa ním preukazujú významné právne sxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxné, v akom rozsahu možno so zbraňou nakladať. Navrhovaná úprava ustanovuje skupinu A, B, C, D, E a F. Oproti predchádzajúcej právnej úprave prišlo k znížxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xa základe žiadosti, ktorej obsah je vymedzený, ak sú splnené podmienky, ktoré sú stanovené. Tými sú vek, spôsobilosť na právne úkony, zdravotná a odborxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x prípade, ak ide o zbrojný preukaz skupiny C, D alebo E je ďalšou podmienkou potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy, vyjadrenie streleckej organxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy. Zmena vekovej hranice na 15 rokov veku je u športových strelcov, ktorí sú členmi štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne. Zbrojný preukaz je mxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxrý rozlišoval posudzovanie bezúhonnosti žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu podľa závažnosti spáchaného trestného činu. V prvej skupine sú uvexxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činy a trestné činy spáchané z nedbalosti. Podľa tohto zaradenia do skupín je aj odlišné obmedzenie získať zbrojný preukaz. Osoba, ktorá bolo odsúdená xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxný do druhej skupiny nemôže získať zbrojný preukaz, pokiaľ neuplynulo 10 rokov od právoplatného rozsudku. Osoba odsúdená xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx od právoplatného rozhodnutia.
V ďalšej časti je upravené posudzovanie spoľahlivosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu, ktoré vychádza zo súčxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxnách c), d) a e). Naviac sa navrhuje nepovažovať na potreby zákona za spoľahlivú takú osobu, ktorej bola v posledných piatich rokoch udelená milosť alebx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxm nebol daný súhlas poškodeného.
Dôraz sa kladie pri posudzovaní spoľahlivosti aj na zisťovanie spoľahlivosti žiadateľa so zreteľom na ochranu živoxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxezpečnú sebe alebo svojmu okoliu, i napriek tomu, že je podľa tohto zákona bezúhonná a nedopustila sa opakovane vyššie uvedených priestupkov.
K § 2x
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxí nedosiahli vek 21 rokov absolvovať vyšetrenie u klinického psychológa. Tiež sa ustanovuje povinnosť držiteľovi zbrojného preukazu dostaviť sa na vxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxnto krok by mal do značnej miery vylúčiť, že držiteľom zbrojného preukazu bude osoba nie celkom zdravotne a psychicky spôsobilá, náchylná v zaťažovanýxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovuje sa, že podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Minxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxšníkovi Policajného zboru, Železničnej polície Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xbrane a strelivo používajú pri výkone služby podľa osobitného právneho predpisu a u zamestnanca obecnej polície ak žiada o vydanie zbrojného preukazu xxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stredoškolské policajné alebo vojenské vzdelanie, poľovníkovi, lesníkovi, športovému strelcovi, ktorý je členom štátnej reprezentácie, znalcovx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x § 22
Návrh predpokladá, že držiteľ zbrojného preukazu môže požiadať o rozšírenie o ďalšiu skupinu zbrojného preukazu, ak spĺňa podmienky ustanovenx xxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxsená na iný než trvalý xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xajneskôr 30 dní pred ukončením platnosti zbrojného preukazu. Vypúšťa sa ustanovenie o povinnosti podať žiadosť najskôr 60 dní pred ukončením platnosxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxnky bezúhonnosti a spoľahlivosti, ktorú musí policajný útvar rozhodujúci o vydanie nového zbrojného preukazu skúmať i v tomto prípade alebo v prípadex xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxné preukazovanie odbornej spôsobilosti sa na vydanie nového zbrojného preukazu nevyžaduje.
K § 25
Taxatívne sa vymedzuje, kedy dochádza k zánixx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnia straty alebo odcudzenia zbrojného preukazu, pri jeho poškodení alebo v prípade, že obsahuje údaje, ktoré nezodpovedajú skutočnosti, vydá policaxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxvne sú vymedzené dôvody, keď policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu. Rozhodnutie o odňatí zbrojného preukazu na poľovné účely vydá polixxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxkazu skupiny E, ak držiteľ prestal byť členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne, resp. ak zrušil súhlas na jeho vydanie zákonný zástupca.
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xčel, pre ktoré žiadal o vydanie zbrojného preukazu.
K § 28
Návrh vymedzuje povinnosti držiteľa zbrojného preukazu tak, aby sa zabránilo neoprávxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
K § 29
Súčasná právna úprava používa pojem hromadný zbrojný preukaz ako verejnú listinu, ktorou právnická osoba preukazuje oprávnenie na držanie zxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxanie zbrane a streliva na poľovné účely, držanie zbrane a streliva na športové účely, držanie zbrane na zberateľské účely a držanie streliva na zberatexxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxkú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu nadobúdať do vlastníctva a držať zbrane a strelivo v stanovenom rozsahu podľa jednotlivých skupín zbrojnex xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x, C, D, E, F a G. Oproti predchádzajúcej právnej úprave prišlo k zvýšeniu počtu o jednu skupinu. Novou skupinou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xtreliva. Zároveň sa zjednotila skupina na uskutočňovanie športovej činnosti so skupinou na uskutočňovanie kultúrnej alebo záujmovej činnosti do skxxxxx xx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxky na vydanie zbrojnej licencie sú stanovené tak, aby zbrane a strelivo mohli nadobudnúť do vlastníctva a držať len subjekty, ktoré budú zbrane a strelixx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxj licencie je spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť a spôsobilosť podľa § 19 zákona.
K § 31
Návrh predpokladá, že držiteľ zbrojnej licencie môxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxza k zániku platnosti zbrojnej licencie. Ustanovuje sa postup po skončení platnosti zbrojnej licencie.
K § 33
Taxatívne sa vymedzujú dôvody, kex xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky na vydanie zbrojnej licencie.
K § 34
K jednotlivým skupinám zbrojnej licencie sú stanovené oprávnenia tak, aby jasne vymedzovali nadobúdanix xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a strelivom podľa tohto zákona a bezpečné používanie zbraní v záujme ochrany zdravia a majetku osôb, bezpečnosti a vnútorného poriadku.
K § 36
Poxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xohto zákona a tým bola zabezpečená bezpečnosť osôb.
K § 37
Ustanovuje sa povinnosť zbraň kategórie A, B a C zaevidovať. Táto povinnosť sa nevzťahuxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xe ustanovená povinnosť pri zaevidovaní zbrane predložiť nákupné povolenie a zbraň kategórie A alebo B, alebo zbraň kategórie C. Dokladom o zaevidovanx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxvodu alebo nie je označená výrobnou značkou, výrobným číslom, skúšobnou značkou s výnimkou zbraní držaných na zberateľské účely, zbraň kategórie A, B xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xpôsob zákonného nadobudnutia jej vlastníctva. Takúto zbraň je jej vlastník povinný odovzdať xx xxxxxxxx
x x xx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx zbrane zistil, že od posledného overenia uplynula lehota 10 rokov pri krátkej guľovej zbrani, 15 rokov pri brokovej zbrani, 20 rokov pri dlhej guľovej zxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x desiatemu dňu v mesiaci zaslať zoznam skúšaných zbraní ministerstvu.
K § 39
Ustanovujú sa podmienky úschovy zbrane a streliva a oprávnenia držixxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxhodli o strelných zbraniach a strelive, ktoré sú v úschove, zaslať do 7 dní právoplatné rozhodnutie policajnému útvaru. Zbrane, ktoré sa na základe práxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxjný útvar na uskutočnenie trvalého vývozu zbrane kategórie A, B, C alebo streliva do týchto zbraní, trvalého dovozu zbrane kategórie A, B alebo strelivx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmienok uvedených v náležitostiach žiadosti. Určujú sa podmienky na dočasný dovoz zbrane kategórie A, B alebo C a to za účelom výkonu práva poľovníctxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xtreliva vychádzajú z platnej právnej úpravy na úseku zbraní a streliva. Ustanovuje sa povinnosť pri trvalom vývoze odovzdať zbraň na policajný útvar zx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx ohlásiť na policajnom útvare, ktorý vykonáva hraničnú kontrolu na hraničnom priechode; zároveň musí predložiť dovážanú zbraň, platný zbrojný preukxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxtí skončí platnosť zbrojného sprievodného listu a jeho držiteľ už nebude môcť naďalej využívať oprávnenie vyplývajúce z jeho držania.
K § 45
Ustxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxo oprávnením súvisí i zadržanie alebo zaistenie zbrane alebo streliva. Dôvodom je zabrániť prípadnému protiprávnemu konaniu.
K § 46
V návrhu záxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxnských štátov. Rovnako bude umožnené vykonávať do týchto zbrojných pasov záznamy o vydaných povoleniach alebo zákazoch či obmedzeniach. Navrhovaná xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xx x xx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxikateľovi na úseku zbraní a streliva vydané povolenie k preprave zbraní, ako má byť s týmto povolením naložené a stanovuje povinnosti obchodníka. Ustaxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
x x xx xx x xx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxu žiadal jej prevádzkovateľ. Povolenie sa vydáva na základe žiadosti, ktorá má vymedzený obsah. Vedľa tejto žiadosti sa predpokladá predloženie ďalšxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxú splnené podmienky jej bezpečnej prevádzky. Na prevádzkovanie strelnice musí mať prevádzkovateľ povolenie, je teda povinný ustanoviť správcu strexxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxávcom strelnice a súčasne ustanovuje jeho povinnosti.
K § 52
Určujú sa podmienky, kedy policajný útvar musí rozhodnúť o pozastavení prevádzkovxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxt predbežného zaistenia zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane alebo zbrojného sprievodného listu bezprostredne po zistení porušexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxrane, odňatí zbrojného preukazu alebo odňatí zbrojného sprievodného listu.
K § 54
Ďalej sa zavádza inštitút zaistenia zbrane, streliva, zbrojxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxíhanie za trestný čin uvedený v § 19 ods. 1.
K § 55
Všeobecne je stanovená povinnosť tomu, kto prechováva zbrane alebo strelivo tieto zabezpečiť prxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxet zbraní a množstva nábojov.
K § 56
Navrhovaná úprava umožňuje v presne určených prípadoch a za dodržania stanovených podmienok zveriť zbraň kaxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xnému držiteľovi príslušnej skupiny zbrojného preukazu je možné len spolu s preukazom zbrane a potvrdením o vypožičaní alebo prenájme zbrane, ktoré poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vystavovať zbrane a strelivo vydáva ministerstvo.
K § 58
V návrhu sa upravuje postup vlastníka zbrane pred jej xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výrobe rezu zbrane. Súčasne toto ustanovenie umožní zabrániť nenahraditeľným stratám znehodnotením, zničením alebo výrobou rezu historických zbrxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkladov oprávňujúcich k ich držaniu. Ukladá sa povinnosť, ako so zbraňou naložiť po zániku ich platnosti.
K § 60
Ustanovuje sa povinnosť osobám, kxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxreliva na akýkoľvek policajný útvar, aby nedochádzalo k nebezpečiu zneužitia zbrane, o ktorú sa už jej oprávnený držiteľ nemôže postarať. Súčasne je tx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbraň alebo strelivo.
K § 61
Ustanovením sa upravuje postup osoby, ktorá nadobudla do vlastníctva zbraň alebo strelivo dedením a nie je oprávnenx x xxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxcajnému útvaru a to z dôvodu, aby policajný útvar vedel, ako so zbraňou alebo strelivom ďalej nakladať.
K § 63
Ustanovuje sa všetkým nálezcom povixxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxzdal príslušníkovi Policajného zboru alebo ktorémukoľvek policajnému útvaru, aby nemohlo prísť k ich zneužitiu.
Pri nájdení zbrane je ten, kto ju náxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx xx x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxieb ministerstva pri výkone štátnej správy na úseku zbraní a streliva. Zahŕňa podmienky poskytovania údajov a príslušné obmedzenia pri poskytovaní dxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxatívne uvádza, aké informačné systémy bude možné viesť, respektíve aké údaje sa budú môcť zhromažďovať. Splnomocňuje sa ministerstvo na poskytovanxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxeľstvo a okresné riaditeľstvo Policajného zboru.
Výkon dozoru sa riadi základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa osobitného právneho predpxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxanovené, že správne delikty a priestupky prejednáva policajný útvar.
x x xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xbrojného preukazu, zbrojnej licencie, zbrojného sprievodného listu alebo európskeho zbrojného pasu.
K § 71
Určuje sa výnimka na držanie zbranx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxie rieši otázku platnosti dokladov vydaných pred účinnosťou predkladaného návrhu zákona.
V súvislosti s novou kategorizáciou zbraní je potrebné stxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxaviť si právne vzťahy podľa tohto zákona.
K § 73
Nadobudnutím účinnosti navrhovaného zákona je potrebné zrušiť platnosť predchádzajúcej právnxx xxxxxxx
x xxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x odbore sa považuje napr. ukončené štúdium na SOU Š. A. Jedlíka Nitra - odbor puškárstvo.
K Čl. III
Navrhovaná právna úprava zákona o strelných zbranxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x Čl. IV
Navrhovaná právna úprava zákona o strelných zbraniach a strelive vyžaduje novelizáciu zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o prixxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx x
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxvení sa predpokladá dňom platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.
V Bratislave 5. februára 2003
Mikuláš DZURxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty