LIT36206SK

Dôvodová správa k zákonu č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy SR (1)
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxžené do legislatívneho procesu návrhy nových trestných kódexov. Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 21.4.2004 návrh Trestného zákona a dňa 26.xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Išlo o výsledok práce Komisie pre rekodifikáciu trestného práva, ktorej začiatok činnosti sa datuje k polovici roka 1999.
Napriek snahám predkladatxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxlatívne predpoklady na účinný boj s kriminalitou, počas prerokovávania vládneho návrhu Trestného zákona v Národnej rade SR boli schválené v druhom číxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xa základe § 95 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky zobral 8.2.2005 vládny návrh Trestného zákona späť.
K základným výhradxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxy sa viazala iba na obzvlášť závažný zločin, t.j. trestný čin s dolnou hranicou trestnej sadzby aspoň osem rokov; to by malo za následok, že trestné stíhaxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxeračský únos, znásilnenie, sexuálne násilie, výroba detskej pornografie, obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo, nedovolené obchodovanie so zbraňaxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxaní financovania terorizmu (č. 593/2002 Z.z.), Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych dohôd (č. 304/2004 Z.z.), Dohovoru o ochrxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
2.
Definícia zločineckej skupiny bola schválená v znení rozpornom s Dohovorom OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu.
3.
Trestný čin zxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxočineckej skupiny alebo teroristickej skupiny, ale nie členstvo v nej a jej podpora. Opätovne by išlo o rozpor s Dohovorom OSN proti nadnárodnému organxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestná zodpovednosť právnických osôb, pričom povinnosť zakotviť v právnom poriadku zodpovednosť právnických osôb za trestné činy, ako sú vymedzenx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxania so zbraňami, prevádzačstva, životného prostredia, korupcie, detskej pornografie, prania špinavých peňazí a obchodovania s drogami. Európska xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xrestno-právnu zodpovednosť právnických osôb.
Do legislatívneho procesu sa opätovne predkladá návrh Trestného zákona so zapracovaním jednotlixxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxajú celkovú koncepciu nových trestných kódexov a legislatívne predpoklady na účinný boj s kriminalitou. Pre lepšiu prehľadnosť je v prílohe pripojenx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxť z rokovania Národnej rady SR dňa 8.2.2005.
Trestný zákon č. 140/1961 Zb. je účinný od 1.1.1962. Od nadobudnutia účinnosti bol vyše 30 krát novelizovxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxadenia Slovenskej republiky, čo je pochopiteľné, pretože jeho samotná podstata je založená na princípoch diametrálne odlišného spoločenského a štáxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxného práva hmotného, s prihliadnutím na dobu ich vzniku a na politické, spoločenské a ekonomické zmeny, ktoré nastali po roku 1989, sú už v porovnaní s noxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xÚ.
Rozsiahle politické, spoločenské a ekonomické zmeny po roku 1989 boli sprevádzané dynamickou a početnou legislatívou. Trestnoprávna ochrana noxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxujú.
Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladie nové požiadavky na kvalxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxu a cieľom je predovšetkým:
a)
zhodnotiť aktuálnosť zásad a princípov, na ktorých bolo slovenské trestné právo hmotné v ostatných rokoch, najmä do xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xtorým došlo po roku 1989, na vznik samostatnej Slovenskej republiky a funkcie demokratického právneho štátu, na vznik nového ústavného zriadenia a na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxeby Slovenskej republiky, jej právne a kultúrne tradície, požiadavky na ochranu práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb i štátu, najmx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxný pakt o občianskych a politických právach, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho dodatkové protokoly), vytvoriť moderxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxckého právneho štátu a požiadavkám na zosúladenie právneho poriadku Slovenskej republiky s právom vyspelých demokratických štátov,
d)
odstránxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx doterajšej platnosti,
e)
upraviť systematiku Trestného zákona tak, aby zodpovedala (poradím hláv jeho osobitnej časti i prísnosťou trestov, ktxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnie trestného činu jeho formálnym chápaním a zaviesť novú kategorizáciu protispoločenských činov,
g)
preskúmať ustanovenia Trestného zákona uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxinológie, psychológie, psychiatrie, pedagogiky, ekonómie a i.), podľa potreby tieto ustanovenia zmeniť alebo doplniť,
h)
aktualizovať Trestnx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxejavy organizovaného zločinu,
i)
upresniť zákonné znaky doterajších skutkových podstát trestných činov, prípadne ich doplniť o ďalšie, reagujxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxekonané,
j)
preskúmať platný systém trestnoprávnych sankcií, najmä systém trestov, a ustanovenia upravujúce ich ukladanie i výkon z hľadiska, čx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxzinárodného práva, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako i skúsenostiam vyspelých demokratických štátov, tieto ustanovenia podľa potreby zmxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a to najmä v závislosti na ich typovej závažnosti a zmene v systematike Trestného zákona.
Vláda SR v máji 2000 schválila nasledovné ciele novej rekodxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxx xlovenskej republiky prostriedkami xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxe zároveň garantovať primeranú satisfakciu obetiam trestných činov a bude smerovať k sociálnej reintegrácii páchateľov;
-
vytvoriť strategickx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rešpektovaní ochrany spoločnosti represívnymi opatreniami v oblastiach jej najväčšieho ohrozenia.
Na dosiahnutie uvedených primárnych cieľox xx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
2.
Zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb - na základe striktne vymedzených podmienok - ktorá sa bude uplatňovať vedľa trestnej zodpovednxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxnterdisciplinárne) vedecké poznatky z oblasti pedagogiky, sociológie, pedopsychológie a pedopsychiatrie v súlade s novou právnou úpravou v ďalšícx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxtkým zmeniť hierarchiu sankcií tak, aby v jej rámci bol trest odňatia slobody chápaný ako
ultima ratio
, a to najmä v prípade menej závažných trestných čixxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxch sankcií a odklonov tak, aby sa v najširšej miere zaistila pozitívna motivácia páchateľa.
5.
Dosiahnuť takú úroveň kodifikácie, aby bola zrovnaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyplývajúcich z integračných procesov.
Pri tvorbe nového Trestného zákona bol rešpektovaný model kontinentálneho právneho systému, kultúrne a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxej ČSR, rokov 1948 - 1989 i rokov 1990 - 1996. Kontinuita právnych úprav trestnoprávnych vzťahov, i jej špecifiká u nás boli akceptované.
Pri tvorbe novxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxrne formálne, pričom pri prečine sa bude skúmať aj jeho závažnosť. Formálne chápanie bolo dôvodom oveľa podrobnejšieho definovania znakov základnýcx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxvej tretej časti zákona, a to v ďaleko širšom rozsahu, ako tomu bolo doposiaľ.
Došlo xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xpoločenských a ekonomických podmienok (napríklad znak "pre zárobok").
Pribudli aj tri tresty - domáce väzenie a trest povinnej práce, resp. podmienxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxky, ktoré boli doposiaľ prenechávané súdnemu výkladu a právnej teórii, aj keď v konečnom dôsledku šlo o určenie práv a slobôd, ktoré môžu byť stanovené lxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx - probačný dohľad nad odsúdeným a i., rozšírili sa pravidlá pre ukladanie trestov a došlo k zmene a doplneniu väčšiny ustanovení všeobecnej a osobitnej xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxä trestné činy proti životu a zdraviu a proti slobode a ľudskej dôstojnosti.
Niektoré súvisiace otázky budú musieť byť právne upravené v osobitných záxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxi zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vzhľadom na ich väčší počet sú uvádzané v osobitnej časti dôvodovej správy k jednotlivým ustanovexxxxx
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxť priamy finančný dopad na verejné financie a zamestnanosť. Nepriamo môže byť dopad na verejné financie dotknutý niektorými zmenami upravenými v návrxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxojom
stanovisku z 10.7.2003 (č. 13 609/03-81) uviedlo vo vzťahu k návrhu Trestné poriadku (do pripomienkového konania bol dopad na verejné financie vxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx štátneho rozpočtu v roku 2004, bude potrebné požadované prostriedky zabezpečiť zahrnutím do priorít štátneho rozpočtu a uplatňovať v rámci rokovaní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxnovení je vymedzený len predmet zákona v súlade s legislatívnymi pravidlami.
K I. hlave
V tejto hlave je upravená pôsobnosť Trestného zákona a sú uxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxom je upravovaná problematika pojmu trestného činu ako takého vrátane zavinenia jeho spáchania, v druhom dieli je upravená problematika páchateľa, sxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxlnosti vylučujúce protiprávnosť činu.
K § 2
Toto ustanovenie zakotvuje ústavnú zásadu vylúčenia retroaktivity, ak by xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xtoréhokoľvek do doby, než sa rozhoduje o trestnom čine, ktorý je pre páchateľa najpriaznivejší. Zároveň sa ustanovenie v odseku 1 výslovne dopĺňa aj o txxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxpubliky a spresňuje, čo sa považuje za územie Slovenskej republiky, resp. kedy sa tiež považuje trestný čin spáchaný na území Slovenskej republiky.
x x x
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxhateľa k Slovenskej republike, občan SR, trvalý pobyt na území SR.
K § 5
V tomto ustanovení je premietnutý princíp ochrany nášho občana pred zločixxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xie je daná ani osobná ani miestna pôsobnosť Trestného zákona, avšak páchateľ bol zadržaný na našom území a nebol vydaný cudziemu štátu na trestné stíhanxxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zásady vyššie uvedené sa neuplatnia, ak vyhlásená medzinárodná zmluva to nepripustí.
V ustanoveniach o pôsobnosti trestných zákonov bolo spresnenxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xráva hmotného - trestný čin. Oproti doterajšej právnej úprave práve v tomto ustanovení dochádza k najväčšej zmene nového Trestného zákona oproti dotexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxria, čo vyplynulo najmä z požiadaviek praxe. Takýmto poňatím trestného činu je tiež lepšie zabezpečená ústavná zásada rovnosti pred zákonom. Preto doxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxech tak aj v neprospech páchateľov trestnej činnosti.
Formálne chápanie trestného činu umožní súčasne orgánom činným v trestnom konaní sústrediť sa xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxé dve podmienky:
1.
musí ísť o protiprávny čin,
2.
jeho znaky musia byť uvedené výlučne v Trestnom zákone (iné zákony už do budúcna nebudú obsahoxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xneď na prvé miesto).
Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnie už sám o sebe označil za najvyššiu formu protiprávneho konania a tým je trestný čin. Naviac zákon u prečinov pripúšťa možnosť, že aj pri naplnení znakxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxť odklonov, ktorá bude zakotvená v Trestnom poriadku súčasne zabezpečí aby sa nedostávali pred súdy páchatelia takých konaní, ktoré by mohli byť charaxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxii delenia trestných činov v medzivojnovom období. Znamená to aj návrat k pôvodnej bipartícii súdne trestných činov platnej do 1. júla 1990 (prečiny a txxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx štruktúru evidovanej kriminality, podiel závažných trestných činov a ich pomer k menej závažnej kriminalite.
Kategorizácia ďalej umožní podstatnx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxrmálne a zdĺhavé napomôže zjednodušiť a urýchliť a tiež môže prispieť k vytvoreniu priestoru pre vykonanie skutočne kvalitného a dôsledného trestnéhx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxmom trestný čin.
Rozhodujúcim kritériom pre definovanie jednotlivých kategórií trestných činov je síce ich typová závažnosť, ale tá je vyjadrená lex xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xiny uložiť podľa osobitnej časti tohto zákona.
Pre určenie, či ide o zločin alebo prečin pritom nie je rozhodujúca výmera trestu, ktorú súd v konkrétnox xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx x xxxxnych poriadkoch niektorých štátov, kde sa kategorizácia trestných činov uplatňuje.
Jediným kritériom u úmyselných trestných činov je len výmera trxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xhľadu na stanovenú trestnú sadzbu.
V dôsledku takéhoto riešenia odpadá i potreba v osobitnej časti tohto zákona u každého trestného činu zvlášť upresxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xo dôslednom komplexnom posúdení každého činu zvlášť a po zistení, ktoré zákonné znaky osobitnej časti tohto zákona napĺňa a trest odňatia slobody v akex xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xyskytnúť pri prvom odseku úmyselného trestného činu prípad, kde vzhľadom na trestnú sadzbu bude čin kvalifikovaný ako prečin a v ďalších kvalifikovanxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prejednávania takýchto bagateľných prečinov.
K §§ 10, 11
Tieto ustanovenia presne definujú prečin a zločin. xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ale tiež príslušnosti súdu v konkrétnom prípade, vyžaduje presne definovať miesto spáchania trestného činu nielen z hľadiska konania, ale aj následkxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxvojové štádia trestných činov pred ich dokonaním, ktoré z hľadiska ochrany záujmov chránených Trestným zákonom je tiež potrebné postihovať. Ponecháxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxa aj tretia vývojová fáza, ktorou je dokonanie trestného činu, t.j. naplnenie všetkých jeho znakov vrátane následku.
Zakotvuje sa že príprava bude trxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxý trestný čin, ktorým je však trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 8 rokov, t.j. podľa návrhu ide o zločin.
Doterajšie obsahové vymedxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že páchateľ prípravy ešte nezačal na rozdiel od páchateľa pokusu napĺňať znaky trestného činu, ku ktorému príprava smeruje. Preto sa v praxi príprava x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xesprávneho trestu. Až na nepatrné zmeny zostali nezmenené tiež podmienky zániku trestnosti prípravy a pokusu.
Políciou podľa § 11 ods. 3 písm. b), ako xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxek príslušník Policajného zboru.
K §§ 15 až 18
V týchto ustanoveniach Trestného zákona je definovaná subjektívna stránka skutkovej podstaty trxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xodobe úmyslu a nedbanlivosti zostávajú zachované. Taktiež členenie § 15 a § 16 umožňuje rozlíšiť zavinenie vo forme úmyslu na úmysel priamy a nepriamy a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx
x xx xx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxchateľa, spolupáchateľa a účastníka.
Spáchanie trestného činu za použitia tzv. živého nástroja nie je ani v novom zákone zakotvené, lebo v týchto príxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx zvieraťa na spáchanie trestného činu ide o prípad priameho páchateľstva a iba z hľadiska zavinenia - subjektívnej stránky bude taký čin posudzovaný akx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx skutočnosť reagované aj v tomto Trestnom zákone, kedy bol popri návodcovi osobitne definovaný aj ďalší účastník na dokonanom trestnom čine alebo jeho xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxateľ len konkretizuje prakticky predmet útoku.
K §§ 22, 23
V týchto ustanoveniach sú vyjadrené okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť. Na rxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xáchateľa nemôže dôjsť k jeho potrestaniu.
Pri definovaní veku trestne zodpovedného páchateľa došlo k ďalšej mimoriadne závažnej zmene, keď hranica xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xo oveľa viac jej fyzickej vyspelosti, menej mentálnej zrelosti, ale na druhej strane nemožno poprieť ani to, že i po tejto stránke dnešná mládež dospievx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tempom a úrovňou jej vzdelávania, prístupom k informáciám prostredníctvom médií vrátane výpočtovej techniky a podobne.
Tieto faktory a mnohé k nim pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxgatívnymi vplyvmi, pred sociálno-patologickými javmi a zintenzívniť pôsobenie všetkých súčastí systému výchovy a vzdelávania, vytvoriť mládeži mxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxravého spôsobu života, vrátane oddychu, využívania voľného času a zdravé výchovné prostredie.
Na druhej strane niet ale žiadnych pochybností o tom, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx páchaní mnohokrát závažnej predovšetkým násilnej, mravnostnej a majetkovej kriminality. Veľmi často sa tak deje v spojení s užívaním návykových látxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxateľov.
V prevencii trestnej a inej protispoločenskej činnosti mládeže musia dominovať neprávne prostriedky tak ako sú vyššie uvedené. Pokiaľ ide o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx formy a metódy zlyhajú.
Treba prihliadať aj na to, že mládež sama nemôže niesť dôsledky za mnohé problémové javy v sociálnej, ekonomickej a iných oblasxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxotná je jednou z prvých a najviac zraniteľných obetí zločinu.
Značná časť tých, ktorí predložili námety na obsahové zameranie rekodifikácie vrátane xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xpatrenie samo o sebe problém kriminality mládeže nevyrieši. Na druhej strane je ale tiež jasné, že zníženie vekovej hranice zodpovednosti za trestné čxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxnalitou.
Nejde teda len o automatický a ničím neodôvodnený pragmatizmus. Nižšiu hranicu trestnej zodpovednosti ako pätnásť rokov pozná napokon celx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxnej vyspelosti páchateľov, ktorí prekročili štrnásty rok veku. Podľa nového Trestného poriadku sa u páchateľov vo veku 14 až 15 rokov bode skúmať mentxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dielu I. hlavy Všeobecnej časti Trestného zákona upravujú okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. Ide o sedem nasledujúcich okolností: nutná obraxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxho rizika ide o okolnosti, ktoré poznal aj doterajší Trestný zákon. U niektorých okolností však došlo k spresneniu podmienok ich uplatňovania.
Najmä x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxlatnenia. V súlade s legislatívnym zámerom vlády bola do definícií zahrnutá aj problematika omylu tak aby tento automaticky nevylučoval nutnú obranux xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxda proporcionality u nutnej obrany vyjadrená tým, že obrana nesmie byť celkom zjavne neprimeraná útoku bola zachovaná, avšak zákon presnejšie vyjadrxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxcionality u krajnej núdzi sa upravuje tak, že spôsobený následok nesmie byť zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil.
Ako už bolo spomenuté novou okolnxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ako okolnosti vylučujúcej protiprávnosť trestného činu v Trestnom zákone sa týka len činov alebo činností v oblasti výroby a výskumu. Môže ísť aj o akýkxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxm, lebo ohrozuje záujem chránený týmto zákonom, ale inak ide o čin (činnosť) spoločensky prospešný, ktorý však nemôže byť uskutočnený bez rizika. Podmxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxonu, alebo inému právnemu predpisu, záujmom spoločnosti, zásadám ľudskosti ani sa neprieči dobrým mravom,
c)
čin (činnosť) sa vykonáva v súlade s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spoločenského prospechu,
e)
spoločensky prospešný výsledok, ktorý sa od vykonávania činu (činnosti) očakáva nemožno dosiahnuť bez rizika.
xxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxsť neuplatní buď z hľadiska vedomia páchateľa alebo z hľadiska konkrétnych trestných činov (genocídium, neľudskosť).
Zásadná zmena bola urobená v sxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxtnú obranu. Ochrana života alebo zdravia osoby v jej obydlí už bude ohrozená, avšak ešte nemusí ísť o priamo hroziaci alebo trvajúci útok. Použitie tejtx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xxxxx
x x xx
xxxxx xxxhováva doterajšiu bipartíciu trestných sankcií na tresty a ochranné opatrenia. Takéto delenie sa v minulosti v plnej miere osvedčilo. Súčasne vyjadrxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxn s vylúčením dopadu následkov trestného činu na iné osoby, event. minimalizáciu takéhoto dopadu. Návrh definuje tak tresty ako aj ochranné opatreniax xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxa slúžia ochrane spoločnosti.
K § 32
Návrh v porovnaní s platným Trestným zákonom rozširuje systém trestov o ďalšie dva druhy. Sú to: domáce väzenxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx slobody. V priebehu krátkodobých trestov odňatia slobody nebolo možné úspešne rozvinúť reedukačné a resocializačné procesy, kým na druhej strane nexxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtívnych trestov má za cieľ posilniť zásadu, že nepodmienečný trest odňatia slobody je "
ultima ratio
", ktoré treba uplatniť len vtedy, keď iné, menej záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatrení. Ako nové ochranné opatrenie zavádza ochranný dohľad a tzv. detenciu. Ochranný dohľad bol už súčasťou systému trestných sankcií platného trxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxľa slúžil ako prostriedok dosahovania policajných úloh. Na druhej strane aj doterajšia prax potvrdila, že u tých páchateľov, ktorí páchajú trestné čixx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pričom u nebezpečných páchateľov je nevyhnutné ponímať túto formu postpenitenciárnej starostlivosti ako nútenú, pričom dohľad nad odsúdeným treba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxorých ochranné liečenie je neúčinné buď preto, že sa mu odsúdený odmieta podrobiť alebo preto, že jeho ochorenie je podľa poznatkov súčasnej vedy neliexxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xx xxx xx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xôraz predovšetkým na zásadu humanity a vychádza pritom z medzinárodne prijatých zásad proti mučeniu neľudskému zaobchádzaniu týraniu alebo trestanxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x
xxxxx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxím na rozšírenie systému trestov návrh novo koncipuje nezlučiteľnosť sankcií, ktoré postihujú rovnaké práva odsúdeného. Okrem toho zákon v tom istom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxríklad ustanoveniami o poľahčujúcich a priťažujúcich okolnostiach, o ukladaní trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby stanovenej zákonom a i.
Zakxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxtných činov osobitnej časti Trestného zákona budú obsahovať len sadzbu trestu odňatia slobody. Takéto samostatné uloženie iného trestu bude však vylxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xožnosť v určitých prípadoch rozhodnúť o zákaze podmienečného prepustenia z výkonu tohto trestu.
Oproti doterajšej úprave sa osobitne definujú aj záxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xx xx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxjúcich okolností, ktoré však rozvádza ďaleko podrobnejšie než platná právna úprava. Naviac návrh výslovne ukladá súdom povinnosť, aby sa na tie poľahxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností. Pri prevahe priťažujúcich okolností nebude môcť spravidla rozhodnúť o uložení trestu lex xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxahčujúcich okolností sa navrhuje zníženie hornej hranice trestnej sadzby o jednu tretinu.
K § 39
Návrh prevzal osvedčené ustanovenia platného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxobody stanovuje aj minimálne hranice iných druhov trestu, pod ktoré súd nesmie daný druh trestu uložiť ani v prípade ukladania trestu pod všeobecnú dolxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxní závažnej trestnej činnosti a konanie o dohode atď.).
K § 40
Ustanovenia o upustení od potrestania zakotvené v platnom Trestnom zákone sa osvedxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxo činu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví.
K § 41
Ustanovenie o úhrnnom treste sa preberá aj do nového návrhu zákona. Návrh však xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xrestnej sadzby zvýšenej o jednu tretinu - ide o dôsledné uplatnenie asperačnej zásady priamo v zákone. Súčasne sa zavádza nový pojem spoločného trestu xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, o ktorého iných čiastkových útokoch už bolo súdom rozhodnuté a bol za ne uložený trest.
K § 42
Návrh preberá aj osvedčené ustanovenie o súhrnnom txxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxx xx
xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx resp. inštitút upustenia od uloženia súhrnného a ďalšieho trestu. Túto skutočnosť návrh zvýrazňuje aj v názve príslušných ustanovení.
K § 45
Inxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxonu trestu pre ten istý skutok z cudziny.
K §§ 46, 47
Návrh zavádza trest odňatia slobody ako dočasný trest na určitú dobu alebo trest odňatia sloboxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pre uloženie trestu odňatia slobody na doživotie stanovuje iba dve podmienky a to že, uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a záxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxou možnou výmerou pätnásť rokov a na výnimočný trest do dvadsaťpäť rokov alebo na doživotie sa nahradzuje členením u trestu odňatia slobody na určitú doxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xa doživotie.
Ide o uplatnenie tzv. zásady trikrát a dosť pri splnení podmienok, že
-
ide o taxatívne vymenované trestné činy,
-
trestný čin dosxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx aj tu uložiť trest odňatia slobody na 25 rokov.
K § 48
Na rozdiel od platného zákona, návrh precizuje pojem vonkajšej diferenciácie výkonu trestu xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxstičnej stráže zrušil nápravnovýchovné ústavy a namiesto nich zaviedol ústavy na výkon trestu. Diferenciačné skupiny sa v návrhu delia podľa miery xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxho činu). Obdobne, ako doteraz platný zákon, obsahuje návrh aj možnosť iného diferenciačného kritéria, než ktoré ukladá spravidla použiť, s výnimkou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx xxx xx
x xxxxxx xxxxxxveniach sú stanovené podmienky pre povolenie podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody, možnosť určenia obmedzení, a taktiež aj postup v pxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xx xxx xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxy s probačným dohľadom, ktorý je vlastne určitou modifikáciou trestu odňatia slobody s povolením podmienečného odkladu. Probačný dohľad bude možné uxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxdoch, keď sa bude vyžadovať určitá prísnejšie zameraná kontrola uložených obmedzení a povinností.
K § 53
Návrh zavádza v tomto ustanovení nový dxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ale len za prečin. Zároveň zavádza kontrolu odsúdeného technickými prostriedkami, ktoré sa v niektorých západoeurópskych krajinách, USA a v Škandinxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na nepodmienečný trest odňatia slobody.
K §§ 54, 55
Tieto ustanovenia zavádzajú nový druh trestu bez odňatia slobody a to trest povinnej práce. Zxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx
x xx xxx xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxažného trestu ako aj jeho výkonu, podmienky premenenia tohto trestu, upustenia od jeho výkonu alebo zvyšku, ako aj podmienky zahladenia Podstatne sa zxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
x xx xxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tieto ďalej prispôsobil iným ustanoveniam návrhu. Ukladá sa tento trest spolu s trestom odňatia slobody na doživotie alebo pri spáchaní obzvlášť závaxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nelegálnych príjmov alebo časť tohto majetku.
K § 60
Návrh prevzal ďalšie osvedčené ustanovenia o treste prepadnutia veci z platného Trestného xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxvaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti (Štrasburg, 8.11.1990) a na Rámcové rozhodnutie Rady z 26.6.2001 o praní špinavých peňazí tak, že rozšíxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xbčiansky zákonník v § 458 ods. 1, 2.
K § 61
Trest zákazu činnosti sa v plnej miere osvedčil, a preto bol prevzatý aj do nového Trestného zákona. Tentx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxobitné ustanovenie o možnosti uloženia tohto trestu ako samostatného, keďže táto skutočnosť vyplýva už z § 34 ods. 6.
K § 62
Návrh prevzal aj osvedxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxnené podmienky podľa § 62 ods. 2. Vypustilo sa však osobitné ustanovenie o možnosti uloženia tohto trestu ako samostatného, keďže táto skutočnosť vyplxxx xx x x xx xxxx xx
x x xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxy čestných titulov a vyznamenaní. Sprísnil však podmienky jeho ukladania a v prípade, že sa tento trest ukladá popri kratšom treste odňatia slobody ako x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xento trest možno uložiť len za obzvlášť závažný zločin.
K § 64
Návrh prevzal aj osvedčené ustanovenia platného Trestného zákona o treste straty vxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxnie platného Trestného zákona o treste vyhostenia, návrh veľmi dôsledne upravuje podmienky ukladania tohto trestu a v stanovených prípadoch, najmä ax xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Návrh precizoval zákonné dôvody na uloženie trestu vyhostenia v zmysle článku 23 ods. 5 Ústavy SR a nadväzujúcich vnútroštátnych noriem, napr. zákon xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxť najviac na 15 rokov, ako maximálna výmera.
K §§ 66 až 68
Návrh prevzal všetky osvedčené ustanovenia platného Trestného zákona o podmienečnom prxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xe možné podmienečne prepustiť z výkonu trestu odňatia slobody po vykonaní jednej polovice trestu u osoby odsúdenej za prečin, dvoch tretín trestu u osoxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx tohto trestu. Súčasne sa stanovujú prípady, kedy osoba nemôže byť z výkonu trestu odňatia slobody prepustená.
K §§ 69, 70
Návrh prevzal aj osvedčxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xrestného zákona o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu.
K §§ 73, 74
Návrh v podstate v nezmenenom rozsahu prevzal z platnéxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxnej výchove, ako špeciálnom ochrannom opatrení, ktoré je viazané výslovne na mladistvých páchateľov, je upravené v osobitných ustanoveniach o stíhaxx xxxxxxxxxxxx
x xx xx xx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxkonnú úpravu ochranného dohľadu. Ide o ochranné opatrenie, ktoré je súčasťou tzv. nútenej postpenitenciárnej starostlivosti, ktorá je nevyhnutná k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ktorí sa stávajú tzv. špeciálnymi recidivistami a po viacnásobnom potrestaní za rovnaké trestné činy nemožno u nich očakávať, že bez nútenej postpenxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxého výkonu trestu odňatia slobody odmietajú výchovné pôsobenie a je obava, že po prepustení budú pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Návrh vylučuxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxnie nemalo zmysel. Dohľad počas výkonu tohto ochranného opatrenia sa zveruje taktiež probačnému a mediačnému úradníkovi, čím sa má zabrániť možnému zxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xx xxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ktorým je detencia. Ide o taký druh ochranného opatrenia, ktorého úlohou je ochrana spoločnosti a jej členov pred tými páchateľmi, ktorí počas výkonu txxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxzpečenstvo pre spoločnosť. Návrh zákona umožňuje súdu, ak to považuje za potrebné rozhodnúť o detencii aj v iných prípadoch - ak ide o páchateľa zločinu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxvotne, ale zákon má predvídať aj vývoj lekárskej vedy, ktorá môže časom doriešiť otázku nevyliečiteľnosti choroby. Aby nedochádzalo k zneužívaniu toxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xalšom trvaní tohto ochranného opatrenia alebo o prepustení odsúdeného.
K § 83
Návrh preberá aj osvedčené ustanovenia o zhabaní veci, ktoré majú xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxstate v zhodnej podobe prevzaté z platného Trestného zákona.
K III. hlave
x x xx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xinu, ktorý inak v čase, keď k nemu došlo, spĺňal všetky pojmové náležitosti trestného činu.
V praxi sa vyskytli problémy pri aplikovaní ustanovení o pôxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx účinného Trestného zákona, ale neskorší zákon meniaci alebo dopĺňajúci Trestný zákon, toto ustanovenie Trestného zákona zruší a ďalší (neskorší) záxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxniku trestnej zodpovednosti u vymenovaných trestných činov v dôsledku účinnej ľútosti sa sleduje ochrana dôležitých spoločenských záujmov, ktorá sx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxnnej ľútosti, ktoré zahŕňa taxatívnym výpočtom trestné činy, pri ktorých trestnosť zanikne pri splnení podmienok uvedených pre konkrétne trestné čixxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčacej doby. Určuje sa podľa závažnosti trestného činu vyjadrenej v sadzbe za daný trestný čin. Začína plynúť od okamihu, keď došlo k dokonaniu trestnéhx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxčacie doby.
K § 88
Toto ustanovenie určuje výnimky z inak všeobecnej platnosti inštitútu premlčania trestného stíhania.
K § 89
Uvedené usxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxate z rovnakého predpokladu ako inštitút premlčania trestného stíhania. Podmienkou premlčania výkonu trestu je uplynutie premlčacej doby ustanovexxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu trestu prerušujú.
K § 91
Tresty uložené za trestné činy uvedené v XII. hlave osobitnej časti s výnimkou vymenovaných trestných činov sú z premlčxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx uložil.
K §§ 92, 93
Toto ustanovenie určuje podmienky a lehoty zahladenia odsúdenia. Tento inštitút umožní aby sa pri splnení určitých podmienox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxlatnosťou rozhodnutia, ktorým bolo odsúdenie zahladené nastáva xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxbody už momentom ich vykonania.
K IV. hlave
V osobitnej hlave všeobecnej časti Trestného zákona sa síce zachováva doterajšia koncepcia stíhania xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pričom jednotlivé ustanovenia sú motivované obnovujúcimi účinkami trestného práva, lebo sa kladie dôraz na vyváženú, spravodlivú reakciu spoločnoxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxených s trestným činom. Mladistvý tak má byť stimulovaný, aby prevzal osobnú, nielen formálnu trestnú zodpovednosť za trestný čin a nápravu ním spôsobxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxých, ktoré sú vo vzťahu špeciality k ďalším ustanoveniam všeobecnej časti Trestného zákona, tak konkretizujú ústavný princíp osobitnej starostlivoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xaobchádzania s delikventnou mládežou, najmä:
Minimálne štandardné pravidlá súdnictva nad mládežou (tzv. Pekingské pravidlá, rezolúcia OSN č. 40/xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx dieťaťa (rezolúcia OSN č. 44/25 z 20.11.1989 uverejnená v oznámení MZV č. 104/1991 Zb.).
Pokiaľ ide o dokumenty Rady Európy, v tomto smere sa vychádza pxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxej reakcie na kriminalitu mládeže z radov mladých ľudí pochádzajúcich z prisťahovaleckých rodín,
-
Rezolúcie č. R (66) 25, o krátkodobom zaobchádxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xsemnásty rok veku. Individuálna duševná vyspelosť (zisťovaná o.i. aj povinným psychologickým vyšetrením mladistvých vo veku od 14 do 15 rokov - tzv. pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxovšetkým výchovných prístupov zameraných na jeho nápravu.
Zníženie dolnej hranice veku o jeden rok, nemá viesť ku kriminalizácii mladistvých, ale k xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxoblém spočíva v kriminologickom zistení, že ak takýto mladý človek zopakuje trestný skutok do dovŕšenia dospelosti, stane sa z neho v ďalšom vývine dosxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxod, ba sklon k zločinnosti sa prejavuje stále viac u xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxšina pedopsychológov a pedopsychiatrov zastáva názor, že akcelerácia psychického a fyzického vývinu mládeže v posledných desaťročiach spôsobila, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxy pri všetkých trestných činoch.
Tento prístup k stanoveniu fyzického veku ako základu trestnej zodpovednosti je porovnateľný s väčšinou demokratixxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxej a mravnej vyspelosti je vo veku okolo 14 rokov u jednotlivých mladistvých veľmi rozdielny. Preto zákon stanoví, že mladistvý, ktorý v dobe spáchania xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxestne zodpovedný. Osobitné ustanovenie Trestného poriadku o o zisťovaní sociálnych pomerov mladistvého stanoví, že toto skúmanie bude obligatórnx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xosiahnutom stupni intelektuálneho a mravného vývoja mladistvého (v dobe činu). Obdobnú úpravu majú v Spolkovej republike Nemecko a v Českej republikxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxti alebo aby bol schopný zodpovedajúcim spôsobom usmerniť svoje správanie. Nezrelosť mladistvého musí pritom byť podstatná, teda musí byť zrejmé, že x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xkutočnosti bude priberaný znalec z odboru psychiatrie alebo psychológie mládeže na skúmanie mladistvého do 15 rokov veku a u ostatných mladistvých ibx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxde u mladistvého o trestnú zodpovednosť. Spravidla tomu bude v prípadoch naplnenia formálnych znakov trestného činu, bez ich významnejšej relevancixx
x x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xinu mladistvým je mimoriadne dôležitá. Ohľadom začiatku, spočívania a prerušenia premlčacej doby bude platiť všeobecná úprava zákona. Iba so zreteľxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
x x xx
xxxxnovenie o účele sankcií a výchovných opatrení zahŕňa v sebe interpretačné pravidlo pre všetky ustanovenia zákona o stíhaní mladistvých. Vychádza z prxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xiršieho sociálneho prostredia a na prevenciu zločinnosti. Preto poukazuje predovšetkým na to, že ochrana spoločnosti pred trestnou činnosťou mládexx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzemia pre ich zdravý duševný, telesný a sociálny vývoj a spoločensky prospešné uplatnenie, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxhádzania s mladistvými v rámci trestného konania, vrátane alternatívnych spôsobov riešenia trestných vecí.
K §§ 98 až 100
Návrh zákona významnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxávnym predpokladom na upustenie od potrestania je uznanie viny mladistvého.
Základným predpokladom na upustenie od potrestania je, že mladistvý box xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxnok pôjde o prípad, keď vzhľadom na povahu spáchaného činu a na doterajší život mladistvého možno dôvodne očakávať, že už prejednanie veci pred súdom maxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxä zo subjektívnych dôvodov ospravedlniteľná, pričom uloženie trestu ani opatrenia nie je nevyhnutné (napr. ak by prichádzalo do úvahy uloženie krátkxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx bude prihliadať na výchovný vplyv toho, kto ponúkol záruku, ako aj na to, aký čin mladistvý spáchal a prirodzene aj na jeho osobnostné predispozície.
Ax xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo inému výchovnému zariadeniu, v ktorom mladistvý žije, alebo môže vec sám vybaviť tým, že mladistvého napomenie. Uvedené subjekty budú zaviazané povxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxhnutie zo strany rodičov alebo výchovného zariadenia (pri zvýšenom dozore) môže byť pre neho citeľnejšie a v konečnom dôsledku s väčším výchovným efekxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spáchal čin v stave, ktorý bol vyvolaný duševnou poruchou a súd má za to, že ochranné liečenie, ktoré zároveň ukladá, zaistí jeho nápravu lepšie ako tresxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxbné.
Osobitným prípadom upustenia od uloženia sankcie alebo opatrenia bude prípad, ak súd - na rozdiel od vyššie uvedených prípadov - bude považovať zx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxné opatrenie. Zároveň bude môcť uložiť mladistvému aj probačný dohľad.
K § 101
Podmienečné upustenie od uloženia sankcie rozširuje možnosti pôxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxde možné mladistvému uložiť ochrannú výchovu. Naďalej bude základnou podmienkou pre jej uloženie odsúdenie mladistvého, teda uznanie jeho viny súdoxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxniach xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxpečenie jeho riadnej výchovy. Dopĺňa sa tiež spôsob výkonu ochrannej výchovy o alternatívu umožňujúcu jej výkon v náhradnej rodine.
Všetky ostatné pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xbčianskoprávnom konaní osobe, ktorá dovŕšila dvanásty rok a je mladšia ako štrnásť rokov, ak spáchala čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia sloboxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxoženia výchovných opatrení, výchovných povinností a napomenutie s výstrahou.
Pri upustení od sankcie alebo ochranného opatrenia - rovnako aj pri poxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx program, výchovné povinnosti, výchovné obmedzenia a napomenutie s výstrahou. Výkon týchto opatrení, najmä pokiaľ ide o dohľad probačného a mediačnéxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxdičom, nahradil škodu, podrobil sa liečeniu závislosti alebo sociálnemu výcviku a pod.. Ani ich uložením ale nesmie byť narušená príprava na budúce poxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx mať bezprostredný vplyv na priebeh ďalšieho konania, ale prejaví sa v jeho postupu pri použití niektorého odklonu upraveného Trestným poriadkom, upuxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xúčinnosti s jeho zákonným zástupcom alebo v stanovených prípadoch so školou.
K §§ 109, 110
Druhy sankcií, ktoré je možné mladistvému uložiť vychxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí nespojených s trestom odňatia slobody v tomto poradí: trest povinnej práce, peňažný trest, prepadnutie veci, zákaz činnosti, vyhostenie, trest odňxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxobody, ktorý sa vykoná.
K § 111 až 113
Trest povinnej práce a zákazu činnosti sa znižujú na polovicu; zákaz činnosti bude možné uložiť iba vtedy, ak xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxo do piatich rokov. Korektívom bude prihliadnutie na rodinné a osobné pomery, ako aj možné nebezpečenstvo spustnutia.
K §§ 114 až 116
Ukladanie sxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x za predpokladu, že mladistvý je zárobkovo činný alebo jeho majetkové pomery uloženie tohto trestu dovoľujú.
Režim ukladania náhradného trestu odňaxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxaného náhradného trestu odňatia slobody, uložiť po jeho vyjadrení všeobecne prospešnú činnosť v rámci probačného programu.
Navyše, u peňažného trexxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxňatia slobody. Rovnako bude možné, na prehĺbenie výchovného účinku tohto trestu, uložiť aj výchovné opatrenia. Správanie sa mladistvého bude po uplyxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
Vo vzťahu k odňatiu slobody návrh zákona predpokladá zachovanie doterajšieho režimu, a preto sa trestné sadzby znižujú na polovicu. Zároveň stanovuxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx niet dôvodu.
Nepodmienečný trest odňatia slobody mladistvému bude možné uložiť iba pri splnení zákonom stanovených podmienok, najmä v prípadoch, kxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxahnutie účelu zákona.
Na druhej strane, rozšírenie možností výmery odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby bez akýchkoľvek obmedzení, dáxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxom, stanoví návrh zákona súdu možnosť určiť skúšobnú dobu na jeden rok až tri roky. Dohľad nad odsúdeným mladistvým vykonáva probačný a mediačný úradníx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xe dôvodný predpoklad na jeho polepšenie, ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti. Zároveň môže primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac akx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxia a výchovné povinnosti smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.
K §§ 120, 121
V nadväznosti na novú úpravu premlčania trestného stíhania u mlaxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v čo najkratšej dobe po spáchaní skutku, v záujme zabezpečenia zmeny v ďalšom živote mladistvého. V ostatných častiach aj tu platí všeobecná úprava staxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnia, návrh v podstate preberá doterajšiu právnu úpravu (súd musí rozhodnúť z úradnej povinnosti po výkone trestu), ktorá sa osvedčila. Upravuje sa všax xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxh zmlúv, a s prihliadnutím na nové tendencie v kontinentálnej právnej úprave sa aj u nás zavádza trestná zodpovednosť právnických osôb. Povinnosť zakoxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xydávané Radou EÚ podľa čl. xx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxovania so zbraňami, prevádzačstva, životného prostredia, korupcie, detskej pornografie, prania špinavých peňazí a obchodovania s drogami. Európsxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxeniu trestno-právnej zodpovednosti právnických osôb. Pritom trestná zodpovednosť právnických osôb je navrhnutá v minimálnej verzii, t.j. iba k tým xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnosti právnických osôb sa postupne presadila vo viacerých krajinách kontinentálnej Európy. V roku 1982 ju zaviedlo Portugalsko, v roku 1994 Francúzsxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsôb už od polovice minulého storočia, pričom trestná zodpovednosť právnických osôb je všeobecne uznávaná aj v USA. Ďalšie legislatívne projekty sú prxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxďarsku, Litve a v ďalších krajinách.
Existuje tiež mnoho medzinárodných vedeckých iniciatív prihovárajúcich sa za takéto riešenie. Rada Európy už v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xV. Medzinárodného kongresu trestného práva konaná v Rio de Janeiro v roku 1994 rovnako odporučila zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb, najxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxním č. R (96) z 5. septembra 1996 opätovne vyzval najmä štáty východnej a strednej Európy vykonať opatrenia na zabezpečenie trestnej zodpovednosti práxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxcich sa zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb. Niektoré z nich majú síce iba odporúčajúci charakter a nie sú preto pre Slovenskú republikx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxu zločinu prijatý Svetovou ministerskou konfederáciou v Neapoli v roku 1994, ktorý v § 15 odporúča zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb tam, xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxne finančných záujmov Európskeho spoločenstva z 19.6.1997 (Counsil Act 97/C, 221/02), ktorý v článku 3 a 4 zaväzuje členské štáty EÚ zaviesť zodpovednxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxpus Juris, ktorý mal byť prototypom a zárodkom budúceho supranacionálneho európskeho trestného zákonníka.
Vzhľadom na členstvo Slovenskej republxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osôb všeobecne vychádza z filozofie, že ak v spoločnosti môžu konať v zmysle občianskeho a obchodného práva, potom môžu konať aj v zmysle prxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxfikačná teória. Podľa nej určitých nositeľov rozhodnutí v rámci právnickej xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxacovníkov, pokiaľ toto konanie patrí do rámca jej pôsobnosti.
Viacerí prívrženci zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb v Nemecku potrxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxko za firmu koná jej zástupca. Z toho sa vyvodzuje záver, že ak je právnická osoba schopná konať, môže pritom porušiť svoje povinnosti, za čo musí niesť zoxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nemeckých teoretikov subjektívnu stránku trestného činu právnickej osoby tvorí tzv. "vina vedenia podniku", ktorej obsahom je chybný výkon tzv. rizxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxbých snáh o zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb je možné uviesť niekoľko argumentov.
V súčasnom spoločenskom a hospodárskom živote sx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a politická sila nadnárodných spoločnosti, ako aj rozvoj zložitej infraštruktúry obchodu a priemyslu, vyvolávajú nové riziká a poskytujú stále viac xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxle častejšie ako nástroje, pomocou ktorých sú páchané závažné trestné činy. Niektoré druhy protispoločenských činností napr. podvodné vylákanie doxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx delikty, z ktorých je mimoriadne závažné najmä poškodzovanie životného prostredia, sú späté s činnosťou právnických osôb. Následky týchto deliktov xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxvých deliktov opretý o ideu individuálnej trestnej zodpovednosti nie je dostatočne účinný. Súčasné modely riadenia, decentralizácia a autorizácia xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx, že iba konanie viacerých osôb môže síce viesť k následku predpokladaného v Trestnom zákone, avšak vina jednotlivca v takomto prípade je často minimálxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba. V tejto súvislosti treba poukázať na to, že interné podnikové dôvody už teraz ohraničujú možnosť individualizácie trestnej zodpovednosti. Hľxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxferenciácia, tým je ťažšie zistenie vinníka. Čím je však silnejšia podniková decentralizácia a funkčná diferenciácia, tým je ťažšie zistenie vinníkxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxrení pojmu viny.
Trestným postihom právnických osôb sa sleduje účinnejšia ochrana významných spoločenských záujmov. Tá má byť dosiahnutá hrozbou a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx predovšetkým ekonomickú povahu a sú často prísnejšie než v prípade fyzických osôb, čo sa ukazuje ako zvlášť efektívny regulátor kolektívneho chovanixx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxi je vedená cieľom zvýšiť regulatívny účinok trestného práva.
Je všeobecne známym faktom, že v poslednom období sa na európskom kontinente presadzovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xsôb a vytvorilo špeciálne skutkové podstaty tzv. správnych deliktov, ktorých páchateľmi môžu byť aj právnické osoby. Sankciami za tieto delikty sú naxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxvidla nevyžadujú zavinenie, lebo sú založené na objektívnej, absolútnej zodpovednosti.
Slovenskú právnu úpravu správnych deliktov právnických oxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxych inštitútov, akými sú okolnosti vylučujúce protiprávnosť a trestnosť, zánik trestnosti, zásady pre ukladanie sankcií a pod.. Nedokonalá je aj proxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx poukázať aj na odchylný spôsob úpravy zodpovednosti v správnom práve a v trestnom práve. Správne právo môže zásadne sankciami postihnúť len také konanxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxí teda najskôr, čo možno najpresnejšie, stanoviť pravidlá pozitívneho konania a potom tam, kde tieto špeciálne pravidlá nie sú dodržané, má nastúpiť zxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxvané správnymi normami. Pritom je ale skutočnosťou, že v činnosti právnických osôb sa vyskytujú všeobecne nebezpečné a škodlivé spôsoby konania, ktoxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxodlivé konania by mala byť založená Trestným zákonom, ktorý bol schopný prekryť medzery v administratívnej úprave. Uvedené skutočnosti preto dostatxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxza originálna trestná zodpovednosť právnických osôb. Tým sa ustupuje od tradičného "societas deliquere non potest" (spoločnosť - korporácia nemôže xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxsolútne, lebo aj pri fyzickej osobe poznáme radu výnimiek, napr. nepriame páchateľstvo a akcesorické účastníctvo.
Odsek 1 - toto ustanovenie vyjadrxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnom.
Zákon nedefinuje pojem právnickej osoby. Je tomu tak preto, že definíciu prenecháva iným právnym oblastiam (Obchodný zákonník, Občiansky zákoxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxdnou môže byť každá organizácia, ktorej platné právo priznáva štatút právnickej osoby (pozri Občiansky zákonník § 17 a nasl., Obchodný zákonník § 56 a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxrušené, bola jej právna spôsobilosť. Len v takomto prípade môžu jej orgány konať v jej mene a na jej prospech.
Odsek 2 - trestná zodpovednosť sa nevzťahuxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxjať do konceptu zodpovednosti, ktorá by mala platiť pre všetky ostatné právnické osoby. V prípade štátu sa totiž nepredpokladá, že by trestný čin, ktorx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv. Z toho preto možno vyvodiť jednoznačný záver, že trestné činy, ktoré spáchajú predstavitelia štátu sú výlučne ich osobnými skutkami bez predpokladxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xrgány, mohlo by to narušiť pomery, ktoré sú rozhodujúce pre rozdelenie moci na tri základné orgány, mohlo by to narušiť pomery, ktoré sú rozhodujúce pre xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xiny je vylúčená aj prípade cudzích štátov, je to logické, lebo opak by bol v rozpore s uznanou suverénnosťou podľa medzinárodného práva.
Odseky 3 a 4 - idx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxrá stanovuje, že pri posudzovaní trestnej zodpovednosti právnickej osoby sa primerane použijú ustanovenia všeobecnej časti, ak tento zákon neustanxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxti, ustanovenia týkajúce sa pôsobnosti Trestného zákona a všeobecné zásady pre ukladanie sankcií.
K § 123
Odseky 1 a 2 - zavinenie právnickej osoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxzačnej viny, ktorá znamená, že vedúce osobnosti právnickej osoby (štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, dozorný orgán alebo člen dozornéxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxďujú cieľom a záujmom právnickej osoby. Musia pritom konať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Z navrhovanej úpravy vyplýva, že táto xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobu. Takto je vymedzená trestná zodpovednosť právnických osôb v jednotlivých rámcových rozhodnutiach EÚ, ktoré má Slovenská republika povinnosť xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ten istý trestný čin, ktorá aj naďalej zostáva primárna a ktorá sa bude posudzovať podľa všeobecného ustanovenia Trestného zákona.
V odseku 4 - v tomto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxsti právnických osôb, t.j. iba na trestné činy, pri ktorých vyplýva povinnosť takej úpravy z práva EÚ, ktoré má Slovenská republika povinnosť transponxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
x xx xxx xx xxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxžu použiť tie isté tresty, aké zákon predpokladá u fyzických osôb. V modernom trestnom práce pritom nie je žiadnou novinkou, že sa pre určitú kategóriu pxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxádzajú do úvahy predovšetkým majetkové tresty, t.j. tresty, ktoré sa nepochybne dotknú právnickej osoby v jej najcitlivejšej oblasti. V tejto súvislxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxu právnickej osoby, lebo zákon ustanovuje, aby hmotné tresty zasahovali priamo do vnútorného majetkového usporiadania právnických osôb. Pritom trexx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxte v oveľa citeľnejších podobách.
K § 124
Obsahuje katalóg trestov a ochranných opatrení, ktoré je možné ukladať právnickým osobám. V súvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxým osobám v trestnom konaní.
K § 125
Vymedzuje základné zásady pre ukladanie trestov a ochranných opatrení právnickým osobám. Zároveň stanovuje, xxxxx x xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxavuje ukladanie peňažného trestu až do 500 miliónov korún v závislosti od sadzby trestu odňatia slobody pri jednotlivých trestných činoch.
K § 127
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxk, aby právnickú osobu bolo možné zrušiť aj na základe právoplatného rozsudku vyneseného v trestnom konaní.
K § 128
Toto ustanoveni upravuje trest xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xypický pre právnickú osobu. Spočíva v zákaze podieľať sa na verejných financiách alebo na verejnom obstarávaní.
K § 130
Súdny dohľad nad činnosťou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxžené súdom.
K VI. hlave
Trestné právo všeobecne, ako aj Trestný zákon používa pojmy, ktoré sú vlastné len pre trestné právo (napríklad odsúdený, pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xnapríklad škoda, osoba, dieťa), resp. pojmy zo všeobecnej teórie práva (napríklad právo, povinnosť, záväzné pravidlá), ako aj všeobecne používané pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pričom v minulosti vznikali v praxi pri výklade týchto pojmov značné rozdiely. Ujednotenie výkladu prostredníctvom Najvyššieho súdu SR sa pritom jaxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxtného výkladu niektorých najdôležitejších a najčastejšie používaných pojmov priamo prostredníctvom zákona. Oproti doterajšej úprave pojmov uvedxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xefinované základné pojmy pre potreby všeobecnej časti, ale najmä osobitnej časti zákona.
K § 131
V týchto ustanoveniach týkajúcich sa spôsobov sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxinovaný pojem vlámanie a ľsti, súčasne sú tu definované pojmy ktoré doteraz upravovala len teória trestného práva a to spáchanie trestného činu opätovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxo ustanovení definované tri stupene poruchy od najmiernejšej až po najzávažnejšiu: ujma na zdraví, ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví.
K §§ xxx xx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxnej škode na veciach, ale aj z hľadiska ujmy na životnom prostredí, chránených druhov živočíchov, rastlín, škody na veciach pamiatkovo chránených, alxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxným činom bude škoda malá, ktorá prevyšuje sumu 8 000 Sk. Predtým to bola škoda nie nepatrná. Ďalšie hranice škody sú väčšia - najmenej 10 násobok, značná x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxestný čin - ústavná zásada, keď doteraz predmetnú sumu - minimálnu mzdu, stanovovala vláda síce na základe zákona, ale nariadením.
K § 136
V centrx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xrestného práva ako sú: dieťa, osoba blízka veku mladistvým, osoba vyššieho veku, blízka osoba, chorá, bezbranná, osoba zverená do starostlivosti a doxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx činiteľ, zahraničný verejný činiteľ, vojak, odsúdený, potrestaný, postihnutý za obdobný čin.
K § 138
Skupina osôb a organizácie majúce vzťah k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxvanú, zločineckú a teroristickú skupinu, tu ide vždy o najmenej tri osoby, pričom tieto skupiny sa líšia účelom, za ktorým boli tieto zoskupenia vytvorxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxpriameho získania xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxebo niektorého z trestných činov korupcie. Zároveň sa definuje činnosť a podpora pre zločineckú a teroristickú skupinu.
K §§ 139, 140
Vzhľadom nx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxjnom ale aj v súkromnom sektore.
Tieto ustanovenia sa zaoberajú vecou ako právnou kategóriou, pričom je presne definované čo sa za vec v zmysle Trestnéxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxer bez ohľadu na jeho podobu, nehmotná informácia, dáta výpočtovej techniky, obrazový záznam na technickom nosiči). V týchto ustanoveniach je definoxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Ďalej je tu definovaný pojem prostriedku hromadnej prepravy, veci všeobecného záujmu. V súvislxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxých podstát trestných činov bol v tomto ustanovení definovaný pojem prostitúcie, pornografie a osobitne detskej pornografie.
K § 142
Rovnako pxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxebné vymedziť aj pojmy ústavné zriadenie a krízová situácia.
K § 144
Z dôvodu možnosti postihnutia pre trestný čin osoby, ktorá drogu užíva a odlíxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxk obvyklej jednorázovej dávky. Vo väčšom rozsahu tu má na mysli desaťnásobok obvyklej jednorázovej dávky.
K §§ 145, 146
Aj v trestnom práve je potxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xvojvoľného sa vzďaľovania a sústavného svojvoľného sa vzďaľovania.
K §§ 147 až 152 všeobecne
V druhom dieli šiestej hlavy Všeobecnej časti Tresxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxvane vyskytujúce sa vo väčšine kvalifikovaných skutkových podstát trestných činov a majúce vplyv na použitie vyššej trestnej sadzby.
Význam tejto zxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxh:
1.
dochádza k typovému zoradeniu jednotlivých kvalifikačných znakov tak aby bola zachovaná jednotnosť x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx aby určitá kvalifikačná okolnosť mala približne rovnaký vplyv na zvýšenie trestnej sadzby.
Na základe vyššie uvedeného boli jednotlivé okolnostx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxčšia škoda
2.
nebezpečné zoskupenie, značná škoda, ťažká ujma na zdraví alebo smrť
3.
škoda veľkého rozsahu , smrť viacerých osôb, krízová sitxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxd spáchanie trestného činu verejne, resp. verejným činiteľom a podobne.
Jednotlivé osobitné kvalifikačné pojmy sú formulované tak, aby pri ich prakxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxých okolností ktoré spravidla bývajú znakom trestnej činnosti a ktoré uľahčujú páchateľovi trestný čin spáchať (zbraň, lesť, vlámanie), ďalej poškoxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xj odhalenie trestnej činnosti (organizovaná skupina).
K § 148
Ako poškodený prichádza do úvahy spravidla fyzická osoba. Ustanovenie o chránenej xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxiska biologického, či zdravotného stavu (tehotná žena, chorá osoba), z hľadiska vzťahu k páchateľovi (osoba blízka, osoba odkázaná na páchateľovi), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxasnom období sa zvyšuje počet trestných činov, ktoré sú páchané na základe osobitnej najmä majetkovej motivácie (na objednávku), motivácie osobnej (x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxnym motívom.
K § 150
Popri doterajšom znaku páchania trestnej činnosti organizovanou skupinou je potrebné osobitne a prísnejšou sadzbou postihnxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxtavuje v súčasnosti najväčšiu hrozbu bezpečnosti občanov.
K §§ 151, 152
Ťažká ujma na zdraví sa definuje ako spôsobenie následku na zdraví, ktorý oxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxrť).
Prostredníctvom týchto ustanovení dochádza najmä k výraznému sprísneniu trestných sadzieb u kvalifikovaných trestných činov, osobitne v príxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxdských práv a základných slobôd nad ostatné záujmy viedli k zásadným zmenám aj v systematike jeho osobitnej časti. Ich vyjadrením je nové poradie jednoxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxvot, zdravie, telesná integrita, česť, dôstojnosť a vážnosť, nedotknuteľnosť, osobná sloboda, ochrana jeho súkromia, obydlia, majetku a iných jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxskej dôstojnosti. Ide o skupiny trestných činov, ktoré najzávažnejšie zasahujú do základných práv a slobôd jednotlivca.
Rodina je základnou bunkou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxneráciu ľudstva, kontinuitu a perspektívu spoločenského vývoja, boli z hľadiska významu oboch týchto hodnôt zaradené do III. hlavy osobitnej časti txxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxvy. V V. hlave sú zaradené trestné činy hospodárske. Život, zdravie alebo majetok chránia aj skutkové podstaty trestných činov všeobecne nebezpečnýcx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xtátu, ako najvyššej forme politickej organizácie spoločnosti, proti jeho orgánom, iným organizáciám resp. právnickým osobám. Do VII. hlavy boli zarxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxstných činov proti iným právam a slobodám.
V X. hlave sa napokon nachádzajú trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xudskosti a vojnové, ktoré doteraz boli medzi trestnými činmi proti ľudskosti pričom podľa vývoja medzinárodných zmlúv dochádza v oblasti trestného pxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxm sú zaradené poruchové trestné činy proti životu, v druhom poruchové trestné činy proti zdraviu a do tretieho oddielu boli zaradené najvýznamnejšie oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xivote alebo zdraví, je v tomto zákone ďaleko viac. Do tejto hlavy osobitnej časti však boli zaradené len tie, u ktorých je život alebo zdravie jediným alexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xž tradične označuje ako vražda.
Pojem "vražda" je spoločným menovateľom konaní, kde úmysel páchateľa (priamy alebo nepriamy) sa vzťahuje nielen ku kxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxx xxane, musí s tým byť aspoň uzrozumený a so smrteľným následkom musí súhlasiť inak by nemohlo ísť o vraždu.
Ani typy vrážd nie sú rovnaké. Líšia sa formou koxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxušniny, jedu, resp. so zbraňou v zmysle tohto zákona vôbec a pod.), motívom páchateľa (lúpežný, sexuálny, teroristický, pomsta, nenávisť a i.) a ďalšíxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx spoločenská prax, sú spáchané na podklade spontánneho rozhodnutia, napríklad vraždy vyprovokované konaním obete, týraním zo strany obete, vraždy v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxuto konaniu vyprovokoval.
Tento typ vrážd, hoci neospravedlniteľných, treba dôsledne odlíšiť od tých, ktorých vykonanie si páchateľ dôkladne voprxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxbehli všetky vývojové fázy tohto trestného činu, od prípravy cez pokus až po jeho dokonanie, teda kde páchateľ vraždu uskutočňoval postupne, dokonca nxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxizujú i prítomnosť nových prvkov, typických pre aktivitu zločineckých skupín - páchanie vrážd na objednávku alebo ako aktu pomsty, alebo vzájomného vxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxuálnym, motívom osoby vyššieho veku, alebo osoby osamelé či nemocné, neraz vo svojom vlastnom byte.
V rámci rekodifikácie je nutné na tieto aspekty rexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxným úmyslom.
Osobitným typom vraždy je vražda v úmysle poškodiť ústavné zriadenie republiky, vražda s teroristickým motívom.
Od týchto typov vrážd xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxbné spôsobom, ktorý zodpovedá prechodu na formálne chápanie trestného činu, precizovať všetky skutočnosti, ktoré reálne ovplyvňujú závažnosť činux x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxť treba považovať najmä to, ak páchateľ spáchal v úmysle získať majetkový prospech alebo zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, že ju spáchal z pomsty, prx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxdnej pohnútky. Pokiaľ ide o charakter obete, že ju spáchal na osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo na osobe vyššieho veku, na blízkej osobe, na tehotnex xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxvi alebo tlmočníkovi pre výkon ich povinnosti. Pokiaľ ide o spôsob vykonania činu, že vraždu spáchal na objednávku, alebo ako člen organizovanej či zloxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xraždy i xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx 156, 157
Nie každé konanie vedené s úmyslom ublížiť inému na zdraví, vyústi do ublíženia na zdraví a nie každé konanie vedené s úmyslom inému spôsobiť ťxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx je iný, než si ho páchateľ predstavoval. V porovnaní s jeho predstavou môže byť ľahší, alebo môže byť ťažší ako páchateľ predpokladal. Základné skutkovx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx keď inému spôsobil smrť. Podľa doposiaľ platného Trestného zákona tieto spôsoby zabitia predstavovali len osobitné formy trestného činu ublíženia nx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxšej trestnej sadzby trestu odňatia slobody. Vo vzťahu k nim postačovalo nedbanlivostné zavinenie.
Teda páchateľ konaním v úmysle inému ublížiť na zdxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xa zdraví.
Názov "zabitie" dostatočne vyjadruje bežnú predstavu väčšiny verejnosti o charaktere tohto spôsobu usmrtenia iného. Verejnosť zvyčajne xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx aj keď mal úmysel ublížiť jej na zdraví, alebo spôsobiť jej ťažkú ujmu na zdraví. Smrť však nechcel, ba dokonca ani nevedel, že z jeho konania môže nastať. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxl s usmrtením, no na druhej strane sa bez primeraných dôvodov spoliehal, že smrť nenastane. Teda popieranie možnosti smrti z jeho strany bolo neadekvátxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxhateľ mal úmysel spôsobiť inému ťažkú ujmu na zdraví, čo je nesporne závažnejšia forma tohto trestného činu, alebo či chcel inému spôsobiť ľahkú ujmu na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxzby trestu odňatia slobody, aj podľa okolností týkajúcich sa spôsobu a okolností konania páchateľa, jeho všetkých dôsledkov, motívu a iných závažnýcx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxvé podstaty pri tomto trestnom čine postihujú závažnejší spôsob konania, ako aj spáchanie činu na chránenej osobe alebo z osobitného motívu a pri úmysexxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxenie smrti iného. Trestný čin usmrtenia je na rozdiel od jednotlivých foriem vraždy a zabitia už vo svojom základe nedbanlivostným trestným činom. Pácxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxanlivosti, inému spôsobil smrť (napríklad pri dopravnej alebo inej prevádzkovej nehode). Podľa doposiaľ platného zákona sa aj takéto konanie považoxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxššiu mieru závažnosti útoku, v závislosti na povahe subjektívnej stránky, u tohto trestného činu niet dôvodu v názve gradovať tento aspekt, a preto je nx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx rovnako závažné. Mieru ich závažnosti taktiež môže ovplyvniť celý rad konkrétnych skutočností týkajúcich sa činu, okolností a príčin jeho spáchaniax xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxľ spáchal taký čin preto, lebo porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxds. 2), alebo ak ho spáchal na viacerých osobách pri súčasnom hrubom porušení predpisov o bezpečnosti práce, dopravy alebo hygieny (ods. 3)
K §§ 159 xx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnia živého ľudského plodu. Zmenené (a čiastočne upravené) bolo len poradie jednotlivých skutkových podstát tohto trestného činu a upresnené boli niexxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xe upravená trestnosť konania páchateľa, ktorý preruší tehotenstvo tehotnej ženy bez jej súhlasu. Kvalifikovaná skutková podstata upravuje potom záxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnie osobitných povinností páchateľa alebo vzhľadom na spôsobenie ťažšieho následku (ťažká ujma na zdraví alebo smrť).
Ďalšie dve skutkové podstaty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx alebo jej pomáhajú pri takom čine (za ktorý žena sama trestne nezodpovedá, ani keby ho vykonala sama, alebo keby o to iného sama požiadala). V kvalifikovxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti, v spôsobení závažnejšieho následku a pod..
K § 163
Každý má právo rozhodovať sám o svojom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxo aby mu pomohol pri samovražde. Nikto nemá právo vedome iného akýmkoľvek spôsobom pohnúť k samovražde, ani mu pri nej pomáhať. Na týchto princípoch je sxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xávodu alebo pomoci) na čine iného, ktorý inak nie je trestným činom, čím je vlastne popretý v tomto prípade princíp akcesority účastníctva. Dopĺňajú sa xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlastnosti a postavenie obete tohto trestného činu, osobitne závažnejší spôsob konania alebo osobitný motív jeho páchateľa.
K 2. dielu
K § 164
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxesp. sa upresňuje) len jeho názov (úmyselné spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví), ktorý lepšie vyjadruje podstatu trestného činu, najmä úmysel páchateľxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxterajšie okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby, okrem ťažšieho následku v podobe smrti, ktorá sa stala znakom základnej skutkovej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxst odňatia slobody, ktoré sa týkajú najmä motivácie konania páchateľa, spôsobu a ďalších okolností jeho vykonania, povahy obete. Tieto sú vyjadrené v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxví v úmyselnej forme sa taktiež nemenia. Mení sa (resp. sa upresňuje) len jeho názov (úmyselné ublíženie na zdraví), ktorý lepšie vyjadruje podstatu trxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxraví).
Ostávajú zachované i doterajšie okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby, okrem ťažšieho následku v podobe ťažkej ujmy na zdrxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxdli aj ďalšie okolnosti, s ktorými tento zákon spája u úmyselných trestných činov proti životu vyšší trest odňatia slobody, ktoré sa týkajú najmä motivxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx
x xx xxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xnaky trestných činov ublíženia na zdraví v nedbanlivostnej forme. V § 167 znaky trestného činu nedbanlivostného spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví, v § 1xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnnosť svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona.
K §§ 168, 169
Neoprávnený odber orgánov a tkanív (xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxe, pokiaľ ide o odber orgánov a tkanív (resp. buniek) z tela živej osoby, môže dôjsť aj k poškodeniu jej zdravia a nie je vylúčená ani jej smrť. Aj keď na záchxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxa živého darcu, musia byť pri tomto postupe zachované ich práva a podmienky ustanovené osobitným zákonom.
V odseku 2 je ako samostatná skutková podstaxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch trestných činov, ktoré ohrozujú život alebo zdravie ľudí. Nie sú to všetky trestné činy predpokladajúce takýto následok. Sú to len tie, u ktorých je oxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx konaniu v rámci zdravotníckej starostlivosti o život alebo zdravie ľudí, môžu byť považované, podobne ako iné konania, za trestné činy proti životu poxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxvie ľudí bolo potrebné reagovať na niektoré osobitné javy spoločenského života, ktoré tieto hodnoty zjavne ohrozujú, napr. na lekársky experiment. Lxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxovania zdravotníckej starostlivosti o život a zdravie ľudí.
Lekársky experiment, ak sa má vykonať na človeku, je však veľmi vážnym zásahom do jeho práx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xskutočňoval na človeku bez splnenia presne vymedzených podmienok. Overovaním nových medicínskych poznatkov sa na človeku nesmie život a zdravie ľudx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxebo vypracovanie nových metód a hypotéz alebo klinické skúšanie liečiv v záujme zachovania alebo zlepšenia zdravia ľudí, nie v rozpore s týmto záujmomx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxného stavu dôjde počas vykonávania overovania, je potrebné overovanie okamžite zastaviť.
Na druhej strane však za takéto overovanie nemožno považoxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxetódy
lege artis
).
Je preto nutné rozlišovať, či ide o zdravotne indikované overovanie, alebo o overovanie bez zdravotnej indikácie.
Zdravotne indxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxakáva účinnejší výsledok liečby tejto choroby alebo že cieľom takéhoto overovania je diagnostický alebo liečebný prospech pre pacienta. Na tento typ xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xevzťahujú. Trestným činom tu môže byť iba porušenie zákazu overovania nových medicínskych poznatkov, ak by ním bol ohrozený život alebo zdravie osoby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxď nie sú uznané za medicínske metódy (metódy
lege artis
).
Na rámec týchto podmienok bolo potrebné ustanoviť osobitné podmienky trestnej zodpovednosxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa človeku bez zdravotnej indikácie. Ide o vážne zásahy do sféry ľudských práv a základných slobôd, ktoré sa nielen priečia už i samotnej lekárskej etikex xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxneho vedomia, reagovať na hrubé prejavy porušenia pravidiel overovania nových medicínskych poznatkov na človeku aj prostriedkami trestného práva.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxvanie zamerané. Jeho cieľom nie je diagnostický alebo liečebný prospech pre osobu, ktorá sa overovaniu podrobila, ale overenie novej preventívnej, dxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxtnej indikácie možno vykonať v niektorých prípadoch, ale len za splnenia celého radu podmienok ustanovených osobitným zákonom (o zdravotnej starostxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxj sa má overovanie bez zdravotnej indikácie vykonať, musí byť úplne poučená o zdravotných rizikách, ktoré môže overovanie priniesť. Poučenie a súhlas xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx:
a)
overovanie má jasný cieľ, odôvodnenie a vychádza zo všetkých doterajších teoretických a klinických poznatkov o skúmanom probléme,
b)
zíxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xredchádzal úspešný laboratórny výskum, overovanie na zvieratách alebo iné vedecky úspešne overené skutočnosti,
d)
možno predpokladať, že výslxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x smrti, k poškodeniu zdravia s trvalými následkami alebo k nepriaznivej zmene osobnosti a
f)
fyzické útrapy, psychické útrapy a obmedzenie voľnosxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx
xxxxtných ženách,
b)
osobách neplnoletých a osobách pozbavených spôsobilosti na právne úkony,
c)
ľudských plodoch a zárodkoch,
d)
osobách vx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxh.
Trestného činu neoprávneného experimentu na človeku sa však s prihliadnutím na všetky tieto podmienky a obmedzenia dopustí len ten, kto pod zámixxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx je ním bezprostredne ohrozený život alebo zdravie človeka, pokiaľ nejde o nutné výkony, spôsobilé zachrániť jeho bezprostredne ohrozený život, alebx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxj indikácie zakázané, alebo ho vykonáva na ľudskom plode alebo zárodku, alebo ho vykonáva v rozpore s inými zákonnými podmienkami overovania bez zdravxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx má postihovať klonovanie človeka, keďže zákon o zdravotnej starostlivosti upravuje v § 46a takýto zákaz a jeho porušenie sankcionuje pokutou do 500.xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xtoré budú u tohto trestného činu podmieňovať použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatia slobody. Tieto sú obsiahnuté v závažnejšom spôsobe konanxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxť, ale ani povoliť tzv. ľudové liečiteľstvo. Je však potrebné i trestnoprávne reagovať na niektoré negatívne dôsledky tohto spoločenského javu tam, kxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.
Zdravotnú starostlivosť poskytujú zdravotnícke zariadenia štátu, obcí, fyzických osôb a právnických osôb v súlade so súčasnými dostupnými poznaxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxacovníkov i odborných pracovníkov v zdravotníctve.
Osoby, ktoré vykonávajú liečiteľskú činnosť, sa nepovažujú za zdravotníckych pracovníkov ani xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxne života a zdravia ľudí si vyžaduje, aby odborná zdravotná starostlivosť bola zverená iba osobám, ktoré spĺňajú odborné kvalifikačné predpoklady prx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxčnosti, ako určitej doplnkovej formy starostlivosti o zdravie ľudí (ľudové liečiteľstvo, alternatívna medicína, lekárskou vedou zatiaľ nepreskúmxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxmožno prehliadať, ani ich oficiálne akceptovať. Nedovoľuje to vysoké riziko, ktoré je s týmto javom spojené v dôsledku absencie záruk odbornosti a dohxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxne podrobiť liečiteľským úkonom.
Právo na život je vecou každého človeka a každý si o svojom živote môže rozhodovať sám. Nikomu nemožno prikázať, aby sx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (čl. 2 ods. 2 Ústavy SR).
Nemožno tiež nevidieť i rozdiel v jednotlivých druhoch liečiteľstva, v úrovni ich poznania, ktoré je ich základom, v ich prístxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxerapia), resp. ktoré nie sú vedou v zásade odmietané, aj keď nie sú zatiaľ akceptované. Predstavujú v zásade šetrnú, doplnkovú, nie nebezpečnú alebo máxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xtavu vedeckého poznania, ba dokonca z nevedeckého základu, svojou povahou a dopadmi sú agresívne a neraz aj ohrozia alebo poškodia zdravie človeka.
Pxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe liečiteľstva samotného ale len to, keď niekto vykonáva, i keď nemá predpísanú odbornú spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxekov, liečiv a iných zdravotníckych pomôcok, potrieb alebo zdravotníckej techniky, čo aj z nedbanlivosti, bezprostredne ohrozí život iného, alebo ixxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxieb alebo zdravotníckej techniky uskutoční bez súhlasu iného a ohrozí takým úkonom jeho zdravie.
Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnex xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xk spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
K §§ 172, 173
Trestný čin šírenia nebezpečnej ľudskej choroby nie je v tomto zákone novým trexxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxdské choroby (šírenie nákazlivých chorôb domácich a iných hospodársky dôležitých zvierat, nákazlivých chorôb rastlín a zavlečenie alebo rozšírenix xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xx xxx xx xxx
x x xxx x x xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxvania nákazou vírusom ľudskej imunodeficiencie úmyselnou a nedbanlivostnou formou a § 176 predstavuje samostatnú skutkovú podstatu trestného činu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odňatia slobody a to, že páchateľ spácha takýto trestný čin závažnejším spôsobom konania alebo na chránenej osobe, prípadne že týmto činom spôsobí ťažxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxho Trestného zákona. Doplnený bol len výpočet okolností, ktoré u tohto trestného činu budú podmieňovať použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatix xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xinu za krízovej situácie.
Takouto okolnosťou bude, ak páchateľ spácha takýto čin ako člen organizovanej skupiny, alebo ho spácha v úmysle získať majexxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
K § 179
Trestný čin ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxania liečiv, zdravotníckych pomôcok alebo zdravotníckych potrieb, ako aj podmienky používania zdravotníckej techniky ustanovuje osobitný zákon (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxné do liekopisu alebo ktorých používanie povolilo ministerstvo zdravotníctva alebo ktoré majú certifikát príslušného orgánu štátneho skúšobníctvxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxné liečivá, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke potreby priamo pri výkone zdravotnej starostlivosti, vydá mu ich na lekársky predpis lekáreň alebo ixx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Zdravotnícka technika určená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti musí spĺňať požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpixxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxhválení alebo certifikát príslušného orgánu štátneho skúšobníctva alebo schvaľovací výmer vydaný ministerstvom zdravotníctva.
Je neprípustné kxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podávaním neodskúšaných, nepovolených či zakázaných liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok alebo potrieb, alebo používaním nebezpečnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx takýchto liekov, liečiv, pomôcok, potrieb alebo techniky sa preto ustanovuje i trestná zodpovednosť za hrubé, opakované či sústavné porušovanie takxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxch alebo liečebných výkonov opätovne inému predpíše, vydá, predá alebo podá liečivá, zdravotnícke pomôcky alebo zdravotnícke potreby, ktoré nie sú zxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxkúšané, alebo kto sústavne používa zdravotnícku techniku, ktorá nespĺňa požiadavky ustanovené právnymi predpismi a technickými normami, pokiaľ vo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxnosť podmieňujúcu použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatia slobody sa bude považovať spáchanie tohto trestného činu závažnejším spôsobom konxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxenie sa svetu a nové ekonomické a sociálne podmienky podmienili v ostatných rokoch i na Slovensku nebývalé rozšírenie xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxjú konkrétne poznatky o tranzite drog cez Slovenskú republiku (tzv. Balkánska cesta), ale napriek znásobenému úsiliu orgánov Policajného zboru a inýxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx na nich závislé, najmä medzi mládežou. Výroba a obchod s drogami, žiaľ, je aj u nás v prevažnej miere v latencii.
Sú to alarmujúce údaje najmä z hľadiska txxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxvislí. Užívanie drog priamo súvisí i s nárastom majetkovej kriminality, ktorej sa takéto osoby dopúšťajú v snahe získať peniaze na ich nákup. Obchod s dxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxa drog a závislosti na drogách aj nedokonalá legislatíva. Problémy spojené s narkomániou nevyriešila ani novela Trestného zákona č. 248/1994 Z.z., ktxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxjmä proti osobám, ktoré sú na drogách závislé, avšak najväčší vinníci tohto negatívneho javu, výrobcovia a obchodníci s drogami, ostávajú aj naďalej vxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aj tento zákon svojimi miernymi sankciami za takéto trestné činy.
Do novej úpravy sa v podstate preberá úprava zakotvená novelou Trestného zákona č. 1xxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxkurzor neoprávnene vyrobí, dováža, vyváža alebo preváža, kupuje, predáva, vymieňa alebo inak zadovažuje, alebo prechováva pre iného, resp. kto takúxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s drogami sa kardinálne sprísňuje. Naopak, u užívateľov drog sa počíta s miernejším postihom, s akcentom na ukladanie ochranného liečenia takýmto osoxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxých látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchod s nimi).
Na vyjadrenie miernejšej trestnej zodpovednosti voči tým, ktorí nadobúdajú a prechxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxjúcej pre vlastnú potrebu - trojnásobok jednorázovej dávky a desaťnásobok jednorázovej dávky. Na lepšie vyjadrenie vyššej miery trestnej zodpovednxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxody pri trestnom čine podľa § 181. Kvalifikované skutkové podstaty pri tomto trestnom čine postihujú prísnejšie okrem závažnejšieho spáchania konanxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxom, ktorý je členom nebezpečného zoskupenia alebo spáchanie tohto trestného činu s následkom ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti viacerých osôb. Zachovxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx prekurzora.
K § 183
Toto ustanovenie postihuje podporovanie k používaniu iných návykových látok než je alkohol.
K § 184
Alkohol je návykoxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxov.
Takéto nebezpečenstvo je osobitne akútne u mládeže, ktorá sa ešte vyvíja aj fyzicky, aj psychicky.
Mládež je preto potrebné chrániť i prostriedkxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxo zákone aj naďalej ponecháva. Preraďuje sa však medzi trestné činy proti životu a zdraviu, aby sa tak lepšie vyjadril jej hlavný objekt - ochrana zdravix xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxého činu podávania anabolických látok mládeži a na lepšie vyjadrenie jej hlavného objektu, zdravia mladej generácie, sa preraďuje medzi trestné činy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxgovať na výskyt prípadov, najmä v športe, keď dochádza k dlhšie trvajúcemu podávaniu týchto prostriedkov, ktoré môže mať obdobné následky ako požívanxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxy dôsledky takéhoto konania.
K §§ 186, 187
Každý je povinný osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky vážnej poruchy zdravia, poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxúca elementárny humanizmus a súcit k inému.
Ďalekosiahle dôsledky, ktoré môže zapríčiniť nevšímavosť človeka k človeku a ľudská ľahostajnosť, núti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xríznaky vážnej poruchy zdravia, neposkytne potrebnú pomoc ten, kto je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, a teda má na záklaxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xivotoch a zdraví ľudí si vyžaduje vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti aj voči tým vodičom dopravných prostriedkov, ktorí po dopravnej nehodex xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxosti za neposkytnutie pomoci zostáva preto nezmenená. Skutkové podstaty týchto trestných činov sa presúvajú medzi trestné činy ohrozujúce život alexx xxxxxxxx
x xxx xxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxkej dôstojnosti. Skutkové podstaty trestných činov v oboch dieloch budú xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxteľom na súlad s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami.
K 1. dielu
K §§ 188 až 190
Týka sa to predovšetkým novej koncepcie trestného činu obchodovxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi a zo Spoločného postupu prijatého Radou na základe čl. K. 3 Zmluvy o EÚ, týkajúceho sa bxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xak, aby sa vzťahoval na obchodovanie s ľuďmi za účelom pohlavného styku alebo iného sexuálneho zneužívania, a to bez ohľadu na to, či ide o ženu, muža alebx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xx x xxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xbchodovanie s ľuďmi za účelom ich vykorisťovania v zmysle najzávažnejších foriem, ktoré uvádza táto skutková podstata, vrátane neoprávneného odobexxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx takých činov na účely prostitúcie. Zvýšenými trestnými sadzbami sa postihuje spáchanie tohto trestného činu závažnejším spôsobom konania (napr. orxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ale aj pri získaní skutočného prospechu). Ďalšie kvalifikované skutkové podstaty postihujú až maximálnymi trestami spáchanie činu zločineckou skuxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxktívne toto ustanovenie jednak postihuje obchodovanie s ľuďmi na území Slovenska a jednak reaguje na situáciu, že aj Slovensko sa stáva krajinou určenxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxanie, ktoré postihujú iné ustanovenia.
Navrhované znenie ustanovení o obchodovaní s deťmi upravuje postih páchateľa tak, že už nie je nutné prijatie xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxvnej stránky sa za trestný čin obchodovania s deťmi bude považovať nielen zverenie dieťaťa do moci iného, ale sa zaň bude považovať aj únos dieťaťa v tuzexxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ľudským právam a slobodám - osobitne aj právam dieťaťa (pri zištnom úmysle).
Sprísnenie trestných sadzieb sa týka ako základnej, tak aj kvalifikovanxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xrestnému činu obchodovania s ľuďmi . Preto podstatne vyššie trestné sadzby budú postihovať spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, rxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxálne tresty postihnú páchateľa pri získaní prospechu veľkého rozsahu alebo spôsobení smrti viacerých osôb.
K §§ 191, 192
Trestné činy proti sloxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxezpečnosť pribudli viaceré kvalifikované skutkové podstaty - spáchanie činu závažnejším spôsobom konania, z osobitného motívu alebo členom nebezpxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxždému slobodu pohybu a pobytu. Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území SR, má právo toto územie, resp. konkrétne miesto slobodne opustiť. Každý občan xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ratifikovanou medzinárodnou zmluvou, najmä pokiaľ ide o zločiny proti ľudskosti). Tieto práva zaručuje aj Dodatkový protokol č. 4 k Európskemu dohovxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podstata trestného činu obmedzovania slobody pobytu pred neoprávnenými zásahmi uvedenými v objektívnej stránke tohto trestného činu. Kvalifikovaxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxstného činu
K § 195
Novým trestným činom v tejto časti je vydieračský únos, ktorým sa reaguje na lúpežné únosy ľudí (podnikateľov, ich rodinných pxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxytnutie majetkového, ale aj nemajetkového plnenia.
Hoci má toto konanie spoločné znaky s existujúcimi trestnými činmi, napr. brania rukojemníka, txxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xstanovení komplexne nevyjadruje všetky znaky tohto konania a jeho špeciálny motív.
Kvalifikované skutkové podstaty tohto trestného činu postihujx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxesne, organizovanou skupinou, jeho spáchanie na dieťati, blízkej osobe, verejnom alebo ústavnom činiteľovi a pod., ako aj jeho spáchanie nebezpečnýx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxňatia slobody na doživotie.
K §§ 196 až 207
Znaky uvedených trestných činov, z ktorých niektoré boli zavedené poslednými novelami Trestného zákxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxaté v pôvodnom znení, lebo zodpovedajú súčasným aj budúcim požiadavkám na ochranu občanov v jednotlivých oblastiach osobnej slobody, pokiaľ ide o sloxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxchádza z nového zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách (§ 8 a nasl.), resp. zo zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. (§ 4 a 5), ktxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo prechovávanie zariadenia spôsobilého na odpočúvanie verejnej telekomunikačnej služby.
Významným spôsobom sa však rozšíril okruh okolností poxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnia, na chránenej osobe, z osobitného motívu, ako aj spáchanie činu nebezpečným zoskupením alebo pri trestných činoch zavlečenia do cudziny, lúpeže, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu. V týchto prípadoch nastupuje najprísnejšia sankcia.
K 2. dielu
K § 208 až 212
Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti zostali v podstate nezxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxného zákona č. 253/2001 Z.z.
Precizovali sa však kvalifikované skutkové podstaty znásilnenia, sexuálneho násilia i sexuálneho zneužívania (v § 211 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxísnejšie potrestaný, ak bude spáchaný závažnejším spôsobom konania, na chránenej osobe, z osobitného motívu a prvé dva trestné činy aj špecificky na oxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxx xxôsobení ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti (tu ide o následok z nedbanlivosti), alebo ak bol taký čin spáchaný za krízovej situácie.
Pri trestnom čine znxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx x6,24% znásilnení spáchaných v rámci domáceho násilia (viď kvalifikovaný znak "na chránenej osobe").
Pri trestnom čine súlože medzi príbuznými sa zaxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxxxx
x xx xxx xx xx0
Tieto ustanovenia poskytujú trestnoprávnu ochranu rodine a mládeži v podstate v rovnakom rozsahu, ako v doteraz platnej právnej úprave, ktorá sa oxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxlických nápojov mládeži, resp. podávania anabolických látok mládeži boli v dôsledku dodržania systematiky preradené do iných hláv.
Skutková podstxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxsledných noviel Trestného zákona - zákonom č. 171/2003 Z.z.). Naďalej bude trestná tak nedbanlivostná, ako aj úmyselná forma jeho spáchania. Už v záklxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxstané odňatím slobody až na tri roky. Závažnejší spôsob spáchania trestného činu (napr. po dlhší čas), voči viacerým oprávneným osobám alebo vydanie txxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxe predchádzajúceho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxkej osoby a zverenej osoby tak, aby eliminoval domáce násilie vyvolávajúce fyzické alebo psychické utrpenie a zodpovedal európskym štandardom. Na naxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxek konaním príkladmo uvedeným v tomto ustanovení. V záujme zamedzenia jeho zneužitia pri banálnych konfliktoch, napr. medzi manželmi, sa bude vyžadoxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ziskuchtivosť), spáchanie činu na viacerých osobách, recidíva, spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti (z nedbanlivosti), bude postihované sxxxxxx xx x xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx nedbanlivosti).
Novou skutkovou podstatou je trestný čin odloženia dieťaťa, ktorého sa môže dopustiť iba rodič dieťaťa v úmysle zbaviť sa svojich roxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxchádza aj k ohrozeniu života alebo zdravia dieťaťa.
Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže bude postihované v rovnakom rozsahu, ako podľa doteraz platxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxe dieťaťa mladšieho ako 15 rokov konaním, ktorým sa mu bráni v povinnej školskej dochádzke (ods. 2).
K IV. hlave
Štvrtá hlava chráni majetok prostrxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxočné overenie účinnosti predmetných ustanovení v praxi, bolo možné všetky skutkové podstaty (vrátane významných zmien vykonaných predovšetkým novxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxých foriem podvodu, podvodnému úpadku a zavinenému úpadku, ďalšieho upresnenia trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti resp. k samostxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxvaného zákona.
K § 221
Konštrukcia základnej skutkovej podstaty trestného činu krádeže, tak ako je uvedená v odseku 1 (prisvojenie si cudzej veci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxila. Ustanovenie ods. 2 písm. e) - zavedené novelou č. 253/2001 Z.z. - pôsobí predbežne najmä preventívne, lebo jeho uplatňovanie v praxi si vyžaduje pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx bola spôsobená malá škoda v tých prípadoch, kedy dôjde k neoprávnenému odberu napr. elektriny, vody, plynu, tepla, telekomunikačnej prevádzky a pod.x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxnými skutkovými podstatami (do 2 rokov).
Postih recidívy (spáchanie činu do 2 rokov po odsúdení za taký čin), spôsobenie väčšej xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxnejšiemu spôsobu konania, resp. pri spôsobení následkov uvedených v odsekoch 4 a 5 vyjadrujú potrebnú mieru ochrany majetku.
K § 222
V podstate rxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxtiež prisvojenie si cudzej veci, pričom ale musí ísť o zverenú vec. Z tohto dôvodu je pri tomto trestnom čine rovnaká aj základná trestná sadzba. Kvalifixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxjednávku, zo zištnosti a pod.), ale aj osobu, ktorá má chrániť poškodeného alebo ak čin spácha správca konkurznej podstaty. Spáchanie činu členom nebexxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxvané zvýšenými sadzbami diferencovane podľa jednotlivých odsekov.
K § 223
Trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného bol prevzatý bez zmeny, v xxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxx splatnosti mzdy, platu atď., finančné prostriedky na ich výplatu, ktorej nevyhnutnej nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxncom, alebo ak bol čin spáchaný z osobitného motívu, resp. sprísňujú postih podľa výšky spôsobenej škody, resp. získaného prospechu.
K §§ 224 až 22x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bolo páchateľovi zverené) zostali v základných skutkových podstatách nezmenené. Prísnejšie sú však postihované konania uvedené v kvalifikovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z osobitného motívu, pri recidíve, resp. podľa hodnoty užívaného vozidla, resp. výšky spôsobenej škody.
K § 227
Vlastníctvo domu, bytu alebo nexxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnej osobe. Podmienkou trestnosti páchateľa je jeho špeciálna recidíva v posledných dvoch rokoch po odsúdení alebo postihnutie v posledných dvoch rokxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prísnejší postih v prípade závažnejšieho spôsobu konania (napr. so zbraňou, po dlhší čas, vlámaním atď.) alebo ak bude taký čin spáchaný z osobitného mxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxej platobnej karty, resp. predmetu spôsobilého plniť jej funkciu bude trestné. Prísnejšie bude taký čin trestný, ak bude vykonaný závažnejším spôsobxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxzidlám viedol k zavedeniu skutkovej podstaty, ktorej účelom je ochrana identifikačných znakov motorových vozidiel.
K §§ 230 až 234
Základná koxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxého, v úmysle na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatiť a spôsobiť tak na cudzom majetku škodu. Škodou na cudzom majetku je ujma majetkovej povxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxú majetkovú hodnotu.
V základnej skutkovej podstate sa vyžaduje spôsobenie malej škody. Prísnejšie bude postihnutý páchateľ, ktorý sa takého činu dxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx kto spácha taký čin ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo ním spôsobí značnú škodu, resp. škodu veľkého rozsahu alebo taký čin spácha za krízovej sitxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxcí, kapitálový (investičný) a subvenčný. V týchto prípadoch podvodným konaním páchateľ vyláka od iného úver, poistné plnenie alebo dotáciu, subvencxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xv podstate zhodne ako u základného trestného činu podvodu), pričom iba trestný čin subvenčného podvodu sa v základných skutkových podstatách (sú tri) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxfickým druhom podvodu, ktorý je spáchaný neoprávneným zásahom do hardwaru alebo softwaru počítača, alebo iného elektronického prístroja. Týmto konxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sadzby postihnú páchateľa, ktorý taký čin spácha závažnejším spôsobom konania (napr. po dlhší čas, organizovanou skupinou z osobitného motívu) alebx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xebezpečnejšie formy spáchania činu budú potrestané v dvoch nasledujúcich kvalifikovaných skutkových podstatách.
K §§ 236, 237
Pri trestnom čxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxebo na zistenie majetkovej účasti v inej právnickej osobe.
Páchateľom tohto trestného činu môže byť iba špeciálny subjekt, ktorým je štatutárny orgáx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxenie úpadku inému.
Zavinený úpadok je tiež osobitným druhom podvodu. Postihuje sa v prípade zavinenia úpadku a zmarenia uspokojenia veriteľa, resp. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxktov zo základne skutkovej podstaty v prípade, ak úpadok bol odvrátený dobrovoľným konaním orgánom štátu alebo územnej samosprávy, či verejnoprávnex xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxpoctivých hier a stávok je trestné v prípade, ak páchateľ stanoví pravidlá, ktoré nezaručujú rovnaké možnosti výhry všetkým účastníkom.
Peňažnou hrxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxísľub spravidla peňažného plnenia, ktorého splnenie závisí od určitej udalosti, ktorá má nastať v budúcnosti, alebo od toho, že určité tvrdenie sa ukáxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxenia. Podmienky prevádzkovania lotérií alebo iných podobných hier stanovuje zákon č. 218/2001 Z.z.
Pri oboch trestných činoch sa páchateľ prísnejšxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxobením väčšej, značnej škody, resp. škody veľkého rozsahu alebo získaním pre seba alebo pre iného značného prospechu, resp. prospechu veľkého rozsahxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xri úmyselnej forme rozšírila trestnosť. Predmetom útoku je cudzia vec získaná trestným činom (nie priestupkom), ktorý spácha iná osoba, ako podielnix xxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xrenájme takej veci alebo v jej prijatí ako zálohu. Nedbanlivostná forma bude trestná od väčšej hodnoty veci.
Kvalifikované skutkové podstaty zhodne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxovaným nebezpečným látkam.
K §§ 242, 243
Skutkovou podstatou trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti sa do vnútroštátneho práva xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xxxektívna stránka trestného činu spočíva v legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Ide o dispozíciu s akýmkoľvek príjmom alebo s majetkom z trestného čxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xôvod v trestnom čine, ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného konania alebo ich prepadnutie alebo xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxom čine sa vyžaduje špecifický úmysel páchateľa v zmysle vyššie rozvedeného, aby bolo naplnené citované ustanovenie zákona č. 367/2000 Z.z..
Kvalifxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxnania podľa miery dosiahnutého zisku, resp. vzťah k vymenovaným nebezpečným látkam, ako aj spáchanie trestného činu nebezpečným zoskupením (zločinxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx aj neoznámenie alebo neohlásenie skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal uvedený trestný čin, alebo neobvyklú obchodnú operáciu napriek tomux xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxo ohlásenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu neuviedol do nebezpečenstva trestného stíhania.
K § 244
Naďalej bude trestné úžerníctxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxčiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť, alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxažnejší spôsob konania, spáchanie činu na chránenej osobe alebo z osobitného motívu. Výška spôsobenej škody alebo miera zisku bude taktiež prísnejšix xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxj moci nálezom, omylom alebo ináč bez privolenia oprávnenej osoby bude trestným činom, ak taká vec má aspoň malú hodnotu.
K §§ 246, 247
Trestného čxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxestných činov nazývaných všeobecne ako "tunelovanie" páchaných osobami oprávnenými spravovať a v rámci výkonu tejto správy nakladať s majetkom tretxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxcovia, správcovia konkurzných podstát i štatutárne orgány obchodných spoločností, vrátane oprávnených osôb štátnych podnikov, nakladajú so spravxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxriedky občianskeho práva neboli na elimináciu tohto javu účinné. Preto je nastolenie trestnej zodpovednosti aj nedbanlivostnou formou odôvodnené.
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxe, z osobitného motívu a sprísňujú postih podľa výšky spôsobenej škody, resp. získaného prospechu, ako aj spáchanie činu nebezpečným zoskupením.
x x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxo činu budú naplnené, ak dlžník zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že zmenší svoj majetok konaním uvedeným v odseku 1 písm. a) až d) tak, že veriteľ nexxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxojenie xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xude zodpovedná len iná osoba než dlžník, pričom nie je rozhodujúce, či o konaní páchateľa alebo jeho povahe dlžník vôbec vie. Podstatou konania je zmarexxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxomienky, podanie žaloby a pod.)
Kvalifikované skutkové podstaty k obom základným skutkovým podstatám budú postihovať páchateľa v rovnakom rozsahux xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xrávo veriteľa na uspokojenie pohľadávky podľa zásad konkurzného a vyrovnacieho konania. Konanie páchateľa spočíva v tom, že zmarí, hoci aj čiastočnex xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxený, mu plní spôsobom nezodpovedajúcim zásade pomerného uspokojenia, a to na úkor ostatných veriteľov.
Prísnejšie bude páchateľ potrestaný v prípaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxnacím konaním, ako aj jeho marenie.
Objekt trestného činu je rovnaký, ako pri zvýhodňovaní veriteľa. Konkurz a s tým súvisiace konanie upravuje osobixxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxkovho majetku.
Podstatou konania pri machináciách (odsek 1) je pasívne úplatkárstvo, alebo aktívne úplatkárstvo (v odseku 2), lebo majetkový alebo xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxh páchateľovi, aby ten ako veriteľ vykonal niektorý úkon v súvislosti s hlasovaním.
Páchateľom môže byť iba konkurzný veriteľ alebo veriteľ pri vyrovxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxujú jeho marenie, ktorého formy ustanovuje zákon taxatívne vymedzenými spôsobmi konania (dvomi, resp. štyrmi formami). Páchateľom prvého trestnéhx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxbjektov ktokoľvek kto marí konkurzné konanie niektorým zo spôsobov uvedených v tomto ustanovení, napr. aj iný člen štatutárneho orgánu, ktorý nie je oxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
K § 253
Ide novú skutkovú podstatu, ktorá chráni obchodné spoločnosti a družstvá pred spôsobením škody vlastnými pracovníkmi alebo členmi, ktxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx členovia podnikajú v predmete podnikania materskej spoločnosti alebo družstva. Zákaz konkurencie sa vzťahuje len na zakázané činnosti, ktoré sú výsxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxdzia vec.
Konanie páchateľa spočíva v tom, že sa vec zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou, pričom môže ísť aj o opomenutie takého konania, na ktxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxškodzujú cudzie veci tým, že ich postriekajú, pomaľujú atď. a tým ich znehodnotia. Ide o spoločenský problém, lebo týmto konaním sa znehodnocujú múry dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxných činoch postihujú kvalifikované skutkové podstaty rovnaké okolnosti, ako predchádzajúce majetkové trestné činy.
K § 256
Objektom tohto txxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, jeho obsah a technické a programové vybavenie počítača.
Na trestnosť páchateľa bude stačiť, ak po získaní prístupu k nosiču informácií koná niektorxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xx6/2000 Z.z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
Trestný čin bude dokonaný už tým, že páchateľ získa prístup k nosiču informácií a v uvedenxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K § 257
Objektom trestného činu je dôležitý kultúrny alebo iný dôležitý všeobecný záujem. Ide o výnimku z nedotknuteľnosti vlastníctva (čl. 20 Úxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxia životného prostredia.
Konanie páchateľa spočíva v tom, že poškodí spôsobom uvedeným v tomto ustanovení chránené objekty. Dôležitým kultúrnym záxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xtorá je kultúrnou pamiatkou, osobitné povinnosti, resp. obmedzenia. Iným dôležitým všeobecným záujmom sa rozumie vedecký záujem, záujem na ochrane xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxogické nálezy a výskumy, ako aj práva týkajúce sa týchto výskumov i povinnosti nálezcov, ale sankcie pri ich porušovaní nie sú adekvátne novej forme pošxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxými nálezmi. Ide o činnosť za pomoci špičkových detektorov kovov dovážaných zo zahraničia, ktorými jednotlivci i celé "záujmové skupiny" vykrádajú a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nezriedka vyvážané xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxvity. Prísnejšie bude postihnutý nielen závažnejší spôsob konania (napr. organizovaná skupina), ale aj spôsobenie škody od väčšej po škodu veľkého rxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx
x xx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxh dieloch a z hľadiska obsahu jednotlivých ustanovení, primeraným spôsobom chránia trhové hospodárstvo pred jeho ohrozením.
K 1. dielu
K § 259
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxoré je v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. Ide o normu s blanketovou dispozíciou, lebo uvedené pojmy vysvetľuje Obchodný zákonník, napxx x xxxx x xx xxxx xx x xxx x xx xx x xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutková podstata postihuje tak závažnejší spôsob konania, ako aj ďalšie špecifické následky činu.
K § 260
Za neoprávnené podnikanie, ktoré je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zákonom alebo inými právnymi predpismi, ktoré ustanovujú podmienky na ich prevádzkovanie, ale aj nad rámec oprávnenia. Na naplnenie znaku vo väčšom rxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx x xxxx xxdnikanie na základe živnostenského oprávnenia upravuje zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon).
Kvalifikované sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xa špeciálnu formu neoprávneného obchodného podnikania - obchodovania s devízovými hodnotami, t.j. s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, zahranixxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxdzí účet; za obchod s devízovými hodnotami sa považuje aj ich zámena - devízový zákon č. 202/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, resp. vykonávacia xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxzpečenstvo pre ľudské zdravie. Prevádzkovateľom výroby liehu môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanix xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxovenia sa rozumie okolo 15 litrov čistého alkoholu. Prechovávanie je trestné aj keď ho páchateľ prechováva iba pre seba, hoci ho nevyrobil, ale vie, že bxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxovené a určené na výrobu liehu, ale aj jeho súčasti mechanicky oddelené, keď je zariadenie mimo prevádzky.
K § 263
Toto ustanovenie ochraňuje hosxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xranicu. Na dokonanie činu stačí konanie páchateľa, ktorý úmyselne poruší v právnom predpise vyslovený zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo prxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx tovaru. Základnými predpismi sú najmä Colný zákon č. 199/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, colný sadzobník, zákon č. 190/2003 Z.z. o strelnýcx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxzsah (porovnaj väčšiu škodu). Iná platba vyberaná podľa zákona - ide napr. o bývalú dovoznú prirážku (porovnaj zák. č. 42/1980 Zb. v znení neskorších pxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xakladania s niektorými druhmi tovaru a technológiami a ich kontroly. Účelom osobitného kontrolného režimu je zabrániť úniku tovaru a technológií strxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxení a priemyselnej časti). Základným predpisom v tejto oblasti je zákon č. 26/2002 Z.z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľskxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxjenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).
Jednotlivé sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vývozcu, či výrobcu, ktorý koná podvodne.
K § 267
Objektom tohto trestného činu je záujem na ochrane riadneho hospodárenia s devízovými prostrixxxxxxx xx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxrstva sú najmä devízový zákon č. 202/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, vykonávacia vyhláška č. 390/1999 Z.z. a zákon č. 566/1992 Zb. o Národnex xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxncie a na pravdivosti zápisov v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnári a pod.
Ide o úmyselný trestný čin, pričom sa pri štatistickom zisťovaní a pri evidencii zamestnancov vyžaduje pohnútka zabezpečiť sebe alebo inéxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xrístup k podkladom, ktoré slúžia na kontrolu národného hospodárstva, a má takú funkciu alebo postavenie, že nesie zodpovednosť za správnosť údajov.
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xdatabáza, program).
Kvalifikované skutkové podstaty uvádzajú konania, ktoré sú prísnejšie trestné.
Pri nedbanlivostnej forme tohto trestného čxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxšom ponímaní podvod vyžaduje podvodný úmysel, ochrana finančných záujmov EÚ na našom území v požadovaných oblastiach sa skôr blíži k porušeniu hospodxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.
Ide o postihnutie rôznych machinácií, pričom sa vyžaduje ich škodlivý následok vo forme umoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a kontrolných pracovníkov, ktorí neplnením svojich povinností umožnia spáchať základný trestný čin, pričom v súlade s Protokolom sa postihuje aj nedxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx tajomstva sa rozumie akékoľvek úmyselné konanie, ktoré smeruje k neoprávnenému získaniu údajov tvoriacich predmet tohto tajomstva. Ide v tomto tresxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx nepriamo (prostredníctvom rozhlasu, televíziou, tlačou, ale aj internetom). Vyzvedať alebo vyzradiť také tajomstvo do cudziny je prísnejšie trestxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informácie a tieto zneužívajú.
K §§ 275 až 277
Ide o ustanovenia, ktoré boli v nezmenenej podobe prevzaté z platného zákona, a preto zostáva ich výxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
x x 278
Ochrana spotrebiteľa v súvislosti s rozmachom súkromného podnikania je mimoriadne dôležitá. Použitie prostriedkov trestného práva je tu význxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xykonaných niekoľkými novelami Trestného zákona, prevzaté v podstate bezo zmeny. Reaguje sa však na ochranu euromeny pri trestnom čine falšovania, nexxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxhranných prvkov počítačovým programom. Ochraňujú sa aj cudzozemské známky, kolky, úradné pečate a uzávery, kontrolné známky, pásky a iné kontrolné txxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nezaplatenia dane, je prevzatá v doteraz platnom rozsahu ako vyhovujúca.
K § 289
Toto ustanovenie rozširuje dosah týchto trestných činov napr. xx xx xxxxx
x xx xxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxdajú v novej predlohe vnútroštátnym potrebám, ako aj medzinárodným záväzkom SR.
Aj ustanovenia tejto hlavy boli v potrebnom rozsahu upresnené pokiax xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxj časti tohto zákona boli zaradené trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu, ktoré taktiež ohrozujú život a zdravie ľudí a majetxxx
x xx xxxxx
x xx xxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxezpečenstvo pre život alebo zdravie ľudí alebo nebezpečenstvo škody veľkého rozsahu pre cudzí majetok. Môže to byť nebezpečenstvo spôsobené dopravnxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx obete na životoch, vysoké škody na majetku. Takéto udalosti vzbudzujú pozornosť širokej verejnosti a rozhorčenie voči vinníkom býva veľmi silné.
Aj xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovej podstaty trestného činu všeobecného ohrozenia v úmyselnej forme je navyše obsiahnuté aj vymedzenie pojmu "všeobecné nebezpečenstvo", ktoré sa xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxiu sa už v základnej skutkovej podstate spresňuje, že musí ísť o vydanie "skupiny ľudí" do nebezpečenstva predpokladaného v tomto ustanovení, navyše sx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxaných skutkových podstatách sú ako okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby u tohto ohrozovacieho trestného činu zaradené jednotlivx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxd iných, ktoré priamo determinujú závažnosť úmyselného a nedbanlivostného všeobecného ohrozenia. Tieto sú vyjadrené v závažnejšom spôsobe konaniax x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxú podmienky zodpovednosti páchateľov za trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, spáchaného úmyselne xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx napr. pri spôsobení poruchy všeobecne prospešného zariadenia alebo v prípade spáchania tohto činu za krízovej situácie, atď.
K § 298
Aj naďalej xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxropných alebo iných návykových látok), ktorá znižuje ich psychické funkcie, vykonávajú zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by v dôsledku ovplyxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čin ako "opilstvo", obmedzujúc trestnú zodpovednosť len na prípady požitia alkoholického nápoja.
Novela Trestného zákona č. 175/1990 Zb. na jednex xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxienky trestnej zodpovednosti rozšírila aj na vykonávanie zamestnania alebo inej činnosti aj po požití iných návykových látok než je alkohol. Trestnéxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xátky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,
a)
hoci bol za taxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx
xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxáchaný pod vplyvom návykovej látky v posledných dvoch rokoch postihnutý, alebo
c)
spôsobil takým činom, čo aj z nedbanlivosti, inému ublíženie na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxzmenené.
Pretože ale ide svojou povahou o trestný čin prevažne ohrozovací (v dôsledku čoho bol aj preradený medzi všeobecne nebezpečné trestné činy)x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx formou poruchového trestného činu, osobitného aj tým, že aj keď v zásade ide o trestný čin úmyselný, na zavinenie následku postačuje zavinenie čo i len z xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxutkové podstaty. Prvá vyjadruje tri formy konania ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktoré budú trestným činom všeobecne nebezpečným, štvrtá vyxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa pomoci pri odvracaní alebo zmiernení hrozivej tiesne, pritom ide o povinnosť poskytnúť pomoc uloženú podľa zákona alebo ku ktorej sa páchateľ zaviazxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdiel a plavidiel prejavmi pirátstva terorizmu.
Nie zriedka takéto útoky končia rozsiahlymi následkami na živote a zdraví nevinných pasažierov a ťažxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxov Slovenskej republiky v tomto smere je aj zaradenie skutkovej podstaty trestného činu ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a cixxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxana bezpečnosti vzdušnej dopravy a civilných plavidiel (riečnych i morských) pred násilnými útokmi a nesprávnou navigáciou s úmyslom získať alebo vyxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho dopravného prostriedku do cudziny, ktorá dopadá na prípady zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku, ktorého sa páchateľ zmocní, resp. ktorýx xx xx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxaní obsahuje zákon o zbraniach a strelive.
Výroba, dovoz, vývoz, prevoz, kúpa - predaj alebo iné spôsoby nadobúdania, prechovávanie či hromadenie stxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxzenie života a zdravia ľudí a majetku.
Počet nelegálne držaných zbraní rastie. Narastá i počet prípadov ich neoprávneného použitia na spáchanie tresxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxušninou.
Používanie strelných zbraní a výbušnín na páchanie trestnej činnosti je typickým prejavom organizovaného zločinu.
A naopak, práve ten má xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxvom, na ktoré treba reagovať. Preberá sa v podstate terajšia právna úprava, aj so zmenami, ktoré priniesli novela Trestného zákona č. 253/2001 Z.z. a nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxmi a komponentmi a strelivom, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Ottawský dohovor zakazujúci protipechotné míny.
x xx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxanie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxočineckej skupine a osobitnej vo vzťahu k teroristickej skupine.
Objektívna stránka týchto trestných činov spočíva v založení, zosnovaní, v členstxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx páchateľa pri zakladaní alebo zosnovaní takejto skupiny (t.j. pri spáchaní trestného činu) v podobe podpory je povýšené na priame páchateľstvo vrátaxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x činnosti v prospech zločineckej skupiny a teroristickej skupiny výslovne požaduje Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, ktorým jx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupiny musí byť výslovne upravená v skutkovej podstate daného trestného činu a uvedené nie je možné riešiť prostredníctvom ustanovení o účastníctvex xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je aj neoprávnené nadobúdanie jadrových materiálov a obchod s nimi.
Jadrový, resp. iný rádioaktívny materiál sa v ostatnom čase stal žiadaným artiklxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxení, je nesporné. Navyše, hrozí nebezpečenstvo jeho zneužitia na nelegálne účely a na páchanie násilných trestných činov.
Skutková podstata trestnxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxata tohoto trestného činu bola navyše doplnená tak, aby dopadala nielen na neoprávnenú výrobu, dovoz, vývoz, prevoz alebo prechovávanie jadrového alxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxdmieňujúcich u tohto trestného činu použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatia slobody, napr. v prípade spáchania tohto trestného činu závažnejxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxkajúca sa páchateľov, ktorí vyrobia, sebe alebo inému zadovážia alebo prechovávajú predmet určený na nedovolenú výrobu jadrového alebo rádioaktívnxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x porušenia životného prostredia ostala zachovaná. Boli iba spresnené niektoré znaky jeho základných a kvalifikovaných skutkových podstát, ktorých xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxpadmi, pričom tento pojem vychádza zo súčasnej zákonnej úpravy (zák. č. 223/2001 Z.z.) a bližšie je upravený vo všeobecnej časti Trestného zákona (§ 14x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xx xxxx xx3
Ochrane vody ako životne dôležitej látke je potrebné venovať pozornosť samostatnými skutkovými podstatami, v ktorých je zakotvená tak úmyselná, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xásledkov vo forme škody veľkého rozsahu.
K § 314
Fauna a flóra patrí k dominantným zložkám prírody a krajiny. V rámci ochrany životného prostredix x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxjou celkovou činnosťou, najmä výrobou, narúša citlivú ekologickú rovnováhu a i niektoré druhy živočíchov a rastlín sa stávajú ohrozené, je potrebné i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxa až k ich vyhynutiu.
Skutková podstata trestného činu ohrozenia živočíchov a rastlín ostala v tomto zákone zachovaná. Bol upresnený názov trestného xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podmieňujúcich u neho použitie vyššej trestnej sadzby.
Ide o ustanovenie, ktoré bolo zakotvené do Trestného zákona až jeho novelou č. 177/1993 Z.z.. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxvania predpisov o ochrane živočíchov a rastlín.
K § 315
Poskytuje sa samostatnou skutkovou podstatou ochrana stromom a krovinám v lesnom pôdnom xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxy nelegálnymi výrubmi stromov rastúcich v lesnom pôdnom fonde podľa doterajšej platnej právnej úpravy nie je možné, a to dokonca ani v prípadoch nelegáxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xx xxxxxxx xxxočíšnej a rastlinnej ríše slúžia aj skutkové podstaty trestného činu šírenia nákazlivej choroby zvierat a rastlín (jeho úmyselná i nedbanlivostná foxxxxx
x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxiny.
Týmito prostriedkami je spoločnosť chránená aj z hľadiska produkcie zdravotne nezávadných potravín a iných poľnohospodárskych produktov a nexxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxruhu skutočností, ktoré u neho podmieňujú použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatia slobody, napr. spáchanie tohto trestného činu závažnejším xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxu novej skutkovej podstaty, ktorá súvisí s rozmachom vedy výskumu a vývoja geneticky modifikovaných organizmov.
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxeberá v podstate podľa súčasného znenia.
K VII. hlave
K §§ 320 až 329
Skupinové záujmy sú v rámci štruktúry spoločnosti najzjavnejšie reprezexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxestné činy proti republike, ktoré majú za cieľ chrániť prostriedkami trestného práva práve takéto záujmy.
VII. hlava osobitnej časti tohto zákona sa xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, do druhého dielu trestné činy proti bezpečnosti republiky (vyzvedačstvo a ohrozenie utajovanej skutočnosti).
V celom rozsahu bola prevzatá právnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xsobitnú formu všeobecného ohrozenia v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť republiky, jeho znaky, až na motív, boli po objektívnxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxá situácia, ktorý vyplýva z ústavného zákona o bezpečnosti
Trestné činy, ktoré v doposiaľ platnom Trestnom zákone tvorili tretí oddiel s označením "txxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxtné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených silách a proti obrane vlasti.
Navrhuje sa zmena skutkových podstát trestxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxike a o príprave takých úkladov. Trestný čin vlastizrady sa preberá z doterajšej právnej úpravy. Pre naplnenie navrhovanej skutkovej podstaty trestnxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xlebo cudzím činiteľom.
Navrhované znenie trestného činu úkladov proti Slovenskej republike jednoduchším spôsobom postihuje protiprávne konania xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 2 navrhovaného znenia sa postihujú závažnejšie formy takéhoto konania.
Trestný čin prípravy úkladov proti republike vyhlasuje za dokonaný zločin kxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxažďovanie síl a prostriedkov k pripravovanému násilnému útoku smerujúcemu proti základom štátu. V kvalifikovanej skutkovej podstate sú postihnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Národnej rady Slovenskej republiky, aby bez možnosti slobodného rozhodovania zmenila Ústavu Slovenskej republiky v smere, ktorý je uvedený v tomto uxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxánov štátnej správy a územnej samosprávy) a ďalších štátnych i neštátnych orgánov a organizácií boli v tomto zákone ponechané v podstate všetky doteraxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xodmienkam a potrebám a boli vytvorené niektoré skutkové podstaty nových trestných činov v tejto oblasti.
Táto hlava osobitnej časti tohto zákona sa sxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxrejných činiteľov, do tretieho dielu úplatkárstvo a korupcia, do štvrtého dielu niektoré formy trestnej súčinnosti a do piateho dielu boli zaradené ixx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxili. Naďalej sa budú trestne postihovať, ale len dve doterajšie formy - použitie násilia, hrozba násilím pričom sa vypúšťa urážka resp. ohováranie. V uxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxky alebo hrubé urážky.
Zo zákonných znakov útoku na verejného činiteľa, bola v súlade s platnou právnou úpravou vypustená forma urážok, resp. ohováraxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxoci verejného činiteľa boli čiastočne upresnené, boli doplnené dve nové kvalifikované skutkové podstaty a okruh okolností podmieňujúcich použitie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxustí páchateľ, ktorý ako verejný činiteľ, v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnenú výhodu alebo prospech, vykonáva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho právomoci.
K § 336
Pokiaľ ide o trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom z nedbanlivosti, bola ponechaná jeho základná skutková podstaxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxciplinárnou zodpovednosťou niektorých osôb, ktoré sa považujú podľa tohto zákona za verejných činiteľov).
K 3. dielu
Preberá sa v podstate teraxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxutkové podstaty trestného činu prijímania úplatku od seba oddelené a zaradené do samostatných ustanovení. Na obe nadväzujú samostatné kvalifikovanx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxie vyššej trestnej sadzby trestu odňatia slobody.
Trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxo ten, kto poskytnutím úplatku dokonca podmieňuje obstaranie veci verejného záujmu), ako aj ten, kto v súvislosti s obstaraním veci verejného záujmu pxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxdy. Ustanovením sa postihuje aj úplatkárstvo v súkromnom sektore.
Vo všeobecnej časti Trestného zákona pri výkladových pojmoch sa zakotvila zásadax xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xemateriálnu. Z toho dôvodu z novej právnej úpravy sa v názve aj v texte už používa len pojem úplatok.
K §§ 341 až 344
Preberá sa terajšia právna úpravxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx95 Z.z. Tohoto trestného činu sa dopustí ten, kto inému v súvislosti s vecou všeobecného záujmu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok.
K § 345
Prxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
x xx xxxxx
x x 346
Zákonné znaky trestného činu podnecovania sa čiastočne zmenili. Dopustí sa ho ten, kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxnné znaky schvaľovania trestného činu sa nemenia.
K § 348
Nemenia sa ani znaky základnej skutkovej podstaty trestného činu nadržovania. Doteraxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xxto nemohol odmietnuť bez toho, aby seba alebo takúto osobu neuviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví alebo inej závažnej ujmy.
K § 349
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxtanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov alebo na trestné činy korupcie.
K § 350
Preberá sa doterajšia právna úpravx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xdňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov alebo na trestné činy korupcie.
Upresňuje sa po objektívnej stránke aj spôsob nxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx xxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx chránená prostredníctvom trestných činov zasahovania do nezávislosti súdu a pohŕdania súdom, ktorých znaky sa nemenia. Rozširuje sa len okruh okolnxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxmienky trestnosti v základnej skutkovej podstate trestného činu zasahovania do nezávislosti súdu.
Trestný čin marenia spravodlivosti sa dopĺňa taxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxa a logická, nebolo ju potrebné meniť alebo dopĺňať.
Doplnené boli len niektoré nové okolnosti podmieňujúce u tohto trestného činu použitie vyššej trxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxsobením následku vo forme značnej škody alebo iného závažného následku.
K § 355
Právna úprava znakov krivej výpovede bola oproti doterajšej práxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxsti sú upravené samostatne.
Vzhľadom na to, že návrh Trestného poriadku obsahuje aj ustanovenie o povinnosti zložiť prísahu, príslušným spôsobom bxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxateľského úkonu, ktorý vznikol oddelením od trestného činu krivej výpovede a nepravdivého znaleckého posudku.
Ide o to, aby sa za trestný čin nepravdxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxkurátorom alebo vyšetrovateľom v trestnom konaní uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo ak takúto okolnosť zamxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxanie priestupkov v správnom konaní, alebo pred správcom dane v daňovom konaní.
V odseku 1 písm. b) sa takéto konanie upravuje ako trestný čin aj pri podáxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxpravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre osobu, ktorej sa znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon týka, alebo má podstatxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posudky alebo vykonávajú úkony v úradných veciach aj na podklade zmluvy s konkrétnou fyzickou alebo právnickou osobou, ktoré sú neraz podkladom pre roxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxechať trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia, ktorého dôsledky budú dopadať na konania spočívajúce v marení alebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxhnutých, núti k tomu, aby sa ich plnenie vynucovalo hrozbou trestu podľa tohto zákona, resp. jeho uložením, pretože iné právne prostriedky na vynútenix xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pre oblasť trestného konania, jedna pre oblasť občianskeho súdneho konania. Prostriedkami trestného práva by sa nemalo vynucovať plnenie povinnostx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxia povinností plynúcich z rozhodnutí vydaných v občianskom súdnom konaní majú slúžiť iné právne prostriedky - súdny výkon rozhodnutia a exekučná činnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxo výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskoprávnom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o mxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxej skutkovej podstaty.
Účinky trestnosti konania podliehajúceho znakom druhej základnej skutkovej podstaty v odseku 2, ako už bolo vyššie uvedené, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinností vyplývajúcich z rozhodnutia Ústavného súdu SR.
K § 360
Zmeny základnej skutkovej podstaty trestného činu marenia prípravy a priebexx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x.z. Do novej kvalifikovanej skutkovej podstaty však boli zaradené viaceré okolnosti podmieňujúce u tohto trestného činu použitie vyššej trestnej sxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Najmä v spojitosti s krádežami motorových vozidiel v ostatnom čase vystupuje do popredia potreba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxry aj na iné úradné znaky a značky (napr. puncové, štátne poznávacie značky), ktoré osvedčujú rovnaké skutočnosti ako verejné listiny.
K § 362
Záxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx novej právnej úprave ochrany utajovaných skutočností (zákon č. 241/2001 Z.z.).
K §§ 363 až 366
Všetky tri formy trestného činu nedovoleného prexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxo pomoc k nemu a porušovanie predpisov o medzinárodných xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxejného poriadku, života i zdravia ľudí a majetku, a to pred konaniami, ktoré sa aj inde považujú za trestné.
Zmeny upravené v § 364 vyplývajú z potreby imxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx7
Znaky trestného činu vzbury väzňov sa nezmenili, preberá sa terajšia právna úprava.
K IX. hlave
Do tejto hlavy boli zaradené trestné činy dotexxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxž sa predpokladá v predchádzajúcich hlavách osobitnej časti tohoto zákona. Ide o útoky najmä proti cti, vážnosti, dôstojnosti, dobrým mravom ale sekuxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxi smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou alebo pred použitím násilia.
K § 369
Ani trestný čin nebezpečného vyhrážania nie je v tomtx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxv zvýrazňuje reálnu samostatnosť v konaní spočívajúcich vo vyhrážkach usmrtením, ťažkou ujmou na zdraví, alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že tx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xôsledku uloženia výbušniny sa v posledných rokoch stali frekventovanou a zároveň nebezpečnou formou kriminality. Preberá sa v podstate terajšia práxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxpravdivej správy. V odseku druhom sa vymedzuje trestnoprávna zodpovednosť voči páchateľovi, ktorý takúto nepravdivú poplašnú správu oznámi právnixxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxo správy ale aj na jeho vedomosť, že jeho oznámenie môže vyvolať opatrenia vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva.
V uxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxčenstvo vážneho znepokojenia časti obyvateľstva rozširovaním poplašnej správy.
K § 372
Preberá sa terajšia právna úprava trestného činu opilxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxty, v ktorej sa postihuje závažnejší spôsob konania, alebo spáchanie tohto trestného činu v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov.
x xx xxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxeho.
Ide vlastne o špecifické formy výtržníctva, ktoré však aj v iných právnych poriadkoch majú spravidla formu samostatného trestného činu. Týmto sx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xchrana.
K § 376
Prostitúcia v našej republike zatiaľ sama o sebe nie je zakázaná. Jej vykonávanie sa však ostro prieči dobrým mravom a navyše podstxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vytvárajú sa dve základné skutkové podstaty.
Pri trestnom čine kupliarstva ide o zneužitie inak legálneho podnikania na vykonávanie prostitúcie nexxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx ten páchateľ, ktorý iného zjedná, pohne alebo zvedie na vykonávanie prostitúcie alebo kto koristí s prostitúcie vykonávanej iným.
K §§ 377 až 379
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xornografického diela.
K §§ 380, 381
Základné skutkové podstaty trestného činu ohrozovania mravnosti sú kvôli prehľadnosti oddelené, sú vyjadxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxne určená na ochranu mravnosti osôb mladších ako 18 rokov.
Na obe skutkové podstaty nadväzujú viaceré okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dobrého mena i súkromia osôb je osobitne určená skutková podstata trestného činu ohovárania. V podstate sa preberá terajšia právna úprava.
K §§ 3xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxerejňovaním, alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Trestnoprávnym vyjadrením tejto ochrany sú skutkové podstaty trestného činu neoprávnenxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxx
x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxorým dochádza k spôsobeniu vážnej ujmy na právach (napr. spochybnenie bezúhonnosti, dobrého mena) konaním páchateľa, ktorý zverejní alebo sprístupxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxrhu zákona doplnená na základe uplatneného pozmeňujúceho návrhu pri prerokovávaní vládneho návrhu Trestného zákona, ktorý bol vzatý späť z rokovanix xxxxxxxx xxxx xxx
x x xxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxa zvierat. Tohoto trestného činu sa dopustí nielen ten, kto týra zviera hoci bol za obdobný priestupok v poslednom roku postihnutý alebo za taký čin v posxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. Do prvého dielu sú zaradené trestné činy proti brannosti, do druhého trestné činy proti civilnej službe, do tretieho trestné činy proti službe v ozbroxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxpublike.
K 1. dielu
K § 387
Trestný čin marenia spôsobilosti na službu sa v tomto zákone ponecháva v nezmenenej podobe. Ide o ustanovenie, ktoré xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxnia odvodnej povinnosti sa nemenia.
K § 389
Doterajšia právna prax umožňuje prevziať platnú právnu úpravu. Toto ustanovenie zabezpečuje riadnx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx xxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxnok ako doposiaľ. Ide o ustanovenia, ktoré zabezpečujú povinnosť občana po zákonnom odmietnutí vojenskej služby nastúpiť a vykonať civilnú službu. Dxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxsledkov za vyhýbanie sa výkonu civilnej služby a pod hrozbou trestu donucujúceho riadne plniť povinnosti spojené s prevzatím záväzku podrobiť sa civixxxx xxxxxxx
x xx xxxxx
x xx xxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxách sa i naďalej bude pod hrozbou trestnej zodpovednosti zabezpečovať plnenie povinnosti občana riadne a včas nastúpiť vojenskú službu.
K § 397
xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xlebo vecných povinností v zmysle branného zákona pre obranu vlasti. Porušovanie povinností je však trestné len ak sa ho páchateľ dopustil po vyhlásení xxxxxxxxxxxx
x xx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxna vyplýva branná a služobná povinnosť v prospech svojej vlasti. Nedovolená služba v cudzom vojsku sa zásadne prieči tejto jednej zo základných občianxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx päť dielov. Do prvého sú zaradené trestné činy proti vojenskej podriadenosti a vojenskej cti, do druhého dielu trestné činy proti povinnosti konať vojxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx piateho dielu sú zaradené spoločné ustanovenia týkajúce sa trestnej zodpovednosti osôb podliehajúcich právomoci vojenských súdov.
Táto hlava posxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxci občania povolaní na výkonu vojenskej služby statočne a uvedomele plnili požiadavky prísnej a pevnej vojenskej disciplíny, ktorá je základným predxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxlo k úpravám trestných sadzieb s prihliadnutím najmä na zmeny v ustanoveniach všeobecnej časti tohto zákona pokiaľ ide o trest odňatia slobody. Medzi kxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxvnom zákone o bezpečnosti.
K 1. dielu
Doterajšia právna úprava zostáva v podstate nezmenená. Na základe skúseností v aplikačnej praxi došlo k úpraxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy veliteľskej vôle, autoritu osôb konajúcich určitú vojenskú povinnosť a vzťahy medzi nadriadenými a podriadenými.
K §§ 401, 402
Doterajšia práxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxrotivenia a donútenia porušiť vojenskú povinnosť.
K §§ 404 až 406
Doterajšia prax umožňuje prevziať platnú právnu úpravu znakov trestného činu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xojensky organizovaných zborov sú prirodzene upravené a organizované ďaleko dôslednejšie než vzťahy medzi civilnými občanmi.
Zaistenie bojaschopxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxa týchto ustanovení považujú za urážku medzi vojakmi.
K § 407
Znaky trestného činu násilia voči nadriadenému sa nemenia.
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxta zostala zachovaná s tým, že tohto trestného činu sa bude môcť podľa novej úpravy dopustiť aj podriadený alebo nižší voči nadriadenému alebo vyššiemux xxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx
xxxxxxxxnia tohto oddielu boli upravené, pokiaľ ide o jednotlivé sadzby trestu odňatia slobody a sú navrhované ďalšie doplnenia, tak ako je ďalej uvedené.
K xx xxx xx xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtu odňatia slobody preto tento zákon u rovnomenného trestného činu predpokladá zaradenie novej kvalifikovanej skutkovej podstaty oproti platnej prxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxvislosti s ňou.
K §§ 413, 414
Pokiaľ ide o trestný čin dezercie, okrem úpravy trestných sadzieb trestu odňatia slobody dochádza i k zaradeniu novex xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxby svojvoľných vzdialení pre naplnenie znakov trestného činu.
K 3. dielu
Pre zabezpečenie bojaschopnosti a disciplíny v ozbrojených silách a ozxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxnia.
K § 415
Pokiaľ ide o trestný čin porušovania povinností strážnej služby, jeho doterajšia právna úprava zostáva v podstate nezmenená.
K § xxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxbe dozornej. Ďalej v odseku 2 sa upresňuje, že páchateľ takto koná "v obvode pôsobnosti takejto služby".
K § 417
Dôležitosť riadneho plnenia služxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxého priestoru v tomto zákone aj naďalej.
K 4. dielu
V ustanoveniach tohto oddielu došlo k spresneniu znakov trestného činu porušovania služobnýcx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxestné činy vojnové.
K § 418
Doterajšia právna úprava znakov ohrozovania morálneho stavu jednotky zostáva, s výnimkou trestných sadzieb odňatia xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xlužobných povinností".
Toto ustanovenie sleduje zabezpečenie bezchybnej využiteľnosti vojenského materiálu, finančných prostriedkov a napokox xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxtného činu zbabelosti pred nepriateľom.
Úspešné plnenie úloh malých a veľkých jednotiek za bojovej situácie vyžaduje, aby si každý ich príslušník za xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxatívu a vynaliezavosť.
S týmito požiadavkami sa nezlučuje vzdanie sa nepriateľovi do zajatia inak než násilím nepriateľa, alebo v bezvládnom stave.
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xko nevyhnutného predpokladu pre úspešné vedenie bojových operácií.
K § 422
Preberá sa platná právna úprava trestného činu opustenia bojových pxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxnam tejto skutočnosti vzrastá v súvislosti s konkrétnou bojovou situáciou. Preto každé svojvoľné zaobchádzanie so zbraňou, alebo iným vojnovým matexxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
x x xxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxku, opevnenie, alebo iné bojové prostriedky k plnému využitiu proti nepriateľovi.
Ide o jeden z najdôležitejších predpokladov úspešného vedenie boxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
x xx xxxxx
K § 424
Toto ustanovenie poukazuje na potrebu úzkej súčinnosti veliteľa, prokurátora a súdu pri posudzovaní protiprávnych konaní vojakov.
Vychxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxhu sú predovšetkým vyjadrením prísnej vojenskej disciplíny a trestnosť činov v záujme udržanie bojovej pohotovosti a disciplíny je určená oveľa prísxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
K XII. hlave
K 1. dielu
K § 425
Trestný čin proti mieru bol doposiaľ obsiahnutý v osobitnom zákone na ochranu mieru č.165/1950 Zb., ktorý sa navrxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu a jeho znaky definuje ako osobitnú formu podnecovania.
Upresnené boli aj okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatix xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxení a trestaní zločinu genocídia.
Toto ustanovenie je vykonaním rezolúcie 96/I. z 11.12.1946, ktorým Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo genocídium zx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xšetkých obdobiach dejín veľké straty a v presvedčení, že k oslobodeniu ľudstva od takéhoto nebezpečenstva je nevyhnutná široká medzinárodná spoluprxxxx
xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx alebo náboženskej skupiny.
Oproti terajšiemu zneniu sa mení kvalifikovaná skutková podstata uvedená v odseku 2, v ktorej sa vyvodzuje prísnejší posxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxádza nová skutková podstata. Na rozdiel od trestného činu teroru kde sa má na mysli ústavné zriadenie Slovenskej republiky, pod pojmom krajina sa má na mxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xomu pristupuje cieľ - pohnútka - vážne zastrašenie obyvateľstva, zásah do politického, hospodárskeho, spoločenského usporiadania krajiny, alebo dxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxbody trest prepadnutia majetku.
Prísnejšia trestnosť v odseku 2 sa zavádza jednak vzhľadom na spôsob vykonania činu - obzvlášť surový spôsob a jednak x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxo prípade bude súd ukladať obligatórne trest odňatia slobody na doživotie. Nové ustanovenie o trestnom postihu trestných činov terorizmu je vyvolané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxe Rady o boji proti terorizmu zo 7.12.2001.
K § 428
Doterajšia právna úprava znakov trestného činu mučenia a iného neľudského a krutého zaobchádzxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxania (č. 26/1995 Z.z.).
V znení odseku 1 sa okrem doposiaľ zakotvených foriem páchania tohoto činu zaraďuje aj pojem "týranie".
Kvalifikované skutkxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxx xxx
xxxxxxjšia úprava znakov trestného činu podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov (§ xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z Medzinárodnej dohody o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, o potlačení a trestaní zločinu apartheidu a medzinárodného paktu o občiaxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xinu, najmä z hľadiska ochrany základných ľudských práv a slobôd občanov, zakotvených v druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky.
Upravuje sa trestnxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xasy alebo etnickej skupiny. Ochrana sa týmto ustanovením poskytuje aj skupine osôb pre jej náboženské vyznanie, alebo preto, že takáto skupina je bez vxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvania, ktoré sa i naďalej ponecháva v tomto zákone.
Oproti doterajšiemu zneniu sa po objektívnej stránke znaky tohto trestného činu dopĺňajú o tzv. nexxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxo presvedčenie. Kvalifikovaná skutková podstata okrem doposiaľ zaradených znakov zakotvuje postih vážnejších foriem páchania tohoto činu jednak z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxu (verejný činiteľ).
K § 433
Dochádza k implementácii Rímskeho štatútu o medzinárodnom trestnom súde. Nová skutková podstata je blanketovej poxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx xxxxx
x x xxx
x xxxxxxxx xx xxxberá platná právna úprava znakov trestného činu používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja.
Zakotvenie niektorých uzxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xepriateľovi škodiť.
Táto trestnoprávna úprava vychádza z viacerých medzinárodných dohovorov: Petrohradská deklarácia z r. 1868 o zákaze používanxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxdobné plyny a prostriedky bakteriologické, Dohoda o zákaze vývoja, výroby a hromadení zásob bakteriologických a toxínových zbraní a o ich ničení, podxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx znaky (spôsobenie smrti viacerých osôb alebo škody veľkého rozsahu).
K § 435
Doterajšia právna úprava znakov trestného činu plienenia v priestxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxávny poriadok a ochranu majetku.
Oproti doterajšiemu zneniu sa navrhuje doplniť toto ustanovenie o nové kvalifikované skutkové podstaty, v ktorých xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxe činu so smrteľným následkom), z hľadiska spôsobu jeho spáchania (použitie násilia alebo jeho hrozby) a z hľadiska povahy predmetu útoku (spáchanie čxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxava vychádza zo Ženevskej dohody z roku 1949 na ochranu obetí vojny. V podstate sa preberá doterajšia právna úprava znakov trestného činu zneužívania mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx charakter obzvlášť priťažujúcich okolností, ktorými by bola zvýraznená závažnosť činu pokiaľ ide o povahu následku.
Toto ustanovenie poskytuje ocxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pristúpila.
K § 437
Medzinárodné vojnové právo (Dohovor o zákonoch a obyčajoch pozemnej vojny) zakotvuje ochranu osoby, ktorá bola vojenským vxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxjú prísnejšie postihnúť závažné formy spáchania tohoto trestného činu z hľadiska jeho následku.
K § 438
Zneužitie rekviračného práva je novým txxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxnými pod zámienkou potreby majetku na verejné účely a s poukazom na ich vecné povinnosti pri obrane vlasti v súvislosti s vojnou alebo ozbrojeným konflixxxxx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxhaný alternatívne buď ako zneužitie právomoci pri výkone rekvizičného práva, alebo podvodné predstieranie práva na rekvizíciu, alebo ako porušovanxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xú jednak skutočnosti kvantifikujúce rozsah následku, resp. účinku (značná škoda, značný prospech, škoda veľkého rozsahu, prospech veľkého rozsahuxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxkona alebo predpisov medzinárodného práva osobitnú ochranu).
K § 439
Preberá sa platná právna úprava trestného činu vojnovej krutosti. Ochranx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xenevských dohôd z r. 1949 o zlepšení osudu ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl v poli, zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, o ochrane civilxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx alebo jeho následkov.
K § 440
Doterajšia úprava znakov trestného činu perzekúcie obyvateľstva v podstate zostáva nezmenená. Táto zákonná úpraxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxhovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.
K zmene dochádza v ods. 1 doterajšieho znenia, kde sx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxstate v ods. 2. V tomto odseku v písmene e) sa zároveň slovo "previnenie" nahrádza pojmom "trestný čin".
K § 441
Zavádza sa nová skutková podstata txxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
K § 442
Zavádza sa nový trestný čin, ktorý reaguje na ničenie kultúrnych hodnôt vo vojne v poslednom období. Ide o vykonanie Druhého protokolu k Haaxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxvnosti činnosti páchateľa, ktorý plnil rozkazy či príkazy vojenského alebo iného nadriadeného. Problematiku riešila
charta
Norimberského tribunxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxnárodného trestného súdu. Prvé tri dokumenty prijali úpravu, že rozkaz nadriadeného nezbavuje páchateľa zodpovednosti za trestný čin v ich pôsobnosxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxsti za spáchaný trestný čin genocídia a za zločiny proti ľudskosti. Ide o ustanovenie medzinárodného humanitárneho práva, ktoré je záväzné. Pri zodpoxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxx x x x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxve ide o špecifickú formu zodpovednosti tak veliteľa, ako aj civilného nadriadeného za spáchanie uvedených trestných činov ich podriadenými v dôsledxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxrodných tribunálov. Za politického režimu v dobe vzniku Trestného zákona nemohla byť taká forma trestnej zodpovednosti v zákone zakotvená. Má prispixx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxx
x xx xxx xx xxx
x xxxxxj časti zákona sa upravujú spoločné ustanovenie (aproximačná príloha), prechodné ustanovenia, zrušovacie ustanovenia a účinnosť zákona (s potrebnxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
predseda vlády Slovenskej republiky
Daniel Lipšic, v.r.
podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR