Obsah Dostupné filtre
Predpisy SR (4)

LIT36162SK Dôvodová správa k zákonu č. 8/2005 Z.z., o správcoch

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxalej len "RVČS"). Prvý možno charakterizovať ako formálny - t.j. systém, ktorý je presne zákonne upravený a v ktorom regulačným orgánom je buď orgán štáxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxných servisných organizáciách. Z pohľadu cudzích právnych úprav je formálny model RVČS typický pre anglosaské štáty (Spojené štáty americké, Kanadax xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxel RVČS, avšak s odlišnosťami od anglosaského modelu - vo väčšine právnych úprav prevláda neformálny model RVČS. Je príznačné, že i keď ekonomiku vyššix xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxny model RVČS je nepochybne i skutočnosť, že bankrot ako taký kontroluje súd, ktorý potom ale nemá dostatočný priestor na účinnú reguláciu správcov. Rexxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx audítora, exekútora a pod. - a až následne ako správcu. Výkon takejto regulácie však nemôže byť rovnocenný ale ani účinný, nakoľko je vykonávaný u každéxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx to následkom uznania dôležitosti role kvalifikovanosti správcov v stále rastúcej zložitosti ekonomiky, uznania vhodnosti redukovať administratíxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxdateľný pre užívateľov a chránený pred korupciou). Návrh zákona o správcoch má preto na základe vyššie uvedených argumentov za ciel vytvoriť silne forxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xového modelu RVČS je možné reguláciu zveriť (i) už existujúcemu orgánu alebo (ii) ju delegovať na novovytvorený nezávislý orgán. Pri posudzovaní tohtx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxú, rýchlu a prísnu realizáciu nového modelu RVČS tak, aby bola jeho legitimita a miera úspechu čo najvyššia. Z tohto pohľadu ako najvhodnejšie z možných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky (ďalej len "MS").
I keď za hlavný regulačný orgán sa navrhuje MS je vhodné niektoré funkcie RVČS (napr. vzdelávanie) delegovať na súkromný sektorx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxrane budú zbytočne administratívne zaťažovať MS, delegovať na tento sektor.
Úplný model RVČS by mal plniť licenčnú funkciu, vzdelávaciu funkciu, moxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxk. O udelení licencii sa bude rozhodovať podľa správneho poriadku a rozhodnutie MS bude preskúmateľné súdom. Vzdelávaciu funkciu bude vykonávať MS axxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxah vzdelávania bude presnejšie vymedzený podzákonným právnym predpisom. Hlavnú monitorovaciu funkciu bude vykonávať MS, tým by však nemala byť dotkxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x
xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxch vecí. Monitoring bude jednak aktívny ako i pasívny. Prípadné zistené porušenia povinnosti správcu vyústia do sankcie, ktorou môže byť pokuta alebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxami správcov (poplatok za zápis, ročný poplatok) a čiastočne pokutami uloženými v správnom konaní. Vzdelávacia funkcia RVČS bude financovaná výlučnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxčty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, dopad na štátny rozpočet je vyčíslený v doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je Slovenská republika viazaná.
II. Osobitná časť
K § 1
Upravuje sa predmet zákona. Tak ako je uvedené vo všeobecnej časti dôvodovej správy návxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxec požiadaviek kladených na dokumentáciu správcu, požiadavky na zamestnancov správcu a osoby spolupracujúce so správcom, zodpovednosť správcu za šxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxstup správcov, dohľad nad činnosťou správcov, sankcie za porušenie niektorých povinností správcu, poplatkovú a príspevkovú povinnosť správcov a v nxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x x
x xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxká osoba ako aj právnická osoba. Nový zákon o správcoch umožní vykonávať správcovi (FO) správcovskú činnosť samostatne alebo prostredníctvom právnixxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxdruženie zdrojov, zamestnancov, vedomostí, skúseností, racionalizácia nákladov, atď.). Zároveň sa tým do budúcnosti dáva priestor, aby na slovensxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxípadov. Správca združený v právnickej osobe bude schopný alokovať viac finančných zdrojov pre svoju činnosť a ľahšie prekoná možné recesie v ekonomicxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxkov. V cudzích právnych úpravách nie sú presne vymedzené podmienky pôsobenia právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť správcu. Všeobecne sa však dxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xčasť xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spoločníkov za záväzky spoločnosti prichádzajú do úvahy ako "správcovské spoločnosti" len verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť. Asxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxdpovednosti jednotlivých správcov.
Správcovskú činnosť podľa návrhu zákonu môže vykonávať len správca. Iné osoby na rozdiel od doterajšej úpravy sx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxosti, t.j. činnosti vykonávanej sústavne za účelom dosiahnutia zisku.
K § 3
Upravujú sa základné povinnosti správcu vrátane jeho povinnosti zaxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxkonávať správcovskú činnosť len v tých veciach, v ktorých ma dostatok skúseností, zručností a odborných vedomostí. Zakazuje sa tiež akokoľvek ovplyvxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xýkon správcovskej činnosti. Jednotlivé kvalifikované dôvody budú upravené v etickom kódexe správcu. Opodstatnenosť dôvodov vždy posúdi súd.
K x x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxé, pri ktorých je správca z výkonu správcovskej činnosti vylúčený vždy.
K § 5
Upravuje sa všeobecná informačná povinnosť správcu vo vzťahu k minixxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xpáchaný trestný čin, o ktorých sa správca dozvedel v súvislosti s výkonom správcovskej činnosti. Správca bude mať preto povinnosť oznamovať aj tie trexxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx dozvedeli o skutočnostiach súvisiacich s výkonom správcovskej činnosti. Týmito osobami sú najmä zamestnanci správcu ako aj spolupracujúce osoby so xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxl. V odseku 4 sa upravuje možnosť ministerstva zbaviť správcu mlčanlivosti ako aj zánik povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak je chránená informácia xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxný správca alebo správca podstaty musí byť dostupný pre všetkých veriteľov ako aj súd. Je preto žiadúce, aby správca mal väzbu s územím, v ktorom vykonávx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x územnom obvode dotknutého konkurzného súdu zriadený úrad alebo kanceláriu.
K § 8
Upravuje sa základný rámec vedenia správcovského xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxisu.
K § 9
Upravuje sa povinnosť správcu priebežne vyhotovovať časovú špecifikáciu práce, ktorú bude správca povinný v termínoch určených minixxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxický výkon správcovskej činnosti). Na požiadanie je správca povinný predložiť odpis časovej špecifikácie práce aj súdu a veriteľskému výboru v rozsaxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xa povinnosť správcu uložiť peňažné prostriedky podliehajúce konkurzu uložiť podľa jednotlivých vecí vždy na samostatný účet. Upravuje sa tiež prechxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a spolupracujúcich osôb správcu. Zamestnanca alebo spolupracujúcu osobu môže správca poveriť vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnostxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxná zodpovednosť správcu za škodu, ktorú spôsobí pri výkone správcovskej činnosti. Zodpovednosť správcu sa pritom rozširuje aj na konanie jeho zamestxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx bude obsiahnutý v novom zákone o konkurze a reštrukturalizácii. Exkulpácia zo zodpovednosti za škodu spôsobenú správcom sa upravuje štandardne v porxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxzácii. Aby v budúcnosti nevznikali pochybnosti, či štát zodpovedá za škodu spôsobenú správcom, výslovne sa v odseku 3 uvádza, že štát nezodpovedá za škxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxšou mierou právomocí správcu, čo tiež znamená vyššiu mieru zodpovednosti. Chybné rozhodnutia správcu môžu spôsobiť značnú škodu veriteľom čo vyžaduxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxR za každého spoločníka, ak je správcom právnická osoba. Ak však rozsah spravovaného majetku presiahne určitú výšku (cca 600.000.000,- Sk), je správcx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxenie povinnosti zákonného poistenia. Ak správca nepreukáže zodpovedajúce poistenie ide o jeden z dôvodov vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov. xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxnisterstvo môže správcovi uložiť pokutu až do 100.000,- Sk.
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kolektívnou poistnou zmluvou, je povinný plniť povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy najmä riadne a včas platiť ministerstvu dohodnuté poistné. Zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx tomu v prípade individuálneho poistenia s tým, že je predpoklad, že ministerstvo dohodne nižšie poistné ako v prípade individuálneho poistenia.
x x xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - priami nárok poškodeného na náhradu škody proti poisťovateľovi v rozsahu dohodnutého poistenia.
K § xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zložením skúšky uchádzač preukazuje počas jedného roka svoju spôsobilosť na riadny výkon správcovskej činnosti. Na rozdiel od úprav v iných profesiáxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxom na posúdenie odbornej spôsobilosti žiadateľa o zápis, nakoľko pomery v insolvenčenej praxi alebo pomery absolventa skúšky sa mohli v značnej miere xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxe a ekonomickej prípadovej štúdie. Správcovská skúška bude spravidla trvať dva dni, pričom najväčší dôraz sa bude klásť na riešenie prípadových štúdixx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na kurzoch alebo odborných konferenciách týkajúcich sa reštrukturalizačnej alebo konkurznej problematiky (ďalej len "odborné podujatie"), prednxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xšeobecne záväzného právneho predpisu budú hodnotiť kreditnými bodmi, ktoré správca spôsobom ustanoveným týmto predpisom bude získavať a ktorými po xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx decembru nepárneho kalendárneho roku. Ak správca za hodnotené obdobie nepreukáže získanie potrebného počtu kreditov, ministerstvo postúpi vyhodnxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xredpokladať, že porušenie povinnosti sústavne sa vzdelávať môže mať nepriaznivý dopad na vedomosti a zručnosti správcu potrebných na riadny výkon spxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xariadiť. Preskúšanie sa vykoná rovnako ako skúška. Ak správca ani pri opakovanom preskúšaní nevyhovie, ministerstvo správcu vyčiarkne zo zoznamu spxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxí jednotlivých zložiek vzdelávania upraví vzdelávací poriadok vydaný ministerstvom. Účasť na jednotlivých zložkách xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxisterstvu účtovať len skutočné náklady a poverenej právnickej osobe skutočné náklady a k tomu pripočítaný primeraný zisk.
K § 20
Upravuje sa posxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxsovaných údajov sa do zoznamu správcov budú zapisovať aj uložené disciplinárne opatrenia, čo zvýši váhu uložených disciplinárnych opatrení tým, že ixx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxenie údajov zapísaných v tomto zozname na svojej internetovej stránke.
K § 22
Ustanovujú sa predpoklady zápisu fyzickej osoby do zoznamu správcxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx princíp nulovej tolerancie vo vzťahu k trestným činom korupcie. Vo vzťahu k dôveryhodnosti sa vymenúvajú riziká, ktoré spochybňujú dôveryhodnosť fyxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
Upravujú sa predpoklady na zápis právnickej osoby do zoznamu správcov. Do zoznamu správcov možno zapísať verejnú obchodnú spoločnosť alebo komandxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx toho pri komanditnej spoločnosti postačuje, aby správcami boli len komplementári.
K § 24
V súlade so záväzkami Slovenskej republiky vo vzťahu k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxe sa podávanie žiadosti o zápis do zoznamu. Formálne náležitosti žiadosti ako aj listiny, ktoré sa k žiadosti pripájajú.
K § 26
Upravujú sa dôvodyx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správcovskej činnosti. Naproti tomu v odseku 2 a 4 sa upravuje len možnosť pozastaviť výkon správcovskej činnosti a nie povinnosť ju pozastaviť. V odsexx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx skúmať, či sú dané dôvody spochybňujúce riadny, čestný alebo svedomitý výkon správcovskej činnosti.
K § 27
Upravujú sa dôvody, pre ktoré možno sxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxov uvedený v odseku 1 alebo 2.
K § 28
Upravuje sa rozsah dohľadovej činnosti xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxhľad) alebo náhodilým výberom priamo v kancelárii správcu. Ak podané sťažnosti alebo zistenia ministerstva budú signalizovať porušovanie povinnosxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xx xxx
xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx sa upravuje výkon dohľadu inými spôsobmi ako dohľadom priamo v kancelárii správcu, prípadne inak ako bežným vybavením sťažnosti.
K § 30 až 36
Uprxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xajmä v prípadoch ak pôjde o posúdenie zložitých (napr. účtovných) vecí. Zároveň sa tiež štandardne upravuje vylúčenie z výkonu dohľadu v prípade zaujaxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxlé aj v iných právnych predpisoch upravujúcich dohľad - napr. v zákone č. 96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným trhom. Oprávnenia osôb vykonávajúcich dxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxté ich právo na nedotknuteľnosť obydlia. Upravujú sa tiež formálne náležitosti protokolu, ktorý sa bude vyhotovovať po každom vykonanom dohľade v úraxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxaného dohľadu môže začať disciplinárne konanie. Ak sa pri výkone dohľadu zisti porušenie povinností v konkrétnej veci doručí sa protokol aj súdu a verixxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxdom sa dotýkajú nielen dohliadaného správcu ale aj iných osôb ustanovuje sa osobám vykonávajúcim dohľad povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnoxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pre orgány verejnej moci informovať o svojich rozhodnutiach, ktoré sa môžu dotýkať oprávnenia správcu vykonávať správcovskú činnosť. Význam tohto uxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxochybňujúceho dôveryhodnosť správcu, sú povinné o tom informovať, nakoľko ide o jeden z dôvodov, pre ktorý možno vyčiarknuť správcu zo zoznamu správcxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxzastaviť správcovi výkon správcovskej činnosti.
K § 39
Splnomocňuje sa ministerstvo na vydanie vzdelávacieho poriadku, ktorý podrobnejšie uxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx xx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxvcov. Zároveň sa ustanovuje povinnosť správcov predložiť ministerstvu v lehote 30 dní od účinnosti zákona odpis registra trestov a čestné vyhlásenie x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. decembra 2005 zložiť správcovskú skúšku, čím správca preukáže svoju spôsobilosť riadne vykonávať správcovskú činnosť. Povinnosť zložiť správcxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxravuje sa tiež dohľadová právomoc ministerstva vo vzťahu k správcom vykonávajúcich činnosť v starých veciach.
K Čl. II
Správcovská činnosť nie jx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxu správcov a ročný poplatok správcu. Výška poplatku za zápis ako aj ročného poplatku sa určuje podľa toho, či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxx xx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxi tak, aby aj právnické osoby zriadené za účelom výkonu advokácie mohli vykonávať správcovskú činnosť.
K Čl. V
Vypúšťajú sa niektoré ustanovenia vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxho zoznamu správcov. Uvedená úprava je potrebná vzhľadom nato, že navrhovaná účinnosť zákona o správcoch je k 1.1.2005 na rozdiel od navrhovanej účinnxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx
x xxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa 2004
Mikuláš Dzurinda, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Daniel Lipnic, v.r.
podpredseda vlády a minister spravodlivosti Slovenskej rxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Identifikačné číslo ASPI: LIT36162SK
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Druh:Dôvodová správa
Zo dňa:20.08.2004
 
Názov:Dôvodová správa k zákonu č. 8/2005 Z.z., o správcoch
 
Prameň:NRSR, rok: , číslo: , na strane .
Prameň (celý názov):NRSR - Národná rada SR


Vzťah k:455/1991 Zb.; 145/1995 Z.z.; 586/2003 Z.z.; 8/2005 Z.z.;
 
Oblasť: