LIT36026SK

Dôvodová správa k zákonu č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxn "návrh zákona") bol vypracovaný základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005.
Zákon Národnej rady Slovenskej republixx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxeteľom na poznatky aplikačnej praxe, na pripomienky generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálne veci, na príslušné rozhxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xyzických osôb.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci predstavuje jednu z najsústredenejších a najvýznamnejších oblastí sociálnej politiky Európxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxníkov pri práci a nadväzujúcim súborom individuálnych smerníc upravujúcich minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov.
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčnosť a ochrana zdravia pri práci, vylúčenie alebo zníženie vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. V návrhu záxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, ktoré po preskúmaní zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xo zreteľom na príslušné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora.
Návrhom zákona sa pôsobnosť v porovnaní s doterajšou právnou úpravou bezpečnosti a ocxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xby sa v primeranom rozsahu, potrebnom na ochranu života a zdravia, vzťahoval aj na organizátorov dobrovoľných aktivít a fyzické osoby vykonávajúce prxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxkých zariadení. Vymedzujú sa podmienky, na základe ktorých sa povoľuje fyzickej osobe obsluhovať pracovné prostriedky a na základe ktorých môže právxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxe a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov.
Zamestnávateľovi a zamestnancovi sa ustanovujú povinnosti pri vzniku pracovného úrazu, služobného úxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx vzniku závažnej priemyselnej havárie.
Na účely tohto zákona sa zriaďujú preventívne a ochranné služby, ktorých poslaním je organizovanie a vykonávxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxká služba a pracovná zdravotná služba a ich postavenie. Ustanovuje podmienky odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika a autorizovaného bezpexxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Návrh zákona ustanovuje podmienky na vydávanie a odoberanie oprávnení na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce. Návrh zákona obsxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxisterstvom zdravotníctva SR a Štatistickým úradom SR, ktoré podrobnejšie upravia podmienky a požiadavky špecifických oblastí zaistenia bezpečnosxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxdnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znenx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy a s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, s právom Európskych spoločenstiev, právom Európskej únie a štandardami Medzinárodnej organizxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xných právnických osôb; dopady sú vyčíslené v doložke finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť. Návrh zákona nxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xlovenskej republiky listom č. 22701/2005-411 zo dňa 9. septembra 2005 v súvislosti s transformáciou Technickej inšpekcie na akciovú spoločnosť odpoxxxx xxxxxxx xx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bola zapracovaná do stanov akciovej spoločnosti Technická inšpekcia.
Osobitná časť
K Čl. I
K § 1
Vymedzuje sa predmet vládneho návrhu zákoxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.
K § 2
Navrhuje sa, aby sa xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxplýva zo Smernice Rady č. 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (ďalej len "smernica") a naxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxzsah je v súlade s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce č. 155 z roku 1981 o bezpečnosti a zdraví pracovníkov a o pracovnom prostredí (vyhláška Minxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xj na iné právnické a fyzické osoby, ktoré nevykazujú typické znaky zamestnávateľa a zamestnanca, nie sú založené na pracovnoprávnom xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxtia slobody a odsúdeným vo výkone trestu, ak odsúdený je zaradený do práce v zariadeniach zriadených a prevádzkovaných nápravnovýchovným ústavom, mexxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxsť podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iná činnosť založená na dxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z.) sa xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxiam vykonávanými profesionálnymi vojakmi a občanmi povolanými na výkon služby v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu a na úxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxzpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Navrhuje sa ustanoviť, aby bolo možné za rovnakých podmienok čiastočne alebo úxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxú v nasledujúcich ustanoveniach zákona. Navrhované definície vystihujú účel zákona a zohľadňujú slovenské a európske reálie v oblasti bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxického zariadenia.
Definícia nebezpečnej udalosti, ako udalosti, pri ktorej bolo ohrozené zdravie zamestnanca, ale nedošlo k jeho poškodeniu, bolx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xx81 (ďalej len "protokol"). Účelom je evidovať nebezpečnú udalosť spolu s údajmi o príčine jej vzniku a predovšetkým ju vyhodnotiť, prijať a vykonať opaxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxavia pri práci. Samostatne tento pojem nebol definovaný v právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
K § 4
V súladx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xby bola zaistená ochrana bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ktorí ich budú používať v práci. Účelom je umožniť zamestnávateľom lepšie a jednoduchšix xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
x x x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxevencie. Navrhovaným znením sa tieto upravujú v súlade s čl. 6 ods. 2 smernice a s povinnosťami zamestnávateľa, ktoré sú upravené podľa jednotlivých obxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x dosiahnutými vedeckými poznatkami a rešpektovanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, otázky zaraxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxsobilosti, posudzovanie rizika poškodenia zdravia zamestnancov, poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, prijímanie a vykonáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxi dbať o zvýšenú pozornosť osobitným skupinám zamestnancov, ktorými sú tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy a mladixxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxreby aktualizovať zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané týmto kategóriám zamestnancov.
Ďalej sa ukladá povinnosť zamestnávateľa prijať a vykoxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a nebezpečenstvá, ktoré môžu bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie zamestnancov. Ukladá povinnosť zamestnávateľa vydávať vnútorné predpisxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xráci, zabezpečovať zdravotný dohľad vrátane lekárskych preventívnych prehliadok. Ustanovuje sa, že úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivostx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx funkcií a tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností, pri tom však nie je dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa.
x x x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečnej práce, zásadami ochxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxpečenstvami, a to napr. pri jeho prijatí do zamestnania, pri jeho preložení na iné pracovisko, pri zaradení alebo prevedení na inú prácu, pri zavedení nxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxhuje povinnosť zamestnávateľa podávať informácie zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej "zástupcx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxa požiaru, záchranných prác a evakuácie. Ustanovuje sa, aby zamestnávateľ poskytol potrebné informácie aj odborným zamestnancom, ktorých poveril vxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xezpečnostnotechnickej služby alebo pracovnej zdravotnej služby.
K § 8
Ustanovenie v súlade so smernicou upravuje základné vybrané opatreniax xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xdravia, a to xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti zamestnávateľa v kontrolnej činnosti, ktorá obsahuje kontrolu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.
Taktiež sa ukladá povinnosť zabezpečovať v lehotách určených osobitnýxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxnicou participáciu zamestnancov alebo zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť na riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlaxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxsti. V súlade s čl. 10 smernice upravuje možnosť vyjadriť sa ku všetkým opatreniam, ktoré vykonáva zamestnávateľ, napríklad k informovaniu zamestnanxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxerá osvedčené a zaužívané preventívne opatrenie na predchádzanie nezvratným poškodeniam zdravia zamestnancov prostredníctvom rekondičného pobyxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xa rekondičnom pobyte v určených lehotách v súvislosti s výkonom povolania za mimoriadne sťažených pracovných podmienok.
K § 12
Ustanovenie uprxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený život alebo zdravie jeho alebo iných osôb.
Návrx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxzpečnostného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, upravuje rad konkrétnych základných povinností, ako aj povinnosť zamestnanca konax xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxluhu.
K § 13
Navrhuje sa rámcová úprava bezpečnosti stavieb, pracovných priestorov, technických zariadení, pracovných prostriedkov a pracovxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xdravia pri príprave, výstavbe a budúcej prevádzke stavby a obsah technickej dokumentácie týkajúcej sa pracovných prostriedkov a pracovných postupoxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx ukladajú základné povinnosti počas užívania stavieb, prevádzkovania pracovných prostriedkov a používania pracovných postupov.
K § 14
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxní pracovných povinností. Ide o vydávanie oprávnení Národným inšpektorátom práce právnickým osobám na opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxbám na činnosti na týchto zariadeniach vrátane ich obsluhy. Vydávanie týchto oprávnení doteraz patrilo do pôsobnosti inšpektorátov práce.
Upravujx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxických osôb v záujme lepšej informovanosti zamestnávateľov.
K § 15
Ustanovuje preukazovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa alebo fyzxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxádza sa obsah a podmienky na vydanie oprávnenia na činnosť, lehotu, na ktorú sa oprávnenie vydáva, povinnosti žiadateľa voči oprávnenej právnickej osxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxdnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže vykonávať činnosti uvedené v odseku 1 bez oprávnenia, len na základe dokladu o odbornej spôsobilosti.
K x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxti ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe platného osvedčenia na činnosx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx osvedčenie alebo preukaz absolvovať každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu u fyzickej osoby alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxe sa ustanoviť, aby dôvodom na odobratie a na stratu platnosti bolo neabsolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy.
K § 17
Ustanovujú sa povinnxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxávateľa, ako aj povinnosti pri vzniku nebezpečnej udalosti, bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxáce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a hlásenie prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxedenej problematiky so zapracovaním požiadaviek Protokolu z roku 2002 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v zamestnanx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxce a na osobitné predpisy.
Na účely xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu. Pod pojmom iný úrax xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxku iná fyzická osoba, ako zamestnanec, tzn. nejde o pracovný úraz.
V návrhu sa ustanovuje zamestnávateľovi bezodkladná oznamovacia povinnosť pri vzxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podozrenia na chorobu z povolania. Podľa tohto ustanovenia sa zamestnávateľovi ukladá zaslať do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x). Limit pracovnej neschopnosti 42 dní bol určený v súlade s § 123 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v ktorom za poruchu zdravia trvajúcu dlhšx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xovinnosťou zamestnávateľa je vyšetriť príčiny vzniku uvedených udalostí a vykonať opatrenia proti ich opakovaniu sa.
V ustanovení sa navrhujú povixxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ukladá oznamovacia povinnosť vo vzťahu k zamestnávateľovi pri vzniku nielen pracovného úrazu, ale aj pri vzniku iného úrazu, nebezpečnej udalosti, bxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sa ukladá aj zamestnancovi alebo fyzickej osobe, ktorá bola svedkom danej udalosti. V prípade, že zamestnancovi jeho zdravotný stav nedovoľuje oznámxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xlnení ich úloh ich zamestnancami na jednom spoločnom pracovisku alebo v jeho blízkosti na účely zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ustxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxzické a právnické osoby po dohode s objednávateľom práce, a v súlade s príslušnou individuálnou smernicou EÚ aj iné povinnosti pre stavebníka - fyzickú xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxkumentácii stavby určenej na profesionálne aktivity sa v súlade s novelou stavebného zákona navrhuje predložiť projektovú dokumentáciu oprávnenex xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx
x x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxtupcov zamestnancov pre bezpečnosť, ktorí sa aktívne zúčastňujú na riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Navrhuje sa počet zxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxmestnancov a ustanovuje sa, kedy ich počet môže prekročiť 50, ale nie 100 zamestnancov. Ak u zamestnávateľa nie je vymenovaný zástupca zamestnancov prx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx x doterajšou právnou úpravou sa preberajú oprávnenia zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.
Zamestnávateľovi sa v rámci informačnej povinnosti uklxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
Navrhuje sa z doterajšej právnej úpravy prebrať inštitút poradného orgánu zamestnávateľa určeného na hodnotenie dosiahnutého stavu bezpečnosti a oxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxformácií a na zlepšenie a uľahčenie konzultácií.
V porovnaní s doterajšou právnou úpravou sa v súlade so smernicou upravuje vykonávanie oprávnení koxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xezpečnosti a ochrany zdravia pri práci začleňujú preventívne a ochranné služby, ktorých účelom je poskytovať zamestnávateľovi poradenstvo a odbornx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizika poškodenia zdravia zamestnanca a ochranou pred ním.
Preventívne a ochranné služby je zamestnávateľ povinný v zásade zabezpečovať svojimi odxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxdávateľským spôsobom s
-
právnickou osobou, ak je na výkon tejto činnosti oprávnená,
-
fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak je na výkon txxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxedené služby u zamestnávateľa vykonáva bezpečnostnotechnická služba (§ 22) na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce a pracovná xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby.
V návrhu sa špecifikujú požiadavky na vydanie oprávnenia, náležitosti oprávnenia a pxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxizačné, kontrolné, vzdelávacie a iné úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uvedené úlohy plní najmenej bezpečnostný technikx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxovaných u zamestnávateľa a najmä nebezpečenstiev a rizík z nich vyplývajúcich aj iní odborníci, napríklad protiprašný technik, protihlukový technix xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxtatočného počtu bezpečnostných technikov brala do úvahy len počet zamestnancov xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovných procesov, ako aj charakter, rozsah a situovanie rizík z nich vyplývajúcich. Na určovanie počtu bezpečnostných technikov a autorizovanýcx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxy počet zamestnancov pripadajúcich na jedného bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika.
Návrh ustanovuje podmienky kumxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xechnika požiarnej ochrany.
K § 23
Návrhom sa preberá osvedčené vymedzenie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika z doterajšej právnex xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx po splnení ustanovených požiadaviek a oprávňuje bezpečnostného technika, pri bezprostrednom ohrození života a zdravia zamestnanca, uložiť prísluxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxlávanie a príslušná škola, ktorá rozsah a obsah študijného zamerania vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce. V návrhu sa špecifikujú podmxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrý plní úlohy bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľa vykonávajúceho rizikovejšie činnosti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto zákonu. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxsobia v rizikovejších podmienkach, radili dostatočne skúsení odborníci. Autorizovaným bezpečnostným technikom môže byť
- bezpečnostný technik, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxiou ustanovenou Národným inšpektorátom práce,
- osoba po preukázaní najmenej päťročného plnenia odborných činností v štátnej správe na úseku bezpexxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xajmä obsah žiadosti, špecifikuje doklady, ktoré je potrebné doložiť, kreovanie skúšobnej komisie a platnosť osvedčenia. Upravuje možnosť vykonanix xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xutorizovaného bezpečnostného technika.
K § 26
V súlade s čl. 7 smernice sa z doterajšej právnej úpravy obsahovo preberá inštitút pracovnej (dotxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxšou právnou úpravou sa podstatne mení problematika dodávateľského výkonu výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce. Návrhom sa rámcovo upravujú xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základe vydaného oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu príslušnej činnosti, ale aj organizácia výchovnej a vzdelávacxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxonávajú dodávateľským spôsobom. V rámci žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu príslušnej činnosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxhu do práva na výchovnú a vzdelávaciu aktivitu pre nedostatok právnej regulácie. Ustanovuje sa základná požiadavka na vydanie oprávnenia na výchovu a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxnie v oblasti ochrany práce v rozsahu príslušnej činnosti je podnikateľská činnosť fyzických a právnických osôb, ktorá v záujme kvalitného a kvalifikxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxsť žiadateľa a v prípade, ak žiadateľ nespĺňa tieto požiadavky, návrh zavádza inštitút odborného zástupcu, ktorý je zodpovedný za odborné vedenie výcxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxateľ povinný predložiť.
Návrh upravuje obsah projektu výchovy a vzdelávania, obsah oprávnenia v oblasti ochrany práce v rozsahu príslušnej činnostxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxšej praxi, ktorá predpokladala vyjadrenie územne príslušného inšpektorátu práce prostredníctvom Národného inšpektorátu práce, značne zjednodušxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxtačná komisia. Navrhovaný spôsob znamená zrýchlenie vydávania oprávnení na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu príslušnej činnoxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu príslušnej činnosti, ktoré v súčasnej právnej úprave neboli konkretizované. Tak je to aj v prxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
K § 28
Navrhovaným ustanovením sa upravujú úlohy akreditačnej komisie Národného inšpektorátu práce pri vydávaní oprávnení a osvedčení na činnosť a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
K § 29
Z doterajšej právnej úpravy sa preberá ustanovenie upravujúce vytvorenie kontrolného systému v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri pxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxé otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tento návrh zákona upravuje len rámcovo s tým, že podrobnejšie právne úpravy pre jednotlivé okruhy, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxh predpisoch, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to aj vrátane aktualizácie súčasných vykonávacích predpisov. Po dohode so xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxie záznamu o pracovnom úraze v súlade s požiadavkami EÚ vydá Štatistický úrad SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.
Návrhom sa tiež spxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxvotnej služby.
K § 31 - 37
Navrhujú sa upraviť základné podmienky potrebné na transformáciu právnej formy organizácie Technická inšpekcia, ustxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a to z príspevkovej na akciovú spoločnosť.
K § 38
Návrhom sa umožňujú osvedčené spôsoby vykonania povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxej technickej normy alebo iným primeraným spôsobom podľa potreby zamestnávateľa.
Ustanovuje sa povinnosť mlčanlivosti všetkých, ktorí pri plnení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xajomstvom, alebo podľa právnej úpravy o ochrane utajovaných skutočností, nemožno šíriť.
K § 39
Návrhom sa upravuje platnosť oprávnení, osvedčxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxých na vykonávanie poradenstva, nakoľko poradenstvo v oblasti ochrany práce budú vykonávať oprávnené osoby na výkon bezpečnostnotechnickej služby x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxi, ktoré boli vydané na základe v § 41 zrušovaného zákona NR SR č. 330/1996 Z.z.
K § 40
Identifikuje sa preberaná Smernica Rady 89/391/EHS o zavádzaxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xárodnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z., zákona č. 158/2001 Z.z. a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxovenského banského úradu č. 111/1975 xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 483/1990 Z.z. v spojitosti s jej zapracovaním do návrhu tohto zákona.
K čl. II
K bodu 1
x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxstenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov o zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú pracovnú zdravotnú službu.
x xxxxx x xx xx
xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxých právnych predpisov. Dôvodom zmeny sú navrhované ustanovenia tohto návrhu zákona. Ďalej je to napríklad aj vyhláška Ministerstva práce, sociálnyxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx x10/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády SR č. 282/2004 Z.z..
K čl. III
K bodxx x x x
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxa položky 202, v rámci ktorej sa rozširujú spoplatnené úkony Národného inšpektorátu práce v nadväznosti na jeho vecnú pôsobnosť. Návrhom sa upravuje pxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxx xx
x xxxxx x x x
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xráce mení a dopĺňa znenie § 11 ods. 4 a 5 Zákonníka práce tak, že ustanovuje výlučnosť vykonávania ľahkých prác fyzickou osobou, ktorá nedovŕšila 15 roxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxlasti inšpekcie práce a orgánov verejného zdravotníctva, ktoré sú zainteresované pri vydávaní povolenia a na oprávnenie Národného inšpektorátu práxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zamestnávateľom. Doterajší právny stav podmieňoval vydanie pravidiel aj po dohode s príslušným orgánom inxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxh odborný dohľad nad vydávaným predpisom je podľa tohto zákona nahradený poradenskými aktivitami bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravoxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xredpisoch týkajúcich sa orgánov štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva, ktoré nahradili orgány na ochranu zdravia a pojmu zamestnanec so zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx x
xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxosť dňa 1. januára 2006.
Bratislava 5. októbra 2005
Mikuláš Dzurinda v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Ľudovít Kaník v.r.
minister prácex xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx