LIT35998SK

Dôvodová správa k zákonu č. 663/2007 Z.z., o minimálnej mzde

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxh úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007.
Predkladaný návrh zákona vychádza z uplatňovania hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv zakotvxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxm zákon im zabezpečuje okrem iného právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň.
Účelom predkladaného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxc na poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, spôsob vyjednávania o sume minimálnej mzdy, krxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxmestnancom so zdravotným postihnutím a mladistvým zamestnancom), ktorí majú nárok na minimálnu mzdu so zníženou sadzbou (50% a 75% z minimálnej mzdy)x xx xx x xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), ktorý v pracovnoprávnych vzťahoch zakazuje diskrimináciu z dôvodu zdxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxtup na úpravu sumy minimálnej mzdy, ktorý dáva väčší priestor sociálnym partnerom a vláde Slovenskej republiky prostredníctvom vyjednávania dospiex x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xj napriek viacerým rokovaniam sociálnych partnerov a zástupcov vlády Slovenskej republiky na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej repxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Slovenskej republiky, a to na obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej repubxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxcovnými normami - medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná na základe aplikácie čl. 154c Ústavy Slovenskej republiky. Medzixxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxia minimálnych miezd č. 26 z roku 1928 - oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 439/1990 Zb. a 12. bod oznámenia Ministerstva zahranxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkumentov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých depozitárom je generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa čl. 3 tohto dohovoru "Každý xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxximálne sadzby miezd, ktoré budú určené, budú záväzné pre zúčastnených zamestnávateľov a pracovníkov, takže ich oni nebudú môcť znížiť ani individuálxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe práce o metódach určenia minimálnych miezd v poľnohospodárstve č. 99 z roku 1951 - oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 470/1990 xxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxv z príslušných mnohostranných zmluvných dokumentov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých depozitárom je generálny riaditeľ Medzinárodného úxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxej charte. V rámci zásady č. 4 zmluvné strany prijali za cieľ svojej vnútroštátnej a medzinárodnej politiky uskutočňovanej všetkými primeranými prosxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxo aj ich rodinám postačí na zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne." Podľa článku 4 "Na zabezpečenie účinného výkonu práva na primeranú odmenu sa zmluxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxm na rovnakú odmenu za rovnakú prácu, ... Výkon týchto práv sa dosiahne slobodne uzavretými kolektívnymi zmluvami, právnym mechanizmom stanovenia mixxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx - vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. Podľa článku 7 tohto paktu "Štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú právo každého človeka na spraxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxx xxxu a rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty bez akéhokoľvek rozlišovania, pričom najmä ženám sú zaručené pracovné podmienky nie horšie než aké majú muxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxx xxx xx x xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xozpočet a na ostatné verejné rozpočty na roky 2008 až 2010, na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest a na hospodárenie podnikateľskej sféry je vyjadrexx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxiky Ministerstva financií Slovenskej republiky listom zo dňa 10. septembra 2007 č. MF/22290/2007-411 oznámila, že nemá k návrhu zákona pripomienky a xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x x x
x xxxxx xxxxxovení predkladaný návrh zákona upravuje okruh zamestnancov na účely poskytovania minimálnej mzdy a jej účel. Sleduje sa tým zvýšenie jednoznačnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
K § 2
V porovnaní s doterajšou právnou úpravou návrh zákona neustanovuje sumu mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy. Sumu mesačnej minimálnej mxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxky. Na zabezpečenie rovnakého výpočtu sumy hodinovej minimálnej mzdy sa navrhuje vypočítať ju ako 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Potreba kažxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zamestnancovi s individuálne dohodnutým kratším týždenným pracovným časom podľa § 49 Zákonníka práce a zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiacx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xratší ako 40 hodín z dôvodu uvedeného v § 85 ods. 5 až 7 Zákonníka práce, sa navrhuje suma minimálnej mzdy za hodinu úmerne zvýšiť.
K § 3
Ak mzda zamestxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxdosahuje úroveň minimálnej mzdy, navrhuje sa určiť povinnosť zamestnávateľa doplatiť zamestnancovi sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi príslušnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxdľa odseku 2.
Na účely zistenia výšky nároku zamestnanca na doplatok sa zo zamestnancom dosiahnutej mzdy za príslušný mesiac odpočítavajú sumy mzdy zx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas. Garantuje sa tým zamestnancovi zákonom ustanovený minimálny príjem za vykonanú prácu zohľadňuxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxacovaný čas na účely minimálnej mzdy, nie je možné vychádzať u tejto kategórie zamestnancov z odpracovaných hodín. Z tohto dôvodu sa u týchto zamestnanxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x x x
x xxxjme dosiahnutia stavu, aby sociálni partneri v rámci kolektívneho vyjednávania o mzdách zohľadňovali výkonnosť zamestnancov odmeňovaných nízkymi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxuje v kolektívnej zmluve dohodnúť xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxxoti súčasnému právnemu stavu sa navrhujú zaviesť kritéria na úpravu sumy minimálnej mzdy, na ktoré sa prihliada pri vyjednávaní, resp. navrhovaní sumx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xx xxx dohodovaní minimálnej mzdy zohľadňovala tendencia vývoja ukazovateľov navrhnutých v tomto ustanovení, bez ambície merania váhy ich vplyvu na sumu nxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x 7
Na účely návrhu zákona sa za sociálnych partnerov považujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov.
Navrhovaným ustanovením sx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxi pre určenie výšky minimálnej mzdy, na vyjednávanie o sume mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka.
Oproti súčasnému pxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxvom ktorého im návrh zákona dáva väčší priestor dospieť k vzájomnej dohode na sume mesačnej minimálnej mzdy.
V prípade vzájomnej dohody sociálnych paxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx sociálnymi partnermi.
Ak sociálni partneri pri vyjednávaní nedospejú k vzájomnej dohode na sume mesačnej minimálnej mzdy v termíne ustanovenom týmxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložila sociálnym partnerom vlastný návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.
Ak socxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky, navrhuje sa sumu minimálnej mzdy vypočítať mechanizmom podľa § 8, a takto vypočítanú sumu minimálnej mzdy ustanoviť nariadením vlády.
Navrhnutxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxej minimálnej mzdy pre prípad, že napriek viacerým rokovaniam sociálnych partnerov na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky nxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripravilo návrh v súlade s mechanizmom, ktorý sumu minimálnej mzdy určí ako súčin platnej mesačnej mixxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxndárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa navrhuje úprava sumy minimálnej mzdy. Týmto návrhom sa sleduje cieľ odvodzovať úpravu sumx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxiky.
x x x
xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx celé desiatky slovenských korún.
Oproti súčasnej právnej úprave sa navrhuje sumu minimálnej mzdy ustanoviť nariadením vlády vždy na obdobie od 1. jaxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xalendárny rok bola známa pred začiatkom kolektívneho vyjednávania o mzdách na príslušný kalendárny rok, najneskôr od 1. októbra kalendárneho roka, kxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxmbra 2008 ponechať v platnosti sumu minimálnej mzdy ustanovenú nariadením vlády účinným od 1. októbra 2007.
K § 10
Týmto ustanovením sa navrhuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhom zákona a zrušiť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. .../2007 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy z dôvodu zrušenia zákona nx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx vlády Slovenskej republiky
Viera Tomanová v.r.
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Predpisy SR