LIT35892SK

Dôvodová správa k zákonu č. 220/2007 Z.z., zákon o digitálnom vysielaní

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxo prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní)
VŠEOBECNÁ ČASŤ
1) Nevyhnutnosť digitalizácie vysielania je dexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx xacto
vyčerpané. V tomto zmysle je digitalizácia starostlivosťou o obmedzený prírodný zdroj, ktorú vo väčšine zabezpečuje štát. Tlak na efektívnejšxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxodu na digitálne vysielanie si vyžaduje preto legislatívu, ktorá ho bude podporovať a nespôsobovať jeho zdržanie.
Slovenská republika deklarovala xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo digitálneho vysielania ani jednotný legislatívny rámec, ktorý by pravidelnému digitálnemu vysielaniu umožňoval rozvoj a zabezpečoval prioritu v xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxením vlády SR č. 196 z 19. marca 2003) nebol naplnený aj s ohľadom na zdĺhavý proces medzinárodnej koordinácie frekvencií pre digitálne vysielanie.
Zxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtnutí vo Vroclave (6. - 7. apríla 2004) prezentovali Česká republika, Poľsko a Nemecko - spolu s metódou kanálového potenciálu - svoje celoplošné frekvxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxkým na nutnosť posunu niektorých štokholmských prídelov z dôvodu efektívneho využitia frekvenčného spektra. Slovenská republika na tomto stretnutx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx frekvenčného plánu DVB-T bolo potrebné analyzovať súčasné štokholmské prídely, stanovištia všetkých základňových vysielačov, ich vzájomné vzdiaxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a tvaru. Na základe uvedených skutočností bolo vytvorených 12 oblastí frekvenčných vyhradení (tzv. allotmentov) pre celé územie SR.
Druhá časť prác xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xrvom rade použité štokholmské prídely, ktoré bolo možno použiť v danom allotmente na základe kanálového potenciálu. V priemere pripadli na jeden alloxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxov. V niektorých allotmentoch bolo možné použiť len tri alebo štyri TV kanály pozostávajúce zo štokholmských i nových frekvencií. Preto bolo nutné tiexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx allotment nájdených minimálne sedem TV análov v pásme UHF. Výsledkom intenzívnej práce bol frekvenčný plán kompatibilný s plánom Českej republiky; mxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxžovať za počiatočný stav frekvenčného plánu Slovenska v rámci prípravy na RRC-06.
Koncom októbra 2005 dospela Slovenská republika ku predbežne konexxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxe UHF (okrem oblastí frekvenčných vyhradení Trenčín, Nitra a Veľký Krtíš; len 6 pokrytí je zatiaľ aj v oblasti B. Bystrice, tu by však doplnenie na sedem pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xeda pred 31. októbrom 2005. RRC-06 sa konala v júni 2006, pričom SR na základe jej výsledkov v súčasnosti disponuje 7 úplnými frekvenčnými vrstvami a jedxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxená predovšetkým rozšírenie a liberalizáciu mediálneho trhu, možnosť zvýšenia počtu vysielaných programových služieb, keďže v porovnaní s analógoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základe uvoľnenia frekvenčného spektra dôjde k možnosti jeho ďalšieho využitia. Dochádza tak k zefektívneniu využitia frekvenčného spektra.
Vo frxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxmonogram a nevyhnutnú multilaterálnu harmonizáciu. Realizovaním zmien treba zároveň očakávať postupné obmedzovanie funkcie analógových systémoxx x xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnia mala znamenať najmä zvýšenie počtu televíznych programových služieb a nové interaktívne služby. Interaktivita umožní obojsmerný tok informácixx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxtronické nakupovanie, elektronickú poštu a pod. Nezanedbateľným faktom je skvalitnenie služieb zlepšením kvality obrazu a zvuku, keďže signál digixxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx internet.
Z hľadiska potrieb sociálnej inklúzie treba zároveň zvýrazniť, že digitálne vysielanie rozširuje možnosti používať aj doplnkové obsahoxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úroveň uplatňovania ich práva na prístup k informáciám a na aktívnu účasť v rámci znalostnej spoločnosti.
Základné východiská - digitálna gramotnoxx xxxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xalo byť treťou najvýraznejšou revolúciou v tejto oblasti, hneď po zavedení mobilnej komunikácie a internetu.
Zavedenie digitálneho vysielania by v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úrovňou priemeru EÚ 15 (tzv. starí členovia EÚ). Práve digitálna negramotnosť by však mohla byť aj brzdou rozvoja digitálneho vysielania na Slovenskux xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxx5 na vzorke 1230 respondentov xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxulácia Slovenska nad 14 rokov dosiahla len 33 zo 100 bodov. Prieskum tiež potvrdil rozdiely v jednotlivých regiónoch Slovenska (kým v Bratislavskom krxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xkým schopnosť komunikácie dosiahla hodnotu 0,44, tak DLI v komponente zručností pri práci s informáciami dosiahlo hodnotu len 0,27). Prieskum zárovex xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxadnych okolností nie je ochotná naučiť sa pracovať s informačno-komunikačnými technológiami (19,1%) a tých, ktorí či už z dôvodu veku alebo profesie nxxxxxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxny populácie, zvlášť osoby so zdravotným postihnutím a osoby v postproduktívnom veku, môžu byť najvýraznejšie zastihnuté pravidelným digitálnym vyxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxntetickej charakteristike okresov vo všetkých sledovaných problémových oblastiach, t.j. ekonomická produkčná výkonnosť, zamestnanosť a trh prácxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxhnicko-informačno-obslužná infraštruktúra a environmentálna infraštruk-túra), osídlenie, urbanizovanosť a krajinno-ekologická situácia. Idx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxonálny typ.
Výsledkom analýzy bolo vymedzenie 8 typov regiónov, ktoré možno považovať za relevantné z hľadiska sprehľadnenia sociálno-priestorovxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxytávajúcom široké spektrum problémových oblastí (celkovo 11 oblastí) relevantných pre zhodnotenie aktuálneho stavu, ako aj rozvojového kontextu kxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, sú uvedené v stručnej charakteristike v Prílohe 2. Charakteristika typov je založená na prezentácii hodnotenia silných a slabých stránok daného typx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnita typu. Priestorové rozloženie vymedzených typov na zvolenej úrovni približuje Príloha 1.
Výsledky typologických analýz umožnili konštatovaťx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo disparity zásadným spôsobom komplikujú rovnomernejší regionálny rozvoj a vyžadujú aplikáciu efektívnych nástrojov a politík na redukovanie medzxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti sú vo vzájomnej podmienenosti s charakterom a špecifikami jednotlivých územných celkov. Hospodárske a sociálne aktivity na území Slovenska sú nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxitu v danom území, ako aj tým, že aktivity formovania sociálno-ekonomického systému aktívne a zámerne pôsobili (a pôsobia) na rozmiestnenie určitých xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxm pôsobenia týchto faktorov je existujúca výrazná nerovnomernosť v hospodárskom, sociálnom a civilizačnom rozvoji jeho jednotlivých regiónov a oblxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxupňom jeho využívania, ako aj s rozdielnou schopnosťou reagovať na nové podmienky trhovej ekonomiky rozvíjali diferencovane.
Na jednej strane sa sfxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxióny s intenzívnym poľnohospodárstvom, ktoré v oboch prípadoch aj naďalej priťahujú nové činnosti, vytvárajú aktívne prostredie pre investičnú aktxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxaných, slabo rozvinutou a málo diverzifikovanou štruktúrou výroby a služieb, menej intenzívnym poľnohospodárstvom a rozvinutým lesným hospodárstxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxeľný nápadný rozdiel medzi okresmi západnej a východnej časti územia, ako aj medzi oblasťami s rozvinutou mestskou štruktúrou a prevažne vidieckymi pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxukazuje to na potrebu rešpektovania špecifík každého regiónu pri hľadaní rozvojových stratégií, ako i pri aplikácii regionálnych politík.
Prezentxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxelov medzi mestom a dedinou, ako aj medzi okresmi, krajmi či oblasťami (NUTS II), čo dokumentuje, že regionálny rozvoj na Slovensku smeruje k prehlbovaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx regiónov. Typ 1 tvoria najpripravenejšie regióny, typ 8 najmenej pripravené regióny. Nasleduje zoznam regiónov podľa typov, ktorý prezentuje zárovxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
x
xxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxx x x xxxxx x xkresov: Pezinok, Piešťany, Trnava, Prievidza, Púchov, Trenčín, Nitra, Žilina
-
Typ 3 - tvorí 13 okresov: Malacky, Senec, Dunajská Streda, Hlohovxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x
xxx x x xxxxx x2 okresov: Poprad, Martin, Považská Bystrica, Prešov, Banská Štiavnica, Ružomberok, Žiar nad Hronom, Humenné, Dolný Kubín, Spišská Nová Ves, Kysuckx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x
xxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxánske, Komárno, Levice, Nové Zámky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxkov, Svidník, Sobrance
-
Typ 8 - tvorí 10 okresov: Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice-okxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxspozície a očakávania koncového užívateľa
5)
1. Vybavenosť domácností TV prijímačmi
Domácnosti v SR sú vybavené TV prijímačmi (len 1% ich nemá), pxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozdiely medzi nimi sú nevýrazné.
Pripojenie domácností na internet je početne nízke (vyše 1/5) a zatiaľ nemôže konkurovať iným typom príjmu TV signáxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xové televízory.
2. Typy príjmu TV signálu
Na Slovensku dominuje príjem TV signálu prostredníctvom vlastnej antény (vyše polovica domácností). Viax xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxipojenia má u nás veľmi nízke zastúpenie (vyše 1%).
Vlastnú TV anténu využívajú najmä vidiecke domácnosti a v malých mestách. Veľké rozdiely vystupujx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxice a Banská Bystrica vlastnú anténu využívajú zriedkavejšie.
Spoločné TV antény sú na ústupe, vyskytujú sa najmä v mestách malej a strednej veľkostix xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxočne vo vybraných sídlach okresov. Pri členení územia SR na allotmenty majú najviac prípojok allotmenty Bratislava, Nitra a Poprad, najmenej ich majú xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxijíma televízny signál. Domácnosti s vlastnou TV anténou sú na tom najhoršie - žiadna nedokáže prijať viac ako 10 kanálov, ale bežne sú to len 4. Domácnosxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxrne iba 20.
Spokojnosť s počtom dostupných kanálov je napriek tomu vysoká (60 až 70%). Je to dané tým, že vidiecke domácnosti si nezvykli na väčší komforxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx mikrovlnný systém. Otvorená nespokojnosť s počtom TV kanálov sa prejavuje v domácnostiach využívajúcich spoločnú televíznu anténu (obyvateľstvo mxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxnom úhrne nie je celkom spokojná ani polovica domácností. Úplne alebo sčasti sú spokojné domácnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxo menej u tých, čo používajú spoločnú TV anténu. Práve týmto dvom kategóriám - sú pritom najpočetnejšie - by mal najviac pomôcť prechod na digitálnu telexxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x sociálne slabšie vrstvy.
5. Informovanosť o terestriálnej digitálnej televízii
Každý šiesty občan SR o tom dosiaľ ani nepočul a skoro každý tretí čoxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxie na ponuku nových služieb.
Záujem o získanie nových informácií k danej problematike je pomerne veľký (65% dospelej populácie). Ovplyvňuje ho vek (mxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xtvorené prísunu nových informácií o digitálnej televízii. Kým v allotmentoch Rimavská Sobota, Trenčín a Košice je záujem o ne veľký, vo Veľkom Krtíši jx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xýchto informácií z televízie, potom z dennej tlače; táto kombinácia bola najviac žiadaná. Úspešná by bola aj kombinácia televízie a časopisov, príp. txxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxity obrazu (zvuku) a možnosť kvalitného príjmu na "izbovú" anténu, najmä na vidieku. Do popredia môže v tomto prípade postupne vystúpiť aj prednosť, akxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x malých mestách, ale ich uplatnenie má silnú prekážku v sociálnom faktore - chýba schopnosť investovať do vylepšovania televízneho príjmu.
Záujem o šxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxktné je pre väčšinu možnosť využívať interaktívne služby TV.
Možnosť príjmu digitálneho signálu v autách v očakávaniach verejnosti nenašla odozvu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxe poplatku), ostatné domácnosti s tým prevažne nemajú skúsenosť. Možnosť sledovať na obrazovke vybrané internetové stránky oslovuje zatiaľ len 1/5 dxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxmy a seriály (42,4%), dokumentárne TV kanály (39,3%), prípadne ešte spravodajské TV kanály (38,9%) a športové TV kanály (36,1%). Najfrekventovanejšxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xespondenti uvádzali rádovo nižšie hodnoty (napríklad v prípade prírodopisných TV kanálov záujem spadol zo 48% na 19%). Vôľu platiť za zahraničné progxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxaruje nezáujem o platené TV kanály (pay-tv). Pokiaľ ide o ceny za platené TV kanály, respondenti najčastejšie ponúkli 100 Sk (24,5%), do 300 Sk je ochotnxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xx xxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxnálu. Napriek tomu, že dnes ešte nepoznajú ceny, polovica domácností, už odmieta čokoľvek kupovať. Druhá polovica sa delí na pomerne približne rovnakx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxybavenia domácnosti na príjem digitálneho signálu má svoje ťažisko v allotmentoch Veľký Krtíš, Bardejov, Banská Bystrica, Nitra a Michalovce.
Necexx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xx. Málopočetný zvyšok aj za vyššiu cenu.
Z tých domácností, ktoré uvažujú radšej o kúpe digitálneho televízora by 52,8% zaplatila do 15 tisíc Sk a 35,2% jx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxlaním a vekom. Príklon k nižším cenám je však všeobecný.
V súvislosti s otázkou, v akom časovom horizonte od začatia pozemského digitálneho vysielanix xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx, čo by to radi odložili na neskôr. Treťou sú domácnosti (12%) s vyhliadkou do 1 roka. Ostatné skupiny boli nevýznamné. Treba však poznamenať, že ide iba o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxh zákona vychádza z viacerých dokumentov nelegislatívnej povahy, najmä však zo
1.
Základných zásad návrhu zákona o digitalizácii vysielania, ktxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxltúry SR, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Telekomunikačného úradu SR, ktorá na zásadách návrhu zákona pracovala v období rokov 2004 x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xx
xtratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v SR, ktorú vypracovalo Ministerstvo dopravy SR na základe uznesenia vlády č. 5 z 1xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxho na digitálne pozemské TV vysielanie v SR, ktorá bola prijatá v júli 2006 predchádzala Stratégia a technické kritériá na zavedenie pozemského digitáxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z dôvodu rýchleho technologického pokroku, ako aj vývoja medzinárodnej koordinácie v oblasti digitalizácie vysielania; stratégia podrobne rozpraxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxratégie zároveň vytvorilo reálny prelegislatívny základ pre právnu úpravu digitalizácie vysielania.
Vo vzťahu k možnostiam pokrytia nákladov súvxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxa dopravy, pôšt a telekomunikácií xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xinančnej podpory zo strany štátu v procese zavádzania digitálneho vysielania vo vzťahu k obyvateľom a
b)
spôsob riešenia a bližšiu kvantifikáciu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxdá v súlade s úlohou B.2 uznesenia č. 646/2006 a v súlade so Základnými zásadami návrhu zákona o digitalizácii vysielania.
Navrhovaná právna úprava - oxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xietí pri zohľadnení verejného záujmu (napríklad prednostné právo verejnoprávneho/regionálneho vysielateľa na zastúpenie v terestriálnom multipxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx negatívne dotknuté práva televíznych vysielateľov využívajúcich v súčasnosti analógové frekvencie
Navrhovaný zákon v kontexte právneho poriadxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxovanie obsahových služieb v digitálnom prostredí. Návrh zákona je zároveň koncipovaný ako lex specialis k zákonom
-
č. 308/2000 Z.z. vysielaní a xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxlasti služieb retransmisie a
-
č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v technickej oblasti prevádzky a poxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxoj informačno-komunikačných technológií a zodpovedá významu, ktorý informácie pri formovaní spoločnosti zohrávajú. Návrh tiež vychádza z princípx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xnení neskorších predpisov).
Návrh zákona zohľadňuje relevantné právne normy vyššej právnej sily, najmä čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 10 Exxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx zohľadňuje princípy relevantných právnych dokumentov Rady Európy, napríklad Odporúčanie (1994) 13 o opatreniach na podporu transparentnosti médixx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxcia a ochrana užívateľov pred ilegálnymi a škodlivými obsahmi v nových komunikačných a informačných službách).
Súvisiacimi predpismi sú najmä zákox xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxz. o Slovenskom rozhlase.
Základné ciele návrhu zákona
Primárnym cieľom predloženej právnej úpravy je vytvoriť legislatívny rámec pre existenxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx preto by mal návrh zákona upraviť
-
podmienky pre digitálne vysielanie na území Slovenskej republiky a slobodné poskytovanie obsahových služieb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxi poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a niektorých služieb súvisiacich s digitálnym vysielaním a
-
pôsobxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx digitálneho prenos
Sekundárnym cieľom predloženej právnej úpravy je - s ohľadom na medzinárodné záväzky, ktorými je Slovenská republika v oblastx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxlny spôsob šírenia signálu terestriálneho vysielania tak, aby najneskôr v roku 2012 mohlo dôjsť k úplnému opusteniu analógového televízneho terestrxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxzaná.
Prijatím predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá dopad na verejné financie tak, ako je vymedzené v doložke vplyvov, zároveň sa nepredpoklxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxS tak, ako sa uvádza v doložke zlučiteľnosti a tabuľkách zhody.
OSOBITNÁ ČASŤ
K čl. I
K § 1
Ustanovuje sa negatívne a pozitívne vymedzenie pôsxxxxxxx xxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxielaním alebo priamo súvisia s digitálnym vysielaním.
V odseku 1 sa pre potreby právneho poriadku vymedzuje pojem jazyk vysielania, ktorým sa rozumix xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxiny. Zároveň sa pojem jazyk vysielania vymedzuje negatívne tak, že za jazyk vysielania sa nepovažuje jazyk, v ktorom sa vysiela do zahraničia, ani jazyxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xrostredníctvom vysielania systémom xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xx xx xxx xx xx x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xultiplex je obsahovou službou a predstavuje tok dát, ktorý vznikol za pomoci multiplexora - zariadenia skladajúceho jednotlivé čiastkové toky dát slxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xúhrnný dátový tok skladá a vo vlastnom mene poskytuje. Ak sa medzi prvotným dátovým tokom a koncovým bodom nachádza viacero osôb skladajúcich dátový toxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xoncovým bodom siete. Špecifickým druhom multiplexu je terestriálny multiplex, na poskytovanie ktorého je nutné získať terestriálne prevádzkové poxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xoriadku vymedzuje pojem relácia vysielania, ktorá tvorí základnú zložku programovej služby, ako aj pojem terestriálne vysielanie, ktorý tvorí záklxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorských práv a niektorých práv s nimi súvisiacimi pokiaľ ide o satelitné vysxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xa satelit.
V odsekoch 7 až 9 sa vymedzujú spôsoby digitálneho prenosu signálu vysielania, a to štandard digitálneho mobilného príjmu (ktorý v súčasnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxB-S).
V odsekoch 13 a 14 sa vymedzujú set-top-boxy, prípadne iné zariadenia, ktorých prostredníctvom je možné prijímať digitálne vysielanie prograxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx televízii vymedzuje programová služba, ako základná služba poskytovaná v prostredí digitálneho vysielania, ako aj jej dva základné druhy (rozhlasoxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xesprávne ako monotematická programová služba), ktorá tvorí protipól plnoformátovej programovej službe. V súlade so smernicou Rady 89/552/EHS z 3. oxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxania činností televízneho vysielania v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/36/ES z 30. júna 1997 (ďalej aj "Smernica Rady 89/552/EHS") sa dx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxba ako základná služba digitálneho vysielania poskytujúca verejnosti alebo užívateľovi konkrétny obsah, a to nielen ako služba poskytujúca priamo axxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxane teletextu), ale aj služba založená na ponuke týchto obsahov (v súčasnosti napr. video-on-demand), na ponuke celých služieb alebo na ponuke retranxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxplnkových obsahových služieb, a to RDS, teletext, jazykové mutácie, multimodálny prístup, interaktívny prístup a služby spojené s EPG.
Zároveň sa oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx
x x x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxobnosť orgánov verejnej správy tak, aby sa dosiahlo oddelenie obsahovej a technickej regulácie. Obsahovou reguláciou programovej služby je v prípadx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxd SR (ďalej len "úrad"). Na úrovni ústredných orgánov štátnej správy sa pôsobnosť delí medzi Ministerstvo kultúry SR (ďalej len "ministerstvo kultúryxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx "ministerstvo dopravy"), ktoré vykonáva dohľad nad poskytovaním služieb elektronickej verejnej správy.
K § 6 a 7
Ustanovujú sa mechanizmy supxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosť v súvislosti so službami elektronickej verejnej správy (§ 7); pod službami elektronickej verejnej správy sa rozumie e-government. Zavedexxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xred ilegálnymi a škodlivými obsahmi v nových komunikačných a informačných službách). Právny rámec § 7 umožňuje koordináciu poskytovania e-governmexxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x x x xx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxskytovateľ multiplexu obsadzuje multiplex slobodne a nezávisle, podľa podmienok ustanovených zákonom, pri zabezpečení nediskriminačného prístuxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxužbu bez súhlasu jej poskytovateľa a zároveň nesmie vysielať programovú službu vysielateľa, ktorý nemá licenciu na digitálne vysielanie. Poskytovaxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxionálnemu vysielateľovi alebo analógovému vysielateľovi.
V prípade terestriálneho multiplexu je poskytovateľ multiplexu povinný koncovému užíxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxlneho multiplexu, napr. prostredníctvom nájmu alebo predajom príslušného zariadenia, pritom nie je dôležité, či zariadenie spracováva signál šírexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx multiplexu dohodli na konkrétnom pokrytí signálom a koncoví užívateľ sa nenachádza v tomto dohodnutom pokrytí.
Povinnosťou zavedenou v § 11 ods. 1 píxxx xx x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxokopásmový prístup. S cieľom zabrániť možnosti obchádzať systém terestriálnych prevádzkových povolení multiregionálnym a celoplošným vysielatexxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxcerých miestnych multiplexoch (§ 17 ods. 2 a 3).
K § 12 až 14
Rozširuje sa okruh oprávnených poskytovateľov obsahových služieb, ktorí požívajú ocxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xx xxojená povinnosť začať vysielať do určitého času, ustanovujú sa pre vysielateľa oznamovacie povinnosti.
Keďže v súlade s bodom 12 prílohy Odporúčanix xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxmunikačných a informačných službách) vedie ministerstvo kultúry evidenciu poskytovateľov iných obsahových služieb, v § 14 sa ustanovujú ohlasovacxx xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skutočnosť, že niektoré frekvenčné vyhradenia sú technicky viazané tak, že ich nie je možné používať samostatne, zavádza sa technicky viazané frekvexxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxné vyhradenie; takto viazané frekvenčné vyhradenia sú vždy jediným frekvenčným vyhradením. Návrh zákona tiež počíta s možnosťou dočasne viazať niekxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx nie je iným spôsobom možné v niektorom regióne zabezpečiť rozvoj digitálneho vysielania. Z dôvodu účelného využívania frekvenčného spektra sa vymedxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdenia; týmto spôsobom sa vylučuje obchádzanie zákona a plytvanie koordinovanými frekvenciami.
K § 16
Návrh zákona vymedzuje, pre ktoré časti fxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xelevíznymi pásmami časť frekvenčného pásma UHF a časť frekvenčného pásma VHF, rozhlasovým pásmom časť frekvenčného pásma VHF a analógovými pásmami nxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxx xxx
x x xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxestneho multiplexu. Miestny multiplex je terestriálny multiplex, ktorý sa neposkytuje vo frekvenčnom vyhradení, ale je šírený z individuálne koordxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxzkové povolenie je špeciálnym druhom individuálneho povolenia na používanie frekvencie vydaného podľa zákona o elektronických komunikáciách. Terxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xa každé frekvenčné vyhradenie samostatne, s výnimkou technicky alebo územne viazaných frekvenčných vyhradení, kde sa udeľuje jedno povolenie pre všxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o elektronických komunikáciách. Výberové konanie sa uskutočňuje pre každé frekvenčné vyhradenie zvlášť, okrem prípadu ekonomicky viazaných frekvxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xevylučuje uskutočnenie výberového konania, ak to regulačný orgán uzná za účelné. V § 19 sa nadväzujúc na zákon o elektronických komunikáciách ustanovxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxĺžiť alebo previesť individuálne povolenie na používanie frekvencií podľa osobitného predpisu.
K § 22
Frekvenciu vyhradenú na analógové rozhxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xeprejaví nikto záujem.
K § 23
Odkazovacia norma na zákon o elektronických komunikáciách.
K § 24
Vysielať programovú službu digitálnym texxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx vysielateľ vysiela vo viacerých pásmach, ktoré sa územne prekrývajú, iba jeden z týchto verejných prenosov bude vysielaním (teda prvotným šírením), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxlu s jeho poskytovateľmi.
K § 25
Vymedzuje sa žiadateľ o licenciu na digitálne vysielanie v súlade so smernicou Rady 89/552/EHS.
K § 26 až 32
x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxňatie a zánik. Autorizačná schéma sa oproti analógovým licenciám mení v tom, že autorizácia je nárokovateľná a oprávnenie vysielať programovú službu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxejného prenosu, na rôznorodých teritóriách a doplnenú o rôzne doplnkové obsahové služby, zákon zavádza inštitút doložky k udelenej licencii, upravuxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxraničnú doložku a doložku iného verejného prenosu. Ak sa príslušná doložka neudeľuje spoločne s licenciou je jej udelenie zmenou licencie. Zmenou licxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxovateľ multiplexu povinný obsadzovať multiplex v televíznom pásme. Multiplex je prednostne určený na šírenie televíznych programových služieb. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx možné naplniť túto kapacitu z dôvodu nedostatku televíznych programových služieb, alebo sa poskytovateľ nedohodol s dostatočným počtom vysielateľxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxejnoprávnemu vysielateľovi priestor pre šírenie jednej programovej služby. V prípade, že verejnoprávny vysielateľ túto ponuku nevyužije, je poskyxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxcesu.
K § 43 až 45
Ustanovujú sa podmienky, na základe ktorých je poskytovateľ multiplexu povinný obsadzovať multiplex v rozhlasovom pásme; takxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnej 70% verejnej kapacity terestriálneho multiplexu, s výnimkou prípadu, ak nie je možné naplniť túto kapacitu z dôvodu nedostatku rozhlasových progxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxogramových služieb. Poskytovateľ multiplexu je povinný poskytnúť rozhlasovému verejnoprávnemu vysielateľovi priestor pre šírenie troch programxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xednu regionálnu rozhlasovú programovú službu. Ustanovenia ďalej upravujú spôsob a podmienky tohto procesu.
K § 46
Poskytovateľ multiplexu v axxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxej upravuje spôsob a podmienky tohto procesu.
K § 47
V prípade, že sa terestriálny multiplex poskytuje v inom frekvenčnom pásme, úrad je povinný v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xodľa § 47 s tým, že určí podmienky ustanovené pre to pásmo, v ktorom sa šíri najväčšia časť služieb.
K § 49
Miestny multiplex je prednostne určený na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxo obsadzovania sú ustanovené tak, aby sa zabezpečil prístup lokálnych vysielateľov do miestneho multiplexu. Lokálnym programovým službám je poskytxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxu komerčne (t.j. programová služba neobsahuje reklamu ani telenákup) a poskytuje ju voľne, poskytne tento priestor bezplatne.
K § 50 až 54
V súlaxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxálne vysielanie alebo terestriálneho prevádzkového povolenia tak, aby sa zachovala pluralita informačných zdrojov a transparentnosť vlastníckycx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xrijímať viac ako 30% obyvateľov; v zmysle zákona o vysielaní a retransmisii určuje tento limit regionálne vysielanie. Zároveň sa tým vytvárajú legisxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxh satelitného vysielania v súlade s autorizačnou povinnosťou vysielateľa. Zároveň sa v súlade so smernicou Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 preberx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxdať si súhlas na verejný prenos pomocou satelitu od oprávnených osôb podľa osobitného predpisu (najmä autorov a nositeľov práv súvisiacich s autorskýx xxxxxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxa. Ministerstvá pri ukladaní sankcií postupujú podľa § 56 a 58 návrhu a správneho poriadku. Úrad pri ukladaní sankcií postupuje podľa § 57 a 58 návrhu a spxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxí sankcií podľa § 57a 58 návrhu a § 64 zákona o vysielaní a retransmisii v nadväznosti na správny poriadok.
K § 62 až 65
Ustanovujú sa spoločné ustanxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxenia riešia postavenie subjektov skúšobného digitálneho vysielania po účinnosti návrhu zákona.
K § 67 až 71
S ohľadom na medzinárodné záväzky, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu terestriálneho vysielania. Ustanovuje sa najmä povinnosť úradu vydať plán prechodu, v ktorom okrem xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxk, aby sa zabezpečil plynulý prechod súčasných analógových vysielateľov vysielajúcich terestriálne bez negatívneho dopadu na ich celkové územné poxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxže prvé výberové konanie podľa tohto zákona vypísať až po vydaní plánu prechodu. Ustanovuje sa tiež proces prvého výberového konania, tak aby sa zabezpxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xa zároveň docieli rýchlejšie opúšťanie analógových frekvencií.
Ďalej sa podrobne upravujú samotné podmienky prechodu, najmä s ohľadom na prípad, žx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxv vo vzťahu k prechodu vysielania.
x x xx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xlebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania v znení smernice Európskeho parlamentu a Radx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx práv s nimi súvisiacimi pokiaľ ide o satelitné vysielanie a káblový prenos.
K čl. II
V súvislosti so zavedením digitálneho vysielaním sa upravujú xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxencii na digitálne vysielanie. Poplatky za terestriálne prevádzkové povolenie sa vyrubujú podľa položky 101.
K čl. III
V súvislosti s čl. I sa novexxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv. Zároveň sa jednotlivé ustanovenia zákona č. 308/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov upravujú tak, aby sa zachovala jeho úplná zlučiteľnosť so sxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx2/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov súvisiacich s elektronickými komunikačnými sieťami a službami (Smernica o univerzálxxx xxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxetkých prevádzkovateľov retransmisie.
K bodu 2
Poznámka pod čiarou sa vypúšťa ako obsolentná a nadbytočná.
K bodu 3
Legislatívno-technická xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxx x xx x
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx x x xxxxxxx xx xxx xnenie upravuje tak, aby bolo v súlade s Európskym dohovorom o cezhraničnej televízii, smernicou Rady 89/552/EHS a smernicou Európskeho parlamentu a Rxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx x xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a technickej regulácie, ako aj pôsobnosť rady vo vzťahu k Európskej komisii v súlade s ustanoveniami smernice Rady 89/552/EHS.
K bodu 13
Legislatíxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxeho parlamentu a Rady 2002/22/ES. Ustanoveniami odsekov 2 a 3 sa zabezpečuje súlad so smernicou Rady 89/552/EHS.
K bodu 15
Vzhľadom na technologicxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x6 ods. 2 Ústavy SR.
K bodom 16 až 18
Upravujú sa povinnosti vysielateľa. Keďže xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx xx. Zároveň sa upravuje povinnosť pre vysielateľa s digitálnou licenciou viesť štatistiku v rovnakom rozsahu ako analógový terestriálny vysielateľ, axx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). V nadväznosti na úpravu vymedzenia programu sa upravuje tiež norma súvisiaca s jeho prerušovaním.
K bodom 19 až 21
V súvislosti s digitalizáciou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxie a v prípade retransmisie digitálnych programových služieb sa rozsah tejto povinnosti prenosu zužuje iba na plnoformátové programové služby vysiexxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxeľa retransmisie.
K bodu 22
Ustanovenie v súlade s Národným programom rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím zabezpečujx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xeterminujú tieto skupiny obyvateľstva pri prístupe k informáciám dôležitého významu. Vzhľadom na postupné zavádzanie technológií je pre plnenie poxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xhľadom na transpozíciu smernice Rady 89/552/EHS.
K bodu 26
Legislatívno-technická úprava s poukazom na bod 14 tohto článku.
K bodu 27
Legislaxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx
x xxxxx xx xx xx
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xbmedzenia pre verejnoprávnych vysielateľov. Tiež sa odstraňujú sa disparity medzi rozhlasovým a televíznym vysielaním reklamy. Zároveň sa pôvodné xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxx xx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xo smernicou Rady 89/552/EHS, ktorá v televíznom vysielaní umožňuje sponzorovanie iba programov. Zároveň sa upravuje znenie vymedzenia sponzorstva xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxtechnická úprava v súvislosti so zavedením pojmu monotypová programová služba.
K bodu 39
Ustanovenie sa upravuje legislatívno-technicky a štylxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx
x xxľadom na vymedzenie pojmu doplnková obsahová služba sa striktne vymedzuje, že jej poskytovateľom môže byť výlučne vysielateľ programovej služby.
x xxxxx xx x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxu 45
Rešpektujúc praktické skúsenosti z aplikácie sa ustanovenie upravuje tak, aby sa dosiahol jednotný postup pri udeľovaní každej frekvencie a nexxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
K bodu 51, 52, 54 a 59
V nadväznosti na technologický rozvoj služieb retransmisie sa ustanoveniami dosahuje súlad so zákonom o elektronickom obchode x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xx x xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxriadkom.
K bodu 57
Ustanovenie sa zlaďuje so smernicou Rady 89/552/EHS.
K bodom 58 a 60
Legislatívno-technické úpravy, ktorými sa dosahuje súxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xysielanie; legislatívno-technická úprava v nadväznosti na čl. I a bod 66.
K bodom 62 a 63
Legislatívno-technické úpravy, ktorými sa dosahuje súlax x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx xx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx.
K bodu 67
V nadväznosti na rozšírenie katalóg sankcií v bode 60 sa stanovujú podmienky uloženia v spojení s faktickým zákazom činnosti, ktorý je dlxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysielania, pričom sa rade ponecháva právomoc odňať takú frekvenciu, ktorú pridelila. Dôvody na obligatórne odňatie frekvencie, ktorá bola pridelexx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx x x xxx
x xxxx xx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxnia programových služieb verejnoprávnym vysielateľom sa ustanovenie upravuje tak, aby zodpovedalo princípu autorizácie v digitálnom prostredí a zxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x x xxx xxx
x xxxx xx
xxxxxxxé ustanovenia sa dopĺňajú o interpretačné normy.
K bodu 72
V nadväznosti na prechodné ustanovenia v čl. I a bod 6 čl. IV sa dopĺňajú prechodné a spoločxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxnspozičný odkaz.
K bodu 73
Dopĺňa sa transpozičná príloha, v ktorej sú uvedené
1.
Smernica xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xýkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 6/zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/36/xx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a právach užívateľov súvisiacich s elektronickými komunikačnými sieťami a službami (Smernica o univerzálnej službe) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 1xxxxx xxxx
x xxx xx
x xxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxzšírením dohľadu nad povinnosťami, ktoré poskytovateľovi multiplexu ustanovuje čl. I. V bodoch 1 až 5 sa precizuje autorizácia poskytovania (prevádxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxytovateľovi multiplexu. Zároveň sa v bode 11 precizuje právna úprava v nadväznosti na interaktivitu digitálneho prostredia doplnením podmienok, kexx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxs. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o ochrane osobných údajov a súkromia. Bodom 12 sa ďalej vypúšťa prechodné ustanovenie zakazujúcx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xie je v súlade s podmienkami prechodu (čl. I § 69 ods. 6). V nadväznosti na úpravu v bode 3 sa tiež dopĺňa prechodné ustanovenie (bod 13).
K čl. V
V súvislxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxtelitu, vzhľadom na jeho duplicitu, vypúšťa; vymedzenie sa ohľadom na potreby praxe nahrádza pojmom rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnožxxxxxx xxxx x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x x xxx
x xxx xx
x xxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxxizuje zákon č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase. V bode 1 sa vymedzuje najmenší rozsah vysielania, ktorý je Slovenský rozhlas povinný zabezpečovaxx x xxxx x xx x xxxxxxxxxxx xx xxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxx xxx
x xxxxxxxxxx x xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxovenskej televízii. V bode 1 sa vymedzuje najmenší rozsah vysielania, ktorý je Slovenská televízia povinná zabezpečovať. V bode 2 sa v nadväznosti na čxx x x xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxného času orgánom verejnej správy, ktoré ho budú aplikovať, sa účinnosť navrhuje od 31. marca 2007.
Bratislava 22. novembra 2006
Predseda vlády Slovxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx jednotlivých typov (allotmentov) z hľadiska disponibilít jednotlivých okresov, ktoré do týchto typov patria
Pri hodnotení jednotlivých ukazovaxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxx   x xxxxx dobrá situácia                     I
I------------I---------------------------------------------------------------I
I   ++   I dobrá situácia                        I
I------------I----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   x   x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx                   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------------------I
I   -   I priemerná smerom k zlej                    I
I------------I------------------------------------------------------xxxxxxxxxx
x  x x   x xxx xxxxxxxx                         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  x x x  x xxxxx xxx xxxxxxxx                      x
xx-----------I---------------------------------------------------------------I
Vymedzené regionálne typy disponujú rôznymi reálnymi či lxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxa tie, ktoré majú významnú relevanciu a predstavujú zásadnú charakteristiku regiónov daného typu.
Typ 1 - tvoria 4 okresy: Bratislava, Košice, Bansxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxxx stránky  I  hodnotenie  I   slabé stránky   I hodnotenie I
I--------------------I-----------------I------------------------I------------I
I  zamestxxxxxx  x    xxx    x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  x  x x x  x
x          x         x    xxxxxxxx    x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x      xrbanizovanosť       I         +++         I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I     index vzdelania       I         +++         I
I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  x         xxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------------------------------I
I  ekonomická produkčná výkonnosť  I         +++         I
I--------------------------------------I---xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x      xxxxx xxxxxx       x         xxx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I
I technicko-informačná infraštruktúra. I         +++         I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      sociálxx xxxxxxxx     x         xx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x        xxxxxxxxx       x         xx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------I-------------------------------------I
x      xxxxxxxxx xxxxx      x         x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxhto typu sú charakteristické výrazne pozitívnou situáciou v siedmich oblastiach. Je to predovšetkým zamestnanosť, urbanizovanosť a index vzdelanixx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxaštruktúra. Dobrá situácia je i v sociálnej situácii a v charaktere osídlenia. Výrazne slabou stránkou tohto typu je situácia v krajinno-ekologickej xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxa do všetkých sledovaných oblastí a charakterizuje tento typ ako najrozvinutejší s najpriaznivejšími rozvojovými dispozíciami a predpokladmi tak v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Typ charakterizuje veľmi dobrá situácia prakticky vo všetkých indikátoroch determinantov rozvoja (tak v ekonomickej situácii ako i v stave ľudskýcx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx - teda v technicko-obslužných, ako aj environmentálnych infraštruktúrach a tiež v urbanizovanosti a osídlení. Vzhľadom na vysoký stupeň ich ekonomixxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxckej oblasti.
Typ 2 - tvorí 8 okresov: Pezinok, Piešťany, Trnava, Prievidza, Púchov, Trenčín, Nitra, Žilina
Tento typ charakterizujú:
I------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxxx xxxxxxx   x xxxxxxxxxx x   xxxxx xxxxxxx   x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx------------------I------------I------------------------I------------I
I    osídlenie    I  +++   I  environmentálna   I   -   I
I             I      I   infraštruktúra   I      I
I-----xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx  x  xxx   x  xxxxxxxxx xxxxx   x   x   x
x    xxxxxxxxx    x      x            x      x
I-------------------------I------------I------------------------I------------I
I  sociálna situácia  I   ++   I krajinno-ekologická  I   -   I
I             I      I    situxxxx    x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxxxxxxxxxxx       x         xx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------------------------------I
I      index vzdelanie      I         ++         I
I--------------------------------------I------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x      xxxxxxxxxxxxxx       x         xx         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x      xxxxx xxxxxu       I         +         I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I technicko-informačná infraštruktúra I         +         I
I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxhto typu je predovšetkým priaznivá situácia v ekonomickej produkčnej výkonnosti a tiež priaznivý charakter osídlenia. Ďalej sú to priaznivé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pohybu a technicko-informačná infraštruktúra majú priemernú hodnotu mierne smerom k lepšej situácii. Za čiastočne slabšie stránky tohto typu možno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxxx regionálny typ západného Slovenska. Tento typ tvoria prevažne významné hospodárske centrá resp. industriálno-urbanizačne rozvinuté okresy, situxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxrminantoch rozvoja, kde prakticky vo všetkých indikátoroch, s výnimkou populačnej situácie (kde je stav prevažne priemerný), je situácia priaznivá x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxu charakterizuje dobrá situácia v urbanizovanosti, osídlení a do istej miery aj v technicko-obslužnej infraštruktúre, ktorá je lepšia ako priemerná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxe diferencovaná, sú tu zastúpené okresy s dobrou, ale i nepriaznivou situáciou v tejto oblasti. Prejavuje sa tu do istej miery priemyselný charakter växxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Liptovský Mikuláš, Turčianske Teplice
Tento typ charakterizujú:
I-------------------------I-----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxxx xxxxxxx   x xxxxxxxxxx x   xxxxx xxxxxxx   x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI------------------------I------------I
I  krajinno-ekologická  I  +++   I  index vzdelania   I   -   I
I    situácia     I      I            I      I
I-------------------------I-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxxxxxx xxxxxxxx  x   xx   x  xxxxxxxxx xxxxx   x   x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------I------------I
I      zamestnanosť       I         ++         I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x         x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxxxxxxxx xxodukčná výkonnosť  I         +         I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
Charakteristika typu:
Najvýrazxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxálnej situácii. Priemerná, avšak stále pomerne dobrá, je situácia v technicko-informačnej infraštruktúre a ekonomickej produkčnej výkonnosti. Tyx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxo Slovenska. Ide tak o okresy z užšieho i širšieho zázemia Bratislavy, ako i západnej časti západného Slovenska. Pomerne značné zastúpenie tu majú aj noxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxa okresov tohto typu má už určité problémy v indexe vzdelania a skoro 70% okresov má nepriaznivú populačnú xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxja má typ relatívne priaznivú situáciu v technicko-obslužných infraštruktúrach a v osídlení, priemernú situáciu v urbanizovanosti, ale prevažne nexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xodmienkach.
Typ 4 - tvorí 12 okresov: Poprad, Martin, Považská Bystrica, Prešov, Banská Štiavnica, Ružomberok, Žiar nad Hronom, Humenné, Dolný Kubxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I------------I
I   silné stránky   I hodnotenie I   slabé stránky   I hodnotenie I
I-------------------------I------------I-----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxxxxxxxxxxxx   x   xx   x  xxxxxxxx xxxxxxxx  x  x x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------I
I ekonomická produkčná  I   ++   I krajinno-ekologická  I   -   I
I    výkonnosť    I      I    situácia    I      I
I-------------------------I------------I----------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxxxxxxxxxxxxx   x   x   x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x   x   x
x   xxxxxxxxxxxxxx   x      x   xxxxxxxxxxxxxx   x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-I------------I------------------------I------------I
I   zamestnanosť    I   +   I  index vzdelania   I   -   I
I-------------------------I------------I--xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxxxxxxxx        x          x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Charakteristika typu:
Tento typ nemá zastúpenie žiadnych výrazne silných alebo výrazne slabých stránok. Medzi silnejšie stránky tohoto typu možnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxti environmentálnou infraštruktúrou, v zamestnanosti, ako i v charakteristikách osídlenia. Slabou stránkou je však negatívna pozícia v sociálnej sxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx v technicko-obslužných infraštruktúrach, vo vzdelaní ako i v krajinno-ekologickej situácii.
Dominantne ide o okresy zo severu stredného a čiastočxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxe prevažne priemerná situácia vo väčšine indikátorov determinantov rozvoja. Relatívne dobrá je situácia v ekonomickej produkčnej výkonnosti, priexxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xkresov typu).
Podobne vcelku priemerná je situácia aj v podmienkach rozvoja. Dobrá situácia je v environmentálnej infraštruktúre, ale najmä v urbanxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe mierne problémový je aj stav v krajinno-ekologickej situácii, kde nepriaznivú situáciu má skoro 42% okresov tohto typu, ide hlavne o priemyselné okrxxxx
xxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I------------------------I------------I
x   xxxxx xxxxxxx   x xxxxxxxxxx x   xxxxx xxxxxxx   x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  krajinno-ekologická  I  +++   I   urbanizovanosť   I  - - -  I
I    situácia     I      I            I      I
I-------------------------I------------I------------------------I-------xxxxxx
x   xxxxxxxxx xxxxx   x   xx   x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x  x x   x
x             x      x   xxxxxxxxxxxxxx   x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----I------------I
I    osídlenie    I   ++   I ekonomická produkčná I  - -   I
I             I      I    výkonnosť    I      I
I-------------------------I------------I-------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxxxxxx xxxxxxxx  x   x   x  xxxxx xxxxxxxxx   x  x x   x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------I
I      index pohybu       I         - -         I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I  environmentálna infraštruktxxx  x         x x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxxxxxxxxxxx       x         x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------I-------------------------------------I
Charakteristika typu:
Vymedzuje sa ako samostatný špecifický typ s obmedzenou priestxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxa urbanizovanosti. Medzi silnejšie stránky tohto typu možno zaradiť populačný index a tiež charakter osídlenia. K slabým stránkam týchto regiónov paxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxomická produkčná výkonnosť a index vzdelania.
Tento typ tvoria výlučne okresy severného Slovenska, predovšetkým severu stredného Slovenska. S výnxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxrov determinantov rozvoja tohto typu je nepriaznivý, najmä pokiaľ ide o vzdelanostnú úroveň ľudského potenciálu a ekonomickú produkčnú výkonnosť, pxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxívnejšie okresy Slovenska.
Pokiaľ ide o podmienky rozvoja, typ má veľmi nepriaznivú situáciu v infraštruktúrach - tak v technicko-obslužných a infoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxdmienkach, ktoré charakterizujú všetky okresy tohto typu.
Typ 6 - tvorí 10 okresov: Galanta, Partizánske, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------I
I   silné stránky   I hodnotenie I   slabé stránky   I hodnotenie I
I-------------------------I------------I------------------------I-----xxxxxxxx
x    xxxxxxxxx    x   xx   x  xxxxxxxx xxxxxxxx  x  x x x  x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxxx xohybu    I   +   I  populačný index   I  - - -  I
I-------------------------I------------I------------------------I------------I
I  environmentálna infraštxxxxxxx  x         x x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x      xxxxx xxxxxxxxx      x         x x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x      xxxxxxxxxxxx       x         x x         x
xxxxxxxxxxxxxx-------------------------I-------------------------------------I
I  ekonomická produkčná výkonnosť  I         - -         I
I------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x         x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------------I
Charakteristika typu:
Typ najvýraznejšie charakterizuje výrazne zlá sociálna a tiež populačná situácixx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxto regiónov. Priemerná situácia je v oblasti technicko-informačnej infraštruktúry a v indexe pohybu obyvateľstva. Silnejšou stránkou je charakter xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxo kraja. Prevažne ide o malé okresy, s malými mestskými centrami a okresy z juhu Slovenska. Tvoria ho z polovice novozaložené okresy. Na východe Slovensxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxtuácia je priaznivá, resp. priemerná, v ostatných charakteristikách má tento typ prevažne nepriaznivý stav. Týka sa to tak ekonomickej situácie, ľudxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa v tomto type je diferencovaná. Ako dobrú možno charakterizovať situáciu v osídlení, ako priemernú v urbanizovanosti, ako problémovú v technicko-obxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxto stav je v 50% okresov typu.
Typ 7 - tvorí 10 okresov: Detva, Krupina, Poltár, Bardejov, Levoča, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník, Sobrance
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxxx xxxxxxx   x xxxxxxxxxx I   slabé stránky   I hodnotenie I
I-------------------------I------------I------------------------I------------I
I  krajinno-ekologická  I  +++   I xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x  x x x  x
x    xxxxxxxx     x      x    xxxxxxxxx    x      x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x     xxxiálna situácia      I        - - -        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I       osídlenie        I        - - -        I
I----------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x       xxxxxxxxxxxx       x        x x x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------------------I
I       index pohybu       I        - - -        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I      indxx xxxxxxxxx      x         x x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx I         - -         I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I  environmentálna infraštruktúra  I         -         I
I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxkologickej situácii. Druhou najvýraznejšou charakteristikou typu je výrazne negatívna situácia v ekonomickej produkčnej výkonnosti, zamestnanoxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxx vzdelania a v oblasti technicko-informačných infraštruktúr. Ako priemernú, mierne smerom k nepriaznivej situácii, možno charakterizovať oblasť exxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxa. Ide prevažne o malé okresy a značné zastúpenie tu majú aj novozaložené okresy.
Tento typ charakterizuje nepriaznivá situácia vo všetkých indikátoxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxov typu má dobrú alebo priemernú situáciu. V podmienkach rozvoja je situácia diferencovaná - ako dobrá a priemerná je v urbanizovanosti a tiež v environxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxsokým podielom malých obcí (90%) a vysokým podielom vidieckeho obyvateľstva bývajúceho v týchto obciach.
Vo všetkých okresoch tohto typu je naopak vxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxv nad Topľou, Gelnica, Košice-okolie, Rožňava, Trebišov
Tento typ charakterizujú:
I-------------------------I------------I------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x   xxxxx xxxxxxx   x xxxxxxxxxx x   xxxxx xxxxxxx   x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------I------------I
I      zamestnanosť       I        - - -        I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I     sociálxx xxxxxxxx      x        x x x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx   x        x x x        x
x--------------------------------------I-------------------------------------I
I      index vzdelania      I        - - -        I
I------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x        x x x        x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------------I
I      urbanizovanosť      I        - - -        I
I--------------------------------------I-------------------------------xxxxxxx
x        xxxxxxxxx       x         x         x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x  xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  I         -         I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
Charakteristika typu:
Tento typ okresov nemožno chxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkou týchto okresov je oblasť zamestnanosti. S ňou je spojená nepriaznivá sociálna situácia, ako i stav v ekonomickej produkčnej výkonnosti. Ďalšou výxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxa týchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx okresmi východného Slovenska (70%) a tiež juhu stredného Slovenska. Prevažnú časť z nich tvoria prihraničné okresy stredného a východného Slovenskax xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxjmä pokiaľ ide o ekonomickú a sociálnu situáciu. Diferencovaná je situácia v charakteristikách ľudských potenciálov - nepriaznivý stav je vo vzdelanxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx x xxdmienky rozvoja, charakterizuje okresy tohto typu veľmi nepriaznivá situácia najmä v technicko-obslužnej infraštruktúre (100% okresov), v osídlexx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxekologickej situácii.
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxenia pozemného digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T v podmienkach SR", ktorú pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR spracoval Výskxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxcii clustrovej analýzy; bližšie pozri Výskum problematiky zavedenia pozemného digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T v podmienkach SR, s. 93 až 11xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxe
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxnia pozemného digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T v podmienkach SR realizovala agentúra MVK v decembri 2005 na vzorke 1148 respondentov nad 18 roxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxx x xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxiť do 30.6.2006 na rokovanie vlády Stratégiu prechodu z analógového pozemského TV vysielania na digitálne pozemské TV vysielanie.
xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xx7).
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxstrica 2006, s. 110
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxstrica 2006, s. 110 - 118.