LIT35755SK

Dôvodová správa k zákonu č. 245/2008 Z.z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2006 až 2010 a následného Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007. Návrh zákxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxv, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila svojim uznesením č. 879 zo 17. októbra 2007.
Problematiku výchovy a vzdelávania v regionálnom školstvx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xredpisov. Vzhľadom na niekoľkokrát novelizované úpravy citovaných zákonov sa v oblasti školstva vytvorili podmienky sťažujúce zabezpečenie výchoxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxrších predpisov. Sťaženie zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu vidíme najmä v tom, že zákon č. 29/1984 Zb. vznikol v iných spoločenských poxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na uskutočnenie reformných zmien vo výchove a vzdelávaní a to prostredníctvom definovania pojmov a základných princípov, ktoré sa týkajú výchovy a vzxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xrogramov na školách uvedených v sústave škôl a školských zariadení v nadväznosti na dosiahnutý stupeň vzdelania, stanovenie desaťročnej povinnej škxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxj výchovy a vzdelávania, definovanie hodnotenia a klasifikácie žiakov, proces prijímania a ukončovania vzdelávania, monitorovanie a hodnotenie kvxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxv a výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zároveň upravuje postavenie a úlohu zákonných zástupcov, dexx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, podľa ktorej sa katolíckym školám a katolíckym školským zariadxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxu republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami a o náboženskej výchove a vzdelávaní.
Základnými prvkami reformných zmien, ktxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xkoly určí štát povinný obsah výchovy a vzdelávania prostredníctvom štátneho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xzdelávanie prostredníctvom výchovných programov. Zosúladia sa dosiahnuté stupne vzdelania na našich školách s medzinárodnou klasifikáciou ISCEDx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxu detí a žiakov v triedach materských škôl, základných škôl, stredných škôl a škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxy, ako odborného iniciačného a poradného orgánu ministra školstva pre kľúčové oblasti výchovy a vzdelávania a Školského registra, ktorého súčasťou bxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxie skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a aj samotnej výchovno-vzdelávacej sústavy. Ďalšími zmenami je zaradenie materskej školy, jazyxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxornej školy, ktorá bude poskytovať vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré v súčasnosti poskytujú stredné odborné škxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxpsychologického poradenstva a centier špeciálnopedagogického poradenstva. Navrhovanou legislatívnou zmenou sa zabezpečí bezplatná výchova a vzxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxa sa vstupuje do zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správa v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona rieši koxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx súčasnosti krajským školským úradom) v oblasti riadenia škôl a školských zariadení v ich územnej pôsobnosti. Zmenou názvu škôl a školských zariadení xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu, obce a samosprávneho kraja. Reformné zmeny priniesli ďalšie povinnosti Štátnej školskej inšpekcii, ktoré sa hlavne týkajú štátneho dozoru a kontrxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxaditeľmi škôl a školských zariadení a zriaďovateľov.
V treťom článku návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní záklaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008.
V prvom rade zákon č. 597/2003 Z.z. navrhuje ustanoviť financovanie príspevku na čiastočnú úhradu náklaxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxmi (ďalej len "špeciálne materské školy") zriadených obcou, krajským školským úradom, štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou a inou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxnie príspevku na výchovu a vzdelávanie sa navrhuje na základe "Koncepcie v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do záklxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxských školách a v špeciálnych materských školách. Finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom sa budú môcť použiť len na účely ustanovené týmto záxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, aj u detí so sociálnym znevýhodnením, čo bude mať pozitívny vplyv v adaptácii týchto detí na školský procxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx najmä so zmenou postavenia materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich preradenia zo školských zxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xriaďovateľovi súkromnej školy sa zníži mesačný normatívny príspevok o 15% v prípade porušenia platných právnych predpisov školou a to na obdobie od zixxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxi krajského školského úradu. Ministerstvo v súlade s touto zmenou pridelí krajskému školskému úradu finančné prostriedky určené na služby spojené so xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxjú financovať zmeny v stave žiakov škôl presahujúcich 5% u toho istého zriaďovateľa .prostredníctvom dohodovacieho konania
Zákonom č. 279/2006 Z.zxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmenila zriaďovateľská pôxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxateľskej pôsobnosti krajských školských úradov a financujú sa podľa zákona č. 597/2003 Z.z.
Doterajšia prax od účinnosti zákona č. 597/2003 Z.z. ukxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxo príspevku pre školu a školské zariadenie na kalendárny rok možno využiť skutočné počty žiakov uvedené zriaďovateľmi škôl a školských zariadení podľx x x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxom roku nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a počtu žiakov nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Novelxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxiedky na financovanie špecifík, ktoré nemožno zohľadniť v normatíve, financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov, financovanie havarijných situáxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxnej činnosti ministerstva poukazujú na porušovanie povinností zriaďovateľov v oblasti normatívneho financovania škôl a školských zariadení, navrxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxi Slovenskej republiky, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a ďalšímx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxátny rozpočet. Návrh predpokladá pozitívny dopad na zamestnanosť a nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie.
B. Osobitná časť
K Čl. x
x x x xx x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xýchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnie škôl a školských zariadení, práva a povinnosti detí, žiakov a ich zákonných zástupcov. V ďalších ustanoveniach sa konkretizujú princípy a ciele výxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x x
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxch sa uskutočňuje podľa dvojúrovňových výchovno-vzdelávacích programov. Výchovno-vzdelávacie programy sa delia na vzdelávacie programy pre školx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxtne vzdelávacie programy prostredníctvom ktorých štát určuje povinný obsah výchovy a vzdelávania. Druhú úroveň tvoria školské vzdelávacie programxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sféry a regiónu v ktorom sa škola nachádza.
Podľa výchovného programu sa bude uskutočňovať výchova a vzdelávanie v školských zariadeniach, ktoré nepxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxvania a vymedzujú povinný obsah a ciele výchovy a vzdelávania v školách podľa tohto zákona na získanie vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií dexx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxích programov rámcovo vymedzoval osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v závxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxm postihnutím podľa ich druhov (telesné, zmyslové, ...), pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (deti a žiaci s civilizačnými ochoreniami, hospitalxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxkej republiky po prerokovaní so zamestnávateľmi a ich profesijnými a záujmovými združeniami s celoslovenskou pôsobnosťou a s ministerstvami v rozsaxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxgogickej rade školy, rade školy a po písomnom súhlase zriaďovateľa školy. Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxých atribútov nemusí zodpovedať potrebám jednotlivých žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami materských, základných a stredných xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxgramu určeného pre školy vzdelávajúce žiakov s určitým zdravotným postihnutím, zdravotným znevýhodnením alebo s inými špeciálnymi výchovno-vzdelxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxkov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach pre nich zriadených, okrem určitých indikácií nie je potrebné, aby postupovali podľa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxkov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri zriaďovaní novej školy zriaďovateľ prikladá školský vzdelávací program k žiadosti o zaradxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xnšpekcia.
K § 8
Toto ustanovenie stanovuje, že výchovno-vzdelávací proces v školských zariadeniach podľa tohto zákona sa uskutočňuje podľa výxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxickej rade školy alebo školského zariadenia, v rade školského zariadenia a po písomnom súhlase zriaďovateľa školského zariadenia v prípade, že zriaďxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx výchovy a vzdelávania ustanovenými navrhovaným zákonom kontroluje Štátna školská inšpekcia.
K § 9
Toto ustanovenie pojednáva o základných dokuxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxovno-vzdelávacích programoch škôl a školských zariadení. Vzdelávacie štandardy budú obsahovať súbor požiadaviek na osvojovanie si vedomostí, zruxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxsť štátnych vzdelávacích programov budú obsahovať vzdelávacie oblasti a zoznam vyučovacích predmetov s vymedzením ich minimálnej časovej dotácie v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxávacích programov. Učebné osnovy sú súčasťou školských vzdelávacích programov a vymedzujú obsah vyučovania v jednotlivých predmetoch, čím je umožnxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxv učebných plánov a vypracovanie učebných osnov možno vykonať len do takej miery, ktorá zabezpečí dosiahnutie vedomostí, zručností a schopností určexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxomostí a kompetencií v školských zariadeniach. Tak tiež ustanovenie charakterizuje rámcové xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx celého výchovného programu alebo ich ucelených častí. Je umožnené školským zariadeniam v rámci tvorby vlastných výchovných programov využiť časovú xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xozvíjanie zručností, vedomostí a schopností určených príslušným výchovným štandardom.
K § 11
Ustanovenie definuje pedagogickú dokumentácix xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxzhodovacie procesy riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súčasťou ixx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxe osobných údajov v znení neskorších predpisov môžu školy a školské zariadenia získavať a spracovávať osobné údaje uvedené v príslušnom ustanovení.
x x xx x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxách v Slovenskej republike je vyučovacím aj výchovným jazykom štátny jazyk Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje právo detí a žiakov na školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnostnej menšiny. Ustanovuje, že v školách s bilingválnym vzdelávaním je povinný predmet slovenský jazyk a literatúra. Štandardné pravidlá na vytvárxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxa životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života v rezorte školstva a ďalšie dokumenty, výskumy u nás a v zahranixxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, za ich prvý jazyk. Na základe využívania posunkového jazyka si nepočujúce dieťa ľahšie osvojí aj štátny jazyk. Na školách a školských zariadeniach je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxstribuované bezplatne na základe objednávky z ministerstva školstva, zároveň sú tieto bezplatne zapožičiavané žiakom. Stanovila sa časová dĺžka scxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxa na jej novú reedíciu. Na vzdelávanie v školách podľa tohto zákona možno používať aj učebnice, učebné texty a pracovné zošity odporúčané ministerstvox xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxrstvo školstva. Zákon stanovuje pravidlá a povinnosti všetkých zúčastnených na realizácii experimentu. Experimentom sa môžu overovať ciele, metódx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxkácie žiakov, spôsob riadenia škôl a školských zariadení.
K § 15
Ustanovenie xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxoženstva. Vymedzuje postavenie predmetu ako jedeného z povinne voliteľných predmetov v alternatíve s etickou výchovou. Vymedzuje, na ktorých školáxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xáboženstvo aj vo vzťahu k cirkevnému povereniu. Pri vyučovaní náboženskej výchovy alebo náboženstva sa vychádza zo Zmluvy medzi Slovenskou republikxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxsťami a o náboženskej výchove a vzdelávaní.
K § 16 až § 18
Ustanovenia definujú stupne vzdelania získaných vo výchovno-vzdelávacom procese na škxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x súlade s klasifikáciou OECD zaraďujú ako súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy a ako školy poskytujúce predprimárne vzdelávanie. Tento návrh je aj v sxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovenia definujú členenie stupňov stredného vzdelania na nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecnx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxntálnym postihnutím z dôvodu svojho postihnutia nemá predpoklady na to, aby zvládol obsah vzdelávania stanovený pre základnú školu. Z tohto dôvodu, bxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxdy o získanom stupni vzdelania a doklady o získanej kvalifikácii. Táto klasifikácia sa uplatnila aj na základných umeleckých školách a jazykových škoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na tlačivách schválených ministerstvom školstva a sú vedené v štátnom jazyku alebo dvojjazyčne, ak sa jedná o doklad vydaný školou s vyučovacím jazykox xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
Ustanovenie rieši dĺžku, začiatok a koniec plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka je desaťročná. Začína začiatkom školskxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovenie upravuje odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a tiež dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky. Zároveň xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxj školskej dochádzky môže byť výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, v takom prípade je treba k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxa školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku.
x x xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxosti zákonného zástupcu. Zápis je stanovený každoročne od 15. januára do 15. februára pred začiatkom školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povixxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtupcu na výber školy pre svoje dieťa. Zápis do inej než spádovej školy musí riaditeľ oznámiť do 31. marca. Riaditeľ školy zašle zoznam všetkých detí zapíxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxv, umiestnených v školskom zariadení.
K § 21
Žiak, ktorý bol v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky prijatý do strednej školy, pokračujx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xiaka počas plnenia povinnej školskej dochádzky v strednej škole, konzervatóriu alebo v škole so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do zákxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxky absolvoval žiak desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka žiak dovŕšil 16. rok veku. Vyxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxa, v ktorom žiak dovŕši 18. rok jeho veku.
K § 23 až § 25
Určujú sa formy osobitného plnenia školskej dochádzky a to individuálnym vzdelávaním, vzdexxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxva a vzdelávanie uskutočňuje podľa medzinárodných programov, individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základných škôl alebo podľa individuxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xzdelávanie a požiadavky s tým spojené. Individuálne vzdelávanie povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Individuxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxe vzdelávanie v rozsahu 2 hodín týždenne. Ustanovenie na rozdiel od predchádzajúcej praxe umožňuje poskytnúť individuálne vzdelávanie žiakovi prvéxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx hradí zákonný zástupca. Kontrolné kompetencie získa Štátna školská inšpekcia. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje i žiakovi, ktorý bol vzatý do växxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xtanovuje mechanizmus pri osobitnom spôsobe plnenia školskej dochádzky v zahraničí, ktoré sa povoľuje na základe žiadosti a zároveň sa stanovujú pravxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxľuje riaditeľ školy, je určený pre žiakov s nadaním alebo pre žiakov, ktorí sa individuálne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxu škôl, ktoré tvoria tieto druhy: materská škola, základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, konzervatórium, školy pre deti a žiakov so špeciáxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx vzdelávania je škola zameraná, organizáciu školy alebo akým deťom alebo žiakom vzdelávanie zabezpečuje.
K § 28
V zmysle uznesenia vlády Slovenxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxvádza bezplatnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Týmto motivujeme rodičov k umiestnenxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxkolských zariadeniach s pozitívnym vplyvom na ich kvalitnejšiu prípravu do základnej školy, zníženie percenta opakujúcich žiakov prvý ročník záklaxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx škole podľa ich veku od 20 do 22 detí.
K § 29 a § 30
Ustanovenia vymedzujú úlohy základnej školy, členenie na typy, stupne, ročníky, skupiny. Základxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxhý stupeň tvorí piaty až deviaty ročník. Aj keď demografická krivka klesá, každý rok narastá počet detí s poruchami učenia a správania. S cieľom dosiahnxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxakov, v prvom ročníku na 22 žiakov, v triede viacerých ročníkov 24 žiakov, v 2. – 4. roč. 25 žiakov a v 5. – 9. roč. 28 žiakov, uvádza sa možnosť zriadenia nultxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxtrebami. Začleňovať žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa odporúča v tom prípade, ak to neobmedzí vo výchove a vzdelávaní ostatnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxli nižšie stredné vzdelanie, podľa novej úpravy základná škola organizuje len inú formu vzdelávania. Organizovanie jazykových kurzov, športových vxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx školy a žiadosti zákonných zástupcov žiakov.
K § 31
Navrhovaným ustanovením je poskytnutá možnosť zákonnému zástupcovi požiadať o prestup žiaxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxných dní zaslať riaditeľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý odpis dokumentácie žiaka a túto zmenu nahlási do školského registra. Rieši tiex xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, oslobodenie alebo čiastočné oslobodenie žiaka od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský xxx xxxxx xxxx xxxxx
x x xx xx xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxu je stredná odborná škola. Stredná odborná škola bude zabezpečovať odborné vzdelávanie absolventom základných škôl, ktorí nezískali nižšie sekundxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xtredné odborné vzdelanie, odborné vzdelávanie absolventom základných škôl, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie prostredníctvom výchovno-vzdxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxali nižšie stredné vzdelanie prostredníctvom výchovno-vzdelávacích programov odborov vzdelávania, ktoré poskytujú úplné stredné odborné vzdelaxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxlecko-pedagogickú spôsobilosť. Rieši sa prestup a prerušenie štúdia žiakov strednej školy. Pri prestupe žiaka na inú strednú školu sú ustanoveniami xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx škole môže byť preradený do základnej školy, ak sa mu nepovolí opakovať ročník, ak stratí zdravotnú spôsobilosť, ak stratí športovú výkonnosť alebo na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxakovi na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov uvedených v žiadosti. V prípade nepovolenia opakovať ročník žiakovi, ktorý splnil pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxením sa stanovujú podmienky postupu žiaka do vyššieho ročníka strednej školy vrátane nadaných a talentovaných žiakov.
K § 39
Ustanovenie stanoxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxúdium jednotlivých predmetov. Stanovuje postup žiakov pri povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov. Po úspešnom vykonaní skúšxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxzuje gymnázium ako všeobecnovzdelávaciu vnútorne diferencovanú strednú školu, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách.
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxtí, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych; pripxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx možnosť členenia na typy. Zároveň sa ustanovujú pojmy teoretické a praktické vyučovanie.
x x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxovujú sa subjekty, ktoré budú poskytovať praktické vyučovanie. Týmito subjektmi sú stredisko praktického vyučovania, stredisko odbornej praxe, škxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxlosti aj umelecko-pedagogickú spôsobilosť. Uvedený paragraf definuje formy vzdelávania, dĺžku vzdelávacích programov v konzervatóriách a poskytxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx xx x xx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxúdium. Nadstavbové štúdium je určené pre žiakov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie v príbuznom odbore. Pomaturitné štúdium je určené žiakom, kxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxho štúdia, ktorými sú zdokonaľovacie štúdium, inovačné štúdium, kvalifikačné štúdium, špecializačné štúdium a vyššie odborné štúdium.
Zavedenie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxrmáciou experimentálnych odborov na študijné odbory vyššieho odborného štúdia sa zavádza nový druh pomaturitného štúdia. V tomto štúdiu budú strednx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxdelanie. V príslušných ustanoveniach sa popisujú jednotlivé spôsoby ukončovania nadväzujúceho odborného vzdelávania a stupeň poskytnutého vzdelxxxxx
x x xx
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx škôl a konzervatórií a podrobnosti o organizácii vzdelávania v nich, klasifikácii, pravidlách správania žiakov, formách a zmenách štúdia, ktoré nemxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxí predškolského veku až dospelých uchádzačov. Základná umelecká škola poskytuje svojim žiakom základné umelecké vzdelanie. Podstatná časť žiakov nxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxduálnej umeleckej tvorbe.
Štúdium v základnej umeleckej škole je pre mnohých žiakov prípravou pre ich profesionálne pôsobenie v oblasti umenia alebx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxe pedagogického alebo umeleckého zamerania.
V základných umeleckých školách môže zriadiť niekoľko odborov ako napr. hudobný, výtvarný, tanečný a lxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xákladnej umeleckej škole. Zriaďovateľ nariadením určí výšku príspevku v základných umeleckých školách zriadených obcou alebo samosprávnym krajomx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním.
K § 51
V ustanovení sú uvedené druhy štúdia, ktoré je možné v základnej umelxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxiace s dĺžkou štúdia, jeho cieľmi, obsahom a zameraním sú podrobnejšie spracované v pedagogických dokumentoch. Prípravné štúdium v príslušnom umelexxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx určené pre žiakov, ktorí spravidla v rámci prípravného štúdia preukázali príslušnú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov predpokladajxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xormu rozšíreného štúdia možno uplatňovať až vo vyšších ročníkoch štúdia po preukázaní mimoriadnych schopností, zručností a návykov žiaka. Skrátené xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxiu a praxi.
K § 52
Ustanovenie stanovuje postup pre prijímanie na štúdium základných umeleckých školách. Ustanovuje sa postup prijímania žiakox xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxností a zručností prejaví jeho umelecké nadanie. Do základného štúdia postupujú iba žiaci, ktorí počas prípravného štúdia preukážu dostatočný umelexxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úspešne vykonali prijímaciu skúšku do základného štúdia a preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcu ich úxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xkúšky pred prijímacou komisiou.
K § 53
Ustanovenie charakterizuje jazykovú školu, ktorá je zaradená do sústavy škôl ako školu, ktorá poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxie vydané ministerstvom školstva. Vzdelávanie v jazykovej škole sa nepovažuje za sústavnú prípravu na povolanie.
K § 54
Ustanovenie špecifikuxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxalizuje ako večerná, diaľková alebo dištančná. Určuje sa ich organizácia. Vzdelanie získané vo všetkých formách vzdelávania je rovnocenné.
K § 5x x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxu. Hodnotenie žiaka sa vykonáva slovným hodnotením, klasifikáciou alebo ich kombináciou. Určujú sa stupne prospechu vo vyučovacích predmetoch a v spxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx veľmi dobre. Presne sa stanovujú podmienky určenia celkového hodnotenia a dôvody opakovania ročníka, klasifikácie v náhradnom termíne. Určujú sa texxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxta, zo závažných dôvodov do 15. septembra a vyskúšanie v náhradnom termíne do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Z dôvodu náročnosti opravnej sxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa je určiť dôvody, kedy sa žiak klasifikuje na základe komisionálnej skúšky. Všetky skúšky na škole vykonávané mimo priebežnej klasifikácie za klasifxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prítomnosť zákonného zástupcu na komisionálnom preskúšaní.
K § 58
Ustanovenie zahŕňa opatrenia vo výchove, ktoré sú pochvala, napomenutie alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxe. Z dôvodu okamžitého riešenia situácie sa zavádza ďalšie opatrenie vo výchove t.j. ochranné opatrenie, ktoré súvisí so správaním alebo agresivitou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxrne vzdelávanie v materských školách. Spravidla sa prijímajú deti vo veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa do materskej školy vx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnej školskej dochádzky. Je umožnené, aby bolo dieťa prijaté na predprimárne vzdelávanie aj počas školského roka.
K § 60
Na základné vzdeláxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx dieťa mladšie ako 6 rokov, alebo zabezpečenie inej formy vzdelávania. O spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky v prípade, ak žiaka nemožno umiesxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxmi výchovno-vzdelávacími potrebami na základné vzdelávanie. Taktiež je umožnené prijať žiaka na inú školu pri zmene jeho potrieb.
K § 62
Ustanoxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxjatia je skutočnosť, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy v záujme väčšieho výberu o štúdium, o ktoré má uchádzač záujem a v odôvodnených prípadoch ďalšie dve xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo súťaži, ktorá súvisí so zvoleným odborom štúdia. Uchádzač, ktorý má zdravotné postihnutie alebo zdravotné znevýhodnenie pripojí vyjadrenie prakxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxania. Predmety na prijímacie skúšky pre jednotlivé odbory vzdelávania určuje MŠ SR a MZ SR (pre stredné zdravotnícke školy). Počet otváraných tried prxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxemročným štúdiom bez ohľadu na zriaďovateľa rozhoduje orgán miestnej štátnej správy v školstve. Táto kompetencia súvisí s regulovaním počtov tried gxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa v odbornom školstve po ukončení nižšieho stredného vzdelania.
K § 65
Stanovujú sa povinnosti riaditeľa strednej školy vo vzťahu k určeniu počtxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xtúdium na stredných školách aj bez prijímacej skúšky. V záujme motivácie žiakov o štúdium sa umožňuje bez prijímacej skúšky prijať žiakov, ktorí v celoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxová skúška.
K § 66
Ustanovenie sa zaoberá skladbou predmetov prijímacej skúšky, pričom prijímacia skúška z predmetu slovenský jazyk a literatúxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx sa uchádzajú o štúdium, kde je potrebné overiť nadanie sa umožňuje na takéto školy podať dve prihlášky. Je umožnené konanie prijímacích skúšok v ďalšom xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxeskôr v poslednom týždni augusta.
K § 67 a § 68
Ustanovením sa určujú kompetencie riaditeľa školy pri rozhodovaní o prijatí uchádzača na štúdium. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní. Taktiež zoznam musí obsahovať informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xa jednu strednú školu. Termín zápisu určí riaditeľ strednej školy. Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí uchádzača sa vykoná v zmysle zákona o správnox xxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxrmu štúdia v poslednom úplnom júnovom týždni resp. v posledných dvoch augustových týždňoch.
K § 70
Týmto ustanovením sa umožňuje prijímanie žiaxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxium a po určitom čase si chcú doplniť vzdelanie.
K § 71
Týmto ustanovením sa stanovuje povinnosť riaditeľovi základnej školy poskytnúť orgánu mixxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxľovi a orgánu miestnej štátnej správy v školstve o počtoch prihlásených a prijatých žiakov a o počtoch voľných miest, a to v záujme zisťovania priebežnýxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xkolskej dochádzky v strednej škole, príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve zabezpečí umiestnenie žiaka v strednej škole po prerokovaní sx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, záverečnou pomaturitnou skúškou a absolventskou skúškou.
K § 73
V príslušných ustanoveniach tohto paragrafu sa ustanovuje cieľ záverečnej sxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x učebných osnov ako aj podľa vzdelávacích štandardov v učebných a študijných odboroch pripravujú. Ďalej sa ustanovuje členenie záverečnej skúšky takx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxvých častiach, termíny konania záverečnej skúšky v členení na riadne a mimoriadne skúšobné obdobie.
K § 74
Ustanovenie definuje ciele maturitnxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx ako najpriliehavejší vzhľadom na skutočnosť, že externou časťou skúšky z jednotlivých predmetov sa pomocou štátom garantovaných písomných skúšok zxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxotlivých stredných škôl. Externá časť maturitnej skúšky bude písomná a bude realizovaná formou štandardizovaných testov, ktoré budú mať charakter oxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx otvorené úlohy (riešenie odpovede bez ponúkaného variantu) alebo kombinácia oboch. Maturitnú skúšku z cudzích jazykov žiak vykoná v súlade s požiadaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxvodu ich ďalšej profesijnej orientácie. V školách a triedach s bilingválnym vzdelávaním sa ukončovanie štúdia riadi predovšetkým medzinárodnými doxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxom je umožnená zmena predmetov alebo dodatočné prihlásenie sa na maturitnú skúšku do 15. októbra. Iný termín môže povoliť riaditeľ školy. Termíny sú stxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvania a v nadväznosti na menovanie predsedov jednotlivých komisií orgánom miestnej štátnej správy v školstve.
K § 76
Ustanovenie popisuje extexxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxlávania. Úlohou internej časti maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch je overiť najmä tú časť kompetencií žiaka, ktorá sa nedá overiť formou tesxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxiach, zručnostiach a postojoch budúceho absolventa. Pomocou tejto časti sa zachová a aj rozšíri možnosť prejavovania špecifickosti a profesijnej orxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxnú časť a písomnú formu internej časti len z jedného cudzieho jazyka. Požiadavka, že žiak môže vykonať v jeden deň najviac tri skúšky z internej časti a že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx všetkých žiakov, zlepšiť psychohygienické podmienky maturitnej skúšky, zlepšiť organizáciu internej časti a prispieť k vytvoreniu pokojnej pracoxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsov, je daná kompetencia ministrovi školstva na vyhlásenie konania skúšok za neplatné. V takom prípade vyhlási nový termín maturitných skúšok.
K x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí ministerstvo školstva jednotne pre všetky školy a žiakov v záujme zaistenia objektivxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxä zo zdravotných dôvodov. Termín opravnej skúšky sa vzťahuje na tých žiakov, ktorí neprospeli z niektorého predmetu maturitnej skúšky.
K § 78 a § 79
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xomaturitného štúdia. Ďalej definujú záverečnú pomaturitnú skúšku ako odbornú skúšku, absolventskú skúšku ako komplexnú odbornú skúšku. Určujú obsxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xx xx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxciu a priebeh maturitnej skúšky tvoria ústredná, školská a predmetová maturitná komisia. Ústredná maturitná komisia sa predovšetkým vyjadruje k požxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxsie menuje minister školstva najmä z radov pedagogickej x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxbehu skúšok, riaditeľ školy zodpovedá za vytvorenie podmienok pre riadny priebeh skúšok
V záujme zabezpečenia objektivity internej časti maturitnxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxej komisie a predsedov predmetových maturitných komisií vymenúva príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Menovanie predsedov je platné xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx pedagogickej praxe a nie sú v pracovnoprávnom vzťahu ku škole, na ktorej majú vykonávať funkciu predsedu komisie. Skúšajúcich predmetových maturitnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxu. Ustanovenie definuje spôsobilosť pedagogických zamestnancov aj na funkciu predsedu predmetovej maturitnej komisie pre bilingválne stredné škoxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tiež sa stanovujú povinnosti predsedu maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie vo vzťahu k maturitným skúškam.
K § 83 až § 85
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Ďalej uvedené ustanovenie popisuje členov skúšobnej komisie, ktorí budú pôsobiť pre záverečnú a absolventskú skúšku ako ďalší členovia tejto komisxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx osobitného predpisu. Ako príklad osobitného predpisu sa uvádza zákon č. 126/1998 Z.z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorxxx xxxxxxxx
x x xx x x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo percentom úspešnosti. Hodnotenie internej časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov stanovuje predmetová maturitná komisia súhlasom všxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy. V záujme ochrany práv žiakov, ak má žiak pochybnosti o správnosti klasifikácie, môže požiadať o nahliadnutie do svojej písomnej práce a prípadné námxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky. Ide o zabezpečenie objektívnosti hodnotenia a vylúčenie subjektívnych vplyvov pxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxbrovoľného maturitného predmetu nemá vplyv na jej úspešné zloženie. Klasifikácia na záverečnej skúške alebo absolventskej skúške sa vyjadruje stupxxx xxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxak koná opravnú skúšku vždy len z tej skúšky a predmetu, z ktorého neuspel a takou formou, akou konal skúšku v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxou komisiou. Žiak môže taktiež na základe povolenia školskej maturitnej komisie konať druhú opravnú skúšku resp. opakovať celú maturitnú skúšku. Týmxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxmetu v riadnom skúšobnom období. Časová hranica konania opravnej skúšky alebo celej skúšky je limitovaná troma rokmi od ukončenia posledného ročníka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxotlivej časti záverečnej alebo absolventskej skúšky v prípade, ak z tejto časti skúšky žiak strednej odbornej školy bol klasifikovaný stupňom 5 – nedoxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxkej skúšky pre žiakov strednej odbornej školy, ktorí boli na viac ako jednej časti záverečnej alebo absolventskej skúšky alebo na niektorej opravnej sxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxvody nemôžu zúčastniť na záverečnej, maturitnej, záverečnej pomaturitnej alebo absolventskej skúške ako aj žiaci, ktorí sa na skúškach správajú nedxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxuritnú skúšku z cudzieho jazyka v prípade, ak získajú niektorý z certifikátov na príslušnej úrovni jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vedomostí, ktoré žiaci preukážu pri absolvovaní skúšok na získanie príslušného certifikátu.
K § 90
Ustanovenie určuje doklady o vzdelaní, ktoxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxslosti s ukončovaním štúdia na stredných školách. Certifikátom o zložení maturitnej skúšky a dosiahnutie úplného stredného všeobecného alebo úplnéxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx škole a študijnom odbore, jednotlivé predmety externej časti skúšky a internej časti skúšky, a hodnotenie vyjadrené percentami (pri externej časti a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxklade protokolu o maturitnej skúške. Žiakom stredných odborných škôl sa po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky v príslušných študijných odboroch alxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxzykoch resp. vysvedčenie v slovenskom jazyku a v druhom vyučovacom jazyku, ktoré slúži pre potreby uchádzať sa o ďalšie štúdium v partnerskej krajine.
x x xx x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxná opravná skúška. V prípade, že už nie je žiakom školy, má možnosť vykonať skúšku v budúcom období do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxdrobnosti o ich vykonávaní, klasifikácii ako aj spôsob konania maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa charakteru ich postihxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxočňuje v školách, ktoré sa doposiaľ označovali ako špeciálne školy. Ide o školy, v ktorých sa vzdelávajú len žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxlách, a to buď v bežnej triede alebo v triede, v ktorej sú len žiaci so zdravotným znevýhodnením.
Postup pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xýchovno-vzdelávacie potreby príslušnej skupiny žiakov. Každý výchovno-vzdelávací program je všeobecnou kategóriou, ktorého obsah bude prispôsoxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxov a typov postihnutia tak, aby zahrnul celú škálu možných telesných postihnutí.
Umožňuje sa, aby žiak so závažným stupňom postihnutia, ktorého nie jx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxdníctvom individuálneho vzdelávacieho programu, rešpektujúceho špeciálne výchovno–vzdelávacie potreby žiaka.
K § 95
Školy pre deti a žiakox xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xákladné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím poskytujú odlišné vzdelanie než ostatné školy, označujú sa názvom špeciálna základná škola.
Do škôx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xôvodu sa stanovuje, že dieťa sa prijíma do školy na základe diagnostických vyšetrení. Toto ustanovenie zabezpečí, aby nebolo možné za žiaka so zdravotxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxnostiky nepatrí.
Garantuje sa vzdelávanie s pomocou nevyhnutných kompenzačných pomôcok, učebných pomôcok a učebníc, ktoré sa poskytujú bezplatnex
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zriaďovanie týchto škôl ako internátnych.
Školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa môžu vnútorne diferencovať na výchovu a vzdelávanie detí x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxosti o vnútornej diferenciácii budú ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.
Nakoľko značná časť dikcie zákona k základným školám a strednxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Ustanovenie umožňuje aby bariéry, ktoré plynú žiakom z ich zdravotného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxreby, že ich výchova a vzdelávanie v bežnej materskej škole nie je vhodné. Preto návrh zákona umožňuje aj zriaďovanie materských škôl pre deti so zdravoxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxenie dĺžky vzdelávania, a to z dôvodu špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrieb žiakov. Stanovuje počet ročníkov, s možnosťou zriadenia prípravnéxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Stanovuje počet žiakov v triede. Umožňuje zriaďovanie prípravných ročníkov pre šesť ročných žiakov, ktorí nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxm dĺžku vzdelávania určí štátny vzdelávací program.
Z dôvodu rôznych stupňov mentálneho postihnutia vzdelávaných žiakov navrhované znenie upravuxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxýhodnením, aby sa úspešne vzdelávali v bežných stredných školách. Ustanovenie poskytuje základný rámec pre stredné školy pre žiakov so zdravotným znxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxým postihnutím nie je možné vzdelávať v odborných učilištiach, zriaďujú sa pre nich praktické školy, v ktorých sa žiaci pripravujú na výkon jednoduchýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxktickej školy získavajú záverečné vysvedčenie, v ktorom sa napr. pre budúceho zamestnávateľa uvedie, zameranie a činnosti, ktoré je konkrétny absolxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Zriaďuje sa priamo v škole alebo mimo nej, žiaci sa pri vyučovaní odborno-praktických a profilujúcich predmetov delia na skupiny.
Navrhované znenie xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxľ neabsolvovali vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole.
K § 100
Odborné učilište poskytuje odbornú prípravu na výkon nenáročnxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xsmerňovať iné osoby. Dĺžka vzdelávania v odbornom učilišti je dva alebo tri roky v závislosti od náročnosti prípravy na určité povolanie. Pre mentálne xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxsolvovaní určí riaditeľ odborného učilišťa, či bude žiak ďalej pokračovať v prvom ročníku niektorého odboru výchovy a vzdelávania odborného učilišťx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxlanie. To sa podľa stupňa zvládnutia príslušných vzdelávacích štandardov a posudzovania kvalifikovanosti na výkon pracovných činnosti rozdeľuje nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxeb jednotlivých druhov a stupňov zdravotných postihnutí. Zvýšenie počtu žiakov v triedach odborného učilišťa o dvoch sa umožňuje z takého dôvodu, keď xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx triede. Pri odbornom výcviku žiakov v odbornom učilišti nie je možné nácvik potrebných pracovných zručností, ani bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxvislosti od druhu ich zdravotného postihnutia. Zvýšenie počtu žiakov v skupine o dvoch sa umožňuje z obdobných dôvodov ako zvýšenie počtu žiakov v triexxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxníka základnej školy, a to za predpokladu, že ukončil povinnú školskú dochádzku. Zo znenia nepriamo vyplýva, že odborné učilište je školou pre žiakov s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxu vzdelávania v odbornom učilišti.
K § 102
Zmocňuje ministerstvo školstva na vydanie vykonávacieho predpisu k problematike špeciálnej výchovx x xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxv v rozvíjaní nadania, a to rozšíreným vzdelávaním predmetov už v materskej škole, urýchleným vzdelávaním, ktoré zahŕňa kratšiu dobu pri získaní nižšxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxamu, najmä v prípadoch, ak z dôvodu účasti na súťažiach alebo iných podujatiach, súvisiacich s ich nadaním nie je možné zabezpečiť ich pravidelnú účasť xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxtelektové nadanie, ktoré je zamerané na niektorú oblasť školského vzdelávania.
K § 104
Pre deti a žiakov možno zriaďovať školy alebo triedy, ktoxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxecificky intelektovo nadaných žiakov. Školy pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov sa zameriavajú okrem rozvoja samotného nadania aj na celú osoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xozšírené vyučovanie predmetov, súvisiacich so špecifickým nadaním (napr. matematické, prírodovedné, jazykové).
K § 105
Ustanovenie vymedzxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xraktického nadania x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxhodiagnostického vyšetrenia, zameraného na oblasť nadania, v prípade športového nadania je podmienkou aj zdravotná spôsobilosť. Kritériá týchto oxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na základe psychologického vyšetrenia vykonaného zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.
K § 106
Stanovuje povinnosť riaditeľa zabezxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho preradení alebo vylúčení zo vzdelávacieho programu poskytujúceho rozšírené vzdelávanie.
K § 107
Ustanovenie rieši výchovu a vzdelávanix xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxrať pre týchto žiakov individuálne podmienky, ktorými sú vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu, úprava organizácie výchovy a vzxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xtrany ministerstva školstva na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
K § 108
Ustanovxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xkoly, základné školy a stredné školy pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím, zdravotným znevýhodnením, s nerovnomerným vývinom alebo s ohrozeníx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx postihnutím, je rovnocenné so vzdelaním získaným v materských školách, v základných školách a v stredných školách podľa tohto zákona.
K § 109 až § 1xx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx2
Definuje sa sústava školských zariadení, ktorú tvoria školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, školské špeciálne výchovné zariadenia, školsxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa, ktoré sú školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času, školský internát, školské hospodárstvo, stredisko odborxxx xxxxxx
x x xxx xx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a odborne dopĺňajú výchovno-vzdelávací proces na školách, ako napr. školský klub detí, centrum voľného času a pod.
K § 119
Zmocňuje ministerstvx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxné zariadenia. Zariadenia sú navrhnuté tak, aby plnili im príslušné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s výchovou a vzdelávaním detí a žiakov.
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxostlivosť deťom alebo žiakom, o umiestení ktorých rozhodol súd na základe § 37 a 54 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov a § 103 zxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxra, ktorými sú zabezpečovanie diagnostiky deťom a žiakom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom s cieľom určenia ďalšej vhodnej výchovxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxie dieťaťa po ukončení pobytu v diagnostickom centre s ohľadom na možnosť prípravy na povolanie a uplatnenie na trhu práce, na úpravu rodinných pomerovx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxtické správy o dieťati, ktoré slúžia ako podklad k vypracovaniu individuálneho reedukačného programu alebo výchovno-vzdelávacieho programu. V diaxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxostlivosť alebo ochranná výchova. Na plnenie diagnostických úloh sa v diagnostickom centre zriaďujú diagnostické triedy škôl podľa tohto zákona.
Pxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxagnostických skupín, počet detí v diagnostickej skupine, udáva možnosť zriadenia siete profesionálnych rodín, siete samostatných výchovných skupxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xieši problematiku reedukačných centier, ktoré na základe výchovno-vzdelávacieho programu, individuálneho reedukačného programu poskytujú žiakxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxie je možné zriaďovať tieto zariadenia len pri minimálnom počte výchovných skupín tri. Z dôvodu zvyšovania účinnosti reedukačného procesu v týchto zaxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxe mať najviac osem výchovných skupín, čo sa v praxi javí ako najvyšší únosný počet výchovných skupín, pri ktorom má reedukačný proces požadovaný účinokx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxe organizačnej i výchovných opatrení a z uvedeného dôvodu je vnútorná organizácia reedukačných domovov navrhovaná do oddelení, pre deti s prevýchovnxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxeň je možné zriaďovať samostatné reedukačné domovy x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxosť deťom, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Svoje služby poskytuje súbežne s výchovno–vzdelávacím procesom v rámci plnenia poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxečebno-výchovných sanatóriách, ktoré sa zriaďujú ako denné alebo internátne zariadenia.
K § 124
Ustanovenie je rozpracovaním všetkých možnoxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx môžu podľa príslušných smerníc Európskej únie (v súčasnosti smernica č. 36/2005/ES v znení smernice č. 100/2006ES) poskytovať iba osoby spĺňajúce poxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi v špeciálnych výchovných zariadeniach splnomocňuje sa ministerstvo zdravotníctva, ako kompetentný orgán v SR pre oblasť správnej zdravotnej starxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxnie, materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špeciálnych výchovných zariadeniach, ak si zariadenie vyberie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xnení nariadení vlády SR č. 223/2005 Z.z. upravuje vedecky a historickou skúsenosťou overené zdravotnícke výkony, ktoré sú oprávnení vykonávať zdraxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxhovných zariadeniach nejde o to, aby títo pracovníci vykonávali celú šírku výkonov, na ktorú ich oprávňuje ich kvalifikácia, ale vzhľadom na špeciálnx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxpráci s ministerstvom školstva všeobecne záväzným právnym predpisom vymenovalo zdravotnícke výkony, ktoré môže zdravotnícky pracovník ako zamestxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxriadení alebo pri takom zdravotnom stave dieťaťa, ktorý si vyžaduje špecifické vybavenie na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, bude dixxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxálne výchovné zariadenie, ktoré poskytuje aj zdravotnú starostlivosť vlastnými zamestnancami podľa úpravy v predchádzajúcich odsekoch sa vzťahujx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx opatrení vo výchove, ktoré sú zamerané na pozitívnu motiváciu detí k vlastnému reedukačnému procesu a tiež niektoré opatrenia na ochranu bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxostickom centre alebo v reedukačnom centre je veľmi dôležitým prvkom reedukačného procesu. Môže slúžiť ako motivačný prvok alebo ako xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na mimopracovné dni alebo školské prázdniny, alebo skúšobný pobyt (podmienečné prepustenie) s možnosťou sledovania dieťaťa v spolupráci s príslušnxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxeto osobitné, že nie sú obvyklým pedagogickým prostriedkom, ktorý by sa používal v systéme bežných škôl. Ide o špeciálno – pedagogický postup, ktorý sa xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxoré je možné dieťa umiestniť v ochrannej miestnosti. V praxi sa veľmi často vyskytujú situácie, keď je dieťa v afekte alebo pod vplyvom rôznych látok a vyxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxi neprichádzalo k zneužívaniu uvedených postupov je zariadenie povinné viesť príslušnú evidenciu o použití všetkých osobitných výchovných opatrexxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx
x x xxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxdchádza zanedbanie alebo neschopnosť poskytovania starostlivosti o dieťa zo strany zákonného zástupcu, zaväzuje toto ustanovenie zákonného zástuxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxnia zákonného zástupcu, úhradu mesačných nákladov za pobyt dieťaťa alebo žiaka určí zariadenie. Náklady na zabezpečenie návratu dieťaťa z nepovolenxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xradenie nákladov zamestnancom, ktoré im vznikli vyslaním na služobnú cestu neustále rastú a preto je vhodné, aby sa aj dieťa, ktoré má vlastný príjem, pxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxňažného príspevku na výbavu riešia platné predpisy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a to zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochraxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxe a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
K § 128
Ustanovenie uvádza, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xrogramom pre deti s poruchami správania alebo aj v iných školách podľa zákona. Taktiež sa uvádza, že na dokladoch o vzdelaní získanom v takejto škole sa uxxxxx xxx xxxx x xxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ochranná výchova, o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v nich, o individuálnych výchovno-vzdelávacích programoch, formách a metódach výxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxeniach upraví ministerstvo školstva všeobecnej záväzným právnym predpisom.
K § 130
Navrhované znenie vymedzuje zložky systému výchovného poxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxo pedagóga, školského koordinátora prevencie a sociálneho pedagóga tak, aby bol systém výchovného poradenstva a prevencie čo najfunkčnejší. Z dôvodx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxka zariadení efektívna, zariadenie nie je možné zriadiť s nižším počtom odborných zamestnancov ako 3. V záujme dostupnosti pre všetkých potenciálnycx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxo a psychologického poradenstva a prevencie, a to psychologickú, špeciálnopedagogickú, sociálnu a stanovuje, kto tieto činnosti vykonáva. Činnostx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
K § 132
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školské zariadenie, ktorého činnosť je zameraná na poradenstvo a výchovnx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxčnú pomoc pedagogickým zamestnancom škôl a zákonným zástupcom detí najmä v oblastiach výchovy a vzdelávania, profesijnej a kariérovej orientácie žixxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxx
Vymedzujú sa činnosti a formy, ktoré realizuje centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Je dôležité, aby žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxívne služby. V záujme kvalitného vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím, znevýhodnením, nerovnomerným vývinom alebo s ohrozením vývinu poskxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
xxxxnovenie rieši problematiku výchovného poradenstva, ktoré sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách uvedených v sústave šxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxgického poradenstva poskytovaného školským psychológom alebo psychológom. Vymedzuje sa, komu je psychologické poradenstvo poskytované a aké služxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxtike školských zariadení výchovnej prevencie a poradenstva.
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxle.
K § 138
Školy v prírode sa preradili z kategórie výchovno-vzdelávacích zariadení, do školských účelových zariadení. Škola v prírode svojim xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxredí. Utvára podmienky aj na organizovanie jazykových a lyžiarskych kurzov, súťaží žiakov, prázdninové a medzinárodné pobyty detí a žiakov.
K § 1xx xx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov.
K § 142
Znenie zmocňuje ministerstvo školstva k vydaniu vykonávacieho predpisu k problematike zariadexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky.
K § 144 a § 145
Ustanovenia určujú práva a povinnosti dieťaťa, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxm a žiakom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo výchove a vzdelaní. Škola alebo školské zariadenie podľa tohto zákona nesmie dieťa alebo žiakx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom azylantov a žiadateľov o udelenie azylu sa poskytuje výchova a vzdelávanie v školách podľa tohto zákoxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxjenia si štátneho jazyka a pod.
K § 147 a § 148
Výmenné programy sa uskutočňujú medzi strednými školami Slovenskej republiky a strednými školami ixxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxzi strednými školami, ktoré majú spravidla rovnaký študijný odbor alebo učebný odbor a to na základe dohody. Škola, ktoré zabezpečuje výmenný program xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx na výmenných programoch môže finančne podieľať.
K § 149
Ustanovenie rieši štipendium, ktoré možno poskytnúť žiakovi denného štúdia strednej šxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vykonávacieho predpisu o podrobnostiach organizácie školského roka.
K § 151
Ustanovenie rieši ďalšie podmienky výchovy a vzdelávania na školxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxore s plnením ich poslania. Stanovuje sa zákaz činnosti politickým stranám, prenikaniu informácií, ktoré by narúšali mravné princípy výchovy a vzdelxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxhovy a vzdelávania.
K § 153
Každá škola má svoj školský poriadok, ktorý vydá riaditeľ školy po prerokovaní v orgáne školskej samosprávy a pedagogxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxi školy, vnútornom režime školy a B a OZ detí a žiakov a pod.
K § 154 až § 156
Ministerstvo školstva má záujem sústavne zlepšovať úroveň výchovno-vzdxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxí vzdelávania sa vytvoria predpoklady na kvalitné metodické a organizačné riadenie externých častí skúšok a testovania žiakov. Národný ústav certifxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxhto zákona, spracovanie, vyhodnocovanie a uchovávanie výsledkov externého merania alebo testovania,
určuje obsah externých častí skúšok alebo texxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxedmetovej maturitnej komisie a hodnotiteľa výsledkov externých častí skúšok alebo testovania. Z dôvodov vytvorenia objektívnych podmienok pre tesxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxx x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x žiakov, škôl a školských zariadení. Uvedené riešenie sa využíva za účelom overovania dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania alebo kvalifikxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx migrácii. Register vedie ministerstvo školstva (štátny register), orgán miestnej štátnej správy (register v jeho územnej pôsobnosti) a príslušná šxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxlasti výchovy a vzdelávania, inovácie obsahu výchovy a vzdelávania a ďalších činností súvisiacich so vzdelávaním.
K § 160
Ustanovenie stanovuxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxpovalo vo výchove a vzdelávaní podľa doterajších predpisov na obdobie po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zákona.
K § 162
Ide o deklaratívne xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxie vymenúva všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa týmto zákonom rušia a ktoré boli vydané na základe zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších prexxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xx
x xxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoly alebo riaditeľa školského zariadenia v určenej časovej lehote odo dňa predloženia návrhu.
K bodu 2
Ustanovenie rieši menovanie kandidáta na fxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xymenovanie riaditeľa na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní.
K bodu 3 a 4
Spresňuje sa kompetencia hlavného školského inšpektoxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x x xx
x xxxx x
xxxxnovenie rieši postup zriaďovateľa cirkevnej školy alebo súkromnej školy pri vymenovaní kandidáta na funkciu riaditeľa školy.
K bodu 7
Stanovuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxovanie riaditeľa.
K bodu 8
Ukladá sa povinnosť rade školy vyzvať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve a Štátnu školskú inšpekciu na dxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxikačné predpoklady na svoju funkciu.
K bodu 9
Ustanovením sa ukladajú povinnosti riaditeľovi školy vo väzbe uvedené v Čl. I .
K bodu 10
Dopĺňajú xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx
x xxxxx xx xx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxve a vzdelávaní (školský zákon) uvedených v Čl. I .
K bodu 15
Ukladajú sa kompetencie riaditeľovi jazykovej školy, riaditeľovi materskej školy vo vxxxx xx xxx xx
x xxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxx xx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxx xx
x xxxx xx
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxá vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia a určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ZUŠ a výšku úhxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xxxx xx
xxx x zosúladenie názvov škôl vo väzbe na zmeny v Čl. I.
K bodu 20
Zosúladené so zmenami v Čl. I vo vzťahu k učilištiam
K bodu 21
Rieši sa vymenovanie škôl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xxx xx
x xxxx xx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx so zmenami uvedenými v Čl. I..
K bodom 23 až 25
Ide o rozšírenie kompetencii samosprávneho kraja vo väzbe na zmeny v Čl. I.
K bodu 26
Vymenúvajú sa zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx
x xxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxému úradu viesť územný školský register detí a žiakov uvedený v Čl. I.
K bodom 28 až 30
Ustanovenia rozširujú kompetencie Štátnej školskej inšpekcix x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx
xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxavovania siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania ministerstvom školstva.
K bodu 32
xxxxxxxxxxx x xxx xx
x xxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxu zákona o výchove a vzdelávaní .
K bodu 34 a 35
Úprava v súvislosti so zaradením materských škôl a jazykových škôl do sústavy škôl.
K bodu 36
Technxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxučovania a pracoviska praktického vyučovania aj na základe kontrolných zistení podľa § 14 ods. 6 písm. j).
K bodu 38
Ustanovenie ukladá povinnosť zxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxňatie čestného názvu školy alebo školského zariadenia. Pri týchto zmenách sa nepostupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny porixxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxkolský zákon).
K bodu 40
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx funkciu riaditeľa o zástupcov príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve a Štátnej školskej inšpekcie s riadnym hlasom.
K bodu 42
Ustaxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx x xx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxia priestupky a správne delikty vo vzťahu k plneniu povinnej školskej dochádzky a zriaďovaniu škôl a školských zariadení.
K bodu 45 a 46
V nadväznosxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx zákona.
K Čl. III
K bodu 1
Ustanovenie § 1 ods. 1 sa upravuje v súvislosti s novým zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej len "školskx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxanie") detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách a špeciálnych materských školách a príspevku na záujmxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xpeciálnych materských škôl, t.j. obciam, krajským školským úradom, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osobe alexx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xaždoročne záujem približne 75% žiakov základných a stredných škôl. Zároveň sa upravuje aj znenie poznámok pod čiarou k jednotlivým odkazom.
K bodu 2
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvení § 4a až 4d, v ktorých sa navrhuje spresniť poskytovanie finančných prostriedkov na financovanie špecifík, ktoré nemožno zohľadniť v normatíve, fxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxx x xxvým školským zákonom sa navrhuje upraviť ustanovenie § 1 ods. 4, najmä z dôvodu zaradenia materských škôl medzi školy (do účinnosti nového školského záxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx x
x xxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxčuje financovanie úhrady príspevku na výchovu a vzdelávanie pre zriaďovateľov materských škôl a špeciálnych materských škôl na deti, ktoré majú jedex xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx
x xxdu 6
V ustanovení § 1 ods. 7 sa upravuje okruh škôl a školských zariadení, na ktoré sa zákon nevzťahuje. Zákonom č. 279/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxmospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmenila zriaďovateľská pôsobnosť škôl, ktoré pred účinnosťou tohto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrajských školských úradov.
K bodu 7
Navrhuje sa upraviť znenie úvodnej vety k ustanoveniu § 2 ods. 1 v súvislosti s novým školským zákonom, z dôvodu zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxxx x
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xa navrhuje upraviť znenie poznámky pod čiarou k odkazu 13. Znenie sa navrhuje upraviť v súvislosti so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidláxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxnia § 1 ods. 3.
K bodom 10 a 11
Navrhuje sa upraviť nadpis ustanovenia pod § 3 a znenie ustanovenia § 3 ods. 1, ktoré súvisia s úpravou § 1 ods. 1, t.j. s finaxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxnych materských školách a príspevku na záujmové vzdelávanie..
K bodom 12
Ustanovenie § 3 ods. 2 písm. a) sa navrhuje doplniť o štátne materské školy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxx xx
xxxxx xxxxx xxtanovenia súvisí so zmenou ustanovenia § 1 ods. 3.
K bodu 14
Ustanovenie § 3 ods. 2 - štruktúra finančných prostriedkov v kapitole Ministerstva školxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx
x xxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxnia § 3 ods. 3 súvisia so zmenami v súvislosti s novým školským zákonom, z dôvodu zaradenia materských škôl medzi školy. Zároveň sa určuje, podľa ktorého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx x x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxie zriaďovateľom materských škôl a špeciálnych materských škôl (§ 6b) a príspevok na záujmové vzdelávanie (§ 7 ods. 8).
K bodu 16
Navrhuje sa upravix xxxxxxxxxxx x x xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx a s doplnením nových ustanovení § 4a až 4d. Zmena súvisí najmä s úpravou ustanovenia § 1 ods. 1 a návrhom nových ustanovení § 6 až 6b . Príspevok na výchovu a vxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxok na záujmové vzdelávanie sa poskytuje zriaďovateľom škôl a školských zariadení a možno ho použiť len na účely ustanovené týmto zákonom.
K bodom 17 a xx
x xxxxxxxxxxx x x xxxx x x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxgórie škôl a školských zariadení a zmeny v nasledujúcom rozpise finančných prostriedkov. Zavedením tejto zmeny sa zjednoduší celý mechanizmus zberu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxická úprava ustanovenia § 4 súvisí s vložením nových ustanovení § 4a až 4d, ktoré bližšie a podrobnejšie špecifikujú podmienky, na základe ktorých môže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žiakov, financovanie havarijných situácií a financovanie rozvojových projektov. Zároveň sa aktualizuje zneie poznámky pod čiarou k odkazu 21.
K bxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí § 4a až 4d.
K bodu 21
Navrhovaná úprava súvisí so zmenou názvu špeciálnych škôl na školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacímx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xridelí zriaďovateľom škôl účelovo určené finančné prostriedky na financovanie špecifík - opakujúcich sa nákladov, ktoré nie sú zohľadnené v normatíxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxti žiadosti.
V novom ustanovení § 4b sa upresňujú podmienky a pravidlá, podľa ktorých ministerstvo pridelí finančné prostriedky zriaďovateľom škôl xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na nasledujúci školský rok, za ktoré ministerstvo pridelí finančné prostriedky zriaďovateľom škôl prostredníctvom mimoriadnych výsledkov žiakovx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxh zariadení účelovo finančné prostriedky na bežné výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií a na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxdlá prideľovania finančných prostriedkov.
V novom ustanovení § 4d sa upresňujú podmienky a pravidlá pri podávaní žiadosti, na základe ktorých minisxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti žiadosti zriaďovateľa, lehota na jej predkladanie, obsah správy o realizácii rozvojového projektu zriaďovateľa, lehota predloženia txxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx x xxvým školským zákonom, na základe ktorého sa materské školy a špeciálne materské školy zaradili medzi školy. Zároveň sa upravuje aj spôsob prideľovanix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxovateľskej pôsobnosti.
Navrhuje sa upraviť ustanovenie § 6 v súvislosti so zmenou ustanovenia § 4 a s vložením nových ustanovení § 4a až 4d a so zmenou spxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxé školy sú rovnako financované ako štátne školy. V ustanovení § 6 ods. 3 sa navrhuje, aby zriaďovateľ cirkevnej školy bol povinný použiť finančné prostrxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
x xxxx xx
x xovom ustanovení § 6a sa určuje spôsob prideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom súkromných škôl. Stanovuje sa znížená výška mesačného norxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxv. Znížený mesačný normatívny príspevok (ods. 4) sa poskytne zriaďovateľovi súkromnej školy až do oznámenia zriaďovateľa súkromnej školy ministersxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxoly oznámiť ministerstvu školstva závažné porušenie platných právnych predpisov súkromnou školou a povinnosť oznámiť odstránenie zistených závažxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xinančné prostriedky pridelené podľa § 4 na osobné náklady a prevádzkové náklady, okrem úhrad nájomného v rámci zmluvy o kúpe prenajatej veci, kapitáloxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xaterských škôl a špeciálnych materských škôl na financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie na kalendárny rok. Tieto náklady sa financujú podľa pxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxx. 4 je dátum stanovený na 15. september) rozhodujúci pre počet detí použitý pri prideľovaní finančných prostriedkov. Výška príspevku na 1 dieťa je stanxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xový školský rok (september až december) platnej 1. septembra kalendárneho roka. Ďalej sa ukladajú povinnosti krajskému školskému úradu a zriaďovatexxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxx xx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxnia súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok zriaďovateľom sa navrhuje z dôvodu využitia údajov z tejto správy pri dohodovacom xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxx xx x xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx
x xxxx xx
xxxxxx xxxanovenia § 7 ods. 4 sa navrhuje z dôvodu nového školského zákona (zmeny postavenia materských škôl a špeciálnych materských a ich zaradenia medzi školyx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxany zriaďovateľov nadhodnocovali, čo malo za následok zníženie výšky normatívu pre jednotlivé kategórie škôl, štátnych materských škôl a štátnych šxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxsterstva.
K bodu 29
Návrh zmeny ustanovenia súvisí so zmenou ustanovenia § 1 ods. 3.
K bodu 30
Legislatívno-technická úprava ustanovenia § 7 odxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxx
x xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx/2006 Z.z. ustanovilo inštitút dohodovacieho konania každoročne. Zriaďovatelia škôl v prípade zmeny počtu žiakov o 5% v školách v priebehu roka môžu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxtanovenia § 4 a s vložením nových ustanovení § 4a až 4d a ustanovenia § 8c.
K bodu 33
Úprava ustanovenia § 7 ods. 8 súvisí s novým školským zákonom (so zmexxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxho poukazu pre vydavateľov vzdelávacích poukazov a zároveň sa ustanovuje lehota pre prijímateľov vzdelávacích poukazov (školy a školské zariadeniax xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxhodnutie, ktorému poskytovateľovi záujmového vzdelávania odovzdajú vzdelávací poukaz. Medzi poskytovateľov záujmového vzdelávania sú zaradené xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxovenia § 4a, v ktorom okrem spresnenia podmienok a pravidiel prideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na špecifiká, sa ustanovuje aj xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xx
x xxxx xx
x xxxxxxxxxx x x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krajským školským úradom na kapitálové výdavky na rekonštrukciu školských objektov a na modernizáciu škôl a školských zariadení v ich zriaďovateľskxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxovenia § 1 ods. 3, v súvislosti so zmenou postavenia materských škôl v rámci návrhu nového školského zákona a v súvislosti s poskytovaním príspevku na výxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xa súvisí s návrhom nového ustanovenia § 8c o dohodovacom konaní.
K bodu 38
V novom ustanovení § 8b sa navrhujú ustanoviť sankcie za porušenie tohto záxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxň určuje lehota uloženia pokuty, lehota splatnosti pokuty a skutočnosť, že výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
V novom ustanovení § 8c sa uprexxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dohodovacie konanie, ustanovuje sa lehota na podanie žiadosti zriaďovateľa a jej obsah.
V dohodovacom konaní ide o pridelenie finančných prostriedxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xo ktorej musí zriaďovateľ tieto finančné prostriedky prideliť školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
x xxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxie škôl.
K bodu 40
Za § 9 sa navrhuje vložiť nové ustanovenie § 9a v súvislosti s účinnosťou ustanovení 4 ods. 8, § 5 ods. 3 až 5, § 6 ods. 3, § 6a ods. 3 až 7, § 8x x x xx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxä z dôvodu ukončenia kalendárneho roka podľa pravidiel platných na jeho začiatku. Zmena sa dotýka úpravy výšky normatívneho príspevku pre školy, spôsxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xeštátnych školách, zmeny spôsobu financovania súkromných škôl, ukladania sankcií a úpravy dohodovacieho konania.
K bodu 41
Návrh úprav znenia pxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
x xxx xx
xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx
x xxx x
xxxxxxxxxxx xxčuje nadobudnutie účinnosti zákona.
Bratislava 5. marca 2008
Robert Fico v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Ján Mikolaj v.r.
minister škxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx