LIT35709SK

Dôvodová správa k zákonu č. 167/2008 Z.z., o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve

§  ×
AA  
Viditeľnosť poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007.
Predkladaný návrh zákona reaguje na v súčasnosti plxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxích predpisov. Súčasný platný zákon o periodickej tlači bol celkovo deväťkrát novelizovaný, po roku 1989 šesťkrát. Jednotlivé čiastkové úpravy v kráxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxrh zákona odráža dlhodobo deklarované spoločenské výzvy so zreteľom na význam mediálnych informácií pri vytváraní obrazu o spoločnosti ako celku, alx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi informačnými technológiami sa do popredia dostáva atribút kvality, najmä spôsob získavania, forma spracovania a pravdivosť zverejňovaných inforxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxá úprava akceptuje požiadavky spoločenskej diskusie o právach a povinnostiach fyzických osôb i právnických osôb pri získavaní informácií, hlavne všxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxformácie a z nej vyplývajúce povinnosti vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry. Do návrhu zákona sa premietli závery diskusií o hľadaní rovxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zavádzajú inštitúty práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie.
Návrh zákona vychádza z právnych predpisov vyššej právnej silyx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxnskych a politických právach a je v súlade s medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona ďalej preberá inštitútx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1003/1993 o etike novinárstva, Odporúčanie č. R/94/13 Výboru ministrov členským štátom k opatreniam na podpoxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxe, Praha 1994, Odporúčanie č. R/97/20 Výboru ministrov členským štátom o prejavoch nenávisti, Odporúčanie č. R/97/21 Výboru ministrov členským štátxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).
Prijatím navrhovaného zákona sa nepredpokladá negatívny dopad na verejné financie, ani na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a na stav živoxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zo dňa 18. júla 2007.
Základný cieľ xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxeľa periodickej tlače a tlačovej agentúry. V nadväznosti na tieto práva sa v návrhu vymedzuje zodpovednosť za zverejnené informácie. Zásadnou zmenou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tlači, tlačovej agentúre a vo vysielaní, nahradenie doterajšej registrácie evidovaním periodickej tlače a ustanovenie popri práve na opravu v perioxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxečiť dodržiavanie všetkých práv súvisiacich s uplatnením slobody prejavu. Tento cieľ si nielen v našich podmienkach, ale v aj v ostatnom demokratickox xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxký tlak na kritériá pravdivosti informácií a na formy ich zverejňovania, tlak proti snahám zneužívať slobodu prejavu, či už vedome alebo nevedome.
Poxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxe riziko povrchného spracovania informácií, nehovoriac o snahách bulváru podriadiť vydávanie periodickej tlače efektom senzácie alebo vedome umelx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxnipuláciu názorov jednotlivcov a jednotlivých cieľových skupín. Práve množstvo ponúkaných titulov periodickej tlače a snaha o presadenie sa na trhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xe úprava
-
práv a povinností vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry pri získavaní a šírení informácií
-
zodpovednosti za zverejňovxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxxx xx xxxxxenie povinností ustanovených navrhovaným zákonom
Nová právna úprava konštituuje zodpovednosť vydavateľa a tlačovej agentúry za obsah periodicxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxu novej právnej úpravy zaviazaný povinnosťami vo vzťahu k vydávaniu periodickej tlače a k evidovaniu periodickej tlače, ktorú vykonáva ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x oznámenie v naliehavom verejnom záujme, ktoré sú povinní na požiadanie orgánu verejnej moci v zmysle navrhovanej úpravy uverejniť, vydavateľ periodxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovené v navrhovanej právnej úprave vychádzajú z Odporúčania č. R/94/13 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy vlastníckych vzťahov oblasti periodickej tlače, ako aj majetkovej účasti vydavateľov periodickej tlače v iných médiách. V nadväznosti na požiadavxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxna sa ustanovuje povinnosť pre orgány verejnej moci poskytovať informácie o svojej činnosti, umožniť prístup k týmto informáciám bez zbytočného odklxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxrmovanie verejnosti.
Rešpektujúc Rezolúciu Výboru ministrov Rady Európy č. (74)26 o práve na odpoveď zásadnou zmenou popri práve na opravu je aj ustaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxným zneužitím slobody prejavu. V návrhu zákona sa vymedzuje mechanizmus uplatnenia týchto práv a súčasne sa ustanovujú podmienky zverejnenia opravyx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xyvážene spája ústavné práva na slobodu informácií a ochranu osobnosti, toto právo nielenže nikomu nebráni uverejňovať informácie, ale zároveň ani nixxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxné na ustanovenie práva na odpoveď alebo rovnocennú nápravu a určili postup na ich vykonávanie. Pre oblasť vysielania je právo na nápravu zakotvené v Euxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa nebránilo skutočnému výkonu práva na odpoveď alebo na rovnocennú nápravu ukladaním neprimeraných lehôt alebx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxriodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve poškodené, má právo na rovnocennú nápravu.
Uplatňovanie ústavnej slobody prejavu a práva na informxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxformačných technológií. Povinnosti ustanovené zákonom by mali byť voči tomuto vyššiemu princípu len podporným mechanizmom, mali by určovať normy a pxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
Osobitná časť
Čl. I
K § 1
Návrh upravuje práva a povinnosti vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry pri získavaní a šírení informáxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxkej tlače a tlačová agentúra na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby bezodplatne uverejniť.
Navrhovaný zákon sa vzťahuje na periodickú tlač vxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxubliky. Súčasne za porušenie povinností ustanovených návrhom zákona je ministerstvo oprávnené ukladať sankcie.
Negatívne sa vymedzuje vecná pôsoxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, či inú vnútornú potrebu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak nie sú distribuované verejnosti, periodiká právnickej osoby alebo fyzickej osoby xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Medzi služobné periodiká možno zaradiť napr. tzv. podnikové noviny za predpokladu, že ich rozširovanie je limitované zamestnancami podniku, teda ixx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, pre ktorú sa periodikum distribuuje; reklamné periodiká, ak na ne možno vcelku aplikovať zákon o reklame a ich obsah tvorí iba vlastná propagácix xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxč, tlačová agentúra a súvisiace pojmy.
Periodickou tlačou sú všetky noviny, časopisy alebo iná tlač, ktoré sú vydávané pod rovnakým názvom, s rovnakýx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xydanie periodickej tlače je charakterizované ako súbor všetkých výtlačkov periodickej tlače, ktoré sú vydávané v rovnakej periodicite. Výtlačky sa xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxteľom periodickej tlače je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na svoje náklady a zodpovednosť zabezpečuje obsah periodickej tlače, jej vydávanie a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxači. Vydavateľskej činnosti sa priznávajú garancie jej slobodného výkonu. Ustanovenie formálnych administratívnych opatrení napr. evidovanie tlxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx determinované verejným šírením v tlačenej forme.
Tlačovou agentúrou je osoba, ktorá vyhľadáva a spracúva informácie a ako agentúrne spravodajstvo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xíri a poskytuje ako celok alebo jednotlivo podľa zvolených oblastí či kritérií.
Inzercia je oznámenie, ktoré sa v periodickej tlači zverejňuje za odpxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxhom periodickej tlače s atribútom tvorivosti, a zároveň nie je ani určitým druhom propagácie; oznámenie v naliehavom verejnom záujme je výzva v krízovxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxjnosť a znižovať tým možné riziká krízových alebo život ohrozujúcich situácií; na žiadosť orgánu verejnej moci je nutné oznámenie v periodickej tlači xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxdivé informácie o svojej činnosti na princípe rovnosti; povinnosť sa vymedzuje najmä vo vzťahu k včasnému informovaniu verejnosti o činnosti týchto oxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxebo naopak zamedziť prístup k informáciám, ak to vyžaduje osobitný predpis (napr. utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, služobné tajomstvo a pxxxxx
x x x
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxa, ako aj ich zamestnanci, majú povinnosť ochraňovať zdroj a obsah informácie, ak osoba, ktorá informácie poskytla, o to požiada. Povinnosť mlčanlivoxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ktorý má svedok povinnosť prekaziť. Ide o trestný čin, pri ktorom Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody najmenej desať rokov alebo niektorý z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x x
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxavateľa a tlačovej agentúry za informácie, ktoré sú šírené periodickou tlačou a agentúrnym spravodajstvom.
Zo zodpovednosti vydavateľa a tlačovej xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxejnej moci, ktorý o zverejnenie oznámenia požiadal. Podmienkou uvedeného vylúčenia zo zodpovednosti je, aby informácie poskytnuté orgánmi verejnex xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxavateľ periodickej tlače nezodpovedá taktiež za pravdivosť informácií zverejnených v inzercii, ktorú odplatne vydavateľ periodickej tlače uverejxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxtivít, služieb či produktov zodpovedá sám vydavateľ.
K § 6
V odseku 1 sa vymedzujú špecifické prípady spracovania a šírenia informácií, ktorými xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxanie drog. Do popredia posudzovania vystupuje administratívno-právna zodpovednosť a forma spracovania informácie či myšlienky, a ustanovuje sa záxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxvali alebo schvaľovali.
Ustanovuje sa povinnosť vydavateľa a tlačovej agentúry zabezpečiť, aby v periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve nebxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxské správanie opisuje spôsobom, ktorý je jeho schvaľovaním či ospravedlnením. Súčasne sa ustanovuje povinnosť vydavateľa zabezpečiť, aby sa v perioxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ktorý je zľahčovaním tohto problému alebo schvaľovaním užívania.
Návrh ustanovuje povinnosť neuverejňovať informácie podnecujúce nenávisť na záxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x agentúrnom spravodajstve neboli uverejňované informácie podporujúce akúkoľvek xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxentúrneho spravodajstva s pravidlami volebnej kampane do Národnej rady SR, Európskeho parlamentu a orgánov územnej samosprávy, kampane pred voľbou xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xovinnosti pri súčinnosti v krízových situáciách, a v ďalších osobitnými predpismi špecifikovaných prípadoch, keď existuje nutnosť zverejniť oznámxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxniť ich neodkladné oznámenia, najmä sú povinní uverejniť rozhodnutia o núdzovom stave, o ohrození nedotknuteľnosti územia štátu a vojnovom stave, o oxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xverejnení agentúrneho spravodajstva (napr. vo vojnových situáciách alebo životy ohrozujúcich situáciách, aj v mimoriadnom vydaní periodickej tlaxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxe, sa odstraňuje disproporcia medzi rozhlasovým a televíznym vysielaním a periodickou tlačou.
V súlade s Odporúčaním č. R (94) 13 Výboru ministrov člxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx rozsah tejto povinnosti. Vydavateľ periodickej tlače je povinný uviesť na zvyčajnom určenom mieste v periodickej tlači povinné údaje v jazyku (jazykxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxj tlače; periodicita; identifikácia vydavateľa; označenie regionálnej alebo jazykovej mutácie; deň vydania, poradové číslo a ročník vydania perioxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxeľ, ktorý je právnickou osobou, je povinný v prvom čísle periodickej tlače v kalendárnom roku uverejniť oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov, txxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx. krížové vlastníctvo, majetková účasť vydavateľa v inom médiu bude verejne dostupná na internetovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej repubxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxho spravodajstva.
K § 7
V navrhovanom ustanovení sa upravuje právo na opravu. Predmetom práva na opravu je nepravdivé skutkové tvrdenie o konkréxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxe terminológiu Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá rozlišuje medzi skutkovými tvrdeniami, teda faktami, ktorých pravdivosť je možné dokázať a hoxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xj odborná verejnosť, a to najmä pri aplikácii § 11 a nasl. a § 19b Občianskeho zákonníka, teda pri právnej úprave ochrany osobnosti a názvu alebo dobrej pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxdnenia rozsudkov oboch nižších súdov nevyplýva, ktoré konkrétne uverejnené údaje treba považovať za fakty a ktoré za hodnotiace úsudky, hoci takéto rxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo súdu pre ľudské práva treba starostlivo rozlišovať medzi faktami a hodnotiacimi úsudkami. Kým existencia faktov môže byť preukázaná, pravdivosť hoxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxma o sebe porušuje slobodu názoru, ktorá tvorí súčasť práva chráneného článkom 10 Dohovoru (Lingens c/a Rakúsko). Tam kde vyhlásenie prerastie do hodnxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxdnuté vyhlásenie, pretože dokonca aj hodnotiaci úsudok bez akéhokoľvek skutkového základu na jeho podporu môže byť prehnaný (Feldek c/a Slovensko). xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa rozhodnutia si takéto vysporiadanie vyžadovavala...“
Predpokladom vzniku práva na opravu podľa odseku 1 bude nepravdivosť skutkového tvrdenia o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxj povesti právnickej osoby alebo aby malo negatívny dopad na fyzickú alebo právnickú osobu. Vychádza sa pritom z toho, že základným zmyslom práva na oprxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxvdivé, a aká je pravda. Právo na opravu sa tak stáva nielen právnym prostriedkom ochrany fyzickej alebo právnickej osoby, ale súčasne aj zárukou práva nx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxk, že uvedené osoby musia byť označené v periodickej tlači celým menom a priezviskom alebo názvom. Stačí, ak sú označené určitým charakteristickým znaxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxového tvrdenia sú z hľadiska práva na opravu irelevantní a nemajú žiadny vplyv na povinnosť vydavateľa uverejniť opravu. Predmetom opravy je aj nepravxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxahnuté v informáciách poskytnutými orgánmi verejnej moci, v rozhovore či v listoch čitateľov.
V odseku 2 sa upravuje lehota a spôsob doručenia žiadosxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxia periodickej tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva obsahujúceho nepravdivé skutkové tvrdenie. Pre začiatok plynutia 30 dňovej lehoxx x xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xo dni vydania periodickej tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajstva obsahujúceho nepravdivé skutkové tvrdenie. Deň vydania periodickej txxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx o údaj, ktorý musí periodická tlač podľa § 6 ods. 3 písm. e) tohto zákona alebo agentúrne spravodajstvo podľa § 6 ods. 5 písm. a) tohto zákona povinne obsahxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxnčí v jej posledný deň skončením určeného pracovného času. Uvedená 30 dňová lehota je lehotou hmotnoprávnou, a preto sa na jej zachovanie vyžaduje, aby xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxň na pošte. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Táto lehota jx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx agentúra žiadosti o uverejnenie opravy vyhoveli, aj keď im bola doručená až po uplynutí 30 dňovej lehoty. Spôsob doručenia žiadosti o uverejnenie opraxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxobom, aby v prípade pochybností uniesol dôkazné bremeno o tom, že žiadosť vydavateľovi alebo tlačovej agentúre skutočne doručil a kedy im ju doručil. Axxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxovej agentúry alebo miesto podnikania je verejne dostupný údaj (obchodný register, internetová stránka tlačovej agentúry), prípadne údaj uvádzaný xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opravy musí byť žiadateľom podpísaná. Súčasťou žiadosti musí byť písomný návrh znenia opravy, z ktorého musí byť zrejmé, že opravou sa má nepravdivé skxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé tvrdenie, ani jeho dopad na žiadateľa o uverejnenie opravy alebo na verejnosť. Návrh znenia opravy nemôže obsahovať žiadne názory či komentáre žiadaxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxutkovému tvrdeniu, vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra sú povinní dohodnúť so žiadateľom znenie návrhu opravy, nakoľko oprava nepraxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxiť opravu do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače, pripravovanom po doručení žiadosxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxa začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni doručenia žiadosti o uverejnenie opravy vydavateľovi alebo tlačovej agentúre. Koniec lehoty je určený upxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxa po doručení žiadosti.
Vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra sú povinní uverejniť opravu v navrhnutom znení alebo v znení dohodnutom sx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvrdeniu, ktoré má byť opravené, napr. ak obsahuje ospravedlnenie, či hodnotiace úsudky žiadateľa o uverejnenie opravy. Vydavateľ periodickej tlačx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxrejnená v rovnakej periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve a na rovnocennom mieste (totožnosť strany, rubriky, rovnocenné miesto na danej xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé tvrdenie a s označením „oprava“, ktoré musí byť uverejnené rovnakým písmom, akým bol uverejnený nadpis textu obsahujúceho nepravdivé skutkové tvrdxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxvej strane periodickej tlače, resp. ak nepravdivé skutkové tvrdenie uverejnené na prvej strane periodickej tlače (napr. len v nadpise alebo v upútavkxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rovnako na prvej strane periodickej tlače. Oprava nemôže byť uverejnená formou listu čitateľa. K uverejnenej oprave nie sú vydavateľ periodickej tlaxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxče.
V odseku 6 je vymedzený taxatívny výpočet prípadov, kedy vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu. Jedxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxho sú žiadaní. Ide o dôkaz pravdy, teda o dôkaz, ktorý smeruje k preukázaniu pravdivosti skutkového tvrdenia. Subjektívne presvedčenie vydavateľa o „xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxliky, čiastka 140, pod číslom 359/1997), ktorý sa týkal konania o ochranu osobnosti „nie je v nesúlade s čl. 47 ods. 3 ústavy, ak je to žalovaný, ktorý má naxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x jeho ústavnými právami. Ak je teda „žalovaný povinný do 30 dní od doručenia žaloby ...vyjadriť sa k nej a navrhnúť súdu prípadný dôkaz pravdy“, nestavia xx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxny inštitút – právo na odpoveď. Základný rozdiel medzi opravou a odpoveďou je ten, že oprava je vždy opravou vydavateľa alebo tlačovej agentúry a odpovex xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xlebo agentúrnom spravodajstve prezentovali svoje stanovisko k uverejnenému skutkovému tvrdeniu, ktoré sa dotýka ich cti, dôstojnosti, súkromia a dxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo doxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx rozsahu v tej periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve, ktoré o jej veci verejne informovali, a podať stanovisko vlastnými slovami. Právo na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxáva na odpoveď akékoľvek skutkové tvrdenie (nepravdivé, pravdu skresľujúce, ale aj pravdivé) o konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe, ktoré sa xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xri práve na odpoveď ide len o realizáciu práva dotknutého subjektu vyjadriť sa k verejnosti, na ktorú xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxávní rozhledy, č. 6/1999, str. 340 a 341). Predmetom práva na odpoveď je len skutkové tvrdenie. Vylučuje sa teda odpovedať na hodnotiace úsudky. Právo nx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx sa pripúšťa odpoveď len proti skutkovým tvrdeniam (nemecký systém) alebo aj proti hodnotiacim úsudkom (francúzsky systém). „Podľa francúzskeho tlaxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxné, či uverejnené údaje sú pravdivé alebo nie. Právo na odpoveď má fyzická alebo právnická osoba aj vtedy, ak obsahuje oznámenie, v ktorom je menovaná, lxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxdľa: Doležílek, J.: Právo na odpověď a na dodatočné sdělení podle nového tiskového zákona, Právní rozhledy, č. 10/2000, str. 430 – 431). Odpoveď sa musí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxeste a rovnakým typom písma ako bol uverejnený článok, na ktorý sa odpovedá a nesmie sa do nej nič nové vsunúť, pričom rozsah odpovede je limitovaný dĺžkox xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx dlhší.
Právo na odpoveď len proti skutkovým tvrdeniam sa aplikuje napr. v nemeckom právnom poriadku, kde je po zjednotení Nemecka v platnosti 16 tlačoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xodpovedný redaktor a vydavateľ periodickej tlače povinný uverejniť odpoveď tej osoby alebo úradu, ktoré boli dotknuté určitým skutkovým tvrdením uvxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uverejnená v najbližšom, doposiaľ pre tlač nepripravenom čísle po doručení odpovede, a to v rovnakej časti a rovnakým písmom ako napadnutý text, bez vyxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx x xxx xxxxx xydanom čísle vyjadrí, musí sa obmedziť na skutkové tvrdenia (bližšie pozri: Rahim, M: Německé tiskové právo – stručný přehled institutu odpovědi, Práxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xoručená vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre do 30 dní odo dňa vydania periodickej tlače alebo zverejnenia agentúrneho spravodajxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nepripúšťa žiadne zásahy vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovej agentúry do jej obsahu, okrem opravy gramatických chýb. Odpoveď musí byť napísxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxrneho spravodajstva, dátumu vydania alebo zverejnenia a pod., obsahovať napr. zhrnutie alebo citáciu textu, ktorého súčasťou je skutkové tvrdenie, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xiadateľ uvádza vlastné stanovisko k skutkovému tvrdeniu a z neho vyplývajúcemu hodnotiacemu úsudku, dopĺňa skutkové tvrdenie alebo ho vysvetľuje. Rxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxoveď môžu byť na jednej listine, ktorá musí byť žiadateľom podpísaná.
V odseku 4 je ustanovená povinnosť vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovej xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx po doručení žiadosti. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že francúzsky tlačový zákon ustanovuje rovnakú lehotu na uverejnenie odpovede, kratšiu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxvenom, čísle po doručení odpovede.
Následne sú ustanovené podmienky uverejnenia odpovede. Vydavateľ alebo tlačová agentúra sú povinní uverejniť oxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x s označením „odpoveď“. Odpoveď musí spĺňať podmienku primeranosti, t.j. odpoveď je primeraná, ak nepresahuje rozsah textu, ktorého obsahom je skutkxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste periodickej tlače.
V odseku 6 sa vymedzuje taxatívny výpočet prípadov, kedy vydxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x x x
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxká tlač alebo agentúrne spravodajstvo informovali o konaní vedenom pred orgánom verejnej moci proti fyzickej alebo právnickej osobe, má táto osoba prxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxnania, t.j. či je pre daný subjekt pozitívny alebo negatívny, čo je dané rozmanitosťou situácií. Napr. trestné konanie môže skončiť v časti oslobodeníx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xa mysli akékoľvek konanie, teda nielen trestné, ale napr. aj priestupkové, správne či občianskoprávne.
V odsekoch 2 a 3 sa ustanovujú lehota doručenix xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxsti musí byť dôkaz o právoplatnom skončení konania (napr. rozhodnutie súdu opatrené doložkou právoplatnosti) a písomný návrh znenia dodatočného oznxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xko pre uverejnenie opravy.
V odseku 6 sa vymedzujú prípady, kedy vydavateľ nie je povinný uverejniť dodatočné oznámenie.
K § 10
Navrhuje sa zákoxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxvu, odpoveď a dodatočné oznámenie. Právo na opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie by totiž zostalo nechránené, ak by došlo k tejto zmene, a medzi pôvodnxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práv a záväzkov súvisiacich s podnikom, bez zreteľa na spôsob ich vzniku.
V odseku x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xlebo dodatočné oznámenie vôbec alebo ak nedodrží niektorú z podmienok pre ich uverejnenie, o povinnosti uverejniť opravu, odpoveď alebo dodatočné ozxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpoveď alebo dodatočné oznámenie, má osoba, ktorá o ich uverejnenie požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu. Nárok na túto náhradu však táto osxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxoty a pre jej skončenie sa použije ustanovenie § 122 ods. 1 a 3 Občianskeho zákonníka. To znamená, že 30 dňová lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxavateľ opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie neuverejnil vôbec, alebo ich síce uverejnil, avšak spôsobom nerešpektujúcim niektorú z podmienok xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx lehotou hmotnoprávnou, a preto sa na jej zachovanie vyžaduje, aby návrh na začatie konania došiel súdu najneskôr posledný deň lehoty; pre zachovanie lxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Táto lehota je lehotou prekluzívnou, to znamená, že po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty právo dxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxinný prihliadnuť ex offo, teda jej zmeškanie musí vziať do úvahy aj vtedy, ak vydavateľ ako žalovaný jej zmeškanie nenamieta. Táto lehota nemôže byť prexxxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxám tak vzniká ex lege samostatné právo uplatňovať právo na opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie.
K § 11
Ustanovujú sa podmienky evidovania perixxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xo zoznamu. Zoznam periodickej tlače je verejne prístupná evidencia periodickej tlače, obsahuje evidenčné číslo periodickej tlače pridelené ministxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
Vydavateľ alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá mieni vydávať periodickú tlač, požiada o zápis do zoznamu periodickej tlače najneskôr v deň začxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členským štátom o opatreniach na podporu transparentnosti médií. Vydavateľ periodickej tlače v žiadosti uvedie názov periodickej tlače; názov regixxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa; územný rozsah rozširovania a jazyk vydania periodickej tlače; počet vydaní periodickej tlače za rok - periodicitu; obsahové zameranie periodickex xxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxou osobou, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak je podnikateľom.
Súčasťou žiadosti je oznámenie o štruktúre vlastníckyxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxým štátom o opatreniach na podporu mediálneho pluralizmu. V oznámení sa uvedie meno, názov a sídlo alebo miesto podnikania, meno a priezvisko spoločníxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa.
Na základe žiadosti ministerstvo vykoná zápis do zoznamu periodickej tlače; ak žxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxná zápis do zoznamu periodickej tlače a do 5 dní odo dňa vykonania zápisu do zoznamu periodickej tlače oznámi vydavateľovi pridelené evidenčné číslo pexxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxeskôr do 30 dní odo dňa, keď zmena nastala; pri zmene z dôvodu zmeny vydavateľa priloží budúci vydavateľ k žiadosti aj príslušnú zmluvu s doterajším vydaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xápisu zo zoznamu periodickej tlače, ak sa zápis vykonal na základe nepravdivých údajov; ak bolo vydávanie novín, ktoré sú vydávané minimálne 5 krát do txxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xezačalo do šiestich mesiacov od zápisu do zoznamu periodickej tlače.
K § 12
V § 12 sa ustanovujú pokuty za porušenie povinností ustanovených týmtx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxbsahuje povinné údaje stanovené týmto zákonom a ak vydavateľ periodickej tlače nezverejní v prvom čísle kalendárneho roka oznámenie o štruktúre vlasxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xeriodickej tlači, prerušenie alebo ukončenie vydávania periodickej tlače.
Pokutu do výšky 50 000 Sk uloží ministerstvo, ak vydavateľ alebo tlačová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xpravodajstvo obsahovali informácie, ktoré propagujú vojnu alebo opisujú kruté alebo inak neľudské konania spôsobom, ktorý je ich zľahčovaním, osprxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxmných látok alebo psychotropných látok spôsobom, ktorý je jeho zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním; alebo informácie, ktoré svojou fxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xurópskeho parlamentu a orgánov územnej samosprávy, kampane pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky, ako aj s pravidlami kampane pred referendoxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxušeniu povinnosti došlo; uložením pokuty nezaniká povinnosť, za xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxach sa upravuje zmena registrácie periodickej tlače na jej evidovanie. Periodická tlač registrovaná podľa doterajších predpisov sa považuje za evidxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxúce údaje v stanovenej lehote nedoplní, ministerstvo do 31.12.2008 vykoná výmaz periodickej tlače registrovanej podľa doterajších predpisov. Regixxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxožení pokuty, začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov. V konaní o povinnosti uverejniť opravu, začxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxudnutí účinnosti tohto zákona sa posudzuje podľa doterajších predpisov.
K § 14
Zrušuje sa zákon č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov a záxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxplatkov - zápis do zoznamu periodickej tlače vo výške 300 Sk, zápis zmeny vydavateľa periodickej tlače a zmeny názvu periodickej tlače 200 Sk.
Čl. III
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxvizuálnych diel v znení neskorších predpisov nadväzuje na terminológiu navrhovaného zákona. Zohľadňuje sa predovšetkým skutočnosť, že Ministerstxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx8/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov o ustanovenia týkajúce sa práva na informácie a ochrany zdroja a obsahu informácixx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxím na legislatívny proces navrhuje od 1. mája 2008.
Bratislava 9. januára 2008
Robert Fico, v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Marek Maďarixx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx