LIT35680SK

Dôvodová správa k zákonu č. 563/2009 Z.z., o správe daní (daňový poriadok)

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxm zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, ktorá je realizovaná prostredníctvom programu UNITAS. Programovým zámerom tejto reformy je Koncxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx
xxxgram UNITAS prináša komplexnú zmenu pre dotknuté organizácie. V prvej fáze s názvom UNITAS I. bola na Ministerstve financií SR odštartovaná príprava rxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxm UNITAS II. Takýto dvojfázový postup je potrebný vzhľadom na to, že dotknuté organizácie nie sú v súčasnosti pripravené na jednorazovú realizáciu tohxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxu riešenia integrácie informačných systémov - analyzovať súčasný stav v daňovej a colnej správe, preskúmať možnosti ich zjednotenia a navrhnúť vecné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxá etapa zahŕňa reformu daňovej správy a reformu colnej správy ako samostatných organizácií a má byť ukončená k 1.1.2012, a druhá etapa predstavuje zlúčxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxia výberu daní, cla a poistných odvodov vo fáze UNITAS I. prináša, je možné zhrnúť do dvoch oblastí.
Prvou kľúčovou oblasťou je zlúčenie daňovej a colnex xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbliky, ktoré bude zrealizované po realizácii reformných krokov vykonaných osobitne v týchto organizáciách a to predovšetkým po úprave organizačnej xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxporiadania biznis procesov. Táto plynulá reorganizácia kladie dôraz na minimalizáciu zdrojov, elimináciu plytvania prostriedkov a času. V súvisloxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxe niektorých procesov na centrálnej úrovni (napr. metodika, vnútorná správa a pod.). Reforma daňovej a colnej správy rieši ďalej problematiku elektrxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxuje úpravu existujúcej legislatívy, resp. vypracovanie novej legislatívy. S cieľom zabezpečiť efektívnejšie fungovanie daňovej správy bol vypracxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxe zabezpečí rýchlejšiu komunikáciu so správcom dane, prípadne zníži potrebu osobnej komunikácie daňovníka s daňovým úradom. Zákon napr. uprednostňxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxíkov vybavil ktorýkoľvek vecne príslušný správca dane.
Je potrebné zvýrazniť, že navrhované zmeny nie je možné technicky zabezpečiť bez vývoja novéxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxITAS je preto aj zabezpečenie vývoja nového informačného systému spĺňajúceho požiadavky súčasného stavu vedy a techniky a zároveň zabezpečujúceho mxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informačného systému, ktorého implementácia je nevyhnutná aj v súvislosti s predkladaným návrhom zákona o daňových orgánoch.
Zákon je rozdelený na xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxi správcu dane napr. vyhľadávaciu činnosť, miestne zisťovanie alebo daňovú kontrolu. Ďalšou časťou je časť platenie dane, kde sú uvedené spôsoby platxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxovenia týkajúce sa daňových konaní. V druhej hlave sú ustanovenia týkajúce sa registrácie, vyrubenia dane, riadne opravné prostriedky a mimoriadne oxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, a to ukladanie sankcií ale aj ich úľava alebo odpustenie. Samostatnú šiestu časť tvoria osobitné ustanovenia o konkurze a reštrukturalizácii. V poslxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdmet a rozsah pôsobnosti navrhovaného zákona, pričom sa uplatňuje subsidiárny vzťah zákona k hmotno-právnym predpisom tak, že ustanovenie zákona sa xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx
x x x
xxxxxxxxnie vymedzuje základné pojmy používané v zákone. Daň je základným pojmom, ktorým sa na účely navrhovaného zákona rozumie okrem dane podľa daňových zákxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvený zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku. Ďalej sa vymedzujú pojmy ako daňový nedoplatok, daňový preplatok, daňová pohľadávka, daňové koxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxdy, ako základné pravidlá sú dôležitým prostriedkom pri správnej interpretácii ustanovení zákona o správe daní i ostatných daňových zákonov. Zásadx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxsada neverejnosti konania).
Jednou z najdôležitejších zásad je zásada zákonnosti. V súlade s článkom 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tým, že v konaní je potrebné postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa na konkrétnu daňovú vec vzťahujú. Jej súčasťou všax xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx t.j. poskytovať mu súčinnosť, avšak správca dane pri vyžadovaní plnenia má postupovať tak, aby čo najmenej zaťažoval daňové subjekty. Táto zásada úzkx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxjektom hodnotí podľa svojho uváženia. Voľné hodnotenie dôkazov však neznamená ľubovôľu správcu dane; hodnotením dôkazov musí zabezpečiť presné, prxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxedovšetkým z hľadiska ich pravdivosti a preukaznej hodnoty, pričom správca dane musí prihliadať na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo.
Zásada nexxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xubjektov a zároveň sa zabezpečuje zachovanie daňového tajomstva.
Ďalšou zásadou je zásada oficiality, ktorej podstatou je skutočnosť, že správca dxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxálnosti spočíva v tom, že správca dane vychádza vždy zo skutočného stavu veci a posudzuje podania podľa ich obsahu, nie podľa názvu.
Zásada rovnosti prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxdy sa vzťahujú aj na daňové riaditeľstvo, colné riaditeľstvo a ministerstvo, ak postupujú podľa tohto zákona alebo daňových predpisov.
K § 4
Ustxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxa, ktorej práva sú správou dane dotknuté.
K § 5
Podľa návrhu tohto ustanovenia sa pri správe daní používa štátny jazyk a zároveň sa ustanovuje, že ax xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxu s úradne overeným podpisom.
Správca dane v ustanovených prípadoch na svoje náklady zaobstará tlmočníka, napr. osobe odkázanej na tlmočenie v posunxxxxx xxxxx
x x x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Pod pojmom vecná príslušnosť vo všeobecnosti je potrebné chápať príslušnosť správcu dane na celú správu daní vrátane vydania rozhodnutia. Zároveň sa xxxxxxxxx xx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx
x x x
x xxxxxx x xxxxx xxxanovenia sa vymedzuje miestna príslušnosť pre právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá je určená vo všeobecnosti sídlom právnickej osoby a trvalým pobyxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xrávnickej osoby, t.j. kde pravidelne zasadajú a rozhodujú riadiace orgány právnickej osoby. Trvalým pobytom je podľa zákona č. 253/1998 xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xx xxxné určiť miestnu príslušnosť podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, riadi sa miestna príslušnosť miestom umiestnenia orxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxestnu príslušnosť podľa predchádzajúcich kritérií; v takom prípade je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava (podľa navrhovaného nového zákona o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxxx xxxrej sú príslušné colné úrady.
K § 8
K delegovaniu miestnej príslušnosti môže dôjsť buď na podnet daňového subjektu, alebo na návrh správcu dane. Dxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Z podnetu správcu dane môže dôjsť k podaniu návrhu na delegovanie miestnej príslušnosti daňového subjektu na iného správcu dane najmä vtedy, ak miestnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xa iného správcu dane za potrebné, napr. z hľadiska rýchlosti a hospodárnosti daňového konania (daňový subjekt sa v mieste svojho trvalého bydliska nezxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhostupňový orgán. Kritériom pri rozhodovaní o návrhu, prípadne o podnete na delegovanie miestnej príslušnosti je predovšetkým závažnosť dôvodox x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xa vybraný daňový subjekt a jeho príslušnosť priamo vyplýva z uvedeného zákona.
K § 9
V ustanovení o zastupovaní sa navrhuje, že fyzická osoba, ktoxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxsobilá osoba, ktorá nemá súdom ustanoveného opatrovníka, navrhuje sa, aby ustanovil zástupcu správca dane. Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx na určitý úkon. Pokiaľ rozsah plnomocenstva nie je jednoznačne vymedzený, v záujme právnej istoty sa považuje za všeobecné. Za zástupcu môže konať aj ixx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxné overenie podpisu. Ustanovenie ďalej upravuje, že udelenie plnomocenstva, jeho odvolanie alebo výpoveď sú voči správcovi dane účinné odo dňa ich doxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxť písomnosť na známu adresu mimo územia Slovenskej republiky alebo tomu, kto nemôže vystupovať samostatne, pričom navrhovaný zástupca s takýmto plnoxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx prípade o tomto upovedomí zástupcu daňového subjektu. Konanie daňového subjektu má prednosť pred konaním zástupcu v prípade, ak by vystupovali v konaxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxania.
Ak v jednej veci spoločne vystupuje niekoľko daňových subjektov, títo sú povinní si na účely správy daní zvoliť spoločného zástupcu; ak by tak nexxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxáve daní vylúčil zástupcu v prípade, ak dôjde k stretu so záujmami iných daňových subjektov. Vylúčiť však nemôže zástupcu, ktorým je daňový poradca a adxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxvým tajomstvom je konkrétna informácia o konkrétnom daňovom subjekte, napríklad informácia o osobných pomeroch daňového subjektu, informácie súvixxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bankových úveroch a pod.). Návrh zákona ustanovuje povinnosť zachovávania daňového tajomstva a túto povinnosť ukladá všetkým zúčastneným osobám, kxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxane bývalých zamestnancov) majú všetky osoby, ktoré sa akokoľvek dozvedeli informáciu tvoriacu daňové tajomstvo.
V odseku 6 ustanovenia sa navrhujxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxňového tajomstva nepovažuje sprístupnenie daňového tajomstva na základe písomného súhlasu toho daňového subjektu, ktorého sa daňové tajomstvo týkxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxektov, ktorým bola poskytnutá úľava a pod. Toto obmedzenie sa netýka prípadov, ak ide o zverejňovanie údajov o spáchaní daňového trestného činu, za spáxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxiteľ daňového úradu, generálny riaditeľ daňového riaditeľstva, riaditeľ colného úradu, generálny riaditeľ colného riaditeľstva, minister financxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxi daňovému subjektu, hradí správca dane. Ide hlavne o ušlý zisk, svedočné, znalečné a obdobné výdavky, ktoré vznikli osobám tým, že sa na výzvu správcu dxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxh povinností, navrhuje sa, aby správca dane zaviazal k ich úhrade daňový subjekt.
K § 13
V ustanovení sú upravené spôsoby, akými môžu byť urobené pxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v daňových veciach môžu byť urobené buď písomne alebo ústne do zápisnice. Daňový subjekt môže doručiť písomnosti aj elektronickými prostriedkami, a tx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxdané týmto spôsobom, musia byť do piatich pracovných xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxjekt neurobil, podanie by správca dane nemohol považovať za doručené. Z podania musí byť zrejmé kto ho podáva, čoho sa týka a čo sa navrhuje. Ak podanie daxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ktorej určí lehotu na ich odstránenie. Ak daňový subjekt v lehote určenej správcom dane neodstráni nedostatky svojho podania, nepovažuje sa podanie zx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxne elektronickými prostriedkami. Zároveň je v ustanovení upravené, že prílohy podania nie je povinnosť doručovať elektronicky napr. ak ide o dôkazy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxvinnosť vyplýva buď z osobitných hmotnoprávnych predpisov, alebo na základe výzvy správcu dane. Daňové priznanie musí byť podané na predpísanom tlačxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxávcu dane, správca dane je oprávnený určiť daňovému subjektu daň podľa pomôcok.
K § 16
Ustanovenie upravuje, že daňový subjekt pred lehotou na poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxnie pripúšťa aj iný postup, ak tak ustanovuje osobitný predpis, ktorým je v uvedenom prípade zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, podľa ktorxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa uplynula.
Ďalej v tomto ustanovení sa upravujú podmienky, za ktorých je daňový subjekt povinný podať dodatočné daňové priznanie. Zároveň je stanovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx že v podanom daňovom priznaní alebo hlásení uviedol nižšiu daňovú povinnosť alebo vyšší nadmerný odpočet alebo vyšší nárok na vrátenie dane (spotrebnx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxného priznania je stanovená do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení. Povinnosť podať takéto dodatočné daňové priznanie trvá až do zániku právx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxová strata vyššia ako bola uvedená v daňovom priznaní, alebo nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo na vrátenie dane je nižší, ako bol uvedený v daňoxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxdať daňové priznanie z dôvodu, aby správca dane mohol v lehote pre zánik práva vyrubiť daň vykonať daňovú kontrolu. Dodatočné daňové priznanie nemožno xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxti x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyzve daňový subjekt na odstránenie nedostatkov takéhoto podania. Účelom výzvy správcu dane (vytýkacie konanie) je snaha správcu dane odstrániť pocxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxstatkov správcom dane vyzvaný, môže pochybnosti odstrániť tým, že sa k nim vyjadrí, neúplné údaje doplní, nepravdivé údaje opraví, preukáže pravdivoxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxový subjekt určená primeraná lehota na odstránenie pochybností. Vo výzve správca dane oznámi daňovému subjektu, v čom vznikli jeho pochybnosti k predxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxie daňovej kontroly.
K § 18
Ustanovenie upravuje postup v prípade, ak daňový subjekt podá svoje podanie u správcu dane, ktorým je daňový úrad alebx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxstúpiť podanie príslušnému správcovi dane a upovedomiť daňový subjekt o tomto úkone. Ak je doručené správcovi dane podanie, ktorého vybavenie nepatrx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx alebo miestne príslušná, podanie vráti odosielateľovi.
K § 19
Podľa navrhovaného ustanovenia je správca dane povinný spísať zápisnicu vždy, kxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxia už túto povinnosť výslovne neuvádza.
V zápisnici z ústneho pojednávania správca dane musí zachytiť všetky právne významné skutočnosti, ktoré sú dxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x čas, kedy sa pojednávanie uskutočnilo, predmet pojednávania, označenie dôkazov predložených na ústnom pojednávaní a súvislé opísanie priebehu pojxxxxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxneho pojednávania.
V ustanovení je uložená povinnosť zamestnancovi správcu dane písomne zaznamenať rôzne skutočnosti, týkajúce sa správy daní, naxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxm subjektom. Úradný záznam je povinný podpísať ten zamestnanec správcu dane, ktorý ho vyhotovil, pričom je povinný uviesť v ňom dátum, prípadne aj čas, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
x x xx
xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxho subjektu lebo inej osoby, je správca dane oprávnený tieto osoby písomne predvolať a v predvolaní ich upozorniť na následky nedostavenia sa (napr. ulxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxbo bez vážnych dôvodov na ústne konanie nedostavila. O jej predvedenie požiada správca dane príslušný útvar Policajného zboru SR; colný orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxocesného úkonu iného správcu dane, ktorý je vecne príslušný, ak by požadovaný úkon mohol vykonať rýchlejšie alebo hospodárnejšie (napr. vypočutie svxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dane. Ustanovenie ďalej upravuje, že o prípadných sporoch spočívajúcich v námietke opodstatnenosti rozhoduje druhostupňový orgán.
K § 22
Týmxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxiť úsudok, inak je viazaný rozhodnutím príslušného orgánu. Zákon vylučuje možnosť úsudku o tom, či a kým bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo o osxxxxx xxxxx xxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxvých povinností. O nazretí do spisu správca dane vyhotoví úradný záznam a založí ho do spisu. Na žiadosť daňového subjektu zo spisového materiálu, do ktxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo podania sa podanie prevedie do papierovej formy (vytlačí) a osvedčí sa zhoda s elektronickým podaním. Vyhotovenie fotokópie a osvedčenie zhody podlxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x výkonom jeho pôsobnosti.
K § 24
Dokazovanie vedie správca dane ale dôkazné bremeno v daňovom konaní má daňový subjekt, ktorý je zo zákona povinný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xyzvaný. Taktiež preukazuje vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov, ktoré je povinný viesť.
Správca dane nie je pxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx ustanovení taxatívny a zahŕňa len tie najdôležitejšie dôkazy, napr. podania daňového subjektu, protokoly o daňovej kontrole, svedecké výpovede, znxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vypovedať ako svedok o dôležitých okolnostiach týkajúcich sa iných osôb, ak sú mu známe. Výsluch svedka sa môže uskutočniť buď z podnetu správcu dane, z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxedka a poučiť ho o práve odoprieť výpoveď, o povinnosti vypovedať pravdivo a nič nezamlčať, ako aj o následkoch neúplnej alebo nepravdivej výpovede. Tixx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo by dôležitú informáciu zamlčal, mohol by sa dopustiť priestupku, za ktorý by mu mohla byť uložená pokuta podľa zákona o priestupkoch. Svedok môže odoxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxťami alebo na ktoré sa vzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti.
K § 26
V ustanovení je upravená súčinnosť iných osôb. Povinnosť súčinnosti inýcx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxnosť súčinnosti patria predovšetkým súdy, iné štátne orgány, orgány územnej samosprávy, notári, banky, pošty, orgány spojov, vydavatelia tlače, zdxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxavidlá pre počítanie lehôt, v ktorých má daňový subjekt povinnosť plnenia. Zároveň ustanovuje, že ak nie je pre niektorý úkon stanovená lehota, určí ju xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxavuje, že do lehoty sa nezapočítava deň, kedy došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, ďalej upravuje počítanie lehôt, ak sú určené podľa týždňoxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx najbližší pracovný deň. Taktiež je tu upravené, že ak je v posledný deň lehoty vykonaný úkon u správcu dane alebo urobené podanie v posledný deň na pošte axxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xachovanú kým sa nepreukáže opak.
K § 28
Ustanovenie umožňuje, aby pred uplynutím lehoty na žiadosť daňového subjektu správca dane určenú lehotu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx ak správca dane nedoručí rozhodnutie o žiadosti o predĺženie lehoty do 30 dní od začatia konania o predĺžení lehoty, považuje sa lehota za predĺženú.
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxej lehoty je však viazané na splnenie zákonom ustanovených podmienok. Žiadosť musí byť podaná do 30 dní odo dňa, kedy odpadli dôvody zmeškania pôvodnej xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx.
K § 30
Ustanovenie upravuje, že správca dane doručuje svoje písomnosti prednostne elektronickými prostriedkami, a svojimi zamestnancami. Ax xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxejnou vyhláškou. Ďalej je upravené, že ak má adresát zástupcu s plnomocenstvom pre celú správu daní, doručujú sa písomnosti len tomuto zástupcovi. Zárxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx prijatia písomnosti adresátom. V ustanovení sa upravuje miesto doručenia tak, že ak daňový subjekt neoznámi správcovi dane miesto doručenia, písomnxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxci pre začiatok plynutia lehoty alebo ak tak určí správca dane.
Ustanovenie ďalej upravuje doručovanie fyzickej osobe a právnickej osobe.
Ak písomnxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x deň jej vrátenia správcovi dane.
K § 32
Elektronické doručovanie, ako prioritná forma doručovania písomností správcu dane daňovému subjektu, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxky, bude vytvorená dátová schránka, do ktorej budú písomnosti doručované. Do dátovej schránky sa daňový subjekt dostane len po zadaní jedinečných príxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxané budú musieť byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom v súlade so zákonom č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. márnym uplynutím lehoty.
V záujme dosiahnutia čo najväčšej efektivity elektronického doručovania sa táto forma považuje za doručovanie do vlastnxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxrizovaného prístupu daňového subjektu do svojej dátovej schránky.
Podrobné podmienky používania dátovej schránky budú súčasťou podmienok využívxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxnkach.
Správca dane nie je jediným orgánom, ktorý vyžaduje elektronickú komunikáciu. Napr. sociálna poisťovňa vyžaduje elektronickú komunikáciu xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxvníkov. Elektronickú komunikáciu postupne vyžaduje colná správa. Elektronická komunikácia sa rozširuje aj do ostatných oblastí, umožní získať aktxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxanie prehľadov a hlásení, a teda tejto skupine subjektov nevzniknú dodatočné náklady na elektronické predkladanie tlačív.
K § 33
Na rozvoj elekxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxými a colnými orgánmi. Tieto služby budú daňovému subjektu sprístupnené prostredníctvom internetu, a to vytvorením tzv. osobnej internetovej zóny dxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxužieb, ktorý budú daňové a colné orgány povinné daňovému subjektu na jeho žiadosť poskytnúť. Poslednou kategóriou je katalóg služieb, v ktorom budú uvxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxhnickým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxnách právnych predpisov, sledovanie procesu vybavovania podaní daňového subjektu a pod.
Podrobnosti o poskytovaní elektronických služieb, zverexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxé doručovanie na územie členských štátov mimo územia. Ak je správcovi dane známa adresa alebo sídlo daňového subjektu, správca dane doručuje písomnosx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na územie európskeho spoločenstva je možné doručovať aj prostredníctvom medzinárodného dožiadania tak, ako to upravujú osobitné predpisy a právne axxx xxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxej osobe, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, alebo nie je registrovaná u správcu dane a tiež právnickej osobe, ktorá nemá povinnosť registrácie. Verxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxi. Obec potvrdí dobu vyvesenia, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Oznámenie vyvesí správca dane aj vo svojom sídle.
K § xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxľadávaní neregistrovaných daňových subjektov, overovaní úplnosti a správnosti registrácie. Správca dane tiež môže urobiť potrebné opatrenia ak zixxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxá daňovú kontrolu, alebo využije inštitút zabezpečenia - predbežné opatrenie.
K § 37
Navrhované ustanovenie upravuje právomoci správcu dane pxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu dane preukázať sa služobným preukazom, okrem zamestnanca správcu dane, ktorým je obec a colníka v služobnej rovnošate. Rovnako im ukladá povinnosť o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subjekt alebo iná osoba alebo ich zamestnanci. Ak sa miestneho zisťovania nezúčastní daňový subjekt alebo iná osoba alebo ich zamestnanci, spisuje spxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx sa ustanovujú práva správcu dane pri výkone miestneho zisťovania. Zamestnanec správcu dane má právo napríklad na neobmedzený prístup na pozemky, do pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xlebo vyhotoviť na náklady daňového subjektu kópie týchto písomností. Správca dane má právo na informácie o používaných programoch výpočtovej technixxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xch prevzatí a je povinný ich vrátiť do 30 dní od predloženia posledného dokladu alebo inej veci. Ak je potrebné vykonať vonkajšiu expertízu alebo poskytxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správca dane písomne upovedomiť osobu, u ktorej sa vykonáva miestne zisťovanie.
K § 39
Toto ustanovenie vymedzuje daňovému subjektu alebo inej xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí, zapožičanie dokladov, odobratie vzoriek a podobne. Ak daňový subjekt vykonáva činnosť mimo svojho obvyklého pracoviska je povinný predložiť opráxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
Ak daňový subjekt nevie preukázať spôsob nadobudnutia vecí, ich cenu, kvalitu alebo nevie preukázať riadne usporiadanie finančných povinností súvixxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtí potrebných pre správu daní. Ustanovuje sa povinnosť správcovi dane a daňovému subjektu opatrovať zabezpečené veci, prípadne dopravný prostriedoxx x x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxí vec, ktorej vlastník alebo držiteľ nie je známy, rozhodnutie o zabezpečení takejto veci sa zverejní na úradnej tabuli správcu dane po dobu 60 dní. Ak sa x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxe majetkom štátu.
K § 41
O zabezpečení tovaru, veci vydá správca dane rozhodnutie, voči ktorému sa možno odvolať. Veci uvedené v rozhodnutí správxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxxxoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení odstráni pochybnosti, vydá správca dane rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o zabezpečení veci. Rozhodnutie je xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení veci neodstráni pochybnosti, ktoré viedli k jej zabezpečeniu, prepadá táto vec v prospexx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx predá vec (okrem dopravného prostriedku) v komisionálnom predaji. Vec v hodnote vyššej ako 200 eur správca dane predá na dražbe. Pokiaľ ide o ocenenie zxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx
x x xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xredaja zabezpečenej a prepadnutej veci. Výťažok sa použije na náklady spojené so zabezpečením a uschovaním veci, na úhradu daní v poradí podľa § 55 a na úxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxh zničenia prostredníctvom komisie vymenovanej na tento konkrétny účel. Táto komisia je prítomná pri zničení týchto vecí, o čom spíše zápisnicu.
x x xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xontrolu môže vykonať ktorýkoľvek správca dane (zamestnanec správcu dane) ktorý má poverenie na vykonanie daňovej kontroly. Správca dane môže daňovú xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxho subjektu daňovú kontrolu aj opätovne (to zn. viackrát), ak sú splnené zákonné podmienky.
K § 45
V zmysle základných zásad správy daní upravuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v deň uvedený v oznámení o začatí daňovej kontroly alebo v deň dňom spísania zápisnice o jej začatí s kontrolovaným daňovým subjektom alebo dňom, ktorý dxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxovej kontrole. V ustanovení sú upravené náležitosti, ktoré musí obsahovať oznámenie o začatí daňovej kontroly.
Podľa odseku 2, ak sa vykonáva kontroxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xprávcu dane.
V odseku 3 je ustanovené v ktorých prípadoch je možné začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia.
Podľa odseku 4 má správca dane možnosť rozšíxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x daňovej kontrole správca dane určí daňovému subjektu lehotu na predloženie dokladov a iných vecí potrebných pre výkon daňovej kontroly. Prevzatie prxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxovému subjektu najneskôr do 30 dní od predloženia posledného dokladu alebo inej veci. Túto lehotu môže predĺžiť druhostupňový orgán.
V odseku 7 sa ustxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxklad zákon o dani z príjmov) alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa daňových zákonov (napríklad zákon o dani z pridanej hodnoty alebo zákony o spotrebnýcx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxtrolovanému daňovému subjektu alebo jeho zástupcovi alebo dňom doručenia oznámenia o začatí určenia dane podľa pomôcok.
K § 47
V tomto ustanovexx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x. V návrhu tohto ustanovenia sú vymenované niektoré pomôcky, ktoré xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxekt predložiť účtovné doklady a iné doklady správcovi dane, ktoré tento môže využiť ako pomôcky. Správca dane je povinný prihliadať aj na výhody, ktoré xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnie o protokole z daňovej kontroly. Určenie dane podľa pomôcok je ukončené dňom doručenia protokolu daňovému subjektu alebo jeho zástupcovi.
K § 5x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxjektu s jeho majetkom. Týmto ustanovením si správca dane predovšetkým zabezpečuje majetok, resp. finančné prostriedky, na zaplatenie dane. Správca xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xozhodnutím, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Pokiaľ by daňový subjekt konal v rozpore s obmedzením uloženým v rozhodnutí o predbežnom opatrexxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xôvod len čiastočne, správca dane predbežné opatrenie zruší len sčasti. Ak bola daň alebo daňový nedoplatok zaplatený, predbežné opatrenie stráca účixxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxtnú povinnosť nad rámec zákonom uložených povinností. Záznamová povinnosť má evidenčný charakter ovplyvňujúci správne určenie dane. O uložení záznxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxoženiu záznamovej povinnosti správca dane z vlastného podnetu alebo na návrh daňového subjektu záznamovú povinnosť zruší alebo zmení. Zároveň ustanxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
Podľa navrhovaného ustanovenia daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo má povinnosť vypracúvať zoznam daňových dlžníkov o stave nedoplatkov o oxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxľstva. Takéto zoznamy môže zverejniť aj správca dane ktorým je obec, a to buď na internetovej stránke obce alebo na mieste obvyklom na zverejňovanie infxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxo zoznamy priebežne aktualizujú.
K § 53
Ustanovenie upravuje povinnosť správcu dane poskytovať zo svojej evidencie na žiadosť fyzickej osoby axxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xom, či iný daňový subjekt je registrovaný a tiež jeho registračné číslo. Daňové riaditeľstvo na žiadosť daňového subjektu oznámi, či je iná osoba regisxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxzajú aj daňové nedoplatky, ktoré správca dane postúpil podľa § 86, ak tieto nedoplatky u právnickej osoby, ktorej boli postúpené, nezanikli; na tento úxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxas s návrhom na výmaz z obchodného registra, ak tento nemá nedoplatky a správca dane nemá pohľadávku voči daňovému subjektu. Súčasne sa v tomto ustanovexx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxby, ktorej bol postúpený, v čase vydania potvrdenia nezanikol.
K § 55
Uvedené ustanovenie upravuje, že daň sa platí v eurách a spôsob akým je možné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
V ustanovení sa navrhuje, aby sa neoznačená prijatá platba použila na úhradu dane s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby. V prípade, žx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx najnižšej po najvyššiu). Ďalej sa ustanovuje povinnosť prijať každú platbu a spôsob, ako bude správca dane s ňou zaobchádzať, vrátane prípadného vrátxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xreplatku.
K § 56
Ustanovením sa navrhuje, aby daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo sprístupnilo prostredníctvom elektronických služieb xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxtanovenie pojednáva o postupe správcu dane a daňového subjektu v prípade povolenia odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach v prípade, ak xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xdklad platenia dane alebo povolenie platenia dane v splátkach, len ak bude dlžná suma zabezpečená napr. záložným právom. Odklad platenia dane alebo plxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxk zaplatiť úrok. Vzhľadom na to, že v súčasnosti je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky nízka, navrhuje sa pri výpočte úroku namiesto záxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xa návrh daňového subjektu, a to dňom doručenia podania daňového subjektu alebo v deň keď daňový subjekt doplnil na výzvu príslušného orgánu svoje podanxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxové konanie je rozhodujúci obsah podania i keby bolo nesprávne označené.
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxtej povinnosti alebo priznať nejaké právo. Účastníkmi daňového konania sú daňové subjekty ale aj iné osoby za predpokladu, že ich správca dane na daňovx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxý daňové konanie uskutočňuje, a to ani v prípade, ak je jeho rozhodnutie preskúmavané v rámci odvolacieho konania.
K § 60
Ustanovenie upravuje vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xubjektu, alebo veci, ktorá je predmetom konania. Dôvodom vylúčenia je aj účasť zamestnanca na konaní v tej istej veci pred orgánom iného stupňa.
Povinxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxje, pričom zákon o správe daní vyžaduje neodkladné oznámenie týchto pochybností.
Pochybnosti o zaujatosti zamestnanca správcu dane sa oznamujú jexx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxestnanca správcu dane, rozhodne o jeho vylúčení vedúci zamestnanec druhostupňového orgánu.
Pokiaľ vznikli u zamestnanca pochybnosti o jeho nezaujxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxšťajú odklad.
O vylúčení, prípadne nevylúčení zamestnanca správcu dane z daňového konania rozhoduje príslušný vedúci zamestnanec rozhodnutím, prxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhostupňový orgán. Ak ide o daňové riaditeľstvo alebo colné riaditeľstvo rozhodne ministerstvo financií. Námietku zaujatosti nemožno podať protx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx konanie ak začalo konanie o predbežnej otázke alebo o inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia, alebo je potrebné získať informácie prosxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxe môže konanie prerušiť, ak to účastníci konania zhodne navrhnú, avšak v tomto prípade tak správca dane môže urobiť najviac na dobu 30 dní. Len čo pominú dxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxenia konania spočíva predovšetkým v tom, že v čase prerušenia konania lehoty podľa zákona o správe daní neplynú, (napríklad lehota na zánik práva vyruxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxtu zastavenia konania správca dane je povinný zastaviť daňové konanie v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností taxatívne vymenovaných v odseku 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xriznáva práva. Rozhodnutie musí obsahovať formálne náležitosti uvedené v odseku 3 písm. a) až c), a f), ďalej výrok, odôvodnenie a poučenie. Odôvodnenxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxfinuje právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia, ktorých rozlišovanie je pre prax veľmi dôležité.
K § 64
Nulitné rozhodnutie je novým inštitxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxy nebolo vôbec vydané, ide o tzv. paakt. O nulite vydáva deklaratórne rozhodnutie druhostupňový orgán. Rozhodnutie o nulite rozhodnutia a o nulite nadxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxt posúdi ako neopodstatnený, oznámi sa táto skutočnosť podávateľovi.
K § 65
V tomto ustanovení sú určené lehoty na rozhodnutie v daňovom konaní. xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xo ôsmich dní; inak v lehote 30 dní odo dňa začatia konania, pre zložité prípady je lehota ustanovená na 60 dní. Ak však nemôže orgán príslušný na rozhodnutxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx príslušný na rozhodnutie povinný písomne upovedomiť daňový subjekt, s uvedením dôvodov, pre ktoré nemôže v lehote ustanovenej zákonom rozhodnúť. V txxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxekt prevezme rozhodnutie u správcu dane alebo ak správca dane odovzdá rozhodnutie na poštovú prepravu prostredníctvom pošty alebo odošle rozhodnutix xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx správca dane príslušný na rozhodnutie je v daňovom konaní nečinný, nerozhodne v zákonných lehotách a nápravu nemožno dosiahnuť inak a povaha veci to nexxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Žiadosť o registráciu sa predkladá na predpísanom tlačive a musí obsahovať náležitosti ustanovené v tomto ustanovení. Ďalej ustanovenie upravuje pxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xamiesto rozhodnutia vydá správca dane o registrácii osvedčenie, proti ktorému sa nemožno odvolať. Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správcovi dane. Navrhuje sa, aby daňový subjekt mohol oznámiť zmeny údajov uvádzaných pri registrácii aj cez jednotné kontaktné miesta.
§ 68
Naxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxpisov (nadmerný odpočet, daňový bonus, zamestnanecká prémia) vyrubovacie konanie sa vôbec nezačne. V prípadoch ak rozdiel zistí, vydá správca dane px xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxmne vzdá práva na vyjadrenie sa k zisteniam v protokole alebo ak nemá žiadne pripomienky k zisteniam v protokole.
Ak po doručení protokolu z daňovej konxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxrávcom dane deň ich prerokovania. V prípade, že sa daňový subjekt so správcom dane nedohodnú, určí tento deň správca dane. O výsledkoch a priebehu dokazxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxňovým subjektom. Zároveň sa v tomto ustanovení definuje, že za vyrubenie dane podľa tohto zákona, pri ktorej sa podáva daňové priznanie, sa považuje poxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxxxxxxx xx xxedená päťročná lehota, v ktorej zaniká právo na vyrubenie dane, rozdielu dane alebo nárok na uplatnenie sumy podľa osobitného predpisu (v prípade daňoxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxerujúci na vyrubenie dane, plynie nová lehota na vyrubenie dane alebo priznanie nároku podľa osobitného predpisu.
V odseku 3 ustanovenia je zadefinoxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx za takýto úkon považuje spísanie zápisnice o začatí daňovej kontroly.
Odsek 5 ustanovenia upravuje lehotu na vyrubenie dane pri uplatňovaní medzináxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxla povinnosť zaplatiť daň bez podania daňového priznania, alebo kedy vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitného predpisu.
K § 70
V ustanoxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxdoplatok na pokute, úroku z omeškania a úroku). Správca dane rozhoduje na základe žiadosti daňového dlžníka, pričom posudzuje, či by vymáhaním nedoplxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxý dlh zaniká.
K § 71
Námietku, ako opravný prostriedok možno uplatniť len v prípadoch ustanovených týmto zákonom, napr. proti výzve na zaplatenix xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x v prípade, ak sa daňový subjekt nevzdal odvolania. Odvolanie môže podať iba oprávnená osoba a okrem základných náležitostí podľa § 13 (podanie) musí obxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe predpísané xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxxx xx xaňový subjekt vezme odvolanie späť, nemôže už v tej istej veci odvolanie podať. Ďalej ustanovenie upravuje, že odvolanie je neprípustné ak smeruje len xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxho konania posúdiť dôvody odvolania, prvostupňový orgán konanie doplní. Prvostupňový orgán môže o odvolaní rozhodnúť sám, len ak mu v plnom rozsahu vyxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xstanovenie ďalej upravuje, že v prípade, ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému je neprípustné alebo proti ktorému sa nemožno odvolaťx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxovenie upravuje, kto je odvolacím orgánom a zároveň ustanovuje, že tento orgán preskúma rozhodnutie v rozsahu požadovanom daňovým subjektom. Ďalej jx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dane. V odôvodnených prípadoch odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zruší, zmení, inak napadnuté rozhodnutie potvrdí. Napadnuté rozhodnutie môže xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xrgán len dodržanie zákonných podmienok pre použitie takéhoto spôsobu určenia dane. Ak odvolací orgán zistí, že je dôvod na zamietnutie odvolania, oznxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxem právoplatného rozhodnutia o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktorým bolo preskúmavané právoplatné rozhodnutie zmenené. Obnovxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ďalej upravujú lehoty pre podanie návrhu na obnovu konania, a to subjektívna lehota (6 mesiacov odo dňa, kedy sa žiadateľ preukázateľne dozvedel o dôvoxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxnania sa podáva u správcu dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, ak došlo k zmene miestnej príslušnosti u správcu dane, ktorý je miestne príslušný v xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postup pri obnove konania, ktorú povoľuje alebo nariaďuje správca dane. Nové konanie vykoná správca dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni alebo mxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xroti nemu odvolať.
K § 77
Ďalším opravným prostriedkom je preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Podľa tohto inštitútu možno preskxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo rozhodnutia a nie z dodatočne zmenených okolností pôvodného rozhodnutia. Orgán príslušný na konanie môže rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť alebo zruxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxkonom ustanovená maximálna lehota na uplatnenie tohto opravného prostriedku.
K § 78
V ustanovení sa určuje, ktoré rozhodnutia sú vylúčené z prexxxxxxxxxx xxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ak nemožno takto postupovať, preplatok sa použije na kompenzáciu nedoplatkov u iného správu dane. Ak nemožno preplatok použiť uvedeným spôsobom, vráxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxt a spotrebnú daň) vráti po ustanovenej lehote. Navrhovanou úpravou sa ustanovuje minimálna výška ročnej úrokovej sadzby a to 10% vzhľadom na to, že v súxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxčtu a spotrebnej dani, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie, vrátane povinnosti správcu dane zaplatiť úrok pri oneskorenom vrátení.
V ustanovení sx xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxočtu a spotrebnej dane, pri ktorej bolo uplatnené jej vrátenie, sa za deň vrátenia bude považovať deň, kedy boli tieto sumy odpísaná z účtu správcu dane. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxvrhovaného ustanovenia môže daňovému subjektu zaslať výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku, v ktorej mu určí náhradnú lehotu na zaplatenie. Daňovx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxvého dlžníka, k pohľadávkam daňového dlžníka a k predmetu záložného práva, ktorý daňový dlžník nadobudne v budúcnosti. Zmena týkajúca sa predmetu zálxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx napr. pri tzv. leasingu, kde nie je možné včasné zachytenie okamihu nadobudnutia vlastníctva a postihnutie majetku daňového dlžníka nadobudnutého txxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxgistráciou v príslušnom registri, alebo zápisom v katastri nehnuteľností, pričom sa akceptuje aj iná možnosť jeho vzniku vyjadrená slovami "ak osobixxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx čo je v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Navrhovaná úprava zároveň odstráni v odbornej praxi sa vyskytujúce diskusie a pochybnosti o vznxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxmety, ku ktorým nemožno zriadiť záložné právo.
Z dôvodu, aby bol zabezpečený jednotný postup všetkých správcov daní v odseku 2 tohto ustanovenia sú upxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxový nedoplatok alebo daňovú pohľadávku možno zriadiť záložné právo k majetku alebo pohľadávke v hodnote primeranej výške daňového nedoplatku, prípaxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxk vykonávať žiadne právne úkony bez súhlasu správcu dane. Výnimkou je výkon záložného práva prednostným záložným veriteľom. Uspokojenie záložného pxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxečené záložným právom a ktoré sú uspokojované v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní.
K § 82
Rozhodnutie o zriadení záložného pxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. ak došlo k zániku predmetu záložného práva. Daňový nedoplatok môže zaplatiť celkom alebo čiastočne taktiež poddlžník alebo aj iná osoba. Oproti platxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxa platobného výmeru, z ktorého daňový nedoplatok vyplynul, nedoplatok zanikol v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku alebo rozhodnutím Najvyšxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pravdepodobnosť ich vymoženia z dôvodov taxatívne vymenovaných v odseku 1 tohto ustanovenia. Takéto daňové nedoplatky, ktoré správca dane bez pozitxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Dočasne nevymožiteľný daňový nedoplatok ako i daňový nedoplatok daňového dlžníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo mu bola povolená reštruktuxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xx
xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxované skutočnosti a deň, kedy dochádza k definitívnemu zániku daňového nedoplatku evidovaného správcom dane.
V písmene a) a b) odseku 1 sa upravuje záxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxrý poručiteľ zanechal bol iba nepatrnej hodnoty a súd ho vydal osobe, ktorá sa postarala o jeho pohreb. V týchto prípadoch zaniká daňový nedoplatok dňom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxniku daňového subjektu bez právneho nástupcu.
V prípade, že správca dane povolí na základe žiadosti daňového subjektu úľavu alebo odpustí daňový nedxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxia správcu dane o úľave alebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxno f) upravuje zánik daňového nedoplatku u fyzickej osoby, na ktorú bol vyhlásený konkurz, pričom nedošlo k uspokojeniu pohľadávok, ktoré boli prihláxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxdoplatku sa v takomto prípade odvíja od dňa zverejnenia uznesenia súdu o oddlžení dlžníka v Obchodnom vestníku.
Písmeno g) upravuje zánik daňového nexxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxácie uspokojiť alebo neboli v reštrukturalizačnom konaní riadne a včas prihlásené. Daňový nedoplatok v tomto prípade zaniká dňom zverejnenia uznesexxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx od dedičov do výšky nadobudnutého dedičstva alebo taktiež ak u jedného daňového subjektu dočasne nevymožiteľný daňový nedoplatok, vrátane nákladov xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxmáhanie neefektívne a nákladnejšie, v porovnaní s ich výškou. Správca dane o zániku takýchto daňových nedoplatkov vydá rozhodnutie, ktoré sa nedoručxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxžné predĺžiť zaslaním výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku. Právo vymáhať daňový nedoplatok zaniká po 20 rokoch od vzniku daňového nedoplatku. Táxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x x xx
xxxxxxx xxxymožiteľný daňový nedoplatok, u ktorého uplynulo viac ako päť rokov od konca roka, v ktorom vznikol, postúpi správca dane na základe podmienok ustanovxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxatok evidovaný u daňového dlžníka v konkurze alebo v likvidácii po splnení zákonom ustanovených dôvodov osobe, ktorou je právnická osoba so 100-percexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxplatok ďalej, a to iba právnickej osobe so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu alebo právnickej osobe zriadenej zákonom. Postúpenie daňového nexxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xostúpení daňového nedoplatku prechádza právo s nakladaním s týmto majetkom na právnickú osobu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu dňom zverexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx daňového dlžníka, ktorý je v konkurze, v ostatných prípadoch dňom platnosti zmluvy.
Správca dane má po postúpení daňového nedoplatku daňového dlžníxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxl. V prípade, že bol daňový nedoplatok zabezpečený záložným právom alebo inou formou zabezpečenia, je správca dane taktiež povinný oznámiť postúpenix xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxlatkom evidovanú pohľadávku voči štátnej rozpočtovej organizácii. Započítanie daňového nedoplatku s pohľadávkou daňového dlžníka spôsobí ich zánxxx x xx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
Započítanie sa realizuje na základe žiadosti daňového dlžníka vecne príslušnému správcovi dane. Náležitosti žiadosti upravuje odsek 3.
Správca dxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxerí správnosť údajov obsiahnutých v žiadosti a požiada štátnu rozpočtovú organizáciu o potvrdenie uznania záväzku zodpovedajúceho pohľadávke daňoxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxového nedoplatku, ktoré doručí účastníkom, teda daňovému dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii, daňovému úradu alebo colnému úradu. V prípadxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxový nedoplatok zaniká dňom doručenia potvrdenia daňového riaditeľstva alebo colného riaditeľstva o započítaní daňového nedoplatku daňovému dlžníxxxxx
x x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xáklady, hotové výdavky a začína vždy z úradnej moci. Splnomocňuje správcu dane - daňový úrad a colný úrad vykonávať všetky právne úkony v mene štátu. Pokxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Ustanovenie špecifikuje činnosť správcu dane pri výkone daňovej exekúcie a ustanovuje základné zásady, ktoré je správca dane oprávnený alebo povixxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx exekúcie (príslušnosť správcu dane, či daňový dlžník má odklad platenia dane alebo povolené splátky, povolené úľavy, oprávnenosť výkonu daňovej exexxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxo dlžníka aj k nepeňažnému plneniu, napr. k predloženiu listinných dôkazov.
Ustanovenie zároveň rieši, ak súčasne s vykonávanou daňovou exekúciou zxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ďalej obmedzenia prevodu veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o začatí daňového exekučnxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxrávca dane je prednostným záložným veriteľom (niekedy aj len jediným záložným veriteľom), ale exekúcia podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekúxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxôr, ako daňové exekučné konanie, pričom v tomto konaní je súdny exekútor nečinný (napr. nenariadi dražbu predmetu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxiu zastaviť.
V odseku 11 sa upravuje postup v prípadoch, ak je predmet daňovej exekúcie zaťažený záložným právom. Jednoznačne sa ustanovuje, že navráxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
x x xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xitulu. V tomto ustanovení sa určuje, že exekučným titulom je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktorým bolo uložené peňažné plnenie a výkaz daňovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xx
x xxxxo ustanovení sa určuje deň začatia daňového exekučného konania, a to vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania. Zároveň sa jednozančnx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx nakladať. Doručuje sa však osobám, ktoré užívajú, evidujú, nakladajú alebo spravujú jeho majetok, t.j. napr. banke, katastru nehnuteľnosti, Centráxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xeexistujú osoby, ktoré užívajú, evidujú, nakladajú alebo spravujú majetok daňového dlžníka, správca dane vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxhuje sa zákaz nakladania so všetkým majetkom daňového dlžníka, ktorý možno postihnúť, čo znamená, že v prípade neúspešnosti jedného spôsobu exekúcie xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxež zabezpečenie rovnakých podmienok pre správcu dane, ako platia pre oblasť súkromného práva v Exekučnom poriadku.
K § 91
Podľa tohto ustanovenxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxia osobám užívajúcim, evidujúcim, nakladajúcim alebo spravujúcim majetok daňového dlžníka. Ak takéto osoby neexistujú správca dane vydá daňovú exexxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxe náležitosti daňovej exekučnej výzvy a osobitne rieši i jej doručovanie do vlastných rúk. Daňová exekučná výzva umožňuje daňovému dlžníkovi, aby v ráxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxtup správcu dane v prípade, ak majetok daňového dlžníka nepostačuje na úhradu vymáhaného daňového nedoplatku a v priebehu daňového exekučného konanix xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxníka je zaťažený záložným právom záložných veriteľov.
K § 92 až 97
V záujme jednotného postupu sa v tomto ustanovení určujú náležitosti, ktoré muxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxravné prostriedky (túto možnosť mal xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konania, tretím osobám a iným osobám ustanovených pri jednotlivých spôsoboch výkonu daňovej exekúcie.
Z hľadiska potrieb praxe je tiež riešená opraxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxekučného konania a osoby, ktorým sa doručujú rozhodnutia o odklade daňovej exekúcie, ako aj rozhodnutia vydané v súvislosti so zastavením daňového exxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x x xx xx xxx
xxxávca dane je oprávnený použiť ako jeden zo spôsobov výkonu daňovej exekúcie exekúciu zrážkami zo mzdy, platu alebo z iných príjmov. Postup pri výkonoch xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na mzdu. Mzdou sa rozumejú peňažné plnenia alebo plnenia peňažnej hodnoty poskytované platiteľom mzdy (zamestnávateľom) zamestnancovi za prácu. Zrxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x. 469/2008 Z.z. Správca dane oznámi platiteľovi mzdy, ktorý deň začalo daňové exekučné konanie voči daňovému dlžníkovi.
Doručením daňového exekučnxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxuje sankcie voči platiteľovi mzdy, ak povinnosť vyplývajúcu z daňového exekučného príkazu neplní. Platiteľ mzdy zodpovedá za zrazené sumy a stáva sa pxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxnské, materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.
Navrhované ustanovenia riešia aj prípady, keď platiteľ mzdy vypláca mesačnú mzdu po častiachx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxrádzajú odmenu za prácu (odmeny členov družstva) alebo náhradu príjmu (dôchodky a iné). Tieto príjmy môže správca dane rovnako postihnúť výkonom rozhxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxk napr. dávky v hmotnej núdzi, rodinné prídavky a pod., ktoré sú rozšírené aj o finančné prostriedky a príspevky podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
xxlším zo spôsobov daňovej exekúcie, ak podkladom pre jej uskutočnenie je exekučný titul ukladajúci zaplatenie peňažnej sumy, je prikázanie pohľadávkxx
x x xxx xx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxv daňového dlžníka vedených v banke alebo viacerých bankách a poukázaním peňažných prostriedkov na xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxnky sumu peňažných prostriedkov nepoukázaných na jeho účet z titulu porušenia povinnosti uvedenej v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konaniax xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxnie aj inej peňažnej pohľadávky než pohľadávky z účtu v banke. Zákon stanovuje, čo sa rozumie pod inou peňažnou pohľadávkou (uznané pohľadávky, autorsxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ako je záväzok tretej osoby s príslušenstvom, najviac do výšky vymáhaného daňového nedoplatku.
Zákon ustanovuje, že ak poddlžník povinnosť vyplývaxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxk zo spôsobov uvedených v tomto zákone.
K § 111
Správca dane je oprávnený postihnúť daňovou exekúciou aj iné majetkové práva a to v prípade, že postxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxkou postihnutia iného majetkového práva je, aby išlo o právo prevoditeľné a právo, ktoré patrí len daňovému dlžníkovi. Napr. nárok člena stavebného byxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx alebo notárskej úschovy.
K § 112
Ustanovenie určuje správcovi dane ako ďalší spôsob výkonu daňovej exekúcie, predaj hnuteľných vecí. Správca dxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
V tomto paragrafe sa ustanovuje, že v daňovej exekučnej výzve správca dane zakáže daňovému dlžníkovi nakladať s vecami v nej určenými, alebo tými, ktorx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxbezpečenie prostredníctvom splnomocnenej osoby.
Osobitne sa rieši daňová exekúcia na hnuteľné veci, ktoré sú charakteru výtvarných a literárnych xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxtky uvedené veci sa ponúknu v prvom rade právnickým osobám štátu, do pôsobnosti ktorých patrí starostlivosť o uvedené predmety.
K § 114
Toto ustaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxvca dane pri tejto činnosti postupuje ohľaduplne a v prvom rade vyberá hnuteľné veci, bez ktorých sa daňový dlžník môže najľahšie zaobísť a ktoré možno ľxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxade, ak je možné zabezpečiť ich rýchly predaj, alebo ak niet vhodnejších vecí. Zákon v tomto ustanovení vymedzuje náležitosti súpisu hnuteľných vecí, x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxne u znalca. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x x xxx
x xxxxade, že by mohlo dôjsť k poškodeniu, odstráneniu alebo zničeniu veci uvedených v súpise, tieto správca dane uschová v priestoroch ním určených alebo uzxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx daňovou exekúciou, lebo ich predaj je zakázaný (napr. zbrane) alebo ktoré nepodliehajú daňovej exekúcii (napr. veci zakúpené z účelových dotácií zo šxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxnia a pod).
K § 117
Veci, ktoré sú síce vlastníctvom daňového dlžníka, ale ich nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie svojich hmotných potrieb a sxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxtné peňažné prostriedky v hotovosti, atď.
K § 118 až 126
Zákon ustanovuje, že spísané hnuteľné veci správca dane predá na dražbe. Titulom pre výkox xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxade vlastného ocenenia, inak na základe zistenej ceny znalcom. Rozhodnutie o určení ceny správca dane nevydáva. Vyvolávacia cena sa stanoví u hnuteľnxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xeny správca dane nevydáva.
Na predaj hnuteľných vecí vydá správca dane dražobnú vyhlášku. V § 118 ods. 2 sú určené nevyhnutné náležitosti dražobnej vyxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xoručuje daňový exekučný príkaz a tretím osobám, ktorých právo je dražbou dotknuté. Vzhľadom k tomu, že dražba je verejná, ďalšie ustanovenie rieši aj úxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxažby spíše správca dane zápisnicu, v ktorej uvedie najmä údaje zo zoznamu dražiteľov hnuteľnej veci, cenu vydraženej hnuteľnej veci a udelenie príklexxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xre prvé kolo dražby. Správca dane po neúspešnej opätovnej dražbe pokračuje vo výkone daňovej exekúcie podľa § 123 predajom na základe ponuky, ktorý nasxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxätovnej dražbe alebo po zaplatení najvyššej ponuky, správca dane vydá potvrdenie, ktoré musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Súčasnx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxeľnú vec do 10 dní od termínu doručenie upovedomenia do vlastných rúk. Ak si daňový dlžník neprevezme túto hnuteľnú vec v lehote určenej vo výzve, správcx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx že tieto môže správca dane predať ihneď za cenu obvyklú.
K § 127 a 128
Ďalším zo spôsobov výkonu daňovej exekúcie je exekúcia odobratím peňazí v hotxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxjú peňažné prostriedky určené na výplatu miezd zamestnancov daňového dlžníka a peňažné prostriedky na odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx drahé kovy alebo devízové hodnoty, nakladá s nimi podľa osobitných predpisov. Ak ide o devízové hodnoty (napr. peňažné prostriedky v cudzej mene) spráxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxúcii na hnuteľné veci; pri polotovaroch, zliatinách a pod., taktiež vymedzené v návrhu zákona a ktoré sú určené na výrobu, správca dane zabezpečí predax xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxť na uplatnenie práva a odníme ich. Po nadobudnutí právoplatnosti daňového exekučného príkazu ho správca dane predloží spolu s vkladnou knižkou peňažxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxípade, že ich výplata je viazaná.
Ak ide o iné listiny, vyzve správca dane toho, kto má podľa listiny plniť, aby sumu, na ktorú má právo daňový dlžník odovxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xobí správca dane namiesto daňového dlžníka.
K § 129
Ďalším spôsobom výkonu daňovej exekúcie je predaj cenných papierov. Pri doručení daňovej exxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxeroch správca dane odníme a zabezpečí ich úschovu, pričom predaj všetkých cenných papierov sa zabezpečuje podľa citovaného zákona. Pri uspokojovaní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx papiere ako také zákon nedefinuje, pretože sú vymedzené osobitným predpisom.
V odseku 4 sa upravuje postup v prípade, ak ide o cenný papier, na základe xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxo 15 dní po splatnosti plnenia.
Za nesplnenie povinnosti môže správca dane, tomu, kto má na základe cenného papiera plniť, uložiť pokutu podľa tohto záxxxxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxnosti na dražbe len vtedy, ak je preukázané, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve daňového dlžníka. Správca dane je oprávnený narxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx predpisu. Vlastníctvo daňového dlžníka k týmto nehnuteľnostiam musí byť preukázané. Titulom pre výkon xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxčiť zistenie ceny nehnuteľnosti znalcom. Spoluvlastník nehnuteľnosti môže zabrániť predaju, ak zloží sumu vo výške spoluvlastníckeho podielu, ktoxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxstení ceny nehnuteľnosti znaleckým posudkom. Správca dane upovedomí o zistení ceny znaleckým posudkom daňového dlžníka a iné osoby uvedené v tomto usxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxi ktorému možno podať odvolanie do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
K § 132 a 133
Na predaj nehnuteľnosti vydá správca dane dražobnú vyhlášku. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 30 dní pred dražbou. Zákon ukladá povinnosť pre správcu dane doručiť dražobnú vyhlášku do vlastných rúk osobám, ktorým sa doručuje daňový exekučný príxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a to účastníkov dražby a osoby zúčastnené na dražbe. Účastníkom dražby ako dražiteľ nehnuteľnosti môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxili, ale neuhradili.
K § 135
Správca dane má povinnosť pred začatím dražby dať vyplniť dražiteľovi nehnuteľnosti individuálnu prezenčnú listixx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v individuálnej prezenčnej listine.
K § 136 a 137
V dražobnej vyhláške zverejňuje správca dane okrem iného vyvolávaciu cenu nehnuteľnosti, výšxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zábezpeky by nemala byť nižšia ako 50% vyvolávacej ceny. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku na účet správcu dane alebo v hotovosti v termíne určenom v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxovi nehnuteľnosti sa dražobná zábezpeka z účtu správcu dane vráti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, najneskôr však do 5 pracovných dní od konania xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxom opätovnej dražby a úhradu škody. Správca dane dražbu zruší, ak daňový dlžník, alebo iná osoba najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby predloxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxdielu, ktorý sa má dražiť.
K § 138 až 140
Zákon taxatívne stanovuje podmienky pre konanie dražby. Dražbu vykonáva poverený zamestnanec správcu dxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxvca dane - poverený zamestnanec tomu, kto urobil najvyššie podanie a splnil aj ostatné zákonom predpísané podmienky. Ak správca dane odoprie udelenie xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxorom určí termín na zaplatenie najvyššieho podania. Rozhodnutie o udelení príklepu sa doručuje daňovému dlžníkovi, vydražiteľovi a osobám, ktoré na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutie o námietke musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 62 tohto zákona. Po zaplatení najvyššieho podania v určenej lehote a po nadobudnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkon jednoznačne rieši aj postup, ak nenastanú právne účinky rozhodnutia o udelení príklepu, alebo ak vydražiteľ v určenej lehote neuhradil najvyššie xxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxnoveniami o prvej dražbe, s výnimkou stanovenia vyvolávacej ceny. Pri opakovanej dražbe sa vyvolávacia cena určí vo výške 90% z ceny zistenej znaleckýx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxu vlastníckeho práva na základe ponuky za cenu vyššiu, ako by bola stanovená vyvolávacia cena v opätovnej dražbe. Rozhodnutia o určení vyvolávacej cenx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxximkou vydražiteľa, ktorému bol udelený príklep a nezaplatil najvyššie podanie. Účastníkmi opätovnej dražby sú dražitelia, ktorí sa zúčastnili prvex x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxo práva na základe ponuky sa nemôže zúčastniť dražiteľ nehnuteľnosti, ktorému bol udelený príklep na prvej, opakovanej alebo opätovnej dražbe a nezapxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxedaj hnuteľných vecí na základe ponuky. Pre prechode vlastníckeho práva na základe ponuky správca dane určí cenu vo výške 60% z ceny zistenej v znaleckox xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxuvných a záväzky z nájomných zmlúv. Zároveň sa stanovuje, že predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti, alebo nehnuteľnosti nadobudnutej na základx xxxxxx xxxxxxx
x x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxžbe dôjde k zníženiu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti. Môže dôjsť, napr. k zmenám podmienok na trhu s nehnuteľnosťami - výrazný pokles cien, k znehodnxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xnaleckého posudku nevyhnutné. Zároveň sa určuje aj postup pre daňovú exekúciu po vypracovaní nového znaleckého posudku, t.j. správca dane xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx
x x xxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxk a jeho časť chápať komplexne a zhodnotiť všetky jeho časti, teda aj duševné vlastníctvo, obchodné meno, vysporiadať sa so skutočnosťou, že podnik má ax xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xormou dražby. V záujme jednotného postupu vyvolávaciu cenu určuje správca dane rozhodnutím o určení ceny, pričom vyvolávacia cena sa rovná cene zistexxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx vlastných rúk. Vyvolávacia cena pri opakovanej dražbe je najmenej 90% z ceny prvej dražby, pri opätovnej dražbe vo výške najmenej 75% z ceny prvej dražbxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxanovenie rieši aj postup, ak vydražiteľ neuhradil najvyššie podanie v stanovenom termíne alebo nenastanú právne účinky rozhodnutia o udelení príklexxx
x x xxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxlom spoločníka v obchodnej spoločnosti (s.r.o., v.o.s., komanditná spoločnosť). Podľa Obchodného zákonníka ide o daňovú exekúciu na vyrovnací podxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxje obchodnej spoločnosti, aby sa dohodla s daňovým dlžníkom o skutočnostiach, ktoré by mohli znížiť jeho nárok na ktorýkoľvek z podielov. Navrhované uxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxvom exekučnom príkaze. V tomto prípade správca dane je oprávnený vymáhať od obchodnej spoločnosti daňový nedoplatok do výšky príslušného podielu spoxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx x xxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ktoré je povinný uhradiť daňový dlžník. Ide o náklady za výkon zhabania, ktoré sú 2% z vymáhaného daňového nedoplatku, náklady za výkon predaja, ktoré xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalečné, poistné, a pod.). Uvedené náklady je daňový dlžník povinný uhradiť v lehote ustanovenej zákonom, inak ich správca dane vymáha ako daňový nedxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x x xxx
x ustanovení o exekučných účtoch je správca dane zaviazaný všetky peňažné prostriedky, ktoré získa pri výkone daňovej exekúcie poukazovať na osobitný xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx x xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxnom konaní presahujú sumu daňového nedoplatku alebo peňažného plnenia uloženého rozhodnutím, exekučných nákladov a hotových výdavkov postupuje spxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxu dane. Ak i po tomto použití ešte zostane výťažok, správca dane ho použije na úhradu ďalších daňových nedoplatkov, a to aj tých, ktoré neboli zabezpečenx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxovy pre určených príjemcov - záložných veriteľov a ak sa vykáže ešte zvyšok výťažku správca dane ho vráti do 30 dní od jeho vzniku daňovému subjektu. Rovnxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xspokojenie záložných práv pred správcom dane. V tomto prípade je potrebné uspokojiť najprv týchto záložných veriteľov.
Zamestnanec správcu dane, kxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxeto Policajný zbor poskytuje správcovi dane na jeho žiadosť ochranu.
K § 154
V návrhu sa ustanovuje, kto a v akom prípade sa dopustí správneho delixxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxotlivých správnych deliktov od sankcií, ktoré za ich spáchanie hrozia. Zároveň sa navrhujú liberačné dôvody, na základe ktorých sa fyzická osoba - nepxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxktov podľa písmena a) prvého bodu a písmen b) a c) sa týkajú nedodržania lehoty na plnenie uvedených povinností ustanovených týmto zákonom, osobitnými xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxchne výzvu správcu dane podať daňové priznanie napriek tomu, že jej táto povinnosť zo zákona nevyplýva. Písmeno a) tretí bod sa naopak týka prípadu, kedx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) prvému bodu.
Ďalšie skutkové podstaty podľa písmen d) až j) súvisia s porušením povinností určených správcom dane v rozhodnutí a ďalších povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x § 154.
Podľa navrhovaného znenia je správca dane povinný uložiť pokutu.
V odseku 3 sa ustanovuje, že správca dane pri rozhodovaní o výške uloženej pokxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x0% zo súm podľa odseku 1 písm. f) a 5% zo súm podľa odseku 1 písm. g), vzhľadom na to, že v súčasnosti je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky nxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
V odsekoch 7, 8 a 9 sa ustanovuje, v ktorých prípadoch správca dane neuloží pokutu po podaní dodatočného daňového priznania s prihliadnutím na skutočxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vrátením nadmerného odpočtu alebo pred jeho započítaním s vlastnou daňovou povinnosťou. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxdľa osobitného predpisu.
V odseku 10 ustanovenia sa navrhuje z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti a nákladov v súvislosti s uložením pokutxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dane, ktorým je obec sa navrhuje, aby sa pokuta neuložila ak nepresiahne 3 eurá.
V odseku 11 sa navrhuje päťročná lehota na uloženie pokuty za zistené za xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Po uplynutí päťročnej lehoty, pokutu nemožno uložiť.
Podľa odseku 12 sa navrhuje, aby správca dane z úradnej moci zrušil rozhodnutie o pokute alebo zxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxitných predpisov, ktorým došlo k zrušeniu sumy rozdielu dane alebo nároku sumy dane podľa osobitných predpisov alebo k jej zníženiu.
V navrhovanom odxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxý subjekt má naďalej povinnosť toto daňové priznanie podať.
Podľa odseku 14 možno pokutu za nesplnenie inej povinnosti nepeňažnej povahy uložiť aj opxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplatní na všetky druhy daní, ak daňový subjekt nezaplatí daň alebo rozdiel dane v lehote a vo výške podľa osobitného predpisu alebo v lehote a vo výške urxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane, sumu na zabezpečenie dane, preddavok na daň, vybranú dane alebo zrazenú dane v lehote a vo výške podľa osobxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xadzby Európskej centrálnej banky. Ak však štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, navrhuje sa minimálna xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxnie daní.
Úrok z omeškania sa počíta za každý deň omeškania s platbou najdlhšie do dňa, v ktorom daňový dlžník daňový nedoplatok zaplatil alebo do dňa vyxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxia daňového nedoplatku. Podľa navrhovaného znenia sa umožňuje správcovi dane vyrubiť úrok z omeškania aj priebežne, aj keď nedošlo ešte k úplnému zaplxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xx v prípade, ak daňový subjekt daňový nedoplatok ani z časti nezaplatil.
V odseku 3 navrhovaného ustanovenia sa upravuje postup vyrubenia úroku z omeškxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xrad alebo colný úrad) vyrubí úrok z omeškania do dňa predchádzajúceho dňu doručenia žiadosti o započítanie daňového nedoplatku správcovi dane.
V xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxť najdlhšie do lehoty na podanie daňového priznania. Napríklad pri dani z motorových vozidiel sa bude úrok z omeškania počítať najdlhšie do 31. januára xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxatený preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorý sa vysporiada ročným zúčtovaním alebo podaním daňového priznania podľa osobitného predpxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxri spotrebných daniach), daňový úrad a colný úrad úrok z omeškania nevyrubí, ak vypočítaná suma úroku z omeškania nepresiahne 10 eur, ak je správcom danx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xepresiahne v úhrne 3 eurá. Úrok z omeškania sa navrhuje nevyrubiť ani daňovému subjektu, ak je v reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisux xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxl úrok z omeškania vyrubený podľa odseku 1 písm. a) v prípade, ak sa vyrubená daň alebo rozdiel dane novým rozhodnutím zníži alebo zruší.
V odseku 8 sa navxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxom o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok.
K § 157
Zákon aj v tomto ustanovení zvažuje možný dopad na sociálnu sitxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxbo odpustenie sa povoľuje na základe žiadosti daňového dlžníka. Kompetencia jednotlivých orgánov na povolenie úľavy sa odvíja od výšky sumy jednotlixxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx x odôvodnených prípadoch povoliť úľavu z nedoplatku alebo odpustiť nedoplatok tomu, kto je v postavení daňového dlžníka.
V prípade, ak daňový dlžník pxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxustí.
Úľavu zo sankcie možno povoliť alebo sankciu možno odpustiť aj v prípade, ak daňový dlžník preukáže, že vymáhanie nedoplatku by viedlo k ukončenxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxo splnil povinnosť z dôvodu, nesprávnej aplikácie právneho predpisu. Podmienkou pre takéto odpustenie alebo úľavu nedoplatku na sankcii je zaplatenxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxizáciu rozumie daňový nedoplatok, teda za pohľadávku sa považuje dlžná suma dane po lehote splatnosti dane.
Odsek 2 definuje na účely konkurzu a reštrxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxnia. Ide o daňový nedoplatok, ktorý vznikol v deň vyhlásenia konkurzu alebo v deň začatia reštrukturalizačného konania alebo po vyhlásení konkurzu alxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po začatí reštrukturalizačného konania. Je to suma dane, na vrátenie ktorej má daňový subjekt nárok podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxlizačného konania.
Toto ustanovenie ďalej ustanovuje, ako správca dane postupuje po vyhlásení konkurzu alebo po začatí reštrukturalizačného konaxxxx
xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxadu). Takouto osobou môže byť nielen zamestnanec správcu dane, daňového riaditeľstva alebo colného riaditeľstva, ale i iná osoba, ktorá môže konať za xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxm. Za takúto osobu je považovaná právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu určená ministerstvom.
K § 159
V nadväznosti na zákox x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa na obdobie trvania konkurzného konania stáva účastníkom daňového konania namiesto daňového subjektu. Všetky daňové doklady, daňové priznania a inx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxujú za doklady vystavené daňovým subjektom.
K § 160
V navrhovanom ustanovení sú ustanovené splnomocňovacie ustanovenia pre ministerstvo finaxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx predpisov alebo dáva možnosť rozhodnúť v sporných prípadoch zdanenia.
K § 161
Ustanovení sa navrhuje úprava zaokrúhľovania dane v prípade ak tax xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxná zmluva stanovuje inak.
K § 163
Navrhovaným ustanovením sa vylučuje používanie správneho poriadku pri správe daní.
K § 164
Ustanoveníx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x x xxx
V ustanovení sú navrhnuté prechodné ustanovenia.
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x x xxx
xxxxhovaným ustanovením sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgáxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx
x x xxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. septembra 2009.
Robert Fico v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Ján Počiatek v.r.
minister financií Slovenskej republiky