Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (13)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky

32011R1251 uplatňovanie prahových hodnôt v obl. postupov zadávania zákaziek

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxstupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [1], a najmä na jej článok 69,
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby [2], a najmä na jej článok 78,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 20xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES [3], a najmä na jej článok 68,
xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 - 1994) [4], uzavrela Rada Dohodu o vládnom obstarávxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxové hodnoty") stanovené v dohode a vyjadrené ako zvláštne práva čerpania.
(2) Jedným z cieľov smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES je umožniť obstarávatxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxa by sa prahové hodnoty stanovené v týchto smerniciach pre verejné zákazky, na ktoré sa súčasne vzťahuje aj dohoda, mali zosúladiť tak, aby zodpovedali xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vhodné zosúladiť aj tie prahové hodnoty v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES, na ktoré sa dohoda nevzťahuje. Zároveň by sa mali zosúladiť aj prahové xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx7/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
(5) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xa xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxR".
2. Článok 61 sa mení a dopĺňa takto:
a) v odseku 1 sa suma "387000 EUR" nahrádza sumou "400000 EUR";
b) v odseku 2 sa suma "387000 EUR" nahrádza sumxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxádza sumou "130000 EUR";
b) v písmene b) sa suma "193000 EUR" nahrádza sumou "200000 EUR";
c) v písmene c) sa suma "4845000 EUR" nahrádza sumou "50000xx xxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxx000 EUR" nahrádza sumou "200000 EUR".
3. V článku 56 sa suma "4845000 EUR" nahrádza sumou "5000000 EUR".
4. V článku 63 ods. 1 prvom pododseku sa suma "xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx;
b) v písmene b) sa suma "193000 EUR" nahrádza sumou "200000 EUR";
c) v písmene c) sa suma "193000 EUR" nahrádza sumou "200000 EUR".
Článok 3
Článxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx nahrádza sumou "5000000 EUR".
Článok 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo upxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx4, s. 1.
[2] Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.
[3] Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.
[4] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.
--------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:1251/2011/EÚ
CELEX: 32011R1251
Druh predpisu:Nariadenie
 
Názov:, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek Text s významom pre EHP
Autor:Komisia

Eurovoc:pridelenie zákazky; zmluva na dodávku tovarov; zmluva na práce; zmluva na dodávku služieb;
 
Zo dňa: 30.11.2011
Rozoslané: 02.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Zrušené: -

Uverejnené v č. 319/2011 Úradný vestník L na strane 43