32011R0842

formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstaráv.

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (8)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1564/2005
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxh opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác [1], a najmä na jej článok 3a,
so zreteľox xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxov Spoločenstva o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore [2], a najxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [3], a najmä na jej článok 44 ods. 1 a článok 63 ods. 1,
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxtočnenie prác, dodanie tovaru a poskytnutie služieb [4], a najmä na jej článok 36 ods. 1, článok 58 ods. 2, článok 64 ods. 2 a článok 70 ods. 1,
so zreteľom xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/Ex x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
(1) V smerniciach 89/665/EHS a 2004/18/ES sa vyžaduje, aby sa súťaže na verejné zákazky na dodávky tovaru, na práce a na služby uverejňovali v Úradnom xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 2004/17/ES sa vyžaduje, aby sa zákazky verejného obstarávania vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore uverejňovali v Úraxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxES sa vyžaduje, aby sa súťaže na určité zákazky na práce, zákazky na dodávku tovaru a zákazky na služby v oblasti obrany a bezpečnosti uverejňovali v Úradxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1564/2005 z 7. septembra 2005, ktorým sa ustanovujú štandardné formuláre na zverejňovanie oznámení v oblasti verejného xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
(5) S cieľom dosiahnuť súlad so smernicou 2009/81/ES a zaistiť plnú účinnosť smerníc 89/665/EHS, 92/13/EHS, 2004/17/ES a 2004/18/ES je nevyhnutné prxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx formulárov s cieľom zohľadniť technický pokrok. Vzhľadom na počet a rozsah potrebných úprav by sa nariadenie (ES) č. 1564/2005 malo nahradiť.
(6) Oxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v článkoch 41 až 44 a článku 63 smernice 2004/17/ES v Úradnom vestníku Európskej únie používajú obstarávatelia štandardné formuláre ustanovené v príxxxxxx xx xx xxx xxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Úradnom vestníku Európskej únie používajú verejní obstarávatelia štandardné formuláre ustanovené v prílohách I, II, III a VIII až XIII k tomuto nariaxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxjní obstarávatelia a obstarávatelia štandardný formulár ustanovený v prílohe XIV k tomuto nariadeniu.
Článok 4
Na uverejňovanie oznámení uvedexxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrmuláre ustanovené v prílohách XV až XVIII k tomuto nariadeniu.
Článok 5
Nariadenie (ES) č. 1564/2005 sa zrušuje.
Článok 6
Toto nariadenie naxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 19. augusta 2011
Za Komisiu
predseda
José Manuel Barroso
[1] Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33.
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx Ú. v. EÚ L 257, 1.10.2005, s. 1.
--------------------------------------------------
Zoznam príloh
Príloha I: Štandardný formulár 1 : "Predbxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxíloha V: Štandardný formulár 5 : "Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - vybrané odvetvia"
Príloha VI: Štandardný formulár 6 : "Oznámenie o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
Príloha VIII: Štandardný formulár 8 : "Oznámenie o profile kupujúceho"
Príloha IX: Štandardný formulár 9 : "Zjednodušené oznámenie o vyhlásení vexxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxdardný formulár 11 : "Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávateľom"
Príloxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx XIV: Štandardný formulár 15 : "Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex-ante"
Príloha XV: Štandardný formulár 16 : "Predbežné oznámenie - obraxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxrdný formulár 18 : "Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - obrana a bezpečnosť"
Príloha XVIII: Štandardný formulár 19 : "Oznámenie o vyhlásexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxx
Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publicatixxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxlatniteľné)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: (URL)
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL)
Ďalšie informácie možno získať xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxnálny alebo miestny orgán
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Organizácia riadená verejným právom
Európska inštitúcia/agentúra alebo mxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxtredie
Hospodárske a finančné záležitosti
Zdravotníctvo
Bývanie a občianska vybavenosť
Sociálna starostlivosť
Rekreácia, kultúra a náxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx verejných obstarávateľov:
áno
nie
(ak áno, ďalšie informácie o týchto verejných obstarávateľoch možno uviesť v prílohe A)
SK Štandardný forxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
II.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác:
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kxx xxxx x x x x x x x x x x
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxučný opis povahy a rozsahu prác:
(ak je to známe, uveďte len číslom) Predpokladané náklady bez DPH: [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
alebo
Rozpätie: od [ ] do [ ] Menax x x x x x x
xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Doplnkový slovník (ak je to uplatniteľné)
Hlavný predmet
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ xx xx xx x x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: (ak je to známe) [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxx x xx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx x xx x x x xx x x x ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
dokončenie prác: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
II.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazkx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxbežné oznámenie 2
+++++ TIFF +++++
Oddiel II.B: Predmet zákazky - Tovary alebo služby
II.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx charakteristickému predmetu vašej zákazky alebo nákupu/nákupov)
Tovary
Služby
Kategória služieb č.: [ ] [ ]
(Kategórie služieb sú uvedené v xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxx xxxS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
II.3) Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: áno nie
II.4) Stručný opis povahy a množstva alebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x x x x x
xxebo
Rozpätie: od [ ] do [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
Časti (na informácie o častiach použite prílohu B toľkokrát, koľko je častí)
Táto zákazka sa delí na časti:
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xx x x x xx x x [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
Doplňujúce predmety
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxx xxánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania (ak je to známe)
[ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
II.7) Informácie o dohode o vládnom obstxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
- (Použite tento oddiel toľkokrát, koľkokrát je to potrebné, ale nemiešajte dodávky tovarov so službami v časti II.2) -
SK Štandardný formulár 1 - Prexxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxI.1.1) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia: (ak je to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxeľné)
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest
Oxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxskej únie
áno
nie
(ak áno) Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):
VI.2) Doplňujúce informácie: (ak je to uplatniteľné)
VIxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxe predpisy: (URL)
Právne predpisy na ochranu životného prostredia: (URL)
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky: (URL)
V prípade ďalších xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxsti a o pracovných podmienkach, vyplňte prílohu A.II-IV (ak je to uplatniteľné)
VI.4) Dátum odoslania tohto oznámenia: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mmxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxé miesta, odkiaľ možno získať ďalšie informácie
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obexx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxsta a internetová adresa príslušného orgánu štátnej správy, odkiaľ možno získať informácie o daniach
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxx:
Internetová adresa: (URL)
III) Adresa, kontaktné miesto a internetová adresa príslušného orgánu štátnej správy, odkiaľ možno získať informácxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: (URL)
IV) Adresa, kontaktné miesta a intexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxuje
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
- (Použite prílohu A oddixx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
Táto príloha sa vzťahuje na
Oddiel II.A: Predmet zákazky - (Práce)
Oddiel II.B: Predmet zákazky - (Tovary alebo služby)
Názov pridelený zákazke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx x xx xx x
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]
Doplňujúce predmety
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x [ ]
3) Množstvo alebo rozsah:
(ak je to známe, uveďte len číslom) Predpokladané náklady bez DPH: [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
alebo
Rozpätie: od [ ] do [ ] Mena: x x x x x x
xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxpu verejného obstarávania: (ak je to známe) [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Trvanie v mesiacoch: [ ][ ] alebo v dňoch: [ ][ ][ ][ ] (od zadania zákazkyx
xxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxr)
5) Doplňujúce informácie o častiach:
- (Túto prílohu použite toľkokrát, koľko je častí) -
SK Štandardný formulár 1 - Predbežné oznámenie 6
+xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx č. [1]
Predmet
1 Údržbárske a opravárske služby
2 Služby pozemnej dopravy [2] vrátane služieb obrnených vozidiel a kuriérskych služieb s výnimkxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxu dopravou [3] a letecky
5 Telekomunikačné služby
6 Finančné služby:
a) Poisťovacie služby b) Bankové a investičné služby [4]
7 Služby výpočtoxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxjnej mienky
11 Poradenské služby v oblasti riadenia [6] a s nimi súvisiace služby
12 Architektonické služby; xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xechnické testovanie a analýzy
13 Reklamné služby
14 Upratovanie budov a správa nehnuteľností
15 Vydavateľské a tlačiarenské služby za poplatkx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx x reštauračné služby
18 Služby železničnej dopravy
19 Služby vodnej dopravy
20 Podporné a pomocné dopravné služby
21 Právne služby
22 Umiestxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxmi
24 Vzdelávacie služby a služby odbornej prípravy
25 Zdravotnícke a sociálne služby
26 Služby rekreačných, kultúrnych a športových zariadenx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxacich do kategórie 18.
3 S výnimkou služieb železničnej dopravy patriacich do kategórie 18.
4 S výnimkou finančných služieb súvisiacich s emisioux xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx: služby zahŕňajúce nadobúdanie alebo prenájom pôdy, existujúcich budov alebo iných nehnuteľností prostredníctvom akýchkoľvek finančných prostrxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxdacej alebo nájomnej zmluvy, pred jej uzavretím alebo po jej skončení, a to v akejkoľvek forme.
5 S výnimkou služieb výskumu a vývoja iných ako tie, z ktxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxnom rozsahu verejný obstarávateľ.
6 S výnimkou arbitrážnych a rozhodcovských služieb.
7 Kategórie služieb v zmysle článku 21 a prílohy II B k smernxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxdukciu alebo koprodukciu programov a zákaziek na vysielací čas.
SK Štandardný formulár 1 - Predbežné oznámenie 7
+++++ TIFF +++++
------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx Luxembourg, Luxembursko
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Info & online formuláre: http://simap.europa.eu
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxadný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Koxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obstarávateľa: (URL)
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL)
Elektronický prístup k informáciám: (URL)
Elektronické predkladanie ponúk a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxtaktné miesto/miesta
Iné (vyplňte prílohu A.I)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx
xyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Iné (vyplňte prílohu A.III)
I.2) Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo fedxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xlebo miestna agentúra/úrad
Organizácia riadená verejným právom
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
Iné: (uveďtex
xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxosti
Zdravotníctvo
Bývanie a občianska vybavenosť
Sociálna starostlivosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Iné: (uveďtex
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
(ak áno, ďalšie informácie o týchto verejných obstarávateľoch možno uviesť v prílohe A)
SK Štandardný formulár 2 - Oznámenie o vyhlásení verejného xxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
(zvoľte len jednu kategóriu - práce, tovary alebo služby - ktorá najviac zodpovxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
Realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám verejných obstarávateľov
Kúpa
Lízing
Prenájom
Nákup na splátky
Ich xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxarov alebo poskytovania služieb:
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
II.1.3) Informácie o verxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xohody
Oznámenie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému (DPS)
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode (ak je to uplatniteľné)
Rámcová doxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x x x x x
xxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x x x x xxxxxxxxxdaných
účastníkov rámcovej dohody
Trvanie rámcovej dohody
Trvanie v rokoch: [ ] [ ] alebo v mesiacoch: [ ] [ ] [ ]
Odôvodnenie uzatvorenia rámcovxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxteľné, uveďte len číslom)
Predpokladaná hodnota bez DPH: [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
alebo
Rozpätie: od [ ] do [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
Frekvencia a hodnota zákaziexx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxného obstarávania 2
+++++ TIFF +++++
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Doplnkový slovník (ak je to uplatniteľné)
xxxxxx xxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x x[ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
II.1.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (xxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxát, koľko je častí)
Táto zákazka sa delí na časti:
áno
nie
(ak áno) Ponuky možno predkladať na
jednu časť
jednu alebo viac častí
všetky časxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xozsah: (vrátane všetkých častí, obnovených konaní a opcií, ak je to uplatniteľné)
(ak je to uplatniteľné, uveďte len číslom)
Predpokladaná hodnoxx xxx xxxx x x xxxxx x x x x x x
xxxxx
xxxxxxxxx xx x x xx x x xxxxx x x x x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxx
xxx áno) Opis týchto opcií:
(ak je to známe) Predbežný harmonogram uplatňovania týchto opcií:
v mesiacoch: [ ] [ ] alebo v dňoch: [ ] [ ] [ ] [ ] (od zadania záxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxení: (ak je to známe) [ ] [ ] [ ] alebo Rozpätie: od [ ] [ ] [ ] do [ ] [ ] [ ]
(ak je to známe) V prípade obnoviteľných zákaziek na dodávky tovaru alebo poskytovanix xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x x x xxxxx x xxxxxx x x x x x x x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxzky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: [ ][ ] alebo v dňoch: [ ][ ][ ][ ] (od zadania zákazky)
alebo
Začatie [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mmxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxx+
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xpôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xmluvy podlieha osobitným podmienkam
áno
nie
(ak áno) Opis osobitných podmienok:
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Osobné postavenie hospxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxejného obstarávania 4
+++++ TIFF +++++
III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenix xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxé)
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest
III.xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxétnu profesiu
áno
nie
(ak áno) Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:
III.3.2) Pracovníci zodpovední za xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xx xxxndardný formulár 2 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 5
+++++ TIFF +++++
Oddiel IV: Postup
IV.1) Druh postupu
IV.1.1) Druh postupx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxia už boli vybratí (ak je to vhodné pri určitých druhoch rokovacích konaní)
áno
nie
(ak áno, uveďte mená a adresy hospodárskych subjektov už vybraxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxí na predloženie ponuky alebo na účasť (užšia súťaž, rokovacie konanie, súťažný dialóg)
Predpokladaný počet dodávateľov [ ] [ ] [ ]
alebo
Predpokxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x x x x x xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx) Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu (rokovacie konanie, súťažný dialóg)
Použitie etapového konania na postupné znižovanie xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxriá na vyhodnotenie ponúk (označte príslušné políčko/políčka)
Najnižšia cena
alebo
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxteľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní axxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
x x
x x
x x
x x
x x
6. [ ]
7. [ ]
8. [ ]
9. [ ]
10.[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
áno
nie
xxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
+++++ TIFF +++++
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: (ak je to uplatniteľnxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ xxx xx xx xx xx xx xx x x x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx x[ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] z [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] z [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ]x xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxého dialógu)
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr) Čas: [ ][ ] : [ ]x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xx x
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxadanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)Čas: [ ][ ] : [ ][ ]
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxmm/rrrr)
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
Úradný jazyk/úxxxxx xxxxxx xxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxanie v mesiacoch: [ ][ ][ ] alebo v dňoch: [ ][ ][ ] (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xx x x x xx x
xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
áno
nie
(ak áno) Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
SK Štandardný formulár 2 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstaxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxnie sa bude opakovať
áno
nie
(ak áno) Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týkx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xI.3) Doplňujúce informácie: (ak je to uplatniteľné)
VI.4) Odvolacie konanie
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx adresa: (URL)
Fax:
Orgán zodpovedný za mediáciu (ak je to uplatniteľné)
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-maixx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxé informácie o termínoch na podanie odvolania:
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úradný názov:
Poštová adresxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx x[ ][ ] (dd/mm/rrrr)
SK Štandardný formulár 2 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 8
+++++ TIFF +++++
Príloha A
Doplňujúce adresy a koxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xnáme)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-maxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxého obstarávateľa, v mene ktorého verejný obstarávateľ nakupuje
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adrxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxásení verejného obstarávania 9
+++++ TIFF +++++
Príloha B
Informácie o častiach
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Časť č.x x xx xx x
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx predmet
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]
Doplňujúce predmety
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]
3) Množstvo alebo rozsah:
(ak je to známe, uveďte len číslom) Predpokladané náklady bez DPH: [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
alebo
Rozpätie: od [ ] xx x x xxxxx x x x x x x
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxx x ][ ][ ][ ] (od zadania zákazky)
alebo
Začatie[ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Dokončenie [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
5) Doplňujúce ixxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa 10
+++++ TIFF +++++
Príloha C1 - Všeobecné obstarávanie
Kategórie služieb uvedené v oddieli II: Predmet zákazky
Smernica 2004/18/ES
Katxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxavy poštových zásielok
3 Letecká osobná a nákladná doprava s výnimkou prepravy poštových zásielok
4 Preprava poštových zásielok pozemnou dopravxx xxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxniky a s nimi súvisiace služby
8 Služby výskumu a vývoja [5]
9 Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh
10 Prieskum trhu a prieskum verejnej miexxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xlužby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
13 Reklamné sxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xlužby a zber a likvidácia odpadu; sanitárne a podobné služby
Kategória č. [7]
Predmet
17 Hotelové a reštauračné služby
18 Služby železničnej dxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnych služieb [8]
23 Pátracie a bezpečnostné služby, ale s výnimkou služieb prepravy obrnenými vozidlami
24 Vzdelávacie služby a služby odbornej pxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxb v zmysle článku 20 a prílohy II A k smernici 2004/18/ES.
2 S výnimkou služieb železničnej dopravy patriacich do kategórie 18.
3 S výnimkou služieb žxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxpierov alebo iných finančných nástrojov a s výnimkou služieb centrálnej banky. Výnimka sa vzťahuje aj na: služby zahŕňajúce nadobúdanie alebo prenájxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx nehnuteľnosti; tejto smernici však podliehajú zmluvy na finančné služby uzavreté počas trvania nadobúdacej alebo nájomnej zmluvy, pred jej uzavretxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávateľovi na použitie pri výkone jeho vlastných činností pod podmienkou, že poskytnutú službu hradí v plnom rozsahu verejný obstarávateľ.
6 S výnimxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxsového a televízneho vysielania na získanie, tvorbu, produkciu alebo koprodukciu programov a zákaziek na vysielací čas.
SK Štandardný formulár 2 - xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxpska únia
Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx8/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxa (internetové adresy): (ak je to uplatniteľné)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: (URL)
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URLx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxisterstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
Regionálnx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxnárodná organizácia
Iné: (uveďte)
I.3) Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Obrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
Životné prostredxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxnstvo
Vzdelávanie
Iné: (uveďte)
I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
TVerejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxu verejného obstarávania 1
+++++ TIFF +++++
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Opis
II.1.1) Názov pridelený zákazke
II.1.2) Druh zákazky a mixxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxovedá charakteristickému predmetu vašej zákazky alebo nákupu/nákupov)
Práce
Tovary
Služby
Uskutočnenie prác
Projekt a uskutočnenie prxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx
xch kombinácia
Kategória služieb č.: [ ] [ ]
Kategórie služieb sú uvedené v prílohe C1
V prípade zmluvy na poskytovanie služieb kategórie 17 až 27 - pxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxkytovania služieb:
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
II.1.3) Informácie o rámcovej dohode axxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxpného systému (DPS)
II.1.4) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
II.1.5) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Doplnxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x x xx x x x x[ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxoda o vládnom obstarávaní (GPA):
áno
nie
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xodnotu vrátane všetkých zákaziek, častí, obnovení a opcií. Informácie o jednotlivých zákazkách uveďte v oddiele V. Zadanie zákazky)
Bez DPH
Vrátxxx xxx
xxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x
xxx x xx x x x x
xxxxx x xx xx x
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x[ ][ ] , [ ][ ] do
pri [ ][ ] , [ ]
najvyššia ponuka [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
Mena: [ ][ ][ ]
ktoré sa brali do úvahy
SK Štandardný formulár 3 - Oxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xúťaž
Užšia súťaž zrýchleným postupom
Súťažný dialóg
Rokovacie konanie s výzvou na súťaž
Rokovacie konanie zrýchleným postupom
Rokovacie xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxpskej únie (v prípadoch uvedených v oddiele 2 prílohy D1)
Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verexxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxdnotenie ponúk (označte príslušné políčko/políčka)
Najnižšia cena
alebo
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
Kritériá
Relatívxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
x x
x x
x x
x x
x x
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
xxxx x
x x
x x
x x
x x
[ ]
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
áno
nie
IV.3) Administratívne informácie
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxjto zákazky
áno
nie
(ak áno, vyplňte prosím príslušné políčka)
Predbežné oznámenie
Oznámenie o profile kupujúceho
Číslo oznámenia v Ú. vx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x x x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxnie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] z [ ][ ] / [ ][ ] / [ ]x xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x x x xx x x x xx x / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Ďalšie predchádzajúce uverejnenia (ak je to uplatniteľné)
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ x x x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x x x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxrdný formulár 3 - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 3
+++++ TIFF +++++
Oddiel V: Zadanie zákazky
Zákazka č.: [ ][ ][ ] Časť č.: [ ][ ][ ] Názxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x
xxxet ponúk prijatých elektronickou cestou: [ ][ ][ ]
V.3) Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky
Úradxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxzky (uveďte len číslom)
Bez DPH
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%)
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky (ak je to uplatniteľné)
Hodnota: [ xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x
xxx x xx x x x x
xxxxx x xx xx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x
xxx x ][ ] , [ ]
Mena: [ ][ ][ ]
alebo
Najnižšia ponuka [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ] a
pri [ ][ ] , [ ]
najvyššia ponuka [ ][ ][ ] [ ][ ][ x x xx xx x x xx xx x x x xx x
xxxxx x xx xx x
xxxxx xx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ][ ]
V.5) Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
áno
nie
(ak áno, uveďte len číslom) Hodnota alebo podiel zxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x
xxx xx xxxxxx
xxxxx x xx ][ ] Podiel [ ][ ] , [ ] (%)
Stručný opis hodnoty/podielu zmluvy, ktorá má byť plnená subdodávateľsky: (ak je to známe)
- Tento oddiel použite toľkokráxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxormácie
VI.1) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
áno
nie
xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
VI.3.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Telefón:
Internetovx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxil:
Telefón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
VI.3.2) Podanie odvolania (vyplňte oddiel VI.3.2 alebo v prípade potreby oddiel VI.3.3)
Presxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxsa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
VI.4) Dátum odoslania tohto oznámenia: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xakupuje
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
- (Tento oddiel použixx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xšeobecné obstarávanie
Kategórie služieb uvedené v oddieli II: Predmet zákazky
Smernica 2004/18/ES
Kategória č. [1]
Predmet
1 Údržbárskx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxk
3 Letecká osobná a nákladná doprava s výnimkou prepravy poštových zásielok
4 Preprava poštových zásielok pozemnou dopravou [3] a letecky
5 Telxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxužby
8 Služby výskumu a vývoja [5]
9 Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh
10 Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky
11 Poradenské služxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
13 Reklamné služby
14 Upratovanie bxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx odpadu; sanitárne a podobné služby
Kategória č. [7]
Predmet
17 Hotelové a reštauračné služby
18 Služby železničnej dopravy
19 Služby vodnex xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxracie a bezpečnostné služby, ale s výnimkou služieb prepravy obrnenými vozidlami
24 Vzdelávacie služby a služby odbornej prípravy
25 Zdravotnícxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx x xxílohy II A k smernici 2004/18/ES.
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x x xxnimkou finančných služieb súvisiacich s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov a s výnimkou slxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostredníctvom akýchkoľvek finančných prostriedkov, alebo v súvislosti s právami na takéto nehnuteľnosti; tejto smernici však podliehajú zmluvy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxnimkou služieb výskumu a vývoja iných ako tie, z ktorých výnos plynie výhradne verejnému obstarávateľovi na použitie pri výkone jeho vlastných činnosxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxrie služieb v zmysle článku 21 a prílohy II B k smernici 2004/18/ES.
8 S výnimkou pracovných zmlúv.
9 S výnimkou zákaziek organizácií rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxie o výsledku verejného obstarávania 7
+++++ TIFF +++++
Príloha D1 - Všeobecné obstarávanie
Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto odôvoxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxu na uplatňovanie prehodnotenia uvedeného v prvej zarážke článku 2f ods. 1 písm. a) tejto smernice skrátiť, ak oznámenie obsahuje odôvodnenie rozhodnxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxpskej únie. Ak chcete využiť túto skrátenú lehotu, začiarknite prosím príslušné políčka a nižšie uveďte dodatočné informácie.)
1) Odôvodnenie rozxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx8/ES
Nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vyhovujúca ponuka ako odpoveď na:
otvorenú verejnú súťaž,
užšiu súťaž.
Príslušné výrobkx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xráce/tovary/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov:
technických,
umeleckých,
súvisiacich s ochranou výhradných práv.
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnými v príslušnej smernici.
Ďalšie práce/dodávky/služby sa objednávajú podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici.
Nové práce/sxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxa na služby zadaná úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe súťaže návrhov.
Pre dodávky kótované a nakupované na trhu s komoditami.
Na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xodstaty alebo likvidátorov, dohoda s veriteľmi alebo podobný postup.
Všetky ponuky predložené vo verejnej súťaži, užšej súťaži alebo súťažnom diaxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxé odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ
Predmetom zákazky sú službx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxčkach, ktoré treba začiarknuť vyššie, vysvetlite prosím jasne a uceleným spôsobom, prečo je zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxpade potreby zákonné závery v súlade so smernicou 2004/18/ES: (max. 500 slov)
SK Štandardný formulár 3 - Oznámenie o výsledku verejného obstarávanix x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Európskej únie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Info & online forxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxž
áno
nie
Cieľom tohto oznámenia je skrátiť lehoty na predkladanie ponúk
áno
nie
Ak áno, vyplňte prosím aj dodatok (informácie týkajúce sa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxvateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxy): (ak je to uplatniteľné)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: (URL)
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL)
Ďalšie informácie možno zísxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxhôt na predkladanie ponúk
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný systém) možno získať na adrese
Vyššie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxo/miesta
Iné (vyplňte prílohu A.IV)
I.2) Hlavná činnosť
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
Elektrická energia
Prieskum a ťažba pxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
Činnosti súvisiace s prístavmi
Činnosti súvisiace s letiskami
Iné: (uveďtex
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x týchto obstarávateľoch možno uviesť v prílohe A)
SK Štandardný formulár 4 - Pravidelné informatívne oznámenie - vybrané odvetvia 1
+++++ TIFF +++xx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xlebo služby - ktorá najviac zodpovedá charakteristickému predmetu vašej zákazky alebo nákupu/nákupov)
Práce
Tovary
Služby
Kategória služxxx xxx x x x x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxstarávanie v každej z kategórií služieb)
(na informácie o častiach použite prílohu B toľkokrát, koľko je častí)
II.4) Spoločný slovník obstarávaxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xátum začatia postupu verejného obstarávania: (ak je to známe) [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Trvanie v mesiacoch: [ ][ ] alebo v dňoch: [ ][ ][ ][ ] (xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxmm/rrrr)
II.6) Predpokladané náklady a hlavné podmienky financovania (ak je to vhodné)
II.6.1) Prvotné predpokladané náklady (ak je to uplatnitxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x x x x x
xxxxx
xxxxxxxxx xx x x xx x x xxxxx x x x x x x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxncovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia: (ak je to známe)
II.7) Informácie o dxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx to uplatniteľné)
- (V prípade zákaziek na dodanie tovarov alebo poskytovanie služieb použite tento oddiel toľkokrát, koľkokrát je to potrebné) -
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe
IV.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ: (ak je to uplatniteľné)
- (V prípade zákaziek na dodanie tovarov alebo poskytovanie xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
áno
nie
(ak áno) Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (pxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxo služby (ak je to uplatniteľné)
(Uveďte predpokladanú celkovú xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady)
Bez DPH
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%)
Hodnota: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ], [ ][ ]
pri [ ][ ] , [ ]
Mena: [ ][ ][ ]
alebo
Najnižšia ponuxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx xx x xx x x
xxx x xx x x x x
xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx xx x xx x
xxxxx x xx xx x
xxxxx xx xxxxx xx xxxxx
xx.4) Dátum odoslania tohto oznámenia: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
SK Štandardný formulár 4 - Pravidelné informatívne oznámenie - vybrané odvxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxnúk
Ak je cieľom oznámenia skrátiť lehoty na predkladanie ponúk, je potrebné vyplniť informácie v tejto prílohe, ak sú dostupné
Oddiel II: Predmet xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovania služieb
(zvoľte len jednu kategóriu - práce, tovary alebo služby - ktorá najviac zodpovedá charakteristickému predmetu vašej zákazkx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvedajúcim požiadavkám obstarávateľov
Kúpa
Lízing
Prenájom
Nákup na splátky
Ich kombinácia
Kategória služieb č.: [ ] [ ]
Kategórie sluxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx x x x x x x x x x x
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnox xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rámcovej dohody
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode (ak je to vhodné)
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Rámcová dohoda s jediným uchádzačxx
xxxxx x x x x x x
xxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx x x x x xxxxx x xxsiacoch: [ ] [ ] [ ]
Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody (ak je to uplatniteľné, uveďte len číslom)
Predpoxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x x x x x
xxxxx
xxxxxxxxx xx x x xx x x xxxxx x x x x x x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxe)
II.1.5) Časti (na informácie o častiach použite prílohu B toľkokrát, koľko je častí)
Táto zákazka sa delí na časti:
áno
nie
(ak áno) Ponuky xxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxetvia 4
+++++ TIFF +++++
II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah: (vrátane všetkých častí, obnovených konaní x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xx xx x
xxxxx
xxxxxxxxx xx x x xx [ ] Mena: [ ][ ][ ]
II.2.2) Informácie o opciách (ak je to uplatniteľné)
Opcie
áno
nie
(ak áno) Opis týchto opcií:
(ak je to známe) Predbežný haxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxx x xx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ak je to uplatniteľné)
Toto obstarávanie môže byť obnovené
áno
nie
Počet možných obnovení: (ak sú) [ ][ ][ ] alebo Rozpätie: od [ ][ ][ ] do [ ][ ][ ]
xxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy:
v mesiacoch: [ ][ ] alebo v dňoch: [ ][ ][ ][ ] (od zadania zákazky)
SK Štandardný formulár 4 - Pravidelné informatívne oznámenie - vybrané odvetvia x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxé zábezpeky a záruky: (ak je to uplatniteľné)
III.1.2) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka: (ak xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx áno) Opis osobitných xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxých alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
III.2.2) Ekonomická a finančxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxr 4 - Pravidelné informatívne oznámenie - vybrané odvetvia 6
+++++ TIFF +++++
III.2.3) Technická spôsobilosť (ak je to uplatniteľné)
Informácix x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxkazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest
III.3) Osobxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxofesiu
áno
nie
(ak áno) Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:
III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xx xxxxxxxxxý formulár 4 - Pravidelné informatívne oznámenie - vybrané odvetvia 7
+++++ TIFF +++++
Oddiel IV: Postup
IV.1) Druh postupu
IV.1.1) Druh postuxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe ponúk (označte príslušné políčko/políčka)
Najnižšia cena
alebo
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (kxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxiesť ich relatívnu váhu)
kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na potvrdenie záujmu alebo vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
x x
x x
x x
x x
x x
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
xxxx x
x x
x x
x x
x x
x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
(ak áno, ak je to vhodné) Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Podmienky na získanie súťažnxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx x xx x x x x[ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Čas: [ ][ ]:[ ][ ]
Spoplatnená dokumentácia
áno
nie
(ak áno, uveďte len číslom) Cena: [ ] Mena: [ ][ ][ ]
Podmienky a xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xx x
IV.3.3) Lehota na potvrdenie záujmu o predloženie ponúk alebo o rokovanie(len v prípade, ak je cieľom oznámenia skrátiť lehotu)
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxadný jazyk EÚ
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ:
Iné:
SK Štandardný formulár 4 - Pravidelné informatívne oznámenie - vybrané odvetvia 8
+++++ TIFx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
áno
nie
(ak áno) Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.2) Doplňujúce informácie: (ak je to uplatniteľné)
Dodávatelia musia infoxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxlacie konanie
VI.3.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Telefónx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxpade potreby oddiel VI.3.3)
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania:
VI.3.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolaxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxlár 4 - Pravidelné informatívne oznámenie - vybrané odvetvia 9
+++++ TIFF +++++
Príloha A
Doplňujúce adresy a kontaktné miesta
I) Adresy a kontxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: (URL)
II) Adresy iného xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxo/obec:
PSČ:
Štát:
- (Použite prílohu A oddiel II toľkokrát, koľkokrát je to potrebné) -
Ak je toto oznámenie výzvou na súťaž alebo umožňuje skrxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xákupný systém)
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné mixxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxnuky, žiadosti o účasť alebo prejavenie záujmu
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obecx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x Pravidelné informatívne oznámenie - vybrané odvetvia 10
+++++ TIFF +++++
Príloha B
Informácie o častiach
Názov pridelený zákazke obstarávaxxxxx
xxxx xxx x xx xx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxné)
Hlavný predmet
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]
Doplňujúce predmety
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
[ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]
3) Množstvo alebo rozsah:
(ak je to známe, uveďte len číslom) Predpokladané náklady bez DPH: [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
alebo
Roxxxxxxx xx x x xx x x xxxxx x x x x x x
xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: (ak je to známe) [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Trvanie v mesiacoch: [ ][ ] alebo v dňoch: [ ][ ][ xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxmácie o častiach:
- (Túto prílohu použite toľkokrát, koľko je častí) -
SK Štandardný formulár 4 - Pravidelné informatívne oznámenie - vybrané odvexxxx xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxria č. [1]
Predmet
1 Údržbárske a opravárske služby
2 Služby pozemnej dopravy [2] vrátane služieb obrnených vozidiel a kuriérskych služieb s výnxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxstičné služby [4]
7 Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
8 Služby výskumu a vývoja [5]
9 Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných knxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xnžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; texxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx alebo na zmluvnom základe
16 Kanalizačné služby a zber a likvidácia odpadu; sanitárne a podobné služby
Kategória č. [7]
Predmet
17 Hotelové a rxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxovanie pracovníkov a poskytovanie personálnych služieb [8]
23 Pátracie a bezpečnostné služby, ale s výnimkou služieb prepravy obrnenými vozidlamx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
27 Ostatné služby
1 Kategórie služieb v zmysle článku 31 a prílohy XVII A k smernici 2004/17/ES.
2 S výnimkou služieb železničnej dopravy patriacxxx xx xxxxxxxxx xxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xredajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov a s výnimkou služieb centrálnej banky. Výnimka sa vzťahuje aj na: sxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxdkov, alebo v súvislosti s právami na takéto nehnuteľnosti; tejto smernici však podliehajú zmluvy na finančné služby uzavreté počas trvania nadobúdaxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxých výnos plynie výhradne verejnému obstarávateľovi na použitie pri výkone jeho vlastných činností pod podmienkou, že poskytnutú službu hradí v plnox xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxici 2004/17/ES.
8 S výnimkou pracovných zmlúv.
SK Štandardný formulár 4 - Pravidelné informatívne oznámenie - vybrané odvetvia 12
+++++ TIFF ++xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxx xercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Info & online formuláre: http://simap.exxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x kontaktné miesta
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxnej stránky obstarávateľa: (URL)
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL)
Elektronický prístup k informáciám: (URL)
Elektronické predkladxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx uvedené kontaktné miesto/miesta
Iné (vyplňte prílohu A.I)
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre dynamický nákupný sysxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xa
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Iné (vyplňte prílohu A.III)
I.2) Hlavná činnosť
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
Elexxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxnej dopravy
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
Činnosti súvisiace s prístavmi
Činnosti sxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
nie
(ak áno, ďalšie informácie o týchto obstarávateľoch možno uviesť v prílohe A)
SK Štandardný formulár 5 - Oznámenie x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxke obstarávateľom:
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
(zvoľte len jednu kategóriu - xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Uskutočnenie prác
Projekt a uskutočnenie prác
Realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám obstarávateľov
Kúpa
Lízixx
xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxlita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS x x x x x x x x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
Oznámenie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4) Informácie o rámcovej dohoxx xxx xx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x x x x x x
xxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxximálny počet [ ] [ ] [ ] predpokladaných
účastníkov rámcovej dohody
Trvanie rámcovej dohody
Trvanie v rokoch: [ ] [ ] alebo v mesiacoch: [ ] [ ] [ ]
Pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx DPH: [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
alebo
Rozpätie: od [ ] do [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
Frekvencia a hodnota zákaziek, ktoré sa majú zadať: (ak je to známe)
II.1.5) Stručnx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxx++
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Doplnkový slovník (ak je to uplatniteľné)
Hlavný predmet
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x x[ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
II.1.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (xxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xrílohu B toľkokrát, koľko je častí)
Táto zákazka sa delí na časti:
áno
nie
(ak áno) Ponuky možno predkladať na
jednu časť
jednu alebo viac čaxxx
xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx množstvo alebo rozsah: (vrátane všetkých častí, obnovených konaní a opcií, ak je to uplatniteľné)
(ak je to známe, uveďte len číslom) Predpokladaná xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x x x x x
xxxxx
xxxxxxxxx xx x x xx x x xxxxx x x x x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxx
(ak áno) Opis týchto opcií:
(ak je to známe) Predbežný harmonogram uplatňovania týchto opcií:
v mesiacoch: [ ] [ ] alebo v dňoch: [ ] [ ] [ ] [ ] (od zadaxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxx obnovení: (ak sú) [ ] [ ] [ ] alebo Rozpätie: od [ ] [ ] [ ] do [ ] [ ] [ ]
(ak je to známe) V prípade obnoviteľných zákaziek uveďte predpokladanú lehotu pre naslexxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x x x x xxxxx x xxxxxx x x x x x x x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x mesiacoch: [ ][ ] alebo v dňoch: [ ][ ][ ][ ] (od zadania zákazky)
alebo
Začatie [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Dokončenie [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx ekonomické, finančné a technické informácie
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xpôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupixx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx zmluvy podlieha osobitným podmienkam
áno
nie
(ak áno) Opis osobitných podmienok:
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Osobné postavenie hosxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť (ak je to uplatniteľné)
Informácie a formálne náležitoxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
+++++ TIFF +++++
III.2.3) Technická spôsobilosť (ak je to uplatniteľné)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest
III.3) Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx predpis alebo administratívne opatrenie:
III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xybrané odvetvia 5
+++++ TIFF +++++
Oddiel IV: Postup
IV.1) Druh postupu
IV.1.1) Druh postupu
Otvorená
Užšia súťaž
Rokovacie konanie
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxh subjektov už vybratých v súlade s oddielom VI.3 Doplňujúce informácie)
IV.2) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie pxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxiska
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nexxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na účasť na rokovaní
Kritériá
Relatívna váha
Kritériá
Relatívna váha
1. [ ]
2. [ ]
3. [ ]
4. [ ]
5. [ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
6. [ ]
7. [ x
xx x x
xx x x
xxxx x
x x
x x
x x
x x
x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xk je to vhodné) Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
SK Štandardný formulár 5 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - vybrané odvexxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx)
IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
áno
nie
(ak áno)
Pravidelné informatívne oznámenie
Oznámenie o profile xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x x x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa (ak je to uplatniteľné)
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] a [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámenia v Ú. v. xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x x x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxmentov (okrem DPS)
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr) Čas: [ ]x x x x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xx x
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx x x x xx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ:
Iné
IV.3.6) Minixxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxoch: [ ][ ][ ] alebo v dňoch: [ ][ ][ ] (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dxxxxxxxxxx xxxx x xx x x x xx x
xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
(ak áno) Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
SK Štandardný formulár 5 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - vybxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxarávanie sa bude opakovať
áno
nie
(ak áno) Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx):
VI.3) Doplňujúce informácie: (ak je to uplatniteľné)
VI.4) Odvolacie konanie
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úradný názovx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xplatniteľné)
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
VI.4.2) Pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxto oznámenia: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
SK Štandardný formulár 5 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - vybrané odvetvia 8
+++xx xxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumenty (vrátane dokumentov týkajúcich sa dynamického nákupného systému)
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx: (URL)
III) Adresy a kontaktné miesta, kam sa musia zasielať ponuky/žiadosti o účasť
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxá adresa: (URL)
IV) Adresy iného obstarávateľa, v mene ktorého obstarávateľ nakupuje
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je tx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxlár 5 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - vybrané odvetvia 9
+++++ TIFF +++++
Príloha B
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx x xx xx x
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xCPV)
Hlavný slovník
Doplnkový slovník (ak je to uplatniteľné)
Hlavný predmet
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]
Doplňuxxxx xxxxxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x ] - [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]
3) Množstvo alebo rozsah:
(ak je to známe, uveďte len číslxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x x x x x
xxxxx
xxxxxxxxx xx x x xx x x xxxxx x x x x x x
xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxtočnenia (ak je to uplatniteľné)
Trvanie v mesiacoch: [ ][ ] alebo v dňoch: [ ][ ][ ][ ] (od zadania zákazky)
alebo
Začatie [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/xxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx) -
SK Štandardný formulár 5 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - vybrané odvetvia 10
+++++ TIFF +++++
Príloha C2 - Vybrané odvetvia
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x Služby pozemnej dopravy [2] vrátane služieb obrnených vozidiel a kuriérskych služieb s výnimkou prepravy poštových zásielok
3 Letecká osobná a nákxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x Finančné služby: a) Poisťovacie služby b) Bankové a investičné služby [4]
7 Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
8 Služby výskumu a xxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx a s nimi súvisiace služby
12 Architektonické služby; inžinierske služby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe a analýzy
13 Reklamné služby
14 Upratovanie budov a správa nehnuteľností
15 Vydavateľské a tlačiarenské služby za poplatky alebo na zmluvnom zxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
18 Služby železničnej dopravy
19 Služby vodnej dopravy
20 Podporné a pomocné dopravné služby
21 Právne služby
22 Umiestňovanie pracovníkox x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx služby a služby odbornej prípravy
25 Zdravotnícke a sociálne služby
26 Služby rekreačných, kultúrnych a športových zariadení
27 Ostatné službx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx.
3 S výnimkou služieb železničnej dopravy patriacich do kategórie 18.
4 S výnimkou finančných služieb súvisiacich s emisiou, predajom, nákupom axxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xadobúdanie alebo prenájom pôdy, existujúcich budov alebo iných nehnuteľností prostredníctvom akýchkoľvek finančných prostriedkov, alebo v súvisxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zmluvy, pred jej uzavretím alebo po jej skončení, a to v akejkoľvek forme.
5 S výnimkou služieb výskumu a vývoja iných ako tie, z ktorých výnos plynie výxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xbstarávateľ.
6 S výnimkou arbitrážnych a rozhodcovských služieb.
7 Kategórie služieb v zmysle článku 32 a prílohy XVII B k smernici 2004/17/ES.
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxx
xx------------------------------------------------
PRÍLOHA VI
Európska únia
Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie
2, rue Mexxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxropa.eu
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - vybrané odvetvia
Smernica 2004/17/ES
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxesa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (internetovx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxp k informáciám: (URL)
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť: (URL)
I.2) Hlavná činnosť
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xelezničnej dopravy
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
Činnosti súvisiace s prístavmi
Čixxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxv:
áno
nie
(ak áno, ďalšie informácie o týchto obstarávateľoch možno uviesť v prílohe A)
SK Štandardný formulár 6 - Oznámenie o výsledku verejnxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
(zvoľte len jednu kategóriu - práce, tovary alebo služby - ktorá naxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxočnenie prác
Realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám obstarávateľov
Kúpa
Lízing
Prenájom
Nákup na splátky
Ixx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx x xozri prílohu C2 - súhlasíte s uverejnením tohto oznámenia?
áno
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxx xxxx x x x x x x x x x x
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
II.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavrxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xnákupov):
II.1.5) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Doplnkový slovník (ak je to uplatniteľné)
Hlavný predmet
[ ][ ] . [ ][ x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
II.1xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxčná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1) Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek) (Pomocou čísiel uveďte iba celkovú konečnú hodnotu vrátane všexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx
xxxxxxx xxx
xxxxxx xxH (%)
Hodnota: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
pri [ ][ ] , [ ]
Mena: [ ][ ][ ]
alebo
Najnižšia ponuka [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ] a
pri [ xx x x x x
xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x
xxxxx x xx xx x
xxxxx xx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx verejného obstarávania - vybrané odvetvia 2
+++++ TIFF +++++
Oddiel IV: Postup
IV.1) Druh postupu
IV.1.1) Druh postupu
Otvorená
Užšia súxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxz predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ): vyplňte kompletne prílohx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x oddielom V.2.6, ak informácie nie sú určené na uverejnenie)
Najnižšia cena
alebo
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
IV.2.2) Informácie o elexxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxil obstarávateľ: (ak je to uplatniteľné)
IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
áno
nie
(ak áno, vyplňte prosím príslxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxmenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] z [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zjednodušxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x x x xx ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] z x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx x[ ][ ][ ][ ][ ] z [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] z [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxanie zákazky a hodnota zákazky
Zákazka č.: [ ][ ][ ]
Časť č.: [ ][ ][ ]
Názov:
(Uveďte totožnosť úspešného uchádzača (uchádzačov) a hodnotu zákazxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxmm/rrrr)
V.1.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: [ ][ ][ ]
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: [ ][ ][ ]
V.1.3) Názov a adrexx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxote zákazky (uveďte len číslom)
Bez DPH
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%)
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky (ak je to uplatniteľné)
Hoxxxxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x
xxx x xx x x x x
xxxxx x xx xx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx ]
pri [ ][ ] , [ ]
Mena: [ ][ ][ ]
alebo
Najnižšia ponuka [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ] a
najvyššia ponuka [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
xxx x xx x x x x
xxxxx x xx xx x
xxxxx xx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x
xxx.5) Informácie o subdodávkach (ak je to vhodné)
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
áno
nei
(ak áno, uveďte len číslom) Hodnota alebx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x xxx xx xxxxxx
xxna: [ ][ ][ ] Podiel [ ][ ] , [ ] (%)
Stručný opis hodnoty/podielu zmluvy, ktorá má byť plnená subdodávateľsky: (ak je to známe)
V.1.6) Cena vyplatená za xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x xxxxx x xx xx x
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xoľkokrát, koľkokrát je to potrebné) -
SK Štandardný formulár 6 - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - vybrané odvetvia 4
+++++ TIFF +++++
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxivé komerčné aspekty, na ktoré obstarávatelia upozornia pri predkladaní informácií v tomto oddiele, ktoré sa týkajú počtu získaných ponúk, identifixxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxie nie sú určené na zverejnenie a ak neboli poskytnuté v predchádzajúcich oddieloch)
Zákazka č.: [ ][ ][ ]
Časť č.: [ ][ ][ ]
Názov:
VI.2.1) Informxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx x
xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxtu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Telefón:
Internetxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x xxxxx x xx xx x
xxxx5) Krajina pôvodu výrobku alebo služby
Pôvod v Spoločenstve
Pôvod mimo Spoločenstva Štát: [ ]
V.2.6) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšix xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxe
V.2.8) Niektoré ponuky boli vylúčené z dôvodu neobvykle nízkej ceny
áno
nie
- (Tento oddiel použite toľkokrát, koľkokrát je to potrebné) -
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx.1) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
áno
nie
(ak áno) Odkax xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxán zodpovedný za odvolacie konanie
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa: (URxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxn:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
VI.3.2) Podanie odvolania (vyplňte oddiel VI.3.2 alebo v prípade potreby oddiel VI.3.3)
Presné informácix x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
Internetová adresa: (URL)
Fax:
VI.4) Dátum odoslania tohto oznámenia: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
SK Štandardný formulár 6 - Oznámenie x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxávateľa, v mene ktorého obstarávateľ nakupuje
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obecx
xxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania - vybrané odvetvia 7
+++++ TIFF +++++
Príloha C2 - Vybrané odvetvia
Kategórie služieb uvedené v oddieli II: Predmet zákazky
Smernica 2004xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxkych služieb s výnimkou prepravy poštových zásielok
3 Letecká osobná a nákladná doprava s výnimkou prepravy poštových zásielok
4 Preprava poštovxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
7 Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
8 Služby výskumu a vývoja [5]
9 Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh
10 Prieskum txxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx základe
16 Kanalizačné služby a zber a likvidácia odpadu; sanitárne a podobné služby
Kategória č. [7]
Predmet
17 Hotelové a reštauračné službx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxužby, ale s výnimkou služieb prepravy obrnenými vozidlami
24 Vzdelávacie služby a služby odbornej prípravy
25 Zdravotnícke a sociálne služby
2x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx7/ES.
2 S výnimkou služieb železničnej dopravy patriacich do kategórie 18.
3 S výnimkou služieb železničnej dopravy patriacich do kategórie 18.
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxkou služieb centrálnej banky. Výnimka sa vzťahuje aj na: služby zahŕňajúce nadobúdanie alebo prenájom pôdy, existujúcich budov alebo iných nehnuteľxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xmluvy na finančné služby uzavreté počas trvania nadobúdacej alebo nájomnej zmluvy, pred jej uzavretím alebo po jej skončení, a to v akejkoľvek forme.
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xinností pod podmienkou, že poskytnutú službu hradí v plnom rozsahu verejný obstarávateľ.
6 S výnimkou arbitrážnych a rozhodcovských služieb.
7 Kxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxledku verejného obstarávania - vybrané odvetvia 8
+++++ TIFF +++++
Príloha D2 - Vybrané odvetvia
Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto oxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xplatňovanie prehodnotenia uvedeného v prvej zarážke článku 2f ods. 1 písm. a) skrátiť, ak oznámenie o zadaní zákazky obsahuje odôvodnenie rozhodnutix xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx chcete využiť túto skrátenú lehotu, začiarknite prosím príslušné políčka a nižšie uveďte dodatočné informácie.)
1) Odôvodnenie rozhodnutia pre rxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx7/ES
Nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vyhovujúca ponuka ako odpoveď na:
xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xtudijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v smernici.
Práce/tovary/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov:
techxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici.
Ďalšie práce/dodávky/služby sa objednávajú podľa presne stanovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxnovenými podmienkami uvedenými v smernici.
Zákazka na služby zadaná úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe súťaže návrhov.
Pre doxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxju podnikateľskú činnosť,
od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov, dohoda s veriteľmi alebo podobný postup.
Pre zákazky, ktoré sa zaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxí verejného obstarávania v Ú. v. EÚ
Predmetom zákazky sú služby uvedené v prílohe XVII B smernice.
Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania smernicxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xrečo je zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie zákonné, a xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xx xxxndardný formulár 6 - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - vybrané odvetvia 9
+++++ TIFF +++++
-------------------------------------xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Info & online formuláre: http://simap.europa.eu
Kvalifikačný systém - vybranx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx
xxx
xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxx:
Internetová adresa (internetové adresy): (ak je to uplatniteľné)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: (URL)
Adresa stránky profilu kupujxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxších informácií použite prílohu A.
Ďalšie informácie možno získať na adrese
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Iné (vyplňte prílohu A.I)
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxšky sa musia zasielať na adresu
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Iné (vyplňte prílohu A.III)
I.2) Hlavná činnosť
Výroba, preprava a dixxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxové služby
Služby železničnej dopravy
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
Činnosti súvisxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx iných obstarávateľov:
áno
nie
(ak áno, ďalšie informácie o týchto obstarávateľoch možno uviesť v prílohe A)
SK Štandardný formulár 7 - Kvalifxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
II.2) Druh zákazky (zvoľte len jednu kategóriu - práce, tovary alebo služby - ktorá najviac zodpovedá charakteristickému predmetu vašej zákazky alexx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxbo tovarov obstarávaných prostredníctvom kvalifikačného systému:
II.4) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Doplnkový slovxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x x[ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxrávaní (GPA):
áno
nie
- (Tento oddiel použite toľkokrát, koľkokrát je to potrebné) -
SK Štandardný formulár 7 - Kvalifikačný systém - vybrané oxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xo systému:
(Ak sú tieto informácie príliš rozsiahle a založené na dokumentoch, ktoré sú dostupné zainteresovaným dodávateľom tovarov alebo prác alxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxbjekty spĺňať, aby sa kvalifikovali
Postupy, podľa ktorých sa overí splnenie každej z uvedených podmienok
III.1.2) Informácie o vyhradených zákxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxých pracovných miest
SK Štandardný formulár 7 - Kvalifikačný systém - vybrané odvetvia 3
+++++ TIFF +++++
Oddiel IV: Postup
IV.1) Kritériá na vxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožnx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxasť na rokovaní
Kritériá
Relatívna váha
Kritériá
Relatívna váha
1. [ ]
2. [ ]
3. [ ]
4. [ ]
5. [ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
x x
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
xxxx x
x x
x x
x x
x x
x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
nie
(ak áno, ak je to vhodné) Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.1) Referenčné číslo spisu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xdd/mm/rrrr) do: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Časovo neobmedzené trvanie
Iné
IV.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní (ak je to uplatnxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xtandardný formulár 7 - Kvalifikačný systém - vybrané odvetvia 4
+++++ TIFF +++++
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o fondoch Eurxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxpskej únie
áno
nie
(ak áno) Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):
VI.2) Doplňujúce informácie: (ak je to uplatniteľné)
Vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
Telefón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
Orgán zodpovedný za mediáciu (ak je to uplatniteľné)
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obexx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxby oddiel VI.3.3)
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania:
VI.3.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úradxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x x xx x / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
SK Štandardný formulár 7 - Kvalifikačný systém - vybrané odvetvia 5
+++++ TIFF +++++
Príloha A
Doplňujúce adresy a konxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxáme)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová axxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xe to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internexxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Faxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxé číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
- (Použite prílohu A oddiel IV toľkokrát, koľkokrát je to potrebné) -
SK Štxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxi II: Predmet zákazky
Smernica 2004/17/ES
xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxieb s výnimkou prepravy poštových zásielok
3 Letecká osobná a nákladná doprava s výnimkou prepravy poštových zásielok
4 Preprava poštových zásiexxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxy výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
8 Služby výskumu a vývoja [5]
9 Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh
10 Prieskum trhu a priexxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
16 Kanalizačné služby a zber a likvidácia odpadu; sanitárne a podobné služby
Kategória č. [7]
Predmet
17 Hotelové a reštauračné služby
18 Sluxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxtovanie personálnych služieb [8]
23 Pátracie a bezpečnostné služby, ale s výnimkou služieb prepravy obrnenými vozidlami
24 Vzdelávacie služby a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxegórie služieb v zmysle článku 31 a prílohy XVII A k smernici 2004/17/ES.
2 S výnimkou služieb železničnej dopravy patriacich do kategórie 18.
3 S výxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxvodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov a s výnimkou služieb centrálnej banky. Výnimka sa vzťahuje aj na: služby zahŕňajúce nadobúdaxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xrávami na takéto nehnuteľnosti; tejto smernici však podliehajú zmluvy na finančné služby uzavreté počas trvania nadobúdacej alebo nájomnej zmluvy, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xerejnému obstarávateľovi na použitie pri výkone jeho vlastných činností pod podmienkou, že poskytnutú službu hradí v plnom rozsahu verejný obstarávxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxovných zmlúv.
SK Štandardný formulár 7 - Kvalifikačný systém - vybrané odvetvia 7
+++++ TIFF +++++
---------------------------------------xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Info & online formuláre: http://simap.europa.eu
Oznámenie o profile kupujúcehx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(nepoužíva sa ako prostriedok výzvy na súťaž)
Predbežné oznámenie (Smernica 2009/81/ES)
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxt:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (internetové adresy): (ak je to uplatniteľnéx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxormáciám: (URL)
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť: (URL)
Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohu A
Ďalšie ixxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxde, že oznámenie uverejnil verejný obstarávateľ)
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxným právom
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
Iné: (uveďte)
I.3) Hlavná činnosť
(v prípade, že oznámenie uverejxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxodárske a finančné záležitosti
Zdravotníctvo
Bývanie a občianska vybavenosť
Sociálna starostlivosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxia a iných tuhých palív
Vodné hospodárstvo
Poštové služby
Služby železničnej dopravy
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxých verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávatexxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxr 8 - Oznámenie o profile kupujúceho 1
+++++ TIFF +++++
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstaxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxnia (CPV)
Hlavný slovník
Doplnkový slovník (ak je to uplatniteľné)
Hlavný predmet
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
Doxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
- (Tento oddiel použite toľkokrát, koľkokrát je to potxxxxxx x
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x x x[ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxktné miesta, odkiaľ možno získať ďalšie informácie
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxy iného obstarávateľa/verejného obstarávateľa, v mene ktorého obstarávateľ/verejný obstarávateľ nakupuje
Úradný názov:
Vnútroštátne identxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx Štandardný formulár 8 - Oznámenie o profile kupujúceho 3
+++++ TIFF +++++
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IX
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xx xxx
xxxxxxx ojs@publications.europa.eu
Info & online formuláre: http://simap.europa.eu
Zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávanix xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxstarávateľ/obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxvé adresy): (ak je to uplatniteľné)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa: (URL)
Adresa, na ktorej možno získať súťažnx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xURL)
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxn vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
Regionálny alebo miestny orgán
Regionálna alebo miestnx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxvná činnosť
(v prípade, že oznámenie uverejnil verejný obstarávateľ)
(v prípade, že oznámenie uverejnil obstarávateľ)
Všeobecné verejné sluxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxavenosť
Sociálna starostlivosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Iné: (uveďte)
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxezničnej dopravy
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
Činnosti súvisiace s prístavmi
Činnxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxbstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov:
áno
nie
(ak áno, ďalšie informácie o týchto verejných obstarávaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxm nákupným systémom 1
+++++ TIFF +++++
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom:
Ixxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
Doplnkový slovník (ak je to uplatniteľné)
Hlavný predmet
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
Doplňujúce predmety
[ ][ ] . x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
II.5) Množstvo alebo rozsah konkrétnej zákazky:
(ak je to uplatniteľné, uveďte lex xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x x x x x
xxxxx
xxxxxxxxx xx x x xx x x xxxxx x x x x x x
xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx) Druh postupu
Otvorená
IV.1.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
áno
nie
(ak áno, ak je to vhodné) Dodatoxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx/obstarávateľ: (ak je to uplatniteľné)
IV.2.2) Predchádzajúce uverejnenie (o vyhlásení verejného obstarávania) poskytujúce ďalšie informácie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x x x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xa predkladanie informatívnych ponúk na každú konkrétnu zákazku
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr) Čas: [ ][ ] : [ ][ ]
IV.2.4) Jazyk (jazyky)x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom 2
+++++ TIFF +++++
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Dxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 9 - Zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom 3
+++++ TIFF +++++
Príloha A
Doplňujúce adresy a koxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxadný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
- (Tento oddiel použite toľkokráxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxx xnia
Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publicxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xbstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mestoxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxk je to uplatniteľné)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: (URL)
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL)
Elektronický prístup k xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxe možno získať na adrese
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Iné (vyplňte prílohu A.I)
Podrobné podklady možno získať na adrese
Vyššie uvxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xvyplňte prílohu A.III)
I.2) Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxdená verejným právom
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
Iné: (uveďte)
I.3) Hlavná činnosť
Všeobecné verejné slxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxbavenosť
Sociálna starostlivosť
Rekreácia, kultúra a xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxch verejných obstarávateľov:
áno
nie
(ak áno, ďalšie informácie o týchto verejných obstarávateľoch možno uviesť v prílohe A)
SK Štandardný fxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxzke verejným obstarávateľom:
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác
Uskutočnenie prác
Projekt a uskutočnenie prác
Realizácia dxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxx x x x ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
II.1.3) Stručný opis zákazky:
II.1.4) Spoločný slovník obstarávania xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxujúce predmety
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ]x x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxžstvo alebo rozsah: (vrátane všetkých častí, obnovených konaní a opcií, ak je to známe)
(ak je to uplatniteľné, uveďte len číslom) Predpokladaná hodxxxx xxx xxxx x x xxxxx x xx xx x
xxxxx
xxxxxxxxx xx x x xx x x xxxxx x xx xx x
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxnám: (ak je to uplatniteľné)
SK Štandardný formulár 10 - Koncesia na verejné práce 2
+++++ TIFF +++++
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a txxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xrofesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
III.1.2) Ekonomickx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxobilosť (ak je to uplatniteľné)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Oddiel IV: Postup
IV.1) Krixxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xplatniteľné)
IV.2.2) Lehota na predkladanie žiadostí
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr) Čas: [ ][ ] : [ ][ ]
IV.2.3) Jazyk (jazyky), v ktorxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxé práce 3
+++++ TIFF +++++
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe: (ak je to uplatniteľné)
VI.3) Odvolacie konanie
VI.3.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obexx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
VI.3.2) Podanie odvolania (vyplňte oddiex xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxcie o podaní odvolania
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
Vxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefónx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxtátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telexxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xdentifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxv:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
- (Použite prílohu A oddiel IV toľkokrát, kxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------
PRÍLOHA XI
Európska únia
Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko
Fax: xxxx xx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xbstarávania
Zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávateľom
Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Koncesionár na verejné práxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (internetové adresy): (ak je to uplatnxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xčasť: (URL)
Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohu A
Ďalšie informácie možno získať na adrese
Vyššie uvedené kontaktné miesxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xné (vyplňte prílohu A.II)
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Iné (vyplňte prílohu A.IIIx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 1
+++++ TIFF +++++
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Opis
II.1.1) Názov pridelený zákazke koncesionárom:
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskuxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxra
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác:
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
IIxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxedmet
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
Doplňujúce predmety
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx Predpokladaná hodnota bez DPH: [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
alebo
Rozpätie: od [ ] do [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxx x xx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx ][ ] (dd/mm/rrrr)
SK Štandardný formulár 11 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx.1.1) Požadované zábezpeky a záruky: (ak je to uplatniteľné)
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Ekonomické a technické podmienky, ktoré musí splnxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxk je to uplatniteľné)
IV.2.2) Lehota
Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mmxxxxxx xxxx x xx x x x xx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxrrrr)
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
Úradný jazyk/úradxx xxxxxx xxx
xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxým obstarávateľom 3
+++++ TIFF +++++
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxe informácie: (ak je to uplatniteľné)
VI.3) Dátum odoslania tohto oznámenia: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
SK Štandardný formulár 11 - Oznámxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxplňujúce adresy a kontaktné miesta
I) Adresy a kontaktné miesta, odkiaľ možno získať ďalšie xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxo (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: (URL)
II) Adresy a kontaktné miesta, na ktorých možno získať súťxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: (URL)
III) Adresy a kontaktné miesta, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: (URL)
SK Štandardný formulár xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxx----------------------------------------------
PRÍLOHA XII
Európska únia
Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie
2, rue Merxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxopa.eu
Oznámenie o súťaži návrhov
Toto oznámenie upravuje
Smernica 2004/18/ES
Smernica 2004/17/ES (Vybrané odvetvia)
Oddiel I: Verejxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxvá adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxbstarávateľa: (URL)
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL)
Elektronický prístup k podkladom: (URL)
Elektronické predkladanie projektov x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxntaktné miesto/miesta
Iné (vyplňte prílohu A.I)
Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Iné (vyxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxI)
I.2) Druh verejného obstarávateľa (v prípade, že oznámenie uverejnil verejný obstarávateľ)
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxtna agentúra/úrad
Organizácia riadená verejným právom
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
Iné: (uveďte)
I.3) Hxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xlužby
Obrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
Životné prostredie
Hospodárske a finančné záležitosti
Zdravotníctvo
Bývanie a občianska vxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxla
Elektrická energia
Prieskum a ťažba plynu a ropy
Prieskum a ťažba uhlia a iných tuhých palív
Vodné hospodárstvo
Poštové služby
Služby žxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxnnosti súvisiace s letiskami
Iné: (uveďte)
I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Verejný obstarávateľxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxie o súťaži návrhov 1
+++++ TIFF +++++
Oddiel II: Predmet súťaže návrhov/opis projektu
II.1) Opis
II.1.1) Názov súťaže návrhov/projektu podľx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxovník (ak je to uplatniteľné)
Hlavný predmet
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
Doplňujúce predmety
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x x[ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
SK Štandardný formulár 12 - Oznámenie o súťaži návrhov 2
+++++ TIFF +++++
Oddiel III: Právne, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu
áno
nie
(ak áno) uveďte profesiu:
Oddiel IV: Postup
IV.1) Druh súťaže
Otvorená
Užšia súťxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx x
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x x xxxxxxxxx xxxxx x xx xx x
xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxípade užšej súťaže)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IV.3) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
IV.4) Adminixxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxenky na získanie zmluvných a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: [ ][ ] / [ xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxx xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xx x
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxasť
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr) Čas: [ ][ ]:[ ][ ]
IV.4.4) Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom (ak je to uplatniteľné)
xxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xtorých možno predkladať projekty alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ:
Iné:
IV.5) Odmeny a porotx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx)
IV.5.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom (ak je to uplatniteľné)
IV.5.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xerejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné
áno
nie
IV.5.5) Mená vybratých členov poroty (ak je to uplatniteľné)
1.
2.
3.
4.
5.
xx
xx
xx
xx
xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxcie o fondoch Európskej únie
Súťaž návrhov sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
áno
nie
(ak áno) Odkaz na prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx iba v prípade súťaže návrhov súvisiacej s vybranými odvetviami)
VI.3.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úradný názov:
Poštová adresa:
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxetová adresa: (URL)
Fax:
VI.3.2) Podanie odvolania (vyplňte oddiel VI.3.2 alebo v prípade potreby oddiel VI.3.3)
Presné informácie o termínocx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx:
Štát:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
VI.4) Dátum odoslania tohto oznámenia: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
SK xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxsta, odkiaľ možno získať ďalšie informácie
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxsta, na ktorých možno získať ďalšiu dokumentáciu
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxxtné miesta, kam sa musia zasielať návrhy/žiadosti o účasť
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxadresy iného obstarávateľa/verejného xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
- (Použite prílohu A oddiel IV toľkokrát, koľkokrát je to potrebné) -
SK Štandardný formulár 12 - Oznxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxatku k Úradnému vestníku Európskej únie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.ex
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x004/17/ES (Vybrané odvetvia)
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta
Úradný názov:
Vnútroštáxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (internetové adresy): (ak je to uplatniteľné)
I.2) Druh verejného obstarávateľa (v prípade, že oznámenie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxo federálna agentúra/úrad
Regionálny alebo miestny orgán
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Organizácia riadená verejným právom
Eurxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxarávateľ)
(v prípade, že oznámenie uverejnil obstarávateľ)
Všeobecné verejné služby
Obrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
Životné prostxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxoženstvo
Vzdelávanie
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxch palív
Vodné hospodárstvo
Poštové služby
Služby železničnej dopravy
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo axxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx obstarávateľov/obstarávateľov
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov:
áno
nxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx súťaže návrhov 1
+++++ TIFF +++++
Oddiel II: Predmet súťaže návrhov/opis projektu
II.1) Opis
II.1.1) Názov súťaže návrhov/projektu podľa vexxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxík (ak je to uplatniteľné)
Hlavný predmet
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
Doplňujúce predmety
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
Oddiel IV: Postup
IV.1) Administratívne informácie
IV.1.1) Referenčné číslo spisu, ktoré prixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxjnenie/uverejnenia týkajúce sa tejto súťaže
áno
nie
(ak áno)
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] z [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ]x xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxo návrhu a udelené súťažné ceny (ak je to uplatniteľné)
Č.: [ ][ ] Názov:
V.1.1) Počet uchádzačov: [ ][ ][ ]
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx x
xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
V.1.4) Hodnota ocenení (ak je to uplatniteľné)
(uveďte len čxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x xxxx x xx xx x
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx) -
SK Štandardný formulár 13 - Výsledky súťaže návrhov 3
+++++ TIFF +++++
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o fondoch Európskex xxxx
xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxebo program (programy):
VI.2) Doplňujúce informácie: (ak je to uplatniteľné)
VI.3) Odvolacie konanie (informácie uveďte iba v prípade súťaže náxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
Štát:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
Orgán zodpovedný za mediáciu (ak je to uplatniteľné)
Úradný názov:
Poštová adxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxebo v prípade potreby oddiel VI.3.3)
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania:
VI.3.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podanx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx odoslania tohto oznámenia: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
SK Štandardný formulár 13 - Výsledky súťaže návrhov 4
+++++ TIFF +++++
Príloha A
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
- (Tento oddiel použite toľkokrát, koľkokrát je to xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xRÍLOHA XIV
Európska únia
Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko
Fax: +352 29 29 42 67x
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxte
Cieľom tohto oznámenia je poskytnúť dobrovoľnú transparentnosť vopred, ako sa uvádza v článku 2d ods. 4 smerníc 89/665/EHS a 92/13/EHS o opravnýcx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxo obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie). Ak chcete využiť tento mechanizmus, musíte vyplniť tieto kolónky: I.1; II.1.1; II.1.2; II.1.4; IIxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxrejný obstarávateľ/obstarávateľ považuje za užitočné.
Toto oznámenie upravuje:
Smernica 2004/18/ES
Smernica 2004/17/ES (Vybrané odvetxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Txxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxstarávateľa: (URL)
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL)
Elektronický prístup k informáciám: (URL)
Elektronické predkladanie ponúk a žixxxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
Regionálny alebo xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxá organizácia
Iné: (uveďte)
I.3) Hlavná činnosť
(v prípade, že oznámenie uverejnil verejný obstarávateľ)
(v prípade, že oznámenie uverejnix xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Zdravotníctvo
Bývanie a občianska vybavenosť
Sociálna starostlivosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Iné: (uveďte)
Výrxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxpodárstvo
Poštové služby
Služby železničnej dopravy
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxstarávateľov
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov:
áno
nie
(ak áno, ďalšie xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxsparentnosti ex ante 1
+++++ TIFF +++++
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Opis
II.1.1) Názov pridelený zákazke
II.1.2) Druh zákazky a miesto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxá charakteristickému predmetu vašej zákazky alebo nákupu/nákupov)
Práce
Tovary
Služby
Uskutočnenie prác
Projekt a uskutočnenie prác
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xa splátky
Ich kombinácia
Kategória služieb č.: [ ] [ ]
Kategórie služieb sú uvedené v prílohe C1, C2 alebo C3
Hlavné miesto alebo lokalita uskutoxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxj dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS) (ak je to uplatniteľné)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Oznámenie zahŕňa zmluvu/zmxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxkazky alebo nákupu (nákupov):
II.1.5) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Doplnkový slovník (ak je to uplatniteľné)
Hlavný xxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] x xx xx xx x x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
áno
nie
II.2) Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1) Celková konečná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxotlivých zákazkách uveďte v oddiele V. Zadanie zákazky)
Bez DPH
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%)
Hodnota: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
pri [ ]x x x x x
xxxxx x xx xx x
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x x
xxx x xx x x x x
xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x x[ ]
Mena: [ ][ ][ ]
ktoré sa brali do úvahy
SK Štandardný formulár 15 - Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante 2
+++++ TIFF +++++
Oddiex xxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxy bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie (v prípadoch uvedených v oddiele x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x. EÚ): vyplňte kompletne prílohu D1. D2 prípadne D3
IV.2) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk (označte príslušxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxna váha
Kritériá (pre verejných obstarávateľov)
Relatívna váha
1. [ ]
2. [ ]
3. [ ]
4. [ ]
5. [ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
6. [ ]
7. [ ]
8. [ ]
xx x x
xxxx x
x x
x x
x x
x x
x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxívne informácie
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ: (ak je to uplatniteľné)
IV.3.2) Predchádzxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxnie o existencii kvalifikačného systému
Predbežné oznámenie
Oznámenie o profile kupujúceho
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ xx xx xx xx xx x x x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxstarávania dynamickým nákupným systémom
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] z [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Ďalšxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x x x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxa v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] z [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
SK Štandardný formulár 15 - Oznámenie o dobrovoľnej transparentxxxxx xx xxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx x xx xx x
xxxx xxx x xx xx x
xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x
xxxxx xxxúk prijatých elektronickou cestou: [ ][ ][ ]
V.3) Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky
Úradný názxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxďte len číslom)
Bez DPH
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%)
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky (ak je to uplatniteľné)
Hodnota: [ ][ ][ ] [ ]x xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x
xxx x xx x x x x
xxxxx x xx xx x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x
xxx x xx x x x x
Mena: [ ][ ][ ]
alebo
Najnižšia ponuka [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ] a
pri [ ][ ] , [ ]
najvyššia ponuka [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
Mexxx x xx xx x
xxxxx xx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x
xxxx xxxxxxxxxx x xxbdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
áno
nie
(ak áno, uveďte len číslom) Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným sxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x xxx xx xxxxxx
xxxxx x xx xx x xxxxxx x xx x x x x xxx
xxxučný opis hodnoty/podielu zmluvy, ktorá má byť plnená subdodávateľsky: (ak je to známe)
Len v prípade, že sa na oznámenie vzťahuje smernica 2009/81/xxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xákazky sa bude plniť subdodávateľsky prostredníctvom súťažného postupu (pozri hlavu III smernice 2009/81/ES)
minimálny percentuálny podiel: [ ]x x x x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x x x xxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx
x (Tento oddiel použite toľkokrát, koľkokrát je to potrebné) -
SK Štandardný formulár 15 - Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante 4
+++++ xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx
xxx
xxx xxxx Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):
VI.2) Doplňujúce informácie: (ak je to uplatniteľné)
VI.3) Odvolacie konanie
VI.3.1x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx: (URL)
Fax:
Orgán zodpovedný za mediáciu (ak je to uplatniteľné)
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Texxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxmácie o termínoch na podanie odvolania:
VI.3.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mexxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxd/mm/rrrr)
SK Štandardný formulár 15 - Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante 5
+++++ TIFF +++++
Príloha A
Doplňujúce adresy a kontxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
- (Tento oddiel použite toľkokrát, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxé obstarávanie
Kategórie služieb uvedené v oddieli II: Predmet zákazky
Smernica 2004/18/ES
Kategória č. [1]
Predmet
1 Údržbárske a opravxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xoprava s výnimkou prepravy poštových zásielok
4 Preprava poštových zásielok pozemnou dopravou [3] a letecky
5 Telekomunikačné služby
6 Finančxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx [5]
9 Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh
10 Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky
11 Poradenské služby v oblasti riadenia [6] a s nimi xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxisiace odborné a technické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
13 Reklamné služby
14 Upratovanie budov a správa nehnuteľností
1x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxžby
Kategória č. [7]
Predmet
17 Hotelové a reštauračné služby
18 Služby železničnej dopravy
19 Služby vodnej dopravy
20 Podporné a pomocnx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxe s výnimkou služieb prepravy obrnenými vozidlami
24 Vzdelávacie služby a služby odbornej prípravy
25 Zdravotnícke a sociálne služby
26 Služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
2 S výnimkou služieb železničnej dopravy patriacich do kategórie 18.
3 S výnimkou služieb železničnej dopravy patriacich do kategórie 18.
4 S výnxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxžieb centrálnej banky. Výnimka sa vzťahuje aj na: služby zahŕňajúce nadobúdanie alebo prenájom pôdy, existujúcich budov alebo iných nehnuteľností pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xa finančné služby uzavreté počas trvania nadobúdacej alebo nájomnej zmluvy, pred jej uzavretím alebo po jej skončení, a to v akejkoľvek forme.
5 S výnxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí pod podmienkou, že poskytnutú službu hradí v plnom rozsahu verejný obstarávateľ.
6 S výnimkou arbitrážnych a rozhodcovských služieb.
7 Kategórxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxrodukciu programov a zákaziek na vysielací čas.
SK Štandardný formulár 15 - Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante 7
+++++ TIFF +++++
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
x xxxxbárske a opravárske služby
2 Služby pozemnej dopravy [2] vrátane služieb obrnených vozidiel a kuriérskych služieb s výnimkou prepravy poštových záxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx
5 Telekomunikačné služby
6 Finančné služby: a) Poisťovacie služby b) Bankové a investičné služby [4]
7 Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisixxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxé služby v oblasti riadenia [6] a s nimi súvisiace služby
12 Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské pláxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxanie budov a správa nehnuteľností
15 Vydavateľské a tlačiarenské služby za poplatky alebo na zmluvnom základe
16 Kanalizačné služby a zber a likvixxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx vodnej dopravy
20 Podporné a pomocné dopravné služby
21 Právne služby
22 Umiestňovanie pracovníkov a poskytovanie personálnych služieb [8]
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxotnícke a sociálne služby
26 Služby rekreačných, kultúrnych a športových zariadení
27 Ostatné služby
1 Kategórie služieb v zmysle článku 31 a prxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx patriacich do kategórie 18.
4 S výnimkou finančných služieb súvisiacich s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných fxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxnančných prostriedkov, alebo v súvislosti s právami na takéto nehnuteľnosti; tejto smernici však podliehajú zmluvy na finančné služby uzavreté počax xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xných ako tie, z ktorých výnos plynie výhradne verejnému obstarávateľovi na použitie pri výkone jeho vlastných činností pod podmienkou, že poskytnutú xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxílohy XVII B k smernici 2004/17/ES.
8 S výnimkou pracovných zmlúv.
SK Štandardný formulár 15 - Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante 8
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx x1]
Predmet
1 Údržbárske a opravárske služby
2 Zahraničné služby v oblasti vojenskej pomoci
3 Služby obrany, vojenskej obrany a civilnej obranx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxrava poštových zásielok pozemnou dopravou a letecky
8 Služby železničnej dopravy
9 Služby vodnej dopravy
10 Podporné a pomocné dopravné služby
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x vývoja [2] a hodnotiace testy
15 Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh
16 Poradenské služby v oblasti riadenia [3] a s nimi súvisiace služby
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxchnické poradenské služby; technické testovanie a analýzy
18 Upratovanie budov a správa nehnuteľností
19 Kanalizačné služby a zber a likvidácia xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxačné služby
22 Podporné a pomocné dopravné služby
23 Právne služby
24 Umiestňovanie pracovníkov a poskytovanie personálnych služieb [5]
25 Zxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxohy II k smernici 2009/81/ES.
5 S výnimkou pracovných zmlúv.
SK Štandardný formulár 15 - Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante 9
++++x xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ)
Smernica 2004/18/ES
Ďalej uveďte odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxi smernice 2004/18/ES. (nižšie označte príslušnú kolónku/kolónky a poskytnite dodatočné informácie)
1) Odôvodnenie rozhodnutia pre rokovacie kxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxná žiadna ponuka alebo žiadna vyhovujúca ponuka ako odpoveď na:
otvorenú verejnú súťaž,
užšiu súťaž.
Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na vxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxe poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov:
technických,
umeleckých,
súvisiacich s ochranou výhradných práv.
Krajná časová tieseň z dôvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Ďalšie práce/dodávky/služby sa objednávajú podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici.
Nové práce/služby predstavujúce opakovaxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xchádzačovi alebo jednému z nich na základe súťaže návrhov.
Pre dodávky kótované a nakupované na trhu s komoditami.
Na nákup tovarov za mimoriadne vxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dohoda s veriteľmi alebo podobný postup.
Všetky ponuky predložené vo verejnej súťaži, užšej súťaži alebo súťažnom dialógu nesplnili podmienky alexx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ
Predmetom zákazky sú služby uvedené v prílohe II B k smernxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxť vyššie, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxia v Úradnom vestníku Európskej únie zákonné, a to tak, že v každom prípade uvediete príslušné skutočnosti a v prípade potreby zákonné závery v súlade so xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx D2 - Vybrané odvetvia
Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestnxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxsení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto odôvodnenie musí byť v súlade s požiadavkami smernice 2004/17/ES. (nižšie označxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ v súlade s článkom 40 ods. 3 smernice 2004/17/ES
Nebola predložená žiadna ponuka alebo žxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xákazka je výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v smernici.
Práce/tovary/služby môže xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxá mimoriadnou udalosťou, ktorú obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici.
Ďalšie práce/doxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici.
Zákazka na služby zadaná úspešnému uchádzačovi alebo xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxok:
od dodávateľa, ktorý s určitosťou končí svoju podnikateľskú činnosť,
od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov, dohoda s veriteľmx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxdchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ
Predmetom zákazky sú služby uvedené v prílohe XVII B smernice.
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxe, vysvetlite prosím jasne a uceleným xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxe zákonné, a to tak, že v každom prípade uvediete príslušné skutočnosti a v prípade potreby zákonné závery v súlade so smernicou 2004/17/ES: (max. 500 slxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxnie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ)
Smxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxdnom vestníku Európskej únie. Toto odôvodnenie musí byť v súlade s požiadavkami smernice 2009/81/ES. (nižšie označte príslušnú kolónku/kolónky a poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxého obstarávania v Ú. v. EÚ v súlade s článkom 28 smernice 2009/81/ES
Nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vyhovujúca ponuka ako odpoveď na:
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxené v užšej súťaži, rokovacom konaní s predchádzajúcim zverejnením oznámenia o verejnom obstarávaní alebo súťažnom dialógu boli v rozpore s pravidlaxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxovacie konanie s predchádzajúcim uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nie sú zlučiteľné s naliehavosťou, ktorá vyplýva z krízyx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxými podmienkami uvedenými v príslušnej smernici.
Práce/tovary/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov:
technických
súvisiacixx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxby a dodávky tovarov)
Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovenxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxnici.
Pre dodávky kótované a nakupované na trhu s komoditami.
Na nákup tovarov za mimoriadne výhodných podmienok:
od dodávateľa, ktorý s určitoxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxe/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici.
Zákxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ
Predmetom zákazky sú služby uvedené v prílohe II B k smernici.
Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxm spôsobom, prečo je zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únxx xxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. 500 slov)
SK Štandardný formulár 15 - Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante 12
+++++ TIFF +++++
------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxrsko
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Info & online formuláre: http://simap.europa.eu
Predbežné oznámenie pxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxsta
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miestxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxrejného obstarávateľa/obstarávateľa: (URL)
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL)
Ďalšie informácie možno získať na adrese
Vyššie uvedexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxľ))
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
Rxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxebo medzinárodná organizácia
Iné: (uveďte)
I.3) Hlavná činnosť
(v prípade, že oznámenie uverejnil verejný obstarávateľ)
(v prípade, že oznxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xývanie a občianska vybavenosť
Sociálna starostlivosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Iné: (uveďte)
Výroba, preprava a disxxxxxxxx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxvé služby
Služby železničnej dopravy
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
Činnosti súvisixxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxrejný obstarávateľ/obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov:
áno
nie
(ak áno, ďalšie informácie o týchtx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxy a bezpečnosti 1
+++++ TIFF +++++
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom:
II.2) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxorá najviac zodpovedá charakteristickému predmetu vašej zákazky alebo nákupu/nákupov)
Práce
Tovary
Služby
Kategória služieb č.: [ ] [ ]
Kxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
II.3) Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámxxxxx xxxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxx xxxďte len číslom) Predpokladané náklady bez DPH: [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
alebo
Rozpätie: od [ ] do [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
II.5) Spoločný slovník obstarávania (CPVx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xátum začatia postupu verejného obstarávania: (ak je to známe) [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Trvanie v mesiacoch: [ ][ ] alebo v dňoch: [ ][ ][ ][ ] (xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xx x x x xx x x x xx x[ ][ ] (dd/mm/rrrr)
II.7) Doplňujúce informácie (ak je to uplatniteľné)
- (Použite tento oddiel toľkokrát, koľkokrát je to potrebné, ale nemiešajxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxF +++++
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1) Hlavné podmienky finanxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x prípade zákaziek na práce)
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Informácie o vyhradených zákazkách (ak je to uplatniteľné)
Zákazka je vyhradená pxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxe
VI.1) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie
áno
nie
(ak ánox xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxkonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy: (URL)
Právne prexxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxdoch verejnej správy, na ktorých možno získať informácie o daniach, ochrane životného prostredia, ochrane zamestnanosti a o pracovných podmienkachx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxdbežné oznámenie pre zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti 3
+++++ TIFF +++++
Príloha A
Doplňujúce adresy a kontaktné miesta
I) Adresy a kontaxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxobec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: (URL)
II) Adresa, kontaxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxfikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-maixx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xnformácie o ochrane životného prostredia
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
Pxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxta a internetová adresa príslušného orgánu štátnej správy, odkiaľ možno získať informácie o ochrane zamestnanosti a o pracovných podmienkach
Úradxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: (URL)
V) Adresa/adresy iného obstarávateľa/verejného obstarávateľa, v mene ktoxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxedbežné oznámenie pre zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti 4
+++++ TIFF +++++
Príloha B
Informácie o častiach
Názov pridelený zákazke verejxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx x xx xx x
xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxlnkový slovník (ak je to uplatniteľné)
Hlavný predmet
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]
Doplňujúce predmety
[ ] [ ] . [ ] [ ] . x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x ] - [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ]
3) Množstvo alebo rozsah:
(ak je to známe, uveďte len číslom) Predpokladané náklady bxx xxxx x x xxxxx x x x x x x
xxxxx
xxxxxxxxx xx x x xx x x xxxxx x x x x x x
xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvy (ak je to uplatniteľné)
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: (ak je to známe) [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Trvanie v mxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxx x xx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxrr)
dokončenie prác: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
5) Doplňujúce informácie o častiach:
- (Túto prílohu použite toľkokrát, koľko je častíx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
Kategórie služieb uvedené v oddieli II: Predmet zákazky
Smernica 2009/81/ES
Kategória č. [1]
Predmet
1 Údržbárske a opravárske služby
2 Zxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxnej xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x Služby železničnej dopravy
9 Služby vodnej dopravy
10 Podporné a pomocné dopravné služby
11 Telekomunikačné služby
12 Finančné služby: Poisxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xedenie účtovných kníh
16 Poradenské služby v oblasti riadenia [3] a s nimi súvisiace služby
17 Architektonické služby; inžinierske služby a komplxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxýzy
18 Upratovanie budov a správa nehnuteľností
19 Kanalizačné služby a zber a likvidácia odpadu; sanitárne a podobné služby
20 Služby výcviku a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx Právne služby
24 Umiestňovanie pracovníkov a poskytovanie personálnych služieb [5]
25 Zdravotnícke a sociálne služby
26 Ostatné služby
1 Kaxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3 S výnimkou arbitrážnych a rozhodcovských služieb.
4 Kategórie služieb v zmysle prílohy II k smernici 2009/81/ES.
5 S výnimkou pracovných zmlúv.
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------
PRÍLOHA XVI
Európska únia
Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembxxxxx
xxxx xxxx xx xx xx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxí verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti
Smernica 2009/81/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1) Náxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
Kontaktné miesto (miesta):
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxho obstarávateľa/obstarávateľa: (URL)
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL)
Elektronický prístup k informáciám: (URL)
Elektronické prxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Iné (vyplňte prílohu A.I)
Súťažné podklady a doplňujúce podklady možno získať na adrese
Vyššie uvedexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxta
Iné (vyplňte prílohu A.III)
I.2) Druh verejného obstarávateľa (v prípade, že oznámenie uverejnil verejný obstarávateľ)
Ministerstvo alebx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgán
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Organizácia riadená verejným právom
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organixxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxávateľ)
Všeobecné verejné služby
Obrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
Životné prostredie
Hospodárske a finančné záležitosti
Zdravotxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxprava a distribúcia plynu a tepla
Elektrická energia
Prieskum a ťažba plynu a ropy
Prieskum a ťažba uhlia a iných tuhých palív
Vodné hospodárstxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxsti súvisiace s prístavmi
Činnosti súvisiace s letiskami
Iné: (uveďte)
I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávaxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti 1
+++++ TIFF +++++
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Opix
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxv alebo poskytovania služieb
(zvoľte len jednu kategóriu - práce, tovary alebo služby - ktorá najviac zodpovedá charakteristickému predmetu vašej xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxm zodpovedajúcim požiadavkám verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Kúpa
Lízing
Prenájom
Nákup na splátky
Ich kombinácia
Kategórxx xxxxxxx xxx x x x x
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxia služieb:
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
II.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Oznámexxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxvá dohoda s jediným uchádzačom
Počet [ ] [ ] [ ]
alebo
(ak je to uplatniteľné) maximálny počet [ ] [ ] [ ] predpokladaných
účastníkov rámcovej dohodx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx x x x x xxxxx x xxxxxxxxxx x x x x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx než sedem rokov:
Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody (ak je to uplatniteľné, uveďte len číslom)
Predpoxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x x x x x
xxxxx
xxxxxxxxx xx x x xx x x xxxxx x x x x x x
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxe)
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
SK Štandardný formulár 17 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v obxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x x ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx x xxxxxi uviesť podiel zákazky, ktorý hodlá zadať formou subdodávky tretím stranám, a všetkých subdodávateľov a predmet subdodávok, ktoré navrhuje. (ak je tx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xbstarávateľ/obstarávateľ môže úspešného uchádzača zaviazať, aby všetky alebo niektoré subdodávky uskutočnil prostredníctvom postupu ustanovenxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxoveného v hlave III smernice 2009/81/ES: minimálny percentuálny podiel: [ ][ ],[ ] (%), maximálny percentuálny podiel: [ ][ ],[ ] (%) z hodnoty zákazky.
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxbezpečiť formou subdodávok nad rámec požadovaného percentuálneho podielu a uviesť už vybratých subdodávateľov. (ak je to uplatniteľné)
II.1.8) Čxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxdať na
jednu časť
jednu alebo viac častí
všetky časti
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať
áno
nie
II.2) Množstvx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xplatniteľné, uveďte len číslom) Hodnota bez DPH: [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
alebo
Rozpätie: od [ ] do [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
II.2.2) Informácie o opciách (ak je to upxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x x x ] alebo v dňoch: [ ] [ ] [ ] [ ] (od zadania zákazky)
II.2.3) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x x x x x ] alebo Rozpätie: od [ ] [ ] [ ] do [ ] [ ] [ ]
(ak je to známe) V prípade obnoviteľných zákaziek na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb uveďte predpoklxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x x x x xxxxx x xxxxxx x x x x x x x x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxenie
Trvanie v mesiacoch: [ ][ ] alebo v dňoch: [ ][ ][ ][ ] (od zadania zákazky)
alebo
Začatie [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Dokončenie [ ][ ] x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
+++++ TIFF +++++
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1) Požadované xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka: (ak je to xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxlatniteľné)
III.1.5) Informácie o bezpečnostnej previerke (ak je to uplatniteľné)
Uchádzači, ktorí zatiaľ nemajú bezpečnostnú previerku, ju mxxx xxxxxx xxx
x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xbrany a bezpečnosti 4
+++++ TIFF +++++
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Osobné postavenie
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xýkajúce sa osobnej situácie subdodávateľov (ktoré môžu spôsobiť ich odmietnutie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obcxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá týkajúce sa hospodárskehx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa subdodávateľov (ktoré môžu spôsobiť ich odmietnutie) (ak je to uplatniteľné)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxné)
SK Štandardný formulár 17 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti 5
+++++ TIFF +++++
III.2xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxžu spôsobiť ich vylúčenie)
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti subdodávateľov (ktoré možu spôsobiť ich odmietnutie) xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxdov: (ak je to uplatniteľné)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Minimálna požadovaná úroveň štaxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dielne
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest
III.3) Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxx xx xxxslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:
III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uvxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxjného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti 6
+++++ TIFF +++++
Oddiel IV: Postup
IV.1) Druh postupu
IV.1.1) Druh postupu
Uxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxpom
Odôvodnenie výberu zrýchleným postupom:
Súťažný dialóg
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x x x x x
xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x [ ] [ ] a, ak je to uplatniteľné, maximálny počet [ ] [ ] [ ]
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
IV.1.3) Zníženie počtu uchádzačxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xa bude diskutovať, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxx
xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxé políčko/políčka)
Najnižšia cena
alebo
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
Kritériá
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
x x
x x
x x
x x
x x
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
xxxx x
x x
x x
[ ]
[ ]
[ ]
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
áno
nie
(ak áno, ak je to vhodné) Dodatočné informáxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
+++++ TIFF +++++
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ: (ak je tx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx kupujúceho
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] of [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Ďalšie predchádzajúce uverejnenxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x xx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] of [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxtom
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ x xxxxxxxxxxxx xxxx x xx x x x xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xx xx x
xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:
IV.3.4) Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr) Čas: [ ][ ] : [ ][ ]
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na prxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxtorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ:
Iné:
SK Štandardný formulxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania (ak je to uplatniteľné)
Toto obstarávanie sa bude opakovať
áno
nie
(ak áno) Odhadovaný čas uverexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xnie
áno
nie
(ak áno) Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):
VI.3) Doplňujúce informácie: (ak je to uplatniteľné)
VI.4) Odxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
Orgán zodpovedný za mediáciu (ak je to uplatniteľné)
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxel VI.4.3)
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania:
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úradný názoxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti 9
+++++ TIFF +++++
Príloha A
Doplňujúce adresy a kontaktné miesta
I) Adresy a kontaktné miexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: (URL)
II) Adresy a kontaktné miexxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: (URL)
xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: xxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
- (Použite prílohu A oddiel IV toľkokrát, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
+++++ TIFF +++++
Príloha B
Informácie o častiach
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom:
Časť č.: [ ][ ][ ]
Názovx
xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x [ ] - [ ]
Doplňujúce predmety
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ] [ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ] [ ] [ x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xxxxxx uveďte len číslom) Predpokladané náklady bez DPH: [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
alebo
Rozpätie: od [ ] do [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
4) Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxx x xx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx x xx x x x xx x / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Dokončenie [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
5) Doplňujúce informácie o častiach:
- (Túto prílohu použite toľkokrátx xxxxx xx xxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxF +++++
Príloha C3 - Obrana a bezpečnosť
Kategórie služieb uvedené v oddieli II: Predmet zákazky
Smernica 2009/81/ES
Kategória č. [1]
Predmxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxcie a bezpečnostné služby
5 Služby pozemnej dopravy
6 Letecká osobná a nákladná doprava s výnimkou prepravy poštových zásielok
7 Preprava poštoxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxomunikačné služby
12 Finančné služby: Poisťovacie služby
13 Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
14 Služby výskumu a vývoja [2] x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxcia odpadu; sanitárne a podobné služby
20 Služby výcviku a simulácií v oblasti obrany a bezpečnosti
Kategória č. [4]
Predmet
21 Hotelové a reštxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
25 Zdravotnícke a sociálne služby
26 Ostatné služby
1 Kategórie služieb v zmysle prílohy I k smernici 2009/81/ES.
2 S výnimkou služieb výskumu a vxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxy II k smernici 2009/81/ES.
5 S výnimkou pracovných zmlúv.
SK Štandardný formulár 17 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v oxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.eurxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxosti
Smernica 2009/81/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta
Úradný názov:
Vnútroštátne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (internetové adresy): (ak je to uplatniteľné)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávatxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xčasť: (URL)
I.2) Druh verejného obstarávateľa (v prípade, že oznámenie uverejnil verejný obstarávateľ)
Ministerstvo alebo iný štátny alebo fedxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xlebo miestna xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxná činnosť
(v prípade, že oznámenie uverejnil verejný obstarávateľ)
(v prípade, že oznámenie uverejnil obstarávateľ)
Všeobecné verejné služxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxvenosť
Sociálna starostlivosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Iné: (uveďte)
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxzničnej dopravy
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
Činnosti súvisiace s prístavmi
Činnoxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov:
áno
nie
(ak áno, ďalšie informácie o týchto verejných obstarávatxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxny a bezpečnosti 1
+++++ TIFF +++++
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Opis
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxy alebo služby - ktorá najviac zodpovedá charakteristickému predmetu vašej zákazky alebo nákupu/nákupov)
Práce
Tovary
Služby
Uskutočnenix xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv
Kúpa
Lízing
Prenájom
Nákup na splátky
Ich kombinácia
Kategória služieb č.: [ ][ ]
Kategórie služieb sú uvedené v prílohe C3
V prípade xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxužieb:
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Kód NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
II.1.3) Informácie o rámcovej dohode (ak je to uplatxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxania (CPV)
Hlavný slovník
Doplnkový slovník (ak je to uplatniteľné)
Hlavný predmet
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
Dxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
II.2) Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x opcií. Informácie o jednotlivých zákazkách uveďte v oddiele V. Zadanie zákazky)
Bez DPH
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%)
Hodnota: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ xx x x xx xx x x x xx x
xxx x xx x x x x
xxxxx x xx xx x
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x
xxx x xx x x x x
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xx x[ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
Mena: [ ][ ][ ]
ktoré sa brali do úvahy
SK Štandardný formulár 18 - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre záxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xúťažný dialóg
Rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Rokovacie konanie zrýchleným postupom
Rokovacix xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xritériá na vyhodnotenie ponúk (označte príslušné políčko/políčka)
Najnižšia cena
alebo
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
Kritxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
x x
x x
x x
x x
x x
xx x x
xx x x
xx x x
xx x x
xxxx x
x ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
áno
nie
IV.3) Administratívne informácie
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxe týkajúce sa tejto zákazky
áno
nie
(ak áno, vyplňte prosím príslušné políčka)
Predbežné oznámenie
Oznámenie o profile kupujúceho
Číslo xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x xx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] of [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x xx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxatniteľné)
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] of [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x xx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxky v oblasti obrany a bezpečnosti 3
+++++ TIFF +++++
Oddiel V: Zadanie zákazky
Zákazka č.: [ ][ ][ ] Časť č.: [ ][ ][ ] Názov:
V.1) Dátum rozhodnutia x xxxxxx xxxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx x
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxdaní zákazky
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
V.4) Inforxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxx
xxxxxxx xxx
xxxxxx xxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxteľné)
Hodnota: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
Mena: [ ][ ][ ]
pri [ ][ ] , [ ]
Celková konečná hodnota zákazky
Hodnota: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] x xx xx x x x xx x xxxxx x xx xx x
xxx x xx x x x x
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x x xx xx x x xx xx x x xx xx x x x xx x
xxx x xx x x x x
x
xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx x x xx ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
Mena: [ ][ ][ ]
ktoré sa brali do úvahy
Pri hodnote za rok alebo za mesiac: (uveďte)
Počet rokov: [ ][ ] alebo Počet mesiacovx x xx x
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxl zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami:
Hodnota bez DPH: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] , [ ][ ]
Nie je známe:
Mena: [ xx xx x
xxxxxx x xx x x x x xxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxodávatelia budú vybratí prostredníctvom súťažného postupu (pozri hlavu III smernice 2009/81/ES)
Určitý podiel zákazky sa bude plniť subdodávatexxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xodiel: [ ][ ] , [ ] (%) z hodnoty zákazky
(Maximálny percentuálny podiel nesmie presiahnuť 30 % hodnoty zákazky)
- (Tento oddiel použite toľkokrát, kxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxx++ TIFF +++++
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovanéxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx
xxx
xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxie konanie
VI.3.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Telefón:
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xtát:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
VI.3.2) Podanie odvolania (vyplňte oddiel VI.3.2 alebo v prípade potreby oddiel VI.xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xoštová adresa:
Mesto/obec:
PSČ:
Štát:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa: (URL)
Fax:
VI.4) Dátum odoslania tohto oznámenia: [ ][ x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
+++++ TIFF +++++
Príloha A
Doplňujúce adresy a kontaktné miesta
I) Adresa/adresy iného obstarávateľa/verejného obstarávateľa, v mene ktorxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxx/obec:
PSČ:
Štát:
- (Tento oddiel použite toľkokrát, koľkokrát je to potrebné) -
SK Štandardný formulár 18 - Oznámenie o výsledku verejného obxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx Predmet zákazky
Smernica 2009/81/ES
Kategória č. [1]
Predmet
1 Údržbárske a opravárske služby
2 Zahraničné služby v oblasti vojenskej pomxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxh zásielok pozemnou dopravou a letecky
8 Služby železničnej dopravy
9 Služby vodnej dopravy
10 Podporné a pomocné dopravné služby
11 Telekomuxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxdnotiace testy
15 Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh
16 Poradenské služby v oblasti riadenia [3] a s nimi súvisiace služby
17 Architektxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxenské služby; technické testovanie a analýzy
18 Upratovanie budov a správa nehnuteľností
19 Kanalizačné služby a zber a likvidácia odpadu; sanitxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
22 Podporné a pomocné dopravné služby
23 Právne služby
24 Umiestňovanie pracovníkov a poskytovanie personálnych služieb [5]
25 Zdravotnícke a xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x článku 13 písm. j) smernice 2009/81/ES.
3 S výnimkou služieb železničnej dopravy patriacich do kategórie 18.
4 Kategórie služieb v zmysle prílohy xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxasti obrany a bezpečnosti 7
+++++ TIFF +++++
Príloha D3 - Obrana a bezpečnosť
Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto odôvodnenie musí byť v sxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxutia pre rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ v súlade s článkom 28 smernice 200xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxjnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže,
súťažný dialóg.
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxli v rozpore s pravidlami alebo boli inak neprijateľné. Na rokovanie boli prijaté iba tie ponuky, ktoré spĺňali kvalitatívne výberové kritériá.
Lehxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, ktorá vyplýva z krízy.
Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú verejný obstarávateľ/obstarávateľ nemohol predvídať, a v súxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxhnických
súvisiacich s ochranou výhradných práv.
Zákazka sa týka služieb výskumu a vývoja iných ako tých, ktoré sú uvedené v článku 13 smernice 200xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxa podmienok ustanovených v smernici. (len pre služby a dodávky tovarov)
Ďalšie práce/dodávky/služby sa objednávajú podľa presne stanovených podmxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxvateľa, ktorý s určitosťou končí svoju podnikateľskú činnosť,
od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov, dohoda s veriteľmi alebo podobxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxnými v smernici.
Zákazka súvisiaca s poskytovaním leteckých a námorných prepravných služieb pre ozbrojené zložky členského štátu, ktoré sú umiestxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxerejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ
Predmetom zákazky sú služby uvedené v prílohe II B k smernici.
Zákazka nespadá do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxím jasne a uceleným spôsobom, prečo je zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxe 2009/81/ES: (max. 500 slov)
SK Štandardný formulár 18 - Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti 8
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xurópskej únie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembursko
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Info & online formxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to známe)
Poštová adresa:
Mesto/obec:
PSČx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxiteľné)
Adresa hlavnej stránky: (URL)
Elektronický prístup k informáciám: (URL)
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť: (URL)
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xné (vyplňte prílohu A.I)
Súťažné podklady a doplňujúce podklady možno získať na adrese
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Iné (vyplňte prxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxdný formulár 19 - Oznámenie o subdodávke 1
+++++ TIFF +++++
Oddiel II: Predmet subdodávky
II.1) Opis
II.1.1) Názov pridelený zákazke:
II.1.xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x ktorá najviac zodpovedá charakteristickému predmetu vašej zákazky alebo nákupu/nákupov)
Práce
Tovary
Služby
Uskutočnenie prác
Projekx x xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xa splátky
Ich kombinácia
Kategória služieb č.: [ ] [ ]
Kategórie služieb sú uvedené v prílohe C3
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxx xxxx x x x x x x x x x x
xxxxxxx xtručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
II.1.4) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxxxxx xxedmety
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
[ ][ ][ ][ ] - [ ] [ ][ ][ ][ ] - [ ]
[ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ]
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x
x xx xx xx x x x x x xx xx xx x x x x
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxmcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Počet [ ] [ ] [ ]
alebo
(ak je to uplatniteľné) maximálny počet [ ] [ ] [ ] prxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx x x x x xxxxx x xxxxxxxxxx x x x x x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxa rámcovej dohody, ktorej platnosť je dlhšia než sedem rokov:
Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody (ak je tx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x x xxxxx x x x x x x
xxxxx
xxxxxxxxx xx x x xx x x xxxxx x x x x x x
xxxxxxxxxx x xxxxxxa zákaziek, ktoré sa majú zadať: (ak je to známe)
SK Štandardný formulár 19 - Oznámenie o subdodávke 2
+++++ TIFF +++++
II.2) Množstvo alebo rozsah xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx uveďte len číslom) Predpokladaná hodnota bez DPH: [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
alebo
Rozpätie: od [ ] do [ ] Mena: [ ] [ ] [ ]
II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxx x xxxxxx x xx xx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxr)
Dokončenie [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
SK Štandardný formulár 19 - Oznámenie o subdodávke 3
+++++ TIFF +++++
Oddiel III: Právne, ekoxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxé)
III.2) Podmienky účasti
Kritériá kvalitatívneho výberu subdodávok predpísané verejným obstarávateľom/obstarávateľom, ako aj všetky ostaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxe ponúk
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.1) Referenčné číslo spisu: (ak je to uplatniteľné)
IV.2.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxx
xxx xxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx ][ ] z [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr)
Ďalšie predchádzajúce uverejnenia (ak je to uplatniteľné)
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-x xx xx xx xx xx xx x x x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx x xx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x x x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxrr)
IV.2.3) Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
Dátum: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (dd/mm/rrrr) Čas: [ ][ ] : [ ][ ]
IV.2.4) Dátum odoslania výziev na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ:
Iné:
Oddiel VI: Doplnkové informácie
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxx
xxx
xxx xxxx Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):
VI.2) Doplňujúce informácie: (ak je to uplatniteľné)
VI.3) Dátum odoslania tohto oznámxxxxx x xx x x x xx x x x xx xx xx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxntaktné miesta
I) Adresy a kontaktné miesta, odkiaľ možno získať ďalšie informácie
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to zxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx adresa: (URL)
II) Adresy a kontaktné miesta, na ktorých možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty
Úradný názov:
Vnútroštátne identxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx: (URL)
III) Adresy a kontaktné miesta, kam sa musia zasielať ponuky/žiadosti o účasť
Úradný názov:
Vnútroštátne identifikačné číslo: (ak je to xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxá adresa: (URL)
SK Štandardný formulár 19 - Oznámenie o subdodávke 6
+++++ TIFF +++++
Príloha C3 - Obrana a bezpečnosť
Kategórie služieb uvedenx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vojenskej pomoci
3 Služby obrany, vojenskej obrany a civilnej obrany
4 Pátracie a bezpečnostné služby
5 Služby pozemnej dopravy
6 Letecká osoxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxravy
9 Služby vodnej dopravy
10 Podporné a pomocné dopravné služby
11 Telekomunikačné služby
12 Finančné služby: Poisťovacie služby
13 Sluxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
16 Poradenské služby v oblasti riadenia [3] a s nimi súvisiace služby
17 Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske službxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxdov a správa nehnuteľností
19 Kanalizačné služby a zber a likvidácia odpadu; sanitárne a podobné služby
20 Služby výcviku a simulácií v oblasti obrxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxstňovanie pracovníkov a poskytovanie personálnych služieb [5]
25 Zdravotnícke x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v článku 13 písm. j) smernice 2009/81/ES.
3 S výnimkou arbitrážnych a rozhodcovských služieb.
4 Kategórie služieb v zmysle prílohy II k smernici 20xxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.