Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (36)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (16)
... dalšie položky

31984L0450 aproximáciia zákonov týkajúcich sa klamlivej reklamy

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxvej reklamy
(84/450/EHS)
RADA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na xxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálneho výboru [3],
keďže právne predpisy proti klamlivej reklame platné v súčasnom odobí v členských štátoch sa veľmi odlišujú; keďže reklama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxť k narušeniu hospodárskej súťaže v rámci spoločného trhu;
keďže reklama sa týka ekonomických záujmov spotrebiteľov bez ohľadu na to, či vedie k uzavxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxhodnutia, ktoré ho poškodzujú, a že rozdiely v právnych predpisoch členských štátov nielenže často vedú k nedostatočnej úrovni ochrany spotrebiteľax xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxkeho hospodárskeho spoločenstva pre politiku ochrany a informovanosti spotrebiteľa [4] predpokladá, že budú prijaté vhodné opatrenia na ochranu spxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xi pri vykonávaní obchodu, živnosti, remesiel alebo pri výkone slobodných povolaní navzájom v rámci spoločného trhu konkurujú, najprv harmonizovať vxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxu reklamou a v prípade potreby aj porovnávacou reklamou;
keďže je nevyhnutné za týmto účelom stanoviť minimálne a objektívne kritériá, na základe ktxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxé;
keďže osoby alebo organizácie, o ktorých vnútroštátne právo predpokladá, že majú oprávnený záujem na tejto záležitosti, musia mať možnosť začať xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
keďže každý členský štát môže rozhodovať o tom, či splnomocní súdy alebo správne orgány požadovať, aby boli najprv vyčerpané iné platné prostriedky na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
keďže v určitých prípadoch môže byť žiaduce zakázať klamlivú reklamu ešte pred jej zverejnením; keďže to však rozhodne neznamená, že členské štáty sú xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxiach, v rámci ktorých možno prijímať predbežné alebo definitívne opatrenia;
keďže môže byť žiaduce nariadiť uverejnenie rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxe správne orgány musia byť nestranné a výkon ich právomocí musí podliehať súdnemu preskúmaniu;
keďže dobrovoľná kontrola, ktorú vykonávajú samospxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx
keďže zadávateľ reklamy by mal byť schopný primerenými prostriedkami preukázať správnosť skutkových tvrdení obsiahnutých v jeho reklame a súd alebo xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxebo vydali ustanovenia zabezpečujúce rozsiahlejšiu ochranu spotrebiteľa, osôb vykonávajúcich obchod, živnosť, remeslo alebo vykonávajúcich sloxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxchod, živnosť, remeslo alebo vykonávajúcich slobodné povolanie, ako aj záujmy širokej verejnosti, proti klamlivej reklame a jej nekalým účinkom.
xxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxm, ktorého cieľom je podpora odbytu tovaru alebo poskytnutie služieb, vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov;
2. "klamlivou reklamou" rozumie kažxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxorá pre svoj klamlivý charakter pravdepodobne ovplyvní ich ekonomické správanie, alebo ktorá z týchto dovodov poškodí alebo môže poškodiť iného súťaxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx všetky jej črty, najmä v nej obsiahnuté informácie týkajúce sa:
a) vlastností tovaru alebo služieb, ako je ich dostupnosť, charakter, vyhotovenie, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxby alebo očakávané výsledky použitia, alebo výsledky a podstatné časti skúšok alebo previerok vykonaných na tovare alebo službách;
b) cena alebo spxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxa reklamy, ako je jeho totožnosť a majetok, kvalifikácia a práva priemyselného vlastníctva, práva hmotných a nehmotných statkov alebo jeho ocenenie a xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxné prostriedky na kontrolu klamlivej reklamy.
Tieto prostriedky musia zahŕňať právne predpisy, ktoré umožnia osobám alebo organizáciám, ktoré maxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
b) napadli takú reklamu na správnom orgáne, ktorý je príslušný rozhodovať o sťažnostiach alebo dať podnet na začatie príslušného súdneho konania.
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx platné prostriedky na vybavovanie sťažností, vrátane prostriedkov uvedených v článku 5.
2. Na základe právnych predpisov uvedených v odseku 1 prenxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxjem, splnomocňujú, aby:
- nariadili zastavenie alebo začali príslušné súdne konanie, ktoré prikazuje zastavenie klamlivej reklamy, alebo
- ak kxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxjúce k jej zákazu,
a to aj bez dôkazov preukazujúcich skutočnú stratu či škodu alebo úmysel či nedbalosť na strane zadávateľa reklamy.
Členské štátx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxnia,
pričom každý členský štát sám rozhodne, ktorú z týchto dvoch možností zvolí.
Okrem toho členské štáty môžu udeliť súdom alebo správnym orgánox xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxm rozhodnutím, mohli:
- vyžadovať zverejnenie tohto rozhodnutia v plnom alebo skrátenom znení a vo forme, ktorú považujú za vhodnú,
- vyžadovať okxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxrannosti;
b) mať pri rozhodovaní o sťažnostiach dostatočné právomoci na to, aby mohli účinne kontrolovať a presadzovať dodržiavanie svojich rozhoxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxnutie vždy odôvodnené. V tomto prípade treba ďalej prijať ustanovenia na postupy, ktorých prostredníctvom sa predmetom súdneho preskúmania môže stax xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxernica nevylučuje dobrovoľnú kontrolu klamlivej reklamy vykonávanú samosprávnými subjektami, ani možnosť osôb alebo organizácií uvedených v článxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx 6
Členské štáty prenesú na súdy alebo správne orgány právomoci, ktoré ich v občianskom súdnom konaní alebo správnom konaní uvedeném v článku 4 splnomxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxom na oprávnené záujmy zadávateľa reklamy a iného účastníka konania javia ako primerané vzhľadom na okolnosti daného prípadu; a
b) považovať skutkoxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxnica nebráni členským štátom, aby zachovali alebo prijali opatrenia zabezpečujúce rozsiahlejšiu ochranu spotrebiteľa, osôb vykonávajúcich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. októbra 1986. Bezodkladne o nich uvedomia Komisiu.
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxátom.
V Bruseli dňa 10. septembra 1984
Za Radu
predseda
P. O'Toole
[1] Ú. v. ES C 70, 21.3.1978, s. 4.
[2] Ú. v. ES C 140, 5.6.1979, s. 23.
[3x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:84/450/EHS
CELEX: 31984L0450
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy
Autor:Rada

Eurovoc:aproximácia práva; vnútorný trh; žaloba; ochrana spotrebiteľa; konkurencia; nezákonné reklamné praktiky;
 
Zo dňa: 10.09.1984
Rozoslané: 19.09.1984
Účinnosť od: 13.09.1984
Zrušené: 12.12.2007
Transpozícia do: 01.10.1986
Vzťah k:147/2001 Z.z.; 747/2004 Z.z.; 250/2007 Z.z.; 373/2014 Z.z.;

Uverejnené v č. 250/1984 Úradný vestník L na strane 17