32011L0036

prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (26)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxia, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxo a sociálneho výboru [1],
po porade s Výborom regiónov,
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,
konajúc v súlade s riadnxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xko aj závažné porušenie ľudských práv, pričom Charta základných práv Európskej únie ho výslovne zakazuje. Prevencia a boj proti obchodovaniu s ľuďmi jx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxa opatrenia, do ktorých sú zapojené tretie krajiny v súlade s Dokumentom o konkrétnych opatreniach na posilnenie vonkajšieho rozmeru EÚ v boji proti obxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx vyvíjaná činnosť v tretích krajinách, odkiaľ obete pochádzajú alebo cez ktoré sa uskutočňuje ich presun, s cieľom zvyšovať informovanosť, znižovať zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxných právnych predpisov proti obchodovaniu s ľuďmi.
(3) V tejto smernici sa uznáva rodovo špecifický fenomén obchodovania, ako aj skutočnosť, že so xxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh prihliadať na rodové hľadisko. Podporné a odrádzajúce faktory sa môžu rôzniť v závislosti od príslušných odvetví, akými sú obchodovanie s ľuďmi na účxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxxlaná predchádzať obchodovaniu s ľuďmi a bojovať proti nemu, ako aj chrániť práva osôb, ktoré sa stali predmetom takéhoto obchodovania. Na tento účel boxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práce pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi a jeho predchádzanie [4]. Okrem toho sa v Štokholmskom programe - otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxia napríklad na podporu vypracovania všeobecných spoločných ukazovateľov Únie na identifikáciu obetí prostredníctvom výmeny osvedčených postupox xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxa v členských štátoch by mali naďalej spolupracovať s cieľom posilniť boj proti obchodovaniu s ľuďmi. V tejto súvislosti sú kľúčovými úzka cezhraničná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxenských štátov. Koordináciu vyšetrovania a trestného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ako aj vykonávanie rámcového rozhodnutia Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tejto oblasti, ktoré pracujú s obeťami obchodovania s ľuďmi, a úzko s nimi spolupracovať, najmä v oblasti iniciatív na tvorbu politiky, informačných a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxých na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
(7) Touto smernicou sa prijíma integrovaný, ucelený a ľudskoprávny prístup k boju proti obchodovaniu s ľuďmi a xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktoxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxximálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxé chápanie rozličných foriem obchodovania s ľuďmi a jej cieľom je dosiahnuť, aby sa každá forma odstraňovala čo najúčinnejšími opatreniami.
(8) Detx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxitným zreteľom na najlepší záujem dieťaťa v súlade s Chartou základných práv Európske únie a Dohovorom Organizácie Spojených národov o právach dieťaťx x xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, a Dohovor Rady Európy z roku 2005 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi predstavujú xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxahuje hodnotiaci postup, ktorý tvorí Skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA) a Výbor zmluvných strán. Mala by sa podporovať koordixxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx0) Táto smernica sa nedotýka zásady nenavracania v súlade s Dohovorom o právnom postavení utečencov z roku 1951 (Ženevský dohovor) a je v súlade s článkox x x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxádza v porovnaní s rámcovým rozhodnutím 2002/629/SVV širšie poňatie toho, čo by sa malo považovať za obchodovanie s ľuďmi, preto zahŕňa aj ďalšie formy xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx x9 z roku 1930 o nútenej alebo povinnej práci. Z tohto dôvodu sa využívanie na žobranie vrátane využívania závislej osoby, ktorá je premetom obchodovanix x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxj judikatúry by sa platnosť prípadného súhlasu s vykonávaním takejto práce alebo služby mala posudzovať individuálne v každom jednotlivom xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxvanie osoby na páchanie takých trestných činov, ako sú okrem iného vreckové krádeže, krádeže v obchodoch, obchodovanie s drogami a iná podobná činnosťx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx porušenie ľudskej dôstojnosti a fyzickej integrity, ako aj iné činnosti, ako napríklad nezákonná adopcia alebo nútené manželstvo, pokiaľ napĺňajú sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxslosti s vývojom fenoménu obchodovania s ľuďmi. Preto táto smernica vychádza z úrovní 3 a 4 záverov Rady z 24. - 25. apríla 2002 o prístupe, ktorý sa uplatňxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xyť trest prísnejší. V súvislosti s touto smernicou by k obzvlášť zraniteľným osobám mali patriť prinajmenšom všetky deti. Iné faktory, ktoré by sa mohlx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxšť závažných trestných činov, napríklad ak bol ohrozený život obete alebo skutok zahŕňal hrubé násilie, akým je mučenie, nútené užívanie drog/liekovx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx zohľadniť osobitne prísnym trestom. Ak táto smernica odkazuje na odovzdanie, tento odkaz by sa mal vykladať v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2002/xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xohľadniť aj v rámci výkonu trestu.
(13) V rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi by sa v plnej miere mali využiť existujúce nástroje o zaistení a konfiškxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxr Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z roku 1990, rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/xxx x xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxi [10] a rámcové rozhodnutie Rady 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti [11]. Malo by sa podpoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxne odškodnenia obetí a podpore cezhraničného vynucovania práva Únie na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
(14) Obete obchodovania s ľuďmi by v súlade so xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx je napr. používanie falošných dokumentov alebo trestné činy podľa právnych predpisov týkajúcich sa prostitúcie alebo prisťahovalectve, ak k páchanxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxržiavanie ľudských práv obetí, zabrániť ich ďalšej viktimizácii a motivovať ich, aby vystupovali ako svedkovia v trestnom konaní proti páchateľom. Txxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxla.
(15) V záujme zaistenia úspechu vyšetrovania a trestného stíhania trestných činov obchodovania s ľuďmi nemalo by ich začatie v zásade závisieť ox xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxie by sa mala určiť v súlade s príslušným vnútroštátnym právom. Príslušníci orgánov presadzovania práva a prokurátori by mali absolvovať vhodnú odborxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx takýchto trestných činov by mali mať tiež prístup k vyšetrovacím prostriedkom, ktoré sa používajú v prípadoch organizovanej trestnej činnosti alebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxnkových účtov alebo iné finančné vyšetrovanie.
(16) S cieľom zabezpečiť účinné trestné stíhanie medzinárodných zločineckých skupín, ktorých cenxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x ľuďmi, pokiaľ je páchateľ štátnym príslušníkom uvedeného členského štátu a trestný čin sa pácha mimo jeho územia. Podobne by sa súdna príslušnosť mohlx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx trestný čin pácha v prospech právnickej osoby usadenej na území členského štátu, pričom samotný trestný čin sa pácha mimo územia daného členského štátxx
xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxtích krajín, a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať x xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxkých štátov vrátane ochrany pred vyhostením, v tejto smernici sa zavádzajú osobitné ochranné opatrenia v prospech všetkých obetí obchodovania s ľuďmxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx obchodovania s ľuďmi mali možnosť účinne uplatňovať svoje práva. Z tohto dôvodu by sa im mala poskytovať pomoc a podpora v čase pred trestným konaním, poxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxá pomoc a podpora by mali zahŕňať minimálne základný súbor opatrení, ktoré sú nevyhnutné, aby sa obeť mohla zotaviť a uniknúť páchateľom. Praktické vykxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a potreby dotknutej osoby. Osobe by sa mala poskytnúť pomoc a podpora, hneď ako vznikne odôvodnená indícia, že môže byť obeťou obchodovania s ľuďmi, a to xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxa by sa mali poskytovať bezpodmienečne aspoň v čase na premyslenie. Ak sa daná osoba po skončení identifikačného procesu alebo uplynutí času na premyslxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxutého členského štátu, tento členský štát nie je povinný pokračovať v poskytovaní pomoci a podpory tejto osobe na základe tejto smernice. Poskytovanix xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxmi alebo psychickými dôsledkami trestného činu alebo ak je ohrozená bezpečnosť obete z dôvodu jej výpovede v trestnom konaní.
(19) V rámcovom rozhodxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxnia s ľuďmi mal bezodkladne poskytnúť prístup k právnemu poradenstvu a v súlade s postavením obetí v príslušnom súdnom systéme aj k právnemu zastupovanxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxly uplatnenia nároku na náhradu škody od štátu. Účelom právneho poradenstva je umožniť obeti, aby bola informovaná a aby dostávala poradenstvo v súvisxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xsť o právnika. Právne poradenstvo a v súlade s postavením obetí v príslušnom súdnom systéme aj právne zastupovanie by mali byť poskytované bezplatne mixxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Keďže je obzvlášť pravdepodobné, že takýmito zdrojmi nedisponujú detské obete, malo by byť právne poradenstvo a právne zastupovanie pre ne bezplatnéx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxou, zastrašovaním a rizikom opätovného zneužitia na obchodovanie s ľuďmi.
(20) Obete, ktoré už utrpeli následky zneužívania a ponižujúceho zaobchxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxe zaobchádzanie alebo odoberanie orgánov, by mali byť chránené pred sekundárnou viktimizáciou a ďalšou traumou počas trestného konania. Malo by sa vyxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxnamu týchto výsluchov v čo najskoršom štádiu konania. Na tento účel by sa s obeťami obchodovania s ľuďmi malo počas trestného vyšetrovania a trestného kxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx vek, skutočnosť, či sú tehotné, ich zdravotný stav, možné zdravotné postihnutie a ďalšie osobné okolnosti, ako aj fyzické a psychologické následky trxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx prípade na základe kritérií vymedzených vo vnútroštátnom práve, v pravidlách týkajúcich sa diskrečného práva justičných orgánov, praxou a v usmernexxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxh týchto opatrení a nemali by im byť nanútené. Odmietnutie pomoci a podpory zo strany obete by nemalo znamenať, že príslušné orgány členského štátu sú poxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xabezpečiť, aby bola poskytovaná osobitná pomoc, podpora a ochranné opatrenia detským obetiam. Tieto opatrenia by sa mali poskytovať v najlepšom záujxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxvať sa, že má menej ako 18 rokov, táto osoba by sa mala považovať za dieťa a mala by sa jej poskytnúť okamžitá pomoc, podpora a ochrana. Opatrenia na pomoc a pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x vzdelaniu by deťom pomohol znovu sa začleniť do spoločnosti. Vzhľadom na to, že detské obete sú obzvlášť zraniteľné, mali byť k dispozícii ďalšie opatrxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xvoju situáciu osobitnej zraniteľnosti. Od chvíle, keď je detská obeť obchodovania s ľuďmi bez sprievodu identifikovaná, do chvíle nájdenia trvalého xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxruk. V prípadoch, keď je to potrebné, mali by sa prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie ustanovenia poručníka a/alebo zástupcu s cieľom zabezpečxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxalé riešenia vychádzajúce z individuálneho posúdenia najlepších záujmov dieťaťa, ktoré by mali byť prvoradými. Trvalým riešením by mohol byť návrat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxelenie iného postavenia v súlade s vnútroštátnym právom členských štátov.
(24) Keď sa v súlade s touto smernicou pre dieťa má ustanoviť poručník a/alxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxalebo posilniť politiky zamerané na prevenciu obchodovania s ľuďmi vrátane opatrení odradzujúcich od dopytu a opatrení na zníženie dopytu, ktorý stixxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxxctvom výskumu vrátane výskumu nových foriem obchodovania s ľuďmi, informovania, osvety a vzdelávania. V rámci týchto iniciatív by mali členské štáty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvania s ľuďmi, by mali absolvovať primeranú odbornú prípravu, ktorá im umožní rozpoznať obete a zaobchádzať s nimi. Táto povinná odborná príprava by sa xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxv, hraničnej stráže, imigračných úradníkov, prokurátorov, právnikov, sudcov a súdneho personálu, inšpektorov práce, sociálneho a zdravotníckeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx ďalšie skupiny úradníkov verejnej správy, ktorí sa môžu v rámci svojej práce stretnúť s obeťami obchodovania s ľuďmi.
(26) V smernici 2009/52/ES sa uxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx síce neboli obvinení ani odsúdení v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi, využívajú však prácu alebo služby vynútené od osoby, o ktorej vedia, že je obeťou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ktorej vedia, že bola obeťou obchodovania s ľuďmi. Toto rozšírenie trestnosti by mohlo zahŕňať aj konanie zamestnávateľov štátnych príslušníkov trexxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, a to bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť.
(27) Členské štáty by mali vytvoriť národné monitorovacie systémy, napríklad systém národných spravodaxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxálnej štruktúry s presne určenými úlohami, na účely posudzovania trendov v obchodovaní s ľuďmi, zhromažďovania štatistických údajov, merania výslexxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx závermi Rady o vytvorení neformálnej siete národných spravodajcov alebo rovnocenných mechanizmov EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi zo 4. júna 2009. Koorxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxateľné a aktualizované strategické informácie z oblasti obchodovania s ľuďmi a výmeny skúseností a osvedčených postupov v oblasti prevencie a boja prxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxh mechanizmov.
(28) S cieľom zhodnotiť výsledky činnosti zameranej na boj proti obchodovaniu s ľuďmi by Únia mala pokračovať v práci na metodológii a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxidovanú stratégiu Únie proti obchodovaniu s ľuďmi zameranú na ďalšie posilnenie záväzku a úsilia Únie a členských štátov na prevenciu a boj proti takémx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x súdržnosti, vyhýbanie sa zdvojeniu činností medzi inštitúciami Únie a agentúrami, ako aj medzi členskými štátmi a medzinárodnými subjektmi, a tak prxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sa inštitúciám Únie.
(30) Cieľom tejto smernice je zmeniť, doplniť a rozšíriť ustanovenia rámcového rozhodnutia 2002/629/SVV. Keďže pozmeňujúce x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx štátom, ktoré sa zúčastňujú na prijímaní tejto smernice.
(31) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva [14] sa členské xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx smernicou a transpozičnými opatreniami.
(32) Keďže cieľ tejto smernice, a to boj proti obchodovaniu s ľuďmi, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámex xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxpskej únie, predovšetkým ľudskú dôstojnosť, zákaz otroctva, nútenej práce a obchodovania s ľuďmi, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaoxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxstriedky nápravy a na spravodlivý proces a zásady zákonnosti a primeranosti trestov k trestným činom. Zámerom tejto smernice je predovšetkým zabezpexxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxa a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxstvo nezúčastňuje na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.
(36) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxu viazané, ani nepodlieha jej uplatňovaniu,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
Článok 1
Predmet úpravy
Táto smernica stanovuje minimálne pravidlá týkaxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxtnej činnosti a ochrany jej obetí, pričom zohľadňuje rodové hľadisko.
Článok 2
Trestné činy súvisiace s obchodovaním s ľuďmi
1. Členské štáty prxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo prevzatie osôb vrátane výmeny alebo odovzdania kontroly nad týmito osobami na účely vykorisťovania, a to prostredníctvom hrozby alebo použitia náxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxatieb alebo výhod na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou osobou.
2. Osoba sa nachádza v zraniteľnom postavení, keď nemá inú reálnu alxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxo iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú prácu alebo služby vrátane žobrania, otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu, nevoľníctvo alebo znexxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xepodstatný, ak bol použitý ktorýkoľvek zo spôsobov uvedených v odseku 1.
5. Ak sa konanie uvedené v odseku 1 týka dieťaťa, považuje sa za trestný čin obxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xokov.
Článok 3
Podnecovanie, napomáhanie a navádzanie a pokus o trestný čin
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx
xx xxxxxxé štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa za trestný čin uvedený v článku 2 ukladala trestná sadzba s hornou hranicou trestu odňatxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxstná sadzba s hornou hranicou trestu odňatia slobody najmenej desať rokov, ak tento trestný čin:
a) bol spáchaný voči obzvlášť zraniteľnej obeti, prxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxho rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu [15];
c) úmyselne xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa skutočnosť, že trestný čin uvedený v článku 2 spáchal verejný činiteľ pri výkonx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxé v článku 3 ukladali účinné, primerané a odrádzajúce tresty, čo môže zahŕňať odovzdanie na trestné stíhanie.
Článok 5
Zodpovednosť právnických oxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxch 2 a 3, ktoré spáchala v ich prospech akákoľvek osoba konajúca buď samostatne, alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby, ktorý má rozhodujúce postavexxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxy alebo
c) oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby.
2. Členské štáty takisto zabezpečia, aby právnická osoba mohla byť braná na zodxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x v prospech tejto právnickej osoby osobou podliehajúcou jej právomoci.
3. Zodpovednosť právnickej osoby podľa odsekov 1 a 2 nevylučuje trestné konaxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx
xx xx xxxxx xxxxx xxernice je "právnická osoba" subjekt, ktorý má právnu subjektivitu podľa platného práva, okrem štátov alebo verejných subjektov pri výkone štátnej moxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxpečí, aby právnickú osobu zodpovednú podľa článku 5 ods. 1 alebo 2 bolo možné potrestať účinnými, primeranými a odradzujúcimi sankciami, ktoré zahŕňaxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
b) dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti;
c) nariadenie súdneho dohľadu;
d) súdne rozhodnutie o zrušení právnickej osoby;
e) doxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xotrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich príslušné orgány boli oprávnené zaistiť a skonfiškovať nástroje a zisk z trestných činov, uvedených v xxxxxxxx x x xx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxh poriadkov prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich príslušné vnútroštátne orgány boli oprávnené trestne nestíhať alebo neukladať oxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx boli vystavené ktorémukoľvek zo skutkov uvedených x xxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xlánkoch 2 a 3 nezáviseli od oznámenia alebo obvinenia zo strany obete a aby trestné konanie mohlo pokračovať aj prípade, že obeť stiahla svoju výpoveď.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxe dlhý čas po tom, ako obeť dosiahla plnoletosť.
3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby osoby, útvary alebo služby zodxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtrenia, ktorými sa zabezpečí, aby osoby, jednotky alebo útvary zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 2 a 3 maxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Článok 10
Súdna príslušnosť
1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na určenie svojej súdnej príslušnosti vo vzťahu k trestným činom uvedenýx x xxxxxxxx x x xx xxx
xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx informuje Komisiu, ak sa rozhodne stanoviť ďalšiu súdnu príslušnosť pre trestné činy uvedené v článkoch 2 a 3 spáchané mimo jeho územia, okrem iného ak:
xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxch právnickej osoby usadenej na jeho území alebo
c) má páchateľ obvyklý pobyt na jeho území.
3. Na účely trestného stíhania trestných činov uvedenýxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxdených v odseku 2 môže prijať potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby jeho súdna príslušnosť nebola závislá od žiadnej z týchto podmienok:
a) dxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxý čin spáchaný, alebo na základe oznámenia štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.
Článok 11
Pomoc a podpora obetiam obchodovania s ľuďmi
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxo a primeraný čas po jeho skončení s cieľom umožniť im výkon práv ustanovených v rámcovom rozhodnutí 2001/220/SVV a v tejto smernici.
2. Členské štáty xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxdíciu, že táto osoba mohla byť obeťou ktoréhokoľvek z trestnýchho činov uvedených v článkoch 2 a 3.
3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorýxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xonaní bez toho, aby bola dotknutá smernica 2004/81/ES alebo podobné vnútroštátne právne predpisy.
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x podpory týmto obetiam, a to v spolupráci s príslušnými podpornými organizáciami.
5. Opatrenia na pomoc a podporu uvedené v odsekoch 1 a 2 sa poskytujú xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xivotné potreby, a to prostredníctvom takých opatrení, ako sú vhodné a bezpečné ubytovanie a materiálna pomoc, potrebné lekárske ošetrenie vrátane psxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xotreby zahŕňajú informácie o čase na premyslenie a zotavenie podľa smernice 2004/81/ES, informácie o možnosti poskytnutia medzinárodnej ochrany poxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany [16] a smernice Rady 200xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxh medzinárodných nástrojov alebo iných podobných vnútroštátnych predpisov.
7. Členské štáty venujú pozornosť obetiam s osobitnými potrebami, ak xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podobou psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia, ktoré utrpeli.
Článok 12
Ochrana obetí obchodovania s ľuďmi počas vyšetrovania a tresxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxé štáty zabezpečia, aby bol obetiam obchodovania s ľuďmi bezodkladne poskytnutý prístup k právnemu poradenstvu a v súlade s postavením obetí v príslušxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxvne poradenstvo a právne zastupovanie bezplatné.
3. Členské štáty zabezpečia, aby obete obchodovania s ľuďmi dostali náležitú ochranu na základe ixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxvodmi stanovenými vo vnútroštátnom práve alebo postupoch.
4. Bez toho, aby bolo dotknuté právo na obhajobu, a v súlade s individuálnym posúdením osoxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxrnej viktimizácii, a to tak, že sa v najširšom možnom rozsahu a v súlade s kritériami stanovenými vo vnútroštátnom práve, ako aj s pravidlami týkajúcimi xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtíhania a súdneho konania;
b) vizuálnemu kontaktu obetí s obžalovanými, a to aj v priebehu výpovede, napr. pri vypočúvaní a krížovom výsluchu, využíxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxázok týkajúcich sa súkromného života.
Článok 13
Všeobecné ustanovenia o pomoci, podpore a ochranných xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxjto smernice musí byť na prvom mieste najlepší záujem dieťaťa.
2. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak vek osoby, ktorá je obeťou obchodovania x xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxne poskytnúť pomoc, podpora a ochrana v súlade s článkami 14 a 15.
Článok 14
Pomoc a podpora detským obetiam
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxciálnom zotavovaní v krátkodobom a dlhodobom horizonte prijali na základe konkrétneho posúdenia osobitných okolností každej jednotlivej detskej oxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxelaniu detským obetiam a deťom obetí, ktorým sa poskytuje pomoc a podpora v súlade s článkom 11, v súlade s ich vnútroštátnym právom.
2. Členské štáty uxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxtátnych právnych predpisov nositelia rodičovskej zodpovednosti nemôžu v dôsledku konfliktu záujmov medzi nimi a detskou obeťou zaručiť najlepší záxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxte obchodovania s ľuďmi, ak sa táto rodina nachádza na území daného členského štátu. Ak je to potrebné a možné, členské štáty uplatňujú vo vzťahu k uvedenxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxa detských obetí obchodovania s ľuďmi počas vyšetrovania a trestného konania
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxré je obeťou obchodovania s ľuďmi, ak podľa vnútroštátnych právnych predpisov nesmú nositelia rodičovskej zodpovednosti zastupovať dieťa z dôvodu kxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxetiam bezodkladne poskytnutý prístup k bezplatnému právnemu poradenstvu a bezplatnému právnemu zastupovaniu, a to aj na účely uplatnenia nároku na nxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby pri vyšetrovaní trestných činov a pri trestnom konaní týkajúcom sa ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v čláxxxxx x x xx
xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxská obeť v prípade potreby vypočutá v priestoroch určených alebo prispôsobených na tento účel;
c) vykonali vypočúvanie detskej obete v prípade potrxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxete viedli podľa možnosti a potreby xxx xxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxých činov a trestného konania;
f) detskú obeť mohol sprevádzať jej zástupca, prípadne dospelá osoba, ktorú si dieťa samo vyberie, pokiaľ nebolo v príxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxh vypočúvaní detskej obete či svedka v detskom veku v rámci vyšetrovania ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v článkoch 2 a 3 mohol byť zhotovený vidxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby v súdnom konaní vo veci ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 2 až 3 bolo mxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x
xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxužitím vhodných komunikačných technológií.
6. Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 12
Článok 16
Pomoc, podpora a ochrana xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxia na pomoc a podporu detským obetiam obchodovania s ľuďmi, ako sa uvádza v článku 14 ods. 1, riadne zohľadňovali osobnú situáciu a osobitné okolnosti dexxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxh záujmov dieťaťa.
3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa v prípade potreby detským obetiam obchodovania s ľuďmi bxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxie obetí v príslušnom systéme súdnictva vymenovali na vyšetrovania trestných činov a trestné konania zástupcu v prípade, že je dieťa bez sprievodu alexx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxty zabezpečia, aby obete obchodovania s ľuďmi mali prístup k existujúcim systémom odškodnenia obetí úmyselne spáchaných násilných trestných činov.
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xtorý stimuluje všetky formy vykorisťovania súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi.
2. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, a to aj prostredníctvom ixxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx obeťami obchodovania s ľuďmi, a to podľa potreby v spolupráci s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti a inými zúčastnenými stranami.
3x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxi, vrátane policajných príslušníkov prvého kontaktu, a to s cieľom umožniť im rozpoznávať obete a potenciálne obete obchodovania s ľuďmi a zaoberať sa xxxxx
xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx prijatie opatrení, ktorými sa medzi trestné činy zaradí využívanie služieb, ktoré tvoria predmet vykorisťovania v zmysle článku 2, ak sa tieto služby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxnské štáty prijmú opatrenia potrebné na ustanovenie národných spravodajcov alebo obdobných mechanizmov. Medzi úlohy týchto mechanizmov patria vykxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxmažďovania štatistických údajov v úzkej spolupráci s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti činnými v tejto oblasti a podávanie správ.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxdovaniu s ľuďmi členské štáty uľahčia činnosť koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Členské štáty predovšetkým odovzdávajú koordinátoroxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxvaniu správ o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré Komisia vypracúva každé dva roky.
Článok 21
Nahradenie rámcového rozhoxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxSVV o boji proti obchodovaniu s ľuďmi bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehoty na transpozíciu rámcového rozhodnutix xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxSVV považujú za odkazy na túto smernicu.
Článok 22
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrexxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx predpisov, ktorými sa do ich vnútroštátnych právnych predpisov transponujú povinnosti, ktoré im ukladá táto smernica.
3. Členské štáty uvedú priaxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxvanie správ
1. Komisia do 6. apríla 2015 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxvrhy.
2. Komisia do 6. apríla 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi vplyv existujúcich vnútroštátnych právnych predpixxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxovania s ľuďmi, a podľa potreby k nej pripojí legislatívne návrhy.
Článok 24
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uvxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x011
Za Európsky parlament
predseda
J. Buzek
Za Radu
predsedníčka
Győri E.
[1] Stanovisko z 21. októbra 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx
[3] Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 1.
[4] Ú. v. EÚ C 311, 9.12.2005, s. 1.
[5] Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.
[6] Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 42.
[7] Ú. vx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xx, 15.3.2005, s. 49.
[12] Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
[13] Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 1.
[14] Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
[15] Ú. v. EÚ L 300, 1xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.