32011D0093

zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v Traces

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x veterinárnych jednotiek v Traces
[oznámené pod číslom K(2011) 701]
(Text s významom pre EHP)
(2011/93/EÚ)
EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom nx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu [1], a najmä na jej článok 20 oxxx x x xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxtupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS [2], a najmä na jej článok 6 ods. 4 druxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín [3], a najmä na jej článok 6 ods. 2,
keďže:
(1) V rozhodnutí Komisie 2009/821/ES z 28. septembxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxmi odborníkmi Komisie a ustanovujú veterinárne jednotky v TRACES [4], sa stanovuje zoznam hraničných inšpekčných staníc schválených v súlade so smerxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxch sa hraničnej inšpekčnej stanice v prístave Hirtshals uvedených v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES vypustiť inšpekčné stredisko 2 na danej hranixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxov živočíšneho pôvodu, ktoré sa v súčasnosti môžu na tejto hraničnej inšpekčnej stanici podrobiť kontrole.
(3) Po uspokojivej inšpekcii vykonanej xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx I k rozhodnutiu 2009/821/ES doplniť nová hraničná inšpekčná stanica v Kalundborgu.
(4) Na základe oznámenia Nemecka by sa malo inšpekčné stredisko xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxniť ďalšie kategórie produktov živočíšneho pôvodu, ktoré možno v danom inšpekčnom stredisku podrobiť kontrole. Nové inšpekčné stredisko by sa malo dxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxa Grécka by sa malo zo zoznamu uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES vypustiť schválenie hraničnej inšpekčnej stanice na železničnom hraničxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxedených v tomto zozname mali vypustiť určité kategórie živých zvierat, ktoré sa v súčasnosti môžu na tejto hraničnej inšpekčnej stanici podrobiť kontxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxu hraničných inšpekčných staníc pre tento členský štát by sa malo vypustiť schválenie hraničnej inšpekčnej stanice v prístave Boulogne.
(8) Na záklxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xrístave v Rige (Riga port). Položka týkajúca sa tejto hraničnej inšpekčnej stanice by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
(9) Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxtisku Nottingham East Midlands uvedených v prílohe I k rozhodnutiu 2009/821/ES mali vypustiť určité kategórie produktov živočíšneho pôvodu, ktoré mxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xtátu uvedeného v danej prílohe mala vypustiť položka týkajúca sa hraničnej inšpekčnej stanice na letisku v Manstone.
(10) V prílohe II k rozhodnutiu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxéme (Traces).
(11) Na základe oznámenia Belgicka, Nemecka, Írska, Talianska a Portugalska by sa v zozname ústredných jednotiek, regionálnych jednxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxutie 2009/821/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
(13) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.
V Bruseli 10. februára 2011
Za Komisxx
xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx L 296, 12.11.2009, s. 1.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA
Prílohy I a II k rozhodnutiu 2009/821/ES sa menia a dopxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxrádza takto:
"Hirtshals | DK HIR 1 | P | | HC-T(FR)(1)(2)" | |
ii) položka týkajúca sa letiska v Billunde sa nahrádza takto:
"Billund | DK BLL 4 | A | | | Ux xx xx x
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xx xxx x x x x x xxxxxxxxxx x x
b) V časti týkajúcej sa Nemecka sa položka týkajúca sa prístavu v Hamburgu xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xx xxx x x x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxx x HC, NHC-T(FR), NHC-NT" | |
c) Časť týkajúca sa Grécka sa mení a dopĺňa takto:
i) vypúšťa sa položka týkajúca sa železničného hraničného priechodu Nexx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xxx x x x x x xxx xxxxxxx x |
d) V časti týkajúcej sa Španielska sa položka týkajúca sa letiska v Barcelone nahrádza takto:
"Barcelona | ES BCN 4 | A | Iberia | HC(2), NHC-T(CH)(2xx xxxxxxxxx x x x
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x x
xxx x xxxxxx x x
xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxe;
f) V časti týkajúcej sa Lotyšska sa položka týkajúca sa prístavu v Rige (Riga port) nahrádza takto:
"Riga (Riga port) | LV RIX 1a | P | | HC(2), NHC(2) x x
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx inšpekčnej stanice na letisku Belfast International Airport sa nahrádza takto:
"Belfast | GB BEL 4 | A | | NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)" | |
ii) položka txxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxham East Midlands sa nahrádza takto:
"East Midlands | GB EMA 4 | A | | HC-T(CH)(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)" | |
2. Príloha II sa mení a dopĺňa takto:
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xahrádza takto:
"BE20001 REGIO VLAANDEREN/RÉGION FLAMANDE"
ii) položka týkajúca sa regionálnej jednotky "BE200002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXExxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxGIO WALLONIË" sa nahrádza takto:
"BE20003 RÉGION WALLONNE/REGIO WALLONIË"
b) Časť týkajúca sa Nemecka sa mení a dopĺňa takto:
i) položka týkajúxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxCHSTADT" sa nahrádza takto:
"DE12509 ERLANGEN-HÖCHSTADT"
iii) položka týkajúca sa miestnej jednotky "DE18609 HASSFURT" sa nahrádza takto:
"xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxjúca sa miestnej jednotky "DE23609 LANDSBERG A.D. LECH" sa nahrádza takto:
"DE23609 LANDSBERG AM LECH"
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxstnej jednotky "DE29309 NEUBURG A.D. DONAU" sa nahrádza takto:
"DE29309 NEUBURG-SCHROBENHAUSEN"
viii) položka týkajúca sa miestnej jednotky "xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PFARRKIRCHEN ROTTAL/INN" sa nahrádza takto:
"DE33809 ROTTAL/INN"
x) položky týkajúce sa miestnych jednotiek "DE45209 WEILHEIM I. OB" a "DE4550x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxj jednotky "DE00009 BAYERN" sa dopĺňa táto položka týkajúca sa miestnej jednotky:
"DE23209 KRONACH"
xii) položka týkajúca sa miestnej jednotky "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxND" sa nahrádza takto:
"DE39115 SALZLANDKREIS"
c) V časti týkajúcej sa Írska sa položka týkajúca sa miestnej jednotky "IE12100 TIPPERARY SOUTH" nxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xALABRIA" a miestnych jednotiek v rámci tejto regionálnej jednotky sa nahrádzajú takto:
"IT00018 CALABRIA
IT00718 A.S.P. CATANZARO;
IT00418 Axxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxlnej jednotky "IT00003 LOMBARDIA" sa vypúšťajú:
"IT01403 CHIARI"
"IT00203 GALLARATE"
"IT03403 LEGNANO"
"IT01903 LENO"
"IT04003 MONTICxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xa miestnej jednotky "PT05300 LOURES" nahrádza takto:
"PT05300 LISBOA"
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.