Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (20)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky

32004L0114 podmienky prijatia príslušníkov tretích krajín na účely štúdia

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na bxxx x xxxxx xx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xa stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, [2]
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov, [3]
keďže:
(1) Za účelom postupného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxhovalectva a ochrany práv štátnych príslušníkov tretích krajín.
(2) Zmluva stanovuje, že Rada prijme opatrenia týkajúce sa prisťahovaleckej polixxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxjom mimoriadnom zasadnutí v Tampere v dňoch 15. a 16. októbra 1999 uznala potrebu aproximácie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa podmiexxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxektuje základné práva a dodržiava zásady stanovené Chartou základných práv Európskej únie.
(5) Členské štáty by mali uviesť do účinnosti ustanovenxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xáboženskom vyznaní alebo viere, politických alebo iných názoroch, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvode, postihnutí, veku alebo sexxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxrné vzdelávanie. Podpora mobility štátnych príslušníkov tretích štátov do Spoločenstva za účelom štúdia je kľúčovým faktorom tejto stratégie. Aproxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxto smernici, ktorá je podľa definície dočasná a nie je závislá na situácii na trhu práce v hostiteľskom členskom štáte, je formou vzájomného obohacovanxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxt štátneho príslušníka tretej krajiny na účely stanovené v tejto smernici.
(9) Nové pravidlá Spoločenstva sú založené na vymedzeniach pojmov študexxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xodporu mobility dotknutých osôb (Socrates, Európska dobrovoľná služba a pod.).
(10) Doba trvania a iné podmienky prípravných kurzov pre študentovx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xretej krajiny, ktorí spadajú do kategórie neplatených stážistov a dobrovoľníkov, a ktorí sú vzhľadom na charakter svojej činnosti alebo druh prijatex xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x medicínskom odbore, by malo byť stanovené členskými štátmi.
(12) Dôkaz prijatia študenta do zariadenia vyššieho vzdelávania by mohol zahŕňať, okrxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxndiá.
(14) Prijatie na účely stanovené v tejto smernici môže byť zamietnuté z náležite odôvodnených dôvodov. Predovšetkým, prijatie môže byť zamiexxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xhrozenie verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti. Pojem verejný poriadok môže zahŕňať odsúdenie za spáchanie vážneho trestného činu. V tomto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxrí alebo patril k skupine podporujúcej terorizmus, podporuje alebo v minulosti podporoval takúto skupinu, alebo má alebo mal extrémistické sklony.
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx jej ucelenosti, najmä na základe štúdia, o ktoré sa žiadateľ uchádza, s cieľom bojovať proti zneužívaniu a nesprávnemu využívaniu postupu stanovenéhx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxkých štátoch, takisto ako musí prijatie štátnych príslušníkov tretej krajiny zúčastňujúcich sa programov spoločenstva prispievať k podpore mobilixx x xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx povolenie na pobyt alebo, pokiaľ vydávajú povolenia na pobyt výlučne na ich území, víza.
(18) S cieľom umožniť študentom, ktorí sú štátni príslušnícx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxstupu študentov na trh práce, za podmienok stanovených v tejto smernici, by mala byť hlavným pravidlom; vo výnimočných prípadoch by však mali byť člensxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxch povolení študentom, ktorí majú záujem vykonávať zárobkovú činnosť.
(20) Táto smernica sa nedotýka vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxkonávané uznávanými organizáciami v členských štátoch.
(22) Každý členský štát by mal zabezpečiť, aby sa širokej verejnosti sprístupnil čo najobsxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ktoré by mohli byť štátny príslušníci tretej krajiny prijatí a podmienky a postupy pre vstup a pobyt na jeho území na tieto účely.
(23) Táto smernica by xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov.
(24) Cieľ tejto smernice, a to určiť podmienky prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xa úrovni Spoločenstva, preto môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxojeného kráľovstva a Írska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a bez toho, aby bol dotknutý článxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xlánkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčaxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx 1
Predmet úpravy
Účelom tejto smernice je stanoviť:
a) podmienky prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na územie členských štátov na oxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxh prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie členských štátov na tieto účely.
Článok 2
Definície
Na účely tejto smernice:
a) "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxslušník tretej krajiny prijatý zariadením vyššieho vzdelávania a prijatý na územie členského štátu, aby vykonával ako svoju hlavnú činnosť denné štúxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxch v zariadení vyššieho vzdelávania, a ktoré môže zahŕňať prípravné kurzy pred takýmto štúdiom podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
c) "žiak" xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx programu, ktorý vedie organizácia uznaná na tento účel členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou;
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlávania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;
e) "zariadenie" je verejné alebo súkromné zariadenie uznané hostiteľským členským štátom axxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
f) "program dobrovoľnej služby" je program praktickej solidárnej činnosti, ktorý vychádza z vnútroštátneho programu alebo programu Spoločenstva x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xríslušníkovi tretej krajiny legálny pobyt na jeho území v súlade s článkom 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxátu na účely štúdia.
Členské štáty sa môžu ďalej rozhodnúť, že budú túto smernicu uplatňovať aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadaxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xríslušníkov tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte ako žiadatelia o azyl alebo v rámci režimu subsidiárnej alebo dočasnej ochrany;
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xrajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov únie, ktorí vykonávajú svoje právo na voľný pohyb v rámci Spoločenstva;
d) štátnych príslušníkov trxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom [4], a ktorí vykonávajú svoje právo zdržiavať sa v inom členskom štáte za účelom šxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxo štátu považovaní za pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činné osoby.
Článok 4
Výhodnejšie ustanovenia
1. Táto smernica sa nedotýka výhodxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxacerými tretími krajinami; alebo
b) dvojstranných alebo viacstranných dohôd medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerýxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxé sa táto smernica vzťahuje, výhodnejšie.
KAPITOLA II
PODMIENKY PRIJATIA
Článok 5
Zásada
Štátny príslušník tretej krajiny je podľa tejto sxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxnkoch 7 až 11.
Článok 6
Všeobecné podmienky
1. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o prijatie na účely ustanovené v článkoch 7 až 11:
ax xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxpoň počas trvania predpokladaného pobytu;
b) v prípade, že ide o maloletého v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov hostiteľského členského štxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxistení štátni príslušníci dotknutého členského štátu;
d) nesmie predstavovať ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejnéxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxramoch Spoločenstva na podporu mobility smerom k Spoločenstvu alebo v rámci neho.
Článok 7
Osobitné podmienky pre študentov
1. Okrem všeobecnýxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxím vyššieho vzdelávania;
b) na požiadanie členského štátu predložiť dôkaz, že počas svojho pobytu bude mať dostatočné zdroje na pokrytie svojich výxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pričom nie je dotknutá možnosť preskúmania každého individuálneho prípadu;
c) ak to členský štát vyžaduje, predložiť dôkaz o dostatočnom ovládaní xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxntoch, ktorí sú už na základe zápisu v zariadení automaticky kvalifikovaní na nemocenské poistenie vo vzťahu ku všetkým rizikám, proti ktorým sú zvyčaxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Bez toho, aby boli dotknuté články 12 ods. 2, 16 a 18 ods. 2, štátny príslušník tretej krajiny, ktorý už bol prijatý členským štátom ako študent a ktorx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxkým štátom v lehote, ktorá nebráni absolvovaniu príslušného štúdia, pričom príslušné orgány majú dostatočný čas na to, aby spracovali žiadosť, ak:
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxobne preukazujúce priebeh jeho štúdia na vysokej škole a dôkaz o tom, že štúdium, ktoré chce absolvovať, skutočne dopĺňa štúdium, ktoré dokončil; a
cx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx roky.
2. Požiadavky uvedené v odseku 1 písm. c) sa neuplatňujú v prípade, ak musí študent v rámci svojho študijného programu povinne absolvovať časť sxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxnského štátu užitočné informácie vo vzťahu k pobytu študenta na území prvého členského štátu.
Článok 9
Osobitné podmienky pre žiakov
1. Pokiaľ čxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxanovených v článku 6 splniť i tieto podmienky:
a) musí dosiahnuť minimálny vek a nesmie prekročiť maximálny vek, ako je stanovený dotknutým členským xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxm programe žiakov, ktorý vedie organizácia uznaná na tento účel dotknutým členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxti na území dotknutého členského štátu, najmä pokiaľ ide o výdavky na živobytie, štúdium, zdravotnú starostlivosť a náklady na cestu späť;
e) počas sxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxého programu žiakov, na ktorom sa zúčastňuje.
2. Členské štáty môžu obmedziť prijímanie žiakov zúčastňujúcich sa na výmennom programe na štátnych pxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxatených stážistov
Pokiaľ článok 3 neustanovuje inak, štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa uchádza o prijatie ako neplatený stážista, musí okxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxeby príslušným orgánom dotknutého členského štátu v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou, na neplatenú stáž vo verexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou;
b) na požiadanie členského štátu musí predložiť dôkaz, že počas svojho pobytu bude mať dostatočné zdxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xyžadujú na účely tohto ustanovenia, pričom nie je dotknutá možnosť preskúmania každého individuálneho prípadu;
c) ak to členský štát vyžaduje, musx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xokiaľ článok 3 neustanovuje inak, štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa uchádza o účasť na programe dobrovoľnej služby musí okrem všeobecných poxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxm členským štátom;
b) musí predložiť dohodu s organizáciou, ktorá je v dotknutom členskom štáte zodpovedná za program dobrovoľnej služby, na ktorom xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxie jeho výdavkov na cestu, živobytie, ubytovanie a vreckové počas jeho pobytu a v prípade potreby aj školenie, ktoré dostane a ktoré mu má pomôcť pri plnexx xxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti a prevzala zaňho úplnú zodpovednosť počas jeho pobytu, najmä pokiaľ ide o výdavky na živobytie, zxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxrie a politických a sociálnych štruktúr tohto členského štátu.
KAPITOLA III
POVOLENIA NA POBYT
Článok 12
Povolenie na pobyt pre študentov
1x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxo jeden rok, platí povolenie na pobyt počas trvania tohto programu.
2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 16, možno predĺženie povolenia na pobyt zamiexxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxčný pokrok vo svojom štúdiu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou.
Článok 13
Povolenie na pobyt pre žiakov
Povolenxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xa pobyt vydaného neplateným stážistom zodpovedá dobe trvania stáže, pričom nesmie prekročiť jeden rok. Vo výnimočných prípadoch ho možno jedenkrát pxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xprávnou praxou, pokiaľ jeho držiteľ naďalej spĺňa podmienky stanovené v článkoch 6 a 10.
Článok 15
Povolenie na pobyt pre dobrovoľníkov
Povolenxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxe sa platnosť povolenia na pobyt predĺžiť na zodpovedajúce časové obdobie.
Článok 16
Odobratie alebo nepredĺženie povolení na pobyt
1. Členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxteľ nespĺňal alebo už nespĺňa podmienky vstupu a pobytu stanovené v článku 6 a podľa príslušnej kategórie podmienky v článkoch 7 až 11.
2. Členské štátx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xV
ZAOBCHÁDZANIE S DOTKNUTÝMI ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI TRETÍCH KRAJÍN
Článok 17
Zárobková činnosť študentov
1. Mimo svojho študijného času a ak xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxť sa a môžu vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. Pritom možno vziať do úvahy situáciu na trhu práce v hostiteľskom členskom štáte.
V prípade potrexx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxenský štát určí maximálny počet hodín za týždeň alebo dní alebo mesiacov za rok, počas ktorých možno vykonávať túto činnosť, pričom to nesmie byť menej axx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxti počas prvého roku pobytu.
4. Členské štáty môžu vyžadovať, aby študenti nahlásili orgánu, ktorý určí dotknutý členský štát, vopred alebo iným spôxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx sa prijme a oznámi žiadateľovi v lehote, ktorá nebráni absolvovaniu príslušného štúdia, pričom príslušné orgány majú dostatočný čas na to, aby spracoxxxx xxxxxxxx
x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxdateľovi, ktoré ďalšie informácie potrebujú.
3. Každé rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť o povolenie na pobyt sa oznámi dotknutému štátnemu prxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxpné možnosti preskúmania rozhodnutia a lehota, v akej môže konať.
4. Ak je žiadosť zamietnutá alebo ak je povolenie na pobyt vydané v súlade s touto smexxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxie povolení na pobyt alebo víz pre študentov a žiakov
Orgán členského štátu zodpovedný za vstup a pobyt študentov alebo žiakov, ktorí sú štátnymi prísxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxtknutým členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou, môžu uzavrieť dohodu o zrýchlenom postupe pre vydávxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxeľov zaplatenie poplatkov za spracovanie žiadostí podľa tejto smernice.
KAPITOLA VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 21
Podávanie správ
Praxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxoch a v prípade potreby navrhne zmeny a doplnenia.
Článok 22
Transpozícia
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
Článok 23
Prexxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx vydávať povolenia v súlade s touto smernicou vo forme povolení na pobyt.
Článok 24
Lehoty
Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek článku 4 ods. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxmennom programe, neplatený stážista alebo dobrovoľník pobyt na ich území, na účely priznania ďalších práv dotknutým štátnym príslušníkom tretích krxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxnica je určená členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.
V Bruseli 13. decembra 2004
Za Radu
predseda
B. R. Bot
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xx4, 10.10.2003, s. 5.
[4] Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2004/114/ES
CELEX: 32004L0114
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby
Autor:Rada

Eurovoc:tretia krajina; povolenie na trvalý pobyt; cudzí štátny príslušník; migračná politika EÚ; zahraničný študent; odborná príprava; nezaplatená práca;
 
Zo dňa: 13.12.2004
Rozoslané: 23.12.2004
Účinnosť od: 12.01.2005
Zrušené: 22.05.2016
Transpozícia do: 11.01.2007
Vzťah k:48/2002 Z.z.; 131/2002 Z.z.; 363/2007 Z.z.; 245/2008 Z.z.; 282/2008 Z.z.; 404/2011 Z.z.;

Uverejnené v č. 375/2004 Úradný vestník L na strane 12