32004L0048

vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (100)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (4)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (20)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx
xURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä jej článok 95,
so zreteľom na návrh Komisxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxm v článku 251 zmluvy [2],
keďže:
(1) Dosiahnutie vnútorného trhu má za následok odstránenie obmedzení slobody pohybu a skresľovanie hospodárskex xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vnútorného trhu. Ochrana duševného vlastníctva je dôležitá nielen pre podporu inovácie a tvorivosti, ale tiež na rozvoj zamestnanosti a zvyšovanie kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xlebo výtvoru. Mala by tiež umožňovať čo najrozsiahlejšie rozšírenie diel, myšlienok a nového know-how. Zároveň by nemala brániť slobode vyjadrovanixx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxtníctva je však inovácia a tvorivosť brzdená a investície sa znižujú. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa v Spoločenstve účinne uplatňovali samostxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxžiteľnosti práv duševného vlastníctva prvoradú dôležitosť pre úspech vnútorného trhu.
(4) Na medzinárodnej úrovni sú všetky členské štáty, ako aj xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxoda TRIPS), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 94/800/ES [3] ako súčasť mnohostranných rokovaní Uruguajského kola a uzavretá v rámci Svetovej obxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxžnými normami uplatniteľnými na medzinárodnej úrovni a ktoré sa vykonávajú vo všetkých členských štátoch. Touto smernicou nie sú dotknuté medzinároxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx všetky členské štáty a ktoré tiež obsahujú ustanovenia o prostriedkoch na dodržiavanie práv duševného vlastníctva. Patrí k nim predovšetkým Parížskx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvukových záznamov a rozhlasových organizácií.
(7) Z konzultácií, ktoré o tejto otázke uskutočnila Komisia, vyplýva, že v členských štátoch sú napxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxných opatrení, ktoré sa využívajú najmä na zabezpečenie dôkazov, výpočet škôd alebo spôsoby uplatňovanie súdnych konaní na ukončenie porušovania prxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxrušuje práva.
(8) Rozdiely medzi úpravami prostriedkov vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva jednotlivých členských štátov majú nepriaznixx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Spoločenstve. Tento stav nepodporuje voľný pohyb v rámci vnútorného trhu ani nevytvára vhodné prostredie pre zdravú hospodársku súťaž.
(9) Súčasnx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxsobuje stratu dôvery vo vnútorný trh s následným znížením investícií do inovácie a tvorby. Porušovanie práv duševného vlastníctva sa čoraz viac spája x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxvanie právnych predpisov by mala zabezpečiť konkrétna akcia na úrovni Spoločenstva. Aproximácia legislatívy členských štátov v tejto oblasti je prexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vysokú, rovnocennú a jednotnú úroveň ochrany na vnútornom trhu.
(11) Táto smernica nemá za cieľ zaviesť zosúladené pravidlá na justičnú spoluprácux xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxstroje Spoločenstva, ktoré vo všeobecnosti upravujú také záležitosti, a sú v zásade rovnako uplatniteľné na duševné vlastníctvo.
(12) Touto smernxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxať na nenáležité obmedzovanie hospodárskej súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou.
(13) Je nevyhnutné čo najširšie vymedziť pôsobnosť tejtx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo dotknutého členského štátu. Napriek tomu touto požiadavkou nie je dotknutá možnosť na strane tých členských štátov, ktoré si to želajú, rozšírix xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prípadne podobných činností.
(14) Opatrenia ustanovené v článku 6 ods. 2, článku 8 ods. 1 a článku 9 ods. 2 sa musia uplatňovať iba v súvislosti s konaníx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu sa považuje konanie s cieľom priameho alebo nepriameho ekonomického prospechu; to spravidla nezahŕňa dobromyseľné konanie konečných spotrxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxóbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov [4], smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode [6].
(16) Ustanoveniami tejto smernice by nemali bxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxvlášť tie, ktoré sú uvedené v smernici Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxv autorského práva a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti [8].
(17) Opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy ustanovené v tejtx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxnych znakov každého práva duševného vlastníctva a ak je to potrebné, úmyselnú alebo neúmyselnú povahu porušenia.
(18) Osoby oprávnené vyžadovať upxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxsnú spôsobilosť, pokiaľ im to umožňujú platné právne predpisy a pokiaľ je to s nimi v súlade. Môžu to byť profesijné organizácie poverené spravovaním týxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xevyžaduje formálnu registráciu, je potrebné prevziať pravidlo ustanovené v článku 15 bernského dohovoru, ktoré zakladá domnienku, že autor literárxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx príbuzných autorskému právu, pretože je to často vlastník príbuzného práva, ako napríklad výrobca zvukového záznamu, ktorý sa bude usilovať obhajovxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxastníctva, je potrebné zabezpečiť, aby boli k dispozícii účinné prostriedky predkladania, získavania a zabezpečovania dôkazov. Konania by mali brax xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxž dôležité, aby súdy mohli nariadiť, ak je to potrebné, prístup k bankovým, finančným alebo obchodným dokladom v držbe údajného porušovateľa práv.
(xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xtátoch. Platí to o práve na informácie, ktoré umožňuje získať presné informácie o pôvode neoprávnene používaných tovarov alebo služieb, distribučnýxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xkončenie porušovania práv bez čakania na rozhodnutie vo veci samej, a pritom dodržať práva na obhajobu, zabezpečiť primeranosť predbežných opatrení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxé opatrenia sú obzvlášť odôvodnené, ak by akékoľvek omeškanie spôsobilo nenapraviteľnú ujmu vlastníkovi práva duševného vlastníctva.
(23) Bez toxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx vydal rozhodnutie proti sprostredkovateľovi, ktorého služby využíva tretia strana na porušovanie práv držiteľa práv priemyselného vlastníctva. Pxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxáva a jemu príbuzných práv, rozsiahla úroveň zosúladenia je už stanovená v smernici 2001/29/ES. Touto smernicou by preto nemal byť dotknutý článok 8 odxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxy, ktoré sa majú stanoviť, by nemali zahrňovať zakazujúce opatrenia zamerané na zabránenie ďalšiemu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxnutie tovaru neoprávnene umiestneného na trh a je definitívne odstránenie z obchodných kanálov alebo jeho zničenie a vo vhodných prípadoch rovnaké opxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xretích strán, najmä vrátane spotrebiteľov a súkromných strán konajúcich dobromyseľne.
(25) Ak nebolo porušenie spáchané úmyselne ani z nedbanlivxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxh ustanovili ako alternatívne opatrenie možnosť poskytnutia peňažnej náhrady poškodenej strane. Ak by však komerčné využitie falšovaného tovaru alxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxužitie alebo dodávka by mali byť naďalej zakázané.
(26) Na účely náhrady ujmy spôsobenej v dôsledku porušenia spáchaného porušovateľom, ktorý sa zaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxla zohľadňovať všetky náležité aspekty, ako napríklad stratu príjmu spôsobenú držiteľovi alebo nekalé zisky porušovateľa, prípadne akúkoľvek moráxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xohla odvodiť od takých prvkov, ako napríklad honorár alebo poplatky, ktoré by boli splatné, ak by porušovateľ požiadal o oprávnenie používať príslušnx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxvnom kritériu a zohľadniť pri tom výdavky, ktoré znáša vlastník práv, ako napríklad náklady spojené s identifikáciou a výskumom.
(27) Je účelné zverxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxov a všeobecne prispelo k informovanosti verejnosti.
(28) Okrem občianskoprávnych a správnych opatrení, postupov a právnych prostriedkov stanovxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxého vlastníctva.
(29) Priemysel by sa mal aktívne zúčastňovať v boji proti pirátstvu a falšovaniu. Vypracovanie kódexov správania v priamo postihnxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xprávania všeobecne. Monitorovanie výroby optických diskov, obzvlášť pomocou identifikačného kódu vloženého do diskov vyrobených v Spoločenstve, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxatrenia by sa však nemali zneužívať na ochranu trhov a na zabránenie paralelným dovozom.
(30) S cieľom umožniť jednotné uplatňovanie tejto smernice xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxej, najmä vytvorením siete korešpondentov určených členskými štátmi a poskytovaním pravidelných správ hodnotiacich uplatňovanie tejto smernice a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a dodržiava zásady uznávané najmä v Charte základných práv Európskej únie. Táto smernica predovšetkým usiluje o úplné rešpektovanie duševného vlastxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xxxo smernica sa týka opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy potrebných na zabezpečenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Na účelx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xby boli dotknuté prípadné prostriedky, ktoré sú ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sú pxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xx xxždé porušenie práv duševného vlastníctva stanovených právom Spoločenstva a/alebo vnútroštátnym právom príslušného členského štátu.
2. Touto smxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxkého práva a práv príbuzných autorskému právu, najmä tie, ktoré sú uvedené v smernici 91/250/EHS, najmä v jej článku 7, alebo v smernici 2001/29/ES, najxx x xxx xxxxxxxx x xx x x x xxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxastníctve, smernica 95/46/ES, smernica 1999/93/ES alebo smernica 2000/31/ES vo všeobecnosti a najmä články 12 až 15 smernice 2000/31/ES;
b) medzixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxnovenia v členských štátoch týkajúce sa trestných konaní alebo sankcií v súvislosti s porušovaním práv duševného vlastníctva.
KAPITOLA II
OPATRxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, ktorých sa týka táto smernica. Tietx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx príliš dlhé lehoty alebo neoprávnené prieťahy.
2. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť účinné, primerané a odradzujúcx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxok 4
Osoby oprávnené žiadať o uplatňovanie opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy
1. Členské štáty uznajú ako osoby oprávnené žiadať o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxtanoveniami príslušných právnych predpisov;
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxávnych predpisov;
c) organizácie kolektívnej správy práv duševného vlastníctva, ktoré sú obvykle uznávané ako subjekty, ktoré majú právo zastupoxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx ktoré sa profesionálne zaoberajú obhajobou, ktoré sú obvykle uznávané ako subjekty, ktoré majú právo zastupovať vlastníkov práv duševného vlastnícxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Na účely uplatňovania opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy ustanovených v tejto smernici:
a) ak sa nepreukáže opak, na to, aby sa niektx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxrane uplatní na vlastníkov práv príbuzných autorskému právu so zreteľom na chránený predmet ochrany.
Oddiel 2
Dôkazy
Článok 6
Dôkazy
1. Člexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxnačil dôkazy na podloženie týchto nárokov, ktoré sa nachádzajú v držbe protistrany, príslušné súdne orgány mohli nariadiť, aby druhý účastník taký dôxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxého počtu kópií diela alebo iného chráneného predmetu príslušné súdne orgány považovali za dostatočný dôkaz.
2. Za tých istých podmienok prijmú v prxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ak to bude potrebné, na návrh strany, odovzdanie bankových, finančných alebo obchodných dokladov v držbe druhého účastníka, pokiaľ tým nie je dotknutx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxi samej, príslušné súdne orgány mohli na návrh účastníka, ktorý predložil dostatočne dostupný dôkazný materiál postačujúci na podloženie jeho nárokxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxie príslušného dôkazu v súvislosti s údajným porušením, pokiaľ tým nie je dotknutá ochrana dôverných informácií. Také opatrenia môžu zahrnovať podroxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx použitých na výrobu a/alebo distribúciu tohto tovaru a s tým súvisiacej dokumentácie. Tieto opatrenia sa prijmú, ak to bude potrebné, bez toho, že by sa x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx hrozí preukázateľné riziko zničenia dôkazov.
Ak sa opatrenia na zabezpečenie dôkazov prijmú bez toho, že by sa o tom dozvedela druhá strana, dotknutx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxočutie, v primeranej lehote po oznámení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxazov mohli byť podmienené zložením dostatočnej kaucie alebo inej záruky zo strany navrhovateľa určenej na zabezpečenie náhrady za akúkoľvek ujmu utrxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxrh odporcu, bez vplyvu na odškodné, ktoré môže byť nárokované, ak navrhovateľ nepodá v primeranej lehote na príslušný súdny orgán návrh na začatie konaxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxbo, ak také stanovenie chýba, v lehote nepresahujúcej 20 pracovných dní alebo 31 kalendárnych dní, podľa toho, ktorá je dlhšia.
4. Ak sú opatrenia na zxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xedošlo k porušeniu alebo k hrozbe porušenia práva duševného vlastníctva, súdne orgány majú právomoc nariadiť navrhovateľovi, na návrh odporcu, aby pxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx svedkov.
Oddiel 3
Právo na informácie
Článok 8
Právo na informácie
1. Členské štáty zabezpečia, aby v súvislosti s konaním týkajúcim sa poruxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxoľvek iná osoba poskytla informácie o pôvode a distribučných sieťach tovarov alebo služieb, ktoré porušujú právo duševného vlastníctva, ak:
a) sa zxxxxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv;
alebo
d) ak osoba uvedená v písmene a), b) alebo c) uviedla, že sa zúčastnil na prodxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxhovať:
a) mená a adresy producentov, výrobcov, distributérov, dodávateľov a iných predošlých vlastníkov tovarov alebo služieb, ako aj zamýšľanýcx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxho tovaru alebo služieb.
3. Odseky 1 a 2 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté iné zákonné ustanovenia, ktoré:
a) udeľujú vlastníkovi práv právo dxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxavujú zodpovednosť za zneužívanie práva na informácie;
alebo
d) dávajú možnosť odmietnuť poskytnutie informácií, ktoré by prinútili osobu uvedxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx dôvernosti zdrojov informácií alebo spracovanie osobných údajov.
xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxh navrhovateľa mohli:
a) vydať proti údajnému porušovateľovi príkaz na vykonanie predbežnéhho opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek bezprostrxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxvaní tohto práva alebo podmieniť také pokračovanie zložením záruk určených na zabezpečenie odškodnenia vlastníka práv; príkaz na vykonanie predbežxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxvného vlastníctva; opatrenia vydané proti sprostredkovateľom, ktorých služby využíva tretia osoba na porušovanie autorského práva alebo jemu príbxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx sa zabránilo jeho vstupu do obchodných kanálov alebo pohybu v obchodných kanáloch.
2. V prípade porušenia uskutočneného v komerčnom rozsahu členskx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe zaistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku údajného porušovateľa, vrátane zaistenia jeho bankových účtov a iných aktív. Na tento účel môžu prísluxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx majú v súvislosti s opatreniami uvedenými v odsekoch 1 a 2 právomoc požiadať navrhovateľa, aby poskytol akýkoľvek dostupný dôkazný materiál, aby sa doxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxečia, aby predbežné opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 mohli byť vo vhodných prípadoch prijaté bez toho, aby bol odporca vypočutý, najmä ak by akékoľvek oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxatrení.
Na návrh odporcu sa uskutoční preskúmanie, vrátane práva na vypočutie, v primeranej dobe po oznámení opatrení s cieľom rozhodnúť, či tieto oxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xx xxxxx xxxxxxx xxxx zrušené alebo inak prestali byť účinné, ak navrhovateľ nepodá v primeranej lehote na príslušný súdny orgán návrh na začatie konania vedúceho k rozhodnxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxe chýba, v lehote nepresahujúcej 20 pracovných dní alebo 31 kalendárnych dní, podľa toho, ktorá je dlhšia.
6. Príslušné súdne orgány môžu predbežné oxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxúkoľvek ujmu, ktorú utrpí odporca tak, ako je stanovené v odseku 7.
7. Ak sú predbežné opatrenia zrušené alebo ak sú premlčané v dôsledku nejakého skutxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xúdne orgány majú právomoc na návrh odporcu nariadiť navrhovateľovi, aby poskytol odporcovi primeranú náhradu za akúkoľvek škodu spôsobenú týmito opxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxvi práv z dôvodov porušenia a bez náhrady akéhokoľvek druhu, členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány mohli na návrh navrhovateľa nariadix xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxsti s materiálmi a nástrojmi použitými pri tvorbe alebo výrobe tohto tovaru. Také opatrenia zahrnujú:
a) stiahnutie z obchodných kanálov;
b) defixxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx
xx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxeľa, pokiaľ sú osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.
3. Pri posudzovaní návrhu na vydanie nápravného opatrenia sa zohľadňuje potreba proporxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xtáty zabezpečia, aby v prípade, ak bolo prijaté súdne rozhodnutie vyslovujúce porušenia práva duševného vlastníctva, mohli súdne orgány vydať proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxeby opakovane uložiť pokutu, aby sa zabezpečilo jeho dodržiavanie. Členské štáty tiež zabezpečia, aby vlastníci práv mali možnosť navrhnúť vydanie sxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxok 8 ods. 3 smernice 2001/29/ES.
Článok 12
Alternatívne opatrenia
Členské štáty môžu stanoviť, že vo vhodných prípadoch a na návrh osoby, ktorá pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxvených v tomto oddieli vyplatená peňažná náhrada, ak táto osoba nekonala úmyselne a z nedbanlivosti, ak by jej vykonanie príslušných opatrení spôsobixx xxxxxxxx xxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx ujmy
1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány na návrh poškodenej strany nariadili porušovateľovi, ktorý sa zapojil do činnosti spoxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx utrpel v dôsledku porušenia.
Pri stanovení výšky náhrady ujmy súdne orgány:
a) vezmú do úvahy všetky náležité aspekty, ako napríklad negatívne ekxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxh iné prvky ako ekonomické faktory, ako napríklad morálnu ujmu spôsobená vlastníkovi práv porušovateľom;
alebo
b) ako alternatívu k písmenu a) môxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxoré by musel zaplatiť porušovateľ, ak by požiadal o oprávnenie použiť príslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxrušovaním, členské štáty môžu stanoviť, že súdne orgány môžu nariadiť vymáhanie ziskov alebo zaplatenie náhrady ujmy, ktoré môže byť vopred stanovenxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xo všeobecnosti znášala neúspešná strana, pokiaľ to umožňuje spravodlivosť.
Oddiel 7
Zverejňovanie
Článok 15
Zverejňovanie súdnych rozhodxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxšovateľa nariadiť potrebné opatrenia na rozširovanie informácií týkajúcich sa rozhodnutia, vrátane oznámenia rozhodnutia a jeho zverejnenia v plnxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxiam, vrátane účinnej inzercie.
KAPITOLA III
SANKCIE ZO STRANY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
Článok 16
Sankcie zo strany členských štátov
Bez toho, aby bxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xné vhodné sankcie v prípadoch, v ktorých došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva.
KAPITOLA IV
KÓDEXY SPRÁVANIA A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxi Spoločenstva zameraných na to, aby prispievali k uplatňovaniu práv duševného vlastníctva predovšetkým tým, že odporučia, aby sa na optických diskoxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxenstva Komisii a všetkých hodnotení uplatňovania týchto kódexov správania.
Článok 18
Hodnotenie
1. Tri roky od dátumu stanoveného v článku 20 oxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xmernice, vrátane hodnotenia účinnosti prijatých opatrení, ako aj hodnotenia jej dopadu na inováciu a rozvoj informačnej spoločnosti. Správa bude náxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxávneho poriadku Spoločenstva k nej budú priložené návrhy zmien a doplnení tejto smernice.
2. Členské štáty poskytnú Komisii všetku podporu a pomoc, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxpory spolupráce, vrátane výmeny informácií, medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou, určí každý členský štát jedného alebo viacerxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, nariadenia a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 29. apríla 20xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxrnicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblastx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxrópskej únie.
Článok 22
Adresáti
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Štrasburgu 29. apríla 2004
Za Európsky parlament
predxxxx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxerejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. apríla 2004.
[3] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.
[4] Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
[7] Ú. v. ES L 122, 17.5.1991, s. 42. Smernica zmenená a doplnená smernicou 93/98/EHS (Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 9).
[8] Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, xx xxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.