32010L0041

uplat. zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi (SZČO)

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (13)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxárskeho a sociálneho výboru [1],
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom [2],
keďže:
(1) Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 198x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxhospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva [3] zabezpečuje, že v členských štátoch sa uplatňuje zásada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xinnosti. Pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby a ich manželov alebo manželky, smernica 86/613/EHS nebola veľmi účinná a rozsah jej pôsobnostx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxľnosti by smernica 86/613/EHS mala byť nahradená touto smernicou.
(2) Komisia vo svojom oznámení z 1. marca 2006 nazvanom "Plán uplatňovania rovnoxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xtoré neboli zahrnuté do projektu prepracovania právnych predpisov v roku 2005 s cieľom tieto predpisy v prípade potreby aktualizovať, modernizovať a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xx07 nazvaných Vyvážené úlohy žien a mužov v záujme zamestnanosti, rastu a sociálnej súdržnosti vyzvala Komisiu, aby zvážila potrebu prípadnej revízie xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo manželiek.
(4) Európsky parlament systematicky vyzýval Komisiu, aby preskúmala smernicu 86/613/EHS, najmä v záujme podpory ochrany samostatne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovisko k týmto otázkam zaujal už vo svojom uznesení z 21. februára 1997 o postavení vypomáhajúcich manželov/manželiek samostatne zárobkovo činnxxx xxxx xxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxia potvrdila potrebu prijať opatrenia v súvislosti s rozdielmi medzi ženami a mužmi v podnikaní, ako aj zlepšiť zosúladenie súkromného a pracovného žixxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosť, najmä smernica Rady 79/7/EHS x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxnica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo vexxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx) Táto smernica sa nedotýka právomocí členských štátov, pokiaľ ide o organizáciu ich systémov sociálnej ochrany. Do výlučnej právomoci členských štáxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxvisiacich inštitúcií, ako aj o podstate a zabezpečení výhod, výške príspevkov a podmienkach prístupu k nim.
(9) Táto smernica by sa mala vzťahovať na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxné partnerky, ak sa za podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi zvyčajne podieľajú na podnikateľskej činnosti. Práca týchto manželxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xy sa v záujme zlepšenia ich situácie mala uznávať.
(10) Táto smernica by sa nemala vzťahovať na záležitosti spadajúce do rozsahu pôsobnosti iných smexxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu [7]. Naďalej sa uplatňuje okrem iného článok 5 smernice 2xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by sa mala vzťahovať tak na priamu, ako aj na nepriamu diskrimináciu. Obťažovanie a sexuálne obťažovanie by sa malo považovať za diskrimináciu, a preto xx xxxx xxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxtroštátnom práve.
(13) Zásada rovnakého zaobchádzania by sa mala vzťahovať na vzťahy medzi samostatne zárobkovými činnými osobami a tretími stranxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxrmi/životnými partnerkami.
(14) Uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania v oblasti samostatnej zárobkovej činnosti znamená, že nesmie dochxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xlebo rozširovaním akejkoľvek inej formy samostatnej zárobkovej činnosti.
(15) Členské štáty môžu podľa článku 157 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európsxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxbkovú činnosť alebo predchádzať znevýhodneniu či vyrovnávať znevýhodnenie v ich profesijnej kariére. Opatrenia, ako napríklad pozitívne kroky zamxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx
(16) Je nevyhnutné zabezpečiť, aby podmienky pre založenie spoločnosti s manželom/manželkou alebo - ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo - so žixxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxeri/životné partnerky samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí majú prístup k systému sociálnej ochrany, by mali tiež mať právo využívať sociálnu ocxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxciálnej ochrany v súlade s vnútroštátnym právom. Členské štáty by najmä mali rozhodnúť o tom, či sa táto sociálna ochrana má realizovať na povinnom alebx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxlebo výške príspevku.
(18) Hospodárska a fyzická zraniteľnosť tehotných samostatne zárobkovo činných žien, tehotných manželiek a - ak a pokiaľ to uxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxtve. Za predpokladu, že sú splnené minimálne požiadavky tejto smernice, členské štáty majú aj naďalej právomoc organizovať takéto dávky vrátane ustaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxná právo na dávky v materstve.
(19) Dĺžka obdobia, počas ktorého sú samostatne zárobkovo činné ženy a manželky alebo - ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxe pre zamestnankyne platná v súčasnosti na úrovni Únie. V prípade, že sa dĺžka materskej dovolenky na úrovni Únie zmení, Komisia by mala Európskemu parlxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xivotné partnerky samostatne zárobkovo činných osôb uvedené v článku 2.
(20) V záujme zohľadnenia osobitostí samostatne zárobkovej činnosti by samxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xať prístup ku všetkým existujúcim službám zabezpečujúcimi dočasné zastúpenie, ktoré umožňuje prerušenie profesionálnej činnosti z dôvodu tehotenxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xávok v materstve.
(21) Osoby diskriminované na základe pohlavia by mali mať k dispozícii vhodné prostriedky právnej ochrany. Na zabezpečenie účinnxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx na podporu obete bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne procesné pravidlá týkajúce sa zastupovania a obhajoby na súdoch.
(22) Ochrana samostatne xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxstatne zárobkovo činných osôb pred diskrimináciou na základe pohlavia by mala byť posilnená existenciou subjektu alebo subjektov v každom členskom šxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxkty môžu byť rovnaké ako tie, ktoré sú na vnútroštátnej úrovni zodpovedné za presadzovanie zásady rovnakého zaobchádzania.
(23) Táto smernica ustaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxatrení, teda zabezpečenie jednotnej vysokej úrovne ochrany pred diskrimináciou vo všetkých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xa uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo prispievajúcimi x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxanie zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, pokiaľ ide o prístup k tovaru a službám a o ich poskytovanie patrí aj naďalej do rozsahu pôsobnostx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxnávajúce zárobkovú činnosť na vlastný účet v súlade s podmienkami ustanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi;
b) manželov alebo manželky alexx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxncami alebo podnikateľskými partnermi a ktorí sa zvyčajne za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi podieľajú na činnostiach saxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxo vymedzenia pojmov:
a) "priama diskriminácia" : keď sa s jednou osobou zaobchádza menej priaznivo z dôvodu pohlavia, než sa zaobchádza alebo zaobchxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnovenia, kritéria alebo praxe obzvlášť znevýhodnili osoby jedného pohlavia v porovnaní s osobami druhého pohlavia, iba ak by toto ustanovenie, kritéxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxnie" : keď dochádza k nežiaducemu správaniu súvisiacemu s pohlavím osoby s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti tejto osoby a vytvorenia zastrxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxe nežiaduceho verbálneho, neverbálneho alebo fyzického správania sexuálnej povahy s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti tejto osoby, najmx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxnia
1. Zásadou rovnakého zaobchádzania sa rozumie, že vo verejnom alebo súkromnom sektore nedochádza k žiadnej priamej ani nepriamej diskriminácix xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx inej formy samostatnej zárobkovej činnosti.
2. V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sa obťažovanie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xej podrobenie sa takémuto správaniu sa nesmie použiť ako základ pre rozhodnutie ovplyvňujúce túto osobu.
3. V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje odsek xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxť alebo prijať opatrenia v zmysle článku 157 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom zabezpečiť v praxi úplnú rovnosť medzi mužmi a ženami v pracxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx osobitné podmienky prístupu k určitým činnostiam, ktoré platia rovnako pre obidve pohlavia, prijmú členské štáty potrebné opatrenia, ktorými zabezxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxnou partnerkou neboli viac obmedzujúce ako podmienky pre založenie spoločnosti s inými osobami.
Článok 7
Sociálna ochrana
1. Ak existuje systéx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxželia/manželky a životní partneri/životné partnerky uvedení v článku 2 písm. b) mohli využívať sociálnu ochranu v súlade s vnútroštátnym právom.
2x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx x xxxxxxxve
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa samostatne zárobkovo činným ženám a manželkám a životným partnerkám uvedxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxnosti z dôvodu tehotenstva alebo materstva najmenej na 14 týždňov.
2. Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, či sa dávka v materstve uvedená v odseku 1 prixxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
a) dávke, ktorú by dotknutá osoba dostávala v prípade prerušenia svojej činnosti z dôvodov spojených s jej zdravotným stavom, a/alebo
b) priemerxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxmit, a/alebo
c) akejkoľvek inej rodinnej dávke stanovenej vnútroštátnymi právnymi predpismi, s tým, že sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch mxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxerky uvedené v článku 2 mali prístup ku všetkým existujúcim službám zabezpečujúcim dočasné zastúpenie alebo k akýmkoľvek iným existujúcim vnútroštáxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxťou.
Článok 9
Ochrana práv
1. Členské štáty zabezpečia, aby súdne alebo správne konania vrátane - ak to členské štáty považujú za vhodné - zmierovxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxedku neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania v súvislosti s ich osobou, a to aj po skončení vzťahu, v ktorom údajne došlo k diskriminácii.
2. Člexxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxvnymi predpismi oprávnený záujem na zabezpečení dodržiavania tejto smernice, mohli buď v mene žalobcu alebo na jeho podporu a s jeho súhlasom zapojiť dx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x x x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxátnych pravidiel týkajúcich sa časových lehôt na podanie žaloby v súvislosti so zásadou rovnakého zaobchádzania.
Článok 10
Kompenzácia alebo náxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxenzácie alebo nápravy, ako určia členské štáty, za stratu alebo škodu, ktoré utrpela osoba v dôsledku diskriminácie na základe pohlavia, pričom takátx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovenou hornou hranicou.
Článok 11
Subjekty pre rovnaké zaobchádzanie
1. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, axx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxu rovnakého zaobchádzania so všetkými osobami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, bez diskriminácie na základe pohlavia.
2. Členské štáty zabezpexxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxúcich sa diskriminácie bez toho, aby boli dotknuté práva obetí a združení, organizácií alebo iných právnych subjektov uvedených v článku 9 ods. 2;
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxzke, ktorá sa vzťahuje na takúto diskrimináciu;
d) vymieňanie dostupných informácii na príslušnej úrovni so zodpovedajúcimi európskymi subjektmxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxsti medzi mužmi a ženami pri vypracúvaní a vykonávaní legislatívnych ustanovení, iných právnych predpisov, správnych opatrení, politík a činností v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxými prostriedkami oboznámené s predpismi prijatými podľa tejto smernice, ako aj s relevantnými predpismi, ktoré už platia.
Článok 14
Úroveň ochrxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xež tie, ktoré sú ustanovené v tejto smernici.
Vykonávanie tejto smernice nesmie byť za žiadnych okolností dôvodom na zníženie úrovne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
1. Členské štáty oznámia Komisii všetky dostupné informácie týkajúce sa uplatňovania tejto smernice do 5. augusta 2015.
Komisia vypracuje súhrnnx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sa týka trvania materskej dovolenky pre zamestnankyne. V prípade potreby správa obsahuje aj návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice.
2. V správe Kxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxvne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 5. augusta 2012. Komisii bezodkladne oznámia znenie týxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xpravia členské štáty.
2. Ak je to odôvodnené osobitnými podmienkami, členským štátom sa môže v prípade potreby poskytnúť ďalšie obdobie dvoch rokov xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x písm. b).
3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxy na túto smernicu.
Článok 18
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Euróxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xuzek
Za Radu
predseda
O. Chastel
[1] Ú. v. EÚ C 228, 22.9.2009, s. 107.
[2] Pozícia Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 (zatiaľ neuverejnená x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx
xxx xx v. ES L 359, 19.12.1986, s. 56.
[4] Ú. v. ES C 85, 17.3.1997, s. 186.
[5] Ú. v. ES L 6, 10.1.1979, s. 24.
[6] Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
[7] Ú. v. EÚ L xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.