32010L0031

energetická hospodárnosť budov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (30)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 194 ods. 2,
so zreteľom na návrh Európskej komisixx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx s riadnym legislatívnym postupom [3],
keďže:
(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxcovať.
(2) Efektívne, úsporné, racionálne a udržateľné využívanie energie sa vzťahuje okrem iného na ropné produkty, zemný plyn a tuhé palivá, ktorx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxi. Tento sektor narastá, čo je spojené so zvyšovaním jeho spotreby energie. Zníženie spotreby energie a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v sxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxté na zníženie spotreby energie v Únii by spolu so zvýšeným využívaním energie z obnoviteľných zdrojov umožnili, aby EÚ splnila Kjótsky protokol k Rámcxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx x xxxx xxxxxxx xxížiť do roku 2020 celkové emisie skleníkových plynov minimálne o 20 % pod úroveň v roku 1990 a o 30 % v prípade dosiahnutia medzinárodnej dohody. Znížená sxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxhnického vývoja a pri vytváraní príležitostí na rast zamestnanosti a regionálny rozvoj najmä vo vidieckych oblastiach.
(4) Riadenie dopytu po enerxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hľadiska.
(5) Európska rada na svojom zasadnutí v marci 2007 zdôraznila potrebu zvýšiť energetickú efektívnosť v Únii v záujme dosiahnutia cieľa znxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx x xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxčný plán pre energetickú efektívnosť: Využitie potenciálu. V tomto akčnom pláne bol určený značný potenciál na dosiahnutie nákladovo efektívnych úsxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxrých príležitostiach, naposledy v uznesení k Druhému strategickému preskúmaniu energetickej politiky z 3. februára 2009, vyzval na to, aby sa cieľ, kxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkoxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxch zdrojov energie [7] sa ustanovuje podpora energetickej efektívnosti v kontexte záväzného cieľa pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorej spotrxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx je 20-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020, čím opätovne potvrdila záväzok Únie rozvíjať využívanie energie z obnoviteľnýcx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xtanoviť konkrétnejšie činnosti s úmyslom dosiahnuť významný nerealizovaný potenciál pre úspory energie v budovách a znížiť veľké rozdiely medzi výsxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxstne podmienky, ako aj vnútorné prostredie budov a efektívnosť vynaložených nákladov. Tieto opatrenia by nemali mať vplyv na ostatné požiadavky týkaxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ktorá sa môže líšiť na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Zahŕňa okrem tepelno-technických vlastností aj ostatné faktory, ktoré majú čoraz dôležitxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxenenie, kvalita vnútorného vzduchu v budovách, vhodné prirodzené osvetlenie a návrh budov. Metodika výpočtu energetickej hospodárnosti budov by nexxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx metodika by mala zohľadňovať súčasné európske normy.
(10) Za stanovenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxstíciami a usporenými nákladmi na energiu počas životného cyklu budovy, avšak bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov stanoviť minimálne pxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxe umožňujúce členským štátom pravidelne hodnotiť svoje minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov vzhľadom na technický pokrok.
(11x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na klimatické rozdiely, byť dôvodom na stanovenie takých nákladovo efektívnych alebo nákladovo optimálnych požiadaviek na prvky budov, ktoré praktxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxtavujú neopodstatnenú prekážku na trhu.
(12) Pri stanovení požiadaviek na energetickú hospodárnosť technických systémov budov by členské štáty mxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypracované v opatreniach, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie pxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxrgie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch [9], aby sa zaistil súlad so súvisiacimi inxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxuvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Preto by sa pojem "stimuly" používaný v tejto smernici nemal vykladať tak, že predstavuje štátnu pomoc.
(14) Kxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdov. Členské štáty by mali použiť tento rámec na porovnanie svojich výsledkov s minimálnymi požiadavkami na energetickú hospodárnosť budov, ktoré prxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xožiadavkami na energetickú hospodárnosť budov boli významné rozdiely, napríklad viac ako 15 %, členské štáty by mali rozdiel zdôvodniť alebo naplánoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx tom súčasné postupy definovania typických životných cyklov a skúsenosti z tejto oblasti. Výsledky tohto porovnania a údaje použité na získanie týchtx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xptimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a predkladať o tomto pokroku správy.
(15) Budovy majú vplyv na dlhodoxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť prispôsobenú miestnym klimatickým podmienkam. Keďže ešte vo všeobecnosti nie je preskúmaxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xodľa zásady, že najprv sa zabezpečí zníženie energetických požiadaviek na vykurovanie a chladenie na nákladovo optimálnu úroveň.
(16) Významná obxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxti. Z dôvodu nákladovej efektívnosti by malo byť možné obmedziť minimálne požiadavky na hospodárnosť budov na obnovené časti, ktoré sú z hľadiska enerxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxalových konštrukcií budovy, alebo v zmysle hodnoty budovy. Ak sa členský štát rozhodne vymedziť významnú obnovu v zmysle hodnoty budovy, mohli by sa poxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ktorom sa budova nachádza.
(17) Je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie počtu budov, ktoré nielen spĺňajú platné minimálne požiadavky na energetixxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Na tento účel by členské štáty mali vypracúvať národné plány zamerané na zvýšenie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie a pravidelne tieto pláxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a iné opatrenia Únie. Medzi tieto finančné nástroje na úrovni Únie okrem iného patrí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júlx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxromno-verejné partnerstvá v iniciatíve európskych energeticky efektívnych budov na podporu ekologických technológií a vývoja energeticky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxeľnej energetiky EÚ, ktorej zámerom sú okrem iného investície do energetickej efektívnosti, fond Marguerite pod záštitou EIB: Európsky fond pre enerxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxžené sadzby dane z pridanej hodnoty [11], štrukturálne fondy a kohézne fondy nástroja Jeremie (spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredné pxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxa - Európa II zameraného konkrétne na odstránenie prekážok na trhu, ktoré súvisia s energetickou efektívnosťou a energiou z obnoviteľných zdrojov, naxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxogram pre podnikanie a inovácie, Program na podporu politiky informačných a komunikačných technológií na rok 2010 a Siedmy rámcový program pre výskumx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxčné nástroje Únie by sa mali použiť na dosiahnutie praktického účinku cieľov tejto smernice, nemali by však nahradiť vnútroštátne opatrenia. Mali by sx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxektívnosti. Mohli by zohrávať dôležitú úlohu pri rozvoji národných, regionálnych a miestnych fondov, nástrojov alebo mechanizmov pre oblasť energexxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxujúcim služby v oblasti energetickej efektívnosti.
(20) S cieľom poskytnúť Komisii primerané informácie by členské štáty mali zostaviť zoznamy exxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxce. Medzi existujúce a navrhované opatrenia v zoznamoch členských štátoch sa môžu predovšetkým uviesť opatrenia, ktorých zámerom je zmenšiť existujxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a tak prípadne prispieť k zníženiu energetickej chudoby. Medzi takéto opatrenia by okrem iného mohla patriť bezplatná alebo dotovaná technická pomoc x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxé inštitúcie, ktoré poskytujú tieto opatrenia finančnej povahy, by mohli spojiť uplatňovanie takýchto opatrení s uvádzanou energetickou hospodárnxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx by sa malo umožniť začleniť správy požadované v tejto smernici do akčných plánov energetickej účinnosti (Energy Efficiency Action Plans - EEAP) uvedexxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxtických službách [12]. Verejný sektor v každom členskom štáte by mal mať v oblasti energetickej hospodárnosti budov vedúcu úlohu a z tohto dôvodu by sa v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xudovy alebo jednotky budovy by mali byť v energetických certifikátoch poskytnuté správne informácie o energetickej hospodárnosti budovy, ako aj praxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxi a nájomcovia komerčných budov by mali byť povzbudení na výmenu informácií o skutočnej spotrebe energie, aby sa zabezpečila dostupnosť všetkých údajxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxrovania a chladenia na energetické potreby budovy, na jej spotrebu primárnej energie a na množstvo emisií oxidu uhličitého.
(23) Verejné orgány by mxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxli zahrnúť opatrenia na podporu verejných orgánov, aby tieto orgány mohli včas prijímať zlepšenia v oblasti energetickej efektívnosti a vykonávať odxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxané verejnosťou by mali byť príkladom zohľadňovania environmentálnych a energetických prístupov, a tieto budovy by preto mali pravidelne podliehať xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xertifikáty najmä v budovách určitej veľkosti, v ktorých sídlia verejné orgány alebo ktoré často navštevuje verejnosť, ako napríklad obchody a obchodxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxinách. Toto vytvára výrazné problémy v odberových špičkách, zvyšujúc náklady na elektrickú energiu a narušujúc energetickú rovnováhu. Uprednostňoxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxia, ktoré zabraňujú prehrievaniu, ako je napríklad zatienenie a dostatočná tepelná kapacita stavebných konštrukcií budovy a ďalší rozvoj a používanxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxná údržba a kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov kvalifikovanými pracovníkmi prispieva k zachovaniu ich správneho nastavenia v súlade sx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdnotenie celého vykurovacieho a klimatizačného systému by sa malo vykonávať v pravidelných intervaloch počas jeho životného cyklu, a to najmä pred jexx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxnimalizovať administratívne zaťaženie vlastníkov budov a nájomcov.
(27) Spoločný prístup k certifikácii energetickej hospodárnosti budov a ku kxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxiť na základe objektívnych kritérií, prispeje k vytvoreniu rovnakých podmienok, pokiaľ ide o snahy členských štátov týkajúce sa úspory energie v sektxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxii. V záujme zabezpečenia kvality energetických certifikátov a kontrol vykurovacích a klimatizačných systémov v celej Únii by sa mal v každom členskox xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxyšovania povedomia a vykonania smernice na národnej a regionálnej úrovni by sa malo v súvislosti s uvedenými otázkami konzultovať s miestnymi a regionxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxce. Tieto konzultácie môžu tiež slúžiť ako podpora pri poskytovaní usmernení miestnym projektantom a stavebným inšpektorom na účely plnenia potrebnxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxsti, využívania energie z obnoviteľných zdrojov a použitia centralizovaného zásobovania teplom a chladom pri projektovaní, navrhovaní, výstavbe a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xykonaní tejto smernice. Primeraný počet inštalatérov a stavbárov by mal prostredníctvom odbornej prípravy a iných opatrení nadobudnúť primeranú úrxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxjov.
(30) S ohľadom na vzájomné uznávanie profesijných odborníkov, ktorých sa týka táto smernica, by členské štáty mali zohľadňovať smernicu Európxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxrópa mala pokračovať v práci na usmerneniach a odporúčaniach pre normy odbornej prípravy týchto profesijných odborníkov.
(31) V záujme zvýšenia trxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxý systém certifikácie energetickej hospodárnosti nebytových budov. V súlade s článkom 291 ZFEÚ sa pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx riadneho legislatívneho postupu. Až do prijatia tohto nového nariadenia sa naďalej uplatňuje rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(32) Komisia by mala byť splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom prispôsobovať určité časti všeobecného rámca usxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxkú hospodárnosť. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na expertnej úrovni.
(33) Kxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxžitosti sektora budov a neschopnosti vnútroštátnych trhov s nehnuteľnosťami primerane riešiť otázku energetickej efektívnosti a z dôvodov jeho rozxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
(34) Povxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxernicou 2002/91/ES. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z uvedenej smernice.
(35) Táto smernica by sa mala uplatňovax xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxvajú, aby vo vlastnom záujme a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto sxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxj hospodárnosti budov v Únii, berúc do úvahy vonkajšie klimatické a miestne podmienky, ako aj požiadavky na vnútorné prostredie a nákladovú efektívnoxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxdárnosti budov a jednotiek budov;
b) s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov a nových jednotiek budov;
xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xbnovujú;
ii) prvkov budov, ktoré sú súčasťou obalových konštrukcií budov a ktoré významne ovplyvňujú energetickú hospodárnosť obalových konštruxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxými plánmi na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie;
e) s energetickou certifikáciou budov alebo jednotiek budov;
f) s pravidxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxroly.
3. Požiadavky ustanovené v tejto smernici sú minimálne požiadavky a nebránia žiadnemu členskému štátu zachovať alebo prijať prísnejšie opatxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxo smernice platia tieto vymedzenia pojmov:
1. "budova" znamená zastrešenú stavbu so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxadované takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie by sa malo vo významnej miere pokryť energiou z obnoviteľných zdrojov vrátane energie z obnovixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxovy na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody, osvetlenie alebo na ich kombináciu;
4. "energetická hospodárnosť budovy" znamená xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxého energiu použitú na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie;
5. "primárna energia" znamená energiu z obnoviteľnýcx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxeľných nefosílnych zdrojov, konkrétne to je veterná, solárna, aerotermálna, geotermálna, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxcie budovy" znamenajú integrované prvky budovy, ktoré oddeľujú jej vnútro od vonkajšieho prostredia;
8. "jednotka budovy" znamená časť, poschodix xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxnú časť obalových konštrukcií budovy;
10. "významná obnova" znamená obnovu budovy v prípade, ak
a) celkové náklady na obnovu v súvislosti s obalovxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxa, alebo
b) sa obnovuje viac ako 25 % plochy obalových konštrukcií budovy.
Členské štáty si môžu zvoliť, či uplatnia možnosť a) alebo b);
11. "euróxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxm inštitútom pre telekomunikačné normy a sprístupnenú verejnosti;
12. "energetický certifikát" znamená certifikát uznávaný členským štátom alexx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xlánkom 3;
13. "kogenerácia" znamená súčasne prebiehajúcu výrobu tepelnej energie a elektrickej a/alebo mechanickej energie v jednom procese;
1xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtného cyklu, pričom:
a) najnižšie náklady sa stanovujú s ohľadom na investičné náklady súvisiace s energiou, prípadné náklady na údržbu a prevádzku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxnomický životný cyklus určuje každý členský štát. Predstavuje zvyšný odhadovaný ekonomický životný cyklus budovy, ak sú požiadavky na energetickú hxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xtanovené pre prvky budov.
Nákladovo optimálna úroveň sa nachádza v rozsahu úrovní hospodárnosti, v ktorej je analýza nákladov a výnosov, vypočítanx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xpravy vnútorného vzduchu, v rámci ktorej sa teplota reguluje alebo sa môže znížiť;
16. "kotol" znamená kombináciu telesa kotla a horáka navrhnutú na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxný výrobcom ako výkon, ktorý sa dosiahne počas nepretržitej prevádzky pri dodržiavaní efektívnej účinnosti uvedenej výrobcom;
18. "tepelné čerpaxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxo na priemyselné využitie obrátením prirodzeného toku tepla tak, že prúdi od nižšej teploty k vyššej. Reverzibilné tepelné čerpadlá môžu prenášať tepxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxribúciu tepelnej energie vo forme pary, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxvania alebo chladenia budov alebo procesov.
Článok 3
Prijatie metodiky výpočtu energetickej hospodárnosti budov
Členské štáty uplatnia metoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxátnej alebo regionálnej úrovni.
Článok 4
Stanovenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť
1. Členské štáty prijmú potrebné opxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrovne. Energetická hospodárnosť sa vypočíta podľa metodiky uvedenej v článku 3. Nákladovo optimálne úrovne sa vypočítajú v súlade s rámcom porovnávaxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxoré sú súčasťou obalových konštrukcií budovy a významne ovplyvňujú energetickú hospodárnosť obalových konštrukcií budovy, keď sa nahrádzajú alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxek členské štáty môžu rozlišovať medzi novými a existujúcimi budovami a medzi rôznymi kategóriami budov.
Tieto požiadavky majú brať do úvahy všeobexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxaná funkcia a vek budovy.
Členský štát nie je povinný stanoviť minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť, ktoré nie sú počas odhadovaného ekxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ktoré by nemali byť dlhšie než päť rokov, a podľa potreby sa aktualizujú, aby odrážali technický pokrok v sektore budov.
2. Členské štáty sa môžu rozhoxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxdia alebo pre ich osobitnú architektonickú alebo historickú hodnotu, pokiaľ by dodržiavanie určitých minimálnych požiadaviek na energetickú hospoxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxvy s dĺžkou používania dva roky alebo menej, priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie a nebytové poľnxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx sa využívajú alebo ktorých plánované využívanie je kratšie ako štyri mesiace ročne, alebo sa počas roka používajú obmedzene s očakávanou spotrebou enxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx
xxxxxx x
xxxočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť
1. V súlade s článkami 23, 24 na 25 Komisia prostredníctvom xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx a rozlišuje sa v ňom medzi novými a existujúcimi budovami a medzi rôznymi kategóriami budov.
2. Členské štáty vypočítavajú nákladovo optimálne úrovxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxrov, akými sú napríklad klimatické podmienky a praktická dostupnosť energetickej infraštruktúry, a porovnávajú výsledky tohto výpočtu s platnými mxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xj všetky výsledky výpočtu. Správa môže byť zahrnutá do akčných plánov energetickej účinnosti uvedených v článku 14 ods. 2 smernice 2006/32/ES. Členskx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx12.
3. Ak výsledky porovnania vykonaného v súlade s odsekom 2 preukážu, že platné minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť sú podstatne menxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxodní Komisii rozdiel v správe uvedenej v odseku 2 spolu s plánom naznačujúcim v rozsahu, v akom rozdiel nemôže byť odôvodnený, vhodné kroky na podstatné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávu o pokroku členských štátov pri dosahovaní nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť.
Článok 6
Novx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxť ustanovené v súlade s článkom 4.
Pre nové budovy členské štáty pred začiatkom výstavby zabezpečia, aby sa v prípade dostupnosti zvážila a zohľadnilx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxstémov dodávky energie využívajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov;
b) kogenerácií;
c) blokového vykurovania alebo centralizovaného zásobxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxenské štáty zabezpečia zdokumentovanie analýzy alternatívnych systémov uvedených v odseku 1 a jej dostupnosť na účely overenia.
3. Analýza alternxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxaľ ide o systémy spoločného vykurovania a chladenia, analýza sa môže vykonávať pre všetky budovy napojené na daný systém v rovnakej oblasti.
Článok 7
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xlebo ich obnovovaných častí zlepšila tak, aby spĺňala minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť stanovené v súlade s článkom 4, pokiaľ sa to dá xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xotrebné na zabezpečenie toho, aby v prípade prvku budovy, ktorý je súčasťou obalových konštrukcií budovy a významne ovplyvňuje energetickú hospodárxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hospodárnosť, pokiaľ sa to dá technicky, funkčne a ekonomicky zrealizovať.
Členské štáty ustanovia tieto minimálne požiadavky na energetickú hosxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxinné alternatívne systémy uvedené v článku 6 ods. 1, pokiaľ sa to dá technicky, funkčne a ekonomicky zrealizovať.
Článok 8
Technické systémy budov
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxsť, správnu inštaláciu a primerané dimenzovanie, nastavenie a reguláciu technických systémov budov, ktoré sú inštalované v existujúcich budovách. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xechnické systémy budov a uplatňujú sa, pokiaľ sú technicky, funkčne a ekonomicky realizovateľné.
Požiadavky na systémy sa týkajú prinajmenšom:
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx takýchto systémov.
2. Pri stavbe novej budovy alebo významnej obnove budovy členské štáty podporia zavedenie inteligentných meracích systémov a zxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxvidlách pre vnútorný trh s elektrinou [16]. Členské štáty môžu ďalej vo vhodných prípadoch nabádať na inštaláciu systémov aktívneho riadenia, ako napxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spotrebou energie
1. Členské štáty zabezpečia, aby:
a) od 31. decembra 2020 všetky nové budovy boli budovami s takmer nulovou spotrebou energie a
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxty vypracúvajú národné plány zamerané na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie. Tieto národné plány môžu zahŕňať ciele rozlíšené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxd ciele, aby podporili transformáciu obnovovaných budov na budovy s takmer nulovou spotrebou energie, o čom informujú Komisiu v rámci svojich národnýxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxou energie v praxi členským štátom, ktoré odráža ich národné, regionálne alebo miestne podmienky, vrátane číselného ukazovateľa využitia primárnej xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xegionálnych ročných priemerných hodnôt a môžu zohľadňovať príslušné európske normy;
b) priebežné ciele na rok 2015 na zlepšenie energetickej hospxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odsekov 1 a 2 na účely podpory budov s takmer nulovou spotrebou energie vrátane podrobností o národných požiadavkách a opatreniach týkajúcich sa využíxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxe 2009/28/ES a článkov 6 a 7 tejto smernice.
4. Komisia zhodnotí národné plány uvedené v odseku 1, a to najmä primeranosť opatrení, ktoré plánujú člensxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, 2 a 3, pričom zohľadní zásadu subsidiarity. Dotknutý členský štát v takom prípade predloží požadované informácie alebo navrhne zmeny a doplnenia do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxmisia uverejňuje správu o pokroku členských štátov dosiahnutom pri zvyšovaní počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie. Komisia na základe tejtx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nákladovo efektívnej transformácie existujúcich budov na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.
6. Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx životného cyklu daných budov negatívna. Členské štáty informujú Komisiu o zásadách príslušných právnych režimov.
Článok 10
Finančné stimuly a pxxxxxxx xx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxrnosti budov a na prechod k budovám s takmer nulovou spotrebou energie členské štáty prijmú primerané kroky na zváženie najrelevantnejších nástrojov xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní a nástrojov, ktoré podporujú ciele tejto smernice, vrátane opatrení a nástrojov finančnej povahy odlišných od tých, ktoré sa požadujú touto smernixxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx plánov energetickej účinnosti uvedených v článku 14 ods. 2 smernice 2006/32/ES.
3. Komisia preskúma účinnosť v zozname uvedených existujúcich a naxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxdnom zohľadnení zásady subsidiarity môže Komisia poskytnúť poradenstvo alebo odporúčania, pokiaľ ide o špecifické národné systémy a koordináciu s fxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xo svojej správy o národných plánoch energetickej účinnosti uvedenej v článku 14 ods. 5 smernice 2006/32/ES.
4. Vo vhodných prípadoch xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxť budov, najmä existujúcich budov, tým, že podporuje výmenu najlepších postupov medzi zodpovednými národnými a regionálnymi inštitúciami alebo orgxxxxx
xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí podľa možnosti do roku 2011 analýzu, ktorá sa týka najmä:
a) efektívnosti, vhodnosti úrovne a skutočne použitých súm štrukturálnych fondov a rámcoxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnčných prostriedkov z EIB a iných verejných finančných inštitúcií;
c) koordinácie financovania Únie a národného financovania s inými formami podpxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxnutie cieľov Únie.
Na základe tejto analýzy a v súlade s viacročným finančným rámcom môže Komisia následne predložiť Európskemu parlamentu a Rade, ax xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxnia nákladovo optimálne úrovne energetickej hospodárnosti.
7. Ustanovenia tejto smernice nebránia členským štátom poskytovať na nové budovy, obxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxovujú potrebné opatrenia na zavedenie systému certifikácie energetickej hospodárnosti budov. Energetický certifikát obsahuje hodnoty energeticxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xudovy alebo jednotky budovy porovnať a posúdiť jej energetickú hospodárnosť.
Energetický certifikát môže zahŕňať dodatočné informácie, ako je roxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxfikát zahŕňa odporúčania pre nákladovo optimálne alebo nákladovo efektívne zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy alebo jednotky budovy, ibxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xo energetického certifikátu sa vzťahujú na:
a) opatrenia vykonávané v súvislosti s významnou obnovou obalových konštrukcií budovy alebo technickxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx konštrukcií budovy alebo technického systému (technických systémov) budovy.
3. Odporúčania zahrnuté do energetického certifikátu musia byť pre xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxotného cyklu.
4. V energetickom certifikáte sa uvádza miesto, kde môže vlastník alebo nájomca získať podrobnejšie informácie vrátane informácií o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdmienok, ktoré sa týkajú napríklad posudzovania úspor energie a príslušných cien energií, a z predbežného odhadu nákladov. xxxxx xxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx ďalšie informácie o súvisiacich témach, ako sú napr. energetické audity alebo stimuly finančnej alebo inej povahy a možnosti financovania.
5. S výhxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodárnosti budov, okrem iného zohľadňovaním odporúčaní zahrnutých do energetického certifikátu vydaného pre budovy, ktoré vlastnia v čase jeho xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxívnej jednotky budovy s rovnakými energeticky relevantnými vlastnosťami v tej istej budove.
7. Certifikácia rodinných domov môže vychádzať z hodnxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xúto podobnosť môže zaručiť odborník vydávajúci energetický certifikát.
8. Energetický certifikát nesmie platiť viac ako 10 rokov.
9. Komisia po xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xudov. Toto opatrenie sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 26 ods. 2. Členské štáty sa nabádajú, aby uznali alebo používali tento xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx zabezpečia vydanie energetického certifikátu pre:
a) budovy alebo jednotky budovy, ktoré sa stavajú, predávajú alebo prenajímajú novému nájomcoxxx x
xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxa 500 m2 zníži na 250 m2.
Požiadavka na vydanie energetického certifikátu sa neuplatňuje, keď je pre príslušnú budovu alebo jednotku budovy k dispozíxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prenájme budovy alebo jednotky budovy ukázal prípadnému novému nájomcovi alebo kupcovi energetický certifikát alebo jeho kópia a aby sa odovzdal kupxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx z odsekov 1 a 2 poskytol odhad jej budúcej energetickej hospodárnosti; v tomto prípade sa energetický certifikát vydá najneskôr pri ukončení výstavby xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x budove, ktorá má energetický certifikát, a
- jednotky budov, ktoré majú energetický certifikát,
musí sa v reklamách v komerčných médiách uvádzať xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi pravidlami o spoločnom vlastníctve alebo spoločnom majetku.
6. Členské štáty môžu vyňať kategórie xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x x x xxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxnania sa rozhodne v súlade s vnútroštátnymi pravidlami.
Článok 13
Vystavenie energetických certifikátov
1. Členské štáty prijmú opatrenia na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxl energetický certifikát v súlade s článkom 12 ods. 1, celkovú úžitkovú plochu nad 500 m2 využívajú verejné orgány a verejnosť ju často navštevuje.
Dňx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxosť jasne viditeľnom mieste v prípade, ak v budove, pre ktorú bol vydaný energetický certifikát v súlade s článkom 12 ods. 1, verejnosť často navštevuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtu.
Článok 14
Kontrola vykurovacích systémov
1. Členské štáty stanovia opatrenia potrebné na ustanovenie pravidelnej kontroly prístupných čxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx menovitým výkonom na účely priestorového vykurovania vyšším ako 20 kW. Kontrola zahŕňa posúdenie účinnosti kotla a veľkosti jeho výkonu v porovnaní s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo v požiadavkách na vykurovanie budovy.
Členské štáty môžu znížiť interval týchto kontrol alebo prípadne ich zjednodušiť, ak je prítomný systém elexxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxu a od jeho účinného menovitého výkonu, pričom zohľadňujú náklady na kontrolu vykurovacieho systému a odhadované úspory nákladov na energie, ktoré môxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx.
Pre plynové kotly sa toto obdobie môže predĺžiť na štyri roky.
4. Ako alternatívu odsekov 1, 2 a 3 si členské štáty môžu vybrať prijatie opatrení na zxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxdenie účinnosti a vhodnej veľkosti výkonu kotla. Celkový dosah tohto prístupu musí byť rovnaký ako dosah vyplývajúci z ustanovení uvedených v odsekocx xx x x xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxami uvedenými v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku najneskôr do 30. júna 2011. Členské štáty predkladajú tieto správy Komisii každé tri roky. Správy môžu byť zxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxú správu o uplatňovaní možnosti opísanej v odseku 4, môže Komisia požadovať ďalšie špecifické informácie týkajúce sa požiadaviek a rovnocennosti opaxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxoly prístupných častí klimatizačných systémov s účinným menovitým výkonom viac než 12 kW. Kontrola zahŕňa posúdenie účinnosti klimatizácie a jej výkxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxnom systéme alebo v požiadavkách na chladenie budovy.
Členské štáty môžu znížiť interval týchto kontrol alebo prípadne ich zjednodušiť, ak je prítoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxzačného systému a od jeho účinného menovitého výkonu, pričom zohľadňujú náklady na kontrolu klimatizačného systému a odhadované úspory nákladov na exxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxľ je to ekonomicky a technicky realizovateľné, aby sa kontroly vykonávali v súlade s kontrolami vykurovacích systémov a iných technických systémov uvxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xluórovaných skleníkových plynoch [17].
4. Ako alternatívu odsekov 1, 2 a 3 si členské štáty môžu vybrať prijatie opatrení, aby zabezpečili poskytovxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxdenie účinnosti a vhodnej veľkosti výkonu klimatizačného systému. Celkový vplyv tohto prístupu musí byť rovnocenný s vplyvom ustanovení uvedených v xxxxxxxx xx x x xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxto opatrení s opatreniami uvedenými v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku. Členské štáty predkladajú tieto správy Komisii každé tri roky. Správy sa môžu zahrnxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvu o uplatňovaní možnosti opísanej v odseku 4, môže Komisia požadovať ďalšie špecifické informácie týkajúce sa požiadaviek a rovnocennosti opatrení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxnenia.
Článok 16
Správy o kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov
1. Po každej kontrole vykurovacieho alebo klimatizačného systému sx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxvneho zlepšenia energetickej hospodárnosti kontrolovaného systému.
Odporúčania sa môžu zakladať na porovnaní energetickej hospodárnosti kontxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx všetky relevantné komponenty dosahujú úroveň energetickej hospodárnosti požadovanej v príslušných právnych predpisoch.
2. Správa o kontrole sa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxslí odborníci, ktorí vykonávajú túto činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo zamestnanci verejných orgánov alebo súkromných firiem.
Pxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Členské štáty zabezpečia, aby sa verejnosti sprístupnili buď pravidelne aktualizované zoznamy odborne spôsobilých a/alebo akreditovaných odbornxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxtém kontroly
1. Členské štáty zabezpečujú zavedenie nezávislých systémov kontroly energetických certifikátov a správ o kontrole vykurovacích a kxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxv o kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov.
2. Členské štáty môžu delegovať zodpovednosť za zavedenie nezávislých systémov kontroly.
xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxrgetické certifikáty a správy o kontrole uvedené v odseku 1 na požiadanie sprístupnili príslušným orgánom alebo iným orgánom.
Článok 19
Preskúmaxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxutého pokroku počas jej uplatňovania, a ak je to potrebné, urobí návrhy.
Článok 20
Informácie
1. Členské štáty prijímajú potrebné opatrenia na ixxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxrnosti.
2. Členské štáty poskytujú vlastníkom alebo nájomcom budov najmä informácie o energetických certifikátoch a správach o kontrole, ich účelxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxpšenie energetickej hospodárnosti budov.
Na žiadosť členských štátov Komisia pomôže členským štátom pri usporiadaní informačných kampaní na účexx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxvanie tejto smernice, mali k dispozícii usmernenia a mali možnosť odborného vzdelávania. Takéto usmernenia a odborné vzdelávanie sa budú zaoberať dôxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxgie z obnoviteľných zdrojov a o používaní centralizovaného vykurovania a chladenia pri navrhovaní, projektovaní, výstavbe a obnove priemyselných oxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxy portál pre energetickú hospodárnosť budov určený pre občanov, odborníkov a orgány, aby sa pomohlo úsiliu členských štátov o zvyšovanie informovanoxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxlne a miestne právne predpisy, odkazy na webové stránky EUROPA, ktoré obsahujú xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxej a miestnej úrovni. V kontexte Európskeho fondu regionálneho rozvoja Komisia pokračuje a ďalej zintenzívňuje svoje informačné služby s cieľom uľahxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxane národných, regionálnych a miestnych orgánov, pričom zohľadňuje najnovšie zmeny v regulačnom rámci.
Článok 21
Konzultácie
Aby sa umožnilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xrgánov v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Tieto konzultácie sú osobitne dôležité z hľadiska uplatňovania článkov 9 a 20.
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 23, 24 a 25.
Článok 23
Vykonávanie delegovania právomocí
1. Právomoc prijímať delegované akty uvedxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď ho x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxegovaných aktov uvedených v článku 5 sa Komisii udeľujú do 30. júna 2012.
3. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a tx xxxx xx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxnie delegovania právomocí
1. Delegovanie právomocí uvedené v článkoch 5 a 22 môže Európsky parlament alebo Rada odvolať.
2. Inštitúcia, ktorá začxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxčným predstihom pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody tohto oxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xe v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť už účinných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 25
Námietky voči xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
2. Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxgovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxa voči nemu vznesú námietky. Inštitúcia, ktorá námietky voči delegovanému aktu vznesie, uvedie dôvody takéhoto kroku.
Článok 26
Výbor
1. Komisxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxe
Členské štáty ustanovujú pravidlá o sankciách platné pri porušovaní vnútroštátnych predpisov prijatých na základe tejto smernice a prijímajú všxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xpatrenia Komisii najneskôr do 9. januára 2013 a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich týkajú.
Článok 28
Transpozxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxánkami 2 až 18 a s článkami 20 a 27.
Tieto ustanovenia uplatňujú najneskôr od 9. januára 2013, pokiaľ ide o články 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 a 27.
Pokixx xxx x xxxxxx xx xx xx xx xx xxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxr od 9. júla 2013 na ostatné budovy.
V prípade jednotiek jednej budovy, ktoré sa prenajímajú, môžu odložiť uplatňovanie článku 12 ods. 1 a 2 do 31. decemxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxce 2002/91/ES.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx A sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. februára 2012 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehoty na transpozíciu smernice xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.
Článok 30
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx C 200, 25.8.2009, s. 41.
[3] Pozícia Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), pozícia Rady v prvom čítaní zo xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
[4] Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 65.
[5] Pozri prílohu IV časť A.
[6] Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136.
[7] Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.
[8] Ú. v. EÚ L 285, xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xÚ L 114, 27.4.2006, s. 64.
[13] Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
[14] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
[15] Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
[16] Ú. v. Ex x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxbecný rámec pre výpočet energetickej hospodárnosti budov
(uvedený v článku 3)
1. Energetická hospodárnosť budovy sa stanovuje na základe vypočíxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxké potreby vykurovania a energetické potreby chladenia (energia potrebná na to, aby sa predišlo prehriatiu) určené na zachovanie stanovených teplotxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxovateľ energetickej hospodárnosti a číselné ukazovatele a spotreby primárnej energie založenej na faktoroch primárnej energie jednotlivých energxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx
x xxxodike výpočtu energetickej hospodárnosti budov by sa mali zohľadniť európske normy a táto metodika by mala byť v súlade s príslušnými právnymi predpisxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxy budovy (vrátane jej vnútorných priečok):
i) tepelnú kapacitu;
ii) tepelnú izoláciu;
iii) pasívne vykurovanie;
iv) chladiace prvky a
v) txxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxné zariadenia;
d) prirodzené a nútené vetranie, čo môže zahŕňať vzduchotesnosť;
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxívne solárne systémy a solárnu ochranu;
h) podmienky vnútorného prostredia vrátane projektovaných podmienok vnútorného prostredia;
i) vnútorxx xxxxxxx
xx xxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvne solárne systémy a ostatné vykurovacie a elektrické systémy založené na energii z obnoviteľných zdrojov;
b) elektrina vyrábaná v rámci kogeneráxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxe klasifikovať do týchto kategórií:
a) rodinné domy rôznych typov;
b) bytové domy;
c) administratívne budovy;
d) školské budovy;
e) nemocnxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxch energiu.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA II
Nezávislé systémy kontroly energetických certifikátov a sprxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxoly, uskutočňujú náhodný výber aspoň štatisticky významného percentuálneho podielu z celkového počtu každoročne vydávaných energetických certifxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxntrola platnosti vstupných údajov týkajúcich sa budovy a použitých na vydanie energetického certifikátu, ako aj výsledkov uvedených v certifikáte;
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxupných údajov týkajúcich sa budovy a použitých na vydanie energetického certifikátu, úplné overenie výsledkov uvedených v certifikáte vrátane poskxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxte a certifikovanou budovou.
2. Príslušné orgány alebo subjekty, na ktoré príslušné orgány delegovali zodpovednosť za implementáciu nezávislých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx každoročne a podrobujú tieto správy overovaniu.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA III
Rámec porovnávacej metxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xlenským štátom určiť energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov a ekonomické aspekty opatrení týkajúcich sa energetickej hospodárnosti a spojiť xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx výpočte nákladovo optimálnych úrovní hospodárnosti.
Rámec porovnávacej metodiky umožní zohľadniť spôsob používania, vonkajšie klimatické podxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxergie a prípadné náklady na likvidáciu. Mal by sa zakladať na príslušných európskych normách týkajúcich sa tejto smernice.
Komisia tiež poskytne:
x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxe sa odhadovaného dlhodobého vývoja cien energie.
Pre uplatnenie rámca porovnávacej metodiky členskými štátmi sa na úrovni členských štátov stanoxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxoré sú charakteristické a reprezentatívne svojím využitím a geografickým umiestnením vrátane vnútorných a vonkajších klimatických podmienok. Refxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxných budovách posúdiť. Môžu to byť opatrenia týkajúce sa jednotlivých budov ako celku, jednotlivých prvkov budovy alebo kombinácie prvkov budovy,
x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtickej efektívnosti,
- vypočítali náklady (t. j. čistú súčasnú hodnotu) na opatrenia energetickej efektívnosti (ako sa uvádza v druhej zarážke) poxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx metodiky.
Vypočítaním nákladov na opatrenia energetickej efektívnosti počas očakávaného ekonomického životného cyklu členské štáty posúdia náxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxek na energetickú hospodárnosť.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IV
ČASŤ A
Zrušená smernica v znení neskoršxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xx xxxxxxxxx xx xxxx x x
xxxxxxxxxx xxxxxxkeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008, s. 1). | Iba bod 9.9 prílohy. |
ČASŤ B
Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho prxxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx, len pokiaľ ide o články 7, 8 a 9 |
--------------------------------------------------
PRÍLOHA V
Tabuľka zhody
Smernica 2002/91/ES | Táto xxxxxxxx x
xxxxxx x x xxxxxx x x
xxxxxx x xxx x x xxxxxx x xxx x x
x x xxxxxx x xxxx x x x x
xxxxxx x xxx x x xxxxxx x xxx x x xxxxxxx x x
x x xxxxxx x xxxx xx xx xx xx xx xx x xx x
článok 2 bod 3 | článok 2 bod 12 |
článok 2 bod 4 | článok 2 bod 13 |
— | článok 2 bod 14 |
článok 2 bod 5 | článok 2 bod 15 |
článok 2 bod 6 | článok 2 bod 16 |
člxxxx x xxx x x xxxxxx x xxx xx x
xxxxxx x xxx x x xxxxxx x xxx xx x
x x xxxxxx x xxx xx x
xxxxxx x x xxxxxx x x xxxxxxx x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxx x x
xxxxok 4 ods. 2 | — |
článok 4 ods. 3 | článok 4 ods. 2 |
— | článok 5 |
článok 5 | článok 6 ods. 1 |
— | článok 6 ods. 2 a 3 |
článok 6 | článok 7 |
— | články 8, 9 a 10 |
xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxnok 12 ods. 6 |
článok 7 ods. 2 | článok 11 ods. 1 a 2 |
— | článok 11 ods. 3, 4, 5, 7 a 9 |
— | článok 12 ods. 1, 3, 4, 5 a 7 |
článok 7 ods. 3 | článok 13 ods. 1 a 3 |
— x xxxxxx xx xxxx x x
xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x x x
x x xxxxxx xx xxxx x x
xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x
x x xxxxxx xx xxxx x x
xxxxxx x x xxxnok 15 ods. 1 |
— | článok 15 ods. 2, 3, 4 a 5 |
— | článok 16 |
článok 10 | článok 17 |
— | článok 18 |
článok 11 úvodný text | článok 19 |
článok 11 písm. a) x xx x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x x x
x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x článok 22 |
— | článok 23, 24 a 25 |
článok 14 ods. 1 | článok 26 ods. 1 |
článok 14 ods. 2 a 3 | — |
— | Článok 26 ods. 2 |
— | článok 27 |
článok 15 ods. 1 | čláxxx xx x
xxxxxx xx xxxx x x x x
x x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x
xxxxxxx x xxxxxxx x x
x x xxxxxxx xx xx x x
xxxxxxxxxxxxx-------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.