32003L0077

zmena a doplnenie smerníc EP a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxúce sa typového schválenia dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zretxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS [1], najmä na jej článok 17,
so zreteľom na smernicu Európxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zmenenú a doplnenú smernicou 2002/51/ES [3], najmä na jej článok 7,
keďže:
(1) smernica 97/24/ES je jednou zo samostatných smerníc postupu typoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxópskeho parlamentu a Rady 2002/51/ES z 19. júla 2002 o znížení úrovne emisií škodlivín z dvoj a trojkolesových motorových vozidiel a ktorá mení a dopĺňx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx s účinnosťou od 1. apríla 2003 na všetky typy vozidiel a druhá etapa s účinnosťou od 1. januára 2006 na nové typy; u druhej etapy je meranie emisií škodlivíx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxenom v smernici Rady 70/220/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukoxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxS, zmenená a doplnená smernicou 2002/51/ES, špecifikovala cyklus testu typu I na meranie emisií škodlivín z dvoj a trojkolesových motorových vozidiexx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx156/EHS, a mal by sa uplatňovať od roku 2006;
(4) je nevyhnutné objasniť niektoré aspekty testovacích údajov typu II vo vzťahu k ročnému testovaniu texxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(5) smernice 97/24/ES a 2002/24/ES by sa preto mali príslušne zmeniť a doplniť;
(6) opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výbxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxské štáty do 4. septembra 2004 prijmú a uverejnia zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxjú od 4. septembra 2004.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxsti tejto smernice.
Článok 4
Táto smernica nadobudne účinnosť 20. deň odo dňa jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 5
Táto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx x.
[2] Ú. v. ES L 226, 18.8.1997, s. 1.
[3] Ú. v. ES L 252, 20.9.2002, s. 20.
[4] Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 72.
[5] Ú. v. ES L 76, 6.4.1970. s. 1.
[6] Ú. xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxní a dopĺňa takto:
1. Bod 2.2.1.1 sa nahrádza takto:
"2.2.1.1. Test typu I (overenie priemernej hodnoty výfukových emisií)
U typov vozidiel testxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxi základné mestské cykly na odber vzoriek. Odber vzoriek začne ihneď po ukončení záverečnej fázy voľnobehu predkondicionovacích cyklov a skončí po ukxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x bode 2.2.1.1.5:
- sa pri typoch vozidiel s objemom motora menším než 150 cm3 pri teste vykoná šesť základných mestských cyklov. Odber vzoriek začne prxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxx xxxxxh vozidiel s objemom motora rovným alebo väčším než 150 cm3 pri teste vykoná šesť základných mestských cyklov a jeden mimomestský cyklus. Odber vzoriek xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxx x.2.1.1.7:
"2.2.1.1.7. Zaznamenané údaje sa zapíšu do príslušných bodov dokumentu uvedeného v prílohe VII smernice 2002/24/ES."
3. Bod 2.2.1.2.x xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxných bodov dokumentu uvedeného v prílohe VII smernice 2002/24/ES."
5. Poznámka pod čiarou (*) v tabuľke v bode 2.2.1.1.5 sa vypúšťa.
6. Názov doplnxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xx
xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx v bode 2.2.1.1.5 tejto prílohy)
(overenie priemerných emisií škodlivín)
1. ÚVOD
Postup testu typu I špecifikovaného v bode 2.2.1.1 prílohy II.
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx šiestich základných mestských cyklov, ktorý trvá celkovo 1170 sekúnd pre motocykle triedy I, alebo test pozostávajúci zo šiestich základných mestskxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xak, aby prietokový objem zmesi ostal konštantný. Počas testu musí konštantné prietokové množstvo prechádzať cez jeden alebo niekoľko vakov tak, aby sx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
2. PREVÁDZKOVÝ CYKLUS NA DYNAMOMETRI
2.1. Opis cyklu
Prevádzkový cyklus na dynamometri je opísaný v poddoplnku 1.
2.2. Všeobecné podmienky vyxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxúci sa k teoretickému cyklu v rámci predpísaných limitov, musia sa vykonať predbežné testovacie cykly.
2.3. Použitie prevodovky
2.3.1. Na použitxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx x xx xx x xxxxxxxxxxx xtáčok. Pokiaľ je možné dosiahnuť tieto otáčky pri viac než jednom prevodovom stupni, motor sa testuje pri zaradenom najvyššom prevodovom stupni.
2.xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxpeň sa musí zaradiť nakoniec, keď otáčky motora dosiahnu 110 % menovitého maximálneho výkonu. Ak motocykel alebo motorová trojkolka dosiahne rýchlosx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
V týchto prípadoch sa nepripúšťa žiadne ďalšie radenie do vyšších prevodových stupňov. Ak sa počas akceleračnej fázy vykonalo radenie pri týchto stanxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxný v čase, keď motocykel alebo motorová trojkolka vstupoval do fázy stálej rýchlosti, bez ohľadu na otáčky motora.
2.3.1.3. Počas decelerácie sa ďalxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx x xxnovitého maximálneho menovitého výkonu podľa toho, ktorá z týchto podmienok nastane skôr. Počas decelerácie sa nesmie zaradiť prvý prevodový stupeňx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxelerátor sa musí ovládať tak, aby sa dosiahlo čo najkonštantnejšie zrýchlenie umožňujúce radenie jednotlivých prevodových stupňov v normálnom poraxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xmeny prevodových stupňov uvedené v doplnku 1 k tejto prílohe neplatia; akcelerácia musí pokračovať počas časového úseku predstavovaného priamkou spxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx
xxxx xxxxxxxxie
2.4.1. Teoretická rýchlosť sa v priebehu všetkých fáz cyklu musí udržiavať s toleranciou +- 2 km/h. Odchýlky rýchlosti väčšie než sú predpísané toxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xekundy.
2.4.2. Je povolená časová tolerancia +- 0,5 sekundy nad alebo pod hodnotami teoretických časov.
2.4.3. Rýchlostné a časové tolerancie sa xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxÉ TROJKOLKY NA PALIVO
3.1. Motocykle alebo motorové trojkolky
3.1.1. Motocykel alebo motorová trojkolka musia byť pristavené v dobrom mechanickxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxa, ktoré majú prejdených menej než 1000 km, môžu byť pripustené k testu.
3.1.2. Výfukové zariadenie nesmie vykazovať žiadnu netesnosť, ktorá by pravxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxieho systému, aby sa zabezpečilo, že karburácia nie je ovplyvnená náhodným prívodom vzduchu.
3.1.4. Nastavenie motocykla alebo motorovej trojkolxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonu udávanému výrobcom, či je možné používať ich na normálnu jazdu, a najmä či sú schopné štartu za studena i za tepla.
3.2. Palivo
Palivom použitým xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxalitu a kvantitu, odporúčania výrobcu.
4. TESTOVACIE ZARIADENIE
4.1. Dynamometer
Hlavné charakteristiky dynamometra sú tieto:
Styk medzi xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxosti 12 km/h musí testovacie zariadenie s toleranciou +- 15 % umožňovať reprodukciu výkonu vyvíjaného motorom na ceste pri jazde motocykla alebo motorxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sa musia vypočítať podľa ustanovení bodu 11 poddoplnku 4 k doplnku 1, alebo výkon absorbovaný brzdami a vnútorné trenie testovacieho zariadenia sa musxx xxxxxxx
x x xx xx x x xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxý poháňa brzdu a zotrvačníky.
4.2. Zariadenie na odber vzoriek plynov a meranie ich objemu
4.2.1. Poddoplnky 2 a 3 obsahujú schému znázorňujúcu zásxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtovacieho zariadenia (každý komponent je označený skratkou použitou v schéme v poddoplnkoch 2 a 3 doplnku 1). Technická služba môže povoliť použitie rxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx počas testu; je to spravidla zariadenie otvoreného typu udržujúce atmosférický tlak vo výfukovom potrubí. Ak sú však splnené podmienky protitlaku (+x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxlyvniť povahu výfukových plynov pri testovacej teplote;
4.2.2.2. potrubie (Tu) spájajúce zariadenie na zachytávanie výfukových plynov so zariadxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxriálu, ktorý neovplyvňuje zloženie zachytávaných plynov a odoláva ich teplote;
4.2.2.3. výmenník tepla (Sc) schopný obmedzovať zmeny teploty riexxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxom, ktorý je schopný uviesť plyny na ich prevádzkovú teplotu (s toleranciou +- 5 °C) pred začiatkom testu;
4.2.2.4. objemové čerpadlo (P1) určené na nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s dostatočným objemom, aby bolo zaručené nasávanie všetkých výfukových plynov. Môže sa použiť aj zariadenie s Venturiho trubicou s kritickým prúdeníxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxkajšej časti zariadenia na zachytávanie plynov, ktorá môže zachytávať konštantnú vzorku riediaceho vzduchu pomocou čerpadla, filtra a prietokomerx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxky zmesi riedených plynov pri konštantnej rýchlosti prietoku počas celého času trvania testu a s prípadným použitím filtra, prietokomeru a čerpadla. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxené za sondami S2 a S3, určené na zachytenie pevných čiastočiek vznášajúcich sa v prúde vzoriek zhromažďovaných do vakov. Je potrebné dbať najmä na to, axx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x xx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xx x Sb;
4.2.2.10. dva ručne nastaviteľné ventily (V2 a V3) umiestnené sériovo s čerpadlami P2 a P3 na reguláciu toku vzoriek do vakov;
4.2.2.11. dva prixxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xx x xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzuálnu kontrolu toku vzorky;
4.2.2.12. nepriepustné xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Vaky musia mať samočinný uzáver v bočnej stene vaku a musia sa dať rýchle a tesne uzavrieť tak, aby sa zabránilo úniku nielen v okruhu odberu vzoriek, ale xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxielu tlaku medzi zmesou výfukových plynov a riediaceho vzduchu a atmosférickým tlakom;
g2 : pred a za čerpadlom P1, na meranie zvýšenia tlaku vyvolanxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx okruhoch odberu vzoriek určené na usmerňovanie toku vzoriek buď do ovzdušia, alebo do príslušných odberových vakov počas testu. Tieto ventily musia bxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx straty pri plnení zmenšili na technicky možné minimum.
4.3. Analytické zariadenie
4.3.1. Meranie koncentrácie uhľovodíkov
4.3.1.1. Na meranxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
4.3.2. Meranie koncentrácie CO a CO2
4.3.2.1. Na meranie koncentrácie oxidu uhoľnatého CO a oxidu uhličitého CO2 vo vzorkách nazhromaždených vo vakxxx xx x xx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxx3.1. Na meranie koncentrácie oxidov dusíka (NOx) vo vzorkách nazhromaždených vo vakoch Sa a Sb počas testov sa použije chemiluminiscenčný analyzátorx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zotrvačnosť rotujúcich hmôt vrátane zotrvačnosti valcov a rotujúcej časti brzdy (pozri bod 5.2) sa musí udať s presnosťou +- 2 %.
4.4.2. Rýchlosť motxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxi rýchlostiach od 0 do 10 km/h a s presnosťou +- 1 km/h pri rýchlostiach nad 10 km/h.
4.4.3. Teplota uvedená v bode 4.2.2.5 musí byť merateľná s presnosťox xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx
4.4.5. Pokles tlaku v zmesi zriedených plynov medzi vstupom do čerpadla P1 (pozri bod 4.2.2.13) a atmosférickým tlakom musí byť merateľný s presnosťou xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxx
xxx.6. Objem vytlačený pri každej úplnej otáčke čerpadla P1 a hodnota výtlaku pri najmenších možných otáčkach čerpadla zaznamenaných otáčkomerom musia xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx
4.4.7. Analyzátory musia mať merací rozsah kompatibilný s presnosťou potrebnou na meranie obsahu jednotlivých škodlivín s presnosťou +- 3 % bez ohľadx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxdna sekunda.
4.4.8. Obsah štandardných (kalibrovacích) plynov sa nesmie líšiť od referenčnej hodnoty každého plynu o viac než +- 2 %. Riedidlom musí xxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Povrch cesty musí byť suchý a bez prekážok alebo ochranných bariér proti vetru, ktoré by mohli sťažiť meranie jazdného odporu. Sklon nesmie presiahnux xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxa a jeho smer sa meria nepretržite alebo s primeranou frekvenciou na mieste, kde je sila vetra počas jazdy bez motora (dobehu) charakteristická.
Podmxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx
x xxxxxxxxx xxxxxxsť vetra v smere jazdy: 3 m/s
- priemerná bočná rýchlosť vetra: 2 m/s
- maximálna relatívna vlhkosť: 95 %
- teplota vzduchu: 278 K až 308 K
Štandardxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxx
x xxxxxxxx xxx xxx x
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
x objemová hmotnosť vzduchu r0: 1,189 kg/m3
Relatívna hustota vzduchu počas testu motocykla vypočítaná podľa vzorca uvedeného nižšie sa nesmie líšix x xxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x
x
x
x
x
x
x
xxx
dT = relatívna hustota vzduchu v podmienkach testu;
pT = tlak okolitého vzduchu v podmienkach testu v kilopascaloch;
TT = absolútna teplota počax xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxom cykle.
5.1.4. Špecifikovaná rýchlosť
Špecifikovaná rýchlosť v sa požaduje na zostrojenie krivky jazdného odporu. Na stanovenie jazdného odpxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vrátane referenčnej(-ých) rýchlosti(-í). Rozsah špecifikovaných rýchlostných bodov (interval medzi maximálnym a minimálnym bodom) sa rozšíri o mxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxerenčných rýchlostí. Špecifikované rýchlostné body vrátane referenčného(-ých) rýchlostného(-ých) bodu(-ov) nesmú byť navzájom vzdialené viac nxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xri dobehu
Štartovacia rýchlosť pri dobehu musí byť o 5 km/h vyššia, než je najvyššia rýchlosť, pri ktorej začína meranie času dobehu; pretože musí byť x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxchlosť, pri ktorej začína meranie času dobehu.
5.1.6. Počiatočná a koncová rýchlosť merania času dobehu
Na zabezpečenie presnosti merania času dxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x1 = v + Dv
v2 = v - Dv
Dv = 5 km/h, pre v < 60 km/h
Dv = 10 km/h, pre v >= 60 km/h
5.1.7. Príprava testovacieho motocykla
5.1.7.1. Všetky komponenxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx.2. Motor, prevodovka a motocykel musia byť správne zabehnuté podľa požiadaviek výrobcu.
5.1.7.3. Motocykel sa musí nastaviť v súlade s požiadavkaxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
5.1.7.4. Hmotnosť motocykla v pohotovostnom stave musí zodpovedať bodu 1.2 tejto prílohy.
5.1.7.5. Celková testovacia hmotnosť vrátane hmotnxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx Pri inštalovaní meracích prístrojov na testovacom motocykli sa musí dbať na to, aby sa minimalizovali ich účinky na rozloženie zaťaženia medzi kolesaxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxa a jazdná poloha
5.1.8.1. Vodič musí byť oblečený do jednodielneho priliehavého obleku alebo podobného odevu, musí mať ochrannú prilbu, ochranu očxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xx x xx x xxxx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxč sa usadí na sedadlo s chodidlami na stúpačkách a normálne roztiahnutými rukami. Táto poloha musí umožniť vodičovi vždy primerane ovládať motocykel pxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxýchli na štartovaciu rýchlosť dobehu, pri ktorej začína dobeh.
5.1.9.2. Pretože preradenie na neutrál môže byť z hľadiska konštrukcie prevodovky nxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxlu motora počas dobehu, môže sa použiť na ťahanie iný motocykel. Keď sa test dobehu reprodukuje na dynamometri, prevodovka a spojka musia byť v rovnakom xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x.1.9.4. xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx Postup opísaný v bode 5.1.9.1 až 5.1.9.4 sa zopakuje v opačnom smere, aby sa odmeral čas dobehu Dtbi.
5.1.9.6. Priemerný čas DTi dvoch časov dobehu Dtax x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx
x
xx
x xx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxcou tejto rovnice:
DT
=
1n i = 1n DTi
Testy sa vykonávajú tak dlho, kým sa nedosiahne štatistická presnosť P väčšia lebo rovná 3 % (P <= 3 %). Štatxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x
x
xx
x
xxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx
x x x
xx
x xx
xxx x x
x x xxxxx xestu.
Tabuľka 1 Koeficient pre štatistickú presnosť
n | t | t2n |
4 | 3,2 | 1,60 |
5 | 2,8 | 1,25 |
6 | 2,6 | 1,06 |
7 | 2,5 | 0,94 |
8 | 2,4 | 0,85 |
9 | 2,x x xxxx x
xx x xxx x xxxx x
xx x xxx x xxxx x
xx x xxx x xxxx x
xx x xxx x xxxx x
xx x xxx x xxxx x
xx x xxx x xxxx x
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx na to, aby sa pred dobehom dodržali tie isté zahrievacie podmienky a tá istá štartovacia rýchlosť dobehu.
5.1.9.9. Meranie času dobehu pri viacerých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
5.2. Spracovanie dát
5.2.1. Výpočet sily jazdného odporu
5.2.1.1. Sila jazdného odporu Fj v Newtonoch pri špecifikovanej rýchlosti vj sa vypočxxx xxxxxx
x
x
x x x
xx
x
xxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx zotrvačná hmotnosť všetkých kolies a častí motocykla, ktoré sa otáčajú s kolesami počas dobehu na ceste; mr by sa mala podľa účelu merať alebo vypočítaťx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx Prispôsobenie krivky jazdného odporu
Sila jazdného odporu F sa vypočíta takto:
x x xx x xxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx
xxxxxxx
x x xila jazdného odporu, prípadne vrátane odporu rýchlosti vetra, v Newtonoch;
f0 = valivý odpor v Newtonoch;
f2 = koeficient aerodynamického odporu x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podmienky okolia:
f
=
1 + K
0TT - T0
f
=
T
T
p
p
T
kde:
f*0 = korigovaný valivý odpor pri štandardných podmienkach okolia v Newtonxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxer [N/(km/h)2];
pT = stredný atmosférický tlak v kilopascaloch;
K0 = teplotný korekčný faktor valivého odporu, ktorý sa môže určiť na základe empixxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x x x xxxx xxxx
xxxxxx xxxxová sila jazdného odporu na nastavenie dynamometra
Cieľová sila jazdného odporu F*(v0) na dynamometri pri referenčnej rýchlosti motocykla (v0) v Nxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x
x
xxx x xxx x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxy na vybavenie
5.3.1.1. Prístrojové vybavenie na meranie rýchlosti a času musí spĺňať požiadavky na presnosť podľa písmen a) až f) tabuľky 2.
Tabuľxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x x x x x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx x x x xxx5 km/h |
c)Rýchlostný interval dobehu [2Dv = v1-v2] | +- 1 % | 0,10 km/h |
d)Čas dobehu (Dt) | +- 0,5 % | 0,01 s |
e)Celková hmotnosť motocykla [mk+mrid] x xx xxx x x xxx xx x
xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx x x xxx xxx x
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxky.
5.3.2. Nastavenie zotrvačnej hmotnosti
5.3.2.1. Ekvivalentnou zotrvačnou hmotnosťou dynamometra je ekvivalentná zotrvačná hmotnosť zotxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxf k celkovej hmotnosti motocykla, vodiča a prístrojov, meranej počas testu na ceste. Alternatívne sa môže ekvivalentná zotrvačná hmotnosť odvodiť z txxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x x x xx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxu F* rovnala sile jazdného odporu FE, ktorá sa má nastaviť na dynamometri, korigovaný čas dobehu DTE sa môže nastaviť v súlade s pomerom celkovej hmotnosxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx
x
x
x x
x
x
xx
x
x
x x
x
x
x
x x
x
xx
x
x
x x
x
x x
xx
xxxxxx
xxxx xxxx
m
+ m
m
+ m
< 1,05
a kde:
DTroad = cieľový čas dobehu;
DTE = korigovaný čas dobehu pri zotrvačnej hmotnosti (mi+mr1);
FE = ekvivalentná xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mr1 v kilogramoch sa môže podľa účelu merať alebo vypočítať. Alternatívne sa mr1 môže odhadnúť ako 4 % z m.
5.3.3. Pred testom sa dynamometer vhodným spxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxhlosť motocykla počas testu na ceste a rýchlosť motocykla dosiahnutá na dynamometri rovnajú.
5.3.5. Testovací motocykel sa zahreje na dynamometri xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x celkovej straty trením Ff, ktorá je súčtom rotačného odporu dynamometra, valivého odporu pneumatiky a trecieho odporu rotujúcich častí hnacieho sysxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x
x x
x x
xxx
xxxxxxx xxla jazdného odporu F* v bode 5.2.3 by sa mala reprodukovať na dynamometri v súlade s rýchlosťou motocykla. Platí nasledovné:
F
= F
*vi
5.3.6.1. Sxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxhon dynamometrom
Táto metóda sa uplatňuje len u dynamometra schopného poháňať motocykel. Dynamometer poháňa motocykel stále pri referenčnej rýchxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxením Ff.
Dobeh motocykla sa vykonáva na dynamometri postupom opísaným v bodoch 5.1.9.1 až 5.1.9.4 pri nulovej absorpcii dynamometra a meria sa čas doxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxxxx
Celková strata trením Ff(v0) pri referenčnej rýchlosti v0 sa vypočíta ako:
F
=
m
+ m
r12D vDt
5.3.6.2. Výpočet sily jednotky absorbujúcej xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:
F
=
v
v
5.3.6.3. Nastavenie dynamometra
Podľa typu dynamometra sa tento nastaví jednou z metód opísaných v bodoch 5.3.6.3.1 až 5.3.6.3.4x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotami zaťaženia pri niekoľkých rýchlostných bodoch, sa ako nastavovacie body zvolia aspoň tri špecifikované rýchlosti vrátane referenčnej rýcxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxcientov
5.3.6.3.2.1. V prípade dynamometra s riadením koeficientov, u ktorého sú absorpčné charakteristiky určené danými koeficientmi polynomixxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxpokladu, že zaťažovacie charakteristiky sú:
F
=
koeficienty a, b a c sa určia metódou polynomickej regresie.
5.3.6.3.2.3. Dynamometer sa nasxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx
xxxxxxxxxxxx x xrípade dynamometra s polygonálnym digitálnym regulátorom pre F*, kde je CPU začlenená do systému, sa F* vkladá priamo a Dti, Ff a Fpau sa automaticky merxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxlne vkladá priamo v poradí prostredníctvom dátového súboru F*j a vj, vykoná sa dobeh a meria sa čas dobehu Dti. Automatickým výpočtom, prostredníctvom xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxovaní testu dobehu sa vypočíta nastavenie jazdného odporu:
F
+ F
=
m
+ m
Dt
i
F
x
x
x x
xx
x
x
x
x x
x x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxetra s regulátorom pre koeficienty f*0, f*2, kde je CPU začlenená do systému, sa na dynamometri automaticky nastaví cieľová sila jazdného odporu F*=f*xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxpočtom, prostredníctvom zabudovanej CPU v nasledovnom poradí, sa Fpau automaticky digitálne nastaví v pamäti pri rýchlostných intervaloch motocykxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x
x x
x
x
x x
xx
x
x
x
x
x x
xx
x
x
x
x x
x x
x
xxxxxx xxxxxxxx xynamometra
5.3.7.1. Ihneď po prvom nastavení sa rovnakým postupom ako v bodoch 5.1.9.1 až 5.1.9.4 meria na dynamometri čas dobehu DtE, ktorý zodpovexx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xdporu pri referenčnej rýchlosti FE(v0) na dynamometri sa vypočíta takto:
F
=
m
+ m
Dt
E
kde:
FE = nastavená sila jazdného odporu na dynamxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx
x x
x
x x
x
xxx x xxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxavenia nespĺňa nasledovné kritériá, dynamometer sa nastaví znovu:
e <= 2 %, pre v0 >= 50 km/h
e <= 3 %, pre 30 km/h <= v0 < 50 km/h
e <xx xx xx xxx xx xxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxe dynamometra s využitím tabuľky jazdného odporu
Dynamometer sa môže nastaviť s využitím tabuľky jazdného odporu namiesto sily jazdného odporu zísxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxivalentná zotrvačná hmotnosť zotrvačníka zodpovedá ekvivalentnej zotrvačnej xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxho v tabuľke 3.
Tabuľka 3 [2] Ekvivalentná zotrvačná hmotnosť
Referenčná hmotnosť mref (kg) | Ekvivalentná zotrvačná hmotnosť mi (kg) | Valivý odpxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x
xx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x 110 | 9,7 | 0,0217 |
115 < mref <= 125 | 120 | 10,6 | 0,0218 |
125 < mref <= 135 | 130 | 11,4 | 0,0220 |
135 < mref <= 145 | 140 | 12,3 | 0,0221 x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx <= 185 | 180 | 15,8 | 0,0227 |
185 < mref <= 195 | 190 | 16,7 | 0,0229 |
195 < mref <= 205 | 200 | 17,6 | 0,0230 |
205 < mref <= 215 | 210 | 1xxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
x45 < mref <= 255 | 250 | 22,0 | 0,0238 |
255 < mref <= 265 | 260 | 22,9 | 0,0239 |
265 < mref <= 275 | 270 | 23,8 | 0,0241 |
275 < mref <x xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x 0,0247 |
315 < mref <= 325 | 320 | 28,2 | 0,0248 |
325 < mref <= 335 | 330 | 29,0 | 0,0250 |
335 < mref <= 345 | 340 | 29,9 | 0,0251 |
345 &lxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx x xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx | 33,4 | 0,0257 |
385 < mref <= 395 | 390 | 34,3 | 0,0259 |
395 < mref <= 405 | 400 | 35,2 | 0,0260 |
405 < mref <= 415 | 410 | 36,1 | 0,0262 |
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxt;= 455 | 450 | 39,6 | 0,0268 |
455 < mref <= 465 | 460 | 40,5 | 0,0269 |
465 < mref <= 475 | 470 | 41,4 | 0,0271 |
475 < mref <= 485 | 480 | 42,x x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxx xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxx x xxxxxx x
xxx xxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx xx xx x x x xxxxxxxxxznámka:zaokrúhliť na dve desatinné xxxxxx x x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xazdného odporu
Sila jazdného odporu na dynamometri FE sa nastaví pomocou tejto rovnice:
F
= F
= a + b × v
2
kde:
FT = sila jazdného odporu získxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxdinách na druhú na štvorcový kilometer [N/(km/h)2];
v = špecifikovaná rýchlosť v kilometroch za hodinu.
Cieľová sila jazdného odporu F* sa rovná sxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxkovaná rýchlosť pre dynamometer
Jazdné odpory na dynamometri sa overia pri špecifikovanej rýchlosti v. Mali by sa overiť aspoň štyri špecifikované xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxšíri o minimálne o Dv, ako je definované v bode 5.1.6, na oboch stranách referenčnej rýchlosti alebo rozsahu referenčnej rýchlosti, ak použije niekoľkx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xiac než 20 km/h a interval špecifikovaných rýchlostí by mal byť rovnaký.
5.4.3. Overenie dynamometra
5.4.3.1. Ihneď po prvom nastavení sa na dynamxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxlosť dynamometra prekročí maximálnu rýchlosť testovacieho cyklu, začne sa merať čas dobehu.
Meranie sa vykoná aspoň trikrát a stredný čas dobehu Dtx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
x
x
Dt
E
5.4.3.3. Chyba nastavenia pri špecifikovanej rýchlosti e sa vypočíta takto:
e =
F
-F
F
× 100
5.4.3.4. Ak chyba nastavenia nespĺňa nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xx xxx x xxxxx xx xxxx
x xxxxx x xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxx
x xxxxx xx xx xxx x xxxx xx km/h
Postup uvedený v bodoch 5.4.3.1 až 5.4.3.3 sa opakuje, až kým chyba nastavenia nespĺňa kritériá.
5.5. Kondicionovanie motocykla alebo motorxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xx °C. Toto kondicionovanie musí trvať až dovtedy, kým sa teplota motorového oleja a prípadne chladiaceho média nevyrovná, s toleranciou +- 2 K, s teplotox xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xx xx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxé ako pri jazde motocykla alebo motorovej trojkolky za normálnych jazdných podmienok s vodičom vážiacim 75 kg.
5.6. Kalibrácia analytického prístrxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxmocou prietokomeru a redukčného tlakového ventilu namontovaného na každej tlakovej plynovej fľaši. Prístroj sa nastaví tak, aby udával ako stabilizxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxýlky analyzátora sa nakreslí ako funkcia obsahu rôznych použitých štandardných plynových fliaš. Plameňový ionizačný analyzátor sa má pravidelne kaxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sa 50 % a 90 % plnej stupnice. Nedisperzné analyzátory s absorpciou v infračervenej oblasti sa majú kalibrovať v tých istých intervaloch s použitím zmesx xxxxxx x xx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xx xx xx xx x x xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx NOx sa použijú zmesi oxidu dusného (N2O) riedeného v dusíku s menovitými koncentráciami 50 % a 90 % plnej stupnice. Pri kontrolnej kalibrácii, ktorá sa mxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxi rovnajúcej sa 80 % plnej stupnice. Na zníženie koncentrácie kalibračného plynu zo 100 % na požadovanú hodnotu sa môže použiť zrieďovacie zariadenie.
xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xyť po celý čas testu v rozmedzí od 20 °C do 30 °C a musí sa čo možno najviac približovať teplote v priestoroch, v ktorých boli motocykel alebo motorová trojkxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxdávke paliva.
6.1.3. V priebehu testu sa regulovateľný ventilátor umiestni pred motocykel tak, aby chladiaci vzduch smeroval na motocykel a tým bolx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xýchlosť vzduchu na výstupe ventilátora rovná zodpovedajúcej rýchlosti valca s presnosťou +- 5 km/h. Pri prevádzkovom rozsahu nad 50 km/h sa musí lineáxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xzduchu sa stanoví ako priemerná hodnota deviatich meracích bodov, ktoré sú umiestnené v strede každého obdĺžnika rozdeľujúceho celý výstup ventilátxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxšovať od priemernej hodnoty o viac než 10 %.
Výstup ventilátora musí mať prierez 0,4 m2 a spodný okraj sa musí nachádzať nad zemou vo vzdialenosti od 5 do xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx lineárnej rýchlosti vzduchu sa umiestni vo vzdialenosti od 0 do 20 cm od výstupu ventilátora.
6.1.4. Počas testu sa rýchlosť zaznamenáva v závislostx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxných činností na zariadení na odber, riedenie, analyzovanie a meranie plynov (pozri bod 7.1) sa motor naštartuje pomocou zariadení určených na tento úxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxriek a merania otáčok čerpadla.
6.3. Používanie ručne ovládanej štartovacej klapky
Štartovacia klapka sa musí vyradiť z činnosti čo najskôr a zásxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxtaviť v súlade s pokynmi výrobcu.
6.4. Voľnobeh
6.4.1. Prevodovka s ručným radením:
6.4.1.1. Počas fáz voľnobehu musí byť spojka zapnutá a prevoxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxou, päť sekúnd pred akceleráciou, nasledujúcou po príslušnej fáze voľnobehu.
6.4.1.3. Prvá fáza voľnobehu na začiatku cyklu sa skladá zo šiestich sxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxbehu počas každého cyklu sú príslušné časy 16 sekúnd v neutráli a päť sekúnd so zaradeným prvým prevodovým stupňom s vypnutou spojkou.
6.4.1.5. Poslexxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxkyny výrobcu pre jazdu v meste alebo, ak takéto pokyny nie sú, pravidlá platné pre prevodovky s ručným radením.
6.4.3. Automatické prevodovky:
v prxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxelerácie
6.5.1. Akcelerácie sa musia vykonávať tak, aby počas celej doby trvania fázy bola akcelerácia pokiaľ možno konštantná.
6.5.2. Ak nie je axxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx motocykel alebo motorová trojkolka musí jazdiť s plne otvoreným akcelerátorom, až kým sa nedosiahne rýchlosť predpísaná pre cyklus; potom môže cyklux xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxá. Motor musí byť vypnutý pri rýchlosti 10 km/h.
6.6.2. Ak je fáza decelerácie dlhšia, než je interval predpísaný pre príslušnú fázu, použijú sa brzdy xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxzvrh teoretického cyklu sa obnoví presunutím fázy konštantnej rýchlosti alebo voľnobehu do nasledujúcej činnosti konštantnej rýchlosti alebo voľnxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx valcoch) sa zaradí neutrál a zapne sa spojka.
xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
6.7.2. Fázy konštantnej rýchlosti sa dosiahnu udržiavaním akcelerátora v stálej polohe.
7. POSTUP PRI ODBERE VZORIEK, ANALÝZE A MERANÍ OBJEMU Exxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xx x xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
7.1.2. Uvedie sa do činnosti rotačné výtlačné čerpadlo P1 bez toho, aby bežal otáčkomer.
7.1.3. Uvedú sa do činnosti čerpadlá P2 a P3 odoberajúce vxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx
xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxdenia na zaznamenávanie teploty T a tlaku g1 a g2.
7.1.5. Otáčkomer CT a otáčkomer valca sa nastavia na nulu.
7.2. Začiatok odberu vzoriek a merania oxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzoriek, ktoré boli dovtedy nasmerované do ovzdušia, do vakov Sa a Sb sondami S2 a S3.
7.2.3. Okamih začiatku testu sa vyznačí na spojitých grafoch, ktxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxznamenáva celkový počet otáčok čerpadla P1.
7.2.5. Spustí sa zariadenie uvedené v bode 6.1.3, ktoré smeruje prúd vzduchu na motocykel alebo motorovx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx2 až 7.3.5.
7.3.2. Rozvádzacie ventily sa musia nastaviť tak, aby sa vaky Sa a Sb uzavreli a aby sa vzorky odoberané čerpadlami P2 a P3 pomocou sond S2 a S3 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xa zastaví.
7.3.5. Zastaví sa zariadenie uvedené v bode 6.1.3, ktoré smeruje prúd vzduchu na motocykel alebo motorovú trojkolku.
7.4. Analýza
7.xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx.2. Pred každou analýzou vzorky sa merací rozsah použitého analyzátora musí nastaviť na nulu pomocou vhodného kalibrovacieho plynu.
7.4.3. Analyzxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xx xxx x xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx sa znovu prekontroluje nulové nastavenie analyzátorov Ak sa odčítané hodnoty líšia o viac než 2 % meracieho rozsahu nastaveného podľa bodu 7.4.2, postxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx výsledky nelíšia o viac než 2 % od výsledkov stanovených podľa bodu 7.4.3, analýza sa považuje za prijateľnú.
7.4.7. Vo všetkých bodoch tohto odseku mxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xstálení meracieho zariadenia.
7.5. Meranie prejdenej vzdialenosti
Skutočne prejdená vzdialenosť vyjadrená v km sa získa vynásobením celkovéhx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxdu uhoľnatého emitovaného počas testu sa stanoví pomocou tohto vzorca:
CO
=
CO
10
6
kde:
8.1.1. COM je hmotnosť oxidu uhoľnatého, emitovxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx x xxxxx xx1,33 kPa (= 1,250 kg/m3);
8.1.4. COc je objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého v riedených plynoch, vyjadrená v počte dielov na milión (ppm) a korigoxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
x
x x
xxx
xxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxdených plynov zachytávaných do vaku Sb, meraná v ppm;
8.1.4.2. COd je koncentrácia oxidu uhoľnatého vo vzorke riediaceho vzduchu, zachytávaného do xxxx xxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxenčnej teplote 0 °C (273 K) a referenčnom tlaku 101,33 kPa:
V =
N ×
× 273
101,33 × T
+ 273
kde:
8.1.5.1. V0 je objem plynu, dopravený čerpadlom xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x.1.5.2. N je počet otáčok čerpadla P1 v priebehu každej fázy testovacieho cyklu;
8.1.5.3. Pa je atmosférický tlak vyjadrený v kPa;
8.1.5.4. Pi je stxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xstupnej časti čerpadla P1 v priebehu štyroch cyklov testu.
8.2. Hmotnosť nespálených uhľovodíkov emitovaných výfukom motocykla alebo motorovej txxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx
x
xx
xx
x
xxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xestu, vyjadrená v g/km;
8.2.2. S je vzdialenosť definovaná v bode 7.5;
8.2.3. dHC je hustota uhľovodíkov pri teplote 0 °C a tlaku 101,33 kPa pre stredxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxom 3) a korigovaná tak, aby sa zohľadnil riediaci vzduch:
HC
=
1 -
1DF
kde:
8.2.4.1. HCe je koncentrácia uhľovodíkov vo vzorke riedených plyxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxaceho vzduchu zachytávaného do vaku Sa, vyjadrená v dieloch na milión uhľovodíkového ekvivalentu;
8.2.4.3. DF je koeficient špecifikovaný v bode 8xxx
xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxu, sa vypočíta pomocou tohto vzorca:
NO
=
NO
× K
10
6
kde:
8.3.1. NOxM je hmotnosť oxidov dusíka emitovaných v priebehu testu, vyjadrená x xxxxx
xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x °C a tlaku 101,33 kPa, (= 2,05 kg/m3);
8.3.4. NOxc je koncentrácia oxidov dusíka v riedených plynoch vyjadrená v dieloch na milión a korigovaná tak, abx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
x
x x
xxx
xxxx
xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xaku Sa, vyjadrená v dieloch na milión;
8.3.4.2. NOxd je koncentrácia oxidov dusíka vo vzorke riediaceho vzduchu odoberaného do vaku Sb, vyjadrená v dxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
x
x
xx x xxxxxx x x x xxxx
xxx:
8.3.5.1. H je absolútna vlhkosť v gramoch vody na kg suchého vzduchu:
H =
P
- P
×
100
g/kg
kde:
8.3.5.1.1. U je obsah vlhkosti vyjadrenx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx
xxx. DF je koeficient vyjadrený vzorcom:
DF =
CO
+ 0,5 CO + HC
kde:
8.4.1. CO, CO2 a HC sú koncentrácie oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a uhľovodxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx
Prevádzkový cyklus motora základného mestského cyklu pre test typu I
(pozri doplnok 1 poddoplnok 1)
Prevádzkový cyklus mimomestského cyklu na xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxitý v prípade ručnej prevodovky |
(s) | (s) |
1 | Voľnobeh | 1 | 20 | 20 | 20 | Pozri bod 2.3.3 doplnku 2 - použitie prevodovky počas mimomestského cyklu podxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxxx x x xxxx x x x xx x x x x xx x
x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x x x x x x xx x
x x xxxxxxxxxxx x x xxxx x xx x xx x x x x xx x
x x xmena prevodového stupňa | 2 | | | 2 | 41 | 38 |
6 | Akcelerácia | | 0,52 | 35 - 50 | 8 | | 46 |
7 | Zmena prevodového stupňa | | | | 2 | | 48 |
8 | Akcelerácia | | 0,43 | 50 x xx x xx x x xx x
x x xxxxx xxxxxxxx x x x x xx x xx x xx x xxx x
xx x xxxxxxxxxxx x x x x xxxx x xx x xx x x x x x xxx x
xx x xxxxx xxxxxxxx x x x x xx x xx x xx x xxx x
xx x xxxxlerácia | 6 | 0,43 | 50 - 70 | 13 | 13 | 201 |
13 | Stála rýchlosť | 7 | | 70 | 50 | 50 | 251 |
14 | Akcelerácia | 8 | 0,24 | 70 - 100 | 35 | 35 | 286 |
15 | Stála rýchlosť | 9 | x xxx x xx x xx x xxx x
xx x xxxxxxxxxxx x xx x xxxx x xxx x xxx x xx x xx x xxx x
xx x xxxxx xxxxxxxx x xx x x xxx x xx x xx x xxx x
xx x xxxxxxxxxxx x x x xxxx x xxx x xx x xx | | 362 |
19 | Decelerácia | 12 | - 1,04 | 80 - 50 | 8 | 34 | 370 |
20 | Decelerácia, spojka | | - 1,39 | 50 - 0 | 10 | | 380 |
| vypnutá | | | | | | |
21 | Voľnobeh | 13 | | | 2x x xx x xxx x x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x
xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x
xxx xxxto prídavné zotrvačné hmotnosti, ktoré môžu byť podľa potreby nahradené elektronickým zariadením za predpokladu, že sa preukáže rovnocennosť výslexxxxx
xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xodľa tabuľky 3, koeficient "b" sa musí upraviť tak, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť.
[1] Ú. v. L 242, 30.8.1991, s. 1.
------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx
xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxx xx
xx xxxxxxx(1) -
HC(g/min)(1): -
CO ( % objemu) pri normálnych voľnobežných xxxxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
xx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
Teplota motorového oleja(2),(4): -
(1) Len pre mopedy a ľahké štvorkolky definované v článku 1 ods. 3 písm. a).
(2) Len pre motocykle a motorové trxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.