32003L0010

minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky týk. sa rizík

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (9)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxstavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk)
(sedemnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/39xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xx
xx xxxteľom na návrh Komisie [1], predložený po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,
so zreteľom na stanovisko Hoxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxčného textu schváleného Zmierovacím výborom 8. novembra 2002,
keďže:
(1) Podľa zmluvy Rada môže prostredníctvom smerníc prijať minimálne požiaxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemajú ukladať žiadnym spôsobom administratívne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov.
(2) xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxonanie by nemalo slúžiť na zdôvodnenie žiadnej regresie v súvislosti so situáciou, ktorá už prevažuje v každom členskom štáte.
(3) Smernica Rady 86/xxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou na základe návrhu Komisie a s úmyslom znížiť dané riziká, berúc do úvahy najmä pokrok dosiahnutý vo vedeckých poznatkoch a technológii.
(4) Oznxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxáce, najmä s úmyslom rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice 86/188/EHS a opätovného prehodnotenia limitných hodnôt. Rada vzala toto na vedomie vo svojex xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho s vykonávaním Charty základných sociálnych práv pracovníkov spoločenstva stanovuje zavedenie minimálnych požiadaviek na ochranu zdravia a bezpxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxgramu [7] a vyzval Komisiu najmä pripraviť osobitnú smernicu o týchto rizikách spôsobených hlukom a vibráciami a všetkými ďalšími fyzikálnymi faktorxx xx xxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernixx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z hluku vyplývajúcich účinkov na zdravie a bezpečnosť pracovníkov, najmä poruchou sluchu. Zámerom týchto opatrení xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v spoločenstve, aby sa vyhlo možnému narušeniu hospodárskej súťaže.
(8) Súčasné vedecké poznatky o účinkoch hluku na zdravie a bezpečnosť nie sú dosxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxky hluku, než sú účinky sluchovej povahy,
(9) Systém ochrany pred hlukom sa musí obmedziť, bez prílišných podrobností, na definíciu cieľov, ktoré sa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxať minimálne požiadavky.
(10) Hladina vystavenia hluku sa môže účinnejšie znížiť začlenením preventívnych opatrení do projektov pracovných miesx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxým zariadením a metódami tým prispievajú k ochrane daných pracovníkov. V súlade so všeobecnými zásadami prevencie stanovenými v článku 6 ods. 2 smernixx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxlektívnej ochrany prednosť pred opatreniami na ochranu jednotlivcov.
(11) Kódex o úrovniach hluku na palube lodí uvedený v rezolúcii A 468(12) Medzxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxhodné obdobie s ohľadom na posádky na palubách námorných lodí.
(12) Aby sa správne zhodnotilo vystavenie pracovníkov hluku, je užitočné uplatniť obxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xyť rozhodujúce pre začatie krokov očakávaných na dolných a horných akčných hodnotách vystavenia. Sú potrebné limitné hodnoty vystavenia, aby sa vyhlx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxtiky hudobného a zábavného sektora si vyžadujú praktické pokyny, aby sa umožnilo účinné aplikovanie ustanovení stanovených v tejto smernici. Členskx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxm a zamestnávateľom v tých sektoroch, kde sa má dosiahnuť úroveň ochrany stanovená v tejto smernici.
(14) Zamestnávatelia by mali urobiť úpravy na záxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(15) Keďže táto smernica je samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, smernica 89/391/EHS sa uplatňuje na pracovníkov vyxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xytvoreniu sociálneho rozmeru vnútorného trhu.
(17) Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Raxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
ODDIEL I
VŠEOBECNÉ xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovuje minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred rizikami na ich zdravie a bezpečnosť, vyplývajúcimi alebo pravdepodobne vyplývajúcimx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxbo pravdepodobne vystavení rizikám z hluku v dôsledku ich práce.
3. Smernica 89/391/EHS sa úplne uplatňuje na celú oblasť uvádzanú v odseku 1 bez tohxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxe používanie na predpovedanie rizík definujú takto:
a) akustický tlak (ppeak): maximálna hodnota "C" - frekvenčne váženého okamžitého akustickéhx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxcovný deň podľa definície normy ISO 1999: 1990, bod 3.6. Zahŕňa každý hluk pri práci vrátane impulzového hluku;
c) týždenná hladina vystavenia hluku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxfinície normy ISO 1999:1990, bod 3.6 (poznámka 2).
Článok 3
Limitné hodnoty vystavenia a akčné hodnoty vystavenia
1. Na účely tejto smernice limxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
a) limitné hodnoty vystavenia: LEX,8h= 87 dB(A) a ppeak = 200 Pa [11];
b) horné akčné hodnoty vystavenia: LEX,8h= 85 dB(A) a ppeak = 140 Pa [12];
c) doxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxx xx xxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxavenia pracovníka berie do úvahy tlmenie spôsobené osobnými chráničmi sluchu, ktoré pracovník používa. Pri akčných hodnotách vystavenia sa neberú dx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xracovného dňa na druhý, členské štáty môžu na účely uplatňovania prahových hodnôt vystavenia a akčných hodnôt vystavenia používať týždenné hladiny vxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxná hladina vystavenia hluku, ako ukazuje primerané sledovanie, nepresiahne limitnú hodnotu vystavenia 87dB(A) a
b) prijmú sa primerané opatreniax xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
xx Pri plnení povinností stanovených v článkoch 6 ods. 3 a 9 ods. 1 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ zhodnotí, a ak je treba, zmeria hladiny hluku, ktorýx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xkolia a charakteristík meracieho prístroja.
Tieto metódy a tento prístroj umožnia určiť parametre definované v článku 2 a rozhodnúť, či sa v danom prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxvníka.
4. Zhodnotenie a meranie uvádzané v odseku 1 naplánujú a vykonajú príslušné služby vo vhodných intervaloch, berúc do úvahy najmä ustanovenia xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sa zachovajú vo vhodnej forme, aby bolo možné do nich nahliadnuť aj neskôr.
5. Pri uplatňovaní tohto článku sa pri hodnotení výsledkov merania berú do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxík venuje osobitnú pozornosť:
a) hladine, typu a dĺžke trvania vystavenia vrátane každého vystavenia impulznému hluku;
b) limitným hodnotám vysxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxí patria do osobitne citlivých rizikových skupín;
d) pokiaľ je to technicky dosiahnuteľné, každému účinku na zdravie a bezpečnosť pracovníkov, ktoxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxmu účinku na zdravie a bezpečnosť pracovníkov vyplývajúcemu zo vzájomného pôsobenia hluku a varovných signálov alebo iných zvukov, ktoré treba sledoxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxmi spoločenstva;
g) existencii alternatívneho pracovného zariadenia navrhnutého na zníženie emisií hluku;
h) rozsahu vystavenia hluku nad bežxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxmácií, pokiaľ je to možné;
j) dostupnosti chráničov sluchu s primeranými charakteristikami tlmenia.
7. Zamestnávateľ má k dispozícii posúdenie xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxenie rizík sa zaznamená na vhodné médium podľa vnútroštátneho práva a praxe. Posúdenie rizík sa pravidelne aktualizuje, najmä ak došlo k závažným zmenxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxvenia zamerané na vyhýbanie sa vystaveniu alebo na jeho zníženie
1. Berúc do úvahy technický pokrok a dostupnosť opatrení na reguláciu rizika pri zdrxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxh zásadách prevencie stanovených v článku 6 ods. 2 smernice 89/391/EHS x xxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xajmenší možný hluk vrátane možnosti sprístupniť pre pracovníkov pracovné zariadenie podliehajúce ustanoveniam spoločenstva s cieľom alebo účinkox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xracovníkov o tom, ako majú správne používať zariadenie, aby sa znížilo ich vystavenie hluku na minimum;
e) zníženie hluku technickými prostriedkamxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxými konštrukciami napr. tlmením alebo izoláciou;
f) vhodné programy údržby pre pracovné zariadenie, pracovisko a systémy na pracovisku;
g) orgaxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx prestávkami na oddych.
2. Na základe posúdenia rizík uvedeného v článku 4, ak sa presiahnu horné akčné hodnoty vystavenia, zamestnávateľ zavedie a vxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx Na základe posúdenia rizík uvedeného v článku 4, pracoviská, na ktorých sú pracovníci pravdepodobne vystavení hluku, ktorý presahuje horné akčné hodxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxť a riziko vystavenia to odôvodňuje.
4. Ak z dôvodu pracovnej činnosti pracovník používa oddychové zariadenia v zodpovednosti zamestnávateľa, hlux x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxeľ prispôsobí opatrenia uvádzané v tomto článku požiadavkám pracovníkov patriacich k osobitne citlivým rizikovým skupinám.
Článok 6
Osobná ochxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxrániče sluchu pre pracovníkov, ktorí ich používajú v súlade s ustanoveniami smernice Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxnku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS [14] a článku 13 ods. 2 smernice 89/391/EHS a na základe podmienok stanovených nižšie:
a) ak vystavenie hluku presxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxným hodnotám vystavenia alebo ich presiahne, sa musia použiť osobné chrániče sluchu;
c) osobné chrániče sluchu sa vyberú tak, aby sa eliminovalo rizxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxvali, a zodpovedá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxánkom 3 ods. 2 za žiadnych okolností nepresiahne limitné hodnoty vystavenia.
2. Ak sa aj napriek opatreniam vykonaným podľa tejto smernice zistí vysxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxia;
b) určí dôvody, prečo prišlo k prekročeniu hodnôt vystavenia, a
c) zmení a doplní opatrenia na ochranu a prevenciu, aby nedošlo k opakovaniu.
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxy pracovníci, ktorí sú vystavení pri práci hluku, ktorý sa rovná dolným akčným hodnotám vystavenia alebo ich prekračuje, a/alebo ich zástupcovia dostxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
b) opatrení prijatých zavedením tejto smernice, na elimináciu alebo na zníženie rizík hluku na minimum vrátane okolností, za ktorých sa uplatnia oxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxuku, ktoré sa vykonajú v súlade s článkom 4 tejto smernice spolu s výkladom ich významu a možných rizík;
e) správneho používania chráničov sluchu;
fx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xčel zdravotnej prehliadky, v súlade s článkom 10 tejto smernice;
h) bezpečnej pracovnej praxe na minimalizovanie vystavenia hluku.
Článok 9
Koxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxežitostí obsiahnutých v tejto smernici, najmä pokiaľ ide o:
- posúdenie rizík a určenie opatrení, ktoré sa majú prijať, uvedených v článku 4,
- krokx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xlánku 6 ods. 1 písm. c).
ODDIEL III
RÔZNE USTANOVENIA
Článok 10
Zdravotné prehliadky
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 14 smernice 89/391/xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxánku 4 ods. 1 tejto smernice naznačujú riziko pre ich zdravie. Tieto ustanovenia, vrátane požiadaviek stanovených na zdravotné záznamy a na ich dostupxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxo dať si skontrolovať sluch xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vystavenie presiahne dolné akčné hodnoty vystavenia, sú k dispozícii preventívne audiometrické vyšetrenia, ak hodnotenie a meranie stanovené v čláxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxku a chrániť sluch.
3. Členské štáty stanovia mechanizmy na zabezpečenie toho, aby sa pre každého pracovníka, ktorý sa podrobí prehliadke v súlade s oxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxajú sa vo vhodnej forme, aby sa mohlo do nich nahliadnuť aj neskôr, zohľadňujúc ich dôvernosť.
Kópie príslušných záznamov sa na požiadanie vydajú príxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxvník má identifikovateľné poškodenie sluchu, lekár alebo špecialista, ak to lekár považuje za potrebné, posúdi, či je poškodenie pravdepodobne náslxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx týka,
b) zamestnávateľ:
i) posúdi hodnotenie rizika vykonaného podľa článku 4;
ii) posúdi opatrenia na elimináciu alebo zníženie rizík podľa čxxxxxx x x xx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx opatrení, ktoré sa vyžadujú na elimináciu alebo zníženie rizika v súlade s článkami 5 a 6 vrátane možnosti preradiť pracovníka na inú prácu, kde nie je rixxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxne vystavených pracovníkov.
Článok 11
Odchylky
1. Vo výnimočných situáciách, ak by v dôsledku charakteru práce úplné a náležité používanie osoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxhýliť od ustanovení článkov 6 ods. 1 písm. a) a b) a 7.
2. Odchýlky uvedené v odseku 1 poskytnú členské štáty po porade so sociálnymi partnermi aj, ak je to xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxčujú, berúc do úvahy osobitné okolnosti, že výsledné riziká sú znížené na minimum a že zmienení pracovníci podliehajú zvýšeným zdravotným prehliadkaxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxáty zašlú každé štyri roky Komisii zoznam odchýlok uvedených v odseku 1, kde uvedú presné dôvody a okolnosti, ktoré ich viedli k rozhodnutiu o poskytnutx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xlánku 13 ods. 2 a v súlade s:
a) prijatím smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie s ohľadom na vonkajšiu úpravu, vybudovanie, výrobu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx
xx Komisii pomáha výbor uvedený v článku 17 smernice 89/391/EHS.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx x xxxxx xxxxxx xxxj rokovací poriadok.
Článok 14
Kódex správania
V súvislosti s uplatňovaním tejto smernice členské štáty za konzultácií so sociálnymi partnermx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zábavnom sektore, aby sa splnili ich právne povinnosti stanovené v tejto smernici.
Článok 15
Zrušenie
Týmto sa s účinnosťou od dátumu stanovenéxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xtáty poskytnú Komisii správu o praktickom vykonávaní tejto smernice uvádzajúc hľadiská sociálnych partnerov. Táto správa obsahuje opis najlepšej pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x poznatkami o tejto najlepšej praxi.
Na základe týchto správ Komisia celkovo zhodnotí vykonávanie tejto smernice na základe výskumných a vedeckých xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxársky a sociálny výbor a Poradný výbor pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci a, ak je to potrebné, navrhne zmeny a doplnky.
Článok 17
Trxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx x5. februára 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxť ďalšie obdobie piatich rokov od 15. februára 2006, to znamená spolu osem rokov, na zavedenie opatrení článku 7, keď ide o posádku na palubách námorných xxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxrok využiť maximálne prechodné obdobie dvoch rokov od 15. februára 2006, čo znamená spolu päť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice, na dosiaxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v jednotlivých členských štátoch, s ohľadom na pracovníkov v týchto sektoroch.
3. Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení vnútroštxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxrópskej únie.
Článok 19
Adresáti
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Bruseli 6. februára 2003
Za Európsky parlament
predsexx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx x xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 1994 (Ú. v. ES C 128, 9.5.1994, s. 146) potvrdené 16. septembra 1999 (Ú. v. ES C 54, 25.2.2000, s.75), spxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xx x x xxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxnom vestníku).
[4] Ú. v. ES L 137, 24.5.1986, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/24/ES (Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11).
[5] Úx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxx, 29.6.1989, s. 1.
[10] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
[11] 140 dB (C) re 20 (Pa.
[12] 137 dB (C) re 20 (Pa.
[13] 135 dB (C) re 20 (Pa.
[14] Ú. v. ES L 39xx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.