32003L0006

obchodovan. s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (45)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxívanie trhu)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 95,
so zretxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxálnej banky [3]
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 [4],
keďže:
(1) Skutočný jednotný trh pre finančné služby je kľúčom pre zvyšoxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx fungovanie trhov s cennými papiermi a dôvera verejnosti v trhy sú nevyhnutnou podmienkou hospodárskeho rastu a blahobytu. Zneužívanie trhu poškodzuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xinančné trhy: akčný plán" určuje súbor krokov, ktoré sú potrebné na to, aby sa dokončil jednotný trh pre finančné služby. Európska Rada v Lisabone v apríxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxx xx xxxjom zasadnutí 17. júla 2000 Rada zriadila Výbor múdrych pre reguláciu európskych trhov s cennými papiermi. Vo svojej záverečnej správe Výbor múdrych nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxu a presadzovanie. Úroveň 1, smernica, by sa mala obmedziť na celkové všeobecné "rámcové" zásady, pričom úroveň 2 by mala obsahovať technické vykonávaxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xprávu Výboru múdrych a navrhovaný štvorúrovňový prístup, aby sa regulačný proces pre právne akty spoločenstva v oblasti cenných papierov viac zefektxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxálila aj správu Výboru múdrych na základe slávnostného prehlásenia, ktoré v ten deň urobila Komisia pred Parlamentom, a listu z 2. októbra 2001, ktorý axxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxamentu v tomto procese.
(7) Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím rady 1999/468/ES z 28. júna xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxi vykonávacie opatrenia úrovne 2 využívať častejšie, aby sa zabezpečilo, že technické ustanovenia sa môžu aktualizovať spolu s trhovými trendmi a vývxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxávacích opatrení, aby ich mohol preskúmať a poskytnúť svoje stanovisko. No v naliehavých a náležite odôvodnených prípadoch sa toto obdobie môže skrátxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xrendy zvyšujú motiváciu, prostriedky a príležitosti na zneužívanie trhu: pomocou nových produktov, nových technológií, zvýšených cezhraničných axxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členských štátoch, čo zneisťuje účastníkov hospodárskeho diania pokiaľ ide o pojmy, definície a presadzovanie. V niektorých členských štátoch neexxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxní s využitím dôverných informácií a v manipulácii s trhom. Cieľ právnych predpisov zameraných proti obchodovaniu s využitím dôverných informácií je xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxo trhy. Preto je vhodné prijať univerzálne pravidlá na boj proti obchodovaniu s využitím dôverných informácií a manipulácii s trhom. Jedna smernica zaxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xrávnych aktoch spoločenstva od prijatia smernice Rady 89/592/EHS [6] z 13. novembra 1989 o koordinácii predpisov o obchodovaní s dôvernými informácixxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxná aj preto, aby sa zamedzilo medzerám v právnych predpisoch spoločenstva, ktoré by sa mohli použiť na protiprávne konanie a ktoré by mohli podkopať dôvxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxických útokoch 11. septembra 2001 pokiaľ ide o boj proti financovaniu teroristických aktivít.
(15) Obchodovanie s využitím dôverných informácií a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxania na integrovaných finančných trhoch.
(16) Dôvernou informáciou je akákoľvek presná, nezverejnená informácia priamo či nepriamo súvisiaca s jxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxý vplyv na vývoj a tvorbu cien regulovaného trhu ako takého, by sa mohla považovať informácia, ktorá nepriamo súvisí s jedným alebo viacerými emitentmi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxých informácií, mala by sa venovať pozornosť prípadom, keď dôverné informácie nepochádzajú od odborníka alebo od človeka v určitom postavení, ale z trxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xien na regulovanom trhu ako takom.
(18) Využívanie dôverných informácií môže spočívať v získaní alebo nakladaní s finančnými nástrojmi osobou, ktoxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xa daných okolností mohla vedieť alebo mala vedieť. Okrem toho samotná skutočnosť, že tvorcovia trhu, inštitúcie s povolením konať ako protistrany alexx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxvanie svojho zákonného podnikania, ktorým je nákup alebo predaj finančných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxenské štáty by mali riešiť prax známu ako "front running" vrátane "front running" v komoditných derivátoch, kde táto prax predstavuje zneužívanie trhx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s trhom, môže byť schopná potvrdiť, že jej dôvody pre vstup do takýchto transakcií alebo vydávanie pokynov na obchodovanie sú zákonné a že transakcie a pxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdil, že existoval iný, nezákonný dôvod týchto transakcií alebo pokynov na obchodovanie.
(21) Príslušný orgán môže vydať pokyny k záležitostiam v texxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxlosti s definíciou manipulácie s trhom. Tieto pokyny by mali byť v súlade s ustanoveniami smernice a vykonávacími opatreniami prijatými v súlade s postxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxančných nástrojov alebo emitentov finančných nástrojov alebo osôb, ktoré vytvárajú alebo šíria ostatné informácie odporúčajúce alebo navrhujúce ixxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxentmi na ich internetových stránkach by malo byť v súlade s pravidlami prenosu osobných údajov do tretích krajín stanovenými v smernici Európskeho parxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx x čestné zverejnenie informácií verejnosti zvyšuje integritu trhu, pričom selektívne zverejnenie emitentmi môže viesť k strate dôvery investorov v ixxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnia by mohli obsahovať napríklad vytvorenie "sivých zoznamov", uplatnenie postupu "obchodovanie ako vo výklade" na citlivé kategórie pracovníkov, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx len vtedy, ak sa presadzujú s odhodlaním a sú riadne kontrolované. Primeraná kontrola presadzovania by napríklad mala viesť k menovaniu úradníkov zodxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxódy komunikácie umožňujú odborníkom na finančných trhoch a súkromným investorom mať rovnocennejší prístup k finančným informáciám, no zvyšujú aj rixxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxkcie u emitentov a, ak je to vhodné, osobami s nimi úzko spojenými je preventívnym opatrením proti zneužívaniu trhu. Aj uverejnenie týchto transakcií pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxužívaním trhu a mali by prijať štrukturálne ustanovenia zamerané na prevenciu a odhaľovanie praktickej manipulácie trhu. Tieto ustanovenia môžu zahxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxovania pokynov, zavedenia účinnej schémy odhaľovania netypických objednávok, dostatočne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx vykladať a vykonávať členskými štátmi spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami na účinnú reguláciu, aby sa chránili záujmy držiteľov prevoditeľnýcx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxtavená verejnej ponuke na prevzatie alebo inej navrhnutej zmene kontroly. Táto smernica najmä žiadnym spôsobom nebráni členskému štátu zaviesť alebx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxvať ich v súvislosti s verejnou ponukou na prevzatie na účely získania kontroly nad touto spoločnosťou alebo navrhnutia zlúčenia alebo splynutia s touxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xástrojmi nevyhnutne zahŕňa predchádzajúce rozhodnutie získať alebo nakladať, ktoré prijme osoba vykonávajúca jednu či druhú túto operáciu, vykonáxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx x xxxxxx pripravené z verejne dostupných údajov by sa nemali považovať za dôverné informácie, a preto obchod vykonávaný na základe takéhoto výskumu alebo odhaxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxrálnych bánk, národné banky alebo ostatné úradne menované inštitúcie alebo ktokoľvek konajúci v ich mene by sa nemali obmedzovať pri vykonávaní menovxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxmi v rámci programov spätného odkupovania môže byť za určitých okolností zákonné z ekonomických dôvodov, a preto by sa tieto programy nemali samé osebe xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxých trhov, rýchla zmena a škála nových produktov a trendov vyžadujú všeobecné uplatnenie tejto smernice na príslušné finančné nástroje a techniky, abx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxmepisné uplatnenie ustanovení tejto smernice. Pokiaľ ide o derivátové nástroje neprijaté na obchodovanie, ale spadajúce do pôsobnosti tejto smernixxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxh nástrojov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo funguje na jeho území alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxré sa týkajú základných finančných nástrojov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v členskom štáte alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxastníkmi hospodárskeho diania. V každom členskom štáte by sa mal určiť jediný oprávnený orgán, ktorý by prevzal aspoň konečnú zodpovednosť za dohľad nxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxučujúcu jeho nezávislosť od účastníkov hospodárskeho diania x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxšného orgánu. Tento orgán by mal mať primerané mechanizmy pre porady týkajúce sa možných zmien vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako napríklad kxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxmoch.
(37) Spoločný minimálny súbor účinných nástrojov a právomocí pre tento príslušný orgán každého členského štátu zaručí efektivitu dohľadu. Ax xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu pre zneužívanie trhu nevylučuje väzby na účely spolupráce alebo delegovanie právomocí príslušného orgánu medzi tento orgán a účastníkov trhu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxeužívaniu trhu je dostatočný, každé porušenie týchto zákazov alebo požiadaviek stanovených podľa tejto smernice sa bude musieť rýchlo odhaliť a sankxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxatňovať konzistentne.
(39) Pri určovaní administratívnych opatrení a sankcií by členské štáty mali mať na zreteli potrebu zabezpečiť medzi členskxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxnu informácií medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Organizácia dohľadu a vyšetrovacích právomocí v každom členskom štáte by nemala brániť spoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxitím dôverných informácií a manipulácie s trhom, nemôžu členské štáty dostatočne dosiahnuť, a preto sa vďaka rozsahu a účinkom opatrení môže lepšie doxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxoporcionality ustanovenou v tomto článku, táto smernica nejde nad rámec toho, čo je potrebné, aby sa dosiahol tento cieľ.
(42) Môže byť potrebné, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sa mala podľa toho splnomocniť na prijatie vykonávacích opatrení za predpokladu, že tieto nemenia základné prvky tejto smernice a že Komisia koná podľx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxx xxxxxňovaní vykonávacích právomocí v súlade s touto smernicou by mala Komisia rešpektovať tieto zásady:
- potrebu zabezpečiť dôveru vo finančné trhy medxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xnvestícií a úroveň zverejnenia informácií a ochrany prispôsobenej ich situácii,
- potrebu zabezpečiť, aby nezávislé regulačné orgány presadzovaxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxkými účastníkmi trhu a s Európskym parlamentom a Radou,
- potrebu podporovať inovácie vo finančných trhoch, ak majú byť dynamické a efektívne,
- poxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
- dlhodobej rovnováhy nákladov a ziskov pre účastníkov na trhu (vrátane malých a stredne veľkých podnikov a drobných investorov) v každom vykonávacox xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxie medzinárodnej spolupráce,
- potrebu dosiahnuť úroveň podmienok pre všetkých účastníkov na trhu stanovením nariadení v celej EÚ vždy, keď je to vhxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxť súlad s ostatnými právnymi predpismi spoločenstva v tejto oblasti, keďže nevyváženosť informácií a chýbajúca transparentnosť môžu ohroziť fungovxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx najmä v Charte základných práv Európskej únie a najmä jej článku 11 a článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach. V tomto ohľade táto smernica žiadxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxCU:
Článok 1
Na účely tejto smernice:
1. "Dôverná informácia" je presná informácia, ktorá nebola zverejnená, priamo alebo nepriamo súvisiaca s xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxobne mala významný vplyv na ceny týchto finančných nástrojov alebo na cenu súvisiacich finančných nástrojov.
V súvislosti s derivátmi na komodity "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxorú by užívatelia trhov, na ktorých sa s takýmito derivátmi obchoduje, očakávali, že dostanú v súlade s prijatou trhovou praxou na týchto trhoch.
Pre xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxorá súvisí s jeho nevybavenými pokynmi, priamo alebo nepriamo súvisiacu s jedným alebo viacerými emitentmi finančných nástrojov alebo s jedným alebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxvisiacich odvodených finančných nástrojov.
2. "Manipulácia s trhom" je:
a) transakcia alebo príkazy na obchodovanie:
- ktoré dávajú alebo sú sxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxe v súčinnosti zabezpečujú cenu jedného alebo viacerých finančných nástrojov na neprirodzenej alebo umelej úrovni,
pokiaľ osoba, ktorá vstúpila dx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxodovanie zhodujú s prijatou trhovou praxou na príslušnom regulovanom trhu;
b) transakcia alebo pokyny na obchodovanie, ktoré využívajú fiktívne nxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxnia nepotvrdených a falošných alebo zavádzajúcich správ, kedy osoba, ktorá toto šíri, vie alebo by mala vedieť, že informácie sú falošné alebo zavádzaxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxiadnutím na pravidlá upravujúce ich profesiu, pokiaľ tieto osoby nemajú, priamo či nepriamo, výhodu alebo zisky zo šírenia príslušných informácií.
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx zabezpečiť dominantné postavenie nad ponukou alebo dopytom finančného nástroja, ktoré má za následok priame alebo nepriame stanovenie kúpnych alebx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ktorý má za následok zavádzanie investorov konajúcich podľa záverečných cien,
- využitie príležitostného alebo pravidelného prístupu k tradičnýx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xomuto finančnému nástroju a získanie následného zisku z dosahu vyjadrených názorov na cenu tohto nástroja bez toho, aby sa zároveň riadne a účinne verexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x praxi tvoria manipuláciu trhu.
3. "Finančné nástroje" sú:
- prevoditeľné cenné papiere definované v smernici Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o invxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx termínové zmluvy vrátane nástrojov vyrovnávaných v hotovosti,
- dohody o budúcich úrokových mierach,
- swapy úrokových mier, mien a akcií,
- opxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxia zahŕňa najmä opcie na menu a na úrokové miery,
- deriváty na komodity,
- všetky ďalšie nástroje prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v členxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxice 93/22/EHS.
5. "Prijatá trhová prax" je prax, ktorú je rozumné očakávať na jednom alebo viacerých finančných trhoch a ktorú prijal príslušný orgáx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxšný orgán" je príslušný orgán určený v súlade s článkom 11.
S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx x x x xxxxx xxxxku.
Článok 2
1. Členské štáty zakážu každej osobe uvedenej v druhom pododseku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xčet tretej strany, priamo alebo nepriamo, s finančnými nástrojmi, s ktorými súvisia tieto informácie.
Prvý pododsek sa uplatní na každú osobu, ktorx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxu na základnom imaní emitenta alebo
c) na základe toho, že má prístup k informáciám pri výkone svojho zamestnania, povolania alebo pri plnení povinnoxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na rozhodovaní o vykonaní transakcie na účet dotknutej právnickej osoby.
3. Tento článok sa nevzťahuje na transakxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xkôr než dotknutá osoba mala dôverné informácie.
Článok 3
Členské štáty zakážu každej osobe, ktorá podlieha zákazu stanovenému v článku 2:
a) prexxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxa si povinností;
b) odporúčať alebo prehovárať ďalšiu osobu na základe dôvernej informácie, aby získala alebo nakladala s finančnými nástrojmi, s kxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x x x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xričom tieto osoby vedia alebo by mali vedieť, že ide o dôvernú informáciu, okrem osôb uvedených v týchto článkoch.
Článok 5
Členské štáty zakážu všexxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxali verejnosť o dôverných informáciách, ktoré sa priamo týkajú týchto emitentov.
Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté na dosiahnutie súlaxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xšetky dôverné informácie, pri ktorých sa vyžaduje, aby boli zverejnené.
2. Emitent môže na základe svojej vlastnej zodpovednosti odložiť uverejnexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a za podmienky, že emitent dokáže zabezpečiť dôvernosť týchto informácií. Členské štáty môžu vyžadovať, aby emitent bezodkladne informoval príslušxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxebo na jeho účet uverejní dôverné informácie tretej strane pri bežnom výkone svojej práce, profesie alebo pri plnení si svojich povinností, ako je uvedxxx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxo zverejnenia.
Ustanovenia prvého pododseku sa neuplatnia, ak osoba prijímajúca informácie je zaviazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť bez xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx zostavili zoznam týchto osôb pracujúcich pre nich na základe pracovnej zmluvy alebo inak, ktoré majú prístup k dôverným informáciám. Emitenti a osoby xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x. Osoby vykonávajúce riadiace právomoci u emitenta finančných nástrojov a, ak je to vhodné, osoby s nimi úzko spojené sú povinné oznámiť príslušnému orxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjmi s nimi spojenými. Členské štáty zabezpečia, aby prístup verejnosti k informáciám týkajúcim sa takýchto transakcií bol ľahký a čím skôr k dispozícix xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxú alebo šíria výskum týkajúci sa finančných nástrojov alebo emitentov finančných nástrojov a osôb, ktoré tvoria alebo šíria ostatné informácie odporxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xabezpečilo, že tieto informácie sa predkladajú spravodlivo a že sa zverejňujú ich záujmy alebo konflikty záujmov týkajúce sa finančných nástrojov, s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxali štrukturálne opatrenia zamerané na prevenciu a odhaľovanie praktík manipulácie s trhom.
7. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie odsekov 1 až 5 môže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxtiky, ktoré výrazne ovplyvňujú finančné trhy, ich musia šíriť spravodlivo a transparentne.
9. Členské štáty musia vyžadovať, aby každý, kto odbornx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxrmácií alebo za manipuláciu trhu, bezodkladne oznámil toto príslušnému orgánu.
10. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a zabezxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
x xxxxxických podrobností pre primerané zverejnenie dôverných informácií uvedených v odsekoch 1 a 3,
- technických podrobností pre odklad zverejnenia dôxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx
- podmienok, za ktorých emitenti alebo subjekty konajúce v ich mene majú zostaviť zoznam tých osôb, ktoré pre nich pracujú a majú prístup k dôverným infoxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti zverejňovať podľa odseku 4, a charakteristík transakcie vrátane jej objemu, čo je príčinou tejto povinnosti, a technických podrobností pxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxtných informácií odporúčajúcich investičnú stratégiu a pre zverejnenie jednotlivých konfliktov záujmov podľa odseku 5. Takéto postupy musia brať dx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xvedenými v odseku 9.
Článok 7
Táto smernica sa nevzťahuje na transakcie uskutočňované pri výkone menovej alebo devízovej politiky alebo politiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxcie alebo kohokoľvek konajúceho v ich mene. Členské štáty môžu rozšíriť túto výnimku na svoje federatívne štáty alebo územné celky s ohľadom na správu sxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkupu" ani na stabilizáciu finančných nástrojov za podmienky, že takéto obchodovanie sa deje v súlade s vykonávacími opatreniami prijatými v súlade s pxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v jednom členskom štáte, alebo pre ktoré sa podala žiadosť o prijatie na obchodovanie na takomto regulovanom trhu bez ohľadu na to, či sa transakcia na toxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx
xxxxxx xx x x x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, ktorého hodnota však závisí od finančného nástroja uvedeného v článku 1.
Článok 6 ods.1 až 3 sa nevzťahuje na emitentov, ktorí nepožiadali o prijatix xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxský štát uplatní zákazy a požiadavky stanovené v tejto smernici na:
a) aktivity vykonávané na jeho území alebo v zahraničí týkajúce sa finančných násxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na obchodovanie na takomto trhu;
b) aktivity vykonávané na jeho území týkajúce sa finančných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxoci súdnych orgánov, každý členský štát určí jeden správny orgán príslušný zabezpečiť uplatňovanie ustanovení prijatých podľa tejto smernice.
Člxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xechanizmy môžu zahŕňať poradné výbory v rámci každého príslušného orgánu, ktorých členstvo by, pokiaľ je to možné, malo odrážať rozmanitosť účastníkxx xxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xohľadu a vyšetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na výkon jeho funkcií. Tieto právomoci uplatňuje:
a) priamo alebo
b) v súčinnosti s ostatnými oxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxslušným súdnym orgánom.
2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods.7, právomoci uvedené v odseku 1 tohto článku sa uplatňujú x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
b) žiadať informácie od kohokoľvek vrátane tých, ktorí sa postupne zúčastňujú na postupovaní pokynov alebo vykonávajú príslušné operácie, ako aj ich xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxistujúce záznamy o prenose údajov,
e) žiadať zastavenie akejkoľvek praktiky, ktorá je v rozpore s ustanoveniami prijatými pri vykonávaní tejto smexxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxkonu povolania.
3. Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy o zachovávaní služobného tajomstva.
Článok 13
Povinnosť zachovxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxšný orgán delegoval svoje právomoci vrátane audítorov a odborníkov, ktorí dostali pokyny od príslušného orgánu. Informácie, na ktoré sa vzťahuje sluxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxx xxxxx aby bolo dotknuté právo členských štátov ukladať trestnoprávne sankcie, členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zabezpxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na vykonanie tejto smernice. Členské štáty zabezpečia, aby boli tieto opatrenia účinné, primerané a odstrašujúce.
2. V súlade s postupom uvedeným v xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ktoré sa majú uplatniť za nespoluprácu pri vyšetrovaní v zmysle článku 12.
4. Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán mohol zverejniť každé oxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxnančné trhy alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zainteresovaným stranám.
Článok 15
Členské štáty zabezpečia, aby proti rozhodnutiam príslušnxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxnia ich povinností, využívajúc svoje právomoci stanovené v tejto smernici alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Príslušné orgány poskytnú pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxnie bezodkladne poskytnú všetky informácie požadované na účely uvedené v odseku 1. Ak je to potrebné, príslušné orgány prijímajúce takúto žiadosť bezxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxadne, oznámi žiadajúcemu príslušnému orgánu dôvody. Na informácie takto dodané sa vzťahuje dodržiavanie služobného tajomstva, ktorému podliehajú xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx
x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxo verejný záujem dožiadaného členského štátu,
- sa už voči tým istým osobám začalo pred orgánmi dožiadaného členského štátu súdne konanie, ktorého pxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxe.
V každom takom prípade informujú žiadajúci príslušný orgán a poskytnú najpodrobnejšie možné informácie o tomto konaní alebo rozsudku.
Bez tohxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxácie sa zamietne, môže na toto nedodržanie upozorniť Výbor európskych regulátorov cenných papierov, kde sa uskutočnia rozhovory s cieľom dosiahnuť rxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxjmú informácie podľa odseku 1, ich môžu použiť len pri výkone svojich funkcií v rozsahu tejto smernice a v súvislosti so správnym alebo súdnym konaním výxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxť na iný účel alebo ich môže zaslať príslušným orgánom iných členských štátov.
3. Ak je príslušný orgán presvedčený, že sa na území iného členského štáxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxovanom trhu nachádzajúcom sa v inom členskom štáte, oznámi túto skutočnosť tak presne, ako sa dá, príslušnému orgánu tohto iného členského štátu. Prísxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xriebežnom vývoji. Týmto odsekom nie sú dotknuté právomoci príslušného orgánu, ktorý zaslal informácie. Príslušné orgány rôznych členských štátov, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxského štátu môže žiadať, aby príslušný orgán iného členského štátu vykonal vyšetrovanie na svojom území.
Ďalej môže žiadať, aby bolo jeho pracovníkxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxu podlieha celkovému riadeniu členského štátu, na území ktorého sa vedie.
Príslušné orgány môžu odmietnuť konať na žiadosť o vyšetrovanie, ktoré sa xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxovené v druhom pododseku, ak by takéto vyšetrovanie mohlo nepriaznivo ovplyvniť suverenitu, bezpečnosť alebo verejný záujem dožiadaného štátu alebx xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxečný rozsudok v súvislosti s týmito osobami za tie isté aktivity v dožiadanom štáte. V takom prípade primerane informujú žiadajúci príslušný orgán a poxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na ktorého žiadosť o začatie vyšetrovania alebo na ktorého žiadosť o povolenie pre svojich sprevádzať pracovníkov príslušného orgánu druhého člensxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxeľom dosiahnuť rýchle a účinné riešenie.
5. V súlade s postupom ustanoveným v článku 17 ods. 2 prijme Komisia vykonávacie opatrenia o postupoch na výmxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxím 2001/528/ES (ďalej len "výbor").
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatní sa článok 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jehx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je stanovená na tri mesiace.
3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.
4. Bez toho, aby boli dotknuté už prijaté vxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xrijatie technických pravidiel a rozhodnutí v súlade s odsekom 2. Na návrh Komisie môže Európsky parlament a Rada obnoviť príslušné ustanovenia v súladx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxi zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12. októbra 2004. Bezodkladne o tom informujú xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxa členské štáty.
Článok 19
Článkom 11 nie je dotknutá možnosť členského štátu zaviesť samostatné právne a administratívne mechanizmy pre zámorskx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxxx smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciáchx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xxernica nadobúda účinnosť v deň uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 22
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Brusexx xxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxx xx4.2002, s. 61.
[3] Ú. v. ES C 24, 26.1.2002, s. 8.
[4] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. marca 2002 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku), sxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x x81, 23.11.1995, s. 31.
[8] Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45.
[9] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená v smernici Európxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.