32002R2195

spoločný slovník obstarávania (CPV)

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (8)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxx xxP)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 47 ods. 2 a články 55 a 95,
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 Zmluvy [4],
keďže:
(1) Používanie rôznych klasifikácií má nepriaznivý vplyv na otvorenoxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodárskych subjektov k verejným zmluvám.
(2) Komisia vo svojom odporúčaní č. 96/527/ES [5] vyzvala obstarávateľov a orgány, aby používali spolxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxsti verejného obstarávania pri opise predmetov obstarávania.
(3) Je potrebné štandardizovať odkazy, ktoré používajú obstarávatelia a osoby na opxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxčný systém, ktorý by používal rovnaký opis tovarov v úradných jazykoch spoločenstva a rovnaký zodpovedajúci alfanumerický kód, aby sa takto dali prekxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pre verejné obstarávanie, ktorého zavádzanie by bolo kryté smernicami o koordinácii postupov verejného obstarávania.
(6) Je potrebné zostaviť aj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxifikáciou produkcie (CPC Prov.) Spojených národov, odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností v Európskych spoločenstvách (NACE Rev. 1) a komxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx užívateľov. Preto musí byť zavedený vhodný postup revízie.
(8) Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s roxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx xxxxľko cieľ navrhovanej akcie, menovite zostavenie systému klasifikácie pre verejné zmluvy, nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty, a pretože ho moxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxrity, ako je to uvedené v článku 5 Zmluvy. Podľa zásady proporcionality, ako je to uvedené v tomto článku, toto nariadenie nejde ďalej, než je potrebné na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nevyžaduje jeho zavedenie členskými štátmi.
(11) Vzhľadom na to, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxenia potrebné obdobie prispôsobovania,
PRIJALI TOTO NARIADENIE:
Článok 1
1. Týmto sa vytvára systém jednotnej klasifikácie pre verejné obstaxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxtívne tabuľky s uvedením súvislostí medzi CPV a štatistickou klasifikáciou produkcie podľa činnosti v EHS (CPA), provizórnou ústrednou klasifikácixx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxou nomenklatúrou (KN) sú uvedené v prílohách II, III, IV a V.
Článok 2
Ustanovenia potrebné na revidovanie CPV prijme Komisia v súlade s postupom uvexxxxx x xxxxxx x xxxx x
xxxxxx x
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxj len "výbor").
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatní sa článok 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.
3. Výbor pxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 5. novembra 2002
Za Európsky parlament
predseda
P. Cox
Za Radu
predsedx
xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx parlamentu z 13. marca 2002 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady zo 7. júna 2002 (Ú. v. ES C 281 E, 19.11.2002, s. 1) a rozhodnutix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx, s. 23.
[7] Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 77/63/EHS (Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 15).
--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xx xx L 329, 17.12.2003, s. 3
.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA II
POROVNÁVAJÚCA TABUĽKA KÓDOV CPV A CPA 96
Pozri xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxS) č. 2003/2151, Ú. v. EÚ L 329, 17.12.2003, s. 213.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IV
POROVNÁVAJÚCA TABUĽKA Kxxxx xxx x xxxx xxxx x
xxxx xxxx x xxxxx x x xxxxxxxx x xxx x
xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxx xxx x xxxx x
xx x x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxe |
| 45.1 | | Príprava staveniska | 45100000-8 | Príprava staveniska |
| | 45.11 | Demolácia a záchranné práce, zemné práce | 45110000-1 | Búranie budox x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxx00-0 | Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce |
| | 45111210-3 | Odstreľovanie a súvisiace práce pri odstraňovaní horniny |
| | 45111211-0 | Odstreľxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxávaní následkov odstreľovania |
| | 45111220-6 | Práce pri odstraňovaní následkov premývania |
| | 45111230-9 | Práce pri stabilizácii podložia |
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxmárne práce k službám |
| | 45111291-4 | Úprava terénu na stavenisku |
| | 45112000-5 | Výkopové zemné práce a presun zemín |
| | 45112100-6 | Práce pri xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxe |
| | 45112310-1 | Vyplňovacie práce |
| | 45112320-4 | Rekultivačné práce |
| | 45112330-7 | Rekultivácia staveniska |
| | 45112340-0 | Dekontamxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxop základov |
| | 45112440-1 | Terasovanie svahov |
| | 45112441-8 | Terasovanie |
| | 45112500-0 | Presun zemín |
| | 45112600-1 | Vyplňovanie erózxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxmné vrty a vrtné práce |
| | 45121000-1 | Prieskumné xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
x xxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb |
| | 45.21 | Všeobecná výstavba budov a stavebné práce | 45210000-2 | Stavebné práce na stavbe budov |
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxie pre dôchodcov mentálne/fyzicky postihnutých |
| | 45211300-2 | Domy |
| | 45211310-5 | Kúpeľne |
| | 45211320-8 | Verandy |
| | 45211340-4 | Viacxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxvebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie |
| | 45212100-7 | Stavebné práce na stavbe zariadení xxx xxxxx xxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xariadenia |
| | 45212150-2 | Kiná |
| | 45212160-5 | Kasína |
| | 45212170-8 | Budovy zábavných stredísk |
| | 45212171-5 | Zábavné centrá |
| | 4521xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxx200-8 | Stavebné práce na stavbe športových zariadení |
| | 45212210-1 | Jednoúčelové športové zariadenia |
| | 45212211-8 | Zimné štadióny |
| | 45xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxmi na športoviskách |
| | 45212222-8 | Telocvične |
| | 45212223-5 | Zariadenia pre zimné športy |
| | 45212224-2 | Štadióny |
| | 45212225-9 | Športxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a kultúru |
| | 45212310-2 | Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely |
| | 45212311-9 | Umelecké galérie |
| | 45212312-6 | Výstavné xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
| | 45212322-9 | Divadlá |
| | 45212330-8 | Knižnice |
| | 45212331-5 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
| | 45212351-1 | Praveké pamiatky |
| | 45212352-8 | Priemyselné pamiatky |
| | 45212353-5 | Paláce |
| | 45212354-2 | Hrady |
| | 45212360-7 | Cirxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
| | 45212411-0 | Hotely |
| | 45212412-7 | Internáty/ubytovne |
| | 45212413-4 | Krátkodobé ubytovacie zariadenia |
| | 45212420-6 | Stavebné prxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx |
| | 45213000-3 | Stavebné práce na stavbe komerčných budov, obchodných domov a priemyselných budov, budov súvisiacich s dopravou |
| | 45213100-4 x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxtky |
| | 45213120-0 | Poštové úrady |
| | 45213130-3 | Banky |
| | 45213140-6 | Trhy |
| | 45213141-3 | Tržnice |
| | 45213142-0 | Trhoviská |
| | 452xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxiadenia |
| | 45213220-1 | Stavebné práce na stavbe obchodných domov |
| | 45213221-8 | Sklady |
| | 45213230-4 | Bitúnky |
| | 45213240-7 | Poľnohosxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxx-7 | Priemyselné jednotky |
| | 45213252-4 | Dielne |
| | 45213300-6 | Budovy súvisiace s dopravou |
| | 45213310-9 | Stavebné práce na stavbe budov súxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
| | 45213314-7 | Autobusové garáže |
| | 45213320-2 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou |
| | 45213321-9 | Železničnx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxavou |
| | 45213341-5 | Budova konečnej stanice trajektu |
| | 45213342-2 | Terminály kombinovanej dopravy Ro-Ro |
| | 45213350-1 | Stavebné práce nx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom |
| | 45214100-1 | Stavebné práce na stavbe budov materských škôl |
| | 4521420xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxy |
| | 45214300-3 | Stavebné práce na stavbe budov vyšších odborných škôl |
| | 45214310-6 | Vyššie odborné školy |
| | 45214320-9 | Vyššie technické xxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxy |
| | 45214430-3 | Jazykové laboratóriá |
| | 45214500-5 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre ďalšie vzdelávanie |
| | 45214600-6 | Stavebxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx | Vedecké zariadenia |
| | 45214640-8 | Meteorologické stanice |
| | 45214700-7 | Stavebné práce na stavbe budov internátov |
| | 45214800-8 | Budovx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
| | 45215100-8 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo |
| | 45215110-1 | Kúpele |
| | 45215120-4 | Špeciálne zdravotnícke budovx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxstlivosti |
| | 45215143-1 | Diagnostické skríningové ambulancie |
| | 45215144-8 | Skríningové ambulancie |
| | 45215145-5 | Fluoroskopická ambxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x 45215200-9 | Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby |
| | 45215210-2 | Stavebné práce na stavbe budov dotovaných obytných domov |
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x x xxx15214-0 | Obytné domy |
| | 45215215-7 | Detské domovy |
| | 45215220-5 | Stavebné práce na stavbe sociálnych zariadení, okrem dotovaných obytných doxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxorínske práce |
| | 45215500-2 | Verejné záchody |
| | 45215510-5 | Opravy a údržba verejných záchodov |
| | 45216000-4 | Stavebné práce na stavbe budxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxich s právom a poriadkom alebo pohotovostnými službami |
| | 45216110-8 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom |
| | 452161xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxní |
| | 45216120-1 | Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s pohotovostnými službami |
| | 45216121-8 | Požiarna stanica |
| | 45216122-5 | Ošexxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x | 45216126-3 | Budovy pobrežnej stráže |
| | 45216127-0 | Záchranné služby |
| | 45216128-7 | Majáky |
| | 45216200-6 | Stavebné práce na stavbe vojenxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxsárne |
| | 45220000-5 | Inžinierske práce a stavebné práce |
| | 45221000-2 | Stavebné práce na mostoch a tuneloch, šachtách a podzemných dráhach |
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxx7 | Mosty pre peších |
| | 45221114-4 | Železné mosty |
| | 45221115-1 | Oceľové mosty |
| | 45221116-8 | Podjazdy |
| | 45221117-5 | Mostné váhy |
| | 4xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxčné viadukty |
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxx4 | Podjazdy/podchody |
| | 45221212-1 | Pozemné dráhy |
| | 45221213-8 | Zakryté alebo čiastočne zakryté železničné výkopy |
| | 45221214-5 | Zakryxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x
x x xx221241-3 | Cestné tunely |
| | 45221242-0 | Železničné tunely |
| | 45221243-7 | Tunely pre peších |
| | 45221244-4 | Kanalizačné tunely |
| | 452212xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxx250-9 | Podzemné práce, okrem tunelov, šácht a podzemných dráh |
| | 45222000-9 | Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a xxxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
| | 45222210-4 | Vojenské inžinierske práce |
| | 45223000-6 | Konštrukcie |
| | 45223100-7 | Montáž kovových konštrukcií |
| | 45223110-0 | Inštaláxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
| | 45223300-9 | Parkoviská |
| | 45223310-2 | Podzemné parkoviská |
| | 45223320-5 | Cvičné a parkovacie priestory pre výcvik vodičov |
| | 45223400xx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxom |
| | 45223710-6 | Odpočívadlá pri cestách s parkoviskom, čerpadlom a motorestom |
| | 45223720-9 | Benzínové/plynové stanice |
| | 45223800-4 | xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xúčasti |
| | 45223821-7 | Prefabrikované diely |
| | 45223822-4 | Prefabrikované súčasti |
| | 45230000-8 | Stavebné práce na stavbe diaľkových potxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x
x x x5231000-5 | Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení |
| | 45231100-6 | Všeobecné práce xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x | 45231112-3 | Inštalácia potrubného systému |
| | 45231113-0 | Prekládka potrubných vedení |
| | 45231200-7 | Stavebné práce na stavbe potrubných vxxxxx xxxxx x xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxáce na plynojemoch |
| | 45231223-4 | Doplnkové práce na rozvode plynu |
| | 45231300-8 | Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácix x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
| | 45231510-3 | Práce na stavbe potrubných vedení rozvádzajúcich stlačený plyn pre poštový systém |
| | 45231600-1 | Stavebné práce na stavbe komunxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxí vody |
| | 45232120-9 | Závlahové práce |
| | 45232121-6 | Závlahové potrubie |
| | 45232130-2 | Potrubie na odvádzanie dažďovej vody |
| | 4523214xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody |
| | 45232151-5 | Renovácia hlavného vodovodu |
| | 45232152-2 | Čerpacie/prečerpávacie stanixx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
| | 45232220-0 | Rozvodňa |
| | 45232221-7 | Transformátorovne |
| | 45232300-5 | Stavebné a doplnkové práce na stavbe telefónnych a komunikačných vexxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx vysielacie rozvody |
| | 45232330-4 | Vztyčovanie antén |
| | 45232331-1 | Doplnkové práce pre vysielanie |
| | 45232332-8 | Doplnkové práce pre telxxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxx-9 | Kanalizačné práce |
| | 45232411-6 | Potrubie na znečistenú vodu |
| | 45232420-2 | Práce s odpadovými vodami |
| | 45232421-9 | Práce na úprave odxxxxxxxx xxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x
x x xxxx2430-5 | Úpravňa vody |
| | 45232431-2 | Čerpacia stanica odpadovej vody |
| | 45232440-8 | Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení |
| | 45232xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxž |
| | 45232460-4 | Sanitárne práce |
| | 45232470-7 | Stanica na prekladanie odpadov |
| | 45.22 | Stavba strešnej krytiny a strešných konštrukcií | xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxačské práce |
| | 45261100-5 | Montáž strešných konštrukcií |
| | 45261200-6 | Pokrývačské práce a nátery striech |
| | 45261210-9 | Pokrývačské práxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxu |
| | 45261214-7 | Kladenie asfaltovej strešnej krytiny |
| | 45261220-2 | Nátery striech a iné práce na povrchovej úprave striech |
| | 45261221-9 x xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxechom |
| | 45261320-3 | Inštalovanie odkvapových žľabov |
| | 45261400-8 | Oplechovanie |
| | 45261410-1 | Strešné izolačné práce |
| | 45261420-x x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxx | Výstavba diaľnic, ciest, letísk, železníc a športovísk | 45230000-8 | Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xtavby diaľnic, ciest |
| | 45233100-0 | Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest |
| | 45233110-3 | Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxikácie/cesty |
| | 45233123-7 | Cesty druhej triedy |
| | 45233124-4 | Hlavné dopravné cesty |
| | 45233125-1 | Cestné križovatky |
| | 45233126-8 | xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxx33131-6 | Stavebné práce na výstavbe visutých diaľnic |
| | 45233139-3 | Práce na údržbe diaľnic |
| | 45233140-2 | Práce na ceste |
| | 45233141-9 | Prxxx xx xxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
| | 45233160-8 | Cestičky a iné spevnené povrchy |
| | 45233161-5 | Chodníky |
| | 45233162-2 | Cyklistické cestičky |
| | 45233200-1 | Rôzne práce vrcxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxu vozoviek |
| | 45233222-1 | Dláždenie |
| | 45233223-8 | Obnova povrchu vozoviek |
| | 45233224-5 | Vozovka s dvoma jazdnými pruhmi |
| | 45233225-x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xovrchové nátery/povlaky |
| | 45233229-0 | Práce na údržbe krajníc |
| | 45233250-6 | Práce na úprave povrchu, okrem ciest |
| | 45233251-3 | Práce na xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x
| | 45233261-6 | Nadchody |
| | 45233262-3 | Pešie zóny |
| | 45233270-2 | Natieračské práce parkovacích plôch |
| | 45233280-5 | Montáž cestných barixx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zariadenia |
| | 45233293-9 | Inštalácia vybavenia ulíc |
| | 45233294-6 | Inštalácia cestnej signalizácie |
| | 45233300-2 | Práce spodnej stavby xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxe spodnej stavby ulíc |
| | 45233340-4 | Práce spodnej stavby chodníkov |
| | 45234000-6 | Stavebné práce na stavbe železníc a lanových dopravných sysxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxleznica |
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxj signalizácie |
| | 45234116-2 | Stavebné práce na výstavbe železničnej trate |
| | 45234120-3 | Práce na stavbe mestskej železnice |
| | 45234121-x x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxzemnej železničnej trate |
| | 45234124-1 | Podzemná osobná železničná doprava |
| | 45234125-8 | Podzemná železničná stanica |
| | 45234126-5 | Stxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx | Stavebné práce na výstavbe mestskej železničnej trate |
| | 45234200-8 | Lanové dopravné systémy |
| | 45234210-1 | Lanové dopravné systémy s kabínxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxsutá dráha |
| | 45235000-3 | Stavebné práce na stavbe letísk, vzletových a pristávacích dráh a prevádzkových plôch |
| | 45235100-4 | Stavebné práce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na stavbe vzletových a pristávacích plôch |
| | 45235210-8 | Obnova povrchu vzletových a pristávacích plôch |
| | 45235300-6 | Stavebné práce na stavxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxh plôch pre lietadlá |
| | 45236000-0 | Stavebné práce na stavbe plôch |
| | 45236100-1 | Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia |
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxx112-8 | Stavebné práce na stavbe plôch pre tenisové kurty |
| | 45236113-5 | Stavebné práce na stavbe plôch pre závodiská |
| | 45236114-2 | Stavebné prxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxch pre rekreačné zariadenia |
| | 45236210-5 | Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská |
| | 45236220-8 | Stavebné práce na stavbe plôch pre zxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxe pre cintoríny |
| | 45.24 | Výstavba vodných diel | 45240000-1 | Výstavba vodných diel |
| | 45241000-8 | Výstavba prístavov |
| | 45241100-9 | Pobrexxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxádza |
| | 45241600-4 | Inštalácia osvetlenia prístavu |
| | 45242000-5 | Výstavba zariadení pre voľný čas pri vode |
| | 45242100-6 | Výstavba zariaxxxx xxx xxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx x
| | 45243000-2 | Diela pobrežnej ochrany |
| | 45243100-3 | Diela na ochranu útesov |
| | 45243110-6 | Diela na stabilizáciu útesov |
| | 45243200-4 x xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxx10-0 | Práce na stavbe hrádzí |
| | 45243600-8 | Mólo |
| | 45244000-9 | Námorná výstavba |
| | 45244100-0 | Námorné zariadenia |
| | 45246000-3 | Reguxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxpovodňové práce |
| | 45246410-0 | Údržba protipovodňových ochranných zariadení |
| | 45246500-8 | Promenády |
| | 45246510-1 | Drevený chodníčekxxxxxxxxxx xx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
| | 45247110-4 | Výstavba kanálov |
| | 45247111-1 | Zavlažovacie kanály |
| | 45247112-8 | Odvodňovací kanál |
| | 45247120-7 | Vodné cesty, okrem kaxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
| | 45247211-2 | Priehradná stena |
| | 45247212-9 | Práce na vystužovaní hrádze |
| | 45247220-8 | Prepadová hať/priepad |
| | 45247230-1 | Val, ochxxxxx xxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxx0-2 | Mobilné hrádze/priehrady |
| | 45.25 | Iné stavebné práce vrátane zvláštnych obchodov | 45250000-4 | Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxx110-5 | Jadrové elektrárne |
| | 45251111-2 | Jadrový reaktor |
| | 45251120-8 | Vodné elektrárne |
| | 45251130-1 | Zariadenia na získavanie energix x xxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx drevo |
| | 45251143-5 | Energetický závod na generovanie stlačeného vzduchu |
| | 45251150-7 | Chladiaca veža |
| | 45251160-0 | Práce na veterných xxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x x xxxxx230-2 | Parná elektráreň Energetický závod na generovanie pary |
| | 45251240-5 | Energetický závod na generovanie plynov vznikajúcich na skládkach x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x x 45252100-9 | Čistička odpadových vôd |
| | 45252110-2 | Mobilné zariadenia |
| | 45252120-5 | Úpravňa vody |
| | 45252121-2 | Sedimentačné zariadenxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxx5-0 | Práce pri skládkovaní hornín |
| | 45252126-7 | Úpravňa pitnej vody |
| | 45252127-4 | Čistiareň odpadovej vody |
| | 45252130-8 | Zariadenie čixxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxiadenie čistiacich staníc |
| | 45252210-3 | Čistička vody |
| | 45252300-1 | Spaľovňa odpadu |
| | 45253000-5 | Výstavba chemických závodov |
| | 4xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
| | 45253310-1 | Závod na destiláciu vody |
| | 45253320-4 | Závod na destiláciu alkoholu x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxa |
| | 45253700-2 | Digerovacie zariadenie |
| | 45253800-3 | Kompostovacie zariadenia |
| | 45254000-2 | Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu |
| x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxavba zariadení ropného a plynárskeho priemyslu |
| | 45255100-0 | Ťažobné plošiny |
| | 45255110-3 | Vrty |
| | 45255120-6 | Zariadenia plošín |
| | xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x x x5255400-3 | Montážne práce |
| | 45255410-6 | Montážne práce na pobreží |
| | 45255420-9 | Montážne práce na súši |
| | 45255430-2 | Demolácia ropných xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxanie uhlia |
| | 45255800-7 | Závod na výrobu plynu |
| | 45259000-7 | Opravy a údržba zariadenia |
| | 45259100-8 | Opravy a údržba čističiek odpadovýxx xxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxv zariadení |
| | 45260000-7 | Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce |
| | 45262000-1 | Špecializované remeselnícke stavebnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxx3 | Základové práce a vŕtanie vodných studní |
| | 45262210-6 | Základové práce |
| | 45262211-3 | Pilotáž |
| | 45262212-0 | Paženie rýh |
| | 4526221xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx práce |
| | 45262311-4 | Betonárske práce hrubej stavby |
| | 45262320-0 | Vyrovnávacie práce |
| | 45262321-7 | Vyrovnávanie podláh betónom |
| | 4xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxí |
| | 45262410-8 | Montáž kovových konštrukcií budov |
| | 45262420-1 | Montáž kovových konštrukcií objektov |
| | 45262421-8 | Práce na pobrežnýcx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxžných moduloch |
| | 45262425-6 | Výroba plášťov |
| | 45262426-3 | Výroba pilót |
| | 45262500-6 | Murovanie a murárske práce |
| | 45262510-9 | Kamexxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x x xx262521-9 | Murovanie lícovými tehlami |
| | 45262522-6 | Murovanie |
| | 45262600-7 | Rôzne špecializované remeselné stavebné práce |
| | 45262610xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
| | 45262650-2 | Obkladacie práce |
| | 45262660-5 | Práce na odstraňovaní azbestu |
| | 45262700-8 | Práce na zmene (úprave) budov |
| | 45262800-9 | Pxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxbavenie | 45310000-3 | Elektroinštalačné práce |
| | 45311000-0 | Elektroinštalačné práce v obytných budovách a neobytných budovách |
| | 45311100xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xoplašných systémov a antén |
| | 45312100-8 | Inštalovanie požiarneho poplašného systému |
| | 45312200-9 | Inštalovanie poplašného systému proti xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x x x5312320-6 | Inštalovanie televíznych antén |
| | 45312330-9 | Inštalovanie rozhlasových antén |
| | 45313000-4 | Inštalovanie výťahov a pohyblivýxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxnie travelátorov (pohyblivých chodníkov) |
| | 45314000-1 | Inštalovanie telekomunikačných zariadení |
| | 45314100-2 | Inštalovanie telefónnyxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxx0-7 | Pokládka káblov |
| | 45314320-0 | Inštalovanie počítačovej kabeláže |
| | 45315000-8 | Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariaxxxx x xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxnia elektrickou energiou |
| | 45315400-2 | Inštalovanie vysokého napätia |
| | 45315500-3 | Inštalovanie stredného napätia |
| | 45315600-4 | Inšxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxov |
| | 45316100-6 | Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení |
| | 45316110-9 | Inštalovanie osvetlenia ciest |
| | 45316200-7 | Inštaloxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxpravných značiek |
| | 45316212-4 | Inštalovanie dopravnej signalizácie |
| | 45316213-1 | Inštalovanie zariadenia na navádzanie dopravy |
| | 45xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxé elektroinštalačné práce |
| | 45317100-3 | Elektroinštalačné práce na čerpacích zariadeniach |
| | 45317200-4 | Elektroinštalačné práce na tranxxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xariadeniach |
| | 45.32 | Izolačné práce | 45320000-6 | Izolačné práce |
| | 45321000-3 | Tepelnoizolačné práce |
| | 45323000-7 | Zvukovoizolačné pxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxie kúrenia, ventilácie a klimatizácie |
| | 45331100-7 | Inštalovanie ústredného kúrenia |
| | 45331110-0 | Inštalovanie kotolní |
| | 45331200-8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xx331220-4 | Inštalovanie klimatizácie |
| | 45331221-1 | Čiastočné inštalovanie klimatizácie |
| | 45331230-7 | Inštalovanie chladiacich zariadexx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxtárneho príslušenstva |
| | 45333000-0 | Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom |
| | 45333100-1 | Inštalovanie plynových regulačných zxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxa bezpečnostných zariadení |
| | 45341000-9 | Montáž zábradlí |
| | 45342000-6 | Montáž oplotenia |
| | 45343000-3 | Protipožiarne inštalačné prácx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxení na báze oxidu uhličitého |
| | 45343220-1 | Inštalovanie hasiacich prístrojov |
| | 45343230-4 | Inštalovanie postrekových systémov |
| | 4535xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx500000-2 až 45530000-1 | |
| | 45.41 | Omietanie | 45410000-4 | Omietkarské práce |
| | 45.42 | Inštalácia stolárskych výrobkov | 45420000-7 | Inštaloxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxx10-8 | Montáž kovových dverí a okenných rámov |
| | 45421111-5 | Montáž kovových zárubní |
| | 45421112-2 | Montáž kovových okenných rámov |
| | 45421xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dverí a okenných rámov |
| | 45421121-8 | Montáž plastových zárubní |
| | 45421122-5 | Montáž plastových okenných rámov |
| | 45421123-2 | Montáž plaxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxných rámov |
| | 45421131-1 | Montáž drevených zárubní |
| | 45421132-8 | Montáž drevených okenných rámov |
| | 45421133-5 | Montáž drevených prahov x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxerí a okien |
| | 45421141-4 | Montáž priečok |
| | 45421142-1 | Montáž okeníc |
| | 45421143-8 | Montáž roliet |
| | 45421144-5 | Montáž plátených tiexxxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x x xxx21150-0 | Inštalácia nekovových stolárskych výrobkov |
| | 45421151-7 | Montáž sektorových kuchýň |
| | 45421152-4 | Montáž priečkových stien |
| x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xybavenie domu |
| | 45.43 | Podlahové a nástenné krytiny | 45430000-0 | Obkladanie stien a kladenie dlažobných krytín |
| | 45431000-7 | Dláždenie a obxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xprava stien |
| | 45432100-5 | Kladenie podláh a dlažobných krytín |
| | 45432110-8 | Kladenie podláh |
| | 45432111-5 | Kladenie pružných dlažobnýcx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxž dvojitej podlahy |
| | 45432121-8 | Podlahy v počítačových miestnostiach |
| | 45432130-4 | Kladenie dlažobných krytín |
| | 45432200-6 | Povrchoxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx | Maliarske, natieračské a sklenárske práce |
| | 45441000-0 | Sklenárske práce |
| | 45442000-7 | Nanášanie ochranných vrstiev |
| | 45442100-8 | Mxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx |
| | 45442121-1 | Natieranie konštrukcií |
| | 45442180-2 | Opakované natieranie a maľovanie |
| | 45442190-5 | Odstraňovanie náterov |
| | 45442xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x
x x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxe budov | 45450000-6 | Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov |
| | 45451000-3 | Dekoračné (ozdobné) práce |
| | 45451100-4 | Práce na výzdobe xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxiérov budov parou alebo pieskom |
| | 45453000-7 | xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
x xxx5 | | Požičiavanie stavebných a demolačných strojov s obsluhou | 45500000-2 | Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
x x xxxx0000-8 | Prenájom zariadení na zemné práce s obsluhou |
--------------------------------------------------
PRÍLOHA V
POROVNÁVAJÚCA TABUĽxx xxxxx xxx x xx
xx x xxx x
xxxxxxxx x xxx xx x xxx xxx x xxxx x
xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxeň pre konštrukcie |
| 2515 | 14111000-2 | Mramor a vápenatý stavebný kameň |
| 2515 | 14111100-3 | Mramor |
| 2515 | 14111200-4 | Travertín |
| 2516+xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx+6801 | 14112400-3 | Obrubníky |
| 2509+2517+2520-2523 | 14120000-8 | Vápenec, sadrovec a krieda |
| 2517+2520-2523 | 14121000-5 | Vápenec a sadrovxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx | Vápenec |
| 2509 | 14122000-2 | Krieda a dolomit |
| 2518 | 14122100-3 | Krieda |
| 2514+6802+6803 | 14122200-4 | Dolomit |
| 2514+6802+6803 | 1413xxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xiesok |
| 2505[.1+.9] | 14211100-4 | Prírodný piesok |
| 2508+2512+2517+2821 | 14212000-0 | Granuly, drť, kamenný prach, riečny štrk, horninová drxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx x
x xxxxxx x xxx12110-4 | Štrk |
| 2517.1 | 14212120-7 | Riečny štrk |
| 2517.1 | 14212200-2 | Štrkopiesky do betónu |
| 2517.1 | 14212210-5 | Štrkopiesková zmes |
| xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x Drvený čadič |
| 2508+2512+2517+2821 | 14212400-4 | Pôda |
| 2508+2512 | 14212410-7 | Vrchná vrstva pôdy (ornica) |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxsky |
| 2517.2 | 14213100-8 | Makadam |
| 2517.3 | 14213200-9 | Dechtový makadam |
| 2517.3 | 14213300-0 | Dechtové piesky |
| 2507-2508.7 | 1422000xxx x xx x xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx4 | 14311000-4 | Prírodný vápnik, hlinito-vápenaté fosfáty a surové prírodné draselné soli |
| 2510[.1+.2] | 14311100-5 | Prírodný vápnik |
| 2510[xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2529.2+2530[.2-.9] | 14320000-0 | Chemické nerasty |
| 2501 | 14400000-5 | Soľ a čistý chlorid sodný |
| 2501 | 14410000-8 | Kamenná soľ |
| 2501.00.x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx x
x xx 01.00.51 | 14450000-0 | Soľ v slanom náleve |
| 2513+7102.2 | 14522000-6 | Priemyselné diamanty; pemza; šmirgeľ a ostatné prírodné brúsivá |
| 2513 | xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx produkty |
| 2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524-2526.2+2529+2530.1+2616+2621 | 14523100-4 | Minerály |
| 2523 | 28811200-2 | Cement |
| 2517 | 2xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxnové rudy |
| 2612 | 12200000-9 | Tóriové rudy |
| 2601.1+2604+2606-2609+2616 | 13100000-5 | Železné rudy |
| 2602-2617 | 13200000-6 | Rudy neželezxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xrahých kovov |
| 2607 | 13250000-1 | Olovnaté rudy |
| 2608 | 13260000-4 | Zinkové rudy |
| 2609 | 13270000-7 | Cínové rudy |
| 2601.11-2601.12+2602xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx000-3 | Príbuzné nerasty, vzácne kovy a súvisiace produkty |
| 2504+2506[.1+.2]+2512+2519+2524-2526.2+2529+2530.1+2616+2621 | 14523100-4 | Mixxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x
x 2818.2+2620.4+7601-7616 | 27500000-0 | Hliník a hliníkové výrobky |
| 7602+2620.4 | 27530000-9 | Hliníkový odpad a šrot |
| 2620.4 | 27531000-6 | Poxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx7 | Popol a zvyšky s obsahom zinku alebo olova |
| 2620.3+7401-7412 | 27700000-2 | Výrobky z medi |
| 2620.3+7404 | 27730000-1 | Medený odpad a šrot |
| xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxky s obsahom kovov |
27Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky
| 2701.1 | 10110000-7 | Uhlie x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx palivá |
| 2701.2 | 10124000-8 | Fosílne palivá |
| 2701.2 | 10125000-5 | Drevné palivá |
| 2702+2703 | 10200000-5 | Lignit a rašelina |
| 2702 | 1021xxxxxx x xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x Koks |
| 2709-2715 | 11000000-0 | Surová ropa, zemný plyn, olej a súvisiace produkty |
| 2709 | 11100000-1 | Surová ropa |
| 2709 | 11110000-4 | Nespraxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx1+.21] | 11200000-2 | Zemný plyn |
| 2714 | 11300000-3 | Bitúmenové alebo olejnaté bridlice |
| 27149000 | 14510000-9 | Bitúmen a asfalt |
| 27149000 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxx1000-8 | Letecký benzín |
| 27 10.00.51 | 23111100-9 | Kerozín |
| 2710.00.5 | 23111200-0 | Kerozínové palivá |
| 27 10.00.51 | 23111210-3 | Kerozínoxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx6] | 23112200-7 | Vysokooktánový benzín |
| 2710.00[.26+.36] | 23113000-2 | Ropa x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxx00-8 | Ropné oleje |
| 2710.00.7 | 23134000-5 | Palivové oleje |
| 2710.00.7 | 23134100-6 | Vykurovací olej |
| 2710.00[.8+.9] | 23135000-2 | Mazacix xxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxípravky z ťažkých olejov |
| 27 10.00.96 | 23135310-8 | Elektroizolačné oleje |
| 2710.00.9 | 23135320-1 | Brzdové kvapaliny |
| 2710.00.6 | 231500xxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xlyny a iné plynné uhľovodíky, okrem zemného plynu |
| 2711[.12+.13] | 23210000-2 | Propán a bután |
| 2711.12 | 23211000-9 | Plynný propán |
| 2711.1x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Rôzne ropné produkty |
| 2712 | 23310000-3 | Vazelína a vosky |
| 2712.10 | 23311000-0 | Vazelína |
| 2712.20 | 23312000-7 | Parafín |
| 2712.90 | 233xxxxxxx x xxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxé anorganické chemikálie |
| 2710.00.21 | 24131000-1 | Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny |
| 2707+2708+3301+3802.9+3803-3807+4xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxla a smolný koks |
| 2707+2708 | 24147310-2 | Čiernouhoľný decht |
| 2707.91 | 24147311-9 | Kreozot |
| 2708 | 24147320-5 | Smola |
| 2708 | 24147330-x x xxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxné cestné kamene |
| 2715+6807 | 28813330-6 | Povlakový materiál |
| 2716+2844.5 | 40100000-3 | Elektrická energia |
| 2705 | 40200000-4 | Výroba plxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxé zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo ich izotopov
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu |
| 2508+2512+2xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xlyny |
| 2804[.1-.4] | 24111100-6 | Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík |
| 2804.21 | 24111120-2 | Argón |
| 2804.2 | 24111130-5 | Vzácne plyny x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Vodík |
| 28 04.30.00 | 24111160-4 | Dusík |
| 28 04.30.00 | 24111161-1 | Kvapalný dusík |
| 28 04.40.00 | 24111170-7 | Kyslík |
| 2811[.21+.29] | 241xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x 24111230-6 | Plynné anorganické zlúčeniny kyslíka |
| 2851.00.3 | 24111300-8 | Kvapalný a stlačený vzduch |
| 2851.00.3 | 24111310-1 | Kvapalný vzdxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx823 | 24121100-9 | Oxid a peroxid zinku, oxid titanu, farby a pigmenty |
| 2817 | 24121110-2 | Oxid zinočnatý |
| 2817 | 24121120-5 | Peroxid zinku |
| 2xxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x
| 2819 | 24121210-3 | Oxid chrómu |
| 2820 | 24121220-6 | Oxid mangánu |
| 2824 | 24121230-9 | Oxid olova |
| 2825.5 | 24121240-2 | Oxid medi |
| 2819.xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxd medi |
| 2816.10 | 24121265-3 | Hydroxid mangánu |
| 2825.90.11 | 24121300-1 | Hasené vápno |
| 2801-2803+2804[.5-.9]+2848+2849+2850.00[.20-xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxx40-4 | Nitridy |
| 28 50.00.50 | 24131150-7 | Azidy |
| 28 50.00.70 | 24131160-0 | Silicidy |
| 28 50.00.90 | 24131170-3 x xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxuť |
| 2806+2807+2809+2810+2811[.1+.2] | 24131400-5 | Chlórovodík, anorganické kyseliny, oxid kremičitý a oxid siričitý |
| 2806+2807+2809+28xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxčná |
| 2809.20 | 24131430-4 | Polyfosforečné kyseliny |
| 2811.2 | 24131440-7 | Kyselina hexafluorokremičitá |
| 2811.23 | 24131450-0 | Oxid sirixxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxdy ako základné anorganické chemikálie |
| 2821 | 24131510-9 | Oxidy kovov |
| 2821.10 | 24131511-6 | Pyrity a oxidy železa |
| 2815 | 24131520-2 | Hydxxxxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x 24131700-8 | Síra |
| 2803 | 24131800-9 | Uhlík |
| 2801.10 | 24131900-0 | Chlór |
| 2826+2827[.2-.6]+2828+2829 | 24132000-8 | Halogénové zlúčeninx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxokremičitan sodný |
| 2827[.2-.6] | 24132120-5 | Chloridy |
| 2827.32 | 24132121-2 | Chlorid hliníka |
| 2827.33 | 24132122-9 | Chlorid železa |
| xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x 2828.90 | 24132210-3 | Chloritan sodný |
| 2828.90 | 24132220-6 | Chlórnan sodný |
| 2830-2833+2834[.22+.29]+2835 | 24133000-5 | Sulfidy, sírany; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x x4133111-6 | Sírovodík |
| 2830 | 24133112-3 | Polysulfidy |
| 2833 | 24133120-2 | Sírany |
| 2833.1 | 24133121-9 | Tiosíran sodný |
| 28 33.29.50 | 24xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
| 2833.25 | 24133126-4 | Síran medi |
| 2834[.22+.29]+2835 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxx0-3 | Fosforečnany |
| 2836[.2-.9] | 24133300-8 | Uhličitany |
| 2836.20 | 24133310-1 | Uhličitan sodný |
| 2836.30 | 24133320-4 | Hydrogenuhličitxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxnistan draselný |
| 2841 | 24134200-4 | Soli oxokovových kyselín |
| 2837-2840+2842+2845-2847+7104.1 | 24135000-9 | Rôzne anorganické chemikálix x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčitany, boritany, perboritany, soli anorganických kyselín |
| 2837 | 24135210-4 | Kyanidy |
| 2837.1 | 24135220-7 | Kyanid oxid |
| 2838 | 24135230xx x xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x 24135600-5 | Kremičitany |
| 2839.1 | 24135610-8 | Kremičitan sodíka |
| 2840 | 24135700-6 | Boritany a perboritany |
| 2851.00.10 | 24136000-6 | Dexxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxx51100-8 | Kyselina dusičná a jej soli |
| 2808 | 24151200-9 | Zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes) |
| 2814 | 24151300-0 | Amoniak |
| 2814xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx | Brúsivá |
| 2818.1 | 26913000-1 | Umelý korund |
| 2801 | 26914000-8 | Umelý grafit |
| 2818.2+2620.4+7601-7616 | 27500000-0 | Hliník a hliníkové vxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x 2844[.1-.4] | 40500000-7 | Jadrové palivá |
| 2844[.1-.3] | 40510000-0 | Urán |
| 2844.2 | 40520000-3 | Plutónium |
| 2844.4 | 40530000-6 | Rádioaktxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxx1100-5 | Nasýtené uhľovodíky |
| 2901 | 24141110-8 | Nasýtené acyklické uhľovodíky |
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxx x xxxx1115-3 | Acetylén |
| 2902 | 24141120-1 | Nasýtené cyklické uhľovodíky |
| 2901.2+2902 | 24141200-6 | Nenasýtené uhľovodíky |
| 2901.2 | 24141210-x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxx-6 | Toluén |
| 2902.41 | 24141223-3 | O-xylény |
| 2902.42 | 24141224-0 | M-xylény |
| 2902.50 | 24141225-7 | Styrén |
| 2902.60 | 24141226-4 | Etylbxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxchlórmetán |
| 2207.1+2905+2908+3823.7 | 24142000-1 | Alkoholy, fenoly, fenolalkholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty; priexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x 2905[.3+.41+.44+.49+.5]+2906 | 24142300-4 | Dioly, polyalkoholy a ich deriváty |
| 2905.31 | 24142310-7 | Etylénglykol |
| 2905[.3+.41-.44+.49xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxx-2918+3823.1 | 24143000-8 | Priemyselné monokarboxylové mastné kyseliny |
| 2915 | 24143200-0 | Karboxylové kyseliny |
| 2915.2 | 24143210-3 | Kysxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx |
| 2916.14 | 24143310-4 | Estery kyseliny metakrylovej |
| 2916.12 | 24143320-7 | Estery kyseliny akrylovej |
| 2917.3+2918[.1+.29+.3+.9] | 241xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xx21 | 24144100-6 | Zlúčeniny s amínovou funkčnou skupinou |
| 2922[.1-.3+.43+.49+.5] | 24144200-7 | Amínozlúčeniny s kyslíkatou funkčnou skupinou |
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xlúčeniny síry |
| 2909-2914 | 24146000-9 | Aldehydy, ketóny, organické peroxidy a étery |
| 2912+2913 | 24146100-0 | Zlúčeniny s aldehydickou funkčxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
| 2937 | 24413000-2 | Hormóny |
| 2937.91 | 24413100-3 | Inzulín |
| 2937.9 | 24413200-4 | Steroidy |
| 2936 | 24414000-9 | Vitamíny |
| 2936.10 | 24xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx | Farmaceutické a lekárske chemikálie |
| 2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3-2941+3001+ 002.9 | 24415xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+.69]+2934.3-2 41+3001+3002.9 | 24415200-8 | Lekárske chemikálie |
| 2918.21 | 24415210-1 | Kyselina salicylová |
| 2935+2941+3001-3006 | 24416xxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xenicilín |
| 2935 | 24416120-0 | Sulfónamidy |
| 1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401 | 24510000-2 | Glycerín |
30Farmaceutické výrobky
| 300xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
x 3002[.2+.3+.9] | 24412000-5 | Vakcíny |
| 3002.2 | 24412100-6 | Očkovacie látky pre humánne lekárstvo |
| 3002.2 | 24412110-9 | Očkovacia látka protx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx | Očkovacie látky proti detskej obrne |
| 3002.2 | 24412150-1 | Tuberkulín |
| 3002.3 | 24412700-2 | Očkovacie látky pre zverolekárstvo |
| 2918.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxie |
| 2922[.41+.42]+2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3-2941+3001+ 002.9 | 24415100-7 | Farmaceutické chemikálie |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
| 2935+2941+3001-3006 | 24416000-3 | Lieky |
| 2935+2941+3003[.1-.4+.9]+3004[.1-.4+.9] | 24416100-4 | Liečivá |
| 3001-3006 | 24416200-5 | Farxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxx0-2 | Chemické antikoncepčné prípravky |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Toxíny |
| 3002.90.9 | 24419200-6 | Antiseptiká |
| 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Lekársky spotrebný materiál s výnimkou dentálneho spotrebného mxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x xx xxxxxxxx | 24421120-8 | Reagencie na zisťovanie krvných faktorov |
| 3002+3006+3407+3822 | 24421130-1 | Chemické reagencie |
| 3006+3822 | 24421140-4 | Diaxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx | 24421180-6 | Urologické reagencie |
| 3006.30 | 24421190-9 | Kontrastné prostriedky na röntgenovanie |
| 3006 | 24421200-3 | Lekárske prípravky s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxkciu kostí |
| 1302+3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24431000-4 | Mikrobiologické kultúry |
| 3001[.10+.20] | 24432000-1 | Žľazy a výťažky z nich |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx3 | Lekársky nechemický spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál |
| 3005+3006+4015+9018.3+9021[.2+.3] | 33141000-0 | Jednorazový xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxnie rán, podväzovací materiál (niť) |
| 3005 | 33141110-4 | Chirurgické obväzy |
| 3005 | 33141111-1 | Priľnavé chirurgické obväzy |
| 3005 | 331411xxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxx41116-6 | Balíky obväzov |
| 3005 | 33141117-3 | Vata |
| 3005 | 33141118-0 | Utierky |
| 3005 | 33141119-7 | Obklady/obväzy |
| 3006 | 33141120-7 | Svxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spony |
| 3006 | 33141123-8 | Nádoby na ostré predmety |
| 3006 | 33141124-5 | Autosutúry |
| 3006 | 33141125-2 | Materiál na chirurgické zošívanie |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xa zošívanie x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x
x xx02 | 33141530-4 | Krvné zrážacie činidlá |
| 3502 | 33141540-7 | Albumíny |
| 3001.9 | 33141550-0 | Heparín |
| 3001 | 33141560-3 | Ľudské orgány |
| 3xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxx1623-3 | Lekárničky |
| 3006 | 36711000-8 | Testovacie súpravy |
31Hnojivá
| 2510[.1+.2]+3104 | 14310000-7 | Hnojivové nerasty |
| 2510[.1+.2]xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx |
| 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Dusíkaté umelé hnojivá |
| 2808+2814+3102 | 24151100-8 | Kyselina dusičná a jej soli |
| 3102 | 24151110-1 | Dusičxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxé hnojivá |
| 3101 | 24154000-8 | Živočíšne a rastlinné hnojivá |
| 3105 | 24158000-6 | Rôzne hnojivá |
32Trieslovinové a farbiarske výťažky; tanínx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xarbivá, taníny a farbiace materiály |
| 3204 | 24122100-6 | Farbivá |
| 3202 | 24122200-7 | Trieslové výťažky |
| 3204 | 24122300-8 | Taníny |
| 3204 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx | Farba na vozovku |
| 3208-3213 | 24312000-4 | Farby na umeleckú maľbu |
| 3208-3210 | 24312100-5 | Emaily a glazúry |
| 3208-3213 | 24312200-6 | Olejxxx x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxrby |
| 3213.10 | 24312310-0 | Farby v súpravách |
| 3208+3209 | 24312320-3 | Plagátové farby |
| 3210 | 24312400-8 | Dekoračné potreby |
| 3208-321x x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx farba |
| 3215 | 24331200-5 x xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x 3214.10.10 | 24343000-0 | Tesniace tmely |
| 3214 | 24344000-7 | Pačok/riedka malta |
| 3207-3209+4814+5905 | 28811400-4 | Nátery a obklady/izolácxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky
| 2707+2708+3301+3802.9+3803-3807+4402 | 24147000-6 | Rôzne organické chemikálie |
| 3301+3806xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xonné látky a vosky |
| 3307.4 | 24511100-0 | Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností |
| 3303-3307 | 24520000-5 | Parfumy a toaletné pxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx | 24521120-9 | Antiperspiranty |
| 3304 | 24521200-4 | Líčidlá |
| 3304.30 | 24521300-5 | Prípravky na manikúru alebo pedikúru |
| 3304 | 24521400-6 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxavky |
| 3306 | 24521800-0 | Prípravky ústnej alebo zubnej hygieny |
| 3307.10 | 24521900-1 | Holiace prípravky |
| 3301+3302 | 24630000-9 | Éterickx xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxe prípravky, sviečky a podobné predmety, modelovacie pasty, "zubné vosky" a podobné prípravky na báze sadry
| 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Lekárskx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x4421130-1 | Chemické reagencie |
| 1520+2905.45+3307.4+3404+3405+4401 | 24510000-2 | Glycerín |
| 3307.4+3404+3405+4401 | 24511000-9 | Vonné lxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na obuv |
| 3404 | 24511330-1 | Leštiace vosky |
| 3404.90.10 | 24511350-7 | Tesniace materiály |
| 3405.4 | 24511400-3 | Brúsne pasty a prášky |
| 34xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx |
| 3402 | 24513291-9 | Saponáty na umývanie riadu |
| 3402 | 24513292-6 | Odmasťovacie prostriedky |
| 3402 | 24513293-3 | Látky rozkladajúce tuky |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxivá a mazacie oleje |
| 3403 | 24661100-6 | Mazacie oleje |
| 3403 | 24661110-9 | Vrtný kal |
| 3403 | 24661120-2 | Silikónové mazivo |
| 3403 | 2466113xxx x xxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xapaľovače, predmety z horľavých materiálov, pyrotechnika, zápalky a palivá z kvapalných alebo skvapalnených plynov |
35Albuminoidné látky; modixxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x302+3504 | 24433000-8 | Tráviace látky |
| 3503+3505+3506 | 24620000-6 | Gleje |
| 3503 | 24621000-3 | Želatíny |
| 3506 | 24621200-5 | Spojivá |
| 3xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxhemický materiál |
| 3701-3703 | 24641000-9 | Fotografické dosky a filmy |
| 3707+38021 | 24641200-1 | Emulzie na fotografické účely |
| 3707.90 | 2xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxx1 | 24641240-3 | Röntgenové ustaľovače |
| 3707 | 24641260-9 | Zjasňovače |
| 3701+3702 | 25310000-7 | Rádiologické filmy |
| 3701.10+3702.10 | 253xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx0000-0 | Kinofilmy |
| 3701+3702+3704+3705 | 25321000-7 | Fotografické filmy |
| 3701.20+3702.20 | 25321100-8 | Filmy s okamžitou tlačou |
| 3706 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx3823.7 | 24142000-1 | Alkoholy, fenoly, fenolalkholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty; priemyselné mastné alkoholy |
| 3823.7 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxx-9 | Kyselina olejová z rafinácie |
| 2707+2708+3301+3802.9+3803-3807+4402 | 24147000-6 | Rôzne organické chemikálie |
| 3802.9+3803+3805-380x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxnej buničiny |
| 3808 | 24200000-6 | Agrochemikálie |
| 3808 | 24210000-9 | Pesticídy |
| 3808.10 | 24220000-2 | Insekticídy |
| 3808.30 | 24230000xx x xxxxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-4 | Rodenticídy |
| 3808.20 | 24270000-7 | Fungicídy |
| 3814 | 24350000-2 | Rozpúšťadlá |
| 3814 | 24351000-9 | Odlakovače |
| 3814 | 24352000-6 | Rxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x4421100-2 | Reagencie |
| 3002+3006+3407+3822 | 24421130-1 | Chemické reagencie |
| 3006+3822 | 24421140-4 | Diagnostické reagencie |
| 3006+38xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
| 3707+38021 | 24641200-1 | Emulzie na fotografické účely |
| 3821 | 24641250-6 | Kultivačné prostredia |
| 1518+3403+3811.2+3813+3819+3820 | xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x x4661220-3 | Prípravky do hasiacich prístrojov |
| 3813 | 24661230-6 | Náplne do hasiacich prístrojov |
| 3819+3820 | 24661300-8 | Hydraulické kvapaxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na konečnú úpravu povrchov (finišovanie) |
| 3802.1 | 24664000-6 | Aktívne uhlie |
| 3802.1 | 24664100-7 | Nové aktívne uhlie |
| 3802.1 | 24664200-x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xripravené spájadlá do lejacích foriem alebo jadier |
| 3824.40 | 24667200-9 | Prísady do cementov, malty alebo betónu |
| 3824[.7+.9] | 24668000-4 | xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxvé chemikálie |
| 3824[.7+.9] | 24668400-8 | Ampulky zo želé ako upchávky výbušnín |
| 3818 | 24669000-1 | Aerosóly a chemikálie v tvare diskov |
| 38xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxx00-1 | Antikorozívne výrobky |
| 3816+6901-6903+6908 | 26260000-8 | Žiaruvzdorný keramický tovar |
| 3816 | 26263000-9 | Žiaruvzdorný cement, malxx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx.50.1 | 28814100-2 | Hotový/surový betón |
39Plasty a výrobky z nich
| 3901-3909.10+3911-3914 | 24160000-3 | Plasty v primárnych formách |
| 3901 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxéry styrénu v primárnych formách |
| 3904+3905+3906 | 24164000-1 | Polyméry vinylchloridu v primárnych formách |
| 3905 | 24164100-2 | Polymér vinyxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx |
| 3908 | 24166000-5 | Polyamidy v primárnych formách |
| 3909.10 | 24167000-2 | Močovinová živica v primárnych formách |
| 3909.30 | 24168000-9 | Axxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 24720000-7 | Umelé vlákna |
| 3902 | 24722000-1 | Polypropylén |
| 3916+3917+3920+3921.9 | 25210000-6 | Plastové, dosky, fólie, hadice a profily |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxx300-6 | Plastové tyčinky |
| 3915.3+3917 | 25212000-0 | Rúry, rúrky a hadice |
| 3917 | 25212100-1 | Plastové rúry |
| 3917.31 | 25212110-4 | Ohybné plxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xx17.31 | 25212220-8 | Ohybné rúrky z PVC |
| 3917 | 25212300-3 | Plastové hadice |
| 3917.31 | 25212310-6 | Ohybné plastové hadice |
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxtov alebo PVC |
| 3917[.3+.4] | 25212510-8 | Plastové spojky pre rúry |
| 3917[.3+.4] | 25212520-1 | Spojky pre rúry z PVC |
| 3917[.3+.4] | 25212530-x x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x
x xxxxx.3+.4] | 25212560-3 | Spojky pre hadice z PVC |
| 3917[.3+.4] | 25212600-6 | Neupravené prvky z PVC |
| 3917[.3+.4] | 25212610-9 | Neupravené rámy z PVC x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxx x
x xxx0+3921.9 | 25213000-7 | Plastové, dosky, listy, filmy, fólie a pásy |
| 3920 | 25213100-8 | Plastové filmy |
| 3920 | 25213200-9 | Plastové fólie |
| 3xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xlatne |
| 3920.3+3921.11+3923 | 25220000-9 | Baliarenské výrobky z plastov |
| 3920.3+3921.11+3923 | 25221000-6 | Polyetylénové vrecká a vaky |
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxx1 | Vaky na krv |
| 3923.21 | 25221220-4 | Vaky na plazmu |
| 3923.21 | 25221230-7 | Vaky na moč |
| 3923.21 | 25221300-9 | Polyetylénové odkladacie vaky x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxecia na odpad |
| 3923.29 | 25222200-5 | Plastové lekárske vaky |
| 3923[.1+.9] | 25223000-0 | Nádoby z tvrdých plastov |
| 3923.1 | 25223100-1 | Plasxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nádoby |
| 3923.9 | 25223310-6 | Plastové sudy |
| 3923.3 | 25224000-7 | Plastové demižóny, fľaše a flakóny |
| 3923.4 | 25225000-4 | Plastové cievky xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx | Plastové viečka |
| 3923.50.10 | 25226300-4 | Plastové vrchnáky |
| 3920.30+3921.11 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxky |
| 3918 | 25231000-9 | Dlážkové krytiny, obklady na steny alebo stropy, z plastov |
| 3922 | 25232000-6 | Sanitárne výrobky z plastov |
| 3922.10 | xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxtové sprchové vaničky |
| 3922.10 | 25232130-6 | Plastové umývadlá |
| 3922.20 | 25232200-8 | Plastové záchodové sedadlá a kryty |
| 3922.90 | 25232xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxx x xx233100-4 | Plastové nádrže |
| 3925.1 | 25233200-5 | Plastové zásobníky |
| 3925.1 | 25233300-6 | Plastové kade |
| 3925[.2+.3] | 25234000-0 | Plastxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x
x xx25.2 | 25234200-2 | Plastové dvere |
| 3925.2 | 25234210-5 | Plastové rámy dverí |
| 3925.2 | 25234300-3 | Plastové zárubne s prahmi |
| 3925.3 | 25234xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxové revízne otvory alebo prístupové kryty |
| 3925.9 | 25237000-1 | Plastové kryty |
| 3925.9 | 25237100-2 | Plastové puzdrá na meradlá |
| 3925.9 | 2xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxy |
| 3919.1 | 25241110-6 | Priľnavé pásky |
| 3919.1 | 25241120-9 | Reflexné pásky |
| 3919.1 | 25241200-4 | Plastové samolepiace pásy |
| 3919.1 | 2xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxy a fólie |
| 3919.1 | 25242100-0 | Plastové samolepiace dosky |
| 3919.1 | 25242200-1 | Plastové samolepiace listy |
| 3919.1 | 25242300-2 | Plastovx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxnosť a toaletné potreby z plastov |
| 3924.1 | 25243100-7 | Jedálenské a kuchynské predmety z plastov |
| 3924.1 | 25243110-0 | Plastové príbory |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x 3924.90.11 | 25243200-8 | Špongie |
| 3924.90 | 25243300-9 | Predmety pre domácnosť alebo toaletné potreby, z plastov |
| 3924.90 | 25243310-2 | Plasxxxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kancelárske alebo školské potreby |
| 3926.1 | 25247100-5 | Plastové kancelárske potreby |
| 3926.1 | 25247110-8 | Krúžkové viazače |
| 3926.1 | 25xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxx220-2 | Plastové písacie potreby |
| 3926.1 | 25247230-5 | Pravítka |
| 3926[.3-.9] | 25248000-1 | Príslušenstvo k nábytku, z plastov |
| 3926.3 | 25xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xx248220-9 | Plastové cestné kužele |
| 3926.9 | 25248230-2 | Plastové súčasti závor |
| 3926.9 | 25248240-5 | Plastové návestia |
| 3926.2 | 25249000xx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xpoxidovej živice |
| 3917[.1-.4]+400+8481.8 | 28582000-5 | Zariadenia požiarnej ochrany |
| 3917[.1-.4]+4009 | 28582100-6 | Požiarnické hadice x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxové krytiny |
| 3918+4418.30+4815 | 28812230-8 | Pevné podlahy |
| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812240-1 | Nepravé podlahy |
| 3xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-1 | Strecha |
| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812410-4 | Strešné rámové konštrukcie |
| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812420-7 | Strešné podpery |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx9+7610.9 | 28821000-3 | Ochranné závory |
| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28821100-4 | Cestné závory |
| 3926.9+4403.1+7308.9+7610.9 | 28822000-0 | Ploxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxx6.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Vybavenie miest a obcí |
| 3926.9 | 28824600-0 | Cestné kužele |
| 3926.9+7014+8310+8530+8531+94xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 28863000-9 | Rúrky a príslušenstvo (spojky) |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Rúrky |
| 3917[.3+.4]+69xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx11-0 | Drenážne rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrky kúrenia |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx40-2 | Parné a vodné rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Nízkotlakové rúrky |
| 3917[.3+.4]+69xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a oceľových |
| 3917[.3+.4] | 28863171-8 | Polyetylénové rúry |
| 3917[.3+.4] | 28xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxx[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxx241-0 | Spoje polyetylénových rúrok |
| 3917[.3+.4]+4009 | 28863242-7 | Izolované spoje |
| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxx7[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Rúry a príslušenstvo (spojky) |
| 3923+4010+5910+8413[.7+.8]+8428[.2+.32+.39]+8431xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Dopravníkové pásy |
| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+821 +9617 | 36671000-5 | Kuchynské vybxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx110-9 | Kameninový riad |
| 3924+6911+6912+7013 | 36671120-2 | Šálky a poháre |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x
| 3924+6911+6912+7013 | 36671160-4 | Tácky |
| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671200-7 | Jedálenské a kuchynské poxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+821 +9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |
| 3924+4818 | 36672100-3 | Potreby pre verexxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx911+6912+7013 | 36672200-4 | Tácky na jedlo |
| 3922+4818+4803+6910 | 36713000-2 | Sanitárne potreby |
| 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx
x xxx1.1-4001.2 | 01118000-7 | Prírodný kaučuk a latex a s nimi súvisiace produkty |
| 4001.2 | 01118100-8 | Prírodný kaučuk |
| 4001.1 | 01118200-9 | Príroxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx+4012+4013 | 25110000-5 | Pneumatiky a súvisiace výrobky |
| 4011+4012+4013 | 25111000-2 | Pneumatiky |
| 4011.10+4012.10.30 | 25111100-3 | Pneumxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxeumatiky na vysokú záťaž |
| 4011.20+40 12.10.50 | 25111310-8 | Pneumatiky pre nákladné vozidlá |
| 4011.20+40 12.10.50 | 25111320-1 | Pneumatiky pxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxe |
| 4012.9+4013 | 25111500-7 | Duše, obruče a ochranné vložky |
| 40 12.90.90 | 25111510-0 | Ochranné vložky do ráfika pneumatiky |
| 4013 | 2511152xxx x xxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxžité pneumatiky |
| 4012.20 | 25111710-2 | Nárazníky |
| 4012.10 | 25111800-0 | Protektorované pneumatiky |
| 4011.50 | 25111900-1 | Pneumatiky prx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xýrobky z nevulkanizovaného kaučuku |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxu |
| 4009 | 25122110-6 | Vŕtacie hadice |
| 4009 | 25122120-9 | Ohybné stúpačky (vzostupné potrubia) |
| 4009 | 25122130-2 | Gumené rúry |
| 4010+40xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxx6.93 | 25122220-0 | Tesnenia |
| 4010.1 | 25122230-3 | Kaučukové dopravníkové pásy |
| 4010.2 | 25122240-6 | Kaučukové hnacie remene |
| 4014 | 25122xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxutické výrobky |
| 4014.10 | 25122330-4 | Antikoncepčné prostriedky |
| 4014.90.10 | 25122340-7 | Cumlíky, cumlíky na fľaške a podobný tovar pre kojxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxizovaného kaučuku |
| 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Predložky z vulkanizovaného kaučuku |
| 4008.21 | 25122421-9 | Žinenky do telocviční |
| 4008xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x 4008 | 25122530-6 | Gumené pásy |
| 4016.9 | 25122540-9 | Gumené pečiatky |
| 4016.9 | 25122550-2 | Nádoby na cementovú kašu |
| 4003 | 25140000-4 | Regxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xdevné doplnky z kaučuku |
| 4015.1 | 25161100-8 | Gumené rukavice |
| 4015.1 | 25161200-9 | Jednorázové rukavice |
| 4015 | 25162000-4 | Odevy z kaučuxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx | Gumené krytiny |
| 40 17.00.90 | 25174000-1 | Gumená pružná podložka |
| 3917[.1+.4]+4009+8481.8 | 28582000-5 | Zariadenia požiarnej ochrany |
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxx8.21+4016.91+4815+5904 | 28812220-5 | Pružné podlahové krytiny |
| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812240-1 | Nepravé podlahy |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Rúrkové kĺby |
| 3917[.3+.4] | 2xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+8431[.1-.3] | 29221700-1 | Výťahy a dopravníky |
| 3923+4010+5910+8431.39 | 29221730-0 | Príslušenstvo dopravníkov |
| 3923+4010+5910 | 292217xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx8+9021[.2+.3] | 33140000-3 | Lekársky nechemický spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál |
| 3005+3006+4015+9018.3+9021[.2+.3] x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxt a bistúrie; chirurgické rukavice |
| 4015 | 33141420-0 | Chirurgické rukavice |
| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731000-4 | Položky na jedno použitie x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 36931000-6 | Bezpečnostné príslušenstvo |
| 3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484 | 36933000-0 | Pečate |
41Surové kože a kožky (iné než kožušiny) a uxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x
x x101-4103 | 15122000-9 | Surové kože zvierat |
| 4101.1-4103.1 | 15123000-6 | Zvieracie kože |
| 4108 | 19110000-0 | Semiš |
| 4104 | 19120000-3 | Koža x xxxxxx xxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxx000-0 | Koža z kôz alebo kozliat |
| 4107.1 | 19133000-7 | Bravčová koža |
| 4107[.2+.9]+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Koža z ostatných zvierat, náhrxxxxxx xxxx x xxx xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kože |
| 4109 | 19144000-7 | Lakovaná koža |
| 4110 | 19150000-2 | Zvyšková a odpadková koža |
42Kožené výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, cesxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
| 6113+6210+4203[.29+.3] | 18510000-7 | Kožené odevné doplnky |
| 4203.29 | 18511000-4 | Kožené rukavice alebo palčiaky |
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxx2100-2 | Opasky |
| 4203.3 | 18512200-3 | Náramenné pásy na náboje |
| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19210000-1 | Jazdecké postroje |
| 4201 | 19211000-8 x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxx x xx220000-4 | Batožina |
| 4202.1 | 19221000-1 | Kufre |
| 4202.2 | 19222000-8 | Kabelky |
| 4202.3 | 19223000-5 | Vrecká (mešce) a náprsné tašky |
| 420xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxné fľaše a puzdrá |
| 4202.1 | 19225100-0 | Držiaky na poľné fľaše |
| 4202 | 19225200-1 | Puzdrá |
| 4202.9+9605 | 19229000-7 | Toaletné kufríky |
| 4xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxrtový tovar a výbava |
| 4203.21+9401[.1-.3+.7]+9506+9507 | 36410000-8 | Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku |
| 4203.21+9506[.3xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx x
xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxty z ich chovu |
| 4303 | 18224000-5 | Odevy vyrobené z voskovaných alebo impregnovaných textílií |
| 4302+4303+4304 | 18600000-5 | Kožušiny a kožušixxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
| 4304 | 18613000-9 | Výrobky z umelej kožušiny |
| 4303 | 18620000-1 | Kožušinový tovar |
44Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
| 4401-4421 | 0210xxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x x2140000-7 | Surové drevo |
| 4403.9 | 02150000-0 | Mäkké drevo |
| 4401.3 | 02160000-3 | Drevný odpad |
| 4401.3 | 02170000-6 | Drevné zvyšky |
| 4404 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x 4404-4421 | 02191000-9 | Výrobky zo stavebného dreva/reziva |
| 4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410-4418[.1-.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
| 4406.1 | 20110000-0 | Železničné podvaly |
| 4406.1 | 20111000-7 | Drevené podvaly |
| 4406.1 | 20112000-4 | Časti podvalov |
| 4407 | 20120000-3 x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x
x 4407 | 20150000-2 | Parkety |
| 4403.1+4406.9 | 20160000-5 | Upravené alebo impregnované výrobky z dreva |
| 4403.1+4406.9 | 20161000-2 | Impregnovxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xisty a dyhy |
| 4408+4410+4411+4412.1 | 20210000-1 | Drevené dosky a panely |
| 4412.1 | 20211000-8 | Preglejka |
| 4412.1 | 20212000-5 | Laminované xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
| 4408 | 20216000-3 | Dyhy a listy na preglejky |
| 4413 | 20220000-4 | Zhutnené drevo |
| 4418[.1-.5+.9]+9406.00.1 | 20300000-9 | Výrobky stavebnéxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x x418[.1+.2] | 20311100-0 | Francúzske okná |
| 4418.2 | 20312000-6 | Drevené dvere |
| 4418[.3-.5] | 20313000-3 | Drevené parketové panely |
| 4418.x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxy |
| 4418.9 | 20323000-6 | Schodiská |
| 4415[.1+.2]+4416 | 20400000-0 | Drevené obaly, palety, debny a iné obaly |
| 4415.1+4416 | 20410000-3 | Drexxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx16 | 20412000-7 | Latové debny |
| 4416 | 20412100-8 | Sudy |
| 4416 | 20412200-9 | Drevené kade |
| 4415.1 | 20413000-4 | Drevené debničky |
| 4415.2 | xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxbky z dreva a korku |
| 4414+4415+4417 | 20510000-4 | Výrobky z dreva a príbuzné predmety |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x xx14 | 20514000-2 | Drevené rámy |
| 4415 | 20515000-9 | Truhly |
| 2707+2708+3301+3302.9+3803-3807+4402 | 24147000-6 | Rôzne organické chemikálie |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxné látky a vosky |
| 3305[.1-.3+.9]+4401 | 24511300-2 | Leštidlá a krémy |
| 4401 | 24511340-4 | Zlúčeniny/zmesi na čistenie |
| 3918+4008.21+4016xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxvné podlahy |
| 3918+4008.21+4016.91+4018.30+4815+5904 | 28812240-1 | Nepravé podlahy |
| 3925+4418+6809 | 28812300-0 | Priečky |
| 3925+4418xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-4 | Strešné rámové konštrukcie |
| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812420-7 | Strešné podpery |
| 4418.40 | 28812430-0 | Strešné krovy |
| 4418.50+68xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxx8.9 | 28815600-4 | Pohyblivé schody |
| 3926.9+4403.1+7308.9+7610.9 | 28822000-0 | Ploty |
| 4403.1 | 28822100-1 | Drevené stĺpiky |
| 4417+8453 | xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx000-5 | Kuchynské vybavenie |
| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Kuchynské potreby |
| 3924+44xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+8215+9617 | 36671210-0 | Jedálenské potreby |
| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+821 +9617 | xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
| 4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410-4418[.1-.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406. 0.1 | 20000000-6 | Drevo, výrobky z dreva, korkové výroxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxx x
x xxxxx9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20520000-7 | Výrobky z korku, košikárske výrobky a výrobky z prútia |
| 4501.9+4502 | 20522000-1 | Prírodný korok |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxx.4+4016.9+4504.9+4823+4484 | 36933000-0 | Pečate |
46Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného materiálu na úplety; košikársky tovar a práce z prútia
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxrobky, košikárske výrobky a výrobky z prútia |
| 4414+4415+4417+4501.9+4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20500000-1 | Výrobky z dreva a korku |
| 450xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
| 4602 | 20521100-5 | Výrobky z prútia |
47Buničina z dreva alebo z iných celulózových vlákninových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lxxxxxx
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx | Odpad a zvyšky papiera a lepenky |
| 4706+4707 | 36920000-6 | Recyklované výrobky |
48Papier a lepenka; predmety z papierenských vláknin, papiera xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxný papier alebo lepenka na grafické účely |
| 4801 | 21121100-8 | Novinový papier |
| 4802.1 | 21121200-9 | Ručný papier alebo lepenka |
| 4802[.2-.4x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxier alebo lepenka |
| 4802[.2-.4] | 21121320-6 | Papier alebo lepenka citlivé na teplo |
| 4802[.2-.4] | 21121330-9 | Termografický papier alebo lepxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxvrstvový papier a lepenka |
| 4804.1 | 21122200-6 | Kraftliner |
| 4806 | 21124000-8 | Nepremastiteľný papier a iné papierové položky |
| 4806.2 | 21xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxx400-2 | Priehľadný alebo priesvitný papier |
| 4806 | 21124500-3 | Papier na umeleckú tlač a modelársky papier |
| 4806 | 21124600-4 | Rysovací papier x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xx125100-6 | Vrstvený papier a lepenka |
| 4810[.1+.2] | 21125300-8 | Písací papier |
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x x811[.1-.4] | 21125610-4 | Termografický papier |
| 4811[.1-.4] | 21125690-8 | Papier na fotokopírovanie a xerografický papier |
| 4811[.1-.4] | 21xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x x819[.3+.4] | 21211000-5 | Obaly z papiera a lepenky |
| 4819 | 21211100-6 | Kartóny, škatule alebo debny |
| 4819 | 21211110-9 | Papierové alebo lepenkxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxx1200-7 | Papierové vrecká a vrecia |
| 4819[.3+.4] | 21211210-0 | Papierové vrecká |
| 4819[.3+.4] | 21211220-3 | Papierové vrecia |
| 4819[.3+.4] x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx8 | Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky |
| 4818.1 | 21221100-9 | Toaletný papier |
| 4818.2 | 21221200-0 | Papierové vreckovky |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xygienické alebo nemocničné účely |
| 4818.4 | 21222100-6 | Hygienické výrobky z papiera |
| 4818.40.1 | 21222110-9 | Hygienické vložky alebo tampónx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxa na nemocničné účely |
| 4818.4 | 21222210-0 | Papierové obväzy/obklady |
| 4818.40.1 | 21222220-3 | Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z paxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x
x xx16 | 21231000-1 | Karbónový papier, samokopírovací papier, papierové rozmnožovacie blany a bezkarbónový papier |
| 4816.1 | 21231100-2 | Karbónový xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxnožovacie blany |
| 4817 | 21232000-8 | Obálky, neilustrované karty a korešpondenčné lístky |
| 4817.2 | 21232100-9 | Neilustrované karty |
| 4817xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx1.1 | 21233600-1 | Papier do počítačových tlačiarní v páse |
| 4823.51.1 | 21233610-4 | Formuláre v páse |
| 4823.1 | 21234000-2 | Pogumovaný alebo lepxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxx0-4 | Krycí materiál na steny z papiera alebo na báze papiera |
| 4814 | 21241100-5 | Tapetový papier |
| 4815 | 21243000-8 | Dlážkové krytiny na podkladx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx.2 | 21252000-4 | Filtračný papier |
| 4820.10.10 | 22810000-1 | Papierové alebo lepenkové registre |
| 4820.10.10 | 22813000-2 | Účtovné knihy |
| xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xx xxxxxxxx x 22817000-0 | Diáre alebo osobné organizéry |
| 48 20.10.90 | 22819000-4 | Adresáre |
| 4911.99+4820.40 | 22820000-4 | Formuláre |
| 4911.99+4820.xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-0 | Kusové podnikateľské formuláre |
| 4820.20 | 22830000-7 | Zošity |
| 4820.20 | 22832000-1 | Cvičné papiere |
| 4820.50 | 22840000-0 | Albumy na vxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x 4820.30 | 22850000-3 | Rýchloviazače a súvisiace príslušenstvo |
| 4820.30 | 22851000-0 | Rýchloviazače |
| 4820.30 | 22852000-7 | Zakladače |
| 4xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx |
| 4820.90 | 22861100-4 | Tlačené obálky s okienkom |
| 4820.90 | 22861200-5 | Tlačené obálky bez okienka |
| 4820.90 | 22861300-6 | Tlačené obálky nx xxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx | 22865000-1 | Poukážky |
| 4820.90 | 22866000-8 | Etikety |
| 4820.90 | 22866100-9 | Etikety s čiarovým kódom |
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxx | 22869000-9 | Rozvrhy |
| 4820.90 | 22869100-0 | Nástenné plánovače |
| 3207-3209+4814+5905 | 28811400-4 | Nátery a obklady/izolácie/opláštenie xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xodlahové krytiny |
| 3918+4418.3+4815 | 28812230-8 | Pevné podlahy |
| 3918+4008.21+4016.91+4418.30+4815+5904 | 28812240-1 | Nepravé podlahy |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxx10-1 | Výplatné vrecká/obálky |
| 4817.1 | 30192720-4 | Výplatné adresovacie stroje |
| 4821 | 30192800-9 | Samolepiace etikety |
| 3924+4419+481xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+821 +9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |
| 4805+8421.31+8529+9002 | xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxx2+4818+4803+6910 | 36713000-2 | Sanitárne potreby |
| 4014+4803+4818+9002.9 | 36731000-4 | Položky na jedno použitie |
| 4014+4803+4818+9002.9 x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx+4504.9+4823+8484 | 36933000-0 | Pečate |
49Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a pláxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxe školy |
| 4901.99+4903 | 22112000-8 | Učebnice |
| 4901.99+4903 | 22113000-5 | Knihy pre knižnice |
| 4901.91+4904+4905 | 22114000-2 | Slovníky, xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxx x xxx14310-8 | Katastrálne mapy |
| 4905.99 | 22114311-5 | Modrotlač |
| 4904 | 22114400-6 | Hudobné tlačoviny |
| 4901.91 | 22114500-7 | Encyklopédie |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xx140000-3 | Letáky x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxpisy |
| 4902.1 | 22210000-5 | Noviny |
| 4902.9 | 22211000-2 | Denníky |
| 4902.9 | 22212000-9 | Periodiká |
| 4902.9 | 22212100-0 | Seriály |
| 490xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx0-6 | Pohľadnice |
| 4911.91 | 22312000-0 | Obrázky |
| 4911.91 | 22313000-7 | Obtlačky |
| 4911.91 | 22314000-4 | Vzory |
| 4911.91 | 22315000-1 | Foxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxky, šekové tlačivá, bankovky, akciové certifikáty, obchodný reklamný materiál, katalógy a príručky |
| 4907+9704 | 22410000-7 | Známky |
| 4907+9xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxx x x2420000-0 | Papier s natlačenými známkami |
| 4907.00.30 | 22430000-3 | Bankovky |
| 4907[.00.30+.00.90] | 22440000-6 | Šekové tlačivá |
| 4907.0xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx | Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky |
| 4911.10.10 | 22461000-9 | Katalógy |
| 4911.10 | 22462000-6 | Propagačný materiál |
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxické príručky |
| 4911.99+4820.40 | 22820000-4 | Formuláre |
| 4911.99+4820.40 | 22822000-8 | Podnikateľské formuláre |
| 4911.99+4820.40.10 | xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxčené výrobky z papiera okrem formulárov |
| 4820.90+4910 | 22869000-9 | Rozvrhy |
| 4910 | 22869200-1 | Kalendáre |
| 4911.99 | 22900000-9 | Rôzne tlxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x 22930000-8 | Identifikačné karty |
| 4911.99 | 22940000-1 | Povolenia |
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxtovné lístky |
65Pokrývky hlavy a ich časti
| 6501-6505+6506[.92+.99]+6507 | 18440000-5 | Klobúky a pokrývky hlavy |
| 6503-6505 | 18441000-2 | Kxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxvé pokrývky hlavy |
| 6503-6505 | 18443300-9 | Textilné pokrývky hlavy |
| 6505.9 | 18443310-2 | Barety |
| 6503-6505 | 18443320-5 | Poľné čiapky/čixxxx xx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x
x x507 | 18443500-1 | Priezory |
| 6506.99 | 18444000-3 | Ochranné pokrývky hlavy |
| 6506.99 | 18444100-4 | Bezpečnostné pokrývky hlavy |
| 6506.99 | 1xxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxé klobúky |
66Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti
| 4201+6602+6603[.1+.9] | 19210xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxx-6603 | 36650000-2 | Dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice a palice so sedadielkom |
| 6601 | 36651000-9 | Slnečníky |
| 6601 | 36652000-6 | Dáždnixx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxdnikov, slnečníkov, vychádzkových palíc a podobných potrieb |
67Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasox
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx |
| 6702 | 36634000-4 | Umelý trávnik |
| 6703+6704+9615+9616 | 36675000-3 | Predmety používané na vlasy |
| 6704 | 36675200-5 | Parochne |
68Predxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxx12000-9 | Rôzny stavebný kameň |
| 2516.1+6801 | 14112400-3 | Obrubníky |
| 2514+6802+6803 | 14122200-4 | Dolomit |
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxene a brúsne kotúče |
| 6804[.1+.2] | 26911100-8 | Mlynské kamene |
| 6804[.1+.2] | 26911200-9 | Brúsne kamene |
| 6804.2 | 26911300-0 | Brúsne kotúčx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x x925+4418+6809 | 28812310-3 | Medzisteny |
| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Strecha |
| 4418.50+6807.10.10+6811xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxx2+6803+6810+6811.2+6901+6902+6904+6908 | 28813100-5 | Dlažobné materiály |
| 6801 | 28813120-1 | Dlažobné dosky |
| 6802 | 28813130-4 | Dlažobné xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxlené kamenivo |
| 2715+6807 | 28813310-0 | Obalené cestné kamenivo |
| 2715+6807 | 28813320-3 | Obalené cestné kamene |
| 2715+6807 | 28813330-6 | Pxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stožiare |
| 6810.9 | 28814230-2 | Betónové pilóty (stĺpy) |
| 6810.99 | 28814240-5 | Betónové rúry a ich príslušenstvo (spojky) |
| 6810.9 | 288142xxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xetónové podvaly |
69Keramické výrobky
| 6911 | 26211000-0 | Porcelán alebo jemný (čínsky) porcelánový riad, kuchynský riad a predmety do domácnosxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jemného (čínskeho) porcelánu |
| 6911.10 | 26211120-7 | Riad z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |
| 6911.10 | 26211130-0 | Šálky alebo pxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
| 6911 | 26211300-3 | Vázy z porcelánu alebo jemného (čínskeho) porcelánu |
| 6911.90 | 26211400-4 | Toaletné predmety z porcelánu alebo jemného (čínsxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x
x xxxx | 26212100-8 | Keramický riad |
| 6912 | 26212110-1 | Taniere |
| 6912 | 26212120-4 | Riad |
| 6912 | 26212130-7 | Keramické šálky alebo podšálky |
| 6xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxx0-1 | Sanitárne príslušenstvo z keramiky pre domácnosť |
| 6910 | 26214100-2 | Výlevky a umývadlá |
| 6910 | 26214110-5 | Výlevky |
| 6910 | 26214120-x x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xplachovacie nádrže |
| 6910 | 26214400-5 | Bidety |
| 6910 | 26214500-6 | Pisoáre |
| 6909[.11+.12+.19] | 26240000-2 | Keramické predmety pre technxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx | Porcelán alebo jemná keramika pre laboratórne použitie |
| 6909.11 | 26241200-1 | Porcelán alebo jemná keramika pre technické použitie |
| 6909.1x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xáhradníctve a na prepravu alebo balenie tovarov |
| 6909.9 | 26251100-3 | Keramické predmety pre použitie v poľnohospodárstve |
| 6909.9 | 26251200xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxx0-9 | Nestavebné keramické predmety |
| 3816+6901-6903+6908 | 26260000-8 | Žiaruvzdorný keramický tovar |
| 6901.00.9+6902 | 26261000-5 | Keramixxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
| 6901-6914 | 28811300-3 | Keramické výrobky |
| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Strecha |
| 6801+6802+6803+681xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxx7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Potrubné rozvody/siete |
| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Pomocnx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxx]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006 x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Drenážne rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x
x xx17[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a oceľových |
| 3917[.3+.4]+6905+7608+7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx | Uloženie potrubia |
| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Rúry a príslušenstvo (spojky) |
| 3924+4419+4818+6302[.6+.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx12+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Kuchynské potreby |
| 3924+6911+6912+7013 | 36671110-9 | Kameninový riad |
| 3924+6911+6912+7013 | xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 36671130-5 | Nádoby na jedlo |
| 3924+6911+6912+7013 | 36671160-4 | Tácky |
| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 3667120xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx | 36671300-8 | Porcelán a kuchynské potreby |
| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+821 +9617 | 36xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potreby |
70Sklo a sklenený tovar
| 5801-5803+5806+6001+7019[.4+.5] | 17140000-5 | Špeciálne tkaniny |
| 7003-7005 | 26110000-2 | Sklo |
| 700xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxnie výplňových múrov |
| 7003-7009 | 26120000-5 | Ploché sklo |
| 7006-7009 | 26121000-2 | Tvarované ploché sklo |
| 7007 | 26121200-4 | Bezpečnostnx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4.2] | 26131100-6 | Sklené fľaše |
| 7010[.91.1+.92.1+.93.1+.94.1] | 26131200-7 | Sklené džbány |
| 7010[.2+.9] | 26131300-8 | Sklené ampulky |
| xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxvé sklo |
| 7013.3 | 26133110-3 | Dekantéry |
| 7013.3 | 26133200-1 | Stolové a kuchynské predmety zo sklokeramiky |
| 7013[.29.10+.39.10] | 261333xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxené vložky do vákuových fliaš |
| 7019 | 26140000-1 | Sklené vlákna |
| 7019 | 26141000-8 | Výrobky zo sklených vlákien |
| 7019.31 | 26141100-9 | Rohoxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx+7002+7016 | 26151000-1 | Sklené polotovary |
| 7001+7002 | 26151100-2 | Sklo v tvare guličiek, tyčí alebo rúr |
| 7002.10 | 26151110-5 | Sklené guličxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxx3 | Sklené tehly, obkladačky, dlaždice alebo kvádre (kocky) z lisovaného skla |
| 7010.1+7011+7014+7015+7017+7018.1+8546.1+9405.91 | 26152000-x x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxx x 26152200-0 | Sklo do hodín, hodiniek alebo okuliarov |
| 7015 | 26152210-3 | Sklá do hodín |
| 7015 | 26152220-6 | Sklá do hodiniek |
| 7015.10 | 261522xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxné výrobky |
| 7010.1+7017 | 26152330-0 | Sklenené výrobky pre laboratóriá |
| 7017 | 26152331-7 | Petriho misky |
| 7017 | 26152339-3 | Skúmavky |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx x
x xxxxxxx | 26152700-5 | Sklené perličky (korálky) |
| 6801+6901.1+6902+6907+6908+7016 | 28813200-6 | Kamenné dlaždice |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x x303+7011+8539+8540 | 28815800-6 | Vnútorné vybavenie budov |
| 7011+8539+8540 | 28815820-2 | Žiarivkové svietidlá |
| 7011+8539+8540 | 28815821xx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a obcí |
| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824700-1 | Značenie |
| 7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824710-4 | Materiály značiek |
| 3924xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Kuchynské potreby |
| 3924+6911+6912+7013 | 36671110-9 | Kameninový riad |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
| 3924+6911+6912+7013 | 36671130-5 | Nádoby na jedlo |
| 3924+7310+7612 | 36671140-8 | Poľné fľaše na vodu |
| 7012+7619 | 36671150-1 | Termosky |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxby |
| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8215+9617 | 36671210-0 | Jedálenské potreby |
| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx jedlo |
71Pravé perly (prírodné alebo umelo pestované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z icxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vzácne kovy |
| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521000-9 | Drahokamy a polodrahokamy |
| 7103.1 | 14521100-0 | Drahokamy |
| 7102.1+7102.31+7103.1 | 1xxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxk z drahokamov |
| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521200-1 | Polodrahokamy |
| 7102.1+7102.31+7103.1 | 14521210-4 | Prach alebo prášok z polodrahokamxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
| 7102.2 | 14522300-9 | Šmirgeľ |
| 7102.2 | 14522400-0 | Prírodné brúsivá |
| 2837-2840+2842+2845-2847+7104.1 | 24135000-9 | Rôzne anorganické cxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
| 7104.2 | 24137200-5 | Syntetické polodrahokamy |
| 7106-7112 | 27400000-9 | Vzácne kovy a plátovanie kovov vzácnymi kovmi |
| 7106-7112 | 27410000xx x xxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxku |
| 7106.1 | 27411110-3 | Striebro vo forme prášku |
| 7106.91 | 27411120-6 | Surové striebro |
| 7106.92 | 27411200-1 | Polotovary zo striebra |
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x
x xxx2 | 27414000-0 | Odpad alebo šrot zo vzácnych kovov |
| 7112 | 27420000-5 | Kovy plátované vzácnymi kovmi |
| 7112[.1+.2+.9] | 27421000-2 | Základné koxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxnce) |
| 7101.22+7115+7118 | 36200000-3 | Klenoty a príbuzný tovar |
| 7101.22+7115+7118 | 36210000-6 | Mince a medaily |
| 7118 | 36211000-3 | Mincx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxx00-6 | Perly |
| 7114 | 36222000-3 | Zlatnícke výrobky |
| 7115+7116 | 36223000-0 | Výrobky z drahých kovov |
| 7102.39+7103.9+7104.9 | 36224000-7 | xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxchodku |
| 6702+7117 | 36630000-6 | Umelé výrobky |
| 7117 | 36635000-1 | Imitácia šperkov |
| 7118 | 36960000-8 | Známky |
72Železo a oceľ
| 7201-xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxx000-0 | Výrobky zo železa |
| 7206+7207[.11.1+.12.1+.19(.11-.16+.31)+.20(.11-.17+.32+.51-.57+.71)] | 27114000-7 | Železo |
| 7206+7207[.11xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx11-.17+.32+.51-.57+.71)]+7218[.1+.91.1 .99(.11+.2)]+7224[.1+.90(.0+.15+.3)] | 27115000-4 | Oceľ |
| 7206+7207[.11.1+.12.1+.19(.11-.16+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxx14[.2+.9]+7215.90.1+7221+7222[.1+.30.1]+7227+7228[.10(.1+.3)+.20(.1+.3)+ xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxoska, škvara, železný odpad a šrot |
| 7204.5 | 27191000-0 | Pretavený šrot v ingotoch |
| 7222.307222[.5+.91]+7228[.10.5+.4] | 27311000-8 | Prúty x xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Výrobky z nehrdzavejúcej ocele |
| 7211[.23.9+.29(.5+.9)+.90.9]+7212[.10.99+.20.9+.30.9+.40.98+.50(.7+.9)+.60(.93+ 99)]+7220[.20(.3-.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+7212[.10.99+.20.9+.30.9+.40.98+.50(.7+.9)+.60(.93+ 99)] | 27321100-2 | Plocho valcované výrobky zo železa |
| 7220[.20(.3-.9)+.90(.39+.9)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxbky z ocele |
| 72 22.40.91 | 27331100-5 | Uholníky, tvarovky a profily |
| 72 22.40.91 | 27331110-8 | Netrúbkové elektrické vedenie |
| 7216[.61+.9xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxx200-9 | Drôt zo zliatin |
| 7202[.19+.4+.6] | 27351000-0 | Ferozliatiny, nie ESCS |
| 7202.19 | 27351100-1 | Feromangán |
| 7202.4 | 27351200-2 | Ferxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20(.19+.39+.59+.79+.9)]+7218[.91.9+.99(.19+.9 ]+7224.90[.19+.9] | 27354000-1 | Polotovary |
| 7207[.11.9+.12.9+.19(.19+.39+.9)+.20(.19xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxry z ocele |
| 7218[.91.9+.99(.19+.9)]+7224.90[.19+.9] | 27354210-6 | Polotovary z nehrdzavejúcej ocele |
| 7214.1 | 27355000-8 | Kované výrobky xx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxx00-9 | Oceľové potrubia |
73Predmety zo železa alebo z ocele
| 7304.5+8545 | 27130000-5 | Výrobky z uhlíkovej ocele |
| 7304.5 | 27131000-2 | Trubicx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx)+.2+.40.1+.90.1] | 27151000-8 | Železný a oceľový železničný konštrukčný materiál |
| 7302[.10(.3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27151100-9 | Železný žxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxx3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27152100-6 | Železné koľajnice |
| 7302[.10(.3+.9)+.2+.40.1+.90.1] | 27152200-7 | Oceľové koľajnice |
| 7302[.2+.40.xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxy — ložiská) |
| 7302.9 | 27152320-4 | Valcované vodiace koľajnice |
| 7302.2 | 27152330-7 | Valcované podvaly a priečne podvaly (nosníky) |
| 7303-xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a duté profily |
| 7303-7307 | 27211100-8 | Železné potrubia a trubice |
| 7307 | 27212000-4 | Rôzne príslušenstvo na trubice |
| 7307 | 27212100-5 | Sxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxy a príslušenstvo na trubky |
| 7304-7307 | 27220000-3 | Oceľové potrubia a príslušenstvá (spojky) |
| 7304-7306 | 27221000-0 | Duté profily |
| 730x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxubie so závitmi |
| 7307[.2+.9] | 27222300-0 | Neliate príslušenstvá (spojky) na potrubie |
| 7307[.2+.9] | 27222400-1 | Zvárané ohyby a kolená |
| xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxárané železné alebo oceľové uholníky, tvarovky a profily pre železnice |
| 7302[.10.1+.3+.40.9+.90(.3+.9)] | 27356200-7 | Železničný stavebný maxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxžovatiek |
| 7302.4 | 27356230-6 | Koľajnicové spojky a (základné dosky — ložiská) |
| 7302.90.3 | 27356240-9 | Koľajové svorky, základové dosky a poxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxvov a ich časti, okrem prefabrikovaných budov |
| 7308.1 | 28112100-1 | Železné alebo oceľové mosty |
| 7308.1 | 28112110-4 | Časti mostov zo železa alxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxrukcie |
| 7308.1 | 28112130-0 | Železné mostné konštrukcie |
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x
| 7308.2 | 28112212-9 | Statické vrtné veže |
| 7308.2 | 28112220-8 | Pylóny |
| 7308.2 | 28112221-5 | Stĺpy |
| 7308.2 | 28112222-2 | Stĺpy elektrickxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxrické stĺpy |
| 7308.2 | 28112230-1 | Piliere |
| 7308.2 | 28112231-8 | Železné piliere |
| 7308.2 | 28112232-5 | Oceľové piliere |
| 7308.2 | 281122xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxiare |
| 7308.2 | 28112261-7 | Rozhlasové stožiare |
| 7308.2 | 28112262-4 | Televízne stožiare |
| 7308.2 | 28112263-1 | Priehradové stĺpy |
| 730xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxx+.9]+7610.9 | 28112311-3 | Oblúkové trámy (výstuhy) |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112312-0 | Oblúkové výstuže na stojkách |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 2xxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112316-8 | Oblúkové svorky |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112317-5 | Konštrukcia lešenia |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 2811231xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112322-3 | Telefónne búdky |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112329-2 | Bezpečnostné zásteny |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112330xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxjšie plášte |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112382-1 | Priepuste |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112383-8 | Stavidlá |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112390-0 x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxny |
| 7308.3+7610.1 | 28121000-6 | Okná a súvisiace prvky |
| 7308.3 | 28121100-7 | Železné alebo oceľové okná a súvisiace prvky |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x Železné alebo oceľové okná |
| 7308.3 | 28121131-3 | Železné alebo oceľové okenné rámy |
| 7308.3+7610.1 | 28122000-3 | Okná, dvere a súvisiace prvky x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxx610.1 | 28122200-5 | Dvere |
| 7308.3+7610.1 | 28122210-8 | Slepé dvere (prázdne) |
| 7308.3+7610.1 | 28122211-5 | Rámy dverí |
| 7308.3+7610.1 | 28xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxx0.1 | 28122220-1 | Protipožiarne dvere |
| 7308.3+7610.1 | 28122230-4 | Posuvné dvere |
| 7308.3+7610.1 | 28122240-7 | Garážové dvere |
| 7308.3+7xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx5 | Tlakové fľaše na vzduch |
| 7309+7611 | 28211110-8 | Tlakové fľaše na stlačený vzduch |
| 7309+7611 | 28211200-6 | Dýchacie prístroje |
| 7309+76xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxebo oceľové cisterny |
| 7309+7611 | 28211400-8 | Zásobníky |
| 7309+7611 | 28211410-1 | Zásobníky oleja |
| 7309+7611 | 28211420-4 | Zásobníky kalxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxé plyny |
| 7311+7613 | 28212100-2 | Tlakové fľaše na plyn |
| 7311+7613 | 28212200-3 | Zásobníky plynu |
| 7309+7611 | 28213000-8 | Veľké kontajnery x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
| 7309+7611 | 28213210-3 | Vodné komory |
| 7309+7611 | 28213300-1 | Štandardné nákladné (dopravné) kontajnery |
| 7309+7611 | 28213400-2 | Skladoxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxntajnery na odpad |
| 7309+7611 | 28213800-6 | Kontajnery na odpadový materiál |
| 7310[.1+.29]+7612 | 28214000-5 | Sudy |
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx14300-8 | Systém na skladovanie v kontajneroch |
| 7310[.1+.29]+7612 | 28214310-1 | Stohovacie stroje |
| 7310[.1+.29]+7612 | 28214400-9 | Hliníkxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx1+.29] | 28216100-0 | Železné alebo oceľové bubny |
| 7310[.1+.29]+7612 | 28216200-1 | Bubny na odpad |
| 7310[.1+.29]+7612 | 28217000-6 | Škatule/xxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxx.1+.29]+7612 | 28217300-9 | Prefabrikované škatule/boxy |
| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218000-3 | Kontajnery, uzávery, vrchnáky kontxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Plechovky |
| 7310.29 | 28218410-0 | Železné alebo oceľové plechovky |
| 7310.29+7612 | 28218420-3 | Plechovky na potraviny |
| 7309+7611 | 282190xxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx |
| 7322.1 | 28221100-8 | Radiátory |
| 7322.1 | 28221110-1 | Radiátory ústredného kúrenia |
| 7322.1 | 28221111-8 | Radiátory ústredného kúrenia nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxx7 | Železné a oceľové lanká |
| 7313+7413+7614 | 28412000-3 | Drôt na ploty |
| 7313 | 28412300-6 | Ostnatý drôt |
| 7314+7414 | 28413000-0 | Kovové plexxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xlince, cvočky, pripináčiky |
| 7317+7415.1+7616.1 | 28414100-8 | Svorky |
| 7317.00.2+7415.1+7616.1 | 28414200-9 | Klince |
| 7317+7415.1+761xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxx9.10 | 28416100-2 | Ihly na šitie |
| 7319.10 | 28416200-3 | Pletacie ihlice |
| 7312 | 28418000-5 | Železné alebo oceľové slučky |
| 7312+7313+7413+xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xízkeho a stredného napätia |
| 7312+7313+7413+7614 | 28421130-9 | Káble nízkeho napätia |
| 7312+7313+7413+7614 | 28421140-2 | Káble stredného naxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx614 | 28421210-4 | Podmorské káble |
| 7312+7313+7413+7614 | 28421400-3 | Tienené káble |
| 7312+7313+7413+7614 | 28421500-4 | Signalizačné káble x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxo ku káblom |
| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422100-7 | Elektroinštalačné káble |
| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422200-8 | Káblové konektory |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx8+7615+8210+8515 | 28510000-0 | Kovové predmety do kúpeľne a kuchyne |
| 7324+7418.2+7615.2 | 28511000-7 | Kovová sanita |
| 7324.9+7418.2+7615.x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxx3+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Kovový stolový riad |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-8 | Ešusy |
| 7323+7418.1+7615.1+82xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx15 | 28512220-2 | Police na taniere |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Kovové predmety pre domácnosť |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x8512930-2 | Kovové smetné nádoby |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Kovové odpadové nádoby |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 285xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxx+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Rôzne predmety na báze kovu |
| 7326.90.3 | 28527200-4 | xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxné kováčske výrobky |
| 7326.9 | 28527300-5 | Zariadenia na manipuláciu s tovarom |
| 7326.9 | 28527330-4 | Plošiny na manipuláciu s tovarom x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
| 7316 | 28527710-2 | Povrchové komory (boxy) |
| 7316 | 28527720-5 | Koncové komory (boxy) |
| 7316 | 28527730-8 | Rámy revíznych otvorov (šácht) |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxx-6 | Železné stupienky v revíznej šachte |
| 7316 | 28527800-0 | Kotvy |
| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
| 7301.1+7303[.4+.9]+7610.9 | 28528940-0 | Kovové plechy |
| 7326.1+7419.91+8207 | 28528960-6 | Kovové pečiatky/razidlá |
| 7310+7612+8303 | xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx000-2 | Vzpery |
| 7308.40.1 | 28561100-3 | Banské vzpery |
| 7308.40.1 | 28562000-9 | Banské stojky |
| 7315.8 | 28564000-3 | Pásy pásových vozidiel x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxx81100-9 | Požiarne rebríky |
| 7318[.1+.2]+7320+7415[.2+.3]+7416+7419.1 | 28710000-2 | Upínadlá/spony |
| 7318.1+7415.3 | 28711000-9 | Upínadxxxxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
| 7318.14+7415.3 | 28711300-2 | Závitorezné skrutky |
| 7318.1+7415.32 | 28711400-3 | Svorníky (skrutka s maticou) |
| 7318.1+7415.3 | 28711500-x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
x 7318.16+7415.32 | 28711600-5 | Matice |
| 7318.1 | 28711700-6 | Železné alebo oceľové predmety so závitom |
| 7318.2 | 28712000-6 | Železné alebo ocexxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxčky |
| 7318.29 | 28712400-0 | Oceľové koľajnicové spojky |
| 7315[.2-.9]+7419.1 | 28720000-5 | Reťaze |
| 7315[.2-.9]+7419.1 | 28721000-2 | Kĺboxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Časti prístreškov |
| 7308[.4-.9]+7610.9 | 28812120-4 | Profilové diely |
| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Strecxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx200-0 | Klampiarske a kúrenárske materiály |
| 7321.8+7322+7417 | 28815220-6 | Kúrenárske materiály |
| 3925.3+7308.3+7610.1 | 28815300-1 | Okenxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10.9 | 28822000-0 | Ploty |
| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823000-7 | Bezpečnostné závory |
| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823100-8 | Bezpečnostné oplotxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxx3000-3 | Oceľové palety |
| 7304+7307 | 28844000-0 | Oceľové rúry |
| 7308.9 | 28845000-7 | Oceľové stĺpiky |
| 7308.9 | 28846000-4 | Oceľové nosníky x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xceľový plech |
| 6909+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Potrubné rozvody/siete |
| 6909+7307+7412+7507+7609+7805+7906+80xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x
x xxx7[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 2886311xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrky kúrenia |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 x xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Nízkotlakové rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxem železných a oceľových |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863200-1 | Príslušenstvo (spojky) rúrok |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863240-3 | Rúrkové kĺby |
| 3917[.3+.4]+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 28864200-8 | Uloženie potrubia |
| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864310-2 | Rúry a príslušenstvo (spojky) |
| 7315.19+8482.xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxv a riadenia |
| 7315.19+8482.9 | 29142100-7 | Časti prvkov ozubených prevodov |
| 7321+7322.9+7417+8419.1 | 29720000-2 | Neelektrické prístroje xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxnia na varenie pre domácnosť |
| 7321.8 | 29721200-1 | Plynové chladničky |
| 7322.9 | 29721300-2 | Neelektrické ohrievače vzduchu, rozvodné zariadxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stlačeným vzduchom |
| 7322.9 | 29722000-6 | Časti sporákov, varičov, ohrievačov a prístrojov pre domácnosť |
| 7322.9 | 29722100-7 | Časti sporákox x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xx02 | 29813100-2 | Koľajnice a ich príslušenstvo |
| 7302 | 29813110-5 | Tyče |
| 7302 | 29813120-8 | Traťové koľajnice |
| 7302 | 29813130-1 | Električxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xx813170-3 | Srdcovky výhybiek |
| 7302.3 | 29813180-6 | Hrotnice |
| 7308+7326.9+7610+8425+8905+8907 | 29814000-8 | Nosné zariadenia |
| 7308+73xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxnipuláciu s kalmi |
| 7326.9 | 29814130-8 | Zariadenia na sušenie kalov |
| 7326.9 | 29814300-1 | Prístupové rampy |
| 7326.9 | 29814310-4 | Rampy ku kxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxx14400-2 | Pojazdné žeriavy |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx000-5 | Prefabrikované zariadenia |
| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+821 +9617 | 36671000-x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+7615.1+8210+8211+821 +9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanie |
74Meď a predmety z medi
| 2620.3+7401-7412 | 27700000-2 | Výrobky z mxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxxx x x7720000-8 | Polotovary z medi |
| 7406 | 27721000-5 | Medený prášok a vločky (šupiny) |
| 7407 | 27722000-2 | Medené prúty, tyče a profily |
| 7408 | 277xxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxebo rúrky a trubice a príslušenstvo (spojky) k nim |
| 7411 | 27726100-1 | Medené rúry a trubice |
| 7411.21 | 27726110-4 | Mosadzné rúry a trubice |
| 7xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxenstvo k rúram alebo trubiciam z mosadze |
| 2620.3+7404 | 27730000-1 | Medený odpad a šrot |
| 7313+7413+7614 | 28411000-6 | Lanká |
| 7313+7413+76xx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx-2 | Drôtené pletivo |
| 7317+7415.1+7616.1 | 28414000-7 | Svorky, klince, cvočky, pripináčiky |
| 7317+7415.1+7616.1 | 28414100-8 | Svorky |
| 7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxky |
| 7201+7202+7206+7401+7403+7601 | 28419000-2 | Vodiče |
| 7401+7403 | 28419200-4 | Medené alebo bronzové vodiče |
| 7312+7313+7413+7614 | 2xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x xx12+7313+7413+7614 | 28421120-6 | Káble nízkeho a stredného napätia |
| 7312+7313+7413+7614 | 28421130-9 | Káble nízkeho napätia |
| 7312+7313+74xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-3 | Tienené káble |
| 7312+7313+7413+7614 | 28421500-4 | Signalizačné káble |
| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422000-6 | Príslušenstvo ku káblom x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx326.90.8+7413+7614 | 28422300-9 | Káblovody |
| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422400-0 | Káblové príchytky (spony) |
| 7323+7324+7418+7615+82xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx0-8 | Kohútiky |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512000-4 | Kovové stolové a kuchynské predmety alebo predmety pre domácnosť |
| 7323+7418.1+xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x8512200-6 | Kovový kuchynský riad |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512210-9 | Kuchárske potreby |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 285122xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx910-6 | Kovové odpadové nádoby |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512920-9 | Poštové schránky |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xovové nádoby |
| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Kovové tovary |
| 7316+7325+732xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Kovové fitingy |
| 7326.1+7419.91+8207 | 28528960-6 | Kovové pečiatky/razidlá |
| 7318[.1+.2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x x8711100-0 | Skrutky do dreva |
| 7318.13+7415[.32+.39] | 28711200-1 | Závitové háčky a závitové krúžky |
| 7318.14+7415.3 | 28711300-2 | Závitorezxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxx415.3 | 28711510-7 | Svorníky a skrutky |
| 7318.1+7415.3 | 28711520-0 | Podvalové svorníky a skrutky |
| 7318.16+7415.32 | 28711600-5 | Matice |
| xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx+7419.1 | 28722000-9 | Časti reťazí |
| 7320+7416 | 28730000-8 | Pružiny |
| 7321+7322+7417+7803+7805+7806 | 28815200-0 | Klampiarske a kúrenárskx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxody/siete |
| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Pomocný materiál pre potrubia |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+76xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rúry |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxvádzacie rúrky a ich príslušenstvo |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Spájacxx xxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Neelektrické prístroje pre domácnosť |
| 7321[.1+.8]+7417+8419.1 | 29721000-9 | Zariadenia na varenie alebo kúrenie pre domácnosť |
| 7321.1+74xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx | Anódy |
| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+821 +9617 | 36671000-5 | Kuchynské vybavenie |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x5Nikel a predmety z niklu
| 7502 | 27810000-6 | Surový nikel |
| 7501+7504-7508 | 27820000-9 | Výrobky z niklu |
| 7504-7507 | 27821000-6 | Polotovarx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxklový plech |
| 7507 | 27821300-9 | Niklové rúry alebo rúrky a trubice a príslušenstvo k nim (spojky) |
| 7504 | 27821400-0 | Niklový prášok a vločky (šuxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10 x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xáze kovu |
| 6909+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Potrubné rozvody/siete |
| 6909+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 2xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxk |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
xx
x xxxx.2+2620.4+7601-7616 | 27500000-0 | Hliník a hliníkové výrobky |
| 2818.20+7601 | 27510000-3 | Surový hliník |
| 7603-7616 | 27520000-6 | Hliníkové xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx | Hliníkové prúty, tyče a profily |
| 7605 | 27521300-6 | Hliníkový drôt |
| 7606 | 27521400-7 | Hliníkový plech |
| 7607 | 27521500-8 | Hliníková fólix x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxa |
| 7602+2620.4 | 27530000-9 | Hliníkový odpad a šrot |
| 7301.1+7308[.1+.2+.4+.9]+7610.9+8426 | 28112000-0 | Konštrukčné výrobky z kovov a ich čxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x
x xxxxxxxxxx]+7610.9 | 28112310-6 | Lešenia |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112311-3 | Oblúkové vzpery |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112312-0 | Oblúkové trámy (výstuxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx5-1 | Príslušenstvo k lešeniu |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112316-8 | Oblúkové svorky |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112317-5 | Konštrukcia lešenia |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-6 | Autobusové prístrešky |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112322-3 | Telefónne búdky |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112329-2 | Bezpečnostné zásteny |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx.9 | 28112381-4 | Obklady/vonkajšie plášte |
| 7308[.4+.9]+7610.9 | 28112382-1 | Priepuste |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxery |
| 7308.3+7610.1 | 28121000-6 | Okná a súvisiace prvky |
| 7610.1 | 28121200-8 | Hliníkové okná a súvisiace prvky |
| 7610.1 | 28121210-1 | Hliníxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-3 | Okná, dvere a súvisiace prvky |
| 7308.3+7610.1 | 28122100-4 | Okná |
| 7308.3+7610.1 | 28122110-7 | Okenné rámy |
| 7308.3+7610.1 | 28122111-4 x xxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xámy dverí |
| 7308.3+7610.1 | 28122212-2 | Sitá na dvere |
| 7308.3+7610.1 | 28122213-9 | Dverové prahy |
| 7308.3+7610.1 | 28122214-6 | Železné alexx xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-7 | Garážové dvere |
| 7308.3+7610.1 | 28122300-6 | Brány |
| 7308.3+7610.1 | 28122310-9 | Prístupové brány |
| 7309+7611 | 28211000-4 | Kovové cisxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Dýchacie prístroje |
| 7309+7611 | 28211210-9 | Dýchacie prístroje pre požiarnikov |
| 7309+7611 | 28211220-2 | Dýchacie prístroje pre potápačov |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxx11500-9 | Zásobníky vody |
| 7309+7311+7611+7613 | 28211600-0 | Nádrže |
| 7311+7613 | 28212000-1 | Kontajnery na skvapalnené plyny |
| 7311+7613 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxx100-9 | Železné alebo oceľové kontajnery |
| 7309+7611 | 28213110-2 | Silá |
| 7309+7611 | 28213200-0 | Chladené kontajnery |
| 7309+7611 | 2821321xxx x xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x 7309+7611 | 28213500-3 | Kontajnery na vodu |
| 7309+7611 | 28213600-4 | Kontajnery na kolesách |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxy |
| 7310[.1+.29]+7612 | 28214100-6 | Skladovacie koše |
| 7310[.1+.29]+7612 | 28214200-7 | Železné alebo oceľové sudy |
| 7310[.1+.29]+7612 | 2xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxíkové sudy |
| 7310[.1+.29]+7612 | 28216000-9 | Bubny |
| 7310[.1+.29] | 28216100-0 | Železné alebo oceľové bubny |
| 7310[.1+.29]+7612 | 2821620xxx x xxxxx xx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxné alebo oceľové škatule/boxy |
| 7310[.1+.29]+7612 | 28217200-8 | Kryty meracích prístrojov |
| 7310[.1+.29]+7612 | 28217300-9 | Prefabrikovanx xxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontajnerov a veká z ľahkých kovov |
| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218100-4 | Kontajnery z ľahkých kovov |
| 7310[.1+.29]+7612 | 2821840xxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxx0-6 | Hliníkové plechovky |
| 7309+7611 | 28219000-0 | Kade |
| 7313+7413+7614 | 28411000-6 | Lanká |
| 7313+7413+7614 | 28412000-3 | Drôt na ploty |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx16.1 | 28414200-9 | Klince |
| 7317+7415.1+7616.1 | 28414300-0 | Cvočky |
| 7317.00.1+7415.1+7616.1 | 28414400-1 | Pripináčiky |
| 7201+7202+72xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x súvisiace výrobky |
| 7312+7313+7413+7614 | 28421000-9 | Káble |
| 7312+7313+7413+7614 | 28421100-0 | Elektrické káble |
| 7312+7313+7413+761x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-2 | Káble stredného napätia |
| 7312+7313+7413+7614 | 28421150-5 | Káble vysokého napätia |
| 7312+7313+7413+7614 | 28421200-1 | Podvodné káble |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx+7413+7614 | 28422100-7 | Elektroinštalačné káble |
| 7312+7326.90.8+7413+7614 | 28422200-8 | Káblové konektory |
| 7312+7326.90.8+7413+7614 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx | Kovové predmety do kúpeľne a kuchyne |
| 7324+7418.2+7615.2 | 28511000-7 | Kovová sanita |
| 7324.9+7418.2+7615.2 | 28511100-8 | Kohútiky |
| 73xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x8512100-5 | Kovový stolový riad |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-8 | Ešusy |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512200-6 | Kovový kuxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxre |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Kovové predmety pre domácnosť |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512910-6 | Kovové odpadoxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxy |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Kovové odpadové nádoby |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512950-8 | Kovové nádoby |
| 731xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Rôzne predmety na báze kovu |
| 7301[.1+.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+82xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx7 | Kovové tvarovky |
| 7301.1+7303[.4+.9]+7610.9 | 28528940-0 | Kovové plechy |
| 7310+7612+8303 | 28552000-6 | Debničky na mince |
| 7308.4+731xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxti prístreškov |
| 7308[.4-.9]+7610.9 | 28812120-4 | Profilové diely |
| 7306.6+7608[.1+.2] | 28815100-9 | Potrubia |
| 3925.3+7308.3+7610.1 | xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxx403.1+7308.9+7610.9 | 28822000-0 | Ploty |
| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823000-7 | Bezpečnostné závory |
| 3926.9+7308.9+7610.9 | 28823100-8 | Bexxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862100-3 | Pomocný materiál pre potrubia |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 2xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx5+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863110-3 | Odvodňovacie rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 2886311xxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863130-9 | Kanalizačné rúry |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 2886314xxx x xxxxx x xxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx5+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863160-8 | Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx0-1 | Príslušenstvo (spojky) rúrok |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |
| 3917[.3+.4]+4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx240-3 | Rúrkové kĺby |
| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Obalenie/obloženie a uloženie potrubia |
| 3917[.3+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxušenstvo (spojky) |
| 7308+7326.9+7610+8425+8905+8907 | 29814000-8 | Nosné zariadenia |
| 7308+7326.9+7610 | 29814100-9 | Prístupové plošiny |
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8211+821 +9617 | 36671000-5 | Kuchynské vybavenie |
| 3924+7310+7612 | 36671140-8 | Poľné fľaše na vodu |
| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+691xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx
x xxxxxxxxxxx001 | 27610000-4 | Olovo, zinok a cín |
| 7801 | 27611000-1 | Olovo |
| 7803-7806+7903-7907+8003-8007 | 27620000-7 | Polotovary z olova, zinku a cínu |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxch, pásy a fólie |
| 7805 | 27621300-7 | Olovené rúry alebo trubice a ich príslušenstvo (spojky) |
| 7804.2 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x
x xxxxxx325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Kovové tovary |
| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxe a kúrenárske materiály |
| 7803+7805+7806 | 28815210-3 | Klampiarske materiály |
| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Poxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx06+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Rúrky a príslušenstvo (spojky) |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 288631xxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Drenážne rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrky kúrenxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Nízkotlxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a oceľových |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+750xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxrkové uzávery |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx a uloženie potrubia |
| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Uloženie potrubia |
| 7805 | 28864210-1 | Medené rozvody |
| 3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx00-4 | Olovo, zinok a cín |
| 7901 | 27612000-8 | Zinok |
| 7803-7806+7903-7907+8003-8007 | 27620000-7 | Polotovary z olova, zinku a cínu |
| 7903-79xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxia |
| 7906 | 27622300-4 | Zinkové rúry alebo rúrky a trubice a ich príslušenstvo (spojky) |
| 7903 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x
x 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Kovové tovary |
| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxcht) |
| 7907 | 28527900-1 | Galvanizačné anódy |
| 7907 | 28527910-4 | Zinkové galvanizačné anódy |
| 7907 | 28527920-7 | Horčíkové galvanizačné anxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx100-3 | Pomocný materiál pre potrubia |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Rúrky a príslušenstvo (spojky) |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx863110-3 | Odvodňovacie rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863111-0 | Drenážne rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx130-9 | Kanalizačné rúry |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |
| 3917[.3+.4]+690xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx06 | 28863160-8 | Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrkxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxx.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863210-4 | Rúrkové uzávery |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Obalenie/obloženie a uloženie potrubia |
| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.4 | 31131000-3 | Jednofázové motory |
| 7402+7907+8007 | 31131200-5 | Anódy |
80Cín a predmety z cínu
| 7801+7901+8001 | 27610000-4 | Olovo, zinok x xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxtovary z cínu |
| 8003 | 27623100-9 | Cínové prúty, tyče, profily a drôt |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxx0-2 | Cínový prášok a vločky (šupiny) |
| 2620[.1+.2]+7802+7902+8002 | 27630000-0 | Olovený, zinkový alebo cínový odpad a šrot |
| 7316+7325+7326+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28527000-2 | Rôzne predmety na báze kovu |
| 6906+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28862000-2 | Potrubné rxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+7609+7805+7906+8006 | 28863000-9 | Rúrky a príslušenstvo (spojky) |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863100-0 | Rúxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7805+7906+8006 | 28863111-0 | Drenážne rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863121-3 | Rúrky kúrenia |
| 3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7805+7906+8006 | 28863140-2 | Parné a vodné rúrky |
| 3917[.3+.4]+6905+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863150-5 | Nízkotlakové rúxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx+7304-7306+7411+7608+7609+7805+7906+8006 | 28863170-1 | Rúry a rúrky, okrem železných a oceľových |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxávery |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+7609+7805+7906+8006 | 28863230-0 | Spájacie kusy rúrok |
| 3917[.3+.4]+4009+7307+7412+7507+760xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxie potrubia |
| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 | 28864200-8 | Uloženie potrubia |
| 3917[.3+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006 x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
81 Ostatné základné kovy; cermety; predmety z nich | | | |
82Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky, zo základného kovu; ich časti a sxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x 22520000-1 | Zariadenie na suché leptanie |
| 8207+8462 | 22521000-8 | Raziace zariadenie |
| 8201-8215 | 28417000-8 | Železiarsky tovar |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxx17400-2 | Železný tovar |
| 8201-8208 | 28417500-3 | Ručné kováčske výrobky |
| 8201-8208 | 28417510-6 | Kováčske výrobky |
| 7323+7324+7418+7615xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx alebo predmety pre domácnosť |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Kovový stolový riad |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512110-x x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxby |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512220-2 | Police na taniere |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512900-3 | Kovové predmety pre domácnxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 | Kovové smetné nádoby |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Kovové odpadové nádoby |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx8 | Kovové príslušenstvo |
| 7326.1+7419.91+8207 | 28528960-6 | Kovové pečiatky/razidlá |
| 8211-8215 | 28610000-1 | Príbor |
| 8211+8213 | 28611xxxxx x xxxx x xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx | Nožnice |
| 8212 | 28612000-5 | Britvy |
| 8212 | 28612100-6 | Žiletky |
| 8214.2 | 28613000-2 | Manikúrové alebo pedikúrové súpravy |
| 8215 | 2861xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxx21100-2 | Rýle a lopaty |
| 8201.1 | 28621110-5 | Rýle |
| 8201.1 | 28621120-8 | Lopaty |
| 8201 | 28621200-3 | Vidly |
| 8201.3 | 28621300-4 | Čakany, šxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxx3 | 28621340-6 | Hrable |
| 8201.3 | 28621341-3 | Plážové hrable |
| 8201.4 | 28621400-5 | Sekery |
| 8202 | 28621500-6 | Ručné píly |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x 28622200-0 | Kliešte |
| 8203.2 | 28622210-3 | Oblúčikovacie kliešte |
| 8205.2 | 28622300-1 | Kladivá |
| 8205 | 28622400-2 | Štikacie kliešte |
| xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxkovanie povrchov ciest |
| 8203.1 | 28622700-5 | Pilníky a rašple |
| 8205.4 | 28622800-6 | Skrutkovače |
| 8207[.4-.9]+8466[.1+.2] | 28622900-7 | xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x
x 8205 | 28623000-5 | Nástroje poháňané podnožou |
| 8205 | 29824000-1 | Kováčske zariadenia |
| 8201-8205 | 29836210-3 | Hydraulické zariadenia |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxx6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+8210+8211+8215+9617 | 36671100-6 | Kuchynské potreby |
| 3924+4419+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+821xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxy |
| 3924+4419+4818+6302[.6+.9]+6911+6912+7012+7013+7323+7418.1+7615.1+8210+8211+821 +9617 | 36672000-2 | Potreby pre verejné stravovanix x
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxhkých kovov |
| 7309+7310[.1+.2]+7611+7612+8309 | 28218100-4 | Kontajnery z ľahkých kovov |
| 8309 | 28218300-6 | Uzávery, zátky, vrchnáky kontajxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxx9.9 | 28218340-8 | Veká |
| 8311 | 28415000-4 | Drôtené tyče |
| 8311 | 28415100-5 | Príslušenstvo na zváranie |
| 8311 | 28415200-6 | Zváracie materiáxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx | Materiály na spájkovanie na tvrdo |
| 7316+7325+7326+7419.9+7508+7616.9+7806+7907+8007+8302.5+8306.1+8307+8310 | 28520000-3 | Kovové tovaxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxx00-5 | Pancierové alebo spevnené dvere |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxy |
| 8303.00.9 | 28521720-3 | Schránky |
| 8303.00.9 | 28521721-0 | Bezpečnostné schránky |
| 8303.00.9 | 28521722-7 | Bezpečnostné skrine |
| 83xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxske alebo stolové vybavenie |
| 8304 | 28522100-8 | Podávače |
| 8304 | 28522200-9 | Drobné kancelárske vybavenie |
| 8304+8305 | 28522300-0 | Stoloxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxfie alebo obrazy a zrkadlá |
| 8306.3 | 28524300-4 | Rámy na fotografie |
| 8306.3 | 28524400-5 | Rámy na obrazy |
| 8308 | 28525000-8 | Háčky a očká |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx | Zvony |
| 8310 | 28527400-6 | Značky a súvisiace prvky |
| 8310 | 28527410-9 | Kovové značky |
| 8310 | 28527420-2 | Dopravné značky |
| 8310 | 285274xxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxx.2]+7308[.4+.9]+7326.1+7419.91+7610.9+8207+8310+9403.2 | 28528900-8 | Kovové príslušenstvo |
| 8303 | 28530000-6 | Opancierovanie |
| 8303 | xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx x
x xxxxx.1-.4]+8302[.1-.4+.6] | 28631000-4 | Rôzne visiace zámky a zámky |
| 8301[.2-.4] | 28631100-5 | Zámky |
| 8301.4 | 28631110-8 | Dverové zámky |
| 83xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x Visiace zámky a reťaze |
| 8301.1 | 28631210-9 | Visiace zámky |
| 8301[.5-.7] | 28632000-1 | Háčky (spony), uzávery a kľúče |
| 8301.5 | 28632100-2 | xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxx+.6] | 28633000-8 | Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo |
| 8302.1 | 28633100-9 | Pánty |
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x
| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Vybavenie miest a obcí |
| 8310 | 28824100-5 | Pätníky |
| 8310 | 28824400-8 | Stĺpiky zastávok axxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x x310 | 28824720-7 | Ukazovatele smeru |
| 8310+9405.9 | 28825000-1 | Zariadenia pouličného osvetlenia |
| 3923.9+8309 | 28833000-0 | Tvárna liatina x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxoviek |
| 8310+8608+9405 | 29815200-7 | Zariadenia na riadenie letovej prevádzky |
| 8304+8517.21+9023 | 30191000-4 | Kancelárske zariadenia |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti
| 8207+8442.5+8462 | 22500000-5 | Tlačiarenské dosky alebo valce alebo iné pomôcky na tlačiaxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.9]+7610.9+8426 | 28112000-0 | Konštrukčné výrobky z kovov a ich časti, okrem prefabrikovaných budov |
| 7308.2+8426 | 28112200-2 | Piliere, stožiaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx000-0 | Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti |
| 7322+8403 | 28221000-7 | Radiátory a ohrievače |
| 8403 | 28221200-9 | Ohrievače (kotxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdného kúrenia |
| 8404 | 28222000-4 | Systémy rekuperácie (obnovy) tepla |
| 8404 | 28222100-5 | Zariadenia na rekuperáciu (obnovu) tepla |
| 8401[xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x 8401.4 | 28321000-8 | Chladiace systémy reaktorov |
| 8401.4 | 28322000-5 | Časti nádob jadrových reaktorov |
| 8485.1 | 28526000-5 | Lodné vrtule |
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxká |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx8 | Rôzne ručné nástroje |
| 8207[.4-.9]+8466[.1+.2] | 28622900-7 | Vrtná korunka, špice skrutkovačov a ostatné príslušenstvo |
| 8466.1 | 2862293xxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
| 8425 | 28851000-2 | Ropné zdvihové sústavy |
| 8479 | 28861700-2 | Škrabky na čistenie ropovodov |
| 8479 | 28861710-5 | Vystreľovače škrabiek na čxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx+.4]+6905+7608+7609+7805+7906+8006+8483.6 | 28864000-6 | Obalenie/obloženie a uloženie potrubia |
| 8406-8408+8410+8411 | 29110000-3 | Turbíxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x 29112000-7 | Zariadenia turbín |
| 8406[.1+.8] | 29112100-8 | Podtlakové parné turbíny |
| 8406[.1+.8] | 29112110-1 | Parné turbíny |
| 8410.1 | 29xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxíslušenstvo turbín |
| 8406.9+8410.9+8411.9 | 29112410-4 | Prístroje turbín |
| 8406.9+8410.9+8411.9 | 29113000-4 | Časti turbín |
| 8406.9 | 29xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x 29113130-4 | Kondenzačné vzduchom chladené systémy |
| 8406.9 | 29113140-7 | Časti parných turbín |
| 8406.9 | 29113150-0 | Sústavy rozvodu mastiacxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx |
| 8406.9 | 29113171-3 | Rotory |
| 8406.9 | 29113172-0 | Čepele |
| 8406.9 | 29113190-2 | Otočné mechanizmy/prevody |
| 8410.9 | 29113200-6 | Častx xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Systémy palivového plynu |
| 8410.9 | 29113400-8 | Časti vodných kolies |
| 8412-8414 | 29120000-6 | Čerpadlá a kompresory |
| 8412[.21+.29+.31+.xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
| 8412.21+8412.31 | 29121200-5 | Stroje na hydraulický pohon |
| 8412.21+8412.31 | 29121300-6 | Stroje na pneumatický pohon |
| 8412.21+8412.3x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-0 | Čerpadlá |
| 8413[.1-.8] | 29122100-1 | Kvapalinové čerpadlá |
| 8413[.1-.8] | 29122110-4 | Požiarnické čerpadlá |
| 8413[.1-.4] | 29122120-x x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxx2161-6 | Chladiace vodné čerpadlá |
| 8413[.1-.3] | 29122170-2 | Mastiace čerpadlá |
| 8413[.1-.3] | 29122180-5 | Palivové čerpadlá |
| 8413.4 | 29xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxické pohony |
| 8413.5 | 29122220-8 | Čerpadlá odpadových vôd |
| 8413.50.5 | 29122230-1 | Dávkovacie čerpadlá |
| 8413.6 | 29122300-3 | Zosilňovačx xxxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxx22410-7 | Čerpadlá na použitie v zdravotníctve |
| 8413.70.3 | 29122411-4 | Potravinárske čerpadlá |
| 8413.70[.2-.9] | 29122419-0 | Premývacie čexxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xx14.1 | 29122450-9 | Vákuové čerpadlá |
| 8414.2 | 29122460-2 | Vzduchové čerpadlá |
| 8413.7 | 29122480-8 | Odstredivé čerpadlá |
| 8414[.3+.4+.8] x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x x9123300-0 | Kompresory pre chladiace zariadenia |
| 8414[.4+.80.1+.80.9] | 29123400-1 | Vzduchové kompresory |
| 8414.4 | 29123410-4 | Vzduchové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxx.3+.4] | 29123610-6 | Pneumatické súpravy |
| 8414.80[.1+.9] | 29123700-4 | Odstredivé kompresory |
| 8414.80[.1+.9] | 29123800-5 | Kompresory prx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xotorov na hydraulický pohon |
| 8412.90.3 | 29124170-6 | Časti reaktívnych strojov |
| 8413.9 | 29124200-6 | Časti čerpadiel alebo výťahov kvapalín x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxx12-3 | Časti ručných čerpadiel |
| 8413.9 | 29124213-0 | Časti betónových čerpadiel |
| 8413.9 | 29124220-2 | Časti piestových objemových čerpadiel x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxch objemových čerpadiel |
| 8413.9 | 29124290-3 | Časti odstredivých čerpadiel |
| 8414.9 | 29124300-7 | Časti vzduchových hustiliek alebo vákuovýxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x Časti vákuových čerpadiel |
| 8414.9 | 29124330-6 | Časti vzduchových kompresorov |
| 8414.9 | 29124340-9 | Časti plynových kompresorov |
| 8481 | xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx0-7 | Ventily definované funkčne |
| 8481.[.1-.4] | 29131110-0 | Ventily radiátorov ústredného kúrenia |
| 8481.[.1-.4] | 29131120-3 | Uzavieracix xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ventily |
| 8481.4 | 29131141-6 | Redukčné tlakové ventily |
| 8481.2 | 29131142-3 | Riadiace ventily |
| 8481[.1+.4] | 29131143-0 | Protipovodňovx xxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx4] | 29131146-1 | Nevratné ventily |
| 8481.4 | 29131147-8 | Bezpečnostné ventily |
| 8481[.1+.4] | 29131148-5 | Uzavieracie ventily |
| 8481.80[.xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx valcov |
| 8481.80[.5-.9] | 29131200-8 | Ventily definované konštrukčne |
| 8481.80[.5-.9] | 29131210-1 | Nožový ventil |
| 8481.80[.5-.9] | 291xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxx70-9 | Kužeľové ventily |
| 84 81.80.85 | 29131280-2 | Škrtiace ventily |
| 84 81.80.87 | 29131290-5 | Membránové ventily |
| 84 81.80.99 | 29131291-x x xxxxxxx xxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
x xx81.80[.5-.9] | 29131310-2 | Erupčné kríže ropných vrtných súprav |
| 8481.80[.5-.9] | 29131320-5 | Škrtiace/tlmiace sústavy rúrok |
| 8481.80[.5xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
| 8481.9 | 29132100-4 | Regulátory (ovládacie prvky) ventilov |
| 8481.9 | 29132110-7 | Elektrické regulátory ventilov |
| 8481.9 | 29132120-0 | Hxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxx32300-6 | Časti ventilov |
| 7315.19+8482.9+8483+8505.2 | 29140000-2 | Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia |
| 8483[.1-.6]+8505.2 | 291xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxx110-3 | Prevodové hriadele |
| 8483.1 | 29141120-6 | Vačkové hriadele |
| 8483.10[.4-.8] | 29141130-9 | Kľukové hriadele |
| 8483[.2+.3] | 2914120xxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxaky |
| 8483.6 | 29141500-4 | Spojky |
| 8483.5 | 29141600-5 | Kladkostroje |
| 8483.6+8505.2 | 29141700-6 | Kotúčové spojky |
| 8483.6 | 29141800-x x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxov ozubených prevodov |
| 8483.9 | 29142200-8 | Časti prvkov riadenia |
| 8416[.1-.3] | 29211000-1 | Pecné horáky |
| 8417.8 | 29212000-8 | Pece na spxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxx1-.3]+8417[.1-.8]+8514[.1-.4] | 29214100-3 | Komerčné rúry (na pečenie) |
| 8417[.1+.8]+8514[.1-.4] | 29215000-9 | Kremačné pece |
| 8416.9+84xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxdzemné použitie a zvislé navijaky |
| 8425.2 | 29221210-9 | Navíjací mechanizmus ústia jamy a navijaky pre podzemné použitie |
| 8425.2 | 29221211-6 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxx21300-7 | Zdviháky a zariadenia na zdvíhanie vozidiel |
| 8425.41 | 29221310-0 | Vstavané zdvíhacie systémy |
| 8425.42 | 29221320-3 | Hydraulické zxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxnie vozidiel |
| 8426 | 29221400-8 | Žeriavy, mobilné zdvižné rámy/rámové konštrukcie a pracovné podvozky vybavené žeriavom |
| 8426[.1+.4] | 2922xxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxohovacie žeriavy |
| 8426[.1+.4] | 29221414-9 | Kontajnerové (portálové) žeriavy |
| 8426.2 | 29221415-6 | Vežové žeriavy |
| 8426[.1-.4] | 29221xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xx221430-7 | Portálové stĺpové otočné žeriavy |
| 8426.12 | 29221431-4 | Mobilné zdvižné rámy/rámové konštrukcie |
| 8426.3 | 29221432-1 | Stĺpový otxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxx6.1 | 29221450-3 | Mostové žeriavy |
| 8427+8709 | 29221500-9 | Vidlicové stohovacie vozíky, pracovné vozíky, ťahače používané na železničných nástxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxíky |
| 8427 | 29221521-2 | Pracovné vozíky opatrené manipulačným zariadením |
| 8428[.1+.4] | 29221600-0 | Výťahy, šikmé výťahy, zdvíhadlá, eskalxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x 8428.1 | 29221613-4 | Mechanické výťahy |
| 8428.1 | 29221620-6 | Šikmé výťahy |
| 8428.1 | 29221621-3 | Kontajnerové výťahy |
| 8428.1 | 29221630-9 x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx+.31-.39] | 29221710-4 | Pneumatické výťahy a dopravníky |
| 8428[.2+.31-.39] | 29221720-7 | Dopravníky |
| 8428.32 | 29221721-4 | Korčekové kontixxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxým pásom (AFCS) pre banskú ťažbu |
| 3923+4010+5910+8431.39 | 29221730-0 | Príslušenstvo dopravníkov |
| 3923+4010+5910 | 29221731-7 | Dopravníkxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxzíkov a presuvné lokomotívy alebo vagóny |
| 8428.6 | 29221820-8 | Jednokoľajnicové zariadenia alebo lyžiarske vleky |
| 8428.6 | 29221821-5 | Visuxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxx30-1 | Zariadenie na odstraňovanie rozšírených koncov |
| 8428.9 | 29221840-4 | Odkladacie a vyhľadávacie mechanizmy (karusely) |
| 8428[.5-.9] | xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx[.10+.98] | 29221891-6 | Zariadenia na nakladanie |
| 8426+8427+8428.90[.10+.98] | 29221892-3 | Zariadenia na vykladanie |
| 8427+8428[.5-.9] | xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxvižných a manipulačných zariadení |
| 8431.4 | 29221910-6 | Časti žeriavov |
| 8431.4 | 29221920-9 | Časti pracovných vozíkov |
| 8431.31 | 2922195xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x 8431.31 | 29221953-9 | Časti eskalátorov |
| 8431.39 | 29221954-6 | Časti pohyblivých chodníkov |
| 8431.3 | 29221980-7 | Časti dopravníkov |
| 843xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxhanizmov a ostatných zdvižných alebo manipulačných zariadení |
| 8431.41 | 29222000-1 | Korčeky, lopaty, drapáky a upínače žeriavov alebo rýpadiel x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxx] | 29231100-8 | Výmenníky tepla a stroje na skvapalňovanie vzduchu alebo iných plynov |
| 8419.5 | 29231110-1 | Výmenníky tepla |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxizačné zariadenia |
| 8415.1 | 29231210-2 | Okenné klimatizačné mechanizmy |
| 8415.1 | 29231220-5 | Nástenné klimatizačné mechanizmy |
| 8415.8 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xasti klimatizačných mechanizmov |
| 8415.9 | 29231251-1 | Zvlhčovače |
| 8415.9 | 29231252-8 | Žalúziové vetráky (mriežky chladičov) |
| 8418[.5xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxiadenia |
| 8418[.5+.6] | 29231321-3 | Chladiace vitríny |
| 8418[.5+.6] | 29231322-0 | Chladiace pulty |
| 8418[.5+.6] | 29231329-9 | Komerčné chxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxičky vzduchu a plynov |
| 8421.39[.3+.5] | 29231430-0 | Filtračné prístroje |
| 8421.39.3 | 29231431-7 | Vzduchové filtre |
| 8421.39.5 | 29231432xx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxx200-6 | Ventilátory |
| 8414.59 | 29232210-9 | Časti ventilátorov |
| 8415.9+8418.9+8419.9 | 29233000-1 | Časti chladiacich a mraziacich zariadenx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxx3300-4 | Časti tepelných čerpadiel |
| 8405.1+8414+8419.4+8421[.21+.22+.29+.99]+8422[.2+.4] | 29241000-0 | Destilačné, filtračné alebo rektixxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx.22+.29] | 29241210-5 | Stroje a prístroje na filtráciu tekutín |
| 8421[.21+.22+.29] | 29241211-2 | Prístroj na filtráciu kalov/bahna uvoľnených pxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxx+.99] | 29241230-1 | Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie vody |
| 8421.21 | 29241231-8 | Prístroje na filtráciu vody |
| 8421.21 | 29241232xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x
x xxxxx99 | 29241235-6 | Zariadenia xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x 8421.23 | 29241340-5 | Benzínové filtre |
| 8421.31 | 29241350-8 | Nasávacie vzduchové filtre |
| 8414 | 29241400-4 | Recyklačné zariadenia |
| 842xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx8 | Stroje na čistenie, plnenie, balenie alebo poťahovanie fliaš alebo iných nádob |
| 8422.2 | 29242110-1 | Stroje na čistenie alebo sušenie fliaš alexx xxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxe alebo poťahovacie stroje |
| 8422[.3+.4] | 29242131-4 | Páskovacie stroje |
| 8422[.3+.4] | 29242132-1 | Baliace stroje |
| 8422.4 | 29242133-8 | xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx váhy |
| 8423.8 | 29242320-6 | Váhy (so stupnicou) |
| 8423.81.5 | 29242321-3 | Obchodnícke váhy (so stupnicou) |
| 8423.8 | 29242322-0 | Váhy (so stuxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xasiace prístroje, striekacie pištole, stroje na vháňanie pary a opieskovanie |
| 8424.1 | 29242410-4 | Hasiace prístroje |
| 8424.1 | 29242411-1 | Pxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxx42430-0 | Striekacie zariadenia |
| 8424.2 | 29242431-7 | Striekacie pištole |
| 8424[.1-.3+.89] | 29242470-2 | Mechanické zariadenia na projekcixx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxnia |
| 8424.3 | 29242473-3 | Prístroje na čistenie stlačenou vodou |
| 8424.3 | 29242474-0 | Prístroje na čistenie pod vysokým tlakom |
| 8424[.1-.xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
| 8421 | 29243100-5 | Odstredivky |
| 8420.1 | 29243200-6 | Mangle |
| 8420.1 | 29243210-9 | Valcovačky |
| 8476[.2+.8] | 29243300-7 | Predajné automxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxlné spracovanie plynov |
| | 29245000-8 | Časti univerzálnych strojov |
| 8421.9 | 29245200-0 | Časti odstrediviek |
| 8420.9+8423.9+8424.9+847xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxadení |
| 8421.9 | 29245600-4 | Časti čistiacich zariadení |
| 8424.9 | 29245700-5 | Časti striekacích strojov (sprejových) |
| 8423.9 | 29245800-x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxtenie, plnenie, balenie alebo poťahovanie |
| 8422.90.10 | 29247100-3 | Časti umývačiek riadu |
| 84 22.90.90 | 29247200-4 | Časti strojov na čistenxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xtrojov na poťahovanie |
| 8405 | 29248000-9 | Generátory plynu |
| 8405 | 29248100-0 | Generátory ozónu |
| 8432 | 29310000-5 | Poľnohospodárske a lexxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kultivátory, plečky alebo obrábače pôdy |
| 8432.3 | 29313000-6 | Sejačky, vysadzovače a pikírovačky (presadzovačky) |
| 8432.4 | 29314000-3 | Rozxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x x433 | 29330000-1 | Žacie mechanizmy |
| 8433[.1+.2] | 29331000-8 | Kosačky |
| 8433.1 | 29331100-9 | Kosačky trávnikov |
| 8433.1 | 29331110-2 | Kosaxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x
x xxx3.40.1 | 29333100-3 | Zberacie lisy |
| 8433[.2-.5] | 29334000-9 | Žacie mechanizmy a mláťačky |
| 8424.81 | 29340000-4 | Postrekovacie mechanizmy pxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xlebo lesníctvo |
| 8433.6 | 29361000-7 | Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie vajec, ovocia alebo iných plodín |
| 8433.6 | 29361100-8 | xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxx6 | 29361220-5 | Stroje na klasifikáciu alebo triedenie ovocia |
| 8433.6 | 29361300-0 | Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie osiva, zrna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx.8 | 29364000-8 | Včelárske mechanizmy |
| 8436.8 | 29365000-5 | Hydinárske mechanizmy |
| 8436.8 | 29365100-6 | Inkubátory a umelé liahne pre hydinu x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxospodárskych mechanizmov |
| 8432.9+8433.9+8436.9 | 29382000-0 | Časti lesníckych mechanizmov |
| 8456+8457 | 29410000-6 | Obrábacie stroje riaxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
| 8457.10.1 | 29412100-1 | Obrábacie jednotky s vodorovným vretenom |
| 8457.10.9 | 29412200-2 | Obrábacie jednotky so zvislým vretenom |
| 8458xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxitorezy alebo závitorezy na matice |
| 8459.5 | 29423000-0 | Frézovačky |
| 8460+8461 | 29431000-9 | Obrábacie stroje na povrchovú úpravu kovov |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alebo vyhladzovacie stroje |
| 8462[.1+.9] | 29434000-0 | Kováčske stroje |
| 8462[.1+.9] | 29435000-7 | Oceľotlačové stroje |
| 8462 | 29436000-x x xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxx.1+.2] | 29437100-2 | Obrábacie stroje na vŕtanie do kovu |
| 8459[.3+.4] | 29437200-3 | Obrábacie stroje na vyvŕtavanie kovu |
| 8459[.5+.6] | 29437xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxdé materiály, okrem kovov |
| 8464 | 29441000-2 | Obrábacie stroje na kameň, keramiku, betón alebo sklo |
| 8464 | 29441100-3 | Obrábacie stroje na kamxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxlo |
| 8465+8479.3 | 29442000-9 x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xx442200-1 | Obrábacie stroje na kosti |
| 8465+8479.3 | 29442300-2 | Obrábacie stroje na korok |
| 8465 | 29442400-3 | Obrábacie stroje na tvrdú gumu |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
x xx67[.1-.8] | 29451000-5 | Pneumatické ručné nástroje |
| 8468[.1-.8]+8515[.1-.8] | 29460000-1 | Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváraxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx spájkovanie |
| 8468[.1-.8]+8515[.1-.8] | 29461100-9 | Zariadenia na spájkovanie |
| 8468[.1-.8]+8515[.1-.8] | 29461200-0 | Zariadenia na tvrdx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
| 8468[.1-.8]+8515[.1-.8] | 29463000-2 | Stroje na povrchové temperovanie |
| 8468[.1-.8]+8515[.1-.8] | 29464000-9 | Polyfúzne zariadenia |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxzáciu |
| 8466+8467.9+8508.9 | 29470000-4 | Časti a príslušenstvo obrábacích strojov |
| 8466.1 | 29471000-1 | Držiaky na nástroje |
| 8466.2 | 294xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxx+.94] | 29474000-2 | Časti a príslušenstvo kovoobrábacích strojov |
| 8466[.91+.92]+8467.9+8468.9+8415.9 | 29475000-9 | Časti a príslušenstvo obxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xx67.92 | 29477000-3 | Časti pneumatických nástrojov |
| 8454+8455 | 29510000-7 | Metalurgické zariadenia/stroje a súvisiace časti |
| 8455 | 295110xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxie stroje |
| 8454.3 | 29512100-2 | Časti odlievacích strojov |
| 8428.31+8430[.3+.6]+8479.89 | 29521000-7 | Ťažobné zariadenia |
| 8430.3 | 2952xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxnné vŕtanie |
| 8430.3 | 29521211-9 | Nástroje na prevádzku vrtu |
| 8430.3 | 29521212-6 | Prístroj na spájanie stúpačiek |
| 8430.3 | 29521213-3 | Zaxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x Preventer (BOP) |
| 8430.3 | 29521220-5 | Stroje na rezanie uhlia alebo horniny |
| 8430.3 | 29521230-8 | Raziace stroje |
| 8430.3 | 29521240-1 | Hĺbxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
| 8430[.4+.5+.6] | 29521300-0 | Vŕtacie zariadenia |
| 8430[.4+.5+.6] | 29521310-3 | Pobrežné ťažobné plošiny |
| 8430[.4+.5+.6] | 29521311-0 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxadenia |
| 8430[.4+.5+.6] | 29521321-3 | Vŕtacie zariadenia |
| 8430[.4+.5+.6] | 29521322-0 | Vrtné súpravy |
| 8430[.4+.5+.6] | 29521323-7 | Vŕtxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xariadenia ropnej plošiny |
| 8430[.4+.5+.6] | 29521331-6 | Ližiny (kĺzne jednotky) |
| 8430[.4+.5+.6] | 29521332-3 | Moduly na ližinách (kĺzne modxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x x9521350-5 | Podmorské zariadenia |
| 8430[.4+.5+.6] | 29521351-2 | Podmorské riadiace systémy |
| 8430[.4+.5+.6] | 29521360-8 | Banská výstroj |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx časti |
| 8429 | 29522100-5 | Stroje na terénne úpravy |
| 8429.1 | 29522110-8 | Buldozéry |
| 8429.1 | 29522120-1 | Angledozéry |
| 8429.2 | 2952220xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
| 8429.4 | 29522400-8 | Pneumatické ubíjadlá |
| 8429.51 | 29522500-9 | Čelné lopatové nakladače |
| 8429.51 | 29522510-2 | Čelné lopatové nakladačx xx xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxé lopaty, rýpadlá (exkavátory) a lopatové nakladače a banské mechanizmy |
| 8429.5 | 29522610-3 | Mechanické lopaty |
| 8429[.51+.52] | 29522611-0 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xtaviteľstva |
| 8430.1 | 29523100-2 | Baranidlá |
| 8479.1 | 29523200-3 | Mechanizmy na úpravu povrchu vozoviek |
| 8479.1 | 29523210-6 | Zrovnávacxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
| 8479.1 | 29523241-2 | Mechanické valce |
| 8430.2 | 29523300-4 | Snehové pluhy a snehové frézy |
| 8430.2 | 29523310-7 | Snehové pluhy |
| 8430.2 | 2xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxx-7 | Mechanizmy na kladenie káblov |
| 8474[.1-.8]+8480 | 29524000-8 | Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie zlievárenských foriem |
| 847xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx | Zmiešavače štrku a bitúmenu |
| 8474.31 | 29524130-8 | Miešačky betónu alebo malty |
| 8474.31 | 29524131-5 | Miešačky betónu |
| 8474.2 | 29524140xx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxacích foriem |
| 8431[.43+.49]+8474.9 | 29526000-2 | Časti zariadení pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a stavebníctvo |
| 8431[.43+.49]+8474.9 | 2952xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxx43 | 29526112-0 | Priemyselné vŕtacie korunky |
| 8431.43 | 29526113-7 | Kanadské nožnice |
| 8431.43 | 29526114-4 | Zariadenie na zoskrutkovávanie xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxe zariadenie ťažobnej stúpačky |
| 8431[.43+.49] | 29526120-9 | Časti zariadení na hlbinnú ťažbu |
| 8431[.43+.49] | 29526121-6 | Závesy debnenia |
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxuny vrtov |
| 8431.43 | 29526125-4 | Spájacie zariadenie ťažobnej stúpačky |
| 8431.43 | 29526126-1 | Systém na riadenie koruny vrtu |
| 8431.43 | 29xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x
| 8431[.43+.49] | 29526140-5 | Časti zariadení na razenie tunelov |
| 8474.9 | 29526200-4 | Časti zariadení na spracovanie nerastov |
| 8431.43 | 295xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx437.8+8438[.1-8]+8478+8479.2 | 29531000-0 | Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku |
| 8434.2 | 29531100-1 | Mliekárenské zariadenxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxo sušenej zeleniny |
| 8435.1 | 29531300-3 | Zariadenia používané pri výrobe alkoholických alebo ovocných nápojov |
| 8417.2+8419[.31+.81] | 2953xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxx31411-4 | Grily |
| 8419.31 | 29531420-0 | Sušičky poľnohospodárskych produktov |
| 8438[.1-.8]+8479.2 | 29531500-5 | Zariadenia na priemyselnú pxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxeba |
| 8438.5 | 29531512-2 | Krájače slaniny |
| 8438.1 | 29531520-1 | Zariadenia na spracovanie potravín |
| 8438.1 | 29531530-4 | Stroje na prípraxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xpracovanie potravín, nápojov a tabaku |
| 8437.9+8438.9 | 29532100-8 | Časti zariadení na spracovanie potravín |
| 8438.9 | 29532110-1 | Časti mliexxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx | 29532300-0 | Časti zariadení na spracovanie tabaku |
| 8444-8453 | 29541000-3 | Zariadenia na výrobu textilu |
| 8444+8445.1 | 29541100-4 | Zariadxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxx-7 | Pletacie stroje |
| 8452.2 | 29541500-8 | Šijacie stroje |
| 8450.2+8451[.1+.29] | 29541600-9 | Práčky bielizne, stroje na chemické čistenie a sxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x Práčky |
| 8451.1 | 29541613-3 | Stroje na chemické čistenie |
| 8451.2 | 29541620-5 x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx451[.3-.8] | 29541800-1 | Zariadenia na povrchovú úpravu textilu |
| 8451.3 | 29541810-4 | Žehliace stroje |
| 8451.3 | 29541820-7 | Žehliace lisy |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx9 | Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky |
| 8439.9+8441.9 | 29551000-6 | Časti strojového zariadenia na výrobu papiera alebo lepenky x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx.1-.6] | 29561200-1 | Tlačiarenské stroje |
| 8443[.11+.19] | 29561210-4 | Stroje na offsetovú tlač |
| 8443[.2-.6] | 29561220-7 | Sádzacie stroje |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xreva, buničiny, papiera alebo lepenky |
| 8440.9+8442.4+8443.9 | 29561500-4 | Časti tlačiarenských alebo kníhviazačských strojov |
| 8475[.1+.xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx.1+.2]+8479[.4-.8] | 29562200-8 | Zvukovo izolovaná komora |
| 8401.2+8475[.1+.2]+8479[.4-.8] | 29562300-9 | Materiály absorbujúce elektromagxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxia |
| 8420.10.5+8465+8477+8480 | 29564000-0 | Stroje na obrábanie gumy alebo plastov |
| 8465+8477+8480 | 29564100-1 | Stroje na výrobu plastovýcx xxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
x xxxxxx x xxxxxxx0-5 | Rozdrobovacie hrablice |
| 8479.8 | 29566110-8 | Macerátory na čistenie odpadových vôd |
| 8479.8 | 29566200-6 | Splaškové lisy |
| 8479.9 | 29xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxx0 | Okysličovacie zariadenia |
| 8479.8 | 29566700-1 | Zrážadlá |
| 8479.8 | 29566800-2 | Usadzovacie kade |
| 8479.8 | 29566900-3 | Zariadenia na spxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxov diaľkovodných potrubí |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxx000-8 | Systémy na vyberanie paliet |
| 8479.8 | 29568100-9 | Systémy na vyhľadávanie paliet |
| 8479.8 | 29569000-5 | Vysávače prachu a leštičky podlxxx xxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x
x xx79.8 | 29569300-8 | Časti vysávačov prachu, nie pre domácnosť |
| 8479.8 | 29569400-9 | Časti leštičiek podláh, nie pre domácnosť |
| 8418[.1-.4]+84xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxičky |
| 8418.1 | 29711110-0 | Chladničky s mrazničkou |
| 8418[.3+.4] | 29711120-3 | Mrazničky |
| 8418.3 | 29711121-0 | Truhlicové mrazničky |
| xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxčky |
| 8418[.1+.2] | 29711130-6 | Chladničky |
| 8421.1+8422.1+8450.11+8451.21+8509[.1-.3]+8516.4 | 29713000-0 | Elektrické prístroje pre doxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxizne |
| 8450.11+8451.21 | 29713210-5 | Práčky so sušičkou |
| 8450.11+8451.21 | 29713211-2 | Sušiaca a lisovacia jednotka |
| 8414[.51+.6] | 2971xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x 7321+7322.9+7417+8419.1 | 29720000-2 | Neelektrické prístroje pre domácnosť |
| 7321[.1+.8]+7417+8419.1 | 29721000-9 | Zariadenia na varenie alxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxtroje |
| 8419.1 | 29721411-3 | Plynové ohrievače |
| 8424.3 | 29811110-1 | Zametače ciest |
| 8424.3 | 29811120-4 | Zametače pristávacích plôch (prxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxáky hydraulických plošín |
| 8428 | 29815100-6 | Systém odbavovania (manipulácie) batožiny |
| 8428 | 29815110-9 | Zariadenia na odbavovanie (na maxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxdenia píl |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxsené mosty |
| 8426 | 29832000-0 | Demontážne zariadenia |
| 8432+9506 | 29835000-1 | Zariadenia pre parky a ihriská |
| 8432 | 29835100-2 | Zariadenxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
| 8419 | 29836320-7 | Chladiace zariadenia |
| 8402+8403+8407-8409+8419+8438+8514 | 29836400-2 | Priemyselné mechanizmy |
| 8407 | 29836410-5 | xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x x9836431-8 | Ohrievače teplej vody |
| 8402 | 29836432-5 | Parné kotly |
| 8402 | 29836433-2 | Parné generátory |
| 8404 | 29836434-9 | Prídavná prevádxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x Krájače mäsa |
| 8469.11 | 30110000-3 | Stroje na spracovanie textu |
| 8469.11 | 30111000-0 | Textové procesory |
| 8443.12+8472+8473.4+9009 | 30xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxovanie |
| 8472.1 | 30121400-7 | Rozmnožovacie stroje |
| 8443.12 | 30122000-0 | Kancelárske stroje pre ofsetovú tlač |
| 8472 | 30123000-7 | Kancelxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xlanové rozmnožovacie stroje |
| 8472.3 | 30123400-1 | Skladacie stroje |
| 8472.9 | 30123500-2 | Dierovacie stroje |
| 8472.90.1 | 30123600-3 | Strxxx xx xxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xx123630-2 | Stroje na balenie mincí |
| 8473.4 | 30124000-4 | Časti a príslušenstvo kancelárskych strojov |
| 8472.3 | 30130000-9 | Zariadenie poštovxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxx31200-8 | Stroje na plnenie obálok |
| 8472.3 | 30131300-9 | Adresovacie stroje |
| 8472.3 | 30131400-0 | Poštové/frankovacie stroje |
| 8472.3 | 30xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxné zásielky |
| 8470 | 30140000-2 | Počítacie a účtovacie stroje |
| 8470[.1-.3] | 30141000-9 | Počítacie stroje |
| 8470.1 | 30141100-0 | Vreckové kxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x
| 8470 | 30144100-1 | Frankovacie stroje poštovného |
| 8470.2 | 30144200-2 | Stroje na vydávanie lístkov |
| 8470 | 30144300-3 | Stroje na počítanix xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxsacie stroje |
| 8473[.1+.2] | 30160000-8 | Časti a príslušenstvo písacích strojov a počítacích strojov |
| 8473.1 | 30161000-5 | Časti a príslušensxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xa spracovanie údajov |
| 8471[.1+.3] | 30211000-1 | Sálové počítače |
| 8471[.1+.3] | 30211100-2 | Superpočítače |
| 8471[.1+.3] | 30211200-3 | Texxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxtačové konfigurácie |
| 8471.3 | 30211500-6 | Základné jednotky (CPU) |
| 8471 | 30211600-7 | Procesory |
| 8471.3+8524[.31+.4+.6+.91] | 3021200xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxx3 | 30212110-2 | Základné jednotky (CPU) pre minipočítače |
| 8471.3 | 30213000-5 | Osobné počítače |
| 8471.3 | 30213100-6 | Osobné počítače typu notxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x Základné jednotky (CPU) pre osobné počítače |
| 8471.3 | 30214000-2 | Pracovné stanice |
| 8471.3+8524[.31+.4+.6+.91] | 30215000-9 | Technické (hxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x x0215110-3 | Základné jednotky (CPU) pre mikropočítače |
| 8471.6 | 30216000-6 | Magnetické alebo optické snímače |
| 8471.6 | 30216100-7 | Optické sxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxkov |
| 8471[.5+.7] | 30217000-3 | Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim |
| 8471.7 | 30217100-4 | Časti počítačov |
| 8471.7 | 3xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxnické karty |
| 8471.7 | 30217200-5 | Príslušenstvo počítačov |
| 8471.7 | 30217210-8 | Obrazovky s antireflexnou vrstvou |
| 8471.7 | 30217220-1 | xxxxxxxx xxx xxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xáplne pre tlačiarne |
| 8471.7 | 30217320-2 | Diskety |
| 8471.7 | 30217330-5 | Magnetické pásky |
| 8471.7 | 30217340-8 | CD-ROM |
| 8471 | 30220000xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx538.1 | 30230000-0 | Technické vybavenie počítačov |
| 8471+8524[.31+.4+.6+.9]+8528.2+8538.1 | 30231000-7 | Počítače a tlačiarne |
| 8471+8524xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxavenie |
| 8471.7 | 30231210-2 | Riadiaca jednotka |
| 8471.8 | 30231220-5 | Periférne zariadenia počítačov |
| 8471 | 30231230-8 | Koncové zariadexxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxému |
| 8471.7 | 30231400-1 | Systémy s optickým diskom |
| 8471 | 30231600-3 | Vybavenie lekárskych počítačov |
| 8471+8473[.3+.5] | 30232000-4 | Rxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xoysticky |
| 8471.49 | 30232140-7 | Svetelné perá |
| 8471.49 | 30232150-0 | Guľové ovládače |
| 8471.49 | 30232160-3 | Grafické tablety |
| 8471 | 3xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx |
| 8471[.1-.6] | 30232500-9 | Zariadenia na spracovanie údajov |
| 8471[.1-.6] | 30232510-2 | Zariadenia na zaznamenávanie údajov |
| 8471[.1-.xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxx2600-0 | Kódovače |
| 8471[.4-.7]+8524[.31+.4+.6+.91] | 30233000-1 | Pamäťové, vstupné alebo výstupné jednotky |
| 8471[.5-.6]+8524[.31+.4+.xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxvé jednotky s magnetickou páskou |
| 8471.5 | 30233130-1 | Pamäťové jednotky s magnetickým diskom |
| 8471.5 | 30233131-8 | Disketové mechaniky |
| xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxmäte |
| 8471.5 | 30233150-7 | Optické diskové mechaniky |
| 8471.5 | 30233160-0 | Páskové zálohové pamäte |
| 8471.5 | 30233170-3 | Pamäťové médiá |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx4+.5+.6] | 30233210-6 | Vstupné jednotky |
| 8471[.49+.60.5] | 30233211-3 | Počítačové klávesnice |
| 8471.60.5 | 30233212-0 | Zariadenia pre nevixxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx31-9 | Laserové tlačiarne |
| 8471[.5+.60.4] | 30233232-6 | Ihličkové tlačiarne |
| 8471[.5+.60.4] | 30233234-0 | Farebné grafické tlačiarne |
| xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxovej pamäti |
| 8471 | 30236000-2 | Zariadenia informačnej technológie |
| 8471.49 | 30250000-6 | Počítačové systémy |
| 8471.49 | 30251000-3 | Sysxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x Fakturačné systémy |
| 8471.49 | 30254000-4 | Informačné systémy |
| 8471.49 | 30254100-5 | Systémy elektronickej pošty |
| 8471.49 | 30254200-6 | xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxy správ |
| 8471.49 | 30254320-3 | Informačný systém pre cestujúcich v reálnom čase |
| 8471.49 | 30255000-1 | Lekárske informačné systémy |
| 8471.xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xx71.49 | 30255500-6 | Systémy pre rôzne prípady |
| 8471.49 | 30256000-8 | Systémy riadenia knižníc |
| 8471.49 | 30257000-5 | Systémy na spracovanie oxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx9 | 30259100-0 | Systémy automatizácie |
| 8471.49 | 30259200-1 | Systémy na vyhľadávanie lodí |
| 8471.49 | 30259300-2 | Systémy CAD |
| 8471.49 | 30xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
| 8471.49 | 30259700-6 | Systémy riadenia dokumentov |
| 8471.49 | 30259800-7 | Verejné oznamovacie systémy |
| 8471.41 | 30260000-9 | Servery |
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxx4000-7 | Servery UNIX alebo rovnocenné servery |
| 8471.41 | 30265000-4 | Tlačové servery |
| 8419.89.1 | 31140000-9 | Chladiace veže |
| 8419.89.1 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxx9+8404.9+8405.9+8503 | 31161000-2 | Časti elektromotorov a generátorov |
| 8402.9+8404.9 | 31161700-9 | Časti parných generátorov |
| 8405.9 | 31xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxrické čerpadlá |
| 3005+3006+4015+8419.2+8713+8714.2+9018-9022+9402 | 33100000-1 | Zdravotnícke prístroje |
| 8419.2+8713+8714.2+9402 | 33xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxtory |
| 8419.2 | 33191110-9 | Autoklávy |
| 8407.3+8408.2+8409[.91+.99]+8708[.1+.3-.9] | 34310000-3 | Motory a časti motorov |
| 8407.3+8408.xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x 34311110-4 | Zážihové motory |
| 8408.2 | 34311120-7 | Vznetové motory |
| 8409[.91+.99] | 34312000-7 | Časti motorov |
| 8409[.91+.99] | 34312100xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 35300000-7 | Lietadlá a kozmické lode |
| 8407.1+8411[.1+.2]+8412.1+8409.1+8411.91+8803 | 35340000-9 | Časti lietadiel a kozmických lodí |
| 84xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxecké motory |
| 8411[.1+.2] | 35341110-0 | Prúdové a turbovrtuľové motory |
| 8411.1 | 35341111-7 | Prúdové motory |
| 8411.2 | 35341112-4 | Turbovrxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xasti prúdových alebo turbovrtuľových motorov |
| 8450.2+8451[.1+.29]+8516.4 | 36610000-0 | Prací spotrebný materiál |
| 4805+8421.31+8529+90xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x 3612+3917.4+4016.9+4504.9+4823+6305+8484+9608 | 36931000-6 | Bezpečnostné príslušenstvo |
| 3917.4+4016.9+4504.9+4823+8484 | 36933000-0 | xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxiu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom
| 8523 | 24650000-5 | Nenahrané nosiče |
| 8547.2 | 25246000-7 | Plaxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xmart (inteligentné) karty |
| 8524.6 | 25253000-9 | Platobné karty |
| 8524.6 | 25253100-0 | Karty na čerpanie pohonných hmôt |
| 8524 | 25260000-1 | xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxé disky (CD) |
| 1010.1+7011+7014+7015+7017+7018.1+8546.1+9405.91 | 26152000-8 | Technické sklo |
| 8546.1 | 26152500-3 | Sklené elektrické izoxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xx47.1 | 26232000-3 | Keramické izolačné tvarovky |
| 7304.5+8545 | 27130000-5 | Výrobky z uhlíkovej ocele |
| 8545 | 27133000-6 | Uhlíkové kartáče, štxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxvé stolové a kuchynské predmety alebo predmety pre domácnosť |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512100-5 | Kovový xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x x323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512210-9 | Kuchárske potreby |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512220-2 | Police na taniere |
| 7323+7418.xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512920-9 | Poštové schránky |
| 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512930-2 | Kovové smetné nádoby |
| 7323+7418.1xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx0 | 28815800-6 | Vnútorné vybavenie budov |
| 7011+8539+8540 | 28815820-2 | Žiarivkové svietidlá |
| 7011+8539+8540 | 28815821-9 | Žiarivky |
| 39xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxx8310+8530+8531+9405.9 | 28824710-4 | Materiály značiek |
| 7315.19+8482.9+8483+8505.2 | 29140000-2 | Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx |
| 8416[.1-.3]+8417[.1-.8]+8514[.1-.4] | 29214000-2 | Rúry (na pečenie) |
| 8416[.1-.3]+8417[.1-.8]+8514[.1-.4] | 29214100-3 | Komerčné rúrx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rúr (na pečenie) |
| 8501.34.5+8501.53.5+8701.1+8701.90[.5+.9] | 29370000-3 | Traktory/ťahače |
| 8501.34.5+8501.53.5 | 29373000-4 | Trakčné xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxcké nástroje |
| 8468[.1-.8]+8515[.1-.8] | 29460000-1 | Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a zváranie, stroje a zariadenia na temperovanix xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-.8] | 29461100-9 | Zariadenia na spájkovanie |
| 8468[.1-.8]+8515[.1-.8] | 29461200-0 | Zariadenia na tvrdé spájkovanie |
| 8468[.1-.8]+8515[.xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxje na povrchové temperovanie |
| 8468[.1-.8]+8515[.1-.8] | 29464000-9 | Polyfúzne zariadenia |
| 8468[.1-.8]+8515[.1-.8] | 29464100-0 | Zariadxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xučných nástrojov |
| 8418[.1-.4]+8422.11+8509[.4+.8]+8516 | 29711000-6 | Elektrické prístroje používané v domácnosti na potraviny |
| 8509.4 | xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxavín |
| 8516 | 29711300-9 | Elektrotepelné prístroje |
| 8516.71 | 29711310-2 | Elektrické kávovary |
| 8516.71 | 29711320-5 | Elektrické čajovarx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x
| 8516[.5+.6] | 29711360-7 | Elektrické rúry |
| 8516.5 | 29711361-4 | Mikrovlnné rúry |
| 8516.6 | 29711400-0 | Pražiace pece, trúby, ohrievače jedlx x xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx | 29711440-2 | Variče |
| 8509.8 | 29711500-1 | Otvárače na konzervy |
| 8510[.1-.3]+8516[.3+.4] | 29712000-3 | Elektrické prístroje pre domácnosť xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxx0 | Kulmy |
| 8516[.3+.4] | 29712200-5 | Spotrebiče na onduláciu vlasov |
| 8516.31 | 29712210-8 | Sušiče na vlasy |
| 8516.33 | 29712300-6 | Prístrojx xx xxxxxxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxdlá (žehličky) |
| 8509.3 | 29713300-3 | Zhutňovače smetí |
| 8509.2 | 29713400-4 | Stroje na údržbu podláh |
| 8509.2 | 29713410-7 | Stroje na čistenxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxchu |
| 8516.4 | 29713500-5 | Elektrické žehličky |
| 8516.4 | 29713510-8 | Naparovacie žehličky |
| 8516[.1+.2+.8] | 29715000-4 | Ohrievače vody a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
| 8516.2 | 29715200-6 | Kúrenie |
| 8516.2 | 29715210-9 | Ústredné kúrenie |
| 8516.8 | 29715220-2 | Odpory elektrického kúrenia |
| 8516.2 | 2971523xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Časti elektrických prístrojov pre domácnosť |
| 8310+8530+8531+8608 | 29811000-7 | Cestné príslušenstvo |
| 8310+8530+8531+8608+9405 | 298112xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxformačné značky |
| 8526.9 | 29812200-6 | Radarové súpravy |
| 8526+8529+8901-8908+9014+9015 | 29812300-7 | Navigačné zariadenia |
| 7308+7326xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx36300-1 | Priemyselné zariadenia |
| 8402+8403+8407-8409+8419+8438+8514 | 29836400-2 | Priemyselné mechanizmy |
| 8531+8705 | 29851000-9 | Proxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxvenisku |
| 8530+8608 | 29851330-1 | Bezpečnostné zariadenia |
| 8304+8517.21+9023 | 30191000-4 | Kancelárske zariadenia |
| 8517.21 | 30191300xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1] | 30212000-8 | Technické (hardware) a programové (software) vybavenie minipočítačov |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30212200-0 | Programové vybavenxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxx[.31+.4+.6+.91] | 30215200-1 | Programové (software) vybavenie mikropočítačov |
| 8471+8473[.3+.5]+8524[.31+.4+.6+.9]+8528.2+8538.1 | 3023xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x 30231200-9 | Počítačové vybavenie |
| 8538.1 | 30231240-1 | Konzoly |
| 8528.2 | 30231250-4 | Zobrazovacie jednotky (obrazovky) |
| 8524[.31+.4+xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx+.91] | 30241100-1 | Databázové programové vybavenie |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241200-2 | Aplikačné programové vybavenie |
| 8524[.31+.4+.6+xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xočítačov |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241310-6 | Počítačové programy |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241320-9 | Obnovené verzie počítačov |
| 8524[xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xx24[.31+.4+.6+.91] | 30241500-5 | Systémové programové vybavenie (software) |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30241600-6 | Obslužné programové vybavenix xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxbavenie (software) |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30242100-8 | Antivírové programové vybavenie (software) |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30242200-9 | Laxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxvé vybavenie (software) na manažment |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30244100-2 | Programové vybavenie (software) na riadenie knižníc |
| 8524[.31+.4xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxoftwarov) |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30245100-9 | Tabuľkové procesory |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30245200-0 | Programové vybavenie (software) na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx0-5 | Programové vybavenie (software) na komunikáciu |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30246100-6 | Programové vybavenie (software) pre informačné technxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxbavenie (software) |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30247100-3 | Programové vybavenie (software) na kreslenie a maľovanie |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxaru) |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30248100-0 | Aplikácie programového vybavenia (softwaru) |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30248200-1 | Licencie prograxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x0249000-6 | Rôzne programové vybavenie |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249100-7 | Programové vybavenie (software) pre projektovanie na počítači (CADx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx | Programové vybavenie (software) na vzdelávanie |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249400-0 | Programové vybavenie (software) pre finančné systémy |
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxie eurošekov |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249500-1 | Programové vybavenie (software) na automatizáciu xxxxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx9700-3 | Programové vybavenie (software) na optické rozpoznávanie znakov (OCR) |
| 8524[.31+.4+.6+.91] | 30249800-4 | Programové vybavenie (softxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8511.2 | 31120000-3 | Generátory |
| 8502[.1-.4] | 31121000-0 | Generátorové hnacie agregáty |
| 8502[.1-.4] | 31121100-1 | Generátorové hnacie agxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxe |
| 8502[.2-.4] | 31121200-2 | Generátorové hnacie agregáty so zážihovým spaľovacím motorom |
| 8502.3 | 31121300-3 | Veterné generátory |
| 850xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxx1-9 | Rotory turbín |
| 8502.3 | 31121340-5 | Veterné farmy |
| 8502[.1+.2+.3] | 31122000-7 | Generátorové jednotky |
| 8502[.1+.2+.3] | 31122100-x x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx jednotky |
| 8511.2 | 31126000-5 | Dynamá |
| 8502.3 | 31127000-2 | Núdzové/pohotovostné generátory |
| 85 02.39.91 | 31128000-9 | Turbogenerátorx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxdnofázové motory |
| 8501[.1+.3+.4] | 31131100-4 | Pohony |
| 8501.5 | 31132000-0 | Viacfázové motory |
| 8504+8532 | 31150000-2 | Stabilizátory pxxxx xxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx | 31154000-0 | Zdroje nepretržitého/stáleho napájania |
| 8504.90.9 | 31155000-7 | Invertory |
| 8504.4 | 31156000-4 | Zdroje nepretržitého/prerxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxče batérií |
| 8402.9+8404.9+8405.9+8503+8504.9 | 31160000-5 | Časti elektromotorov, generátorov a transformátorov |
| 8402.9+8404.9+8405.9xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxx1500-7 | Okruhy s tesniacim olejom |
| 8503 | 31161600-8 | Vodné chladiace okruhy statora |
| 8503 | 31161900-1 | Systémy regulácie napätia |
| 8504.x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx | Transformátory |
| 8504.2 | 31171000-5 | Kondenzátory s kvapalným dielektrikom |
| 8504.3 | 31172000-2 | Napäťové transformátory |
| 8504.3 | 31xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+8538 | 31210000-1 | Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov |
| 8536.3+8537[.1+.2]+8538 | 31211000-8 | Pulty/panely x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxy |
| 8535.1+8536.1 | 31211200-0 | Poistkové skrine |
| 8535.1+8536.1 | 31211300-1 | Poistky |
| 8535.1+8536.1 | 31211310-4 | Vypínacie poistky (vxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxx200-7 | Indikátory/skúšačky obvodov |
| 8537[.1+.2] | 31213000-2 | Rozvodné zariadenia |
| 8537[.1+.2] | 31213100-3 | Rozvodné skrine |
| 8537[.xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxy |
| 8535+8536.5 | 31214000-9 | Rozvodne |
| 8535.3+8536.5 | 31214100-0 | Spínače |
| 8535.3 | 31214110-3 | Úsekové/izolačné spínače |
| 8535.3+xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdenia |
| 8535.3 | 31214400-3 | Odpojovač/vypínač poistiek |
| 8537[.1+.2] | 31214500-4 | Elektrické spínacie dosky |
| 8537[.1+.2] | 31214510-7 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x535.4 | 31216000-3 | Bleskoistky |
| 8535.4 | 31216100-4 | Zariadenie na ochranu pred prepätím/bleskom |
| 8535.4+8536.3 | 31216200-5 | Bleskozvodx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x Elektrické relé |
| 8536.61 | 31223000-5 | Objímky svetelných zdrojov/žiaroviek |
| 8536[.69+.9] | 31224000-2 | Spájacie a kontaktné prvky |
| 85xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
| 8536.90.1 | 31224400-6 | Spájacie káble |
| 8536[.69+.9] | 31224500-7 | Koncovky |
| 8536[.69+.9] | 31224600-8 | Stmievače |
| 8536[.69+.9] | 31xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxny alebo regulačných prístrojov |
| 8544 | 31300000-9 | Izolované drôty alebo káble |
| 8544[.4+.5] | 31310000-2 | Hlavné vedenie |
| 8544[.4+.5] | xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxie |
| 8544[.4+.5] | 31321100-3 | Vzdušné silnoprúdové vedenie |
| 8544.2 | 31330000-8 | Koaxiálne káble |
| 8544[.4+.5] | 31340000-1 | Príslušensxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx[.4+.5] | 31343000-2 | Spoje izolovaných káblov |
| 8544[.4+.5] | 31344000-9 | Úchytky izolovaných káblov |
| 8544[.4+.5+.6+.7] | 31350000-4 | Elexxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx | 31352000-8 | Káble s optickým vláknom |
| 8544.7 | 31352100-9 | Káble s optickým káblom na prenos informácií |
| 8544.7 | 31352200-0 | Optické telekoxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxcké články a batérie |
| 8506[.1-.8] | 31410000-3 | Galvanické články |
| 8506[.1-.8] | 31420000-6 | Galvanické batérie |
| 8506[.1-.8] | 31421000xx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxvené akumulátory |
| 85.7[.3-.8] | 31432000-3 | Ni-Cd akumulátory |
| 8513.1+8539[.1+.2+.3+.4]+9405 | 31510000-4 | Elektrónky (elektrické katóxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xkatódové lampy) |
| 8539[.3+.4] | 31514000-2 | Výbojky |
| 8539.49.1 | 31515000-9 | Ultrafialové žiarovky |
| 8539.49.3 | 31516000-6 | Infračervexx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x x539.1 | 31518100-1 | Širokouhlé svetlomety |
| 8539.1 | 31518110-4 | Poľné svetlá |
| 8539.32.1 | 31518500-5 | Ortuťové výbojky |
| 8513.1+9405.2 | xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xampáše |
| 8513.9+8539.9+9405.99 | 31530000-0 | Časti lámp a osvetľovacích zariadení |
| 8539.9 | 31531000-7 | Žiarovky |
| 8539.9 | 31531100-8 | Exxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxpravy |
| 8511[.4-.8]+8512[.1-.4] | 31612000-9 | Krosná na navíjanie motorov |
| 8511.4 | 31612200-1 | Štartéry motora |
| 8512[.1-.3] | 31612300xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx520[.1+.8]+8531[.1-.8]+8608 | 31620000-8 | Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia |
| 8530.1+8531[.1-.8] | 31621000-5 | Regulačné, bezxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxzačné zariadenia pre železnice |
| 8530.1 | 31621300-8 | Elektroinštalácie pre železnice |
| 8531[.1-.8] | 31622000-2 | Sirény |
| 8529.10.7+853xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxfory |
| 8531[.1-.8]+8608 | 31623200-1 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre vnútrozemskú vodnú dopravu |
| 8531[.1-.8]+xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxstné alebo signalizačné zariadenia pre prístavy |
| 8531.8+8608 | 31623500-4 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre letiská x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
| 8529.10.7 | 31623700-6 | Oddeľovače vzdušných/leteckých signálov |
| 8543[.1-.8] x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx | 31624000-6 | Informačné panely |
| 8531.2 | 31624100-7 | Signálne panely s meniacimi sa oznámeniami |
| 8531.1 | 31625000-3 | Poplachové zariadenix xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxx25300-6 | Poplachové systémy proti vlámaniu |
| 8505 | 31630000-1 | Magnety |
| 8543[.1-.8] | 31640000-4 | Stroje a prístroje s individuálnymi funkcxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx simulátory |
| 8543[.1-.8] | 31641300-4 | Precvičovacie simulátory |
| 8543[.1-.8] | 31642000-8 | Elektrické detekčné prístroje |
| 8543[.1-.8x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na detekciu plastov |
| 8543[.1-.8] | 31642400-2 | Prístroje na detekciu nekovových predmetov |
| 8543[.1-.8] | 31642500-3 | Prístroje na detekciu xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx0-2 | Rôzne zapisovače údajov |
| 8543.8 | 31645000-9 | Pinball (hracie automaty) |
| 8546.9+8547.9 | 31650000-7 | Izolačné príslušenstvo |
| 8546 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx4+8536.9+8544-8547 | 31681000-3 | Elektropríslušenstvo |
| 8536.9 | 31681100-4 | Elektrické kontakty |
| 8534 | 31681300-6 | Elektrické obvody |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxx100-1 | Elektrické skrine |
| 8537+8538 | 31682200-2 | Prístrojové panely, rozvádzače |
| 8537+8538 | 31682210-5 | Prístrojové vybavenie a regulačxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9.10.9+8536 | 31682300-3 | Zariadenia na stredné napätie |
| 8531.2 | 31682310-6 | Panely stredného napätia |
| 8517+8537+8538+8546.2 | 31682400-x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-1 | Núdzové/pohotovostné vypínacie systémy |
| 8530 | 31682530-4 | Núdzové/pohotovostné napájanie |
| 8530[.1-.8]+8531[.1-.8] | 31682540-7 | Rxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2[.3+.5] | 31711000-3 | Elektronický spotrebný materiál |
| 8517+8518+8522+8529+8539.9+8542[.3+.5] | 31711100-4 | Elektronické komponenty |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
| 8545.1 | 31711140-6 | Elektródy |
| 8531.2 | 31711200-5 | Elektronické výsledkové tabule |
| 8543 | 31711300-6 | Elektronické časomerné systémy |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxx x 31712100-1 | Mikroelektronické stroje a prístroje |
| 8542 | 31712200-2 | Mikrosystémy |
| 8543-8547 | 31720000-9 | Elektromechanické zariadenia x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx2[.1+.2] | 32100000-4 | Elektrónky, trubice a elektronické súčiastky |
| 8532[.1+.2+.3] | 32110000-7 | Elektrické kondenzátory |
| 8532[.1+.2] | xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx | 32130000-3 | Tlačené obvody |
| 8534 | 32131000-0 | Osadené dosky s tlačenými obvodmi |
| 8534 | 32132000-7 | Neosadené dosky s tlačenými obvodmi |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxx2000-0 | Mikrovlné elektrónky a zariadenia |
| 8540.71 | 32142100-1 | Magnetróny |
| 8540.7 | 32142200-2 | Mikrovlné zariadenia |
| 8540.7 | 321422xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx alebo zosilňovacie elektrónky a trubice |
| 8541 | 32150000-9 | Polovodiče |
| 8541.1 | 32151000-6 | Diódy |
| 8541.1 | 32152000-3 | Diódy vyžarujúcx xxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xx42.12 | 32161100-0 | Karty SIM |
| 8542.12 | 32162000-6 | Karty s integrovanými obvodmi |
| 8542 | 32163000-3 | Elektronické integrované obvody |
| 8xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxtronických mikrosústav |
| 8532.9 | 32171000-2 | Časti elektrických kondenzátorov |
| 8533.9 | 32172000-9 | Časti elektrických odporov, reostatox x xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] | 32210000-8 | Vysielacie prístroje |
| 8525[.1+.2] | 32211000-5 | Prístroje na výrobu vysielania |
| 8525.1 | 32220000-1 | Prístroj na vysielanie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxx23000-2 | Prístroj na vysielanie videosignálu |
| 8525.10.9 | 32224000-9 | Prístroj pre televízne vysielanie |
| 8525[.2+.3] | 32230000-4 | Prístrxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxadenie na videokonferencie |
| 8525.2 | 32233000-5 | Prevádzače vysokofrekvenčného signálu |
| 8525.2 | 32234000-2 | Televízne kamery v uzavretom xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxelače s prijímačom |
| 8525.3 | 32240000-7 | Televízne kamery |
| 8525.20.9 | 32250000-0 | Mobilné telefóny |
| 8525.20.9 | 32251000-7 | Autotelefóxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe |
| 8527[.1+.2+.3] | 32310000-9 | Rozhlasové prijímače |
| 8528+8529 | 32320000-2 | Televízne a audiovizuálne zariadenia |
| 8528 | 32321000-9 | xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxx21300-2 | Audiovizuálny materiál |
| 8528+8529 | 32322000-6 | Mutimediálne zariadenia |
| 8528.2 | 32323000-3 | Videomonitory |
| 8528.21 | 32323xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxx0 | Televízory |
| 8528.12 | 32324100-1 | Farebné televízory |
| 8528.13 | 32324200-2 | Čierno-biele televízory |
| 8528+8529 | 32324300-3 | Televíxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu |
| 8519 | 32331000-2 | Gramofónové taniere |
| 8519.1 | 32331100-3 | Gramofóny |
| 8519.9 | 32331200-4 | Kazxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xa záznam na magnetickú pásku |
| 8520.1 | 32332100-0 | Diktafóny |
| 8520.2 | 32332200-1 | Telefónne odkazovače |
| 8520.3 | 32332300-2 | Zariadenia xx xxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx525.4 | 32333200-8 | Videokamery |
| 8521 | 32333300-9 | Prístroje na reprodukciu videozáznamov |
| 8525.4 | 32333400-0 | Videoprehrávače |
| 8518xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxy |
| 8518.3 | 32342100-3 | Slúchadlá |
| 8518.3 | 32342200-4 | Slúchadlá do ucha |
| 8518.3 | 32342300-5 | Mikrofónové a reproduktorové sústavy |
| xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xtúdiový zmiešavací pult |
| 8518[.4+.5] | 32342430-5 | Systém na kompresiu reči |
| 8518[.4+.5] | 32342440-8 | Systém hlasovej pošty |
| 8520 | 3234xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx5] | 32343200-1 | Megafóny |
| 8527.9 | 32344000-6 | Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu |
| 8527.9 | 32344100-7 | Prenosxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x 32344210-1 | Rádiové zariadenia |
| 8527.9 | 32344220-4 | Rádiové zariadenia na volanie a vyhľadávanie (paging) |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxx-6 | Rozhlasové a multiplexové zariadenia |
| 8527.9 | 32344270-9 | Rádiový a telefonický riadiaci systém |
| 8527.9 | 32344280-2 | Prenosné rozhlasxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxniam |
| 8522 | 32351100-9 | Zariadenia na strih videozáznamu |
| 8522 | 32351200-0 | Obrazovky |
| 8529 | 32352000-5 | Antény a paraboly |
| 8529 | 32xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxievacie zariadenia typu intercom |
| 8526+9014[.1-.8]+9015[.1-.8] | 33196000-0 | Zdravotné pomôcky |
| 8526+9014[.1-.8]+9015[.1-.8] | 331961xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xx26+9014[.1-.8]+9015[.1-.8] | 33211000-2 | Navigačné prístroje |
| 8526 | 33211500-7 | Rádiolokačný prístroj |
| 8526 | 33211510-0 | Prehľadový ráxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxx00-2 | Sirény na diaľkové riadenie |
| 8450.2+8451[.1+.29]+8516.4 | 36610000-0 | Prací spotrebný materiál |
| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712000xx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx a električkové lokomotívy, vozový park a jeho súčasti; zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné mechxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx8+9405 | 29811200-9 | Zariadenia na značkovanie vozoviek |
| 8530+8608+9405 | 29811300-0 | Zariadenia na riadenie premávky |
| 8608 | 29811600-3 | Zxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxadenia |
| 8530.1+8608.00.1 | 29813200-3 | Signalizačné zariadenia |
| 8608.00.1 | 29813210-6 | Signalizačné stožiare |
| 8608.00.1 | 29813220-x x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x x604 | 29813500-6 | Zariadenia na zarovnávanie dráhy |
| 8310+8608+9405 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xledovanie premávky |
| 8608 | 29816200-4 | Systémy na meranie dopravných tokov |
| 8513.1+8539.32.1+8608.00.3+9405 | 31518000-0 | Signalizačné sxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxé zariadenia |
| 8529.10.7+8530.8+8531[.1-.8]+8608 | 31623000-9 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu |
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vodnú dopravu |
| 8531[.1-.8]+8608 | 31623300-2 | Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre parkoviská |
| 8531[.1-.8]+8608 | 3xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxalizačné zariadenia pre letiská |
| 8531.8+8608 | 31623510-7 | Zapisovače letov |
| 8531.8+8608 | 31623520-0 | Osvetlenie letísk |
| 8530.8+8531xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx+8716 | 34221000-2 | Špeciálne mobilné kontajnery |
| 8601-8608 | 35200000-6 | Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
| 8602.1 | 35212000-3 | Dieselelektrické lokomotívy |
| 8602.9 | 35213000-0 | Dieselové lokomotívy |
| 8602.9 | 35214000-7 | Lokomotívne tendre |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx alebo servis železníc |
| 8603+8605 | 35222000-6 | Železničné a električkové osobné vozne a trolejbusy |
| 8605 | 35222100-7 | Električkové osobné vxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxx0 | Batožinové vozne a špecializované vozne |
| 8606 | 35223000-3 | Železničné nákladné vozne |
| 8607+8608 | 35230000-5 | Časti železničných alebo exxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx |
| 8607.1 | 35231100-3 | Monoblokové kolesá |
| 8607.3 | 35231200-4 | Nárazníky a spriahadlá |
| 8607 | 35231300-5 | Sedadlá vozňov x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxčovacie zariadenia |
| 8608 | 36980000-4 | Tyče na označenie okrajov cesty v snehu |
87Vozidlá iné ako koľajové, ich časti, súčasti a príslušenstvo
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxx-2 | Zdvižné vozíky |
| 8427+8709 | 29221520-5 | Pracovné vozíky |
| 8709 | 29221530-8 | Ťahače používané na železničných nástupištiach |
| 8709 | 29xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xykladacie prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo |
| 8716.2 | 29351000-4 | Samonakladacie prívesy pre poľnohospodárstvo |
| 8716.2 | 29352000-1 | xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxcie návesy pre poľnohospodárstvo |
| 8501.34.5+8501.53.5+8701.1+8701.90[.5+.9] | 29370000-3 | Traktory/ťahače |
| 8701.1 | 29371000-0 | Poľnoxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxá |
| 8710 | 29610000-8 | Motorizované tanky a obrnené bojové vozidlá |
| 8710 | 29611000-5 | Motorizované tanky |
| 8710 | 29611100-6 | Časti motorizxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Protipožiarne a záchranné zariadenia |
| 8705 | 29851100-0 | Protipožiarne zariadenia |
| 8705 | 29851120-6 | Protipožiarne materiály |
| 3005+3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxroje |
| 8713+8714.2 | 33193000-9 | Vozíky pre invalidov, kreslá na kolieskach a súvisiace pomôcky |
| 8713 | 33193100-0 | Vozíky pre invalidov a kresxx xx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx na motor |
| 8714.2 | 33193200-1 | Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach |
| 8714.2 | 33193210-4 | Časti a príslušenstvx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xx14.2 | 33193213-5 | Ovládanie pre vozíky pre invalidov |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 33195000-3 | Systém monitorovania pacientov |
| 8713+9018-9022+9402 | 33195100-4 | Monitory |
| 8713+9018-9022+9402 | 33195110-7 | Respiračné xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxobil kombi) |
| 8703[.2+.9] | 34112000-5 | Limuzíny |
| 8703[.2+.3] | 34113000-2 | Vozidlá s náhonom štyroch kolies |
| 8703[.2+.3] | 34113100-3 | Dxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxciálne vozidlá |
| 8702+8703[.2+.3] | 34114100-0 | Núdzové/pohotovostné vozidlá |
| 8702+8703[.2+.3] | 34114110-3 | Záchranné vozidlá |
| 8703xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x 8703[.2+.3] | 34114200-1 | Policajné automobily |
| 8702+8703[.2+.3] | 34114210-4 | Vozidlá na prepravu väzňov |
| 8702+8703[.2+.3] | 34114300-2 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxx3 | 34116000-3 | Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb |
| 8703.2+8703[.2+.3+.9] | 34117000-0 | Použité dopravné vozidlá |
| 8702 | 34120000xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxx200-3 | Kĺbové autobusy |
| 8702 | 34121300-4 | Poschodové autobusy |
| 8702 | 34121400-5 | Autobusy s nízkou podlahou |
| 8702 | 34122000-8 | Zájazdoxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx0-4 | Nákladné vozidlá s dieselovým pohonom |
| 8704[.31(.1+.31+.91)+.32(.1+.91)+.9] | 34132000-1 | Nákladné vozidlá s pohonom na batériu |
| 870xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozy |
| 8704[.31(.1+.31+.91)+.32(.1+.91)+.9] | 34133110-2 | Nákladné vozidlá s cisternou na palivo |
| 8703.1+8704.1+8705[.2-.9] | 34134000-x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxly |
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.99+.23.99+.31(.39+.99)+.32.99] | 34137000-6 | Použité nákladné vozidlá |
| 8701.2 | 34138000-3 | Cestné ťahače |
| 8706 | 34139000-0 | Podvozky (xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxx704.1+8705 | 34140000-0 | Ťažkotonážne motorové vozidlá |
| 8704.1 | 34141000-7 | Terénne vyklápacie vozidlá (dampre) |
| 8705.1 | 34142000-4 | Žerxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxlá na zimnú údržbu ciest |
| 8703.1+8705[.2-.9] | 34144000-8 | Motorové vozidlá na špeciálne účely |
| 8705.2 | 34144100-9 | Mobilné vrtné veže |
| 8xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxčným rebríkom |
| 8705.3 | 34144212-7 | Pomocné požiarne vozidlá |
| 8705.3 | 34144213-4 | Požiarne striekačky |
| 8705.9 | 34144220-6 | Havarijné vxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx | 34144420-8 | Vozidlá na posyp soľou |
| 8705.9 | 34144430-1 | Zametacie vozidlá |
| 8705.9 | 34144431-8 | Zametacie vozidlá s odsávaním |
| 8705.9 | xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x 34144510-6 | Vozidlá na smeti |
| 8705.9 | 34144511-3 | Vozidlá na odvoz smetí |
| 8705.9 | 34144512-0 | Vozidlá na zhutňovanie smetí |
| 8705.9 | 3414xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxx00-5 | Úžitkové vozidlá |
| 8705.9 | 34144710-8 | Nakladače na kolesách |
| 8705.9 | 34144730-4 | Vozidlá na dopĺňanie paliva lietadiel |
| 8705.9 | 3xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxx760-3 | Pojazdné knižnice (bibliobusy) |
| 8705.9 | 34144800-6 | Pojazdné obydlia |
| xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxx1 | 34211000-9 | Karosérie autobusov |
| 8707.1 | 34212000-6 | Karosérie sanitiek |
| 8707.9 | 34213000-3 | Karosérie nákladných automobilov |
| 86xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxotovostné zásahové jednotky |
| 8716.4 | 34221200-4 | Pohotovostné záchranné jednotky |
| 8716.4 | 34221300-5 | Chemické zásahové jednotky |
| 87xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx |
| 8716[.1-.8] | 34223300-9 | Prívesy |
| 8716[.1-.8] | 34223310-2 | Univerzálne prívesy |
| 8716.3 | 34223320-5 | Prívesy na prepravu koní |
| 87xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxm rebríkom |
| 8716[.3+.4] | 34223360-7 | Prívesy na dopĺňanie paliva |
| 8716[.3+.4] | 34223370-0 | Prívesy s vyklápaním |
| 8716[.3+.4] | 3422340xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx99]+8708[.1+.3-.9] | 34310000-3 | Motory a časti motorov |
| 8407.3+8408.2+8708[.1+.3-.9] | 34311000-0 | Motory |
| 8708 | 34320000-6 | Mechanickx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x Brzdové zariadenia |
| 8708.3 | 34322200-2 | Kotúčové brzdy |
| 8708.3 | 34322300-3 | Brzdové obloženie |
| 8708.3 | 34322400-4 | Brzdové platničky x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x
x 8708.7 | 34324100-5 | Zariadenie na vyvažovanie kolies |
| 8708.9 | 34325000-1 | Tlmiče výfuku a výfukové rúry |
| 8708.9 | 34326000-8 | Spojky a súvisxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xúpravy na prestavbu vozidiel |
| 8708.2 | 34350000-5 | Bezpečnostné pásy |
| 8708.2 | 34360000-8 | Náhradné diely pre nákladné vozidlá |
| 8708.2 | 3xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxov |
| 8711+8712+8714[.1+.9] | 34400000-1 | Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky |
| 8711+8714.1 | 34410000-4 | Motocykle |
| 8714.1 | 34411xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxných častí motocyklov |
| 8711.2 | 34420000-7 | Motorové skútre |
| 8711.1 | 34430000-0 | Bicykle s prídavným motorom |
| 8712+8714.9 | 34440000-3 | xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8412.1+8801+8802+8803+8805 | 35300000-7 | Lietadlá a kozmické lode |
| 8715+8716.8 | 35400000-8 | Rôzne dopravné zariadenia |
| 8716.8 | 35410000xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx |
| 8715.00.1 | 35421000-1 | Kočíky |
89Lode, člny a plávajúce konštrukcie
| 8907 | 29812100-5 | Prístavné zariadenia |
| 8907 | 29812110-8 | Dokoxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxsné zariadenia |
| 8905 | 29814500-3 | Plávajúce doky |
| 8907 | 29814510-6 | Plávajúce skladiská |
| 8906 | 29851200-1 | Záchranné zariadenia |
| 8xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xliadkové plavidlá |
| 8906.00.1 | 35111200-7 | Lietadlové lode |
| 8906.00.1 | 35111300-8 | Ponorky |
| 8901 | 35112000-2 | Lode a podobné plavidlá nx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxx-6 | Trajekty |
| 8901.1 | 35112120-9 | Lode na turistické plavby |
| 8901[.2+.3+.9] | 35112200-4 | Plavidlá na prepravu tovaru |
| 8901.9 | 35112210xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxx2240-6 | Kontajnerové plavidlá |
| 8901.9 | 35112250-9 | Plavidlá pre kombinovanú dopravu Ro-Ro |
| 8901.2 | 35112260-2 | Cisternové lode — tankery |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxárske a iné špeciálne plavidlá |
| 8902 | 35113100-0 | Rybárske plavidlá a lode zariadené na priemyselné spracovanie alebo konzervovanie rybárskych xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh výrobkov |
| 8904 | 35113200-1 | Lode na vlečenie alebo tlačenie iných lodí (remorkéry) |
| 8905[.1+.9]+8906.00.9+8908 | 35113300-2 | Rôzne plavixxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx13330-1 | Plavidlá ako základňa pre potápačov |
| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113331-8 | Plávajúce žeriavy |
| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113340xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-8 | Prieskumné plavidlá |
| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113343-5 | Plavidlá na kontrolu znečistenia |
| 8905[.10.1+.90.1]+8908 | 35113400-3 | Núxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxavidlá |
| 8905[.1+.9] | 35113430-2 | Majákové lode |
| 8905.2 | 35114000-6 | Plávajúce alebo ponorné vŕtacie alebo ťažobné plošiny |
| 8905.2 | 351xxxxxxx x xxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxx00-0 | Plávajúce vŕtacie plošiny |
| 8905.2 | 35114500-1 | Plávajúce ťažobné zariadenia |
| 8905.2 | 35114600-2 | Poloponorné vŕtacie súpravy |
| 8xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxtacie plošiny |
| 8907 | 35115000-3 | Plávajúce konštrukcie |
| 8907.9 | 35115100-4 | Signálne bóje |
| 8907.1 | 35115200-5 | Plte |
| 8907.1 | 35115xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-9 | Motorové člny |
| 8906.00.1 | 35121110-2 | Strážne člny |
| 8906.00.1 | 35121120-5 | Colné hliadkové člny |
| 8906.00.1 | 35121130-8 | Policajné xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxy |
| 8903[.92+.99] | 35122130-5 | Malé člny s plachtou |
| 8903[.92+.99] | 35122140-8 | Malé plavidlá |
| 8903[.92+.99] | 35122150-1 | Laminátové mxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxy |
| 8903.1 | 35122220-3 | Kanoe |
| 8903[.92+.99] | 35122300-8 | Veslárske člny |
90Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematograficxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xavigačné zariadenia |
| 8608+9006 | 29816000-2 | Zariadenia na sledovanie premávky |
| 9006 | 29816100-3 | Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xariadenia na fotokopírovanie a termografické kopírovanie |
| 9009[.1-.3] | 30121100-4 | Zariadenia na fotokopírovanie |
| 9009[.1-.3] | 3012111xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xopírovanie |
| 9003[.1+.2] | 30121300-6 | Zariadenia na reprodukciu |
| 9009.9 | 30125000-1 | Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxa |
| 4817+4819+4820+4821+9017+9608-9612 | 30192000-1 | Kancelárske potreby |
| 9017 | 30192200-3 | Meracie pásky |
| 9017 | 30192400-5 | Reprogrxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xx124200-3 | Riadiace prístroje turbogenerátora |
| 9006.62 | 31525000-2 | Fotografické bleskové žiarovky |
| 9006.62 | 31525100-3 | Fotografické bxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxx10000-4 | Zobrazovanie |
| 9022 | 33111000-1 | Röntgenové prístroje |
| 9022 | 33111100-2 | Röntgenologické stoly |
| 9022 | 33111200-3 | Röntgenovx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxe |
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxx2 | 33111620-3 | Kamera používajúca žiarenie gama |
| 9022 | 33111630-6 | Skenografy |
| 9022 | 33111640-9 | Termografy |
| 9022 | 33111650-2 | Mamogrxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x Angiografické prístroje |
| 9022 | 33111721-1 | Digitálne angiografické prístroje |
| 9022 | 33111730-7 | Potreby pre angioplastiku |
| 9022 | 331xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx | Ultrazvukové srdcové detektory |
| 9018 | 33112200-0 | Ultrazvukové jednotky |
| 9018 | 33112300-1 | Echoencefalografy |
| 9018 | 33112400-2 | Ecxxxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxx0-7 | Ultrazvukové skenery |
| 9018 | 33114000-2 | Spektroskopické prístroje |
| 9018 | 33115000-9 | Tomografické prístroje |
| 9018 | 33120000-7 | xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxx.1 | 33121200-6 | Scintigrafické prístroje |
| 9018.1 | 33121300-7 | Elektromyografy |
| 9018.1 | 33121400-8 | Audiometre |
| 9018.1 | 33121500-9 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxomer |
| 9018.1 | 33123200-0 | Elektrokardiografické prístroje |
| 9018.1 | 33123210-3 | Prístroje na monitorovanie srdca |
| 9018.1 | 33123220-6 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a spotrebný materiál |
| 9018[.1+.2] | 33124100-6 | Diagnostické prístroje |
| 9018[.1+.2] | 33124110-9 | Diagnostické systémy |
| 9018.2 | 33124xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxčné pásiky |
| 9018[.1+.2] | 33124200-7 | Rádiodiagnostické prístroje |
| 9018[.1+.2] | 33124210-0 | Rádiodiagnostický spotrebný materiál |
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx0-6 | Imunologicko-analyzačné prístroje |
| 9018.4+9021.2 | 33130000-0 | Zubné lekárstvo |
| 9018.4 | 33131000-7 | Zubolekárske ručné nástroje |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxke jednorazové nástroje |
| 9018.4 | 33131400-1 | Zubolekárske sondy |
| 9018.4 | 33131500-2 | Zubolekárske nástroje na extrakciu |
| 9018.4 | 3313xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
| 9018.4 | 33133000-1 | Príslušenstvo na vyhotovovanie zubných odtlačkov |
| 9018.4 | 33134000-8 | Endodontické príslušenstvo |
| 9018.4 | 3313500xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxu |
| 9021.2 | 33138000-6 | Produkty pre stomatologickú protetiku a rebáziu |
| 9021.2 | 33138100-7 | Zubné protézy |
| 3005+3006+4015+9018+9021[xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx00-0 | Jednorazový lekársky nechemický spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál |
| 9018.3 | 33141200-2 | Katétre |
| 9018.3 | 331412xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x
| 9018.3 | 33141300-3 | Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi |
| 9018.3 | 33141310-6 | Injekčné striekačky |
| 9018.3 | 33141320-9 | Lekársxx xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxhé) |
| 9018.3 | 33141411-4 | Skalpely a čepelky |
| 3006+9018 | 33141600-6 | Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy |
| 9018 | 33141610-9 | Zberné vaxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxravy pre inkontinentných pacientov |
| 9018 | 33141622-6 | Súpravy pre prevenciu pred AIDS |
| 9018 | 33141624-0 | Aplikačné sady |
| 9018 | 33141625xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx |
| 9021.1 | 33141700-7 | Ortopedické pomôcky |
| 9021.1 | 33141710-0 | Barly |
| 9021.1 | 33141720-3 | Pomôcky na kompenzáciu chôdze |
| 9021.1 | 33xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxhy |
| 9021.1 | 33141770-8 | Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky |
| 9021.2 | 33141800-8 | Zubolekársky spotrebný materiál |
| 9021.x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxrylové zuby |
| 9021.2 | 33141830-7 | Cementový základ |
| 9021.2 | 33141840-0 | Zubolekárske hemostatiká |
| 9021.2 | 33141850-3 | Produkty na ústnx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxerapeutické prístroje a spotrebný materiál |
| 9022 | 33151100-4 | Prístroje na gamaterapiu |
| 9022 | 33151200-5 | Röntgenové terapeutické prístrxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxx9 | 33153000-7 | Litotriptory |
| 9019+9020 | 33154000-4 | Pomôcky na mechanoterapiu |
| 9019+9020 | 33155000-1 | Prístroje na fyzikálnu terapiu |
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xrístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje |
| 9019+9020 | 33157100-6 | Zdravotnícke plynové masky |
| 9019+9020 | 33157110-9 | Kyslíkové masky x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
| 9020 | 33157500-0 | Vysokotlakové komory |
| 9019 | 33157700-2 | Fľaše na vháňanie vzduchu |
| 9019 | 33157800-3 | Jednotka na podávanie kyslíka |
| xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx | 33158100-3 | Elektromagnetická jednotka |
| 9018+9021 | 33158200-4 | Elektroterapeutické xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxotky |
| 9018[.1+.2] | 33158500-7 | Lekárske infračervené prístroje |
| 9018+9021 | 33159000-9 | Systémy klinickej chémie |
| 9018[.9+.5+.9]+90xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxstroje operačnej sály |
| 9018[.9+.5+.9] | 33162100-4 | Prístroje operačnej sály |
| 9018[.9+.5+.9] | 33162200-5 | Nástroje operačnej sály |
| 90xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxpia |
| 9018[.9+.5+.9] | 33165000-4 | Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje |
| 9018[.9+.5+.9] | 33166000-1 | Dermatologické prístroje |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxx.9 | 33169000-2 | Chirurgické nástroje |
| 9018.9 | 33169100-3 | Chirurgický laser |
| 9018.9 | 33170000-2 | Anestézia a resuscitácia |
| 9018.9 | 33xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxx.9 | 33171200-1 | Nástroje na resuscitáciu |
| 9018.9 | 33171210-4 | Resuscitačné masky |
| 9018.9 | 33172000-6 | Prístroje na anestéziu a resuscitácxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxčná podpora |
| 9018.9 | 33181000-2 | Obličkové podporné prístroje |
| 9018.9 | 33181100-3 | Hemodialyzačné prístroje |
| 9018.9 | 33181200-4 | Diaxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxx-7 | Obličkový spotrebný materiál |
| 9018.9 | 33181510-0 | Obličkový roztok |
| 9018.9 | 33181520-3 | Spotrebný materiál k obličkovej dialýze |
| 9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxximulačné prístroje |
| 9021.5 | 33182210-4 | Srdcové stimulátory |
| 9021.5 | 33182220-7 | Srdcové chlopne |
| 9021.5 | 33182230-0 | Komory |
| 902xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxové podporné prístroje |
| 9022.1 | 33182400-3 | Systém na röntgenovanie srdca |
| 9021.1 | 33183000-6 | Ortopedické podporné prístroje |
| 9021.1 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x x3184000-3 | Umelé časti tela |
| 9021.9 | 33184100-4 | Chirurgické implantáty |
| 9021.3 | 33184200-5 | Vaskulárne protézy |
| 9021.9 | 33184300-6 | xxxxx xxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxézy |
| 9021.3 | 33184600-9 | Očné protézy |
| 9021.3 | 33185000-0 | Prístroje pre nedoslýchavých |
| 9021.9 | 33185100-1 | Časti a príslušenstvo príxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxx9 | 33185400-4 | Umelé hrtany |
| 9019 | 33186000-7 | Jednotky pre mimotelový obeh |
| 9019 | 33186100-8 | Okysličovacie prístroje |
| 9018.9 | 331932xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x
| 9018.9 | 33193224-5 | Kolesá kresiel na kolieskach |
| 9018.9 | 33194000-6 | Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu |
| 9018.9 | 33194100-7 | Pxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxstroje a nástroje na transfúziu |
| 9018.9 | 33194210-1 | Prístroje na transfúziu krvi |
| 9018.9 | 33194220-4 | Spotrebný materiál na transfúziu krvx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx02 | 33195110-7 | Respiračné monitory |
| 8526+9014[.1-.8]+9015[.1-.8] | 33196000-0 | Zdravotné pomôcky |
| 8526+9014[.1-.8]+9015[.1-.8] | 331xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx10000-5 | Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje |
| 8526+9014[.1-.8]+9015[.1-.8] | 33211000-2 | Navigačné prístroje |
| 9014[.1-.8x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
| 9014[.1-.8] | 33211400-6 | Akustické hĺbkomery |
| 9015[.1-.8] | 33212000-9 | Zememeračské, hydrografické, oceánografické, hydrologické a mexxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
| 9015[.4+.8] | 33212210-4 | Hydrografické prístroje |
| 9015[.4+.8] | 33212220-7 | Meteorologické prístroje |
| 9015[.4+.8] | 33212230-0 | Geolxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x x3212300-2 | Teodolity |
| 9016+9017 | 33230000-1 | Presné váhy, rysovacie, počítacie a meracie nástroje |
| 9016 | 33231000-8 | Presné váhy |
| 9017xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxx8 | Logaritmické pravítka |
| 9017[.3+.8] | 33233000-2 | Ručné nástroje na meranie dĺžky |
| 9030 | 33240000-4 | Nástroje na meranie veličín |
| 9030xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxx0.3 | 33241300-4 | Nástroje na meranie elektrických veličín |
| 9030.3 | 33241310-7 | Ampérmetre |
| 9030.3 | 33241320-0 | Voltmetre |
| 9030.1 | 332xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x x030.2 | 33242000-8 | Osciloskopy |
| 9030.2 | 33242100-9 | Oscilografy |
| 9030.4 | 33243000-5 | Zariadenia na sledovanie chýb |
| 9030.4 | 33244000xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí |
| 9025[.1+.8] | 33251000-4 | Meracie zariadenia |
| 9025.1 | 33251100-5 | Hydrometre |
| 9025.1 | 33251200-6 | Teplomery |
| 9025.1 | 33251300-x x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxriadenia na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov |
| 9026.1 | 33252100-2 | Nástroje na meranie prietoku |
| 9026.1 | 33252110-5 x xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx1-.8] | 33252400-5 | Prístroje na meranie a kontrolu |
| 9027 | 33253000-8 | Prístroje na detekciu a rozbory |
| 9027 | 33253100-9 | Detekčné prístroje x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
| 9027[.1-.8] | 33253200-0 | Prístroje na rozbory |
| 9027.1 | 33253210-3 | Analyzátory plynu |
| 9027.2 | 33253220-6 | Chromatografy |
| 9027.2 | xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxnostné spektrometre |
| 9027.3 | 33253320-7 | Zariadenia na meranie emisií |
| 9027.3 | 33253321-4 | Emisné spektrometre |
| 9027.3 | 33253330-0 | Axxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxe zvuku |
| 9027.8 | 33253430-1 | Zariadenia na meranie šumu |
| 9027.8 | 33253440-4 | Analyzátory vibrácií |
| 9027.8 | 33253450-7 | Biochemické anaxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xx253454-5 | Biochemické zariadenia |
| 9027.8 | 33253455-2 | Počítadlá krviniek |
| 9027.8 | 33253456-9 | Chemické analyzátory |
| 9027.8 | 3325345xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tekutín |
| 9011+9012.1 | 33261000-7 | Mikroskopy |
| 9012.1 | 33261100-8 | Elektrónové mikroskopy |
| 9012.1 | 33261110-1 | Skenovacie elektrónoxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prietokomer |
| 9012.1 | 33261220-5 | Skener počítačového tomografu (CT) |
| 9012.1 | 33261230-8 | Skener CAT |
| 9012.1 | 33261250-4 | Dopplerovskx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxx0-3 | Zariadenie na zobrazovanie magnetickej rezonancie |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxy spájkovateľnosti |
| 9031.8 | 33262200-6 | Servohydraulický testovací prístroj |
| 9031.8 | 33262300-7 | Zariadenie na detekciu plynov |
| 9031xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxn |
| 9031.8 | 33262610-3 | Detektory bômb |
| 9031.8 | 33262700-1 | Dozimetrický systém |
| 9031.8 | 33262800-2 | Nástroje pre vozidlá |
| 9028 | 332xxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
| 9028[.3+.9] | 33263400-5 | Elektromery |
| 9029 | 33264000-8 | Počítadlá výrobkov |
| 9029 | 33264100-9 | Otáčkomery |
| 9029.2 | 33264110-2 | Ukxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x
x 9032 | 33270000-3 | Regulačné a kontrolné zariadenia a prístroje |
| 9032.8 | 33271000-0 | Obmedzovače rýchlosti |
| 9022+9031 | 33280000-6 | Nelekáxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x Zariadenia na röntgenovú kontrolu |
| 9001[.3-.5]+9003[.1+.9]+9004 | 33410000-7 | Okuliare a šošovky |
| 9003[.1+.9]+9004 | 33411000-4 | Okuliaxx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx1 | Okuliare |
| 9004 | 33412100-2 | Ochranné okuliare |
| 9003[.1+.9] | 33412200-3 | Rámy a obruby na ochranné okuliare |
| 9001+9002[.19+.2+.9]+9xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxroočné šošovky |
| 9001[.4+.5] | 33413112-6 | Šošovky do okuliarov |
| 9001+9002 | 33420000-0 | Polarizačný materiál |
| 9001.1 | 33421000-7 | Prísxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx011+9013 | 33430000-3 | Astronomické a optické zariadenia |
| 9005.1 | 33431000-0 | Binokulárne prístroje |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x
x 9005.8 | 33435000-8 | Teleskopy |
| 9013 | 33436000-5 | Špecializované optické prístroje |
| 9013.2 | 33436100-6 | Lasery |
| 9013.2 | 33436110-9 | Pxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx0-6 | Fotografické prístroje |
| 9002.11 | 33451100-7 | Objektívy do fotografických prístrojov |
| 9006.9 | 33451200-8 | Telá fotografických prístxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxafické prístroje na okamžité vyvolávanie a kopírovanie |
| 9007.1 | 33451500-1 | Kinematografické kamery |
| 9007.2+9008 | 33452000-3 | Premietacxx xxxxxxxxx xxx xxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x
x xx08.4 | 33452200-5 | Zväčšovacie prístroje |
| 9008.4 | 33452300-6 | Zmenšovacie prístroje |
| 9002.1 | 33453000-0 | Vybavenie fotolaboratórií |
| xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 33453300-3 | Prístroje a zariadenia na vyvolávanie filmov |
| 9010.1 | 33453400-4 | Premietacie plátna |
| 9008.2 | 33454000-7 | Zariadenia na mikrxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxx9 | Zariadenia na mikrofiš |
| 9008.2 | 33454210-2 | Čítacie prístroje na mikrofiš |
| 9008.2 | 33454300-0 | Zariadenia na mikroformáty |
| 9008.2 | 3xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 36153000-8 | Vzdelávacie vybavenie |
| 90023+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153100-9 | Vybavenie na výuku |
| 9023 | 36640000-9 | Príxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxe |
| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712100-6 | Filtračné vložky |
| 4805+8421.31+8529+9002 | 36712200-7 | Súčasti odevov |
| 4014+4803+4818+9002xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxdiny, hodinky a ich súčasti
| 9113.9 | 19230000-7 | Hodinkové remienky |
| 9101-9114 | 33510000-8 | Hodinky a hodiny |
| 9101+9102+9108+9110-9114 x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx512000-2 | Hodiny |
| 9105.1 | 33512100-3 | Budíky |
| 9105.2 | 33512200-4 | Nástenné hodiny |
| 9104 | 33512300-5 | Hodiny do vozidiel |
| 9106+9107 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
| 9107 | 33513300-2 | Parkovacie hodiny |
| 9107 | 33513310-5 | Meracie prístroje na žetóny |
| 9107 | 33513400-3 | Časovače procesov |
| 9107 | 335135xxxx x xxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxi |
| 9201-9209[.1-.3] | 36310000-7 | Hudobné nástroje |
| 9201 | 36311000-4 | Klavíry |
| 9203+9204+9207.10.1 | 36312000-1 | Organy |
| 9201+920x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxx100-3 | Syntetizátory |
| 9206 | 36316000-9 | Bicie nástroje |
| 9209.9 | 36320000-0 | Časti a príslušenstvo hudobných nástrojov |
94Nábytok; postxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxlné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby
| 5805+9404[.901-.909] | 17216000-9 | Dekorxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxvé plachty, lodné plachty pre člny, plachetnice alebo pozemné vozidlá, ochranné a tieniace plachty, stany a kempingové výrobky |
| 6306[.2+.9]+940xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxím alebo páperím |
| 4403.1+4406[.1+.9]+4407+4408+4410-4418[.1-.5+.9]+4502+4503+4504[.1+.9]+4600+9406. 0.1 | 20000000-6 | Drevo, výrobky z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxva, z dreva |
| 9406.00.1 | 20330000-8 | Montované xxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxzvami) |
| 9405.9 | 25244100-4 | Plastové menovky (cedule s názvami) a značky |
| 9405.9 | 25244110-7 | Plastové menovky (cedule s názvami) |
| 9405.x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxxx x 25244210-8 | Časti vybavenia mestských ulíc z plastov |
| 9405.92 | 25244220-1 | Reflexné kolíky |
| 9405.92 | 25244230-4 | Reflexné obruby |
| 9405xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5.91 | 26152000-8 | Technické sklo |
| 9405.91 | 26152400-2 | Sklené časti lámp a osvetľovacích armatúr, značiek a štítkov |
| 9405.91 | 26152410-5 | Sxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxti pouličného osvetlenia |
| 9405.91 | 26152430-1 | Sklené časti lámp |
| 9405.91 | 26152490-9 | Sklo pre vybavenie ulíc |
| 9406.00[.3+.9] | 281110xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx00-5 | Obytné bunky |
| 9406.00[.3+.9] | 28111300-6 | Poľné nemocnice |
| 9406.00[.3+.9] | 28111400-7 | Poľné kuchyne |
| 9406.00[.3+.9] | 2811150xxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxx-3 | Kovové regály |
| 3925.90.8+4418+6807.10.10+6905.10+7308+9406 | 28812400-1 | Strecha |
| 3925.90.8+4418.40+9406 | 28812410-4 | Strešné ráxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxx0-8 | Plachty na tienenie (markízy) |
| 3926.9+7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824000-4 | Vybavenie miest a obcí |
| 9405.9 | 28824200-6 | Cestné výxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx4700-1 | Značenie |
| 7014+8310+8530+8531+9405.9 | 28824710-4 | Materiály značiek |
| 8310+9405.9 | 28825000-1 | Zariadenia pouličného osvetlenxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx08+9405 | 29811300-0 | Zariadenia na riadenie premávky |
| 8310+8608+9405 | 29815200-7 | Zariadenia na riadenie letovej prevádzky |
| 7308+7610+9xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-2 | Zariadenie pre núdzové osvetlenie |
| 9405 | 31518300-3 | Strešné svetlá |
| 9405.40.1 | 31518600-6 | Úzkouhlé svetlomety (hľadáčiky) |
| 8513xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxanočný stromček |
| 9405.6 | 31523000-8 | Osvetlené značky a menovky |
| 9405.6 | 31523100-9 | Osvetlené značky |
| 9405.6 | 31523110-2 | Osvetlené dxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxšenstvo k stropným alebo nástenným svietidlám |
| 9405.1 | 31524100-6 | Príslušenstvo k stropným svietidlám |
| 9405.1 | 31524110-9 | Lampy pre operxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x
| 9405.40[.3+.9] | 31527100-7 | Osvetlenie ciest |
| 9405.40[.3+.9] | 31527200-8 | Vonkajšie svetlá |
| 9405.40[.3+.9] | 31527210-1 | Lampáše |
| xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxx7240-0 | Maják na orientáciu na rieke a osvetlenie |
| 9405.40[.3+.9] | 31527250-3 | Maják na orientáciu lietadiel a osvetlenie |
| 9405.40[.3+.9] | xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx domácností |
| 8513.9+8539.9+9405.99 | 31530000-0 | Časti lámp a osvetľovacích zariadení |
| 8513.9+9405.99 | 31532000-4 | Časti lámp a svietidiex x xxxxxxxxxxxxx x xxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx402 | 33190000-8 | Rôzne lekárske prístroje |
| 9402 | 33192000-2 | Zdravotnícky nábytok |
| 9402.9 | 33192100-3 | Lôžka na zdravotnícke účely |
| 94xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x 33192160-1 | Nosidlá |
| 9402.9 | 33192200-4 | Lekárske stoly |
| 9402.9 | 33192210-7 | Vyšetrovacie stoly |
| 9402.9 | 33192220-0 | Pitevné stoly |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx závesné prístroje k zdravotníckym lôžkam |
| 9402.9 | 33192320-1 | Držiaky fliaš na moč |
| 9402.9 | 33192330-4 | Transfúzne vaky |
| 9402.9 | 331923xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxx3+9018-9022+9402 | 33195000-3 | Systém monitorovania pacientov |
| 8713+9018-9022+9402 | 33195100-4 | Monitory |
| 8713+9018-9022+9402 | 33195xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
| 9401.1 | 36111100-3 | Sedadlá pre civilné lietadlá |
| 9401.2 | 36111200-4 | Sedadlá pre motorové vozidlá |
| 9401.3 | 36111300-5 | Otočné sedadlá x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxncelárske stoličky |
| 9401[.7-.8] | 36111430-5 | Divadelné sedadlá |
| 9401[.7-.8] | 36111490-3 | Vystreľovacie (katapultovacie) sedadlá |
| 9xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x x401[.4-.6] | 36112300-2 | Lavice s operadlom |
| 9401[.4-.6] | 36112400-3 | Lavice bez operadla |
| 9401[.4-.6] | 36112500-4 | Rozkladacie lehátka |
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxx x xxxx4100-4 | Čalúnenie |
| 9401[.7+.9] | 36115000-0 | Stoličky |
| 9403[.1+.3+.60.3] | 36120000-8 | Nábytok, okrem nábytku pre domácnosť |
| 9403.1 | 3xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxx20-2 | Kovové skrinky s policami |
| 94 03.10.51 | 36121130-5 | Kovové písacie stoly |
| 9403.1 | 36121140-8 | Kovové kancelárske xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxačné skrine |
| 94 03.10.93 | 36121162-8 | Kovové kartotékové skrine |
| 94 03.10.93 | 36121163-5 | Karuselové systémy |
| 94 03.10.93 | 36121164-2 | xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxené stoly |
| 94 03.30.91 | 36121220-3 | Drevené skrinky s policami |
| 9403.30.11 | 36121230-6 | Drevené písacie stoly |
| 9403.3 | 36121240-9 | Drevxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xx xxxxxxxx x xxxxxx51-9 | Archivačné skrine |
| 94 03.30.91 | 36121252-6 | Kartotékové skrine |
| 94 03.30.91 | 36121253-3 | Závesné kartotéky |
| 94 03.30.91 | 3612125xxx x xxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxx.1+.3+.60.3] | 36121410-2 | Počítačové stoly |
| 9403[.1+.3+.60.3] | 36121500-0 | Triediace stoly |
| 9403[.1+.3+.60.3] | 36121510-3 | Triediace xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxx10-7 | Obslužné pulty |
| 9403.60.3 | 36122300-5 | Zásobníky |
| 9403.60.3 | 36122400-6 | Výstavné skrine |
| 9403.60.9+9403[.7+.8] | 36123000-9 | xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xx131000-8 | Kuchynský nábytok a vybavenie |
| 9403.4 | 36131100-9 | Príborníky |
| 9403.4 | 36131200-0 | Police |
| 9403.4 | 36131300-1 | Pracovné ploxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxradný nábytok |
| 9403[.5+.60.1]+9404 | 36133000-2 | Nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby |
| 9403.5+9404 | 36133100-3 | Nábytok do spálne |
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxx0 | Matrace |
| 9404.9 | 36133113-7 | Špeciálne mäkké vybavenie |
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxx-9 | Nábytok do spálne, okrem postelí a lôžkovín |
| 9403.5 | 36133121-6 | Šatníky |
| 9403.5 | 36133122-3 | Skrine so zásuvkami |
| 9403.5 | 36133123-x x xxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xo obývacej izby |
| 9403.60.1 | 36133310-8 | Písacie stoly a stoly |
| 9403.60.1 | 36133311-5 | Písacie stoly |
| 9403.60.1 | 36133312-2 | Stoly |
| 9xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxx7+.8+.9] | 36140000-4 | Rôzny nábytok a vybavenie |
| 9403.2 | 36141000-1 | Kovový nábytok |
| 9403.2 | 36141100-2 | Regály |
| 9403.2 | 36141200-3 | Dxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxlice na knihy |
| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36143000-5 | Nábytok pre konferenčné miestnosti |
| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36144000-2 | Zariadenie pre vxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx0-0 | Vybavenie knižníc |
| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36146000-6 | Nábytok do vstupných hál a recepcií |
| 9403[.7+.8] | 36147000-3 | Plastový nábytok x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxvý nábytok |
| 9403.9 | 36148000-0 | Časti nábytku |
| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 36151000-4 | Školské stoly a stoličky |
| 9403[.2+.60.9+.7+.8] | 361xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xaterské školy |
| 90002.3+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153000-8 | Vzdelávacie vybavenie |
| 90002.3+9403.2+9406.60.9+9403[.7xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx0.9+9403[.70.9+.8] | 36153200-0 | Učebné pomôcky a zariadenia |
| 4203.21+9401[.1-.3+.7]+9506+9507 | 36400000-5 | Športový tovar a výbava |
| 42xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxnstvo
| 8432+9506 | 29835000-1 | Zariadenia pre parky a ihriská |
| 90023+9403.2+9406.60.9+9403[.70.9+.8]+9506 | 36153000-8 | Vzdelávacie vybaxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xportový tovar a výbava |
| 4203.21+9401[.1-.3+.7]+9506+9507 | 36410000-8 | Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na ihrisku |
| 9401.7+9506[.xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxdné lyže |
| 9507 | 36413000-9 | Poľovnícke alebo rybárske potreby |
| 9506[.4-.6+.99] | 36414000-6 | Potreby na táborenie |
| 9506.91 | 36415000-3 x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxx08 | 36500000-6 | Hry a hračky; lunaparky |
| 9501+9502[.1+.9] | 36510000-9 | Bábiky |
| 9501+9503 | 36520000-2 | Hračky |
| 9503[.5+.7-.9] | 365210xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xry |
| 9504 | 36530000-5 | Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo spoločenské hry |
| 9504.4 | 36531000-2 | Hracie karty |
| 9504.1 | 36532000-9 | Vixxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxx35000-0 | Kolotoče, hojdačky, strelnice a iné lunaparkové atrakcie |
| 9508 | 36535100-1 | Hojdačky |
| 9508 | 36535200-2 | Zariadenie ihrísk |
96Rxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x
x xxxxxx | 18452000-2 | Zatváracie špendlíky |
| 9607[.1+.2] | 18453000-9 | Zipsy |
| 4202+9605 | 19220000-4 | Batožina |
| 4202.9+9605 | 19229000-7 | Toalexxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xmizík) |
| 9608+9612 | 30192110-5 | Atramentové výrobky |
| 9612.2 | 30192111-2 | Atramentové vankúšiky |
| 9612.1 | 30192112-9 | Zdroje atramentu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x Plniace perá |
| 9608.2 | 30192123-9 | Perá s plstenou špičkou |
| 9608.2 | 30192124-6 | Fixky |
| 9608.2 | 30192125-3 | Zvýrazňovače |
| 9609 | 30192xxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxvacie pečiatky, plombovacie pečate |
| 9612 | 30192300-4 | Farbiace pásky |
| 9612 | 30192310-7 | Pásky do písacích strojov |
| 9610-9612 | 36620000xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxky na písanie |
| 7012+9617 | 36671150-1 | Termosky |
| 9603 | 36673000-9 | Metly a kefy rôzneho druhu |
| 9603.1 | 36673100-0 | Metly |
| 9603 | 366732xxxx x xxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x
x 9603.1 | 36673300-2 | Metly a kefy pre domácnosť |
| 9603.9 | 36673310-5 | WC kefy |
| 3406+3604+3605+3606+9613+9614 | 36674000-6 | Zapaľovače, predxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
| 6703+6704+9615+9616 | 36675000-3 | Predmety používané na vlasy |
| 9615.1 | 36675100-4 | Hrebene |
| 3213+9023+9603[.3+.4]+9608-9611 | 3680000xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx0-2 | Maliarske štetce |
| 9608 | 36822000-9 | Rysovacie perá |
| 9609 | 36822100-0 | Uhol, pastel, farebná krieda |
| 9609 | 36822200-1 | Kresliace uhxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxé príslušenstvo |
| 3612+9608 | 36934000-7 | Štítky |
97Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti
| 4907+9704 | 22400000-4 | Známky a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x
x xxx7+9704 | 22411000-4 | Vianočné známky |
| 4907+9704 | 22412000-1 | Nepoužité známky |
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.