31968R1017

pravidlá súťaže na železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (14)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxSKYCH SPOLOČENSTIEV,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 75 a 87,
so zreteľom na návrh Komxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx1 [3] vynímajúce dopravu z uplatňovania nariadenia č. 17 [4] stanovuje, že nariadenie č. 17 sa nevzťahuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxavných trhov, ani na dominantné postavenie na dopravnom trhu podľa článku 86 zmluvy;
keďže pre železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu stanxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxezničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu je súčasťou spoločnej dopravnej politiky a všeobecnej hospodárskej politiky;
keďže, keď sa vytvárajx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxch pravidiel hospodárskej súťaže, musí byť podniky umožnené, aby vedeli, aké pravidlá platia v každom jednotlivom prípade;
keďže pri zavádzaní sysxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxdnutie dopravných zariadení pre spoločné používanie určitými skupinami podnikov, a tiež pre určité prevádzky, ktoré súvisia so železničnou, cestnox x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxený, alebo aby hospodárska súťaž v rámci spoločného trhu nebola skreslená, je potrebné v princípe zakázať pre tieto vyššie uvedené tri druhy dopravy všxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci spoločného trhu, ktoré by mohli mať takýto účinok;
keďže určité druhy dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v odvetví dopravy, ktorých cxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxe prispievajú k zvýšeniu produktivity; keďže na základe skúseností z uplatňovania tohto nariadenia Rada na návrh Komisie môže zmeniť a doplniť zoznam xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxtvia, mali by byť tiež vyňaté zo zákazu obmedzujúcich dohôd tie dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré zabezpečujú vytvorenie a prevádzkovaxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxo získania dopravných zariadení pre spoločné prevádzkovanie služieb; keďže takáto celková výnimka môže byť poskytnutá len za podmienky, že celková kxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxené, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xakéto dohody mali účinky, ktoré nie sú zlučiteľné s podmienkami, podľa ktorých sa obmedzujúca dohoda môže považovať za prípustnú a bola by zneužitím výxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapacity podnikov patriacich ku skupine, nevylučuje, aby skupina v súlade s právom prijala dohodu, rozhodnutie alebo zosúladený postup, ak splní podxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxbo k podpore lepšej kontinuity a stability pri uspokojovaní potrieb na dopravných trhoch, kde ponuka a dopyt môžu byť predmetom značných dočasných výkxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxkaz vyhlásený za nepoužiteľný vždy však za podmienky že tieto dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy primerane zohľadnia záujmy užívateľov doxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxčiť hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnej časti daných výrobkov so zohľadnením hospodárskej súťaže s inými druhmi dopravy;
keďže je potrebné dovxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxpokladu, že Rada zistila krízový stav, povoliť pre daný trh také dohody, ktoré sú potrebné na zníženie narušenia vyplývajúceho zo štruktúry dopravnéhx xxxxx
xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxzali opatrenia, ktoré sú nezlučiteľné s týmto nariadením, týkajúce sa verejnoprávnych podnikov alebo podnikov, ktorým sa priznávajú osobitné alebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohto nariadenia do tej miery, aby ich uplatňovanie nebránilo, právne alebo fakticky, plneniu určitých im pridelených zvláštnych úloh vždy za podmiexxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, či tieto princípy sú uplatňované a adresovať na tento účel členským štátom vhodné smernice alebo rozhodnutia;
keďže podrobné pravidlá uplatňovanxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxšiu možnú mieru tak, aby zároveň spĺňali potreby podnikov z pohľadu ich právnej istoty;
keďže je v prvom rade na samotných podnikoch, aby posúdili, či xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxie pre takéto obmedzenie a náležito rozhodli, na svoju vlastnú zodpovednosť, či sú takéto dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy prípustné alexx xxxx
xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxa, že budú so spätným účinkom vyhlásené za neplatné, mali by byť preskúmané na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu Komisie, avšak týmto nie je doxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxtých prípadoch, požiadať o pomoc príslušné orgány, aby zabezpečili, aby ich dohody, rozhodnutia alebo zosúladené postupy boli v súlade x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxj takejto žiadosti je uverejňované v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, čím sa umožňuje všetkým dotknutým tretím osobám predložiť svoje prixxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci stanovenej lehoty, že existujú vážne pochybnosti o prípustnosti takejto dohody, táto dohoda sa považuje za vyňatú zo zákazu na dobu, ktorú už uplxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx už Rada zistila, že existuje krízový stav, podniky, ktoré chcú získať povolenie na takúto dohodu, mali by toto oznámiť Komisii; keďže povolenie Komisix xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xadazistila krízový stav; keďže obnovenie rozhodnutia by malo závisieť od obnovenia zistenia krízového stavu Radou; keďže v každom prípade, povolenix xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxorého sa dohoda týka;
keďže na zabezpečenie jednotného uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže v rámci spoločného dopravného trhu musia byť stxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx potrebné na uplatnenie takýchto pravidiel hospodárskej súťaže;
keďže na tento účel Komisia musí spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxsúladené postupy zakázané podľa tohto nariadenia alebo zneužívania dominantného postavenia, ktoré sú podľa tohto nariadenia zakázané;
keďže, ak xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxtom pri takýchto otázkach by mala mať Rada možnosť tieto otázky preskúmať; keďže by malo byť možné, aby všetky všeobecné otázky, ktoré vznikli v súvisloxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xaždé rozhodnutie uplatňovania tohto nariadenia v špecifickom prípade bude prijaté Komisiou len po tom, ako Rada preskúma zásadné otázky v zmysle usmexxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxť Komisia splnomocnená adresovať podnikom alebo združeniam podnikov odporúčania a rozhodnutia, ktorými môže zamedziť porušenia ustanovení tohto nxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxých podnikom alebo združeniam podnikov podľa tohto nariadenia musí byť vynutiteľné formou pokút a periodických sankcií;
keďže príslušným podnikox xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx predložiť vopred pripomienky a musí byť zabezpečené široké uverejnenie prijatých rozhodnutí;
keďže je potrebné podľa článku 172 udeliť Súdnemu dvxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xozhodnutiami a zosúladenými postupmi, ktoré existujú v deň uverejnenia xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxlo podnikom prispôsobiť svoju činnosť tak, aby boli v súlade s ustanoveniami nariadenia;
keďže na základe diskusií s tretími krajinami, ktoré podpíxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xodľa potreby novelizované z pohľadu záväzkov, ktoré vznikli z Revidovanej konvencie pre splavovanie Rýnu;
keďže nariadenie by podľa potreby malo bxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxj politiky za toto obdobie, bude treba rozšíriť rozsah nariadenia o dohody, rozhodnutia, zosúladené postupy a prípady zneužívania dominantného postxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxdenia, v oblasti železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy, sa vzťahujú jednak na všetky dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré mxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxov, využívanie technických zlepšení alebo technickej spolupráce, alebo spoločné financovanie, alebo nadobudnutie dopravných zariadení alebo príxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxou podľa článku 4 cestných alebo vnútrozemských vodných dopravných podnikov, a jednak na zneužívanie dominantného postavenia na dopravnom trhu. Tiexx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxných.
Článok 2
Zákaz obmedzujúcich konaní
Pokiaľ články 3 až 6 nestanovia inak, nasledovné je zakázané ako nezlučiteľné so spoločným trhom, pre xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ktoré sú schopné ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, a majú za cieľ alebo účinok vylúčenie, obmedzenie alebo skreslenie hospodárskej súťaže v ráxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxebo kontrolujú ponuku dopravy, trhy, technický rozvoj alebo investície;
c) rozdeľujú dopravné trhy;
d) uplatňujú nerovnaké podmienky pri rovnaxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou podstatou alebo obchodným využitím nesúvisia s poskytovaním dopravných služieb.
Článok 3
Výnimka prx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxívanie technických zlepšení alebo dosiahnutie technickej spolupráce prostriedkami:
a) štandardizácie vybavenia, dopravných dodávok, dopravnxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xopravných prostriedkov alebo pevných inštalácií;
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pre takéto operácie, vrátane osobitných konkurenčných sadzieb;
d) používania pre jeden spôsob dopravy trás, ktoré sú z prevádzkového hľadiska najxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxavidiel, ktoré sa týkajú štruktúry sadzieb a ich podmienok použitia, pokiaľ tieto pravidlá neuvádzajú ceny a podmienky dopravy.
2. Komisia v v prípaxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy uvedené v článku 2 sú vyňaté zo zákazu v tomto článku, ak ich účelom je:
- vytvorenie a prevádzkovanie skxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xopravného vybavenia alebo dodávok, ak tieto prevádzky priamo súvisia s poskytovaním dopravných služieb a sú potrebné pre spoločné prevádzkovanie vyxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxx000 ton v prípade vnútrozemskej vodnej dopravy.
Kapacita každého podniku zo skupiny nesmie presiahnuť 1000 ton v prípade cestnej dopravy alebo 5000x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxk, ktorý je nezlučiteľný s požiadavkami článku 5 a ktorý predstavuje zneužitie výnimky z ustanovení článku 2, môžu byť podniky alebo združenia podnikox xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx
- akékoľvek dohody alebo kategórie dohôd medzi podnikmi,
- akékoľvek rozhodnutia alebo kategórie rozhodnutí združenia podnikov, alebo
- akékoxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxej plynulosti a stability pri uspokojovaní dopravných potrieb na trhoch, kde ponuka a dopyt podliehajú značným dočasným výkyvom, alebo
- zvýšeniu pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a ani:
a) neukladajú dotknutým dopravným podnikom žiadne obmedzenia, ktoré by neboli nevyhnutné pre dosiahnutie horeuvedených cieľov; ani
b) nexxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxšenia, ktoré vyplývajú zo štruktúry dopravného trhu
1. Pokiaľ Rada v rámci spoločnej dopravnej politiky nezavedie vhodné opatrenia na zabezpečenix xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxušení na danom trhu.
2. Rozhodnutie nepoužiť zákaz uvedený v článku 2, prijaté postupom podľa článku 14, môže byť prijaté až potom, čo Rada kvalifikovxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Komisie, že existuje krízový stav v celom alebo v časti dopravného trhu.
3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, zákaz v článku 2 môže byť vyhlásený za nepxxxxxxxxxx xxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxíženie narušení;
b) neumožňuje týmto podnikom vylučovať hospodársku súťaž v podstatnej časti daného dopravného trhu.
Článok 7
Neplatnosť dohxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxx xxxxxívania dominantného postavenia
Akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia jedného alebo viacerých podnikov v rámci spoločného trhu alebo v jxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxvanie môže pozostávať najmä v:
a) priamom alebo nepriamom uložení neprimeraných cien alebo podmienok dopravy;
b) obmedzení ponuky dopravy, trhox xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sa tieto znevýhodňujú v hospodárskej súťaži;
d) podmieňovaní uzatvorenia zmlúv s druhými stranami prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou poxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xodnikov a podnikov, ktorým členské štáty priznávajú osobitné alebo výlučné práva, členské štáty ani nezavedú, ani neponechajú v platnosti opatreniax xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxú ustanoveniam predchádzajúcich článkov do tej miery, pokiaľ ich uplatňovanie nebráni, právne alebo fakticky, plneniu zvláštnych úloh, ktorými bolx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxa tohto článku boli uplatňované a v prípade potreby adresuje vhodné smernice alebo rozhodnutia členským štátom.
Článok 10
Konanie na základe sťažxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porušovania ustanovení článku 2 alebo článku 8, alebo použitia článku 4 ods. 2.
Sťažnosti môžu podať:
a) členské štáty;
b) fyzické alebo právnicxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxie ukončili.
Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia tohto nariadenia, Komisia môže, pred prijatím rozhodnutia podľa predchádzajúceho odsekux xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xx xxxxxxx xx xxx xxípady spadajúce pod článok 4 ods. 2.
3. Ak Komisia, konajúca na základe prijatej sťažnosti, dospeje k záveru, že na základe dôkazov, ktoré má, neexistxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ktorým zamietne sťažnosť ako neopodstatnenú.
4. Ak Komisia, konajúca na základe prijatej sťažnosti alebo z vlastného podnetu, dospeje k záveru, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xvedený deň nadobudnutia účinnosti. Tento deň môže predchádzať dátum rozhodnutia.
Článok 12
Použitie článku 5 - konanie o námietkach
1. Podniky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxožiť žiadost Komisii.
2. Ak Komisia posúdi, že žiadosť je prípustná a má k dispozícii všetky dostupné dôkazy a nebolo začaté žiadne konanie podľa článxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdosti a vyzve všetky zainteresované tretie strany a členské štáty, aby predložili Komisii svoje pripomienky do 30 dní. Toto uverejnenie musí zohľadnix xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxíku Európskych spoločenstiev, že existujú vážne pochybnosti o použiteľnosti článku 5, dohoda, rozhodnutie alebo zosúladený postup, ako sú opísané v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtiev.
Ak Komisia zistí, po uplynutí 90 — dňovej lehoty, avšak pred uplynutím trojročného obdobia, že podmienky na použitie článku 5 nie sú splnené, prxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxé informácie, alebo ak zneužili výnimku z ustanovení článku 2.
4. Ak v rámci 90 — dňovej lehoty Komisia upovedomí žiadateľov o tom, čo je uvedené v prvom xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxe o použití článku 5. V rozhodnutí musí byť uvedený deň nadobudnutia účinnosti. Tento deň môže predchádzať dátum žiadosti.
Článok 13
Platnosť a zruxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 4 stanoví dobu platnosti; spravidla najmenej šesť rokov. Podmienky a povinnosti môžu byť pripojené k rozhodnutiu.
2. Rozhodnutie môže byť obnovenéx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxnú k rozhodnutiu; alebo
c) rozhodnutie je založené na nesprávnych informáciách alebo bolo dosiahnuté podvodom; alebo
d) ak strany zneužijú výnimxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xčinkom.
Článok 14
Rozhodnutia o použití článku 6
1. Akákoľvek dohoda, rozhodnutie alebo zosúladený postup v zmysle článku 2, v súvislosti s ktorxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxovuje dobu platnosti. Táto doba nesmie presiahnuť tri roky od zistenia krízového stavu Radou podľa článku 6 ods. 2.
3. Toto rozhodnutie môže Komisia oxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxxx xplnené.
4. Podmienky a povinnosti môžu byť priložené k rozhodnutiu.
5. Rozhodnutie Komisie stráca účinnosť najneskôr šesť mesiacov od zavedení oxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, avšak Komisia má výlučnú právomoc:
- ukladať povinnosti podľa článku 4 ods. 2,
- prijímať rozhodnutia podľa článku 5 a 6.
Orgány členských štátox xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxť s cieľom prijatia rozhodnutia v danej veci alebo nepošle oznámenie podľa prvého pododseku článku 12 ods. 3.
Článok 16
Súčinnosť s orgánmi členskýxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx majú právo vyjadriť sa k tomuto konaniu.
2. Komisia bezodkladne zašle príslušným orgánom členských štátov kópie sťažností, žiadostí a najdôležitexxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xlánku 10 alebo pred prijatím rozhodnutia podľa druhého pododseku článku 12 ods. 3, alebo druhého pododseku odseku 4 toho istého článku alebo podľa článxx xx xxxx x xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení uvedených v článku 29.
4. Poradný výbor pozostáva z úradníkov, ktorí sú príslušní pre oblasť obmedzujúcich konaní a monopolov v doprave. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxady sa konajú na spoločnom zasadnutí zvolanom Komisiou; takéto zasadnutie sa koná najskôr 14 dní po odoslaní oznámenia o jeho zvolaní. K tomuto oznámenxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxých postupov je pripojená k návrhu rozhodnutia. Nezverejňuje sa.
Článok 17
Preskúmavanie zásadných otázok týkajúcich sa spoločnej dopravnej poxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxu 16, až po uplynutí 20 dní odo dňa, keď poradný výbor vydal svoje stanovisko.
2. Pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 členský štát môže požiadať o zxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxetným prípadom, o ktorom má byť rozhodnuté.
Rada sa stretne do tridsiatich dní od požiadania príslušným členským štátom, výhradne s cieľom preskúmaxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx alebo Komisie preskúmať všeobecné otázky, ktoré súvisia s vykonávaním politiky hospodárskej súťaže v odvetví dopravy.
4. Vo všetkých prípadoch, v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxnia, vezme do úvahy usmernenia vypracované Radou.
Článok 18
Skúmanie odvetví dopravy
1. Ak trendy v doprave, výkyvy alebo iná nepružnosť cien alxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxo alebo viacerých dopravných spojení, alebo čo sa týka prepravy cestujúcich alebo tovarov patriacich k jednej alebo viacerým špecifickým kategóriámx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxrmácie a dokumentáciu potrebnú na uplatňovanie princípov stanovených v článkoch 2 až 8.
2. Počas skúmania podľa odseku 1 Komisia požaduje od podnikox xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údajov o štruktúre podnikov a ich správaní, potrebných na vyhodnotenie ich postavenia z hľadiska článku 8.
3. Použijú sa články 16 ods. 2 až 6 a články 1xx xxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxmácie od vlád a príslušných orgánov členských štátov, podnikov a od združení podnikov.
2. Pri zaslaní žiadosti o informácie podniku alebo združeniu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xx svojej žiadosti Komisia uvedie právny základ a účel žiadosti a tiež sankcie podľa článku 22 ods. 1 písm. b) za poskytnutie nesprávnych informácií.
4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxlnomocnené zastupovať ich zo zákona alebo na základe ich stanov, sú povinné poskytovať požadované informácie.
5. Ak podnik alebo združenie podnikox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx požadujú, stanovená primeraná lehotu, v rámci ktorej majú byť tieto informácie poskytnuté a uvedené sankcie podľa článku 22 ods. 1 písm. b) a článku 23 oxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu členského štátu, na území ktorého má podnik alebo združenie podnikov sídlo.
Článok 20
Šetrenia orgánov členských štátov
1. Na požiadanix xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxdnutím podľa článku 21 ods. 3. Úradníci príslušných orgánov členských štátov poverení vedením týchto šetrením vykonávajú svoju právomoc po preukázaxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxel šetrenia.
2. Ak o to požiada Komisia alebo príslušný orgán členského štátu, na území ktorého sa vykonáva šetrenie, potom úradníci Komisie môžu pomxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdením môže Komisia podniknúť všetky potrebné šetrenia v podnikoch a združeniach podnikov.
Na tento účel sú úradníci poverení Komisiou oprávnení:
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx vysvetlenie na mieste;
d) vstupovať do všetkých priestorov, na pozemky a do dopravných prostriedkov podnikov.
2. Úradníci Komisie, splnomocnenx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxku 22 ods. 1 písm. c) pre prípad, že by požadované účtovné knihy alebo iné obchodné záznamy neboli úplné
V dostatočnej dobe pred začatím šetrenia Komisxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxiky a združenia podnikov sa podriadia šetreniu nariadenému rozhodnutím Komisie. V rozhodnutí musí byť uvedený predmet a účel šetrenia, stanovený dátxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
4. Komisia prijme rozhodnutie uvedené v odseku 3 po porade s príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území sa má šetrenie vykonať.
5. Úradníci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pri vykonávaní ich povinností.
6. Ak sa podnik nepodriadi šetreniu nariadenému podľa tohto článku, dotknutý členský štát poskytne potrebnú pomoc úxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxatrenia.
Článok 22
Pokuty
1. Komisia môže rozhodnutím uložiť podnikom alebo združeniam podnikov pokuty od 100 do 5000 zúčtovacích jednotiek, ax xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xx xxskytli nesprávne informácie v odpovedi na žiadosť podľa článku 18 alebo článku 19 ods. 3 alebo 5, alebo nedodali informácie v lehote stanovenej v rozhodxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx článku 21, alebo sa odmietli podrobiť šetreniu, ktoré bolo nariadené rozhodnutím na základe článku 21 ods. 3.
2. Komisia môže rozhodnutím uložiť podxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx x x xxxxtu za prechádzajúci účtovný rok každého z podnikov, ktoré sa zúčastnili na porušovaní, v prípade ak úmyselne alebo z nedbanlivosti:
a) porušil článox x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xxx stanovení výšky pokuty treba prihliadať na závažnosť a trvanie porušenia.
3. Použijú sa články 16 ods. 3 až 6 a článok 17.
4. Rozhodnutia podľa odsekx x x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx periodické sankcie vo výške od 50 do 1000 zúčtovacích jednotiek denne, vypočítané od dátumu uvedeného v rozhodnutí, aby ich prinútila:
a) ukončiť s pxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x;
b) zdržať sa akéhokoľvek konania zakázaného podľa článku 13 ods. 3;
c) poskytnúť úplné a správne informácie požadované rozhodnutím podľa článku xx xxxx xx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxrušenie ktorých im boli uložené periodické sankcie, Komisia môže stanoviť celkovú čiastku uložených periodických sankcií na nižšiu sumu, než ktorá bx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xx x x xxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxr má neobmedzenú právomoc podľa článku 172 zmluvy na preskúmavanie rozhodnutí, ktorými Komisia uložila pokutu alebo periodickú sankciu, pričom Súdnx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xx x xx xxxtovacie jednotky sú tie, ktoré boli prijaté pre tvorbu rozpočtu spoločenstva v súlade s článkami 207 a 209 zmluvy.
Článok 26
Vypočutie strán a tretíxx xxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxx xx xx xxxx x x xx xx x xxx xxxxxxx xxožní dotknutým podnikom alebo združeniam podnikov, aby sa vyjadrili k výhradám Komisie.
2. Ak to Komisia alebo príslušné orgány členských štátov poxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xtest podľa článku 5 alebo článku 6, uverejní zhrnutie príslušnej dohody, rozhodnutia alebo zosúladeného postupu a požiada všetky dotknuté tretie osoxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xáujmy podnikov na ochranu ich obchodného tajomstva.
Článok 27
Služobné tajomstvo
1. Informácie získané na základe článkov 18, 19, 20 a 21 sa použxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxadníci a iní úradníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ ide o informácie získané v dôsledku uplatnenia tohto nariadenia a ktoré sú predmetom sxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxhujúce sa k jednotlivým podnikov alebo združeniam podnikov.
Článok 28
Uverejňovanie rozhodnutí
1. Komisia uverejňuje rozhodnutia, prijaté nx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx x x xx xxxx x x xx
xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxia oprávnené záujmy podnikov na ochranu ich obchodného tajomstva.
Článok 29
Vykonávacie ustanovenia
Komisia je oprávnená prijať vykonávacie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 a vypočutí ustanovených v článku 26 ods. 1 a 2.
Článok 30
Nadobudnutie účinnosti, existujúce dohody
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxčenstiev.
3. Zákaz v článku 2 sa uplatňuje od 1. januára 1969 na všetky dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy spadajúce pod článok 2, ktoré existovxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxiev.
4. Odsek 3 sa neuplatňuje voči podnikom alebo združeniam podnikov, ktoré predo dňom uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskycx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx xesiacov od ukončenia diskusií s tretími krajinami, ktoré podpísali Revidovanú konvenciu pre splavovanie Rýna, Rada, na návrh Komisie, vykoná zmeny a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
2. Komisia predloží Rade, do 1. januára 1971, všeobecnú správu o fungovaní tohto nariadenia a do 1. júla 1971 návrh nariadenia, aby sa uskutočnili potrexxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x. 2751/62.
[4] Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204/62.
[5] Ú. v. ES 306, 16.12.1967, s. 1.
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.