32002F0629

boj proti obchodovaniu s ľuďmi

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxópskej únii a najmä na jej článok 29, článok 31 písm. e) a článok 34 ods. 2 písm. b),
so zreteľom na návrh Komisie [1],
so zreteľom na stanovisko Európskxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxosti a spravodlivosti [3], zasadnutie Európskej rady v Tampere 15.a 16. októbra 1999, zasadnutie Európskej rady v Santa Maria de Feira 19. a 20. júna 200xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxti obchodovaniu so ženami" uvádzajú alebo požadujú legislatívne kroky proti obchodovaniu s ľuďmi vrátane jednotných definícií, obvinení a postihovx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxkorisťovaniu detí [4] nasledovali ďalšie legislatívne kroky, ktoré budú riešiť rozdielnosť právnych prístupov v členských štátoch a prispejú k rozvxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxh ľudských práv a ľudskej dôstojnosti a zahrnuje bezohľadné praktiky, ako je zneužívanie a klamanie bezbranných ľudí a takisto používanie násilia, hrxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxci dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, predstavuje rozhodujúci krok smerom k medzinárodnej spolupráci v tejto oblasti.
(5) Dexx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxé organizácie, najmä OSN, sa musí doplniť prácou Európskej únie.
(7) Je nevyhnutné, aby závažné trestné činy obchodovania s ľuďmi neriešil každý člexxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxoločné pre všetky členské štáty vrátane účinných, primeraných a odrádzajúcich postihov, bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť. V súlade so zásadou subsixxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxhádzalo nad rámec toho, čo je nevyhnutné na tento účel.
(8) Je nevyhnutné zaviesť dostatočne tvrdé postihy voči páchateľom, aby bolo možné začleniť nxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx/699/SVV o praní špinavých peňazí, identifikácii, zmrazení, zaistení a konfiškácii nástrojov a príjmov z trestnej činnosti [5] a jednotná akcia 98/7xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxdnutie má prispieť k boju proti obchodovaniu s ľuďmi a jeho prevencii doplnením nástrojov prijatých v tejto oblasti, ako je jednotná akcia Rady 96/700/xxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxnutie č. 293/2000/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. januára 2000, ktorým sa prijíma program postupu spoločenstva (Daphne program) (2000 až 2003) nx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxskej súdnej siete [10], jednotná akcia Rady 96/277/SVV z 22. apríla 1996 týkajúca sa rámca na výmenu styčných policajných sudcov na zlepšenie justičnex xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxstných veciach [12].
(10) Jednotná akcia Rady 97/154/SVV sa má teda prestať uplatňovať v tom, čo sa týka nezákonného obchodu s ľuďmi,
PRIJALA TOTO Rxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xaždý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby tieto činy boli trestné:
nábor, preprava, odovzdanie, poskytnutie prístrešxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx alebo
b) sa použije klamstvo alebo podvod, alebo
c) dôjde k zneužitiu právomoci alebo postavenia bezbrannosti, ktoré je také, že táto osoba nemá žixxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxhnutie súhlasu osoby, ktorá riadi inú osobu
s cieľom vykorisťovania práce alebo služieb tejto osoby vrátane prinajmenšom nútenej alebo nedobrovoľxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xných foriem sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie.
2. Súhlas obete nezákonného obchodu s ľuďmi s vykorisťovaním, zamýšľaným alebo skutoxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xrestný čin nezákonného obchodu, ktorý sa trestá, aj keď neboli použité žiadne z prostriedkov uvedených v odseku 1.
4. Na účel tohto rámcového rozhodnxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxtrenia na zabezpečenie toho, aby podnecovanie, napomáhanie, navádzanie a pokus o spáchanie trestného činu uvedeného v článku 1 bolo trestné.
Článox x
xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxanými a odrádzajúcimi trestnými postihmi, ktoré môžu ukladať extradíciu.
2. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, abx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx okolností:
a) trestným činom bol úmyselne alebo z hrubej nedbalosti ohrozený život obete;
b) trestný čin bol xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxej dospelosti podľa vnútroštátneho práva a trestný čin bol spáchaný s cieľom vykorisťovania prostitúcie iných ľudí alebo iných foriem sexuálneho vykxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx čin bol spáchaný v rámci zločineckej organizácie definovanej v jednotnej akcii 98/733/SVV, nehľadiac na tam uvedenú výšku trestu.
Článok 4
Zodpoxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx za trestný čin uvedený v článkoch 1 a 2, ktorý spáchala v ich prospech iná osoba, konajúc buď samostatne alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby, ktorá mx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xrávnickej osoby, alebo
c) právomoci vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby.
2. Okrem prípadov, ktoré sú už uvedené v odseku 1, prijme každý člxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxla dozor alebo kontrolu, vznikla príležitosť pre osobu pod právomocou právnickej osoby spáchať trestný čin uvedený v článkoch 1 a 2 na prospech tejto prxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxovateľmi alebo spolupáchateľmi trestného činu uvedeného v článkoch 1 a 2.
4. Na účel tohto rámcového rozhodnutia je právnická osoba každý subjekt, kxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx verejných medzinárodných organizácií.
Článok 5
Postihy pre právnické osoby
Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie tohxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxrávne alebo iné ako trestnoprávne postihy a môžu zahrnovať aj iné postihy, ako sú:
a) vylúčenie z nároku na štátnu podporu alebo pomoc, alebo
b) dočaxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxebo
e) dočasné alebo trvalé uzavretie prevádzok, ktoré boli použité na spáchanie trestného činu.
Článok 6
Právomoc a trestné stíhanie
1. Každx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxx
xx xol trestný čin spáchaný úplne alebo čiastočne na jeho území alebo
b) páchateľ je jedným z jeho štátnych príslušníkov, alebo
c) trestný čin bol spáchxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o súdnej právomoci stanovené v odsekoch x xxxxx xx x x xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxjich právnych predpisov nevydáva svojich vlastných občanov, prijme potrebné opatrenia na to, aby založil svoju súdnu právomoc a kde je to potrebné, abx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxdy a Komisie, keď sa rozhodnú uplatniť odsek 2, kde je to potrebné, uvedú špecifické prípady alebo okolnosti, za akých sa toto rozhodnutie uplatní.
Člxxxx x
xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxdnutie, nebude závisieť od oznámenia alebo obvinenia vzneseného osobou vystavenou trestnému činu, prinajmenšom v prípadoch, v ktorých sa uplatňuje xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxs. 2, článku 8 ods. 4 a článku 14 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní [13].
3. Keď je obeťox xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na uvedenú rodinu najmä článok 4 rámcového rozhodnutia 2001/220/SVV.
Článok 8
Územná pôsobnosť
Toto rámcové rozhodnutie sa vzťahuje na Gibralxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxodu s ľuďmi.
Článok 10
Vykonávanie
1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím do 1. augusta 2xxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxch vnútroštátnych právnych predpisov povinnosti, ktoré im ukladá toto rámcové rozhodnutie. Na základe správy vypracovanej na základe týchto informxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxsiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím.
Článok 11
Nadobudnutie účinnosti
Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxxx
xxx xx xx xx x xx xx xxx xx xxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xx xx xxx xx 2002, s. 114.
[3] Ú. v. ES C 19, 23. 1. 1999, s. 1.
[4] Ú. v. ES L 63, 4. 3. 1997, s. 2.
[5] Ú. v. ES L 333, 9. 12. 1998, s. 1. Jednotná akcia naposledy zmenená a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xx xx xxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxx xxx xxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxx xxx xxxxx xx xx
[8] Ú. v. ES L 342, 31. 12. 1996, xx xx
xxx xx xx xx x xxx xx xx xxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xx xx xxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxx xx xxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xx xx xxxxx xx xx
xxx] Ú. v. ES L 82, 22. 3. 2001, s. 1.
--------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.