32002L0083

životné poistenie

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (43)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä jej článok 47 ods. 2 a článok 55,
so zreteľom na návrh Komisie [1],
so zreteľom na stanovisko Hxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 5. marca 1979 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie podnikania v oblasti živoxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxch sa priameho životného poistenia, ktorou ustanovujú opatrenia na uľahčenie účinného výkonu slobody pri poskytovaní služieb a ktorou sa mení a dopĺňx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na priame životné poistenie, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS (tretia smernica o životnom poistení) [6], boli niekoľkokráx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(2) S cieľom uľahčiť zakladanie a vykonávanie činnosti životného poistenia je rozhodujúce vylúčiť určité odchýlky, ktoré existujú medzi vnútroštátxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxh štátoch, mali by sa koordinovať ustanovenia týkajúce sa finančných záruk požadovaných od spoločností poskytujúcich životné poistenie.
(3) Je poxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xolo ľahšie pre poisťovne s ústredím v spoločenstve kryť záväzky situované v rámci spoločenstva a umožniť poistencom, aby si mohli zvoliť nielen poisťoxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxch.
(4) Podľa zmluvy je zakázaná akákoľvek diskriminácia vzhľadom na slobodu poskytovať služby na základe skutočnosti, či je podnik usadený v člensxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxčnosti, alebo agentúra alebo pobočka.
(5) Táto smernica preto predstavuje dôležité opatrenie v spájaní vnútroštátnych trhov do jednotného trhu a txxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxočenstve, ktorý v ňom vykonáva svoju činnosť na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby, pričom sa im zaručuje primeraná ochrana.
(6x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxra 1991 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní [7].
(7) Prijatý prístup pozostáva z uskutočnenia takej harmoxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxie zásady dohľadu domovským členským štátom.
(8) V dôsledku toho je začatie a vykonávanie poisťovacej činnosti podmienené udelením jediného úradnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxosť v celom spoločenstve na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby. Členský štát pobočky alebo poskytovania služieb nesmie vyžadovax xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxé povolenie.
(9) Príslušné orgány by nemali oprávniť ani pokračovať s povolením poisťovne, keď zodpovedajú za to, aby zabránili účinnému výkonu svoxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xovolenie, musia tiež splniť požiadavky príslušných orgánov v tomto smere.
(10) Definícia "úzkych väzieb" v tejto smernici stanovuje minimálne krixxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxnamného podielu na základnom imaní podniku nevytvára účasť v zmysle "úzkych väzieb", ak sa tento podiel nadobudol výlučne ako dočasná investícia, ktoxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu vyžadujú, aby príslušné orgány daných členských štátov neposkytli alebo by mali odňať oprávnenie, keď také faktory ako obsah plánu činnosti alebo gexxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxiku pred prísnejšími štandardmi platnými v inom členskom štáte, na ktorého území vykonáva alebo zamýšľa vykonávať väčšinu svojich činností. Poisťovxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxvané v jej domovskom členskom štáte a aby táto tam skutočne vykonávala svoju činnosť.
(13) Z praktických dôvodov je želateľné definovať poskytovanix xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxé rozlišovať medzi činnosťami vykonávanými spôsobom založenia a činnosťami vykonávanými na základe slobody poskytovať služby.
(14) Klasifikácix xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dôvodu svojho právneho postavenia plnia požiadavky, čo sa týka bezpečnosti a ďalších špecifických finančných záruk, by sa mali vylúčiť z účinnosti texxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx
(16) Životné poistenie podlieha úradnému povoleniu a dohľadu v každom členskom štáte. Podmienky na poskytovanie alebo odoberanie týchto oprávnení bx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xrávomoci a prostriedky dohľadu, ktoré majú príslušné orgány. Tiež je želateľné stanoviť špecifické ustanovenia týkajúce sa zakladania, vykonávanix x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxvanie finančnej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxležité upraviť možnosť výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánmi alebo inštitúciami, ktoré z dôvodu svojej funkcie pomáhajú posilňovať xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxčité správanie sa, ako podvod alebo protiprávne konanie osôb s prístupom k informáciám, spôsobuje ovplyvnenie stability, vrátane integrity finančnxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xvedené výmeny informácií.
(22) Keď je stanovené, že informácie sa môžu sprístupňovať len s výslovným súhlasom príslušných orgánov, tieto môžu podľx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxtími krajinami za predpokladu, že sprístupnené informácie podliehajú príslušným zárukám služobného tajomstva.
(24) Na účely posilnenia obozretxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxy, ako to upravuje táto smernica, keď sa dozvie pri plnení svojich úloh o určitých skutočnostiach, ktoré majú vážny vplyv na finančnú situáciu alebo admxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxila v každej situácii, keď audítor zistí také skutočnosti počas plnenia svojich úloh v spoločnosti, ktorá má úzke spojenie s poisťovňou.
(26) Povinnxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xloh v inom podniku ako poisťovni, nemení povahu ich úloh v tejto spoločnosti ani spôsob, akým musia vykonávať tieto úlohy v tejto spoločnosti.
(27) Výxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xtoré vlastnia aktíva, ktorých sa tento manažment týka.
(28) Určité ustanovenia tejto smernice definujú minimálne štandardy. Domovský členský štáx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx prostriedky dohľadu, aké sú potrebné na zabezpečenie riadneho vykonávania činnosti poisťovní v celom spoločenstve, či sa tieto vykonávajú na základx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxlnostiam a porušeniam ustanovení poisťovacieho dohľadu.
(30) Ustanovenia o prevode poistného kmeňa by mali zahrnovať ustanovenia týkajúce sa špexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xusia byť v súlade s jednotným schvaľovacím systémom, upraveným v tejto smernici.
(32) Spoločnosti založené po dátumoch uvedených v článku 18 ods. 3 bx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxostiam, ktoré k príslušným dátumom, uvedeným v článku 18 ods. 3, vykonávali tieto činnosti súčasne, aby tak ďalej pokračovali za predpokladu, že sa prixxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxi s jednou z týchto činností neboli kryté druhou činnosťou. Členské štáty by mali mať možnosť vyžadovať od týchto existujúcich spoločností založených xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxdliehať špeciálnemu dohľadu, keď spoločnosti s neživotným poistením patria do rovnakej finančnej skupiny ako so životným poistením.
(33) Nič v tejxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poistenia. Aby bolo možné realizovať také rozdelenie v najlepších možných podmienkach, je želateľné povoliť členským štátom v súlade s pravidlami záxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xakomto rozdelení.
(34) Tie členské štáty, ktoré si to želajú, by mali byť schopné poskytnúť povolenia rovnakým spoločnostiam pre triedy, ktoré sú uvxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xrávnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia [8]. Táto možnosť xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxany poistených životov, aby si každá poisťovňa vypracovala primerané technické opatrenia. Výpočet týchto opatrení vychádza najmä zo zásad poistnej xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx6) Je želateľné v záujme obozretnosti dosiahnuť minimálne koordinovanie pravidiel limitujúcich úrokovú sadzbu používanú na výpočet technických rexxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxom voľný výber, čo sa týka použitia metódy.
(37) Pravidlá upravujúce výpočet technických rezerv a pravidlá upravujúce rozpätie, lokalizáciu a zhodx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxnácia musí zohľadniť liberalizáciu pohybu kapitálu upravenú v článku 56 zmluvy a pokrok dosiahnutý v spoločenstve smerom k hospodárskej a menovej únixx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxv, nakoľko taká požiadavky by nebola v súlade s liberalizáciou pohybu kapitálu, upraveného v článku 56 zmluvy.
(39) Je potrebné, aby nad rámec a okrem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxtnili dodatočné rezervy, známe ako miera solventnosti, ktorú predstavujú voľné aktíva, a so súhlasom príslušného orgánu, inými implicitnými aktívaxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xoistených osôb a držiteľmi poistiek. Aby sa zabezpečilo, že požiadavky uložené na tieto účely boli stanovené podľa objektívnych kritérií, čím spoločxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxločnosti a k povahe a vážnosti rizík reprezentovaných rôznymi činnosťami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Táto miera by sa mala preto líšiť v xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxného riziku predpísaným spoločnosťou, z obdržaného poistného alebo príspevkov, len z opatrení alebo aktív tontín.
(40) Smernica 92/96/EHS upravxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxciu na úrovni spoločenstva. Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov [9] upravuje definíciu reguloxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xivotného poistenia.
(41) Zoznam položiek, z ktorých možno vytvoriť mieru solventnosti požadovanú touto smernicou, sa môže vytvoriť so zohľadneníx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx rozvoj trhu povahy krytia zaistením nakupovaného primárnymi poisťovateľmi existuje potreba pre príslušné orgány, aby tieto boli splnomocnené na znxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xostupnej miery solventnosti by sa mala obmedziť a podliehať podmienkam a každopádne by mala skončiť po roku 2009.
(42) Je potrebné vyžadovať aby garaxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxi miera solventnosti v žiadnom prípade neklesla pod minimálnu záruku. Celý alebo špecifikovaná časť tohto garančného fondu musí pozostávať z explicixxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxanizmus upravujúci jeho zvyšovanie v súlade s európskym indexom spotrebiteľských cien. Táto smernica by mala stanoviť minimálne štandardy pre požiaxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánmi.
(44) Platné ustanovenia v členských štátoch týkajúce sa zmluvného práva platného pre činnosti, uvedené v tejto smernici, sa líšia. Harmonxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlenským štátom uplatňovať svoje práva na poisťovacie zmluvy, ktoré kryjú záväzky na ich územiach, pravdepodobne poskytne primeranú ochranu pre poisxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx ktoré zohľadňujú špecifické okolnosti.
(45) Pre zmluvy životného poistenia by mal mať poistenec príležitosť zrušiť zmluvu v období 14 až 30 dní.
(xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxenstve, aby si mohli vybrať ten, ktorý sa najlepšie hodí pre ich potreby. Je úlohou členského štátu záväzku zabezpečiť, aby neexistovalo nič, čo by bránxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxtanoveniami chrániacimi všeobecné dobro platné v členskom štáte záväzku a potiaľ, pokým všeobecné dobro nie je zaručené pravidlami domovského člensxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx potrebné a v pomere k sledovanému cieľu.
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxovať služby na krytie záväzkov na ich územiach postupovali v súlade s takými špecifickými zákonnými ustanoveniami chrániacimi všeobecné dobro, aké sx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxienku na vykonávanie poisťovacej činnosti. Z tohto hľadiska systémy na predchádzajúce schválenie poisťovacích podmienok sa nejavia ako odôvodnenéx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xchranu všetkým poistencom.
(48) Je potrebné vypracovať opatrenie na spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a medzi týmito orgánmi x xxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xepostupuje v súlade s tými opatreniami, ktoré chránia všeobecné dobro, ktoré sa na to vzťahujú.
(50) Je potrebné upraviť opatrenia v prípadoch, keď fxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxáva poistencov, existuje potreba pre príslušné orgány, aby boli splnomocnené zasiahnuť v dostatočnom skorom štádiu, ale pri výkone týchto právomocí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxsom. Pokiaľ trvá taká situácia, príslušným orgánom by nemali mať osvedčiť, že poisťovňa má dostatočnú mieru solventnosti.
(51) Na účely uplatňovanxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxných na výpočet sadzieb poistného a technických rezerv, pričom také oznámenie technických základov nebude obsahovať všeobecné a špeciálne poistné pxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxvať z tejto rozmanitosti a zo zvýšenej konkurencie, musí mať k dispozícii akékoľvek informácie, ktoré sú potrebné, aby si mohol vybrať zmluvu najlepšix xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musia byť koordinované, aby spotrebiteľ dostal jasné a presné informácie o základných charakteristikách jemu navrhovaných produktov, ako aj informxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxacích produktov je rozhodujúcim prostriedkom, aby bolo možné vykonávať poisťovacie činnosti účinným spôsobom v rámci spoločenstva. Je potrebné necxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxužby. Členské štáty môžu však vyžadovať dodržiavanie svojich vnútroštátnych pravidiel pre formu a obsah reklamy, či už sú tieto stanovené podľa právnxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxát nemôže naďalej zakazovať súčasné vykonávanie poisťovacej činnosti na svojom území podľa práva usadiť sa a slobody poskytovať služby.
(55) V niekxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxmy príspevkov. Štruktúry a sadzby týchto daní a príspevkov sa značne líšia xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxžbách medzi členskými štátmi. Do následnej harmonizácie používanie daňových systémov a iných foriem príspevkov upravených členskými štátmi, v ktorxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxdú vyberať.
(56) Dôležité je zaviesť koordináciu v spoločenstve pri likvidácii poisťovní. Preto je rozhodujúce zabezpečiť v prípade likvidácie poxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxtnu príslušnosť a na metódu uzatvorenia záväzku.
(57) Koordinované pravidlá týkajúce sa výkonu činnosti priameho poistenia v rámci spoločenstva bx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo spoločenstva. Čo sa týka metód dohľadu, táto smernica stanovuje zvláštne ustanovenia pre také agentúry alebo pobočky z hľadiska skutočnosti, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxerými tretími krajinami s cieľom umožniť uvoľnenie týchto zvláštnych podmienok pri sledovaní zásady, aby tieto agentúry a pobočky neobdržali priaznxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxími krajinami na úrovni spoločenstva. Cieľom tohto postupu nie je uzatvoriť finančné trhy spoločenstva, skôr spoločenstvo má zámer, aby jeho finančnx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxca upravuje postupy na vyjednávanie s tretími krajinami. Ako posledná inštancia, možnosť vykonať opatrenia zahrnujúce pozastavenie nových žiadostx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx].
(60) Táto smernica by mala stanoviť opatrenia týkajúce sa dôkazu dobrého mena a neexistencie predchádzajúceho bankrotu.
(61) S cieľom vysvetlxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx6/EHS upraviť. Na tento účel by sa niektoré ustanovenia, týkajúce sa stanovenia miery solventnosti a práv nadobudnutých pobočkami poisťovní založenxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxnovať.
(62) Technické úpravy podrobných pravidiel stanovených v tejto smernici môžu byť priebežne potrebné, aby zohľadnili budúci vývoj poisťovaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxe právomocí uplatňovať poskytnutých v zmluve. Tieto opatrenia sú opatreniami všeobecného rozsahu v zmysle článku 2 rozhodnutia 1999/468/ES, mali by xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxoré sa musí vynaložiť v niektorých hospodárstvách na rôznych stupňoch vývoja. Preto by sa mali prijať prechodné opatrenia na postupné uplatňovanie texxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdne upravili svoju štruktúru. Preto už ďalej nepotrebujú túto zvláštnu výnimku.
(65) Táto smernica by nemala ovplyvniť povinnosti členských štátox xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx x xxxxNÍCIE A ROZSAH PÔSOBNOSTI -
Článok 1 Definície -
Článok 2 Rozsah pôsobnosti -
Článok 3 Vylúčené činnosti a subjekty -
HLAVA II PRÍSTUP K ČINNOSTIxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx 7 Plán činností -
Článok 8 Akcionári a spoločníci s kvalifikovanou účasťou -
Článok 9 Zamietnutie povolenia -
HLAVA III PODMIENKY VÝKONU POISŤOVxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxadenými v inom členskom štáte -
Článok 12 Zákaz povinného postúpenia časti poistného kmeňa -
Článok 13 Účtovné, finančné a štatistické informáciex xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxti audítorov -
Článok 18 Výkon činností životného a neživotného poistenia -
Článok 19 Oddelenie správy životného a neživotného poistenia -
Kapixxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x
xxxxxk 22 Aktíva kryjúce technické opatrenia -
Článok 23 Kategórie prípustných aktív -
Článok 24 Pravidlá pre diverzifikáciu umiestnenia -
Článok 25 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxndu -
Článok 27 Dostupná miera solventnosti -
Článok 28 Požadovaná miera solventnosti -
Článok 29 Garančný fond -
Článok 30 Preskúmanie výšky gxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxx xrávo -
Článok 33 Všeobecný záujem -
Článok 34 Pravidlá týkajúce sa poistných podmienok a sadzieb poistného -
Článok 35 Lehota pre odstúpenie -
Čxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxo ozdravenia -
Článok 39 Odňatie povolenia -
HLAVA IV USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PRÁVA USADIŤ SA A SLOBODY POSKYTOVAŤ SLUŽBY -
Článok 40 Podmienky prx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: oznámenie domovského členského štátu -
Článok 43 Sloboda poskytovať služby: zmeny povahy záväzkov -
Článok 44 Jazyk -
Článok 45 Pravidlá týkajxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxánok 49 Štatistické informácie o cezhraničných činnostiach -
Článok 50 Zdanenie poistného -
HLAVA V PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ NA AGENTÚRY ALEBO POBOČxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxánok 52 Pravidlá uplatňované na pobočky poisťovní z tretích krajín -
Článok 53 Prevod poistného kmeňa -
Článok 54 Technické rezervy -
Článok 55 Mixxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x
xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x
xxxxxx xx xxxxxy s tretími krajinami -
HLAVA VI PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ NA DCÉRSKE PODNIKY MATERSKÝCH PODNIKOV, KTORÉ SA SPRAVUJÚ PRÁVOM TRETEJ KRAJINY, A NA NADOBÚDAxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxi spoločenstva -
HLAVA VII PRECHODNÉ A OSTATNÉ USTANOVENIA -
Článok 60 Výnimky a zrušenie reštriktívnych opatrení -
Článok 61 Preukazovanie dobxxx xxxxxxx x
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxobody poskytovať služby -
Článok 64 Technické úpravy -
Článok 65 Konanie výboru -
Článok 66 Práva nadobudnuté existujúcimi pobočkami a poisťovňxxx x
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxrmácie pre Komisiu -
Článok 71 Prechodné obdobie pre článok 3 ods. 6, články 27, 28, 29, 30 a 38 -
Článok 72 Zrušené smernice a ich vzťah k tejto smernici x
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx xx x xxxxxxx x x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxami a doplneniami (uvedené v článku 72) -
Časť B Lehoty na vykonanie (uvedené v článku 72) -
Príloha VI Korelačná tabuľka -
HLAVA I
DEFINÍCIE A ROZxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xlánkom 4;
b) "pobočka" znamená agentúru alebo pobočku poisťovne;
S akoukoľvek trvalou prítomnosťou podniku na území členského štátu sa zaobchádxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxie riadenej vlastnými pracovníkmi spoločnosti alebo osobou, ktorá je nezávislá, má však trvalé oprávnenie konať v mene spoločnosti, ako by konala agexxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxistenia alebo operácií uvedených v článku 2;
e) "domovský členský štát" znamená členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie poisťovne kryjúcej záväxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, v ktorom má poistník svoje obvyklé bydlisko, alebo ak je poistenec je právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jej prevádzka, ktorej sú týxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxom členskom štáte;
i) "kontrola" znamená vzťah medzi materským podnikom a dcérskym podnikom v zmysle definície článok 1 smernice Rady 83/349/EHS [1xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xpoločnosti, ktorý predstavuje 10 % alebo viac základného imania alebo hlasovacích práv alebo ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie spoxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxadnia hlasovacie práva uvedené v článku 92 smernice 2001/34/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na kótovanie xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxk, ako ho definuje článok 1 a 2 smernice 83/349/EHS;
l) "dcérsky podnik" znamená dcérsky podnik, ako ho definuje článok 1 a 2 smernice 83/349/EHS; akýkxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxovaný trh" znamená:
- v prípade trhu situovaného v členskom štáte regulovaný trh, ako ho definuje článok 1 ods. 13 smernice 93/22/EHS a
- v prípade txxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxje na tomto trhu, musia mať kvalitu porovnateľnú s kvalitou týchto nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu, alebo trhoch daného členskéhx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxd nad poisťovňami;
o) "zodpovedajúce aktíva" znamenajú vyjadrenie záväzkov spoločnosti, ktoré možno vyžadovať splniť v určitej mene aktívami vyjxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxenského štátu, nebude sa však vysvetľovať tak, že zahrnuje požiadavku, aby sa hnuteľné aktíva uložili alebo aby nehnuteľné aktíva boli predmetom reštxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx sú realizovateľné;
q) "rizikový kapitál" znamená záväzky splatné pri úmrtí mínus matematické rezervy hlavného rizika;
r) "úzke väzby" znamenajx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxctvom kontroly najmenej 20 % hlasovacích práv alebo základného imania danej spoločnosti, alebo
ii) kontrolou, ktorá znamená vzťah medzi materským xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo právnickou osobou a spoločnosťou; akýkoľvek dcérsky podnik dcérskeho podniku sa tiež považuje za dcérsky podnik materského podniku, ktorý stojí x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxctvom kontrolného vzťahu, sa bude tiež považovať za vytvorené úzke spojenie medzi týmito osobami.
2. Vždy, keď táto smernica odkazuje na euro, hodnoxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xodnoty výmenného kurzu euro dostupné vo všetkých relevantných menách spoločenstva.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
Táto smernica sa týka začatia a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xx forme činností definovaných ďalej:
1. tieto druhy poistenia, ktoré sú na zmluvnom základe:
a) životné poistenie, to znamená, poistné odvetvie, kxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxu alebo pre prípad úmrtia, životné poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvam, poistenie vena, poistenie prostriedkov na výživu;
b) dôchodkové pxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxaví vrátane práceneschopnosti, poistenie pre prípad smrti následkom úrazu a poistenie pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby, keď sa tixxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxurance not subject to cancellation";
xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxy, pričom združenia podielnikov sa zakladajú s cieľom spoločne kapitalizovať svoje príspevky a následne rozdeliť aktíva takto akumulované medzi pozxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx vopred dohodnuté pravidelné platby sa prevezmú záväzky určitého trvania a v určitej výške;
c) správa skupinových dôchodkových fondov, t. j. operácxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx dožití alebo v prípade prerušenia alebo skrátenia činnosti;
d) operácie uvedené v písm. c), keď sú tieto sprevádzané poistením kryjúcim buď zachovaxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xpoisťovacieho zákonníka".
3. Operácie predpísané alebo upravené v právnych predpisoch sociálneho poistenia viazané na dĺžku ľudského života, ak xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxica sa nevzťahuje na:
1. poistné odvetvia uvedené v prílohe k smernici 73/239/EHS s výnimkou uplatňovania článku 2 ods. 1 písm. c);
2. operácie zabxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xríslušné paušálne príspevky;
3. operácie vykonávané inými organizáciami ako podnikmi uvedenými v článku 2, ktorých cieľom je poskytovať plnenia zxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx alebo dožitia alebo prerušenia alebo skrátenia činnosti, bez ohľadu na to, či tieto záväzky vznikajú alebo nevznikajú z týchto operácií a sú vždy plne kxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxs. 3;
5. organizácie, ktoré sa zaväzujú poskytovať plnenia len v prípade úmrtia, ak výška týchto platieb neprekračuje priemerné náklady na pohreb prx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxzve na ďalšie príspevky alebo o znižovaní plnení alebo nárokovaní pomoci od iných osôb, ktoré sa zaviazali ich poskytovať, a
- príjem z ročných príspexxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx roky, táto smernica sa použije s účinnosťou od štvrtého roku.
Ustanovenia tohto odseku však nebránia, aby vzájomný poisťovací spolok požiadal o povxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxecku, ak jeho stanovy nebudú menené a doplnené, čo sa týka rozsahu týchto činností;
8. činnosti spoločností dôchodkového poistenia v oblasti dôchodxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxesť oddelené účtovníctvo a systémy správy pre svoje činnosti v oblasti dôchodkového poistenia, navyše k dátumu vstupu založia samostatné právne subjxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávať podľa fínskych právnych predpisov činnosti uvedené v článku 2 týkajúce sa tohto vyňatia, či už prostredníctvom:
- vlastníctva alebo účasxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxgány predložia Komisii na schválenie správu do troch mesiacov odo dňa pristúpenia, v ktorej sa uvedie, aké opatrenia sa vykonali na oddelenie činností xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xI
PRÍSTUP K ČINNOSTIAM V OBLASTI ŽIVOTNÉHO POISTENIA
Článok 4
Zásada povoľovania
Začatie činností zahrnutých do tejto smernice podlieha prexxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxie na území tohto štátu;
b) akýkoľvek podnik, ktorý po získaní povolenia požadovaného v prvom pododseku, rozšíri svoju činnosť na celé odvetvie alebx xxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxdiť sa, alebo slobody poskytovať služby.
2. Povolenie sa poskytne pre určité poistné odvetvie podľa zoznamu prílohy I. Bude zahrnovať celé odvetviex xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx operácie stanovené v pláne činností uvedenom v článku 7.
Každý členský štát môže poskytnúť povolenie pre dve alebo viac odvetví, ak jeho vnútroštátnx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxždej poisťovne, ktorá žiada o povolenie, aby:
a) prijala jednu z nasledujúcich foriem:
- v prípade Belgického kráľovstva: "societé anonyme/naamxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xerzekeringsvereniging", "société coopérative/coöperatieve vennootschap",
- v prípade Dánskeho kráľovstva: "aktieselskaber", "gensidige sexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen",
- v prípade Fxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxitution de prévoyance régie par le code rural" x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxies registered under the Industrial and Provident Societies Acts" and "societes registered under the Friendly Societies Acts",
- v prípade Taliansxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxnyme", "société en commandite par actions", "association d'assurances mutuelles", "société coopérative",
- v prípade Holandského kráľovstva: "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xuarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Act", "societies registered or incorporated under the Fxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxielskeho kráľovstva: "sociedad anónima", "sociedad mutua", "sociedad cooperativa",
- v prípade Portugalskej republiky: "sociedade anónima", "xxxxx xx xxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxbliky: "keskinäinen vakuutusyhtiuo/omsesidigt försäkringsbolag", "vakkutusosakeyhtio/försäkringsaktiebolag", "vakuutusyhdistys/försäkxxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxťovňa môže tiež prijať formu európskej spoločnosti, keď sa taká zriadi.
Navyše, členské štáty môžu podľa potreby zakladať spoločnosti v akejkoľvek xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xungujú spoločnosti súkromného práva;
b) obmedziť svoje ciele na činnosti upravené v tejto smernici a operácie z nej priamo vyplývajúce s vylúčením vxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx. 2;
e) účinne ich viesť osobami s dobrou povesťou s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo skúsenosťami.
2. Keď existujú úzke väzby medzi poisťoxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxhľadu.
Príslušné orgány teda zamietnu povolenie, ak zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nečlenskej krajiny, ktorými sa spravuje jedna xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohľadu.
Príslušné orgány vyžadujú, aby im poisťovne poskytovali trvalo informácie, ktoré vyžadujú na monitorovanie dodržiavania podmienok uvexxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxadajúcej o povolenie na rozšírenie svojej činnosti na ďalšie odvetvia alebo o rozšírenie povolenia kryjúceho len niektoré z rizík patriacich do jednéxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x 2.
5. Členské štáty neprijmú ustanovenia vyžadujúce predchádzajúce schválenie alebo systematické oznamovanie všeobecných a osobitných poistnýxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxh tlačív, ktoré poisťovňa mieni použiť vo svojom styku s poistníkmi.
Bez ohľadu na prvý pododsek môže domovský členský štát výlučne na účely overenia xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxaných na výpočet sadzieb poistného a technických rezerv bez toho, aby táto požiadavka predstavovala predchádzajúcu podmienku pre výkon činností poixxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxych opatrení vyžadujúcich schvaľovanie stanov a poskytovanie akýchkoľvek ďalších dokumentov potrebných pre riadny výkon dohľadu.
Najneskôr do 1x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o oprávnenie posudzovala podľa ekonomických požiadaviek trhu.
Článok 7
Plán činnosti
Plán činnosti uvedený v článku 6 ods. 1 písm. c) a ods. 4 zahxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxriacich minimálny garančný fond;
d) odhadoch týkajúcich sa nákladov na vytvorenie administratívnych služieb a organizovanie zaisťovacej činnosxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxjmov a výdavkov v súvislosti s priamou činnosťou, postúpeným a prevzatým zaistením;
f) predpokladanej súvahe;
g) predpokladané finančné zdroje xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxého členského štátu neudelia podniku povolenie vykonávať poisťovaciu činnosť predtým, ako budú informované o totožnosti akcionárov alebo spoločníxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxov.
Rovnaké orgány zamietnu povolenie, ak po zohľadnení potreby zabezpečiť zdravé a obozretné riadenie poisťovne nie sú spokojné s kvalifikáciou axxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xotknutej spoločnosti.
Každý členský štát ustanoví právo napadnúť rozhodnutie o zamietnutí opravným prostriedkom na súde.
Rovnaké právo sa ustaxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xLAVA III
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxnčný dohľad nad poisťovňou vrátane činnosti, ktorú táto vykonáva buď prostredníctvom pobočiek, alebo na základe slobody poskytovať služby, patrí do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxli ovplyvniť jej finančný stav, budú informovať príslušné orgány domovského členského štátu spoločnosti. Tieto orgány overia, či podnik dodržuje záxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xtavu solventnosti, zavedenie technických rezerv, vrátane matematických opatrení a aktív kryjúcich ich v súlade s pravidlami stanovenými alebo postxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxžadujú od každej poisťovne, aby mala riadne administratívne a účtovné postupy a primerané interné kontrolné mechanizmy.
Článok 11
Dohľad nad pobxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxníctvom pobočky, príslušné orgány domovského členského štátu môžu potom, ako najprv informovali príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa nacháxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxenie finančného dohľadu nad podnikom na mieste. Orgány členského štátu pobočky sa môžu zúčastniť tohto overenia.
Článok 12
Zákaz povinného postúxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxanizácii alebo organizáciám určeným vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 13
Účtovné, finančné a štatistické informácie: právomoci dohľxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxce všetky druhy operácií, jej finančnú situáciu a solventnosť.
2. Členské štáty budú vyžadovať od poisťovní so sídlom na ich území, aby pravidelne prxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xnformácie, ktoré sú užitočné na účely dohľadu.
3. Každý členský štát podnikne všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby príslušné orgány mali xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xo smernicami Rady upravujúcimi tieto činnosti, a na účel zisťovania, že tieto sa uplatnili.
Tieto právomoci a prostriedky musia umožniť najmä príslxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxovania informácií alebo požiadaním o predloženie dokumentov týkajúcich sa jej poisťovacej činnosti,
- vykonali zisťovanie na mieste v prevádzkovxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxtrebné na zabezpečenie, aby pokračovala činnosť spoločnosti v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, s ktorými spoločxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxostatky, ktoré by mohli ohroziť záujmy poistených osôb;
c) zabezpečili, aby sa tieto opatrenia vykonali, ak treba, prostredníctvom vymáhania, podxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx spravujú sprostredkovatelia.
Článok 14
Prevod poistného kmeňa
1. Podľa podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch každý čxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxbo slobody poskytovať služby na preberajúcu poisťovňu založenú v rámci spoločenstva, ak príslušné orgány domovského členského štátu preberajúcej pxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxsti svojho kmeňa zmlúv, uzatvorených buď na základe práva usadiť sa, alebo slobody poskytovať služby, treba sa poradiť s členským štátom pobočky.
3. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxnmi členských štátov záväzku.
4. Konzultované príslušné orgány členských štátov predložia svoje stanovisko alebo súhlas príslušným orgánom domoxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxanovisko alebo súhlas, považuje sa to za priaznivé stanovisko alebo súhlas.
5. Prevod povolený v súlade s týmto článkom bude zverejnený tak, ako to upxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxám, ktoré majú práva alebo povinnosti vznikajúce z postúpených zmlúv.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva členského štátu poskytnúť poistníkox xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxickej alebo právnickej osoby, ktorá navrhuje držať priamo alebo nepriamo kvalifikovanú účasť v poisťovni, aby najprv informovala príslušné orgány dxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxrhuje zvýšiť svoju kvalifikovanú účasť tak, aby pomer hlasovacích práv alebo základného imania v držbe tejto osoby dosiahol alebo prekročil 20 %, 33 % axxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xznámenia uvedeného v prvom pododseku, aby vyjadrili svoj nesúhlas s takýmto plánom, ak z hľadiska potreby zabezpečiť riadne a obozretné riadenie poisxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxnenie.
2. Členské štáty budú vyžadovať od každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá navrhuje vzdať sa priamo alebo nepriamo kvalifikovanej xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxobne informovať príslušné orgány, ak navrhuje znížiť svoju kvalifikovanú účasť tak, že podiel hlasovacích práv alebo základného imania, ktorý má v drxxxx xxxxxx xxx xx xx xx x xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxgány svojich domovských členských štátov o akomkoľvek nadobudnutí alebo predaji podielov svojho základného imania, ktoré spôsobia, že podiely prekxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxacich kvalifikované účasti a o výške týchto účastí, ako to napríklad uvádzajú informácie obdržané na výročných valných zhromaždeniach akcionárov a sxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxadujú, aby v prípadoch, ak vplyv vykonávaný osobami uvedenými v odseku 1 bude pravdepodobne pôsobiť v neprospech obozretného a riadneho riadenia poisxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxíklad zo súdneho príkazu, sankcií proti vedeniu alebo z pozastavenia výkonu hlasovacích práv spojených s akciami v držbe dotknutých akcionárov alebo xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxcie ustanovenou v odseku 1. Ak sa podiel nadobudne bez ohľadu na nesúhlas príslušných orgánov, členské štáty bez ohľadu na akékoľvek ďalšie sankcie, ktxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xa neplatné.
Článok 16
Povinnosť mlčanlivosti
1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgánxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxie, ktoré získajú počas výkonu ich povinností, nesmú byť sprístupnené žiadnej osobe alebo orgánu akejkoľvek povahy, okrem súhrnnej alebo zovšeobecnxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxu, keď v poisťovacej spoločnosti bol vyhlásený konkurz alebo sa povinne likvidovala, dôverné informácie, ktoré sa netýkajú tretích osôb zapojených dx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxformácií v súlade so smernicami uplatňovaných na poisťovne. Tieto informácie podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti uvedeným v odseku 1.
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxiami tretích krajín v zmysle definície odseku 5 a 6, len ak sprístupnené informácie podliehajú zárukám povinnosti mlčanlivosti najmenej rovnocenným xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxie pochádzajú z iného členského štátu, môžu sa sprístupniť iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich sprístupnili, a podľa potreby len nx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x xxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xabezpečenia monitorovania výkonu tejto činnosti, najmä v súvislosti s monitorovaním technických rezerv, miery solventnosti, administratívnych a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxného orgánu alebo
- v súdnych sporoch začatých podľa článku 67 alebo podľa osobitných ustanovení tejto smernice a ďalších smerniciach prijatých v obxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx x x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxnskom štáte alebo medzi členskými štátmi, medzi príslušnými orgánmi a:
- orgánmi príslušnými pre úradný dohľad nad úverovými inštitúciami a ďalšímx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxh podobných konaní a
- osobami zodpovedajúcimi za vykonávanie zákonných auditov účtovníctva poisťovní a ďalších finančných inštitúcií
pri výkoxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxrančné fondy. Informácie prijaté týmito orgánmi, inštitúciami a osobami podliehajú povinnosti mlčanlivosti stanovenej v odseku 1.
6. Bez ohľadu nx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxjenými do likvidácie a konkurzu poisťovní a ďalších podobných konaní alebo
- orgánmi príslušnými na dohľad nad osobami poverenými výkonom zákonnýcx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xoisťovní vykonávajúcimi dozor nad týmito podnikmi a orgánmi zodpovednými za dohľad nad týmito aktuármi.
Členské štáty, ktoré využijú možnosť ustaxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxoru uvedeného v prvom pododseku,
- informácie prijaté v tejto súvislosti podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti stanovenej v odseku 1,
- xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxa potreby len na účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.
Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom názvy orgánov, osôb a inšxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxátane integrity finančného systému povoliť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a orgánmi alebo inštitúciami príslušnými zo zákona za zisťoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splnenie nasledujúcich podmienok:
- informácie sú určené na účely plnenia úloh uvedených v prvom pododseku,
- informácie prijaté v tejto súvisloxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx
x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé ich sprístupnili, a podľa potreby výlučne na účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.
Keď v členskom štáte orgány alebo inštitúcie uvedenx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxamestnaných vo verejnom sektore, možnosť výmeny informácií upravená v prvom odseku sa môže rozšíriť na tieto osoby podľa podmienok stanovených v druhxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sprístupnili informácie, mená a presnú zodpovednosť osôb, ktorým sa tieto poslali.
Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom mená ixxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
8. Členské štáty môžu oprávniť príslušné orgány na prenos informácií určených na plnenie ich úloh:
- centrálnym bankám a iným orgánom s podobnou fxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxx xxxto inštitúcie alebo orgány na oznamovanie príslušným orgánom týchto informácií, ako ich tieto môžu potrebovať na účely odseku 4. Informácie obdržané x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xxxnské štáty podľa ustanovení zákonov ďalej oprávniť sprístupnenie určitých informácií iným oddeleniam ich ústrednej vládnej správy zodpovedným za pxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mene týchto oddelení.
Také sprístupnenie však možno vykonať len podľa potreby z dôvodov dohľadu nad obozretným podnikaním.
Členské štáty však zaxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxístupnené v prípadoch uvedených v tomto odseku, okrem výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré sprístupnili informácie, alebo príslušných orxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx že:
a) každá osoba oprávnená v zmysle smernice Rady 84/253/EHS [14], plniaca v poisťovni úlohu opísanú v článku 51 smernice Rady 78/660/EHS [15], čláxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxým orgánom akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie týkajúce sa tejto spoločnosti, o ktorej sa dozvedela pri výkone tejto úlohy, ktorá:
- predstavujx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxky riadia výkon činností poisťovní, alebo
- ovplyvňuje nerušené fungovania poisťovne alebo
- vedie k odmietnutiu osvedčenia účtov alebo k vyjadrxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxtrolným vzťahom s poisťovňou, v rámci ktorého táto osoba vykonáva vyššie uvedenú úlohu.
2. Dobromyseľné sprístupnenie príslušným orgánom osobami xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxzenia sprístupňovať informácie uloženého zmluvou alebo akýmkoľvek právnym predpisom alebo správnym opatrením a nezakladá pre tieto osoby žiadnu zoxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxx xxxxxxxxsť nemôže byť zároveň oprávnená tak podľa tejto smernice, ako aj podľa smernice 73/239/EHS.
2. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 členské štáty môžu sxxxxxxxx xxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxví 1 a 2 v prílohe k tejto smernici,
- podniky oprávnené podľa článku 6 smernice 73/239/EHS výlučne na riziká uvedené v odvetví 1 a 2 v prílohe k tejto smexxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxx xxxxx xx
x xx xxxxxxu 1981 pre spoločnosti oprávnené v Grécku,
- 1. januáru 1986 pre spoločnosti oprávnené v Španielsku a Portugalsku,
- 1. januáru 1995 pre spoločnostx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x
x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xinnosti zahrnuté do smernice 73/239/EHS, môžu pokračovať v súčasnom výkone týchto činností za predpokladu, že každá činnosť je samostatne riadená v sxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxjúcimi poisťovne oprávnené podľa tejto smernice pre všetky svoje činnosti. Do dosiahnutia koordinácie v tomto smere členské štáty môžu tiež stanoviťx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxťami uvedenými v odseku 2 sa spravujú pravidlami platnými pre činnosti životného poistenia.
5. Keď podnik vykonávajúci činnosti uvedené v prílohe k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xríslušné orgány členských štátov, na ktorých území sa nachádzajú sídla týchto podnikov, zabezpečia, aby účty daných spoločností neboli skreslené zmxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx môže vyžadovať od poisťovacích spoločností, ktorých sídla sa nachádzajú na jeho území, aby počas obdobia, ktoré stanoví daný členský štát, prestali sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxvy Komisie pre Radu vo vzťahu k budúcej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxstatná správa uvedená v článku 18 ods. 3 musí byť organizovaná takým spôsobom, aby činnosti zahrnuté do tejto smernice boli oddelené od činností zahrnuxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a najmä aby výnosy zo životného poistenia boli v prospech poistníkov so životnou poistkou, akoby poisťovňa vykonávala len činnosti životného poistenxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a činnosťou podľa smernice 73/239/EHS, neboli kryté inou činnosťou.
Pokým sú však minimálne finančné záväzky plnené podľa podmienok stanovených v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxnosti, ktoré sú ešte k dispozícii pre jednu alebo druhú činnosť.
Príslušné orgány budú analyzovať výsledky oboch činností, aby sa tak zabezpečil posxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xivotné poistenie a neživotné poistenie. Na tento účel všetok príjem (najmä poistné, platby zaisťovateľov a príjmy z investícií) a výdavky (najmä vyspxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxia podľa svojho pôvodu. Položky spoločné pre obe činnosti sa zaúčtujú podľa metód rozdelenia, ktoré prijme príslušný orgán.
b) Poisťovne musia na záxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 16 ods. 1 smernice 73/239/EHS.
3. Ak jedna z mier solventnosti nie je dostatočná, príslušné orgány použijú pre nedostatočnú činnosť opatrenia upravxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxť povolenie prevodu z jednej činnosti do druhej.
KAPITOLA 2
PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA TECHNICKÝCH REZERV A ICH KRYTIA
Článok 20
Vytvorenie technicxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxv v súvislosti so svojou celou činnosťou.
Výška týchto technických rezerv sa stanoví podľa nasledovných zásad.
A i) výška technických rezerv pre žxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxcich záväzkov, ako sú stanovené v poistných podmienkach pre každú existujúcu zmluvu, vrátane:
- všetkých zaručených plnení, vrátane zaručených odxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxrované alebo pridelené,
- všetkých opcií dostupných pre poistníkov podľa zmluvných podmienok,
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxť, že výsledné technické rezervy nie sú nižšie, ako by sa požadovalo podľa dostatočne obozretnej perspektívnej kalkulácie, alebo ak perspektívna metxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxe negatívnu odchýlku relevantných faktorov;
iv) metóda ocenenia technických rezerv musí byť nielen ako taká obozretná, ale musí aj zohľadniť metódx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbo zovšeobecnení je však povolené, ak pravdepodobne poskytne približne rovnaký výsledok ako individuálne výpočty. Zásada samostatného výpočtu v žixxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxučená, výška matematických rezerv pre zmluvu je vždy najmenej rovnako veľká ako hodnota zaručená v tom čase;
B. použitá úroková sadzba sa zvolí obozrxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán domovského členského štátu poisťovne stanoví jednu alebo viac maximálnych úrokových sadzieb, najmä v súlade s nasledujúcimi pravidlami:
i) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxy, na ktorú zmluva znie, za predpokladu, že to nebude predstavovať viac ako 60 % sadzby emisií obligácií štátu, na ktorého menu zmluva znie.
Ak sa člensxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx poradí s príslušným orgánom členského štátu, na ktorého menu zmluva znie;
ii) ak však aktíva poisťovne nie sú ocenené ich nákupnou cenou, členský štáx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x najmä za zmluvy s bežným poistným, navyše zohľadniť očakávaný výnos z budúcich aktív. Finančná marža a maximálna úroková sadzba alebo sadzby, použité xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx že poisťovňa bude viazaná použiť až takú vysokú sadzbu;
c) domovský členský štát môže rozhodnúť neuplatniť písmeno a) na nasledujúce kategórie zmlúxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxnej hodnoty.
V prípadoch uvedených v prvej a tretej zarážke prvého pododseku sa pri výbere obozretnej úrokovej sadzby môže zohľadniť mena, na ktorú zxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx xxadnych okolností nesmie byť použitá úroková sadzba vyššia ako výnos z aktív, vypočítaný v súlade s účtovnými pravidlami v domovskom členskom štáte, míxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxv;
e) Komisii a príslušným orgánom členských štátov, ktoré o to požiadajú, sa oznámia maximálne úrokové sadzby stanovené podľa písmena a);
C. štatxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxovízií, ktorých vznik sa očakáva;
D. v prípade zmlúv s podielom na zisku môže metóda výpočtu technických rezerv zohľadniť buď implicitne, alebo explxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxnia podielov na prémiách;
E. budúce výdavky možno zohľadniť implicitne, napríklad použitím budúceho poisteného bez poplatkov za správu. Celkový pxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxsmie podliehať zmenám z roka na rok, vznikajúcim z ľubovoľných zmien metódy alebo základov pre výpočet, a zohľadní rozdelenie ziskov náležitým spôsobxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí pre podiely na prémiách.
3. Domovský členský štát vyžaduje od každej poisťovne, aby kryla technické rezervy v súvislosti s celou svojou činnosťou zxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxty nevyžadujú od poisťovní, aby umiestnili svoje aktíva v danom členskom štáte. Domovský členský štát však môže povoliť zmiernenie pravidiel umiestnxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxcento. V tomto prípade nesmie požadovať umiestnenie aktív predstavujúcich tieto nároky.
Článok 21
Poistné pre nové obchody
Poistné pre nové obxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxä vytvoriť primerané technické rezervy.
Na tento účel sa môžu zohľadniť všetky aspekty finančnej situácie poisťovne bez systematického a trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxce technické rezervy
Aktíva kryjúce technické rezervy zohľadnia typ činnosti vykonávanej poisťovňou takým spôsobom, aby sa zaistila bezpečnosť, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktív
1. Domovský členský štát nemôže povoliť poisťovniam kryť ich technické rezervy prostredníctvom iných ako nasledujúcich kategórií aktív:
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxabilným výnosom;
d) podiely v podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a iných investičných fondoch;
xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxch;
g) vklady zložené postupujúcim spoločnostiam a dlhy postupujúcich spoločností;
h) dlhy poistníkov a sprostredkovateľov vznikajúce z priamxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx
xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxva ako pozemky a budovy, ocenené na základe obozretnej amortizácie;
m) banková a pokladničná hotovosť, vklady v úverových inštitúciách a akejkoľvex xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxovo rozlíšené príjmy a preddavky;
p) právo stavby a právo užívania.
2. V prípade združenia poisťovateľov označovaného ako "Lloyd`s" zahŕňajú katxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxvňami spolu s overiteľnými čiastkami vznikajúcimi z poistiek životného poistenia v miere, v akej predstavujú fondy patriace členom.
3. Zahrnutie axxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxkých rezerv. Domovský členský štát stanoví podrobnejšie pravidlá na úpravu podmienok na používanie prijateľných aktív; v tejto súvislosti môže vyžaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxvský členský štát najmä zabezpečí, aby sa postupovalo v súlade s týmito zásadami:
i) aktíva kryjúce technické opatrenia budú ocenené bez akýchkoľvex xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé nebudú realizovateľné. Najmä iné hmotné stále aktíva ako pozemky a budovy môžu byť akceptované ako krytie technických rezerv, iba ak sú ocenené na zákxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxkým osobám možno akceptovať ako krytie technických rezerv, len ak existujú dostatočné záruky, čo sa týka ich zabezpečenia, či už tieto sú na základe posxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, termínové obchody alebo swapy v súvislosti s aktívami kryjúcimi technické opatrenia možno použiť, pokým tieto prispejú k znižovaniu investičných rxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxxné cenné papiere, s ktorými sa neobchoduje na regulovaných trhoch, možno akceptovať ako krytie technických rezerv, len ak ich možno realizovať krátkoxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxčnostiach usadených v členskom štáte;
vi) dlhy a pohľadávky voči tretej osobe možno akceptovať ako krytie technických xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxckých rezerv sa musí vypočítať na obozretnom základe s riadnym zohľadnením rizika, že akékoľvek čiastky nebudú realizovateľné. Najmä dlhy dlžné poisxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx ako tri mesiace.
viii) keď dané aktíva zahrnujú finančné umiestnenie v dcérskom podniku, ktorý spravuje všetky alebo časť finančných umiestnení poxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; domovský členský štát môže zaobchádzať s aktívami iných dcérskych podnikov rovnakým spôsobom;
ix) obstarávacie náklady prevedené do ďalšieho obxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx a 3 môže domovský členský štát za mimoriadnych okolností a na žiadosť poisťovne dočasne a náležite odôvodneným rozhodnutím akceptovať iné kategórie axxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxx xxtív kryjúcich technické rezervy, domovský členský štát vyžaduje od každej poisťovne, aby umiestnila najviac:
a) 10 % svojich celkových hrubých tecxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxu investíciu;
b) 5 % celkových hrubých technických rezerv do akcií a iných obchodovateľných cenných papierov, s ktorými sa obchoduje ako s akciami, oxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxmu dlžníkovi, spolu vzaté, ak ide o iné pôžičky ako pôžičky poskytnuté štátu, regionálnemu alebo miestnemu orgánu alebo medzinárodnej organizácii, kxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do pôžičiek alebo cenných papierov emitujúcich orgánov a dlžníkov, v ktorých umiestnil viac ako 5 % svojich aktív;
c) 5 % celkových hrubých technickýxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxsťovniam — pokiaľ to článok 6 umožňuje — a investičných spoločností založených v členskom štáte. Limity možno zvýšiť na 8 %, respektíve 2 % rozhodnutím pxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxtovosti;
e) 10 % zo svojich hrubých technických rezerv v iných akciách, iných cenných papieroch považovaných za akcie a dlhových cenných papieroch, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xejto kategórii by sa mali akceptovať ako krytie technických rezerv bez obmedzenia. Domovský členský štát stanoví podrobnejšie pravidlá pre stanovenxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xx xktíva kryjúce technické rezervy musia byť diverzifikované a rozložené takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že nebude existovať nadmerná závislosť na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxva alebo kvality emitenta, sa musia obmedziť na obozretnú úroveň;
iii) obmedzenia daných kategórií aktív musia zohľadniť ošetrenie zaistením vo výxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxj mene, domovský členský štát musí pri používaní pravidiel a zásad stanovených v tomto článku zohľadniť základné aktíva v majetku dcérskeho podniku; dxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxé podliehajú nelikvidným investíciám, sa musí udržovať na obozretnej úrovni;
vi) keď určité aktíva zahŕňajú pôžičky alebo dlhové cenné papiere emixxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxé aktíva v majetku týchto úverových inštitúcií. Tento prístup možno použiť, len ak úverová inštitúcia má svoje ústredie v členskom štáte a je v úplnom vlxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxdníctvom sprostredkovateľov — štátom alebo miestnym orgánom, alebo pôžičiek nimi zaručenými, alebo pôžičiek subjektom úzko spojeným so štátom alebx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxáty obmedzujúcejšie s:
- pôžičkami, ktoré nie sú zabezpečené bankovou zárukou, zárukou poisťovne, hypotékou alebo akoukoľvek inou formou zábezpexxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x PKIPCP koordinovanými v zmysle tejto smernice,
- cennými papiermi, s ktorými sa neobchoduje na regulovanom trhu, v porovnaní s tými, s ktorými sa takxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xegionálnym orgánmi alebo podnikmi patriacimi do zóny A v zmysle definície smernice 2000/12/ES, alebo ktorých emitentmi sú medzinárodné organizáciex xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx štáty môžu zvýšiť limit stanovený v odseku 1 písm. b) na 40 % v prípade určitých dlhových cenných papierov, ak ich emituje úverová inštitúcia, ktorá má svxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čiastky odvodené od emisie týchto dlhových cenných papierov sa musia investovať v súlade so zákonom do aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti dlhxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxlatenie istiny a platbu nabehnutých úrokov.
5. Členské štáty nebudú vyžadovať od poisťovní, aby tieto investovali do daných kategórií aktív.
6. Nxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmky z pravidiel stanovených v odseku 1 písm. a) až e), pokiaľ v článku 22 nie je ustanovené inak.
xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxnotu aktív obsiahnutých v internom fonde poisťovne, zvyčajne rozdeleného na podiely, technické rezervy v súvislosti s týmito plneniami sa musia vyjaxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxvy priamo spojené s akciovým indexom alebo nejakou inou referenčnou hodnotou, ako je uvedená v odseku 1, technické rezervy v súvislosti s týmito plnenixxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxky nie sú stanovené, aktívami príslušnej záruky a obchodovateľnosti, ktorá zodpovedá podľa možností čo najviac tým, z ktorých vychádza daná referencxxx
xx xxxxxx xx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxhnické rezervy v článku 24 sa považujú za odkazy na technické rezervy s výnimkou tých, ktoré sa týkajú týchto záväzkov.
4. Ak plnenia uvedené v odseku 1 x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxx
Článok 26
Pravidlá zhodnosti
1. Pokiaľ ide o pravidlá zhodnosti, na účely článku 20 ods. 3 a 54 členské štáty postupujú v súlade s prílohou II.
2. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxupná miera solventnosti
1. Každý členský štát bude vyžadovať od každej poisťovne, ktorej ústredie sa nachádza na jeho území, primeranú dostupnú miexx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xozostáva z aktív poisťovne bez akýchkoľvek predvídateľných záväzkov, mínus akékoľvek nehmotné položky, vrátane:
a) splateného základného imanix xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
i) stanovy musia stanovovať, že platby z týchto účtov členom sa môžu byť vykonané, len ak to nespôsobí, že dostupná miera solventnosti klesne pod požadoxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xvedených v bode i) z iných dôvodov ako individuálne ukončenie členstva stanoviť, že musia byť oznámené príslušným orgánom najmenej mesiac vopred a tiexx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xemajú žiadnu námietku proti úprave bez toho, aby boli dotknuté kritériá uvedené v bodoch i) a ii);
b) rezervné fondy (zákonné a voľné) nezodpovedajúcx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxdpisov, ziskové rezervy objavujúce sa v súvahe, ak sa tieto môžu použiť na krytie akýchkoľvek strát, ktoré môžu vzniknúť, x xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxe.
3. Dostupná miera solventnosti môže tiež pozostávať z:
a) kumulatívnych prednostných akcií a podriadených úverov do najviac do výšky 50 % nižšex xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxťou alebo kumulatívnych prednostných akcií s pevnou splatnosťou za predpokladu, že existujú záväzné dohody, podľa ktorých v prípade konkurzu alebo lxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxysporiadajú všetky ostatné splatné dlhy.
Podriadené úvery musia tiež spĺňať tieto podmienky:
i) zohľadniť možno len plne splatené fondy;
ii) pxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxsťovňa predložiť príslušným orgánom na ich schválenie plán, ktorý dokumentuje, ako sa zachová dostupná miera solventnosti na danej úrovni alebo ako dxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxas najmenej posledných piatich rokov pred dátumom splatnosti. Príslušné orgány môžu povoliť predčasné splatenie týchto pôžičiek za predpokladu, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxná, sa musia splatiť len podľa päťročného oznámenia, ak pôžičky sa už ďalej nepovažujú za zložku dostupnej miery solventnosti, alebo ak sa pre predčasnx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xesť mesiacov pred dátumom navrhovaného splatenia, špecifikujúc dostupnú mieru solventnosti a požadovanú mieru solventnosti, tak predtým, ako aj po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxuva nesmie obsahovať žiadne ustanovenie, podľa ktorého sa dlh sa stane splatným pred dátumami dohodnutého splácania za určených okolností iných ako lxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xámietky;
b) cenné papiere bez určeného dátumu splatnosti a ďalšie nástroje, vrátane kumulatívnych prednostných akcií okrem tých uvedených v písmexx xx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxedené v písmene a) za predpokladu, že tieto spĺňajú tieto podmienky:
i) nemožno ich splatiť z podnetu držiteľa alebo bez predchádzajúceho súhlasu prxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx úplne za nárokmi všetkých nepodriadených veriteľov;
iv) dokumenty upravujúce emisiu cenných papierov musia upravovať schopnosť absorbovať straxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxadosti podporenej dôkazmi podniku u príslušného orgánu domovského členského štátu a so súhlasom tohto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx
xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrevyšujúcej však 25 % z nižšej hodnoty jeho dostupnej miery solventnosti a požadovanej miery solventnosti. Čiastka budúcich ziskov sa získa vynásobexxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnotu šesť. Odhadovaný ročný zisk neprekročí aritmetický priemer ziskov dosiahnutých za posledných päť finančných rokov v činnostiach uvedených x xxxxxx x xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxží správa aktuára odôvodňujúca pravdepodobnosť dosiahnutia týchto ziskov v budúcnosti; a
ii) pokiaľ časť budúcich ziskov zodpovedajúcich skrytýx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xenej ako opatrenia pre obstarávacie náklady zahrnuté do poistného, rozdiel medzi nezillmerizovanými alebo čiastočne zillmerizovanými matematickxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xesmie prekročiť 3,5 % čiastky rozdielu medzi relevantnými kapitálovými čiastkami činností životného poistenia a matematickými rezervami pre všetkx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
c) akékoľvek skryté čisté rezervy vznikajúce z ocenenia aktív, pokým tieto skryté čisté rezervy nie sú mimoriadnej povahy;
d) jedna polovica nesplaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxých vkladov, najviac do výšky 50 % nižšej z hodnôt dostupnej a požadovanej miery solventnosti.
5. Zmeny a doplnenia odsekov 2, 3 a 4 s cieľom zohľadniť vxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 2
Článok 28
Požadovaná miera solventnosti
1. Pokiaľ v článku 29 nie je ustanovené inak, požadovaná miera solventnosti sa stanoví tak, ako je to stxxxxxxx x xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx xxx xxxxxxnia spojené s investičnými fondmi a pre operácie uvedené v článku 2 ods. 3 sa požadovaná miera solventnosti rovná čiastke z týchto dvoch nasledujúcich vxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxnásobí pomerom celkových matematických rezerv bez odpočítania postúpených zaistení za posledný finančný rok voči hrubým celkovým matematickým rezxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxslo, podiel 0,3 % tohto kapitálu prevzatého poisťovňou sa vynásobí pomerom celkového rizikového kapitálu za posledný finančný rok nerozdeleného ako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xižší ako 50 %.
Pre krátkodobé poistenie pre prípad úmrtia s trvaním xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx
xx xxx doplnkové poistenie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) sa požadovaná miera solventnosti rovná požadovanej miere solventnosti pre poisťovne podľa článxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxobé nezrušiteľné zdravotné poistenie) uvedené v článku 2 ods. 1 písm. d) sa požadovaná miera solventnosti rovná:
a) podielu 4 % matematických rezervx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxičom sa neuplatnia ustanovenia článku 17 uvedenej smernice. Podmienka uvedená v článku 16a ods. 6 písm. b) uvedenej smernice, že treba vytvoriť rezervx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx. 2 písm. b) sa požadovaná miera solventnosti rovná podielu 4 % matematických rezerv, vypočítaných v súlade s odsekom 2 písm. a) tohto článku.
6. Pre toxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xo článku 2 ods. 1 písm. a) a b) a pre operácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c) a e) sa požadovaná miera solventnosti rovná súčtu nasledujúceho:
a) pokým pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxdne investičné riziko, ale pridelenie prostriedkov na krytie výdavkov na správu je stanovené na obdobie dlhšie ako päť rokov, podiel 1 % technických rexxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxov na správu nie je stanovené na obdobie dlhšie ako päť rokov, čiastka ekvivalentná 25 % čistých výdavkov na správu za posledný finančný rok týkajúcich sx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx 29
Garančný fond
1. Jedna tretina požadovanej miery solventnosti podľa článku 28 tvorí garančný fond. Tento fond bude tvorený z položiek uvedenýcx x xxxxxx xx xxxx xx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx
Akýkoľvek členský štát môže upraviť štvrtinové zníženie minimálneho garančného fondu v prípade vzájomných poisťovacích spolkov, združení založexxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xx xxxx xxxxxxxvať každoročne od 20. septembra 2003 s cieľom zohľadniť zmeny európskeho indexu spotrebiteľských cien, zahrnujúceho všetky členské štáty, ako to uvexxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xx dátumu posúdenia a zaokrúhli sa na násobok 100000 eur.
Ak xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xadu o posúdení a upravenej čiastke uvedenej v odseku 1.
Článok 31
Aktíva nepoužívané na krytie technických rezerv
1. Členské štáty nestanovia žixxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xx 2, 3 a 5 a článku 39 ods. 1 druhom pododseku nie je ustanovené inak, členské štáty neobmedzia voľné nakladanie s týmito aktívami, či už hnuteľnými alebo nexxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx x x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx oprávnené prijať pri zachovaní záujmov poistených ako vlastníci alebo spoločníci dotknutných poisťovní.
KAPITOLA 4
ZMLUVNÉ PRÁVO A POISTNÉ PODxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Ak to však právo tohto štátu umožňuje, zmluvné strany sa môžu rozhodnúť pre právo inej krajiny.
2. Ak je poistník fyzickou osobou a má bydlisko v inom čxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxom.
3. Ak je štát zložený z viacerých územných jednotiek, z ktorých každá má svoju vlastnú právnu úpravu týkajúcu sa zmluvných povinností, každá jednxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx svoju vlastnú právnu úpravu týkajúcu sa zmluvných povinností, nie je povinný uplatňovať ustanovenia tejto smernice pre konflikty, ktoré vzniknú medxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xa právo, ktorým sa inak spravuje zmluva.
Ak tak stanovuje právo členského štátu, kogentnú právnu úpravu členského štátu záväzku možno použiť, ak a v rxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx x xx x xxx xx xxxxxxvené inak, členské štáty uplatnia na poistné zmluvy uvedené v tejto smernici svoju všeobecnú úpravu súkromného medzinárodného práva týkajúceho sa zmxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxné povolenie podľa podmienok článku 4, pokiaľ to nie je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu všeobecných záujmov v členskom štáte záväzku.
Článox xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxbo systematické oznamovanie všeobecných a osobitných poistných podmienok, sadzieb poistného, technických základov používaných najmä na výpočet sxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxiek prvému pododseku môže domovský členský štát výlučne na účely overenia dodržiavania xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxch najmä na výpočet sadzieb poistného a technických rezerv bez toho, aby táto požiadavka predstavovala predchádzajúcu podmienku pre poisťovňu pre výxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxý členský štát stanoví, že poistník, ktorý uzatvoril individuálnu zmluvu na životné poistenie, má lehotu od 14 do 30 dní od času, kedy bol informovaný o txxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxností vznikajúcich zo zmluvy.
Ostatné právne účinky a podmienky odstúpenia budú stanovené právom rozhodným pre zmluvu podľa článku 32, najmä pokiax xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxej, ani ak pre postavenie poistenca alebo okolnosti, v ktorých sa zmluva uzatvárala, poistenec nepotrebuje túto osobitnú ochranu. Členské štáty vo svxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx poistníkovi oznámia aspoň informácie uvedené v prílohe III bod A.
2. Poistenec bude informovaný počas trvania zmluvy o každej zmene týkajúcej sa infxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x prílohe III, len ak to je potrebné na správne pochopenie základných prvkov záväzku poistníkom.
4. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku a pxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx x xxxxxčnými problémami
1. Ak poisťovňa nedodržiava článok 20, príslušný orgán jej domovského členského štátu môže zakázať voľné nakladanie s jej aktívamx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxrej klesla pod požadované minimum podľa článku 28, príslušný orgán domovského členského štátu vyžiada predloženie plánu na obnovu zdravej finančnej xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, môže tiež obmedziť alebo zakázať voľné nakladanie aktívami poisťovne. Informuje orgány ostatných členských štátov, na územiach ktorých poisťovňa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxne pod garančný fond stanovený v článku 29, príslušný orgán domovského členského štátu vyžiada od poisťovne predloženie krátkodobého finančného pláxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxí ktorých poisťovňa vykonáva svoje činnosti, a tieto na jeho žiadosť prijmú rovnaké opatrenia.
4. Príslušné orgány môžu ďalej vykonať všetky xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x x xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xby v prípadoch stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 mohol v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zakázať voľné naklada nie s aktívami umiestnexxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxn finančného ozdravenia
1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc vyžadovať plán finančného ozdravenia pre tie poisťovne, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xýkajúce sa nasledujúcich troch finančných rokov:
a) predpokladané výdavky na správu, najmä bežné všeobecné výdavky a provízie;
b) plán stanovujxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxch zdrojov určených na krytie záväzkov z poistenia a požadovanú mieru solventnosti;
e) celkovú zaisťovaciu politiku.
2. Ak sú práva ohrozené z dôvxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxžadovanú mieru solventnosti, aby sa zabezpečilo, že poisťovňa dokáže plniť požiadavky na solventnosť v blízkej budúcnosti. Úroveň tejto vyššej mierx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xreceniť smerom nadol všetky prvky spôsobilé pre dostupnú mieru solventnosti, najmä ak sa vyskytla významná zmena trhovej hodnoty týchto prvkov od konxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx solventnosti, ako je táto stanovená v súlade s článkom 28, pričom:
a) povaha alebo kvalita zaisťovacích zmlúv od posledného finančného roku sa podstxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančného ozdravenia pre poisťovňu v súlade s odsekom 1, zdržia sa vydania osvedčenia v súlade s článkom 14 ods. 1, článkom 40 ods. 3 druhým pododsekom a xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxisťovni príslušným orgánom jej domovského štátu môže tento orgán odňať, ak táto poisťovňa:
a) nepoužije povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa ho vzdx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
b) prestala spĺňať podmienky pre povolenie:
c) nedokázala v určenej lehote vykonať opatrenia uvedené v pláne reštrukturalizácie alebo finančnox xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxbo zániku povolenia príslušný orgán domovského členského štátu oznámi príslušným orgánom ostatných členských štátov a tieto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxskytovať služby. Príslušný orgán domovského členského štátu v súčinnosti s týmito orgánmi podnikne všetky potrebné opatrenia na ochranu záujmov poixxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
x. Akékoľvek rozhodnutie odňať povolenie bude doložené presnými dôvodmi a oznámené dotknutej poisťovni.
HLAVA IV
USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PRÁVA Uxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xlenského štátu, to oznámi príslušným orgánom svojho domovského členského štátu.
2. Členské štáty vyžadujú od každej poisťovne, ktorá navrhuje zalxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxhuje založiť pobočku;
b) plán činnosti stanovujúci okrem iného druhy predpokladaných činností a organizačnú štruktúru pobočky;
c) adresu pobočxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxa oprávnenému zástupcovi;
d) meno oprávneného zástupcu pobočky, ktorý musí mať dostatočné právomoci zaväzovať poisťovňu vo vzťahu k tretím osobám x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxne, ktorý vznikol z prevzatých záväzkov, nesmie s poistenými osobami zaobchádzať menej priaznivo ako pri súdnom spore týkajúcom sa bežných poisťovatxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxv poisťovne Lloyd`s bolo možné začať konanie.
3. Ak príslušné orgány domovského členského štátu nemajú dôvod pochybovať o primeranosti administraxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xhľadom na plánované činnosti, oznámia do troch mesiacov od obdržania všetkých informácií uvedených v odseku 2 tieto informácie príslušným orgánom člxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxru solventnosti vypočítanú podľa článku 28 a 29.
Ak príslušné úrady domovského členského štátu odmietnu oznámiť informácie uvedené v odseku 2 príslxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxií. Pri zamietnutí alebo nečinnosti sa možno obrátiť na súdy v domovskom členskom štáte.
4. Predtým, ako pobočka poisťovne začne vykonávať činnosť, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxého štátu podľa potreby o podmienkach, podľa ktorých sa táto činnosť musí v záujme všeobecného dobra vykonávať v členskom štáte pobočky.
5. Po doručexx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxa zriadená a začať činnosť.
6. V prípade zmeny akýchkoľvek údajov oznámených xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx najmenej mesiac pred vykonaním zmeny, aby príslušné orgány domovského členského štátu a príslušné orgány členského štátu pobočky mohli plniť svoje pxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xámer vykonávať činnosť po prvýkrát v jednom alebo viacerých členských štátoch na základe slobody poskytovať služby, najprv informuje príslušné orgáxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxho štátu
1. Do jedného mesiaca od oznámenia stanoveného v článku 41 príslušné orgány domovského členského štátu oznámia členskému štátu alebo člensxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxnu mieru solventnosti vypočítanú podľa článkov 28 a 29;
b) poistné odvetvia, v ktorých môže poisťovňa podľa povolenia ponúkať poistenie;
c) povahx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxány domovského členského štátu neoznámia informácie uvedené v odseku 1 v stanovenej lehote, uvedú poisťovni v tej istej lehote dôvody pre ich zamietnuxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxrému bola informovaná o oznámení stanovenom v prvom pododseku odseku 1.
Článok 43
Sloboda poskytovať služby: zmeny povahy záväzkov
Akákoľvek zxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxx
xxxxxxxxé orgány členského štátu pobočky alebo členského štátu poskytovania služieb môžu vyžadovať, aby im informácie, ktoré sú oprávnené vyžadovať podľa texxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxánok 45
Pravidlá týkajúce sa poistných podmienok a sadzieb poistného
Členský štát pobočky alebo poskytovania služieb neprijme ustanovenia vyžaxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdov používaných najmä na výpočet sadzieb poistného a technických rezerv, formulárov a iných tlačových dokumentov, ktoré poisťovňa mieni používať v sxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxrhuje vykonávať poisťovacie činnosti na jeho území na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby, len nesystematické oznamovanie týchtx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxnie činnosti.
Článok 46
Poisťovne porušujúce právne predpisy
1. Akákoľvek poisťovňa vykonávajúca činnosť na základe xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxtky ním požadované dokumenty na účely tohto článku, pokiaľ je tiež povinná tak urobiť poisťovňa so sídlom v tomto štáte.
2. Ak príslušné orgány členskxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ktoré sa na ňu v tomto štáte vzťahujú, budú požadovať od dotknutej poisťovne, aby napravila tento protiprávny stav.
3. Ak dotknutá poisťovňa neprijmx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxbližšej príležitosti vykonajú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že dotknutá poisťovňa napraví tento protiprávny stav. Povaha týchto opatrxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxnia ukázali ako neprimerané, alebo ak tento štát neprijal žiadne opatrenia, poisťovňa naďalej porušuje právne predpisy platné v dotknutom členskom šxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx alebo za ne uložil sankcie, vrátane — pokiaľ je to bezpodmienečne nevyhnutné — zabránenia tomuto podniku v ďalšom uzatváraní nových poistných zmlúv na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxenia.
5. Odsekmi 2, 3 a 4 nie je dotknutá núdzová právomoc dotknutých členských štátov, aby prijali vhodné opatrenia, aby zabránili alebo uložili sanxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na ich územiach.
6. Odsekmi 2, 3 a 4 nie je dotknutá právomoc členských štátov ukladať sankcie za porušenia na svojich územiach.
7. Ak poisťovňa, ktoxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právnymi predpismi použiť správne sankcie predpísané za toto porušenie voči tejto prevádzke alebo tomuto majetku.
8. Akékoľvek opatrenie prijaté xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxni.
9. Každé dva roky Komisia predloží Výboru pre poistenie správu so súhrnom počtu a typov prípadov, v ktorých v každom členskom štáte bolo zamietnutx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, že jej budú poskytovať informácie potrebné pre túto správu.
Článok 47
Reklama
Nič v tejto smernici nebráni tomu, aby poisťovne so sídlom v člensxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxytovania služieb podľa právnych predpisov, ktorými sa spravuje druh a obsah takej reklamy, prijatých vo všeobecnom záujme.
Článok 48
Likvidácia
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxť služby uspokojené rovnakým spôsobom ako tie, ktoré vyplývajú z iných poistných zmlúv tejto poisťovne bez ohľadu na štátnu príslušnosť dotknutých poxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domovského členského štátu samostatne v súvislosti s transakciami vykon ávanými na základe práva usadiť sa a transakciami vykonávanými na základe slxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxgán domovského členského štátu postúpi v primeranom čase a v súhrnnej podobe tieto informácie príslušným orgánom každého z dotknutých členských štátxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxva podlieha výlučne nepriamym daniam a obdobným odvodom z poistného v členskom štáte záväzku a v prípade Španielska aj prirážkam zo zákona v prospech špxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxch sa tomto členskom štáte.
2. Právom rozhodným pre zmluvy podľa článku 32 nie je dotknutá platná daňovoprávna úprava.
3. Do budúcej harmonizácie bxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxia, aby zabezpečil vyberanie nepriamych daní a obdobných poplatkov splatných podľa odseku 1.
HLAVA V
PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ NA AGENTÚRY ALEBO POBOxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x. Každý členský štát podmieni prístup každého podniku so sídlom mimo spoločenstva k činnostiam uvedeným v článku 2 úradným povolením.
2. Členský štáx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vnútroštátneho práva, ktorým sa spravuje;
b) založí agentúru alebo pobočku na území tohto členského štátu;
c) zaviaže sa viesť v mieste určenom prx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxcného zástupcu, ktorého schvália príslušné orgány;
e) vlastní v členskom štáte, v ktorom vykonáva činnosť, aktíva vo výške rovnej najmenej jednej pxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
f) zaviaže sa dodržiavať mieru solventnosti podľa článku 55;
g) predloží plán činnosti podľa ustanovení odseku 3.
3. Plán činnosti agentúry alexx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxch zaistenia;
c) situácii miery solventnosti a garančného fondu podniku podľa článku 55;
d) odhadoch týkajúcich sa nákladov na vytvorenie adminixxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xaistením;
f) prognózu súvahy;
g) odhady týkajúce sa finančných zdrojov určených na krytie záväzkov z poistenia a miery solventnosti.
4. Členskx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxiadavka nesmie predstavovať predchádzajúcu podmienku pre výkon činnosti poisťovňou.
Článok 52
Pravidlá uplatňované na pobočky poisťovní z trexxxx xxxxxx
xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxti uvedené v prílohe k smernici 73/239/EHS a tie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.
b) Pokiaľ v písmene c) nie je ustanovené inak, môžu členské štáty xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxsti súčasne, mohli v tom pokračovať za predpokladu, že každá činnosť je samostatne spravované v súlade s článkom 19.
c) Každý členský štát, ktorý podľx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxom v článku 18 ods. 3, musí túto požiadavku uplatňovať aj na agentúry a pobočky uvedené v tejto hlave, ktoré sú usadené na jeho území a súčasne tu vykonávajx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx k dátumom uvedeným v článku 18 ods. 3 vykonávali na území členského štátu len činnosť, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, tu môžu v tejto činnosti pokračxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxíctvom dcérskeho podniku.
2. Články 13 a 37 sa primerane použijú na agentúry a pobočky uvedené v tejto hlave.
Na účely uplatňovania článku 37 má prísxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
3. V prípade odňatia povolenia orgánom uvedeným v článku 56 ods. 2 tento orgán oznámi príslušným orgánom ostatných členských štátov, v ktorých podnxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xísm. a), príslušné orgány ostatných dotknutých členských štátov odnímu aj svoje povolenia.
Článok 53
Prevod poistného kmeňa
1. Za podmienok stxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxa tejto hlavy, prevod celého poistného kmeňa alebo jeho časti na preberajúcu poisťovňu usadenú v rovnakom členskom štáte, ak príslušné orgány tohto člxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xieru solventnosti.
2. Za podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch každý členský štát povolí agentúram a pobočkám zriadeným na xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xať preberajúca poisťovňa potrebnú mieru solventnosti.
3. Ak podľa podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch členský štát povoxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xgentúru alebo pobočku, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto hlavy a zriadenú na území iného členského štátu, zabezpečí, aby príslušné orgány členskxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxisťovňa potrebnú mieru solventnosti, že právo členského štátu preberajúcej poisťovne umožňuje tento prevod a že tento štát s prevodom súhlasil.
4. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxušných orgánov členského štátu záväzku, ktorý je iný ako členský štát, v ktorom sa prevádzajúca agentúra alebo pobočka nachádza.
5. Konzultované prxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do troch mesiacov po doručení žiadosti; pokiaľ sa do uplynutia tejto lehoty nevyjadria, má sa za to, že poskytli kladné stanovisko alebo tichý súhlas.
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxticky účinné voči poistníkom, poisteným osobám a akýmkoľvek iným osobám, ktoré majú práva alebo povinnosti vyplývajúce z prevedených zmlúv.
Týmto xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxrvy
Členské štáty vyžadujú od podnikov, aby zriadili dostatočné rezervy uvedené v článku 20 na krytie záväzkov podniku prevzatých na ich územiach. Čxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxade s prílohou II.
Pre výpočet týchto rezerv stanovenie kategórií investícií a ocenenie aktív a podľa potreby stanovenie rozsahu, v ktorom tieto aktxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxy boli umiestnené na jeho území. Uplatní sa však článok 20 ods. 4
Článok 55
Miera solventnosti a garančný fond
1. Každý členský štát vyžaduje, aby axxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx vypočíta podľa článku 28. Na účely výpočtu tejto miery však treba zohľadniť len operácie realizované dotknutou agentúrou alebo pobočkou.
2. Jedna txxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxy podľa článku 29 ods. 2 prvého poodseku. Na základe výšky fondu sa vypočíta výška zábezpeky v súlade s článkom 51 ods. 2 písm. e).
Garančný fond a minimux xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x členskom štáte, v ktorom činnosti sa xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xaždá poisťovňa, ktorá požiadala o povolenie alebo jej bolo udelené povolenie vo viac ako jednom členskom štáte, môže požiadať o nasledujúce výhody, ktxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxnstva; v takom prípade sa zohľadnia len operácie realizované všetkými agentúrami alebo pobočkami zriadenými v rámci spoločenstva na účely tohto výpoxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xa umiestnia v akomkoľvek z členských štátov, v ktorom vykonáva svoje činnosti.
2. Žiadosť o využitie výhod upravených v odseku 1 sa predloží príslušnxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxj činnosti agentúr alebo pobočiek zriadených v rámci spoločenstva. Musia sa uviesť dôvody pre výber orgánu spoločnosťou. Zábezpeka sa zloží v tomto člxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxložila žiadosť. Nadobudnú účinnosť odo dňa, keď vybraný príslušný orgán informoval ostatné príslušné orgány, že bude vykonávať dohľad nad solventnoxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxé na dohľad nad celkovou solventnosťou agentúr a pobočiek zriadených na ich územiach.
4. Na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých členských štxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxločenstvo môže prostredníctvom dohôd uzatvorených podľa zmluvy s jednou alebo viacerými tretími krajinami na základe vzájomnosti súhlasiť s používxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx
PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ NA DCÉRSKE PODNIKY MATERSKÝCH PODNIKOV, KTORÉ SA SPRAVUJÚ PRÁVOM TRETEJ KRAJINY, A NA NADOBÚDANIE ÚČASTÍ TÝMITO MATERSKÝMI PODxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxameho alebo nepriameho dcérskeho podniku jedného alebo viacerých materských podnikov, ktoré sa spravujú právom tretej krajiny. Komisia o tom informxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xcérsky podnik. Komisia o tom informuje výbor uvedený v článku 65 ods. 1.
Ak sa povolenie udelí priamemu alebo nepriamemu dcérskemu podniku jedného alxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxisii.
Článok 59
Zaobchádzanie tretích krajín s poisťovňami spoločenstva
1. Členské štáty budú xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
2. Komisia bude pravidelne vypracovávať správu skúmajúcu zaobchádzanie s poisťovňami spoločenstva v tretích krajinách podľa podmienok uvedenýcx x xxxxxx x x xx xxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxť tieto správy Rade spolu s príslušnými návrhmi.
3. Vždy, keď je Komisia buď na základe správ uvedených v odseku 2, alebo na základe iných informácií toxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxovniam z tejto tretej krajiny, môže Komisia predložiť Rade návrhy na splnomocnenie na vyjednávanie s cieľom získať porovnateľné konkurenčné príležixxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx základe ďalších informácií toho názoru, že s poisťovňami spoločenstva sa v tretej krajine nezaobchádza rovnako ako s domácimi poisťovňami a nemajú roxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xa vyjednávania s cieľom situáciu napraviť.
V prípadoch opísaných v prvom pododseku možno tiež rozhodnúť kedykoľvek, aj popri podnete na vyjednávanxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxjúce sa žiadostí o odloženie termínu rozhodnutia alebo budúcich žiadostí o oprávnenie a
- týkajúce sa nadobúdania účastí priamymi alebo nepriamymi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xrojmesačného obdobia a so zreteľom na výsledky vyjednávaní môže Rada na návrh Komisie rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou, či majú byť tieto opatrenia xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxdnikmi, ktorým bolo v spoločenstve riadne udelené povolenie, alebo na nadobúdanie účastí v poisťovniach spoločenstva týmito podnikmi alebo dcérskyxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx x akejkoľvek priamej alebo nepriamej žiadosti dcérskeho podniku jedného alebo viacerých materských podnikov, ktoré sa spravujú právom danej tretej kxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
Táto povinnosť poskytovať informácie zanikne vždy, keď sa dosiahne dohoda s treťou krajinou uvedenou v odseku 3 alebo 4, keď sa prestanú uplatňovať oxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxýchkoľvek dvojstranných alebo mnohostranných medzinárodných zmlúv upravujúcich začatie a výkon činností poisťovní.
HLAVA VII
PRECHODNÉ A OSTxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxdobie.
Spojené kráľovstvo vypracuje zoznam týchto spoločností a oznámi ho ostatným členským štátom a Komisii.
2. Spoločnosti zapísané v Spojenox xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxeľom vykonávali k 15. marcu 1979.
Článok 61
Preukazovanie dobrej povesti
1. Ak členský štát požaduje od svojich vlastných štátnych príslušníkox xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxov iných členských štátov ako postačujúci doklad výpis z trestného registra, alebo ak to nie je možné, rovnocenný doklad vystavený príslušným súdnym axxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxadavky boli splnené.
2. Ak domovský členský štát alebo členský štát, z ktorého daný cudzí štátny príslušník prichádza, nevydá dokument, o ktorom pojxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxm vykonaným dotknutou osobou pred príslušným súdnym alebo správnym orgánom, prípadne notárom v domovskom členskom štáte alebo členskom štáte, z ktorxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxm, že na dotknutú osobu nebol vyhlásený konkurz, možno tiež vykonať pred na to oprávnenou profesijnou organizáciou v uvedenej krajine.
3. Dokumenty xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxklady uvedené v odseku 1 a 2 a bezodkladne o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu.
Každý členský štát bude tiež informuje ostatné členské štátx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxo štátu činnosti uvedené v článku 2.
HLAVA VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 62
Spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou
Komisia a prísxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Každý členský štát informuje Komisiu o akýchkoľvek závažnejších ťažkostiach pri uplatňovaní tejto smernice, okrem iného o akýchkoľvek ťažkostiaxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezprostredne za jeho hranicami v neprospech podnikov usadených na jeho území.
Komisia a príslušné orgány dotknutých členských štátov čo najrýchlxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
Správy o vývoji trhu v rámci slobody poskytovať služby
Komisia bude predkladať Európskemu parlamentu a Rade pravidelné správy, prvú 20. novembra 1xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxtupom stanoveným v článku 65 ods. 2:
- rozšírenie právnych foriem, upravených v článku 6 ods. 1 písm. a),
- zmeny a doplnenia zoznamu stanoveného v prxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxlventnosti uvedenú v článku 27, aby sa zohľadnila tvorba nových finančných nástrojov,
- úprava minimálneho garančného fondu stanoveného v článku 2x xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxateľných na krytie technických rezerv stanovených v článku 23 a pravidiel o rozložení investícií stanovených v článku 24,
- zmeny v uvoľňovaní pravixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xenovej únii,
- objasnenie definícií s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice v celom spoločenstve,
- potrebné technické úpravy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxii.
Článok 65
Konanie výboru
1. Komisii pomáha Výbor pre poistenie zriadený smernicou 91/675/EHS.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sx xxxxxx x x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sa stanovuje na tri mesiace.
3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.
Článok 66
Práva nadobudnuté existujúcimi pobočkami a poisťovňami
1. Pobxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxil postup stanovený v článku 40 ods. 1 až 5.
Od tohto dátumu sa budú spravovať článkami 13, 20, 37, 39 a 46.
2. Práva nadobudnuté poisťovňami vykonávajxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx
xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xx xxx
xxxxxxx xxáty zabezpečia, aby proti rozhodnutiam prijatým v súvislosti s poisťovňou podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v sxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxloží Rade do 15. marca 1985 správu, ktorá sa zaoberá účinkami finančných požiadaviek kladených touto smernicou na situáciu na poisťovacích trhoch člexxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxo sa vyvíjala hospodárska a menová situácia xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 ods. 1 písm. m), článkom 18 ods. 3, článkom 51 ods. 2 písm. g), ods. 3 a 4, článkom 60 ods. 2 a člxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xprávne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Pred týmto dátumom budú členské štáty používxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xosiahnutie súladu s článkom 3 ods. 6 a článkami 27, 28, 29, 30 a 38. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty stanovia, že ustanovenia uvedenx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxmto dátumom členské štáty budú uplatňovať ustanovenia uvedené v prílohe IV bodoch 2 a 3.
4. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach uvedxxxxx x xxxxxxxx xx x x x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxa 2007 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článku 3 ods. 6 a článkov 27, 28, 29, 30 a 38 a podľa potreby o potrebe ďalšieho zoxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxánom dohľadu spôsobili podstatné rozdiely v dohľade na spoločnom trhu.
Článok 70
Informácie pre Komisiu
Členské štáty oznámia Komisii znenie hxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxk 3 ods. 6 a články 27, 28, 29, 30 a 38
1. Členské štáty môžu poskytnúť poisťovniam, ktoré k 20. marcu 2002 poskytovali poistenie na ich územiach v jednom axxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxanovenými v článku 3 ods. 6 a v článkoch 27, 28, 29, 30 a 38.
2. Členské štáty môžu umožniť každému podniku uvedenému v odseku 1, ktorý po uplynutí päťročnxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxdniky predložia v súlade s článkom 37 na schválenie príslušným orgánom opatrenia, ktoré navrhujú na dosiahnutie tohto cieľa.
Článok 72
Zrušené smxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xýkajúce sa lehôt na transpozíciu a na uplatnenie uvedených smerníc uvedených v prílohe V časti B.
2. Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy nx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxsť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxx
xx xadu
Predseda
T. Pedersen
[1] Ú. v. ES C 365 E, 19.12.2000, s. 1.
[2] Ú. v. ES C 123, 25.4.2001, s. 24.
[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. mxxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 25. septembra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
[4] Ú. v. ES L 63, 13.3.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx/EHS (Ú. v. ES L 360, 9.12.1992, s. 1).
[6] Ú. v. ES L 360, 9.12.1992, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/xx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxernicou 2002/13/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 17).
[9] Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy doplnená a upravená smernicou 2001/65/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28).
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xmernicou 2001/65/ES Euróspkeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001. s. 28).
[16] Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx a doplnená smernicou 2000/2/8/ES (Ú. v. ES L 275, 27.10.2000, s. 37).
--------------------------------------------------
PRÍLOHA I
Poistnx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxkov na výživu
III. Poistenie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a b), ktoré je spojené s investičnými fondmi
IV. "Permanent health insurance not subjexx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xx
xIII. Operácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. e)
IX. Operácie uvedené v článku 2 ods. 3
--------------------------------------------------
PRxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxxčené zmluvou vyjadrené v určitej mene, záväzky poistenca sa považujú za splatné v tejto mene.
2. Členské štáty môžu povoliť poisťovniam, aby nekryli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xovinný na dosiahnutie súladu so zásadou zhodnosti držať aktíva v mene nepredstavujúcej viac ako 7 % aktív existujúcich v iných menách.
3. Členské štáxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ak investície v tejto mene sú regulované, ak mena podlieha obmedzeniam prevodu, alebo ak pre podobné dôvody nie je vhodná na krytie technických rezerv.
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx menách spolu však musia byť najmenej rovné celkovým záväzkom vo všetkých menách spolu.
5. Každý členský štát môže stanoviť, že vždy keď musí byť podľa xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxrené v eurách.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA III
Informácie pre poistníkov
Nasledujúce informácie, ktoxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxku členského štátu záväzku.
Tieto informácie môžu však byť v inom jazyku, ak o to požiada poistník a právo členského štát to umožňuje, alebo ak si poistxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxvna formaa)2Názov členského štátu, v ktorom sa nachádza sídlo a prípadne agentúra alebo pobočka uzatvárajúca zmluvua)3Adresa sídla a prípadne agentxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxatenia poistného a trvaniea)8Spôsoby výpočtu a rozdelenia podielov na prémiácha)9Uvedenie hodnoty pri spätnej kúpe a zaplatených hodnôt a rozsah, dx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xa podielové fondy: definovanie podielov, s ktorými sú plnenia spojenéa)12Uvedenie povahy základných aktív pre poistky spojené s podielmia)13Dojedxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajúcich sa zmlúv poistníkov, poistených alebo osôb oprávnených zo zmlúv, prípadne vrátane inštitúcie pre sťažnosti bez toho, aby bolo dotknuté prxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxťovateľ |
B. Počas trvania zmluvy
Okrem všeobecných a osobitných poistných podmienok musia byť poistníkovi poskytnuté počas trvania zmluvy tietx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxdne agentúry alebo pobočky, ktorá uzatvorila zmluvu | b)2Všetky informácie uvedené v bodoch a)(4) až a)12 v prípade zmeny zmluvných podmienok alebo zmxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------------
PRÍLOHA IV
1. Služobné tajomstvo
Do 17. novembra 2002 môžu členské štáty uzatvárať s príslušnými orgánmi tretích krajín zmluvx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xú uvedené v článku 16 tejto smernice.
2. Činnosti a orgány vylúčené z tejto smernice
Do 1. januára 2004 sa táto smernica sa nebude týkať vzájomných poxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxmoci od iných osôb, ktoré sa k tomu zaviazali, a
- príjem z ročných príspevkov za činnosti zahrnuté do tejto smernice neprekročí 500000 eur po tri po sebx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xlenské štáty uplatňovať tieto ustanovenia:
A. Miera solventnosti
Každý členský štát bude vyžadovať od každej poisťovne, ktorej sídlo sa nachádzx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx
xx xxxxx xxxxxxxxx xez akýchkoľvek predvídateľných záväzkov, mínus akékoľvek nehmotné položky. Najmä sa zahrnie:
- splatené základné imanie alebo v prípade vzájomnýxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxia uvádzať, že platby z týchto účtov v prospech členov možno vykonávať, pokiaľ to nespôsobí, že miera solventnosti klesne pod požadovanú úroveň, alebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxo individuálneho ukončenia členstva uvádzať, že sa musia oznámiť príslušným orgánom najmenej mesiac vopred a tieto môžu počas tohto obdobia platbu zaxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx toho, aby boli dotknuté kritériá uvedené v písmenách a) a b),
- jedna polovica nesplateného základného imania alebo splatených počiatočných členskxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xezervy) nezodpovedajúce predpísaným záväzkom,
- akékoľvek prenesené zisky,
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx splatnosťou alebo kumulatívnych prednostných akcií s pevnou dobou splatnosti, ak sú splnené tieto minimálne kritériá:
a) v prípade konkurzu alebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxriteľov a nesplatia sa, pokiaľ nebudú v danom čase vysporiadané všetky ostatné splatné dlhy.
Podriadené úvery musia tiež spĺňať tieto podmienky:
xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xedného roka pred dátumom splatenia musí poisťovňa predložiť príslušným orgánom na ich schválenie plán preukazujúci, že miera solventnosti sa zachovx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxenej posledných piatich rokov pred dátumom splatenia. Príslušné orgány môžu povoliť predčasné splatenie týchto úverov za predpokladu, že emitujúca xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xen s výpovednou lehotou päť rokov, ak sa úvery už nepovažujú za prvok miery solventnosti, alebo ak sa na predčasné splatenie osobitne nevyžaduje predchxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xplatenia, pričom uvedie skutočnú a požadovanú mieru solventnosti tak pred, ako aj po tomto splatení. Príslušné orgány schvália splatenie, len ak mierx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxne, sa dlh stane splatným pred dohodnutým dátumom splatenia;
f) zmluvu o úvere možno meniť a doplniť len po tom, ako príslušné orgány vyhlásili, že proxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xných kumulatívnych prednostných akcií ako akcií uvedených v piatej zarážke, maximálne do 50 % miery všetkých týchto cenných papierov a podriadených úxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx x xxisii musí umožniť poisťovni odložiť platbu úrokov z úveru;
c) nárok veriteľa voči poisťovni sa musí celý radiť za nárokmi všetkých nepodriadených vexxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokračovať v jej činnosti;
e) môžu sa zohľadniť len úplne splatené čiastky.
2. pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo, ziskové rezervy zahrnuté do xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx po podaní žiadosti podniku s doplňujúcimi dôkazmi na príslušnom orgáne členského štátu, na území ktorého sa nachádza sídlo, a so súhlasom tohto orgánux
xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xredstavuje priemerné obdobie do uplynutia platnosti poistenia; použitý koeficient nesmie xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 2 tejto smernice.
Základy na výpočet koeficientu, ktorým sa bude násobiť odhadovaný ročný zisk, a položky obsahujúce realizované zisky, sa bxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxa v súlade so právnymi predpismi domovského členského štátu.
Ak príslušné orgány stanovili koncepciu dosiahnutých ziskov, Komisia predloží návrhx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxice 78/660/EHS;
b) ak sa nepoužíva zillmerizovanie, alebo ak sa používa, ale predstavuje menej ako zaťaženie obstarávacími nákladmi zahrnutými do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxým so sadzbou rovnou zaťaženiu obstarávacími nákladmi zahrnutými do poistného; toto číslo však nesmie prekročiť 3,5 % čiastky rozdielu medzi príslušxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xiastku akýchkoľvek neodpísaných obstarávacích nákladov zaúčtovaných ako aktívum;
c) so súhlasom príslušných orgánov dotknutých členských štátxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xko matematických rezerv, pokiaľ skryté rezervy nie sú mimoriadnej povahy.
B. Minimálna miera solventnosti
Pokiaľ v oddiele C nie je ustanovené inxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxnku 2 ods. 1 písm. a) a b) tejto smernice okrem poistenia spojeného s investičnými fondmi a pre operácie uvedené v článku 2 ods. 3 tejto smernice sa musí rovxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxia a akceptácie zaistenia sa vynásobia pomerom celkových matematických rezerv bez postúpenia zaistenia voči hrubým celkovým matematickým rezervám xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx
x xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxe ktoré rizikový kapitál nepredstavuje záporné číslo, podiel 0,3 % tohto poisťovňou prevzatého rizikového kapitálu sa vynásobí pomerom celkového rixxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxsledný finančný rok; tento pomer v žiadnom prípade nesmie byť nižší ako 50 %.
Pre krátkodobé poistenie pre prípad úmrtia s maximálnym trvaním tri roky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx15 %.
b) pre doplnkové poistenie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) tejto smernice sa rovná výsledku nasledujúceho výpočtu:
- spočíta sa poistné alebx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxosti so všetkými finančnými rokmi,
- k tejto čiastke sa pripočíta suma poistného prijatého za všetky zaistenia v poslednom xxxxxxxxx xxxxx
x xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxá čiastka daní a poplatkov týkajúcich sa poistného alebo príspevkov, ktoré patria do celkovej sumy.
Takto vypočítaná čiastka sa rozdelí na dve častix xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx x x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxpočítanej sumy pomerom, ktorý existuje v súvislosti s posledným finančným rokom medzi čiastkou nákladov na poistné plnenia, ktoré znáša poisťovňa po xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxsťovateľov označovaného ako Lloyd`s sa výpočet miery solventnosti vykoná na základe čistého poistného, ktoré sa vynásobí paušálnym percentom stanoxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxných províziách. Podrobnosti sa spolu s relevantnými výpočtami zasielajú príslušným orgánom krajín, na ktorých územiach je spoločnosť Lloyd`s usadxxxx
xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedené v článku 2 ods. 2 písm. b) tejto smernice sa rovná podielu 4 % matematických rezerv vypočítaných v súlade s podmienkami stanovenými v prvom výsledkx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x x xxx xxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxmi fondmi podľa článku 2 ods. 1 písm. a) a b) tejto smernice a pre operácie uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c), d) a e) tejto smernice sa rovná:
- podielu 4 % maxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxko, a podiel 1 % rezerv vypočítaných rovnakým spôsobom, pokiaľ spoločnosť nepreberá žiadne investičné riziko, za predpokladu, že trvanie zmluvy prekxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
x xxxxxx xxx x xxxxxxvého kapitálu vypočítaného v súlade s podmienkami stanovenými v prvom pododseku druhého výsledku písm. a) tejto časti, pokiaľ poisťovňa kryje riziko xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxeku 2 tejto časti najmenej 50 % tohto fondu pozostáva z položiek uvedených v oddiele A bodoch 1 a 2.
2. a) a) Garančný fond však musí predstavovať najmenex xxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxum garančného fondu na 600000 eur.
c) Pre vzájomné poisťovacie spolky uvedené v druhej vete v druhej zarážke článku 3 ods. 6 tejto smernice, akonáhle txxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xude postupne zvyšovať na sumu stanovenú v písmene b) tejto časti následujúcimi čiastkami po 100000 eur, vždy keď príspevky vzrastú o 500000 eur.
d) Mixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x x xx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxe spolky, ktoré si xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx odseku 2 písm. a) a b) tejto časti.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA V
ČASŤ A
Zrušené smernice spolu s ich náslexxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxpskeho parlamentu a Rady 95/26/EHS (len článok 1 druhá zarážka, článok 2 ods. 2 štvrtá zarážka a článok 3 ods. 1, pokiaľ ide o odkazy na smernicu 79/267/Exxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx x2/96/EHS
Smernica 95/26/EHS Európskeho parlamentu a Rady (len článok 1 druhá zarážka, článok 2 ods. 1 tretia zarážka, článok 4 ods. 1, 3, 5 a článok 5 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxnicu 92/96/EHS)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/12/ES (článok 2)
ČASŤ B
Lehoty pre vykonanie
(Uvedené v článku 72)
Smernica | Lexxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxxx xxx xx ES L 330, 29. 11. 1990, s. 50) | 20. novembra 1992 | 20. mája 1993 |
92/96/EHS (Ú. v. ES L 360, 9. 12. 1992, s. 1) | 31. decembra 1993 | 1. júla 1994 |
95/26/EHS xxx xx xx x xxxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxx xxxx x xxx xxxx xxxx x
xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxx xxx xxxxx xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x
xx02/12/ES (Ú. v. ES L 77, 20. 3. 2002, s. 11) | 20. septembra 2003 | 1. januára 2004 |
--------------------------------------------------
PRÍLOHA Vx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx x x
xxxxxx x xxxx x písm. a) | | | Článok 1 písm. a) | | | |
Článok 1 ods. 1 písm. b) | | Článok 3 | Článok 1písm. b) | | | |
Článok 1 ods. 1 písm. c) | | Článok 2 písm. c) | | | | |
Článok 1 xxxx x xxxxx xx x x x xxxxxx x xxxxx xx x x x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x x x xxxxxx x xxxxx xx x x x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x x x xxxxxx x xxxxx xx x x x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x x xxxxxx x xxxxx xx x x x x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xx x x x xxxxxx x xxxxx xx xx xx x x x x
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x x x x x x xxxx x
xxxxok 1 ods. 1 písm. n) | | | Článok 1 písm. 1 | | | |
Článok 1 ods. 1 písm. o), p), q) | Článok 5 písm. b), c) a d) | | | | | |
Článok 1 ods. 1 písm. r) | | | | Článok 2 ods. 1 | | x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx x x x x x x
xxxxxx x x xxxxxx x x x x x x x
xxxxxx x xxxx x xx x x xxxxxx x x x x x x x
xxxxxx x xxxx x x x x xxxxxx x x x x x x |
Článok 3 ods. 7 | Článok 4 | | | | | |
Článok 3 ods. 8 | | | | | Akt o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, upravený rozhodnutím 95/1/ES, Euratom, ECSC | |
xxxxxx x x xxxxxx x x x x x x x
xxxxxx x x xxxxxx x x x x x x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxxx x x x x x x
xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x x | | |
Článok 6 ods. 3 | Článok 8 ods. 1a | | | | | |
Článok 6 ods. 4 | Článok 8 ods. 2 | | | | | |
Článok 6 ods. 5 | Článok 8 ods. 3 | | | | | |
Článok 6 ods. 6 | Článok 8 odsx x x x x x x x
xxxxxx x x xxxxxx x x x x x x x
xxxxxx x x x x xxxxxx x x x x x
xxxxxx x x xxxxxx xx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x x
Článok 12 | Článok 22 ods.1 | | | | | |
Článok 13 | Článok 23 | | | | | |
Článok 14 ods. 1 až 5 | | | Článok 11 ods. 2 až 6 | | | |
Článok 15 | | | Článok 14 | | | |
Článox xx xxxx x xx x x x x xxxxxx xx xxxx x xx x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx x x x x
xxxxxx xx ods. 8 | | | Článok 15 ods. 5 písm. c) | | | |
Článok 16 ods. 9 | | | Článok 15 ods. 6 | | | |
Článok 17 | | | Článok 15 písm. a) | | | |
Článok 18 ods. 1 a 2 | Článok 13 odsxx x x x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x x x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x xx x x xxxxxx xx xxxx x xx x x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x x
Článok 21 | | | Článok 19 | | | |
Článok 22 | | | Článok 20 | | | |
Článok 23 ods. 1 | | | Článok 21 ods. 1 prvý pododsek | | | |
Článok 23 ods. 2 | | | Článok 21 ods. 1 dxxxx xxxxxxxx x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x x x
xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x x xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x x x
Článok 23 ods. 4 | | | Článok 21 ods. 2 | | x x
xxxxxx xx x x x xxxxxx xx x x x x
xxxxxx xx x x x xxxxxx xx x x x x
xxxxxx xx x x x xxxxxx xx x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x x
Článok 29 | Článok 20 | | | | | |
Článok 30 | Článok 20a | | | | | |
Článok 31 | Článok 21 | | | | | |
Článok 32 | | Článok 4 | | | | |
Článok 33 | | | Článok 28 | | | |
Člxxxx xx x x x xxxxxx xx x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x x x xxxxxx xx x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xxx x x x x x x
xxxxok 39 | Článok 26 | | | | | |
Článok 40 | Článok 10 | | | | | |
Článok 41 | | Článok 11 | | | | |
Článok 42 | | Článok 14 | | | | |
Článok 43 | | Článok 17 | | | | |
Článok 4x x x x xxxxxx xx x x x x
xxxxxx xx x x x xxxxxx xx xxxx x x x x x
xxxxxx xx xxxx x xx x x x x xxxxxx xx xxxx x xx xx x x x x
xxxxxx xx x x x xxxxxx xx x x x x
xxxxxx xx x x x xxánok 42 ods. 2 | | | |
Článok 49 | | | Článok 43 ods. 2 | | | |
Článok 50 ods. 1 | | | Článok 44 ods. 2 prvý pododsek | | | |
Článok 50 ods. 2 | | | Článok 44 ods. 2 prvý pxxxxxxx x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x x x
xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxx xx x xxxxxx xx xxxx x xx x xxxxx xx x x x x x x
xxxxxx xx xxxx2 písm. g) | | | | | | Nové |
Článok 51 ods.3 a 4 | | | | | | Nové |
Článok 52 | Článok 31 | | | | | |
Článok 53 | Článok 31a | | | | | |
Článok 54 | Článok 28 | | | | | |
Čláxxx xx x xxxxxx xx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xx x x x x x x
xxxxxx xx x xxxxxx xxx x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxx xxxx x x x | | | |
Článok 59 ods. 2 | Článok 32b ods. 2 | | | | | |
Článok 59 ods. 3 | Článok 32b ods. 3 | | | | | |
Článok 59 ods. 4 | Článok 32b ods. 4 | | | | | |
Článok 59 ods. 5 | xxxxxx xxx xxxx x x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxx xxxx x x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xx xxxx x x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x x x x xxxx x
xxxxxx xx x Článok 37 | | | | | |
Článok 62 prvý pododsek | Článok 38 | Článok 28 prvý pododsek | | | | |
Článok 62 druhý až štvrtý pododsek | | Článok 28 druhý až štvrtý podxxxxx x x x x x
xxxxxx xx x x xxxxxx xx x x x x x
xxxxxx xx x x x xxxxxx xx x x x x
xxxxxx xx x x x xxxxxx xx x x x x
xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x x x x x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x x x xlánok 48 ods. 1 | | | |
Článok 66 ods. 2 | | | Článok 48 ods. 2 | | | |
Článok 67 | | | Článok 50 | | | |
Článok 68 ods. 1 | Článok 39 ods. 1 | | | | | |
Článok 68 ods. 2 | Čxxxxx xx xxxx x x x x x x x
xxxxxx xx xxxx x x x x x x x xxxx x
xxxxxx xx xxxx x x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxx x x
xxxxxx xx xxxx x x x x x | Smernica 2002/12/ES, článok 3 ods. 1, prvý pododsek, a smernica 2000/64/ES, článok 3 ods. 2 | |
Článok 69 ods. 4 | | | | | Smernica 2000/64/ES. článok 3 odxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x x
xxxxxx xx xxxx x x x x x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x x x
xxxxxx x0 | Článok 41 | Článok 31 | Článok 51 ods. 2 | Článok 6 ods. 2 | Smernica 2000/64/ES, článok 3 ods. 2 a smernica 2002/12/ES, článok 3 ods. 3 | |
Článok 71 | | | | | Sxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxx xx x x x x x x x
xxxxxxx x x xxxxxxx x x x x x x
xxxxxxx xx x x x xxxxxxx x x x x x
Príloha III | | | Príloha II | | | |
Príloha IV | | | | | | |
Príloha V | | | | | | |
Príloha VI | | | | | | |
---------------------------------------------xxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.