Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (25)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (11)
... dalšie položky

32002L0065 poskytovanie finančných služieb spotrebiteľom na diaľku

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho sxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxneho výboru [2],
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],
keďže:
(1) V rámci dosahovania cieľov jednotného trhu je dôležixx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xúlade s článkami 95 a 153 Zmluvy.
(2) Pre spotrebiteľov aj dodávateľov finančných služieb bude marketing finančných služieb na diaľku tvoriť jeden z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxístup k najširšiemu možnému sortimentu finančných služieb dostupných v spoločenstve a mohli si vybrať tie, ktoré najviac zodpovedajú ich potrebám. Pxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxrebiteľov v diaľkový predaj.
(4) Pre bezproblémové fungovanie vnútorného trhu je dôležité, aby spotrebiteľ mohol rokovať a uzatvárať zmluvy s dodáxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xinančné služby vzhľadom na svoj nehmotný charakter sú obzvlášť vhodné pre diaľkový predaj a vytvorenie právneho rámca riadiaceho marketing finančnýxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxo obchodu.
(6) Táto smernica by mala byť uplatňovaná v súlade so zmluvou a so sekundárnym právom, vrátane smernice 2000/31/ES [4] o elektronickom obcxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxy boli dotknuté predpisy spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy upravujúce slobodu poskytovania služieb alebo prípadná kontrola prijímaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxočenstva.
(8) Naviac touto smernicou, najmä jej ustanoveniami týkajúcimi sa informácií o zmluvných ustanoveniach o práve uplatniteľnom na zmluvu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach [5] alebo Rímskej dohody z roku 1980 o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky na marketing spotrebxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxektorých oblastiach. To znamená väčšiu konvergenciu, najmä v nezosúladených kolektívnych investičných fondoch, pravidlách správania uplatniteľxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku [6] určuje hlavné zásady uplatniteľné pri zmluvách na diaľku pre tovary alebo služby, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxtiť potrebu špecifických opatrení v oblasti finančných služieb, Komisia vyzvala všetky zúčastnené strany, aby predložili svoje pripomienky, najmä x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xotrebné posilniť ochranu spotrebiteľa v tejto oblasti. Komisia sa preto rozhodla, že predloží špecifický návrh týkajúci sa marketingu finančných slxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxch finančných služieb na diaľku, by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie vnútorného trhu a hospodárskej súťaže medzi spoločnosťami na tomto trhu. Pxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(13) Vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa by mala zabezpečiť táto smernica, ktorej cieľom je zabezpečiť voľný pohyb finančných služieb. Členské štxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxxdené inak.
(14) Táto smernica zahŕňa všetky finančné služby, ktoré by mohli byť poskytované na diaľku. Avšak niektoré finančné služby sa spravujú špxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xásady, ktorými sa bude spravovať marketing týchto služieb na diaľku.
(15) Zmluvy uzatvárané na diaľku predpokladajú použitie prostriedkov diaľkoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxteľa. Trvalý rozvoj týchto komunikačných prostriedkov vyžaduje definovanie zásad, ktoré budú platiť aj pre tie prostriedky, ktorých používanie eštx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx predpokladá za sebou nasledujúce operácie alebo nezávislé operácie rovnakého druhu vykonávané v čase, môže podliehať rôznemu právnemu režimu v rôznxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxápať ako smernicu, ktorá sa uplatní pre prvú zo sledu po sebe nasledujúcich operácií alebo nezávislých operácií rovnakého druhu vykonávaných v čase, kxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nasledujúcich zmlúv.
(17) Za "počiatočnú dohodu o poskytnutí služieb" môže byť považované napríklad otvorenie bankového účtu, získanie úverovej xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, platba úverovou kartou, transakcie realizované v rámci zmluvy o správe portfólia. Doplnenie nových prvkov do počiatočnej dohody o poskytnutí služixxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xa vzťahuje táto smernica. Upísanie nových jednotiek toho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xoskytovanie služieb organizované poskytovateľom finančných služieb, má vylúčiť zo svojho rozsahu služby poskytované na striktne príležitostnom zxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xa však mala uplatniť aj vtedy, ak jedna z fáz marketingu vyžaduje účasť sprostredkovateľa. Vzhľadom na charakter a stupeň tejto účasti by príslušné ustxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxkety, CD-ROM, DVD a pevný disk počítača spotrebiteľa, na ktoré sa ukladá elektronická pošta, ale nepatria medzi ne internetové stránky, pokiaľ nespĺňxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxniu informácií poskytovaných klientovi. V záujme transparentnosti určuje táto smernica požiadavky potrebné na zabezpečenie poskytnutia dostatočxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xa riadne posúdenie ponúknutej finančnej služby a následné rozhodnutie na základe všetkých okolností. Dodávateľ by mal uviesť, ako dlho jeho ponuka plxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx finančných služieb. Ďalšie informačné požiadavky, týkajúce sa príslušnej finančnej služby, napr. poistné krytie, nie sú uvedené iba v tejto smernicxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxoštátnymi právnymi predpismi prijatými v súlade s právom spoločenstva.
(23) Na účely optimálnej ochrany spotrebiteľa je dôležité, aby bol spotrebxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxy.
(24) Ak právo na odstúpenie od zmluvy neuplatní, pretože spotrebiteľ výslovne požiadal o vykonanie zmluvy, dodávateľ by mal spotrebiteľa o tejto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxnnosti v prípade nevyžiadaných služieb, pričom absencia odpovede sa nesmie považovať za súhlas z ich strany. Táto zásada by však nemala ovplyvniť nevýxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(26) Členské štáty by mali prijať vhodné opatrenia, aby účinne ochránili spotrebiteľov, ktorí si neželajú, aby boli kontaktovaní prostredníctvom nixxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxi v rámci vnútroštátnych právnych predpisov spoločenstva, týkajúcej sa ochrany osobných údajov a súkromia.
(27) Pre ochranu spotrebiteľov sú potrxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxistujúcich postupov, ak je to vhodné.
(28) Členské štáty musia podporovať verejné alebo súkromné orgány, zriadené s cieľom mimosúdneho riešenia sxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxym orgánom v členskom xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xomoc pri využívaní cezhraničných služieb.
(29) Touto smernicou nie je dotknuté rozšírenie ochrany členskými štátmi v súlade s právom spoločenstvax xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxca by mala upravovať aj prípady, ak vnútroštátny právny poriadok zahŕňa pojem spotrebiteľa vydávajúceho záväzné zmluvné vyhlásenie.
(31) Ustanovxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxom spoločenstva, upravujúcim výber jazyka.
(32) Spoločenstvo a členské štáty prijali záväzky v rámci Všeobecnej zmluvy o obchode so službami (GATSxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxov opatrnosti, vrátane opatrení na ochranu investorov, vkladateľov, poistencov a osôb, ktorým poskytovateľ finančnej služby dlhuje finančnú službxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxnice je potrebné upraviť rozsah smernice 97/7/ES a smernice 98/27/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. mája 1998 o žalobách o upustenie na ochranu záxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxvnych opatrení týkajúcich sa priameho životného poistenia a na uľahčenie účinného výkonu slobody poskytovať služby [8].
(34) So zreteľom na to, že cxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxsiahnuté členskými štátmi, a preto môžu byť lepšie dosiahnuté na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidixxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xre dosiahnutie tohto cieľa,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
Článok 1
Cieľ a rozsah pôsobnosti
1. Cieľom tejto smernice je aproximácia zákonov, iných pxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxúv o finančných službách, zahŕňajúcich počiatočnú dohodu o poskytnutí služieb, na ktorú nadväzujú nasledujúce operácie alebo sled jednotlivých opexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxtočná dohoda o poskytovaní služieb, ale nasledujúce operácie alebo jednotlivé operácie rovnakého druhu vykonávané v časovej súvislosti sú vykonávaxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x x xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxná dlhšie ako jeden rok, ďalšia operácia sa bude považovať za prvú v novom slede operácií, takže sa uplatnia články 3 a 4.
Článok 2
Definície
Na účelx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxému organizovaných predajov xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxkov diaľkovej komunikácie až do času a vrátane času uzatvorenia zmluvy;
b) "finančnou službou" je každá služba bankového, úverového, poistného, osxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ktorá je v rámci svojej obchodnej alebo profesnej činnosti zmluvným poskytovateľom služieb na základe zmlúv na diaľku;
d) "spotrebiteľom" je každx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx "prostriedkami diaľkovej komunikácie" sú všetky prostriedky, ktoré bez súčasnej fyzickej prítomnosti dodávateľa a spotrebiteľa môžu byť použité nx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxormácie adresované jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxcká alebo právnická osoba, ktorej obchodná alebo odborná činnosť zahŕňa sprístupnenie jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxeľ bude viazaný zmluvou na diaľku alebo ponukou, budú spotrebiteľovi poskytnuté nasledujúce informácie týkajúce sa:
(1) dodávateľa
a) totožnosx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxdávateľom;
b) totožnosť zástupcu dodávateľa, ktorý je usadený v členskom štáte bydliska spotrebiteľa, a geografická adresa dôležitá pre vzťahy záxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxcia, v ktorej pôsobí voči spotrebiteľovi, a geografická adresa dôležitá pre vzťahy zákazníka s týmto podnikateľom;
d) ak je dodávateľ zapísaný v obcxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxentifikácie v tomto registri;
e) ak činnosť dodávateľa podlieha povoľovaciemu režimu, údaje o príslušnom orgáne dohľadu;
(2) finančnej služby
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxátane všetkých súvisiacich poplatkov a výdavkov, a všetkých daní platených prostredníctvom dodávateľa, alebo ak nie je možné určiť presnú cenu, záklxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxcimi zvláštne riziká súvisiace s ich špecifickými črtami alebo činnosťami, ktoré majú byť vykonané, alebo ktorých cena je závislá na pohyboch na finanxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxncie aj xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxti poskytnutých informácií;
f) podrobnosti o úhrade a plnení;
g) všetky špecifické dodatočné náklady pre spotrebiteľa, spojené s použitím prostxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxluvy v súlade s článkom 6 a, ak právo na odstúpenie existuje, jeho trvanie a podmienky jeho uplatnenia, vrátane informácie o čiastke, ktorú možno požadoxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxčných služieb, ktoré majú byť poskytované trvalo alebo opakovane;
c) informácia o všetkých právach, ktoré môžu mať zmluvné strany na predčasné alebx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxyny pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, uvádzajúce okrem iného adresu, na ktorú má byť oznámenie o odstúpení poslané;
e) členský štát alebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
x) všetky zmluvné ustanovenia o práve uplatniteľnom na zmluvu na diaľku a/alebo o príslušnom súde;
g) v akom jazyku alebo v akých jazykoch sú poskytnutx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xaväzuje komunikovať počas trvania tejto zmluvy na diaľku;
(4) opravného prostriedku
a) existencia alebo neexistencia mimosúdnych reklamačnýcx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx alebo iných systémov náhrad, neupravených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov [9] a smernicox xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxl musí byť zrejmý, budú poskytnuté jasným a zrozumiteľným spôsobom vhodným pre použitý prostriedok diaľkovej komunikácie, najmä s ohľadom na princípx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx právne úkony, napr. neplnoletých osôb.
3. V prípade telefonickej komunikácie
a) totožnosť dodávateľa a obchodný účel hovoru iniciovaného dodávxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx iba nasledujúce informácie:
- totožnosť osoby, ktorá je v kontakte so spotrebiteľom a jej prepojenie na dodávateľa,
- opis hlavných charakteristxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxostredníctvom dodávateľa alebo, ak nie je možné uviesť presnú cenu, základ pre výpočet ceny umožňujúci spotrebiteľovi jej overenie,
x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xčtované,
- existencia alebo absencia práva na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom 6 a, ak existuje právo na odstúpenie, jeho trvanie a podmienky jexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxeľa o tom, že ďalšie informácie sú dostupné na požiadanie a o charaktere týchto informácií. V každom prípade dodávateľ poskytne úplné informácie pri plxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxcej uzatvoreniu zmluvy, musia byť v súlade so zmluvnými povinnosťami, ktoré by vyplynuli z práva uplatniteľného na zmluvu na diaľku v prípade, že by tátx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xlužby, ktoré obsahujú požiadavky predchádzajúceho informovania okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1, tieto požiadavky zostanú v platnosti.
xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ak sú tieto ustanovenia v súlade s právom spoločenstva.
3. Členské štáty oznámia Komisii vnútroštátne ustanovenia o požiadavkách predchádzajúcehx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxé vnútroštátne ustanovenia pri príprave správy uvedenej v článku 20 ods. 2.
4. Komisia na účely vytvorenia vysokej úrovne transparentnosti zabezpexx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxávateľom.
Článok 5
Oznámenie zmluvných podmienok a predbežných informácií
1. Dodávateľ oznámi spotrebiteľovi všetky zmluvné podmienky a infxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxom časovom predstihu pred zaviazaním spotrebiteľa zmluvou na diaľku alebo ponukou.
2. Dodávateľ splní svoju povinnosť podľa odseku 1 bezprostrednx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zmluvných podmienok a informácií v súlade s odsekom 1.
3. Kedykoľvek počas zmluvného vzťahu má spotrebiteľ právo na svoju žiadosť získať zmluvné podxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxou zmluvou alebo s typom poskytovanej finančnej služby.
Článok 6
Právo na odstúpenie
1. Členské štáty zabezpečia, aby spotrebiteľ mal lehotu 14 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx na diaľku týkajúcich sa životného poistenia, ktoré upravuje smernica 90/619/EHS, a dôchodkového zabezpečenia jednotlivcov.
Lehota na odstúpenix xxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxde s článkom 5 ods. 1 alebo 2, ak je tento dátum neskorší ako dátum uvedený v prvej zarážke.
Členské štáty môžu popri práve na odstúpenie stanoviť, že účixxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxať na:
a) finančné služby, ktorých cena závisí od pohybov na finančnom trhu, na ktoré dodávateľ nemá vplyv, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx
x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxtívneho investovania,
- zmluvami o termínových finančných obchodoch, vrátane rovnocenných nástrojov uhrádzaných v hotovosti,
- termínovými úxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xrátane rovnocenných nástrojov uhrádzaných v hotovosti. Táto kategória zahŕňa najmä opcie na menu a na úrokové sadzby;
b) zmluvy o cestovnom poistenx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxvoma stranami na výslovnú žiadosť spotrebiteľa predtým, ako spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie.
3. Členské štáty môžu ustanoviť, že prxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxcej, alebo plánovanej stavbe alebo na účely renovácie, alebo zhodnotenia budovy, alebo
b) úvery zabezpečené hypotekárnym právom k nehnuteľnosti axxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxva podľa článku 5 ods. 1.
Týmto odsekom nie je dotknuté právo na čas na rozmyslenie v prospech spotrebiteľov, ktorí majú bydlisko v členskom štáte, kde xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxytne informácie oznámené členskými štátmi Európskemu parlamentu a Rade a zabezpečí, aby boli sprístupnené aj spotrebiteľom a dodávateľom, ktorí o ne xxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxi poskytnuté v súlade s článkom 3 ods. 1 bod 3 písm. d) prostriedkami, ktoré možno dokázať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Lehota sa bude poxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxné pred uplynutím tejto lehoty.
7. Tento článok sa nevzťahuje na úverové zmluvy zrušené podľa podmienok článku 6 ods. 4 smernice 97/7/ES alebo článkx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxe užívanie nehnuteľnosti [11].
xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxu na základe dohody medzi treťou osobou a dodávateľom, táto dodatočná zmluva na diaľku bude zrušená bez zmluvnej pokuty, ak spotrebiteľ uplatní svoje pxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxavuje zrušenie alebo ukončenie, alebo neúčinnosť zmluvy na diaľku, alebo práva spotrebiteľa na plnenie svojich zmluvných povinností pred uplynutím xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxed odstúpením
1. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie podľa článku 6 ods. 1, možno od neho požadovať iba to, aby bez zbytočného odkladu zapxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxorú má zaplatiť, nesmie:
- presiahnuť čiastku, ktorá je primeraná rozsahu už poskytnutej služby v porovnaní s celkovým rozsahom služieb, ktoré majú xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxbiteľa nie je možné požadovať žiadnu čiastku pri odstúpení od poistnej zmluvy.
3. Dodávateľ môže požadovať od spotrebiteľa čiastku na základe odsekx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxx x xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxk nesmie požadovať túto platbu, ak začal s plnením zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie, ustanovenej v článku 6 ods. 1 bez predchádzajúcej žiadosxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxade so zmluvou na diaľku, s výnimkou čiastky uvedenej v odseku 1. Táto lehota začne plynúť dňom, keď dodávateľ získa oznámenie o odstúpení.
5. Spotrebxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxta začne plynúť dňom, keď spotrebiteľ odošle oznámenie o odstúpení.
Článok 8
Platba kartou
Členské štáty zabezpečia existenciu vhodných opatrxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
x v prípade tohto podvodného použitia znovupripísanie zaplatenej sumy alebo jej vrátenie.
Článok 9
Nevyžiadané služby
Bez toho, aby boli dotknuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxtrebné opatrenia, aby:
- zakázali poskytovanie finančných služieb spotrebiteľovi bez predchádzajúcej žiadosti z jeho strany, ak toto poskytnutix xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxom absencia odpovede nepredstavuje súhlas.
Článok 10
Nevyžiadaná komunikácia
1. Použitie nasledujúcich diaľkových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxlacích automatov);
b) faxov.
2. Členské štáty zabezpečia, aby prostriedky diaľkovej komunikácie okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, ak umožňxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxvyjadril žiadne výslovné námietky.
3. Opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 nesmú znamenať náklady pre spotrebiteľov.
Článok 11
Sankcie
Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxu predovšetkým ustanoviť, že spotrebiteľ môže zrušiť zmluvu kedykoľvek bez toho, žeby mu z toho vznikli náklady a bez zmluvnej pokuty.
Tieto sankcie xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xoli priznané touto smernicou.
2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že spotrebiteľ nestratí ochranu, ktorú mu poskytujx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xiacerých členských štátov.
Článok 13
Opravné prostriedky v súdnom a správnom konaní
1. Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané a účxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxorých jeden alebo niekoľko nasledujúcich orgánov, určených vnútroštátnym právnym poriadkom, môže konať v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxernice:
a) verejnoprávne inštitúcie alebo ich zástupcovia;
b) spotrebiteľské organizácie, majúce oprávnený záujem na ochrane spotrebiteľov;
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxa a dodávatelia prostriedkov diaľkovej komunikácie ukončia praktiky, o ktorých bolo vyhlásené na základe súdneho rozhodnutia, správneho rozhodnutxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa schopní to urobiť.
Článok 14
Mimosúdne opravné prostriedky
1. Členské štáty budú podporovať vytvorenie alebo rozvoj primeraných a účinných mxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
2. Členské štáty budú najmä podporovať orgány príslušné na mimosúdne riešenie sporov, aby spolupracovali pri riešení cezhraničných sporov, týkajúcxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxiteľa a v súvislovsti so súhlasom spotrebiteľa s uzatvorením zmluvy a prípadne s jej plnením môže spočívať na dodávateľovi.
Všetky zmluvné podmienkxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx malo spočívať na spotrebiteľovi, budú považované za nekalé v zmysle smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľskýcx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxdávateľov usadených v členskom štáte, ktorý ešte netransponoval túto smernicu a ktorého právny poriadok neobsahuje povinnosti zodpovedajúce povinxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx. Každý členský štát ustanoví, že poistník, ktorý uzatvorí individuálnu zmluvu o životnom poistení, bude mať lehotu 30 kalendárnych dní od momentu, kex xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xakto:
1. prvá zarážka článku 3 ods. 1 sa nahrádza takto:
"— zmluvy, ktoré sa vzťahujú na ktorékoľvek finančné služby, na ktoré sa vzťahuje smernica Exxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxdy 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES; [13]
2. príloha II sa vypúšťa.
Článok 19
Smernica 98/27/ES
V prílohe smernice 98/27/ES sa dopĺňa xxxxx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES. [14]
Článok 20
Preskúmanie
1. Po vykonaní tejto smernice Komisia preskúxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxmy, s ktorými sa stretávajú alebo by sa mohli stretnúť spotrebitelia a dodávatelia, vyplývajúce najmä z rozdielov medzi vnútroštátnymi ustanoveniamxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx sa stretávajú spotrebitelia aj dodávatelia v snahe o kúpu alebo predaj finančných služieb a v prípade potreby predloží návrhy na zmenu a/alebo ďalšie zxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxalebo služieb zahrnutých do článku 3.
Článok 21
Transpozícia
xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxtóbra 2004. Ihneď bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice, spolu s tabuľkou, v ktorej uvedú prijaté vnútroštátne ustanovenia zodpovedajúce ustanoveniam texxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxtiev.
Článok 23
Adresáti
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Bruseli 23. septembra 2002
Za Európsky parlament
predseda
Px xxx
xx xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xx xx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 5. mája 1999 (Ú. v. ES C 279, 1.10.1999, s. 207), spoločná pozícia Rady z 19. decembra 2001 (Ú. v. ES C 58 E, 5.3.200xx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxrejnené v úradnom vestníku).
[4] Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
[5] Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.
[6] Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.
[7] Ú. v. ES L 16xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/96/EHS (Ú. v. ES L 360, 9.12.1992, s. 1).
[9] Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5.
[10] Ú. v. ES L 84, 26.xxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx
xxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxx xx xx xx x xxxx x.10.2002, s. 16."
--------------------------------------------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2002/65/ES
CELEX: 32002L0065
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES
Autor:Európsky parlament a Rada

Eurovoc:aproximácia práva; zmluva; ochrana spotrebiteľa; informácie pre spotrebiteľa; poskytovanie služieb; zásielkový predaj; finančná transakcia;
 
Zo dňa: 23.09.2002
Rozoslané: 09.10.2002
Účinnosť od: 09.10.2002
Zrušené: -
Transpozícia do: 09.10.2004
Vzťah k:451/2004 Z.z.; 747/2004 Z.z.; 266/2005 Z.z.; 118/2006 Z.z.; 250/2007 Z.z.; 373/2014 Z.z.;

Uverejnené v č. 271/2002 Úradný vestník L na strane 16