32009R1177

zmena smerníc EP a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy EU a SDEU (13)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [xxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby [2], a najmä na jej článok 78,
so zreteľom na smernicu Euróxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxiek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES [3xx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na uruguajskom kole multixxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na obstarávanie, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy (ďalej len "prahové hodnoty") stanovené v dohode a vyjadrené ako zvláštne práva čerpanxxx
xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xúčasne dodržiavali aj povinnosti stanovené v dohode. Na účely dosiahnutia tohto cieľa by sa prahové hodnoty stanovené v týchto smerniciach pre verejnx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxm v eurách a zaokrúhleným smerom nadol na celé tisícky.
(3) Z dôvodu koherentnosti je vhodné zosúladiť aj tie prahové hodnoty v smerniciach 2004/17/Ex x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx xxahovými hodnotami ustanovenými v článku 16 smernice 2004/17/ES.
(4) Smernice 2004/17/EHS, 2004/18/EHS a 2009/81/EHS by sa preto mali zodpovedajxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxto:
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xx mení a dopĺňa takto:
a) v odseku 1 sa suma "412000 EUR" nahrádza sumou "387000 EUR";
b) v odseku 2 sa suma "412000 EUR" nahrádza sumou "387000 EUR".
Čxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xUR";
b) v písmene b) sa suma "206000 EUR" nahrádza sumou "193000 EUR";
c) v písmene c) sa suma "5150000 EUR" nahrádza sumou "4845000 EUR".
2. V článkx x xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xumou "193000 EUR".
3. V článku 56 sa suma "5150000 EUR" nahrádza sumou "4845000 EUR".
4. V článku 63 ods. 1 prvom pododseku sa suma "5150000 EUR" nahráxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xx xxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xx xa suma "206000 EUR" nahrádza sumou "193000 EUR";
c) v písmene c) sa suma "206000 EUR" nahrádza sumou "193000 EUR".
Článok 3
Článok 8 smernice 2009/xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx45000 EUR".
Článok 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxx xx xx EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.
[3] Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.
[4] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.
-----------------------------------------xxxxxxxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.