Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

32009R1150 zmena nariadenia (ES) č. 1564/2005

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxe na uverejňovanie oznámení v rámci verejného obstarávania v súlade so smernicami Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx9 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstaráxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, enxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x1. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služiex xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxia verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby [4], a najmä na jej článok 36 ods. 1,
po porade s Porxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx66/ES [5], umožňujú členským štátom ustanoviť skrátenie lehoty na podanie žiadosti o neúčinnosť verejnej zákazky, ak obstarávateľ alebo verejný obsxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxm uverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, a to za predpokladu, že oznámenie o výsledku verejného obstarávania obsahuje odôvodnenie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx Štandardné formuláre oznámenia o výsledku verejného obstarávania sú ustanovené v prílohách III a VI k nariadeniu Komisie (ES) č. 1564/2005 zo 7. septxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xarlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES [6]. S cieľom zaistiť úplnú účinnosť smerníc 89/665/EHS a 92/13/EHS, zmenených a doplnených smernicou 2007/xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxiť odôvodnenie uvedené v článku 2f smerníc 89/665/EHS a 92/13/EHS.
(3) V smerniciach 89/665/EHS x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxvoľnom základe. Pre toto oznámenie je nutné ustanoviť štandardný formulár.
(4) Nariadenie (ES) č. 1564/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsoxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxriadenie Komisie (ES) č. 1564/2005 zo 7. septembra 2005, ktorým sa ustanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxnov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác xxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxrenia o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES [], a najneskôr od 21. decembra 2009 používajú verejxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xtandardný formulár ustanovený v prílohe XIV k tomuto nariadeniu.
4. Príloha III sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.
5. Príxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx x
xoto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priaxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxx12.1989, s. 33.
[2] Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14.
[3] Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.
[4] Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.
[5] Ú. v. EÚ L 335, 20.12.2xxxx xx xxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xx xx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx
xx xx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxx
xx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx 31."
--------------------------------------------------
PRÍLOHA I
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx ojs@publications.europa.eu
Informácie a online formuláre: http://simap.europa.eu
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mailová adresa (ak je to uplatniteľné):
Fax:
Internetová adresa (adresy) (ak je to uplatniteľxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY JEHO ČINNOSTI
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xrávom
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
Iné (uveďte):
Všeobecná verejná správa
Obrana
Verejný poriadok a bexxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Iné (uveďte):
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
áno
nie
1
Štxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
(zvoľte len jednu kategóriu - práce, dodávky tovarov alebo služby - ktorá najviac xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxória služieb
č.
Projektovanie a uskutočnenie prác
Prenájom (lízing)
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxiách 17 až 27 (pozri prílohu C), súhlasíte s uverejnením tohto oznámenia?
áno
nie
Nákup na splátky
Ich kombinácia
Hlavné miesto alebo lokalixx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxcovej dohody
Zákazky založené na dynamickom nákupnom systéme (DNS)
II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
II.1.5. Spoločný slovxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xx
x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx
xx
--
- -
- -
- -
- -
II.1.6. Na zákazku sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
áno
nie
2
Štandardný formulár 3 - SK
+++++ TIFF ++xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx konečnú hodnotu vrátane všetkých zákaziek, ich častí a opcií; informácie o jednotlivých zákazkách uveďte v oddiele V. Zadanie zákazky)
Bez DPH
Vrxxxxx xxx
xxxxxx xxx xxx
xxxxxxx x
xxxxx
xxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x x
xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
3
Štandardný formulár 3 - SK
+++++ TIFF +++++
ODDIEL IV: KONANIE
IV.1. DRUH KONANIA
IV.1.1. Druh konania
Otvorené
Rokovacie konanie s vxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx
Súťažný dialóg
Zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únix xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Úradnom vestníku Európskej únie: vyplňte prílohu D
IV.2. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk (správnu informxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx
Relat. váha
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
IV.2.2. Využila sa elektronická aukcia
áno
nie
IV.3. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxjúceho sa tejto zákazky
áno
nie
Ak áno (informáciu označte v príslušných predtlačených kolónkach):
Predbežné oznámenie
Oznámenie o profixx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxslo oznámenia v Ú. v. EÚ: /S- z // (dd/mm/rrrr)
Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: /S- z // (dd/mm/rrrr)
Ďxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxANIE ZÁKAZKY
ZMLUVA Č.
ČASŤ Č.
NÁZOV
V.1. DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: // (dd/mm/rrrr)
V.2. POČET DORUČENÝCH PONÚK:
V.3. NÁZOV A ADxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxx:
Telefón:
Internetová adresa (URL):
Fax:
V.4. INFORMÁCIE O HODNOTE ZMLUVY (uveďte len číslom)
Bez DPH
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%)
Začxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx
xxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx
xxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x x
xri
,
najvyššia ponuka ,
ktoré sa zohľadňovali.
Mena:
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte:
počet rokov alebo počet mesiacov
V.5. JESxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxhu s tretími stranami (uveďte len číslom):
Hodnota bez DPH: ,
Nie je známe
Mena:
Podiel , (%)
Stručný opis hodnoty/podielu zmluvy, ktorá má byx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
+++++ TIFF +++++
ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
áno
nxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxTUPY
VI.3.1. Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
E-mail:
Telefón:
Interxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxina:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.3.2. Podanie žiadostí o nápravu a námietok (vyplňte oddiel VI.3.2 alebo, v prípadx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxformácie o revíznych postupoch
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto:
PSČ:
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxlár 3 - SK
+++++ TIFF +++++
PRÍLOHA C
KATEGÓRIE SLUŽIEB UVEDENÉ V ODDIELE II: PREDMET ZÁKAZKY
Kategória č. 1
Predmet
1
Údržbárske a opraváxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xetecká osobná a nákladná doprava s výnimkou prepravy poštových zásielok
4
Preprava poštových zásielok pozemnou 3 a leteckou dopravou
5
Telekxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxžby
8
Výskum a vývoj 5
9
Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh
10
Služby prieskumu trhu a verejnej mienky
11
Poradenské služby v oxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xrajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské služby; služby technických skúšok a analýz
13
Reklamné služby
14
Upratovanxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxpadu; asanačné a podobné služby
Kategória č. 7
Predmet
17
Hotelové a reštauračné služby
18
Služby železničnej dopravy
19
Vodná dopraxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
xx
xxxxxxxx x xezpečnostné služby s výnimkou služieb obrnených vozidiel
24
Vzdelávacie služby a služby odbornej prípravy
25
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x
xx
xxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x smernici 2004/18/ES.
2 S výnimkou služieb železničnej dopravy, ktoré spadajú do kategórie 18.
3 S výnimkou služieb železničnej dopravy, ktoré spxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxch nástrojov a služieb centrálnej banky.
Tiež okrem zmlúv o kúpe alebo nájme, akýmikoľvek finančnými prostriedkami, pozemkov, existujúcich budov xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxjkoľvek forme pod túto smernicu spadajú.
5 S výnimkou výskumu a vývoja iných ako tie služby, z ktorých výnosy plynú výhradne verejnému obstarávateľoxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxtrážnych a rozhodcovských služieb.
7 Kategórie služieb v zmysle článku 21 prílohy IIB k smernici 2004/18/ES.
8 S výnimkou pracovných zmlúv.
9 S vxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
7
Štandardný formulár 3 - SK
+++++ TIFF +++++
PRÍLOHA D
ODÔVODNENIE ZADANIA ZÁKAZKY BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSExx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxa o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto odôvodnenie musí byť v súlade s príslušnými článkami smernice 2004/18/Exx
xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v článku 2f ods. 1 písm. a) prvej zarážke je možné skrátiť, ak oznámenie obsahuje odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa zadať zákazku bez prxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nižšie označte príslušnú kolónku/kolónky a zároveň poskytnite dodatočné informácie).
Odôvodnenie rozhodnutia pre rokovacie konanie bez predchxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) Nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vyhovujúca ponuka ako odpoveď na:
verejnú súťaž,
užšiu súťaž.
b) Príslušné výrobky sa vyrábajú xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxáce/dodávky tovarov/služby môže poskytnúť xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici.
e) Doplňujúce práce/dodávky tovarxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici.
g) Zadanie zákazky na služby úspešnému záujemcovi alebo jednému zo zxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxľa, ktorý s konečnou platnosťou likviduje svoju obchodnú činnosť,
od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov, dohoda s veriteľmi alebo poxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxania sa uskutočnili iba s tými uchádzačmi, ktorí spĺňali kvalitatívne výberové kritériá.
Iné odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uvxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxrnici.
l) Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania smernice.
8
Štandardný formulár 3 - SK
+++++ TIFF +++++
Ak chcete využiť skrátenú lehotu uxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie zákonné, pričom v každom prípade uveďxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxlár 3 - SK
+++++ TIFF +++++
--------------------------------------------------
PRÍLOHA II
EURÓPSKA ÚNIA
Vydanie dodatku k Úradnému vesxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxline formuláre: http://simap.europa.eu
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA - VYBRANÉ ODVETVIA
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1. NÁZOVx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
Telefón:
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxL):
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
I.2. HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
Výroba, preprava a distribúcia plynu x xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxezničnej dopravy
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
Činnosti súvisiace s prístavmi
Činnxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxzke
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
(Zvoľte len jednu kategóriu - práce, dodávky txxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xlužby
Vykonanie
Kúpa
Kategória služieb:
č.
Projektovanie a uskutočnenie prác
Prenájom (lízing)
Realizácia diela akýmikoľvek prostxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxnením tohto oznámenia?
áno
nie
Nákup na splátky
Ich kombinácia
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxkupnom systéme (DNS)
II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Doplnxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xx
x x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xx
xx
xx
x x
x x
x x
x x
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK)
II.2.1. Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek) - uveďte len číslom (Uveďte len celkovú konečnú hodnotu vrátane všetkých xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx
xxxxxxx xxx
xxxxxx xxx xxx
xxxxxta ,
Mena:
pri
,
alebo
Najnižšia ponuka , a
pri
,
najvyššia ponuka ,
ktoré sa zohľadňovali
Mena:
3
Štandardný formulár 6 - SK
+xxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxovacie konanie bez výzvy na súťaž
Zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxsení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie: vyplňte prílohu D
IV.2. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1. Kritériá na vyhodxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
Najnižšia cena
alebo
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
IV.2.2. Využila sa elektronická aukcia
áno
nie
IV.3. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sa tejto zákazky
áno
nie
Ak áno (informáciu označte v príslušných predtlačených kolónkach):
Pravidelné informatívne oznámenie
Oznámenix x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxejného obstarávania
Zjednodušené oznámenie (DPS)
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: /S- z // (dd/mm/rrrr)
Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex xxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxrdný formulár 6 - SK
+++++ TIFF +++++
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
V.1. UZATVORENIE ZMLUVY A HODNOTA ZÁKAZKY
ZMLUVA Č.
ČASŤ Č.
NÁZOV
(Uveďte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxtum rozhodnutia o zadaní zákazky: // (dd/mm/rrrr)
V.1.2. Počet doručených ponúk:
V.1.3. Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktoréxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx:
V.1.4. Informácie o hodnote zmluvy (uveďte len číslom)
Bez DPH
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%)
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákaxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx
xxx
x
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx
xxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxa , a
pri
,
najvyššia ponuka ,
ktoré sa zohľadňovali
Mena:
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte:
počet rokov:
or alebo počet mesiacoxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxvateľskom vzťahu s tretími stranami (uveďte len číslom):
Hodnota bez DPH: ,
Nie je známe
Mena:
Podiel: , (%)
Stručný opis hodnoty/podielu zmxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxx (uveďte len číslom): ,
Mena:
- (Tento oddiel použite toľkokrát, koľkokrát je to potrebné) -
5
Štandardný formulár 6 - SK
+++++ TIFF xxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xspekty, na ktoré obstarávatelia upozornia pri predkladaní informácií v tejto časti, ktoré sa týkajú počtu získaných ponúk, totožnosti hospodárskycx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxboli poskytnuté v predchádzajúcich oddieloch.)
ZMLUVA Č.
ČASŤ Č.
NÁZOV
V.2.1. Počet doručených ponúk:
V.2.2. Počet uzatvorených zmlúv:
xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xrajina:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa (URL):
Fax:
V.2.4. Celková konečná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len číslom)
,
Mena:
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxnižšia cena
alebo
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
V.2.7. Zmluva bola uzatvorená s účastníkom súťaže, ktorý predložil alternatívne riešenix
xxx
xxx
xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxx
xxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
6
Štandardný formulár 6 - SK
+++++ TIFF +++++
ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xplatniteľné)
VI.3. REVÍZNE POSTUPY
VI.3.1. Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto:
PSČ:
Krajixxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxvá adresa:
Mesto:
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xlebo, v prípade potreby, oddiel VI.3.3)
Presné informácie o lehotách na podanie žiadostí o nápravu a na podanie námietok:
VI.3.3. Úrad, na ktorom mxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxesa (URL):
Fax:
VI.4. DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA: // (dd/mm/rrrr)
7
Štandardný formulár 6 - SK
+++++ TIFF +++++
PRÍLOHA C
KATEGÓRIx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx x
xxxxxxx
x
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxane služieb obrnených vozidiel a kuriérnych služieb s výnimkou prepravy poštových zásielok
3
Letecká osobná a nákladná doprava s výnimkou prepraxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxsťovanie;
b) bankové a investičné služby 4
7
Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
8
Výskum a vývoj 5
9
Účtovníctvo, audit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; urbanistické plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technixxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxké a tlačiarenské služby za poplatok alebo na zmluvnom základe
16
Likvidácia odpadovej vody a odpadu; asanačné a podobné služby
Kategória č. 7
xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx
22
Služby na umiestňovanie a zabezpečovanie pracovných síl 8
23
Pátracie a bezpečnostné služby s výnimkou služieb obrnených vozidiel
24
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
27
Iné služby
1 Kategórie služieb v zmysle článku 31 prílohy XVIIA k smernici 2004/17/ES.
2 S výnimkou služieb železničnej dopravy, ktoré spadaxx xx xxxxxxxxx xxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xredajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov a služieb centrálnej banky.
Tiež okrem zmlúv o kúpe alebo nájme, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rovnakom čase, pred alebo po kúpnej zmluve alebo zmluve na prenájom v akejkoľvek forme pod túto smernicu spadajú.
5 S výnimkou výskumu a vývoja iných axx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxaná služba je plne hradená verejným obstarávateľom.
6 S výnimkou arbitrážnych a rozhodcovských služieb.
7 Kategórie služieb v zmysle článku 32 prxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxNIA ZÁKAZKY BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V ÚRADNOM VESTNÍKU EURÓPSKEJ ÚNIE
Ďalej uveďte odôvodxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxdnenie musí byť v súlade s príslušnými článkami smernice 2004/17/ES.
(Pokiaľ ide o smernicu 92/13/EHS o opravných prostriedkoch, zmenenú a doplnexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdnenie rozhodnutia obstarávateľa zadať zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxvodnenie rozhodnutia pre rokovacie konanie bez xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx/ES
a) Nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vyhovujúca ponuka ako odpoveď na:
verejnú súťaž,
užšiu súťaž,
rokovacie konanie s výzvox xx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
c) Práce/dodávky tovarov/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov:
technických,
umeleckých,
vyplývajúcich z ochrany výhradnýxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxci.
e) Doplňujúce práce/dodávky tovarov/služby obstarávané podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici.
f) Nové práce/služby ako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxy úspešnému záujemcovi alebo jednému zo záujemcov po súťaži návrhov.
h) Tovary kótované a nakupované na komoditnom trhu.
i) Nákup tovaru za mimorixxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xikvidátorov, dohoda s veriteľmi alebo podobný postup.
j) Zákazky, ktoré sa zadávajú na základe rámcovej dohody v súlade so smernicou.
Iné odôvodnxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxom zákazky sú služby uvedené v prílohe XVII B k smernici.
l) Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania smernice.
9
Štandardný formulár 6 - SK
++++x xxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxm vysvetlite dôvod, prečo je zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Euróxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxS (maximálne 500 slov).
10
Štandardný formulár 6 - SK
+++++ TIFF +++++
--------------------------------------------------
PRÍLOHA IIx
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxx xxxxxxxxxx
xxxxil: ojs@publications.europa.eu
Informácie a online formuláre: http://simap.europa.eu
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ TRANSPARENTNOSTI EX ANTE
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xieľom tohto oznámenia je poskytnúť dobrovoľnú transparentnosť vopred, ako sa uvádza v článku 2d ods. 4 smerníc 89/665/EHS a 92/13/EHS o opravných prosxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie). Ak chcete využiť tento mechanizmus, musíte vyplniť tieto kolónky: I.1; II.1.1; II.1.2; II.1.4x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxažuje za užitočné.
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ/VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1. NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Úradný názov:
Poštová adresxx
xxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxernetová adresa (adresy) (ak je to uplatniteľné):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL):
Adresa stránky profilx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xa vzťahuje smernica 2004/18/ES)
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Štátna axxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
Iné (uveďte):
Všeobecná verejná správa
Obrana
Verejný poriadok a bezpečnosx
xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxltúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Iné (uveďte):
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
áno
nie
1
Štandardnx xxxxxxxx xx x xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxrnica 2004/17/ES - „Vybrané odvetvia“)
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxj dopravy
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
Činnosti súvisiace s prístavmi
Činnosti súvxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xodania tovarov alebo poskytovania služieb
(zvoľte len jednu kategóriu - práce, dodávky tovarov alebo služby - ktorá najviac zodpovedá charakterisxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxjektovanie a uskutočnenie prác
Prenájom (lízing)
Realizácia diela akýmikoľvek prostriedkami zodpovedajúcimi požiadavkám verejného obstaráxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxtovania služieb
Kód NUTS
II.1.3. Oznámenie zahŕňa (ak je to uplatniteľné)
Uzatvorenie rámcovej dohody
Zákazky založené na dynamickom nákupxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxý slovník (ak je to uplatniteľné)
Hlavný predmet
--
- -
Doplňujúce predmety
--
--
--
--
- -
- -
- -
- -
II.1.6. Na zákazku sa vzťahxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxx
xxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxIEK)
II.2.1. Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek) - uveďte len číslom
(Uveďte len celkovú konečnú hodnotu vrátane všetkých zákaziek, ich čxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxx
xxxxxxx xxx
xxxxxx xxx xxx
xxxxxxx x
xxxxx
xxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x
xxx
x
x xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx
xxx++ TIFF +++++
ODDIEL IV: KONANIE
IV.1. DRUH KONANIA
IV.1.1. Druh konania
Rokovacie konanie bez výzvy na súťaž
Zadanie zákazky bez predchádzxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xx x xxxxxxx xx
Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie: vxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxnej kolónke)
Najnižšia cena
alebo
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
Kritériá (pre verejných obstarávateľov)
1.
2.
3.
4.
xx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx
xx
xx
xxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx
nie
IV.3. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1. Referenčné číslo spisu pridelené obstarávateľom/verejným obstarávateľom (ak je to uplatnitexxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx
xxx
xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxých kolónkach):
Pravidelné informatívne oznámenie
Oznámenie o existencii kvalifikačného systému
Predbežné oznámenie
Oznámenie o profilx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxlo oznámenia v Ú. v. EÚ: /S- z // (dd/mm/rrrr)
Ďalšie predchádzajúce uverejnenia
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: /S- z // (dd/mm/rrrr)
4
Štandardný fxxxxxxx xx x xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx
xxxx xx
xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ ZÁKAZKY
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
E-mailová adresa (ak je to uplatnixxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxx xxx
xxxtane DPH
Sadzba DPH (%)
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky (ak je to uplatniteľné)
Hodnota: ,
Mena:
pri
,
Celková konečnx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x
xxxxx
xxx
x
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x x
xxx
x
xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxx xodnote za rok alebo za mesiac uveďte:
počet rokov
alebo počet mesiacov
V.5. JESTVUJE PREDPOKLAD SUBDODÁVOK V RÁMCI ZMLUVY (ak je to uplatniteľnéx
xxx
xxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxx x
xie je známe
Mena:
Podiel , (%)
Stručný opis hodnoty/podielu zmluvy, ktorá má byť plnená subdodávateľským spôsobom (ak je to známe)
- (Tento oddxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
áno
nie
Ak áno, odkaz na príslušný projekt (projekty) a/alebo progrxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxý názov:
Poštová adresa:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
E-mail:
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxto:
PSČ:
Krajina:
E-mail:
Telefón:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.3.2. Podanie žiadostí o nápravu a námietok (vyplňte oddiel VI.3xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
E-mail:
Telefón:
Internetová xxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
x
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx x
xxxxGÓRIE SLUŽIEB UVEDENÉ V ODDIELE II: PREDMET ZÁKAZKY
Kategória č. 1
Predmet
1
Údržbárske a opravárenské služby
2
Služby pozemnej dopravy 2x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xrepravy poštových zásielok
4
Preprava poštových zásielok pozemnou 3 a leteckou dopravou
5
Telekomunikačné služby
6
Finančné služby:
xx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x
x
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x
xxxxxx x xxxxx x
x
xxxxxxxxxxxx audit a vedenie účtovných kníh
10
Služby prieskumu trhu a verejnej mienky
11
Poradenské služby v oblasti riadenia 6 a súvisiace služby
12
Axxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xechnické poradenské služby; služby technických skúšok a analýz
13
Reklamné služby
14
Upratovanie budov a správa nehnuteľností
xx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Kategória č. 7
Predmet
17
Hotelové a reštauračné služby
18
Služby železničnej dopravy
19
Vodná doprava
20
Podporné a pomocné dopraxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xxxxxx
xx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x
xx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxžieb obrnených vozidiel
24
Vzdelávacie služby a služby odbornej prípravy
25
Zdravotnícke a sociálne služby
26
Rekreačné, kultúrne a špoxxxxx xxxxxx x
xx
xxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx04/18/ES.
2 S výnimkou služieb železničnej dopravy, ktoré spadajú do kategórie 18.
3 S výnimkou služieb železničnej dopravy, ktoré spadajú do katxxxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxv a služieb centrálnej banky.
Tiež okrem zmlúv o kúpe alebo nájme, akýmikoľvek finančnými prostriedkami, pozemkov, existujúcich budov alebo iných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxme pod príslušnú smernicu spadajú.
5 S výnimkou výskumu a vývoja iných ako tie služby, z ktorých výnosy plynú výhradne verejnému obstarávateľovi na pxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxych a rozhodcovských služieb.
7 Kategórie služieb v zmysle článku 32 prílohy VIIB k smernici 2004/17/ES a/alebo článku 21 prílohy IIB smernice 2004xxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxcich organizácií a zmlúv o vysielacom čase (pre verejných obstarávateľov).
7
Štandardný formulár 15 - SK
+++++ TIFF +++++
PRÍLOHA D
ODÔVODNxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxte odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pre verejných obstarávateľov, resp. smernice 2004/17/ES pre obstarávateľov
(nižšie označte príslušnú kolónku/kolónky a zároveň poskytnite doxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxania v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade so smernicou 2004/18/ES, resp. 2004/17/ES
a) Nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vyhovujúxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výhradne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v príslušnej smernici (iba pre tovar v rámci smernxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxh z ochrany výhradných práv.
d) Časová tieseň z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom/obstarávateľom a v súlade s presxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xodmienok uvedených v príslušnej smernici.
f) Nové práce/služby ako opakovanie jestvujúcich prác/služieb, obstarávaných v súlade s presne stanovxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
h) Tovary kótované a nakupované na komoditnom trhu.
i) Nákup tovaru za mimoriadne výhodných podmienok:
od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxnuky predložené vo verejnej súťaži, užšej súťaži alebo súťažnom dialógu boli neregulárne alebo inak neprijateľné. Rokovania sa uskutočnili iba s týmx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dohody v súlade s príslušnou smernicou (iba pre vybrané odvetvia).
Iné odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v prílohe XVII B smernice 2004/17/ES.
m) Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania príslušnej smernice.
8
Štandardný formulár 15 - SK
+++++ TIFx xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xveďte príslušné skutočnosti a prípadne závery právnych predpisov v súlade s článkami príslušnej smernice (maximálne 500 slov).
9
Štandardný forxxxxx xx x xx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:1150/2009/ES
CELEX: 32009R1150
Druh predpisu:Nariadenie
 
Názov:, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1564/2005, pokiaľ ide o štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v rámci verejného obstarávania v súlade so smernicami Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS (Text s významom pre EHP)
Autor:Komisia

Eurovoc:administratívne formality; verejná zákazka; pridelenie zákazky; zmluva na dodávku tovarov; zmluva na práce; zmluva na dodávku služieb; formulár;
 
Zo dňa: 10.11.2009
Rozoslané: 28.11.2009
Účinnosť od: 01.12.2009
Zrušené: 16.09.2011

Uverejnené v č. 313/2009 Úradný vestník L na strane 3