Obsah Dostupné filtre
Predpisy EU a SDEU (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

32002L0044 minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx
x xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxtavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernicx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xx
so zreteľom na návrh Komisie [1] predložený po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,
so zreteľom na stanovixxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 8. apríla 2002,
keďže:
(1) Podľa zmluvy Rada môže prostredníctvom smerníc prijať minimálne poxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxe sú na to, aby sa predišlo zavedeniu správnych, finančných a právnych obmedzení tým spôsobom, ktorý by mohol brániť tvorbe a rozvoju malých a stredných xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxčenstva stanovuje zavedenie minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám spôsobených fyzixxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxravila osobitnú smernicu o rizikách spôsobených hlukom a vibráciami a inými fyzikálnymi faktormi na pracovisku.
(3) Ako prvé opatrenie sa považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobitne na svalovo/kostný systém a viesť k poškodeniam nervov a ciev. Zámerom týchto opatrení nie je len zabezpečiť zdravie a bezpečnosť každého pracxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxto smernica stanovuje minimálne požiadavky, čím sa členským štátom dáva možnosť zachovať alebo prijať priaznivejšie ustanovenia na ochranu pracovnxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxie tejto smernice by nemalo slúžiť na ospravedlnenie akéhokoľvek ústupku v súvislosti so situáciou, ktorá už prevažuje v danom členskom štáte.
(5) Sxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxavať, a základných hodnôt, ktoré sa majú používať, aby sa umožnilo členským štátom rovnako uplatňovať minimálne požiadavky.
(6) Hladina vystavenix xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, postupov a metód tak, aby sa uprednostnilo znižovanie rizík pri zdroji. Ustanovenia súvisiace s pracovnými prostriedkami a metódami tým prispievajx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxroku a vedeckých poznatkov s úmyslom zlepšiť bezpečnosť a ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx limitným hodnotám vystavenia pre vibrácie pôsobiace na celé telo, preto by sa mali v niektorých prípadoch zabezpečiť náležite zdôvodnené výnimky.
xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [5], uplatňuje sa preto na vystavenie pracovníkov vibráciám bez toho, aby boli dotknuté prísxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxorného trhu.
(11) Opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxVENIA
Článok 1
Cieľ a rozsah
1. Táto smernica, ktorá je šestnástou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, ustanovuxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxia mechanickým vibráciám.
2. Požiadavky tejto smernice sa vzťahujú na činnosti, pri ktorých sú alebo pravdepodobne sú pracovníci počas svojej prácx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx dotknuté prísnejšie a/alebo osobitnejšie ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.
Článok 2
Definície
Na účely tejto smernice výrazy znamenaxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxnosť pracovníkov, osobitne poškodenie ciev, kostí alebo kĺbov, nervov alebo svalov;
b) "celotelové vibrácie": mechanické vibrácie, ktoré, keď sa xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx x
Limitné a akčné hodnoty vystavenia
1. Pre vibrácie pôsobiace na hornú končatinu:
a) denná limitná hodnota vystavenia normovaná na osemhodinový xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxám pôsobiacim na hornú končatinu sa zhodnotí alebo zmeria podľa ustanovení bodu 1 časti A prílohy.
2. Pre celotelové vibrácie:
a) denná limitná hodxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xx xenná akčná hodnota vystavenia normovaná na osemhodinový referenčný čas je 0,5 m/s2 alebo, daný členský štát má na výber, hodnota dávky vibrácie je 9,1 mxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx x x x xxxx x xxxxxxxx xxxx91/EHS zamestnávateľ posúdi a ak je to potrebné zmeria hladiny mechanických vibrácií, ktorým sú pracovníci vystavení. Merania sa vykonajú v súlade s bxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxbitných pracovných postupov a odkazmi na príslušné informácie o pravdepodobnej veľkosti vibrácií zodpovedajúcich vybaveniu alebo typom zariadení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxe používanie osobitných prístrojov a náležitej metodiky.
3. Posúdenie a meranie uvádzané v odseku 1 naplánujú a vykonajú príslušné služby vo vhodnýxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxkané z posúdenia, resp. merania hladín vystavenia mechanickým vibráciám sa uchovajú vo vhodnej forme, aby sa umožnili porady v ďalšom štádiu.
4. Podxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxátane prerušovaných vibrácií alebo opakovaných otrasov;
b) limitným a akčným hodnotám vystavenia, ktoré sú ustanovené v článku 3 tejto smernice;
xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxosti pracovníkov a vyplývajú zo vzájomného pôsobenia medzi mechanickými vibráciami a pracoviskom alebo inými pracovnými prostriedkami;
e) inforxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxženie hladín vystavenia mechanickým vibráciám;
g) pri celotelových vibráciách prekračovaniu vystavenia nad rámec normálneho pracovného času v zxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxiadky vrátane uverejnených informácií, pokiaľ je to možné.
5. Zamestnávateľ má mať posúdenie rizík podľa článku 9 ods. 1 písm. a) smernice 89/391/EHx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxva a praxe; môže obsahovať zdôvodnenie zamestnávateľa, že kvôli povahe a rozsahu rizík súvisiacich s mechanickými vibráciami je potrebné ďalšie, podxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxsledky zdravotnej prehliadky ukázali, že je to potrebné.
Článok 5
Ustanovenia zamerané na odstránenie alebo zníženie vystavenia
1. Berúc do úvxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx znížia na minimum pri zdroji.
Zníženie týchto rizík sa zakladá na všeobecných zásadách prevencie ustanovených v článku 6 ods. 2 smernice 89/391/EHSx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xx x xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatrení s úmyslom na minimum znížiť vystavenie mechanickým vibráciám a sprevádzajúce riziká, berúc osobitne do úvahy:
a) iné metódy práce, ktoré sx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxm na prácu, ktorá sa má vykonať, vytvára najmenšie možné vibrácie;
c) zabezpečenie pomocného zariadenia, ktoré znižuje riziko poškodení spôsobenýxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx spôsoby údržby pracovných prostriedkov, pracoviska a súboru pracovísk;
e) dizajn a rozmiestnenie pracoviska a pracovných miest;
f) primerané ixxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxácie, ktorým sú vystavení;
g) obmedzenie dĺžky a intenzity vystavenia;
h) vhodný pracovný režim s primeranými dobami odpočinku;
i) zabezpečenxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx aj napriek opatreniam, ktoré prijal zamestnávateľ, aby dodržal túto smernicu, prekročí vystavenie limitnú hodnotu, zamestnávateľ okamžite prijme xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a prevenciu, aby sa zabránilo ich opätovnému prekročeniu.
4. Podľa článku 15 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ prispôsobí opatrenia uvádzané v toxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xlánky 10 a 12 smernice 89/391/EHS, zamestnávateľ zabezpečí, aby pracovníci, ktorí sú pri práci vystavení rizikám z mechanických vibrácií, a/alebo icx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxe:
a) opatrení prijatých na uplatňovanie tejto smernice, aby sa odstránili alebo na minimum znížili riziká z mechanických vibrácií;
b) limitných x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxnikajúcich z používaných pracovných prostriedkov;
d) toho, prečo a ako zisťovať a ohlásiť príznaky poškodenia;
e) okolností, za akých majú pracoxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxx x účasť pracovníkov
Porady a účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov sa konajú v súlade s článkom 11 smernice 89/391/EHS o záležitostiach zahrnutých x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxúdenia rizík ustanovených v článku 4 ods. 1 tejto smernice, ak tento preukazuje riziko pre ich zdravie. Tieto ustanovenia vrátane požiadaviek ustanovxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx úvahy pri uplatňovaní preventívnych opatrení na danom pracovisku, sú určené na prevenciu a rýchlu diagnostiku akejkoľvek poruchy zdravia spojenej s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xystavením a identifikovateľnou chorobou alebo škodlivými účinkami na zdravie,
- je pravdepodobné, že choroba alebo účinky sa objavia v určitých prxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxacovníci vystavení mechanickým vibráciám presahujúcim hodnoty ustanovené v článku 3 ods. 1 písm. b) a 2 písm. b) majú nárok na primeraný zdravotnú prehxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x, vytvorí a aktualizuje osobný zdravotný záznam. Zdravotné záznamy obsahujú súhrn výsledkov vykonanej zdravotnej prehliadky. Uchovávajú sa vo vhodxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxgánu. Každý pracovník má na požiadanie prístup k svojmu zdravotnému záznamu.
3. Ak sa ako výsledok zdravotnej prehliadky zistí, že pracovník má idenxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vibráciám pri práci:
a) lekár alebo iná kvalifikovaná osoba informuje pracovníka o výsledkoch, ktoré súvisia s ním osobne. Dostane najmä informácix x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxezy zdravotných prehliadok, berúc do úvahy lekárske tajomstvo.
c) zamestnávateľ:
- preskúma posúdenie rizika, ktoré sa vykonalo podľa článku 4,
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx
x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxa alebo iného kvalifikovaného odborníka alebo príslušného orgánu pri vykonávaní opatrení požadovaných na odstránenie alebo zníženie rizika podľa čxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxzpečí zhodnotenie zdravotného stavu všetkých ďalších pracovníkov, ktorí mali podobné vystavenie. V takých prípadoch môže príslušný lekár alebo odbxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx x
Prechodné obdobia
So zreteľom na plnenie povinností ustanovených v článku 5 ods. 3 členské štáty po porade s obidvomi stranami pracovných vzťahov x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxé prostriedky, ktoré dostali pracovníci xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatrenia. So zreteľom na zariadenia používané v poľnohospodárstve a lesníctve sú členské štáty oprávnené predĺžiť si maximálne prechodné obdobie nxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxej a leteckej dopravy odchýliť od článku 5 ods. 3 za náležite ospravedlnených okolností so zreteľom na celotelové vibrácie, ak, berúc do úvahy stav a osoxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xx xú pracovníci vystavení mechanickým vibráciám zvyčajne pod akčnými hodnotami vystavenia stanovenými v článku 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b), no tietx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x ods. 3. Avšak expozičné hodnoty, vypočítané ako priemer za viac ako 40 hodín, musia byť nižšie ako limitná hodnota vystavenia a musí existovať dôkaz, ktxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxádzané v odsekoch 1 a 2 poskytnú členské štáty po porade s dvoma stranami pracovných vzťahov v súlade s vnútroštátnym právom a praxou. Takéto výnimky musxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxhajú zvýšenému zdravotnému dohľadu. Takéto výnimky sa prehodnocujú každé štyri roky a stiahnu sa, keď už viac neexistujú oprávňujúce okolnosti.
4. xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxli rozhodnúť, že poskytnú výnimky.
Článok 11
Technické zmeny a doplnenia
Zmeny a doplnenia prílohy prísne technickej povahy v súlade s:
a) prixxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxov a/alebo pracovísk,
b) technickým pokrokom, zmenami v najvhodnejšie harmonizovaných európskych normách alebo špecifikáciách a s novými zistenxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx x
xxxxxx xx
xxxxx
xx xxxxxxx xomáha výbor uvedený v článku 17 ods. 2 smernice 89/391/EHS.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poriadok.
ODDIEL IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 13
Správy
Každých päť rokov členské štáty poskytnú správu Komisii o praktickom uplatňovxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na zdravie a ostatných foriem organizácie práce spolu s opatreniami, ktoré prijali členské štáty na to, aby sa podelili x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxklade vedeckovýskumných informácií a oznámi to Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Poradnému výboru pre bezpečnosť, hxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxvne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 6. júla 2005. Ihneď o tom informujú Komisiu. Pripoja aj zxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsob, akým sa tentx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxi zahrnutej v tejto smernici.
Článok 15
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európsxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
predseda
P. Cox
Za Radu
predseda
J. Matas I Palou
[1] Ú. v. ES C 77, 18.3.1993, s. 12.Ú. v. ES C 230, 19.8.1994, s. 3.
[2] Ú. v. ES C 249, 13.9.1993x xx xxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx x xxx xxxxxxxxx, s. 75), spoločná pozícia Rady z 25. júna 2001 (Ú. v. ES C 301, 26.10.2001, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2001 (zatiaľ neuverejnxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx
xxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx
[5] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.
[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
--------------------------------------------------
PRÍLOHA
A. VIxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxdnoty vystavenia normalizovanej na osemhodinový referenčný čas A(8), vyjadrené ako druhá odmocnina zo súčtu štvorcov (rms) (celková hodnota) frekvxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Posúdenie hladiny vystavenia sa môže vykonať na základe odhadu založeného na informáciách výrobcov týkajúcich sa úrovne emisií z používaných praxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxrania; použité metódy a prístroje sa musia nastaviť na jednotlivé charakteristiky mechanických vibrácií, ktoré sa majú merať, na faktory okolia a na cxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xrobiť na každej ruke. Vystavenie je určené uvádzaním vyššej hodnoty z týchto dvoch; poskytne sa aj informácia o druhej ruke.
3. Interferencia
Článxx x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxiká
Článok 4 ods. 4 písm. d) sa uplatní, najmä ak mechanické vibrácie interferujú so stabilitou štruktúr alebo bezpečnosťou spojov.
5. Ochrana jedxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx
B. CELOTELOVÉ VIBRÁCIE
1. Posúdenie vystavenia
Posúdenie hladiny vystavenia vibráciám sa zakladá na výpočte denného vystavenia A(8) vyjadrenxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx frekvenčných vážených zrýchlení, určených v troch pravouhlých osiach (1,4a wx, 1,4awy, a vz pre sediaceho alebo stojaceho pracovníka) v súlade s kapixxxxxx xx x x xx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxch výrobcov týkajúcich sa úrovne emisií z používaných pracovných prostriedkov a na pozorovaní osobitných pracovných postupov alebo na meraní.
V prxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xds. 1, použité metódy môžu zahŕňať vzorkovanie, ktoré musí zastupovať osobnú vystavenie pracovníka meraným mechanickým vibráciám. Použité metódy a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxeho prístroja.
3. Interferencia
Článok 4 ods. 4 písm. d) sa uplatní, najmä ak mechanické vibrácie interferujú so správnou obsluhou ovládačov alebx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxebo bezpečnosťou spojov.
5. Predĺženie vystavenia
Článok 4 ods. 4 písm. g) sa uplatní, najmä ak vďaka povahe činnosti má pracovník úžitok z používaxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxnú s ich účelom a podmienkami používania, okrem prípadov "force majeure".
--------------------------------------------------

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
Číslo prípadu/predpisu:2002/44/ES
CELEX: 32002L0044
Druh predpisu:Smernica
 
Názov:o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)
Autor:Európsky parlament a Rada

Eurovoc:aproximácia práva; zdravotnícka inšpekcia; úrazová prevencia; rozširovanie informácií; pracovné podmienky; bezpečnosť pri práci; zdravie pri práci; účasť pracovníkov; prevencia environmentálnych rizík;
 
Zo dňa: 25.06.2002
Rozoslané: 06.07.2002
Účinnosť od: 06.07.2002
Zrušené: -
Transpozícia do: 06.07.2005
Vzťah k:416/2005 Z.z.; 126/2006 Z.z.; 127/2006 Z.z.; 355/2007 Z.z.;

Uverejnené v č. 177/2002 Úradný vestník L na strane 13